HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE 2011

2 Detta dokument är ett utdrag ur kommunstyrelsens beslut från avseende handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor i arbete Mål och budget 2011

3 PRIORITERINGAR UNDER 2011 Övergripande mål De medel som arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet anslår till integrationsinsatser, arbetsmarknads- och introduktionsinsatser, svenska för invandrare (sfi) samt vuxenutbildning ska användas för att stärka malmöbors möjligheter till integration och arbete. Kommunfullmäktige har angivit ett antal mål för Malmö stad under Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet riktar sin budget för 2011 särskilt mot målen: Andelen arbetslösa ska inte öka mer än genomsnittet i riket De kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska vara individinriktade och leda till självförsörjning Malmö stad avsätter drygt 340 Milj kr under 2011 som stöd för att kommunens integrations- och arbetsmarknadspolitiska mål ska uppnås. Dessa medel fördelas enligt följande: Integrationsinsatser Arbetsmarknads- och introduktionsinsatser Vuxenutbildningsinsatser Samordning och uppföljning 10 Mkr 139 Mkr 188 Mkr 3,5 Mkr Samverkan mellan stat och kommun Kommunens och statens insatser ska komplettera varandra för att åstadkomma goda förutsättningar för fler medborgare i arbete. Arbetsmarknadspolitiken är huvudsakligen en statlig angelägenhet medan kommunens insatser huvudsakligen riktas mot personer som stått utanför arbetsmarknaden långa tider eller aldrig kommit in på den. För att klargöra respektive myndighets huvudansvar och dra nytta av samverkanseffekter har Malmö stad ingått överenskommelser för introduktion för nyanlända, sjukvårdsförsäkrade utan sjukpenning men med försörjningsstöd, samverkan kring arbetsmarknadsinsatser, lokal myndighetssamverkan inom Finsam i Malmö för arbetslivsinriktad rehabilitering samt om flyktingmottagning. 3

4 Inriktningar 2011 Inför 2011 finns ett fortsatt stort behov av sfi-utbildning. För att anpassa kommunens insatser efter statens tydliga ansvar för nyanlända flyktingar och andra grupper arbetssökande och i kombination med redan minskade målgrupper kommer kommunens arbetsmarknadsinsatser samordnas i en organisation JobbMalmö. Härigenom nås förbättrad styrning och samordning samt ökad flexibilitet inför förändringar på arbetsmarknaden. Dessutom förbättras förutsättninarna för ett övergripande stadsperspektiv vid planering och genomförande av insatser och samarbetet med externa parter förenklas. Målinriktat arbetssätt Kommunfullmäktige anger övergripande mål för kommunens verksamhet. Kommunstyrelsens arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskotts handlingsplan med mål och budget för 2011 konkretiserar kommunfullmäktiges mål och anger förutsättningarna för berörda förvaltningars verksamhet. Respektive nämnd fastställer mål för hur kommunstyrelsens uppdrag ska genomföras inom det egna verksamhetsområdet. Alla mål ska vara: Mätbara Tidsbestämda Realistiska Kunna samordnas med andra mål Stadskontorets avdelning för integration och arbetsmarknad har som uppgift att följa uppfyllelsen av kommunstyrelsens mål inom ansvarsområdet. Varje enskild förvaltning som erhåller integrations- och arbetsmarknadsmedel ska i verksamhetsplanen ange hur de angivna målen ska uppnås samt hur uppföljning och resultatmätning ska ske. Förvaltningen ansvarar för genomförande, dokumentation och registrering av insatser inom sitt verksamhetsområde samt redovisar resultat och analyser i verksamhetsberättelsen. Verksamhetsstatistik ska sammanställas och kontinuerligt göras tillgänglig i standardiserade former. För vidare information om Malmö stads mål för integrations- och arbetsmarknadsinsatser - handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor i arbete - kontakta: Kommunalråd Andreas Schönström E-post Politisk sekreterare Patrik Kronholm E-post Avdelningschef Jesper Theander Utredningssekreterare Gunnar Bergström E-post E-post 4

