GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 1/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 1/13 2008-11-27"

Transkript

1 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 1/13 Plats och tid Åsevi samlingssal, kl Beslutande Jan Emanuelsson (fp) ordförande Torbjörn Waltersson (s) Kent Hansson (m) Johan Jolemark (m) Inger Paulsson (c) Thomas Carlsson (c) Tobias Svensson (s) Övriga deltagande Tomas Wanneros, bygglovsingenjör Christine Åkerman, livsmedelsinspektör 98 Ann-Christine Hagaeus, miljö- och hälsoskyddschef 98 Anita Timmersjö, sekreterare Utses att justera Johan Jolemark (m) Justeringens plats och tid Medborgarkontoret, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anita Timmersjö Ordförande Jan Emanuelsson Justerande Johan Jolemark Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Grästorp Underskrift Anita Timmersjö

2 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2/13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anmälan av delegationsbeslut 95 Budgetuppföljning 96 Miljöpriset 97 Deltagande i Biogas Väst Informationsärenden 99 Förhandsbesked bygglov Flo 2: Rivningslov Ormvråken Skrivelser 102 Kurser och konferenser

3 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 3/13 Mbn 94 Anmälan av delegationsbeslut Miljö- och hälsoskyddsärenden nr /2008 Bygglovsärenden nr 30-31/2008 Byggsamråd nr 9/2008 Slutbevis nr 27-30/2008 Adressättning nr 26-28/2008

4 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 4/13 Mbn 95 Dnr 11/2008 Budgetuppföljning ÄRENDEBESKRIVNING Miljö- och byggnämndens uppföljning av nämndens ekonomi sker månadsvis genom att en rapport lämnas avseende det ekonomiska utfallet i förhållande till budget till och med föregående månad. Rapporten visar dessutom en jämförelse med beräknad årsbudget. Vid dagens sammanträde presenteras en budgetuppföljning t.o.m. oktober MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS BESLUT Miljö- och byggnämndens beslutar att godkänna budgetuppföljningen t.o.m oktober månad.

5 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 5/13 Mbn 96 Dnr 256/2008 Miljöpris 2008 ÄRENDEBESKRIVNING 1990 delades Miljöpriset ut första gången. Priset är på kronor. Priset utdelas till företag, organisation eller till enskilda personer som genom olika åtgärder påtagligt bidraget till en förbättrad livsmiljö. Priset ges endast till enskild person bosatt eller mantalsskriven i kommunen eller till företag/organisation med säte och förvaltning inom Grästorps kommun. Priset kan reserveras från ett år till ett annat. Efter utannonsering har såväl enskilda, miljö- och byggnämndens ledamöter som organisationer rätt att inkomma med förslag på pristagare. Förslag har inkommit till miljö- och byggnämnden för val av miljöpristagare Utdelning av pris sker på kommunfullmäktiges decembermöte 18 december. MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS BESLUT Miljö- och byggnämnden beslutar att miljöpriset för 2008 ska tillfalla Anne-Marie och Ingemar Bengtsson med följande motivering: Anne-Marie och Ingemar Bengtsson tilldelas 2008 års miljöpris för mångårigt och målmedvetet ideellt miljöarbete. Både enskilda kommuninnevånare och föreningslivet har fått inspiration och stöttning genom makarna Bengtsson. Anne-Marie och Ingemar har lett studiecirklar i miljösyfte och engagerat sig i enskilda föreningar för att driva fram en fungerande källsortering. Anne-Marie och Ingemar har på många sätt visat att de är goda bärare av den kompetens som krävs för att ta vara på vår miljö.

6 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 6/13 Mbn 97 Dnr 271/2008 Medlemskap i Biogas Väst 2009 ÄRENDEBESKRIVNING Biogas Väst är ett regionalt samverkansprojekt i Göteborgsregionen och västra Sverige inom området biogas för fordon. Ett projekt som fortgår t o m år Ett 25-tal kommuner, företag och organisationer deltar i projektet, där Business Region Göteborg är huvudman. Biogas Väst arbetar för att bidra till en marknadsutveckling inom: Biogasproduktion, Distribution & utbyggnad av gastankstationer, Användning av gasdrivna fordon Biogas Väst samlar aktörer i Västsverige inom hela biogaskedjan, från biogasproducenter och gasdistributörer till fordonstillverkare. Biogas Väst ska skapa ett bra investeringsklimat i Västsverige för fordonsgassatsningar. Med gemensamma insatser ska aktörerna och Biogas Väst uppnå följande mål till 2009: 65 tankstationer, fordon, varav 300 bussar och 200 lastbilar, Produktion och försäljning av 180 GWh biogas. SAMARBETSPARTNERS Kommuner Falköpings kommun Grästorps kommun Göteborgs Stad Trafikkontoret Götene kommun Kungsbacka kommun Lerums kommun Lidköpings kommun Lilla Edets kommun Skara kommun Skövde kommun Säffle kommun Tjörns kommun Trollhättans Stad uddevalla kommun Vara kommun Varbergs kommun Organisationer & myndigheter LRF Naturvårdsverket (Klimp) Vägverket Region Väst Västra Götalandsregionen Innovatum Teknikpark i Trollhättan Hushållningssällskapen Väst och Skaraborg Företag - privat och offentligt ägda FordonsGas Sverige Göteborg Energi Gatubolaget Renova AB Volvo Borås Energi och Miljö Trollhättan Energi

7 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 7/13 Mbn 97 forts Grästorps kommun har varit medlem i detta under några år. Vi har fått den årliga deltagaravgiften tillbaka genom bl a att: allt Biogas Väst har varit i Grästorp och informerat Vi har fått informationsmaterial Sponsring vid olika evenemang såsom bilutställning Förstudie om biogasproduktionsanläggningen betalades av Biogas Väst Hjälp med Klimp-ansökan Grästorps kommun finns marknadsförd på Biogas Västs hemsida och i informationsmaterial de producerar Biogas Väst har lovat att medfinansiera kommande biogasprojekt Kommunstyrelsen beslutade , 244, att delta i projekt Biogas Väst under Fortsatt medlemskap kommer att belasta miljö- och byggnämndens budget till skillnad från tidigare år. Avgiften för 2009 är SEK. MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS BESLUT Miljö- och byggnämnden beslutar att delta i projektet även 2009.

8 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 8/13 Mbn 98 Informationsärenden Information från Vattenvårdsförbundet Tomas Carlsson in formerar från extra årsmöte med Vattenvårdsförbundet. Namn för vattenrådet blir Vattenråd för Vänerns sydöstra tillflöden Dnr 165/2008 Information om rapport Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Västerhavets vattendistrikt sammanställning och redovisning av inkomna synpunkter Dnr 47/2008 Information angående ansökan om statsbidrag för planeringsinsatser för vindkraftverk Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde , 225. Dnr Ks 183/2008 Information om livsmedelstillsyn Ann-Christine Hagaeus informerar om ekonomi och organisation för livsmedelstillsyn i Grästorps kommun. Christina Åkerman informerar om förfarandet vid livsmedelstillsyn

9 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 9/13 Mbn 99 Dnr 254/2008 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage SAMMANFATTNING Ansökan gäller förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage beläget precis i kanten av Hunnebergs nordöstra del. Lokaliseringen har bedömts som planmässigt lämplig. Upplysningar/information Detta förhandsbesked förfaller om inte ansökan om bygglov inkommer till miljö- och byggnämnden inom två år från beslutsdatum. Tillståndet medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetena. ÄRENDEBESKRIVNING Föreslagen tomtplats ligger inom område som inte är reglerat av detaljplan, men som däremot omfattas av bestämmelserna i plan- och bygglagen, 3 kap. 1, 2, som säger att byggnader skall utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden samt att den avsedda användningen inte medför betydande olägenheter för omgivningen. Den föreslagna tomtplatsen ligger i Översiktsplanen inom R 1 -område där den öppna landskapsbilden och jordbrukskaraktären dominerar området. Inom detta område skall enligt ÖP:n ny bebyggelse medges restriktivt och endast i anslutning till befintlig bebyggelse under förutsättning av att vatten och avlopp kan lösas på ett ur miljösynpunkt långsiktligt och godtagbart sätt. Ny- och ombyggnad skall i utformning, material och färg anpassas till lokal byggnadstradition och till landskapet. Fastigheten Flo 2:22 är en mindre jordbruksfastighet på ca 4000 kvm. Ägaren till denna fastighet och sökanden är överens om att ca 1000 kvm av den södra delen av tomten kan styckas av och försäljas. Se bifogad kartskiss. Föreslagen tomtplats har inget kulturvärde och består idag av gräsmatta och mindre trädgårdsland. Den nya lokaliseringen ligger utanför F 7:s gällande flygbuller område. Den avsedda platsen för byggnaderna kan anses lämplig med hänsyn till landskapsbilden och att den har ett bra plansamband till den befintliga bebyggelsen. Byggnaden skall utformas i traditionell stil med faluröd träpanel och tegelröda takpannor.

10 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 10/13 Mbn 99 forts Kommunicering/yttranden Miljö-Hälsa har bedömt att enskild vatten- och avloppsanläggning går att anordna. Grästorps Energi har tillstyrkt lokaliseringen. Lantmäterimyndigheten har tillstyrkt avstyckning av tomten. MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS BESLUT Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av 8 kap 34 plan- och bygglagen att meddela positivt förhandsbesked för nytt enbostadshus och garage. Beviljad ansökan om att anordna vatten- och avloppsanläggning skall finnas innan bygglov beviljas.

11 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 11/13 Mbn 100 Dnr 273/2008 Ormvråken 3, Tengene, Rivningslov för enbostadshus och förrådsbyggnad ÄRENDEBESKRIVNING Miljö - och byggnämnden har i yttrande , föreslagit kommunstyrelsen att uthuset på fastigheten Ormvråken 3 bevaras genom sitt kulturhistoriska värde men att bostadshuset rivs på grund av den förvanskning som skett , beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt tekniska förvaltningen att ansöka om rivningslov för båda byggnaderna på fastigheten Ormvråken inkom ansökan om rivningslov för båda byggnaderna på fastigheten Ormvråken 3. Förslag till beslut Rivningslov beviljas för enbostadshus och förrådsbyggnad Rivningsanmälan godtas Rivningsplan godkännes Leif Kraft godkännes som kvalitetsansvarig för rivningsarbetet Upplysningar/information Giltighetstiden för lovet: Rivningslovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Byggsamråd: Tidigt samråd har hållits den 17 november 2008 med Jan- Olof Ödlund Slutanmälan: Då rubricerat arbete färdigställts skall anmälan göras till miljö - och byggnämnden. MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS BESLUT Miljö- och byggnämnden beslutar enligt förslag.

12 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 12/13 Mbn 101 Skrivelser Kommunfullmäktige , 41, Godkänd delårsrapport/budgetuppföljning andra tertialet 2008 Kommunfullmäktige , 43, Vision för Grästorp 2020: I Grästorp finns energi Grästorp har Västra Götalands bästa boendemiljö. Invånarna är nöjda med service och fritidsutbud och det är nära till mycket allt från jobbutbudet i regionen till golfbanan i centrum. Förskolan och Skolan ligger i topp i nationella undersökningar. Näringslivet sjuder av entreprenörsanda och de gröna näringarna blomstrar. Kommunstyrelsen , 125, Budgetuppföljning t o m september månad Kommunstyrelsens arbetsutskott , 194, Byggnation av Karlagatan Lantmäterimyndigheten, , Godkännande av förrättning berörande Grästorp 10:2 och 10:3 Lidan-Nossans vattenvårdsförbund , Protokoll från styrelsesammanträde Lidan-Nossans vattenvårdsförbund , Protokoll från sammanträde med arbetsutskottet Lidan-Nossans vattenvårdsförbund , Protokoll från styrelsesammanträde Folkhälsorådet , Verksamhetsplan 2009

13 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 13/13 Mbn 102 Kurser och konferenser Miljösamverkan Västra Götaland Vindkraftsseminariedag Grästorp

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-06-20 kl 13.00-15.20 Christina Zellén (M) Lars Emanuelsson (S) Lars-Erik Tengeland (M) Marianne Pettersson (M)) Inger

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (23) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-11-17 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Berit Ulander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (19) 2009 11 18 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum B, Åseda kl 13.30 16.30 Beslutande Ingemar Hugosson (c ) Sven Olof Engstrand (c) Arne Karlsson

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Plats och tid Dialogen, Storuman 2013-04-24, kl. 09:00-15:30 Ajournering för lunch 12:00-13:00 ande Ledamöter Olle Wärnick (m), ordförande 24-44, 46-50 Runar Frohm (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2014-01-28 1(33) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 28 januari 2014, kl. 14.00-17.00 Monica Sporrong (S), ordförande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

Peter Wahlström med Kjell Wendin som ersättare. Anita Höglund Eriksson. Peter Wahlström. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Wahlström med Kjell Wendin som ersättare. Anita Höglund Eriksson. Peter Wahlström. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö- och byggnämnden 2009-06-11 Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagare Anita Höglund Eriksson (s), ordförande Ingolf Bode (s) Magnar Sivertsen (s) Mikael Hedberg

Läs mer