NYTT FRÅN KFO. Planera i tid för nya skollagen! Föräldrakooperativ fick rätt mot kommun. NUMMER 5 MAJ 2011 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYTT FRÅN KFO. Planera i tid för nya skollagen! Föräldrakooperativ fick rätt mot kommun. NUMMER 5 MAJ 2011 / www.kfo.se"

Transkript

1 NYTT FRÅN KFO NUMMER 5 MAJ 2011 / Planera i tid för nya skollagen! Vid halvårsskiftet träder den nya skollagen i kraft. Lagen omfattar all utbildning från förskola till skola, och innehåller en rad förändringar som påverkar huvudmännen i rollen som arbetsgivare. Förskolan blir en egen skolform och får ett tydligare pedagogiskt uppdrag. Legitimation införs för lärare och förskollärare. Lärares och rektors allmänna befogenheter förtydligas. Grundprincipen är att fristående skolor styrs av samma regelverk som de kommunala. Det är några av nyheterna i den nya skollagen, som är en av Sveriges mest omfattande. Lagen innebär en del stora förändringar, som det är viktigt att arbetsgivaren känner till, säger Sonja Lagergren, avtalsansvarig och rådgivare på KFO. Hennes råd till huvudmän/arbetsgivare är därför att ta del av det cirkulär som har skickats ut från KFO, som också ligger på hemsidan, och att planera utifrån förändringarna i tid. De som har frågor som rör lagen i förhållande till arbetsgivarrollen är också välkomna att ringa eller mejla till någon av oss i skolgruppen, där också rådgivarna Lisa Westerlund och Hans-Erik Stierna ingår, säger hon. Den nya lagen får stort utrymme i det här nyhetsbrevet. På sidan 3 finns en sammanställning av de viktigaste förändringarna. Föräldrakooperativ fick rätt mot kommun I Östersund har kommunen haft en ersättningsmodell som missgynnat de fristående förskolorna. Nu har förvaltningsrätten slagit fast att det strider mot lagen om lika villkor. Det gläder bland andra Lina Byström, medlem i KFO, på föräldrakooperativet Ö-barna på Norderön. Den nya skollagen ökar kraven på att ha utbildad personal, man får inte bedriva förskoleverksamhet annars. Vi har inte haft råd att anställa en förskollärare nu kan vi göra det, säger hon. Bakgrunden är att Östersunds kommun 2010 införde ett extra tillägg på kronor per barn till förskolor med barn vars föräldrar har låg utbildningsnivå. En märklig konsekvens blev att det nästan bara var kommunens egna förskolor, som fick det extra tillägget. Efter förvaltningsrättens dom ska kommunen retroaktivt betala ut cirka tre miljoner kronor till de fristående förskolorna. För Ö-barna blir det kronor för 2010, men hur det blir under 2011 är inte avgjort ännu. Lina Byström och Jessica Loveblad, föräldrakooperativet Ö-barna.

2 Månadens KFO-profil / Björn Jidéus Telefonerna går varma om nya reglerna Fullt upp! Så sammanfattar Björn Jidéus sina arbetsdagar på KFO. Det som fyller tiden sedan han började sin anställning i januari är framför allt frågor om det nya regelverket för att få driva verksamhet inom personlig assistans. Björn Jidéus är den senast anställde rådgivaren på KFO. Men han var långt ifrån okänd när han kom hit, framför allt för att han har varit ledamot i KFO-styrelsen fram tills för några år sedan. Det var spännande år, säger han, inte minst för att organisationen utvecklades så mycket under det tiden och nya medlemsgrupper växte till. Och så var jag ju med och tillsatte vår nuvarande vd Den tjänst Björn Jidéus tillträdde vid årsskiftet består framför allt av rådgivning inom personlig assistans, ett område som han sedan länge är väl förtrogen med och har stort engagemang i. Innan han tog plats i sitt nya arbetsrum på Klara södra kyrkogata hade han till exempel varit vd för brukarkooperativet Stil och arbetat med ett projekt inom föreningen JAG för att dra igång assistansverksamhet i Norge och Finland. Det var både roligt och nyttigt att lära känna grannländernas lagstiftning och förutsättningar för socialt företagande. Just nu går telefonen varma i hans tjänsterum. Det är arga, ledsna, bekymrade medlemmar som ringer för att få hjälp att söka tillstånd för att fortsätta att driva sina verksamheter. Det nya regelverket för tillståndsgivning har krånglat till det. Det är framför allt små medlemsföretag som kommer i kläm, och jag är rädd för att de ska bli för tilltufsade, säger Björn Jidéus. Många är enskilda personer som ser kvalitets- och kontrollvinster med att driva verksamheten själva, och som kämpar på för att kunna fortsätta med det. För dem handlar assistans mer om hjärta och hand än om företagande. Ändå gäller samma krav på dem som på stora bolag, och det är svårt att få gehör för ett annat synsätt. Det är naturligtvis viktigt att verksamheten är ordentligt reglerad, och att tillsynen fungerar. Men det blir lätt lite fyrkantigt när myndigheter ska tolka ny lagstiftning. Jag skulle vilja se en större verklighetsförankring och rimliga avsteg från de strikta systemen. Ta till exempel kravet på att dokumentationen ska vara tryggt och säkert förvarad. Det har tolkats som att materialet måste vara inlåst i ett brandsäkert och låsbart skåp. Och det är naturligtvis bra när det gäller större företag, med många kunder och anställda. Men när det är en anhörig, eller kanske brukaren själv, som sköter assistansen hemifrån känns det väldigt enögt. För dem räcker det ju med en pärm i bokhyllan, eftersom verksamheten enbart berör dem själva. Det blev alltså ingen lugn introduktion på det nya jobbet för Björn Jidéus del. Men jag kom till en vuxen organisation, en arbetsplats där system och rutiner fungerar och där samarbetet med arbetskamraterna både är trivsamt och effektivt. Det gjorde det lätt att sätta igång och jobba från dag ett. Björn Jidéus har förstås också ett liv vid sidan av KFO, men inte heller där finns utrymme för lättja. Familjen, som består av hustru och en tolvårig son, har sommarhus både på väst- och ostkusten. Det blir, säger han, en hel del hänga i krokig arm med färgpensel eller hammare. Fullt upp, alltså! Brister i arbetsmiljön i särskilda boenden Arbetsmiljön för anställda inom heldygnsomsorg av barn, ungdomar och vuxna på boenden måste förbättras. Av de 300 boenden i Mellansverige som Arbetsmiljöverket har inspekterat är det bara ett fåtal som slipper krav på förbättringsåtgärder. De vanligaste bristerna gäller kartläggning och bedömning av risker, policy och rutiner för arbetsmiljöarbete. På många håll saknas också grundläggande arbetsmiljökunskaper, enligt Arbetsmiljöverket.

3 Viktiga förändringar i nya skollagen Här följer några viktiga nyheter i den nya skollag som träder i kraft 1 juli i år. Utförligare information finns i det cirkulär som har skickats ut från KFO och som också finns på hemsidan. Det pedagogiska arbetet ska ledas och samordnas av en rektor vid en skolenhet, och av en förskolechef i förskolan. För fristående fritidshem som är integrerade med en förskola är förskolechefen ansvarig ledare. Är fritidshemmet integrerat med en skola är rektor ledare. Den som anställs som rektor eller förskolechef måste ha pedagogisk insikt, genom både utbildning och erfarenhet. För rektorer krävs särskild rektorsutbildning, medan det för förskolechefen inte ställs specifika krav på vilken utbildning hon eller han ska ha. En nyhet är att förskolechefens ansvar är specificerat i läroplanen för förskolan. Leg. lärare Krav på lärarlegitimation införs för lärare och förskollärare som bedriver undervisning i skolväsendet, dit alltså också förskolan räknas. De nya reglerna ska tillämpas fullt ut senast vid halvårsskiftet Det är den enskilda läraren/förskolläraren som själv ansöker om legitimation hos Skolverket. Bara den som har legitimation får anställas som lärare eller förskollärare utan tidsbegränsning. Men utöver lärare och förskollärare får det finnas personal, i både skola och fritidshem, med annan utbildning eller erfarenhet som främjar elevernas eller barnens utveckling. Det gäller till exempel barnskötare, fritidsledare och elevassistent. Undantag från kravet på legitimation får, under vissa förutsättningar, göras för den som ska undervisa i modersmål eller i ett yrkesämne på gymnasial nivå. Tystnadsplikt gäller Den som är eller har varit verksam inom enskilt bedriven skola, fritidshem eller förskola omfattas av bestämmelserna om tystnadsplikt som följer av skollagen. (Se cirkulär om sekretess och tystnadsplikt.) Krav på registerkontroll Den som erbjuds en anställning (och vid vissa anställningsliknade förhållanden) inom förskola, skola eller fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet ska lämna ett utdrag ur de register som förs enligt lagen om belastningsregister. (Se cirkulär om registerkontroll.) Om det inte finns någon att tillgå inom huvudmannens organisation som har den legitimation som krävs för att få undervisa får man anställa annan lämplig person som i så stor utsträckning som möjligt har motsvarande utbildning. Om anställningen av en person som inte har den föreskrivna utbildningen ska pågå längre än sex månader är det huvudmannen för verksamheten, alltså inte rektor eller förskolechef, som ska fatta beslut om den. Hon eller han får användas för att bedriva undervisning under högst ett år i sänder. Regler för redan anställda För de lärare eller förskollärare som redan är anställda och som saknar utbildning för att bedriva undervisning enligt bestämmelserna i den nya skollagen gäller bestämmelserna i 1985 års skollag. Förutsättningen är att anställningen har ingåtts före den 1 juli Enligt 1985 års lag har man kunnat en anställa lämplig person för att undervisa om ingen med specifik utbildning funnits att tillgå. Från och utgången av juni 2015 ska de nya bestämmelserna om behörighet och legitimation tillämpas fullt ut. Fram till dess kan den som redan är anställd som lärare eller förskollärare bedriva undervisningen och i förekommande fall sätta betyg. Kontakta Sonja Lagergren, Hans-Erik Stierna eller Lisa Westerlund för frågor som rör skola, förskola och fritidshem. Tillsyn och sanktioner Det är alltid huvudmannen som har det yttersta ansvaret för att utbildningen och övriga verksamheten bedrivs enligt gällande bestämmelser. Skolinspektionen har tillsyn över skolväsendet, och kommunen över fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk omsorg som kommunen godkänt och ger bidrag till. Skolinspektionen och kommunen har rätt att på plats granska den verksamhet de har tillsyn över. Ett tillsynsbesök får göras oanmält. Mer information om skollagen fi nns också på Foto: Gustaf Brundin

