HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE 2011

2 Detta dokument är ett utdrag ur kommunstyrelsens beslut från avseende handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor i arbete Mål och budget 2011

3 PRIORITERINGAR UNDER 2011 Övergripande mål De medel som arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet anslår till integrationsinsatser, arbetsmarknads- och introduktionsinsatser, svenska för invandrare (sfi) samt vuxenutbildning ska användas för att stärka malmöbors möjligheter till integration och arbete. Kommunfullmäktige har angivit ett antal mål för Malmö stad under Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet riktar sin budget för 2011 särskilt mot målen: Andelen arbetslösa ska inte öka mer än genomsnittet i riket De kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska vara individinriktade och leda till självförsörjning Malmö stad avsätter drygt 340 Milj kr under 2011 som stöd för att kommunens integrations- och arbetsmarknadspolitiska mål ska uppnås. Dessa medel fördelas enligt följande: Integrationsinsatser Arbetsmarknads- och introduktionsinsatser Vuxenutbildningsinsatser Samordning och uppföljning 10 Mkr 139 Mkr 188 Mkr 3,5 Mkr Samverkan mellan stat och kommun Kommunens och statens insatser ska komplettera varandra för att åstadkomma goda förutsättningar för fler medborgare i arbete. Arbetsmarknadspolitiken är huvudsakligen en statlig angelägenhet medan kommunens insatser huvudsakligen riktas mot personer som stått utanför arbetsmarknaden långa tider eller aldrig kommit in på den. För att klargöra respektive myndighets huvudansvar och dra nytta av samverkanseffekter har Malmö stad ingått överenskommelser för introduktion för nyanlända, sjukvårdsförsäkrade utan sjukpenning men med försörjningsstöd, samverkan kring arbetsmarknadsinsatser, lokal myndighetssamverkan inom Finsam i Malmö för arbetslivsinriktad rehabilitering samt om flyktingmottagning. 3

4 Inriktningar 2011 Inför 2011 finns ett fortsatt stort behov av sfi-utbildning. För att anpassa kommunens insatser efter statens tydliga ansvar för nyanlända flyktingar och andra grupper arbetssökande och i kombination med redan minskade målgrupper kommer kommunens arbetsmarknadsinsatser samordnas i en organisation JobbMalmö. Härigenom nås förbättrad styrning och samordning samt ökad flexibilitet inför förändringar på arbetsmarknaden. Dessutom förbättras förutsättninarna för ett övergripande stadsperspektiv vid planering och genomförande av insatser och samarbetet med externa parter förenklas. Målinriktat arbetssätt Kommunfullmäktige anger övergripande mål för kommunens verksamhet. Kommunstyrelsens arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskotts handlingsplan med mål och budget för 2011 konkretiserar kommunfullmäktiges mål och anger förutsättningarna för berörda förvaltningars verksamhet. Respektive nämnd fastställer mål för hur kommunstyrelsens uppdrag ska genomföras inom det egna verksamhetsområdet. Alla mål ska vara: Mätbara Tidsbestämda Realistiska Kunna samordnas med andra mål Stadskontorets avdelning för integration och arbetsmarknad har som uppgift att följa uppfyllelsen av kommunstyrelsens mål inom ansvarsområdet. Varje enskild förvaltning som erhåller integrations- och arbetsmarknadsmedel ska i verksamhetsplanen ange hur de angivna målen ska uppnås samt hur uppföljning och resultatmätning ska ske. Förvaltningen ansvarar för genomförande, dokumentation och registrering av insatser inom sitt verksamhetsområde samt redovisar resultat och analyser i verksamhetsberättelsen. Verksamhetsstatistik ska sammanställas och kontinuerligt göras tillgänglig i standardiserade former. För vidare information om Malmö stads mål för integrations- och arbetsmarknadsinsatser - handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor i arbete - kontakta: Kommunalråd Andreas Schönström E-post Politisk sekreterare Patrik Kronholm E-post Avdelningschef Jesper Theander Utredningssekreterare Gunnar Bergström E-post E-post 4

5 5

6 INTEGRATIONSINSATSER Malmö stads integrationspolitik ska prägla alla verksamheter i kommunen och har som övergripande syfte att göra det möjligt för alla människor att bli delaktiga i samhällslivet. Samtliga insatser i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottets budget ger möjligheter som kan leda till att fler personer integreras på arbetsmarknaden och i samhället. Ett förslag till handlingsplan mot diskriminering har fastställts. Detta tillsammans med uppföljning av Malmö stads arbete inom nätverket Europeiska städer mot rasism medför att arbetet inom diskrimineringsområdet intensifieras under Frivilligorganisationer gör betydande insatser för att främja integrationen i hela dess vidd. Malmö stad prisbelönar årligen insatser för att uppmärksamma goda exempel i arbetet för en integrerad stad. Insatserna skall inspirera andra att ta efter och utveckla aktiviteter i samma syfte. Integration och antidiskriminering Till arbetet för ökad integration och mot diskriminering avsätts medel för informationsspridning, analyser och kunskapsspridning. I detta ingår även Malmö stads deltagande i europeiska nätverk. Genom att stödja demokratiarbete och skapa mötesplatser förbättras förutsättningarna för integration mellan malmöbor med olika bakgrund och erfarenheter. Bidrag ges till föreningar och organisationer för verksamheter som leder till utveckling av mötesplatser och mångfald och som ökar Malmöbornas möjligheter till delaktighet i samhället. En förutsättning är att beviljade medel är uppföljningsbara mot Malmö stads integrationspolitiska mål. Därutöver avsätts särskilda medel till antidiskrimineringsverksamhet. Romskt kunskaps- och informationscenter Syftet med Romskt kunskaps- och informationscenter är att utveckla metoder för romers delaktighet i samhället. Centret erbjuder information och stöd till romer för olika samhällskontakter. Centret arrangerar olika informationsträffar och temakvällar tillsammans med myndigheter, romska organisationer och frivilligorganisationer i olika aktuella ämnen. Information till nyanlända Invandrarservice inom sociala resursförvaltningen ansvarar för informationsinsatser riktade mot nyanlända. Syftet är att den enskilde skall kunna orientera sig i den nya situationen i Malmö och få underlag för att göra egna aktiva val inför etableringen i samhälls och arbetsliv. I arbetet för nyanlända nyttjas länsstyrelsens projekt Samhälls- och hälsokommunikatörer som också erbjuder information till ett stort antal språkgrupper. Invandrarservice har haft i uppdrag att upprätta och följa upp introduktionsplaner för barn. Fortsättningsvis ska Invandrarservice ha en samordnande, men ej verkställande, funktion i det initiala skedet i mottagandet av nyanlända barn. Språkcafé och kontaktpersonsverksamhet Språkcafé för språkträning och kontaktmöjligheter och som bedrivits inom Malva samt kontaktpersonsverksamheten är exempel på insatser som ger tillfällen till kontakter mellan nyanlända och redan etablerade malmöbor. Metodiken bör kopplas till områdesplanerna och även vara ett komplement till JobbMalmö. För vidare information om integrationinsatser - kontakta: Planeringssekreterare Irene Malmberg E-post Planeringssekreterare Andreas Konstantinides E-post 6

7 7

8 ARBETSMARKNADSINSATSER Övergripande målsättning för Malmö stads arbetsmarknadsinsatser är att minska antalet personer som står utanför arbetslivet och av den anledningen är beroende av ekonomiskt bistånd. Arbete och egenförsörjning är viktiga grunder för deltagande i samhällslivet. Malmö stads arbetsmarknadsinsatser ska ge deltagarna förutsättningar att ta del av samhällets generella utbud av insatser inom arbetsmarknad och utbildning samt erbjuda alternativ när statliga eller kommunala insatser saknas. Arbetslösa med nedsatt arbetsförmåga ska få en för dem lämplig sysselsättning med möjlighet till självförsörjning. Staten har genom Arbetsförmedlingen huvudansvaret för att slussa arbetslösa in i arbetslivet. Stadens insatser ska förstärka Arbetsförmedlingens planering för den enskilde utan att överta Arbetsförmedlingens roll. Insatserna för arbetshindrade, arbetssökande med försörjningsstöd eller i behov av myndighetssamverkan samt vissa insatser för nyanlända samordnas i en organisation JobbMalmö. Härigenom nås förbättrad styrning och samordning samt ökad flexibilitet inför förändringar på arbetsmarknaden. Administrativa hinder tas bort för att de arbetslösa skall få rätta och vid behov parallella insatser. Samverkan mellan kommunen och statliga myndigheter förenklas. Arbetslösheten i Malmö bedöms under 2011 ligga kvar på en jämförelsevis hög nivå och medför ett fortsatt behov av kommunala riktade insatser. Kommunens insatser skall i största möjliga utsträckning individanpassas och utgöra komplement till statens insatser inom arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsområdet. Effektmål procent ska efter deltagande i kommunens arbetsmarknads- och introduktionsinsatser börja arbeta, påbörja studier eller kunna ta del av insatser från Arbetsförmed lingen eller annan aktör, finna annan inriktning eller har fått sitt rehabiliteringsbehov klarlagt. Andelen ungdomar, år, som går till arbete, studier eller matchning av Arbetsförmedlingen eller annan aktör mot arbetsmarknaden ska öka jämfört med föregående år. Den genomsnittliga tiden i OSA-anställning ska minska jämfört med 2010 Minst 75 procent av deltagarna ska vara nöjda med insatsen. JobbMalmö Malmö stads arbetsmarknadsinsatser, vissa integrationsinsatser bekostade av integrations- och arbetsmarknadsbudgeten samt den verksamhet som för närvarande bedrivs av Arbetscentrum sammanförs i JobbMalmö inom serviceförvaltningen. Målgrupp Arbetslösa Malmöbor som behöver stöd för att söka arbete eller ta del av arbetsförmed lingens insatser. I målgruppen ingår nyanlända invandrare och flyktingar utan etableringsplan samt flyktingar med etableringsplan och med behov av samordning mellan statliga och kommunala insatser. Personer som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden, och för vilka Arbetsför medlingens eller Försäkringskassans insatser inte är tillräckliga, men genom särskilda åtgärder kan få en väg till anställning med eller utan stöd. Nyanlända flyktingar och invandrare med pågående introduktionsplan påbörjad innan

9 I JobbMalmö:s uppdrag ingår Kartläggning och kompetenshöjande insatser för att arbetslösa ska kunna ta del av Ar betsförmedlingens eller andra aktörers tjänster eller för att kunna söka arbete på egen hand. Insatser för nyanlända invandrare och vissa flyktingar riktade mot arbetsmarknaden. Fortsatt handläggning av och insatser för nyanlända flyktingar och invandrare med introduktionsplan påbörjad innan Arbetsmarknadsinsatser ska präglas av aktivt deltagande och behov av parallella insatser ska utredas och tillgodoses, t.ex. deltagande i sfi och annan utbildning eller verksamhet. Genomsnittlig inskrivningstid i arbetsmarknadsinsatser ska inte överstiga 12 månader, med undantag för vissa insatser inom Arbetscentrum. Inskrivningstiden för den enskilde deltagaren ska inte utan särskilda skäl överstiga 24 månader i en följd. Insatserna ska förmedlas med hänsyn till de deltagare som har bristande språkkunskaper i svenska. Insatser för arbetshindrade - Arbetscentrum Huvudsakliga målgruppen för Arbetscentrum är personer som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden, och för vilka kommunens övriga, Arbetsförmedlingens eller Försäkringskassans insatser inte är tillräckliga, men genom särskilda åtgärder kan få en väg till anställning med eller utan stöd. Arbetscentrums verksamheter integreras med övriga verksamheter inom JobbMalmö. Arbetscentrum administrerar offentligt skyddat arbete, OSA, och trygghetsanställningar inom Malmö stad. Riktlinjen skall vara att en OSA-anställning inte överstiger 24 månader. Inom Arbetscentrums ryms även: - Fenix för unga vuxna i åldern år i behov av särskilt stöd - IntroRehab för nyanlända med PTSD eller annan migrationsrelaterad problematik. - Kompassen för individuellt fördjupad kartläggning och arbetsförmågebedömning - KrAmi för män, år, aktuella för kriminalvård, socialtjänst och arbetsförmedling - KvinnoKrAmi för kvinnor, år, aktuella för kriminalvård, socialtjänst och arbetsförmedling - Portalen för långvarigt arbetslösa äldre än 24 år i behov av arbetsrehabiliterande åtgärder - Servicepatruller för långtidsarbetslösa på väg in på den ordinarie arbetsmarknaden - Arbetsrehab Borrgatan utreder och bedömer arbetsförmåga hos personer med psykisk ohälsa i åldern år - Lots för bostadslösa och personer med problematisk bostadssituation Särskilda insatser Sysselsättningsfrämjande åtgärder Bidrag ges till organisationer som stimulerar företagsetablering/utveckling som en väg ut ur arbetslöshet och till insatser som knyter samman arbetslivet med arbetssökande. Bidrag ges även till myndighetssamverkan inom Malmö Nystartskontor samt nätverksbyggande ungdom-näringsliv, enligt modell som stadsdelsförvaltning Husie utarbetat. Organisationer och föreningar kan också söka medel för sysselsättningsfrämjande verksamheter. Bidrag ges till nystart av verksamheter inom socialt entreprenörskap (självanställningsföretag/plattformsföretag) som behöver mer omfattande stöd än det som kan ges genom Arbetsförmedlingen och andra befintliga resurser för nyföretagare. 9

10 EU-medfinansiering Kommunal medfinansiering ges till FC Rosengårds projekt för unga i åldern år för komplettering av Arbetsförmedlingens och kommunens insatser. Projektet inriktas dels mot utbildning och dels mot arbetsmarknaden. Vidare avsätts medel för medfinansiering inom EU:s olika programområden för ännu inte planerade insatser med större långsiktighet och anknytning till de strategiska frågor som är prioriterade i Malmö stads eget arbete och verksamhetsmål. Arbetsträning och anställningsstöd Möjligheterna att inom föreningslivet och genom socialt entreprenörskap hitta nya arbetstillfällen skall tas tillvara för personer som idag står utanför arbetsmarknaden. Organisationer, föreningar och kommunala verksamheter kan under 2011 söka medel för att skapa arbetstillfällen för arbetshindrade och för att främja ett socialt entreprenörskap. Särskilt prioriteras fortsättningen av samverkansprojektet Arena Malmö med föreningen Idrott För Handikappade, FIFH, som sammanhållande utförare. Finsam Malmö ingår tillsammans med Region Skåne, Försäkringskassan och Arbetsförmed-lingen i det finansiella samordningsförbundet Finsam. Förbundet stödjer och utvecklar insatser för människor med en problematik som kräver minst två myndigheters medverkan. Beräkningar visar att det i Malmö finns ca personer som har detta behov. Samordningen innebär att kommunens insatser ekonomiskt fyrdubblas, eftersom kommunen bidrar med 25 procent av förbundets gemensamma budget. Integrations- och arbetsmarknadsutskottets kostnader för Arbetsrehab Borrgatan utgör en del av kommunens finansiering till FINSAM. Inför 2011 förväntas den partsgemensamma finansieringen minska till följd av minskat sjukskrivningstal. För vidare information om Malmö stads Arbetsmarknadsinsatser - kontakta: Verksamhetschef Ronny Hansson E-post Planeringssekretare Raja Sundman E-post 10

11 VUXENUTBILDNINGSINSATSER Efterfrågan på framför allt gymnasial vuxenutbildning påverkas i hög grad av konjunktur- och arbetsmarknadsläget. Behovet av grundläggande vuxenutbildning styrs i högre grad av kommuninvånarnas utbildningsnivå. En höjd utbildningsnivå ökar förutsättningarna för demokrati och delaktighet i samhället. För att möta den kommande konjunkturuppgången är det också vuxenutbildningens uppgift att satsa på utbildningar som matchar det förväntade behovet av yrkesutbildad arbetskraft. Här ingår uppdragsutbildningar/rekryteringsutbildningar med möjlighet till utformning tillsammans med näringslivet efter särskilda villkor och behov. Det omfattar även förberedande utbildningar som en orientering inför yrkesval, som en riktad förberedelse till Arbetsförmedlingens utbildningar eller yrkesutbildningar inom kommunal vuxenutbildning. Många arbetslösa har ett annat modersmål än svenska vilket ställer krav på utbildningarna att möta språkbarriärer med stöd i svenska språket för att underlätta studierna. Kraven på tillgänglighet i tid och rum samt flexibla möjligheter till kompetensutveckling av till exempel anställda har ökat. De medel som fördelas till den kommunala vuxenutbildningen från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet bör därför användas till kompetenshöjande utbildningsinsatser som ger de studerande såväl förbättrade möjligheter till aktiv delaktighet i samhället som förbättrade möjligheter på arbetsmarknaden. Vid planeringen av utbildningsinsatserna ska hänsyn tas till såväl individens som samhällets och arbetsmarknadens behov och efterfrågan. På uppdrag från integrations- och arbetsmarknadsutskottet ansvarar utbildningsnämnden för all sfi-undervisning i kommunen. Sfi-undervisningen ska ge förutsättningar för delaktighet i samhället, egen försörjning, arbete eller studier. Utbildningsförvaltningen kommer att ansvara för den samhällsorientering som kommunen ska erbjuda i enlighet med betänkandet om samhällsorientering för flyktingar med etableringsplaner. Effektmål procent av dem som genomgått rekryteringsutbildningar ska gå till arbete 80 procent av dem som deltagit i förberedande utbildningsinsatser ska gå till arbete, yrkesutbildning, reguljära studier eller annan kompetenshöjande insats 50 procent av dem som avslutar sfi-utbildning under 2010 ska ha uppnått betygsnivå Komvux, ordinarie utbud Utbildningsförvaltningen ska genom den kommunala vuxenutbildningen erbjuda utbild-ning till vuxna utifrån den enskildes behov och förutsättningar och erbjuda ett brett ut-bud av kurser och utbildningar av hög kvalitet inom grundläggande och gymnasiala kunskapsområden. I ordinarie utbud ingår även vägledningsinsatser och validering. Sfi i samverkan med yrkesutbildningar Medel för utveckling av metod för sfi-utbildning i samverkan med yrkesutbildningar för långtidsarbetslösa som saknar arbetslivserfarenhet och/eller yrkesidentitet eller ett gångbart yrke på den svenska arbetsmarknaden och till personer som behöver utveckla sina färdigheter i det svenska språket för att kunna komma ut till arbetsmarknaden. Särskilt stöd i svenska för deltagare i insatser Medel avsätts för stöd i svenska för de personer som inte kan deltaga i sfi-utbildning men har behov av en specifik språkförståelse kopplad till aktuellt deltagande i arbetsmarknads- eller utbildningsinsatser. JobbNu Inom ordinarie utbud medfinansieras JobbNu, ett ESF-projekt vid Komvux Södervärn. Syftet är att utveckla yrkesutbildningar inom Särvux som är anpassade till individens förutsättningar och möjligheter och arbetsmarknadens behov samt att rusta och motivera målgruppen för arbete och egen försörjning. 11

12 Rekryteringsutbildningar Rekryteringsutbildningar är en samverkansform som leder till att företag rekryterar personer som tidigare haft svårt att få arbete eller inte kommit in på arbetsmarknaden. Rekryteringsbehovet hos företagen i Malmö har dock minskat väsentligt under såväl 2009 som Detta har inneburit att vissa deltagare inte kunnat erbjudas anställning efter avslutat utbildning. Inför 2011 minskas anslaget till förmån för förberedande utbildningsinsatser. Behov av förstärkt stöd i svenska ges inom Komvux ordinarie utbud. Förberedande utbildningsinsatser Utbildningsförvaltningen samverkar med AIC och Arbetscentrum för att finna otraditionella former för utbildningsinsatser för att möta behov hos de målgrupper som fortfarande är exkluderade från arbetsmarknaden. Behovet är stort av korta, yrkesförberedande utbildningar med kort starttid. Detta ger individen möjlighet att pröva en ny bransch eller förbereda sig inför en längre yrkesutbildning och därigenom bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Förberedande utbildningsinsatser kan också vara en preparandkurs för utbildningar inom rekryteringsutbildningar. Inför 2011 utökas anslaget på bekostnad av rekryteringsutbildningar. Second Chance School För ungdomar år som har lämnat skolan utan fullständiga betyg driver Malmö stad inom Komvux Södervärn en Second Chance School (E2C) som ger extra stöd både socialt och inom undervisningen. Under hösten 2010 startar ytterligare en enhet inom Second Chance School vilket innebär att det kommer finnas plats för 35 ungdomar i denna insats. Second Chance School ingår i det europeiska nätverket E2C. Svenska för invandrare - sfi Utbildningsnämnden har ett samlat ansvar att utföra sfi för samtliga invandrare och flyktingar, oavsett vistelsetid i Sverige. Sfi skall till minst 50 %, efter upphandling, bedrivas av externa utbildningsanordnare. Sfi skall ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Sfi skall också ge vuxna som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. Utbildningen skall vara individanpassad och skall kunna kombineras med annan verksamhet såsom etableringsinsatser, annan utbildning, validering, arbete, praktik eller andra arbetsmarknadsinsatser. Detta ställer höga krav på samverkan mellan utbildningsanordnaren och andra aktörer, som arbetar med olika insatser som berör den studerande. Utbildningsnämnden ansvarar för genomförande, dokumentation och registrering av insatser inom sitt uppdrag och skall vid verksamhetsuppföljning redovisa resultat och analyser. Samhällsorientering Utbildningsförvaltningen kommer att ansvara för de 60 timmars samhällsorientering som kommunen ska erbjuda i enlighet med betänkandet om samhällsorientering för flyktingar med etableringsplaner. Ansvaret inkluderar nödvändig administration, intyg till deltagare, samverkan med andra myndigheter samt vid behov information om genomgångna delar till andra kommuner. Utförandet delas i två delar. Den första delen avser nyanländsinformation enligt ovan och utförs av Invandrarservice. Den andra delen om 40 timmar utförs av utbildningsförvaltningen För vidare information om Malmö stads vuxenutbildning - kontakta: Rektor Jonas Jonsson E-post Rektor Torbjörn Hanö E-post Planeringssekreterare Pia Hellberg Lannerheim E-post 12

13 7. SAMORDNING OCH UPPFÖLJNING Stadskontoret bedriver verksamhetsuppföljning och utvärdering för resultatredovisning och analys. Resultaten skall publiceras och återföras till berörda verksamheter och nämnder. Uppföljningen har sin grund i fyra perspektiv: Deltagarperspektivet: deltagarnas upplevelse av insatsen. Uppdragsgivarperspektivet: om insatsen leder till verksamhetsmål och sker till rimliga kostnader. Verksamhetsperspektivet: metoder, kompetens, effektivitet och produktivitet. Utvecklingsperspektivet: organisationens långsiktiga förnyelse och anpassning till långsiktiga inriktningsmål. Stadskontoret har ett ramavtal med Malmö högskola för utvärderingar inom kommunens integrations- och arbetsmarknadspolitiska områden. Målet är att identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsområden. För vidare information om Malmö stads verksamhetsuppföljning - kontakta: Planeringssekreterare Gunnar Widegård E-post 13

14 MALMÖ I KORTA DRAG 1658 blev Malmö en svensk stad Malmö omnämndes som stad första gången år 1275 och erhöll sitt eget stadsvapen Efter att ha varit danskt blev Malmö svenskt år 1658, vid freden i Roskilde. Staden hade då omkring invånare. Sveriges tredje stad Befolkning (1 januari 2010) MALMÖ: , Malmöregionen: , Skåne: ca 1,2 milj. Öresundsregionen: ca 3,7 milj. Köpenhamn: En växande stad För tjugofemte året i rad ökade Malmös befolkning. Under 2009 ökade folkmängden med personer nytt rekord och sedan år 2000 har vi blivit fler Malmöbor. År 2016 beräknas Malmö ha ca invånare 36 år i genomsnitt Genomsnittsåldern för Malmöbon är 36 år. I Skåne är genomsnittsåldern 40 år och Sverige 41 år. Av Malmös befolkning är 21 % under 20 år, 63 % mellan 20 och 64 år och 16 % är ålderspensionärer. I Malmö möts människor från 174 länder 30 % eller av Malmöborna är födda i utlandet. De största grupperna kommer från: Irak 9 500, Danmark 9 200, Jugoslavien 8 500, Polen och Bosnien De grupper som ökade mest under år 2009 är födda i Irak (+800), Polen (+300) och Somalia (+200). 59 % av Malmös invandrade är svenska medborgare. Stor inpendling Totalt finns arbetstillfällen i Malmö (år 2009). Varje dag pendlar personer in till Malmö för att arbeta och Malmöbor pendlar ut till andra orter, varav c:a till Danmark. 14

15 15 % inom handel Av Malmös arbetstillfällen finns 15 % inom näringsgrenen Handel, 14 % inom Företagstjänster, 14 % inom Vård och omsorg; sociala tjänster, 9 % inom Utbildning och 8 % inom Tillverkningsindustri. Förvärvsarbetande och arbetslösa 67 % av Malmöborna i åldern 20 till 64 år förvärvsarbetar, varav 61 % i Sverige och 6 % i Danmark (år 2009). Den öppna arbetslösheten i Malmö är 5,3 % och riksgenomsnittet ligger på 3,6 % (december 2010). 44 % med högskoleutbildning I befolkningsgruppen år har 44 % eftergymnasial utbildning och andelen för Sverige är 38 % (år 2009). Modern högskola På Malmö högskola (invigdes 1998) läser ca studenter ( helårsstudenter, år 2009). Flest studenter, ca helårsstudenter, har området Kultur och samhälle. I Malmö finns även utbildningar som tillhör Lunds universitet, t.ex. Teaterhögskolan och Konsthögskolan. Dessutom ligger FN:s World Maritime University i Malmö. Till Köpenhamn på 35 minuter över 50 miljoner fordon har kört över bron Per dygn åker i genomsnitt tågresenärer och fordon, med ca resenärer, över bron mellan Malmö och Köpenhamn (år 2009). I juni 2010 hade 50, 6 miljoner fordon passerat över bron, sedan den öppnades juli Källa: Malmö stadskontor, Avdelningen för samhällsplanering 15

16 Stadskontoret Avdelningen för Integration- och arbetsmarknad Malmö

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD DELAKTIGHET OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD DELAKTIGHET OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE 2012 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD DELAKTIGHET OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE Detta dokument är ett utdrag ur kommunstyrelsens beslut från 2011-11-02 avseende handlingsplan för ökad delaktighet och fler malmöbor

Läs mer

Malmö stad HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD DELAKTIGHET OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE. Mål och budget 2014. Antagen av kommunstyrelsen 2013-11-06

Malmö stad HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD DELAKTIGHET OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE. Mål och budget 2014. Antagen av kommunstyrelsen 2013-11-06 Malmö stad HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD DELAKTIGHET OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE Mål och budget 2014 Antagen av kommunstyrelsen 2013-11-06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTGÅNGSPUNKTER... 3 Målinriktat arbetssätt...

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

7. Rapport avseende åtgärder för långtidsarbetslösa inom stadsdelen Förslag till beslut

7. Rapport avseende åtgärder för långtidsarbetslösa inom stadsdelen Förslag till beslut Arbete och Bistånd Avdelningen för Individ- och familjeomsorg Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (7) 2004-02-19 Handläggare: Agneta Mejbert-Carlsson Tfn: 508 03 154 Spånga-Tensta

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008 Utvecklingsförvaltningen Arbetscentrum Enhetsplan 2008 Enhetssplan för Arbetscentrum 2008 Syfte Arbetscentrum består av två enheter, Invandrar/SFI-enheten, Arbetsmarknadsenheten. Arbetscentrum arbete syftar

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö.

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö. Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Innerstaden i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen Bryggan och Malmö stad

Läs mer

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle 170510 Mohamed Chabchoub Etableringsuppdraget Arbetsförmedlingen har samordnande ansvar för uppdraget sedan december 2010 genom lagen (2010:197) fått ett övergripande

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Tkr Budget Prognos 2 Budget

Tkr Budget Prognos 2 Budget FLYKTINGMOTTAGNING Intäkter 36 609 29 127 21 500 Kostnader - 36 609-29 127-21 500 Nettokostnader 0 0 0 Flyktingmottagningen ansvarar för mottagande av flyktingar till kommunen enligt gällande regler för

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga.

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM Lycksele kommun Vision I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. Malin Ackermann Lennart Melin Inledning Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden 161 Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd Dnr SN 2013/0448 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-08-09 Slutrapport

Läs mer

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning, Måldokument för utskottet för Arbete och Försörjning, 2007 2010 Kommunfullmäktige antog 2006-12-18 Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Dessa skall, som en grund, vara styrande för såväl utskottet som förvaltningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Internationella kvinnor. En Malmögemensam insats för stadens kvinnor, födda utanför EU/OECD finansierad av FINSAM Malmö

Internationella kvinnor. En Malmögemensam insats för stadens kvinnor, födda utanför EU/OECD finansierad av FINSAM Malmö En Malmögemensam insats för stadens kvinnor, födda utanför EU/OECD finansierad av FINSAM Malmö Bakgrund Generellt sjunkande sysselsättning och en ökande arbetslöshet bland utrikes födda kvinnor Lågt arbetskraftsdeltagande

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

Arbetslinjen och integration i Solna. Lars Rådén (M) Kommunalråd för arbete, integration och socialtjänst Solna Stad

Arbetslinjen och integration i Solna. Lars Rådén (M) Kommunalråd för arbete, integration och socialtjänst Solna Stad Arbetslinjen och integration i Solna Lars Rådén (M) Kommunalråd för arbete, integration och socialtjänst Solna Stad Solna i siffror 97 procent bor i flerfamiljshus. (54 BR / 46 HR / 3 V) Andel utlandsfödda

Läs mer

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration 2007-01-29 20 39 Kommunstyrelsen 2008-02-11 38 95 Arbets- och personalutskottet 2008-01-28 16 38 Dnr 07.13-008 jankf16 Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration Ärendebeskrivning Camilla

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Kort om Europeiska socialfonden 2014-2020 samt inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur och erfarenhet från

Läs mer

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Avsiktsförklaring om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering 1 Avsiktsförklaring om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanlands län Kommunerna i Västmanlands

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Skåne län Malmö, 10 april 2017 Thomas Behrens Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Den ekonomiska utvecklingen fortsätter att vara stark. Efterfrågan på arbetskraft är mycket

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2016-02-19 Diarienummer AMN-2016-0053 Arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsberättelse 2015 Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

Kunskap kompetens - arbete. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Kunskap kompetens - arbete Mötesordning Formalia Kommunens styr- och ledningssystem Begreppsanalys Processhandling Arbetsmarknadsfakta Uppdragsplanering Formalia Presentation av deltagare Mötesdatum Närvarolista

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Inrättandet av två nya Jobbtorg Motion (2016:10) av Johanna Sjö (M)

Inrättandet av två nya Jobbtorg Motion (2016:10) av Johanna Sjö (M) Utlåtande 2016:131 RIII (Dnr 106-129/2016) Inrättandet av två nya Jobbtorg Motion (2016:10) av Johanna Sjö (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:10) av Johanna

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Arbetsförmedlingens uppdrag Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering.

Läs mer

I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna att utveckla samordningsförbundet i enlighet med kommissionens slutsatser

I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna att utveckla samordningsförbundet i enlighet med kommissionens slutsatser Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-08-11 Vår referens Pia Hellberg Lannerheim Sekreterare pia.hellberg-lannerheim@malmo.se Tjänsteskrivelse I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-04-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Färre personer går till arbete Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings län påbörjade

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Plan för samhällsorientering Skara kommun

Plan för samhällsorientering Skara kommun 1(5) Plan för samhällsorientering Skara kommun Bakgrund Den 1 december 2010 trädde etableringsreformen i kraft. Den syftar till att ge nyanlända bättre förutsättningar för att så snabbt som möjligt lära

Läs mer

Validering med värde SNS 3/9 2015. Elin Landell, särskild utredare. Utbildningsdepartementet

Validering med värde SNS 3/9 2015. Elin Landell, särskild utredare. Utbildningsdepartementet Validering med värde SNS 3/9 2015 Elin Landell, särskild utredare Ett övergripande utredningsuppdrag Kartlägga valideringsinsatser Lämna förslag som möjliggör för fler att få sin kompetens validerad effektivare

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden Till GR:s Sociala styrgrupp Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden förslag till kommungemensamt arbete med rehabilitering av nyanlända i Göteborgsregionen Förslag

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Remiss av förslag om inrättande av jobbtorg i Stockholm

Remiss av förslag om inrättande av jobbtorg i Stockholm SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING DNR 004-352/07 SID 1 (5) 2007-07-12 Handläggare: Anders Anagrius Telefon: 508 03 427 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Remiss av förslag om inrättande av jobbtorg i Stockholm

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Samverkande parter Överenskommelsen bygger på en samverkan mellan Arbetsförmedlingen i Eslöv, Eslövs Kommun och

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Skåne län Malmö, 13 mars 2017 Thomas Behrens Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Den ekonomiska utvecklingen fortsätter att vara stark. Efterfrågan på arbetskraft är betydande,

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Länsstyrelsen 2013-10 10-1717 Länsstyrelserna ska i arbetet med att etablera nyanlända invandrare Medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända invandrare Överlägga och träffa

Läs mer

Mottagande av nyanlända

Mottagande av nyanlända Mottagande av nyanlända Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Samhällsavdelningen Anneli Assmundson Bjerde Oskar Johansson Integrationsutvecklare Integrationsutvecklare anneli.assmundson.bjerde@lansstyrelsen.se

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) om långtidsarbetslösheten i Stockholms stad

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) om långtidsarbetslösheten i Stockholms stad Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-08-15 Handläggare Karolina Landowska Tel: 508 35 509 Eva Woll Tegbäck Telefon: 08-508 35 528 Till Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Merservice inom LSS och särskilda boenden

Merservice inom LSS och särskilda boenden Merservice inom LSS och särskilda boenden Anställningsenheten, JobbMalmö Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-22 1.2 Jahangir Hosseinkhah Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Läs mer

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2006-09-01 Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2(8) Inledning Grunden för integration är arbete för de vuxna och en bra skola för barnen. Under mandatperioden vill vi förbättra mottagandet

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81 Kommittédirektiv Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Nyanländas etablering

Nyanländas etablering Nyanländas etablering 2 år med Etableringsuppdraget Norrköping, 11 april 2013 Hans-Göran Johansson Sakområdesspecialist Avd. Integration & Etablering hans-goran.johansson@arbetsformedlingen.se Etableringsuppdraget

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

ETABLERINGSUPPDRAGET. Arbetsförmedlingen Gävle

ETABLERINGSUPPDRAGET. Arbetsförmedlingen Gävle ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingen Gävle Etableringsuppdraget Arbetsförmedlingen har genom lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare fått ett övergripande ansvar för nyanländas

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Grundläggande uppdrag Att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Yttrande kring departementspromemorian Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällsliv (Ds 2016:35).

Yttrande kring departementspromemorian Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällsliv (Ds 2016:35). 2016-10-24 Kommunstyrelsen/AMI Eva Sjötun YTTRANDE 2016-10-24 DnrA2016-01883-I Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande kring departementspromemorian Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares

Läs mer

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Resursjobb Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Bakgrund Låg utbildningsnivå Stor inflyttning Hög andel invånare som är utrikesfödda Regionens bästa arbetsmarknad men Svårigheter/utmaningar

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer