JÄMJÖ SKOLOMRÅDE. Välkommen till Jämjö Kyrkskola Läsåret 2014/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÄMJÖ SKOLOMRÅDE. Välkommen till Jämjö Kyrkskola Läsåret 2014/2015"

Transkript

1 JÄMJÖ SKOLOMRÅDE Välkommen till Jämjö Kyrkskola Läsåret 2014/2015

2 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR PÅ JÄMJÖ KYRKSKOLA! Sommaren är en härlig tid, men nu längtar vi efter att få komma igång med ett nytt läsår! Genom denna informationsskrift vill vi ge en översiktlig information om Jämjö Kyrkskola och dess verksamhet. Skriften är koncentrerad till uppgifter som kan vara bra att ha tillgängliga under läsåret. Det är vår förhoppning att det blir ett utvecklande år, för såväl barn som personal. Samarbetet mellan hemmet och skola/fritidshem är oerhört betydelsefullt för att skapa en bra start i barnets lärande och utveckling. Ni som vårdnadshavare ska alltid känna er välkomna att ta del av ert/era barns vardag, så att vi tillsammans kan bidra till en positiv utveckling för dem. JÄMJÖ KYRKSKOLA Postadress: Jämjö Kyrkskola Kyrkvägen Jämjö Adress till vår hemsida: JÄMJÖ KYRKSKOLA Rektor: Carina Bärlund Personalrum: Städ/vaktmästare: Carola Olsson & Kerstin Blomlöf Skolmåltiden: Gullvi Åkesson (Vakant) Skolsköterska: Malin Kolb Specialpedagog: Ann-Louise Glans Olander Lärarresurs: Mirjam Strömblad JÄMJÖ KYRKSKOLAS FRITIDSHEM VillaVillekulla: Förskoleklass + fritidshem (åk F 1) Lönneberga: Förskoleklass + fritidshem (åk F 1) Sörgården: Fritidshem (åk2) JÄMJÖ ADMINISTRATIVA CENTRUM Ansvarar för administration av skola och barnomsorg inom Jämjö skolområde. Besöksadress: Jändelskolan Torhamnsvägen Jämjö Fax: Johan Hult Intendent Viktoria Öman Barnomsorgsassistent Eva Fahlström Skolassistent

3 ADRESSÄNDRING/FLYTTNING Glöm inte meddela Jämjö administrativa centrum, Tfn: om barn/elev byter adress. Det gäller i synnerhet vid flyttning till annan skola inom kommunen eller flyttning till annan ort. Administrationen gör sedan en formell flyttningsanmälan till mottagande skola. ALLERGIER Det är viktigt att ni som föräldrar hjälper till att hålla era barn borta från att klappa och kela sina djur innan de går till skolan. Vi har elever som är pälsdjursallergiker och de mår inte bra om de kommer i kontakt med epitel från pälsdjur. Jämjö Kyrkskola är en skola för alla, dit man ska kunna gå för att lära och ha trevligt tillsammans med barn och vuxna. BEDÖMNING/BETYG För information om bedömning och betyg, se Skolverkets hemsida: Bedömning åk 1-5 Hos oss gäller följande rutiner: Vid terminsstart ger läraren eleverna information om kursplaner och kunskapskrav. Det ska finnas framtagna pedagogiska planeringar för samtliga ämnen där både undervisningens innehåll och hur det bedöms framgår. Dessa skall läggas ut på edwise vilket gör det tillgängligt för elever och vårdnadshavare. Eleven har rätt att veta i förväg vad som krävs av henne/honom i skolan. Läraren skall fortlöpande återkomma till kunskapskraven under terminens gång. Elev och vårdnadshavare har när som helst under terminernas gång rätt till information om hur läraren bedömer elevens arbetsresultat, vilket är tillgängligt i edwise. Klassläraren är skyldig att kartlägga alla ämnena, samt bistå med information till utredningen om eventuellt åtgärdsprogram enligt de rutiner som finns på skolan. Alla elever i behov av särskilt stöd skall stödjas inom klassens ram om inte beslut om åtgärdsprogram anger annat. Då det räcker med anpassningar i den ordinarie undervisningen, ska dessa anpassningar dokumenteras av undervisande lärare. Dokumentationen arkiveras efter att eleven har gått ut årskurs 9. Alla lärare, utifrån roll och funktion, ansvarar för att detta blir gjort. Eleven har själv ett ansvar för sina studier anpassat efter ålder och mognad, men klassläraren ansvarar för att kontinuerligt informera föräldrar/vårdnadshavare om elevens studiegång, det kan aldrig läggas på eleven. Åtgärdsprogram ska lämnas till rektor och specialpedagog för diarieföring hos skolassistent. Utvecklingssamtal erbjuds en gång per termin och på vårens utvecklingssamtal ska också de individuella skriftliga utvecklingsplanerna vara tillgängliga på edwise. De är framåtsyftande och anger vilka förmågor eleven besitter och vad som krävs för att nå nästa nivå. Detta tillsammans med en information om resultat ska ge en samlad bild av hur det går för eleven. Bedömning och betyg from åk 6 Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg. Dessa betygskriterier anges i anslutning till respektive kursplan enligt Lgr 11 Kap 2:7 Betyg utdelas i stegen A-F där F är underkänt. I åk 6 och 9 finns kunskapskrav angivna i alla ämnen i stegen A, C och E. För att få betygen B respektive D ska underliggande betyg vara uppfyllt i sin helhet och övervägande del av nästa betygssteg vara uppfyllda. När elev går ut åk 9 räknas betygen om till betygspoäng och det är på dessa poäng eleven söker till gymnasieskolan. För varje betygsnivå finns kunskapskrav som anger vilka krav som ställs för att uppnå respektive betyg i varje ämne. Elevens kunskaper ska relateras till de kunskapskrav som finns för varje kurs. Eleven har rätt att i förväg veta vad som krävs av henne/honom för ett visst betyg. Läraren skall återkomma till kunskapskraven under terminens gång.