4 Storsatsning på säkerhet i byggbranschen Arbetsmiljöverket inleder nu ett riksomfattande tillsynsarbete inom byggsektorn. I ett första steg kommer man att inspektera ungefär mindre byggföretag med upp till 20 anställda. Fokus kommer främst att ligga på arbete som kan medföra belastningsskador, fall- och rasrisker, damm, asbest och andra kemiska hälsorisker samt montering av tunga byggelement. Det är just de problemen som ligger bakom en stor del av arbetsskadorna. Mellan 2006 och 2010 har det inträffat drygt en dödsolycka per månad inom byggverksamhet och totalt 67 personer har fått sätta livet till. Foto: Susan Lindh Offentlig upphandling en väg till nya jobb Tillväxtverket har gett ut en ny rapport som heter Samhälleliga mål med upphandling som medel. Rapporten är producerad på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande, där KFO ingår. Syftet är att visa på möjligheter och förbättra förutsättningar för nya och växande företag som kan skapa arbete och försörjning för grupper som idag står utanför arbetslivet, säger KFOs chefsförhandlare Anita Fink Knudsen. Offentlig upphandling kan vara ett medel för samhället att bidra till den utvecklingen. Rapporten kan laddas ned kostnadsfritt på Fråga Sven Har du en fråga? Mejla den till Om kameraövervakning Kan en arbetsgivare kameraövervaka arbetsplatsen? Svaret finns i de två lagar som reglerar kameraövervakning, nämligen lagen om allmän kameraövervakning och personuppgiftslagen. Lagarna överlappar varandra. Det är inte kamerans placering som är avgörande för vilken lag som gäller, utan vart den är riktad och vad den fångar. Enligt lagen om allmän kameraövervakning krävs normalt tillstånd för att få sätta upp en kamera som riktar sig mot en plats dit allmänheten har tillträde. En butik, en skolgård, en reception och en restaurang skulle normalt omfattas av lagen om kameraövervakning. Länsstyrelsen är tillstånds- och tillsynsmyndighet. När digitala kameror filmar platser dit allmänheten inte har tillträde gäller personuppgiftslagen. Sådana platser kan vara inomhus i skolor (till exempel klassrum, korridor och matsal), i flerfamiljshus och i utrymmen på arbetsplatser där endast personal vistas (till exempel personalutrymmen i butik och restaurangkök). Det krävs varken tillstånd eller anmälan för att kameraövervaka sådana platser, men det innebär inte att det är fritt fram att sätta upp kameror och hantera bildmaterialet hur som helst. Det är den personuppgiftsansvariges (det vill säga arbetsgivarens) ansvar att se till att personuppgiftslagen efterlevs. Datainspektionen är tillsynsmyndighet. För att kameraövervakning ska vara tillåten enligt personuppgiftslagen måste ändamålet och behovet av övervakningen väga tyngre än de övervakades intresse av skydd för den personliga integriteten. Kameraövervakning kan således inte användas som en standardåtgärd. Om det finns andra alternativ än kameraövervakning ska dessa väljas i första hand. Kameraövervakning får endast ske under de tidpunkter och i de utrymmen som de konkreta behoven finns. Det ska framgå tydligt genom skyltning att platsen är övervakad, dold övervakning är inte tillåten. De övervakade bör dessutom få information om syftet med övervakningen och hur bildmaterialet hanteras. Inspelat material ska gallras så fort det inte längre behövs och får endast användas för det avsedda syftet med övervakningen. Länsstyrelserna och Datainspektionen har mer information i ämnet på sina hemsidor. Datainspektionen har en särskild checklista för kameraövervakning i skola (leta efter Kameraövervakning inomhus i skolor på För att parafrasera en känd bok: Storebror ser dig eventuellt. Foto: Gustaf Brundin

5 Säkra sommarjobben! Unga löper, statistiskt sett, större risk att råka illa ut på jobbet än äldre. Det är anledningen till att Arbetsmiljöverket också i år genomför en nationell satsning för att ungdomars möten med arbetslivet, inte minst sommarjobben, ska bli trygga och säkra. Det är arbetsgivarna som har arbetsmiljöansvaret, påminner Boel Callermo, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket. Som ung och oerfaren har man rätt till en bra introduktion om vilka risker som finns på arbetsplatsen och hur arbetet ska utföras säkert. Det bör finnas en handledare, som ser till att allt går rätt till. Större arbetsgivare har ofta färdiga introduktionsprogram när de tar in sommarvikarier eller ordnar jobb till skolungdomar. De mindre företagen har inte alltid resurser till det. Då är det extra viktigt att man verkligen går igenom vilka arbetsuppgifter som är lämpliga för en ung medarbetare. Som ett led i satsningen besöker verkets inspektörer under året yrkesgymnasier för att se till att ungdomar redan under utbildningen får kunskap om arbetsmiljö. Dessutom genomförs en informationskampanj på Facebook. Samtidigt drar verket i gång en ny tjänst, som innebär att man via sms kan ställa frågor om arbetsmiljö. Kom ihåg! Kom ihåg att meddela aktuell e-postadress till KFO-kansliet! Den är nödvändig för att du ska få information från oss, också efter den digitalisering som vi genomför till hösten. Enklast gör du det genom att logga in på Fler företag och nya jobb KFO-tema i Almedalen Den 4 juli kommer Arbetsgivarföreningen KFO tillsammans med Coompanion, Famna och Skoopi håller ett seminarium: Rubriken är nya jobb! Idéer för ett ökat idéburet företagande. Vägen ut! kooperativen visar hur man lyckas skapa jobb för personer långt utanför arbetsmarknaden. Maria Plass (m), Annie Johansson (c) och representant från (s) diskuterar vad politiken kan göra för att underlätta för idéburet företagande. Den 6 juli deltar KFO i en presentation av Soulprojektet och verktyget Sroi. Den 7 juli, anordnar Civos en heldag med seminarier och mingel under rubrikerna välfärd, ekonomi och demokrati. Det blir ett lunchmingel, och under dagen kommer Överenskommelsen ha ett dialogcafé för att presentera sin verksamhet. Ett utförligt program för dagen finns på Seminarierna är öppna för alla. Alla läsare som befinner er på Gotland hälsas varmt välkomna! Varmt välkomna till KFO! Ladda för höstens kurser! Höstens kursprogram kommer ut i juni månad. Bland nyheterna finns bland annat en kurs i medierelationer och ett lunchmöte om vanliga arbetsrättsliga frågeställningar från assistansanordnare. Våra uppskattade kurser i arbetsgivaransvar, systematiskt arbetsmiljöarbete och konflikthantering återkommer som vanligt. Håll utkik efter höstens kursprogram på vår hemsida Kursanmälan kan göras först när kursprogrammet finns på hemsidan. Annika Fornell, Vansbro Byggnadsför Folkets Hus Oskarström, Oskarström Finspångs Föreningsarkiv, Finspång Forskningsinstitutet Hörselbron AB, Stockholm Föreningen för Yrkesroller och Lärande, Stockholm Kooperativet Rallarna, Gislaved Marie Hellman, Kristianstad Millstreams AB, Borlänge Montessoriförskolan Nelos ek för, Kristianstad NHR Södermanland, Eskilstuna Skånsk Arbetskraft ek för, Malmö TP Consulting ek för, Stockholm Vårt nya Ättetorp, Åby

6 Nytt industriavtal välkommet och välgörande I början av maj enades industrins parter om ett förslag till nytt förstärkt industriavtal. En bärande förutsättning för industriparterna är att industrins avtal ska vara normerande för lönesättningen i landet. LOs styrelse godkände avtalsförslaget men Transport reserverade sig mot beslutet. Stärkt samarbete När Teknikarbetsgivarna sade upp det tidigare gällande industriavtalet motiverades detta bland annat med att LOs krav på jämställdhetspotter medförde att industrins påverkan på lönebildningen hämmades. Det nya avtalet, som måste antas av alla industriparter för att gälla, innebär en starkare samordning än vad som var fallet tidigare. Det är välgörande att industrins parter har tagit initiativet igen. De senaste åren har avtalsförhandlingarna återigen präglats av att den enes tak blir den andres golv. De negativa erfarenheterna från tidigt nittiotal borde förskräcka. Förhoppningsvis kommer det nya industriavtalet att motverka alltför dogmatisk LOsamordning med låglönesatsningar som hämmar en dynamisk och mångfaldspräglad löneutveckling. Arne Mårtensson Verkställande direktör, KFO Regelverk för tidsplan Industrins egna medlare, de opartiska ordförandena (OPO), får en starkare ställning och en ordförande. Hela OPO-gruppen ska samarbeta för att få fram nya avtal. För parter som inte träffar avtal i tid finns i det nya avtalsförslaget ett regelverk som innebär att det blir partsgemensamma förhandlingar med hela OPO-gruppen samt företrädare för alla fackförbund och arbetsgivareorganisationer. Kamratdomstol De som inte lyckas komma överens ska förklara sina ställningstaganden och redogöra för sin inställning, det vill säga en form av kamratdomstol. Förutom Transport, som var det enda förbund inom LO som reserverade sig, var flera LO-förbund kritiska till det nya industriavtalet. Kritikerna menar att LO-samordningen kommer att försvåras. REDAKTION Ansvarig utgivare: Arne Mårtensson Redaktion: Nina Enström, Birgitta Jakobsson och Kicki Blom. Produktion: Fungera Kommunikation AB Tryck: Strands Grafiska AB Arbetsgivarföreningen KFO, Box 16355, Stockholm Tfn , Fax ,

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet.

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet. 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

Uppsägning av avtal om kommunalt anställd personal inom föräldrakooperativ

Uppsägning av avtal om kommunalt anställd personal inom föräldrakooperativ 2014-11-10 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/951-718. Kommunstyrelsen Uppsägning av avtal om kommunalt anställd personal inom föräldrakooperativ Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att säga upp

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Riktlinjer anordnare fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Barn- och utbildningsförvaltningen. Riktlinjer anordnare fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Riktlinjer anordnare fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Sida 2 av 6 1. Inledning Riktlinjerna beskriver de rutiner som gäller för godkännande och bidrag för fristående förskola, fritidshem

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Reviderad mars 2017 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet 1 (11) Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet * Avser fristående fritidshem som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass

Läs mer

Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun

Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun Antagna i barn- och skolnämnden 2011-05-23, Bsn 49, reviderade 2012-06-08

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet och annan pedagogisk verksamhet 743:5 Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25 Gäller fr

Läs mer

Kameraövervakning inomhus i skolor

Kameraövervakning inomhus i skolor Kameraövervakning inomhus i skolor Checklista för dig som ska sätta upp kameror Kameraövervakningslagen innehåller en samlad reglering av kameraövervakning. Syftet med lagen är att tillgodose behovet av

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Kommunernas rutiner för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg

Kommunernas rutiner för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Förslag till Kommunernas rutiner för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg o Lagkrav o Olika former av tillsyn o Ärendegång o Frågeformulär o Sanktioner och ansvar o Överklaganden

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor vid Källängens skola ann.krantz@lidingo.se patrik.nimmerstam@lidingo.se för grundskola efter tillsyn av Källängens skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem. 1. Godkännande

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem. 1. Godkännande 2016-10-20 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

Styrdokument RIKTLINJER FÖR KAMERAÖVERVAKNING. 1. Inledning 1.1 Ändamål 1.2 Säkerhet kontra personlig integritet

Styrdokument RIKTLINJER FÖR KAMERAÖVERVAKNING. 1. Inledning 1.1 Ändamål 1.2 Säkerhet kontra personlig integritet Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2007-06-25 60 Ansvarig: Säkerhetschefen Revideras: Varje mandatperiod Följas upp: RIKTLINJER FÖR KAMERAÖVERVAKNING

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Tillsyn och sanktioner

Tillsyn och sanktioner Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Tillsyn och sanktioner Tillsyn definieras i skollagen och bestämmelser om tillsyn samlas i ett särskilt kapitel. Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM Enligt 2 kap. 5 Skollagen samt Partille kommuns regler för fristående förskola/fritidshem Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskola

Huvudmannabeslut för förskola Skolinspektionen Umeå kommun Huvudmannabeslut för förskola efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, E-post: skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se

Läs mer

Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare

Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare Cirkulärnr: 11:23 Diarienr: 11/2514 Arbetsgivarpolitik: 11-2:11 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Lärare, förskollärare, legitimation, behörighet, arbetsrätt Ulla Gummeson, Phia Moberg,

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Vansbro kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Vansbro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax:

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Granskad september 2013 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när kommuner, landsting och enskilda huvudmän, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal med

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN16/39 RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-22 Dnr BUN16/39 2/10 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Beslut Diarienr 1 (15) 2015-12-16 347-2015 Hemköpskedjan AB Norra stationsgatan 80 C 171 54 Solna Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Datainspektionens

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av hotell

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av hotell Beslut Diarienr 1 (5) 2017-04-05 2239-2016 Hotel Stureplan AB Box 55955 102 16 Stockholm Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av hotell Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Kameraövervakning inomhus i skolor

Kameraövervakning inomhus i skolor Barn- och utbildningsförvaltningen Kameraövervakning inomhus i skolor Kameraövervakningen får bedrivas om huvudmannen i det enskilda fallet har bedömt att övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset.

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) Försäkringskassans användning av webbkameror

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) Försäkringskassans användning av webbkameror Beslut Diarienr 1 (10) 2015-12-18 388-2015 Ert diarienr 11280-2015 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) Försäkringskassans användning av webbkameror Datainspektionens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datum Diarienr 2011-04-07 1806-2010 Styrelsen för ProAros Västerås stad 721 87 VÄSTERÅS Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN STABEN Karlstad 2013-03-04 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor 1. Godkännande Enligt skollagen 2 kap 5 ska den som vill driva en förskola

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2014:458 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om Befattningsbeskrivning för förskola

KFOs lilla lathund. Om Befattningsbeskrivning för förskola KFOs lilla lathund Om Befattningsbeskrivning för förskola Om befattningsbeskrivning för förskola 4-5 Förskola 6-7 Befattningsbeskrivning för förskolechef 8 Befattningsbeskrivning för förskollärare 9 Befattningsbeskrivning

Läs mer

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-08-17 av Kommunstyrelsen 114 Senast reviderad - Detta dokument gäller för

Läs mer

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Datum 2016-10-13 1(7) Handläggare Magnus Rehn Direkttelefon 0380-51 83 28 E-postadress magnus.rehn@nassjo.se Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Inledning I denna rapport

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola Syfte Riktlinjer för godkännande av fristående förskola Referensdokument Skollagen 2010:800, Läroplan för förskolan Lpfö 98 rev. 2010, Skolverkets allmänna råd med kommentarer 2013 Uppföljning Vid ändring

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2016-10-20 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Handlingsplan för ökad behörighet i provarmdos förskolor, grund- och gymnasieskolor

Handlingsplan för ökad behörighet i provarmdos förskolor, grund- och gymnasieskolor Handlingsplan för ökad behörighet i provarmdos förskolor, grund- och gymnasieskolor Skollagen 2010:800 2 kap, 13-19 reglerar vilka som får undervisa i skolväsendet. Det är endast den som har legitimation

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Kämpingestugans förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Kämpingestugans förskola 2014-11-12 1 (5) Kommunförvaltningen Delegeringsbeslut Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Kämpingestugans förskola Huvudman: Norlandia förskolor AB 2014-11-12 2 (5) Beslut Vellinge kommun har den 21

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av hotell

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av hotell Beslut Diarienr 1 (6) 2017-04-05 2242-2016 Elite Hotels of Sweden AB c/o Advokatfirman Skarborg & Partners AB Box 24076 104 50 Stockholm Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning

Läs mer

5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med

5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:100 av Daniel Riazat m.fl. (V) Förskolan 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med förslag

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Ordinarie tillsyn 2013 Skolgångens förskola

Ordinarie tillsyn 2013 Skolgångens förskola 2013-02-28 1 (5) Utbildningsavdelningen Dnr: UN 2013/38 Skolgångens förskola AB Skolgången 3 236 33 Höllviken Ordinarie tillsyn 2013 Skolgångens förskola Huvudman: Skolgångens förskola AB 2013-02-18 2

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för kameraövervakning i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2009-10-28, 145 1 Bakgrund och syfte Olika former av skadegörelse orsakar årligen kommunen stora kostnader. Förutom att

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Vendestigens skola Rektorn vid Vendestigens skola Beslut för grundskola efter tillsyn av Vendestigens skola i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola en% Skolinspektionen Energy Outdoor Sweden AB tomas.ronqvist@friluftsutbildning.se Rektorn vid Friluftsgymnasiet tomas.ronqvist@friluftsutbildning.se för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

Förändringar i skollagen (2010:800)

Förändringar i skollagen (2010:800) 2015-06-01 1 (5) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Johanna Read Hilmarsdottir Förändringar i skollagen (2010:800) Bestämmelserna i skollagen har kompletterats flera

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Tillämpas fr. o m 2016-05-18 Fristående förskola Förutsättningar för godkännande Ansökan Beslut

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola

Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola Huvudman Huvudman Telefonnummer Adress Postnummer Ort E-postadress Organisationsform Organisationsnummer Kontaktperson (Om annan person än huvudman

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Förändringar i skollagen (2010:800)

Förändringar i skollagen (2010:800) 2015-05-11 1 (6) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Johanna Read Hilmarsdottir Förändringar i skollagen (2010:800) Bestämmelserna i skollagen har kompletterats flera

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom arbetsintegrerande sociala företag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Hans-Erik Stierna Uppsägning av

Läs mer

Ansökan om godkännande av fristående förskola

Ansökan om godkännande av fristående förskola SID 1/6 Ansökan om godkännande av fristående förskola Sökanden ska i ansökan lämna sådan information att nämnden kan pröva om sökanden har förutsättningar att uppfylla författningarnas krav (2 kap. 5 skollagen).

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare; SFS 2013:830 Utkom från trycket den 19 november 2013 utfärdad den

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut Inspira förskolor & skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Snäckbackens skola Marina.Blomkvist@inspira-fos.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn av Snäckbackens skola i Sollentuna

Läs mer

Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning. Länsstyrelsen medger att bildmaterial bevaras tillsvidare.

Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning. Länsstyrelsen medger att bildmaterial bevaras tillsvidare. 1(5) Arkivbeteckning 211 Sveriges lantbruksuniversitet Skogsmarksgränd 1 901 83 Umeå Tillstånd till kameraövervakning Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning. Länsstyrelsen medger att bildmaterial

Läs mer

1/8. Huvudman. Kontaktperson. Pedagogisk omsorg. Antal platser. Telefonnummer. Adress Postnummer Ort. E-postadress. Utbildning

1/8. Huvudman. Kontaktperson. Pedagogisk omsorg. Antal platser. Telefonnummer. Adress Postnummer Ort. E-postadress. Utbildning 1/8 Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Norrköpings kommuns riktlinjer för bidrag till enskild pedagogisk omsorg Huvudman Namn Telefonnummer

Läs mer

Förutsättningar för godkännande av fristående förskola

Förutsättningar för godkännande av fristående förskola 1 (6) Sigtuna kommun Barn- och ungdomsförvaltningen 2013-03-06 Förutsättningar för godkännande av fristående förskola Ett godkännande ska lämnas om den som ansöker har förutsättningar att följa de föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer kameraövervakning Mjölby kommun

Riktlinjer kameraövervakning Mjölby kommun 1(1) Missiv 2016-10-19 KS/2015:399 Handläggare Tfn 0142-858 58 Kommunstyrelsen Riktlinjer kameraövervakning Mjölby kommun Nuvarande policydokument för intern och extern kameraövervakning ( 2008:1, KS 22)

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Iljansbodaskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Iljansbodaskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-06-28 Stockholms kommun Rektorn vid Gröndalsskolan och Arstadalsskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Gröndalsskolan och Årstadalsskolan i Stockholms kommun

Läs mer

Verksamhetsplan fastställd av styrelsen för Barnens hus den 28 februari (8)

Verksamhetsplan fastställd av styrelsen för Barnens hus den 28 februari (8) Verksamhetsplan fastställd av styrelsen för Barnens hus den 28 februari 2013 2(8) Barnens hus vill att förskolan Barnens hus ska bedrivas med montessoripedagogisk inriktning i enlighet med läroplanen för

Läs mer

Huvudman; Dnr :6993 Rektor: Beslut

Huvudman; Dnr :6993 Rektor: Beslut Beslut Huvudman; 2017-05-24 peter.bergstrom@futuraskolan.se Dnr 400-2016:6993 Rektor: catharina.tornberg@futuraskolan.se Beslut för Futuraskolan Rådan i Sollentuna kommun efter kvalitetsgranskning av undervisningens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU 2017:24

Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU 2017:24 Sida 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet A2017/00714/ARM a.remissvar@regeringskansliet.se Stockholm den 7 juli 2017 Remissyttrande Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Min skola Norsborg Rektorn vid Min skola Norsborg Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn av Min skola Norsborg i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Beslut 2013-05-15 Karlshamns koirvmun Rektorn vid Grundsärskolan Beslut för grundsärskola efter tillsyn av Grundsärskolan i Karlshamns kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Ansökan Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Kristiina Pousar, Yvonne Karlsson och Catharina Nordström, 20151021 Rapporten

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Bun Dnr 2011/164 Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun

Läs mer

Alla vinner på väl underbyggda val. Mikaela Zelmerlööw, Agnetha Kronqvist & Jan Lindblom 19 maj 2016

Alla vinner på väl underbyggda val. Mikaela Zelmerlööw, Agnetha Kronqvist & Jan Lindblom 19 maj 2016 Alla vinner på väl underbyggda val Mikaela Zelmerlööw, Agnetha Kronqvist & Jan Lindblom 19 maj 2016 3. Undervisning och samverkan Läraren bör i undervisningen - ge eleverna möjlighet att utveckla en

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola : Skolinspektionen Beslut 2013-06-20 Jönköpings kommun Rektorn vid Per Brahegymnasiet R04 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Per Brahegymnasiet R04 i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Post- och

Läs mer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer Huvudman Namn Telefonnummer Adress Postnummer Ort E-postadress Organisationsform

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans Bli en ännu bättre arbetsgivare inom personlig assistans Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Uppsägning av personal Björn Jidéus Hjälp vid förhandlingar

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer