Mötesanteckning från Användarrådet för statistik över miljö och miljöräkenskaper den 17 februari

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesanteckning från Användarrådet för statistik över miljö och miljöräkenskaper den 17 februari"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Mötesanteckning 1(10) Mötesanteckning från Användarrådet för statistik över miljö och miljöräkenskaper den 17 februari 2011 Deltagare: Måns Lönnroth, ordförande Marie Larsson, Naturvårdsverket, Holger Johnsson, SLU, Maria Vredin Johansson, Konjunkturinstitutet, Martin Larsson, Vattenmyndigheten Norra Östersjön, Margareta Östman, KemI. Inger Eklund, SCB, Viveka Palm, SCB, Martin Lagerström, SCB, Rolf Selander, SCB, Marianne Eriksson, SCB, p.1-2 Annika Gerner, SCB, p.1-2 Mats Eberhardson, SCB. Folke K Larsson, Miljödepartementet, p.1-2 Björn Risinger, Miljödepartementet, p Inledning Ordföranden Måns Lönnroth hälsade deltagarna välkomna och gav en bakgrund till uppdraget att inrätta en ny havs- och vattenmyndighet. Dagordningen fastställdes. 2. Havs- och vattenmyndigheten (HaV), presentation och diskussion Björn Risinger, som är utredare och generaldirektör för den nya Havs- och vattenmyndigheten (HaV), presenterade tillsammans med Miljödepartementets utredare Folke K Larsson uppgifter och organisation för HaV. Den nya myndigheten kommer att ta över existerande verksamheter från Fiskeriverket och Naturvårdsverket (NV) samt få ett antal helt nya uppgifter. HaV kommer att disponera ca 1 miljard kr på årsbasis och ha mellan anställda beroende på huruvida laboratorieverksamheten kommer att sortera under den nya myndigheten. I denna fråga väntar man ett regeringsbeslut om huvudmannaskapet för FoU-verksamheten. Verksamheten kommer att vara fördelad på fyra avdelningar inriktade på 1) Kunskap, 2) Planering, 3) Åtgärder samt 4) Tillsyn. Myndigheten kommer att ha huvudansvaret för tre miljökvalitetsmål: - Ingen övergödning - Levande sjöar och vattendrag

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Mötesanteckning 2(10) - Hav i balans samt levande kust och skärgård HaV och NV kommer att samverka vad gäller organisationen av miljöövervakningen där NV är administrativt ansvarigt och sammanhållande för nationell och regional miljöövervakning. HaV kommer att ansvara för datavärdskap och resurser inom havs- och vattenmiljöområdet. Datavärdskapet som sorterar under HaV innefattar SLU, SGU, SMHI, SMI samt SMED (det sista tillsammans med NV). Det ansvar som HaV kommer att ta över från Fiskeriverket respektive NV finns listat nedan i Bilaga 1. HaV kommer att bygga upp en ny havsplaneringsverksamhet med tre dimensioner (yta, pelare och botten). Tre statliga havsplaner ska tas fram till 30 juni 2011 för Östersjön, Västerhavet respektive Bottenviken. Presentationen avslutades med frågor kring om och vilken ny typ av statistik HaV kan komma att behöva. I dagsläget är det oklart exakt vilken ny statistik som kan komma att behöva utvecklas. HaV bedömer det dock som att nya behov kommer till följd av 1) Vattendirektivet, 2) Marina direktivet samt 3) Havsplaneringen. Behovet av statistik kommer att behöva diskuteras ytterligare i användarrådet. Att följa upp: Under diskussionen som följde på presentationen beslutades att användarrådet kommer att följa upp HaV:s statistikbehov på ett möte i höst. 3. Övergripande information från rådsmedlemmar och från SCB Inger Eklund, SCB, informerade rådet om ett GD-beslut om nya riktlinjer för SCB:s användarråd. Den första ändringen innebär att man stryker den tidigare instruktionen om att Ordförande och ledamöter ska ställa upp och representera samt vid behov motivera statistiken inom ämnesområdet och ersätter denna med formuleringen Ordförande och ledamöter ska vid behov motivera statistiken inom ämnesområdet i den utsträckning det är möjligt med tanke på det egna uppdraget. Detta för att undvika intressekonflikter. Den andra ändringen berör mötesanteckningarna som i fortsättningen kommer att publiceras på SCB:s webbplats där mötesanteckningar från de senaste två åren också hålls tillgängliga. Inger delade ut SCB:s arbetsplan för 2011 och informerade om att SCB i budgetunderlaget för kommer att äska medel för en permanent förstärkning av undersökningen om Gödselmedel och odlingsåtgärder i jordbruket och för finansiering av SCB:s åtaganden enligt Inspiredirektivet. Inger informerade även rådet om att SCB enligt Inspiredirektivet kommer att vara ansvarigt för informationsförsörjningen avseende befolkning och statistiska storheter. Direktivet innebär en ökad tillgång av miljö- och geodata. Flera myndigheter kommer att ingå i samverkansarbetet kring Inspire.

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Mötesanteckning 3(10) Rolf Selander, SCB, berättade om att ett möte kring växtnäringsstatistiken kommer att hållas den 8 mars och att det genom den tillfälliga förstärkningen för undersökningen om Gödselmedel och odlingsåtgärder i jordbruket kommer att genomföras en utökad regional fördelning. Martin Larsson, Vattenmyndigheten, informerade om att en ny beställning lagts på SCB och att det finns ökade krav på ekonomisk analys av vattenanvändningen. Förhoppningen är att det ska kunna göras en tydligare analys av miljöpåverkans kopplingar till ekonomin. Holger Johnsson, SLU, meddelade att SMED har ett uppdrag från NV om miljömålsutvärdering. Maria Vredin Johansson berättade att Konjunkturinstitutet arbetar med att utveckla sin miljöekonomiska modell EMEC (Environmental Medium term EConomic model). Syftet med EMEC är att bedöma samhällsekonomiska konsekvenser av skatter och regleringar på miljöområdet. Marie Larsson informerade om att Naturvårdsverket arbetar med den fördjupade prövningen. Marie tog även upp den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan som kommer att diskuteras under nästkommande möte för användarrådet. NV har börjat med konsumtionen men ser behov av att titta på de övriga sex strecksatserna framöver. Margareta Östman, KemI, meddelade att årets specialare (Miljö- och hälsofarliga kemikalier, statistiskt meddelande) kommer att handla om konsumentprodukter. Margareta informerade även om ett uppdrag till KemI om kadmium där uppföljningen tidigare varit dålig och att krav finns på bättre rapportering till produktregistret. Det kommer även att ske en förändring i produktregistret avseende vilka kemiska produkter som omfattas av anmälningsplikt. Viveka Palm, SCB, informerade om att miljöräkenskaperna publicerat en rapport om skatter och subventioner i december SCB deltar även i en arbetsgrupp på Eurostat inom området. Viveka berättade även om OECD:s strategi för green growth och att OECD har föreslagit indikatorer för att mäta detta. 4. Kommande möten Ytterligare två möten är planerade för 2011, det första den 19/ och det andra den 17/ Vid nästa möte den 19/5 kommer frågor kring konsumtionens globala miljöpåverkan att tas upp liksom frågor kring vad som händer inom området på internationell nivå. Det kommer även att bli en uppföljning av Havs- och vattenmyndighetens statistikbehov. Justeras

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Mötesanteckning 4(10) Måns Lönnroth, Ordförande Mats Eberhardson, Sekreterare

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Mötesanteckning 5(10) Bilaga 1. Presentation av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) Havs- och vat t enmyndi ghet en Verksamhet er f rån Fi skeri verket, Nat urvårdsverket samt hel t nya uppgi f t er Ant al anst äl l da , beroende på besl ut om huvudmannaskap f ör FoUver ksamhet en Di sponerar ca 1 mi l j ard kr på årsbasi s, varav ca 20%i f örval t ni ngsansl ag Kärnverksamhet organi serad i f yra avdel ni ngar f ör Kunskap, Pl aneri ng, Åt gärder och Ti l l syn

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Mötesanteckning 6(10) Mi l j ökval i t et smål I ngen övergödni ng Levande sj öar och vat t endrag Hav i bal ans samt l evande kust och skärgård Mi l j öövervakni ng - rol l f ördel ni ng Nat urvårdsverket admi ni st rat i vt ansvari gt och sammanhål l ande f ör nat i onel l och regi onal MÖ Havs- och vat t enmyndi ghet en ( HaV) ansvarar f ör dat avärdskap och resurser i nomhavs- och området Samordnad hant eri ng och beredni ng av pri ori t eri ngar, resursf ördel ni ng, dat avär dskap

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Mötesanteckning 7(10) Dat avär dskap under HaV SLU ( söt vat t en, f örsurni ng, f i sk) SGU SMHI SMI SMED ( t i l l sammans med NV) Organi sat i on av MÖ? St rat egi sk grupp ( NV, HaV) Ref erensgrupper

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Mötesanteckning 8(10) Vari abel l i st a vat t enf rågor havs- och NV: Ut sl äpp t i l l l uf t och vat t en ( bl a kväve, f orf or) Avf al l HaV: Mi l j öt i l l st ånd f ör kust och hav, söt vat t en Fi ske JoV: Vat t enbruk HaV t ar över ansvar f rån Fi skeri verket SOS: Sal t sj öf i sket s f ångst er Yrkesmässi gt f i ske i söt vat t en Övri g st at i st i k: Kvot st at i st i k Fångst st at i st i k yrkesf i ske Provf i ske i vat t endrag El f i skeregi st er Provf i ske i sj öar NORS Best åndsst at i st i k kust f i sksamhäl l et Kräf t dat abas Vägt r ummedat abas

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Mötesanteckning 9(10) HaV t ar över ansvar f rån Nat urvårdsverket Badvat t enkval i t et ( SMI ) Mari nbi ol ogi ska dat abaser ( SGU) Mi l j öövervakni ng Öst ersj ön och Väst erhavet ( SMHI ) Mi l j öövervakni ng sj öar och vat t endrag ( SLU) Förordni ngsf örändri ngar ( 2001: 100) avs SOS Försl ag Mi l j ö: Ut sl äpp Avf al l Mi l j öt i l l st ånd MBs t i l l ämpni ng Kemi kal i er Mi l j öekonomi, hål l bar ut v Gödsel medel och kal k Mar kanvändni ng Vat t enanvändni ng Havs- och vat t enmynd. Nat urvårdsverket Nat urvårdsverket Nat urvårdsverket Nat urvårdsverket Kemi kal i ei nspekt i onen SCB SCB SCB SCB Havs- och

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Mötesanteckning 10(10) Förordni ngsf örändri ngar ( 2001: 100) avs SOS För sl ag Jor d- och skogsbruk: Jor dbruket s st r ukt ur Jor dbruket s pr odukt i on Syssel sät t ni ng i j or dbruket Jor dbr uket s ekonomi Pr i sut veckl i ng i j or dbruket Dj ur häl sa Vat t enbr uk Pr odukt i on i skogsbr uket Syssel sät t ni ng i skogsbr uket Mi l j ö o soc f r ågor i skogsbruket Skogarnas t i l l st ånd o f ör ändri ng Fi ske Skogsst yr el sen Skogsst yrel sen Skogsst yrel sen SLU Havs- och vat t enmynd. Ti l l kommande st at i st i k? Nya möj l i ghet er och behov somf öl j d av: Vat t endi rekt i vet Mari na di rekt i vet Havspl aner i ngen

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

2012:12. Miljöövervakning. kartläggning och analys

2012:12. Miljöövervakning. kartläggning och analys 2012:12 Miljöövervakning kartläggning och analys MISSIV DATUM DIARIENR 2012-03-16 2011/280-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-12-01 M2011/3728/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag om kartläggning

Läs mer

Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011

Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011 1 (35) Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011 Alla myndigheter och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet har uppmanats att senast den 28 februari varje

Läs mer

Bilaga 1. Verksamhetsredovisning

Bilaga 1. Verksamhetsredovisning Bilaga 1 Verksamhetsredovisning Samtliga la nsstyrelsers anva ndning av 2013 a rs medel fra n anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö som tilldelats fo r arbetet enligt fo rordningen (2004:660)

Läs mer

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar MISSIV 2015-04-13 RJL 2015/341 Regionledningskontoret Avsändare Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar Förslag

Läs mer

Särskild satsning för minskad nedskräpning

Särskild satsning för minskad nedskräpning SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE: 2013-04-04 Ärendenr: NV-00704-11 Särskild satsning för minskad nedskräpning Slutredovisning av regeringsuppdrag 8, 2011 B ESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN

Läs mer

2014:31. Myndighetsanalys av Konjunkturinstitutet

2014:31. Myndighetsanalys av Konjunkturinstitutet 2014:31 Myndighetsanalys av Konjunkturinstitutet MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-11 2013/249-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-07 Fi2013/3980 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6 MISSIV Samrådsredogörelse för Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2015-2021 i Södra Östersjöns vattendistrikt Under perioden 1 december 2012

Läs mer

sveriges officiella statistik årlig rapport för 2014

sveriges officiella statistik årlig rapport för 2014 Rådet för den officiella statistiken Rådet för den officiella statistiken Rådet har till uppgift att bistå de statistikansvariga myndigheterna i principiella frågor om den officiella statistikens tillgänglighet,

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Sammanställning av myndigheternas och kommunernas redovisning av genomförda åtgärder 2014

Sammanställning av myndigheternas och kommunernas redovisning av genomförda åtgärder 2014 Sammanställning av myndigheternas och kommunernas redovisning av genomförda åtgärder 2014 Utgiven av: Ansvarigt distrikt: Författare: Layout: Foto framsida: Kartbilder: Upplaga: Vattenmyndigheterna i samverkan

Läs mer

Strategisk plan 2016 2018 och verksamhetens inriktning 2016

Strategisk plan 2016 2018 och verksamhetens inriktning 2016 1/23 2015-07-02 Strategisk plan 2016 2018 och verksamhetens inriktning 2016 2/23 Inledning Vi är en ung myndighet med ett viktigt uppdrag Vi är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor som gäller

Läs mer

Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet. Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning

Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet. Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

2014:8. Kommunal medfinansiering av statlig infrastruktur och högskoleverksamhet

2014:8. Kommunal medfinansiering av statlig infrastruktur och högskoleverksamhet 2014:8 Kommunal medfinansiering av statlig infrastruktur och högskoleverksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-26 2013/220-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-09-19 Fi2013/3356 (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten Samverkansplan för BSPA FRAMSIDA Höga Kusten -Remissversion- 1 Titel: Samverkansplan för BSPA Höga Kusten Huvudförfattare: Charlotta Nygård, Pia Renström, Bernt Persson, Andreas Gylling, Babette Marklund,

Läs mer

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17 REDOVISNING Dnr; 23-12685/11 2012-02-28 Växt- och miljöavdelningen Carina Carlsson Ross Tfn: 036-15 60 52 E-post: carina.carlsson-ross@jordbruksverket.se Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Avtalshantering inom miljöövervakningen. Redovisning av ett regeringsuppdrag, M2011/2396/S

Avtalshantering inom miljöövervakningen. Redovisning av ett regeringsuppdrag, M2011/2396/S 1(42) SWE D I S H E NV I R O NME N T A L P R OTE C T I O N A GEN C Y Notter, Manuela Tel: 010-698 1061 manuela.notter@naturvardsverket.se SKRIVELSE 2012-02-16 Ärendenr: NV-06965-11 Regeringskansliet Miljödepartementet

Läs mer

Överenskommelse om samarbete avseende statistik mellan. Sveriges riksbank (Riksbanken) och Statistiska centralbyrån (SCB)

Överenskommelse om samarbete avseende statistik mellan. Sveriges riksbank (Riksbanken) och Statistiska centralbyrån (SCB) Överenskommelse om samarbete avseende statistik mellan Sveriges riksbank (Riksbanken) och Statistiska centralbyrån (SCB) Överenskommelse Bakgrund Riksbanken har enligt lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,

Läs mer

Att sänka kostnaderna för ekonomisk hjälp med hjälp av Socialtjänsten

Att sänka kostnaderna för ekonomisk hjälp med hjälp av Socialtjänsten Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (6) Datum 2013-11-26 Vår referens Pontus Gleisner Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse pontus.gleisner@malmo.se Att sänka kostnaderna för ekonomisk hjälp med

Läs mer

Framväxt av miljöindikatorer - något nytt eller statistik i ny skrud?

Framväxt av miljöindikatorer - något nytt eller statistik i ny skrud? STATISTISKA CENTRALBYRÅN April 2003 1(9) Framväxt av miljöindikatorer - något nytt eller statistik i ny skrud? 1. Historik Efterkrigstidens snabba ekonomiska tillväxt, stigande industriproduktion och tilltagande

Läs mer

Stärkta inför kommande utmaningar 2. Året i korthet 5. Om Finansinspektionen 7

Stärkta inför kommande utmaningar 2. Året i korthet 5. Om Finansinspektionen 7 Årsredovisning 2013 17 februari 2014 Dnr 14-1728 INNEHÅLL Stärkta inför kommande utmaningar 2 Året i korthet 5 Om Finansinspektionen 7 Finansinspektionens uppdrag 7 Så finansieras FI 7 Organisation och

Läs mer

Bilaga 4 Bristanalys kust- och övergångsvatten Översiktlig beskrivning av övervakning - behov och brister

Bilaga 4 Bristanalys kust- och övergångsvatten Översiktlig beskrivning av övervakning - behov och brister Bilaga 4 Bristanalys kust- och övergångsvatten Översiktlig beskrivning av övervakning - behov och brister Bristanalys kust- och övergångsvatten - Översiktlig beskrivning av övervakning - behov och brister

Läs mer

Källa:SCB STATISTISKA CENTRALBYRÅNS KUNDTIDNING 3/2014

Källa:SCB STATISTISKA CENTRALBYRÅNS KUNDTIDNING 3/2014 Källa:SCB STATISTISKA CENTRALBYRÅNS KUNDTIDNING 3/2014 Tema: miljö Väder och statistik Möt meteorolog Pär Holmgren LÄS OM: n SMED-avtalet och klimatrapportering på Naturvårdsverket n Samband mellan miljö

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

En bok om svensk vattenförvaltning

En bok om svensk vattenförvaltning Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer En bok om svensk vattenförvaltning

Läs mer