SOCIALDEMOKRATERNA OVANÅKER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIALDEMOKRATERNA OVANÅKER"

Transkript

1 SOCIALDEMOKRATERNA OVANÅKER LOKALT HANDLINGSPROGRAM MÖJLIGHETERNAS LAND!

2 Möjligheternas land Vi socialdemokrater har en idé om vårt gemensamma samhällsbygge. Jag har kallat det möjligheternas land. Det är ett Sverige som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans. Mona Sahlin jobbkongressen 2009

3 I en värld där klyftorna mellan de som har och de som inte har ständigt ökar, och där människor tvingas att dö av svält trots att det finns tillräckligt med resurser att föda alla, behövs det krafter som håller emot och försöker vända utvecklingen. Som socialdemokrater tror vi på värdet av människors frihet och vi vet att en fri och öppen marknad skapar en utveckling och tillväxt som är bra för människor. Men till skillnad från de liberala och konservativa krafterna vet vi också att frihet är en ömtålig sak med många bottnar. För oss är det inte acceptabelt om någons frihet blir någon annans ofrihet. Tvärtemot de borgerliga ideologierna så tror vi inte att en fri och gränslös marknad skapar den bästa av världar. Att påstå att alternativa ägandeformer och privata marknadsaktörer kan ersätta den offentliga sektorn och att det privata frivilligt skulle ta på sig det offentliga ansvaret är orealistiskt. Istället bör vi politiskt ge den det stöd den behöver så att marknadens positiva effekter kan användas för människors bästa. En tro på mänskliga rättigheter, frihet under ansvar, ett jämlikt samhälle med jämställdhet och mångfald förutsätter att det finns ett grundmurat solidariskt tänkande som vill utjämna skillnaderna mellan de som har och de som behöver. Socialdemokratin vill ha en generell välfärd som är lika bra för alla. Då krävs det ett gemensamt ansvarstagande där vi betalar skatt efter bärkraft och fördelar resurserna så att människor får förutsättningar att leva så likvärdigt som möjligt oavsett vilken livssituation man har och var i landet man lever. Vi socialdemokrater finns ute bland människor på arbetsplatserna och som företagare men också bland de arbetslösa och utsatta. Som politiker har vi möjligheten att påverka och förändra. Med vår politik vill vi göra framtiden bättre för människor. Inte för några utan för alla människor. Ett bra fungerande samhälle för oss socialdemokrater har en balans mellan det privata och det offentliga där politiken inte blir en lydig slav under marknadens krav.

4 Vår kommun I kommunen har vi alla ett gemensamt ansvar för varandra från barndom till ålderdom. Mänskliga rättigheter och Barnkonvention ska inte bara vara dokument som Sverige en gång har undertecknat eller lagar som gäller någon annan utan ska vara ledande riktlinjer i alla kommunens verksamheter. Vi vill att våra barn ska känna sig lyssnade på och respekterade, att vi skyddar dem från att fara illa och att dom upplever sin skoltid som utvecklande och rolig. Vi vill att alla ska ha ett arbete att gå till som känns meningsfullt och som gör att tillvaron blir ekonomiskt trygg. Vi vill att våra gamla föräldrar ska få en värdig ålderdom med friheten att välja hur man ska tillbringa sina sista år i livet. Men livet består inte bara av omsorg och arbete. Vid sidan om arbetet vill vi också kunna förverkliga och utveckla oss själva. En god hälsa och ett stimulerande liv i en trygg miljö är grundförutsättningar för att en människa ska må bra under sitt liv. Kommunens uppgift är att ge kommunmedborgarna möjligheterna till ett bra liv och ansvaret för detta ligger på oss alla tillsammans i kommunen. Med bra politiska beslut tillsammans med människors egen initiativkraft kommer man långt. Ovanåkers kommun är en landsbygdskommun som har stora förutsättningar att ge sina invånare ett rikt och kvalitetsfyllt liv. Vår närhet till naturen, de starka kulturtraditionerna och historiken men även vår närhet till de större regionerna gör att förutsättningarna för en positiv framtidsutveckling är stor. Det finns också problem och utmaningar som kommunen måste ta tag i som befolkningsminskningen, den begränsade arbetsmarknaden och utbildningsnivån. För att inte bli en avfolknings bygd bland många måste vi vara beredda att förnya både vårt synsätt och våra tankar och fatta politiska beslut därefter. Det kommer att bli en utmaning men med vilja, målmedvetenhet och visioner om en bättre framtid så går alla problem att lösa!

5 Förskolan Små barn behöver en trygg uppväxt. Om man som förälder väljer att lämna sitt barn i kommunens omsorg så vill man veta att barnen har det bra. Kommunens förskola har därför ett stort ansvar för att de små barnen har en trygg miljö och får möta bra pedagoger som förbereder dem för kommande liv. Vi vet att sociala färdigheter och grundläggande värderingar är något som måste arbetas med i unga år. Barn som har problem eller behöver extra stöd måste också få det så tidig som möjligt. I tonåren eller senare i livet är det kanske redan för sent att hjälpa en människa som hamnat snett. Att förskolans barngrupper inte är för stora Att förskolan arbetar pedagogiskt medvetet med värderingsarbete som demokratiskt förhållningssätt och jämställdhet Att 12:e barnomsorgsmånaden ska vara betalningsfri

6 Skola och fritid för ungdomar Tonårstiden är kanske den period i livet då vi formas som mest. Därför är det så viktigt att vi tar tillvara den tiden på bästa sätt. Kommunen har ett stort inflytande i en ung människas liv eftersom skola, fritidsgårdar och aktivitetsutbud är kommunala ansvarsområden. Som politiker har vi möjlighet att göra uppväxttiden till något man ser tillbaka på med glädje eller med sorg. Det är ett stort ansvar. Att det ska finnas fler vuxna i skolorna som ger stöd och skapar en bra arbetsmiljö för eleverna. Att skolmaten ska hålla en hög kvalitet eftersom mat är viktigt för barnens inlärning och välmående. Att det ska finnas bra fritidsgårdar med varierande aktiviteter under större delen av året. Att det ska finnas ett utebad på sommaren i Edsbyn.

7 De första stegen ut i arbetslivet Efter skolan tar vi steget ut i arbetslivet eller går vidare till högskola och universitet. Vi vill att så många som möjligt ska vidareutbilda sig efter gymnasiet men det måste också finnas en arbetsmarknadsplan även för de som väljer att stanna kvar hemma efter gymnasietiden. Att få unga människor ut i arbete och att skapa en arbetsmarknad med möjligheter för alla att få ett arbete är kanske ett av samhällets viktigaste uppgifter. Varje människa som hamnar i en ofrivillig arbetslöshet är en bortslösad resurs. Erbjuda feriearbeten för fler gymnasieelever. Prioritera arbetet med praktikplatser och lärlingsplatser. Att unga arbetslösa ska kunna verka som elevstöd i skolorna.

8 Människan och arbetslivet Kommunen kan inte skapa nya arbeten på samma sätt som den privata marknaden, men den är trots det en stor arbetsgivare i sig själv. Det mycket vi kan göra för att underlätta för människor att komma i arbete eller komma tillbaka i arbete efter en tids frånvaro. Som arbetsgivare ska vi vara förebilder och visa både ett gott ledarskap och god organisationsförmåga. Företags- och utbildningsklimatet är också något som kommunen kan påverka. De stora företagen är mer beroende av andra ägares beslut eller den globala utvecklingen och därför svårare för en kommun att påverka. Men småföretagare med sin förankring i bygden eller egna intressen där betyder oerhört mycket för en liten landsortskommun som Ovanåker. Det är viktigt att kommunen har ett gott samarbete med småföretagarna och underlättar för dessa att kunna växa. Hälsingland har också en trätradition och ett träkunnande som behöver nyttjas bättre och vidareutvecklas. Det borde finnas möjlighet att arbeta med trä på alla plan alltifrån utbildning, råvara, förädling och tillverkning. Vi har en träkompetens som måste komma till bättre användning för oss. När arbetsmarknaden sviker eller man känner att det är dags att göra något nytt i livet måste det finnas en beredskap för att underlätta omställningen mellan arbeten för människor. Då behövs det många olika kompetenshöjande utbildningssystem. Studieförbunden ser vi som en del av utbildningssystemet som har ett stort värde för kommunen. Genom dessa förbund får människor möjlighet att inte bara höja sina kunskapsnivåer utan även att utveckla sig själva och må bra.

9 Satsa på träutbildningen, träindustrin och vidareutvecklingen. Skapa ett småföretagarcentrum till stöd för de mindre företagen. Vidareutveckla komvuxutbildningen och öppna för fler distansutbildningar. Ha ett aktivt samarbete med studieförbunden. Samverka med facket och arbeta med utvecklingen av Mönsterarbetsplatser.

10 Livskvalitet på fritiden Arbete är en viktig del av vårt liv, men det som ger livet kvalitet är så mycket mer. Rekreation, fysik aktivitet och ett socialt liv är det som håller ihop vår hälsa och vårt välbefinnande. I vår kommun finns en natur och miljö som gör det lätt att leva ett aktivt och naturnära liv om man vill. Men det behövs också satsningar från kommunens sida för att skapa mötesplatser och ge människor i hela kommunen möjlighet att utöva olika intressen. Vår natur är också rik på en biologisk mångfald som vi i Sverige tycker är värd att bevaras. Men ibland krockar olika intressen och lagar och beslut kan skapa problem för både människor och djur. Tätheten av rovdjur i vår kommun är ett sådant exempel. I kommunen kan vi inte fatta beslut om den biologiska mångfalden, men vi kan göra vad vi kan för att underlätta för människor att leva nära de stora rovdjuren. Människors trygghet är vårt ansvar. Ett aktivt föreningsliv är guld värt i en kommun. Det ideella arbete som människor lägger ner i sina föreningar går inte att räkna i pengar. Det är ovärderligt. Men vi vet samtidigt att arbetet blir allt tyngre för allt färre föreningsaktiva. Det är därför oerhört viktigt att stödja och underlätta för föreningarna så att dom kan fortsätta med sina aktiviteter. Det finns så mycket mer en kommun kan göra än att bara dela ut aktivitets- och föreningsstödspengar. Ordna ett Allaktivitetshus där föreningsliv och människor i alla åldrar får en naturlig mötesplats. Satsa på Forsparken så den blir en aktiv och levande plats i Alfta samt utveckla våra sport och fritidsanläggningar. I samarbete med Rovsjurscentret kontinuerligt arbeta med information och råd till skolor och allmänhet vad gäller rovdjursfrågan.

11 Hjälp när du behöver det Alla människor behöver hjälp och stöd någon gång under sitt liv. Den som brutit benet kan behöva hjälp av kommunens service; den som hamnar i en livskris behöver stöd; den som hamnar i tillfälliga ekonomiska svårigheter behöver hjälp; den som föds med ett handikapp eller på ålders höst när kroppen och minnet börjar svikta måste få stöd och omsorg. Allt är bara en fråga om hur mycket och på vilket sätt. Den dag du behöver hjälpen ska du inte behöva känna att du ligger samhället till last. Samhället är till för oss när vi behöver det. Man ska heller inte behöva kräva sin rätt eller slåss med myndigheter för att få det stöd man har rätt till. Kommunen ska alltid stå på kommuninvånarnas sida och hjälpa dem i livet. Som gammal är man lika mycket en individ som när man var yngre. Den äldreomsorg som kommunen har ansvar för måste kunna ta hänsyn till skilda behov både vad gäller boende och boendesituation. Alla trivs inte i centrum bara för att det är nära till apoteket. Har man levt tillsammans med en partner i större delen av sitt liv kanske man vill få leva tillsammans även de sista åren även om man inte klara allt själva. Om man är för sjuk för att kunna klaras sig hemma men för frisk för att få stanna kvar på sjukhuset ett tag till så måste det finnas något alternativ i kommunen. Svårt sjuka kan vi alla bli, oavsett ålder. Det fanns en gemensam politisk tanke att samhället skulle vara tillgängligt för alla senast Den visionen är långt ifrån uppfylld men inte mindre viktig för det. Ett tillgängligt samhälle är bra för alla. Arbeta aktivt för att göra kommunen tillgänglig för alla. Utveckla alternativa boende även ute i bygden. Införa en pargaranti för de äldre som mår bra av och vill bo tillsammans. Ordna en form av mellanvårdsplatser i samarbete med landstinget. Tillsätta en ombudsman som hjälp och stöd för barn- handikappade och gamla när de inte får den hjälp de behöver, vare sig det är kommunen eller någon annan myndighet som brister i sitt ansvar.

12 En miljöintresserad kommun Den som tror att miljöarbete är något som någon annan kan ägna sig åt men inte vi, har inte förstått vidden av den miljöförstöring vi människor ständigt utsätter vår miljö för, både vår närmiljö och vårt klimat. Man har heller inte insett att vi människor är beroende av en god miljö för att kunna överleva. Därför är miljöarbetet allas ansvar i stort som smått. I kommunen kan vi arbeta med minskade utsläpp, övergång till alternativa energikällor och i allt föregå med gott exempel och påverka kommunens invånare till att tänka hållbar miljö. I en landsortskommun som vår finns inte valet mellan kollektivtrafik eller egen bil på samma sätt som i en stad, men vi tror ändå att alternativet att kunna åka kollektivtrafik utan kostnader skulle uppmuntra människor till att oftare ställa bilen hemma. I synnerhet för grupper som ungdomar och pensionärer skulle avgiftsfri kollektivtrafik kunna vara en stor hjälp till ett mer socialt liv. I förlängningen skulle det också kunna göra att våra två kommundelar Alfta och Edsbyn kommer närmare varandra. Det vore väl använda pengar. Arbeta med miljötema Hållbar kommun och utarbeta klimatmål. Införa avgiftsfri kollektivtrafik i kommunen.

13 En kommun som tänker förebyggande Alla säger att förebyggande arbete är viktigt, men få lägger några pengar på det. Det som inte går att mätas i kronor och ören vågar man inte satsa pengar på. Som ansvariga för en kommun måste man förstå värdet av det förebyggande arbetet och våga ge det resurser. Det är faktiskt inte arbetet med att ta hand om unga som far illa eller sjuka och skadade människor som är måttet på en bra kommun inte ens om man gör det på ett bra sätt. Måttet på en ansvarsfull och klok kommun är att få människor behöver kommunens stödinsatser. Förebyggande arbete är god ekonomi. I Sverige har vi en relativt god folkhälsa, men vårt län och vår kommun toppar tyvärr inte statistiken. Folkhälsoarbete är så mycket mer än att hålla människor fysiskt friska. Människors hälsa påverkas av så mycket. Den yttre miljön, den psykiska miljön, tryggheten och säkerheten i våra liv lika mycket som vad vi äter och hur mycket vi rör på oss. Inom en snar framtid kommer kommunerna att stå inför en arbetskraftsbrist i synnerhet inom den offentliga sektorn. Landsbygdskommunerna med sitt sviktande befolkningsunderlag behöver också ha en plan för framtiden. Med tanke på detta ser vi många fördelar med om andelen utlandsfödda svenskar vill flytta till vår kommun. Då behöver vi ha en väl utvecklad plan för både utbildning och arbetsmarknadsintroduktion så att dessa nya kommunmedborgare kan bli en positiv del av kommunens utveckling. Satsa på folkhälsoarbete för unga och gamla. Ha ett aktivt Brottsförebyggande arbete. Öka insatserna för trafiksäkerhetsarbetet. Ha en väl utarbetad integrationsplan för nya svenskar.

14 En kommun med landsbygdstänkande Utan vår landsbygd skulle en kommun som Ovanåker inte ha något att marknadsföra. Våra större samhällen har sin charm och prägel, men för en utomstående är det oftast naturen och landsbygden som är mest lockande. Under många år har turistsektorn försökt hitta fäste i vårt län. Vissa områden har lyckats ganska bra, men fortfarande är det en näring som går oss lite förbi - på väg till Dalarna eller till fjällen. Men Hälsingland som landskap har minst lika mycket att erbjuda besökande som någon annan. Det handlar bara om att gå från ord till handling och våga släppa gamla invanda mönster. Vi är värda att få vara med på turismtåget. Men landsbygdsutveckling är så mycket mer än bara turism. Det handlar om att ge våra byar förutsättning att leva. Skolnedläggningar och utarmande av servicen på landsbygden skapar en neråtgående spiral som är nästan omöjlig att vända. Bygdeföreningarna kämpar för att hålla byarna levande, men det behövs en mer utarbetad plan där kommunen tar ett aktivt ansvar för det som händer på landsbygden. En viktig del av landsbygdsutvecklingen är möjligheten att både odla mat och att hålla djur. Det finns därför många goda skäl att stödja den närproducerade maten; miljömässiga skäl, kvalitetsskäl samt önskan att hålla landsbygden levande. Utarbeta ett kommunalt landsbygdsprogram Aktivt stödja lokalproducerad mat. Utveckla och satsa på turismen i kommunen och i länet.

15 En kommun med blicken framåt Ovanåker en kommun med blicken framåt! Att förvalta en kommun är mindre svårt än att utveckla den men utveckling är samtidigt en förutsättning för överlevnad. Därför räcker det inte med att tycka att det som finns är tillräckligt, man måste hela tiden förändra för att möte kommande problem och nya möjligheter och krav. Vi måste ta till vara alla våra kommuninvånares erfarenheter och kompetenser. Många unga människor känner sig inte delaktiga i den demokratiska processen eller lyssnade på. Det är ett misslyckande för oss vuxna eftersom det är för de unga som vi vill göra framtiden bättre. Vi måste därför hitta sätt där vi möter unga på deras planhalva och där vi ger dem verkliga möjligheter att påverka sina liv. En kommun som tilltalar många är en kommun som är välkomnande mot alla. I ett öppet samhälle ska alla känna sig hemma oavsett hur man är eller vilken bakgrund man har. Ingen föds med färdiga värderingar och ibland måste samhället gå före och visa vägen. Allt går att påverka och förändra - även fördomar och rädslor. För att få ett jämlikt och öppet samhälle måste kommunen hela tiden arbeta med jämställdhets- och värderingsfrågor. I vår kommun ska det finnas möjlighet för varje individ att hitta sin egen väg men i samvaro med andra. Arbeta för en växande kommun med mångfald och öppenhet som ledord. Ha ett jämställdhetsperspektiv på alla nivåer och inom alla områden. Skapa mötesplatser där unga ges möjlighet att påverka och besluta.

16 Hemsida E-post Besöksadress Socialdemokraterna Ovanåker Långgatan EDSBYN Tel

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ockelbo möjligheternas kommun! Socialdemokraternas valmanifest för perioden 2011-2014

Ockelbo möjligheternas kommun! Socialdemokraternas valmanifest för perioden 2011-2014 Ockelbo möjligheternas kommun! Socialdemokraternas valmanifest för perioden 2011-2014 Ockelbo, möjligheternas kommun.. Den 19 september är det val. Då avgör du, jag och alla andra som röstar hur den politiska

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Inriktning för förskolan och skolan

Inriktning för förskolan och skolan SKOLPLAN Inriktning för förskolan och skolan Människan är en tänkande varelse som har kvar sin nyfikenhet och förmåga att lära nytt hela livet. För att utvecklas behöver vi stimulans. En bra förskola och

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014 Prioriterade mål Nämnd Mål God ekonomisk hushållning AoF Sänka kostnaderna för försörjningsstödet. BoF Alla elever ska kunna läsa

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Eskilstuna 2011-12-09 Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne

Eskilstuna 2011-12-09 Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne Eskilstuna 2011-12-09 Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne Ingela Sjöberg, folkhälsostrateg Kommunförbundet Skåne Vad är viktigast för hälsan? Levnadsvillkor: Trygg uppväxt Utbildning Arbete Inkomst Gemenskap

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet S o c i o e k o n o m i s k a a s p e k t e r i n o m o c h r u n t g r u v f ö r e t a g social hållbar utveckling, arbetsmiljö, jämställdhet exempel från Kiruna och Pajala Professor Lena Abrahamsson

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Handlingsprogram. Socialdemokraterna i Kungsbacka

Handlingsprogram. Socialdemokraterna i Kungsbacka Handlingsprogram Socialdemokraterna i Kungsbacka Mandatperioden 2007-2010 Alla skall med så enkelt är det. Med detta handlingsprogram visar vi socialdemokrater vad vi vill Arbeta för i Kungsbacka kommun,

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 Framtid och förändring. Solidaritet, samarbete och rättvisa. Det är vår vision. Att jobba politiskt är att ha ett mål för hur det goda samhället ska formas. På socialdemokraternas

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas.

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. SKOLPLAN för perioden 2008 2011 Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. K axig, i ordets positiva betydelse, är precis som sagofigurerna i Astrid Lindgrens* barnböcker: Pippi

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa.

För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa. För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa. Satsningar på barn och ungdomar i Uppsala kommun och landstinget. Satsningar på barn och ungdomar i Uppsala kommun. Ett Uppsala

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Färdplan Flen. FUTURE Researchbased. STRATEGY Futurebased. ACTION Strategy enforcement. Visionsworkshop 3 18 januari 2012. strategy.

Färdplan Flen. FUTURE Researchbased. STRATEGY Futurebased. ACTION Strategy enforcement. Visionsworkshop 3 18 januari 2012. strategy. Färdplan Flen Visionsworkshop 3 18 januari 2012 FUTURE Researchbased foresight STRATEGY Futurebased strategy ACTION Strategy enforcement Workshop 18 januari Välkomna! Kort tillbakablick Idéer till åtgärder

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb.

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 1(9) Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 75-dagars regel, A-kasse indragning från dag 76.

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA!

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! VALMANIFEST 2014 ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! Vi Socialdemokrater vet att ensam inte är stark, framtidens Uppvidinge måste vi bygga tillsammans. Det finns inget vi och dom - det finns bara vi! Det som

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB.

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB. @ungdomsb ANALYS LEDARSKAP Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Totala respondentantalet: Online, kvantitativ 18 september 20 oktober 2014 Individer i Sverige, 15-25 år 20 973 st. (av vilka 5185 st. har

Läs mer

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet I genomförandet av programmet kommer de tre dimensionerna i hållbar utveckling, den ekonomiska, sociala och miljömässiga, att beaktas i genomförandets

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer