AALTO-UNIVERSITETETS ETISKA REGLER FÖR STUDIER OCH HANDLÄGGNING AV FÖRSEELSER MOT REGLERNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AALTO-UNIVERSITETETS ETISKA REGLER FÖR STUDIER OCH HANDLÄGGNING AV FÖRSEELSER MOT REGLERNA"

Transkript

1 1 Beslut Ändrat genom beslut av Aalto universitetets kommitté för akademiska ärenden AAK AALTO-UNIVERSITETETS ETISKA REGLER FÖR STUDIER OCH HANDLÄGGNING AV FÖRSEELSER MOT REGLERNA 1 Syfte 1.1 Etik och värden I enlighet med Aalto-universitetets värden är etik, öppenhet och jämlikhet grunden för universitets verksamhet. För Aalto-universitetets strategi innebär detta bland annat att 1) Aalto-universitetssamfundets verksamhet grundas på ärlighet, rättvisa och objektivitet och 2) framgång vid Aalto-universitetet grundas på för alla öppna kriterier vars mål är att goda prestationer ska belönas rättvist. Målet är att Aalto-universitetets studerande ska lyckas med sina studier och sitt arbetsliv i enlighet med god praxis såväl vetenskapligt, konstnärligt som yrkesmässigt inom det egna området. Reglerna gäller för studerandens hela studiegång inom Aalto-universitetets alla discipliner. Syftet med de etiska reglerna är att säkerställa studerandens lärande samt att respektera såväl studerandens egna som andras prestationer. För lärandet krävs att studeranden gör en egen intellektuell ansträngning. En med ohederliga medel uppnådd studieprestation visar inte studerandens verkliga kunnande. Fusk är respektlöst mot såväl lärare som universitetssamfundet. 1.2 Etik och regler I Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier (OOS) föreskrivs följande: 39 Etiska regler för undervisning och studier God vetenskaplig praxis ska iakttas i all undervisning och alla studier. Vid undervisning och studier i samband med konstnärlig verksamhet ska dessutom god konstnärlig praxis följas. Studeranden ska följa de instruktioner som ges för tentamenstillfällen och andra studieprestationer. Studeranden ska bekanta sig med tillgängliga instruktioner och be om handledning i oklara fall. Läraren ska utveckla sin undervisning och handledningen av de studerande så att de studerande får instruktioner om tillåtna studiemetoder och så att möjligheten att använda förbjudna metoder begränsas. 40 Studiepåföljder vid förseelser mot de etiska reglerna Studerandens studieprestation kan lämnas utan bedömning om han eller hon anses ha brutit mot de etiska reglerna vid utförandet av prestationen. En studerande som har brutit mot de etiska reglerna kan bestraffas disciplinärt på de grunder som föreskrivs i universitetslagen. Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden lämnar mer detaljerad information om de etiska reglerna för studier och den handläggning av förseelser mot dessa som nämns i 39 och 40.

2 2 Enligt 25 i Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier ska de olika högskolorna utforma detaljerade bestämmelser om anordnandet av tentamenstillfällen. Högskolorna har också utfärdat anvisningar för handläggningen av förseelser mot tentamensreglerna. Enligt 2 i Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier avses med studieprestation alla prestationer som bedöms separat, dvs. lärdomsprov, kurser och delstudieprestationer. 2 De etiska reglerna och studierna 2.1 God vetenskaplig praxis och god konstnärlig praxis Aalto-universitetet har förbundit sig att iaktta Forskningsetiska delegationens anvisningar God vetenskaplig praxis och handläggning av avvikelser från den. Enligt anvisningarna: En förutsättning för att den vetenskapliga forskningen ska vara etiskt godtagbar och tillförlitlig och dess resultat trovärdiga är att forskningen bedrivs i enlighet med god forskningspraxis (good scientific practice). 1 Forskningsetiska delegationen har definierat vad som kännetecknar god vetenskaplig praxis. Det är bland annat att 1. iaktta forskningssamfundets verksamhetssätt, 2. tillämpa vetenskapliga kriterier och etiskt hållbara metoder samt vetenskaplig öppenhet vid publicering, 3. respektera andras arbete och resultat, 4. iaktta noggrannhet och hög nivå vid dokumentering, 5. definiera rättigheter och skyldigheter för forskningsgruppens medlemmar, 6. iaktta öppenhet om finansiering och övrig bundenhet, 7. iaktta god förvaltningspraxis, 8. ta hänsyn till jäv, 9. behövliga forskningstillstånd och etisk förhandsutvärdering inom vissa områden. Ovan nämnda kännetecken finns i sin helhet i Forskningsetiska delegationens anvisningar. 2 God konstnärlig praxis innehåller i stort sett samma element som god vetenskaplig praxis. Både forskare och konstnärer har som samhällsmedborgare moraliskt ansvar för sina verk. Forskares eller konstnärers verksamhet ska inte enbart granskas ur ett vetenskapligt eller konstnärligt perspektiv God praxis i studierna Forskningsetiska delegationens anvisningar gäller förutom forskning också undervisning och studier i tillämpliga delar. Bland studerandena är det i synnerhet de på forskarnivå som ska sätta sig in i dem. Den vetenskapliga etiken gäller dock hela universitetssamfundet samt alla dem som avlägger examen och övriga studerande. Enligt förordningen om universitetsexamina (794/2004) ska studerande inom påbyggnadsutbildning (forskarutbildning) bland annat uppnå förmåga att inom sitt forskningsområde självständigt och kritiskt tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder samt skapa ny vetenskaplig kunskap. Målet för forskarutbildningen inom det konstindustriella området kan dessutom vara att studeranden ska uppnå förmåga att självständigt skapa metoder för konstnärlig gestaltning eller produkter eller prestationer som fyller höga konstnärliga krav. Enligt förordningen om universitetsexamina ingår i målen för magisterexamen förmåga att tillämpa vetenskaplig kunskap och vetenskapliga metoder eller färdigheter för självständigt och krävande konstnärligt arbete, samt färdigheter för vetenskaplig eller konstnärlig forskarutbildning. Enligt förordningen om universitetsexamina är ett av målen för kandidatexamen att ge studeranden förmåga till vetenskapligt tänkande och de kunskaper och färdigheter som fordras för ett vetenskapligt arbetssätt eller för konstnärligt arbete. Den utbildning som leder till både kandidat- och magisterexamen grundas på forskning eller 1 Forskningsetiska delegationen (TENK) 2002, s. 3, ersatt med Forskningsetiska delegationen 2012: God vetenskaplig praxis och handläggning av avvikelser från den i Finland Forskningsetiska delegationen (TENK) 2002, s. 3 och 2012, s. 6. Se kommentaren ovan. Punkterna 8 9 har tillagts med anledning av anvisningarna Laiho 2009

3 3 konstnärlig verksamhet samt på yrkespraxis inom området. Även studerande på kandidat- och magisternivå ska sätta sig in i god vetenskaplig praxis och/eller god praxis inom det konstnärliga området samt respektera dessa i sina studier. 2.3 Främjande av god praxis i studierna Främjande av god praxis ska iakttas i arbetet med undervisningsplanen på ett sådant sätt att det inom ramen för varje examen ingår minst ett introduktionsmoment där god praxis inom det aktuella området samt universitetets etiska regler för studier behandlas, eller att de studerande klart och tydligt meddelas var de kan hämta information om dessa frågor. Aalto-universitetet ska se till att grundläggande information är tillgänglig för studerande och lärare även utanför de kurser som berörs av frågan. Enligt de allmänna reglerna för undervisning och studier ska läraren utforma sin undervisning och handledningen av de studerande så att de studerande får instruktioner om tillåtna studiemetoder och så att möjligheten att använda förbjudna metoder begränsas. Målet är att lära ut god praxis och förebygga förseelser. Läraren ska planera sin undervisning och sina uppgifter ur lärandets perspektiv. Lärandet främjas till exempel av att uppgifterna planeras så att det är svårt att svara på dem genom att plagiera. 4 Läraren har skäl att särskilt fästa uppmärksamhet vid anvisningarna för grupparbeten så att de tillåtna gränserna för samarbete är tydliga för de studerande. Läraren ska omedelbart ingripa om han eller hon upptäcker avvikelser från god praxis. Läraren ska på fråga från studerande ge anvisningar om god praxis. Aalto-universitetets studerande ska förbinda sig att följa de etiska reglerna för studier. Studeranden förutsätts följa lag och redan vid inträdet till universitetet vara medveten om de grundläggande principerna om vad som inte är tillåtet (bl.a. att fuska vid tentamina, plagiera, att göra en studieprestation istället för en annan). Enligt de allmänna reglerna för undervisning och studier ska studeranden iaktta de anvisningar som getts för tentamenstillfällen och utförande av studieprestationer. Studeranden ska bekanta sig med tillgängliga instruktioner och be om handledning i oklara fall. I sista hand är studeranden själv ansvarig för sitt lärande och sin kännedom om vad som är tillåten praxis. Okunnighet duger inte som förklaring när det finns tillgänglig information. 3 Förseelser mot de etiska reglerna 3.1 De olika typerna av förseelser Förseelser mot de etiska reglerna för studier eller god praxis är försummelse av god vetenskaplig eller konstnärlig praxis samt den allvarligare handlingen oredlighet eller fusk. 3.2 Försummelse av god vetenskaplig eller konstnärlig praxis De olika formerna av försummelse av god vetenskaplig praxis samt oredlighet behandlas i Forskningsetiska delegationens anvisningar. God konstnärlig praxis definieras inte särskilt. Nedan åskådliggörs med utgångspunkt i forskningspraxis försummelse i vetenskaplig och konstnärlig verksamhet. Med försummelse avses grov underlåtenhet och vårdslöshet i det vetenskapliga eller konstnärliga forskandet och skapandet av verk. Att till exempel försöka förminska andra medverkandens andel i publikationer, bristfälliga hänvisningar till tidigare verk och vårdslös användning av dem eller av de i bruk tagna metoderna samt vilseledande rapportering kan räknas som försummelser. Till försummelser räknas också det att samma resultat publiceras flera gånger på ett sätt som ger sken av att resultaten skulle vara nya (självplagiering) 5. Försummelse kan också vara en handling som bryter mot god sed, som mobbning eller 4 Se Carroll 2007 s Designing courses for deterring plagiarism och s Using assessment to deter plagiarism 5 Forskningsetiska delegationen (TENK) 2012, s. 9

4 4 diskriminering. Försummelse är också att nonchalera att sätta sig in i det egna arbetets möjliga konsekvenser. Självplagiering (eng. autoplagiarism) Med självplagiering avses att återanvända egna arbeten i nya studieprestationer. Här försöker man inte presentera någon annans arbete som sitt eget utan man använder sina tidigare studieprestationer på nytt, utan att tala om det. Om man använder sina egna verk (texter, bilder, mönster e.d.) på nytt ska man utöver originalkällorna också referera till sina egna tidigare arbeten. Att plagiera sig själv med avsikt eller omfattande självplagiering kan betraktas som fusk. När en studerande fortsätter med ett ämne som ingår i ett lärdomsprov han eller hon avfattat för en lägre examen bör han eller hon hänvisa till sitt tidigare lärdomsprov i enlighet med vad som är god praxis inom området och enligt lärarens anvisningar. 3.3 Oredligt förfarande vid studier Fusk, dvs. oredlighet, i studierna innebär framför allt en avsiktlig, ohederlig gärning eller metod med avsikt att ge en felaktig bild av det som man själv eller någon annan kan. För studierna finns dessutom tentamensregler för kunskapstestningen och att bryta mot dessa betraktas som fusk. De olika formerna av oredlighet i vetenskaplig verksamhet behandlas i Forskningsetiska delegationens anvisningar. Fabricering, förfalskning och plagiering är oredlighet, och också i studierna är detta fusk. Nedan beskrivs olika former av fusk med avseende på studier. Tentamensfusk (eng. cheating on exam) Med tentamensfusk, eller mer allmänt, luntning, avses att tillgripa otillåtna medel eller hjälpmedel i en tentamen. Det är också fusk att försöka lunta. Plagiering (eng. plagiarism) Plagiering är att som sitt eget arbete lägga fram en forskningsplan, ett manuskript, en artikel eller någon annan text eller del därav, en visuell framställning eller en översättning som någon annan tagit fram 6. Plagiering i vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet kan dessutom vara att utan lov låna ett mönster, en programkod, ett visuellt eller auditivt eller vilket annat verk som helst. Både direkt kopiering och omarbetad kopiering innebär plagiering 7. I det vetenskapliga och konstnärliga arbetet drar man nytta av tidigare forskning och konstverk. Att känna till det som åstadkommits inom ett område visar att man är kunnig. Att på ett korrekt sätt kunna referera till källmaterial är ett grundläggande krav i studieprestationer på universitetsnivå. Dessutom ska upphovsmannen bidra med en egen insats. En slavisk efterbildning innebär sällan att man har den kunskap som krävs på universitetsnivå. Vid reproduktion av andras verk blir det fusk när man försöker dölja den använda källan eller omfattningen av lånet bakom till exempel vilseledande referenser eller genom att helt utelämna dem. Tillåtna citat omfattas också av upphovsrättslagens 22 om citaträtt. Enligt den får man ur offentliggjorda verk göra citat i överensstämmelse med god sed i den omfattning som motiveras av ändamålet. Citaten får alltså inte vara alltför långa i förhållande till ändamålet, men inte heller alltför korta. Syftet med citaträtten är att var och en ska ha möjlighet att kommentera och kritisera offentliggjorda verk, men citatet måste ha ett rimligt ändamål, som kritik av källtexten eller som stöd för de egna argumenten 8. Det är också tillåtet att citera bilder för att till exempel åskådliggöra texter till övningsuppgifter och lärdomsprov med angivande av 6 Forskningsetiska delegationen (TENK) 2012, s. 9 7 Forskningsetiska delegationen (TENK) 2012, s. 9 8 Mäkinen 2006, s. 160

5 5 bildkälla och bildens upphovsman. Enligt 25 i upphovsrättslagen får bilder av offentliggjorda konstverk och fotografier återges i anslutning till texten i vetenskapliga framställningar. Obs! Denna punkt i upphovsrättslagen gäller endast för offentliggjorda verk, men inte heller icke offentliggjorda verk får plagieras. I övrigt får man inte heller presentera upphovsrättsligt fritt material som gjorts av andra som sitt eget. Nedan listas några av de vanligaste formerna av plagiering i studieprestationer. Listan är inte uttömmande, därför ska studeranden i oklara fall fråga sin lärare om det korrekta förfaringssättet. De anvisningar som ges av läraren ska följas. Observera att för undvikande av plagiering är det viktigt att såväl ange källorna som att markera citaten samt att citaten är av lämplig längd. - citat eller ordagranna lån utan att detta klart och tydligt anges När man använder direkta citat ska det uttryckligen framgå att det rör sig om ett citat och inte författarens egen text. Man kan visa att det är ett citat till exempel genom citattecken och dessutom ange källan. Det ska stå klart för läsaren vilken del av arbetet som är upphovsmannens eget och vad som är citerat 9. Det viktiga är alltså att andras texter, bilder, programkoder eller andra verk inte får framställas som ens egna. - källtexten ändras lite, till exempel ändras ett par ord eller ordföljder Plagiering är att presentera någon annans texter, bilder, programkoder eller andra verk som sina egna. Om bara några ord eller ordföljder har ändrats är texten inte upphovsmannens egen, dvs. ett resultat av hans eller hennes eget tänkande. Även att till exempel exakt följa en annans argumentation eller en texts uppbyggnad kan vara plagiering. - brister i referenstekniken Referenstekniken ska vara sådan att citatet tydligt skiljer sig från författarens egen text (t.ex. kursiv eller citattecken ( )) och den citerade delens källa ska vara tydligt angiven på det ställe där citatet används. Av tradition används olika referenstekniker inom olika områden. Källreferenserna ska vara listade på ett sådant sätt att även andra med utgångspunkt i den kan hitta samma originalkälla. - klippa och klistra (eng. copy-paste) Det material som finns på internet underlättar informationssökningen men det är värt att minnas att det även här är frågan om texter som någon annan har skapat eller om andras verk. Även när man använder internetkällor ska man följa anvisningarna för god vetenskaplig praxis. Olika referenstekniker har olika sätt att ange internetkällor i källförteckningen, där det i allmänhet förutom publikationsdatum även står referensdatum. - direktöversättning av en originaltext utan att ange att det är ett direktcitat En ordagrann översättning av en källtext eller att bara ändra den lite på målspråket kan också vara plagiering. Källan ska anges, även om texten översätts till ett annat språk. - samarbete som strider mot reglerna (eng. collusion) Med regelstridigt samarbete menas ett arbete som utförts tillsammans med någon annan eller andra men som framställs som om det gjorts av en enda person utan hjälp. Eventuella medhjälpare och deras andel till exempel i ett lärdomsprov ska anges. 10 Det kan också vara regelstridigt samarbete när man först har 9 Se också Carroll 2007 s Carroll 2007 s.18

6 6 diskuterat med en annan studerande om en inlämningsuppgift och båda sedan själva lämnar in uppgiften som sin egen med hjälp av texten som man skrivit tillsammans. Ofta är det tillåtet att diskutera uppgiften med någon annan, men om det rör sig om ett individuellt arbete ska man utföra den experimentella delen och rapporteringen själv. Självplagiering (eng. autoplagiarism), dvs. försummelse att iaktta god vetenskaplig praxis I allvarliga fall kan återgivande av egna studieprestationer med sken av att de är nya resultat betraktas som fusk. Att till exempel presentera ett lärdomsprov som gjorts för en tidigare examen som ett nytt lärdomsprov (i omarbetad form eller i översättning) för en annan examen utan att nämna källan kan anses vara fusk. Fabricering (eng. fabrication) Fabricering är att presentera påhittade observationer eller resultat för vetenskapssamfundet 11. Fabricering av studieprestation kan till exempel vara att avsiktligt presentera en felaktig slutsats som korrekt. Förfalskning (eng. misrepresentation, falsification) av observationer Med förfalskning av observationer avses att avsiktligt bearbeta eller presentera originalobservationer så att det resultat som grundar sig på dem förvrängs 12. I den konstnärliga verksamheten innebär detta till exempel att under arbetsprocessens gång avsiktligt förvränga observationer. På teknikens område kan förfalskning vara att avsiktligt presentera arbetsresultat så att det uppstår en felaktig bild av funktionen hos tekniska lösningar. I studiesammanhang är fabricering och förfalskning av observationer former av fusk som kan komma fram i till exempel det redovisnings- och forskningsarbete som hör till studierna. Stöld (eng. misappropriation) Med stöld avses obehörig presentation eller utnyttjande i eget namn av en annans forskningsresultat, forskningside, forskningsplan, forskningsobservationer eller forskningsmaterial 13. Stöld kan till exempel komma fram vid grupparbete. När det gäller konstnärlig verksamhet är det också stöld att till exempel i ett kollektivt projekt lägga fram någon annans verk i sitt eget namn. 4 Handläggning av förseelser samt påföljder 4.1 Påföljder Studerandens studieprestation kan lämnas utan bedömning om han eller hon anses ha brutit mot de etiska reglerna vid utförandet av prestationen. Om studeranden får en disciplinär bestraffning på grund av fusk i samband med en studieprestation lämnas studieprestationen utan akademisk utvärdering och underkänns i sin helhet. En studieprestation som har utförts så att det bryter mot de etiska reglerna blir i allmänhet också i övrigt underkänd, eftersom en prestation av detta slag inte tyder på den kompetens som krävs. Om försök till fusk kommer fram under ett tentamenstillfälle kan en övervakare avbryta tentamen för den studerande det gäller. En studerande kan inte hindras att delta i en kurs eller utförandet av en studieprestation enbart på grund av förseelse mot de etiska reglerna när en möjlighet till avläggande av kursen eller studieprestation ordnas följande gång. Om en tentamen eller en annan studieprestation har underkänts eller lämnats utan 11 Forskningsetiska delegationen (TENK) 2012, s Forskningsetiska delegationen 2012: 13 Forskningsetiska delegationen (TENK) 2012, s. 9

7 7 bedömning på sakliga grunder är läraren dock inte förpliktad att vidta några särskilda åtgärder för att studeranden ska kunna utföra en ny studieprestation. I praktiken kan en delstudieprestation, som lämnas utan bedömning eller underkänns, och som är en av förutsättningarna för avläggande av en kurs, leda till att hela kursen underkänns. Enligt 45 i universitetslagen kan en studerande som gjort sig skyldig till en förseelse mot universitetets undervisnings- eller forskningsverksamhet eller i övrigt bryter mot ordningen vid universitetet bestraffas med en varning eller avstängning för en viss tid, högst ett år. Även en studerande som hjälpt en annan studerande att fuska kan bestraffas disciplinärt. En misstanke om fusk som uppkommer först efter att studieprestationen har bedömts eller räknats till godo kan leda till att det tidigare beslutet rättas till och till disciplinära åtgärder. 4.2 Tillämpning av Forskningsetiska delegationens anvisningar Forskningsetiska delegationens (TENK) anvisningar (GVP-anvisningar 2012) tillämpas också vid handläggning av misstankar om förseelser i samband med studieprestationer, oberoende av i vilket skede studeranden är i sina studier, om det samtidigt är fråga om misstankar om avvikelse från god vetenskaplig praxis inom forskning. Ett förfarande i enlighet med GVP-anvisningarna ska tillämpas för handläggning av misstankar om förseelser som gäller godkända och/eller publicerade lärdomsprov för magisterexamen och forskarexamina. 14 Ett utredningsförfarande i enlighet med GVP-anvisningarna tillämpas också på handläggningen av sådana misstankar om förseelse som gäller en licentiat- eller doktorsavhandling som lämnas för granskning eller godkännande av en studerande. I övrigt tillämpas i det skede som ett lärdomsprov för magisterexamen eller för forskarstudier är under arbete ett förfarande i enlighet med GVPanvisningarna endast ifall den misstänkta studeranden själv yrkar på det eller om det på annat sätt gäller en misstanke om förseelse mot god vetenskaplig praxis enligt GVP-anvisningarna. Om misstanken om förseelse gäller ett opublicerat lärdomsprov för magisterexamen, som lämnats in för godkännande, måste studeranden i samband med att saken utreds tillfrågas om han eller hon istället för en handläggning i enlighet med dessa regler kräver ett utredningsförfarande i enlighet med GVP-anvisningarna. Beslut om godkännande av lärdomsprovet fattas först sedan misstanken om förseelse har utretts. I alla andra fall som gäller studier följs anvisningarna nedan. 4.3 Studerandes rättsskydd När en studerandes förseelser utreds ska god förvaltningspraxis iakttas. Det är särskilt viktigt att ärendet behandlas utan onödigt dröjsmål och att studeranden får tillfälle att bli hörd innan beslut om påföljd fattas. Studeranden ska beredas möjlighet att ta med en stödperson till personlig utfrågning, enskilt samtal eller något annat på universitets initiativ anordnat möte för handläggningen av ärendet. Misstanke om fusk ska inte handläggas offentligt. Under handläggningsskedet ska misstanken endast, utöver parterna själva, delges de personer vars arbetsuppgifter den berör eller av vilka ytterligare klargöranden kan fås. Studeranden ska informeras om hur utredningen av ärendet fortskrider. 4.4 Förfarande Lärare Med lärare avses här kursansvarig lärare eller examinator/övervakare/ansvarig professor för lärdomsprovet eller handledare/ansvarig för studieprestationen eller studiehelheten eller personen eller instansen som beslutar om godkännande av ansökningar om tillgodoräknande av studiehelheter eller studier. Misstanke 14 Forskningsetiska delegationen 2012, s. 10

8 8 om förseelse i ett ärende som gäller tillgodoräknande handläggs i tillämpliga delar på samma sätt som en misstanke om förseelse som gäller studieprestation. Läraren ska anmäla en misstanke om förseelse han eller hon har iakttagit till den som utreder förseelsefall vid sin egen högskola. I oklara fall ska läraren informera först studeranden om en misstänkt iakttagelse och ge honom eller henne en möjlighet att förklara sig skriftligt eller muntligt. Om det enligt lärarens bedömning på sin höjd är fråga om slarv eller oförstånd hos studeranden ger läraren anvisningar om hur han eller hon ska gå till väga på rätt sätt. Läraren kan, beroende på situationen, exempelvis underkänna studieprestationen eller returnera den till studeranden för korrigering. Läraren får inte underkänna studieprestationen på basis av en misstanke om fusk och inte heller får en anteckning om fusk registreras i studerandens mapp om inte dekanus, rektor eller styrelsen har konstaterat fusk vid en utredning i enlighet med dessa regler. Om eventuell försummelse av god vetenskaplig praxis eller fusk inte kan uteslutas ska läraren informera sin observation till den person som utreder förseelser. Läraren ska lämna sin egen redogörelse för ärendet skriftligt till utredaren. Man avvaktar då med bedömningen av studieprestationen tills ärendet utretts. Om studeranden efter utredningen konstateras ha förfarit försumligt vid utförandet av studieprestationen ska läraren underkänna studieprestationen som lämnats in för bedömning. Man kan ansöka om rättelse av en underkänd studieprestation på samma sätt som för varje bedömning av en studieprestation. Även om en utredning av misstanke om fusk är pågående för en studerande ska läraren bedöma de andra studerandenas studieprestationer enligt den i reglerna fastställda tidsfristen. Även ledaren för ett utbildningsprogram eller annan person i vars arbetsuppgifter det ingår att utvärdera förutsättningarna för beviljande av examen ska meddela de misstankar om förseelser som han eller hon har observerat till utredaren. Övervakarna vid tentamenstillfällen Övervakarna ska ta itu med sådana misstänkta fuskförsök eller annan verksamhet som bryter mot anvisningarna för tentamenstillfället som de observerar vid tentamenstillfället. I tentamensprotokollet antecknar han eller hon det inträffade, studerandens förklaring och vilka åtgärder som vidtagits. Tentamensövervakaren underrättar alltid en utredare om misstänkt fusk som observerats under tentamenstillfället. Tentamensövervakaren lämnar i samband med anmälan en skriftlig rapport om det inträffade. Utredare Utredaren är högskolans chef för studieärenden eller någon annan av högskolans sakkunniga i studieförvaltningsfrågor som av högskolan fått i uppgift att reda ut förseelsefall. I utredningsarbetet ingår rådgivning till läraren och de andra parterna om förfaringssätten, insamlandet av material för utredningar och annan dokumentation, att höra studeranden och ordna ett enskilt samtal, att informera parterna och att bereda ärendet för dekanus. Utredningen görs i den högskola där den misstänkta förseelsen har ägt rum. Dekanus Dekanus beslutar om de fortsatta åtgärderna utgående från den redogörelse som utredaren bereder. Dekanus kan överföra sin befogenhet till en person som han eller hon förordnar på det sätt som föreskrivs i Aalto-universitetets instruktion. I det fallet tillämpas reglerna som gäller för dekanus beslut och åtgärder på besluten och åtgärderna som personen som dekanus förordnat fattar och vidtar. Dekanus kan kalla den studerande till ett enskilt samtal, oberoende av vilka andra åtgärder han eller hon vidtar.

9 9 Om dekanus på basis av utredningen anser att det är frågan om en ogrundad misstanke eller en lindrig förseelse, returnerar dekanus studieprestationen till läraren för bedömning. I samband med att han eller hon returnerar studieprestationen tar dekanus ställning till om prestationen kan tas in för akademisk utvärdering eller om den måste underkännas på grund av fusk. Om dekanus anser att studeranden har förfarit oredligt och om förseelsen inte kan anses vara lindrig, beslutar dekanus om inledande av disciplinärt förfarande. Vid prövningen ska åtminstone beaktas om det är frågan om en upprepad gärning och om gärningen är allvarlig. Ett disciplinärt förfarande inleds i och med att dekanus i enlighet med universitetslagen meddelar studeranden vad han eller hon misstänks för. Eventuella disciplinära påföljder ska även framgå av meddelandet. Studeranden ska beredas möjlighet att bli hörd med anledning av meddelandet. Om dekanus beslutar inleda ett disciplinärt förfarande måste ärendet föras till rektorn för beslut även i de fall där dekanus inte yrkar på bestraffning på basis av det samlade materialet. Dekanus ska för rektor enligt Forskningsetiska delegationens anvisningar föreslå inledande av en förundersökning om det enligt dekanus prövning har begåtts en förseelse i forskningssammanhang. Då inleds det disciplinära förfarandet tidigast efter avslutad förundersökning. Rektor Rektor beslutar om ett förfarande i enlighet med Forskningsetiska delegationens anvisningar ska tillämpas på ärendet och en förundersökning inledas, även i de fall där dekanus inte har yrkat på det. Rektor beslutar om varningar i enlighet med universitetslagen. Om en varning måste betraktas som en alltför lindrig påföljd, föreslår rektor för styrelsen att studeranden avstängs på viss tid. När rektor behandlat ärendet återställer rektorn eller styrelsen studieprestationen till läraren för bedömning. I samband med återställandet tar rektor ställning till om studieprestationen kan utvärderas akademiskt eller om den måste underkännas på grund av oredlighet. 4.5 Handläggningsdokumentens offentlighet och lagring Vid det enskilda samtal som ordnats av dekanus ska föras protokoll som ska undertecknas av deltagarna. Utredningsmaterialet ska bifogas protokollet. Protokoll ska föras även om studeranden uteblir från mötet eller avstår från att svara. Protokollet och dekanus beslut om de fortsatta åtgärderna ska bevaras i studerandens mapp tills hans eller hennes studierättigheter upphör med anledning av examen eller avstående från studierna eller tills mappen av annan orsak flyttas till arkivet. Förutom studeranden delges dekanus beslut om de fortsatta åtgärderna även läraren i fråga samt, om det behövs, eventuella andra parter i ärendet. Beslut om varning och tidsbegränsat avskiljande från studierna kopieras och arkiveras samt läggs i studerandens mapp. Förutom den studerande ges beslutet även dekanus, utredaren, läraren i fråga samt om det behövs eventuella andra parter i ärendet för kännedom. Beslutet delas ut för kännedom även till dekanus för studerandens högskola och utredaren, ifall studeranden studerar vid en annan av Aaltouniversitetets högskolor. 4.6 Meddelande till partneruniversitet En föreskrift om anmälning av förseelser mot de etiska reglerna ska som huvudregel ingå i alla nya avtal om utbyte, dubbelexamina o.d. avtal. Om en utbytesstudent eller någon motsvarande studerande som studerar enligt avtal vid Aalto-universitetet får en bestraffning som avses i universitetslagen kan studerandens hemuniversitet underrättas även utan att bestämmelsen finns inskriven i avtalet. På samma sätt kan partneruniversitetet underrättas om en studerande som avlägger dubbla examina får en bestraffning. Utfärdaren av bestraffningen beslutar om universiteten ska underrättas. Partneruniversitetet eller någon annan part som anges i avtalet kan underrättas om förseelse mot de etiska reglerna även medan ärendet utreds eller när bestraffning enligt universitetslagen inte utgår, om

10 10 studeranden senast innan förseelsen har ägt rum har informerats om att förseelser anmäls till partneruniversitetet. Då beslutar dekanus om parterna ska underrättas. 5 Elektronisk plagiatkontroll 5.1 Aalto-universitetets elektroniska system Vid Aalto-universitetet finns ett elektroniskt system som identifierar överensstämmelser mellan skrivna texter. På så sätt gör systemet det möjligt att identifiera plagiat. Alla lärare kan använda systemet som ett verktyg för att underlätta granskningen av originalkällor vid handledningen och bedömningen. Även eventuella mellanutvärderingar ingår i handledningen och bedömningen. Läraren som ansvarar för bedömningen av studieprestationerna som gäller en kurs (kursansvarig lärare) ansvarar för att systemet används enligt anvisningarna och för tolkningen av analysrapporterna (rapporterna med information om originalkällor). Vid användningen av det elektroniska systemet vid handledningen och bedömningen av lärdomsprov ska samma principer som gäller övriga studieprestationer tillämpas till den del de har relevans. 5.2 Användningen av Aalto-universitetets elektroniska system vid handledningen och bedömningen av studieprestationer Systemet kan användas på en kurs som ett verktyg för handledningen och bedömningen av studieprestationerna. Målet är att tyngdpunkten för användningen av systemet läggs vid handledningsskedet och att de studerande erbjuds möjlighet att självständigt använda systemet i det skede de utarbetar sina studieprestationer, innan prestationerna lämnas in för bedömning. Läraren bör informera om att systemet kommer att användas på kursen och utnyttja systemet opartiskt för alla kursdeltagares studieprestationer. Användningen av systemet för handledning och bedömning inkluderar alltid en av läraren utförd tolkning av analysrapporten. Om studeranden ges möjlighet att använda systemet självständigt i samband med att han eller hon utför studieprestationen, ska studeranden också beredas möjlighet att få ta del av lärarens tolkning av rapporten som systemet producerar. Även om systemet inte utnyttjas på kursen på något annat sätt kan läraren använda det som verktyg i enskilda fall för att utvärdera studieprestationer, om läraren misstänker eventuell plagiering. Om läraren utgående från tolkningen av analysrapporten misstänker en förseelse mot de etiska reglerna, är förfarandet identiskt med det som tillämpas även i andra fall av förseelser mot de etiska reglerna. Det är tillrådligt att läraren alltid går igenom analysrapporten tillsammans med studeranden innan kontakt tas med utredaren. 5.3 Studerandens rättigheter och skyldigheter Plagiatkontrollen är en del av utvärderingen och bedömningen av studieprestationerna. Studeranden kan inte neka till att systemet används för kontroll av hans eller hennes studieprestation om han eller hon vill få sin studieprestation bedömd. Studeranden ska för utvärdering och bedömning av sin studieprestation på begäran lämna in prestationen i elektronisk form genom systemet. Det behövs inget samtycke av studeranden för att temporärt spara en studieprestation i systemet, när prestationen har lämnats till läraren för utvärdering, för bedömning eller när studieprestationen redan har bedömts. Studerandens samtycke krävs däremot för bestående lagring av studieprestationen i systemets jämförelsedatabas. 5.4 Offentlighet och förvaring av analysrapporter från Aalto-universitetets elektroniska system Analysrapporterna (rapporterna med information om originalkällorna) gällande lärdomsprov som lämnats in för godkännande bevaras på samma sätt som lärdomsproven, såvida inte annat föreskrivs i regler och bestämmelser om arkivering. Om misstankar om plagiering eller andra förseelser mot de etiska reglerna har

11 11 riktats mot en studieprestation och håller på att utredas vid universitetet, ska analysrapporten sparas på samma sätt det övriga utredningsmaterialet i ärendet. Offentligheten av innehållet i analysrapporten bestäms på samma sätt som för respektive studieprestation. Studeranden har på begäran rätt att få veta av läraren om en analysrapport har tagits ut gällande hans eller hennes studieprestation och ta del av rapporten på samma sätt som studeranden har rätt att ta del av sina studieprestationer. Analysrapporten över en studieprestation ska på eget initiativ ges till den studerande som skrivit studieprestationen, såvida rapporten kommer att utgöra en del av handläggningsmaterialet kring en misstanke om förseelse som riktas på studeranden eller någon annan person. Länkar, ytterligare information Forskningsetiska delegationen, God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland 2012, Upphovsrättslagen, Litteratur Hallamaa, Jaana toim. - Irma Sorvali toim. Launis Veikko toim. - Lötjönen Salla toim.: Etiikkaa ihmistieteille, SKS 2006, Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja Källor Pekka Räsänen - Anu-Hanna Anttila - Harri Melin (toim.) Tutkimus menetelmien pyörteissä, PS- Kustannus, 2005 Kuula, Arja: Tutkimusetiikka: aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys, Vastapaino, 2006 Mäkinen, Olli: Tutkimusetiikan ABC, Tammi 2006 Forskningsetiska delegationen 2002: Forskningsetiska delegationen: God vetenskaplig praxis och handläggning av avvikelser från den, 2002 (pdf) Forskningsetiska delegationen 2012: Forskningsetiska delegationen: God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelse från den i Finland. Forskningsetiska delegationens anvisningar 2012 (pdf) (på finska, svenska och engelska) Laiho 2009: Laiho, Hemmo Taiteen etiikka utgiven ( ) Carroll 2007: Carroll, Jude: A Handbook for Deterring Plagiarism in Higher Education, Second Edition, Oxford Centre for Staff and Learning Development2007Mäkinen 2006: Mäkinen, Olli: Tutkimusetiikan ABC, Tammi 2006

vid publicering av undersökningsresultaten tillämpa den öppenhet och ansvarsfulla kommunikation som karakteriserar akademisk verksamhet,

vid publicering av undersökningsresultaten tillämpa den öppenhet och ansvarsfulla kommunikation som karakteriserar akademisk verksamhet, GOD VETENSKAPLIG PRAXIS I STUDIER VID ARCADA 1. Allmänt Under din studiegång vid Arcada kommer din framgång att mätas vid många tillfällen och på många olika sätt. Du kommer att skriva rapporter över utfört

Läs mer

TENTAMENSSTADGA FÖR HÖGSKOLAN FÖR TEKNIKVETENSKAPER

TENTAMENSSTADGA FÖR HÖGSKOLAN FÖR TEKNIKVETENSKAPER Studerandeservicen 1 (5) TENTAMENSSTADGA FÖR HÖGSKOLAN FÖR TEKNIKVETENSKAPER n gäller i tillämpliga delar alla tentamenstillfällen som ordnas vid högskolan, ifall den ansvariga övervakaren inte av välgrundad

Läs mer

GOD VETENSKAPLIG PRAXIS I UTBILDNING OCH FORSKNING VID ARCADA

GOD VETENSKAPLIG PRAXIS I UTBILDNING OCH FORSKNING VID ARCADA GOD VETENSKAPLIG PRAXIS I UTBILDNING OCH FORSKNING VID ARCADA Allmänt All mänsklig verksamhet som berör och påverkar andra människor bör följa etiska principer som utgår från vetenskapsamfundets nationellt

Läs mer

AALTO-UNIVERSITETETS ALLMÄNNA REGLER FÖR UNDERVISNING OCH STUDIER

AALTO-UNIVERSITETETS ALLMÄNNA REGLER FÖR UNDERVISNING OCH STUDIER 1 AALTO-UNIVERSITETETS ALLMÄNNA REGLER FÖR UNDERVISNING OCH STUDIER Med universitetslagen (L 558/2009) och Aalto-universitetets instruktion som grund godkände Aaltouniversitetets kommitté för akademiska

Läs mer

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT PLAGIAT OCH UPPHOVSRÄTT Akademisk hederlighet handlar om att inte fuska eller plagiera. När du redovisar

Läs mer

Handläggningsordning för disciplinära åtgärder enligt 10 kap. högskoleförordningen

Handläggningsordning för disciplinära åtgärder enligt 10 kap. högskoleförordningen DNR: Handläggningsordning för disciplinära åtgärder enligt 10 kap. högskoleförordningen Publicerad: Beslutsfattare: Rektor Handläggare: Erika Tegström Beslutsdatum: Giltighetstid: Sammanfattning: Handläggningsordning

Läs mer

PLAGIATHANTERINGSPROCESSEN I GRUNDUTBILDNINGEN

PLAGIATHANTERINGSPROCESSEN I GRUNDUTBILDNINGEN ÅBO AKADEMIS DIREKTIV FÖR PLAGIATHANTERINGSPROCESSEN I GRUNDUTBILDNINGEN Godkänd av styrelsen 5.6.2008 De övergripande reglerna för Åbo Akademis behandling av disciplinära ärenden fastställs i universitetslagen

Läs mer

Plagiatpolicy för den medicinska fakulteten

Plagiatpolicy för den medicinska fakulteten UMEÅ UNIVERSITET Medicinska fakulteten Grundutbildningsrådet 901 87 Umeå Fastställd vid sammanträdet 2004-10-11 Plagiatpolicy för den medicinska fakulteten Nedan följer medicinska fakultetens policy vid

Läs mer

Policy för hantering av plagiering inom KTHs utbildning

Policy för hantering av plagiering inom KTHs utbildning Version 4 (2010-04-08) Policy för hantering av plagiering inom KTHs utbildning Dnr V-2009-0223, doss 10 1. Bakgrund KTHs verksamhet drivs i övertygelsen om att vetenskapliga framsteg bygger på öppenhet

Läs mer

Riktlinje för hantering av plagiering inom KTH:s utbildning

Riktlinje för hantering av plagiering inom KTH:s utbildning RIKTLINJE Gäller från och med 2010-12-01 Riktlinje för hantering av plagiering inom KTH:s utbildning Gäller fr o m 2010-12-01, version 4 Dnr V-2009-0223, doss 10 1. Bakgrund KTHs verksamhet drivs i övertygelsen

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER STYRDOKUMENT Dnr V 2013/631 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Administrativt

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER STYRDOKUMENT Dnr V 2017/670 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Forsknings-

Läs mer

Förslag till hantering av misstänkt vetenskaplig oredlighet

Förslag till hantering av misstänkt vetenskaplig oredlighet 2007 06 15 Dnr 312-2006-2542 Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hantering av misstänkt vetenskaplig oredlighet Sveriges universitetsoch högskoleförbund Rådmansgatan 72 113

Läs mer

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE För Högskolan i Halmstad Fastställd i Högskolestyrelsen 2005-06-10 Reviderad 2006-06-09 Senast reviderad 2010-06-30 Ordning för disciplinärenden och avskiljande

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

2 Studierätt: Studierätt som leder till examen, såvida inte annat anges.

2 Studierätt: Studierätt som leder till examen, såvida inte annat anges. 1 AALTO-UNIVERSITETETS ALLMÄNNA REGLER FÖR UNDERVISNING OCH STUDIER Med universitetslagen (L 558/2009) och Aalto-universitetets instruktion som grund godkände Aaltouniversitetets kommitté för akademiska

Läs mer

Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar

Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar FHS beteckning 629/2011 1 (6) Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar Innehållsförteckning 5.4

Läs mer

Oredlighet i vetenskaplig verksamhet

Oredlighet i vetenskaplig verksamhet ANVISNING Gäller från och med 2010-04-22 Oredlighet i vetenskaplig verksamhet Gäller fr o m 2010-04-22 Anvisningen grundar sig på: Rektorsbeslut UF-212, Dnr V-2010-0249, Doss 10 Intern föreskrift och handläggningsordning

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student:

Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student: HÖGSKOLAN I BORÅS INFORMATION till student 1 (5) 2008-04-23 Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student: DISCIPLINÄRENDE FÖRSEELSE Vad menas med disciplinärende?

Läs mer

Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen. 74/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 5/41/2012 HARE nummer OM006:00/2012

Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen. 74/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 5/41/2012 HARE nummer OM006:00/2012 14.12.2012 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Genomförande av tolkningsdirektivet Tolkningsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 74/2012

Läs mer

SPAK01, spanska, kandidatkurs

SPAK01, spanska, kandidatkurs Språk- och litteraturcentrum Spanska SPAK01, spanska, kandidatkurs Studiebeskrivning Fastställd 2007-09-10 av lärarkollegium 3 att gälla fr.o.m. höstterminen 2007 Introduktion SPAK01, 61-90 högskolepoäng,

Läs mer

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem. Skapad: 2011-08-05

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem. Skapad: 2011-08-05 Ephorus Denna manual beskriver Ephorus som är s plagiatkontrollsystem. Skapad: 2011-08-05 Innehållsförteckning Vad är plagiatkontroll?... 3 Vad kan ett plagieringsverktyg göra?... 3 Vilka filformat stöds

Läs mer

Föreskrifter för tentand

Föreskrifter för tentand Tentamen Föreskrifter för tentand Dessa föreskrifter gäller från och med HT 2010. Före tentamen Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen görs via webben på StudentCentrums hemsida senast sju (7) dagar

Läs mer

Disciplinära åtgärder Föreskrifter för tentand 1 vid salskrivning Tentamen Allmän information 2 3

Disciplinära åtgärder Föreskrifter för tentand 1 vid salskrivning Tentamen Allmän information 2 3 Tentamen Föreskrifter för tentand Dessa föreskrifter gäller från och med HT 2010. Före tentamen Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen görs via webben på Studentcentrums hemsida senast 7 dagar före

Läs mer

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem.

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem. Ephorus Denna manual beskriver Ephorus som är s plagiatkontrollsystem. Innehållsförteckning Vad är plagiatkontroll?... 3 Vad kan ett plagieringsverktyg göra?... 3 Vilka filformat stöds av Ephorus?... 4

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Fastställd av Grundutbildningsnämnden 2001-01-30 Revidering fastställd av rektor 2008-11-03 Revidering fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden

Läs mer

Disciplinstadga. för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB

Disciplinstadga. för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB 1(5) Disciplinstadga för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB Fastställd av styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB att gälla fr.o.m. 2014-06-18. Inledning Disciplinstadgan syftar till att värna

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

Regler för studenter som skriver tentamen (tentander)

Regler för studenter som skriver tentamen (tentander) Sveriges lantbruksuniversitet Styrande dokument Dokumentnamn Tentamensregler vid SLU Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2010-06-28 Rektor SLU ua Fe.2010.3.0-2052 Handläggare Ansvarig avdelning/kansli

Läs mer

Handläggningsordning för hantering av misstanke om försök till fusk

Handläggningsordning för hantering av misstanke om försök till fusk Fastställd av rektor 2007-12-05 Reviderad 2012-08-10 Dnr: 5428/10-300 Sid: 1 / 5 Universitetsförvaltningen Utbildningsavdelningen Christina Joos, Handläggare Handläggningsordning för hantering av misstanke

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

2. Kort om högskoleförordningen (1993:100)

2. Kort om högskoleförordningen (1993:100) Förslag BESLUT 2010- Dnr LS 2010/722 Rektor Regler rörande plagiering och vilseledande plagiering inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Lunds universitet 1. Definitioner Inom

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Vad är fusk

1. Bakgrund. 2. Vad är fusk - Policy för hantering av fusk vid den Statsvetenskapliga Institutionen 1. Bakgrund För att bevara utbildningens kvalitet och trovärdighet är det viktigt att vi förebygger fusk och vidtar disciplinära

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen.

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen. EXAMENSORDNING FO R HO GSKOL LAN PA A A LAND 1 kap. Allmänna föreskrifter 1 Högskolan på Åland och dess uppgift Högskolan på Åland och dess uppgift framgår av Landskapslag om o Högskolan på Åland (2002:81)

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR. Hantering av disciplinärenden vid Högskolan Väst. Beskrivning av disciplinöverträdelser. 1. Fusk att vilseleda vid examination

RÅD OCH ANVISNINGAR. Hantering av disciplinärenden vid Högskolan Väst. Beskrivning av disciplinöverträdelser. 1. Fusk att vilseleda vid examination 1(9) Rektorsbeslut 2013-12-16 Dnr 2013/1218 A 21 Hantering av disciplinärenden vid Högskolan Väst I högskoleförordningen HF (SFS 1993:100) 10 kap. finns bestämmelser om disciplinära åtgärder för studenter.

Läs mer

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Godkänd av Kommittén för akademiska ärenden vid högskolan för kemiteknik 21 juni 2011. (Uppdaterad t.o.m. 1.11.2011 och 20.6.2012) 1 kapitlet

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT Vill du byta huvudämne? ELLER Har du en lägre högskoleexamen från en annan högskola och vill byta från kandidatskedet

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarna Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk 08/56308726 pontus.kyrk@hsv.se BESLUT

Läs mer

Aalto-universitetets allmänna anvisningar för tillgodoräknande av studier.

Aalto-universitetets allmänna anvisningar för tillgodoräknande av studier. Aalto-universitetets allmänna anvisningar för tillgodoräknande av studier. Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden har den 14.6.2011 godkännt följande anvisningar. Uppdaterad med kommittés

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande av plagieringsfusk samt hantering av misstänkt plagiering

Handlingsplan för förebyggande av plagieringsfusk samt hantering av misstänkt plagiering Handlingsplan för förebyggande av plagieringsfusk samt hantering av misstänkt plagiering Beslut: 2013-01-30 Revidering: Dnr: DUC 2013/337 Gäller fr o m: 2013-02-01 Ersätter: Relaterade dokument: DUC 2013/338/10

Läs mer

Topeliusgymnasiets plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder

Topeliusgymnasiets plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder Topeliusgymnasiets plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder Enligt grunderna för läroplanen (punkt 5.6 Frågor som avgörs på lokal nivå) ska utbildningsanordnaren ansvara för att en plan för

Läs mer

Vad är ett universitet? Dagens agenda. Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet

Vad är ett universitet? Dagens agenda. Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet Vad är ett universitet? Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT 2013 Patrik Brandt patrik.brandt@lnu.se Dagens agenda Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet Allmänna tips om universitetsstudier

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Malmö högskola/fakulteten för teknik och samhälle Fakultetsstyrelsen 2016-12-02 dnr FO 4.1 2016/323 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Computer Science 1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

Information om plagiathantering och programvaran Urkund samt om system för f r elektronisk tentamen

Information om plagiathantering och programvaran Urkund samt om system för f r elektronisk tentamen Information om plagiathantering och programvaran Urkund samt om system för f r elektronisk tentamen Tove Forslund, Lärcentret Dam Holm, Datacentralen Mars 2009 4.3.2009 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500

Läs mer

ANVISNINGAR OM GOD OMBUDSSED (godkända vid mötet för nämnden för ombud för industriellt rättsskydd den 13 maj 2015)

ANVISNINGAR OM GOD OMBUDSSED (godkända vid mötet för nämnden för ombud för industriellt rättsskydd den 13 maj 2015) 1 ANVISNINGAR OM GOD OMBUDSSED (godkända vid mötet för nämnden för ombud för industriellt rättsskydd den 13 maj 2015) 1 INLEDNING Ett auktoriserat ombud ska redbart och samvetsgrant utföra de uppdrag på

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Humanistiska fakultetsnämnden

STOCKHOLMS UNIVERSITET Humanistiska fakultetsnämnden STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT Humanistiska fakultetsnämnden 2011-03-15 RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN (antagna av Humanistiska fakultetsnämnden 2003-11-11, ändrade 2005-01-25,

Läs mer

Anvisningar för hantering av disciplinära ärenden rörande studenter

Anvisningar för hantering av disciplinära ärenden rörande studenter HÖGSKOLAN I SKÖVDE Rektor BESLUT 2015-04-07 Dnr HS 2015/253 Anvisningar för hantering av disciplinära ärenden rörande studenter Härmed fastställs "Anvisningar för hantering av disciplinära ärenden rörande

Läs mer

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen 2002 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA FORSKNINGSETISKA DELEGATIONEN NATIONAL ADVISORY BOARD ON RESEARCH ETHICS Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen God vetenskaplig praxis och handläggning

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR. Hantering av disciplinärenden vid Högskolan Väst. Beskrivning av disciplinöverträdelser. 1. Fusk att vilseleda vid examination

RÅD OCH ANVISNINGAR. Hantering av disciplinärenden vid Högskolan Väst. Beskrivning av disciplinöverträdelser. 1. Fusk att vilseleda vid examination 1(8) Rektorsbeslut 2015-04-07 Dnr 2015/418 A 21 Hantering av disciplinärenden vid Högskolan Väst I högskoleförordningen HF (SFS 1993:100) 10 kap. finns bestämmelser om disciplinära åtgärder för studenter.

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

HANDLEDNINGS- OCH STUDIEAVTAL FÖR LICENTIAT/DOKTORSEXAMEN VID ÅBO AKADEMIS FORSKARSKOLA

HANDLEDNINGS- OCH STUDIEAVTAL FÖR LICENTIAT/DOKTORSEXAMEN VID ÅBO AKADEMIS FORSKARSKOLA Avtalet är bilaga till anhållan om studierätt för examen byte av doktorandprogram byte av handledare övrigt, vad? HANDLEDNINGS- OCH STUDIEAVTAL FÖR LICENTIAT/DOKTORSEXAMEN VID ÅBO AKADEMIS FORSKARSKOLA

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Exempel på oetisk forskning. Forskningsetik en introduktion. Varför forskningsetik i en sjuksköterskeutbildning? Vad är forskningsetik?

Exempel på oetisk forskning. Forskningsetik en introduktion. Varför forskningsetik i en sjuksköterskeutbildning? Vad är forskningsetik? Forskningsetik en introduktion Anna T. Höglund Docent i etik, lektor i vårdetik Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap Exempel på oetisk forskning Metropolit-projektet Vipeholmsstudien Tuskegee-studien

Läs mer

Rektor. Rektorsbeslut. Nr 67/ Dnr C2010/369. Regler om åtgärder vid anmälan om vetenskaplig oredlighet

Rektor. Rektorsbeslut. Nr 67/ Dnr C2010/369. Regler om åtgärder vid anmälan om vetenskaplig oredlighet Rektor Rektorsbeslut Nr 67/10 2010-05-31 Dnr C2010/369 Ärende: Handläggare: Regler om åtgärder vid anmälan om vetenskaplig oredlighet Conny Claesson Bakgrund I 1 kap 3a högskolelagen (HL) har följande

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

Högskolan i Borås Rektor

Högskolan i Borås Rektor Högskolan i Borås Rektor Juridiska avdelningen Åsa Kullgren Omtentamen i kognitionspsykologi Anmälan N N har anmält Högskolan i Borås och haft synpunkter på att en omtentamen flyttats till ett nytt datum

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola FÖRESKRIFTER 2015-04-07 1(4) Diarienummer: STYR 2015/321 Ersätter LTH 2012/1671 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 DOM 2017-06-29 Meddelad i Göteborg Mål nr 1240-17 1 KLAGANDE Lunds Universitet Box 117 221 00 Lund MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös dom den 13

Läs mer

Riktlinjer för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar

Riktlinjer för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar FHS beteckning Ö 408/2016 1 (8) Riktlinjer för disciplinärenden och avskiljande från studier Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar Innehållsförteckning 1. Giltighet

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Stockholms universitet ht 2013 Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Inom kursens ram erbjuds fem undervisningstillfällen. Vid det första

Läs mer

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010 20.4.2011 Publikationens titel Det nationella genomförandet av en europeisk övervakningsorder Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen som bereder det nationella genomförandet av en europeisk

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

tentamensguide studentens

tentamensguide studentens studentens tentamensguide prestation. Exempel på olika examinationsformer är: laboration, inlämningsuppgift, uppsats samt muntlig eller skriftlig tentamen. I den aktuella kursplanen anges examinationsformen

Läs mer

LHK160, Mat och måltider i ett hållbart samhälle, 15 högskolepoäng

LHK160, Mat och måltider i ett hållbart samhälle, 15 högskolepoäng Gäller fr.o.m. ht 07 LHK160, Mat och måltider i ett hållbart samhälle, 15 högskolepoäng Food and Meals in a Sustainable Society, 15 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING. Filosofiska fakultetsnämnden

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING. Filosofiska fakultetsnämnden ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING Filosofiska fakultetsnämnden 2007-09-17 1 Ämnesområde I ämnet Musikalisk gestaltning studeras och gestaltas konstnärliga problemställningar

Läs mer

Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet

Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet 1 (5) BESLUT 2016-10-13 Dnr SU FV-2.5.1-2623-16 Emma Svennerstam Universitetsjurist Avdelningen för planering och ledningsstöd Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet 1. Regler För att

Läs mer

De lokala åklagarmyndigheternas anmälningsskyldighet

De lokala åklagarmyndigheternas anmälningsskyldighet De lokala åklagarmyndigheternas anmälningsskyldighet ALLMÄN ANVISNING Dnr 18/31/14 30.6.2014 Gäller fr.o.m 1.8.2014 - tills vidare Upphäver RÅ:2011:1, dnr 16/31/11 Besöksadress Postadress Telefon Telefax

Läs mer

Skriftliga salstentamina vid Örebro universitet. Ordningsregler för studenter

Skriftliga salstentamina vid Örebro universitet. Ordningsregler för studenter Skriftliga salstentamina vid Örebro universitet Ordningsregler för studenter Inledning Föreliggande regler är utformade med tanke på salstentamen (i fortsättningen benämnt tentamen) i centralt schemalagda

Läs mer

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen?

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen? S V E R I G E S F Ö R FAT TA R F Ö R B U N D I N F O R M E R A R O M U P P H OV S R ÄT T E N i Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Upphovsrättslagen ger upphovsmän ensamrätt att förfoga över sitt verk

Läs mer

Social dokumentation. inom enskild verksamhet. Social journal? Vad ska dokumenteras? När ska det dokumenteras? Hur ska den förvaras? Vad säger lagen?

Social dokumentation. inom enskild verksamhet. Social journal? Vad ska dokumenteras? När ska det dokumenteras? Hur ska den förvaras? Vad säger lagen? Social dokumentation inom enskild verksamhet Social journal? Vad ska dokumenteras? När ska det dokumenteras? Hur ska den förvaras? Vad säger lagen? Social dokumentation inom enskild verksamhet ISSN 1103-8209,

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Studiehandledning Hälsopedagogik III och Vårdpedagogik III VPG10F och VPG11F HT 2015

Studiehandledning Hälsopedagogik III och Vårdpedagogik III VPG10F och VPG11F HT 2015 Studiehandledning Hälsopedagogik III och Vårdpedagogik III VPG10F och VPG11F HT 2015 Kursansvarig: Ulf Olsson ulf.olsson@edu.su.se Kursadministratörer: Hälsopedagogik - Emmi Fagerlund emmi.fagerlund@edu.su.se

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Enligt examensordningen för doktorsexamen i Högskoleförordningen, Bilaga 2, är målen för doktorsexamen

Enligt examensordningen för doktorsexamen i Högskoleförordningen, Bilaga 2, är målen för doktorsexamen Allmän studieplan för doktorsexamen i vetenskapsteori Dnr: U 2013/767 Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 19 december 2013. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet

Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet Styrelsebeslut 2014-06-13 Dnr: ST 2014/231-1.1 Fakulteten för teknik Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet Syftet med riktlinjerna är att få en enhetlig

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Föreskrift 3/2010 1/(8)

Föreskrift 3/2010 1/(8) Föreskrift 3/2010 1/(8) Kliniska undersökningar med produkter och utrustning för hälso- och sjukvård Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010/2010),

Läs mer

BESLUT Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 mars 2014 och ersätter gamla föreskrifter (LS 2012/624).

BESLUT Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 mars 2014 och ersätter gamla föreskrifter (LS 2012/624). BESLUT 1 2014-03-13 STYR 2014/173 Rektor Föreskrifter om handläggning av ärenden om misstänkt vetenskaplig oredlighet i forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller annat utvecklingsarbete vid Lunds

Läs mer

Anmälan mot Luleå tekniska universitet angående påtryckningar vid examination

Anmälan mot Luleå tekniska universitet angående påtryckningar vid examination BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Karin Strömgren 08-563 087 13 karin.stromgren@uka.se Luleå tekniska universitet Rektor 971 87 Luleå Anmälan mot Luleå tekniska universitet angående

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

UPPHOVSRÄTTSRÅDET UTLÅTANDE 2010:9. Studerandes upphovsrätt till ett övningsarbete

UPPHOVSRÄTTSRÅDET UTLÅTANDE 2010:9. Studerandes upphovsrätt till ett övningsarbete UPPHOVSRÄTTSRÅDET UTLÅTANDE 2010:9 Ärende Sökande Studerandes upphovsrätt till ett övningsarbete A och B Givet 15.6.2010 Sammanfattning Upphovsrättsliga frågor gällande ett plagiatdetektionsprogram som

Läs mer

Vetenskaplig kommunikation på engelska: skrivfärdigheter, 7,5 hp

Vetenskaplig kommunikation på engelska: skrivfärdigheter, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Vetenskaplig kommunikation på engelska: skrivfärdigheter, 7,5 hp Scientific Communication in English: Writing Skills, 7.5 credits 35PS050, Kurskod 35PS051 och 35PS052

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2015-01-15

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2015-01-15 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2015-01-15 1 Ämnesområde Teknisk psykologi behandlar mänskliga förmågor och beteenden vid design och användning av teknik

Läs mer

Doktorandärende i Disciplinnämnden. Åsa Winkler Högskolejurist vid Mälardalens högskola Rektors kansli o

Doktorandärende i Disciplinnämnden. Åsa Winkler Högskolejurist vid Mälardalens högskola Rektors kansli o Doktorandärende i Disciplinnämnden Åsa Winkler Högskolejurist vid Mälardalens högskola Rektors kansli o21-107079 asa.winkler@mdh.se Disciplinnämnden Ska finnas vid varje svenskt universitet/högskola Prövar

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING FFN 2007-09-17

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING FFN 2007-09-17 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING FFN 2007-09-17 1 Ämnesområde Industriell marknadsföring omfattar marknadsföring mellan organisationer och deras kunder med avseende

Läs mer

REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN

REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN Behörighetskrav och ansökan inom programmet Närvaro vid kursupprop är alltid obligatoriskt. Särskilda behörighetskrav gäller vid övergången till termin tre

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Vad är ett universitet?

Vad är ett universitet? Vad är ett universitet? Webbteknisk introduktion (1IK415) VT 2013 Patrik Brandt patrik.brandt@lnu.se GRATTIS! Dagens agenda Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet Allmänna tips om universitetsstudier

Läs mer

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Dnr 1-434/2014 Gäller från och med 2014-11-04 Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska

Läs mer

Information till. betygsnämndsledamöter, opponent och. disputationsordförande. inför disputation. Innehåll. Dnr 1-408/2013

Information till. betygsnämndsledamöter, opponent och. disputationsordförande. inför disputation. Innehåll. Dnr 1-408/2013 Dnr 1-408/2013 Information till betygsnämndsledamöter, opponent och disputationsordförande inför disputation Innehåll Inledning... 1 Betygsnämnd... 1 Förhandsgranskning... 2 Examination... 3 Opponent...

Läs mer