5 5

6 INTEGRATIONSINSATSER Malmö stads integrationspolitik ska prägla alla verksamheter i kommunen och har som övergripande syfte att göra det möjligt för alla människor att bli delaktiga i samhällslivet. Samtliga insatser i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottets budget ger möjligheter som kan leda till att fler personer integreras på arbetsmarknaden och i samhället. Ett förslag till handlingsplan mot diskriminering har fastställts. Detta tillsammans med uppföljning av Malmö stads arbete inom nätverket Europeiska städer mot rasism medför att arbetet inom diskrimineringsområdet intensifieras under Frivilligorganisationer gör betydande insatser för att främja integrationen i hela dess vidd. Malmö stad prisbelönar årligen insatser för att uppmärksamma goda exempel i arbetet för en integrerad stad. Insatserna skall inspirera andra att ta efter och utveckla aktiviteter i samma syfte. Integration och antidiskriminering Till arbetet för ökad integration och mot diskriminering avsätts medel för informationsspridning, analyser och kunskapsspridning. I detta ingår även Malmö stads deltagande i europeiska nätverk. Genom att stödja demokratiarbete och skapa mötesplatser förbättras förutsättningarna för integration mellan malmöbor med olika bakgrund och erfarenheter. Bidrag ges till föreningar och organisationer för verksamheter som leder till utveckling av mötesplatser och mångfald och som ökar Malmöbornas möjligheter till delaktighet i samhället. En förutsättning är att beviljade medel är uppföljningsbara mot Malmö stads integrationspolitiska mål. Därutöver avsätts särskilda medel till antidiskrimineringsverksamhet. Romskt kunskaps- och informationscenter Syftet med Romskt kunskaps- och informationscenter är att utveckla metoder för romers delaktighet i samhället. Centret erbjuder information och stöd till romer för olika samhällskontakter. Centret arrangerar olika informationsträffar och temakvällar tillsammans med myndigheter, romska organisationer och frivilligorganisationer i olika aktuella ämnen. Information till nyanlända Invandrarservice inom sociala resursförvaltningen ansvarar för informationsinsatser riktade mot nyanlända. Syftet är att den enskilde skall kunna orientera sig i den nya situationen i Malmö och få underlag för att göra egna aktiva val inför etableringen i samhälls och arbetsliv. I arbetet för nyanlända nyttjas länsstyrelsens projekt Samhälls- och hälsokommunikatörer som också erbjuder information till ett stort antal språkgrupper. Invandrarservice har haft i uppdrag att upprätta och följa upp introduktionsplaner för barn. Fortsättningsvis ska Invandrarservice ha en samordnande, men ej verkställande, funktion i det initiala skedet i mottagandet av nyanlända barn. Språkcafé och kontaktpersonsverksamhet Språkcafé för språkträning och kontaktmöjligheter och som bedrivits inom Malva samt kontaktpersonsverksamheten är exempel på insatser som ger tillfällen till kontakter mellan nyanlända och redan etablerade malmöbor. Metodiken bör kopplas till områdesplanerna och även vara ett komplement till JobbMalmö. För vidare information om integrationinsatser - kontakta: Planeringssekreterare Irene Malmberg E-post Planeringssekreterare Andreas Konstantinides E-post 6

7 7

8 ARBETSMARKNADSINSATSER Övergripande målsättning för Malmö stads arbetsmarknadsinsatser är att minska antalet personer som står utanför arbetslivet och av den anledningen är beroende av ekonomiskt bistånd. Arbete och egenförsörjning är viktiga grunder för deltagande i samhällslivet. Malmö stads arbetsmarknadsinsatser ska ge deltagarna förutsättningar att ta del av samhällets generella utbud av insatser inom arbetsmarknad och utbildning samt erbjuda alternativ när statliga eller kommunala insatser saknas. Arbetslösa med nedsatt arbetsförmåga ska få en för dem lämplig sysselsättning med möjlighet till självförsörjning. Staten har genom Arbetsförmedlingen huvudansvaret för att slussa arbetslösa in i arbetslivet. Stadens insatser ska förstärka Arbetsförmedlingens planering för den enskilde utan att överta Arbetsförmedlingens roll. Insatserna för arbetshindrade, arbetssökande med försörjningsstöd eller i behov av myndighetssamverkan samt vissa insatser för nyanlända samordnas i en organisation JobbMalmö. Härigenom nås förbättrad styrning och samordning samt ökad flexibilitet inför förändringar på arbetsmarknaden. Administrativa hinder tas bort för att de arbetslösa skall få rätta och vid behov parallella insatser. Samverkan mellan kommunen och statliga myndigheter förenklas. Arbetslösheten i Malmö bedöms under 2011 ligga kvar på en jämförelsevis hög nivå och medför ett fortsatt behov av kommunala riktade insatser. Kommunens insatser skall i största möjliga utsträckning individanpassas och utgöra komplement till statens insatser inom arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsområdet. Effektmål procent ska efter deltagande i kommunens arbetsmarknads- och introduktionsinsatser börja arbeta, påbörja studier eller kunna ta del av insatser från Arbetsförmed lingen eller annan aktör, finna annan inriktning eller har fått sitt rehabiliteringsbehov klarlagt. Andelen ungdomar, år, som går till arbete, studier eller matchning av Arbetsförmedlingen eller annan aktör mot arbetsmarknaden ska öka jämfört med föregående år. Den genomsnittliga tiden i OSA-anställning ska minska jämfört med 2010 Minst 75 procent av deltagarna ska vara nöjda med insatsen. JobbMalmö Malmö stads arbetsmarknadsinsatser, vissa integrationsinsatser bekostade av integrations- och arbetsmarknadsbudgeten samt den verksamhet som för närvarande bedrivs av Arbetscentrum sammanförs i JobbMalmö inom serviceförvaltningen. Målgrupp Arbetslösa Malmöbor som behöver stöd för att söka arbete eller ta del av arbetsförmed lingens insatser. I målgruppen ingår nyanlända invandrare och flyktingar utan etableringsplan samt flyktingar med etableringsplan och med behov av samordning mellan statliga och kommunala insatser. Personer som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden, och för vilka Arbetsför medlingens eller Försäkringskassans insatser inte är tillräckliga, men genom särskilda åtgärder kan få en väg till anställning med eller utan stöd. Nyanlända flyktingar och invandrare med pågående introduktionsplan påbörjad innan

9 I JobbMalmö:s uppdrag ingår Kartläggning och kompetenshöjande insatser för att arbetslösa ska kunna ta del av Ar betsförmedlingens eller andra aktörers tjänster eller för att kunna söka arbete på egen hand. Insatser för nyanlända invandrare och vissa flyktingar riktade mot arbetsmarknaden. Fortsatt handläggning av och insatser för nyanlända flyktingar och invandrare med introduktionsplan påbörjad innan Arbetsmarknadsinsatser ska präglas av aktivt deltagande och behov av parallella insatser ska utredas och tillgodoses, t.ex. deltagande i sfi och annan utbildning eller verksamhet. Genomsnittlig inskrivningstid i arbetsmarknadsinsatser ska inte överstiga 12 månader, med undantag för vissa insatser inom Arbetscentrum. Inskrivningstiden för den enskilde deltagaren ska inte utan särskilda skäl överstiga 24 månader i en följd. Insatserna ska förmedlas med hänsyn till de deltagare som har bristande språkkunskaper i svenska. Insatser för arbetshindrade - Arbetscentrum Huvudsakliga målgruppen för Arbetscentrum är personer som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden, och för vilka kommunens övriga, Arbetsförmedlingens eller Försäkringskassans insatser inte är tillräckliga, men genom särskilda åtgärder kan få en väg till anställning med eller utan stöd. Arbetscentrums verksamheter integreras med övriga verksamheter inom JobbMalmö. Arbetscentrum administrerar offentligt skyddat arbete, OSA, och trygghetsanställningar inom Malmö stad. Riktlinjen skall vara att en OSA-anställning inte överstiger 24 månader. Inom Arbetscentrums ryms även: - Fenix för unga vuxna i åldern år i behov av särskilt stöd - IntroRehab för nyanlända med PTSD eller annan migrationsrelaterad problematik. - Kompassen för individuellt fördjupad kartläggning och arbetsförmågebedömning - KrAmi för män, år, aktuella för kriminalvård, socialtjänst och arbetsförmedling - KvinnoKrAmi för kvinnor, år, aktuella för kriminalvård, socialtjänst och arbetsförmedling - Portalen för långvarigt arbetslösa äldre än 24 år i behov av arbetsrehabiliterande åtgärder - Servicepatruller för långtidsarbetslösa på väg in på den ordinarie arbetsmarknaden - Arbetsrehab Borrgatan utreder och bedömer arbetsförmåga hos personer med psykisk ohälsa i åldern år - Lots för bostadslösa och personer med problematisk bostadssituation Särskilda insatser Sysselsättningsfrämjande åtgärder Bidrag ges till organisationer som stimulerar företagsetablering/utveckling som en väg ut ur arbetslöshet och till insatser som knyter samman arbetslivet med arbetssökande. Bidrag ges även till myndighetssamverkan inom Malmö Nystartskontor samt nätverksbyggande ungdom-näringsliv, enligt modell som stadsdelsförvaltning Husie utarbetat. Organisationer och föreningar kan också söka medel för sysselsättningsfrämjande verksamheter. Bidrag ges till nystart av verksamheter inom socialt entreprenörskap (självanställningsföretag/plattformsföretag) som behöver mer omfattande stöd än det som kan ges genom Arbetsförmedlingen och andra befintliga resurser för nyföretagare. 9

10 EU-medfinansiering Kommunal medfinansiering ges till FC Rosengårds projekt för unga i åldern år för komplettering av Arbetsförmedlingens och kommunens insatser. Projektet inriktas dels mot utbildning och dels mot arbetsmarknaden. Vidare avsätts medel för medfinansiering inom EU:s olika programområden för ännu inte planerade insatser med större långsiktighet och anknytning till de strategiska frågor som är prioriterade i Malmö stads eget arbete och verksamhetsmål. Arbetsträning och anställningsstöd Möjligheterna att inom föreningslivet och genom socialt entreprenörskap hitta nya arbetstillfällen skall tas tillvara för personer som idag står utanför arbetsmarknaden. Organisationer, föreningar och kommunala verksamheter kan under 2011 söka medel för att skapa arbetstillfällen för arbetshindrade och för att främja ett socialt entreprenörskap. Särskilt prioriteras fortsättningen av samverkansprojektet Arena Malmö med föreningen Idrott För Handikappade, FIFH, som sammanhållande utförare. Finsam Malmö ingår tillsammans med Region Skåne, Försäkringskassan och Arbetsförmed-lingen i det finansiella samordningsförbundet Finsam. Förbundet stödjer och utvecklar insatser för människor med en problematik som kräver minst två myndigheters medverkan. Beräkningar visar att det i Malmö finns ca personer som har detta behov. Samordningen innebär att kommunens insatser ekonomiskt fyrdubblas, eftersom kommunen bidrar med 25 procent av förbundets gemensamma budget. Integrations- och arbetsmarknadsutskottets kostnader för Arbetsrehab Borrgatan utgör en del av kommunens finansiering till FINSAM. Inför 2011 förväntas den partsgemensamma finansieringen minska till följd av minskat sjukskrivningstal. För vidare information om Malmö stads Arbetsmarknadsinsatser - kontakta: Verksamhetschef Ronny Hansson E-post Planeringssekretare Raja Sundman E-post 10

