MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING"

Transkript

1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR GÅNG- OCH CYKELVÄG VID STRANDKYRKOGÅRDEN VÄNERSBORG

2 Beställare: Beställarens handläggare: Konsulter: Underkonsult: Vänersborgs kommun Per-Olof Gustavsson Rune Ljungströmmer Rådhuset Arkitekter AB, Uddevalla Karin Bjelkenäs Carl-Axel Hallén HydroGIS AB Lars-Harry Jenneborg Johan Hjerpe

3 1 STRANDLEDEN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR EN GÅNG- OCH CYKELVÄG. INNEHÅLL SIDA INLEDNING 2 Bakgrund 2 Miljökonsekvensbeskrivning och miljöbalken 2 BESKRIVNING AV PROJEKTET 3 OMRÅDESBESKRIVNING 3 Läge 3 Planförhållanden 4 Riksintressen 4 ALTERNATIVA LÖSNINGAR 4 Väg på bank i vatten alternativ A 4 Väg längs strandlinjen alternativ B 5 Nollalternativet 5 Väg genom kyrkogården 5 OMRÅDETS MILJÖVÄRDEN 6 Stads- och landskapsbild 6 Kulturmiljö 7 Naturmiljö 7 Friluftsliv 10 Geoteknik 10 KONSEKVENSER AV GC-VÄGEN ALLMÄNT 10 KONSEKVENSER AV BESKRIVNA ALTERNATIV 11 Väg på bank i vatten - alternativ A 11 Väg längs strandlinjen alternativ B 12 Nollalternativet 13 SLUTSATSER 13 REKOMMENDATIONER 14 Bilaga 1: Planskiss för alternativ A och B Bilaga 2: Artdatabankens faktauppgifter om Stenfrö Bilaga 3: Studerade alternativ samt rekommenderad sträckning Bilaga 4: Fotomontage rekommenderad sträckning

4 2 INLEDNING Bakgrund Vänersborgs kommun planerar att utmed stränderna i Vänersborg få ett sammanhängande stråk av gång- och cykelvägar. Idag finns en sådan strandnära gång- och cykelväg, GC-väg, längs hela sträckan utmed Vänern samt även utmed större delen av sträckan utmed Vassbotten. Längs vissa sträckor, som t ex förbi Strandkyrkogården samt, längre norrut, vid järnvägen saknas dock idag en strandnära förbindelse. Vad gäller passagen av järnvägen hyser kommunen goda förhoppningar om att göra en överenskommelse med Banverket om en plankorsning. På sträckan förbi Strandkyrkogården, mellan Fredriksbergsgatan och Vänhemsgatan, vill kommunen sammanbinda befintliga strandnära GC-vägar norr och söder om kyrkogården med en ny länk. Den nya sträckan kommer även att ingå som en del i Hälsans Stig, som är en är en 7 km lång promenad- och motionsslinga runt centrala Vänersborg. Kommunen har beslutat utreda vilka alternativa sträckningar av en GC-väg som är möjliga förbi Strandkyrkogården. Två alternativa utformningar föreligger - alternativ A och B. Alternativ A går väster om kyrkogården på en bank en bit ut i Vassbotten. Ett annat alternativ som som går helt strandnära direkt väster om kyrkogårdens gräns har även studerats, alternativ B. Miljökonsekvensbeskrivning och miljöbalken Alla som avser att vidta någon åtgärd som kräver tillstånd eller beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken skall enligt balkens 6 kap. 4 tidigt samråda med Länsstyrelsen. Efter samrådet skall Länsstyrelsen besluta om åtgärden antas medföra betydande miljöpåverkan. Vänersborgs kommun har den 15 april 2002 haft ett samrådsmöte med olika representanter för länsstyrelsen. Vid samrådet framkom att det fortsatta arbetet bör inriktas på att genom en MKB avgöra framkomligheten för föreslagen sträckning. Länsstyrelsen rekommenderade också ett underhandssamråd med länsstyrelsen innan ansökan om tillstånd för vattenverksamhet inges till Miljödomstolen och innan detaljplanearbetet fortsätter. En miljökonsekvensbeskrivning syftar till att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark och vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön. (Miljöbalkens 6 kap.3 ) Teknik- och Trafikenheten i Vänersborgs kommun har av Rådhuset Arkitekter AB i Uddevalla beställt framtagande av miljökonsekvensbeskrivningen för de olika alternativa sträckningarna förbi Strandkyrkogården. Miljökonsekvensbeskrivningen skall inte bara omfatta konsekvenserna av de ingrepp de aktuella vägsträckningarna kan antas medföra för miljön utan ska dessutom beskriva ett s.k. nollalternativ, dvs. vilka konsekvenserna blir om inte åtgärden genomförs.

5 3 BESKRIVNING AV PROJEKTET Vänersborgs kommun vill bygga en cykelväg mellan Fredriksbergsgatan och Vänerparken. GC-vägen ska komplettera befintligt GC-stråk utmed Vassbotten. Två alternativa sträckningar väster om kyrkogården har studerats. Det västligaste föreslås ligga på en vägbank meter ut i vattenområdet. Det andra följer nära utefter strandlinjen. Alternativ till nyanläggning av GC-väg på den aktuella sträckan är nyttjande av befintlig GCbana utmed Edsvägen, vilket i följande text beskrives som nollalternativet. Sträcka aktuell för utbyggnad av gångoch cykelväg PLANERAD KORSNING MED JÄRNVÄG Edsvägen nollalternativet STRAND- KYRKO- GÅRDEN OMRÅDESBESKRIVNING Läge Objektet är beläget i centrala Vänersborg. Avståndet till centrum är ca 1 kilometer. Området som berörs av den aktuella GC-vägen sträcker sig från korsningen Fredriksbergsgatan- Huvudnäsgatan söder om Strandkyrkogården ca 300 m norrut längs stranden. Anslutning till befintlig GC-väg sker ca 40 m norr om kyrkogården. Väster om kyrkogården ligger Vassbotten, som är en del av Vänern. Norr om undersökningsområdet är en större marina belägen.

6 4 Planförhållanden Det berörda vattenområdet ingår i planlagt område. Den gällande planen Stadsplan för område söder om järnvägen mellan Storgatan och sjön Vassbotten, är fastställd 11 nov Kvartersmarken för kyrkogården går i gällande plan ända ner till vattenbrynet. Det berörda vattenområdet ingår i detaljplanelagt område. Detaljplanen anger att vattenområdet inte får utfyllas eller överbyggas. Byggande av den aktuella GC-vägen innebär att ny detaljplan måste upprättas. Riksintressen Det berörda området ingår i riksintresse för friluftsliv. Vänerns vattenområde omfattas av riksintresse för yrkesfisket. Avgränsningen av riksintresseområdet ligger norr om gamla hamnkanalen. STRANDKYRKO- GÅRDEN ALTERNATIVA LÖSNINGAR Väg på bank i vatten alternativ A Den planerade sträckan av GC-väg utgör fortsättning på den cykelväg som följer stranden från Gropbron i söder förbi Fredriksberg fram till Strandkyrkogården.

7 5 Den nya GC-vägen ansluts dels till befintlig GC-väg mot söder men också med en gångväg mot Huvudnäsgatan utmed Strandkyrkogårdens södra sida. Den nya vägen rundar den bergknalle som utgör kyrkogårdens sydvästra hörn och fortsätter ytterligare ca femtio meter mot norr på en utfyllnad som sträcker sig ca 10 meter ut från nuvarande strandlinje. Mellan GC-vägen och berget uppkommer, genom utfyllnad av svackor mot berget nya ytor, med attraktiva lägen mot söder och väster. Ytterligare längre norrut fortsätter GC-vägen på en bank som mellan sig och Strandkyrkogården lämnar ett 5-20 meter brett öppet vattenområde. Den sträcka som GCvägen går på bank är totalt ca 250 meter lång. På halva sträckan bryts banken och ersätts av en 10 meter lång träbro för att öka vattenomsättningen i det av banken instängda vattenområdet. Vägbanken föreslås utföras av sprängsten med släntlutningen 1:2. Släntytorna bekläds, på sjösidan, med ett erosionsskydd som avslutas med en grön yta. Mot lagunens insida kommer släntytorna över erosionsskyddet att ges en mer omsorgsfull ytbehandling för att ge lagunområdet en mer parkliknande karaktär. I norra delen av Strandkyrkogården ansluter cykelvägen åter mot stranden och följer ca femtio meter på en mindre utfyllnad utmed den nuvarande strandlinjen innan den ansluter till befintlig cykelväg. Norr om Strandkyrkogården finns även en utbyggd GC-väg genom Vänerparken med föreslagen korsning med järnvägen och en fortsättning utefter gamla hamnkanalen. Väg längs strandlinjen alternativ B En alternativ lösning är att dra cykelvägen som en utfyllnad dikt an till nuvarande strandlinje. Den nya vägen rundar den branta bergknallen i kyrkogårdens sydvästra hörn i en snäv sväng, vilket ger dålig sikt och därmed dålig trafiksäkerhet. Efter kurvan följer vägen tätt intill berget som i denna del sluttar kraftigt mot vattnet. Vägbankens yttre släntkrön hamnar, från udden och 150 meter norrut, på varierande ca 3-6 meter ut från den nuvarande strandlinjen. Där kyrkogården avgränsas av en mur mot vattnet kommer vägbanken på vissa delar att ansluta direkt mot muren. Någon lagun kommer således ej att bildas i detta alternativ. Vid den nordligaste udden lämnar vägen vattnet och svänger vägen upp på land över den lilla utskjutande bergudden och följer därefter parallellt med muren och kyrkogårdens gräns fram till befintlig cykelväg. Nollalternativet Ett nollalternativ utgör en analys av miljöförhållandena i det aktuella området om det föreslagna projektet inte genomförs. Nollalternativet innebär i det här fallet att cykeltrafik från Fredriksbergsgatan, precis som idag, får följa cykelbana utmed Huvudnäsgatan, Edsvägen och Vänhemsgatan. Nollalternativet innebär ingen ytterligare påverkan på naturmiljö, kulturmiljö eller landskapsbild. Väg genom kyrkogården Promenadstråket passerar idag genom Strandkyrkogården och är ej framkomligt för cyklar. Alternativet att tillåta cykeltrafik genom kyrkogården är ej genomförbart med hänsyn till griftefriden. Ett önskemål från kyrkogårdsförvaltningen är att sträckningen istället ska gå utanför kyrkogården.

8 6 OMRÅDETS MILJÖVÄRDEN Stads- och landskapsbild Det berörda området omfattar en bit av den förhållandevis långa sträcka där Vänersborgs stad gränsar direkt till vattnet. Söder om Strandkyrkogården ligger Fredriksberg, ett område med äldre villabebyggelse som ger ett lummigt intryck. Norr om Strandkyrkogården ligger Vänerparken, det f d lasarettsområdet som domineras av större institutionella byggnader inrymmande högskola, vårdcentral, museum m m. Sett från vattensidan har strandområdet längs hela sträckan mellan Gropbron i söder och Vänerparken i norr en bibehållen naturkaraktär trots att stadsbebyggelsen längs hela sträckan ligger tätt inpå. På avsnittet förbi Strandkyrkogården understryks den lummiga karaktären genom det stora antalet äldre lövträd inom kyrkogårdsområdet. Längs större delen av kyrkogårdens gräns mot vattnet finns en naturstensmur vilken på avstånd döljs av vegetationen. Vy från Vassbotten mot den aktuella sträckan förbi kyrkogården Vy mot den lilla udden i norr Vy mot den stora udden i södra delen av sträckan

9 7 Kulturmiljö Kulturhistoriska värden i begravningsplatser är skyddade enligt kulturminneslagen (KM) 4 kap1 (ev även 13 ). Strandkyrkogården avgränsas visuellt mot vattnet av en kraftig vegetationsskärm. Den centralt belägna gångvägen i kyrkogårdens längdriktning leder genom trappor ända ner till en sittyta nedanför kyrkogårdsmuren. Från kyrkogården leder en gångväg ner till en sittyta i anslutning till vattnet Naturmiljö Sjön Vassbotten utgör en ca 200 ha stor avsnörd vik av Vänern. Sjön som är relativt grund(max 7m) är en värdefull fågellokal. Biologisk inventering av det i östra delen av Vassbotten belägna området, utanför Strandkyrkogården, genomfördes i juni 2002 av Hydro-GIS AB, Stenungsund genom Johan Hjerpe och Lars-Harry Jenneborg. Bottenundersökningen genomfördes med droppvideokamera. Positionsangivelser inom parentes i följande beskrivningar hänvisar till motsvarande i Bilaga 1. LANDMILJÖ Strandremsan väster om Strandkyrkogården är mestadels mycket smal men bredden varierar mellan 0 och 16 m. Stranden består av omväxlande kala klippor och korta avsnitt med sandstrand. Söder om Strandkyrkogården dras GC-vägen över en öppen gräsyta (1) som delvis har skräpmarkskaraktär. Förutom vanliga gräsmattsarter som vitgröe Poa annua och vitklöver Trifolium repens förekommer rikligt med sommargyllen Barbarea vulgaris ssp. arcuata och teveronika Veronica chamaedrys. En utskjutande udde vid kyrkogårdens sydvästra hörn utgörs av klipphällar med sparsam vegetation (3). På hällarna växer gul fetknopp Sedum acre, sparvnäva Geranium pusillum, femfingerört Potentilla argentea, svartkämpar Plantago lanceolata, kaukasiskt fetblad Sedum spurium och gullklöver Trifolium aureum.

10 8 Längre norrut förekommer korta avsnitt med smal sandstrand mellan klipphällarna (4-5). Blekbalsamin Impatiens parviflora förekommer rikligt på de sandiga partierna. Andra arter som är spridda längs stranden är luddunört Epilobium parviflorum, vit dunört Epilobium ciliatum, strandklo Lycopus europaeus, korsört Senecio vulgaris och klippfibbla Hieracium sp. grupp oreadea. Avsnitt med sandstrand och mindre vassruggar väster om strandkyrkogården. Lokal för blekbalsamin Omfattande vassbälte samt strand med större almar och lönnar vid GC-vägens norra angöringspunkt Strandparti i norra delen av sträckan

11 9 I vattenstranden finns små bestånd av vasstarr Carex acuta. I vattnet intill strandlinjen finns flera mindre ruggar av vass Phragmites australis samt ett bestånd av vattenpilört Persicaria amphibia. Några stora almar och pilar innanför kyrkogårdsmuren har kronor som hänger ut över vattnet. På stranden vid norra delen av kyrkogården (5-7) förekommer slyvegetation av asp Populus tremula och vide Salix sp. Markvegetationen är av högörtstyp med nejlikrot Geum urbanum, brännässla Urtica dioica, gårdsskräppa Rumex longifolius och vänderot Valeriana sp. Här och var finns inslag av löktrav Allaria petiolata, fingerborgsblomma Digitalis purpurea, kardvädd Dipsacus fullonum samt stenfrö Lithospermum officinale (7). Den sistnämnda är av Artdatabanken rödlistad och således en hotad art - klassad som missgynnad (NT) med ca 20 växtplatser i Västra Götaland (se Bilaga 2). Utmed stranden norr om kyrkogården breder ett sammanhängande vassbälte ut sig (8). Ovanför strandkanten, som försetts med erosionsskydd av sprängsten, förekommer enstaka större almar och lönnar samt mindre exemplar av ek, lönn och klibbal. Markvegetationen är trivial och utgörs av hallon Rubus idaeus, hundäxing Dactylis glomerata, kirskål Aegopodium podagraria, hundkex Anthriscus sylvestris, smörblomma Ranunculus acris, röllika Achillea millefolium och brännässla. VATTENMILJÖ Sjöbotten utmed stranden är variationsrik med omväxlande sand-, grus-, sten- och klippbotten. Bergsbotten finns oftast där berghällar skjuter ut från land. I regel förekommer här en ytnära och trivial grönalgsvegetation med Ulothrix sp. och Cladophora sp. Inom de små vikar som bildas av de utskjutande bergshällarna består bottnarna av sand med inslag av grus eller sten. Fraktionen grovt grus och stenansamlingar bedöms allmänt ha relativt höga naturvärden. Grovt grus utgör lämpligt leksubstrat för bottenlekande laxfiskarter och stenansamlingar utgör viktiga gömställen för många bottendjur t ex kräftor. I det berörda området finns ytor som kan utgöra lekområden för t ex gös, aborre, gädda men även brax, vimma och mört. Allmänt förekommande arter på något fastare sedimentbotten är strandpryl Littorella uniflora, ålnate Potamogeton perfoliatus och hårslinga Myriophyllum alterniflorum. Den sistnämnda förekommer lokalt rikligt i norra delen (pos 6-8). Strandpryl är särskilt vanlig nära stranden i södra delen av området (pos 2). Djupare bottnar än ca 1 m utgörs av sand eller siltig sand med ingen eller sparsam vegetation av hårslinga. Mot norr i anslutning till vassbältet ökar inslaget med gyttja. I ytterkanten av vassbältet (pos 8) observerades fragment av möjligen gräsnate Potamogeton gramineus (osäker artbestämning och kan eventuellt vara rostnate eller någon hybridform). En guldbrämad dykarbagge Dytiscus marginatus observerades intill strandkanten. I övrigt observerades inga anmärkningsvärda fisk- eller djurarter.

12 10 Friluftsliv Strandnära områden utgör i de flesta sammanhang attraktiva delar i tätortens närområden. Promenadstråk i anslutning till vattenområden har också en given attraktionskraft. Vänersborgs kommun har vid utbyggnad av GC-nätet för centralorten försökt ta tillvara de kvaliteter som stadens vattennära läge erbjuder. Att kunna erbjuda en promenad nära vattenlinjen runt staden är en kvalitet som i stor utsträckning har kunnat realiseras. Utmed Vassbotten saknas dock på sträckan förbi Strandkyrkogården denna möjlighet att kunna följa strandlinjen. Sportfiske med spö bedrivs från bergsuddarna inom undersökningsområdet - särskilt i söder (pos 3). Geoteknik Geoteknisk undersökning har i nuläget ej utförts av det aktuella området. Erforderlig stabilitetsundersökning och bergsondering kommer att utföras under senare skede. KONSEKVENSER GC-VÄGEN ALLMÄNT Anläggande av en gång- och cykelväg förbi Strandkyrkogården medför förbättrad framkomlighet och att ett attraktivt sammanhållet strandnära stråk tillskapas. Det nya stråket ger flanörer möjlighet att uppleva Vänersborg ur nya vinklar. Utmed den nya GC-sträckan kommer förutom vackra vyer över Vassbotten också en bit av ett idag relativt svårtillgängligt strandavsnitt att kunna upplevas på nära håll. I södra delen kan det eventuellt bli möjligt att tillskapa nya västvända sittplatser på ytor som fylls ut mellan vägen och berget. Eftersom byggandet av GC-vägen sker i strandlinjen kommer den nya vägen huvudsakligen att exponeras ut mot vattnet, men även från andra sidan av vattenområdet. Konsekvenserna för landskapsbilden är beroende av hur arbetena utförs. En uppbyggd vägbank med slänter av makadam eller sten kommer att tydligt exponeras även på långt avstånd. Det är därför av största vikt att den vägbank som byggs upp för GC-vägen utformas med erosionsskydd som utformas med hänsyn till både funktion och landskapsbild. Med hänsyn till landskapsbilden bör också bankhöjden hållas relativt låg och man får, eftersom detta inte kommer att utgöra ett huvudcykelstråk, acceptera att GC-vägen inte alltid blir framkomlig vid höga vattenstånd. Kyrkogården är skyddad enligt kulturminneslagen och det är av betydelse att byggnadsåtgärder i kyrkogårdens direkta närhet utförs med material och metoder som är lämpliga med hänsyn till närheten till begravningsplatsen och dess kulturhistoriska värden. Detta kan t ex gälla broräcken, belysningsstolpar etc. och i synnerhet om ett alternativ direkt intill kyrkogården, enligt alternativ B, skulle bli aktuellt. De naturstensmurar som avgränsar kyrkogården mot vattnet är vackra och anläggningsarbetena bör utföras utan att dessa skadas.

13 11 KONSEKVENSER AV BESKRIVNA ALTERNATIV Väg på bank i vatten alternativ A Några mindre träd samt troligtvis också någon större alm eller lönn måste avverkas vid GCvägens norra angörningspunkt, vilket i sig bedöms som ett måttligt ingrepp i naturmiljön. I norra änden där GC-vägen ansluter till stranden görs ingrepp i strandbiotopen i det område där stenfrö växer (pos 7). De negativa konsekvenserna för stenfröpopulationen är beroende av hur arbetena utförs och hur långt ut i omgivande mark slänten dras ut. Arten finns sannolikt i fröbank i närområdet. Det naturliga klippstrandpartiet mellan pos 5, pos 9 och pos 6 blir till delar förstörd då den nya vägbankens utbredning mot stranden medför att klipphällarna fylls över med massor. Idag finns få sådana narturliga klipphällar kvar utmed denna strandsträcka. På denna sträcka kommer GC-vägen att skära genom ett bredare vassbälte. En del av vassen kommer därmed att försvinna, vilket tillsammans med trafiken på GC-vägen kan innebära en viss störning för fågellivet.vassen bedöms dock snart komma att återetableras. De låga klipphällarna i norra delen kommer delvis att fyllas över av den nya vägbanken för GC-vägen Växtlokalen med blekbalsamin, vilken enligt vissa floror betraktas som ganska ovanlig, bör kunna bevaras intakt eftersom GC-vägen dras ute i vattnet förbi dessa lokaler. Det kan inte uteslutas att lekområden för fisken kommer att tas i anspråk genom utläggandet av stenbanken. Detta innebär att leken som skett inom det här området kommer att försvinna och att fiskarna som i regel återvänder till samma lekplatser måste hitta nya lekområden i konkurrens med andra fiskar. Sammantaget bedöms dock ianspråktagandet av sjöbotten innebära en måttlig negativ påverkan på fiskeintressena och naturmiljön. Det finns också goda möjligheter att återskapa lekbottnar genom utläggning av substrat som inte slammar igen, lämpligen naturgrus. Detta bör ske i samråd med fiskesakkunniga på t ex länsstyrelsen. Risken för bottenupptryckning bedöms som liten då bottenmaterialet är relativt fast. Även det ringa vattendjupet medför förhållandevis små utfyllnadsytor för GC-väg med tillhörande släntfot. Vägbanken kommer att utföras av grovt stenmaterial vilket minimerar grumling i vattnet under byggnadstiden.

14 12 Vattencirkulationen kan med den föreslagna utformningen bli dålig i lagunen som bildas innanför GC-vägen. I nuläget är strandområdet relativt exponerat med vågor från väster dit också svallvågor från båttrafiken bidrar och medfört att bottnarna är av erosionstyp. Genomförandet av Alternativ A leder till en ökad igenslamning i lagunen. På sikt leder detta till troligen till en viss igenväxning med bladvass på mjukbottenpartierna varvid också annan vattenvegetation konkurreras ut. Risken för nedskräpning av lagunen bedöms inte utgöra något problem då lagunen kommer att underhållas som en parkanläggning. Släntfotsfyllnader med sten kommer att utgöra sekundär hårdbotten som kommer att vara attraktiva för många limniska djur (t ex kräftor och fisk). Banken kommer utmed längre delen av sträckan att ligga mindre än en meter över normalvatten nivån, +44,85. Vid bankens anslutning på ömse sida av bron, stiger bankhöjden till knappt två meter över normalvattennivån, för att brokonstruktionen av trä inte ska komma under vatten vid höga vattennivåer. Väg längs strandlinjen alternativ B Alternativ B som längs större delen av sträckan följer strandlinjen medför att den naturligt formade och omväxlande strandmiljön kommer att få ett anlagt och stelt utseende genom den vägbank som läggs ut i gränsen mellan land och vatten (se även typsektion). Den naturliga strandmiljön som avslutar kyrkogården kommer att tillstora delar försvinna och ersättas av en bankfyllnad. Naturstensmuren utmed kyrkogårdsgränsen kommer till delar att döljas då den nya vägbanken läggs i direkt anslutning till muren. Genom att GC-vägen i alternativ B läggs strandnära utmed hela sträckan, blir påverkan på strandvegetationen betydligt större. Härvid kommer bl a populationen av blekbalsamin utmed de sandiga strandavsnitten att försvinna. Övrig strandvegetation som måste avlägsnas utgörs till stor del av buskar och sly. I vattenområdet försvinner flera mindre vassruggar samt beståndet med vattenpilört, vilket enligt alternativ A skulle komma att inneslutas i en lagun. I norr ansluts den nya GC-vägen till befintlig GC-väg i samma punkt som alternativ A. Även med denna sträckning måste avverkning av några träd ske i denna del. Den naturligt vackra strandmiljön, med flera låga kala klipphällar och korta avsnitt av sandstrand, kommer att förstöras om GC-vägen byggs enligt alt B. I anslutning till Vänersborg finns inte många naturliga strandmiljöer, av denna typ, kvar. I gengäld tas en mindre yta sjöbotten i anspråk jämfört med alternativ A. Släntfotsfyllnader med sten kommer att omfatta en yta som jämfört med alternativ A är avsevärt mindre.

15 13 Nollalternativet Nollalternativet innebär ur miljösynpunkt att inga ingrepp i strand- eller vattenområde kommer till stånd samt att landskapsbilden sett från det omgivande vattenområdet bibehålls med nuvarande utseende. SLUTSATSER Befintlig cykelbana utmed Edsvägen Den sammanfattande slutsatsen är att det berörda området har sådana naturvärden att de föreslagna åtgärderna innebär en förhållandevis stor påverkan på naturmiljön enligt båda utredningsalternativen. I alternativ A kommer den naturliga strandzonen att förstöras genom utfyllnaden för vägbanken. Vidare kommer en rödlistad art att påverkas, vilket innebär att dispens måste sökas från länsstyrelsen. Några mindre och eventuellt något enstaka större träd måste också avverkas på samma plats. Jämfört med alternativ A bedöms alternativ B medföra större negativa konsekvenser för naturmiljön i och med mer omfattande ingrepp i strandvegetationen, vilket resulterar i att den naturliga strandmiljön försvinner. I vattenmiljön ianspråktar alternativ A avsevärt mer sjöbotten, varvid lagunen måste inkluderas då denna bottenyta kommer att förändras betydligt. Ingreppen i den limniska miljön bedöms dock i sin helhet som måttliga jämfört med landmiljön. Ur landskapsbildssynpunkt bedöms inget av alternativen medföra någon påtaglig negativ förändring sett i det stora landskapsrummet. Sett ur brukarnas perspektiv, de som kommer att nyttja GC-vägen, kan det nya vägavsnittet på banken komma att bjuda fina närmiljöer som idag inte finns eller är svårtillgängliga. Den nya lagunen, liksom andra småytor utmed GCvägen, kan med biologiskt, tekniskt och estetiskt kunnande utformas så att de blir ett fint tillskott till Vänersborgs strandnära parkmiljöer. Den nya cykelvägen bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för den kulturmiljö som kyrkogården utgör.

16 14 REKOMMENDATIONER Med hänsyn till landvegetationen rekommenderas en utformning enligt alternativ A, men där norra anslutningen ändras enligt alternativ rekommenderad sträckning, se bifogad ritning, Bilaga3. I alternativet rekommenderad sträckning har vägbanken i norra delen dragits ut i en vidare sväng innan den ansluter till stranden. Härmed undvikes utfyllnad över strandpartiet med låga klipphällar. Anslutningen av vägbanken mot stranden görs mer vinkelrät för att minska ingreppen. För att ge stenfröet möjligheter att fortleva i området ska ingreppen minimeras genom att utbredningen av bankslänterna görs så små som möjligt, d v s läggs i brant släntlutning. Det är viktigt att stor försiktighet iakttas under arbetenas utförande så att anslutande mark skyddas mot skador och ingrepp. Ingen körning med arbetsfordon, grävning eller utläggning av massor får här ske utanför vägbanken. Härigenom bedöms stenfröet kunna räddas kvar i området. För att kompensera att ytor inom vattenområdet som kan utgöra lekbottnar för fisken försvinner, bör nya lekbottnar återskapas utanför vägbanken genom utläggning av naturgrus. För att undvika att lagunens vatten blir stillastående föreslås att minst tre öppningar anläggs i GC-vägen. Flera betongkulvertar i rad medför ofta att större grenar, plankor, vassrör och liknande täpper till och förhindrar ytvattencirkulationen. Enligt det rekommenderade förslaget byggs två enkla träbroar med ca tio meters spännvidd i söder respektive norr. En ökning av spännvidden på broarna kan ytterligare förbättra vattenutbytet i lagunen vilket motverkar igenväxning. Mitt emellan broarna föreslås en kulvert med diameter ca två meter. Kulverten bör utföras med snedskurna ändar, d v s anpassad till släntlutningen. Brokonstruktionerna ligger ca en meter över högsta högvattennivån medan mellanliggande delar av vägbanken ligger på en nivå mellan högvattennivå och normalvattennivå. Att vägbankens höjd varierar bedöms komma att ge anläggningen ett mer tilltalande utseende.

17 Alternativ A Alternativ B Bilaga 1

18

19 Lithospermum officinale stenfrö Boraginaceae MISSGYNNAD (NT) Ordn. Boraginales, Fam. Boraginaceae, Lithospermum officinale L. Beskrivning. Stenfrö är en cm hög ört. Stjälken är styvt upprätt, strävhårig och rikt grenad i övre delen. Bladen sitter strödda och är lansettlika och spetsiga. I grenspetsarna bildas efterhand små gulvita blommor stödda av långa stödblad. Kronan är 3 4 mm bred med fem likstora flikar. Den fyrdelade frukten blir sittande i bladhörnen. De karaktäristiska delfrukterna som gett arten dess namn är ca 3 mm, stenhårda och liknar små porslinsägg. Stjälkarna bildar kvarstående vinterståndare. Utbredning och status. Stenfrö förekommer sällsynt i flera landskap i Syd- och Mellansverige upp till Gävle. Den förekommer huvudsakligen i kalktrakter. Den har minskat i flera landskap och är försvunnen från Blekinge och Halland. På andra platser tycks populationerna vara stabila. Rikast förekommer den på Öland där den är relativt vanlig på den västra delen. Totalpopulationen i landet är dock liten genom att lokalerna ofta är individfattiga och antalet lokaler relativt begränsat (ca 200). Stenfrö finns också sällsynt i Norge och Danmark och på någon enstaka lokal i Finland. Den har en stor sammanhängande utbredning från Västeuropa österut ända till Kina. Den finns också som inkomling i Nordamerika. Ekologi. Stenfrö växer företrädesvis i strandsnår på grusig, stenig eller blockig mark, gärna i anslutning till branter eller klappervallar. Den kan också uppträda i bryn mot gräsmarker och örtbackar. På Öland växer den även i alvarkarst. Stenfrö föredrar halvöppna till öppna ståndorter och trivs inte i slutna skogsmiljöer. Den förekommer också mer eller mindre tillfälligt på kulturskapade ståndorter. Av växtplatserna att döma verkar arten vara beroende av god tillgång på ljus och värme samt viss omrörning av marken. Det är särskilt tydligt på den kalkrika landhöjningskusten i Norduppland och Gästrikland där den ofta uppträder i luckor i den maritima lövbården vilka skapats genom ishyvling. Åtgärder. Kunskaperna om artens ekologi är bristande. Utvecklingen bör följas och populationsdynamiken studeras mer ingående. Övrigt. Utländska namn DK: Læge-Stenfrø, NO: Lækjesteinfrø, FI: Rohtorusojuuri, GB: Common Gromwell. Litteratur Almquist, E Upplands vegetation och flora. Acta Phytogeogr. Suec. 1. Georgson, K. m. fl Hallands flora. Lund. Malmgren, U Västmanlands flora. Lund. Rasmussen, S. M Boraginaceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 60: Sterner, R Ölands kärlväxtflora. Lund. Ståhl, P m. fl Hotade och sällsynta växter i Gävle kommun. Gävleborgs Botaniska Sällskap. ArtDatabanken Faktablad: Lithospermum officinale stenfrö Förf. Peter Ståhl ArtDatabanken, SLU Artdatabankens faktauppgifter om Stenfrö Bilaga 2

20

21 ALT B ALT A NOLLALT REKOMMENDERAD STRÄCKNING Bilaga 3

22

23 Fredriksberg Vänerparken Strandkyrkogården Vassbotten

24

25

26 Box UDDEVALLA Tfn Fax

Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning

Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning Version 1.00 Projekt 7320 Upprättad 2012-07-03 Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning

Läs mer

ÖBACKA STRAND. Samrådsunderlag avseende vattenverksamhet. 1. Orientering. 2. Nuvarande förhållanden. 3. Teknisk beskrivning av åtgärderna

ÖBACKA STRAND. Samrådsunderlag avseende vattenverksamhet. 1. Orientering. 2. Nuvarande förhållanden. 3. Teknisk beskrivning av åtgärderna 1 (7) ÖBACKA STRAND Samrådsunderlag avseende vattenverksamhet 1. Orientering Umeå kommun planerar att utveckla strandremsan nedanför de nya bostadskvarteren Sågen (Hoppets gränd) för projektet Öbacka strandpark.

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. 4 Miljöbalken Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen Ny gång- och cykelbro över Genevadsån

Samråd enligt 6 kap. 4 Miljöbalken Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen Ny gång- och cykelbro över Genevadsån Halmstad 2014-10-03 Samråd enligt 6 kap. 4 Miljöbalken Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen Ny gång- och cykelbro över Genevadsån 1 Inledning Teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads

Läs mer

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Naturvårdsplan Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Cecilia Nilsson 2001-08-10 1 Innehållsförteckning sida Syfte 2 Bakgrund 2 Området idag 2 Förändringar och åtgärder: Strandområdet 4 Tallskog på sandjord 4 Hällmarkskog

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

PIREN TILL STORTÅNGSKÄR

PIREN TILL STORTÅNGSKÄR Detaljplan för Antagandehandling Antagen av Miljö- och Byggnämnden 2001-03-19 Sotenäs kommun, 2004-04-22. Justerad 2004-04-22 Laga kraft 2006-12-07. PIREN TILL STORTÅNGSKÄR Kungshamn, Sotenäs kommun PLANBESKRIVNING

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Skötselplan. för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01

Skötselplan. för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01 Skötselplan för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01 Skötselplan för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund Området är höglänt beläget på Hökeberget i Hamburgsund och exponeras

Läs mer

NATURINVENTERING SKUTHAMN

NATURINVENTERING SKUTHAMN RAPPORT NATURINVENTERING SKUTHAMN SLUTVERSION 2014-04-22 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Naturinventering Skuthamn Status: Slutversion Datum: 2014-04-22 Medverkande

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp

Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp Samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken inför tillståndsprövning av vattenverksamhet: Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp Östra Göinge kommun, Skåne län Samrådsunderlag 2016-09-19 UNDERLAG

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Tidigare ställningstagande

Tidigare ställningstagande 2(5) Tidigare ställningstagande Översiktsplan I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som planerat bostadsområde. Motiv anges här för att pröva ekologiskt byggande. För Kullön har en fördjupad översiktsplan

Läs mer

Avstämning planuppdrag

Avstämning planuppdrag 1(7) Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Detaljplan för Kv. Björkängen Avstämning planuppdrag 2(7) Bakgrund och syfte Enligt beslut i KS 2014-01-15 28, fick Samhällsbyggnad, Bygg- och miljöenheten,

Läs mer

Strandinventering i Kramfors kommun

Strandinventering i Kramfors kommun Strandinventering i Kramfors kommun Bredkaveldun Utförd av biolog Bernt Persson 2011 Syfte Strandinventeringen utfördes med syfte att ge ett underlag som både kan användas av kommunen vid löpande handläggning

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Sparvvägen, Östra Tyresö OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE

Sparvvägen, Östra Tyresö OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Planeringsavdelningen Bertil Eriksson, 1:e miljöingenjör Göran Bardun, kommunekolog KOMPLETTERANDE MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Sparvvägen,

Läs mer

Detaljplan för Kalven 1:138

Detaljplan för Kalven 1:138 Öckerö kommun Göteborg 2015-03-13 Datum 2015-03-13 Uppdragsnummer 1320008557 Utgåva/Status Slutlig Robin Sjöström Lena Sultan Elisabeth Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd Uppgifter om fastighet och sökande Fastighetsbeteckning: Organisationsnummer/personnummer:

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro 2013-04-25 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2013-04-25

Läs mer

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Naturinventering Väsjö norra, Sollentuna Juni 2011 Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Utfört av: Tengbomgruppen AB. Medverkande: Jenny Andersson och Agnetha Meurman.

Läs mer

1:2. Siggegärde 2:2 VIRKESJÖ

1:2. Siggegärde 2:2 VIRKESJÖ VIRKESJÖN 153 Kort beskrivning Virkesjön ligger sydväst om Nybro tätort. Planområdet som ligger i Siggegärde, ligger i anslutning till gammal gårdsbebyggelse. Gårdarna tillsammans med gamla stenmurar,

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

NATURCENTRUM AB Johan Ahlén Naturvårdsbiolog

NATURCENTRUM AB Johan Ahlén Naturvårdsbiolog Naturvårdsutlåtande: Detaljplan för Åker 1:10 m.fl. Beställare: Ingemar Lind, SWECO FFNS Arkitekter AB Inledning Naturcentrum AB har på uppdrag av SWECO FFNS, Ingemar Lind, utfört översiktlig inventering,

Läs mer

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Rapport 2014-06-13 Uppdragstagare: Tomelillavägen 456-72 275 92 Sjöbo Tel 0416-151 20 rune.gerell@sjobo.nu

Läs mer

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Den vegetation som ska avverkas/röjas består av sly, buskar och yngre träd, samt några äldre och grövre träd. Allt ska transporteras bort till angiven upplags plats

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan. Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun. Bild på Alby gård, mars 2015.

Behovsbedömning. Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan. Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun. Bild på Alby gård, mars 2015. Behovsbedömning Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun Bild på Alby gård, mars 2015. Behovsbedömningen av detaljplan för Alby Gård, del av Alby 15:32, är framtagen

Läs mer

Detaljplan för SPINDELN 6 m.fl. Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län

Detaljplan för SPINDELN 6 m.fl. Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna PLANBESKRIVNING Detaljplan för SPINDELN 6 m.fl. Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län Upprättad av MAF Arkitektkontor AB, Luleå HANDLINGAR I planen ingår följande

Läs mer

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Uppdraget På uppdrag av förvaltningschef Birgitta Johansson, miljö- och byggförvaltningen på Gagnefs kommun, utfördes den 7 juli

Läs mer

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Kyrkesund och Rönnäng Sammanställd av Sofia Olsson & Jan Rydberg Tjörns kommun 2003 Icke teknisk sammanfattning Denna MKB tar upp effekter

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Vägverket Region Sydöst Väg 34 Kisa Linköping Delen Skeda udde Kåparp OBJEKT NR Teknisk PM geoteknik

Vägverket Region Sydöst Väg 34 Kisa Linköping Delen Skeda udde Kåparp OBJEKT NR Teknisk PM geoteknik 1(3) Vägverket Region Sydöst Väg 34 Kisa Linköping Delen Skeda udde Kåparp OBJEKT NR 87 53 34 13 Arbetsplan Teknisk PM geoteknik JÖNKÖPING 2008-06-13 Handläggare: Björn Pettersson Vägverket Konsult Postadress:

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona 1 (12) Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Norrtälje kommun Tilläggsuppdrag naturvärdesinventering Nordrona Utredningen har genomförts i juni

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer.

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer. Målbild en bitvis gles skogsmiljö rik på död ved och blommande buskar. Den domineras av lövträd: främst ek, hassel, sälg, vildapel och fågelbär. Bland ekarna finns flera grova friställda individer med

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Detaljplan för bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m fl

Detaljplan för bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m fl Beställare: EQC Karlstad AB Detaljplan för bostäder, Gullvivevägen, Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Peter Danielsson Handläggare Helena Kiel L:\UPPDRAG\ Detaljplan Hällebäck\Text\Arbetsmaterial\Rapport

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Bilaga till detaljplan för Sjöparken - byggrätt och strandkant Illustration. Ett exempel på hur området skulle kunna utformas

Bilaga till detaljplan för Sjöparken - byggrätt och strandkant Illustration. Ett exempel på hur området skulle kunna utformas Bilaga till detaljplan för Sjöparken - byggrätt och strandkant Illustration Möjlighet till handel, hantverk och kontor Ett eempel på hur området skulle kunna utformas Elinor Bjärnborg Planarkitekt P P

Läs mer

Göteborg 2014-08-26. Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl.

Göteborg 2014-08-26. Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl. Göteborg 2014-08-26 Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl. Linda Andersson och Cecilia Nilsson 2014 Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl. Rapport

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Lingsbergsvägen. Antikvarisk kontroll längs

Lingsbergsvägen. Antikvarisk kontroll längs Antikvarisk kontroll längs Lingsbergsvägen Antikvarisk kontroll i samband med återplantering av alléträd i anslutning till Lingsbergs gård, Vallentuna socken och kommun, Uppland. Etapp 1 Kjell Andersson

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Kommunalt ställningstagande

Kommunalt ställningstagande Tillkommande bebyggelse bör i första hand utnyttja ur produktionssynpunkt sämre marker eller marker mellan jord och skog. Alternativt kan bebyggelse lokaliseras till mindre skogsområden eller till kanten

Läs mer

Beslut om utvidgat strandskydd i område Nygrensskatan-Pålbergsviken, Nordmalings kommun, Västerbottens län (2 bilagor)

Beslut om utvidgat strandskydd i område Nygrensskatan-Pålbergsviken, Nordmalings kommun, Västerbottens län (2 bilagor) Beslut 1(5) Beslut om utvidgat strandskydd i område Nygrensskatan-Pålbergsviken, Nordmalings kommun, s län (2 bilagor) Länsstyrelsens beslut Med stöd av 7 kap. 14 MB beslutar Länsstyrelsen att strandområdet

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

K R Ä G G A F Å G E L S Å N G E N O C H G R I N D S T U G A N bild? KRÄGGA FÅGELSÅNGEN & GRINDSTUGAN HÅBO G E S T A L T N I N G S P R O G R A M F Ö R D E T A L J P L A N S E P T E M B E R 2 0 0 9 K R Ä

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Väg 1758 bro över Nolån

Väg 1758 bro över Nolån ARBETSPLAN BESKRIVNING Väg 1758 bro över Nolån 2012-04-18 Objektnr: 5815211 Objektdata Vägnr: 1758 Vägnamn: Objektnamn: Objektnr: 5815211 Kommun: Län: Dokumentdata Titel: Bollebygd Töllsjövägen Väg 1758

Läs mer

Väg 47, gång- och cykelväg, delen Grästorp-Tre Älgar

Väg 47, gång- och cykelväg, delen Grästorp-Tre Älgar GRANSKNINGSHANDLING Väg 47, gång- och cykelväg, delen Grästorp-Tre Älgar Grästorps kommun, Västra Götalands län PM Gestaltning, 2015-12-15 Projektnummer: 139143 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17,

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

KATAMARANKAJEN. Orientering. Nuvarande förhållanden. Teknisk beskrivning av åtgärderna. Samrådsunderlag avseende vattenverksamhet

KATAMARANKAJEN. Orientering. Nuvarande förhållanden. Teknisk beskrivning av åtgärderna. Samrådsunderlag avseende vattenverksamhet KATAMARANKAJEN Samrådsunderlag avseende vattenverksamhet Orientering Umeå kommun planerar att reparera den så kallade öster om Kyrkbron i centrala Umeå. Området för planerad åtgärd finns utmärkt i figur

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

PM Kv Kanoten m fl. Erforderligt skydd mot översvämning. Bilaga 2. Avgränsning

PM Kv Kanoten m fl. Erforderligt skydd mot översvämning. Bilaga 2. Avgränsning Bilaga 2 Erforderligt skydd mot översvämning Avgränsning Denna bilaga beskriver placeringen av nödvändiga skyddsvallar som är tänkta att skydda kv Kanoten m fl mot översvämning. Dessutom redovisas lägen

Läs mer

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun 008-0-0 Planbeskrivning Översiktskarta - del av västra Läppe tätort Planområdet avgränsas av riksvägen i söder, bebyggd fastighet i väster och i öster av småbåtshamn och tilltänkt nytt bebyggelseområde

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING: PM BETRÄFFANDE DETALJPLAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING: PM BETRÄFFANDE DETALJPLAN PM BETRÄFFANDE DETALJPLAN 2003-04-22, rev 2003-09-25 GF KONSULT AB Geoteknik Daniel Strandberg Uppdragsnr: 1075 001 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Orientering 1 Underlag 1 Utförda geotekniska undersökningar

Läs mer

Alternativbeskrivning ny sträckning

Alternativbeskrivning ny sträckning Alternativbeskrivning ny sträckning Allmänt Ny utredd sträckning för delprojekt Södra Solna utgår från transformatorstation Galoppvägen, se Figur 1 nedan. Samförläggning med ny ledning för delprojekt Järva

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun PM inför detaljplan På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund johan.svedholm@naturcentrum.se

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Bussgata - nulägesbeskrivning. Bussgata, Bollnäs kommun Bussgatans närområde. Björktjära. Björktjäratjärn. Brånan

Bussgata - nulägesbeskrivning. Bussgata, Bollnäs kommun Bussgatans närområde. Björktjära. Björktjäratjärn. Brånan Bussgata - nulägesbeskrivning Bussgatans närområde Björktjära Bollevägen Bussgatan planeras att dras över den uppodlade dalgången mellan Brånan och Björktjära, Bollnäs kommun. Området ligger i en svag

Läs mer

S 381 Lasarettet Laga kraft

S 381 Lasarettet Laga kraft Ändring av detaljplan för LASARETTET Karlskrona kommun. Blekinge län. Dnr: PLAN.2014.1457 Tillägg till PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör följande handlingar: Planhandlingar fastställda

Läs mer

Förslag på restaureringsåtgärder i Bulsjöån vid Visskvarn

Förslag på restaureringsåtgärder i Bulsjöån vid Visskvarn Peter Gustafsson 20080715 Förslag på restaureringsåtgärder i Bulsjöån vid Visskvarn Adress: Ekologi.Nu, Näckrosv 108, 590 54 Sturefors Tel: 0702792068 Hemsideadress: www.ekologi.nu Email: peter@ekologi.nu

Läs mer

Planhandlingarna består av: Plankarta, skala 1:1000, med planbestämmelser. Samrådsredogörelse

Planhandlingarna består av: Plankarta, skala 1:1000, med planbestämmelser. Samrådsredogörelse GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för Säters Camping (Säter 4:24) mm Säters kommun, Dalarnas län HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Plankarta, skala 1:1000, med planbestämmelser Samrådsredogörelse

Läs mer

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Del av fastigheterna Skrubba 1:1 och Skarpnäcks Gård 1:1 i stadsdelarna Flaten och Skrubba i Stockholms stad och del av fastigheterna

Läs mer

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra 2010-09-14 Dnr MSN/2010:988 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra Ärendet Villa Ekbacken ägs för närvarande av den kanadensiska staten och utgör

Läs mer