HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE 2011

2 Detta dokument är ett utdrag ur kommunstyrelsens beslut från avseende handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor i arbete Mål och budget 2011

3 PRIORITERINGAR UNDER 2011 Övergripande mål De medel som arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet anslår till integrationsinsatser, arbetsmarknads- och introduktionsinsatser, svenska för invandrare (sfi) samt vuxenutbildning ska användas för att stärka malmöbors möjligheter till integration och arbete. Kommunfullmäktige har angivit ett antal mål för Malmö stad under Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet riktar sin budget för 2011 särskilt mot målen: Andelen arbetslösa ska inte öka mer än genomsnittet i riket De kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska vara individinriktade och leda till självförsörjning Malmö stad avsätter drygt 340 Milj kr under 2011 som stöd för att kommunens integrations- och arbetsmarknadspolitiska mål ska uppnås. Dessa medel fördelas enligt följande: Integrationsinsatser Arbetsmarknads- och introduktionsinsatser Vuxenutbildningsinsatser Samordning och uppföljning 10 Mkr 139 Mkr 188 Mkr 3,5 Mkr Samverkan mellan stat och kommun Kommunens och statens insatser ska komplettera varandra för att åstadkomma goda förutsättningar för fler medborgare i arbete. Arbetsmarknadspolitiken är huvudsakligen en statlig angelägenhet medan kommunens insatser huvudsakligen riktas mot personer som stått utanför arbetsmarknaden långa tider eller aldrig kommit in på den. För att klargöra respektive myndighets huvudansvar och dra nytta av samverkanseffekter har Malmö stad ingått överenskommelser för introduktion för nyanlända, sjukvårdsförsäkrade utan sjukpenning men med försörjningsstöd, samverkan kring arbetsmarknadsinsatser, lokal myndighetssamverkan inom Finsam i Malmö för arbetslivsinriktad rehabilitering samt om flyktingmottagning. 3

4 Inriktningar 2011 Inför 2011 finns ett fortsatt stort behov av sfi-utbildning. För att anpassa kommunens insatser efter statens tydliga ansvar för nyanlända flyktingar och andra grupper arbetssökande och i kombination med redan minskade målgrupper kommer kommunens arbetsmarknadsinsatser samordnas i en organisation JobbMalmö. Härigenom nås förbättrad styrning och samordning samt ökad flexibilitet inför förändringar på arbetsmarknaden. Dessutom förbättras förutsättninarna för ett övergripande stadsperspektiv vid planering och genomförande av insatser och samarbetet med externa parter förenklas. Målinriktat arbetssätt Kommunfullmäktige anger övergripande mål för kommunens verksamhet. Kommunstyrelsens arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskotts handlingsplan med mål och budget för 2011 konkretiserar kommunfullmäktiges mål och anger förutsättningarna för berörda förvaltningars verksamhet. Respektive nämnd fastställer mål för hur kommunstyrelsens uppdrag ska genomföras inom det egna verksamhetsområdet. Alla mål ska vara: Mätbara Tidsbestämda Realistiska Kunna samordnas med andra mål Stadskontorets avdelning för integration och arbetsmarknad har som uppgift att följa uppfyllelsen av kommunstyrelsens mål inom ansvarsområdet. Varje enskild förvaltning som erhåller integrations- och arbetsmarknadsmedel ska i verksamhetsplanen ange hur de angivna målen ska uppnås samt hur uppföljning och resultatmätning ska ske. Förvaltningen ansvarar för genomförande, dokumentation och registrering av insatser inom sitt verksamhetsområde samt redovisar resultat och analyser i verksamhetsberättelsen. Verksamhetsstatistik ska sammanställas och kontinuerligt göras tillgänglig i standardiserade former. För vidare information om Malmö stads mål för integrations- och arbetsmarknadsinsatser - handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor i arbete - kontakta: Kommunalråd Andreas Schönström E-post Politisk sekreterare Patrik Kronholm E-post Avdelningschef Jesper Theander Utredningssekreterare Gunnar Bergström E-post E-post 4

5 5

6 INTEGRATIONSINSATSER Malmö stads integrationspolitik ska prägla alla verksamheter i kommunen och har som övergripande syfte att göra det möjligt för alla människor att bli delaktiga i samhällslivet. Samtliga insatser i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottets budget ger möjligheter som kan leda till att fler personer integreras på arbetsmarknaden och i samhället. Ett förslag till handlingsplan mot diskriminering har fastställts. Detta tillsammans med uppföljning av Malmö stads arbete inom nätverket Europeiska städer mot rasism medför att arbetet inom diskrimineringsområdet intensifieras under Frivilligorganisationer gör betydande insatser för att främja integrationen i hela dess vidd. Malmö stad prisbelönar årligen insatser för att uppmärksamma goda exempel i arbetet för en integrerad stad. Insatserna skall inspirera andra att ta efter och utveckla aktiviteter i samma syfte. Integration och antidiskriminering Till arbetet för ökad integration och mot diskriminering avsätts medel för informationsspridning, analyser och kunskapsspridning. I detta ingår även Malmö stads deltagande i europeiska nätverk. Genom att stödja demokratiarbete och skapa mötesplatser förbättras förutsättningarna för integration mellan malmöbor med olika bakgrund och erfarenheter. Bidrag ges till föreningar och organisationer för verksamheter som leder till utveckling av mötesplatser och mångfald och som ökar Malmöbornas möjligheter till delaktighet i samhället. En förutsättning är att beviljade medel är uppföljningsbara mot Malmö stads integrationspolitiska mål. Därutöver avsätts särskilda medel till antidiskrimineringsverksamhet. Romskt kunskaps- och informationscenter Syftet med Romskt kunskaps- och informationscenter är att utveckla metoder för romers delaktighet i samhället. Centret erbjuder information och stöd till romer för olika samhällskontakter. Centret arrangerar olika informationsträffar och temakvällar tillsammans med myndigheter, romska organisationer och frivilligorganisationer i olika aktuella ämnen. Information till nyanlända Invandrarservice inom sociala resursförvaltningen ansvarar för informationsinsatser riktade mot nyanlända. Syftet är att den enskilde skall kunna orientera sig i den nya situationen i Malmö och få underlag för att göra egna aktiva val inför etableringen i samhälls och arbetsliv. I arbetet för nyanlända nyttjas länsstyrelsens projekt Samhälls- och hälsokommunikatörer som också erbjuder information till ett stort antal språkgrupper. Invandrarservice har haft i uppdrag att upprätta och följa upp introduktionsplaner för barn. Fortsättningsvis ska Invandrarservice ha en samordnande, men ej verkställande, funktion i det initiala skedet i mottagandet av nyanlända barn. Språkcafé och kontaktpersonsverksamhet Språkcafé för språkträning och kontaktmöjligheter och som bedrivits inom Malva samt kontaktpersonsverksamheten är exempel på insatser som ger tillfällen till kontakter mellan nyanlända och redan etablerade malmöbor. Metodiken bör kopplas till områdesplanerna och även vara ett komplement till JobbMalmö. För vidare information om integrationinsatser - kontakta: Planeringssekreterare Irene Malmberg E-post Planeringssekreterare Andreas Konstantinides E-post 6

7 7

8 ARBETSMARKNADSINSATSER Övergripande målsättning för Malmö stads arbetsmarknadsinsatser är att minska antalet personer som står utanför arbetslivet och av den anledningen är beroende av ekonomiskt bistånd. Arbete och egenförsörjning är viktiga grunder för deltagande i samhällslivet. Malmö stads arbetsmarknadsinsatser ska ge deltagarna förutsättningar att ta del av samhällets generella utbud av insatser inom arbetsmarknad och utbildning samt erbjuda alternativ när statliga eller kommunala insatser saknas. Arbetslösa med nedsatt arbetsförmåga ska få en för dem lämplig sysselsättning med möjlighet till självförsörjning. Staten har genom Arbetsförmedlingen huvudansvaret för att slussa arbetslösa in i arbetslivet. Stadens insatser ska förstärka Arbetsförmedlingens planering för den enskilde utan att överta Arbetsförmedlingens roll. Insatserna för arbetshindrade, arbetssökande med försörjningsstöd eller i behov av myndighetssamverkan samt vissa insatser för nyanlända samordnas i en organisation JobbMalmö. Härigenom nås förbättrad styrning och samordning samt ökad flexibilitet inför förändringar på arbetsmarknaden. Administrativa hinder tas bort för att de arbetslösa skall få rätta och vid behov parallella insatser. Samverkan mellan kommunen och statliga myndigheter förenklas. Arbetslösheten i Malmö bedöms under 2011 ligga kvar på en jämförelsevis hög nivå och medför ett fortsatt behov av kommunala riktade insatser. Kommunens insatser skall i största möjliga utsträckning individanpassas och utgöra komplement till statens insatser inom arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsområdet. Effektmål procent ska efter deltagande i kommunens arbetsmarknads- och introduktionsinsatser börja arbeta, påbörja studier eller kunna ta del av insatser från Arbetsförmed lingen eller annan aktör, finna annan inriktning eller har fått sitt rehabiliteringsbehov klarlagt. Andelen ungdomar, år, som går till arbete, studier eller matchning av Arbetsförmedlingen eller annan aktör mot arbetsmarknaden ska öka jämfört med föregående år. Den genomsnittliga tiden i OSA-anställning ska minska jämfört med 2010 Minst 75 procent av deltagarna ska vara nöjda med insatsen. JobbMalmö Malmö stads arbetsmarknadsinsatser, vissa integrationsinsatser bekostade av integrations- och arbetsmarknadsbudgeten samt den verksamhet som för närvarande bedrivs av Arbetscentrum sammanförs i JobbMalmö inom serviceförvaltningen. Målgrupp Arbetslösa Malmöbor som behöver stöd för att söka arbete eller ta del av arbetsförmed lingens insatser. I målgruppen ingår nyanlända invandrare och flyktingar utan etableringsplan samt flyktingar med etableringsplan och med behov av samordning mellan statliga och kommunala insatser. Personer som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden, och för vilka Arbetsför medlingens eller Försäkringskassans insatser inte är tillräckliga, men genom särskilda åtgärder kan få en väg till anställning med eller utan stöd. Nyanlända flyktingar och invandrare med pågående introduktionsplan påbörjad innan

9 I JobbMalmö:s uppdrag ingår Kartläggning och kompetenshöjande insatser för att arbetslösa ska kunna ta del av Ar betsförmedlingens eller andra aktörers tjänster eller för att kunna söka arbete på egen hand. Insatser för nyanlända invandrare och vissa flyktingar riktade mot arbetsmarknaden. Fortsatt handläggning av och insatser för nyanlända flyktingar och invandrare med introduktionsplan påbörjad innan Arbetsmarknadsinsatser ska präglas av aktivt deltagande och behov av parallella insatser ska utredas och tillgodoses, t.ex. deltagande i sfi och annan utbildning eller verksamhet. Genomsnittlig inskrivningstid i arbetsmarknadsinsatser ska inte överstiga 12 månader, med undantag för vissa insatser inom Arbetscentrum. Inskrivningstiden för den enskilde deltagaren ska inte utan särskilda skäl överstiga 24 månader i en följd. Insatserna ska förmedlas med hänsyn till de deltagare som har bristande språkkunskaper i svenska. Insatser för arbetshindrade - Arbetscentrum Huvudsakliga målgruppen för Arbetscentrum är personer som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden, och för vilka kommunens övriga, Arbetsförmedlingens eller Försäkringskassans insatser inte är tillräckliga, men genom särskilda åtgärder kan få en väg till anställning med eller utan stöd. Arbetscentrums verksamheter integreras med övriga verksamheter inom JobbMalmö. Arbetscentrum administrerar offentligt skyddat arbete, OSA, och trygghetsanställningar inom Malmö stad. Riktlinjen skall vara att en OSA-anställning inte överstiger 24 månader. Inom Arbetscentrums ryms även: - Fenix för unga vuxna i åldern år i behov av särskilt stöd - IntroRehab för nyanlända med PTSD eller annan migrationsrelaterad problematik. - Kompassen för individuellt fördjupad kartläggning och arbetsförmågebedömning - KrAmi för män, år, aktuella för kriminalvård, socialtjänst och arbetsförmedling - KvinnoKrAmi för kvinnor, år, aktuella för kriminalvård, socialtjänst och arbetsförmedling - Portalen för långvarigt arbetslösa äldre än 24 år i behov av arbetsrehabiliterande åtgärder - Servicepatruller för långtidsarbetslösa på väg in på den ordinarie arbetsmarknaden - Arbetsrehab Borrgatan utreder och bedömer arbetsförmåga hos personer med psykisk ohälsa i åldern år - Lots för bostadslösa och personer med problematisk bostadssituation Särskilda insatser Sysselsättningsfrämjande åtgärder Bidrag ges till organisationer som stimulerar företagsetablering/utveckling som en väg ut ur arbetslöshet och till insatser som knyter samman arbetslivet med arbetssökande. Bidrag ges även till myndighetssamverkan inom Malmö Nystartskontor samt nätverksbyggande ungdom-näringsliv, enligt modell som stadsdelsförvaltning Husie utarbetat. Organisationer och föreningar kan också söka medel för sysselsättningsfrämjande verksamheter. Bidrag ges till nystart av verksamheter inom socialt entreprenörskap (självanställningsföretag/plattformsföretag) som behöver mer omfattande stöd än det som kan ges genom Arbetsförmedlingen och andra befintliga resurser för nyföretagare. 9

10 EU-medfinansiering Kommunal medfinansiering ges till FC Rosengårds projekt för unga i åldern år för komplettering av Arbetsförmedlingens och kommunens insatser. Projektet inriktas dels mot utbildning och dels mot arbetsmarknaden. Vidare avsätts medel för medfinansiering inom EU:s olika programområden för ännu inte planerade insatser med större långsiktighet och anknytning till de strategiska frågor som är prioriterade i Malmö stads eget arbete och verksamhetsmål. Arbetsträning och anställningsstöd Möjligheterna att inom föreningslivet och genom socialt entreprenörskap hitta nya arbetstillfällen skall tas tillvara för personer som idag står utanför arbetsmarknaden. Organisationer, föreningar och kommunala verksamheter kan under 2011 söka medel för att skapa arbetstillfällen för arbetshindrade och för att främja ett socialt entreprenörskap. Särskilt prioriteras fortsättningen av samverkansprojektet Arena Malmö med föreningen Idrott För Handikappade, FIFH, som sammanhållande utförare. Finsam Malmö ingår tillsammans med Region Skåne, Försäkringskassan och Arbetsförmed-lingen i det finansiella samordningsförbundet Finsam. Förbundet stödjer och utvecklar insatser för människor med en problematik som kräver minst två myndigheters medverkan. Beräkningar visar att det i Malmö finns ca personer som har detta behov. Samordningen innebär att kommunens insatser ekonomiskt fyrdubblas, eftersom kommunen bidrar med 25 procent av förbundets gemensamma budget. Integrations- och arbetsmarknadsutskottets kostnader för Arbetsrehab Borrgatan utgör en del av kommunens finansiering till FINSAM. Inför 2011 förväntas den partsgemensamma finansieringen minska till följd av minskat sjukskrivningstal. För vidare information om Malmö stads Arbetsmarknadsinsatser - kontakta: Verksamhetschef Ronny Hansson E-post Planeringssekretare Raja Sundman E-post 10

11 VUXENUTBILDNINGSINSATSER Efterfrågan på framför allt gymnasial vuxenutbildning påverkas i hög grad av konjunktur- och arbetsmarknadsläget. Behovet av grundläggande vuxenutbildning styrs i högre grad av kommuninvånarnas utbildningsnivå. En höjd utbildningsnivå ökar förutsättningarna för demokrati och delaktighet i samhället. För att möta den kommande konjunkturuppgången är det också vuxenutbildningens uppgift att satsa på utbildningar som matchar det förväntade behovet av yrkesutbildad arbetskraft. Här ingår uppdragsutbildningar/rekryteringsutbildningar med möjlighet till utformning tillsammans med näringslivet efter särskilda villkor och behov. Det omfattar även förberedande utbildningar som en orientering inför yrkesval, som en riktad förberedelse till Arbetsförmedlingens utbildningar eller yrkesutbildningar inom kommunal vuxenutbildning. Många arbetslösa har ett annat modersmål än svenska vilket ställer krav på utbildningarna att möta språkbarriärer med stöd i svenska språket för att underlätta studierna. Kraven på tillgänglighet i tid och rum samt flexibla möjligheter till kompetensutveckling av till exempel anställda har ökat. De medel som fördelas till den kommunala vuxenutbildningen från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet bör därför användas till kompetenshöjande utbildningsinsatser som ger de studerande såväl förbättrade möjligheter till aktiv delaktighet i samhället som förbättrade möjligheter på arbetsmarknaden. Vid planeringen av utbildningsinsatserna ska hänsyn tas till såväl individens som samhällets och arbetsmarknadens behov och efterfrågan. På uppdrag från integrations- och arbetsmarknadsutskottet ansvarar utbildningsnämnden för all sfi-undervisning i kommunen. Sfi-undervisningen ska ge förutsättningar för delaktighet i samhället, egen försörjning, arbete eller studier. Utbildningsförvaltningen kommer att ansvara för den samhällsorientering som kommunen ska erbjuda i enlighet med betänkandet om samhällsorientering för flyktingar med etableringsplaner. Effektmål procent av dem som genomgått rekryteringsutbildningar ska gå till arbete 80 procent av dem som deltagit i förberedande utbildningsinsatser ska gå till arbete, yrkesutbildning, reguljära studier eller annan kompetenshöjande insats 50 procent av dem som avslutar sfi-utbildning under 2010 ska ha uppnått betygsnivå Komvux, ordinarie utbud Utbildningsförvaltningen ska genom den kommunala vuxenutbildningen erbjuda utbild-ning till vuxna utifrån den enskildes behov och förutsättningar och erbjuda ett brett ut-bud av kurser och utbildningar av hög kvalitet inom grundläggande och gymnasiala kunskapsområden. I ordinarie utbud ingår även vägledningsinsatser och validering. Sfi i samverkan med yrkesutbildningar Medel för utveckling av metod för sfi-utbildning i samverkan med yrkesutbildningar för långtidsarbetslösa som saknar arbetslivserfarenhet och/eller yrkesidentitet eller ett gångbart yrke på den svenska arbetsmarknaden och till personer som behöver utveckla sina färdigheter i det svenska språket för att kunna komma ut till arbetsmarknaden. Särskilt stöd i svenska för deltagare i insatser Medel avsätts för stöd i svenska för de personer som inte kan deltaga i sfi-utbildning men har behov av en specifik språkförståelse kopplad till aktuellt deltagande i arbetsmarknads- eller utbildningsinsatser. JobbNu Inom ordinarie utbud medfinansieras JobbNu, ett ESF-projekt vid Komvux Södervärn. Syftet är att utveckla yrkesutbildningar inom Särvux som är anpassade till individens förutsättningar och möjligheter och arbetsmarknadens behov samt att rusta och motivera målgruppen för arbete och egen försörjning. 11

12 Rekryteringsutbildningar Rekryteringsutbildningar är en samverkansform som leder till att företag rekryterar personer som tidigare haft svårt att få arbete eller inte kommit in på arbetsmarknaden. Rekryteringsbehovet hos företagen i Malmö har dock minskat väsentligt under såväl 2009 som Detta har inneburit att vissa deltagare inte kunnat erbjudas anställning efter avslutat utbildning. Inför 2011 minskas anslaget till förmån för förberedande utbildningsinsatser. Behov av förstärkt stöd i svenska ges inom Komvux ordinarie utbud. Förberedande utbildningsinsatser Utbildningsförvaltningen samverkar med AIC och Arbetscentrum för att finna otraditionella former för utbildningsinsatser för att möta behov hos de målgrupper som fortfarande är exkluderade från arbetsmarknaden. Behovet är stort av korta, yrkesförberedande utbildningar med kort starttid. Detta ger individen möjlighet att pröva en ny bransch eller förbereda sig inför en längre yrkesutbildning och därigenom bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Förberedande utbildningsinsatser kan också vara en preparandkurs för utbildningar inom rekryteringsutbildningar. Inför 2011 utökas anslaget på bekostnad av rekryteringsutbildningar. Second Chance School För ungdomar år som har lämnat skolan utan fullständiga betyg driver Malmö stad inom Komvux Södervärn en Second Chance School (E2C) som ger extra stöd både socialt och inom undervisningen. Under hösten 2010 startar ytterligare en enhet inom Second Chance School vilket innebär att det kommer finnas plats för 35 ungdomar i denna insats. Second Chance School ingår i det europeiska nätverket E2C. Svenska för invandrare - sfi Utbildningsnämnden har ett samlat ansvar att utföra sfi för samtliga invandrare och flyktingar, oavsett vistelsetid i Sverige. Sfi skall till minst 50 %, efter upphandling, bedrivas av externa utbildningsanordnare. Sfi skall ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Sfi skall också ge vuxna som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. Utbildningen skall vara individanpassad och skall kunna kombineras med annan verksamhet såsom etableringsinsatser, annan utbildning, validering, arbete, praktik eller andra arbetsmarknadsinsatser. Detta ställer höga krav på samverkan mellan utbildningsanordnaren och andra aktörer, som arbetar med olika insatser som berör den studerande. Utbildningsnämnden ansvarar för genomförande, dokumentation och registrering av insatser inom sitt uppdrag och skall vid verksamhetsuppföljning redovisa resultat och analyser. Samhällsorientering Utbildningsförvaltningen kommer att ansvara för de 60 timmars samhällsorientering som kommunen ska erbjuda i enlighet med betänkandet om samhällsorientering för flyktingar med etableringsplaner. Ansvaret inkluderar nödvändig administration, intyg till deltagare, samverkan med andra myndigheter samt vid behov information om genomgångna delar till andra kommuner. Utförandet delas i två delar. Den första delen avser nyanländsinformation enligt ovan och utförs av Invandrarservice. Den andra delen om 40 timmar utförs av utbildningsförvaltningen För vidare information om Malmö stads vuxenutbildning - kontakta: Rektor Jonas Jonsson E-post Rektor Torbjörn Hanö E-post Planeringssekreterare Pia Hellberg Lannerheim E-post 12

13 7. SAMORDNING OCH UPPFÖLJNING Stadskontoret bedriver verksamhetsuppföljning och utvärdering för resultatredovisning och analys. Resultaten skall publiceras och återföras till berörda verksamheter och nämnder. Uppföljningen har sin grund i fyra perspektiv: Deltagarperspektivet: deltagarnas upplevelse av insatsen. Uppdragsgivarperspektivet: om insatsen leder till verksamhetsmål och sker till rimliga kostnader. Verksamhetsperspektivet: metoder, kompetens, effektivitet och produktivitet. Utvecklingsperspektivet: organisationens långsiktiga förnyelse och anpassning till långsiktiga inriktningsmål. Stadskontoret har ett ramavtal med Malmö högskola för utvärderingar inom kommunens integrations- och arbetsmarknadspolitiska områden. Målet är att identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsområden. För vidare information om Malmö stads verksamhetsuppföljning - kontakta: Planeringssekreterare Gunnar Widegård E-post 13

14 MALMÖ I KORTA DRAG 1658 blev Malmö en svensk stad Malmö omnämndes som stad första gången år 1275 och erhöll sitt eget stadsvapen Efter att ha varit danskt blev Malmö svenskt år 1658, vid freden i Roskilde. Staden hade då omkring invånare. Sveriges tredje stad Befolkning (1 januari 2010) MALMÖ: , Malmöregionen: , Skåne: ca 1,2 milj. Öresundsregionen: ca 3,7 milj. Köpenhamn: En växande stad För tjugofemte året i rad ökade Malmös befolkning. Under 2009 ökade folkmängden med personer nytt rekord och sedan år 2000 har vi blivit fler Malmöbor. År 2016 beräknas Malmö ha ca invånare 36 år i genomsnitt Genomsnittsåldern för Malmöbon är 36 år. I Skåne är genomsnittsåldern 40 år och Sverige 41 år. Av Malmös befolkning är 21 % under 20 år, 63 % mellan 20 och 64 år och 16 % är ålderspensionärer. I Malmö möts människor från 174 länder 30 % eller av Malmöborna är födda i utlandet. De största grupperna kommer från: Irak 9 500, Danmark 9 200, Jugoslavien 8 500, Polen och Bosnien De grupper som ökade mest under år 2009 är födda i Irak (+800), Polen (+300) och Somalia (+200). 59 % av Malmös invandrade är svenska medborgare. Stor inpendling Totalt finns arbetstillfällen i Malmö (år 2009). Varje dag pendlar personer in till Malmö för att arbeta och Malmöbor pendlar ut till andra orter, varav c:a till Danmark. 14

15 15 % inom handel Av Malmös arbetstillfällen finns 15 % inom näringsgrenen Handel, 14 % inom Företagstjänster, 14 % inom Vård och omsorg; sociala tjänster, 9 % inom Utbildning och 8 % inom Tillverkningsindustri. Förvärvsarbetande och arbetslösa 67 % av Malmöborna i åldern 20 till 64 år förvärvsarbetar, varav 61 % i Sverige och 6 % i Danmark (år 2009). Den öppna arbetslösheten i Malmö är 5,3 % och riksgenomsnittet ligger på 3,6 % (december 2010). 44 % med högskoleutbildning I befolkningsgruppen år har 44 % eftergymnasial utbildning och andelen för Sverige är 38 % (år 2009). Modern högskola På Malmö högskola (invigdes 1998) läser ca studenter ( helårsstudenter, år 2009). Flest studenter, ca helårsstudenter, har området Kultur och samhälle. I Malmö finns även utbildningar som tillhör Lunds universitet, t.ex. Teaterhögskolan och Konsthögskolan. Dessutom ligger FN:s World Maritime University i Malmö. Till Köpenhamn på 35 minuter över 50 miljoner fordon har kört över bron Per dygn åker i genomsnitt tågresenärer och fordon, med ca resenärer, över bron mellan Malmö och Köpenhamn (år 2009). I juni 2010 hade 50, 6 miljoner fordon passerat över bron, sedan den öppnades juli Källa: Malmö stadskontor, Avdelningen för samhällsplanering 15

16 Stadskontoret Avdelningen för Integration- och arbetsmarknad Malmö

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år 2007-03-27 INT-23-06-1483 Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället Ett förlorat år En studie och analys av insatser och resultat under introduktionens första 12 månader Ett förlorat

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens budgetproposition för 2010 med förslag till

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Till statsrådet Ylva Johansson

Till statsrådet Ylva Johansson Till statsrådet Ylva Johansson Den 30 juni 2014 beslutade Arbetsmarknadsdepartementet att tillsätta en utredning för att utreda förutsättningarna för matchningsanställningen (A 2014:D). Enligt direktivet

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Vad gör myndigheterna för integrationen?

Vad gör myndigheterna för integrationen? Vad gör myndigheterna för integrationen? En analys av sex strategiska myndigheters regleringsbrev och årsredovisningar Fredrik Rakar Avdelningen för Samhällsanalys Integrationsverket INNEHÅLL SAMMANFATTNING...

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 999 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...7 2 Lagförslag... 2. Förslag till lag om

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer