Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet"

Transkript

1 Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

2

3 Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare 7 Den pedagogiska verksamheten 8 Du som förälder är viktig 8 Utvecklingssamtal 8 Lagar som styr förskoleklassen 9 En trygg plats med sunda värderingar 9 Skolhälsovården 10 Ditt barn är försäkrat 10 Grundskolan Alla barn ska gå i grundskolan 13 Lust att lära viktigt för hela livet 13 Särskolan 13 Att börja grundskolan tidigare 14 De vuxna som arbetar i grundskolan 14 Utvecklingssamtal och rätten att påverka 14 Skolskjuts 15 Annat modersmål än svenska 15 Särskilt stöd 15 Om ni vill byta grundskola 16 Profiler 16 Fristående grundskolor 16 Vad styr grundskolan? 17 Fritidshemmet Skolbarnsomsorg 20 För barn i grundskoleåldern 20 Vad är fritidshem? 21 Vad styr skolbarnomsorgen? 21 Ansökan 21 Fritidshem bara på lov och studiedagar 21 Nattomsorg 22 Vad kostar det? 22 Återbetalning på grund av sjukdom 22 Lämna in tider 22 Personalens planeringsdagar 23 Uppehåll på sommaren 23 Att säga upp sin plats 23 3

4 Begrepp och definitioner Skollagen Beslutas av riksdagen och anger övergripande mål för utbildningen och riktlinjer för hur verksamheten ska utformas. Timplanen Beslutas av riksdagen och anger den garanterade tid som eleverna har rätt att få lärarledd undervisning. Lpo94 Nationell läroplan för den obligatoriska skolan. Läroplaner Beslutas av regeringen och anger grundskolans grundläggande mål och riktlinjer och de värden som ska ligga till grund för verksamheten. Kursplaner Beslutas av regeringen och anger målen för undervisningen i de olika ämnena. Skolplan Kommunen beslutar om skolplanen. Den beskriver hur kommunens skolor ska arbeta och utvecklas. Verksamhetsplan Grundskolorna beslutar om sin egen verksamhetsplan. Den beskriver hur den egna skolan kommer att arbeta det närmaste året. Individuell utvecklingsplan (IUP) Skriftlig plan för hur eleven ska nå målen i skolans kursplaner. Den görs tillsammans av eleven, läraren och vårdnadshavarna. IUP ska se framåt och inte innehålla omdömen från lärarna. Skolbarnsomsorg För barn i grundskoleåldern. Den vanligaste formen är fritidshem eller fritids, som är samma sak. Det kan också innebära pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg Skolbarnsomsorg som bedrivs i någon annan form än fritidshem, till exempel familjedaghem. Begreppet gäller även inom barnomsorgen. 4

5 Förskoleklassen

6 Att börja förskoleklass är att ta första steget in i skolan. En spännande och intressant tid börjar, både för barnen och för föräldrarna. Vi i Örebro kommun ser fram emot att välkomna ditt barn till våra grundskolor.

7 Första steget in i skolan Ditt barn kan börja i förskoleklass på hösten samma år som det fyller sex år. Att gå i förskoleklass är frivilligt och gratis. Förskoleklasserna finns i grundskolornas lokaler. Inför varje läsår får alla sexåringar ett utskick med information om vilken skola de tillhör. Att välja skola Alla barn har en anvisningsskola, det innebär att det finns en garanterad plats för barnet på den skolan. Vilken anvisningsskolan är beror på barnets folkbokföringsadress. Var barnet gått i förskolan påverkar alltså inte vilken anvisningsskola barnet får. Om du vill byta till en annan kommunal skola än den anvisade använder du det placeringserbjudande som följer med utskicket till blivande förskoleklassare. Ansökningsblankett för att byta skola finns på där kan du också läsa mer om skolval. En smidig övergång till skolan Förskoleklassen innebär en smidig övergång mellan förskola och grundskola. Ofta finns det ett nära samarbete mellan förskoleklassen och skolår ett, för att barnen på ett naturligt sätt ska lära känna sin nya skola och personalen som arbetar där. En typisk dag för en förskoleklassare Förskoleklassen har oftast sin verksamhet på förmiddagen, dagen avslutas med att man äter lunch tillsammans. På eftermiddagen går de barn som har skolbarnomsorg över till fritidshemmet. Det kan finnas i samma lokaler som förskoleklassen eller i andra lokaler i skolan. 7

8 Den pedagogiska verksamheten I förskoleklasserna används arbetsformer både från förskolan och skolan. Den pedagogiska verksamheten ska vara stimulerande för barnets utveckling och lärande. För pedagogerna handlar det om att uppmuntra barnens egna initiativ och önskemål, och ibland om att skapa lust och intresse för saker genom att presentera dem på ett tilltalande sätt. Fortfarande har leken en stor betydelse för barnets utveckling. När man är sex år är det ofta svårt att sitta stilla, att lyssna och att vänta på sin tur det är något som barnen behöver träna på inför skolstarten. På samlingar under dagen får barnen bland annat träna på att räcka upp handen, vänta på sin tur och låta andra prata färdigt. Du som förälder är viktig Det är du som förälder som känner ditt barn bäst. För att ditt barn ska må så bra som möjligt och trivas i förskoleklassen är det viktigt att du är delaktig i ditt barns skolgång och känner att du har möjlighet att vara med och påverka. Ett sätt att engagera sig som förälder är att finnas med i det föräldraråd som finns på skolan. Dessutom blir du inbjuden till ett föräldramöte minst en gång per termin. På föräldramötet får du information om vad som händer i förskoleklassen och har möjlighet att ställa frågor eller ta upp något ämne som du tycker är viktigt. Självklart kan du när som helst prata med personalen i förskoleklassen om det är något du undrar över. 8

9 Utvecklingssamtal En gång per termin hålls ett utvecklingssamtal då du, ditt barn och barnets förskollärare träffas och pratar om hur ditt barn trivs i förskoleklassen. Ni sätter upp mål, dvs. bestämmer vad barnet behöver träna mer på den närmaste tiden. Genom att redan i förskoleklassen identifiera områden där barnet behöver stärkas får barnet bättre förutsättningar att senare klara de mål som finns i grundskolan. Lagar som styr förskoleklassen Skollagens allmänna bestämmelser om skolan gäller också förskoleklassen. Läroplanen för den obligatoriska skolan (Lpo94) har anpassats så att den också omfattar förskoleklassen. Förskoleklassen är en del av skolan och det första steget i att genomföra och uppfylla läroplanens mål. Däremot finns det inga kunskapsmål som ska uppnås i förskoleklassen. Oftast är rektorn för grundskolan även rektor för förskoleklassen. En trygg plats med sunda värderingar Alla barn ska känna sig trygga i förskoleklassen. I skolan tolererar vi inga former av kränkande behandling. Alla skolor har likabehandlingsplaner som beskriver hur man arbetar mot mobbning och hur man hanterar det om det händer. Du hittar likabehandlingsplanen på skolans hemsida. I skolan finns en värdegrund som all personal står bakom. Alla människor har lika värde, flickor och pojkar, män och kvinnor ska ha lika rätt och möjligheter. FN:s barnkonvention ska genomsyra verksamheten, barns och elevers bästa ska alltid sättas främst. 9

10 Skolhälsovården Alla elever från förskoleklass till gymnasiet har tillgång till skolhälsovård, det vill säga sjuksköterska och läkare. Skolhälsovården har till uppgift att följa alla elevers fysiska utveckling, arbeta för en god hälsa, en god arbetsmiljö och bra levnadsvanor. I det förebyggande arbetet ingår hälsobesök, som bland annat innebär vägning, mätning, synundersökning och ryggkontroll. I hälsobesöket ingår också ett hälsosamtal där barnets egna frågor om hälsa tas upp. Under skolår två och nio erbjuds vaccination. Personalen inom skolhälsovården har tystnadsplikt för att skydda din och ditt barns integritet. Läs mer om hälsa och stöd på www. orebro.se. Ditt barn är försäkrat Alla barn som går i förskoleklass, skolan och på fritidshem är olycksfallsförsäkrade dygnet runt. Försäkringsbolaget är AIG Europe. 10

11 Grundskolan

12 I Örebro kommun ska barns och elevers bästa alltid sättas i främsta rummet. Demokrati, delaktighet och inflytande ska löpa som en röd tråd genom barnens tid i förskolan och skolan. Målet är att alla barn ska bli trygga människor som utvecklas, växer och får den kunskap de behöver för sitt vuxenliv.

13 Alla barn ska gå i grundskolan På hösten det år ditt barn fyller sju år börjar det första av nio obligatoriska skolår: Enligt lag måste alla barn och unga i Sverige gå i grundskolan. Eleverna får fri undervisning, fria läromedel och fri lunch. I skolan ska alla elever få baskunskaper i till exempel svenska, engelska och matematik. Det viktiga är att eleverna lär sig det de behöver, och så långt som möjligt i sin egen takt. Skolan ska förbereda barn och unga för att leva och verka i samhället. Det är också viktigt att de kan lämna skolan med självtillit och god social kompetens. Lust att lära viktigt för hela livet Grundskolan ska ge barn och unga lust att lära, en lust som de har nytta av hela livet. Dagens läroplaner och kursplaner är inte så detaljerade som förr. Istället formas innehåll och arbetssätt av lärarna och eleverna. Grundskolan följer de övergripande målen, men den dagliga undervisningen ska utgå från varje elevs behov och intressen. Eleverna har stora möjligheter att vara aktiva och planera och ta ansvar för sin arbetsdag hela tiden med stöd av de vuxna i skolan. Särskolan Särskolan är till för barn och ungdomar som inte når upp till skolans kunskapsmål därför att de har någon form av utvecklingsstörning. De får en anpassad utbildning som så mycket som möjligt motsvarar den utbildning som grundskolan ger. Särskolan består av tio skolår, och det tionde året är frivilligt. Särskoleklasser finns i flera grundskolor i Örebro. 13

14 Att börja grundskolan tidigare Du kan ansöka om att ditt barn ska börja grundskolan redan vid sex års ålder. Du ansöker genom att ta kontakt med den skola som barnet tillhör (anvisningsskolan). De vuxna som arbetar i grundskolan I grundskolan träffar barnen många vuxna, förutom lärare är det bland annat fritidspedagoger, förskollärare, specialpedagoger, sjuksköterska och rektor. Ibland finns också olika resurspersoner om någon behöver särskilt stöd. Utvecklingssamtal och rätten att påverka Du som förälder är den viktigaste personen i ditt barns liv, och ska känna att du kan påverka ditt barns skolgång. Varje grundskola ska dessutom arbeta med demokratifrågor. Det kan de till exempel göra i ett skolråd där föräldrar ingår. Eleverna har stora möjligheter att vara med och planera innehållet i skolans undervisning hela tiden med stöd av de vuxna. Lärarna ska ha utvecklingssamtal med elever och vårdnadshavare minst en gång per termin. I samtalen diskuterar man hur det går för barnet i skolan och gör tillsammans en individuell utvecklingsplan (IUP) för barnets fortsatta lärande. 14

15 Skolskjuts Barn som har lång väg till sin grundskola får gratis skolskjuts, men bara till den skola som är anvisningsskola. Allmänt gäller att en elev i grundskolan har rätt till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och skolan är minst: tre kilometer för förskoleklass och skolår 1 3, fyra kilometer för skolår 4 6 och fem kilometer för skolår 7 9. Förutom avståndet mellan hemmet och skolan kan brister i skolvägens säkerhet eller särskilda skäl, till exempel sjukdom, ge rätt till fri skolskjuts. Annat modersmål än svenska Barn som har vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska har rätt att få undervisning i modersmålet, om det är ett språk de använder varje dag, till exempel i hemmet. Barn som har annat modersmål än svenska har också rätt att få undervisning i ämnet svenska som andraspråk. Både modersmålsundervisning och svenska som andraspråk är en viktig grund för lärandet. För de elever som har annat modersmål och behöver språkstöd i sitt skolarbete finns det studiehandledning på modersmålet. 15

16 Särskilt stöd Alla barn och unga behöver stöd i grundskolan för sin utveckling och sitt lärande. Vissa perioder kan en del behöva mer stöd än andra. Stödet anpassas efter elevens behov och förutsättningar. Det kan handla om att ändra arbetssätt i den grupp eleven tillhör, att använda tekniska hjälpmedel eller att ge extra mycket vuxenstöd. Om ni vill byta grundskola En kommunal grundskola måste i första hand ta emot de barn den är anvisningsskola för. Därefter kan den erbjuda plats till andra barn. Vill du byta till någon annan kommunal skola ansöker du om det hos den skola du vill byta till. Blanketten finns på Observera att för barn som ska börja förskoleklass kan du använd det placeringserbjudande som skickas ut samtidigt med den här foldern. På kan du läsa mer om reglerna runt skolval. Profiler En del grundskolor i Örebro har någon form av profil, oftast från skolår 4 eller skolår 7. Om du undrar vilka profiler som finns och vad de innebär kan du hämta information på eller skolans hemsida 16

17 Fristående grundskolor Fristående grundskolor drivs av någon annan än kommunen. De följer samma lagar och riktlinjer som den kommunala grundskolan, och måste godkännas av Skolverket. I Örebro finns flera fristående grundskolor. De fristående skolorna är öppna för alla, men barn får inte automatiskt en plats utan måste ansöka om att få gå där. De fristående skolorna behöver inte ge företräde till de barn som bor närmast skolan. Vad styr grundskolan? Nationellt styrs skolan av skollagen och timplanen som riksdagen beslutar om. Regeringen beslutar om läroplaner och kursplaner. Lokalt är det kommunen som beslutar om skolplanen och varje grundskola beslutar om sin egen verksamhetsplan. Du kan läsa skolplanen och verksamhetsplanerna på och på skolornas egna hemsidor. 17

18 Fritidshemmet

19 Skolbarnsomsorgen har, liksom förskoleverksamheten en dubbel uppgift. Den ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera barns utveckling och lärande, dels möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.

20 Skolbarnsomsorg Skolbarnomsorgen är en sammanfattande benämning på tre olika verksamhetsformer: fritidshem pedagogisk omsorg öppen fritidsverksamhet. Den vanligaste formen av skolbarnomsorg är fritidshem (fritids), som vänder sig till barn i grundskoleåldern. Sedan 1 juli 2009 kan föräldrar även välja någon form av pedagogisk omsorg för sitt barn. Öppen fritidsverksamhet vänder sig till barn i års åldern. Barnen är inte inskrivna i den öppna fritidsverksamheten, utan familjerna bestämmer själva hur ofta barnet ska vara där. För barn i grundskoleåldern Alla barn mellan sex och tolv år som har föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till skolbarnsomsorg det vi till vardags kallar fritids. De kan vara på fritidshemmet under föräldrarnas arbets- eller studietid, inklusive restiden till och från arbetet eller skolan. Barn till föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga har inte rätt till skolbarnomsorg. 20

21 Vad är fritidshem? Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet som ska komplettera skolan och erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Fritidshemmet är öppet för barnen innan och efter skolan och även under skolloven. Verksamheten på fritidshemmet ska vara rolig, utgå från barnens intressen och initiativ och anpassas till deras olika förutsättningar. Vad styr skolbarnsomsorgen? Grundskolans läroplan (Lpo94) gäller också skolbarnsomsorgen. Läroplanen tar upp sådant som människors lika värde, respekt, trygghet och lust att lära sådant som ska genomsyra både undervisningen och skolbarnomsorgen. Ansökan Du ansöker ofta om plats på fritidshemmet i samband med att ditt barn börjar i förskoleklass. Blanketten finns på Du kan också få den på skolan där ditt barn går. Fritidshem bara på lov och studiedagar När barnet är på fritidshemmet bara på skolloven och studiedagarna (högst 15 dagar per termin) kallas det terminsplacering. Sista datum för ansökan till terminsplacering är 1 juli (till höstterminen) och 1 januari (till vårterminen). Om barnet redan går på fritidshemmet och vill byta till terminsplacering finns ingen uppsägningstid. 21

22 Nattomsorg Föräldrar som arbetar efter klockan 20 på vardagskvällar eller under helger kan ansöka om nattomsorg för sina barn. Föräldrarnas arbetstider ska styrkas med intyg och schema och lämnas tillsammans med ansökan. Vad kostar det? Grundavgiften för att ha ett barn på fritidshem är 2 procent av inkomsten. Avgiften på fritidshem fungerar på samma sätt som inom barnomsorgen, du betalar en fast avgift oavsett hur många timmar ditt barn är där. Avgiftens storlek beror på den totala inkomsten i hushållet där barnet är folkbokfört. Har du fler barn inskrivna på fritidshem eller i barnomsorgen minskar avgiften per barn. Läs mer om avgifter på Återbetalning på grund av sjukdom Om ditt barn är borta en längre tid på grund av sjukdom, kan du få avgiften återbetald från den 15:e sjukdagen. Detta ansöker du om på en blankett som finns på På blanketten ska skolans rektor intyga att barnet varit frånvarande. Blanketten skickar du in när sjukdomsperioden är över och barnet är friskt igen. 22

23 Lämna in tider Du ska lämna in ett schema för barnets vistelse på fritidshemmet. Schemat är grunden för verksamhetens planering. Barnets tid ska motsvara den tid som föräldrarna arbetar eller studerar inklusive restid. Blankett för schema finns på eller på fritidshemmet. Personalens planeringsdagar Varje termin har personalen studiedagar vid ett eller flera tillfällen. Då kan fritidshemmet vara stängt. För dig som inte har möjlighet att lösa barnomsorgen dessa dagar ordnar vi tillfälliga alternativ kontakta ditt fritidshem för att höra vad som gäller i ert område. Uppehåll på sommaren På sommaren är många barn lediga från fritidshemmet. Ditt barn kan vara ledigt upp till 90 dagar juni augusti (resten av året är det 60 dagar) utan att förlora sin plats. Under ledigheten betalar du avgift för platsen; man betalar för rätten till en plats på fritidshemmet ett abonnemang. Att säga upp sin plats När ditt barn ska sluta på fritidshemmet är uppsägningstiden 60 kalenderdagar (cirka två månader). Du betalar avgift under hela uppsägningstiden. Uppsägningstiden börjar gälla från den dag du lämnar in blanketten. Blanketten finns på eller på ditt barns fritidshem. Ditt barn skrivs ut automatiskt när det slutar skolår sex. 23

24 Mer information Vill du veta mer om grundskolan i Örebro kommun? Besök eller respektive skolas hemsida Via kommunens kundtjänst, , kan du ringa till alla våra grundskolor och till de politiker som ansvarar för skolorna i Örebro. Grundskolorna finns i fem olika områden. För varje område ansvarar en politisk nämnd: Skolnämnd nordost, Skolnämnd nordväst, Skolnämnd sydost, Skolnämnd sydväst och Östernärke områdesnämnd. Informationsavdelningen Örebro kommun BILD: Leif Johansson, Kicki Funbo, August Åberg/Bildarkivet.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan!

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan! Spara! Viktig information Välkommen till förskolan! Innehållsförteckning Förskola och pedagogisk omsorg för alla barn 6 Olika barnomsorgsformer 6 Allmän förskola 7 Familjecentraler, öppen förskola och

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

i skolan och i fritidshemmet

i skolan och i fritidshemmet KALMAR Rättigheter och skyldigheter i skolan och i fritidshemmet Om dina rättigheter och skyldigheter Skolan ska upplysa dig och dina föräldrar om vilka rättigheter och skyldigheter ni har, vilka krav

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

Att välja skola i Skara kommun

Att välja skola i Skara kommun INFORMATION Att välja skola i Skara kommun Förskoleklass läsåret 16/17 December 2015 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Välkommen att börja i förskoleklass! De allra

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Hej förälder! I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer

Läs mer

¹ Med vårdnadshavare avses i reglementet förälder eller vårdnadshavare enligt skollagens skrivning

¹ Med vårdnadshavare avses i reglementet förälder eller vårdnadshavare enligt skollagens skrivning Hej, förälder! Vi vill börja med att hälsa ditt barn och dig välkommen till oss, vi hoppas att ni ska trivas och att ditt barn ska uppleva härliga år tillsammans med nya kompisar och våra medarbetare.

Läs mer

Regler för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola Reglerna utgår från Ljungby kommuns.

Regler för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola Reglerna utgår från Ljungby kommuns. Uppdaterad 2014-11-01 Gäller från och med 2015-02-01 Regler för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola Reglerna utgår från Ljungby kommuns. Ljungby kommun och friskolan erbjuder plats i förskola

Läs mer

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016 Verksamhetsplan för Vendestigens Förskola och Skola AB's Fritidsverksamhet 2015-2016 Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid. En förutsättning för att barnen ska uppleva fritiden som rolig och

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

För ditt barn 1 6 år Förskolan och förskoleklassen. Den svenska skolan för nyanlända

För ditt barn 1 6 år Förskolan och förskoleklassen. Den svenska skolan för nyanlända För ditt barn 1 6 år Förskolan och förskoleklassen Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär-

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Ändringar införda till och med UN, 2014:28 Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Olika former av förskola

Läs mer

Information. För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem

Information. För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem Information För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem Förskola I förskolan bedrivs en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn i ålder 1-5 år. Under 2011 erbjuds pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Läs mer

Lokal arbetsplan för Tusenskönan.

Lokal arbetsplan för Tusenskönan. Lokal arbetsplan för Tusenskönan. Tusenskönans lokala arbetsplan bygger på läroplanen för det obligatoriska skolväsendet samt Landskrona stads skolplan. Arbetsplanen visar hur skolan vill organisera sin

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Information för val av skola ht 2016

Information för val av skola ht 2016 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Information för val av skola ht 2016 Innehåll 1. Val av skola - sammanfattning... 2 2. Vilka ska välja skola?... 2 2.1 Förskoleklass... 2 2.2 Elever som ska börja årskurs

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01. Innehåll Verksamhetsformer... 3 Rätt till plats...

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun

Författningssamling i Borlänge kommun Författningssamling i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 - senast reviderad 2017-06-13 Metadata om dokumentet

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2011-2012 1 Inneha llsfo rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Regler Förskola och Skolbarnsomsorg 2007-07-01

Barn- och ungdomsnämnden. Regler Förskola och Skolbarnsomsorg 2007-07-01 Barn- och ungdomsnämnden Regler Förskola och Skolbarnsomsorg 2007-07-01 2 I N N E H Å L L sid HAPARANDA STADS FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG 3 RÄTT TILL PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Avgifter och regler Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Innehåll Verksamheter...3 Rätt till plats...4 Att söka plats...5 Turordningsregler...6 Närvarotid...7 Uppsägning av plats...7

Läs mer

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem.

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem. 1 (6) 2013-01-22 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro 821 80 Bollnäs Stadshustorget 2 www.bollnas.se 0278-250 00 bollnas@bollnas.se 594-2636 2 (6) Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg

Läs mer

Riktlinjer för placering i förskola, allmän förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för placering i förskola, allmän förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg RIKTLINJER 1[6] Referens Christina Carlsson Mottagare Utbildningsnämnden Riktlinjer för placering i förskola, allmän förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Gäller från och med 2016-07-01. Riktlinjerna

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre 1(8) Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre Förskoleklass-grundskola-fritidshem (sid 1-5) Förskola (sid 6-8) Beskrivning av verksamheten Dalhem, Barlingbo

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Ur Skolverkets allmänna råd 2007 Kvalitet i fritidshem: Fritidshem omfattar skolfri tid. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet?

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet? ÅBYSKOLAN 3-5 killar Jag trivs i skolan tjejer Jag trivs i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Jag trivs med

Läs mer

Särskolan i Malmö. Information till dig som har barn i särskolan

Särskolan i Malmö. Information till dig som har barn i särskolan Särskolan i Malmö Information till dig som har barn i särskolan Skollagen På skolverkets webbplats, www.skolverket.se och på Sveriges riksdags webbplats www.riksdagen.se kan du läsa om skollagen. Särskolan

Läs mer

Riktlinjer för Fritidshem i Sandvikens kommun

Riktlinjer för Fritidshem i Sandvikens kommun Sidan 1(8) Riktlinjer för Fritidshem i Sandvikens kommun Fastställd av Kunskapsnämnden december 2014, gäller från 1 januari 2015 Reviderad 2015-10-01 Riktlinjer för Fritidshem i Sandvikens kommun Sidan

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Maxtaxa och regler. för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Maxtaxa och regler. för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 130604 Maxtaxa och regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Välkommen till Bildningsförvaltningens verksamhet. Här kan du läsa om taxa och regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

REGLER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET

REGLER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET REGLER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET Regler, inom ramen för 8, 14 och 25 kap. skollagen Barn- och ungdomsnämnden 2013-01-23, reviderade 2014-12-11 ALLMÄNT Reglerna tillämpas

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Regler och avgifter för pedagogisk verksamhet för barn 1-13 år

Regler och avgifter för pedagogisk verksamhet för barn 1-13 år Regler och avgifter Regler och avgifter för pedagogisk verksamhet för barn 1-13 år Fastställd av kommunfullmäktige den 23 februari 2016, 18 att gälla från och med den 1 april 2016 Tierps kommun 815 80

Läs mer

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem Regler och information förskola pedagogisk omsorg fritidshem Handläggare: Britt-Marie Rastman Datum: 2011-06-07 Reviderad 2014-03-31 Ytterligare formalia BoU-nämnden 2011-06-09 37 BoU-nämnden 2014-04-16

Läs mer

Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404

Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404 Uppdaterad 2011-07-01 1 Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404 Kultur- och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Verksamhetens mål, är

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

Montessorifriskolans fritidshem

Montessorifriskolans fritidshem Montessorifriskolans fritidshem Fritids är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn i årskurs F- 6. Fritids uppgift är att erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid. Verksamheten

Läs mer

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Information och avgifter

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Information och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Information och avgifter Innehåll AVGIFTER... 3 Bra att veta om taxan... 3 Syskonrabatt... 3 Sjukavdrag... 3 INKOMSTUPPGIFTER... 4 Familj/hushåll... 4 Detta räknas

Läs mer

Välkommen till. Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun

Välkommen till. Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun 130822 Välkommen till Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun Information om riktlinjer, regler och avgifter gällande förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för barn i åldern

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Information om fritids

Information om fritids Information om fritids Barn- och utbildningsförvaltningen 2018-01-02 Var finns fritids? Fritids finns i skolans lokaler. Barnet går på det fritids som tillhör den skola där barnet är placerat. När har

Läs mer

Nya styrdokument för fritidshemmet

Nya styrdokument för fritidshemmet Nya styrdokument för fritidshemmet Nätverksträff i Umeå 9 juni 2011 Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Vad har styrt fritidshemmet? Skollag, 2 a kap. Läroplan, Lpo94 Allmänna råd med kommentarer

Läs mer

Information för val av skola ht 2014

Information för val av skola ht 2014 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Information för val av skola ht 2014 Innehåll 1. Val av skola i korthet... 2 2. Vilka ska välja skola?... 2 2.1 Förskoleklass... 2 2.2 Elever som ska börja årskurs 7 och

Läs mer

Information. För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem

Information. För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem Information För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem Förskola I förskolan bedrivs en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn i ålder 1-5 år. Under 2011 erbjuds pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Läs mer

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 2 (7) Syfte Språk är människans bästa redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag?

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Förskola erbjuds barn från ett år till dess de börjar förskoleklass eller grundskola/grundsärskola.

Läs mer

Riktlinjer för Fritidshem i Sandvikens kommun

Riktlinjer för Fritidshem i Sandvikens kommun Sidan 1(8) Riktlinjer för Fritidshem i Sandvikens kommun Fastställd av Kunskapsnämnden december 2014, gäller från 1 januari 2015 Reviderad 2015-10-01 Riktlinjer för Fritidshem i Sandvikens kommun Sidan

Läs mer

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet För ytterligare information, ta kontakt med ansvarig verksamhetschef. Förskoleverksamhet Josefine Pettersson, förskolechef, skolbarnomsorg i Åkullsjön,

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Fr om 1 juli 2010 gäller allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller 3 år ( förändring av avgift aug-maj)

Fr om 1 juli 2010 gäller allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller 3 år ( förändring av avgift aug-maj) FÖRSKOLA I förskolan bedrivs en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn i ålder 1-5 år. Under 2010 erbjuds pedagogisk omsorg (familjedaghem) på obekväm tid, rektor bedömer behovet från fall till

Läs mer

FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN

FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN -regler och avgifter VERKSAMHETSFORMER Förskola: för barn 1-5 år, i kommunal eller enskild regi. Verksamheten är till för barn med förvärvsarbetande,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer

Välkommen till Fyren!

Välkommen till Fyren! Välkommen till Fyren! Kvällens program: Presentation av oss Information om Fyren Vad gör barnen i förskoleklass? Frågestund Rundvandring på Fyren Fyrens organisation 2015-2016 Vattnet Båten Kusten Relingen

Läs mer

KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för fritidshemmet

KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för fritidshemmet KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för fritidshemmet Innehåll Inledning... 3 Normer och värden... 4 Jämställdhet mellan flickor och pojkar... 5 Barns delaktighet och inflytande... 6 Ett mångkulturellt

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN En god hälsa och en kreativ lärmiljö är viktiga förutsättningar, för att få en positiv och harmonisk utveckling hos både barn, elever

Läs mer

Barn & Utbildning i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från

Barn & Utbildning i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från Barn & Utbildning i Lomma kommun TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg - 1 - Gäller från 2016-02-01 ANSÖK OM PLATS Lomma kommun ordnar förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan Förskolans verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98 och Nässjö skolplan. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och

Läs mer

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 Kommunfullmäktige Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Dessa regler och villkor gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. Reglerna grundar sig på

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN!

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! BARN OCH UTBILDNIGSFÖRVALTNINGEN BJÖRKTJÄRA FÖRSKOLA 2015-2016 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! Det här med att börja i förskolan är naturligtvis en stor förändring i ert liv både för barn och vårdnadshavare.

Läs mer

Handlingsplan för förskoleklasser och fritidshem i Boxholms kommun

Handlingsplan för förskoleklasser och fritidshem i Boxholms kommun Handlingsplan för förskoleklasser och fritidshem i Boxholms kommun Januari 2008 Skolans uppdrag Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (LPO 94) har anpassats för att även omfatta förskoleklassen

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 I N N E H Å L L sid FÖRSKOLA 3 ERBJUDANDE AV PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och studerande Barn till arbetssökande och föräldralediga

Läs mer

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun Fastställd av: Kultur- och bildningsnämnden Datum: 2015-11-03 Ansvarig för revidering: Kultur- och bildningsnämnden Ansvarig tjänsteman: Förskolechef

Läs mer

Information om fritidshemsverksamheten i Staffanstorps kommun

Information om fritidshemsverksamheten i Staffanstorps kommun Författning 4.1.2 Antagen av kommunfullmäktige 69/15 Redaktionell ändring av avgift 2016-01-01 Information om fritidshemsverksamheten i Staffanstorps kommun Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Barnomsorg Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Religion var det roligaste ämnet eftersom jag lärde mig så mycket om andra kulturer. Annika, 31 år Svenska är roligast för då kan jag läsa böcker

Läs mer

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb.

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb. Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb. 1 2 Innehållsförteckning Inledning Regler förskola och pedagogisk omsorg barn 1-5 år Förskola

Läs mer

Barnomsorg. Information till dig som är nyanländ i Avesta kommun. och har barn som är 1 till 6 år

Barnomsorg. Information till dig som är nyanländ i Avesta kommun. och har barn som är 1 till 6 år Barnomsorg Information till dig som är nyanländ i Avesta kommun och har barn som är 1 till 6 år Vad är barnomsorg? Det finns olika former av barnomsorg; språkstödjande allmän förskola, allmän förskola,

Läs mer

Att ansöka om plats på förskola i Malmö

Att ansöka om plats på förskola i Malmö Bild: Colourbox Att ansöka om plats på förskola i Malmö Populärversion av de nya reglerna för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg. Malmö stad Förskoleförvaltningen Förskoleverksamhet

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12. 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun

Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12. 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun Målinriktat arbete vad gäller kränkande behandling Arbetar aktivt med att motverka och förebygga kränkande behandling

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid

Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid DATUM DNR 2016-10-17 UN/2016:549 Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid Antaget av utbildningsnämnden den 22 november 2016 och gällande från 1 januari 2017. 2 (9) Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Krav för

Läs mer

UtKI ö 6C- A rek."-- C

UtKI ö 6C- A rek.-- C a KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UtKI ö 6C- A rek."-- C Handläggare Datum Diarienummer Carlsson Karin 2015-04-30 UBN-2015-2105 Utbildningsnämnden Regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

starten på ett livslångt lärande

starten på ett livslångt lärande starten på ett livslångt lärande stodene skolområde Lusten till kunskap Alla barn föds nyfikna. Det är den starkaste drivkraften för allt lärande. Det vill vi ta vara på. Därför arbetar Stodene skolområde

Läs mer

Ansvaret för förskola, skola och vuxenutbildning

Ansvaret för förskola, skola och vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Skolhuvudmän Publicerad 01.11.2007 Ansvaret för förskola, skola och vuxenutbildning I Sverige delas ansvaret för förskolan, skolan och vuxenutbildningen mellan riksdag, regering,

Läs mer

10 kap. Grundskolan. Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan

10 kap. Grundskolan. Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan IUP och omdöme me i Skollagen 2010:800 10 kap. Grundskolan [ ] Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 12 Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 Innehållsförteckning Förskola... 3 Tider i förskolan... 4 Riktlinjer för förskola på obekväm arbetstid... 4 Förskoleklass... 5 Fritidshem...

Läs mer

FRÅN BARNVAGN TILL MOPPE

FRÅN BARNVAGN TILL MOPPE 2016-2017 FRÅN BARNVAGN TILL MOPPE Luleå kommun 2016-2017 FRÅN BARNVAGN TILL MOPPE HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERLÄMNANDE OCH MOTTAGANDE INOM HEM - FÖRSKOLA - SKOLA Bakgrund Mål Syfte Förskolan är det första steget

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva oktober 2012 11:2

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva oktober 2012 11:2 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva oktober 2012 11:2 ANSÖKNINGS- OCH PLACERINGSREGLER INOM FÖRSKOLA OCH SKOLBARNOMSORG Regler för kommunal förskoleverksamhet 1. Vem reglerna gäller Verksamheten

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2015/2016 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 2 Läroplansmål - normer och värden... 3 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer