Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande ej tjänstgörande ersättare"

Transkript

1 1(16) Protokollet är rensat enligt sekretesslagen och personuppgiftslagen Plats och tid: Kommunkontoret, sessionssalen onsdag den 7 april 2004, Klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Håkan Gusteus, (fp) ordf Edgardo Varas (v) Lilian Johansson, (s) Matti Hansson (c) Viola Blomberg, (c) Aina Skoglund, (s) Matti Hansson (c) ers (s) 40 Rune Olsson, (m) Matti Hansson, (c) ers Rune Olsson, (m) Gull-Britt Johansson, (c) Ann-Katrin Jakobsson, (kd) Övriga närvarande Bengt Axelsson, (c) Mats Hjalmarsson, omsorgschef Eva Olsson, (fp) Dorte Herlev Hansson, sekr. Ingrid Hammarlund, (m) Se i övrigt resp. Sammanträdet öppet för allmänheten. 0 närvarande. Utses att justera: Bengt Axelsson splats och Tid: Onsdagen den 21 april 2004, kl 7.30 Underskrifter Paragrafer Sekretess 26, 27, 31 Ordföranden: Håkan Gusteus Justerare: Sekreterare: Bengt Axelsson Dorte Herlev Hansson BEVIS en har tillkännagivits genom anslag. Beslutsorgan: Sammanträdesdatum Anslags uppsättande Anslags nedtagande Protokollet förvaras på kommunkontoret Underskrift

2 2(16) ON 26 Slumpmässiga framtagna individärenden inom äldreomsorgen s ledamöter fick föredraget slumpmässiga ärenden av vik. biståndsbedömare NN NN s ledamöter har tagit del av ärendena.

3 3(16) ON 27 Slumpmässig framtagna individärenden inom individ och familjeomsorgen s ledamöter fick föredraget slumpmässiga framtagna individärenden av socialsekreterare Åsa Welin och ekonomihandläggare Sara Lundmark. Utredning/Behandling NN Ekonomi NN s ledamöter har tagit del av ärendena.

4 4(16) ON 28 Redovisning av bistånd mot återkrav. Enligt rutiner för återkrav av erhållet ekonomiskt bistånd mot återbetalning skall aktuellt saldo redovisas för omsorgsnämnden i samband med årsbokslut. beslöt på sitt sammanträde att individ- och familjeomsorgen skulle redovisa bistånd mot återkrav inklusive rutiner på nästa omsorgsnämnd. Föreligger sammanställning över fordringar avseende utgivet ekonomiskt bistånd förenat med återbetalningsskyldighet. Enligt riktlinjerna är omsorgsnämndens grundläggande princip att avskrivning kan medges då fordran är äldre än tre år, när personen ifråga är avliden eller om särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan vara att förväntade retroaktiva inkomster, som var en förutsättning för återbetalning av biståndet, inte erhölls. Om den enskilde inte följer avbetalningsplanen, och det bedöms att återbetalningsförmåga finns, kan omsorgsnämnden enligt 9 kap 3 SoL föra talan i länsrätten inom tre år från det kommunens kostnad uppkom. Ledamöterna diskuterade grunderna och rutiner för eftergift av återkrav. Ordförande föreslog att arbetsutskottet ser över nuvarande fordringar och rutiner för återkrav. s beslut Återremittera ärendet.

5 5(16) ON 29 Delegationsanmälan Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation: Omsorgschef Mats Hjalmarsson, nr 38, 39 Handläggare Eva Broberg nr 32a och b, 33 Handläggare Emelie Larsson nr 33, 34 Vik.biståndsbedömare Marianne Kvist, nr 35, 36 Socialsekreterare Kerstin Larsson nr 37 Arbetsutskottets protokoll, , s ledamöter har tagit del av delegationsanmälan och lägger dom till handlingarna.

6 6(16) ON 30 Kostnadsberäkning av ombyggnad av Tallbacken Rune Olsson (m) påtalade att ingen anteckning hade införts i arbetsutskottets protokoll av om kostnadsberäkningen av ombyggnad av Tallbacken avd A och B ett uppdrag som tidigare hade lämnats till förvaltningen och begärde nu aktualisering av uppdraget. s beslut beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en kostnadsberäkning av ombyggnad av Tallbacken avdelning A och B.

7 7(16) ON 31 Anmälan av Dom/Beslut NN har tagit del av domar och beslut och lägger dom till handlingarna.

8 8(16) ON 32 Information och föredragningar - Omsorgschefen informerade om pågående arbete med delning av hemtjänsten och verkställighet av delningen skall ske så snart som möjligt. - Omsorgschefen informerade att psykiatrisjukskötersketjänsten är vakant. - IFO-chefen och MAS-en rapporterade om kommunens deltagande i ett Interregionalt projekt med rubriken Lärande Granskning. I projektet ingick 12 kommuner i gränsregionen mellan Norge och Sverige. Projektet fokuserar på lärande och utveckling inom tre olika verksamhetsområden demensvård, barn- och unga samt arbetsmiljö. IFO-chefen redogjorde för deltagande i granskning av Barnevernstjenesten i Rakkestads kommun med hänsyn till barn- och unga. MAS-en redogjorde från granskning av gruppboendet Lundborgveien i Rakkestad i Norge - med hänsyn till arbetsmiljön. Vad är utmärkande för den goda arbetsplatsen? - Ingrid Hammarlund (m) informerade om fadderbesök på Tallbackens servicehus. - Bengt Axelsson (c) informerade om fadderbesök på Gullvivan. - IFO-chefen presenterade IFO-statistiken tom mars 2004.

9 9(16) ON 33 Åtgärdsplan för LSS verksamheten Omsorgschefen informerade att han och en facklig företrädare har varit på en personalträff på gruppboendet Soläng för diskussion kring samverkansavtalet. s ledamöter enades om att ge förvaltningschefen i uppdrag att till nästa omsorgsnämnd presentera förslag till åtgärd för gruppboendet Soläng. s beslut beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att till nästa omsorgsnämnd presentera förslag till åtgärd för gruppboendet Soläng

10 10(16) ON 34 Rapportering av överförmyndaren Överförmyndaren var inbjuden till omsorgsnämnden för att rapportera om underskott i bokslutet med anledning av att underskottet berodde på ökat behov av goda män och ersättningar till dessa. Överförmyndaren rapporterade att hon administrerar 63 gode män med 65 huvudmän och på grund av huvudmännens mindre medel utgår ersättning från överförmyndaren. Diskuterades överförmyndarens arbetssituation. har tagit del av informationen.

11 11(16) ON 35 Dnr 48/2003 Hunddagis inom Lyktans verksamhet Djur- och miljöskyddsinspektör har i skrivelse till omsorgsnämnden föreslagit att omsorgsnämnden startar hunddagis som dagverksamhet inom LSS. Beredning Se tjänsteskrivelse Se arbetsutskottets protokoll 170, Se tjänstemannaskrivelse av Se arbetsutskottets protokoll 39, s beslut kan inte påta sig någon hunddagisverksamhet då verksamheterna LSS och Lyktan inte har resurser och inte kan garantera den regelbundenhet som krävs.

12 12(16) ON 36 Delegation och attesträttighet Föreslås att omsorgsnämnden lämnar delegation och attesträttighet enligt delegationsordning till Emelie Larsson anställd som handläggare på omsorgskontoret. Beredning Se arbetsutskottets protokoll 45, s beslut beslutar att lämna delegation och attesträttighet enligt delegationsordning till Emelie Larsson anställd som handläggare på omsorgskontoret.

13 13(16) ON 37 Delegation och attesträttighet Föreslås att omsorgsnämnden lämnar delegation och attesträttighet enligt delegationsordning till Pär Lundqvist anställd som ekonom på omsorgskontoret. Beredning Se arbetsutskottets protokoll 46, s beslut beslutar att lämna delegation och attesträttighet enligt delegationsordning till Pär Lundqvist anställd som ekonom på omsorgskontoret.

14 14(16) ON 38 Delegation och attesträttighet Föreslås att omsorgsnämnden lämnar delegation enligt delegationsordning till Marianne Kvist under den tid som Marianne Kvist vikariera som biståndsbedömare på omsorgsförvaltningen. Beredning Se arbetsutskottets protokoll 47, s beslut beslutar att lämna delegation enligt delegationsordning till Marianne Kvist under den tid som Marianne Kvist vikariera som biståndsbedömare på omsorgsförvaltningen.

15 15(16) ON 39 36/2004 Dagverksamhet för dementa Enligt Socialtjänstlagen (2001:453), 3 kap 10 bör kommunen genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka, eller äldre som har funktionshinder. För att avlasta anhörigvårdaren samt ge den dementa stimulans kan dagverksamhet vara ett bra alternativ. Beredning Tjänsteskrivelse daterad Se arbetsutskottets protokoll 56 s beslut beslutar att starta upp en försöksverksamhet avseende dagverksamhet för dementa under en tre månaders period. Finansiering sker genom budgeterade medel för anhörigstöd och anhörigbidrag. En rapportering av verksamheten sker på arbetsutskottet i augusti.

16 16(16) ON 40 Tillfällig resursförstärkning inom äldreomsorgen Områdescheferna och biträdande områdeschefer redogjorde på arbetsutskottets sammanträde 30 april 04 om arbetsbelastningen med att genomföra omorganisationen och därmed delning av hemtjänsten till Lillågården och Håvestensgården Beredning Se arbetsutskottets protokoll 57 s ledamöter diskuterade frågan. Rune Olsson (m) tillstyrkte arbetsutskottets förslag. Gull-Britt Johansson (fp) yrkade på tillägg till arbetsutskottets förslag med att ersätta biträdande områdeschefers arbetstid som sjuksköterskor upp till 1,5 tjänst.. Eva Olsson (fp) yrkade på tillägg till arbetsutskottets förslag att under aktuella 3 månaders period utreda hur och om ledningsfunktionen bör förändras inom äldreomsorgen, med redovisning i omsorgsnämnden i maj. Ajournering begärdes 5 minuter. Propositionsordningen Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och därefter på var och en av tilläggsförslagen och finner att omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Gull-Britt Johanssons tilläggsförslag. s beslut beslutar att biträdande områdeschefer arbetar heltid som biträdande områdeschefer under en tremånaders period. beslutar att bemanningsföretag får anlitas för att ersätta biträdande områdeschefers arbetstid som sjuksköterskor upp till 1,5 tjänst under en tremånaders period. Aina Skoglund (s) och Lilian Johansson (s) reserverar sig mot beslutet om att anlita bemanningsföretag.

Närvarande ej tjänstgörande ersättare Håkan Gusteus, (fp) ordf Matti Hansson (c) 79-93 Inga-Lill Thoren (s)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare Håkan Gusteus, (fp) ordf Matti Hansson (c) 79-93 Inga-Lill Thoren (s) 1(1) Protokollet är rensat enligt sekretesslagen och personuppgiftslagen Plats och tid: Kommunkontoret, sessionssalen torsdag 2 september 2004, Klockan 13.00 16.50 Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare. Lilian Johansson, (s) Inger Andersson (fp) 69-79 Viola Blomberg, (c) Ingrid Hammarlund, (m) Se i övrigt resp.

Närvarande ej tjänstgörande ersättare. Lilian Johansson, (s) Inger Andersson (fp) 69-79 Viola Blomberg, (c) Ingrid Hammarlund, (m) Se i övrigt resp. 1(22) Protokollet är resat enligt sekretesslagen och personuppgiftslagen Plats och tid: Kommunkontoret, sessionssalen torsdagen den 26 maj 2005, Klockan 13.00 18.15 Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50.

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(80) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. Beslutande Eva Norman Kristina Norman, 166-195 Tony Mannelqvist Inger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-23 1 (16) Plats och tid Storstugan Högalid, kl 13.30 17.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kerstin Andersson (c) ordf Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf John Bruun (fp) 2:e vice ordf

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 1(22) Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl. 08.15-09.47, 10.05-11.40, 13.15-14.40 Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 Beslutande Ledamöter Susanne Forsberg (S), ordförande Krister Fagerström

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2014-04-24 1 (24) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13.30--17.40 Sammanträdet ajourneras kl. 15.05--15.25 63 Beslutande Carina Bardh, ordf Mikael Hahn (S) ej 76-77, Eva-Karin Hjalmarsson(S), Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-13:30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Britt-Marie Wall,

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(69) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 5 november 2014, kl. 08.00 13.25, 13.45 16.25. Beslutande Annika Wibrell, ordf. Rickard Norberg Ulf Hansson Else Westerlund

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-10-14

Sammanträdesprotokoll 2009-10-14 Sida 1 (25) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Onsdagen den 14 oktober kl. 10.00 15.30 Partigruppsmöten 08.00 10.00 Ajournering för lunch kl. 12.00 13.00 Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 17.10 med ajournering 10.30-10.55 och 11.50-12.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande 92-115, 117-144 Ingrid

Läs mer

PROTOKOLL. Bengt Åke Jackas. Datum Omsorgsnämnden 2014-02-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35.

PROTOKOLL. Bengt Åke Jackas. Datum Omsorgsnämnden 2014-02-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel (SRD) Ove Schönning

Läs mer

PROTOKOLL. Per Gunnar Larsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-06-10. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30.

PROTOKOLL. Per Gunnar Larsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-06-10. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) 104-111, 116-117 Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M)

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s) Socialnämndens arbetsutskott 28 maj 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer