JÄMJÖ SKOLOMRÅDE. Välkommen till Jämjö Kyrkskola Läsåret 2014/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÄMJÖ SKOLOMRÅDE. Välkommen till Jämjö Kyrkskola Läsåret 2014/2015"

Transkript

1 JÄMJÖ SKOLOMRÅDE Välkommen till Jämjö Kyrkskola Läsåret 2014/2015

2 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR PÅ JÄMJÖ KYRKSKOLA! Sommaren är en härlig tid, men nu längtar vi efter att få komma igång med ett nytt läsår! Genom denna informationsskrift vill vi ge en översiktlig information om Jämjö Kyrkskola och dess verksamhet. Skriften är koncentrerad till uppgifter som kan vara bra att ha tillgängliga under läsåret. Det är vår förhoppning att det blir ett utvecklande år, för såväl barn som personal. Samarbetet mellan hemmet och skola/fritidshem är oerhört betydelsefullt för att skapa en bra start i barnets lärande och utveckling. Ni som vårdnadshavare ska alltid känna er välkomna att ta del av ert/era barns vardag, så att vi tillsammans kan bidra till en positiv utveckling för dem. JÄMJÖ KYRKSKOLA Postadress: Jämjö Kyrkskola Kyrkvägen Jämjö Adress till vår hemsida: JÄMJÖ KYRKSKOLA Rektor: Carina Bärlund Personalrum: Städ/vaktmästare: Carola Olsson & Kerstin Blomlöf Skolmåltiden: Gullvi Åkesson (Vakant) Skolsköterska: Malin Kolb Specialpedagog: Ann-Louise Glans Olander Lärarresurs: Mirjam Strömblad JÄMJÖ KYRKSKOLAS FRITIDSHEM VillaVillekulla: Förskoleklass + fritidshem (åk F 1) Lönneberga: Förskoleklass + fritidshem (åk F 1) Sörgården: Fritidshem (åk2) JÄMJÖ ADMINISTRATIVA CENTRUM Ansvarar för administration av skola och barnomsorg inom Jämjö skolområde. Besöksadress: Jändelskolan Torhamnsvägen Jämjö Fax: Johan Hult Intendent Viktoria Öman Barnomsorgsassistent Eva Fahlström Skolassistent

3 ADRESSÄNDRING/FLYTTNING Glöm inte meddela Jämjö administrativa centrum, Tfn: om barn/elev byter adress. Det gäller i synnerhet vid flyttning till annan skola inom kommunen eller flyttning till annan ort. Administrationen gör sedan en formell flyttningsanmälan till mottagande skola. ALLERGIER Det är viktigt att ni som föräldrar hjälper till att hålla era barn borta från att klappa och kela sina djur innan de går till skolan. Vi har elever som är pälsdjursallergiker och de mår inte bra om de kommer i kontakt med epitel från pälsdjur. Jämjö Kyrkskola är en skola för alla, dit man ska kunna gå för att lära och ha trevligt tillsammans med barn och vuxna. BEDÖMNING/BETYG För information om bedömning och betyg, se Skolverkets hemsida: Bedömning åk 1-5 Hos oss gäller följande rutiner: Vid terminsstart ger läraren eleverna information om kursplaner och kunskapskrav. Det ska finnas framtagna pedagogiska planeringar för samtliga ämnen där både undervisningens innehåll och hur det bedöms framgår. Dessa skall läggas ut på edwise vilket gör det tillgängligt för elever och vårdnadshavare. Eleven har rätt att veta i förväg vad som krävs av henne/honom i skolan. Läraren skall fortlöpande återkomma till kunskapskraven under terminens gång. Elev och vårdnadshavare har när som helst under terminernas gång rätt till information om hur läraren bedömer elevens arbetsresultat, vilket är tillgängligt i edwise. Klassläraren är skyldig att kartlägga alla ämnena, samt bistå med information till utredningen om eventuellt åtgärdsprogram enligt de rutiner som finns på skolan. Alla elever i behov av särskilt stöd skall stödjas inom klassens ram om inte beslut om åtgärdsprogram anger annat. Då det räcker med anpassningar i den ordinarie undervisningen, ska dessa anpassningar dokumenteras av undervisande lärare. Dokumentationen arkiveras efter att eleven har gått ut årskurs 9. Alla lärare, utifrån roll och funktion, ansvarar för att detta blir gjort. Eleven har själv ett ansvar för sina studier anpassat efter ålder och mognad, men klassläraren ansvarar för att kontinuerligt informera föräldrar/vårdnadshavare om elevens studiegång, det kan aldrig läggas på eleven. Åtgärdsprogram ska lämnas till rektor och specialpedagog för diarieföring hos skolassistent. Utvecklingssamtal erbjuds en gång per termin och på vårens utvecklingssamtal ska också de individuella skriftliga utvecklingsplanerna vara tillgängliga på edwise. De är framåtsyftande och anger vilka förmågor eleven besitter och vad som krävs för att nå nästa nivå. Detta tillsammans med en information om resultat ska ge en samlad bild av hur det går för eleven. Bedömning och betyg from åk 6 Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg. Dessa betygskriterier anges i anslutning till respektive kursplan enligt Lgr 11 Kap 2:7 Betyg utdelas i stegen A-F där F är underkänt. I åk 6 och 9 finns kunskapskrav angivna i alla ämnen i stegen A, C och E. För att få betygen B respektive D ska underliggande betyg vara uppfyllt i sin helhet och övervägande del av nästa betygssteg vara uppfyllda. När elev går ut åk 9 räknas betygen om till betygspoäng och det är på dessa poäng eleven söker till gymnasieskolan. För varje betygsnivå finns kunskapskrav som anger vilka krav som ställs för att uppnå respektive betyg i varje ämne. Elevens kunskaper ska relateras till de kunskapskrav som finns för varje kurs. Eleven har rätt att i förväg veta vad som krävs av henne/honom för ett visst betyg. Läraren skall återkomma till kunskapskraven under terminens gång.

4 Elev och föräldrar/vårdnadshavare har när som helst under terminernas gång rätt till information om hur läraren bedömer elevens arbetsresultat. Elev och föräldrar/vårdnadshavare skall i mycket god tid före betygssättning få information om risk för betyg F finns. Varje elev skall ha betygssamtal/utvecklingssamtal med klassläraren vid minst ett tillfälle per termin. Betygen ersätter det skriftliga omdömet. Bedömning och betyg - Jändeldagen De ämnen som eleverna har på Jändeldagen; Moderna språk, hemkunskap, musik och NO lämnar ansvariga ämneslärare på Jändelskolan skriftliga omdömena i respektive ämne till klassläraren i åk 6, de finns även tillgängliga på edwise för eleven och vårdnadshavaren. Under utvecklingssamtalet går klassläraren igenom de skriftliga omdömena från ämneslärarna på Jändelskolan. Det är klassläraren i åk 6 som är ansvarig för att informationen från Jändelskolan ges till eleven och vårdnadshavarna. Det finns inget krav på skriftliga omdömen i åk 6-9 då betyg ersätter omdömena, men för att elev och föräldrar/vårdnadshavare ska få tillgång till informationen om hur läraren bedömer elevens arbetsresultat har Rektorn för Jändelskolan beslutat att skriftliga omdömen ges för de ämnena eleverna har på Jändeldagen. Eleven skall aldrig uppleva sitt betyg som en överraskning. BESÖK Det är viktigt att skola och fritidshem fortlöpande informerar er föräldrar om vad som är på gång i verksamheten. Ett bra sätt att ta del av arbetet är att besöka skolan och fritidshemmet. Föräldrar är välkomna att följa vardagen hos oss på Jämjö Kyrkskola. Ta gärna kontakt med berörd personal innan. edwise Lärportalen heter edwise och ger lärare, elever och vårdnadshavare tillgång till elevernas utveckling mot målen samt alla viktiga dokument och information från skolan och fritidshemmen till hemmen. ELEVHÄLSAN - BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Att elevhälsan ska finnas regleras i Skollagen kap 2, där står att alla elever ska ha tillgång till -Skolsköterska och skolläkare -Skolpsykolog -Skolkurator -Specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan kartlägger elevernas utvecklingsbehov och är rådgivande till rektorn inför t.ex. beslut om åtgärdsprogram och anpassad studiegång. Elevhälsan ansvarar också för olika utredningar, psykologutredningar, pedagogiska utredningar, sociala utredningar och medicinska utredningar. Rutiner för arbete med elev i behov av särskilt stöd finns i likabehandlingsplanen och klasslärare ansvarar för att elevärendena lyfts till elevhälsan som träffas varje torsdag. Elevhälsans olika kompetenser finns representerade i elevvårdsmötet efter ärendets behov. Det direkta ansvaret för varje elev ligger alltid hos klassläraren/pedagogen som också blir delaktig i elevhälsans arbete. Som förälder tar ni i första hand kontakt med klassläraren, därefter med elevhälsan, om behov finns. Skolkurator Skolkurator har en stödjande och rådgivande funktion i sociala frågor t.ex. förhållanden i hemmet, kamratkontakter, fritidsaktiviteter, skoltrötthet, skolk samt deltar i handläggning av elevvårdsärenden. Kuratorn har ofta tillsammans med rektor hand om kontakter med myndigheter utanför skolan, gör hembesök och förmedlar därigenom en extra kontakt mellan skola och hem i besvärliga situationer. Vår skolkurator heter Mats Karlsson. Kontakt med kurator sker genom rektor/elevhälsan

5 Skolsköterska Skolhälsovården arbetar för att främja hälsa, förebygga ohälsa och tidigt upptäcka hälsorisker för elever på grundskolan och att vara en del av skolans elevvård. T.ex. förebyggande hälsovård, riktade hälsoundersökningar, bedömning av medicinska problem, yrkesmedicinsk rådgivning vid behov, samverkan med elevvårdsteam, samverkan med externa samarbetspartners och vaccinationer enligt Socialstyrelsens riktlinjer mm. Vår skolsköterska heter Malin Kolb Tfn: finns tillgänglig på Jämjö Kyrkskola tisdagar ojämn vecka samt alla onsdagar. ELEVINFLYTANDE Som elev har man möjligheter att påverka utvecklingen på skolan indirekt genom elevrepresentation i: - Elevråd - Klassråd - Fritidsråd - Skyddsrond - Det dagliga arbetet tillsammans i undervisningen Elevråd Det är viktigt att alla på skolan har samma normer att arbeta efter. Varje klass har valt ut två representanter. De har samlat in synpunkter från klassen tillsammans med klasslärare, som de kan ta upp i elevrådet. Ett par gånger per termin träffas elevrådet. Ordförande är Mirjam Strömblad och sekreterare är Peter Conrad. Vår förhoppning är att alla ska känna gemenskap, trivsel och trygghet på skolan. FRITIDSHEMMET Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan samt att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Vill även lyfta fram det viktiga samarbetet mellan skola och fritids för att allt ska fungera så bra som möjligt för våra elever. Våra duktiga pedagoger på Jämjö Kyrkskola jobbar tillsammans med friluftsdagar och andra aktiviteter för att knyta ihop verksamheten på skola och fritids, till en naturlig och inspirerande helhet för våra elever. Ändring av omsorgstid (fritidshemsavdelning) Anmälan om ändrad omsorgstid ska göras skriftligt eller digitalt senast en månad innan ändringen träder i kraft och lämnas till fritidshemmet. Tillfällig sänkning av omsorgstid p.g.a. ledighet under semester, ferieuppehåll och dylikt godkännes inte, så länge arbetstidernas omfattning inte förändras. Schemablankett kan fås av personalen på fritids eller Jämjö administrativa centrum tel Blanketter kan även hämtas från kommunens hemsida: Uppsägning av fritidshemsplats Uppsägning med underskrift av föräldrarna ska ske skriftligt på särskild blankett, två månader innan barnet slutar. Avgift tas ut under uppsägningstiden. Om plats inte nyttjas kontinuerligt har rektor rätt att säga upp barnets plats med en månads varsel. Om betalningsskyldig resterar med en månads avgift, sägs barnets plats upp med omedelbar verkan. Barn på förskola överflyttas till fritidshem när de börjar i förskoleklass om inte föräldrarna anmäler annat. Uppsägningsblankett kan fås av personalen på fritids eller vid Jämjö administrativa centrum tel Blanketter kan även hämtas från kommunens hemsida: Förändring avseende rätt till skolbarnsomsorg Enligt beslut ( ) av Barn- och ungdomsnämnden gäller följande: barn till arbetssökande föräldrar erbjuds skolbarnsomsorg med 5 timmar per vecka och under lov motsvarande 15 timmar per vecka. För dessa timmar utgår ordinarie avgift. Hur timmarna ska förläggas beslutas av rektor. Skolbarn vars föräldrar är föräldralediga har inte rätt till skolbarnsomsorg.

6 FRÅNVARO & LEDIGHET BARN/ELEVER Sjuk och friskanmälan av elever i skola och fritidshem Sjukanmäl ditt barn till skolan Friskanmäl - när barnet är friskt och åter kommer till skolan, så ringer ni och meddelar det dagen innan eller samma morgon. Följ med ditt barn på morgonen till fritidshemmet varje dag, så att personalen vet om att barnet har kommit. Om vi i skolan/fritidshemmet inte har möjlighet att svara i telefon, var vänlig och prata in på vår telefonsvarare som vi lyssnar av med jämna mellanrum. Meddela fritidshemmet vid avvikelser i schemat både under skoltid samt lov-veckor. Skolans telefonnummer Under lov ring ert barns fritidshem För elever i åk 6 som är på Jändelskolan 1 dag/vecka görs sjukanmälan till Eva Fahlström eller Victoria Öhman om eleven är sjuk på Jändeldagen, friskanmälan som vanligt till hemskolan. Lov från skolan Om ditt barn har placering på fritidshem är det viktigt att du fyller i rätt uppgifter när det är lov från skolan eftersom vi planerar verksamheten med personal, aktiviteter samt köp av frukost, lunch och mellanmål av serviceförvaltningen utifrån de antal barn som ni föräldrar har meddelat ska vara på fritidshemmet på loven. Ledighet - skolan Ledighet för högst 5 dagar i följd beviljas av klassläraren. Längre sammanhängande ledighet beviljas av rektor dock högst 10 dagar på ett läsår. Särskild blankett kan fås av klassläraren eller vid Jämjö administrativa centrum. FÖRSÄKRING- ELEVER Alla elever är olycksfallsförsäkrade under skol- och fritid genom kommunens försorg. Om eleven skadas skall vårdnadshavaren anmäla detta direkt till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget är Gjensidige och skadeanmälan skickas till adress nedan. Skadeanmälan skickas till: Gjensidige Försäkring Box Stockholm Telefonnummer Försäkringsnummer: OBS! Mer information och skadeanmälan finns på kommunens hemsida

7 FÖRÄLDRASAMVERKAN Syftet med samverkan är delvis att få information och ge information om eleven, dels att ge er föräldrar insyn och delaktighet i elevens dagliga vistelse i skolan. Samverkan mellan personal och föräldrar är viktigt för att eleven ska ha det så bra som möjligt. Under föräldramöten och utvecklingssamtal diskuterar vi skolans inre arbete. På skolan finns tillgång till föräldraråd när behov finns, som arbetar med det inre arbetet på skolan. Föräldrar är välkomna att följa arbetet i skolan. Det görs årligen en föräldraenkät och skolan bjuder in till föräldramöte under höstterminen. Föräldraråd Varje klass utser två föräldrar/vårdnadshavare, en ordinarie och en suppleant, som blir inbjudna till föräldraråd en - två gånger per termin. Representanterna för föräldrarådet utses på föräldramötet. Namnen på dessa föräldrar/vårdnadshavare lämnas till rektor efter första föräldramötet. Föräldrarådet är ett forum för föräldrar att i dialog med skolans ledning och personal engagera sig i skolans utveckling. Klassföräldrar Varje klass diskuterar hur man ska arbeta med klassföräldrar-rollen Turordningen bestäms på föräldramötet på hösten. Klassföräldrarnas uppgift är att: Skapa trivsel och sammanhållning i klassen genom att anordna någon aktivitet/termin. Skapa en kontakt/sammanhållning mellan föräldrar så att ni kan stödja era barn under deras skolgång. INFORMATION Aktuell information sker på flera olika sätt: Direktkontakt mellan föräldrar och personal Veckomeddelande från respektive klass eller fritidshem på nätet. Övergripande information från skolledningen Nya lärportalen, edwise som ger lärare, elever och vårdnadshavare tillgång till elevernas utveckling mot kunskapsmålen samt alla viktiga dokument och information från skolan till hemmen. Skolans hemsida. KRIS- OCH KATASTROFGRUPP Stöd- och kontaktgruppen träder i kraft, som en stödjande grupp, om det uppstår en olycka eller andra kriser som plötsligt kan drabba barn, elever och personal. Gruppen består av: Rektor: Skolsköterska: Adm assistent: Psykolog: Specialpedagog: Personal, Kyrkskolan: Carina Bärlund Malin Kolb Eva Fahlström Torun Thern Ann-Louise Glans Olander Ingalill Olsson Carola Olsson

8 LÄSÅRSTIDER Höstterminen torsdag 21 augusti fredag 19 december 2014 Vårterminen torsdag 8 januari fredag 12 juni 2015 Lovdagar: Höstlov måndag 27 oktober fredag 31 oktober 2014 (vecka 44) Sportlov måndag 16 februari fredag 20 februari 2015 (v 8) Påsklov tisdag 7 april fredag 10 april 2015 (v 15 efter påsk) Klämdag fredag 15 maj 2015 Studiedagar: 23 februari och 25 maj 2015 Fritids stängt (ht-14): 18/8 och 10/11, (stängningar vt-15 ej klart i nuläget) SKOLDAGEN BÖRJAR KL: och slutar enligt schema. LEDAREN I MIG Våra skolor har valt att arbeta med projektet Ledaren i Mig Det är en introduktion till personligt ledarskap. Alla elever har förmåga att bestämma över sitt eget liv och påverka folk omkring dem genom att göra bra val. Ledaren i Mig ger eleverna tankesätt och verktyg som hjälper dem att lära sig att bli starka som individer. De får viktig livskunskap som hjälper dem att välja rätt. Eleverna får göra roliga aktiviteter som är anpassade efter deras ålder och utarbetade för att få dem att tänka till. Eleverna är på väg att gå ombord på en spännande resa, Att låta eleverna utveckla sina ledaregenskaper ger dem en djupare förståelse. Vi kommer att lägga ledarskapsdagen under vårterminen Då är alla Välkomna till skolan för att se hur vi arbetar. LIKABEHANDLINGSPLAN SAMT PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I planen, som finns tillgänglig för alla på edwise, finns rutinerna för hur vi arbetar med att göra skolan så trygg som möjligt för alla. VÄRDEGRUNDSPLAN FÖR JÄMJÖ KYRKSKOLA - Alla människor är lika mycket värda. - Vi bör handla gentemot varandra, vuxna och barn, i en anda av medmänsklighet. - Tillsammans ska vi göra vårt samhälle tryggare och vänligare. På skolan och fritidshemmen kan vi arbeta med följande inslag - Hemlig kompis - Klassrumsmassage - Fadderverksamhet - Kompissamtal - Gruppövningar och drama i klasserna/fritids

9 NATIONELLA PROV I ÅK 3 OCH 6, LÄSÅRET 2014/2015 Åk 3: Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden: 9 mars - 15 maj 2015 (vecka 11-20) Åk 6: Ämnesprov Svenska, svenska som andraspråk 6 Matematik 13 Engelska 16 Geografi/ Historia/ Samhällskunskap/ Religionskunskap 18 Biologi/ Fysik / Kemi 19 Vecka Provdatum mån 2 februari 2015 tors 5 februari 2015 mån 23 mars 2015 tor 26 mars 2015 tors 16 april 2015 fre 17 april 2015 mån 27 april 2015 tors 30 april 2015 tis 5 maj 2015 ons 6 maj 2015 SKOLBIBLIOTEK/MEDIATEK Eleverna skall bli väl förtrogna med böcker, författare och bibliotek samt vänja sig vid att låna och läsa skönlitteratur. Eleverna bör få uppfattningen att bibliotekets böcker är värdefulla för deras skolarbete och personliga utveckling. Susanne Kroon är ansvarig för skolbiblioteket. Mål: Vid läsårets slut känner alla barn läsglädje. Arbetssätt: Presentation av böcker. Högläsning. OBS! Borttappade ej inlämnade biblioteksböcker som tillhör skolans bibliotek ersättes av elev/förälder. Kostnad 50 kr. SKOLLAGEN SKOLVERKET Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. I skollagen finns också skolan och huvudmannens ansvar för verksamheten beskrivet. Till stöd för att följa regelverket har Skolverket tagit fram allmänna råd och juridiska vägledningar. Skollagen beslutas av riksdagen. Skolverket utövar myndighetsansvaret. Skolverkets uppgift: Skolverket styr, stöder, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Skolverket tar fram måldokument för verksamheterna, kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Myndigheten ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och genomför nationella uppföljningar och utvärderingar. LÄROPLANER Eftersom all verksamhet som berör barn och ungdomar bör ses som en helhet med ett gemensamt synsätt på barns och ungdomars utveckling och lärande, samordnas förskolan, grundskolan och fritidshemmen i utbildningssystemet. Utbildningssystemet för barn/ungdomar i åldern 1 16 år omfattar; LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN (Lpfö-98 rev 2010) (Verksamhet 1 5 år)

10 LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN (LGR-11) (Verksamhet 6 16 år) Omfattar även förskoleklassen och fritidshemmet. Förskoleklassen är en del av skolan och det första steget i att genomföra och uppfylla läroplanens mål. Fritidshemmet skall bidra till att målen uppnås. Läroplanen omfattar följande mål: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer 2.1 Normer och värden 2.2 Kunskaper 2.3 Elevernas ansvar och inflytande 2.4 Skola och hem 2.5 Övergång och samverkan 2.6 Skolan och omvärlden 2.7 Bedömning och betyg 2.8 Rektorns ansvar 3 Kursplaner i samtliga ämnen Läroplanen ska ses i ett vertikalt perspektiv, där elevens individuella kunskapsutveckling sker från 6 år 16 år. - Förskoleklassen är en egen frivillig skolform inom grundskolan. Den ska omfatta minst 525 timmar och är avgiftsfri. - I skolans ämnen finns mål, som eleverna skall uppnå i åk 3, 6 och i åk 9 och dessutom finns det mål uppsatta i varje ämne, som vi ska sträva mot. - Under skolgången kan ett tionde skolår erbjudas eleven, om de mål som finns är svåra att uppnå. - Eleverna får möjlighet att läsa ytterligare ett modernt språk, tyska eller spanska från år 6. Alternativ är fördjupning i svenska eller engelska. KURSPLANER FÖR GRUNDSKOLAN I grundskolans samtliga ämnen finns uppnåendemål, mål som eleven bör ha uppnått i år 3, 6 och år 9. I ämnena svenska, matematik och engelska görs så kallade Nationella prov, i år 3, 6 och år 9. Dessa görs av samtliga elever i grundskolan och är en mätning av den enskilda elevens hittills uppnådda kunskapsmål i dessa ämnen. Samtidigt erhålls också en rikstäckande avstämning av kunskapsstandarden i Sverige. DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN (IUP) Den skriftliga individuella utvecklingsplanen innehåller både omdömen och framåtsyftande planering. Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt. Skriftliga individuella utvecklingsplaner tas fram en gång per läsår i de årskurser där betyg inte sätts. Den individuella utvecklingsplanen dokumenteras digitalt i vår skolportal, edwise. UTVECKLINGSSAMTAL Du och Ditt barn erbjuds utvecklingssamtal i år F 3. Samtalets syfte är att främja elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling. Dessa samtal äger rum varje termin samt efter behov och överenskommelse mellan föräldrar och lärare och ev. personal från fritidshemmen. Utvecklingssamtalen förbereds av såväl elev, föräldrar som lärare och skall mynna ut i en individuell utvecklingsplan för eleven med ett skriftligt omdöme. Den individuella utvecklingsplanen dokumenteras digitalt.

11 SKOLMÅLTIDER Eleverna serveras lunch varje dag i skolans matsal. Skollunchen tillagas i Jändelskolans storkök. Lunchen ska ge barnet 1/3 av dagens näringsupptag. Måltiden ska vara en trevlig stund för alla. Matsedeln varierar från dag till dag. Här kommer kostcirkeln in eftersom matsedeln är sammansatt så att barnet ska må gott av att äta rätt, men det förutsätter att barnet äter av allt som serveras. OBS! Skollunchen ersätter inte middagsmålet. Det är barn och vuxna som tillsammans skapar god stämning runt matbordet. Om du som förälder, syskon, eller annan anhörig önskar äta lunch säger du till klassläraren som ordnar en matkupong Kostnad: 50 kr per portion. Om du har en Smarthphone kan du ladda hem en app för att få veckans matsedel enligt följande: Sök på skolmaten, ladda ner den, klicka på Karlskrona och skrolla ner till Jämjö Kyrkskola. ELEVER MED SPECIAL-OCH DIETKOST Meddela Jändelskolans kök tel: (om ingen annan överenskommelse gjorts), om Ditt barn är sjukt eller ledigt, innan kl så att kökspersonalen ej tillagar specialkost i onödan. Det är naturligtvis lika viktigt att du meddelar när barnet är åter i skolan. SKOLSKJUTS Följande avstånd mellan hemmet och skolan berättigar till skolskjuts: Förskoleklass år 3 minst 2 km År 4 6 minst 3 km Följande regler bör vi från skolan tillsammans med hemmet hjälpas åt att lära barnen: Vänta med på- och avstigning tills bussen stannat. Ta det lugnt vid av och påstigning. När Du åker skolskjuts ska Du sitta på Din plats under färden. Rör inte fönster och inventarier i bussen. Om bälte finns på bussen ska de användas. Passa tiderna så att skolskjutsen inte blir försenad. Stå på hållplatsen vid sidan av vägen när Du väntar på bussen. Gå inte ut i körbanan. Skolskjutsarna sker genom entreprenad av: Bergkvara buss, Mikael Eklundh Flexbuss, Henrik Trossö Buss, Magnus Pettersson DeCab, Bengt Johansson Skolskjutsarna är upphandlade på entreprenad genom Barn- och ungdomsförvaltningen. Det är entreprenörerna som är juridiskt ansvariga för skolskjutstransporterna och därmed barns/ elevers säkerhet. Skolan blir först ansvarig när eleverna kommer in på skolans tomtmark. Intendenten svarar på alla frågor som rör skolskjuts på tfn:

12 ORNINGSREGLER Det ligger både i skolans och hemmets intresse att barnen tidigt får lära sig vad som är rätt och fel. I början av läsåret kommer alla elever och pedagoger på skolan att arbeta fram skolans goda vanor i samarbete med er föräldrar Så som du själv vill att andra ska behandla dig, så ska du också behandla andra. VAL AV SKOLA Om ni vill välja annan skola skall särskild blankett ifyllas med båda vårdnadshavarnas underskrifter. Blankett finns på Jämjö administrativa centrum eller på FÖRVÄNTANSDOKUMENT Vi hjälper ditt barn genom att: all personal samarbetar för att skapa en trygg och positiv anda på skola/fritidshem och hjälper till att lösa konflikter vid behov arbetar aktivt mot all kränkande behandling utvärderar vårt och elevernas arbete kontinuerligt och är öppna för varandras synpunkter arbetar för jämlikhet, trivsam skolmiljö och ett gott uppförande Du som elev hjälper dig själv genom att: uppträda artigt och vänligt och använda ett vårdat språk lyssna på andra passa tider och följa skolans och fritidshemmets trivselregler ta ansvar för ditt lärande och sköta dina hemuppgifter ta med dig det du behöver för dagen (Ex. idrottskläder, läxböcker) Du som förälder hjälper ditt barn genom att: se till att ditt barn kommer i tid, är utvilat visa intresse för ditt barn genom att ta del av informationen från skolan/fritidshemmet, komma till möten och samverka med personalen. ta huvudansvar för att ditt barn har med sig det som behövs för skoldagen och gör sina hemuppgifter meddela skolan/fritidshemmet vid frånvaro och om det sker några förändringar i familjen som påverkar ditt barn du har ett positivt förhållningssätt till skola/fritidshem och tar genast kontakt om det är något du funderar över

13 Fyll i nedan, klipp av och lämna till klasslärare: Vi har härmed tagit del av skolans information för läsåret Ort: datum: Elevens namn: Klass: Vårdnadshavare: Vårdnadshavare:

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas målsättning år 2010/11 Vi arbetar

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Jämjö Östra rektorsområde 20120112 Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Regler för Misterhults förskola 2012/2013

Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Hur kan du skaffa kunskap om Ditt/Dina barns vardag? Varje år har förskolan ett öppet hus då man kan se sina barn arbeta. Utvecklingssamtal hålls tillsammans med

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan Förskolans verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98 rev -10 Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Förhållningssätt och rutiner. Elever /Vårdnadshavare Vår vision är: Att behålla barnens motivation och glädje över att utvecklas genom variation,systematik och samarbete.

Läs mer

Välkommen till Hogstorps skola

Välkommen till Hogstorps skola Välkommen till Hogstorps skola Information till vårdnadshavare Läsår 2015/16 Innehållsförteckning: Läsårstider & skoltider s.4 Rutiner vid frånvaro Skola och Fritidshem s. 5 Skolans organisation s.6-7

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 Innehållsförteckning Förskola... 3 Tider i förskolan... 4 Riktlinjer för förskola på obekväm arbetstid... 4 Förskoleklass... 5 Fritidshem...

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Silverskattens förskola

Silverskattens förskola 1 (8) Silverskattens förskola Telefon: 08-591 265 14 Adress: Steningehöjdsvägen 18 195 65 STENINGEHÖJDEN Välkomna till Silverskattens förskola Förskolan startade i februari 2012. Förskolan har två avdelningar/hemvister.

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01. Grundskola

Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01. Grundskola Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01 Grundskola Grundskolan, eller grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan, är obligatorisk i Sverige. Det betyder att alla barn har skolplikt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld!

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! DETTA HÄNDER PÅ FAGRABÄCKSKOLAN! Skolstart Skolmat Städ Datorerna

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Hej förälder! I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Fågelmara. Upprättad 150211 Gäller till 160211 Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Fågelmara. Upprättad 150211 Gäller till 160211 Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015 Fågelmara Upprättad 150211 Gäller till 160211 Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar Innehålls förteckning 1. Inledning 2 2. Regelverk

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 I N N E H Å L L sid FÖRSKOLA 3 ERBJUDANDE AV PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och studerande Barn till arbetssökande och föräldralediga

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015 BF 221 1 2014-10-06 Bildningsförvaltningen LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014-2015 Vår Vision På Lindås skola och fritidshem ska alla barn och all personal

Läs mer

Informationsbrev Hällby skola

Informationsbrev Hällby skola Barn och utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen Hällby skola Veronica Thulin Skoladministratör Tfn 016 710 20 08 Datum 15-08-24 1 (5) Informationsbrev Hällby skola augusti 2015 Vi hälsar

Läs mer

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012 Centrala Elevhälsan Barn- och elevhälsoplan 2012 Inledning Målet är att alla barn och elever i Bergs kommun ska ha möjlighet att nå de mål som är uppsatta för respektive verksamhet. För att detta ska vara

Läs mer

Information. För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem

Information. För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem Information För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem Förskola I förskolan bedrivs en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn i ålder 1-5 år. Under 2011 erbjuds pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Kvalitetsrapport. Åtorps förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Mikael Johansson

Kvalitetsrapport. Åtorps förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Mikael Johansson Kvalitetsrapport Åtorps förskoleklass Läsåret 2012/2013 Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun

Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun Fotograf: Johan Lenell Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun Riktlinjer, regler och taxor gällande förskolor, pedagogisk verksamhet och fritidshem (reviderad 2015 09 11) Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Ändringar införda till och med UN, 2014:28 Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Olika former av förskola

Läs mer

Verksamhetsplan för Fritidshemmet

Verksamhetsplan för Fritidshemmet Verksamhetsplan för Fritidshemmet För Karlskrona Språkskola 2015/2016 2015-06-15 Innehåll Organisation... 3 Personal... 3 Rutiner... 3 Värdegrund... 4 Mål för 2015/2016... 5 Bilaga 1- Vikarieinfo... 8

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att:

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att: 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN 2010-08-18 Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen Innehållsförteckning IUP-PROCESSEN 2 STOCKHOLM STADS FRAMTAGNA RAMAR FÖR ELEVDOKUMENTATION 4 ÖVERSIKT

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2015 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete

Läs mer

Regler för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola Reglerna utgår från Ljungby kommuns.

Regler för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola Reglerna utgår från Ljungby kommuns. Uppdaterad 2014-11-01 Gäller från och med 2015-02-01 Regler för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola Reglerna utgår från Ljungby kommuns. Ljungby kommun och friskolan erbjuder plats i förskola

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION Läsåret 2015/2016 FÖRORD Jändelskolans uppdrag är att skapa en för våra elever lärande och god social miljö. En miljö där vi ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2015-0610, 67 Gäller från 2015-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

2. Målsättning Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever, vilka har rätt till skolskjuts.

2. Målsättning Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever, vilka har rätt till skolskjuts. 1 (6) Antagen av bildningsnämnden den 19 maj 2009, 46 Reviderad av bildningsnämnden den 23 juni 2009, 64 Reviderad av bildningsnämnden den 13 oktober 2009, 96 Dnr: 986/09-623 Reviderad av välfärdsutskottet

Läs mer

Fr om 1 juli 2010 gäller allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller 3 år ( förändring av avgift aug-maj)

Fr om 1 juli 2010 gäller allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller 3 år ( förändring av avgift aug-maj) FÖRSKOLA I förskolan bedrivs en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn i ålder 1-5 år. Under 2010 erbjuds pedagogisk omsorg (familjedaghem) på obekväm tid, rektor bedömer behovet från fall till

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

VÄLKOMMEN. Till LÅNGÄNGSKOLAN. Läsåret 13/14. Välkommen till skolan! Alla elever nya som gamla hälsas välkomna till skolan och läsåret 2013/14

VÄLKOMMEN. Till LÅNGÄNGSKOLAN. Läsåret 13/14. Välkommen till skolan! Alla elever nya som gamla hälsas välkomna till skolan och läsåret 2013/14 VÄLKOMMEN Till LÅNGÄNGSKOLAN Läsåret 13/14 Välkommen till skolan! Alla elever nya som gamla hälsas välkomna till skolan och läsåret 2013/14 Vi strävar efter att Långängskolan ska kännetecknas av Utveckling

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer