SOCIALDEMOKRATERNA OVANÅKER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIALDEMOKRATERNA OVANÅKER"

Transkript

1 SOCIALDEMOKRATERNA OVANÅKER LOKALT HANDLINGSPROGRAM MÖJLIGHETERNAS LAND!

2 Möjligheternas land Vi socialdemokrater har en idé om vårt gemensamma samhällsbygge. Jag har kallat det möjligheternas land. Det är ett Sverige som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans. Mona Sahlin jobbkongressen 2009

3 I en värld där klyftorna mellan de som har och de som inte har ständigt ökar, och där människor tvingas att dö av svält trots att det finns tillräckligt med resurser att föda alla, behövs det krafter som håller emot och försöker vända utvecklingen. Som socialdemokrater tror vi på värdet av människors frihet och vi vet att en fri och öppen marknad skapar en utveckling och tillväxt som är bra för människor. Men till skillnad från de liberala och konservativa krafterna vet vi också att frihet är en ömtålig sak med många bottnar. För oss är det inte acceptabelt om någons frihet blir någon annans ofrihet. Tvärtemot de borgerliga ideologierna så tror vi inte att en fri och gränslös marknad skapar den bästa av världar. Att påstå att alternativa ägandeformer och privata marknadsaktörer kan ersätta den offentliga sektorn och att det privata frivilligt skulle ta på sig det offentliga ansvaret är orealistiskt. Istället bör vi politiskt ge den det stöd den behöver så att marknadens positiva effekter kan användas för människors bästa. En tro på mänskliga rättigheter, frihet under ansvar, ett jämlikt samhälle med jämställdhet och mångfald förutsätter att det finns ett grundmurat solidariskt tänkande som vill utjämna skillnaderna mellan de som har och de som behöver. Socialdemokratin vill ha en generell välfärd som är lika bra för alla. Då krävs det ett gemensamt ansvarstagande där vi betalar skatt efter bärkraft och fördelar resurserna så att människor får förutsättningar att leva så likvärdigt som möjligt oavsett vilken livssituation man har och var i landet man lever. Vi socialdemokrater finns ute bland människor på arbetsplatserna och som företagare men också bland de arbetslösa och utsatta. Som politiker har vi möjligheten att påverka och förändra. Med vår politik vill vi göra framtiden bättre för människor. Inte för några utan för alla människor. Ett bra fungerande samhälle för oss socialdemokrater har en balans mellan det privata och det offentliga där politiken inte blir en lydig slav under marknadens krav.

4 Vår kommun I kommunen har vi alla ett gemensamt ansvar för varandra från barndom till ålderdom. Mänskliga rättigheter och Barnkonvention ska inte bara vara dokument som Sverige en gång har undertecknat eller lagar som gäller någon annan utan ska vara ledande riktlinjer i alla kommunens verksamheter. Vi vill att våra barn ska känna sig lyssnade på och respekterade, att vi skyddar dem från att fara illa och att dom upplever sin skoltid som utvecklande och rolig. Vi vill att alla ska ha ett arbete att gå till som känns meningsfullt och som gör att tillvaron blir ekonomiskt trygg. Vi vill att våra gamla föräldrar ska få en värdig ålderdom med friheten att välja hur man ska tillbringa sina sista år i livet. Men livet består inte bara av omsorg och arbete. Vid sidan om arbetet vill vi också kunna förverkliga och utveckla oss själva. En god hälsa och ett stimulerande liv i en trygg miljö är grundförutsättningar för att en människa ska må bra under sitt liv. Kommunens uppgift är att ge kommunmedborgarna möjligheterna till ett bra liv och ansvaret för detta ligger på oss alla tillsammans i kommunen. Med bra politiska beslut tillsammans med människors egen initiativkraft kommer man långt. Ovanåkers kommun är en landsbygdskommun som har stora förutsättningar att ge sina invånare ett rikt och kvalitetsfyllt liv. Vår närhet till naturen, de starka kulturtraditionerna och historiken men även vår närhet till de större regionerna gör att förutsättningarna för en positiv framtidsutveckling är stor. Det finns också problem och utmaningar som kommunen måste ta tag i som befolkningsminskningen, den begränsade arbetsmarknaden och utbildningsnivån. För att inte bli en avfolknings bygd bland många måste vi vara beredda att förnya både vårt synsätt och våra tankar och fatta politiska beslut därefter. Det kommer att bli en utmaning men med vilja, målmedvetenhet och visioner om en bättre framtid så går alla problem att lösa!

5 Förskolan Små barn behöver en trygg uppväxt. Om man som förälder väljer att lämna sitt barn i kommunens omsorg så vill man veta att barnen har det bra. Kommunens förskola har därför ett stort ansvar för att de små barnen har en trygg miljö och får möta bra pedagoger som förbereder dem för kommande liv. Vi vet att sociala färdigheter och grundläggande värderingar är något som måste arbetas med i unga år. Barn som har problem eller behöver extra stöd måste också få det så tidig som möjligt. I tonåren eller senare i livet är det kanske redan för sent att hjälpa en människa som hamnat snett. Att förskolans barngrupper inte är för stora Att förskolan arbetar pedagogiskt medvetet med värderingsarbete som demokratiskt förhållningssätt och jämställdhet Att 12:e barnomsorgsmånaden ska vara betalningsfri

6 Skola och fritid för ungdomar Tonårstiden är kanske den period i livet då vi formas som mest. Därför är det så viktigt att vi tar tillvara den tiden på bästa sätt. Kommunen har ett stort inflytande i en ung människas liv eftersom skola, fritidsgårdar och aktivitetsutbud är kommunala ansvarsområden. Som politiker har vi möjlighet att göra uppväxttiden till något man ser tillbaka på med glädje eller med sorg. Det är ett stort ansvar. Att det ska finnas fler vuxna i skolorna som ger stöd och skapar en bra arbetsmiljö för eleverna. Att skolmaten ska hålla en hög kvalitet eftersom mat är viktigt för barnens inlärning och välmående. Att det ska finnas bra fritidsgårdar med varierande aktiviteter under större delen av året. Att det ska finnas ett utebad på sommaren i Edsbyn.

7 De första stegen ut i arbetslivet Efter skolan tar vi steget ut i arbetslivet eller går vidare till högskola och universitet. Vi vill att så många som möjligt ska vidareutbilda sig efter gymnasiet men det måste också finnas en arbetsmarknadsplan även för de som väljer att stanna kvar hemma efter gymnasietiden. Att få unga människor ut i arbete och att skapa en arbetsmarknad med möjligheter för alla att få ett arbete är kanske ett av samhällets viktigaste uppgifter. Varje människa som hamnar i en ofrivillig arbetslöshet är en bortslösad resurs. Erbjuda feriearbeten för fler gymnasieelever. Prioritera arbetet med praktikplatser och lärlingsplatser. Att unga arbetslösa ska kunna verka som elevstöd i skolorna.

8 Människan och arbetslivet Kommunen kan inte skapa nya arbeten på samma sätt som den privata marknaden, men den är trots det en stor arbetsgivare i sig själv. Det mycket vi kan göra för att underlätta för människor att komma i arbete eller komma tillbaka i arbete efter en tids frånvaro. Som arbetsgivare ska vi vara förebilder och visa både ett gott ledarskap och god organisationsförmåga. Företags- och utbildningsklimatet är också något som kommunen kan påverka. De stora företagen är mer beroende av andra ägares beslut eller den globala utvecklingen och därför svårare för en kommun att påverka. Men småföretagare med sin förankring i bygden eller egna intressen där betyder oerhört mycket för en liten landsortskommun som Ovanåker. Det är viktigt att kommunen har ett gott samarbete med småföretagarna och underlättar för dessa att kunna växa. Hälsingland har också en trätradition och ett träkunnande som behöver nyttjas bättre och vidareutvecklas. Det borde finnas möjlighet att arbeta med trä på alla plan alltifrån utbildning, råvara, förädling och tillverkning. Vi har en träkompetens som måste komma till bättre användning för oss. När arbetsmarknaden sviker eller man känner att det är dags att göra något nytt i livet måste det finnas en beredskap för att underlätta omställningen mellan arbeten för människor. Då behövs det många olika kompetenshöjande utbildningssystem. Studieförbunden ser vi som en del av utbildningssystemet som har ett stort värde för kommunen. Genom dessa förbund får människor möjlighet att inte bara höja sina kunskapsnivåer utan även att utveckla sig själva och må bra.

9 Satsa på träutbildningen, träindustrin och vidareutvecklingen. Skapa ett småföretagarcentrum till stöd för de mindre företagen. Vidareutveckla komvuxutbildningen och öppna för fler distansutbildningar. Ha ett aktivt samarbete med studieförbunden. Samverka med facket och arbeta med utvecklingen av Mönsterarbetsplatser.

10 Livskvalitet på fritiden Arbete är en viktig del av vårt liv, men det som ger livet kvalitet är så mycket mer. Rekreation, fysik aktivitet och ett socialt liv är det som håller ihop vår hälsa och vårt välbefinnande. I vår kommun finns en natur och miljö som gör det lätt att leva ett aktivt och naturnära liv om man vill. Men det behövs också satsningar från kommunens sida för att skapa mötesplatser och ge människor i hela kommunen möjlighet att utöva olika intressen. Vår natur är också rik på en biologisk mångfald som vi i Sverige tycker är värd att bevaras. Men ibland krockar olika intressen och lagar och beslut kan skapa problem för både människor och djur. Tätheten av rovdjur i vår kommun är ett sådant exempel. I kommunen kan vi inte fatta beslut om den biologiska mångfalden, men vi kan göra vad vi kan för att underlätta för människor att leva nära de stora rovdjuren. Människors trygghet är vårt ansvar. Ett aktivt föreningsliv är guld värt i en kommun. Det ideella arbete som människor lägger ner i sina föreningar går inte att räkna i pengar. Det är ovärderligt. Men vi vet samtidigt att arbetet blir allt tyngre för allt färre föreningsaktiva. Det är därför oerhört viktigt att stödja och underlätta för föreningarna så att dom kan fortsätta med sina aktiviteter. Det finns så mycket mer en kommun kan göra än att bara dela ut aktivitets- och föreningsstödspengar. Ordna ett Allaktivitetshus där föreningsliv och människor i alla åldrar får en naturlig mötesplats. Satsa på Forsparken så den blir en aktiv och levande plats i Alfta samt utveckla våra sport och fritidsanläggningar. I samarbete med Rovsjurscentret kontinuerligt arbeta med information och råd till skolor och allmänhet vad gäller rovdjursfrågan.

11 Hjälp när du behöver det Alla människor behöver hjälp och stöd någon gång under sitt liv. Den som brutit benet kan behöva hjälp av kommunens service; den som hamnar i en livskris behöver stöd; den som hamnar i tillfälliga ekonomiska svårigheter behöver hjälp; den som föds med ett handikapp eller på ålders höst när kroppen och minnet börjar svikta måste få stöd och omsorg. Allt är bara en fråga om hur mycket och på vilket sätt. Den dag du behöver hjälpen ska du inte behöva känna att du ligger samhället till last. Samhället är till för oss när vi behöver det. Man ska heller inte behöva kräva sin rätt eller slåss med myndigheter för att få det stöd man har rätt till. Kommunen ska alltid stå på kommuninvånarnas sida och hjälpa dem i livet. Som gammal är man lika mycket en individ som när man var yngre. Den äldreomsorg som kommunen har ansvar för måste kunna ta hänsyn till skilda behov både vad gäller boende och boendesituation. Alla trivs inte i centrum bara för att det är nära till apoteket. Har man levt tillsammans med en partner i större delen av sitt liv kanske man vill få leva tillsammans även de sista åren även om man inte klara allt själva. Om man är för sjuk för att kunna klaras sig hemma men för frisk för att få stanna kvar på sjukhuset ett tag till så måste det finnas något alternativ i kommunen. Svårt sjuka kan vi alla bli, oavsett ålder. Det fanns en gemensam politisk tanke att samhället skulle vara tillgängligt för alla senast Den visionen är långt ifrån uppfylld men inte mindre viktig för det. Ett tillgängligt samhälle är bra för alla. Arbeta aktivt för att göra kommunen tillgänglig för alla. Utveckla alternativa boende även ute i bygden. Införa en pargaranti för de äldre som mår bra av och vill bo tillsammans. Ordna en form av mellanvårdsplatser i samarbete med landstinget. Tillsätta en ombudsman som hjälp och stöd för barn- handikappade och gamla när de inte får den hjälp de behöver, vare sig det är kommunen eller någon annan myndighet som brister i sitt ansvar.

12 En miljöintresserad kommun Den som tror att miljöarbete är något som någon annan kan ägna sig åt men inte vi, har inte förstått vidden av den miljöförstöring vi människor ständigt utsätter vår miljö för, både vår närmiljö och vårt klimat. Man har heller inte insett att vi människor är beroende av en god miljö för att kunna överleva. Därför är miljöarbetet allas ansvar i stort som smått. I kommunen kan vi arbeta med minskade utsläpp, övergång till alternativa energikällor och i allt föregå med gott exempel och påverka kommunens invånare till att tänka hållbar miljö. I en landsortskommun som vår finns inte valet mellan kollektivtrafik eller egen bil på samma sätt som i en stad, men vi tror ändå att alternativet att kunna åka kollektivtrafik utan kostnader skulle uppmuntra människor till att oftare ställa bilen hemma. I synnerhet för grupper som ungdomar och pensionärer skulle avgiftsfri kollektivtrafik kunna vara en stor hjälp till ett mer socialt liv. I förlängningen skulle det också kunna göra att våra två kommundelar Alfta och Edsbyn kommer närmare varandra. Det vore väl använda pengar. Arbeta med miljötema Hållbar kommun och utarbeta klimatmål. Införa avgiftsfri kollektivtrafik i kommunen.

13 En kommun som tänker förebyggande Alla säger att förebyggande arbete är viktigt, men få lägger några pengar på det. Det som inte går att mätas i kronor och ören vågar man inte satsa pengar på. Som ansvariga för en kommun måste man förstå värdet av det förebyggande arbetet och våga ge det resurser. Det är faktiskt inte arbetet med att ta hand om unga som far illa eller sjuka och skadade människor som är måttet på en bra kommun inte ens om man gör det på ett bra sätt. Måttet på en ansvarsfull och klok kommun är att få människor behöver kommunens stödinsatser. Förebyggande arbete är god ekonomi. I Sverige har vi en relativt god folkhälsa, men vårt län och vår kommun toppar tyvärr inte statistiken. Folkhälsoarbete är så mycket mer än att hålla människor fysiskt friska. Människors hälsa påverkas av så mycket. Den yttre miljön, den psykiska miljön, tryggheten och säkerheten i våra liv lika mycket som vad vi äter och hur mycket vi rör på oss. Inom en snar framtid kommer kommunerna att stå inför en arbetskraftsbrist i synnerhet inom den offentliga sektorn. Landsbygdskommunerna med sitt sviktande befolkningsunderlag behöver också ha en plan för framtiden. Med tanke på detta ser vi många fördelar med om andelen utlandsfödda svenskar vill flytta till vår kommun. Då behöver vi ha en väl utvecklad plan för både utbildning och arbetsmarknadsintroduktion så att dessa nya kommunmedborgare kan bli en positiv del av kommunens utveckling. Satsa på folkhälsoarbete för unga och gamla. Ha ett aktivt Brottsförebyggande arbete. Öka insatserna för trafiksäkerhetsarbetet. Ha en väl utarbetad integrationsplan för nya svenskar.

14 En kommun med landsbygdstänkande Utan vår landsbygd skulle en kommun som Ovanåker inte ha något att marknadsföra. Våra större samhällen har sin charm och prägel, men för en utomstående är det oftast naturen och landsbygden som är mest lockande. Under många år har turistsektorn försökt hitta fäste i vårt län. Vissa områden har lyckats ganska bra, men fortfarande är det en näring som går oss lite förbi - på väg till Dalarna eller till fjällen. Men Hälsingland som landskap har minst lika mycket att erbjuda besökande som någon annan. Det handlar bara om att gå från ord till handling och våga släppa gamla invanda mönster. Vi är värda att få vara med på turismtåget. Men landsbygdsutveckling är så mycket mer än bara turism. Det handlar om att ge våra byar förutsättning att leva. Skolnedläggningar och utarmande av servicen på landsbygden skapar en neråtgående spiral som är nästan omöjlig att vända. Bygdeföreningarna kämpar för att hålla byarna levande, men det behövs en mer utarbetad plan där kommunen tar ett aktivt ansvar för det som händer på landsbygden. En viktig del av landsbygdsutvecklingen är möjligheten att både odla mat och att hålla djur. Det finns därför många goda skäl att stödja den närproducerade maten; miljömässiga skäl, kvalitetsskäl samt önskan att hålla landsbygden levande. Utarbeta ett kommunalt landsbygdsprogram Aktivt stödja lokalproducerad mat. Utveckla och satsa på turismen i kommunen och i länet.

15 En kommun med blicken framåt Ovanåker en kommun med blicken framåt! Att förvalta en kommun är mindre svårt än att utveckla den men utveckling är samtidigt en förutsättning för överlevnad. Därför räcker det inte med att tycka att det som finns är tillräckligt, man måste hela tiden förändra för att möte kommande problem och nya möjligheter och krav. Vi måste ta till vara alla våra kommuninvånares erfarenheter och kompetenser. Många unga människor känner sig inte delaktiga i den demokratiska processen eller lyssnade på. Det är ett misslyckande för oss vuxna eftersom det är för de unga som vi vill göra framtiden bättre. Vi måste därför hitta sätt där vi möter unga på deras planhalva och där vi ger dem verkliga möjligheter att påverka sina liv. En kommun som tilltalar många är en kommun som är välkomnande mot alla. I ett öppet samhälle ska alla känna sig hemma oavsett hur man är eller vilken bakgrund man har. Ingen föds med färdiga värderingar och ibland måste samhället gå före och visa vägen. Allt går att påverka och förändra - även fördomar och rädslor. För att få ett jämlikt och öppet samhälle måste kommunen hela tiden arbeta med jämställdhets- och värderingsfrågor. I vår kommun ska det finnas möjlighet för varje individ att hitta sin egen väg men i samvaro med andra. Arbeta för en växande kommun med mångfald och öppenhet som ledord. Ha ett jämställdhetsperspektiv på alla nivåer och inom alla områden. Skapa mötesplatser där unga ges möjlighet att påverka och besluta.

16 Hemsida E-post Besöksadress Socialdemokraterna Ovanåker Långgatan EDSBYN Tel

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

Möjligheternas Luleå - online

Möjligheternas Luleå - online Arbetsordning av vårt handlingsprogram Möjligheternas Luleå Följande arbetsordning gäller: Förslag till förändring skall sändas skriftligt till expeditionen Förslag som kommer under mötet måste lämnas

Läs mer

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 Framtid och förändring. Solidaritet, samarbete och rättvisa. Det är vår vision. Att jobba politiskt är att ha ett mål för hur det goda samhället ska formas. På socialdemokraternas

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Socialdemokraterna i Sigtuna kommun Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 2 (28) Innehållsförteckning Låt utvecklingen fortsätta för alla, inte bara några... 3 Kvalitet i kommunens verksamheter och kommunal

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

ANTECKNINGAR. Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti 2010.

ANTECKNINGAR. Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti 2010. ANTECKNINGAR Datum Sida 2010-08-27 1 (8) Instans Kommunfullmäktige Tid Tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 19.00-21.10 Plats Kinna Teater, Kinna Närvarande Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014

Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014 förslag till Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014 Vi lyfter Motala! 1 Inledning Motala ska vara en innovativ och attraktiv del av Östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Det moderna socialkonservativa alternativet inom svensk politik

Det moderna socialkonservativa alternativet inom svensk politik 1 Det moderna socialkonservativa alternativet inom svensk politik Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt och socialkonservativt parti som vilar på en nationalistisk grund. Vi har idémässigt låtit oss

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

Närodlad politik för Kungsör

Närodlad politik för Kungsör Närodlad politik för Kungsör Kommunalt handlingsprogram 2014-2018 Hållbar utveckling På följande sidor kan du ta del av Centerpartiet i Kungsörs handlingsprogram för mandatperioden 2014-2018. Vårt parti

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter.

Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Kristdemokraterna Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Sverige ska bli världens bästa land för barn att växa upp i. Låt oss börja i Västmanland. Kristdemokraterna i Västmanland

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

Mål- och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016

Mål- och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 Kommunstyrelsen 2012-06-04 Mål- och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 Vi utvecklar Sundsvall! www.koalitionensundsvall.se 1 2 Innehållsförteckning Mål och resursplan 2013-14 med plan för 2015-2016...4

Läs mer

Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013

Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013 Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013 Enkät http://www.berg.se/4.7aba3a6913b75b75ab9f0a/12.7aba3a6913b75b7... Fråga 1 Deltog du på något av dialogmötena i Myrviken, Åsarna och/eller Rätan?

Läs mer

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018 Vår ideologiska värdegrund Socialdemokratins målsättning är att förändra samhället, med demokratiska medel och med alla människors

Läs mer