JÄMJÖ SKOLOMRÅDE. Välkommen till Jämjö Kyrkskola Läsåret 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÄMJÖ SKOLOMRÅDE. Välkommen till Jämjö Kyrkskola Läsåret 2014/2015"

Transkript

1 JÄMJÖ SKOLOMRÅDE Välkommen till Jämjö Kyrkskola Läsåret 2014/2015

2 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR PÅ JÄMJÖ KYRKSKOLA! Sommaren är en härlig tid, men nu längtar vi efter att få komma igång med ett nytt läsår! Genom denna informationsskrift vill vi ge en översiktlig information om Jämjö Kyrkskola och dess verksamhet. Skriften är koncentrerad till uppgifter som kan vara bra att ha tillgängliga under läsåret. Det är vår förhoppning att det blir ett utvecklande år, för såväl barn som personal. Samarbetet mellan hemmet och skola/fritidshem är oerhört betydelsefullt för att skapa en bra start i barnets lärande och utveckling. Ni som vårdnadshavare ska alltid känna er välkomna att ta del av ert/era barns vardag, så att vi tillsammans kan bidra till en positiv utveckling för dem. JÄMJÖ KYRKSKOLA Postadress: Jämjö Kyrkskola Kyrkvägen Jämjö Adress till vår hemsida: JÄMJÖ KYRKSKOLA Rektor: Carina Bärlund Personalrum: Städ/vaktmästare: Carola Olsson & Kerstin Blomlöf Skolmåltiden: Gullvi Åkesson (Vakant) Skolsköterska: Malin Kolb Specialpedagog: Ann-Louise Glans Olander Lärarresurs: Mirjam Strömblad JÄMJÖ KYRKSKOLAS FRITIDSHEM VillaVillekulla: Förskoleklass + fritidshem (åk F 1) Lönneberga: Förskoleklass + fritidshem (åk F 1) Sörgården: Fritidshem (åk2) JÄMJÖ ADMINISTRATIVA CENTRUM Ansvarar för administration av skola och barnomsorg inom Jämjö skolområde. Besöksadress: Jändelskolan Torhamnsvägen Jämjö Fax: Johan Hult Intendent Viktoria Öman Barnomsorgsassistent Eva Fahlström Skolassistent

3 ADRESSÄNDRING/FLYTTNING Glöm inte meddela Jämjö administrativa centrum, Tfn: om barn/elev byter adress. Det gäller i synnerhet vid flyttning till annan skola inom kommunen eller flyttning till annan ort. Administrationen gör sedan en formell flyttningsanmälan till mottagande skola. ALLERGIER Det är viktigt att ni som föräldrar hjälper till att hålla era barn borta från att klappa och kela sina djur innan de går till skolan. Vi har elever som är pälsdjursallergiker och de mår inte bra om de kommer i kontakt med epitel från pälsdjur. Jämjö Kyrkskola är en skola för alla, dit man ska kunna gå för att lära och ha trevligt tillsammans med barn och vuxna. BEDÖMNING/BETYG För information om bedömning och betyg, se Skolverkets hemsida: Bedömning åk 1-5 Hos oss gäller följande rutiner: Vid terminsstart ger läraren eleverna information om kursplaner och kunskapskrav. Det ska finnas framtagna pedagogiska planeringar för samtliga ämnen där både undervisningens innehåll och hur det bedöms framgår. Dessa skall läggas ut på edwise vilket gör det tillgängligt för elever och vårdnadshavare. Eleven har rätt att veta i förväg vad som krävs av henne/honom i skolan. Läraren skall fortlöpande återkomma till kunskapskraven under terminens gång. Elev och vårdnadshavare har när som helst under terminernas gång rätt till information om hur läraren bedömer elevens arbetsresultat, vilket är tillgängligt i edwise. Klassläraren är skyldig att kartlägga alla ämnena, samt bistå med information till utredningen om eventuellt åtgärdsprogram enligt de rutiner som finns på skolan. Alla elever i behov av särskilt stöd skall stödjas inom klassens ram om inte beslut om åtgärdsprogram anger annat. Då det räcker med anpassningar i den ordinarie undervisningen, ska dessa anpassningar dokumenteras av undervisande lärare. Dokumentationen arkiveras efter att eleven har gått ut årskurs 9. Alla lärare, utifrån roll och funktion, ansvarar för att detta blir gjort. Eleven har själv ett ansvar för sina studier anpassat efter ålder och mognad, men klassläraren ansvarar för att kontinuerligt informera föräldrar/vårdnadshavare om elevens studiegång, det kan aldrig läggas på eleven. Åtgärdsprogram ska lämnas till rektor och specialpedagog för diarieföring hos skolassistent. Utvecklingssamtal erbjuds en gång per termin och på vårens utvecklingssamtal ska också de individuella skriftliga utvecklingsplanerna vara tillgängliga på edwise. De är framåtsyftande och anger vilka förmågor eleven besitter och vad som krävs för att nå nästa nivå. Detta tillsammans med en information om resultat ska ge en samlad bild av hur det går för eleven. Bedömning och betyg from åk 6 Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg. Dessa betygskriterier anges i anslutning till respektive kursplan enligt Lgr 11 Kap 2:7 Betyg utdelas i stegen A-F där F är underkänt. I åk 6 och 9 finns kunskapskrav angivna i alla ämnen i stegen A, C och E. För att få betygen B respektive D ska underliggande betyg vara uppfyllt i sin helhet och övervägande del av nästa betygssteg vara uppfyllda. När elev går ut åk 9 räknas betygen om till betygspoäng och det är på dessa poäng eleven söker till gymnasieskolan. För varje betygsnivå finns kunskapskrav som anger vilka krav som ställs för att uppnå respektive betyg i varje ämne. Elevens kunskaper ska relateras till de kunskapskrav som finns för varje kurs. Eleven har rätt att i förväg veta vad som krävs av henne/honom för ett visst betyg. Läraren skall återkomma till kunskapskraven under terminens gång.

4 Elev och föräldrar/vårdnadshavare har när som helst under terminernas gång rätt till information om hur läraren bedömer elevens arbetsresultat. Elev och föräldrar/vårdnadshavare skall i mycket god tid före betygssättning få information om risk för betyg F finns. Varje elev skall ha betygssamtal/utvecklingssamtal med klassläraren vid minst ett tillfälle per termin. Betygen ersätter det skriftliga omdömet. Bedömning och betyg - Jändeldagen De ämnen som eleverna har på Jändeldagen; Moderna språk, hemkunskap, musik och NO lämnar ansvariga ämneslärare på Jändelskolan skriftliga omdömena i respektive ämne till klassläraren i åk 6, de finns även tillgängliga på edwise för eleven och vårdnadshavaren. Under utvecklingssamtalet går klassläraren igenom de skriftliga omdömena från ämneslärarna på Jändelskolan. Det är klassläraren i åk 6 som är ansvarig för att informationen från Jändelskolan ges till eleven och vårdnadshavarna. Det finns inget krav på skriftliga omdömen i åk 6-9 då betyg ersätter omdömena, men för att elev och föräldrar/vårdnadshavare ska få tillgång till informationen om hur läraren bedömer elevens arbetsresultat har Rektorn för Jändelskolan beslutat att skriftliga omdömen ges för de ämnena eleverna har på Jändeldagen. Eleven skall aldrig uppleva sitt betyg som en överraskning. BESÖK Det är viktigt att skola och fritidshem fortlöpande informerar er föräldrar om vad som är på gång i verksamheten. Ett bra sätt att ta del av arbetet är att besöka skolan och fritidshemmet. Föräldrar är välkomna att följa vardagen hos oss på Jämjö Kyrkskola. Ta gärna kontakt med berörd personal innan. edwise Lärportalen heter edwise och ger lärare, elever och vårdnadshavare tillgång till elevernas utveckling mot målen samt alla viktiga dokument och information från skolan och fritidshemmen till hemmen. ELEVHÄLSAN - BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Att elevhälsan ska finnas regleras i Skollagen kap 2, där står att alla elever ska ha tillgång till -Skolsköterska och skolläkare -Skolpsykolog -Skolkurator -Specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan kartlägger elevernas utvecklingsbehov och är rådgivande till rektorn inför t.ex. beslut om åtgärdsprogram och anpassad studiegång. Elevhälsan ansvarar också för olika utredningar, psykologutredningar, pedagogiska utredningar, sociala utredningar och medicinska utredningar. Rutiner för arbete med elev i behov av särskilt stöd finns i likabehandlingsplanen och klasslärare ansvarar för att elevärendena lyfts till elevhälsan som träffas varje torsdag. Elevhälsans olika kompetenser finns representerade i elevvårdsmötet efter ärendets behov. Det direkta ansvaret för varje elev ligger alltid hos klassläraren/pedagogen som också blir delaktig i elevhälsans arbete. Som förälder tar ni i första hand kontakt med klassläraren, därefter med elevhälsan, om behov finns. Skolkurator Skolkurator har en stödjande och rådgivande funktion i sociala frågor t.ex. förhållanden i hemmet, kamratkontakter, fritidsaktiviteter, skoltrötthet, skolk samt deltar i handläggning av elevvårdsärenden. Kuratorn har ofta tillsammans med rektor hand om kontakter med myndigheter utanför skolan, gör hembesök och förmedlar därigenom en extra kontakt mellan skola och hem i besvärliga situationer. Vår skolkurator heter Mats Karlsson. Kontakt med kurator sker genom rektor/elevhälsan

5 Skolsköterska Skolhälsovården arbetar för att främja hälsa, förebygga ohälsa och tidigt upptäcka hälsorisker för elever på grundskolan och att vara en del av skolans elevvård. T.ex. förebyggande hälsovård, riktade hälsoundersökningar, bedömning av medicinska problem, yrkesmedicinsk rådgivning vid behov, samverkan med elevvårdsteam, samverkan med externa samarbetspartners och vaccinationer enligt Socialstyrelsens riktlinjer mm. Vår skolsköterska heter Malin Kolb Tfn: finns tillgänglig på Jämjö Kyrkskola tisdagar ojämn vecka samt alla onsdagar. ELEVINFLYTANDE Som elev har man möjligheter att påverka utvecklingen på skolan indirekt genom elevrepresentation i: - Elevråd - Klassråd - Fritidsråd - Skyddsrond - Det dagliga arbetet tillsammans i undervisningen Elevråd Det är viktigt att alla på skolan har samma normer att arbeta efter. Varje klass har valt ut två representanter. De har samlat in synpunkter från klassen tillsammans med klasslärare, som de kan ta upp i elevrådet. Ett par gånger per termin träffas elevrådet. Ordförande är Mirjam Strömblad och sekreterare är Peter Conrad. Vår förhoppning är att alla ska känna gemenskap, trivsel och trygghet på skolan. FRITIDSHEMMET Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan samt att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Vill även lyfta fram det viktiga samarbetet mellan skola och fritids för att allt ska fungera så bra som möjligt för våra elever. Våra duktiga pedagoger på Jämjö Kyrkskola jobbar tillsammans med friluftsdagar och andra aktiviteter för att knyta ihop verksamheten på skola och fritids, till en naturlig och inspirerande helhet för våra elever. Ändring av omsorgstid (fritidshemsavdelning) Anmälan om ändrad omsorgstid ska göras skriftligt eller digitalt senast en månad innan ändringen träder i kraft och lämnas till fritidshemmet. Tillfällig sänkning av omsorgstid p.g.a. ledighet under semester, ferieuppehåll och dylikt godkännes inte, så länge arbetstidernas omfattning inte förändras. Schemablankett kan fås av personalen på fritids eller Jämjö administrativa centrum tel Blanketter kan även hämtas från kommunens hemsida: Uppsägning av fritidshemsplats Uppsägning med underskrift av föräldrarna ska ske skriftligt på särskild blankett, två månader innan barnet slutar. Avgift tas ut under uppsägningstiden. Om plats inte nyttjas kontinuerligt har rektor rätt att säga upp barnets plats med en månads varsel. Om betalningsskyldig resterar med en månads avgift, sägs barnets plats upp med omedelbar verkan. Barn på förskola överflyttas till fritidshem när de börjar i förskoleklass om inte föräldrarna anmäler annat. Uppsägningsblankett kan fås av personalen på fritids eller vid Jämjö administrativa centrum tel Blanketter kan även hämtas från kommunens hemsida: Förändring avseende rätt till skolbarnsomsorg Enligt beslut ( ) av Barn- och ungdomsnämnden gäller följande: barn till arbetssökande föräldrar erbjuds skolbarnsomsorg med 5 timmar per vecka och under lov motsvarande 15 timmar per vecka. För dessa timmar utgår ordinarie avgift. Hur timmarna ska förläggas beslutas av rektor. Skolbarn vars föräldrar är föräldralediga har inte rätt till skolbarnsomsorg.

6 FRÅNVARO & LEDIGHET BARN/ELEVER Sjuk och friskanmälan av elever i skola och fritidshem Sjukanmäl ditt barn till skolan Friskanmäl - när barnet är friskt och åter kommer till skolan, så ringer ni och meddelar det dagen innan eller samma morgon. Följ med ditt barn på morgonen till fritidshemmet varje dag, så att personalen vet om att barnet har kommit. Om vi i skolan/fritidshemmet inte har möjlighet att svara i telefon, var vänlig och prata in på vår telefonsvarare som vi lyssnar av med jämna mellanrum. Meddela fritidshemmet vid avvikelser i schemat både under skoltid samt lov-veckor. Skolans telefonnummer Under lov ring ert barns fritidshem För elever i åk 6 som är på Jändelskolan 1 dag/vecka görs sjukanmälan till Eva Fahlström eller Victoria Öhman om eleven är sjuk på Jändeldagen, friskanmälan som vanligt till hemskolan. Lov från skolan Om ditt barn har placering på fritidshem är det viktigt att du fyller i rätt uppgifter när det är lov från skolan eftersom vi planerar verksamheten med personal, aktiviteter samt köp av frukost, lunch och mellanmål av serviceförvaltningen utifrån de antal barn som ni föräldrar har meddelat ska vara på fritidshemmet på loven. Ledighet - skolan Ledighet för högst 5 dagar i följd beviljas av klassläraren. Längre sammanhängande ledighet beviljas av rektor dock högst 10 dagar på ett läsår. Särskild blankett kan fås av klassläraren eller vid Jämjö administrativa centrum. FÖRSÄKRING- ELEVER Alla elever är olycksfallsförsäkrade under skol- och fritid genom kommunens försorg. Om eleven skadas skall vårdnadshavaren anmäla detta direkt till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget är Gjensidige och skadeanmälan skickas till adress nedan. Skadeanmälan skickas till: Gjensidige Försäkring Box Stockholm Telefonnummer Försäkringsnummer: OBS! Mer information och skadeanmälan finns på kommunens hemsida

7 FÖRÄLDRASAMVERKAN Syftet med samverkan är delvis att få information och ge information om eleven, dels att ge er föräldrar insyn och delaktighet i elevens dagliga vistelse i skolan. Samverkan mellan personal och föräldrar är viktigt för att eleven ska ha det så bra som möjligt. Under föräldramöten och utvecklingssamtal diskuterar vi skolans inre arbete. På skolan finns tillgång till föräldraråd när behov finns, som arbetar med det inre arbetet på skolan. Föräldrar är välkomna att följa arbetet i skolan. Det görs årligen en föräldraenkät och skolan bjuder in till föräldramöte under höstterminen. Föräldraråd Varje klass utser två föräldrar/vårdnadshavare, en ordinarie och en suppleant, som blir inbjudna till föräldraråd en - två gånger per termin. Representanterna för föräldrarådet utses på föräldramötet. Namnen på dessa föräldrar/vårdnadshavare lämnas till rektor efter första föräldramötet. Föräldrarådet är ett forum för föräldrar att i dialog med skolans ledning och personal engagera sig i skolans utveckling. Klassföräldrar Varje klass diskuterar hur man ska arbeta med klassföräldrar-rollen Turordningen bestäms på föräldramötet på hösten. Klassföräldrarnas uppgift är att: Skapa trivsel och sammanhållning i klassen genom att anordna någon aktivitet/termin. Skapa en kontakt/sammanhållning mellan föräldrar så att ni kan stödja era barn under deras skolgång. INFORMATION Aktuell information sker på flera olika sätt: Direktkontakt mellan föräldrar och personal Veckomeddelande från respektive klass eller fritidshem på nätet. Övergripande information från skolledningen Nya lärportalen, edwise som ger lärare, elever och vårdnadshavare tillgång till elevernas utveckling mot kunskapsmålen samt alla viktiga dokument och information från skolan till hemmen. Skolans hemsida. KRIS- OCH KATASTROFGRUPP Stöd- och kontaktgruppen träder i kraft, som en stödjande grupp, om det uppstår en olycka eller andra kriser som plötsligt kan drabba barn, elever och personal. Gruppen består av: Rektor: Skolsköterska: Adm assistent: Psykolog: Specialpedagog: Personal, Kyrkskolan: Carina Bärlund Malin Kolb Eva Fahlström Torun Thern Ann-Louise Glans Olander Ingalill Olsson Carola Olsson

8 LÄSÅRSTIDER Höstterminen torsdag 21 augusti fredag 19 december 2014 Vårterminen torsdag 8 januari fredag 12 juni 2015 Lovdagar: Höstlov måndag 27 oktober fredag 31 oktober 2014 (vecka 44) Sportlov måndag 16 februari fredag 20 februari 2015 (v 8) Påsklov tisdag 7 april fredag 10 april 2015 (v 15 efter påsk) Klämdag fredag 15 maj 2015 Studiedagar: 23 februari och 25 maj 2015 Fritids stängt (ht-14): 18/8 och 10/11, (stängningar vt-15 ej klart i nuläget) SKOLDAGEN BÖRJAR KL: och slutar enligt schema. LEDAREN I MIG Våra skolor har valt att arbeta med projektet Ledaren i Mig Det är en introduktion till personligt ledarskap. Alla elever har förmåga att bestämma över sitt eget liv och påverka folk omkring dem genom att göra bra val. Ledaren i Mig ger eleverna tankesätt och verktyg som hjälper dem att lära sig att bli starka som individer. De får viktig livskunskap som hjälper dem att välja rätt. Eleverna får göra roliga aktiviteter som är anpassade efter deras ålder och utarbetade för att få dem att tänka till. Eleverna är på väg att gå ombord på en spännande resa, Att låta eleverna utveckla sina ledaregenskaper ger dem en djupare förståelse. Vi kommer att lägga ledarskapsdagen under vårterminen Då är alla Välkomna till skolan för att se hur vi arbetar. LIKABEHANDLINGSPLAN SAMT PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I planen, som finns tillgänglig för alla på edwise, finns rutinerna för hur vi arbetar med att göra skolan så trygg som möjligt för alla. VÄRDEGRUNDSPLAN FÖR JÄMJÖ KYRKSKOLA - Alla människor är lika mycket värda. - Vi bör handla gentemot varandra, vuxna och barn, i en anda av medmänsklighet. - Tillsammans ska vi göra vårt samhälle tryggare och vänligare. På skolan och fritidshemmen kan vi arbeta med följande inslag - Hemlig kompis - Klassrumsmassage - Fadderverksamhet - Kompissamtal - Gruppövningar och drama i klasserna/fritids

9 NATIONELLA PROV I ÅK 3 OCH 6, LÄSÅRET 2014/2015 Åk 3: Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden: 9 mars - 15 maj 2015 (vecka 11-20) Åk 6: Ämnesprov Svenska, svenska som andraspråk 6 Matematik 13 Engelska 16 Geografi/ Historia/ Samhällskunskap/ Religionskunskap 18 Biologi/ Fysik / Kemi 19 Vecka Provdatum mån 2 februari 2015 tors 5 februari 2015 mån 23 mars 2015 tor 26 mars 2015 tors 16 april 2015 fre 17 april 2015 mån 27 april 2015 tors 30 april 2015 tis 5 maj 2015 ons 6 maj 2015 SKOLBIBLIOTEK/MEDIATEK Eleverna skall bli väl förtrogna med böcker, författare och bibliotek samt vänja sig vid att låna och läsa skönlitteratur. Eleverna bör få uppfattningen att bibliotekets böcker är värdefulla för deras skolarbete och personliga utveckling. Susanne Kroon är ansvarig för skolbiblioteket. Mål: Vid läsårets slut känner alla barn läsglädje. Arbetssätt: Presentation av böcker. Högläsning. OBS! Borttappade ej inlämnade biblioteksböcker som tillhör skolans bibliotek ersättes av elev/förälder. Kostnad 50 kr. SKOLLAGEN SKOLVERKET Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. I skollagen finns också skolan och huvudmannens ansvar för verksamheten beskrivet. Till stöd för att följa regelverket har Skolverket tagit fram allmänna råd och juridiska vägledningar. Skollagen beslutas av riksdagen. Skolverket utövar myndighetsansvaret. Skolverkets uppgift: Skolverket styr, stöder, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Skolverket tar fram måldokument för verksamheterna, kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Myndigheten ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och genomför nationella uppföljningar och utvärderingar. LÄROPLANER Eftersom all verksamhet som berör barn och ungdomar bör ses som en helhet med ett gemensamt synsätt på barns och ungdomars utveckling och lärande, samordnas förskolan, grundskolan och fritidshemmen i utbildningssystemet. Utbildningssystemet för barn/ungdomar i åldern 1 16 år omfattar; LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN (Lpfö-98 rev 2010) (Verksamhet 1 5 år)

10 LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN (LGR-11) (Verksamhet 6 16 år) Omfattar även förskoleklassen och fritidshemmet. Förskoleklassen är en del av skolan och det första steget i att genomföra och uppfylla läroplanens mål. Fritidshemmet skall bidra till att målen uppnås. Läroplanen omfattar följande mål: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer 2.1 Normer och värden 2.2 Kunskaper 2.3 Elevernas ansvar och inflytande 2.4 Skola och hem 2.5 Övergång och samverkan 2.6 Skolan och omvärlden 2.7 Bedömning och betyg 2.8 Rektorns ansvar 3 Kursplaner i samtliga ämnen Läroplanen ska ses i ett vertikalt perspektiv, där elevens individuella kunskapsutveckling sker från 6 år 16 år. - Förskoleklassen är en egen frivillig skolform inom grundskolan. Den ska omfatta minst 525 timmar och är avgiftsfri. - I skolans ämnen finns mål, som eleverna skall uppnå i åk 3, 6 och i åk 9 och dessutom finns det mål uppsatta i varje ämne, som vi ska sträva mot. - Under skolgången kan ett tionde skolår erbjudas eleven, om de mål som finns är svåra att uppnå. - Eleverna får möjlighet att läsa ytterligare ett modernt språk, tyska eller spanska från år 6. Alternativ är fördjupning i svenska eller engelska. KURSPLANER FÖR GRUNDSKOLAN I grundskolans samtliga ämnen finns uppnåendemål, mål som eleven bör ha uppnått i år 3, 6 och år 9. I ämnena svenska, matematik och engelska görs så kallade Nationella prov, i år 3, 6 och år 9. Dessa görs av samtliga elever i grundskolan och är en mätning av den enskilda elevens hittills uppnådda kunskapsmål i dessa ämnen. Samtidigt erhålls också en rikstäckande avstämning av kunskapsstandarden i Sverige. DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN (IUP) Den skriftliga individuella utvecklingsplanen innehåller både omdömen och framåtsyftande planering. Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt. Skriftliga individuella utvecklingsplaner tas fram en gång per läsår i de årskurser där betyg inte sätts. Den individuella utvecklingsplanen dokumenteras digitalt i vår skolportal, edwise. UTVECKLINGSSAMTAL Du och Ditt barn erbjuds utvecklingssamtal i år F 3. Samtalets syfte är att främja elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling. Dessa samtal äger rum varje termin samt efter behov och överenskommelse mellan föräldrar och lärare och ev. personal från fritidshemmen. Utvecklingssamtalen förbereds av såväl elev, föräldrar som lärare och skall mynna ut i en individuell utvecklingsplan för eleven med ett skriftligt omdöme. Den individuella utvecklingsplanen dokumenteras digitalt.

11 SKOLMÅLTIDER Eleverna serveras lunch varje dag i skolans matsal. Skollunchen tillagas i Jändelskolans storkök. Lunchen ska ge barnet 1/3 av dagens näringsupptag. Måltiden ska vara en trevlig stund för alla. Matsedeln varierar från dag till dag. Här kommer kostcirkeln in eftersom matsedeln är sammansatt så att barnet ska må gott av att äta rätt, men det förutsätter att barnet äter av allt som serveras. OBS! Skollunchen ersätter inte middagsmålet. Det är barn och vuxna som tillsammans skapar god stämning runt matbordet. Om du som förälder, syskon, eller annan anhörig önskar äta lunch säger du till klassläraren som ordnar en matkupong Kostnad: 50 kr per portion. Om du har en Smarthphone kan du ladda hem en app för att få veckans matsedel enligt följande: Sök på skolmaten, ladda ner den, klicka på Karlskrona och skrolla ner till Jämjö Kyrkskola. ELEVER MED SPECIAL-OCH DIETKOST Meddela Jändelskolans kök tel: (om ingen annan överenskommelse gjorts), om Ditt barn är sjukt eller ledigt, innan kl så att kökspersonalen ej tillagar specialkost i onödan. Det är naturligtvis lika viktigt att du meddelar när barnet är åter i skolan. SKOLSKJUTS Följande avstånd mellan hemmet och skolan berättigar till skolskjuts: Förskoleklass år 3 minst 2 km År 4 6 minst 3 km Följande regler bör vi från skolan tillsammans med hemmet hjälpas åt att lära barnen: Vänta med på- och avstigning tills bussen stannat. Ta det lugnt vid av och påstigning. När Du åker skolskjuts ska Du sitta på Din plats under färden. Rör inte fönster och inventarier i bussen. Om bälte finns på bussen ska de användas. Passa tiderna så att skolskjutsen inte blir försenad. Stå på hållplatsen vid sidan av vägen när Du väntar på bussen. Gå inte ut i körbanan. Skolskjutsarna sker genom entreprenad av: Bergkvara buss, Mikael Eklundh Flexbuss, Henrik Trossö Buss, Magnus Pettersson DeCab, Bengt Johansson Skolskjutsarna är upphandlade på entreprenad genom Barn- och ungdomsförvaltningen. Det är entreprenörerna som är juridiskt ansvariga för skolskjutstransporterna och därmed barns/ elevers säkerhet. Skolan blir först ansvarig när eleverna kommer in på skolans tomtmark. Intendenten svarar på alla frågor som rör skolskjuts på tfn:

12 ORNINGSREGLER Det ligger både i skolans och hemmets intresse att barnen tidigt får lära sig vad som är rätt och fel. I början av läsåret kommer alla elever och pedagoger på skolan att arbeta fram skolans goda vanor i samarbete med er föräldrar Så som du själv vill att andra ska behandla dig, så ska du också behandla andra. VAL AV SKOLA Om ni vill välja annan skola skall särskild blankett ifyllas med båda vårdnadshavarnas underskrifter. Blankett finns på Jämjö administrativa centrum eller på FÖRVÄNTANSDOKUMENT Vi hjälper ditt barn genom att: all personal samarbetar för att skapa en trygg och positiv anda på skola/fritidshem och hjälper till att lösa konflikter vid behov arbetar aktivt mot all kränkande behandling utvärderar vårt och elevernas arbete kontinuerligt och är öppna för varandras synpunkter arbetar för jämlikhet, trivsam skolmiljö och ett gott uppförande Du som elev hjälper dig själv genom att: uppträda artigt och vänligt och använda ett vårdat språk lyssna på andra passa tider och följa skolans och fritidshemmets trivselregler ta ansvar för ditt lärande och sköta dina hemuppgifter ta med dig det du behöver för dagen (Ex. idrottskläder, läxböcker) Du som förälder hjälper ditt barn genom att: se till att ditt barn kommer i tid, är utvilat visa intresse för ditt barn genom att ta del av informationen från skolan/fritidshemmet, komma till möten och samverka med personalen. ta huvudansvar för att ditt barn har med sig det som behövs för skoldagen och gör sina hemuppgifter meddela skolan/fritidshemmet vid frånvaro och om det sker några förändringar i familjen som påverkar ditt barn du har ett positivt förhållningssätt till skola/fritidshem och tar genast kontakt om det är något du funderar över

13 Fyll i nedan, klipp av och lämna till klasslärare: Vi har härmed tagit del av skolans information för läsåret Ort: datum: Elevens namn: Klass: Vårdnadshavare: Vårdnadshavare:

Välkommen till Jändelskolan 4-6 Läsåret 2014/2015

Välkommen till Jändelskolan 4-6 Läsåret 2014/2015 Välkommen till Jändelskolan 4-6 Läsåret 2014/2015 1 Välkommen till ett nytt läsår på Jändelskolan 4 6 läsåret 2014-2015. Sommaren är en härlig tid, men nu längtar vi efter att få komma igång med ett nytt

Läs mer

Välkommen till Torhamns skola Läsåret 2014/2015 En skola där alla bryr sig om varandra!

Välkommen till Torhamns skola Läsåret 2014/2015 En skola där alla bryr sig om varandra! JÄMJÖ SKOLOMRÅDE Välkommen till Torhamns skola Läsåret 2014/2015 En skola där alla bryr sig om varandra! 1 Jämjö skolområde VÄLKOMMEN TILL TORHAMNS SKOLA! Sommaren är en härlig tid, men nu längtar vi efter

Läs mer

Läsårsinformation. Fågelmara skola

Läsårsinformation. Fågelmara skola Läsårsinformation Fågelmara skola 2015-2016 Välkommen till Läsåret 2015/2016 Lust att lära Rätt att lyckas. 1 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR TILL FÅGELMARA SKOLA! Sommaren är en härlig tid, men nu längtar

Läs mer

Välkommen till Jämjö Kyrkskola Läsåret 2016/2017

Välkommen till Jämjö Kyrkskola Läsåret 2016/2017 Välkommen till Jämjö Kyrkskola Läsåret 2016/2017 1 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR PÅ JÄMJÖ KYRKSKOLA! Sommaren är en härlig tid, men nu längtar vi efter att få komma igång med ett nytt läsår! Genom denna

Läs mer

Välkommen till Torhamns skola Läsåret 2015/2016 En skola där alla bryr sig om varandra!

Välkommen till Torhamns skola Läsåret 2015/2016 En skola där alla bryr sig om varandra! JÄMJÖ SKOLOMRÅDE Välkommen till Torhamns skola Läsåret 2015/2016 En skola där alla bryr sig om varandra! 1 VÄLKOMMEN TILL TORHAMNS SKOLA! Sommaren är en härlig tid, men nu längtar vi efter att få komma

Läs mer

Välkommen till Jändelskolan 3-6 Läsåret 2016/2017

Välkommen till Jändelskolan 3-6 Läsåret 2016/2017 Välkommen till Jändelskolan 3-6 Läsåret 2016/2017 Välkommen till ett nytt läsår på 1 Jändelskolan 3 6 läsåret 2016-2017. Sommaren är en härlig tid, men nu längtar vi efter att få komma igång med ett nytt

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

Välkommen till skolan Läsåret 2017/2018

Välkommen till skolan Läsåret 2017/2018 Välkommen till skolan Läsåret 2017/2018 1 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR! Sommaren är en härlig tid, men nu längtar vi efter att få komma igång med ett nytt läsår! Vi tackar för förtroendet för att ni har

Läs mer

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till oss! Vision Sektor utbildnings gemensamma vision är Vi utbildar världsmedborgare, en nutidens förskola/skola för framtidens barn och elever. Hallernas

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Välkommen till. Läsåret 2016/2017

Välkommen till. Läsåret 2016/2017 TORSÅS SKOLOR F-9 Välkommen till Läsåret 2016/2017 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR I TORSÅS KOMMUNS F-9 SKOLOR! Genom denna informationsskrift vill vi ge en översiktlig information av skolornas verksamhet.

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Ullvi skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016

Ullvi skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Ullvi skola Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Adress: Ullvi skola Ullvi Sågmyravägen 160 793 91 Leksand Kontakter Rektor: Jessica Carlberg jessica.carlberg@leksand.se tel. 80

Läs mer

10 kap. Grundskolan. Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan

10 kap. Grundskolan. Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan IUP och omdöme me i Skollagen 2010:800 10 kap. Grundskolan [ ] Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 12 Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Att välja skola i Skara kommun

Att välja skola i Skara kommun INFORMATION Att välja skola i Skara kommun Förskoleklass läsåret 16/17 December 2015 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Välkommen att börja i förskoleklass! De allra

Läs mer

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015 1 Grundskola 6-16 år I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

i skolan och i fritidshemmet

i skolan och i fritidshemmet KALMAR Rättigheter och skyldigheter i skolan och i fritidshemmet Om dina rättigheter och skyldigheter Skolan ska upplysa dig och dina föräldrar om vilka rättigheter och skyldigheter ni har, vilka krav

Läs mer

Marieborgsbladet 2015:1

Marieborgsbladet 2015:1 Marieborgsbladet 2015:1 Välkomna till vårterminen 2015 på Marieborgsskolan! Det känns roligt att träffa alla igen och jag ser fram emot många lärande, utvecklande och roliga dagar tillsammans med elever

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan Välkommen! Läsåret är redan i full gång och jag vill inleda med att önska elever och vårdnadshavare varmt välkomna till ett nytt läsår. Ett extra

Läs mer

Välkommen till Väskolan

Välkommen till Väskolan Välkommen till Väskolan Arbetslag F-3A 4-6A 7-9A F-3B 4-6B 7-9B Specialpedagoger Läsåret 2014/15 Antal elever Ca 500 Personal Ca 50 Skoltider F-klass må-fr 08.25-13.25 Organisation Väskolan 7 arbetslag

Läs mer

Den nya skollagen 2010:800

Den nya skollagen 2010:800 Den nya skollagen 2010:800 - avsnitt som berör r grundskolan 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling 3 Alla barn och elever ska ges den ledning

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas målsättning år 2010/11 Vi arbetar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SÖDERBRINKENS FÖRSKOLA

VÄLKOMMEN TILL SÖDERBRINKENS FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL SÖDERBRINKENS FÖRSKOLA Söderbrinkens förskola består av 2 avdelningar. Solen för barn 1-3 år samt Månen för barn 3-5 år. Här finns plats för ca 35 barn. Vår adress: Söderbrinkens förskola

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Jämjö Östra rektorsområde 20120112 Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015

Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015 Tällbergs skola Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015 Jessica Carlberg Rektor, Tällbergs skola Adress: Tällbergs skola Tällbergsvägen 52 793 70 Tällberg Kontakter: Rektor: Jessica

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

Regler för Misterhults förskola 2012/2013

Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Hur kan du skaffa kunskap om Ditt/Dina barns vardag? Varje år har förskolan ett öppet hus då man kan se sina barn arbeta. Utvecklingssamtal hålls tillsammans med

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan Förskolans verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98 och Nässjö skolplan. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Isabell Hellerstedt. 50% skolkurator 50% biträdande rektor. Kontaktuppgifter: ,

Isabell Hellerstedt. 50% skolkurator 50% biträdande rektor. Kontaktuppgifter: , Isabell Hellerstedt 50% skolkurator 50% biträdande rektor Kontaktuppgifter: 0122-852 74, 072-2462566 isabell.hellerstedt@finspang.se Isabell är socionom och har bl.a. vidareutbildning inom olika samtalsmetoder

Läs mer

Undervisning för nyanlända vid Hedlundaskolan

Undervisning för nyanlända vid Hedlundaskolan 20130902 Undervisning för nyanlända vid Hedlundaskolan 1 Innehållsförteckning Hedlundaskolan Världens skola!... 3 Anmälan av ny elev (nyanländ)... 3 Inskrivning... 4 Pedagogiskt samtal... 4 Introduktionsperiod

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav

Läs mer

Information. För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem

Information. För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem Information För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem Förskola I förskolan bedrivs en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn i ålder 1-5 år. Under 2011 erbjuds pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Läs mer

Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna till ett nytt spännande läsår!

Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna till ett nytt spännande läsår! Barn och utbildningsförvaltningen Datum 1 Hållsta skola 2016-08-11 Maria Johansson Skoladministratör 016-710 46 64 Informationsbrev augusti 2016 Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna till ett nytt

Läs mer

Informationskatalog för EKEDALENS SKOLA. Läsåret CAPE

Informationskatalog för EKEDALENS SKOLA. Läsåret CAPE Informationskatalog för EKEDALENS SKOLA Läsåret 2014-2015 CAPE 2014-09 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Ekedalens skola Övertorpsvägen 9 522 93 Tidaholm 0502-421 24 ekedalenskolan@tidaholm.se

Läs mer

Tällbergs skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016

Tällbergs skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Tällbergs skola Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Adress: Tällbergs skola Tällbergsvägen 52 793 70 Tällberg Kontakter: Rektor: Jessica Carlberg jessica.carlberg@leksand.se tel.

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Välkommen till Fyren!

Välkommen till Fyren! Välkommen till Fyren! Kvällens program: Presentation av oss Information om Fyren Vad gör barnen i förskoleklass? Frågestund Rundvandring på Fyren Fyrens organisation 2015-2016 Vattnet Båten Kusten Relingen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LÄSÅRET 12/13

VÄLKOMMEN TILL LÄSÅRET 12/13 VÄLKOMMEN TILL LÄSÅRET 12/13 Läsårstider Höstterminen 2012 21 augusti Skolstart 29 oktober Studiedag HELA skolan stängd 30 okt 31 okt Studiedagar, fritidsverksamheten öppen 1-2 november Höstlov. Fritidsverksamheten

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan.

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan. Rektorsbrev september 2015 Nu är vi i gång. Det är alltid härligt när verksamheten har kommit i gång och flitens lampa börjar lysa så väl i personalgruppen som hos eleverna. Under vecka 34 hade vi Trygghetsvecka

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK Magnus Jonasson, jurist Magnus Jonasson Jurist med inriktning mot offentlig rätt: Social- och sjukförsäkringsrätt, medicinsk rätt Skoljuridik: - Samtliga skolformer

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoarbetet: Det står skrivet i skollagen, från och med 1 juli 2011, att en samlad elevhälsa ska finnas på skolan. Elever ska ha tillgång till medicinska, psykologiska,

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Strandvägsskolan Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet

Läs mer

Montessorifriskolans fritidshem

Montessorifriskolans fritidshem Montessorifriskolans fritidshem Fritids är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn i årskurs F- 6. Fritids uppgift är att erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid. Verksamheten

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Strandvägsskolan Rektor Maria Skoogh 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklass-åk 1 Helena Admund, lärare i grundskolan

Läs mer

VÄNGE SKOLAS NYHETSBLAD

VÄNGE SKOLAS NYHETSBLAD VN VÄNGE SKOLAS NYHETSBLAD Nr 5 läsåret 2013/14, 21 mars 2014 Rektor har ordet! Tiden går fort när man har roligt, sägs det och vi är redan i mars månad. Det blev inte så mycket snö och kyla men lite skridskoåkning

Läs mer

Välkommen till Läsåret 2013-2014

Välkommen till Läsåret 2013-2014 Välkommen till Läsåret 2013-2014 VÄLKOMMEN TILL SALTÖSKOLAN - En skola att längta till - SALTÖSKOLAN har ett härligt läge, den ligger ett stenkast från hav och strand med naturen inpå knutarna, en skärgårdsskola

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Plan för inskolning och överlämnande 2016

Plan för inskolning och överlämnande 2016 Plan för inskolning och överlämnande 2016 Frösön Orrviken Reviderad 20160222 Innehållsförteckning Utdrag ur läroplanerna 3 Rutiner för överlämnande 4 - Enskilda barn/elever 4 - Från förskola till skola

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

Arbetsplan Jämjö skolområde

Arbetsplan Jämjö skolområde Arbetsplan Jämjö skolområde 2015 för Jändelskolan 4 6 Jämjö skolområde: Jämjö skolområde består av ett antal skolor inklusive fritidshem där vår gemensamma målsättning är att ge alla elever bästa förutsättningar

Läs mer

Betyg, bedömning och utvecklingssamtal

Betyg, bedömning och utvecklingssamtal Betyg, bedömning och utvecklingssamtal Forum, F-varningar, betygsregistrering och utvecklingssamtal I skollagen 15 kap. 20 står följande: Minst en gång varje termin ska rektorn se till att eleven ges en

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Skollagen 2 kap. Den kommunala organisationen för skolan 2 För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Gemensamt dokument för att använda i verksamheten inom Förvaltning för Livslångt Lärande. Fastställt vid Föräldrarådet

Gemensamt dokument för att använda i verksamheten inom Förvaltning för Livslångt Lärande. Fastställt vid Föräldrarådet Gemensamt dokument för att använda i verksamheten inom Förvaltning för Livslångt Lärande Fastställt vid Föräldrarådet 2016 04 13 Förväntansdokument Syftet är att bli tydligare i dialogen förskola / skola

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bäckalunds skola 1 Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3 STORFORS KOMMUN Kroppaskolan Årskurs 1 3 Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Inledning: Kroppaskolan ligger i Storfors tätort och innefattar förskoleklass årskurs 3 samt fritidshem. Skolan har totalt 136

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

Kvalitetsarbetet 2014/2015

Kvalitetsarbetet 2014/2015 2015-10-01 BOS/GUN Knåda skola och fritidshem Chris Sommar Kvalitetsarbetet 2014/2015 Grundfakta Antal elever Förskoleklass Åk 1-6 Fritids Antal lärare Förskoleklass Åk 1-6 Fritids Elevassistent 8 elever

Läs mer