11 VUXENUTBILDNINGSINSATSER Efterfrågan på framför allt gymnasial vuxenutbildning påverkas i hög grad av konjunktur- och arbetsmarknadsläget. Behovet av grundläggande vuxenutbildning styrs i högre grad av kommuninvånarnas utbildningsnivå. En höjd utbildningsnivå ökar förutsättningarna för demokrati och delaktighet i samhället. För att möta den kommande konjunkturuppgången är det också vuxenutbildningens uppgift att satsa på utbildningar som matchar det förväntade behovet av yrkesutbildad arbetskraft. Här ingår uppdragsutbildningar/rekryteringsutbildningar med möjlighet till utformning tillsammans med näringslivet efter särskilda villkor och behov. Det omfattar även förberedande utbildningar som en orientering inför yrkesval, som en riktad förberedelse till Arbetsförmedlingens utbildningar eller yrkesutbildningar inom kommunal vuxenutbildning. Många arbetslösa har ett annat modersmål än svenska vilket ställer krav på utbildningarna att möta språkbarriärer med stöd i svenska språket för att underlätta studierna. Kraven på tillgänglighet i tid och rum samt flexibla möjligheter till kompetensutveckling av till exempel anställda har ökat. De medel som fördelas till den kommunala vuxenutbildningen från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet bör därför användas till kompetenshöjande utbildningsinsatser som ger de studerande såväl förbättrade möjligheter till aktiv delaktighet i samhället som förbättrade möjligheter på arbetsmarknaden. Vid planeringen av utbildningsinsatserna ska hänsyn tas till såväl individens som samhällets och arbetsmarknadens behov och efterfrågan. På uppdrag från integrations- och arbetsmarknadsutskottet ansvarar utbildningsnämnden för all sfi-undervisning i kommunen. Sfi-undervisningen ska ge förutsättningar för delaktighet i samhället, egen försörjning, arbete eller studier. Utbildningsförvaltningen kommer att ansvara för den samhällsorientering som kommunen ska erbjuda i enlighet med betänkandet om samhällsorientering för flyktingar med etableringsplaner. Effektmål procent av dem som genomgått rekryteringsutbildningar ska gå till arbete 80 procent av dem som deltagit i förberedande utbildningsinsatser ska gå till arbete, yrkesutbildning, reguljära studier eller annan kompetenshöjande insats 50 procent av dem som avslutar sfi-utbildning under 2010 ska ha uppnått betygsnivå Komvux, ordinarie utbud Utbildningsförvaltningen ska genom den kommunala vuxenutbildningen erbjuda utbild-ning till vuxna utifrån den enskildes behov och förutsättningar och erbjuda ett brett ut-bud av kurser och utbildningar av hög kvalitet inom grundläggande och gymnasiala kunskapsområden. I ordinarie utbud ingår även vägledningsinsatser och validering. Sfi i samverkan med yrkesutbildningar Medel för utveckling av metod för sfi-utbildning i samverkan med yrkesutbildningar för långtidsarbetslösa som saknar arbetslivserfarenhet och/eller yrkesidentitet eller ett gångbart yrke på den svenska arbetsmarknaden och till personer som behöver utveckla sina färdigheter i det svenska språket för att kunna komma ut till arbetsmarknaden. Särskilt stöd i svenska för deltagare i insatser Medel avsätts för stöd i svenska för de personer som inte kan deltaga i sfi-utbildning men har behov av en specifik språkförståelse kopplad till aktuellt deltagande i arbetsmarknads- eller utbildningsinsatser. JobbNu Inom ordinarie utbud medfinansieras JobbNu, ett ESF-projekt vid Komvux Södervärn. Syftet är att utveckla yrkesutbildningar inom Särvux som är anpassade till individens förutsättningar och möjligheter och arbetsmarknadens behov samt att rusta och motivera målgruppen för arbete och egen försörjning. 11

12 Rekryteringsutbildningar Rekryteringsutbildningar är en samverkansform som leder till att företag rekryterar personer som tidigare haft svårt att få arbete eller inte kommit in på arbetsmarknaden. Rekryteringsbehovet hos företagen i Malmö har dock minskat väsentligt under såväl 2009 som Detta har inneburit att vissa deltagare inte kunnat erbjudas anställning efter avslutat utbildning. Inför 2011 minskas anslaget till förmån för förberedande utbildningsinsatser. Behov av förstärkt stöd i svenska ges inom Komvux ordinarie utbud. Förberedande utbildningsinsatser Utbildningsförvaltningen samverkar med AIC och Arbetscentrum för att finna otraditionella former för utbildningsinsatser för att möta behov hos de målgrupper som fortfarande är exkluderade från arbetsmarknaden. Behovet är stort av korta, yrkesförberedande utbildningar med kort starttid. Detta ger individen möjlighet att pröva en ny bransch eller förbereda sig inför en längre yrkesutbildning och därigenom bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Förberedande utbildningsinsatser kan också vara en preparandkurs för utbildningar inom rekryteringsutbildningar. Inför 2011 utökas anslaget på bekostnad av rekryteringsutbildningar. Second Chance School För ungdomar år som har lämnat skolan utan fullständiga betyg driver Malmö stad inom Komvux Södervärn en Second Chance School (E2C) som ger extra stöd både socialt och inom undervisningen. Under hösten 2010 startar ytterligare en enhet inom Second Chance School vilket innebär att det kommer finnas plats för 35 ungdomar i denna insats. Second Chance School ingår i det europeiska nätverket E2C. Svenska för invandrare - sfi Utbildningsnämnden har ett samlat ansvar att utföra sfi för samtliga invandrare och flyktingar, oavsett vistelsetid i Sverige. Sfi skall till minst 50 %, efter upphandling, bedrivas av externa utbildningsanordnare. Sfi skall ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Sfi skall också ge vuxna som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. Utbildningen skall vara individanpassad och skall kunna kombineras med annan verksamhet såsom etableringsinsatser, annan utbildning, validering, arbete, praktik eller andra arbetsmarknadsinsatser. Detta ställer höga krav på samverkan mellan utbildningsanordnaren och andra aktörer, som arbetar med olika insatser som berör den studerande. Utbildningsnämnden ansvarar för genomförande, dokumentation och registrering av insatser inom sitt uppdrag och skall vid verksamhetsuppföljning redovisa resultat och analyser. Samhällsorientering Utbildningsförvaltningen kommer att ansvara för de 60 timmars samhällsorientering som kommunen ska erbjuda i enlighet med betänkandet om samhällsorientering för flyktingar med etableringsplaner. Ansvaret inkluderar nödvändig administration, intyg till deltagare, samverkan med andra myndigheter samt vid behov information om genomgångna delar till andra kommuner. Utförandet delas i två delar. Den första delen avser nyanländsinformation enligt ovan och utförs av Invandrarservice. Den andra delen om 40 timmar utförs av utbildningsförvaltningen För vidare information om Malmö stads vuxenutbildning - kontakta: Rektor Jonas Jonsson E-post Rektor Torbjörn Hanö E-post Planeringssekreterare Pia Hellberg Lannerheim E-post 12

13 7. SAMORDNING OCH UPPFÖLJNING Stadskontoret bedriver verksamhetsuppföljning och utvärdering för resultatredovisning och analys. Resultaten skall publiceras och återföras till berörda verksamheter och nämnder. Uppföljningen har sin grund i fyra perspektiv: Deltagarperspektivet: deltagarnas upplevelse av insatsen. Uppdragsgivarperspektivet: om insatsen leder till verksamhetsmål och sker till rimliga kostnader. Verksamhetsperspektivet: metoder, kompetens, effektivitet och produktivitet. Utvecklingsperspektivet: organisationens långsiktiga förnyelse och anpassning till långsiktiga inriktningsmål. Stadskontoret har ett ramavtal med Malmö högskola för utvärderingar inom kommunens integrations- och arbetsmarknadspolitiska områden. Målet är att identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsområden. För vidare information om Malmö stads verksamhetsuppföljning - kontakta: Planeringssekreterare Gunnar Widegård E-post 13

14 MALMÖ I KORTA DRAG 1658 blev Malmö en svensk stad Malmö omnämndes som stad första gången år 1275 och erhöll sitt eget stadsvapen Efter att ha varit danskt blev Malmö svenskt år 1658, vid freden i Roskilde. Staden hade då omkring invånare. Sveriges tredje stad Befolkning (1 januari 2010) MALMÖ: , Malmöregionen: , Skåne: ca 1,2 milj. Öresundsregionen: ca 3,7 milj. Köpenhamn: En växande stad För tjugofemte året i rad ökade Malmös befolkning. Under 2009 ökade folkmängden med personer nytt rekord och sedan år 2000 har vi blivit fler Malmöbor. År 2016 beräknas Malmö ha ca invånare 36 år i genomsnitt Genomsnittsåldern för Malmöbon är 36 år. I Skåne är genomsnittsåldern 40 år och Sverige 41 år. Av Malmös befolkning är 21 % under 20 år, 63 % mellan 20 och 64 år och 16 % är ålderspensionärer. I Malmö möts människor från 174 länder 30 % eller av Malmöborna är födda i utlandet. De största grupperna kommer från: Irak 9 500, Danmark 9 200, Jugoslavien 8 500, Polen och Bosnien De grupper som ökade mest under år 2009 är födda i Irak (+800), Polen (+300) och Somalia (+200). 59 % av Malmös invandrade är svenska medborgare. Stor inpendling Totalt finns arbetstillfällen i Malmö (år 2009). Varje dag pendlar personer in till Malmö för att arbeta och Malmöbor pendlar ut till andra orter, varav c:a till Danmark. 14

15 15 % inom handel Av Malmös arbetstillfällen finns 15 % inom näringsgrenen Handel, 14 % inom Företagstjänster, 14 % inom Vård och omsorg; sociala tjänster, 9 % inom Utbildning och 8 % inom Tillverkningsindustri. Förvärvsarbetande och arbetslösa 67 % av Malmöborna i åldern 20 till 64 år förvärvsarbetar, varav 61 % i Sverige och 6 % i Danmark (år 2009). Den öppna arbetslösheten i Malmö är 5,3 % och riksgenomsnittet ligger på 3,6 % (december 2010). 44 % med högskoleutbildning I befolkningsgruppen år har 44 % eftergymnasial utbildning och andelen för Sverige är 38 % (år 2009). Modern högskola På Malmö högskola (invigdes 1998) läser ca studenter ( helårsstudenter, år 2009). Flest studenter, ca helårsstudenter, har området Kultur och samhälle. I Malmö finns även utbildningar som tillhör Lunds universitet, t.ex. Teaterhögskolan och Konsthögskolan. Dessutom ligger FN:s World Maritime University i Malmö. Till Köpenhamn på 35 minuter över 50 miljoner fordon har kört över bron Per dygn åker i genomsnitt tågresenärer och fordon, med ca resenärer, över bron mellan Malmö och Köpenhamn (år 2009). I juni 2010 hade 50, 6 miljoner fordon passerat över bron, sedan den öppnades juli Källa: Malmö stadskontor, Avdelningen för samhällsplanering 15

16 Stadskontoret Avdelningen för Integration- och arbetsmarknad Malmö

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 VIANs handling 21-2011 BUDGET 2012-2014 1 (9) VIAN/2011:21-042 2011-08-25 Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Syfte och ansvarsområden Viadidaktnämnden

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Resursjobb Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Bakgrund Låg utbildningsnivå Stor inflyttning Hög andel invånare som är utrikesfödda Regionens bästa arbetsmarknad men Svårigheter/utmaningar

Läs mer

Motion om gemensam arbetsmarknadsnämnd och förvaltning i Malmö

Motion om gemensam arbetsmarknadsnämnd och förvaltning i Malmö Malmö stad Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsberedningen 1 (1) Datum 2014-02-11 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2013-129 Till Kommunstyrelsen Motion om gemensam arbetsmarknadsnämnd och förvaltning

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Fler skattebetalare i Malmö

Fler skattebetalare i Malmö Rapport Fler skattebetalare i Malmö jobb istället för bidrag En granskningsrapport från Moderaterna i Malmö 1 Introduktion Bidragspolitiken måste bytas ut mot en politik för jobb och företagande. Malmö

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor Sammanfattning 1 Integration är ett område som befinner sig i den politiska hetluften i dagens Sverige. Hur integrationen kan förbättras är en av de centrala politiska frågorna. Området rymmer en hel del

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Syfte: att skapa bättre förutsättningar för samarbete över verksamhetsgränser i form

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-07-23 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Fastställande av inriktning och organisation av Jobb Malmö

Fastställande av inriktning och organisation av Jobb Malmö Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-08-11 Vår referens Lars Silverberg Biträdande gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör lars.silverberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Fastställande

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Fokus under år 2015 Målsättningar Under 2014 har den svaga efterfrågan på arbetskraft medfört att

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Sida: 1 av 11 Version 2.0 Avdelningen för Integration och Etablering Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Etableringslotsen en länk mellan den nyanlände och arbetsmarknaden Sida: 2 av

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

REMISSVAR Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden. Allmänna synpunkter på betänkandet

REMISSVAR Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden. Allmänna synpunkter på betänkandet 2013-09-30 Rnr 47.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden Utredningens har haft i uppdrag att analysera och

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Vårt uppdrag. Program för ett integrerat samhälle. Fastställt av Kommunfullmäktige 2002. Reviderad 2011. Dokumentet gäller till och med 2014

Vårt uppdrag. Program för ett integrerat samhälle. Fastställt av Kommunfullmäktige 2002. Reviderad 2011. Dokumentet gäller till och med 2014 Integration Vårt uppdrag Program för ett integrerat samhälle Fastställt av Kommunfullmäktige 2002 Reviderad 2011 Dokumentet gäller till och med 2014 är motor i integrationsarbetet samt lyfter upp programmets

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 1(6) Kontaktperson Länsledningen Eva Nilsson Gunvor Landqvist Chef för enheten för social hållbarhet Åsa Stenbäck Holmér Integrationssamordnare Länsstyrelsen Skånes uppdrag och arbete inom integration

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämndenn Kompetens- och arbetslivsnämnden, januari 2015 Verksamhetsplan 2015 2017 Nämndens ordförande Tf. Förvaltningschef Hans Johansson 070-866 01 01

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014.

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Riktlinje 2014-09-18 Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser AVN 2014/0199-2 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Dokumentet ersätter rapporten Uppföljningsmodell

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd Kallelse/Program 1(1) 1 Regional utveckling 2015-08-11 Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se ORGAN: Regionens samverkansråd DATUM: 17 augusti 2015, kl. 10.30-12.00,

Läs mer

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 20100830 Bakgrund Sverige ska vara ett rättvist samhälle som håller ihop. Oavsett bakgrund ska alla ha möjligheter att växa och utvecklas som självständiga människor. Bakgrund,

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

En gemensam ingång! Effekterna av rehabilitering i samverkan är goda för deltagarna, medarbetarna, myndigheterna och samhället!

En gemensam ingång! Effekterna av rehabilitering i samverkan är goda för deltagarna, medarbetarna, myndigheterna och samhället! En gemensam ingång! Effekterna av rehabilitering i samverkan är goda för deltagarna, medarbetarna, myndigheterna och samhället! 1 Korta fakta om Skellefteå! Skellefteå i ett nötskal! Kommunen är vidsträckt,

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten 2014-03-31 AVN-2014.0101. Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten 2014-03-31 AVN-2014.0101. Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-31 Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten AVN-2014.0101 Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer