Från flykt till flytt. Anvisning av ensamkommande barn - så går det till. Fortsatt hög nivå på mottagande av ensamkommande barn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från flykt till flytt. Anvisning av ensamkommande barn - så går det till. Fortsatt hög nivå på mottagande av ensamkommande barn"

Transkript

1 Integration NUMMER 4 DECEMBER 2014 LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR Från flykt till flytt Anvisning av ensamkommande barn - så går det till Fortsatt hög nivå på mottagande av ensamkommande barn 20 miljoner fördelade för att underlätta bosättning Beredskap och kapacitet

2 SÅ GÅR DET TILL Anvisning av ensamkommande barn Från Migrationsverket i Norrköping sker alla anvisningar av ensamkommande barn till kommuner i hela landet. På anvisningsfunktionen arbetar sex handläggare och en teamledare med att hantera alla ärenden. Deras roll är att vara en osynlig länk mellan Migrationsverkets nio ansökningsenheter och asylmottagningen samt en länk mellan ankomst och anvisningskommun. Osynliga, men ack så aktiva. Osynliga för att de aldrig träffar barnen och sällan träffar kommunerna, trots att de har kontakt med landets alla 290 kommuner. Aktiva för att de har anvisat i snitt 200 barn per vecka det senaste halvåret till landets kommuner. Hur går det till? När ett barn ger sig till känna och söker asyl på en av Migrationsverkets ansökningsenheter görs en kartläggning och en kort intervju med barnet för att få fram grundläggande information såsom namn, kön, ålder och i förekommande fall föräldrarnas namn, familjemedlemmar, släktingar eller vänner i Sverige som barnet har en anknytning till. Underlaget bildar ett ansökningsprotokoll som används för att meddela behov av anvisning till funktionen i Norrköping. Migrationsverket arbetar alltid efter Barnkonventionens fyra grundläggande principer. I det här fallet innebär det att ta hänsyn till barnets åsikter och önskningar. Om det vid ansökningstillfället uppges en önskan om att få bo nära någon hen uppger att hen har en anknytning till, ska detta tas hänsyn till vid anvisning. En anknytning kan vara en släkting, annan närstående eller någon annan, för barnet, viktig person. BARNKONVENTIONENS FYRA GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn. Alla barn har rätt till liv och utveckling. Alla barn har rätt att utrycka sin mening och få den respekterad. I första hand anvisas barn till en kommun där barnet har uppgett att en viktig person finns. Ibland framgår det ifall anknytningen är ett syskon, släkting eller en vän. Målet med detta är att barn och anknytning ska kunna bo nära varandra så att förutsättningar för en fortsatt relation ges. Detta skapar en viss trygghet för de allra flesta barn. Finns kontaktuppgifter (namn, adress och telefonnummer) i ansökningsprotokollet görs det en anvisning enligt anknytningsprincipen, även kallad Steg 1 anvisning. Josefin Nadolski, som är en av handläggarna på anvisningsfunktionen, poängterar att anvisningar alltid görs till en kommun. I kommunen är det socialtjänsten som har ansvaret att utreda var barnet ska placeras. Många kommuner har reagerat på Steg 1 anvisningarna då de har trott att Migrationsverket har anvisat barnet till anknytningen som person, vilket inte är fallet. Det är till den kommun som anknytningen bor i som anvisningen görs. Det finns inget som säger att barnet ska bo hos en anknytning. Finns det inga uppgifter om en anknytning i ansökningsprotokollet anvisar Josefin och kollegorna barnet till en kommun som har anmälat att det finns en ledig plats för ett asylsökande barn i kommunen, så kallad Steg 2 anvisning. Då platsbrist råder, som för tillfället, sker anvisningar utanför överenskomna platser enligt så kallade Steg 3 och 4. Anvisningsprocessen går fort Många kommuner upplever att anvisningarna sker mycket snabbt. - Migrationsverket har som mål att det endast ska ta två dygn (vardagar) från det att ett barn har lämnat in sin asylansökan tills dess att barnet är på plats i anvisningskommunen, säger Mona Fahlèn som är handläggare på anvisningsfunktionen i Norrköping. Detta för att alla barn har rätt till en god man så snart som möjligt, vilket bör utses i anvisningskommunen. En annan anledning är att barnen inte ska hinna rota sig i ankomstkommunerna som också har ett ansvar för barnen till dess att de anvisats. Det är alltid en kommun som är ytterst ansvarig för barnen.

3 Ann Pierre, Mona Fahlén, Emma Stucki och Josefin Nadolski Beredskap och kapacitet Kommunernas beredskap för att ta emot ensamkommande barn under 2015 behöver öka kraftigt med anledning av den höjda prognosen. Behovet av asylplatser är för hela landet. Det är en ökning med asylplatser sedan senaste prognostillfället i augusti. Det ökade mottagandet kräver kapacitet i kommunerna avseende boenden, skola, fritid, gode män och inom socialtjänsten. Sker anvisningen före klockan 13 blir anvisningskommunen ansvarig för barnet följande vardag. Sker anvisningen efter klockan 13 blir anvisningskommunen ansvarig för barnet nästföljande vardag. Inför stundande jul och nyårshelg innebär detta att anvisningar kommer att ske i mellandagarna och kommunerna bör därmed vara beredda på att ta emot barn alla vardagar. Vanliga frågor från kommunerna -Vi får många frågor som är kopplade till kommunernas överenskommelser. Det grundar sig ofta i att de som arbetar med mottagandet inte har sett överenskommelsen och därmed inte vet vad som gäller. Har kommunen under flera år endast fått 15-åriga pojkar anvisade till sig tror många att det är det som står i överenskommelsen. När de sedan anvisas en flicka uppstår en rad frågor. Önskvärt vore om alla i kommunen visste vad som stod i deras överenskommelse i fråga om kön och ålder för barnen som anvisas enligt överenskommelsen, säger Mona Fahlén. Överenskommelser Av landets 290 kommuner har 288 en tecknad överenskommelse med Migrationsverket. Cirka av de asylplatserna finns framförhandlade med kommunerna. För att minska antalet utvidgade anvisningar inom Steg 3 och 4 är det viktigt att kommunerna kontinuerligt och omedelbart rapporterar in lediga platser till Migrationsverkets anvisningsfunktion. Fortsatt hög nivå på mottagande av ensamkommande barn Mottagandet av ensamkommande barn har fortsatt att ligga på en hög nivå sedan sommaren Andelen ensamkommande barn som kommer till Sverige är fortsatt högt, hittills i år har över barn anlänt. De ensamkommande barnen kommer för tillfället till största delen från Afghanistan och Syrien. Tidigare i år kom de från Eritrea. I Migrationsverkets novemberprognos till regeringen beräknas det att cirka ensamkommande barn kommer att söka asyl under 2015.

4 Från flykt till flytt Under nästa år beräknas nyanlända med uppehållstillstånd som bor på anläggningsboende och kvotflyktingar behöva hjälp med bosättning i en kommun. Flera projekt pågår för att underlätta deras mottagning och etablering. Vi har träffat representanter för tre av dessa projekt och samtalat om resultat, vinster och lärdomar. Från flykt till Jämtland/Ådalen och Kronoberg Det pågår olika insatser för att utveckla lokala och regionala lösningar som rör bosättning. Det behövs när nyanlända med uppehållstillstånd bor kvar på Migrationsverkets anläggningar i väntan på bosättning i en kommun, och när en del av årets uttagna kvotflyktingar ännu inte fått anvisning om en kommunplats och därmed inte överförts till Sverige. Två exempel på insatser, som båda utgår från länens åldrande befolkning och behov av fler invånare, är Projekt bosättning och etablering i Jämtland och Ådalen samt Boende och etablering på G (Kronobergs län). Både i Jämtland/Ådalen och i Kronoberg önskar kommuner och andra parter att fler nyanlända bosätter sig och stannar kvar i regionen. Företrädesvis i gles- och landsbygd där tillgången till bostäder är god. De vill också öka tillvaratagandet av de nyanländas kompetens och mildra effekterna av generationsväxlingen. Insatsen i Jämtland/Ådalen pågår till årets slut, och redan syns positiva resultat. - Mottagandet av nyanlända har ökat och fler nyanlända tackar numera ja till anvisat boende. Vi arbetar utifrån närhetsprincipen, med de nyanlända på anläggningsboende som är motiverade av att bo kvar i området efter uppehållstillstånd, säger Christine Johansson, projektledare från Arbetsförmedlingens huvudkontor. Projektet i Jämtland/Ådalen startade i samband med att Migrationsverket öppnade nya anläggningsboenden i regionen. Kommunerna såg behoven av att de nyanlända bidrag till en del av befolkningstillväxten. Arbetsförmedlingen kunde kombinera projektet med regeringsuppdraget, att bidra till att fler nyanlända bosätter sig i glesbygd. Motsvarande tankar fanns i Kronoberg, där länet vill erbjuda nyanlända på anläggningsboenden i länet möjlighet till en framtid i regionen. Projektledare Christina Gutiérrez Malmbom berättar att de erbjuder studiebesök i kommunerna. Dessa besök föregås av så kallade dialogträffar där nyanlända får information om boende, hälsa och den lokala arbetsmarknaden. - Det finns ett tomrum att fylla hos målgruppen. De har förväntningar på det nya landet. Utan information finns risk att man fattar beslut om bosättning på fel grunder. Även i Kronoberg märker projektet att allt fler nyanlända tackar ja till anvisning om bosättning, såväl i de kommuner den nyanlände deltagit i studiebesök, som rent generellt. BOSÄTTNING OCH ETABLERING I JÄMTLAND OCH ÅDALEN Elva kommuner, Länsstyrelserna i regionen, Migrationsverket och samtliga berörda lokala Arbetsförmedlingar deltar i projektet där fler nyanlända ska bosättas enligt närhetsprincipen och i glesbygd, från Migrationsverkets anläggningsboenden i regionen. BOENDE OCH ETABLERING PÅ G (KRONOBERGS LÄN) Länsstyrelsen, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Alvesta kommun leder projektet där nyanlända vid Migrationsverkets anläggningsboenden i länet erbjuds att delta i studiebesök och matchas mot arbetsmarknaden i kommuner i länet med låg andel självbosatta och god tillgång till lägenheter. STÄRKT MOTTAGANDE AV KVOTFLYKTINGAR (SMAK, NATIONELLT PROJEKT) Migrationsverket och Länsstyrelserna i Gävleborg, Kronoberg, Norrbotten, Stockholm och Värmland genomför projektet med syfte att vidareutveckla en samverkansmodell för att kvotflyktingar och personer med särskilda behov snabbare ska erbjudas en bosättning. Samverkansmodellen ska tas fram utifrån olika kommuners och läns förutsättningar. Christine Johansson, Arbetsförmedlingen projektledare Jämtland och Ådalen

5 Evie Wimmer, Migrationsverket projektledare SMAK Lennart Olofsson, utvecklingsledare SMAK tillsammans med Christina Gutiérrez Malmbom och Raed Kamil, projektledare respektive projektmedarbetare för BeG (Kronoberg) Vinster och lärdomar Christina menar att den största vinsten med projektet är att behoven av att samordna resurserna där de bäst behövs har synliggjorts, både ur ett bosättnings- och etableringsperspektiv. - Våra åtgärder har mindre effekt om de inte hänger ihop, säger Christina. I Jämtland/Ådalen går projektet mot sitt slut och Christine Johansson berättar att den största vinsten är arbetet utifrån en helhetsprincip, hela samarbetet. Christine menar att arbeta utifrån en helhet krävs för att motivera nyanlända att flytta till vissa, framför allt, mindre kommuner. På frågan vilken den största lärdomen har varit, svarar Christine Johansson; - Vi har utmaningar att arbeta vidare med inom ordinarie verksamhet. En av dem är vikten av att tidigt ta tillvara på personernas kompetens, särskilt nu när ledtiderna blir längre från ansökan om asyl till uppehållstillstånd och bosättning. Tar vi tidigt tillvara på individernas kompetens ökar chansen att de väljer att bo kvar. I Kronoberg är lärdomen liknande. Christina betonar samtidigt att integration är en ömsesidig process, där majoritetssamhället måste öppna upp för och välkomna de nyanlända. Kommunplats innan flytt Några som fortfarande väntar på att få komma till Sverige är de kvotflyktingar som Migrationsverket tagit ut vid olika delegationsuttagningar i flyktingläger runt om i världen. Evie Wimmer, projektledare för SMAK, berättar om konkurrensen om tillgängliga lägenheter i kommunerna som kan finnas mellan Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Det gäller lägenheter för nyanlända som bor på anläggningsboende, kvotflyktingar och personer med särskilda behov. Nu utvecklas en arbetsmodell vilket kommer att underlätta bosättningen och samarbetet. - En modell kommer att skapas, delvis byggd på erfarenheter från det tidigare projektet Landa. Modellen ska ta hänsyn till både mottagande i storstad, tätort och småstad, berättar Evie. I projektet har fem länsstyrelser utvecklingsledare anställda, för att ta fram denna modell på hur Migrationsverket, länets kommuner, länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen med flera ska samverka vid mottagandet. Eftersom projektet just nu pågår, och modellen ska presenteras först i maj 2015, finns inga konkreta resultat, däremot ett drömscenario; - Drömmen är att Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har ett välutvecklat samarbete där kvotflyktingar blir prioriterade. De nyanlända som finns på anläggningsboende är i Sverige och väntar på bosättning. Men de personer som årligen tas ut via kvoten måste komma till Sverige för att överhuvudtaget få skydd, avslutar Evie.

6 20 miljoner fördelade för att underlätta bosättning Med anledning av att ett stort antal nyanlända med uppehållstillstånd bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden hade länsstyrelserna under miljoner kronor att fördela till landets kommuner, så kallade 37 plus-medel. Medlen var avsatta för att underlätta bosättning av nyanlända och villkor för att bli beviljad medlen var att insatsen skulle leda till ett snabbt ökat mottagande av nyanlända som anvisats till en kommun via Migrationsverkets eller Arbetsförmedlingens bosättningsenhet. Länsstyrelserna har beviljat medel till 22 insatser i 19 kommuner runt om i landet. Ungefär tre fjärdedelar av pengarna har gått till sex insatser som rör ombyggnationer eller renoveringar samt fem insatser som har berört förstärkningar av kollektivtrafiken till områden som annars inte skulle ha varit tillgängliga för bosättning. Resterande medel har gått till insatser som rör metodutveckling av bosättningsprocessen, ökad kontakt med privata hyresvärdar och bostadsägare i kommunerna samt utredningsinsatser. Utifrån ansökningarna räknar länsstyrelserna med att beviljade medel kommer att innebära en ökning med drygt 2000 boendeplatser för nyanlända i landets kommuner under VÄLKOMMEN TILL EN KONFERENS OM Samhällsorientering och hälsokommunikation Kunskap om hälsa och samhälle är en mänsklig rättighet och en förutsättning för människors delaktighet. Migrationsprocessen påverkar individens hälsa. Forskning och erfarenheter visar att det är viktigt att arbeta med hälsofrämjande insatser. På flera håll i landet erbjuds hälsokommunikation på olika sätt. Är du intresserad av frågorna? Är du beslutsfattare, ansvarig eller verksam inom samhällsorientering och hälsokommunikation? Anmäl dig gärna redan nu! På konferensen får du ta del av pågående utvecklingsarbeten inom samhällsorientering och hälsokommunikation. Projektet MILSA presenterar nyframtagna rekommendationer för genomförande av hälsokommunikation. Utförligare program kommer i början av 2015! Tid: 3 juni klockan (startar med fika klockan 8.00) 4 juni klockan Plats: Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 i Stockholm Mer information och anmälan finns på vår webbplats, Konferensen arrangeras av länsstyrelserna tillsammans med projekt MILSA - Stödplattform för migration och hälsa.

7 Informationsverige.se - en väg in Informationsverige.se erbjuder nyanlända en väg in till information om det svenska samhället. Webbplatsen har kommit till för att underlätta för nyanlända i Sverige att hitta samhällsinformation som är nödvändig för att kunna etablera sig i Sverige. I arbete med nyanlända kan informationsverige.se vara ett effektivt verktyg för att öka kvaliteten i mottagandet. Portalen informationsverige.se har en unik uppbyggnad med information på 10 språk; arabiska, dari, engelska, franska, persiska, ryska, somaliska, spanska, svenska och tigrinska. Sidorna ser likadana ut och innehåller samma material oavsett språk. Hela webbplatsen är responsiv, det vill säga att den anpassas automatiskt till storleken på skärmen såsom mobil, läsplatta och dator. Samhällsinformationen består av fem huvudkategorier: Leva & bo, Arbete & utbildning, Vård & hälsa, Barn & ungdomar, Samhälle samt Snabbfakta. Under 2014 har länsstyrelserna haft i uppdrag att utveckla informationsverige.se med fokus på information till nyanlända bostadsökande och civila samhällets information till nyanlända Bland annat har följande utveckling skett: Alla Sveriges 290 kommuner finns presenterade på 5 språk och ligger samlade under respektive länspresentation. Kommunpresentationerna ger en samlad information om kommunen, lediga jobb, samhällsservice samt insatser från civila samhället. för varje kommun och län hittar du även en servicekarta där bland annat lediga jobb, bostadsbolag, sfi, skolor, vårdcentraler och läxhjälp visas. Portalen synliggör civila samhällets insatser för nyanlända på nationell, regional och lokal nivå. Arbetsförmedlingen och Migrationsverket gör olika insatser för att sprida informationen om portalen och dess innehåll till nyanlända. En ökad samverkan myndigheter emellan, mellan myndigheter och civila samhället samt andra aktörer har varit en lyckad väg för att nå ut till nyanlända men även för att kvalitetssäkra och förbättra informationen. Prenumeration av vårt nyhetsbrev Länsstyrelsernas nyhetsbrev innehåller aktuell information om flyktingmottagande och integration av nyanlända i Sverige. Nyhetsbrevet ges ut gemensamt av landets samtliga länsstyrelser. Du som vill ta del av nyhetsbrevet digitalt, skicka ditt namn och e-postadress till Ange Nyhetsbrev i ämnesraden. Kontakt Nina Lindgren, Länsstyrelsen i Jönköpings län, e-post

Integration LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR

Integration LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR Integration NUMMER 2 DECEMBER 2015 LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR Nu bygger vi vidare på Sverige tillsammans Ny proposition om flyktingmottagande Mottagandet av nyanlända under år 2016

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

(Bild från Nybros hemsida) Integration

(Bild från Nybros hemsida) Integration (Bild från Nybros hemsida) 2015-08-31 Integration Prognos, asyl -och integrationsprocessen Martina Almqvist och Beatrice Solhjort Länsstyrelsens integrationsuppdrag Överlägga och träffa överenskommelser

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. Prop. 2015:16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nuläge Majoriteten av de nyanlända

Läs mer

Arbetsförmedlingens bosättningsprojekt. Nytt uppdrag. Kubprojektet

Arbetsförmedlingens bosättningsprojekt. Nytt uppdrag. Kubprojektet Integration Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor Nummer 2, juni - 2012 Innehåll - Bosättning av nyanlända invandrare - Arbetsförmedlingens bosättningsprojekt - Kubprojektet - Nytt uppdrag

Läs mer

Mottagande av nyanlända

Mottagande av nyanlända Mottagande av nyanlända Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Samhällsavdelningen Anneli Assmundson Bjerde Oskar Johansson Integrationsutvecklare Integrationsutvecklare anneli.assmundson.bjerde@lansstyrelsen.se

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

FLYKTINGAR I VÄRLDEN. Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen. Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR

FLYKTINGAR I VÄRLDEN. Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen. Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR FLYKTINGAR I VÄRLDEN Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR Världens utvecklingsländer är värdar för 86% av alla på flykt Pakistan

Läs mer

Bilaga 1. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga länsstyrelser

Bilaga 1. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga länsstyrelser bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 1. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga länsstyrelser Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande?

Läs mer

Mottagande och etablering av nyanlända

Mottagande och etablering av nyanlända Integration Nummer 1 mars 2013 Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor Mottagande och etablering av nyanlända Fler nyanlända erbjuds samhällsorientering MILSA (stödplattform för migration och

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG

VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG FLYKTINGAR I VÄRLDEN Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen Nästan 26 miljoner får någon form avskydd eller assistans av UNHCR

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

Aktuellt inom flyktingområdet december 2015

Aktuellt inom flyktingområdet december 2015 Aktuellt inom flyktingområdet december 2015 Migrationsverkets scenario Under 2014 sökte 81 301 personer asyl i Sverige, en ökning med 50 procent jämfört med 2013 (54 259) De senaste sju dagarna har 3811

Läs mer

Asyl och flyktingmottagning

Asyl och flyktingmottagning Asyl och flyktingmottagning Asylsökande i anordnat boende (ABO) i eget boende (EBO) Flyktingmottagning asylsökande med uppehållstillstånd kvotflyktingar anhöriga Ensamkommande barn asylsökande eller med

Läs mer

Integration. Samma innehåll men förändrat utseende. Ökat antal nyanlända under 2012. Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor.

Integration. Samma innehåll men förändrat utseende. Ökat antal nyanlända under 2012. Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor. Integration Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor Nummer 1-2012 Innehåll - Ökat antal nyanlända 2012 - Samhälls- och hälsokommunikatörer - Ett anpassat mottagande för ensamkommande barn - Möjlighet

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets

Läs mer

Migrationsverket tar över anvisningsansvaret Teamledare Tel:

Migrationsverket tar över anvisningsansvaret Teamledare Tel: Migrationsverket tar över anvisningsansvaret 2017 Elina Södring elina.sodring@migrationsverket.se Teamledare Tel: 010-203 69 09 Presentationen idag Bosättningslagen Migrationsverkets ansvar Årsplanering

Läs mer

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354)

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2014-11-10 138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) Sammanfattning Med anledning av

Läs mer

Fokus Framtid - Etablering för välfärd

Fokus Framtid - Etablering för välfärd Fokus Framtid - Etablering för välfärd Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund Regeringen FN:s deklaration om de

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Samhällsorientering för vissa nyanlända. - överlever landsbygden utan invandrare? Tylösandsveckan

Samhällsorientering för vissa nyanlända. - överlever landsbygden utan invandrare? Tylösandsveckan Integration Nummer 2 juni 2013 Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor Vem behöver vem - överlever landsbygden utan invandrare? Samhällsorientering för vissa nyanlända I huvudet på en ankomstkommun:

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Hur många barn kommer? 700 600 500 400 2014, 643 barn 2013, 3852 barn 2012, 3578 barn 2011, 2657 barn 2010, 2393 barn 2009, 2250

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen

Förändringar Asylersättningsförordningen Förändringar Asylersättningsförordningen Från början av 2014 Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser anvisade barn som vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen,

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15 Förändringar Asylersättningsförordningen Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser barn som efter att kommun anvisats, vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen.

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

KS 14 10 SEPTEMBER 2014

KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-08-29 Diarienummer KSN-2014-1045 Kommunstyrelsen Mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn 2014 Förslag

Läs mer

Uppehållstillstånd 2014

Uppehållstillstånd 2014 Information om ensamkommande barn Augusti 2015 Uppehållstillstånd 2014 Kvottuttagna 2 % 1 Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska

Läs mer

Lars Stjernkvist. Foto: Fotofabriken. Gunnar Hedberg. Foto: Uppsala kommun

Lars Stjernkvist. Foto: Fotofabriken. Gunnar Hedberg. Foto: Uppsala kommun Integration Nummer 1 Mars 2014 Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor Förslag till satsningar på civila samhället Nationella samordnare ska öka det kommunala mottagandet av nyanlända Fokus på

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Nordqvist Sjöborg Lena Datum 2014-03-24 Diarienummer UAN-2013-0555 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till

Läs mer

Integration. Bosättning av nyanlända invandrare. Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor. Nummer 2, juni

Integration. Bosättning av nyanlända invandrare. Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor. Nummer 2, juni Integration Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor Nummer 2, juni - 2012 Innehåll - Bosättning av nyanlända invandrare - Arbetsförmedlingens bosättningsprojekt - Kubprojektet - Nytt uppdrag

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Integration Nummer 4 December 2013 Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor God jul och gott nytt år! Sfi med ökad individualisering och flexibilitet Alvesta kommun - Mottagning för framtiden

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Aktuell statistik mottagna nyanlända i Fyrbodal + asylsökande i migrationsverkets mottagningssystem

Aktuell statistik mottagna nyanlända i Fyrbodal + asylsökande i migrationsverkets mottagningssystem Aktuell statistik mottagna nyanlända i Fyrbodal + asylsökande i migrationsverkets mottagningssystem 3 mars 2016 Statistiken är hämtad från migrationsverkets hemsida Annette Nyman, Integrationsstrateg 070

Läs mer

Mottagandet av asylsökande och flyktingar

Mottagandet av asylsökande och flyktingar Mottagandet av asylsökande och flyktingar Sveriges Kommuner och Landsting Sektionen för arbetsmarknad Mia Hemmestad 22 september 2016 Åtgärder för att minska inflödet av asylsökande November 2015 utökade

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2015-10-05 SID 1 (1) KS/2015:502 TJÄNSTESKRIVELSE Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Sammanfattning Med anledning av de stora flyktingströmmarna

Läs mer

Länstal Diarienumer: Af-2012/ Datum:

Länstal Diarienumer: Af-2012/ Datum: PM Sida: 1 av 10 Diarienumer: Af-2012/300597 Datum: 2012-09-24 Länstal 2013 Länstalen för 2013 har fastställts av Arbetsförmedlingen efter samråd med Migrationsverket, länsstyrelserna och Sveriges kommuner

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015

Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015 Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015 Nuläge Nationellt Fler evakueringsplatser behövs! Förfrågan från Migrationsverket om att driftsätta fler evakueringsplatser

Läs mer

Nyanlända elever i fokus

Nyanlända elever i fokus Integration Nummer 3 oktober 2013 Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor Ensamkommande barn Direktanvisning till kommun I Resultat av mottagande i landet I Socialtjänstens arbete Nyanlända elever

Läs mer

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-09

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-09 2015-10-14 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr. AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-09 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen

Läs mer

10 maj 2017 Gävle Välkommen!

10 maj 2017 Gävle Välkommen! Grunden om asyl- och flyktingmottagning 10 maj 2017 Gävle Välkommen! Under dagen får du bland annat svar på följande frågor: Hur går en asylansökan till? Vad betyder olika begrepp? Hur ser flyktingsituationen

Läs mer

Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2. Ensamkommande barn. 25 november 2015

Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2. Ensamkommande barn. 25 november 2015 Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2 Ensamkommande barn 25 november 2015 Kommun Anvisningar 2015 (t.o.m. okt.) - Västmanland Totalt anvisade Varav steg 1 Varav steg 2 Varav steg 3 Varav steg 4 Fördelningstal

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningens presidiekonferens Västmanland

Vård- och omsorgsberedningens presidiekonferens Västmanland Vård- och omsorgsberedningens presidiekonferens Västmanland Hallstahammar 2016-05-25 Situationen i EU och Sverige EU 2015-1 255 600 personer sökte asyl, 360 000 från Syrien (626 000 personer sökte asyl

Läs mer

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-13 KS 2013/0619 Rev 2013-08-28 Kommunfullmäktige Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar Förslag till

Läs mer

Om ensamkommande barn

Om ensamkommande barn Om ensamkommande barn April 2016 Vem är ett ensamkommande barn? Defineras utifrån FN:s barnkonvention Barn under 18 år Barn som är skilt från sina föräldrar eller vårdnadshavare före eller efter ankomsten

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn 14 15 16 Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn Antalet ensamkommande asylsökande barn som kommer till Sverige ökar för varje år och har

Läs mer

Sammanställning enkät om bosättning av nyanlända flyktingar september 2012

Sammanställning enkät om bosättning av nyanlända flyktingar september 2012 Bilaga 2 Sammanställning enkät om bosättning av nyanlända flyktingar september 2012 Lena Nordqvist Sjöborg projektledare et Bakgrund och syfte med enkätundersökningen et är ett kommunalt riksomfattande

Läs mer

April Information om ensamkommande barn

April Information om ensamkommande barn April 2017 Information om ensamkommande barn Asylsökande ensamkommande barn 2000 200 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen!

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen! Informationsmöte flyktingsituationen Välkommen! Vad är kommunens ansvar och hur jobbar vi? Magnus Färjhage/Åselotte Andersson Vad händer när man fått uppehålltillstånd? Samtal med Arbetsförmedlingen lokalt,

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Minnesanteckningar 2011-10-06 Diarienummer 851-14658-2010. 1(5) Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Inledning Linda Karlsson och Margaretha Johnsson hälsade

Läs mer

Ett nationellt perspektiv

Ett nationellt perspektiv Ett nationellt perspektiv Flyktingsituationen innebär stora möjligheter för det svenska samhället Få igång stor bostadsproduktion som ändå behövs Klara arbetskraftsförsörjningen Stärka befolkningsunderlaget

Läs mer

Integration #4 ÅR MED ETABLE- RINGSREFORMEN. Utökad målgrupp för samhällsorientering. Kraftig volymökning av det svenska flyktingmottagandet

Integration #4 ÅR MED ETABLE- RINGSREFORMEN. Utökad målgrupp för samhällsorientering. Kraftig volymökning av det svenska flyktingmottagandet Integration #4 INTEGRATION December LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR 2012 2 ÅR MED ETABLE- RINGSREFORMEN Utan hälsa ingen etablering! Utökad målgrupp för samhällsorientering föreslås Kraftig

Läs mer

Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017

Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017 Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017 Annica Ring Juni 2017 Version 1.0 Dagordning Förordningsförändringar Nya ersättningar från 1 juli - Asylsökande

Läs mer

Svar på skrivelse gällande ensamkommande asylsökande barn som försvinner

Svar på skrivelse gällande ensamkommande asylsökande barn som försvinner Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-07-09 Handläggare Nina Mörman Aldunge Telefon: 08 50825006 Till Socialnämnden Svar på skrivelse gällande ensamkommande asylsökande

Läs mer

KUB-projektet. Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen. KUB-projektet 1

KUB-projektet. Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen. KUB-projektet 1 2012-06-20 Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen 1 Regeringsuppdrag 2012 till myndigheterna Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och länsstyrelserna ska i samråd med Sveriges kommuner

Läs mer

Etableringsuppdraget. Växjö Konserthus 9 december 2013

Etableringsuppdraget. Växjö Konserthus 9 december 2013 Etableringsuppdraget Växjö Konserthus 9 december 2013 Målsättning och syfte öka förutsättningarna för en snabb etablering i arbets- och samhällslivet. tidiga insatser med tydligt jobbfokus starkare incitament

Läs mer

Möte i Lunds arbetarekommun

Möte i Lunds arbetarekommun 1 Möte i Lunds arbetarekommun 5 oktober 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport november 2015

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport november 2015 2015-12-09 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport november 2015 Förslag till beslut Arbets-

Läs mer

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Länsstyrelsen, Malmö, 12 mars Mikaela Hagan, mikaela.hagan@rb.se, www.connectproject.eu The contents of this presentation can in no way be taken

Läs mer

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Avsiktsförklaring om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering 1 Avsiktsförklaring om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanlands län Kommunerna i Västmanlands

Läs mer

Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn

Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn Sida 1/6 Ert datum Er beteckning A2016/01333/I Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Tidiga insatser för asylsökande i Skåne ARBETSMATERIAL RÖK

Tidiga insatser för asylsökande i Skåne ARBETSMATERIAL RÖK Tidiga insatser för asylsökande i Skåne ARBETSMATERIAL RÖK 161118 Målgrupp för tidiga insatser Asylsökande i ABO Asylsökande i EBO Personer med uppehållstillstånd i ABO (Målgruppen är vuxna asylsökande)

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal

Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal Minnesanteckningar 2011-02-03 Diarienummer 851-17795-2010. 1(6) Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal Föregående minnesanteckningar och kort information från Länsstyrelsen Under

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Meddelanden 2014-09-23

Meddelanden 2014-09-23 Meddelanden 2014-09-23 Sveriges Kommuner och Landsting 1 Cirkulär 14:34 Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare samt övergångsbestämmelser. sida 1 Ifau 2

Läs mer

Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande

Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande 2013-03-12 1 (1) Till Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Överförmyndaren Järfällahus AB Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande

Läs mer

Etablering av vissa nyanlända invandrare (Rapportering enligt länsstyrelsernas regleringsbrev 2014, uppdrag 73)

Etablering av vissa nyanlända invandrare (Rapportering enligt länsstyrelsernas regleringsbrev 2014, uppdrag 73) Sida 1/8 Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Etablering av vissa nyanlända invandrare (Rapportering enligt länsstyrelsernas regleringsbrev 2014, uppdrag 73) Enligt länsstyrelsernas

Läs mer

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Länstal 2016 2015-11-17 Län Anvisningsbara platser Planeringstal, självbosatta Totalt Fördelningsnycklar Arbetsmarknad 34% Arbetslösa 34% Omsättning 33%

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport april 2016

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport april 2016 2016-04-05 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport april 2016 Förslag till beslut Arbets- och

Läs mer

Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn

Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn 2015-11-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/123-133 Arbets- och företagsnämnden Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Länsträff

Länsträff Länsträff 2016-01-14 Länsstyrelsens roll Verka för att det ska finnas beredskap och kapacitet att ta emot nyanlända Teckna överenskommelser med länets kommuner om mottagande av nyanlända Föra dialog med

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn KOMPENDIUM Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn Dialogmöte, februari 2014 Danderyd Vaxholm Sundbyberg Lidingö Innehåll Flyktingmottagning i förhållande till befolkning Flyktingmottagning

Läs mer

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58)

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Kommunstyrelsen 2008-10-13 216 369 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 199 484 Dnr 08.490-13 oktks12 Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Program 18 april i Gävle

Program 18 april i Gävle OM ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING en utbildningsdag med grundläggande fakta och information om asyloch flyktingmottagning och som vänder sig till dig som är ny inom området integration och etablering för

Läs mer

Nyanlända flyktingar och ensamkommande barn - statusrapport

Nyanlända flyktingar och ensamkommande barn - statusrapport 2015-09-02 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr. AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nyanlända flyktingar och ensamkommande barn - statusrapport Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen

Läs mer

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-02 13 Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Fakta 2014:4 META 2013 Publiceringsdatum 2014-04-10 Kontaktperson Cecilia Gustafsson Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Utvecklingsledare

Läs mer

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Länsstyrelsen 2013-10 10-1717 Länsstyrelserna ska i arbetet med att etablera nyanlända invandrare Medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända invandrare Överlägga och träffa

Läs mer