4 Elev och föräldrar/vårdnadshavare har när som helst under terminernas gång rätt till information om hur läraren bedömer elevens arbetsresultat. Elev och föräldrar/vårdnadshavare skall i mycket god tid före betygssättning få information om risk för betyg F finns. Varje elev skall ha betygssamtal/utvecklingssamtal med klassläraren vid minst ett tillfälle per termin. Betygen ersätter det skriftliga omdömet. Bedömning och betyg - Jändeldagen De ämnen som eleverna har på Jändeldagen; Moderna språk, hemkunskap, musik och NO lämnar ansvariga ämneslärare på Jändelskolan skriftliga omdömena i respektive ämne till klassläraren i åk 6, de finns även tillgängliga på edwise för eleven och vårdnadshavaren. Under utvecklingssamtalet går klassläraren igenom de skriftliga omdömena från ämneslärarna på Jändelskolan. Det är klassläraren i åk 6 som är ansvarig för att informationen från Jändelskolan ges till eleven och vårdnadshavarna. Det finns inget krav på skriftliga omdömen i åk 6-9 då betyg ersätter omdömena, men för att elev och föräldrar/vårdnadshavare ska få tillgång till informationen om hur läraren bedömer elevens arbetsresultat har Rektorn för Jändelskolan beslutat att skriftliga omdömen ges för de ämnena eleverna har på Jändeldagen. Eleven skall aldrig uppleva sitt betyg som en överraskning. BESÖK Det är viktigt att skola och fritidshem fortlöpande informerar er föräldrar om vad som är på gång i verksamheten. Ett bra sätt att ta del av arbetet är att besöka skolan och fritidshemmet. Föräldrar är välkomna att följa vardagen hos oss på Jämjö Kyrkskola. Ta gärna kontakt med berörd personal innan. edwise Lärportalen heter edwise och ger lärare, elever och vårdnadshavare tillgång till elevernas utveckling mot målen samt alla viktiga dokument och information från skolan och fritidshemmen till hemmen. ELEVHÄLSAN - BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Att elevhälsan ska finnas regleras i Skollagen kap 2, där står att alla elever ska ha tillgång till -Skolsköterska och skolläkare -Skolpsykolog -Skolkurator -Specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan kartlägger elevernas utvecklingsbehov och är rådgivande till rektorn inför t.ex. beslut om åtgärdsprogram och anpassad studiegång. Elevhälsan ansvarar också för olika utredningar, psykologutredningar, pedagogiska utredningar, sociala utredningar och medicinska utredningar. Rutiner för arbete med elev i behov av särskilt stöd finns i likabehandlingsplanen och klasslärare ansvarar för att elevärendena lyfts till elevhälsan som träffas varje torsdag. Elevhälsans olika kompetenser finns representerade i elevvårdsmötet efter ärendets behov. Det direkta ansvaret för varje elev ligger alltid hos klassläraren/pedagogen som också blir delaktig i elevhälsans arbete. Som förälder tar ni i första hand kontakt med klassläraren, därefter med elevhälsan, om behov finns. Skolkurator Skolkurator har en stödjande och rådgivande funktion i sociala frågor t.ex. förhållanden i hemmet, kamratkontakter, fritidsaktiviteter, skoltrötthet, skolk samt deltar i handläggning av elevvårdsärenden. Kuratorn har ofta tillsammans med rektor hand om kontakter med myndigheter utanför skolan, gör hembesök och förmedlar därigenom en extra kontakt mellan skola och hem i besvärliga situationer. Vår skolkurator heter Mats Karlsson. Kontakt med kurator sker genom rektor/elevhälsan

5 Skolsköterska Skolhälsovården arbetar för att främja hälsa, förebygga ohälsa och tidigt upptäcka hälsorisker för elever på grundskolan och att vara en del av skolans elevvård. T.ex. förebyggande hälsovård, riktade hälsoundersökningar, bedömning av medicinska problem, yrkesmedicinsk rådgivning vid behov, samverkan med elevvårdsteam, samverkan med externa samarbetspartners och vaccinationer enligt Socialstyrelsens riktlinjer mm. Vår skolsköterska heter Malin Kolb Tfn: finns tillgänglig på Jämjö Kyrkskola tisdagar ojämn vecka samt alla onsdagar. ELEVINFLYTANDE Som elev har man möjligheter att påverka utvecklingen på skolan indirekt genom elevrepresentation i: - Elevråd - Klassråd - Fritidsråd - Skyddsrond - Det dagliga arbetet tillsammans i undervisningen Elevråd Det är viktigt att alla på skolan har samma normer att arbeta efter. Varje klass har valt ut två representanter. De har samlat in synpunkter från klassen tillsammans med klasslärare, som de kan ta upp i elevrådet. Ett par gånger per termin träffas elevrådet. Ordförande är Mirjam Strömblad och sekreterare är Peter Conrad. Vår förhoppning är att alla ska känna gemenskap, trivsel och trygghet på skolan. FRITIDSHEMMET Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan samt att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Vill även lyfta fram det viktiga samarbetet mellan skola och fritids för att allt ska fungera så bra som möjligt för våra elever. Våra duktiga pedagoger på Jämjö Kyrkskola jobbar tillsammans med friluftsdagar och andra aktiviteter för att knyta ihop verksamheten på skola och fritids, till en naturlig och inspirerande helhet för våra elever. Ändring av omsorgstid (fritidshemsavdelning) Anmälan om ändrad omsorgstid ska göras skriftligt eller digitalt senast en månad innan ändringen träder i kraft och lämnas till fritidshemmet. Tillfällig sänkning av omsorgstid p.g.a. ledighet under semester, ferieuppehåll och dylikt godkännes inte, så länge arbetstidernas omfattning inte förändras. Schemablankett kan fås av personalen på fritids eller Jämjö administrativa centrum tel Blanketter kan även hämtas från kommunens hemsida: Uppsägning av fritidshemsplats Uppsägning med underskrift av föräldrarna ska ske skriftligt på särskild blankett, två månader innan barnet slutar. Avgift tas ut under uppsägningstiden. Om plats inte nyttjas kontinuerligt har rektor rätt att säga upp barnets plats med en månads varsel. Om betalningsskyldig resterar med en månads avgift, sägs barnets plats upp med omedelbar verkan. Barn på förskola överflyttas till fritidshem när de börjar i förskoleklass om inte föräldrarna anmäler annat. Uppsägningsblankett kan fås av personalen på fritids eller vid Jämjö administrativa centrum tel Blanketter kan även hämtas från kommunens hemsida: Förändring avseende rätt till skolbarnsomsorg Enligt beslut ( ) av Barn- och ungdomsnämnden gäller följande: barn till arbetssökande föräldrar erbjuds skolbarnsomsorg med 5 timmar per vecka och under lov motsvarande 15 timmar per vecka. För dessa timmar utgår ordinarie avgift. Hur timmarna ska förläggas beslutas av rektor. Skolbarn vars föräldrar är föräldralediga har inte rätt till skolbarnsomsorg.

6 FRÅNVARO & LEDIGHET BARN/ELEVER Sjuk och friskanmälan av elever i skola och fritidshem Sjukanmäl ditt barn till skolan Friskanmäl - när barnet är friskt och åter kommer till skolan, så ringer ni och meddelar det dagen innan eller samma morgon. Följ med ditt barn på morgonen till fritidshemmet varje dag, så att personalen vet om att barnet har kommit. Om vi i skolan/fritidshemmet inte har möjlighet att svara i telefon, var vänlig och prata in på vår telefonsvarare som vi lyssnar av med jämna mellanrum. Meddela fritidshemmet vid avvikelser i schemat både under skoltid samt lov-veckor. Skolans telefonnummer Under lov ring ert barns fritidshem För elever i åk 6 som är på Jändelskolan 1 dag/vecka görs sjukanmälan till Eva Fahlström eller Victoria Öhman om eleven är sjuk på Jändeldagen, friskanmälan som vanligt till hemskolan. Lov från skolan Om ditt barn har placering på fritidshem är det viktigt att du fyller i rätt uppgifter när det är lov från skolan eftersom vi planerar verksamheten med personal, aktiviteter samt köp av frukost, lunch och mellanmål av serviceförvaltningen utifrån de antal barn som ni föräldrar har meddelat ska vara på fritidshemmet på loven. Ledighet - skolan Ledighet för högst 5 dagar i följd beviljas av klassläraren. Längre sammanhängande ledighet beviljas av rektor dock högst 10 dagar på ett läsår. Särskild blankett kan fås av klassläraren eller vid Jämjö administrativa centrum. FÖRSÄKRING- ELEVER Alla elever är olycksfallsförsäkrade under skol- och fritid genom kommunens försorg. Om eleven skadas skall vårdnadshavaren anmäla detta direkt till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget är Gjensidige och skadeanmälan skickas till adress nedan. Skadeanmälan skickas till: Gjensidige Försäkring Box Stockholm Telefonnummer Försäkringsnummer: OBS! Mer information och skadeanmälan finns på kommunens hemsida

7 FÖRÄLDRASAMVERKAN Syftet med samverkan är delvis att få information och ge information om eleven, dels att ge er föräldrar insyn och delaktighet i elevens dagliga vistelse i skolan. Samverkan mellan personal och föräldrar är viktigt för att eleven ska ha det så bra som möjligt. Under föräldramöten och utvecklingssamtal diskuterar vi skolans inre arbete. På skolan finns tillgång till föräldraråd när behov finns, som arbetar med det inre arbetet på skolan. Föräldrar är välkomna att följa arbetet i skolan. Det görs årligen en föräldraenkät och skolan bjuder in till föräldramöte under höstterminen. Föräldraråd Varje klass utser två föräldrar/vårdnadshavare, en ordinarie och en suppleant, som blir inbjudna till föräldraråd en - två gånger per termin. Representanterna för föräldrarådet utses på föräldramötet. Namnen på dessa föräldrar/vårdnadshavare lämnas till rektor efter första föräldramötet. Föräldrarådet är ett forum för föräldrar att i dialog med skolans ledning och personal engagera sig i skolans utveckling. Klassföräldrar Varje klass diskuterar hur man ska arbeta med klassföräldrar-rollen Turordningen bestäms på föräldramötet på hösten. Klassföräldrarnas uppgift är att: Skapa trivsel och sammanhållning i klassen genom att anordna någon aktivitet/termin. Skapa en kontakt/sammanhållning mellan föräldrar så att ni kan stödja era barn under deras skolgång. INFORMATION Aktuell information sker på flera olika sätt: Direktkontakt mellan föräldrar och personal Veckomeddelande från respektive klass eller fritidshem på nätet. Övergripande information från skolledningen Nya lärportalen, edwise som ger lärare, elever och vårdnadshavare tillgång till elevernas utveckling mot kunskapsmålen samt alla viktiga dokument och information från skolan till hemmen. Skolans hemsida. KRIS- OCH KATASTROFGRUPP Stöd- och kontaktgruppen träder i kraft, som en stödjande grupp, om det uppstår en olycka eller andra kriser som plötsligt kan drabba barn, elever och personal. Gruppen består av: Rektor: Skolsköterska: Adm assistent: Psykolog: Specialpedagog: Personal, Kyrkskolan: Carina Bärlund Malin Kolb Eva Fahlström Torun Thern Ann-Louise Glans Olander Ingalill Olsson Carola Olsson

8 LÄSÅRSTIDER Höstterminen torsdag 21 augusti fredag 19 december 2014 Vårterminen torsdag 8 januari fredag 12 juni 2015 Lovdagar: Höstlov måndag 27 oktober fredag 31 oktober 2014 (vecka 44) Sportlov måndag 16 februari fredag 20 februari 2015 (v 8) Påsklov tisdag 7 april fredag 10 april 2015 (v 15 efter påsk) Klämdag fredag 15 maj 2015 Studiedagar: 23 februari och 25 maj 2015 Fritids stängt (ht-14): 18/8 och 10/11, (stängningar vt-15 ej klart i nuläget) SKOLDAGEN BÖRJAR KL: och slutar enligt schema. LEDAREN I MIG Våra skolor har valt att arbeta med projektet Ledaren i Mig Det är en introduktion till personligt ledarskap. Alla elever har förmåga att bestämma över sitt eget liv och påverka folk omkring dem genom att göra bra val. Ledaren i Mig ger eleverna tankesätt och verktyg som hjälper dem att lära sig att bli starka som individer. De får viktig livskunskap som hjälper dem att välja rätt. Eleverna får göra roliga aktiviteter som är anpassade efter deras ålder och utarbetade för att få dem att tänka till. Eleverna är på väg att gå ombord på en spännande resa, Att låta eleverna utveckla sina ledaregenskaper ger dem en djupare förståelse. Vi kommer att lägga ledarskapsdagen under vårterminen Då är alla Välkomna till skolan för att se hur vi arbetar. LIKABEHANDLINGSPLAN SAMT PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I planen, som finns tillgänglig för alla på edwise, finns rutinerna för hur vi arbetar med att göra skolan så trygg som möjligt för alla. VÄRDEGRUNDSPLAN FÖR JÄMJÖ KYRKSKOLA - Alla människor är lika mycket värda. - Vi bör handla gentemot varandra, vuxna och barn, i en anda av medmänsklighet. - Tillsammans ska vi göra vårt samhälle tryggare och vänligare. På skolan och fritidshemmen kan vi arbeta med följande inslag - Hemlig kompis - Klassrumsmassage - Fadderverksamhet - Kompissamtal - Gruppövningar och drama i klasserna/fritids

9 NATIONELLA PROV I ÅK 3 OCH 6, LÄSÅRET 2014/2015 Åk 3: Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden: 9 mars - 15 maj 2015 (vecka 11-20) Åk 6: Ämnesprov Svenska, svenska som andraspråk 6 Matematik 13 Engelska 16 Geografi/ Historia/ Samhällskunskap/ Religionskunskap 18 Biologi/ Fysik / Kemi 19 Vecka Provdatum mån 2 februari 2015 tors 5 februari 2015 mån 23 mars 2015 tor 26 mars 2015 tors 16 april 2015 fre 17 april 2015 mån 27 april 2015 tors 30 april 2015 tis 5 maj 2015 ons 6 maj 2015 SKOLBIBLIOTEK/MEDIATEK Eleverna skall bli väl förtrogna med böcker, författare och bibliotek samt vänja sig vid att låna och läsa skönlitteratur. Eleverna bör få uppfattningen att bibliotekets böcker är värdefulla för deras skolarbete och personliga utveckling. Susanne Kroon är ansvarig för skolbiblioteket. Mål: Vid läsårets slut känner alla barn läsglädje. Arbetssätt: Presentation av böcker. Högläsning. OBS! Borttappade ej inlämnade biblioteksböcker som tillhör skolans bibliotek ersättes av elev/förälder. Kostnad 50 kr. SKOLLAGEN SKOLVERKET Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. I skollagen finns också skolan och huvudmannens ansvar för verksamheten beskrivet. Till stöd för att följa regelverket har Skolverket tagit fram allmänna råd och juridiska vägledningar. Skollagen beslutas av riksdagen. Skolverket utövar myndighetsansvaret. Skolverkets uppgift: Skolverket styr, stöder, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Skolverket tar fram måldokument för verksamheterna, kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Myndigheten ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och genomför nationella uppföljningar och utvärderingar. LÄROPLANER Eftersom all verksamhet som berör barn och ungdomar bör ses som en helhet med ett gemensamt synsätt på barns och ungdomars utveckling och lärande, samordnas förskolan, grundskolan och fritidshemmen i utbildningssystemet. Utbildningssystemet för barn/ungdomar i åldern 1 16 år omfattar; LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN (Lpfö-98 rev 2010) (Verksamhet 1 5 år)

10 LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN (LGR-11) (Verksamhet 6 16 år) Omfattar även förskoleklassen och fritidshemmet. Förskoleklassen är en del av skolan och det första steget i att genomföra och uppfylla läroplanens mål. Fritidshemmet skall bidra till att målen uppnås. Läroplanen omfattar följande mål: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer 2.1 Normer och värden 2.2 Kunskaper 2.3 Elevernas ansvar och inflytande 2.4 Skola och hem 2.5 Övergång och samverkan 2.6 Skolan och omvärlden 2.7 Bedömning och betyg 2.8 Rektorns ansvar 3 Kursplaner i samtliga ämnen Läroplanen ska ses i ett vertikalt perspektiv, där elevens individuella kunskapsutveckling sker från 6 år 16 år. - Förskoleklassen är en egen frivillig skolform inom grundskolan. Den ska omfatta minst 525 timmar och är avgiftsfri. - I skolans ämnen finns mål, som eleverna skall uppnå i åk 3, 6 och i åk 9 och dessutom finns det mål uppsatta i varje ämne, som vi ska sträva mot. - Under skolgången kan ett tionde skolår erbjudas eleven, om de mål som finns är svåra att uppnå. - Eleverna får möjlighet att läsa ytterligare ett modernt språk, tyska eller spanska från år 6. Alternativ är fördjupning i svenska eller engelska. KURSPLANER FÖR GRUNDSKOLAN I grundskolans samtliga ämnen finns uppnåendemål, mål som eleven bör ha uppnått i år 3, 6 och år 9. I ämnena svenska, matematik och engelska görs så kallade Nationella prov, i år 3, 6 och år 9. Dessa görs av samtliga elever i grundskolan och är en mätning av den enskilda elevens hittills uppnådda kunskapsmål i dessa ämnen. Samtidigt erhålls också en rikstäckande avstämning av kunskapsstandarden i Sverige. DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN (IUP) Den skriftliga individuella utvecklingsplanen innehåller både omdömen och framåtsyftande planering. Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt. Skriftliga individuella utvecklingsplaner tas fram en gång per läsår i de årskurser där betyg inte sätts. Den individuella utvecklingsplanen dokumenteras digitalt i vår skolportal, edwise. UTVECKLINGSSAMTAL Du och Ditt barn erbjuds utvecklingssamtal i år F 3. Samtalets syfte är att främja elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling. Dessa samtal äger rum varje termin samt efter behov och överenskommelse mellan föräldrar och lärare och ev. personal från fritidshemmen. Utvecklingssamtalen förbereds av såväl elev, föräldrar som lärare och skall mynna ut i en individuell utvecklingsplan för eleven med ett skriftligt omdöme. Den individuella utvecklingsplanen dokumenteras digitalt.

11 SKOLMÅLTIDER Eleverna serveras lunch varje dag i skolans matsal. Skollunchen tillagas i Jändelskolans storkök. Lunchen ska ge barnet 1/3 av dagens näringsupptag. Måltiden ska vara en trevlig stund för alla. Matsedeln varierar från dag till dag. Här kommer kostcirkeln in eftersom matsedeln är sammansatt så att barnet ska må gott av att äta rätt, men det förutsätter att barnet äter av allt som serveras. OBS! Skollunchen ersätter inte middagsmålet. Det är barn och vuxna som tillsammans skapar god stämning runt matbordet. Om du som förälder, syskon, eller annan anhörig önskar äta lunch säger du till klassläraren som ordnar en matkupong Kostnad: 50 kr per portion. Om du har en Smarthphone kan du ladda hem en app för att få veckans matsedel enligt följande: Sök på skolmaten, ladda ner den, klicka på Karlskrona och skrolla ner till Jämjö Kyrkskola. ELEVER MED SPECIAL-OCH DIETKOST Meddela Jändelskolans kök tel: (om ingen annan överenskommelse gjorts), om Ditt barn är sjukt eller ledigt, innan kl så att kökspersonalen ej tillagar specialkost i onödan. Det är naturligtvis lika viktigt att du meddelar när barnet är åter i skolan. SKOLSKJUTS Följande avstånd mellan hemmet och skolan berättigar till skolskjuts: Förskoleklass år 3 minst 2 km År 4 6 minst 3 km Följande regler bör vi från skolan tillsammans med hemmet hjälpas åt att lära barnen: Vänta med på- och avstigning tills bussen stannat. Ta det lugnt vid av och påstigning. När Du åker skolskjuts ska Du sitta på Din plats under färden. Rör inte fönster och inventarier i bussen. Om bälte finns på bussen ska de användas. Passa tiderna så att skolskjutsen inte blir försenad. Stå på hållplatsen vid sidan av vägen när Du väntar på bussen. Gå inte ut i körbanan. Skolskjutsarna sker genom entreprenad av: Bergkvara buss, Mikael Eklundh Flexbuss, Henrik Trossö Buss, Magnus Pettersson DeCab, Bengt Johansson Skolskjutsarna är upphandlade på entreprenad genom Barn- och ungdomsförvaltningen. Det är entreprenörerna som är juridiskt ansvariga för skolskjutstransporterna och därmed barns/ elevers säkerhet. Skolan blir först ansvarig när eleverna kommer in på skolans tomtmark. Intendenten svarar på alla frågor som rör skolskjuts på tfn:

12 ORNINGSREGLER Det ligger både i skolans och hemmets intresse att barnen tidigt får lära sig vad som är rätt och fel. I början av läsåret kommer alla elever och pedagoger på skolan att arbeta fram skolans goda vanor i samarbete med er föräldrar Så som du själv vill att andra ska behandla dig, så ska du också behandla andra. VAL AV SKOLA Om ni vill välja annan skola skall särskild blankett ifyllas med båda vårdnadshavarnas underskrifter. Blankett finns på Jämjö administrativa centrum eller på FÖRVÄNTANSDOKUMENT Vi hjälper ditt barn genom att: all personal samarbetar för att skapa en trygg och positiv anda på skola/fritidshem och hjälper till att lösa konflikter vid behov arbetar aktivt mot all kränkande behandling utvärderar vårt och elevernas arbete kontinuerligt och är öppna för varandras synpunkter arbetar för jämlikhet, trivsam skolmiljö och ett gott uppförande Du som elev hjälper dig själv genom att: uppträda artigt och vänligt och använda ett vårdat språk lyssna på andra passa tider och följa skolans och fritidshemmets trivselregler ta ansvar för ditt lärande och sköta dina hemuppgifter ta med dig det du behöver för dagen (Ex. idrottskläder, läxböcker) Du som förälder hjälper ditt barn genom att: se till att ditt barn kommer i tid, är utvilat visa intresse för ditt barn genom att ta del av informationen från skolan/fritidshemmet, komma till möten och samverka med personalen. ta huvudansvar för att ditt barn har med sig det som behövs för skoldagen och gör sina hemuppgifter meddela skolan/fritidshemmet vid frånvaro och om det sker några förändringar i familjen som påverkar ditt barn du har ett positivt förhållningssätt till skola/fritidshem och tar genast kontakt om det är något du funderar över

13 Fyll i nedan, klipp av och lämna till klasslärare: Vi har härmed tagit del av skolans information för läsåret Ort: datum: Elevens namn: Klass: Vårdnadshavare: Vårdnadshavare:

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION Läsåret 2015/2016 FÖRORD Jändelskolans uppdrag är att skapa en för våra elever lärande och god social miljö. En miljö där vi ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

Föräldrainformation 13/14

Föräldrainformation 13/14 FLENS KRISTNA SKOLA Föräldrainformation 13/14 Innehållsförteckning Fakta och historik... 3 Läsårstider 2013/14... 5 Skolans kontaktuppgifter..6 Lärare och personal... 7 Elevhälsan... 8 Allmän skolinformation...

Läs mer

Grundskola och barnomsorg i Laxå kommun Information Läsåret 2015-16

Grundskola och barnomsorg i Laxå kommun Information Läsåret 2015-16 Grundskola och barnomsorg i Laxå kommun Information Läsåret 2015-16 www.laxa.se Innehållsförteckning: Läsårstider Sid 2 Barn- och utbildningsnämnden Sid 3 Ledning och administration Sid 4 Sjukanmälan Sid

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET 2014 2015 Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

välkommen till Läsåret 2014-2015

välkommen till  Läsåret 2014-2015 välkommen till Läsåret 2014-2015 I det här häftet har vi samlat information som vi tror kan vara värdefull för elever, föräldrar och personal vid Orust Waldorfskola. Spara det gärna tillsammans med katalogen

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Rutiner på Sverigefinska skolan i Eskilstuna

Rutiner på Sverigefinska skolan i Eskilstuna Rutiner på Sverigefinska skolan i Eskilstuna Innehållsförteckning Skolmåltiden i Sverigefinska skolan Rutiner för modersmålsundervisning Sverigefinskaskolans rutiner vid klassresa Rutiner för Skolbibliotek

Läs mer

LINNÉHÄFTET. Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016. Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor:

LINNÉHÄFTET. Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016. Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor: LINNÉHÄFTET Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016 Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor: Min rektors namn: Telefon till expedition och sjukanmälan: Övrigt:

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 Bruksskolan och Fritidshemmet Draken Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...5

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14

Kvalitetsredovisning 2013/14 Gefle Montessoriskola 2014-09-18 Kvalitetsredovisning 2013/14 Inledning Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 161 elever läsåret 13/14. Skolan har två åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 080910 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Odenslundsskolan: Åk 1-5 Kerstin Schöblom Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016

ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016 ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016 0 INNEHÅLL Allergi... 3 Alternativ till språkval, åk 6-9... 3 Antimobbingarbete... 3 Arbetsplaner... 3 Besök på skolan... 3 Betygsvarning... 3 Biblioteket...

Läs mer

Välkommen till Karlshov

Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN 2015-09-03 Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping. Expedition: 011-15 32 15 www.norrkoping.se/karlshovsskolan Inledning Vi här på Karlshovsskolan

Läs mer

Elevhälsoplan Skuru Skola 2011/2012

Elevhälsoplan Skuru Skola 2011/2012 Elevhälsoplan Skuru Skola 2011/2012 Elevhälsoplan Inledning... 3 Förebyggande och stödjande elevhälsoarbetet... 3 Rutiner för elevärenden:... 4 Ansvarsfördelning... 4 Rektor... 4 Mentor... 4 Arbetslaget...

Läs mer

Klagshamns rektorsområde

Klagshamns rektorsområde Klagshamns rektorsområde Läsåret 2015-2016 Infoskrift Klagshamns skolområde Innehållsförteckning 1 Välkommen till Klagshamns rektorsområde sid 3 2 Adress och telefon- och personallista sid 4 3 Styrdokument

Läs mer

Föräldrainformation. Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9

Föräldrainformation. Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9 Föräldrainformation Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9 Läsåret 2013-2014 Livets Ords Kristna Skola lå 13-14 Målsättning för Livets Ords Kristna Skola 1. Att fostra och utveckla barn och ungdom i

Läs mer

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandboken finns också på www.vasbygymnasium.se Innehåll Välkommen till Väsby nya gymnasium Vision Organisation Information A Ö Elevomsorg

Läs mer

Föräldrainformation. Trädgårdsskolan 3-6. för Livets Ords Kristna Skola. Läsåret 13/14

Föräldrainformation. Trädgårdsskolan 3-6. för Livets Ords Kristna Skola. Läsåret 13/14 Föräldrainformation för Livets Ords Kristna Skola Trädgårdsskolan 3-6 Läsåret 13/14 Målsättning för Livets Ords Kristna Skola 1. Att fostra och utveckla barn och ungdom i en genuin kristen tro grundad

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer