SFP:s valtidning 2012 RKP:n vaalilehti 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SFP:s valtidning 2012 RKP:n vaalilehti 2012"

Transkript

1 VÅRT BORGÅ SFP:s valtidning 2012 RKP:n vaalilehti 2012 Beslut som bygger Borgåbornas vardag Sfp i Borgås Kommunalvalsprogram 2012 Glad start på kampanjen Kaupunkimarkkinointia parhaimmillaan SFP i ett nötskal Kandidater Kom och träffa våra kandidater!

2 2 Vårt Borgå Respekt för välfärdssamhället Svenska folkpartiet går till kommunalval nu i oktober under devisen respekt. För mig betyder respekt hänsyn och att jag värdesätter något. Respekt är grunden för ett samhälle där vi tror på människan. Nära dig var också en gång i tiden vår valslogan och det är just det kommunalvalet handlar om servicen och vardagen nära dig. I valet den 28 oktober skall vi välja vilka personer som har ansvar för de gemensamma angelägenheterna i Borgå. Du har möjligheten att välja vilka som är med och besluter om skolan, vården, markplaneringen och mycket mera. Svenska folkpartiet står för en respektfull politik där vi tar ansvar för att alla generationer respekteras i det samhälle vi formar. Vi respekterar en ekonomiskt och ekologiskt hållbar politik. Vi respekterar mänsklig mångfald och individens behov. Respekt berör Dig och mig, det berör oss alla, det handlar om vår vardag och det välfärdsamhälle vi lever i. Inom Svenska folkpartiet har vi en lång tradition av att vara ett ansvarstagande parti så väl lokalt som på riksplanet. I Borgå är vi det bärande partiet som i gott samarbete med andra politiska aktörer strävar efter att utveckla staden till en ännu bättre plats att bo och leva i. Vi går till val i Borgå med otroligt många goda kandidater, kvinnor och män, yngre och äldre som delar våra värderingar och en tro på framtiden. För att kunna fortsätta det målmedvetna arbetet för borgåbornas bästa krävs självfallet ett fortsatt förtroende i form av röster i valet. Jag hoppas vi kan vinna din respekt och att du vill bidra till att vi skall kunna fortsätta vårt arbete för Borgå och ett bättre Välfärdsfinland. Carl Haglund Skribenten är partiordförande för Svenska folkpartiet Försiktighet och nytänkande har präglat fullmäktigearbetet Ur fullmäktigeperspektiv har perioden varit sällsynt späckad med svåra beslut. Stadens ekonomi försvagades kraftigt som en följd av den ekonomiska nedgången i världsekonomin 2008 och de ivriga nyvalda fullmäktigeledamöterna stod genast inför tuffa beslut. Beslut som många aldrig hade kunnat föreställa sig att vara med om att fatta. Den strategi fullmäktige godkände för är egentligen ett ekonomiskt program. Servicen skulle inte få VÅRT BORGÅ Utgivare: Sfp:s Kommunorganisation i Borgå Upplaga: st Tryckeri: SLY-Lehtipainot Oy Redaktion: Catharina von Schoultz, ansvarig red. Alf Günsberg Tim Karike Maj-Louise Wilkman Anders Rosengren, ekonom Layout: ADD Grafisk byrå kosta mer än den gjorde Samtidigt fattade vi beslut om att investeringarna inte fick överstiga 15 miljoner per år. De här besluten har påverkat många personers vardag. Vi har medvetet prioriterat social- och hälsovården som tyngdpunktsområde. De pengar som stått till vårt förfogande har framtvingat processer som också har fört mycket gott med sig. Ett större samarbete inom och mellan olika sektorer gagnar dem som är beroende av servicen. Ju djupare samarbete desto bättre möjligheter att ingripa i tid och att satsa på förebyggande arbete. Vi bör se helheter bättre, förstå att livssituationen är en skör helhet. Ett barn som inte mår bra hemma, hjälps inte enbart av stödundervisning i skolan. Familjen bör ses som en helhet och det stöd som behövs ska därför också riktas till föräldrarna. Sakta men säkert blir vi bättre på att erbjuda service som ökar livskvaliteten. Den låga investeringsnivån har fått oss att fördomsfritt pröva på nya metoder, till exempel att förverkliga livscykeldaghem genom att privata aktörer bygger och underhåller och Borgå stad hyr lokalerna. När vi om några år har fått erfarenhet av verksamheten ska den utvärderas. Nästa period ska staden investera i en ny hälsocentral vid Borgå sjukhus. Likaså bör ett beslut om västra enhetsskolan äntligen fattas! Vi måste få besked av undervisningsministeriet om hur det ser på yrkesutbildningen. Efter det beskedet vet vi hur handelsläroverkets öde ser ut och hur vi ska lösa frågan med Strömborgska skolans och Näse skolas framtid. Överlag är behovet av nya eller renoverade lokaler verkligt och på sina håll direkt skriande -inom det svenska skolnätet. Försiktighet har präglat slutet av perioden. Den principen måste vi beakta också i framtiden. Trots att vi har kämpat med frågan om hur en god och modern service ska garanteras när skatteintäkterna tryter, har vi också blickat framåt. Västra åstranden och Skaftkärr är områden vi hoppas ska leda Borgå långt in i framtiden. Jag hoppas att diskussionen som förs under valrörelsen ska handla om vilken typ av service vi vill erbjuda Borgåborna i framtiden! Mikaela Nylander Ordförande för stadsfullmäktige i Borgå Du gör det möjligt! Som politiskt aktiv stöter jag ibland på människor som säger att de då verkligen inte bryr sig om politik, att det egentligen är ganska onödigt. Men då diskussionerna går vidare och vi kommer in på barnen och hur de har det i skolan, hur gamla mamma behöver mer och mer hjälp för att klara vardagen eller hur förargligt det är med de gropiga vägarna då märker jag ju att de bryr sig i allra högsta grad. Men att de inte tänkt på att det är just det här som är politik. De här frågorna konfronteras våra kommunpolitiker med dagligen. Hur skapa förutsättningar för en god vardag för alla kommuninvånare? Hur se till att det blir balans mellan intäkter och utgifter och hur fördela inkomsterna så de kommer till möjligast bästa nytta och där de behövs mest? Hur garantera att staden utvecklas bra också på lång sikt? För Svenska folkpartiet har de lokala frågorna ytterligare en för oss mycket viktig dimension vårt svenska språk. För oss är det en självklarhet att språkaspekten beaktas i alla beslut, att båda språkgrupperna ges service på lika villkor. Den här uppfattningen har under de senaste åren ifrågasatts allt mer, delvis på mycket obehagliga sätt. Också i vårt tvåspråkiga Borgå. Det blir under den kommande valperioden därför än viktigare att kraftigt visa på vilken tillgång tvåspråkigheten är också för vår kommun och göra den synlig för alla. Det tror jag bäst sker genom ett ökat samarbete språkgrupperna emellan, på alla plan. Det är bara så vi skapar förståelse och respekt för varandra och därmed ett starkt Borgå, väl rustat för framtiden. Under den nu pågående mandatperioden har SFP haft 16 representanter i det totalt 51 ledamöter stora Borgå stadsfullmäktige. Många av dem har varit aktiva under flera perioder och har nu valt att träda tillbaka och bereda plats för nya förmågor. Kanske man kunde säga att en form av generationsskifte är på gång. Det här är både en utmaning och en möjlighet. Vi går till val med 59 goda och engagerade kandidater och vi kan med förtröstan se fram emot gott SFP-arbete också under kommande mandatperiod. Våra kandidater representerar ett brett kunnande från många olika områden och är alla beredda att ge av sin kunskap, sin tid och erfarenhet för vårt allas bästa. Och det är bra! För så som sittande fullmäktige kommer också det nya att stå inför en hel del utmaningar som kräver ansvarsfulla och långsiktiga lösningar. Vård, utbildning, markplanering och naturligtvis ekonomi och välfärd är några av de frågor som står högt på agendan och också debatteras aktivt under de paneldebatter som arrangeras runtom i staden inför valet. Jag vill hälsa Dig hjärtligt välkommen både till våra evenemang och till SFP-tältet som kommer att synas här och där under kampanjen. Följ med vår hemsida kom och diskutera med våra kandidater och för fram din åsikt! Och glöm inte att rösta genom att ge en av våra kandidater din röst gör du det möjligt för oss att arbeta för de frågor du tycker är viktiga. Catharina von Schoultz Ordförande för SFP i Borgå

3 Vårt Borgå 3 Stig Bäcklund passar bollen vidare Beslut som bygger Borgåbornas vardag I mitten av åttiotalet började Stig Bäcklund sin kommunalpolitiska bana. Sedan dess har han lojalt tjänat SFP, som fullmäktigeledamot, stadsstyrelseledamot och som kandidat i två riksdagsval. Nu drar han sig tillbaka, men betonar samtidigt att han passar bollen vidare och att han har stort förtroende för de kandidater som ställer upp i valet. Vi låter honom sammanfatta åren : Den fullmäktigeperiod som närmar sig sitt slut har varit en krävande period för förtroendevalda och stadens tjänstemän. Då perioden inleddes 2009 var stadens skuldbörda ett hot som krävde radikala åtgärder. Som största fullmäktigegrupp hade SFP ett stort ansvar i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige när det gällde att vara med och axla ansvar för saneringen av ekonomin. Gruppen medverkade, efter ingående interna diskussioner, i skapandet av en strategi för Borgå stad som gick ut på att bromsa den tilltagande skuldbördan samtidigt som basservicen skulle tryggas. Förvaltningen skulle bli enklare och tydligare och koncernstyrningen effektivare. Borgå skulle också inrikta sig på en energieffektiv stadsstruktur. SFP har under den gångna perioden ställt sig bakom den uppgjorda strategin som krävt flera svåra beslut och som orsakat populistiska utspel från strategins kritiker. Nu ser vi att den strategi som valdes har varit till nytta för staden och följande fullmäktigeperiod kan inledas ur ett betydligt bättre ekonomiskt utgångsläge. Stadens strategi bör uppdateras och till vissa delar förnyas vilket blir följande fullmäktiges viktiga uppgift. SFP har i stadsstyrelsen, fullmäktige och nämnderna, med det utrymme strategiöverenskommelsen givit, arbetat för att värna om utbildningsfrågor samt personal och hälsofrågor. Skolmiljön har varit en viktig fråga där framför allt åtgärdandet av problemen med Kvarnbackens skola prioriterades. Utvecklandet av äldreomsorgen har varit viktig för SFP där gruppen sett frågan som en helhet där hemvården och hemsjukvården, effektivt serviceboende och anstaltsvården bör stöda varandra. Samtidigt har planeringsfrågorna när det gäller utvecklandet av Borgå stads olika delområden varit viktiga för SFP som inte minst i stadsutvecklingsnämnden påverkat dessa ärenden. Viktigt har det varit att tala för en levande landsbygd med livskraftiga bystrukturer. Utvecklandet av västra åstranden i stadens centrum har varit en omstridd fråga där SFP som grupp givit stöd för den utveckling som nu, trots allt, ser ut att leda till verklig nytta för Borgå stad. När det gäller att föra den svenska språkgruppens talan tycks klimatet ha blivit kärvare. Sannfinnarna är direkt negativt inställda till s.k. svenska frågor medan trygga svenskspråkiga lösningar i utbildningsfrågor inte längre möter samma förståelse som tidigare. Samtidigt vill undertecknad ändå framhålla att samarbetet i till exempel stadsstyrelsen varit bra och fruktbärande. SFP har som grupp inte sett något mervärde i populistiska utspel utan valt en seriös och för helheten resultatbringande linje där vi samtidigt även velat värna om vår språkgrupps livsutrymme. Personligen ser jag det nu som betydelsefullt att SFP håller sina positioner vilket samtidigt utgör en delgaranti för uppnående av de viktiga målsättningar SFP under nästa fyraårsperiod bekänner sig till. Stig Bäcklund Stadsstyrelsens 1 vice ordförande Saman katon alta lämpö, vesi, ilmastointi ja sähkö. Under Saman samma katon alta tak lämpö, värme, vatten, vesi, ilmastointi ventilation ja sähkö. och el. Under Saman samma katon alta tak lämpö, värme, vesi, vatten, ilmastointi ventilation ja sähkö. och el. Under samma tak värme, vatten, ventilation och el. Under samma tak värme, vatten, ventilation och el. OY LVIS- -VVSEL AB OY LVIS- BORGÅ ELEKTRISKA AFFÄR -VVSEL AB OY LVIS- BORGÅ PORVOON ELEKTRISKA SÄHKÖLIIKE AFFÄR -VVSEL AB BORGÅ PORVOON ELEKTRISKA SÄHKÖLIIKE AFFÄR PORVOON SÄHKÖLIIKE (019) Teollisuustie 24 Industrivägen, PORVOO-BORGÅ Teollisuustie Industrivägen 24 Industrivägen, 24, Borgå PORVOO-BORGÅ Teollisuustie 24 Industrivägen, Ota PORVOO-BORGÅ yhteys Tag Ota kontakt yhteys Tag Ota kontakt yhteys Tag kontakt Vi har bett några av SFP:s förtroendevalda berätta om de gångna fyra åren. Vi vill veta vilket beslut de anser vara periodens bästa och vilket som påverkade kommuninvånarnas vardag mest. Anders Rosengren är stadsstyrelsemedlem. Han säger att det bästa beslutet var strävan att få ekonomin i balans. - Skatteinkomsterna sjönk i början av perioden och staden måste ta hårda beslut för att undvika en ekonomisk katastrof. Många kommuner har framför sig de beslut Borgå tog i god tid. Skulderna har börjat minska under slutet av perioden men är fortfarande för stora för att det ska kännas bra. När ekonomin är i balans finns det goda möjligheter att klara nya utmaningar. Han anser att beslutet om strategin för och att strategin följs är det beslut som påverkade invånarna mest. - När vi följer strategin får vi balans i ekonomin, men tyvärr blev det också nedskärningar inom servicen, bidragen och investeringarna. Bildningsnämndens ordförande Ulf Backman säger att de goda besluten är flera, som att bygga daghem och reparera skolor. - Ett av de mest lyckade är byggandet av ungdomsgården Zentra. Ungdomarna hade ju hållit hus i den mögliga byggnaden vid Mannerheimgatan 14 i en lokal som hälsovårdsmyndigheterna har utdömt. Beslutet om Zentra mötte visserligen motstånd i vissa kretsar, men bildningsnämnden och dess ordförande stod på sig. I dag får vi besök av gäster från nära och fjärran som vill se hur den mångsidiga ungdomsgården fungerar. Han anser att skattebesluten har en avgjord betydelse för stabiliseringen av ekonomin. -En minskad upplåning betyder också att skuldbördan inte ökar. Det betyder att vi kan trygga den behövliga servicen trots att till exempel samfundsskatten i dag inbringar ungefär 15 miljoner euro mindre än under toppåren. Till de mindre goda besluten räknar han kalkylen för att bestämma den interna hyran. Dagens sätt att räkna ut den interna hyran har lett till att bildningssidans verksamhetsförutsättningar lider eftersom väggarna blir allt dyrare samtidigt som budgetramarna stramas åt. Kristel Pynnönen är ordförande för svenskspråkiga utbildningssektionen. Hon säger att det är svårt för henne att plocka fram ett beslut som känns som bäst. - Mandatperioden har främst präglats av sparåtgärder, indragningar och nedskärningar. Besluten har inte varit lätta att fatta. I efterhand börjar de se ut som om åtgärderna skulle leda till önskat resultat, det vill säga att ekonomin svänger till det bättre. Hon anser att besluten om sparåtgärder på något sätt har inverkat på Borgås alla invånare. - Med tanke på svenska utbildningssektionen har nedskärningarna i timresursen varit ett beslut som på ett avgörande sätt berört både lärare och elever. Vardagen i skolan har blivit tyngre i och med mindre timresurs och större grupper. Johan Sandberg är medlem av social- och hälsovårdsnämnden. Också han lyfter fram stadens ekonomiskt trängda läge, men betonar att det också har fattats goda beslut. - Ett av de bästa besluten var att utbyggnaden och tryggandet av äldreboendeplatserna på Johannisberg kunde förverkligas. Han lyfter inte fram något enskilt beslut som på ett avgörande sätt påverkat innvånarnas vardag. Han anser att vi bör se till den helhet som utgörs av många beslut och de resultat de har utmynnat i. - Vi har kunnat erbjuda våra invånare en skälig servicenivå inom den sociala sektorn. Stadsutvecklingsnämndens ordförande Janette Englund säger att den energieffektiva stadsdelen Skaftkärr är ett anmärkningsvärt projekt, men att det är svårare att sätta fingret på periodens bästa beslut. - Planeringsarbetet är långsiktigt och ofta utvisar först framtiden vilket beslut som var det bästa. Men energieffektivitet hör definitivt framtiden till och Borgå har fått mycket publicitet för Skaftkärrsprojektet också nationellt. Hon säger att planeringen av ett område som ska få många invånare naturligtvis väcker stor diskussion. - De människor som bor i närheten berörs av de nya områdena och i och med det kommer vi till ett av det svåraste inom planering och samhällsutveckling. Borgå är en växande stad och vi bör kunna planera och utveckla nya stadsdelar för att kunna svara på den framtida efterfrågan. Hon tycker att beslut som hör ihop med västra åstranden och utvecklingen av den är beslut som berör Borgåborna mest. - Alla beslut om området har ännu inte tagits, men redan nu kan vi se att det arbete som gjorts och de beslut som fattats bär frukt. Vi har definitivt fått en ny levande del till vår stad och man kan gott säga att Konstfabriken är hjärtat mitt i det.

4 4 Vårt Borgå FRAMÅT TILLSAMMANS SFP I BORGÅS KOMMUNALVALSPROGRAM 2012 Kommunalpolitikens viktigaste uppgift är att uppnå resultat som gynnar kommunborna. Som Borgåbo ska du kunna verka och må bra i din kommun. Vare sig du bor i staden, på landsbygden eller i skärgården. SFP i Borgå bär ett stort ansvar för att goda resultat nås, men vi har inte majoritet för att ensamma kunna fatta beslut. Vi uppnår vår målsättning genom ett gott samarbete med övriga partier och med stadens personal. Genom samarbete kan vi bevara och utveckla välfärdskommunen också på svenska. Du kan påverka det som är viktigt för dig genom att rösta på någon av Svenska folkpartiets kandidater. Vårt Borgå Vårt Borgå är en stad med en levande tvåspråkighet. En stad som erbjuder kvalitativ och mångsidig service och är attraktiv för både människor och företag. Genom en aktiv och sporrande personalpolitik vill vi säkra tillgången på behörig och motiverad personal. Vi vill skapa förutsättningar för företagsamhet och entreprenörskap genom god markplanering, vettig tomtpolitik och genom en aktiv dialog med företagarna. Vårt Borgå utvecklas balanserat och helhetsmässigt så att utvecklingen kommer alla Borgåbor till godo. Service på svenska är en självklar prioritering för SFP. I vårt Borgå är samarbete med grannkommunerna viktigt. Utbildning och skola Vi vill se ett heltäckande och mångsidigt utbud av daghem och skolor. Alla barn är värda en trygg och inspirerande skolmiljö. För en god undervisning är behöriga lärare, moderata gruppstorlekar, möjlighet till special- och stödundervisning, aktuella läromedel, ändamålsenlig utrustning och sunda lokaler avgörande. I skolan ska det finnas tillräckliga resurser för elevvård och stödpersonal. Vi vill garantera ungdomarna en god gymnasie- och yrkesutbildning. Vi tror på enspråkigt svenska lösningar, men vill se ett utökat samarbete mellan språkgrupperna och skolorna. Yrkesutbildningen ska beakta näringslivets behov av utbildad arbetskraft. Medborgarinstitutet är ett viktigt svenskt bildningsrum som vi vill värna om. Vi vill att dagvård och skola på svenska marknadsförs mer aktivt för familjer med invandrarbakgrund. Vi vill att språkundervisningen i svenska och andra språk inleds tidigare i våra skolor. Vård och omsorg Vårt Borgå erbjuder välfungerande vård och omsorg, också på svenska. Tillgången till god hälso- och sjukvård vill vi trygga med behörig och tillräcklig vårdpersonal. Vi vill skapa fungerande vårdkedjor, vilket innebär fortsatta investeringar i seniorbostäder och servicehus. Vi vill bevara och utveckla enheter för äldrevård så tillgängligheten tryggas för alla. Genom en fungerande hemservice och hemsjukvård tryggar vi de äldres möjlighet att bo hemma så länge de vill och klarar sig. Närståendevårdarna bör få avlastning och en skälig ersättning. Ungdomarna är vår framtid och vi värnar starkt om deras välmående och mentala hälsa samt sysselsättning. Vi behöver fortsatta satsningar på ungdomsverkstäder och uppsökande ungdomsarbete. Vi vill stärka det förebyggande arbetet mot familjevåld. Servicesedelns användningsmöjligheter bör utvecklas. För oss är förebyggande hälsovårdsverksamhet på alla områden i alla åldersklasser en lönsam investering. Livskvaliteten förbättras och kostnaderna minskar. Miljö och boende I vårt Borgå lever vi inom ramarna för vad som är ekologiskt hållbart. Vi vill se en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Vi vill satsa på miljövänligt och energisparande boende. Markplaneringen ska vara framtidsorienterad men också ta hänsyn till historia och kultur. Vi vill skapa en fungerande kollektivtrafik som utgår från de behov invånarna har. Gång- och cykelvägar ska byggas ut. Beslut om byggande av Skärgårdsvägen bör fattas inom denna period. Vi vill att kommunala avloppsnät ska byggas där behovet i glesbygden är störst. Vi stöder utbyggnad av snabba internetförbindelser i hela staden. Grönområden och parker är viktiga investeringar som ökar trivseln för oss alla. Kultur och fritid En förutsättning för en levande stad är ett livaktigt föreningsliv. Vi vill stöda kultur-, ungdoms- och idrottsverksamhet genom att garantera föreningarna goda verksamhetsbetingelser och tillräckliga goda lokaler. Vi vill arbeta för ett mångsidigt kulturutbud på olika områden. På så sätt vill vi öka invånarnas välmående men också garantera stadens attraktionskraft för besökande. Företagsamhet och arbete En förutsättning för välfärdssamhällets fortsatta existens är att ekonomin är i balans. Vi vill arbeta aktivt för att öka intäkterna och hålla kostnaderna under kontroll. Våra företagare är i nyckelroll för att skapa tillväxt och nya arbetsplatser. Vi vill uppmuntra till ökad företagsamhet genom god mark- och logistikplanering och högklassig yrkesutbildning. Vi vill stöda företagen i den egna regionen genom ökad användning av närproducerade varor och tjänster. Vi vill arbeta för goda och mångsidiga trafikförbindelser till huvudstadsregionen. Vi vill intensifiera dialogen med företagarna och arbeta för att öka intresset för Borgå som etableringsort för företag såväl nationellt som internationellt. Läs mer om SFP och våra kandidater på RÖSTA FÖR RESPEKT

5 Vårt Borgå 5 YHDESSÄ ETEENPÄIN RKP PORVOON KUNNALLISVAALIOHJELMA 2012 Kunnallispolitiikan tärkein tehtävä on saavuttaa kuntalaisia suosivia tuloksia. Porvoolaisena Sinun tulee voida vaikuttaa ja voida hyvin kotikunnassasi huolimatta siitä, asutko kaupungissa, maaseudulla tai saaristossa. Porvoon RKP kantaa suurta vastuuta siitä, että hyviä päätöksiä tehdään, mutta meillä ei ole enemmistöä päätösten tekemiseksi. Siksi hyvä yhteistyö muiden puolueiden ja kaupungin henkilöstön kanssa on tärkeää päämäärämme saavuttamiseksi. Yhteistyöllä voimme säilyttää ja kehittää hyvinvointikuntaamme. Meille hyvinvointikunta tarkoittaa hyvää palvelua myös ruotsin kielellä! Äänestämällä RKP:n ehdokasta Sinä voit vaikuttaa siihen, että tärkeiksi katsomasi asiat huomioidaan! Meidän Porvoo Meidän Porvoo on elävä kaksikielinen kaupunki. Kaupunki, joka tarjoaa laadukasta ja monipuolista palvelua ja missä niin ihmiset kuin yritykset viihtyvät. Aktiivisella ja kannustavalla henkilöstöpolitiikalla voimme parhaiten taata pätevän ja motivoituneen henkilöstön saamisen. Haluamme luoda hyvät toimintaedellytykset yritystoiminnalle. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan hyvää aluekaavoitusta ja järkevää tonttipolitiikkaa sekä aktiivista keskustelua yrittäjien kanssa. Meidän Porvoota tulee kehittää tasapainoisesti ja kokonaisvaltaisesti siten että kehitys hyödyttää kaikkia porvoolaisia. Palvelu ruotsinkielellä on meille RKP:ssä ensiarvoisen tärkeää. Meidän Porvoossa tärkeää on myös yhteistyö naapurikuntiemme kanssa. Kasvatus ja koulu Haluamme kattavan ja monipuolisen tarjonnan päiväkodeista ja kouluista. Kaikki lapset ovat turvallisen ja innostavan kouluympäristön arvoisia. Hyvä opetus edellyttää päteviä opettajia, sopivia ryhmäkokoja, mahdollisuutta erityis- ja tukiopetukseen, nykyaikaisia opetusvälineitä, tarkoituksenmukaisia varusteita ja terveellisiä tiloja. Kouluilla on myös oltava resursseja tarpeellisen oppilashuollon ja tukihenkilöstön takaamiseksi. Haluamme taata nuorisollemme hyvän lukio- ja ammattikoulutuksen. Uskomme näissä erillisiin yksikielisiin ratkaisuihin, mutta samalla haluamme että yhteistyö kieliryhmien ja koulujen kesken lisääntyy. Ammattikoulutuksen tulee ottaa huomioon elinkeinoelämän tarpeet työvoimaa kouluttaessaan. Medborgarinstitutet (Kansalaisopisto) on tärkeä sivistyskanava, jota haluamme vaalia. Toivomme, että maahanmuuttajaperheille markkinoidaan aktiivisemmin mahdollisuutta valita ruotsinkielisen päivähoidon ja koulun. Haluamme, että kielenopetus ruotsin- ja muilla kielillä aloitettaisiin Porvoossa nykyistä aikaisemmin. Hoito ja huolenpito Meidän Porvoon tulee tarjota hyvin toimivaa hoitoa ja huolenpitoa myös ruotsinkielellä. Hyvän terveyden- ja sairaanhoidon saatavuuden haluamme turvata pätevällä ja riittävällä hoitohenkilökunnalla. Meidän tulee luoda toimivia hoitoketjuja, mikä tarkoittaa lisääntyviä investointeja senioriasuntoihin ja palvelutaloihin. Haluamme säilyttää ja kehittää vanhuksien hoitoyksiköitä ja taata kaikille tarvitseville hyvää hoitoa. Toimivalla koti- ja kotisairaanhoidolla mahdollistamme vanhusten asumisen kotona niin pitkään kuin he haluavat ja siellä selviävät. Omaishoitajien tulee saada helpotusta työtaakkaansa ja asiaankuuluvaa korvausta. Ennalta ehkäisevää työtä perheväkivallan vähentämiseksi on vahvistettava. Nuoriso on meidän tulevaisuutemme. Nuorison hyvinvoinnin ja henkisen terveyden sekä työllistymisen turvaaminen on meille erittäin tärkeää. Meidän on edelleen panostettava nuorisotyöpajoihin ja etsivään nuorisotyöhön. Palveluseteleiden käyttömahdollisuuksia on kehitettävä. Meille ennalta ehkäisevä terveydenhoito kaikilla alueilla kaikissa ikäluokissa on kannattava investointi. Elämänlaatu parantuu ja kustannukset pienenevät. Ympäristö ja asuminen Meidän Porvoossa toimimme ekologisen kestävyyden mukaan. Haluamme tyydyttää nykyisen yhteiskunnan tarpeet tekemättä myönnytyksiä tulevien sukupolvien kustannuksella. Panostamme ympäristöystävälliseen ja energiaa säästävään asumiseen. Aluesuunnittelun tulee olla tulevaisuuteen suuntautuvaa, mutta ottaa huomioon myös historian ja kulttuurin. Haluamme luoda toimivan joukkoliikenteen asukkaiden tarpeiden lähtökohdista. Kevyen liikenteen väyliä tulee lisätä. Saaristotien rakentamisesta on päätettävä tällä vaalikaudella. Haluamme, että kunnallista viemäriverkkoa laajennetaan niille haja-asutusalueille, joissa tarve on suurin. Kannatamme nopeiden internet-liittymien laajentamista koko kaupungin alueelle. Viheralueet ja puistot ovat tärkeitä investointeja. Ne lisäävät meidän kaikkien viihtyvyyttä. Kulttuuri ja vapaa-aika Elävä kaupunki edellyttää vilkasta yhdistyselämää. Yhdistystoiminta on tärkeää ja sitä tulee tukea ja kehittää. Haluamme tukea kulttuuri-, nuoriso- ja urheilutoimintaa takaamalla yhdistyksille hyvät toimintaedellytykset ja tarpeelliset hyvät tilat. Haluamme tehdä työtä monipuolisen kulttuuritarjonnan mahdollistamiseksi eri alueilla. Tällä tavoin tahdomme lisätä asukkaiden hyvinvointia, mutta myös taata, että kaupunkimme vetovoima kävijöille säilyy. Yritystoiminta ja työ Edellytys hyvinvointiyhteiskunnalle on taloudellinen tasapaino. Haluamme työskennellä aktiivisesti tulojen lisäämiseksi ja menojen hallitsemiseksi. Yrityksemme ovat avainasemassa kasvun ja uusien työpaikkojen luomisessa. Haluamme kannustaa lisääntyvään yritteliäisyyteen hyvällä alue- ja logistiikkasuunnittelulla ja korkealaatuisella ammattikoulutuksella. Haluamme tukea kuntamme omia yrityksiä käyttämällä enemmän heidän tuottamiaan tavaroita ja palveluita. Haluamme hyvät ja monipuoliset liikenneyhteydet Porvoosta pääkaupunkiseudulle. Haluamme tehostaa vuoropuhelua yritysten kanssa ja tehdä työtä sen eteen, että yhä useammat yritykset niin maanlaajuisesti kuin kansainvälisesti haluaisivat sijoittua Porvooseen. Lue lisää RKP:stä ja ehdokkaistamme ANNA ARVO ÄÄNELLESI

6 6 Vårt Borgå Glad start på kampanjen Söndagen den 9 september samlades ett hundratal av SFP:s anhängare i nyrenoverade Kvarnbackens skola för att tillsammans med partiets ordförande Carl Haglund öppna valkampanjen. Det vill säga den synliga delen av kampanjen. Redan månader innan kampanjstarten hade SFP:s kommunorganisation i Borgå arbetat intensivt med att lägga upp ett valprogram, planera evenemang och framför allt med att värva kandidater. - Vi har ett brett och fint fält med kandidater. Glädjande många av dem är unga och många är helt nya i de här sammanhangen. Jag tror alltså inte riktigt på allt prat om att unga inte skulle intressera sig för kommunalpolitik, jag tror tvärtemot att intresset är på uppgång. Och det är bra! I dagens samhälle finns en trend att skapa motsättningar: gamla unga, landsbygd stad, finska svenska osv. Det här är inte särskilt konstruktivt, tillsammans kommer man mycket längre. Vår devis i höstens val är därför Framåt tillsammans. Jag ser fram emot kampanjen och ett spännande val, sade kommunorganisationens ord förande Catharina von Schoultz. Carl Haglund sade att han rört sig mycket i Svenskfinland. - Stämningen är god. Jag är speciellt glad över att man i Borgå och också annanstans har valt att i valprogrammen lyfta upp välfärdsamhället och utvecklingen av det och samtidigt att fundera på varifrån pengarna ska komma in. Ansvarstagandet är en mycket viktig del av politiken. SFP i Borgå vill framför allt satsa på en fungerande basservice, men valde också att lyfta fram några andra viktiga frågor. - Som byggandet av Skärgårdsvägen, här vill vi aktivt arbeta för att det tas ett beslut under den kommande mandatperioden. En annan fråga värd att lyfta upp är hur vi tar hand om vår personal. För att kunna erbjuda god service måste staden ha kompetent och motiverad personal. I den ökade konkurrens om arbetskraft som finns särskilt i vård- och servicebranschen måste Borgå vara en attraktiv arbetsgivare. En av våra självklara prioriteringar inom SFP är vårt svenska språk. I en tvåspråkig stad måste servicen fungera på båda språken, men vi måste också bli bättre på att lyfta fram fördelarna med två språk. Visa på allt det goda det för med sig i form av möjligheter för var och en Borgåbo, oberoende av språk, sade Catharina von Schoultz. Kampanjstarten var också en första presentation av kandidaterna. Över 30 av dem var på plats. De ställde upp sig på rad och presenterade sig för publiken och varandra.till sist var det dags för det festens många barnfamiljer redan en stund väntat på. Robin Hund och hans glada orkester äntrade scenen och fick omedelbart publiken med på noterna. - Jag tycker att det är bra att kombinera en kampanjstart med ett lättsamt program, sade Carl Haglund. Janette Englund, t.v., Tim Karike och Catharina von Schoultz lägger upp valstrategi tillsammans med Carl Haglund. Catharina von Schoultz och Ingmar Karlsson presenterar kandidaterna. Kandidater och publik låter sig smakas. Carl Haglund och Janette Englund i samspråk med två av våra finsktalande kandidater: Laura Karén och Pasi Vehniäinen. Robert Hund och hans glada orkester underhåller publiken. Förhandsröstningsplatser Förhandsröstning ordnas Förhandsröstningsställena och -tiderna är följande: Affärscentret Lundi kl kl kl S-Market Näse kl kl kl kl K-supermarket Östermalm kl kl kl kl Huvudbiblioteket kl kl kl Vårberga bibliotek kl kl kl Gammelbacka allaktiviteshus aula kl kl kl Servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B kl kl Valbussen Valbussen är en möjlighet för dig som går i skola eller bor i glesbygden i Borgå och vill rösta på förhand. Tag vara på tillfället och stig in i bussen. Så här ser tidtabellen ut: Borgå Gymnasium kl Andersböle, Veckoski-Andersböle kvarn, kl Hornhattula daghem kl Finnby, branddepån, kl Torasbacka, Tuorilan koulu kl Huktis, M-Market Huhtinen, kl Illby, Ilolan koulu, kl Pellinge, Skärgårdshemmet, kl Grännäs, Grännäs skola, kl Vessö, Svenskborg, kl Linnankosken lukio kl Borgå Campus kl Hammars, Brandstationen, kl Estbacka, Hållsvedsvägen 5, kl Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko, kl Porvoon ammattiopisto, Styrmansvägen 6, kl

7 GÖR ETT BRA VAL MED BBL! Teckna en förmånlig provprenumeration 2 VECKOR 12 DIGIPAKETET INGÅR! Digitala prenumerationen består av e-tidningen, e-tidningsarkivet och applikation för pekplatta och smarttelefon. Klipp här! Ja tack! Jag vill teckna en 2 veckors provprenumeration på Bbl för 12! I prenumerationen ingår den tryckta tidningen samt digipaketet. betalar portot BORGÅBLADET Avtalskod SVARSFÖRSÄNDELSE Mina kontaktuppgifter (Vänligen texta) Namn Adress Postnummer och -ort Tfn Födelseår E-post E-postadressen fungerar som användarnamn på den digitala prenumerationen. Du får anvisningar per e-post. KSF Media får ta kontakt per e-post KSF Media får ta kontakt per sms Erbjudandet gäller t.o.m Prenumerationen börjar inom några dagar efter att vi fått din kupong och gäller endast privathushåll som inte har Bbl. Utlandsprenumeranter betalar en postavgift. Namn- och adressuppgifter kan användas i KSF Medias marknadsföring. KSF Media förbehåller rätten att godkänna prenumerationen. I priset ingår moms. Alla som prenumererar under 2012 deltar automatiskt i KSF Medias stora prenumeranttävling där vinnaren får välja mellan tre olika presentkort (värde ). Tävlingsreglerna finns på

8 8 Vårt Borgå Tutustumassa Goðafoss vesiputoukseen. Maapohja on mutamainen, vulkaanisesta tuhkasta koostuva hopeanvärinen massa. Kaupunkimarkkinointia parhaimmillaan Osallistuin edellisvuoden kesänä nuorisovaltuuston edustajana Islannin Dalvikissa pidetyille pohjoismaisille ystävyyskuntapäiville sekä niiden yhteydessä järjestettyyn nuorisotapaamiseen. Minun lisäkseni matkalle osallistuivat kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula, kehittämispäällikkö Martin Söderlund sekä kaupunginhallituksen jäsenet Christel Raunio (r.) ja Marianne Korpi (sd). Tämä oli tiettävästi ensimmäinen kerta kun nuorisovaltuutettuja pääsi ulkomaille suuntautuvaan ystävyyskuntatapaamiseen. Idea, jonka otin esille tavatessani kaupunginjohtajan ensimmäistä kertaa vastavalittuna puheenjohtajana. Dalvik on pieni alle 2000 asukkaan kunta Pohjois-Islannissa. Kaupunki elää kalastuksesta ja tuotetaan Dalvikissa kuulemma Islannin parasta oluttakin (ei lisättyä sokeria). Porvoon kaupunki solmi ystävyyskuntasiteet Dalvikin kanssa jo vuonna Nuorisopäivien ohjelma oli tasapainottelua ryhmätöiden ja vapaamuotoisen toiminnan välillä. Ohjelma oli jaettu teemapäiviin, jolloin meillä saattoi esim. olla aamulla alustus Islannin energiaomavaraisuudesta, jota seurasi katselmus geotermisen lämmön talteenottopisteelle. Dalvikin kaupungin työntekijät olivat aina hyvin kiinnostuneita sen yhden suomalaisen henkilöllisyydestä ja sain usein vastata mitä erilaisimpiin kysymyksiin mm. Suomen energiantuotannosta. Ryhmätöissä kävimme läpi eri maiden nuorten vaikuttajaryhmien yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Suurimmat erot olivat mm. nuorten valintatavalla: Ruotsissa kuka tahansa pystyy osallistumaan nuorisovaltuustotoimintaan. Oli innoittavaa kuulla, että muut nuorisovaltuustot painottavat suuresti yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumista ja kokoontuvat jopa viikoittain keskustelemaan rennoissa merkeissä mediassa käsiteltyjä asioita. Kartoitimme myös eri kansalaisuuksien stereotypioita. Porvoosta poiketen todella moni nuorisotapaamiseen osallistuneista nuorista on puoluepoliittisesti aktiivinen ja osa istuukin nyt kotikaupunkinsa kaupunginvaltuustossa. Nuoret ehdokkaat olivat erityisesti myötätuulessa Norjassa, jossa äänestysikärajan laskemista pilotoitiin viime vuoden kunnallisvaaleissa, ilmeisen hyvin tuloksin. Asiaohjelman ohella käytimme vapaa-ajan mm. tutustumalla toisiimme ja Dalvikin keskustaan. Valvoimme monet yöt hiljaa rupatellessa ja meille syntyikin nopeasti hyvä ryhmähenki. Jälkeenpäin mietittynä uskon sen olleen Yhteiskuva kaikista nuorisoedustajista. etu, että olin ainoa osallistuja Porvoosta, sillä se pakotti minut tekemään kovemmin työtä oppiakseni tuntemaan muut, kun ei ollut omaa kalliota kehen tukeutua. Kommunikoimme enimmäkseen englanniksi, toki ruotsalaisten kanssa kieli kääntyi ruotsiksi vaikka finlandismeille välillä pitikin keksiä korvikkeita. Monesti pystyimme esim. norjalaisten kanssa paikkaamaan puuttuvia englanninkielisiä sanoja ruotsinkielisillä. Kyllä hätä keinot keksii ja usein vieraat kielet luistavat luontevasti tositilanteissa. Ihailin nuorisovaihdon aikana myös Islannin uniikkia luontoa lentokenttien välisestä matkasta lähtien. Käytimme yhden kokonaisen päivän matkustamiseen. Matkustimme bussilla lähemmäs 300km Islannin itäpuolelle. Vierailimme mm. Euroopan suurimmalla vesiputouksella sekä laavakentällä, jossa oli pieniä halkeamia, joista purkautui valkoista rikkikaasua. Kuumien rikkipilvien keskellä pystyi jopa seisomaan, jota me tietysti uhmanrohkeina nuorina kokeilimme. Osallistuin nuorisovaihdon ohella viralliseen ystävyyskuntavierailuun, jossa mm. yhtenä päivänä esittelin kylmiltäni kaupungin puoluepoliittiset valtasuhteet sekä luottamuselinten paikanjakomenetelmän. Sain pitkälti itse valita mihin osiin virallisesta ohjelmasta osallistuin, toki välillä ohjelmien tasapainottelu oli hankalaa päällekkäisyyksien vuoksi, kun ei meinannut ehtiä välillä syödäkään. Koko viikko huipentui ikimuistoiseen iltaan, jolloin kaikki nuorisovaihtoon osallistuneet ja kaupungin viralliset edustajat kokoontuivat yhteiselle illalliselle Alvar Aaltomaiseen kulttuuritaloon. Kaikki nuoret intoutuivat pitämään puheita oman kaupunkinsa edustajan jälkeen. Nuorisovaltuusto oli ostanut kaikille osallistujamaiden nuorisovaltuustoille lahjaksi Kaisa Lekan Design Delille suunnittelemia kaakeleita ja astioita. Mielestäni oli tärkeää antaa lahjaksi jotain paikallista, joka tukee oman kunnan yrittäjyyttä brändituotteiden sijaan. Kaisahan on nuorisovaltuuston valtuustokummi. Lahja osui naulan kantaan varsinkin Islannin kohdalla, joka paraikaa remontoi nuorisotilaansa. Ehkä kaakeli löytänee tiensä keittiön seinälle muistuttamaan suomalaisista ystävistä? Ihastusta herätti myös astioiden sisältämät suomenkieliset lauseet. Loppuviikosta vietin paljon aikaa muiden porvoolaisten kanssa, vaikka osa hyvistä rupatteluhetkistä jäikin käyttämättä aamu-unisuuteni vuoksi. Oli mukavaa oppia tuntemaan kokouspöytien äärestä tutut henkilöt myös siviilissä ja solmia uusiakin tuttavuuksia. Tällaiset vapaamuotoiset tapaamiset ovat minusta liian aliarvostettuja ja meidän tulisikin panostaa enemmän aikaa vapaamuotoiseen kanssakäymiseen ja iltakouluihin poliitikkojen ja virkamiesten kesken, ei vain valtuusto- tai hallitustasolla. Tulevaisuutta ajatellen pidän hyvänä ideana nuorten osallistujien mukaan ottamista tällaisiin tapahtumiin. Ystävyyskuntavierailujen osallistujille voisi esim. asettaa nuorisokiintiön. Pidän tärkeänä kaupungin sitoutumista pohjoismaiseen ystävyyskuntatoimintaan ja ystävyyskuntatapaamisiin, vaikkakin osat jäsenkunnista ovat päättäneet siirtää ystävyyskuntatoiminnan painopisteitä enemmän elinkeinoelämän sekä tutkimuksen ja kehittämisen suuntaan. Seuraava ystävyyskuntatapaaminen järjestetään Norjan Hamarissa ensi kesänä. Ystävyyskuntatapaamisia järjestetään joka toinen vuosi, vetovastuun kiertäessä aakkosjärjestyksessä kaupungilta toiselle. Matka rikastutti omaa kielitaitoani ja oli ehdottomasti kohta nelivuotisen nuorisovaltuutettu-urani kohokohta. En kadu hetkeäkään Reykjavikin koneeseen hyppäämistä. Sain matkalta uusia eväitä nuorisovaltuuston toiminnan kehittämiseen sekä uutta energiaa syksyn haasteisiin. Tim Karike Kirjoittaja toimi Porvoon Nuorisovaltuuston puhenjohtajana vuonna 2011 Kävelyllä laavakentällä, jossa oli kiehuvia kraatereita.

9 Motioner inlämnade av SFP:are Begränsning av försäljningen av fyrverkeripjäser. Trafikarrangemang på Tunnbindarebacken. Alternativ lösning för Mannerheimgatans bro. Höjning av skattesatsen. Ebbo skola och Epoon koulu under samma tak. Avlopp och vatten till Andersböle, Mickelsböle, Söderveckoski och Norrveckoski. Annan kalkyl för att räkna ut interna hyran. Illby skola och Ilolan koulu under samma tak. Rekreationsområde i Haikoträskets skog. Lokala råvaror i skolmaten. Planera flera företagstomter. E-böcker till biblioteket. Renovering av Finnby daghem. Bostäder för funktionshindrade och reparation av befintliga bostäder. Avloppstjänster i staden västra byar. Utredning om regionalt medborgarinstitut på språklig grund. Fastighetspolitikens utgångspunkter. Strategi för nybyggnation och reparation. Tove Jansson-dag och barnbokspris. Strategi för skärgården. Detaljplaneändring som gör en helhetslösning för Strömborgska skolan och Kvarnbackens skola möjlig. Sänkning av den interna hyran. Trafikspegel vid Borgå gymnasium. Plan för snabba internetförbindelser i glesbygden. Kursprestation för avklarad förarexamen. Utveckling av strukturen i stadskärnan, trafikarrangemang och nybyggen. Effektiv och ekonomisk användning av Neste Oils överskottsenergi. HBL DET LÄTTA VALET! Kom och träffa våra kandidater! sö 7.10, kl lö 13.10, kl lö 20.10, kl lö 27.10, kl Valdebatt i Saxby skola, Tema: Service i glesbygden Jippo i Lundi el. torg Torgjippo Jippo i Lundi el. torg De senaste evenemangen finns på vår hemsida följ med våra aktiviteter där och på vår facebook-sida SFP i Borgåbygden RKP Porvoo. Kommunalvalet 2012 I Finland förrättas kommunalval söndagen den 28 oktober I valet väljs 51 ledamöter till stadsfullmäktige i Borgå. Röstberättigade är de kommuninvånare som senast valdagen fyller 18 år och som haft Borgå som hemkommun. Befolkningsregistercentralen sänder ut ett meddelandekort till de röstberättigade, vars adress är känd. Den som inte fått kortet eller vars kort har felaktiga uppgifter bör kontakta magistraten i Borgå tfn Hemmaröstning Hemmaröstning förrättas från onsdagen till tisdagen En person vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får rösta hemma i den kommun som i rösträttsregistret har antecknats som hans eller hennes hemkommun. Under vissa lagstadgade förutsättningar får en närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning rösta i samband med hemmaröstningen. Om hemmaröstning skall anmälas skriftligt eller per telefon till centralvalnämnden senast före kl Anmälan kan för den röstande göras av en person som denne har utsett. Anmälan om hemmaröstning lämnas till centralvalnämnden i Borgå, adr. Stadshusgatan 9, Borgå eller per telefon , Servicekontoret Kompassen. Teckna en förmånlig provprenumeration 2 VECKOR 12 DIGIPAKETET INGÅR! Digitala prenumerationen består av e-tidningen, e-tidningsarkivet och tidningsappar för pekplatta och smarttelefon. Klipp här! Ja tack! Jag vill teckna en 2 veckors provprenumeration på Hbl för 12! I prenumerationen ingår den tryckta tidningen samt digipaketet. Mina kontaktuppgifter (Vänligen texta) Namn Adress Postnummer och -ort Tfn betalar portot HUFVUDSTADSBLADET Avtalskod SVARSFÖRSÄNDELSE Födelseår E-post E-postadressen fungerar som användarnamn på den digitala prenumerationen. Du får anvisningar per e-post. KSF Media får ta kontakt per e-post KSF Media får ta kontakt per sms Erbjudandet gäller t.o.m Prenumerationen börjar inom några dagar efter att vi fått din kupong och gäller endast privathushåll som inte har Hbl. Utlandsprenumeranter betalar en postavgift. Namn- och adressuppgifter kan användas i KSF Medias marknadsföring. KSF Media förbehåller rätten att godkänna prenumerationen. I priset ingår moms. Alla som prenumererar under 2012 deltar automatiskt i KSF Medias stora prenumeranttävling där vinnaren får välja mellan tre olika presentkort (värde ). Tävlingsreglerna finns på

10 10 Vårt Borgå SFP i ett nötskal Vi arbetar för en stark svenskhet en fungerande tvåspråkighet en levande nordism en stärkt europeisk gemenskap ett globalt ansvar Vi anser att välstånd och rättvisa föds ur ett samhälle som tjänar individen en ekonomi som stöder privata initiativ och hänsyn till miljön ett utbildningsväsen som ger utvecklingsmöjlighet för alla ett socialskydd som både bär och aktiverar SFP är ett frisinnat parti Frisinne som i tolerans, liberalism och öppenhet Frisinne som i högt i tak Frisinne som i frihet att tänka högt. Själv. I samarbete med andra partier och folkrörelser verkar SFP för frihet, rättvisa, jämlikhet och tolerans. SFP i Borgå I Borgå har SFP fem lokalavdelningar Borgå centrum, Borgå Västra, Borgå Östra, Borgå Norra samt Borgå Södra och skärgård. Därutöver har också Svenska kvinnoförbundet och Svensk Ungdom egna lokalavdelningar. Lokalavdelningarna är den drivande kraften för den lokala verksamheten. Avdelningarna informerar medlemmarna och ordnar diskussionskvällar och andra tillställningar med ämnen som är aktuella inom respektive avdelnings verksamhetsområde. Verksamheten koordineras av en takorganisation, den s k kommunorganisationen (KO), vars styrelse består av medlemmar från alla lokalavdelningar. KO:s verksamhet koncentreras till allmänna frågor och KO tar ställning i frågor som berör hela stadens område. KO ansvarar också för SFP:s kampanjarbete i samband med val. Du kan stöda vår verksamhet genom att bli medlem i en av våra lokalavdelningar. SFP:s lokalavdelningar finns alltid nära Dig: SFP i västra Borgå strävar efter att följa med utvecklingen i de skolor som rör barn och unga på det egna området, slå vakt om trafiksäkerheten och den svenskspråkiga servicen (bla åldringsvården/hemservicen för seniorerna i bygden). Ytterligare målsättningar är att nå en lösning för avloppssituationen, samt att aktivt påverka att en delgeneralplan utformas. Lokalavdelningen vill även aktivt motarbeta planerna på ett flygfält i västra Borgå. Ordförande Susanne Ahlqvist SFP i södra Borgå glesbygd och skärgård verkar som namnet säger i Borgå glesbygd och skärgård och strävar efter att bevaka glesbygdens och skärgårdens invånares intressen. Tanken är att lokalavdelningens medlemmar tillsammans bättre skall kunna påverka i ärenden och frågor som berör det egna området. Ordförande Kristel Pynnönen SFP i Borgå norra byar vill påverka beslutsfattare och myndigheter i frågor som berör det egna området. En av de allra viktigaste uppgifterna har varit och är att trygga och förstärka Saxby skolas verksamhetsförutsättningar. Tidvis har skolans framtid varit ytterst osäker, men tack vare föräldrarnas och SFP:arnas insats lyckades man alla tillsammans avvärja hotet. Avdelningens arbete för områdets enda svenskspråkiga byskola fortsätter! Ordförande Maj-Louise Wilkman, Finnby SFP i Borgå centrum verkar som namnet säger mitt i Borgå och har SFP:s kontor i kulturhuset Grand vid torget som sin hemvist. Med sina drygt 350 medlemmar är SFP i Borgå centrum den största av lokalavdelningarna i Borgå. Avdelningen vill öka kontakten mellan stadens beslutsfattare och föreningens medlemmar samt aktivt ta del i samhällspolitiken och reagera på aktuella frågor. Ordförande Annika Lindroos SFP i östra Borgå lk har regelbundna möten i vilka medlemmarna diskuterar aktuella lokala och kommunala ärenden, de deltar i debatter, i nyländska kretsens årsmöte och SFP:s årliga partidag. Till partidagen brukar avdelningen lämna in motioner med varierande tema, bl a har de arbetat för närproducerad mat i daghem, skolor och servicehem för åldringar. Ordförande Annette Forsblom, Illby Svenska kvinnoförbundet i Borgåbygden Kvinnoförbundet är en samling aktiva kvinnor (och någon man!) som bor i Borgå och gärna diskuterar och agerar i frågor som ligger medlemmarna nära om hjärtat. Under de senaste verksamhetsåren har föreningen bl a lämnat in ett medborgarinitiativ kring skolmaten i Borgå, deltagit i Ljus mot Våld-kampanjen och startat en insamling av förnödenheter till Borgå skyddshem. Ordförande Anne Sjöström Svensk Ungdom i Borgå r.f. är partiets ungdomsorganisation Svensk Ungdoms lokalavdelning i Borgå. Vi saknar för tillfället en organiserad verksamhet med en vald styrelse, men aktiva och engagerade ungdomar ställer ändå upp på olika tillställningar. Senast i januari gjorde vi kampanj för vår presidentkandidat Eva Biaudet genom att röra oss ute i centrum maskerade som Eva, samtidigt som vi delade ut kampanjtidningar och synnerligen god mörk choklad. Nu i kommunalvalet har vi glädjen att ställa upp ett tiotal borgåungdomar som enas i en gemensam kampanj, med målet att få ungdomarnas representation säkrad i Borgåfullmäktige. Om du har intresse att ställa upp i verksamheten, kontakta undertecknad. Kontaktperson Tim Karike

11 Vårt Borgå Antti Ansas KTK, Ekon kand 194 Ulf Backman Bostadschef, freelance-journalist Asuntopäällikkö, freelance-toimittaja Nimeni on Antti Ansas ja olen 33-vuotias porvoolainen perheenisä. Harrastan joukkueurheilua ja vietän paljon aikaa lasten ja nuorten parissa. Järjestöihmisenä olen jo useamman vuoden hoitanut erilaisia luottamustehtäviä, taloudenhoidosta johtotehtäviin. Työelämässä olen kohdannut yritysmaailman haasteet ja luonut menestystä myynnin ja liiketoiminnan kehitystehtävissä. Haluan päästä vaikuttamaan päätöksiin jotka koskevat nuorten fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Liikunta ja urheileminen ovat tärkeitä tekijöitä johdattamaan nuoria aktiiviseen, sosiaaliseen ja tasapainoiseen elämään. Nuoret ovat meidän tulevia elättäjiämme. Huolehtikaamme heistä niin tulevaisuutemme on niin taloudellisesti kuin rakenteellisesti turvattu. Liikunta- ja urheiluseurojen tukeminen, liikuntatilojen ylläpitäminen ja kehittäminen ovat asialistallani. Yrittäminen ja yhteistyö ovat avainsanoja yhteiskuntamme kehittämisessä. Opettakaamme tämä lapsillemme jo varhaisessa vaiheessa. Haluan varmistaa että päiväkodit ja koulut tarjoavat lapsillemme turvallisen ja iloisen kasvuympäristön. Lähellä sydäntäni on myös kansainvälisyys, joka näkyy parhaiten maailmanlaajuisen ystäväpiirini muodossa. Koen kieliosaamisen suurena rikkautena ja haluan tukea ihmisiä jotka haluavat laajentaa näköpiiriään myös rajojemme ulkopuolelle. Jag heter Antti Ansas och är en 33årig familjefar från Borgå. Jag sysslar med olika lagsporter och trivs bland ungdomar. Jag har under flera års tid varit föreningsaktiv och skött förtroendeuppdrag i olika föreningar där jag bl a ansvarat för ekonomi och fungerat som ordförande. I arbetslivet har jag mött flera utmaningar inom företagsvärlden och byggt en karriär inom försäljning samt affärsutveckling. Motion och idrott anser jag vara viktiga element i barnens uppväxt och bidrar starkt till ett aktivt, socialt och balanserat liv. Den unga generationen kommer att försörja oss i framtiden. Genom att ta hand om barnen kan vi trygga samhället en god framtid både ekonomiskt och socialt. Att stöda motions- och idrottsföreningar samt upprätthålla och utveckla idrottsanläggningarna är saker jag kommer att jobba för. Endast tillsammans kan vi utveckla vårt samhälle. Den s.k. talkoandan bör vi lära våra barn redan i ung ålder. Utöver detta vill jag se till att dagvården och skolorna ger våra barn en trygg och glad omgivning att växa upp i. Internationalitet ligger också nära mitt hjärta. Det syns närmast i form av mitt breda kompisnätverk världen över. Jag upplever att språkkunskap är en rikedom och jag stöder gärna människor som vill se världen utanför vårt lands gränser. Ren, Hel och Trygg Jag jobbar vidare med temat ovan. Det gäller vår vardagliga omgivning men också om kommande beslut i det politiska livet. Ren, Hel och Trygg betyder också att Borgåborna trivs i en stad som erbjuder god service i stället för könummer, erbjuder omsorg i stället för obegripliga bortförklaringar. Nu om någonsin gäller det också att trygga vårt modersmål i Borgå. Ren, Hel och Trygg betyder även att samarbetet i vår stad är öppet och ärligt, baserar sig på ekonomiskt och ekologiskt hållbara lösningar. Med sunt förnuft i behåll och tillsammans. Ren, Hel och Trygg betyder mera än att man bara tvår sina händer. Det handlar också om rättvisa och jämlikhet. T ex våra barn och barnbarn har rätt till trygga skolor och dagvård samt trygg skolväg. Skolorna skall även tekniskt vara i skick. Jag har jobbat de senaste 35 åren inom planläggning, boende och byggande. Före det på arbetsförmedlingen. Jobbat på socialkansli och inom logistiksektorn. Invånarnas vardag är således mig välbekant såväl i glädjestunder som i svårare situationer. Frilansande journalist sedan 1980-talet och har internationell funktionärslicens inom friidrotten. Inom politiken nu bl a fullmäktigeledamot, gruppordförande och ordförande för bildning snämnden samt medlem i kyrkofullmäktige. Töissä Viimeiset 35 vuotta kaavoituksen, rakentamisen ja asumisen alalla. Ennen sitä työvoimatoimistossa. Kuljetusalan logistiikkakysymykset tulivat aikanaan tutuksi matkan varrella kuten työt kunnan sosiaalitoimistossa. Vapaalla Freelance-toimittajan hommia olen tehnyt 1980-luvulta asti. Urheiluelämään tutustuin jo nuorena monipuolisesti urheilemalla. Myöhemmin kuvaan astui moottoriurheilu alkaen silloisten BUFAK:n ja Porvoon UA:n kisoista. Kuulutus- ja selostushommat aloitin legendaarisista jokamies-luokan kisoista Sondbyn montuissa jatkaen moottoriurheilun SM-tasolle ja yleisurheilun kansanväliselle tasolle asti. Voit myös tavata minut hevosurheilun kisapaikoilla. Yleisurheiluun palasin aikanaan perheemme juniorin aloitettua urheiluharrastuksensa kavereiden kanssa korttelipallossa ja koululaiskisoissa. Minulla on yleisurheilun kansainvälinen toimitsijalisenssi. Politiikka Kokemusta tuli aikanaan kunnanvaltuutettuna, valtuustoryhmän puheenjohtajana ja puoluehallituksen jäsenenä. Lisäksi monta vuotta tielautakunnan puheenjohtajana, ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän tilintarkastajien puheenjohtajana ja jäsenenä terveyskeskuksen liittohallituksessa. Tulin uudelleen mukaan viime vaaleissa. Tämän kauden luottamustehtäviä ovat mm. kaupunginja kirkkovaltuuston jäsenyys sekä sivistyslautakunnan puheenjohtajuus. Nykyinen työni asuntopäällikkönä sekä aikaisemmat toimet ja tehtävät antavat hyvät edellytykset tulkita porvoolaisten arkea, iloineen ja suruineen. Parasta nyt: Lapsenlapsi Sofia, 10 kk. 195 Magnus Berg Båtförare, hamnoperatör Venekuljettaja, satamaoperaattori 196 Magnus Björklund Revisor, GRM Hej! Jag heter Magnus Manu Berg, född och uppvuxen i Hammars. Vi bor i en fin stad! Hoppas vi också i fortsättningen kan vara stolta över vår stad. Stora utmaningar med minskade statsstöd, lågkonjunktur osv sätter oss på prov. Jag tror att med ett gott samarbete och bra ekonomisk planering ska vi klara det. En bra basservice är viktig för vår trivsel. Har vi dessa tjänster ok,s å ger vi en bild utåt att Borgå är en bra plats att bo och verka på. En levande landsbygd och skärgård är stadskärnans lungor. Borde inte finnas nån skillnad om du bor på landet eller i stadskärnan, alla har vi samma rätt till god service och omsorg. Låt oss tillsammans kavla opp ärmarna och jobba för ett ännu bättre Borgå att bo och verka i! Terve! Olen Magnus Manu Berg. Syntynyt ja kasvanut Hamarin kylässä. Porvoo on hieno kaupunki! Porvoossa on hyvä elää ja vaikuttaa. Pidetään huolta siitä,että näin on jatkossakin. Suuret haasteet odottavat, pienemmät valtionosuudet, taantuma jne. Uskon että hyvällä yhteistyöllä ja kovalla työllä, nämäkin uhkakuvat hallitaan. Hyvät peruspalvelut, koulutus, päivähoito, vanhustenhoito jne tärkeitä. Nämä asiat kun kunnossa, niin Porvoo jatkossakin hyvä paikka elää ja vaikuttaa. Elävä maaseutu ja saaristo on kaupungin keuhkot. Tehkäämme siis sellaisia päätöksiä, että jatkossakin voi asua ja toimia maaseudulla ja saaristossa. Jokaisella asukkaalla on oikeus hyviin peruspalveluihin, oli asuinpaikka saaristossa tai kaupungin keskustassa. Kääritään ylös hihat ja tehdään Porvoosta vielä parempi paikka elää ja toimia! Ett framgångsrikt näringsliv kombinerat med en god kostnadskontroll ger kommunen de resurser som behövs för att upprätthålla en god servicenivå inom vården, äldreomsorgen, utbildningen och kulturen. Därför bör kommunens näringspolitik vara aktiv och stöda företagsetableringar bland annat via en effektiv och god markplanering. Framgångsrik företagsverksamhet kräver tillgång till yrkeskunnig personal, därför bör vi satsa på yrkesutbildningen i vår region. Då jag verkat som styrelseordförande i samkommunen för den svenska yrkesutbildningen i Östra Nyland har det blivit klart för mig hur viktigt det är att vi på svenskt håll kan förena våra krafter över kommungränserna och skapa en tillräckligt stark, enspråkigt svensk yrkesutbildningsanordnare som även på sikt kan erbjuda våra ungdomar en god utbildning och fortsättningsvis förse regionens näringsliv med välutbildad, språkkunnig personal. Den svenskspråkiga yrkesutbildningen i vår region behöver dessutom snabbt nya, tidsenliga utrymmen. Kulturen fungerar som en motor för all samhällelig utveckling därför är Konstfabrikens förverkligande en framgångsfaktor för Borgå. Vi bör dock komma ihåg, att förutom goda utrymmen är ett aktivt föreningsliv och framgångsrika lokala aktörer en förutsättning för ett levande kulturliv på orten. Den stora mångfalden av lokala föreningar och kulturaktörer får inte glömmas i skuggan av Konstfabriken utan bör fortsättningsvis aktivt stödas av staden. En annan framgångsfaktor för Borgå stad är dess unika miljöer, i centrum, i skärgården och på glesbygden. Attraktiva miljöer skapar den inflyttning och tillväxt som möjliggör en fortsatt utveckling av staden. Nybyggande bör ske så att det främjar tillväxt utan att unika miljöer förstörs. Vårt mångfaldiga och unika kulturarv bör förvaltas för kommande generationer på ett förnuftigt sätt. 197 Cecilia Björkskog Ped. mag, klasslärare KM, opettaja 198 Torbjörn (Toba) Blomqvist Pol.kand., försäljningsdirektör VTK, myyntijohtaja Mitt Borgå är tryggt och välmående. Barnen på daghemmen och i skolorna ska få känna sig trygga och må bra. Barnen har rätt att bli sedda och hörda varje dag och i små grupper är detta möjligt helt på annat sätt än i enorma grupper med lite personal. Åldringar som hjälpt till att bygga upp vårt land förtjänar ett vördnadsfullt bemötande både inom åldringsvården och i samhället. De har rätt att känna sig trygga och få ett vänligt bemötande. Detta möjliggörs igen med tillräcklig personal på åldringshemmen. Ett välmående Borgå får vi också genom att uppmuntra till företagsamhet. Samtidigt måste vi stöda utslagna och hjälpa dem hitta sitt egna spår i livet där livet känns meningsfullt. I ett tryggt och välmående Borgå är luften ren och där kan man gå in i någon av våra vackra parker och njuta av miljön. I mitt bagage finns flera utbildningar och förtroendeuppdrag. För tillfället är jag kassör och simombud i Folkhälsan i Borgå. Jag jobbar som klasslärare och fritiden ägnar jag åt familjen, aktiviteter med hunden samt motion. Porvooni on turvallinen ja hyvänvointinen. Lapsilla päiväkodeissa ja kouluissa on oikeus turvalliseen ympäristöön. Lapsilla on myös oikeus tulla nähdyiksi ja kuulluiksi joka päivä ja tämä onnistuu pienessä ryhmässä aivan toisella tavalla kuin isossa ryhmässä missä on pieni henkilökunta. Vanhukset jotka ovat auttaneet maamme rakentamisessa ansaitsevat kunnioittavan kohtelun sekä vanhustenhuollossa että yhteiskunnassa. Heillä on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja ansaitsevat ystävällisen vastaanoton. Tätä mahdollistetaan taas mm. riittävällä henkilökunnalla vanhainkodeissa. Hyvänvointinen Porvoo saadaan myös kannustamalla yritteliäisyyteen. Samalla meidän täytyy tukea syrjityt ja auttaa heitä löytämään oma tie elämässä missä elämä tuntuu mielekkäältä. Turvallisessa ja hyvänvointisessa Porvoossa ilma on raikas ja siellä voi kävellä kauniiseen puistoon ja nauttia ympäristöstä. Matkalaukustani löytyy lukuisia koulutuksia sekä luottamustehtäviä. Tällä hetkellä olen rahastonhoitaja ja uintivastaava Porvoon Folkhälsanissa. Olen luokanopettaja ja vapaa-aikani vietän perheeni kanssa, koiraharrastuksien parissa sekä kuntoilemalla. Jag vill trygga verksamhetsförutsättningarna för hela Borgå. Skärgården och byarna utanför centrumområdet måste också utvecklas och vatten- och avloppstjänsterna byggas ut. Basnäringarna och företagsamheten måste främjas. Skärgårdsstödet måste riktas till skärgården. Det gäller politikernas moral. Det ska vara lättare att bygga i skärgården och på glesbygden. Byggnadsförbud får inte gälla i evighet. Föreningsverksamheten måste erhålla mera stöd. Föreningshusens funktion som verksamhetsutrymme bör garanteras och de ska vara öppna alla dagar, för all slags verksamhet. Tredje sektorns verksamhet är viktig för kommunens invånare = producera innehållsrik fritid för gammal och ung. De kommunala pengarna kunde fås att räcka längre via en vettig styrning. Detta ger levande byar och skärgård. Skolorna bör finnas nära hemmet så länge barnen är små och skolskjutsar skötas på ett rättvist och tryggt sätt. Skolindragningarna får inte fortsätta. Vi bör konkurrensutsätta och effektivitetsgranska all kommunal verksamhete som ger högre internhyror. Vi bör göra all upphandling i vårt närområde, det tryggar utkomsten och sysselsättningen i regionen. I många kommuner är detta är möjligt, varför inte i Borgå? Den fria bildningen är viktig även i Borgå, jag vill jobba för att Akan igen kan ta hand om påbyggnadslinjen/ 10klassen. Det året har gett otaliga ungdomar bättre vitsord och en mening med livet. Jag vill jobba för att polisen och räddningsväsendet garanteras medel för upprätthållande av grundtryggheten i vår kommun. Det sociala samvetet och det svenska språket är viktigt för mej. Jag brukar se till att saker förverkligas! Kaikkien porvoolaisten toimintaedellytykset tulee turvata. On kehitettävä myös keskustan ulkopuolella olevia kyliä ja saaristo-aluetta ja vesi- ja viemäripalveluita on rakennettava. Porvoon nostama saaristotuki pitää kohdistaa saariston hyväksi. On kyse poliitikoiden moraalista. Rakentaminen pitää olla helpompaa saaristossa ja haja-asutusalueilla. Yhdistystoimintaa on tuettava nykyistä enemmän. Seurantalojen käyttöä koko kylän toimintakeskuksina pitää turvata. Ns. vapaaehtoistoiminta on tärkeätä kunnan asukkaille = kustannustehokasta, sisältörikasta vapaa-aikaa, niin nuorille kuin vanhoille. Näin saadaan rahat riittämään pidempään. Näin turvataan kylien ja saariston elinmahdollisuudet. Koulujen on oltava lähellä kotia, niin kauan kun lapset ovat pieniä. Koulukyytejä on järjestettävä turvallisesti ja oikeudenmukaisesti. Koulujen lakkautumisvimmaa ei saa jatkua. On aika kilpailuttaa sitä kunnallista toimintaa mikä aiheuttaa korkeampia sisäisiä vuokria, tai muuten varmistaa toiminnan kustannus-tehokkuutta. Meidän kuuluu tehdä kaikki hankinnat lähialueeltamme, samalla turvaamme yrittäjiemme toimeentulon ja alueemme työllisyyden. Monessa kunnassa tämä on mahdollista, miksei myös Porvoossa? Haluan turvata poliisin ja pelastustoimen toiminta-edellytykset antamalla tarvittavat voimavarat perusturvallisuuden ylläpitämiseen. Minulle sosiaalinen omatunto toimii ohjenuorana! Minusta on turvattava ruotsin kielen asema alueellamme, se on kaikkien edun mukaista! Saan asioita tapahtumaan!

LANDSBYGDSRIKSDAGEN Borgå 25-26.9.2010

LANDSBYGDSRIKSDAGEN Borgå 25-26.9.2010 LANDSBYGDSRIKSDAGEN Borgå 25-26.9.2010 1 En aktiv landsbygdspolitik behövs på alla nivåer! De största globala utmaningarna i den närmaste framtiden handlar om att trygga tillgången på rent vatten, ren

Läs mer

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2011

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2011 RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2011 2 Bit inte i det förgiftade äpplet Älä puraise myrkytettyä omenaa Undertecknad, Tomas Knuts och Johan Österbacka

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018

Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018 Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018 PARTILLE Vår moderata politik grundar sig på följande ståndpunkter: Det grundläggande i ett fritt och demokratiskt samhälle är synen på att varje människa

Läs mer

Guldålder men inte för alla

Guldålder men inte för alla Marcus Henricson 2 2014 Guldålder men inte för alla Pensionärsliv år 2024 Guldålder men inte för alla. Pensionärsliv år 2024. Utgivare: Tankesmedjan Magma www.magma.fi Magma-studie 2 2014 Tryck: Gravity

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

ANTECKNINGAR. Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti 2010.

ANTECKNINGAR. Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti 2010. ANTECKNINGAR Datum Sida 2010-08-27 1 (8) Instans Kommunfullmäktige Tid Tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 19.00-21.10 Plats Kinna Teater, Kinna Närvarande Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24

Läs mer

Föreningslivet frodas!

Föreningslivet frodas! A - Posti Ab Posti Green Mitt i Utgivare: Årgång Esbo svenska kulturförening och Grankulla svenska kulturförening Prick 43 Våren 2015 Föreningslivet frodas! Leva här och nu - Elä tässä ja nyt s.2 Kolumn

Läs mer

Ann Backman och Hanna Nyman. Utvidgad handledning vägen till sysselsättning för unga vuxna

Ann Backman och Hanna Nyman. Utvidgad handledning vägen till sysselsättning för unga vuxna Ann Backman och Hanna Nyman Utvidgad handledning vägen till sysselsättning för unga vuxna FSKC ARBETSPAPPER 1/2014 Utvidgad handledning vägen till sysselsättning för unga vuxna Ann Backman och Hanna

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

optima Mat för tusen hungriga magar SID 6 Numeroita ja ihmisiä Sivu 9 Personligen tycker jag om utmaningar SID 22 Utbildning Koulutus

optima Mat för tusen hungriga magar SID 6 Numeroita ja ihmisiä Sivu 9 Personligen tycker jag om utmaningar SID 22 Utbildning Koulutus optima Utbildning JULKINEN TIEDOTE OFFENTLIG INFORMATION Koulutus Mat för tusen hungriga magar SID 6 Numeroita ja ihmisiä Sivu 9 Personligen tycker jag om utmaningar SID 22 Valuta för kurspengarna Service

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Selvitys laajennetusta kunnallisesta yhteistyöstä Pietarsaaren alueella

Selvitys laajennetusta kunnallisesta yhteistyöstä Pietarsaaren alueella Oy Pietarsaarenseudun Elinkeinokeskus Concordia Ab Koulukatu 23, 68600 Pietarsaari Yhteenveto Selvitys laajennetusta kunnallisesta yhteistyöstä Pietarsaaren alueella 28. Joulukuuta 2009 Synocus Oy Bulevardi

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Vårt Luleå. valspecial. 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13. 400 valarbetare Sidan 16. En informationstidning från Luleå kommun.

Vårt Luleå. valspecial. 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13. 400 valarbetare Sidan 16. En informationstidning från Luleå kommun. Vårt Luleå Vårt Luleå Nr 3 2014 valspecial En informationstidning från Luleå kommun. Nr 3 2014 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13 400 valarbetare Sidan 16 Ett nummer om kommunvalet valspecial Söndagen

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Så här fungerar vår demokrati

Så här fungerar vår demokrati Så här fungerar vår demokrati 1 Innehåll Finland är en demokrati... 3 Finländska värden... 5 Grundlagen... 7 Rättigheterna gäller alla... 8 Statsmakten tillhör folket... 12 Finland är en rättsstat... 17

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

BO-BOOM! VÄSBY SJÖSTAD JA ELLER NEJ? Folket är med och skapar sin stad HÖGT RANKAD I BÄST ATT BO NR 3/2014

BO-BOOM! VÄSBY SJÖSTAD JA ELLER NEJ? Folket är med och skapar sin stad HÖGT RANKAD I BÄST ATT BO NR 3/2014 NR 3/2014 VÄSBY SJÖSTAD JA ELLER NEJ? HÖGT RANKAD I BÄST ATT BO BO-BOOM! Folket är med och skapar sin stad NÄRINGSLIVET I VÄSBY Entreprenörskap och socialt ansvar på Näringslivsdagen er du fl i t t ar

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m):

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Prot. 1998/99:87, 28 april 14 Folkbildning Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Fru talman! Det är fyra motioner som vi nu skall behandla. Alla berör

Läs mer

Protokoll del 2 Onsdag & Torsdag. Västeråskongressen

Protokoll del 2 Onsdag & Torsdag. Västeråskongressen Protokoll del 2 Onsdag & Torsdag Västeråskongressen 5 11 november 2001 I föreliggande protokoll från den 34e ordinarie socialdemokratiska partikongressen 2001 har motioner och partistyrelsens utlåtanden

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Handlingar. Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund

Handlingar. Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Handlingar Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Innehåll Information Välkommen 4 Praktisk information 5-7 Schema (övergripande) 8 Förslag på föredragningslista 9-10 Förslag på arbetsordning 11-15

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Fem skjutslistor för en vanlig skoldag

Fem skjutslistor för en vanlig skoldag VärmePunkten Lisavägen 1, 65610 Korsholm Tel. 06-417 7455. Vard. 9-17 Fem skjutslistor för en vanlig skoldag Det är rektor Johan Smedlunds tur att vara taxivakt. I handen håller han en mapp med listor

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Socialdemokraterna i Sigtuna kommun Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 2 (28) Innehållsförteckning Låt utvecklingen fortsätta för alla, inte bara några... 3 Kvalitet i kommunens verksamheter och kommunal

Läs mer