GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnämnden Sidan 1 av 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnämnden 2008-12-18 Sidan 1 av 12"

Transkript

1 Miljö- och byggnämnden Sidan 1 av 12 Plats och tid Röda rummet, kl Beslutande Jan Emanuelsson (fp) ordförande Torbjörn Walthersson (s) Kent Hansson (m) Johan Jolemark (m) Inger Paulsson (c) Eva Brändström (c) tjänstgörande ersättare för Thomas Carlsson (c) Tobias Svensson (s) Övriga deltagande Torsten Lundin, planarkitekt 104 Tomas Wanneros, bygglovsingenjör 104 Victoria Hallqvist, informationssekreterare Peter Beischer, senior advisor Anita Timmersjö, sekreterare Utses att justera Torbjörn Walthersson (s) Justeringens plats och tid Medborgarkontoret, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anita Timmersjö Ordförande Jan Emanuelsson Justerande Torbjörn Walthersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Grästorp Underskrift Anita Timmersjö

2 Miljö- och byggnämnden Sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anmälan av delegationsbeslut 104 Ansökan förhandsbesked bygglov Vargen Presentation av ny hemsida 106 Information trafikärenden 107 Budgetuppföljning 108 Rättelse av datum 109 Informationsärenden allmänt 110 Skrivelser 111 Kurser och konferenser 112 Övriga frågor

3 Miljö- och byggnämnden Sidan 3 av 12 Mbn 103 Anmälan av delegationsbeslut Miljö- och hälsoskyddsärenden nr /2008 Bygglovsärenden nr 32-34/2008 Byggsamråd nr 10/2008 Kontrollplan nr 3/2008 Slutbevis nr 31/2008 Brandfarlig vara nr 5/2008 Adressättning nr 29/2008

4 Miljö- och byggnämnden Sidan 4 av 12 Mbn 104 Dnr 291/2008 Ansökan om förhandsbesked bygglov bowlinghall ÄRENDEBESKRIVNING Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om att få komplettera befintlig värdshusverksamhet med ny byggnad innehållande lokal för bowling i fastighetens östra del. Utbyggnaden tar stor del av fastigheten i anspråk och innebär betydande förändringar för tillgänglighet och möjlighet till parkering. En bygglovansökan skall enligt Plan- och Bygglagen, medges om den överensstämmer med gällande detaljplan. Om den inte överensstämmer får bygglov inte medges. Enda undantaget är om avvikelsen är mindre och är förenlig med planens syfte. Ansökan överensstämmer inte med gällande detaljplan och avvikelsen kan inte anses vara mindre. Miljö och byggkontoret gör följande bedömning: Kompletteringen bedöms utgöra ett lämpligt tillskott till Grästorp varför den bör få kunna uppföras under vissa förutsättningar. Dessa är: 1. Utbyggnaden skall prövas i en ny detaljplan. Sökanden föreslås få tillstånd att i dialog med Miljö- och byggkontoret på egen bekostnad anlita professionell kraft för att upprätta nödvändig detaljplan. 2. Denna detaljplan skall då lösa tillgänglighetsfrågorna och parkeringsbehovet enligt normen antal bilplatser per 1000 kvm. Bostäder 10, kontor 20, handel 35, samlingslokal-hotell De parkeringsplatser som inte kan lösas på egen fastighet skall knytas till fastigheten med servitutsavtal. 4. Angöring via annan fastighet skall säkerställas med servitut. MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS BESLUT Miljö- och byggnämnden beslutar att ge sökanden tillstånd att i dialog med miljö- och byggkontoret låta upprätta nödvändig detaljplan på egen bekostnad för att möjliggöra en utbyggnad för en bowlinghall. Punktlistade förutsättningar beaktas i planutredningen. Beslutsexp: Sökanden Torsten Lundin Tomas Wanneros Diariet

5 Miljö- och byggnämnden Sidan 5 av 12 Mbn 105 Presentation av Grästorps kommuns nya hemsida ÄRENDEBESKRIVNING Vid dagens sammanträde presenterar kommunens informationssekreterare sig själv och sitt arbete med kommunens nya hemsida. Miljö- och byggnämndens ledamöter får se ett embryo till sidorna som kommer att informera om nämndens ansvarsområde.

6 Miljö- och byggnämnden Sidan 6 av 12 Mbn 106 Information trafikärenden ÄRENDEBESKRIVNING Trafikchef Dan-Eric Sjögren informerar nämnden om organisationsförändring från 1 januari 2009 då Tora Gustafsson övertar tjänsten som trafikchef och Dan-Eric Sjögren kommer att handlägga trafikärenden i Grästorps kommun. Dan-Eric Sjögren informerar vidare om de hastighetsbegränsningar som lyder under nämndens ansvar. Vägverket kan bidra med 50 % av kostnaden för de kommuner som genomför en hastighetsanalys. Parkeringsförbud gäller för del av Badgatan enligt beslut. Skylt finns uppsatt enligt beslut men efterlevnaden är begränsad. Dan-Eric Sjögren informerar vidare om arbetsplan som innebär förändring av väg 44 Särestad - Lidköping när Försvaret inte längre har för avsikt att använda vägen i sin verksamhetsutövning. MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS BESLUT Miljö- och byggnämnden beslutar att Dan-Eric Sjögren ska återkomma med underlag för beslut huruvida Grästorp ska ingå i upphandlingen av konsulthjälp för att göra hastighetsanalysen. Miljö- och byggnämnden beslutar vidare att Dan-Eric Sjögren ska återkomma med underlag för beslut angående upphandling av inköp av parkeringsvakt några timmar per vecka. Beslutsexp: Dan-Eric Sjögren

7 Miljö- och byggnämnden Sidan 7 av 12 Mbn 107 Dnr 11/2008 Budgetuppföljning ÄRENDEBESKRIVNING Miljö- och byggnämndens uppföljning av nämndens ekonomi sker månadsvis genom att en rapport lämnas avseende det ekonomiska utfallet i förhållande till budget till och med föregående månad. Rapporten visar dessutom en jämförelse med beräknad årsbudget. Vid dagens sammanträde presenteras en budgetuppföljning t.o.m. november Fakturor för arbete med miljö- och byggfrågor, mät- och kartfrågor samt trafik t o m oktober månad är inkluderat i utfallet. Ett snitt från årets början och uppskattning av ärenden totalt pekar på att årets budget håller. Kostnaden för energirådgivning har fakturerats för första halvåret men ett fast tak gör att budget kan hållas. MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS BESLUT Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen t.o.m november månad. Beslutsexp: Kommunstyrelsen Diariet

8 Miljö- och byggnämnden Sidan 8 av 12 Mbn 108 Rättelse av datum på protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde ÄRENDEBESKRIVNING Miljö- och byggnämndens protokoll från blev felaktigt daterat till i sidhuvudet. På dagens sammanträde förevisas justerat protokoll från mars 2008 samt en ny utskrift daterad MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS BESLUT Miljö- och byggnämnden beslutar att göra en rättelse av protokoll från vilket medför korrekt datering.

9 Miljö- och byggnämnden Sidan 9 av 12 Mbn 109 Informationsärenden allmänt Eftersatt underhåll kyrkskolan Regeringsrätten avvisar överklagande från Rolf Ahlberg angående Lugnet 13, kyrkskolan, då han inte kan anses vara part i målet. Dnr 180/2008 Klimatstrategi och energiplan för Grästorps kommun. Kommunfullmäktige, , 63, planen antas. Dnr 187/2008 Taxa för felparkeringsavgift inom Grästorps kommun Kommunfullmäktige, , 72, taxan antas. Dnr 212/2008 Riktlinjer för bygglovshantering, lantmäteriförrättningar och planering runt Såtenäs flygplats med hänsyn till flygbuller. Kommunstyrelsen , 166. Ks avvaktar med ställningstagande och uppdrar åt Ksau att föreslå förslag till översiktsplan och fördjupad översiktsplan. Dnr 227/2008 Ansökan om statsbidrag för vindkraftsplanering Kommunstyrelsen , 173, uppdrar åt kommunförvaltningen att utarbeta en ansökan. Dnr Ks 183/2008 Remiss Västerhavets vattendistrikt Miljö- och hälsoskyddschef Ann-Christine Hagaeus har svarat på remiss av förslag till avgränsning av miljöbedömning för åtgärdsplan och förvaltningplan för Västerhavets vattendistrikt. Dnr 301/2008 Omorganisation miljö- och byggförvaltningen Peter Beischer informerar om planerna på ny förvaltningsledning inom miljö- och bygg. Beslutsexp: Diariet

10 Miljö- och byggnämnden Sidan 10 av 12 Mbn 110 Skrivelser Lantmäterimyndigheten, , Redovisning av förrättning berörande Göttorp 2:57 och 2:61 Lantmäterimyndigheten, , Underrättelse om avslutad förrättning berörande Astranna 10:1, Flo-Gunnarstorp 1:11, Garphult 1:9, Magnusberg 1:8, 1:10 och Stora Gertorp 3:7 Lantmäterimyndigheten, , Underrättelse om avslutad förrättning berörande Marieberg 1:1, Grästorp 1:18 och Tengene 1:25 Kommunstyrelsen , 140, Budgetuppföljning t o m oktober månad Kommunstyrelsen , 158, planering av förvaltningsinformation i kommunstyrelsen år MBN och Kommunstyrelsen , 158, planering av förvaltningsinformation i kommunfullmäktige år Lantmäterimyndigheten, , Redovisning av förrättning berörande Grästorp 10:2 och 10:3 Kommunfullmäktige, , 56, Driftbudget för miljö- och byggnämnden Kommunfullmäktige, , 60 Investeringsbudget 2009, investeringsplan Kommunfullmäktige, , 61, God ekonomisk hushållning. Lantmäterimyndigheten, , Underrättelse om avslutad förrättning berörande Längnum 9:5 och 9:6. Lantmäterimyndigheten, , Godkännande av förrättning förrättning berörande Tengene 1:2 och 21:1. Lantmäterimyndigheten, , Underrättelse om avslutad förrättning berörande Tengene 18:1, 4:12, 4:14 och Skintan 2:1.

11 Miljö- och byggnämnden Sidan 11 av 12 Mbn 111 Kurser och konferenser Energimyndigheten m fl Vindkraftsdialog Ludvika

12 Miljö- och byggnämnden Sidan 12 av 12 Mbn 112 Fastighet med eftersatt underhåll ÄRENDEBESKRIVNING I miljö- och byggnämndens verksamhetsplan för 2008 är ett av de prioriterade målen att fastigheter med eftersatt underhåll ska identifieras och fastighetsägare kontaktas så att bristerna åtgärdas. Vid dagens sammanträde påtalades nytt objekt. MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS BESLUT Miljö- och byggnämnden beslutar att vidarebefordra uppgifterna till miljöoch byggförvaltningen för handläggning. Beslutsexp: Thomas Wanneros

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 1/13 2008-11-27

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 1/13 2008-11-27 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 1/13 Plats och tid Åsevi samlingssal, kl 13.00 16.00 Beslutande Jan Emanuelsson (fp) ordförande Torbjörn Waltersson (s) Kent Hansson (m) Johan Jolemark (m) Inger

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-06-20 kl 13.00-15.20 Christina Zellén (M) Lars Emanuelsson (S) Lars-Erik Tengeland (M) Marianne Pettersson (M)) Inger

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Inger Ingstedt (C) Från 12

Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Inger Ingstedt (C) Från 12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Stora konferensrummet, Heby kommun 09.00 10.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Plats och tid Dialogen, Storuman 2013-04-24, kl. 09:00-15:30 Ajournering för lunch 12:00-13:00 ande Ledamöter Olle Wärnick (m), ordförande 24-44, 46-50 Runar Frohm (s),

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 234-246 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 13.30-16.25 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2005-12-15 1(21) Plats och tid Grästorps Konserthus, Grästorp 2005-12-15, kl 18.00 20.00 Sören Stark (s) ordförande Barbro Sundström (s) Svante Classon (c) Rolf Berntsson (m) Thomas Carlsson

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, kl. 18.30 20.20 Beslutande Carl-Olof Landgren (S) Philip Maughan (V) Håkan Dahlgren (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), tjg ers för Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), tjg ers för Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), tjg ers för Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M),

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN * Tid och plats Beslutande Torsdag 29 januari kl. 9.00 12.45 Kommunkontoret Torsby Anna Nyström, ordförande (S) Kari Lewin (S) 1 14, 18 19 Marianne Ohlsson (S) Peo Brodén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Revisionsrapport Granskning av hantering av bygglovsansökningar Eslövs kommun Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 14.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström

Läs mer

Peter Wahlström med Kjell Wendin som ersättare. Anita Höglund Eriksson. Peter Wahlström. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Wahlström med Kjell Wendin som ersättare. Anita Höglund Eriksson. Peter Wahlström. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö- och byggnämnden 2009-06-11 Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagare Anita Höglund Eriksson (s), ordförande Ingolf Bode (s) Magnar Sivertsen (s) Mikael Hedberg

Läs mer

Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Stadshuset B-salen, 14.00-15.00 Ledamöter och ersättare Beslutande Carl-Åke Andersson (S) ordförande Oskar Reimer (MP) vice ordförande Sören Viking (S) Emmy Widqvist (S) Håkan Johansson (V)

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Elin Lestander, sekreterare Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 4,5,11 Marika Nilsson, 5

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Elin Lestander, sekreterare Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 4,5,11 Marika Nilsson, 5 Sammanträdesdatum Sida 2011-01-20 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Fyrkanten, stadshuset, Piteå, torsdag den 20 januari 2011, kl. 08:00 12:00 ande Björn Berglund, S, ordförande Christer Berglund, S Daniel

Läs mer

Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30. Margareta Stensaeus Linder

Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30. Margareta Stensaeus Linder Byggnadsnämnden 2012-09-18 1 Plats och tid Vilundarummet, kommunhuset, plan 8, Dragonvägen 86 Tisdag 18 september 2012, klockan 18:00-20:45 Beslutande Ledamöter: Erik Palmstierna (M) Ludwig Brogård, (C

Läs mer