Miljöanpassa arbetsplatsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöanpassa arbetsplatsen"

Transkript

1 Miljöanpassa arbetsplatsen i Sandvikens Kommun efter ett häfte utarbetat av Avesta Kommun

2 Inledning Var man miljöanpassa sin arbetsplats? Skälen är flera. En ansvarskänsla in vår gemensamma miljö och en vilja inte da denna och i längningen även oss själva kan vara ett skäl. Ett annat är en miljöanpassning kan meda socialt positiva effekter på arbetsplatsen genom man genom ett gemensamt arbete, strävar mot gemensamma mål och därigenom får en bättre samhörighetskänsla. Någonting som inte är lika känt, men som kan verka som en saftig morot är den ekonomi vinst som uppkommer av miljöanpassningarna. Till exempel kan man min sin elbrukning med 75% genom en sådan enkel sak som stänga av dator och skärm efter arbetsdagens slut. Detta motsvarar ca 400 kronor per år och apparat. På en arbetsplats med 20 anställda skulle detta innebära en besparing på 8000 kronor årligen. Pengar som istället skulle kunna användas till något personalen länge har velat investera i, t.ex. en tjänstecykel eller en utflykt. Ett annat exempel är användningen av engångsmuggar i fikarummet. Tre engångsmuggar per arbetsdag kostar ungefär 300 kronor per år. Multiplicerat med 20 blir kostnaden 6000 kronor årligen. För dessa pengar skulle man t.ex. kunna köpa in porslinsmuggar, som håller i åtskilliga år och ändå få pengar över. Och dessa två exempel är ändå bara en liten del i allt som ekommer på en arbetsplats Oavsett vilket skäl man har till göra en miljöanpassning av arbetsplatsen finns det alltså mycket vinna på det. Men hur går man tillväga vid denna anpassning? Följande text är ett sök ge en kortfad och lättöverskådlig beskrivning av vad det kan vara bra tänka på och hur det kan gå till miljöanpassa arbetsplatsen.

3 Schematisk bild av hur miljöanpassningen går till 1 1 Miljöinventering: Miljöinventering: Hur Hur påverkar påverkar vi vi miljön miljön och och vilka vilka krav krav måste måste vi vi uppfylla? uppfylla? 1är 1är göra göra en en inventering inventering på på arbetsplatsen arbetsplatsen kunna kunna få få överblick överblick över över hur hur miljön miljön påverkas. påverkas. 2 2 Miljöpolicy: Miljöpolicy: Hur ser vi på miljön? Hur ser vi på miljön? Miljöpolicyn Miljöpolicyn speglar speglar synsättet synsättet på på miljöfrågorna miljöfrågorna och och hjälper hjälper till klargöra hur visionen till klargöra hur visionen ser ser ut. ut. 5 5 Uppföljning/revision: Uppföljning/revision: Hur Hur går går miljöarbetet? miljöarbetet? Hur vi bättra oss? Hur vi bättra oss? En En revision revision görs görs få få grepp grepp om om hur hur miljösituationen ser ut. miljösituationen ser ut. Resultatet Resultatet av av miljöarbetet miljöarbetet utvärderas utvärderas nya bättringar nya bättringar kunna kunna planeras. planeras. 3 3 Miljömål: Miljömål: Vad Vad bättras? bättras? Konkreta mål arbeta mot Konkreta mål arbeta mot sätts sätts upp upp det det kommande kommande året. året. 4 Miljöprogrammet: Miljöprogrammet: Hur Hur vi vi gå gå tillväga? tillväga? Vem gör vad? Vem gör vad? Programmet Programmet ange ange hur hur policy policy och och mål mål uppfyllas, uppfyllas, samt vilka som ansvarar samt vilka som ansvarar varje varje handlingsplan. handlingsplan.

4 Miljöinventering: hur påverkar vår verksamhet miljön hur används råvaror och resurser vilka maskiner och apparater mm finns allt sammanställs i en rapport Miljöpolicyn klargör inställning och handlande i egna miljöfrågor vara väl ankrad hos chefen vara tydlig och lättillgänglig vara grunden verksamhetens miljömål vara ett genomtänkt dokument och verksamhetens ledstjärna utgå från miljöinventeringens resultat Miljömålen fastställs av ledningen, dokumenteras och följs upp konkretiserar vad miljöarbetet uppnå hittar de värsta miljöbovarna och utgår från dem prioriterar målen, även utifrån ev besparingar formulerar både övergripande och detaljerade mål

5 är konkreta och mätbara mål anger tidpunkt då målen vara uppnådda Miljöprogrammet visar uppsättning av handlingsplaner hur miljömålen uppnås innehåller tidsplan, resurser och ansvarig vara enkelt och konkret visar på kostnader och avsa nödvändiga resurser påvisar ansvarig varje handlingsplan (aktivitet, mätning och resultatredovisning) Uppföljning/revision: resultaten göras synliga Organisation: roller, ansvarsområden och befogenheter bör definieras, dokumenteras och informeras om det finnas tillräckliga personella och ekonomi resurser

6 Exempel på inventeringsområden: kontorsutrustning brukningsartiklar papper/kontorsmaterial möbler och inredning kök/fikarum städning resor och transporter avfallshantering energianvändning Exempel på miljöpolicy (inom kommunal verksamhet) Förvaltningen aktivt bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom hushålla med resurser och genom praktisera kretsloppstänkande Förvaltningen aktivt arbeta uppfylla intentionerna Sandvikens kommuns lokala Agenda 21. Inköp och upphandling av varor och tjänster ske med största miljöhänsyn, där miljömärkta produkter (t.ex. TCO-märkning, Bra Miljöval, Svanen) eller produkter som uppfyller motsvarande krav väljs i sta hand. Förvaltningen strävar efter effektivisera verksamheten ur miljösynpunkt. Förvaltningen betraktar miljöanpassning som likvärdig med verksamhetens funktion, kostnader och arbetsmiljö. Förvaltningen strävar efter : vid all upphandling prioritera produkter/tjänster med minsta möjliga påverkan. min materialbrukningen genom återanvändning och återvinning. min energianvändningen och välja energikällor med så liten miljöpåverkan som möjligt. miljöanpassa varutransporten och resor. Krav på miljömärkning och miljödeklaration ställas på leverantörer av varor och tjänster.

7 Exempel på miljömål Inom ett år brukningen av kopieringspapper min med 20%. Inom ett år iordningställa en återvinningsstation kontoret. Inköp av tjänstecykel ske inom tre månader. Vid kortare resor inom centrala Sandviken cykel användas. Senast alla som måste använda egen bil i tjänsten ha möjlighet till eluttag motorvärmare. Köpa TCO 95-märkta datorer och bildskärmar (eller motsvarande). Inköp Undvika PVC-produkter. Alltid efterfråga miljövarudeklarationer och miljömärkta produkter, t.ex. papper och datorer. Apparater med berier (t.ex. bärbar telefon) inte innehålla kadmium eller någon annat starkt miljöbelastande ämne. Datorer, skrivare mm vara godkända genom TCO-märkning eller klara av motsvarande krav. Energi/ven Lyset i rummet släcks vid fika- och lunchraster, samt när rummen inte används. Datorer stängs av om de ej användas inom 30 minuter. Vid inköp av apparater alltid energi-brukningen grans. Kontorsapparater som inte används stängs av. Alla datorskärmar utrustas med skärmsläckare. Snålspolande kranar installeras. Faktaruta: Miljömärken Falken - Naturskyddseningens Bra Miljöval. Svanen - Statlig miljömärkning som är gemensam hela Norden. KRAV - Garanterar ekologisk produktion av fram allt mat. Eloff strömsnål - visar vilka produkter som är energieffektiva. Framtagen av Nutek. TCO 99 - Märket finns på datorer och visar datorn uppfyller stränga krav på arbetsmiljö, miljöpåverkan och den är energieffektiv. Papper Kopieringspapper, brevpapper mm vara märkta med Svanen, Bra miljöval el motsvarande. Toalett-, hushålls- och torkpapper vara märkta med Svanen, Bra Miljöval el motsvarande.

8 Returpappersbaserat kopieringspapper användas när krav på papperskvalité inte är nödvändig. Dubbelsidig kopiering utnyttjas i största möjliga utsträckning. Protokoll från möten sätts in i pärm, istället delas ut till var och en. Elektronisk post användas så långt som möjligt. Engångsartiklar Inga engångsmuggar/assietter används vid fika. Kemikalier Miljömärkt tvål, diskmedel, blomnäring. Pennor, tippex mm inte innehålla onödigt miljöbelastande kemikalier. Resor och transporter Min resandet genom ina telefonmöten samt se över möjligheten till arbeta hemifrån någon dag i veckan. Res med så liten miljöpåverkan som möjligt, genom använda tåg vid långa transporter och cykel vid korta, där så är möjligt. Tidsstyrda motorvärmare installeras vid parkeringen så de kan användas när egen bil måste användas i eller till arbetet. Kollektiva resor till och från jobbet när så är möjligt. Faktaruta: I Sverige står vägtrafiken de enskilt största utsläppen av kväveoxider (ca 50%), koloxid (ca 75%) och koldioxid (ca 30%). En tom tank, ca 60 l bensin (45 kg) ger: kg avgaser kg ven och kvävgas kg koldioxid - 5 kg koloxid, kolväten mm Exempel på miljöprogram Allmänt Ett miljöombud utses på varje arbetsplats. All personal informeras om kommunens och valtningens arbete. Information och uppföljning av miljöarbete s vid behov på ordinarie arbetsplatsträffar, dock minst 4 gånger per år. En miljöinventering görs på arbetsplatsen. Utse en eller flera personer som får i uppdrag aktivt arbeta med minskning av arbetsplatsens miljöbelastning, samt framtagning av slag till miljöpolicy och miljöprogram. Starta boking av alla inköp och mätning/vägning av sopor, kompost och returpapper mm, detta kan sedan leda till ett miljöbokslut arbetsplatsen.

9 Inköp av tjänstecykel. Iordningställa återvinningsstation där allt avfall sorteras. Anordna en tavla där arbetsplatsens miljöprogram visas. Källsortering Instruktioner hur källsortering ske finns tillgänglig vid återvinningsstation. Följande kan lämnas: Kontorspapper, tidningar, journaler mm Papperspackningar Wellpapp Glas Berier Hårda plastpackningar Metallpackningar Lysrör och lågenergilampor Elektroni apparater Miljöfarligt avfall Kärl pappersinsamling finns på alla kontor och vid alla kopieringsmaskiner. Faktaruta: Genom återvinna tidningspapper spar man 25-60%, stål ca 30%, glas upp till 1/3 och aluminium upp till 95% av energiåtgången i hållan-de till utvinna / tillverka nytt. Dessutom mins ven och luft-oreningarna med mellan 35 och 85%. Vid återanvändning av glas går det åt 90% mindre energi än vid nytillverkning. Om alla i Sverige skulle lämna in en läskkapsyl var till metallåter-vinningen, så kan man tillverka inte mindre än 14 nya Volvobilar av den återvunna metallen. Allt organiskt avfall från fikarum (och lunchrum) komposteras. Övrigt avfall sorteras och lämnas till återvinning eller störing om så är möjligt. Tips på sparåtgärder när det gäller papper; Kopiera dubbelsidigt Fyll faxen med begagnat papper, men se till den tomma sidan hamnar rätt! Även när du skickar ett fax kan ett begagnat papper användas. Ha alltid en låda med använt papper bredvid kopiatorn. Ibland behöver man testa flera gånger innan man är nöjd och då behöver man inte slösa på oanvända blad. Ställ en låda med begagnade papper på skrivbordet, bra ha som kladdpapper. Inte rän papperet är använt på båda sidorna är det brukat! Då läggs det i pappersåtervinningen!

10 STRATEGI I 5 STEG Den grundläggande strategin min avfallsmängden kan sammanfas i 5 steg. Försök tillämpa rangordningen i listan: 1. Minimera. Undvik onödiga packningar 2. Återanvänd. 3. Återvinn. 4. Energiutvinn. Till bränning. 5. Deponera. Uppföljning och åtgärder För kunna säkra sig om arbetet går i rätt riktning är det viktigt göra regelbundna uppföljningar och vidta åtgärder om något inte sker enligt miljöplanen. Detta är lämpligt göra en gång i kvartalet ungefär. Sker uppföljningen sällan finns risk man upptäcker bristerna sent och inget hänt på ett helt år! Nyckeltal Ett bra sätt få en kontinuerlig kontroll över miljöarbetet är pa olika nyckeltal som talar om hur verksamheten fungerat under en given tid. Ett nyckeltal par man genom t.ex. dividera brukningen av kontorspapper med antalet anställda personer. Kvoten som fås fram i detta exempel blir nyckeltalet över hur mycket papper som brukas per anställd. Nyckeltalen bör mätas och beräknas regelbundet. Nyckeltalet kan fungera som en intern motivationsfaktor eftersom miljöarbetet och dess resultat blir tydligare. Nyckeltal - Några tips ta reda på vilka sifferuppgifter Du lätt kan samla in genom t.ex. fakturor utgå från arbetsplatsens miljömål gör upp en plan hur ni kunna utveckla rutiner samla in data till nyckeltalen. Engagera så mycket personal som möjligt. kontrollera uppgifterna är korrekta innan nyckeltalen beräknas. rapportera och informera alla anställda hur ändringen av nyckeltalen ser ut från en period till en annan.

11 Miljörevision I en intern revision kontrolleras hela verksamheten och om miljöarbetet går efter det som är skrivet i miljöprogrammet. hur väl fungerar miljöarbetet? har uppsa mål uppnåtts? lever verksamheten upp till fastställd miljöpolicy eller bör policyn formuleras om? kan miljöledningssystemet bättras på något sätt? fungerar upprättad miljöorganisation? Organisation Vid valet av miljöansvarig bör man tänka på : Utse någon som har miljöintresse och personen i fråga får den tid som behövs miljöarbete fungera. Det är viktigt alla anställda känner till sin roll i miljöarbete och rollerna görs tydliga genom rutiner och ansvarsområden skrivs ned.

12 MILJÖINVENTERING Denna checklista är bra använda sig av ta reda på hur det ser ut på arbetsplatsen i nuläget. Det blir då lättare se vilka ändringar man kan göra och vad man kan spara in på. AVFALL / ÅTERVINNING Vad sorteras i dag? Kontorspapper Blandpapper Wellpapp Papperspackningar Glas Metall Hårdplast Mjukplast Farligt avfall Berier Lysrör Organiskt avfall Gris/hönsmat (matrester/kaffesump mm) Annat.. Finns kompostbehållare? nej ja komposterar ca..liter avfall/vecka Om svaret är nej, finns det möjlighet till kompostering? ja nej Handdukar-personal pappershandduk egen handduk eltork Kaffekoppar-personal engångs porslin Kaffekoppar-gäster engångs porslin Kaffefilter engångs porslin kaffeautomat Lämnas tonerkassetter/patroner till återvinning? ja nej Återanvänds papper till t.ex. kladdpapper? ja nej ibland Används dubbelsidig kopiering? ja nej ibland ENERGI/TRANSPORT Finns lågenergilampor istället glödlampor? ja nej delvis Stänger ni av skärmen/datorn när den inte används? ja nej ibland Är belysningen släckt när rummet är tomt? ja nej ibland Finns möjlighet till fax/elektronisk post? ja nej Finns tjänstecykel? ja nej Samåker personalen i den mån det är möjligt? ja nej ibland Finns timerstyrda motorvärmare på arbetsplatsen? ja nej MILJÖANPASSADE PRODUKTER Köper ni kravodlat kaffe/te? ja nej ibland Använder ni miljömärkta disk/rengöringsmedel? ja nej ibland Sker miljöbedömning vid övriga inköp? ja nej ibland

13 Till sist Se möjligheten! Se möjligheterna med de ökade miljökraven istället se dem som hot! Tänk till! Ha inte bråttom! Kartlägg utgångsläget. Var finns bristerna och var finns möjligheterna? Förankra arbetet! För miljöarbetet bli framgångsrikt krävs ett stort engagemang hos all personal. Informera! Informera personalen om miljöarbetet! Det är viktigt alla står var och inte bara startar utan stå! På så vis pas en gemensam plform bygga vidare på.

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE VISION... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 STUDENTMEDVERKAN I

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Miljöhandbok. Miljösamordnare: Anna Carlsson POLICYER & RUTINER HANDLINGSPROGRAM

Miljöhandbok. Miljösamordnare: Anna Carlsson POLICYER & RUTINER HANDLINGSPROGRAM Miljöhandbok Miljösamordnare: Anna Carlsson POLICYER & RUTINER HANDLINGSPROGRAM 17 Konsumentföreningen Stockholms Miljöpolicy Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsdemokratisk organisation med

Läs mer

Klimatsmart på kontoret

Klimatsmart på kontoret Klimatsmart på kontoret klimatsmart på kontoret 1 Innehåll Resan till jobbet sid. 5 Resor i tjänsten sid. 12 Ledningens rum sid. 11 Receptionen sid. 6 Arbetsrum sid. 7 Kopieringsrum sid. 8 Lunchrum sid.

Läs mer

Policy och riktlinjer för miljöarbetet inom SOS Barnbyar Sverige

Policy och riktlinjer för miljöarbetet inom SOS Barnbyar Sverige Policy och riktlinjer för miljöarbetet inom Sverige Innehåll 1. Avsiktsförklaring...1 1.1 Med sikte på en hållbar utveckling...2 1.2 Policy och principer...2 2. Organisationens miljöpåverkan...3 2.1 Fokusområden...3

Läs mer

Klimatsmart på kontoret

Klimatsmart på kontoret Klimatsmart på kontoret klimatsmart på kontoret 1 Innehåll Resan till jobbet sid. 5 Ledningens rum sid. 11 Arbetsrum sid. 7 Resor i tjänsten sid. 12 Receptionen sid. 6 Stockholms klimatutmaning är ditt

Läs mer

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK Miljöstrategier för bostadsområden baserade på underhåll och samråd Susanna Elfors & Örjan Svane Forskningsrådet Formas och författarna Grafisk form: Nilsson Design

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR STAMPEN MEDIA PARTNER: Adeprimo Adiento Appelberg Publishing Group Bröllopstorget...Devote Dobb Production Familjeapoteket Familjeliv Katshing Minnesota Mobiento Odla.nu SvenskaFans.com FanTV... Wallstreet

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Det miljövänliga kontoret

Det miljövänliga kontoret Det miljövänliga kontoret AFA FASTIGHETER, ENERGI OCH MILJÖ För att värna om miljön måste vi alla hjälpas åt. Vi arbetar aktivt för att våra fastigheter ska vara ett attraktivt alternativ även ur ett miljöperspektiv.

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

bildas miljöbok för anställda, ledare och förtroendevalda

bildas miljöbok för anställda, ledare och förtroendevalda bildas miljöbok för anställda, ledare och förtroendevalda Studieförbundet Bilda 2008 redaktör: Magnus Nordqvist grafisk form: Boel Algulin isbn: 978-91 - 976398-1 - 1 tryck: Davidsons Tryckeri AB, Växjö

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014 Stockholms läns sjukvårdsområde Miljöredovisning 2014 Innehåll Inledning 3 Miljöarbetet i SLSO 4 SLSO:s verksamhetsidé 4 Mål och resultat 5 Klimateffektivt 5 Resusreffektivt 7 Hälsofrämjande miljöarbete

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Intern miljörevision

Intern miljörevision Intern miljörevision i Örebro län 7/8 www.t.lst.se Foton: Carina Remröd och Christer Pöhner Publ.nr. 8:23 Förord har, sedan slutet på 1996, ett regeringsuppdrag att använda miljöledningssystem som metod

Läs mer

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Innehåll ETT ÅR MED MILJÖARBETE... 3 ETT BRA AVSTAMP INFÖR DET FORTSATTA MILJÖARBETET... 4 LANDSTINGET VILL VÄRNA VÅR MILJÖ... 4 INLEDNING... 5 VÅR MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Miljöpolicy. Vi ska också, genom att vidga miljö- och hälsoarbetet, v erka för god hälsa och positiv livsmiljö i Jämtlands län.

Miljöpolicy. Vi ska också, genom att vidga miljö- och hälsoarbetet, v erka för god hälsa och positiv livsmiljö i Jämtlands län. Miljöbokslut 2001 Miljöpolicy Landstinget ska i den egna v erksamheten sträv a efter att välja rätt teknisk, ekonomisk och hälsobefrämjande lösning för största möjliga miljöhänsyn. Vi ska också, genom

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Vårt miljöarbete Härryda kommuns miljöredovisning 2001

Vårt miljöarbete Härryda kommuns miljöredovisning 2001 Vårt miljöarbete Härryda kommuns miljöredovisning 2001 Härryda kommuns miljöredovisning 2001 Innehåll Skolträdgården viktig resurs för Rävlandaskolan Miljökalender till hushåll Sammanfattning...1 Inledning...3

Läs mer

Välkommen till Håll Sverige Rents. Miljöutbildning

Välkommen till Håll Sverige Rents. Miljöutbildning Välkommen till Håll Sverige Rents Miljöutbildning Denna miljöutbildning är ämnad för dig som arrangerar ett event. Eventet är eller avser att bli ett: Miljömärkt Event av Miljömärkt Event har en logotyp

Läs mer

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009 Riksantikvarieämbetets Miljöutredning 2009 Innehåll Sammanfattning... 4 Genomförande... 5 Bakgrund... 5 Projektet... 5 Projektets mål... 6 Arbetssätt... 6 Omfattning... 7 Direkta miljöaspekter... 8 Tjänsteresor...

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V LEDARE 1 MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V i på miljöposten är mycket engagerade inom ämnet miljö och hållbar utveckling och istället för att skriva om hur drabbad vår miljö är, har

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Miljöengagemang och miljövanor i Jönköpings kommun 2011.

Miljöengagemang och miljövanor i Jönköpings kommun 2011. Vilka av följande anser du vara de två största miljöproblemen i kommunen? (Fråga.6) Kemikalieutsläpp och gifter i miljön 8 Ohållbar konsumtion och ökade avfallsmängder 0 Övergödning och utsläpp i vatten

Läs mer