Närvarande ej tjänstgörande ersättare. Lilian Johansson, (s) Inger Andersson (fp) Viola Blomberg, (c) Ingrid Hammarlund, (m) Se i övrigt resp.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande ej tjänstgörande ersättare. Lilian Johansson, (s) Inger Andersson (fp) 69-79 Viola Blomberg, (c) Ingrid Hammarlund, (m) Se i övrigt resp."

Transkript

1 1(22) Protokollet är resat enligt sekretesslagen och personuppgiftslagen Plats och tid: Kommunkontoret, sessionssalen torsdagen den 26 maj 2005, Klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Håkan Gusteus, (fp) ordf Edgardo Varas (v) Lilian Johansson, (s) Inger Andersson (fp) Viola Blomberg, (c) Aina Skoglund, (s) Maj-Lis Hällgren, (s) Inger Andersson (fp) ers Maj-lis Hällgren (s) Rune Olsson, (m) Gull-Britt Johansson, (c) Ann-Katrin Jakobsson, (kd) Övriga närvarande Bengt Axelsson, (c) Helena Rehnlund omsorgschef Birgit Andersson (fp) ers Eva Olsson, (fp) Dorte Herlev Hansson, sekr. Ingrid Hammarlund, (m) Se i övrigt resp. Sammanträdet öppet för allmänheten. 1 närvarande. Utses att justera: Aina Skoglund (s) splats och Tid: Kommunkontoret, Torsdagen den 2 juni 05, kl 8.00 Paragrafer Sekretess 69 Underskrifter Ordföranden: Håkan Gusteus Justerare : Sekreterare: Aina Skoglund Dorte Herlev Hansson BEVIS en har tillkännagivits genom anslag. Beslutsorgan: Sammanträdesdatum Anslags uppsättande Anslags nedtagande Protokollet förvaras på kommunkontoret Underskrift

2 2(22) ON 69 Slumpmässig framtagna individärenden inom individ och familjeomsorgen s ledamöter fick föredraget slumpmässiga framtagna individärenden av IFO-chef Eva-Lotta Trüschel. Ekonomi NN Utredning och behandling NN s ledamöter har tagit del av informationen i ovanstående ärenden.

3 3(22) ON 70 Delegationsanmälan Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation: Omsorgschef Helena Rehnlund, nr 72 Ekonom Emelie Larsson, nr 63 Handläggare Anna Olofsson, nr 64, 65 Biståndsbedömare Marianne Kvist, nr 71, Biståndsbedömare Maj-Britt Johansson, nr 69,70, Vik. Enhetschef Doris Abrahamsson, nr 62 Avdelningschef Eva-Lotta Trüschel, nr 68, 73, 74, 75, 77 Socialsekreterare Kerstin Larsson nr 75, 76, 77 Socialsekreterare Åsa Welin, nr 73, 74, Socialsekreterare Emma Olofsson, nr 73, 74, 76 Socialsekreterare Anna Isaksson, nr 73, 74, 75, 76 Ekonomihandläggare Sara Lundmark nr 66, 67, 75, 76, 77 Socialsekreterare Jenny Andersson, nr 75, 76, 77, 78 Arbetsutskottets protokoll s ledamöter har tagit del av delegationsanmälningarna och lägger dom till handlingarna.

4 4(22) ON 71 Dnr 111/2005 Anmälan av länsrättens beslut Länsrätten i Vänersborg meddelar beslut i ärende avseende överklagande av beslut om umgängesbegränsning och placering med stöd av LVU; nu fråga om avskrivning. Länsrätten avskriver målet. har tagit del av beslutet och lägger det till handlingarna.

5 5(22) ON 72 Dnr 69/2005 Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorgen enligt 14 kap 2 SoL Föreligger MASens tjänsteskrivelse daterad avseende anmälan av missförhållanden inom äldreomsorgen. MAS Greta Isacson föredrog ärendet. har tagit del av anmälan.

6 6(22) ON 73 Lägesrapport Omsorgschefen informerade om - Rekrytering av enhetschef LSS - Rekrytering av områdeschef för Håvestensgården - Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget. har tagit del av informationen.

7 7(22) ON 74 Information från personal från Tallbacken om resultatenhet Carina Blom och Ann-Marie Edner från Tallbacken berättade om idéen att driva Tallbacken som en resultatenhet och belyste personalgruppen, hur får vi en bra resultatenhet, tydlig styrning, kvalité, tillgänglighet, arbetsmiljö, ekonomi och riskanalys. har tagit del av informationen och ser positivt på idéen.

8 8(22) ON 75 Dnr 40/2005 Granskning av anmälningar rörande barn i åldrarna 0-12 år. Länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsen har granskat omsorgsnämndens handläggning av inkomna anmälningar för tiden 1 oktober till den 31 december Föreligger nu länsstyrelsens beslut avseende granskningen daterat Beredning Se arbetsutskottets protokoll 115, IFO-chef Eva-Lotta Trüschel föredrog ärendet. har tagit del av länsstyrelsens beslut och lägger det till handlingarna.

9 9(22) ON 76 Dnr 67/2005 Organisationsförändring inom Individ- och familjeomsorgen. Individ- och familjeomsorgen i Färgelanda har varit fullt bemannat sedan knappt 1,5 år tillbaka på de tjänster som funnits i organisationen. Trots detta är det flera arbetsuppgifter inom lagens föreskrifter som handläggarna inte hinner med att utföra och arbetssituationen för handläggarna är ohållbar. Individ- och familjeomsorgens arbete består till största delen av myndighetsutövning i form av utredningar av olika slag.. För att komma till rätta med olägenheterna i arbetsmiljöförhållandena föreslås inrättande av en tjänst som 1:e socialsekreterare 100% samt att alla övriga handläggare inom IFO får titel och ansvarsnivå som socialsekreterare med en ökad kostnad på ca 400 tkr Beredning Se tjänsteskrivelse av Se arbetsutskottets protokoll 116, IFO-chef Eva-Lotta Trüschel föredrog ärendet. Rune Olsson (m) yrkade på återremiss i avvaktan på ekonomisk genomljusning av förvaltningens alla verksamheter. Ajournering begärdes. Yrkanden Gull-Britt Johansson (c) m.fl. yrkade på bifall på alla punkter. Rune Olsson (m) och Ingrid Hammarlund (m) yrkade på återremiss. Koalitionen Håkan Gusteus (fp) Aina Skoglund (s) Gertrud Gustavsson (kd) m.fl. yrkade på bifall till rekrytering av socialsekreterare med visstidsanställning under 2:a halvåret 2005 med eventuell förlängning samt konvertering av ekonomihandläggaretjänsten till socialsekreterare, samt att finansiering sker inom IFOs budgetram. Gull-Britt Johansson (c) tillstyrker koalitionens förslag att finansiering sker inom IFOs budgetram.

10 10(22) Forts ON 76 Propositionsordning godkänner följande: Ordförande ställer först proposition på återremiss och avgöras i dag, beslutar omsorgsnämnden att avgöra ärendet i dag ställs proposition på Gull-Britt Johanssons (c) m.fl och koalitionen Håkan Gusteus (fp) Aina Skoglund (s) Gertrud Gustavsson (kd) m.fl. yrkanden. Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att omsorgsnämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Ordförande ställer proposition på Gull-Britt Johanssons (c) m.fl och koalitionen Håkan Gusteus (fp) Aina Skoglund (s) Gertrud Gustavsson (kd) m.fl. yrkanden och finner att omsorgsnämnden beslutar enligt Håkan Gusteus (fp) m.fl. förslag. s beslut tillstyrker rekrytering av socialsekreterare med visstidsanställning under 2:a halvåret 2005 med eventuell förlängning. tillstyrker alla övriga handläggare inom Individ- och familjeomsorgen får titeln och ansvarsnivå som socialsekreterare. Finansiering sker inom IFOs budgetram.

11 11(22) ON 77 Dnr 68/2005 Revidering av Måldokument i handikappfrågor Föreligger förslag till revidering av måldokument i handikappfrågor. Anledning till revideringen är ändrade lagrum med ökade krav på delaktighet i samhället. Beredning Se tjänsteskrivelse daterad Se arbetsutskottets protokoll 118, MAS Greta Isacson föredrog ärendet. s beslut ber Kommunfullmäktige att anta revideret förslag till Måldokument i Handikappfrågor.

12 12(22) ON 78 Sammanställning av enkät Frågor kring behovsgruppen äldre till omsorgsnämnden november Västra Götalandsregionen har sammanställt en enkät kring frågor hur samarbetet mellan kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och länssjukvård är organiserat. Frågorna är ställda till Orust, Sotenäs, Lysekil, Strömstad, Munkedal, Tanum, Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Åmål, Mellerud, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Lilla Edet. MAS Greta Isacson presenterade svaren på enkäten. har tagit del av svaren på enkäten och lägger den till handlingarna.

13 13(22) ON 79 Dnr 71/2005 Verksamhetsförändring av serviceboende Syrenen till trygghetsboende Serviceboendet Syrenen på Lillågården består av 7 lägenheter med 8 boende på enheten. Personaltoalett finns ej på avdelningen. Personalbemanningen på Syrenen är anpassad till ett traditionellt serviceboende. Utifrån återkommande utvärderingar av serviceboendet beträffande vård- och omsorgsbehov kontra personalbemanning och övriga resurser, visar det sig att Syrenen har ett vård- och omsorgsbehov som långt överskrider vad som är utmärkande för ett serviceboende. Beredning Se tjänsteskrivelse daterad Se arbetsutskottets protokoll 122, Omsorgschefen informerade att ett serviceboende är en särskilt boendeform och vid bifall av en ansökan om plats sker det till ett särskilt boende utan att särskilja vilken form för boende som beviljas. Omsorgschefen förslog att ärendet återremitteras i avvaktan på länsstyrelsens besök och information på omsorgsnämndens nästa sammanträde samt ytterligare utredning om behovet av serviceboende i Färgelanda.. Aina Skoglund (s) m.fl yrkade på återremiss. s beslut Återremittera ärendet.

14 14(22) ON 80 Dnr 70/2005 Bemanning av sjuksköterskor under sommaren 2005 Omsorgsförvaltningen har annonserat efter sommarvikarier under en längre tid i dagspressen och på Internet utan resultat. För att täcka upp vakanta arbetstillfällen under veckorna föreslås att omsorgsförvaltningen får anlita bemanningsföretag. Förvaltningen har sammanställt en kostnadsberäkning för anlitande av bemanningsföretag i områdena Lillågården, Solgården och Håvestensgården. Beredning Se tjänsteskrivelse daterad Se arbetsutskottets protokoll 123, Omsorgschefen föredrog ärendet. s beslut tillstyrker att förvaltningen anlitar bemanningsföretag för att lösa sjuksköterskesituationen under semesterperioden från vecka 25 vecka

15 15(22) ON 81 Dnr 144/2004 KommunRehab egen ansvarsenhet organisationsändring Före den omorganisation som beslutade om under 2003, låg kommunens rehabverksamhet organisatoriskt under hemsjukvården, med hemsjukvårdens chef som arbetsledare. I den nya organisation, som gäller från den 1 januari 2004, finns verksamheten som en integrerad del i Håvestensgårdens äldreomsorgsområde med områdeschefen som arbetsledare. Inom Kommunrehab har sjukgymnasten ett samordningsansvar. För att renodla omsorgsorganisationen föreslås att Kommunrehab bryts ut från Håvestensgårdens ansvarsområde för att bli ett eget ansvarsområde med verksamheterna sjukgymnastik, arbetsterapi och hjälpmedel och sjukgymnasten utses till enhetschef. Beredning Se tjänsteskrivelse av och Se arbetsutskottets protokoll 227, Se arbetsutskottets protokoll 30, Se arbetsutskottets protokoll 124, Omsorgschefen föredrog ärendet. Ingrid Hammarlund (m) och Rune Olsson (m).yrkade på återremiss i avvaktan på den ekonomiska genomljusning av förvaltningen. Propositionsordning godkänner följande: Ordförande ställer först proposition på återremiss och avgöras i dag, beslutar omsorgsnämnden att avgöra ärendet i dag ställs proposition på arbetsutskottets förslag. Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att omsorgsnämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Votering begäres. Den som stöder förslaget avgöras idag röster JA den som stöder förslaget om återremiss röster NEJ.

16 16(22) Ledamöterna röstar: Bengt Axelsson (c) JA Gull-Britt Johansson (c) JA Viola Blomberg (c) JA Lilian Johansson (s) JA Aina Skoglund (s) JA Inger Andersson (fp) JA Ingrid Hammarlund (m) NEJ Rune Olsson (m) NEJ Gertrud Gustavsson (kd) JA Birgit Andersson (fp) JA Håkan Gusteus (fp) JA 9 JA-röster och 2 NEJ-röster har således avlämnats. s beslut beslutar Att tillskapa ett nytt ansvarsområde med namnet Kommunrehab. Att överflytta verksamheterna sjukgymnastik, arbetsterapi och hjälpmedel till det nya ansvarsområdet. Att göra sjukgymnasten till enhetschef för Kommunrehab.

17 17(22) ON 82 Dnr 18/2005 Anmälan beslut från Länsstyrelsen avseende tillsyn enl 26 LSS. s arbetsutskott beslöt att begära tillsyn hos Länsstyrelsen i ett av kommunens särskilda boenden. Föreligger Länsstyrelsen beslut daterat Omsorgschefen redogjorde för ärendet. har tagit del av länsstyrelsens beslut och lägger det till handlingarna.

18 18(22) ON 83 Revidering av personkretsen för anbudsöppning Enligt Lagen om offentlig upphandling skall varje upphandlande enhet utse minst två personer som skall delta vid öppnade av anbud som infordrats. Detta gäller både upphandlingar över tröskelvärdena och under tröskelvärdena. Anbuden skall föras upp i en förteckning som skall bestyrkas av de som deltar i förrättningen. har tidigare utsett omsorgschef Helena Rehnlund, Emelie Larsson, handläggare och Dorte Herlev Hansson förvaltningssekreterare att svara för anbudsöppning inom nämndens verksamhetsområde ON 45, Föreslås att handläggare Anna Olofsson tillsammans med omsorgschef Helena Rehnlund, ekonom Emelie Larsson, och förvaltningssekreterare Dorte Herlev Hansson svarar för anbudsöppning inom nämndens verksamhetsområde. Beredning Se arbetsutskottets protokoll 127, s beslut tillstyrker att handläggare Anna Olofsson tillsammans med omsorgschef Helena Rehnlund, ekonom Emelie Larsson, och förvaltningssekreterare Dorte Herlev Hansson svarar för anbudsöppning inom nämndens verksamhetsområde.

19 19(22) ON 84 Dnr 22/2005 Samordning av rehabilitering i Dalsland Under hösten 2003-våren 2004 gjordes en kartläggning av rehabiliteringsresurserna i Dalsland (primärvård, kommuner och Dalslands sjukhus) som resulterade i en rapport Samrehab i Dalsland. Berörda kommuner har i yttranden till Hälso och sjukvårdsnämnden under våren 2004 meddelat att man är öppen för en fortsatt diskussion utifrån rapporten. Med detta som grund har Hälso-och sjukvårdsnämnden initierat ett fortsatt uppdrag kring en samordning. Utgångspunkt för arbetet är en samordning av rehabiliteringsresurserna utifrån lokala förutsättningar och med tillgängliga resurser under en huvudman. Uppdraget omfattar den rehabiliteringsverksamhet som finns i primärvården i Dalsland, på Dalslands sjukhus och i kommunerna i Dalsland och målet en samordnad verksamhet som är tillgänglig i varje kommun med fokus på invånarnas behov. Beredning Se arbetsutskottets protokoll 101, Se omsorgsnämndens protokoll 65, Föreligger omsorgschefen förslag till remissvar. s beslut antar förslag till remissvar.

20 20(22) ON 85 Dnr 37/2005 Ansökan om medel från Kompetensstegen Omsorgsförvaltningen i Färgelanda kommun har beslutat sig för att genomföra en satsning på kompetensutveckling. Som ett första steg vill man implementera en strategi för hur denna process för kompetensutveckling skall genomföras. Finansieringen (exklusive rena personalkostnader) kommer med största sannolikhet att ske via pengar från regeringens projekt Kompetensstegen. Intresseanmälan från kommunen är inlämnad. Om sökt bidrag beviljas skall det täcka kostnader för projektledning, externa föreläsare, resor och lokaler. Projektet kommer att genomföras i två steg; det första med tyngdpunkten på att implementera strategin. Det andra steget är att planera för- och genomföra prioriterade behov av kompetensutveckling. Projektet håller på att planeras, intresseanmälan är inlämnad och den första etappen genomförs i huvudsak under 2006, den andra under Ansökan om medel skall ha inkommit 1 september 2005 och Kommunstyrelsen är sökande. Beredning Se arbetsutskottets protokoll 129, Omsorgschefen redogjorde för ansökan från Kompetensstegen med en satsning på kompetensutveckling samt en ansökan i syfte att höja kompetensen inom IT-området för personal med dokumentationskrav enl HSL (Hälso- och sjukvårdslagen). s beslut ber Kommunstyrelsen besluta att tillstyrka ansökan om medel ur Kompetensstegen enligt två intresseanmälan med satsning på kompetensutveckling och höjning av kompetensen inom IT-området.

21 21(22) ON 86 Ekonomisk uppföljning delårsrapport april 2005 Ekonom Emelie Larsson redovisade delårsrapport till och med april 2005 med en prognos på avvikelse med 4,1 mkr.

22 22(22) ON 87 Övrigt Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utse ansvarig för revidering av tillgänglighetsguiden. Rune Olsson (m) informerade om fadderbesök på Vitsippan/Blåsippan. Bengt Axelsson (c) informerade om fadderbesök/kontakt på Gullvivan och Soläng.

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Socialnämnden 25 mars 2015

Socialnämnden 25 mars 2015 Socialnämnden Socialnämnden 25 mars 2015 Sid Justering... 3 45 Socialnämndens förmiddag... 4 46 Upprop/Dagordning/Justering... 5 47 Muntlig information - Personliga ombud... 6 48 Information från förvaltningen...

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer