GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden /16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16"

Transkript

1 Miljö- och byggnämnden /16 Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, kl Christina Zellén (M) Lars Emanuelsson (S) Lars-Erik Tengeland (M) Marianne Pettersson (M)) Inger Paulsson (C) Gudrun Andersson (C) Jens Wallin (S) Närvaro/Frånvaro N N N F F N F Övriga deltagande Ulf Anderberg, trafikingenjör Patric Silvlander, byggnadsinspektör Ove Johansson, verksamhetschef Anita Timmersjö, sekreterare Utses att justera Lars-Erik Tengeland Tid och plats för justering Kommunens Hus kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anita Timmersjö Ordförande Christina Zellén Justerande Lars-Erik Tengeland ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö - och byggnämnden Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret, Grästorp Anita Timmersjö

2 Miljö- och byggnämnden /16 Innehållsförteckning 34 Hastighetsbegränsning på del av väg Gångfartsområde på del av Oskarsgatan 36 Enkelriktad trafik på Oskarsgatan 37 Bordet runt 38 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Tengenestorp 2:9, avstyckning från 39 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage. Grästorp 9:1, avstyckning från 40 Information från plan och bygg 41 Anmälan av delegationsbeslut 42 Delegation parkeringstillstånd för rörelsehindrade 43 Budgetuppföljning 44 Anmälningar 45 Skrivelser Förvaltningsinformation barn- och ungdomsnämnden Receptfria läkemedel tillsyn, Tobakstillsyn förtydligande av KF

3 Miljö- och byggnämnden /16 Mbn 34 Dnr 150/2012 Hastighetsbegränsning på del av väg 47 i Grästorps kommun Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna föreslagen lokal föreskrift att gälla från Miljö- och byggnämnden förutsätter utökad hastighetskontroll med hjälp av fartkameror. Beslutsunderlag Yttrande av trafikingenjör Ulf Anderberg Ärendebeskrivning Miljö- och byggnämnden har fått in önskemål om en utökning av hastighetsbegränsningen på Södergatan, Grästorps kommun. Önskemålet kommer från Trafikverket, som fått in klagomål på buller samt vibrationer från framförallt en fastighet längs väg 47. För att motverka olägenheterna för de boende önskar Trafikverket utöka den hastighetsbegränsning på 30 km/h som nu gäller längs Södergatan. Sträckningen i östlig riktning skulle då sättas vid korsningen väg 47 och Österlånggatan/Kyrkogatan. Polisen har getts tillfälle att yttra sig om förslaget och rekommenderar en tillfällig lösning. Beslutsexpediering: Trafikverket Polisen Trafikingenjör Diariet

4 Miljö- och byggnämnden /16 Mbn 35 Dnr 128/2012 Gångfartsområde på del av Oskarsgatan Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna föreslagen lokal föreskrift att gälla från Beslutsunderlag Yttrande av trafikingenjör Ulf Anderberg Ärendebeskrivning Miljö- och byggnämnden har fått in förslag från teknisk verksamhet att på del av Oskarsgatan, Grästorps kommun, anlägga gångfartsområde. Inom ett gångfartsområde får fordon föras men på de gåendes villkor. Som fotgängare behöver man inte hålla sig i vägkanten eller på särskilda gångbanor och fordonsförare har väjningsplikt mot gående oavsett från vilket håll den gående närmar sig. Högsta hastighet för fordon (alltså även cykel) är gångfart. Gångfartsområdet fortsätter normalt ända fram till den plats där vägmärke E 10 "Gångfartsområde upphör" finns uppsatt. När ett fordon förs ut från ett gångfartsområde in på en annan väg har föraren väjningsplikt mot andra fordon på den gatan. Polisen har getts tillfälle att yttra sig om förslaget och tillstyrker. Beslutsexpediering: Teknisk verksamhet Trafikingenjör Diariet

5 Miljö- och byggnämnden /16 Mbn 36 Dnr 128/2012 Enkelriktad trafik på Oskarsgatan Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna föreslagen lokal föreskrift att gälla från Beslutsunderlag Yttrande av trafikingenjör Ulf Anderberg Ärendebeskrivning Miljö- och byggnämnden har fått in förslag från teknisk verksamhet att på del av Oskarsgatan, Grästorps kommun, enkelrikta trafiken. Tillåten körriktning skall vara i östlig riktning. Trafiken enkelriktas från korsningen Torggatan och Oskarsgatan till i höjd med nya kulturhuset. Ett gatuparti klassat som gångfartsområde är i första hand anpassat för gångtrafikanter och bör lämpligen vara enkelriktat för att förhindra mötande trafik på detta område. Polisen har getts tillfälle att yttra sig om förslaget och tillstyrker. Beslutsexpediering: Teknisk verksamhet Trafikingenjör Diariet

6 Miljö- och byggnämnden /16 Mbn 37 Bordet runt Christina Zellén (M) informerar om behovet av information om vatten- och avloppsfrågor. På nämndens sammanträde den 13 september bokas miljö- och hälsoskyddschef Johan Stern för en jämförelse med några kommuner motsvarande Grästorp hur frågan med kommunalt avlopp kontra förbättring av de enskilda anläggningarna har lösts. Lars-Erik Tengeland (M) - Lars Emanuelsson (S) - Gudrun Andersson (C) - Patric Silvlander - Ove Johansson informerar om - avloppsmöte i Flo 12 juni angående bildande av förening för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Sven Rygell informerade om processen och styrgrupp bildades för fortsatt arbete. - beslut i kommunfullmäktige fastställt budgetramar och miljö- och byggnämnden 2013 har i budget. - att budgetberedningen avsatt pengar till landsbygdsutveckling - att kommunallagen inte tillåter telefonmöten i nuläget. Anita Timmersjö -

7 Miljö- och byggnämnden /16 Mbn 38 Dnr 145/2012 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Tengenestorp 2:9, avst fr Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, och lämnar förhandsbesked enligt 9 kap 17 plan- och bygglagen, PBL. Beslutsunderlag Yttrande Patric Silvlander Ärendebeskrivning Ansökan gäller förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus beläget på östra sida av vägen mellan Grästorps centralort och Trökörna kyrka ca sjuhundra meter söder om vägkorsningen till Tengene kyrka. Lokaliseringen har bedömts som planmässigt lämplig. Föreslagen tomtplats ligger inom område som inte är reglerat av detaljplan, men som däremot omfattas av bestämmelserna i plan- och bygglagen, 2 kap. 5,6, som säger att byggnader skall utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden samt att den avsedda användningen inte medför betydande olägenheter för omgivningen. Den föreslagna tomtplatsen består idag av öppen ängs- och betesmark. Marken har inget naturvärde och är inte att betrakta som biotop. Bostadsbyggnaden är föreslagen att placeras upp mot bakomliggande skogskant och får därmed ett bra stöd i landskapet. Den föreslagna avstyckningen är på ca 3000 kvm och kommer att ligga med ett bra plansamband till de båda närliggande avstyckningarna. Berörda grannar på fastigheterna Tengenestorp 2:15 och 2:22 har godkänt åtgärden. Den avsedda platsen för byggnaden kan anses lämplig med hänsyn till landskapsbilden och att den har ett bra plansamband till den befintliga bebyggelsen. Upplysningar/information Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 PBL, endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. Enligt 9 kap. 39 PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får påbörjas.

8 Miljö- och byggnämnden /16 Mbn 38 forts Kommunicering/yttranden Miljö-Hälsa har bedömt att enskild vatten- och avloppsanläggning går att anordna. Grästorps Energi har tillstyrkt lokaliseringen. Lantmäterimyndigheten har tillstyrkt avstyckning av tomten. Kommunekologen har bedömt att den föreslagna ianspråktagna marken inte är att betrakta som biotopskydd. Vägverket har muntligen tillstyrkt lokaliseringen. Ansökan om ny vägutfart skall formellt göras till vägverket i Vänersborg innan ansökan om bygglov görs. Avgiften för förhandsbeskedet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat. Bilagor: Orienteringskarta 1:10 000, situationsplan 1:2000. Beslutsexp: Sökande Patric Silvlander Diariet

9 Miljö- och byggnämnden /16 Mbn 39 Dnr 243/2011 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage. Grästorp 9:1, avstyckning från. Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, och lämnar förhandsbesked enligt 9 kap 17 plan- och bygglagen, PBL. Beslutsunderlag Yttrande Patric Silvlander Ärendebeskrivning Ansökan gäller förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage beläget på nordvästra sidan av Grästorps centralort, i direkt anslutning till detaljplanelagt område. Lokaliseringen har bedömts som planmässigt lämplig, pga. att det bedöms utgöra en komplettering till redan befintlig bebyggelse. Föreslagen tomtplats ligger inom område som inte är reglerat av detaljplan, men som däremot omfattas av bestämmelserna i plan- och bygglagen, 2 kap. 5,6, som säger att byggnader skall utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden samt att den avsedda användningen inte medför betydande olägenheter för omgivningen. Den föreslagna tomtplatsen består idag av jordbruksmark. Marken har inget naturvärde och är inte att betrakta som biotop. Bostadsbyggnaden är föreslagen att placeras i anslutning till befintlig detaljplanelagd byggnation, och får därmed ett bra stöd i landskapet. Den föreslagna avstyckningen är på ca 4000 kvm. Berörda grannar runt om den tilltänkta avstyckningen är hörda, och har godkänt åtgärden. Den avsedda platsen för byggnationen kan anses lämplig med hänsyn till landskapsbilden och att den har ett bra plansamband till den befintliga bebyggelsen. Upplysningar/information Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 PBL, endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft.

10 Miljö- och byggnämnden /16 Mbn 39 forts Enligt 9 kap. 39 PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får påbörjas. Kommunicering/yttranden Sökanden har undersökt möjligheten till kommunalt VA, och fått ett positivt besked. Försvarsmakten har inget att erinra mot byggnationen. Grästorps Energi har tillstyrkt lokaliseringen. Lantmäterimyndigheten har tillstyrkt avstyckning av tomten. Kommunekologen har bedömt att den föreslagna ianspråktagna marken inte är att betrakta som biotopskydd. Avgiften för förhandsbeskedet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat. Bilagor: Orienteringskarta 1:10 000, samt situationsplan. Beslutsexp: Sökande Patric Silvlander Diariet

11 Miljö- och byggnämnden /16 Mbn 40 Information från plan- och bygg Ärendebeskrivning Byggnadsinspektör Patric Silvlander informerar om - Järven 9 Åtgärder på Hemköps parkering - Lannatorp 1:2 fortsättning på utfärdad strandskyddsdispens - Näktergalen 11 fasadrenovering - Sidensvansen 10 fasadrenovering

12 Miljö- och byggnämnden /16 Mbn 41 Anmälan av delegationsbeslut Miljö- och hälsoskyddsärenden D098 - D116/2012 Bygglov och bygglov inkl startbesked 20 29/2012 Anmälan 2/2012 Tekniskt samråd inkl startbesked 4/2012 Slutbevis 6/2012 Parkeringstillstånd 6-8/2012 Polisremisser 5/2012

13 Miljö- och byggnämnden /16 Mbn 42 Dnr 199/2012 Delegation Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Förslag till Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar att delegera beslutanderätten att utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt Undantag enligt 13 kap 8 Trafikförordningen (1998:1276) till var för sig, Anne-Marie Nilsson, Ann Fransson, Ingegerd Andreasson och Anita Timmersjö, medarbetare i Allmän verksamhet. Miljö- och byggnämnden beslutar vidare att upphäva beslut från , 2. Ärendets tidigare behandling Miljö- och byggnämnden , 2 Ärendebeskrivning Det finns ett beslut upprättat , 2, för en delegationsordning för miljö- och byggnämndens verksamhetsområde gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Beslutet innebar att Undantag enligt 13 kap 8 Trafikförordningen (1998:1276) delegerats till Gunvor Niklasson, Anne-Marie Nilsson och Anita Timmersjö, assistenter vid Medborgarkontoret. Beslutsexpediering: Ann Fransson Ingegerd Andreasson Diariet

14 Miljö- och byggnämnden /16 Mbn 43 Dnr 93/2012 Budgetuppföljning 2012 Miljö- och byggnämndens beslut Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen t o m maj månad. Ärendets tidigare behandling Miljö- och byggnämnden , 30, t o m april Miljö- och byggnämnden , 15, t o m mars Miljö- och byggnämnden , 15, t o m februari Miljö- och byggnämnden , 53, antagen budget Beslutsunderlag Utdrag ut ekonomisystemet Ärendebeskrivning Miljö- och byggnämndens uppföljning av nämndens ekonomi sker månadsvis genom att en rapport lämnas avseende det ekonomiska utfallet i förhållande till budget till och med föregående månad. Rapporten visar dessutom en jämförelse med beräknad årsbudget. Ekonomienheten hämtar uppgifterna i uppföljningsmall och redogör i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Faktura för inspektörer släpar normalt en månad men faktura för april var fördröjd och kostnader på knappt 54 tkr för april är inte heller redovisade i underlaget. Budgetgenomgången följdes av genomgång av uppföljning och internkontroll i Stratsys. Ordföranden rekommenderade ledamöterna att följa uppföljningen i systemet för att under hösten besluta om mål, aktiviteter, kvalitetsmått och kontrollpunkter är de rätta. Beslutsexpediering: Diariet

15 Miljö- och byggnämnden /16 Mbn 44 Anmälningar Fastighet mm Beskrivning Avsändare Dok Tengene 2:5 Tengene 2:46 Åsen 5:2 Underättelse om avslutad förrättning Beslut om vattenverksamhet och strandskyddsdispens vid reparation av rörbro Diarienr Registrering Lantmäteriförrättningar /2011 Lantmäterimyndigheten Länsstyrelsen

16 Miljö- och byggnämnden /16 Mbn 45 Skrivelser Länsstyrelsen e-post Under mars och april har Länsstyrelsen genomfört informations- och utbildningsdagar på nio orter i länet i den nyligen publicerade handboken Stigande vatten. Nu finns dokumentation från utbildningsserie publicerad på Länsstyrelsens hemsida under Klimatanpassning

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 09.00-10.45 ande Evelina Fahlesson (S), ordförande Håkan Lindh (FP), vice ordförande Börje Lindström (S) Agneta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 5 maj 015 Bygg- och miljönämnden 015-04-8 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 015-05-05 Tid: 10:00 Sammanträde: BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Läs mer