SOCIALDEMOKRATERNA OVANÅKER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIALDEMOKRATERNA OVANÅKER"

Transkript

1 SOCIALDEMOKRATERNA OVANÅKER LOKALT HANDLINGSPROGRAM MÖJLIGHETERNAS LAND!

2 Möjligheternas land Vi socialdemokrater har en idé om vårt gemensamma samhällsbygge. Jag har kallat det möjligheternas land. Det är ett Sverige som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans. Mona Sahlin jobbkongressen 2009

3 I en värld där klyftorna mellan de som har och de som inte har ständigt ökar, och där människor tvingas att dö av svält trots att det finns tillräckligt med resurser att föda alla, behövs det krafter som håller emot och försöker vända utvecklingen. Som socialdemokrater tror vi på värdet av människors frihet och vi vet att en fri och öppen marknad skapar en utveckling och tillväxt som är bra för människor. Men till skillnad från de liberala och konservativa krafterna vet vi också att frihet är en ömtålig sak med många bottnar. För oss är det inte acceptabelt om någons frihet blir någon annans ofrihet. Tvärtemot de borgerliga ideologierna så tror vi inte att en fri och gränslös marknad skapar den bästa av världar. Att påstå att alternativa ägandeformer och privata marknadsaktörer kan ersätta den offentliga sektorn och att det privata frivilligt skulle ta på sig det offentliga ansvaret är orealistiskt. Istället bör vi politiskt ge den det stöd den behöver så att marknadens positiva effekter kan användas för människors bästa. En tro på mänskliga rättigheter, frihet under ansvar, ett jämlikt samhälle med jämställdhet och mångfald förutsätter att det finns ett grundmurat solidariskt tänkande som vill utjämna skillnaderna mellan de som har och de som behöver. Socialdemokratin vill ha en generell välfärd som är lika bra för alla. Då krävs det ett gemensamt ansvarstagande där vi betalar skatt efter bärkraft och fördelar resurserna så att människor får förutsättningar att leva så likvärdigt som möjligt oavsett vilken livssituation man har och var i landet man lever. Vi socialdemokrater finns ute bland människor på arbetsplatserna och som företagare men också bland de arbetslösa och utsatta. Som politiker har vi möjligheten att påverka och förändra. Med vår politik vill vi göra framtiden bättre för människor. Inte för några utan för alla människor. Ett bra fungerande samhälle för oss socialdemokrater har en balans mellan det privata och det offentliga där politiken inte blir en lydig slav under marknadens krav.

4 Vår kommun I kommunen har vi alla ett gemensamt ansvar för varandra från barndom till ålderdom. Mänskliga rättigheter och Barnkonvention ska inte bara vara dokument som Sverige en gång har undertecknat eller lagar som gäller någon annan utan ska vara ledande riktlinjer i alla kommunens verksamheter. Vi vill att våra barn ska känna sig lyssnade på och respekterade, att vi skyddar dem från att fara illa och att dom upplever sin skoltid som utvecklande och rolig. Vi vill att alla ska ha ett arbete att gå till som känns meningsfullt och som gör att tillvaron blir ekonomiskt trygg. Vi vill att våra gamla föräldrar ska få en värdig ålderdom med friheten att välja hur man ska tillbringa sina sista år i livet. Men livet består inte bara av omsorg och arbete. Vid sidan om arbetet vill vi också kunna förverkliga och utveckla oss själva. En god hälsa och ett stimulerande liv i en trygg miljö är grundförutsättningar för att en människa ska må bra under sitt liv. Kommunens uppgift är att ge kommunmedborgarna möjligheterna till ett bra liv och ansvaret för detta ligger på oss alla tillsammans i kommunen. Med bra politiska beslut tillsammans med människors egen initiativkraft kommer man långt. Ovanåkers kommun är en landsbygdskommun som har stora förutsättningar att ge sina invånare ett rikt och kvalitetsfyllt liv. Vår närhet till naturen, de starka kulturtraditionerna och historiken men även vår närhet till de större regionerna gör att förutsättningarna för en positiv framtidsutveckling är stor. Det finns också problem och utmaningar som kommunen måste ta tag i som befolkningsminskningen, den begränsade arbetsmarknaden och utbildningsnivån. För att inte bli en avfolknings bygd bland många måste vi vara beredda att förnya både vårt synsätt och våra tankar och fatta politiska beslut därefter. Det kommer att bli en utmaning men med vilja, målmedvetenhet och visioner om en bättre framtid så går alla problem att lösa!

5 Förskolan Små barn behöver en trygg uppväxt. Om man som förälder väljer att lämna sitt barn i kommunens omsorg så vill man veta att barnen har det bra. Kommunens förskola har därför ett stort ansvar för att de små barnen har en trygg miljö och får möta bra pedagoger som förbereder dem för kommande liv. Vi vet att sociala färdigheter och grundläggande värderingar är något som måste arbetas med i unga år. Barn som har problem eller behöver extra stöd måste också få det så tidig som möjligt. I tonåren eller senare i livet är det kanske redan för sent att hjälpa en människa som hamnat snett. Att förskolans barngrupper inte är för stora Att förskolan arbetar pedagogiskt medvetet med värderingsarbete som demokratiskt förhållningssätt och jämställdhet Att 12:e barnomsorgsmånaden ska vara betalningsfri

6 Skola och fritid för ungdomar Tonårstiden är kanske den period i livet då vi formas som mest. Därför är det så viktigt att vi tar tillvara den tiden på bästa sätt. Kommunen har ett stort inflytande i en ung människas liv eftersom skola, fritidsgårdar och aktivitetsutbud är kommunala ansvarsområden. Som politiker har vi möjlighet att göra uppväxttiden till något man ser tillbaka på med glädje eller med sorg. Det är ett stort ansvar. Att det ska finnas fler vuxna i skolorna som ger stöd och skapar en bra arbetsmiljö för eleverna. Att skolmaten ska hålla en hög kvalitet eftersom mat är viktigt för barnens inlärning och välmående. Att det ska finnas bra fritidsgårdar med varierande aktiviteter under större delen av året. Att det ska finnas ett utebad på sommaren i Edsbyn.

7 De första stegen ut i arbetslivet Efter skolan tar vi steget ut i arbetslivet eller går vidare till högskola och universitet. Vi vill att så många som möjligt ska vidareutbilda sig efter gymnasiet men det måste också finnas en arbetsmarknadsplan även för de som väljer att stanna kvar hemma efter gymnasietiden. Att få unga människor ut i arbete och att skapa en arbetsmarknad med möjligheter för alla att få ett arbete är kanske ett av samhällets viktigaste uppgifter. Varje människa som hamnar i en ofrivillig arbetslöshet är en bortslösad resurs. Erbjuda feriearbeten för fler gymnasieelever. Prioritera arbetet med praktikplatser och lärlingsplatser. Att unga arbetslösa ska kunna verka som elevstöd i skolorna.

8 Människan och arbetslivet Kommunen kan inte skapa nya arbeten på samma sätt som den privata marknaden, men den är trots det en stor arbetsgivare i sig själv. Det mycket vi kan göra för att underlätta för människor att komma i arbete eller komma tillbaka i arbete efter en tids frånvaro. Som arbetsgivare ska vi vara förebilder och visa både ett gott ledarskap och god organisationsförmåga. Företags- och utbildningsklimatet är också något som kommunen kan påverka. De stora företagen är mer beroende av andra ägares beslut eller den globala utvecklingen och därför svårare för en kommun att påverka. Men småföretagare med sin förankring i bygden eller egna intressen där betyder oerhört mycket för en liten landsortskommun som Ovanåker. Det är viktigt att kommunen har ett gott samarbete med småföretagarna och underlättar för dessa att kunna växa. Hälsingland har också en trätradition och ett träkunnande som behöver nyttjas bättre och vidareutvecklas. Det borde finnas möjlighet att arbeta med trä på alla plan alltifrån utbildning, råvara, förädling och tillverkning. Vi har en träkompetens som måste komma till bättre användning för oss. När arbetsmarknaden sviker eller man känner att det är dags att göra något nytt i livet måste det finnas en beredskap för att underlätta omställningen mellan arbeten för människor. Då behövs det många olika kompetenshöjande utbildningssystem. Studieförbunden ser vi som en del av utbildningssystemet som har ett stort värde för kommunen. Genom dessa förbund får människor möjlighet att inte bara höja sina kunskapsnivåer utan även att utveckla sig själva och må bra.

9 Satsa på träutbildningen, träindustrin och vidareutvecklingen. Skapa ett småföretagarcentrum till stöd för de mindre företagen. Vidareutveckla komvuxutbildningen och öppna för fler distansutbildningar. Ha ett aktivt samarbete med studieförbunden. Samverka med facket och arbeta med utvecklingen av Mönsterarbetsplatser.

10 Livskvalitet på fritiden Arbete är en viktig del av vårt liv, men det som ger livet kvalitet är så mycket mer. Rekreation, fysik aktivitet och ett socialt liv är det som håller ihop vår hälsa och vårt välbefinnande. I vår kommun finns en natur och miljö som gör det lätt att leva ett aktivt och naturnära liv om man vill. Men det behövs också satsningar från kommunens sida för att skapa mötesplatser och ge människor i hela kommunen möjlighet att utöva olika intressen. Vår natur är också rik på en biologisk mångfald som vi i Sverige tycker är värd att bevaras. Men ibland krockar olika intressen och lagar och beslut kan skapa problem för både människor och djur. Tätheten av rovdjur i vår kommun är ett sådant exempel. I kommunen kan vi inte fatta beslut om den biologiska mångfalden, men vi kan göra vad vi kan för att underlätta för människor att leva nära de stora rovdjuren. Människors trygghet är vårt ansvar. Ett aktivt föreningsliv är guld värt i en kommun. Det ideella arbete som människor lägger ner i sina föreningar går inte att räkna i pengar. Det är ovärderligt. Men vi vet samtidigt att arbetet blir allt tyngre för allt färre föreningsaktiva. Det är därför oerhört viktigt att stödja och underlätta för föreningarna så att dom kan fortsätta med sina aktiviteter. Det finns så mycket mer en kommun kan göra än att bara dela ut aktivitets- och föreningsstödspengar. Ordna ett Allaktivitetshus där föreningsliv och människor i alla åldrar får en naturlig mötesplats. Satsa på Forsparken så den blir en aktiv och levande plats i Alfta samt utveckla våra sport och fritidsanläggningar. I samarbete med Rovsjurscentret kontinuerligt arbeta med information och råd till skolor och allmänhet vad gäller rovdjursfrågan.

11 Hjälp när du behöver det Alla människor behöver hjälp och stöd någon gång under sitt liv. Den som brutit benet kan behöva hjälp av kommunens service; den som hamnar i en livskris behöver stöd; den som hamnar i tillfälliga ekonomiska svårigheter behöver hjälp; den som föds med ett handikapp eller på ålders höst när kroppen och minnet börjar svikta måste få stöd och omsorg. Allt är bara en fråga om hur mycket och på vilket sätt. Den dag du behöver hjälpen ska du inte behöva känna att du ligger samhället till last. Samhället är till för oss när vi behöver det. Man ska heller inte behöva kräva sin rätt eller slåss med myndigheter för att få det stöd man har rätt till. Kommunen ska alltid stå på kommuninvånarnas sida och hjälpa dem i livet. Som gammal är man lika mycket en individ som när man var yngre. Den äldreomsorg som kommunen har ansvar för måste kunna ta hänsyn till skilda behov både vad gäller boende och boendesituation. Alla trivs inte i centrum bara för att det är nära till apoteket. Har man levt tillsammans med en partner i större delen av sitt liv kanske man vill få leva tillsammans även de sista åren även om man inte klara allt själva. Om man är för sjuk för att kunna klaras sig hemma men för frisk för att få stanna kvar på sjukhuset ett tag till så måste det finnas något alternativ i kommunen. Svårt sjuka kan vi alla bli, oavsett ålder. Det fanns en gemensam politisk tanke att samhället skulle vara tillgängligt för alla senast Den visionen är långt ifrån uppfylld men inte mindre viktig för det. Ett tillgängligt samhälle är bra för alla. Arbeta aktivt för att göra kommunen tillgänglig för alla. Utveckla alternativa boende även ute i bygden. Införa en pargaranti för de äldre som mår bra av och vill bo tillsammans. Ordna en form av mellanvårdsplatser i samarbete med landstinget. Tillsätta en ombudsman som hjälp och stöd för barn- handikappade och gamla när de inte får den hjälp de behöver, vare sig det är kommunen eller någon annan myndighet som brister i sitt ansvar.

12 En miljöintresserad kommun Den som tror att miljöarbete är något som någon annan kan ägna sig åt men inte vi, har inte förstått vidden av den miljöförstöring vi människor ständigt utsätter vår miljö för, både vår närmiljö och vårt klimat. Man har heller inte insett att vi människor är beroende av en god miljö för att kunna överleva. Därför är miljöarbetet allas ansvar i stort som smått. I kommunen kan vi arbeta med minskade utsläpp, övergång till alternativa energikällor och i allt föregå med gott exempel och påverka kommunens invånare till att tänka hållbar miljö. I en landsortskommun som vår finns inte valet mellan kollektivtrafik eller egen bil på samma sätt som i en stad, men vi tror ändå att alternativet att kunna åka kollektivtrafik utan kostnader skulle uppmuntra människor till att oftare ställa bilen hemma. I synnerhet för grupper som ungdomar och pensionärer skulle avgiftsfri kollektivtrafik kunna vara en stor hjälp till ett mer socialt liv. I förlängningen skulle det också kunna göra att våra två kommundelar Alfta och Edsbyn kommer närmare varandra. Det vore väl använda pengar. Arbeta med miljötema Hållbar kommun och utarbeta klimatmål. Införa avgiftsfri kollektivtrafik i kommunen.

13 En kommun som tänker förebyggande Alla säger att förebyggande arbete är viktigt, men få lägger några pengar på det. Det som inte går att mätas i kronor och ören vågar man inte satsa pengar på. Som ansvariga för en kommun måste man förstå värdet av det förebyggande arbetet och våga ge det resurser. Det är faktiskt inte arbetet med att ta hand om unga som far illa eller sjuka och skadade människor som är måttet på en bra kommun inte ens om man gör det på ett bra sätt. Måttet på en ansvarsfull och klok kommun är att få människor behöver kommunens stödinsatser. Förebyggande arbete är god ekonomi. I Sverige har vi en relativt god folkhälsa, men vårt län och vår kommun toppar tyvärr inte statistiken. Folkhälsoarbete är så mycket mer än att hålla människor fysiskt friska. Människors hälsa påverkas av så mycket. Den yttre miljön, den psykiska miljön, tryggheten och säkerheten i våra liv lika mycket som vad vi äter och hur mycket vi rör på oss. Inom en snar framtid kommer kommunerna att stå inför en arbetskraftsbrist i synnerhet inom den offentliga sektorn. Landsbygdskommunerna med sitt sviktande befolkningsunderlag behöver också ha en plan för framtiden. Med tanke på detta ser vi många fördelar med om andelen utlandsfödda svenskar vill flytta till vår kommun. Då behöver vi ha en väl utvecklad plan för både utbildning och arbetsmarknadsintroduktion så att dessa nya kommunmedborgare kan bli en positiv del av kommunens utveckling. Satsa på folkhälsoarbete för unga och gamla. Ha ett aktivt Brottsförebyggande arbete. Öka insatserna för trafiksäkerhetsarbetet. Ha en väl utarbetad integrationsplan för nya svenskar.

14 En kommun med landsbygdstänkande Utan vår landsbygd skulle en kommun som Ovanåker inte ha något att marknadsföra. Våra större samhällen har sin charm och prägel, men för en utomstående är det oftast naturen och landsbygden som är mest lockande. Under många år har turistsektorn försökt hitta fäste i vårt län. Vissa områden har lyckats ganska bra, men fortfarande är det en näring som går oss lite förbi - på väg till Dalarna eller till fjällen. Men Hälsingland som landskap har minst lika mycket att erbjuda besökande som någon annan. Det handlar bara om att gå från ord till handling och våga släppa gamla invanda mönster. Vi är värda att få vara med på turismtåget. Men landsbygdsutveckling är så mycket mer än bara turism. Det handlar om att ge våra byar förutsättning att leva. Skolnedläggningar och utarmande av servicen på landsbygden skapar en neråtgående spiral som är nästan omöjlig att vända. Bygdeföreningarna kämpar för att hålla byarna levande, men det behövs en mer utarbetad plan där kommunen tar ett aktivt ansvar för det som händer på landsbygden. En viktig del av landsbygdsutvecklingen är möjligheten att både odla mat och att hålla djur. Det finns därför många goda skäl att stödja den närproducerade maten; miljömässiga skäl, kvalitetsskäl samt önskan att hålla landsbygden levande. Utarbeta ett kommunalt landsbygdsprogram Aktivt stödja lokalproducerad mat. Utveckla och satsa på turismen i kommunen och i länet.

15 En kommun med blicken framåt Ovanåker en kommun med blicken framåt! Att förvalta en kommun är mindre svårt än att utveckla den men utveckling är samtidigt en förutsättning för överlevnad. Därför räcker det inte med att tycka att det som finns är tillräckligt, man måste hela tiden förändra för att möte kommande problem och nya möjligheter och krav. Vi måste ta till vara alla våra kommuninvånares erfarenheter och kompetenser. Många unga människor känner sig inte delaktiga i den demokratiska processen eller lyssnade på. Det är ett misslyckande för oss vuxna eftersom det är för de unga som vi vill göra framtiden bättre. Vi måste därför hitta sätt där vi möter unga på deras planhalva och där vi ger dem verkliga möjligheter att påverka sina liv. En kommun som tilltalar många är en kommun som är välkomnande mot alla. I ett öppet samhälle ska alla känna sig hemma oavsett hur man är eller vilken bakgrund man har. Ingen föds med färdiga värderingar och ibland måste samhället gå före och visa vägen. Allt går att påverka och förändra - även fördomar och rädslor. För att få ett jämlikt och öppet samhälle måste kommunen hela tiden arbeta med jämställdhets- och värderingsfrågor. I vår kommun ska det finnas möjlighet för varje individ att hitta sin egen väg men i samvaro med andra. Arbeta för en växande kommun med mångfald och öppenhet som ledord. Ha ett jämställdhetsperspektiv på alla nivåer och inom alla områden. Skapa mötesplatser där unga ges möjlighet att påverka och besluta.

16 Hemsida E-post Besöksadress Socialdemokraterna Ovanåker Långgatan EDSBYN Tel

För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land

För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land Den 19 september är det val. Då avgör du hur vårt land ska vara i framtiden. Ska klyftorna minska eller ska de fortsätta öka? Utifrån våra ledstjärnor Frihet,

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Områden som Kraftsamlingarnas Unga Jämställdhet Mångfald Integration Självbilden som en röd tråd Områden som Kraftsamlingarnas Unga Kraftsamlingens deltagare

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram

Välfärds- och folkhälsoprogram Folkhälsoprogram 2012-08-22 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2012-2015 I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska viljeinriktningen gällande

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Integrationsplan. Stenungsunds kommun

Integrationsplan. Stenungsunds kommun Integrationsplan Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Stödfunktioner Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tillsvidare Beslutsdatum 2016-11-14< Framtagen av Beredning

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Grupp 1 Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Arbete God utbildning för alla barn och ungdomar Arbeta

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Kvinnliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg

Kvinnliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Kvinnliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Kajsa Adenbäck, 1960 Hallonbergen Vi lever i ett samhälle där oro har fått ett stort utrymme. För mig är inflytande

Läs mer

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA.

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. Vår politik-valprogram för Socialdemokraterna i Munkedal FRAMTIDSPARTIET I MUNKEDAL VÅR POLITIK. Socialdemokratisk politik bygger på gemensamt ansvar och solidaritet.

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN Vår vision är ett Sorsele som genomsyras av engagemang, omtanke och generositet. Att leva i Sorsele är att leva friskt och starkt, med kraft och glädje. Att bejaka sig själv och bekräfta sin omgivning.

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16)

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16) Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD Sörgårdens förskola Mölndal (reviderad augusti -16) Våra styrdokument FN: deklaration om de mänskliga rättigheterna FN:s barnkonvention Läroplanen för förskolan

Läs mer

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Sida 1 VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Förbundsstämman 2011 antog värdegrunden för Civilförsvarsförbundets verksamhet på lokal, regional och nationell nivå med där ingående värden rangordnade i den

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa betyder

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

SmÅLAndS GRönASTE KOmmun

SmÅLAndS GRönASTE KOmmun SmÅLAndS GRönASTE KOmmun ÄLmHuLT VI VILL GÖRA ÄLMHULT TILL SMÅLANDS GRÖNASTE KOMMUN SÅ VÅR GRÖNA DRÖM BLIR VERKLIG Miljöpartiet vill skapa en god livskvalitet i tätorten Älmhult och på landet. Både nu

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Framtidskontraktet Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Sverige är ett bra land och Lysekil är en bra kommun. Det är aldrig fel att ha höga ambitioner. Felet ligger i förankringen i den verklighet

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde

Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde Vi har en dröm att bli bäst i Sverige i arbetet med arbetsglädje och yrkesstolthet i verksamheter där alla känner

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt program. Eksjö kommun

Barn- och ungdomspolitiskt program. Eksjö kommun Barn- och ungdomspolitiskt program Eksjö kommun Barn och ungdomar känner stolthet och glädje över sin hemort Antaget av kommunfullmäktige 2007-01-25, 121 Innehållsförteckning INLEDNING OCH BAKGRUND...

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

livet kyrkovalet 2013 valprogram i En öppen fred, rättvisa, kyrkan mitt i Folkkyrka försoning och hållbar utveckling solpaneler på Kyrktaken

livet kyrkovalet 2013 valprogram i En öppen fred, rättvisa, kyrkan mitt i Folkkyrka försoning och hållbar utveckling solpaneler på Kyrktaken En öppen Folkkyrka fred, rättvisa, försoning och hållbar utveckling kyrkan mitt i livet solpaneler på Kyrktaken valprogram i kyrkovalet 2013 fastställt av partistyrelsen 20/2 Inledning Tusentals centerpartister

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kortversion Det kommunpolitiska programmet i sin helhet finns under fliken REFERENSBIBLIOTEK. Inledning Moderaternas kommunpolitiska program ARBETE, VÄLFÄRD OCH TRYGGHET antogs

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Arbetsplan för Östra förskolan

Arbetsplan för Östra förskolan Bildningsförvaltningen Område Öst/Tingdal HT 2015 Arbetsplan för Östra förskolan Inledning: Östra förskolans arbetsplan bygger på de olika styrdokumenten som läroplanen, bildningsnämndens mål samt vårt

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

32 Dnr Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016.

32 Dnr Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016. 14(14) 32 Dnr 2015-000021 Verksamhetsplan 2016 Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016. Ärendebeskrivning 1 FINANSIELLT God ekonomisk hushållning är en sammanvägd bedömning

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

!!!!!!!!!!! LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014

!!!!!!!!!!! LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014 LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014 1 Fi Lund vill se en annan utveckling och en ny syn på politiken. Vår politik handlar om jämlikhet, mänskliga rättigheter och frihet från alla former av diskriminering. Vi vill

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer