NYTT FRÅN KFO. Planera i tid för nya skollagen! Föräldrakooperativ fick rätt mot kommun. NUMMER 5 MAJ 2011 /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYTT FRÅN KFO. Planera i tid för nya skollagen! Föräldrakooperativ fick rätt mot kommun. NUMMER 5 MAJ 2011 / www.kfo.se"

Transkript

1 NYTT FRÅN KFO NUMMER 5 MAJ 2011 / Planera i tid för nya skollagen! Vid halvårsskiftet träder den nya skollagen i kraft. Lagen omfattar all utbildning från förskola till skola, och innehåller en rad förändringar som påverkar huvudmännen i rollen som arbetsgivare. Förskolan blir en egen skolform och får ett tydligare pedagogiskt uppdrag. Legitimation införs för lärare och förskollärare. Lärares och rektors allmänna befogenheter förtydligas. Grundprincipen är att fristående skolor styrs av samma regelverk som de kommunala. Det är några av nyheterna i den nya skollagen, som är en av Sveriges mest omfattande. Lagen innebär en del stora förändringar, som det är viktigt att arbetsgivaren känner till, säger Sonja Lagergren, avtalsansvarig och rådgivare på KFO. Hennes råd till huvudmän/arbetsgivare är därför att ta del av det cirkulär som har skickats ut från KFO, som också ligger på hemsidan, och att planera utifrån förändringarna i tid. De som har frågor som rör lagen i förhållande till arbetsgivarrollen är också välkomna att ringa eller mejla till någon av oss i skolgruppen, där också rådgivarna Lisa Westerlund och Hans-Erik Stierna ingår, säger hon. Den nya lagen får stort utrymme i det här nyhetsbrevet. På sidan 3 finns en sammanställning av de viktigaste förändringarna. Föräldrakooperativ fick rätt mot kommun I Östersund har kommunen haft en ersättningsmodell som missgynnat de fristående förskolorna. Nu har förvaltningsrätten slagit fast att det strider mot lagen om lika villkor. Det gläder bland andra Lina Byström, medlem i KFO, på föräldrakooperativet Ö-barna på Norderön. Den nya skollagen ökar kraven på att ha utbildad personal, man får inte bedriva förskoleverksamhet annars. Vi har inte haft råd att anställa en förskollärare nu kan vi göra det, säger hon. Bakgrunden är att Östersunds kommun 2010 införde ett extra tillägg på kronor per barn till förskolor med barn vars föräldrar har låg utbildningsnivå. En märklig konsekvens blev att det nästan bara var kommunens egna förskolor, som fick det extra tillägget. Efter förvaltningsrättens dom ska kommunen retroaktivt betala ut cirka tre miljoner kronor till de fristående förskolorna. För Ö-barna blir det kronor för 2010, men hur det blir under 2011 är inte avgjort ännu. Lina Byström och Jessica Loveblad, föräldrakooperativet Ö-barna.

2 Månadens KFO-profil / Björn Jidéus Telefonerna går varma om nya reglerna Fullt upp! Så sammanfattar Björn Jidéus sina arbetsdagar på KFO. Det som fyller tiden sedan han började sin anställning i januari är framför allt frågor om det nya regelverket för att få driva verksamhet inom personlig assistans. Björn Jidéus är den senast anställde rådgivaren på KFO. Men han var långt ifrån okänd när han kom hit, framför allt för att han har varit ledamot i KFO-styrelsen fram tills för några år sedan. Det var spännande år, säger han, inte minst för att organisationen utvecklades så mycket under det tiden och nya medlemsgrupper växte till. Och så var jag ju med och tillsatte vår nuvarande vd Den tjänst Björn Jidéus tillträdde vid årsskiftet består framför allt av rådgivning inom personlig assistans, ett område som han sedan länge är väl förtrogen med och har stort engagemang i. Innan han tog plats i sitt nya arbetsrum på Klara södra kyrkogata hade han till exempel varit vd för brukarkooperativet Stil och arbetat med ett projekt inom föreningen JAG för att dra igång assistansverksamhet i Norge och Finland. Det var både roligt och nyttigt att lära känna grannländernas lagstiftning och förutsättningar för socialt företagande. Just nu går telefonen varma i hans tjänsterum. Det är arga, ledsna, bekymrade medlemmar som ringer för att få hjälp att söka tillstånd för att fortsätta att driva sina verksamheter. Det nya regelverket för tillståndsgivning har krånglat till det. Det är framför allt små medlemsföretag som kommer i kläm, och jag är rädd för att de ska bli för tilltufsade, säger Björn Jidéus. Många är enskilda personer som ser kvalitets- och kontrollvinster med att driva verksamheten själva, och som kämpar på för att kunna fortsätta med det. För dem handlar assistans mer om hjärta och hand än om företagande. Ändå gäller samma krav på dem som på stora bolag, och det är svårt att få gehör för ett annat synsätt. Det är naturligtvis viktigt att verksamheten är ordentligt reglerad, och att tillsynen fungerar. Men det blir lätt lite fyrkantigt när myndigheter ska tolka ny lagstiftning. Jag skulle vilja se en större verklighetsförankring och rimliga avsteg från de strikta systemen. Ta till exempel kravet på att dokumentationen ska vara tryggt och säkert förvarad. Det har tolkats som att materialet måste vara inlåst i ett brandsäkert och låsbart skåp. Och det är naturligtvis bra när det gäller större företag, med många kunder och anställda. Men när det är en anhörig, eller kanske brukaren själv, som sköter assistansen hemifrån känns det väldigt enögt. För dem räcker det ju med en pärm i bokhyllan, eftersom verksamheten enbart berör dem själva. Det blev alltså ingen lugn introduktion på det nya jobbet för Björn Jidéus del. Men jag kom till en vuxen organisation, en arbetsplats där system och rutiner fungerar och där samarbetet med arbetskamraterna både är trivsamt och effektivt. Det gjorde det lätt att sätta igång och jobba från dag ett. Björn Jidéus har förstås också ett liv vid sidan av KFO, men inte heller där finns utrymme för lättja. Familjen, som består av hustru och en tolvårig son, har sommarhus både på väst- och ostkusten. Det blir, säger han, en hel del hänga i krokig arm med färgpensel eller hammare. Fullt upp, alltså! Brister i arbetsmiljön i särskilda boenden Arbetsmiljön för anställda inom heldygnsomsorg av barn, ungdomar och vuxna på boenden måste förbättras. Av de 300 boenden i Mellansverige som Arbetsmiljöverket har inspekterat är det bara ett fåtal som slipper krav på förbättringsåtgärder. De vanligaste bristerna gäller kartläggning och bedömning av risker, policy och rutiner för arbetsmiljöarbete. På många håll saknas också grundläggande arbetsmiljökunskaper, enligt Arbetsmiljöverket.

3 Viktiga förändringar i nya skollagen Här följer några viktiga nyheter i den nya skollag som träder i kraft 1 juli i år. Utförligare information finns i det cirkulär som har skickats ut från KFO och som också finns på hemsidan. Det pedagogiska arbetet ska ledas och samordnas av en rektor vid en skolenhet, och av en förskolechef i förskolan. För fristående fritidshem som är integrerade med en förskola är förskolechefen ansvarig ledare. Är fritidshemmet integrerat med en skola är rektor ledare. Den som anställs som rektor eller förskolechef måste ha pedagogisk insikt, genom både utbildning och erfarenhet. För rektorer krävs särskild rektorsutbildning, medan det för förskolechefen inte ställs specifika krav på vilken utbildning hon eller han ska ha. En nyhet är att förskolechefens ansvar är specificerat i läroplanen för förskolan. Leg. lärare Krav på lärarlegitimation införs för lärare och förskollärare som bedriver undervisning i skolväsendet, dit alltså också förskolan räknas. De nya reglerna ska tillämpas fullt ut senast vid halvårsskiftet Det är den enskilda läraren/förskolläraren som själv ansöker om legitimation hos Skolverket. Bara den som har legitimation får anställas som lärare eller förskollärare utan tidsbegränsning. Men utöver lärare och förskollärare får det finnas personal, i både skola och fritidshem, med annan utbildning eller erfarenhet som främjar elevernas eller barnens utveckling. Det gäller till exempel barnskötare, fritidsledare och elevassistent. Undantag från kravet på legitimation får, under vissa förutsättningar, göras för den som ska undervisa i modersmål eller i ett yrkesämne på gymnasial nivå. Tystnadsplikt gäller Den som är eller har varit verksam inom enskilt bedriven skola, fritidshem eller förskola omfattas av bestämmelserna om tystnadsplikt som följer av skollagen. (Se cirkulär om sekretess och tystnadsplikt.) Krav på registerkontroll Den som erbjuds en anställning (och vid vissa anställningsliknade förhållanden) inom förskola, skola eller fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet ska lämna ett utdrag ur de register som förs enligt lagen om belastningsregister. (Se cirkulär om registerkontroll.) Om det inte finns någon att tillgå inom huvudmannens organisation som har den legitimation som krävs för att få undervisa får man anställa annan lämplig person som i så stor utsträckning som möjligt har motsvarande utbildning. Om anställningen av en person som inte har den föreskrivna utbildningen ska pågå längre än sex månader är det huvudmannen för verksamheten, alltså inte rektor eller förskolechef, som ska fatta beslut om den. Hon eller han får användas för att bedriva undervisning under högst ett år i sänder. Regler för redan anställda För de lärare eller förskollärare som redan är anställda och som saknar utbildning för att bedriva undervisning enligt bestämmelserna i den nya skollagen gäller bestämmelserna i 1985 års skollag. Förutsättningen är att anställningen har ingåtts före den 1 juli Enligt 1985 års lag har man kunnat en anställa lämplig person för att undervisa om ingen med specifik utbildning funnits att tillgå. Från och utgången av juni 2015 ska de nya bestämmelserna om behörighet och legitimation tillämpas fullt ut. Fram till dess kan den som redan är anställd som lärare eller förskollärare bedriva undervisningen och i förekommande fall sätta betyg. Kontakta Sonja Lagergren, Hans-Erik Stierna eller Lisa Westerlund för frågor som rör skola, förskola och fritidshem. Tillsyn och sanktioner Det är alltid huvudmannen som har det yttersta ansvaret för att utbildningen och övriga verksamheten bedrivs enligt gällande bestämmelser. Skolinspektionen har tillsyn över skolväsendet, och kommunen över fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk omsorg som kommunen godkänt och ger bidrag till. Skolinspektionen och kommunen har rätt att på plats granska den verksamhet de har tillsyn över. Ett tillsynsbesök får göras oanmält. Mer information om skollagen fi nns också på Foto: Gustaf Brundin

4 Storsatsning på säkerhet i byggbranschen Arbetsmiljöverket inleder nu ett riksomfattande tillsynsarbete inom byggsektorn. I ett första steg kommer man att inspektera ungefär mindre byggföretag med upp till 20 anställda. Fokus kommer främst att ligga på arbete som kan medföra belastningsskador, fall- och rasrisker, damm, asbest och andra kemiska hälsorisker samt montering av tunga byggelement. Det är just de problemen som ligger bakom en stor del av arbetsskadorna. Mellan 2006 och 2010 har det inträffat drygt en dödsolycka per månad inom byggverksamhet och totalt 67 personer har fått sätta livet till. Foto: Susan Lindh Offentlig upphandling en väg till nya jobb Tillväxtverket har gett ut en ny rapport som heter Samhälleliga mål med upphandling som medel. Rapporten är producerad på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande, där KFO ingår. Syftet är att visa på möjligheter och förbättra förutsättningar för nya och växande företag som kan skapa arbete och försörjning för grupper som idag står utanför arbetslivet, säger KFOs chefsförhandlare Anita Fink Knudsen. Offentlig upphandling kan vara ett medel för samhället att bidra till den utvecklingen. Rapporten kan laddas ned kostnadsfritt på Fråga Sven Har du en fråga? Mejla den till Om kameraövervakning Kan en arbetsgivare kameraövervaka arbetsplatsen? Svaret finns i de två lagar som reglerar kameraövervakning, nämligen lagen om allmän kameraövervakning och personuppgiftslagen. Lagarna överlappar varandra. Det är inte kamerans placering som är avgörande för vilken lag som gäller, utan vart den är riktad och vad den fångar. Enligt lagen om allmän kameraövervakning krävs normalt tillstånd för att få sätta upp en kamera som riktar sig mot en plats dit allmänheten har tillträde. En butik, en skolgård, en reception och en restaurang skulle normalt omfattas av lagen om kameraövervakning. Länsstyrelsen är tillstånds- och tillsynsmyndighet. När digitala kameror filmar platser dit allmänheten inte har tillträde gäller personuppgiftslagen. Sådana platser kan vara inomhus i skolor (till exempel klassrum, korridor och matsal), i flerfamiljshus och i utrymmen på arbetsplatser där endast personal vistas (till exempel personalutrymmen i butik och restaurangkök). Det krävs varken tillstånd eller anmälan för att kameraövervaka sådana platser, men det innebär inte att det är fritt fram att sätta upp kameror och hantera bildmaterialet hur som helst. Det är den personuppgiftsansvariges (det vill säga arbetsgivarens) ansvar att se till att personuppgiftslagen efterlevs. Datainspektionen är tillsynsmyndighet. För att kameraövervakning ska vara tillåten enligt personuppgiftslagen måste ändamålet och behovet av övervakningen väga tyngre än de övervakades intresse av skydd för den personliga integriteten. Kameraövervakning kan således inte användas som en standardåtgärd. Om det finns andra alternativ än kameraövervakning ska dessa väljas i första hand. Kameraövervakning får endast ske under de tidpunkter och i de utrymmen som de konkreta behoven finns. Det ska framgå tydligt genom skyltning att platsen är övervakad, dold övervakning är inte tillåten. De övervakade bör dessutom få information om syftet med övervakningen och hur bildmaterialet hanteras. Inspelat material ska gallras så fort det inte längre behövs och får endast användas för det avsedda syftet med övervakningen. Länsstyrelserna och Datainspektionen har mer information i ämnet på sina hemsidor. Datainspektionen har en särskild checklista för kameraövervakning i skola (leta efter Kameraövervakning inomhus i skolor på För att parafrasera en känd bok: Storebror ser dig eventuellt. Foto: Gustaf Brundin

5 Säkra sommarjobben! Unga löper, statistiskt sett, större risk att råka illa ut på jobbet än äldre. Det är anledningen till att Arbetsmiljöverket också i år genomför en nationell satsning för att ungdomars möten med arbetslivet, inte minst sommarjobben, ska bli trygga och säkra. Det är arbetsgivarna som har arbetsmiljöansvaret, påminner Boel Callermo, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket. Som ung och oerfaren har man rätt till en bra introduktion om vilka risker som finns på arbetsplatsen och hur arbetet ska utföras säkert. Det bör finnas en handledare, som ser till att allt går rätt till. Större arbetsgivare har ofta färdiga introduktionsprogram när de tar in sommarvikarier eller ordnar jobb till skolungdomar. De mindre företagen har inte alltid resurser till det. Då är det extra viktigt att man verkligen går igenom vilka arbetsuppgifter som är lämpliga för en ung medarbetare. Som ett led i satsningen besöker verkets inspektörer under året yrkesgymnasier för att se till att ungdomar redan under utbildningen får kunskap om arbetsmiljö. Dessutom genomförs en informationskampanj på Facebook. Samtidigt drar verket i gång en ny tjänst, som innebär att man via sms kan ställa frågor om arbetsmiljö. Kom ihåg! Kom ihåg att meddela aktuell e-postadress till KFO-kansliet! Den är nödvändig för att du ska få information från oss, också efter den digitalisering som vi genomför till hösten. Enklast gör du det genom att logga in på Fler företag och nya jobb KFO-tema i Almedalen Den 4 juli kommer Arbetsgivarföreningen KFO tillsammans med Coompanion, Famna och Skoopi håller ett seminarium: Rubriken är nya jobb! Idéer för ett ökat idéburet företagande. Vägen ut! kooperativen visar hur man lyckas skapa jobb för personer långt utanför arbetsmarknaden. Maria Plass (m), Annie Johansson (c) och representant från (s) diskuterar vad politiken kan göra för att underlätta för idéburet företagande. Den 6 juli deltar KFO i en presentation av Soulprojektet och verktyget Sroi. Den 7 juli, anordnar Civos en heldag med seminarier och mingel under rubrikerna välfärd, ekonomi och demokrati. Det blir ett lunchmingel, och under dagen kommer Överenskommelsen ha ett dialogcafé för att presentera sin verksamhet. Ett utförligt program för dagen finns på Seminarierna är öppna för alla. Alla läsare som befinner er på Gotland hälsas varmt välkomna! Varmt välkomna till KFO! Ladda för höstens kurser! Höstens kursprogram kommer ut i juni månad. Bland nyheterna finns bland annat en kurs i medierelationer och ett lunchmöte om vanliga arbetsrättsliga frågeställningar från assistansanordnare. Våra uppskattade kurser i arbetsgivaransvar, systematiskt arbetsmiljöarbete och konflikthantering återkommer som vanligt. Håll utkik efter höstens kursprogram på vår hemsida Kursanmälan kan göras först när kursprogrammet finns på hemsidan. Annika Fornell, Vansbro Byggnadsför Folkets Hus Oskarström, Oskarström Finspångs Föreningsarkiv, Finspång Forskningsinstitutet Hörselbron AB, Stockholm Föreningen för Yrkesroller och Lärande, Stockholm Kooperativet Rallarna, Gislaved Marie Hellman, Kristianstad Millstreams AB, Borlänge Montessoriförskolan Nelos ek för, Kristianstad NHR Södermanland, Eskilstuna Skånsk Arbetskraft ek för, Malmö TP Consulting ek för, Stockholm Vårt nya Ättetorp, Åby

6 Nytt industriavtal välkommet och välgörande I början av maj enades industrins parter om ett förslag till nytt förstärkt industriavtal. En bärande förutsättning för industriparterna är att industrins avtal ska vara normerande för lönesättningen i landet. LOs styrelse godkände avtalsförslaget men Transport reserverade sig mot beslutet. Stärkt samarbete När Teknikarbetsgivarna sade upp det tidigare gällande industriavtalet motiverades detta bland annat med att LOs krav på jämställdhetspotter medförde att industrins påverkan på lönebildningen hämmades. Det nya avtalet, som måste antas av alla industriparter för att gälla, innebär en starkare samordning än vad som var fallet tidigare. Det är välgörande att industrins parter har tagit initiativet igen. De senaste åren har avtalsförhandlingarna återigen präglats av att den enes tak blir den andres golv. De negativa erfarenheterna från tidigt nittiotal borde förskräcka. Förhoppningsvis kommer det nya industriavtalet att motverka alltför dogmatisk LOsamordning med låglönesatsningar som hämmar en dynamisk och mångfaldspräglad löneutveckling. Arne Mårtensson Verkställande direktör, KFO Regelverk för tidsplan Industrins egna medlare, de opartiska ordförandena (OPO), får en starkare ställning och en ordförande. Hela OPO-gruppen ska samarbeta för att få fram nya avtal. För parter som inte träffar avtal i tid finns i det nya avtalsförslaget ett regelverk som innebär att det blir partsgemensamma förhandlingar med hela OPO-gruppen samt företrädare för alla fackförbund och arbetsgivareorganisationer. Kamratdomstol De som inte lyckas komma överens ska förklara sina ställningstaganden och redogöra för sin inställning, det vill säga en form av kamratdomstol. Förutom Transport, som var det enda förbund inom LO som reserverade sig, var flera LO-förbund kritiska till det nya industriavtalet. Kritikerna menar att LO-samordningen kommer att försvåras. REDAKTION Ansvarig utgivare: Arne Mårtensson Redaktion: Nina Enström, Birgitta Jakobsson och Kicki Blom. Produktion: Fungera Kommunikation AB Tryck: Strands Grafiska AB Arbetsgivarföreningen KFO, Box 16355, Stockholm Tfn , Fax ,

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för kameraövervakning i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2009-10-28, 145 1 Bakgrund och syfte Olika former av skadegörelse orsakar årligen kommunen stora kostnader. Förutom att

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Följ Avtal 2012 på kfo.se! Nu händer något i stort sett varje dag i avtalsrörelsen. När detta skrivs återstår bara timmar innan gällande avtal på industrisidan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare; SFS 2013:830 Utkom från trycket den 19 november 2013 utfärdad den

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Förändringar i skollagen (2010:800)

Förändringar i skollagen (2010:800) 2015-06-01 1 (5) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Johanna Read Hilmarsdottir Förändringar i skollagen (2010:800) Bestämmelserna i skollagen har kompletterats flera

Läs mer

KurSPrograM hösten 2012

KurSPrograM hösten 2012 kursprogram hösten 2012 En höst fylld av kurser Arbetsgivarföreningen KFO arrangerar utbildningar både för nyblivna arbetsgivare och erfarna ledare. Som arbetsgivare har man ett stort ansvar för sina anställda.

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Är barnskötare ett framtidsyrke?

Är barnskötare ett framtidsyrke? Är barnskötare ett framtidsyrke? Barnomsorgens två uppdrag Omsorgsuppdraget att erbjuda barn trygghet och omsorg när föräldrarna arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldralediga. Lärandeuppdraget

Läs mer

Förändringar i skollagen (2010:800)

Förändringar i skollagen (2010:800) 2015-05-11 1 (6) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Johanna Read Hilmarsdottir Förändringar i skollagen (2010:800) Bestämmelserna i skollagen har kompletterats flera

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer Huvudman Namn Telefonnummer Adress Postnummer Ort E-postadress Organisationsform

Läs mer

Prisad KFO-företagare. Äntligen klart för lärarna. Trygghetsrådet flaggar för kris. NUMMER 10 DECEMBER 2012 / www.kfo.se

Prisad KFO-företagare. Äntligen klart för lärarna. Trygghetsrådet flaggar för kris. NUMMER 10 DECEMBER 2012 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 10 DECEMBER 2012 / www.kfo.se Prisad KFO-företagare Foto: Jan Dahlqvist. Årets bästa kvinnliga entreprenör har utsetts; Veronica Hedenmark, styrelseordförande i VH assistans, som är

Läs mer

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Bun Dnr 2011/164 Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun

Läs mer

Registerkontroll av personal

Registerkontroll av personal Juridisk vägledning Reviderad september 2015 Mer om Registerkontroll av personal Lagstiftningen om registerkontroll syftar till att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott Skollagens

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun Skolnämnden Enhet/Handläggare Skolförvaltningen Datum 2011-09-13 Ert datum Beteckning Er beteckning Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun t:\skf\samarbete\informationsmaterial\riktlinjer

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datum Diarienr 2011-04-07 1582-2010 Novum Kompetens- och Datautveckling AB (John Bauergymnasiet i Stockholm) Box 3147 550 03 JÖNKÖPING Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168. LUNDS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (6) Socialförvaltningen Jessica Keding 046-35 999 73 jessica.keding@lund.se Socialnämnden Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

Arbetsrätt för den som är verksam inom skola, fritidshem och förskola

Arbetsrätt för den som är verksam inom skola, fritidshem och förskola 2012-02-07 12/30 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) f v b till Skolor Förskolor Fritidshem Fackliga företrädare Friskolor Arbetsrätt för

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL

Barn- och utbildningsförvaltningen. Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL Barn- och utbildningsförvaltningen Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL DATORNI SKOLAN "EN-TILL-EN" OCHGAFE Simrishamns kommun erbjuder alla elever från årskurs

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen.

Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Länsstyrelsen i län Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information En övervakningskamera får inte sättas

Läs mer

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS Att använda checklistan Arbetstagarnas arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöansvaret är detsamma oavsett om det finns en eller flera personer anställda

Läs mer

Kameratillsyn restauranger

Kameratillsyn restauranger Kameratillsyn restauranger December 2011 Kameratillsyn restauranger Inledning Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för allmän kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde. Syftet med Länsstyrelsens

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Ändringar införda till och med UN, 2014:28 Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Olika former av förskola

Läs mer

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Hot spots - Råd för rektor Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Karriärvägar för lärare Ca 10 000 karriärtjänster Ca 5 000 kr/månad för förstelärare Ca 10 000 kr/månad för lektor

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sida 1 av 5 YTTRANDE 2015-06-02 SOU 2015:7 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sveriges Elevkårer lämnar härmed ett yttrande över betänkande

Läs mer

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent Arbetsklimat Systematiskt arbetsmiljöarbete Prevent Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen

Läs mer

Hur du ansöker om kameraövervakning

Hur du ansöker om kameraövervakning INFORMATION Hur du ansöker om kameraövervakning Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV Kvarndungens föräldrakooperativ ligger naturskönt beläget med dungen och Borgundaberget alldeles inpå knuten. Föräldrakooperativ startade 1988. Vår förskola har den lilla

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Lärarbehörighet och rekrytering

Lärarbehörighet och rekrytering www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Lärarbehörighet och rekrytering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Läget för lärarlegitimationer 2014

Läget för lärarlegitimationer 2014 Läget för lärarlegitimationer 2014 SKL genomförde våren 2014 en enkätundersökning ställd till skolans huvudmän. Den syftar till att följa upp genomförandet av lärarlegitimationsreformen och bland annat

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Handbok för introduktion av chefer

Handbok för introduktion av chefer Handbok för introduktion av chefer Värdefullt med en bra start Den första kontakten är avgörande för den nyanställdes inställning till sitt arbete och sin arbetsplats. En väl genomförd introduktion påverkar

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola 2014-02-11 1 (6) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola Huvudman: Arkens förskola Enskild firma 2014-02-11 2 (6) Beslut Vellinge kommun har den 3 februari 2014, med stöd av 26 kap. 4 1 p.

Läs mer

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Våra viktigaste frågor Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Skolledarlöner Sveriges Skolledarförbund anser att Sveriges viktigaste chefer skolledarna ska ha lön och anställningsvillkor som motsvarar det

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut 2011-01-27 Dnr: 40-2010:43 Beslut efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut Riktad tillsyn av Tomelilla kommun 2011-01-27 1 (2) Dnr 40-2010:43 Tomelilla

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen 1 Ansökan med bilagor skickas till: Härjedalens kommun Bildning, fritid och kultur Medborgarhuset 842 80 Sveg ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Organisera assistansen

Organisera assistansen Organisera assistansen Roller och ansvarsområden Sedan assistansreformen genomfördes har den personliga assistansen präglats av en mycket hög uppskattning bland de assistansberättigade. Allt tyder också

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER. HSB Skåne

POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER. HSB Skåne POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER HSB Skåne 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Policy 3 3 Definition och exempel 3 4 Om du utsätts 5 5 Om du får kännedom 6 6 Handlingsplan för arbetsgivaren 6 7

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden 71 Fastställelsedatum: 2009-09-22 Ansvarig: Barn- och utbildningschef Revideras: Vid behov Följas upp: - Regler och villkor för

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen.

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen. Malmö stad Förskoleförvaltningen ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen. Ange planerat startdatum Ange antal platser Ansökan avser utökande av befintlig verksamhet Fullständigt

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket. till arbetsgivare inom välfärdssektorn

Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket. till arbetsgivare inom välfärdssektorn till arbetsgivare inom välfärdssektorn Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket Sveriges Kommuner och Landsting har sammanställt följande råd vid kontakt med Arbetsmiljöverket. Råden är till för dig som

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 ~Kommunale Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 Sala 2014-06-17 Kommunövergripande. För att Sala Kommun ska leva upp till sin målsättning som en attraktiv arbetsgivare anser vi att det ska tillsättas resurser för

Läs mer

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Omorganisation av Vallentuna Kommun Kommunstyrelsen har beslutata att dra tillbaka den tänkta omorganisationen angående att inte tillsätta någon kommundirektör.

Läs mer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer Offertförfrågan Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270 Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer (Förskolelyftet II) Skolverket avser med denna förfrågan

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Barnverket 2014-03-14 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-03-04 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör enheten för region öst arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Tillsyn av kameraövervakning över

Tillsyn av kameraövervakning över Tillsyn av kameraövervakning över gallerior/köpcentrum och dess verksamheter 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 GENOMFÖRANDE AV NATIONELL TILLSYN... 2 VAL AV TILLSYNSOBJEKT...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idr

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2014

Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer