AALTO-UNIVERSITETETS ETISKA REGLER FÖR STUDIER OCH HANDLÄGGNING AV FÖRSEELSER MOT REGLERNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AALTO-UNIVERSITETETS ETISKA REGLER FÖR STUDIER OCH HANDLÄGGNING AV FÖRSEELSER MOT REGLERNA"

Transkript

1 1 Beslut Ändrat genom beslut av Aalto universitetets kommitté för akademiska ärenden AAK AALTO-UNIVERSITETETS ETISKA REGLER FÖR STUDIER OCH HANDLÄGGNING AV FÖRSEELSER MOT REGLERNA 1 Syfte 1.1 Etik och värden I enlighet med Aalto-universitetets värden är etik, öppenhet och jämlikhet grunden för universitets verksamhet. För Aalto-universitetets strategi innebär detta bland annat att 1) Aalto-universitetssamfundets verksamhet grundas på ärlighet, rättvisa och objektivitet och 2) framgång vid Aalto-universitetet grundas på för alla öppna kriterier vars mål är att goda prestationer ska belönas rättvist. Målet är att Aalto-universitetets studerande ska lyckas med sina studier och sitt arbetsliv i enlighet med god praxis såväl vetenskapligt, konstnärligt som yrkesmässigt inom det egna området. Reglerna gäller för studerandens hela studiegång inom Aalto-universitetets alla discipliner. Syftet med de etiska reglerna är att säkerställa studerandens lärande samt att respektera såväl studerandens egna som andras prestationer. För lärandet krävs att studeranden gör en egen intellektuell ansträngning. En med ohederliga medel uppnådd studieprestation visar inte studerandens verkliga kunnande. Fusk är respektlöst mot såväl lärare som universitetssamfundet. 1.2 Etik och regler I Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier (OOS) föreskrivs följande: 39 Etiska regler för undervisning och studier God vetenskaplig praxis ska iakttas i all undervisning och alla studier. Vid undervisning och studier i samband med konstnärlig verksamhet ska dessutom god konstnärlig praxis följas. Studeranden ska följa de instruktioner som ges för tentamenstillfällen och andra studieprestationer. Studeranden ska bekanta sig med tillgängliga instruktioner och be om handledning i oklara fall. Läraren ska utveckla sin undervisning och handledningen av de studerande så att de studerande får instruktioner om tillåtna studiemetoder och så att möjligheten att använda förbjudna metoder begränsas. 40 Studiepåföljder vid förseelser mot de etiska reglerna Studerandens studieprestation kan lämnas utan bedömning om han eller hon anses ha brutit mot de etiska reglerna vid utförandet av prestationen. En studerande som har brutit mot de etiska reglerna kan bestraffas disciplinärt på de grunder som föreskrivs i universitetslagen. Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden lämnar mer detaljerad information om de etiska reglerna för studier och den handläggning av förseelser mot dessa som nämns i 39 och 40.

2 2 Enligt 25 i Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier ska de olika högskolorna utforma detaljerade bestämmelser om anordnandet av tentamenstillfällen. Högskolorna har också utfärdat anvisningar för handläggningen av förseelser mot tentamensreglerna. Enligt 2 i Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier avses med studieprestation alla prestationer som bedöms separat, dvs. lärdomsprov, kurser och delstudieprestationer. 2 De etiska reglerna och studierna 2.1 God vetenskaplig praxis och god konstnärlig praxis Aalto-universitetet har förbundit sig att iaktta Forskningsetiska delegationens anvisningar God vetenskaplig praxis och handläggning av avvikelser från den. Enligt anvisningarna: En förutsättning för att den vetenskapliga forskningen ska vara etiskt godtagbar och tillförlitlig och dess resultat trovärdiga är att forskningen bedrivs i enlighet med god forskningspraxis (good scientific practice). 1 Forskningsetiska delegationen har definierat vad som kännetecknar god vetenskaplig praxis. Det är bland annat att 1. iaktta forskningssamfundets verksamhetssätt, 2. tillämpa vetenskapliga kriterier och etiskt hållbara metoder samt vetenskaplig öppenhet vid publicering, 3. respektera andras arbete och resultat, 4. iaktta noggrannhet och hög nivå vid dokumentering, 5. definiera rättigheter och skyldigheter för forskningsgruppens medlemmar, 6. iaktta öppenhet om finansiering och övrig bundenhet, 7. iaktta god förvaltningspraxis, 8. ta hänsyn till jäv, 9. behövliga forskningstillstånd och etisk förhandsutvärdering inom vissa områden. Ovan nämnda kännetecken finns i sin helhet i Forskningsetiska delegationens anvisningar. 2 God konstnärlig praxis innehåller i stort sett samma element som god vetenskaplig praxis. Både forskare och konstnärer har som samhällsmedborgare moraliskt ansvar för sina verk. Forskares eller konstnärers verksamhet ska inte enbart granskas ur ett vetenskapligt eller konstnärligt perspektiv God praxis i studierna Forskningsetiska delegationens anvisningar gäller förutom forskning också undervisning och studier i tillämpliga delar. Bland studerandena är det i synnerhet de på forskarnivå som ska sätta sig in i dem. Den vetenskapliga etiken gäller dock hela universitetssamfundet samt alla dem som avlägger examen och övriga studerande. Enligt förordningen om universitetsexamina (794/2004) ska studerande inom påbyggnadsutbildning (forskarutbildning) bland annat uppnå förmåga att inom sitt forskningsområde självständigt och kritiskt tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder samt skapa ny vetenskaplig kunskap. Målet för forskarutbildningen inom det konstindustriella området kan dessutom vara att studeranden ska uppnå förmåga att självständigt skapa metoder för konstnärlig gestaltning eller produkter eller prestationer som fyller höga konstnärliga krav. Enligt förordningen om universitetsexamina ingår i målen för magisterexamen förmåga att tillämpa vetenskaplig kunskap och vetenskapliga metoder eller färdigheter för självständigt och krävande konstnärligt arbete, samt färdigheter för vetenskaplig eller konstnärlig forskarutbildning. Enligt förordningen om universitetsexamina är ett av målen för kandidatexamen att ge studeranden förmåga till vetenskapligt tänkande och de kunskaper och färdigheter som fordras för ett vetenskapligt arbetssätt eller för konstnärligt arbete. Den utbildning som leder till både kandidat- och magisterexamen grundas på forskning eller 1 Forskningsetiska delegationen (TENK) 2002, s. 3, ersatt med Forskningsetiska delegationen 2012: God vetenskaplig praxis och handläggning av avvikelser från den i Finland Forskningsetiska delegationen (TENK) 2002, s. 3 och 2012, s. 6. Se kommentaren ovan. Punkterna 8 9 har tillagts med anledning av anvisningarna Laiho 2009

3 3 konstnärlig verksamhet samt på yrkespraxis inom området. Även studerande på kandidat- och magisternivå ska sätta sig in i god vetenskaplig praxis och/eller god praxis inom det konstnärliga området samt respektera dessa i sina studier. 2.3 Främjande av god praxis i studierna Främjande av god praxis ska iakttas i arbetet med undervisningsplanen på ett sådant sätt att det inom ramen för varje examen ingår minst ett introduktionsmoment där god praxis inom det aktuella området samt universitetets etiska regler för studier behandlas, eller att de studerande klart och tydligt meddelas var de kan hämta information om dessa frågor. Aalto-universitetet ska se till att grundläggande information är tillgänglig för studerande och lärare även utanför de kurser som berörs av frågan. Enligt de allmänna reglerna för undervisning och studier ska läraren utforma sin undervisning och handledningen av de studerande så att de studerande får instruktioner om tillåtna studiemetoder och så att möjligheten att använda förbjudna metoder begränsas. Målet är att lära ut god praxis och förebygga förseelser. Läraren ska planera sin undervisning och sina uppgifter ur lärandets perspektiv. Lärandet främjas till exempel av att uppgifterna planeras så att det är svårt att svara på dem genom att plagiera. 4 Läraren har skäl att särskilt fästa uppmärksamhet vid anvisningarna för grupparbeten så att de tillåtna gränserna för samarbete är tydliga för de studerande. Läraren ska omedelbart ingripa om han eller hon upptäcker avvikelser från god praxis. Läraren ska på fråga från studerande ge anvisningar om god praxis. Aalto-universitetets studerande ska förbinda sig att följa de etiska reglerna för studier. Studeranden förutsätts följa lag och redan vid inträdet till universitetet vara medveten om de grundläggande principerna om vad som inte är tillåtet (bl.a. att fuska vid tentamina, plagiera, att göra en studieprestation istället för en annan). Enligt de allmänna reglerna för undervisning och studier ska studeranden iaktta de anvisningar som getts för tentamenstillfällen och utförande av studieprestationer. Studeranden ska bekanta sig med tillgängliga instruktioner och be om handledning i oklara fall. I sista hand är studeranden själv ansvarig för sitt lärande och sin kännedom om vad som är tillåten praxis. Okunnighet duger inte som förklaring när det finns tillgänglig information. 3 Förseelser mot de etiska reglerna 3.1 De olika typerna av förseelser Förseelser mot de etiska reglerna för studier eller god praxis är försummelse av god vetenskaplig eller konstnärlig praxis samt den allvarligare handlingen oredlighet eller fusk. 3.2 Försummelse av god vetenskaplig eller konstnärlig praxis De olika formerna av försummelse av god vetenskaplig praxis samt oredlighet behandlas i Forskningsetiska delegationens anvisningar. God konstnärlig praxis definieras inte särskilt. Nedan åskådliggörs med utgångspunkt i forskningspraxis försummelse i vetenskaplig och konstnärlig verksamhet. Med försummelse avses grov underlåtenhet och vårdslöshet i det vetenskapliga eller konstnärliga forskandet och skapandet av verk. Att till exempel försöka förminska andra medverkandens andel i publikationer, bristfälliga hänvisningar till tidigare verk och vårdslös användning av dem eller av de i bruk tagna metoderna samt vilseledande rapportering kan räknas som försummelser. Till försummelser räknas också det att samma resultat publiceras flera gånger på ett sätt som ger sken av att resultaten skulle vara nya (självplagiering) 5. Försummelse kan också vara en handling som bryter mot god sed, som mobbning eller 4 Se Carroll 2007 s Designing courses for deterring plagiarism och s Using assessment to deter plagiarism 5 Forskningsetiska delegationen (TENK) 2012, s. 9

4 4 diskriminering. Försummelse är också att nonchalera att sätta sig in i det egna arbetets möjliga konsekvenser. Självplagiering (eng. autoplagiarism) Med självplagiering avses att återanvända egna arbeten i nya studieprestationer. Här försöker man inte presentera någon annans arbete som sitt eget utan man använder sina tidigare studieprestationer på nytt, utan att tala om det. Om man använder sina egna verk (texter, bilder, mönster e.d.) på nytt ska man utöver originalkällorna också referera till sina egna tidigare arbeten. Att plagiera sig själv med avsikt eller omfattande självplagiering kan betraktas som fusk. När en studerande fortsätter med ett ämne som ingår i ett lärdomsprov han eller hon avfattat för en lägre examen bör han eller hon hänvisa till sitt tidigare lärdomsprov i enlighet med vad som är god praxis inom området och enligt lärarens anvisningar. 3.3 Oredligt förfarande vid studier Fusk, dvs. oredlighet, i studierna innebär framför allt en avsiktlig, ohederlig gärning eller metod med avsikt att ge en felaktig bild av det som man själv eller någon annan kan. För studierna finns dessutom tentamensregler för kunskapstestningen och att bryta mot dessa betraktas som fusk. De olika formerna av oredlighet i vetenskaplig verksamhet behandlas i Forskningsetiska delegationens anvisningar. Fabricering, förfalskning och plagiering är oredlighet, och också i studierna är detta fusk. Nedan beskrivs olika former av fusk med avseende på studier. Tentamensfusk (eng. cheating on exam) Med tentamensfusk, eller mer allmänt, luntning, avses att tillgripa otillåtna medel eller hjälpmedel i en tentamen. Det är också fusk att försöka lunta. Plagiering (eng. plagiarism) Plagiering är att som sitt eget arbete lägga fram en forskningsplan, ett manuskript, en artikel eller någon annan text eller del därav, en visuell framställning eller en översättning som någon annan tagit fram 6. Plagiering i vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet kan dessutom vara att utan lov låna ett mönster, en programkod, ett visuellt eller auditivt eller vilket annat verk som helst. Både direkt kopiering och omarbetad kopiering innebär plagiering 7. I det vetenskapliga och konstnärliga arbetet drar man nytta av tidigare forskning och konstverk. Att känna till det som åstadkommits inom ett område visar att man är kunnig. Att på ett korrekt sätt kunna referera till källmaterial är ett grundläggande krav i studieprestationer på universitetsnivå. Dessutom ska upphovsmannen bidra med en egen insats. En slavisk efterbildning innebär sällan att man har den kunskap som krävs på universitetsnivå. Vid reproduktion av andras verk blir det fusk när man försöker dölja den använda källan eller omfattningen av lånet bakom till exempel vilseledande referenser eller genom att helt utelämna dem. Tillåtna citat omfattas också av upphovsrättslagens 22 om citaträtt. Enligt den får man ur offentliggjorda verk göra citat i överensstämmelse med god sed i den omfattning som motiveras av ändamålet. Citaten får alltså inte vara alltför långa i förhållande till ändamålet, men inte heller alltför korta. Syftet med citaträtten är att var och en ska ha möjlighet att kommentera och kritisera offentliggjorda verk, men citatet måste ha ett rimligt ändamål, som kritik av källtexten eller som stöd för de egna argumenten 8. Det är också tillåtet att citera bilder för att till exempel åskådliggöra texter till övningsuppgifter och lärdomsprov med angivande av 6 Forskningsetiska delegationen (TENK) 2012, s. 9 7 Forskningsetiska delegationen (TENK) 2012, s. 9 8 Mäkinen 2006, s. 160

5 5 bildkälla och bildens upphovsman. Enligt 25 i upphovsrättslagen får bilder av offentliggjorda konstverk och fotografier återges i anslutning till texten i vetenskapliga framställningar. Obs! Denna punkt i upphovsrättslagen gäller endast för offentliggjorda verk, men inte heller icke offentliggjorda verk får plagieras. I övrigt får man inte heller presentera upphovsrättsligt fritt material som gjorts av andra som sitt eget. Nedan listas några av de vanligaste formerna av plagiering i studieprestationer. Listan är inte uttömmande, därför ska studeranden i oklara fall fråga sin lärare om det korrekta förfaringssättet. De anvisningar som ges av läraren ska följas. Observera att för undvikande av plagiering är det viktigt att såväl ange källorna som att markera citaten samt att citaten är av lämplig längd. - citat eller ordagranna lån utan att detta klart och tydligt anges När man använder direkta citat ska det uttryckligen framgå att det rör sig om ett citat och inte författarens egen text. Man kan visa att det är ett citat till exempel genom citattecken och dessutom ange källan. Det ska stå klart för läsaren vilken del av arbetet som är upphovsmannens eget och vad som är citerat 9. Det viktiga är alltså att andras texter, bilder, programkoder eller andra verk inte får framställas som ens egna. - källtexten ändras lite, till exempel ändras ett par ord eller ordföljder Plagiering är att presentera någon annans texter, bilder, programkoder eller andra verk som sina egna. Om bara några ord eller ordföljder har ändrats är texten inte upphovsmannens egen, dvs. ett resultat av hans eller hennes eget tänkande. Även att till exempel exakt följa en annans argumentation eller en texts uppbyggnad kan vara plagiering. - brister i referenstekniken Referenstekniken ska vara sådan att citatet tydligt skiljer sig från författarens egen text (t.ex. kursiv eller citattecken ( )) och den citerade delens källa ska vara tydligt angiven på det ställe där citatet används. Av tradition används olika referenstekniker inom olika områden. Källreferenserna ska vara listade på ett sådant sätt att även andra med utgångspunkt i den kan hitta samma originalkälla. - klippa och klistra (eng. copy-paste) Det material som finns på internet underlättar informationssökningen men det är värt att minnas att det även här är frågan om texter som någon annan har skapat eller om andras verk. Även när man använder internetkällor ska man följa anvisningarna för god vetenskaplig praxis. Olika referenstekniker har olika sätt att ange internetkällor i källförteckningen, där det i allmänhet förutom publikationsdatum även står referensdatum. - direktöversättning av en originaltext utan att ange att det är ett direktcitat En ordagrann översättning av en källtext eller att bara ändra den lite på målspråket kan också vara plagiering. Källan ska anges, även om texten översätts till ett annat språk. - samarbete som strider mot reglerna (eng. collusion) Med regelstridigt samarbete menas ett arbete som utförts tillsammans med någon annan eller andra men som framställs som om det gjorts av en enda person utan hjälp. Eventuella medhjälpare och deras andel till exempel i ett lärdomsprov ska anges. 10 Det kan också vara regelstridigt samarbete när man först har 9 Se också Carroll 2007 s Carroll 2007 s.18

6 6 diskuterat med en annan studerande om en inlämningsuppgift och båda sedan själva lämnar in uppgiften som sin egen med hjälp av texten som man skrivit tillsammans. Ofta är det tillåtet att diskutera uppgiften med någon annan, men om det rör sig om ett individuellt arbete ska man utföra den experimentella delen och rapporteringen själv. Självplagiering (eng. autoplagiarism), dvs. försummelse att iaktta god vetenskaplig praxis I allvarliga fall kan återgivande av egna studieprestationer med sken av att de är nya resultat betraktas som fusk. Att till exempel presentera ett lärdomsprov som gjorts för en tidigare examen som ett nytt lärdomsprov (i omarbetad form eller i översättning) för en annan examen utan att nämna källan kan anses vara fusk. Fabricering (eng. fabrication) Fabricering är att presentera påhittade observationer eller resultat för vetenskapssamfundet 11. Fabricering av studieprestation kan till exempel vara att avsiktligt presentera en felaktig slutsats som korrekt. Förfalskning (eng. misrepresentation, falsification) av observationer Med förfalskning av observationer avses att avsiktligt bearbeta eller presentera originalobservationer så att det resultat som grundar sig på dem förvrängs 12. I den konstnärliga verksamheten innebär detta till exempel att under arbetsprocessens gång avsiktligt förvränga observationer. På teknikens område kan förfalskning vara att avsiktligt presentera arbetsresultat så att det uppstår en felaktig bild av funktionen hos tekniska lösningar. I studiesammanhang är fabricering och förfalskning av observationer former av fusk som kan komma fram i till exempel det redovisnings- och forskningsarbete som hör till studierna. Stöld (eng. misappropriation) Med stöld avses obehörig presentation eller utnyttjande i eget namn av en annans forskningsresultat, forskningside, forskningsplan, forskningsobservationer eller forskningsmaterial 13. Stöld kan till exempel komma fram vid grupparbete. När det gäller konstnärlig verksamhet är det också stöld att till exempel i ett kollektivt projekt lägga fram någon annans verk i sitt eget namn. 4 Handläggning av förseelser samt påföljder 4.1 Påföljder Studerandens studieprestation kan lämnas utan bedömning om han eller hon anses ha brutit mot de etiska reglerna vid utförandet av prestationen. Om studeranden får en disciplinär bestraffning på grund av fusk i samband med en studieprestation lämnas studieprestationen utan akademisk utvärdering och underkänns i sin helhet. En studieprestation som har utförts så att det bryter mot de etiska reglerna blir i allmänhet också i övrigt underkänd, eftersom en prestation av detta slag inte tyder på den kompetens som krävs. Om försök till fusk kommer fram under ett tentamenstillfälle kan en övervakare avbryta tentamen för den studerande det gäller. En studerande kan inte hindras att delta i en kurs eller utförandet av en studieprestation enbart på grund av förseelse mot de etiska reglerna när en möjlighet till avläggande av kursen eller studieprestation ordnas följande gång. Om en tentamen eller en annan studieprestation har underkänts eller lämnats utan 11 Forskningsetiska delegationen (TENK) 2012, s Forskningsetiska delegationen 2012: 13 Forskningsetiska delegationen (TENK) 2012, s. 9

7 7 bedömning på sakliga grunder är läraren dock inte förpliktad att vidta några särskilda åtgärder för att studeranden ska kunna utföra en ny studieprestation. I praktiken kan en delstudieprestation, som lämnas utan bedömning eller underkänns, och som är en av förutsättningarna för avläggande av en kurs, leda till att hela kursen underkänns. Enligt 45 i universitetslagen kan en studerande som gjort sig skyldig till en förseelse mot universitetets undervisnings- eller forskningsverksamhet eller i övrigt bryter mot ordningen vid universitetet bestraffas med en varning eller avstängning för en viss tid, högst ett år. Även en studerande som hjälpt en annan studerande att fuska kan bestraffas disciplinärt. En misstanke om fusk som uppkommer först efter att studieprestationen har bedömts eller räknats till godo kan leda till att det tidigare beslutet rättas till och till disciplinära åtgärder. 4.2 Tillämpning av Forskningsetiska delegationens anvisningar Forskningsetiska delegationens (TENK) anvisningar (GVP-anvisningar 2012) tillämpas också vid handläggning av misstankar om förseelser i samband med studieprestationer, oberoende av i vilket skede studeranden är i sina studier, om det samtidigt är fråga om misstankar om avvikelse från god vetenskaplig praxis inom forskning. Ett förfarande i enlighet med GVP-anvisningarna ska tillämpas för handläggning av misstankar om förseelser som gäller godkända och/eller publicerade lärdomsprov för magisterexamen och forskarexamina. 14 Ett utredningsförfarande i enlighet med GVP-anvisningarna tillämpas också på handläggningen av sådana misstankar om förseelse som gäller en licentiat- eller doktorsavhandling som lämnas för granskning eller godkännande av en studerande. I övrigt tillämpas i det skede som ett lärdomsprov för magisterexamen eller för forskarstudier är under arbete ett förfarande i enlighet med GVPanvisningarna endast ifall den misstänkta studeranden själv yrkar på det eller om det på annat sätt gäller en misstanke om förseelse mot god vetenskaplig praxis enligt GVP-anvisningarna. Om misstanken om förseelse gäller ett opublicerat lärdomsprov för magisterexamen, som lämnats in för godkännande, måste studeranden i samband med att saken utreds tillfrågas om han eller hon istället för en handläggning i enlighet med dessa regler kräver ett utredningsförfarande i enlighet med GVP-anvisningarna. Beslut om godkännande av lärdomsprovet fattas först sedan misstanken om förseelse har utretts. I alla andra fall som gäller studier följs anvisningarna nedan. 4.3 Studerandes rättsskydd När en studerandes förseelser utreds ska god förvaltningspraxis iakttas. Det är särskilt viktigt att ärendet behandlas utan onödigt dröjsmål och att studeranden får tillfälle att bli hörd innan beslut om påföljd fattas. Studeranden ska beredas möjlighet att ta med en stödperson till personlig utfrågning, enskilt samtal eller något annat på universitets initiativ anordnat möte för handläggningen av ärendet. Misstanke om fusk ska inte handläggas offentligt. Under handläggningsskedet ska misstanken endast, utöver parterna själva, delges de personer vars arbetsuppgifter den berör eller av vilka ytterligare klargöranden kan fås. Studeranden ska informeras om hur utredningen av ärendet fortskrider. 4.4 Förfarande Lärare Med lärare avses här kursansvarig lärare eller examinator/övervakare/ansvarig professor för lärdomsprovet eller handledare/ansvarig för studieprestationen eller studiehelheten eller personen eller instansen som beslutar om godkännande av ansökningar om tillgodoräknande av studiehelheter eller studier. Misstanke 14 Forskningsetiska delegationen 2012, s. 10

8 8 om förseelse i ett ärende som gäller tillgodoräknande handläggs i tillämpliga delar på samma sätt som en misstanke om förseelse som gäller studieprestation. Läraren ska anmäla en misstanke om förseelse han eller hon har iakttagit till den som utreder förseelsefall vid sin egen högskola. I oklara fall ska läraren informera först studeranden om en misstänkt iakttagelse och ge honom eller henne en möjlighet att förklara sig skriftligt eller muntligt. Om det enligt lärarens bedömning på sin höjd är fråga om slarv eller oförstånd hos studeranden ger läraren anvisningar om hur han eller hon ska gå till väga på rätt sätt. Läraren kan, beroende på situationen, exempelvis underkänna studieprestationen eller returnera den till studeranden för korrigering. Läraren får inte underkänna studieprestationen på basis av en misstanke om fusk och inte heller får en anteckning om fusk registreras i studerandens mapp om inte dekanus, rektor eller styrelsen har konstaterat fusk vid en utredning i enlighet med dessa regler. Om eventuell försummelse av god vetenskaplig praxis eller fusk inte kan uteslutas ska läraren informera sin observation till den person som utreder förseelser. Läraren ska lämna sin egen redogörelse för ärendet skriftligt till utredaren. Man avvaktar då med bedömningen av studieprestationen tills ärendet utretts. Om studeranden efter utredningen konstateras ha förfarit försumligt vid utförandet av studieprestationen ska läraren underkänna studieprestationen som lämnats in för bedömning. Man kan ansöka om rättelse av en underkänd studieprestation på samma sätt som för varje bedömning av en studieprestation. Även om en utredning av misstanke om fusk är pågående för en studerande ska läraren bedöma de andra studerandenas studieprestationer enligt den i reglerna fastställda tidsfristen. Även ledaren för ett utbildningsprogram eller annan person i vars arbetsuppgifter det ingår att utvärdera förutsättningarna för beviljande av examen ska meddela de misstankar om förseelser som han eller hon har observerat till utredaren. Övervakarna vid tentamenstillfällen Övervakarna ska ta itu med sådana misstänkta fuskförsök eller annan verksamhet som bryter mot anvisningarna för tentamenstillfället som de observerar vid tentamenstillfället. I tentamensprotokollet antecknar han eller hon det inträffade, studerandens förklaring och vilka åtgärder som vidtagits. Tentamensövervakaren underrättar alltid en utredare om misstänkt fusk som observerats under tentamenstillfället. Tentamensövervakaren lämnar i samband med anmälan en skriftlig rapport om det inträffade. Utredare Utredaren är högskolans chef för studieärenden eller någon annan av högskolans sakkunniga i studieförvaltningsfrågor som av högskolan fått i uppgift att reda ut förseelsefall. I utredningsarbetet ingår rådgivning till läraren och de andra parterna om förfaringssätten, insamlandet av material för utredningar och annan dokumentation, att höra studeranden och ordna ett enskilt samtal, att informera parterna och att bereda ärendet för dekanus. Utredningen görs i den högskola där den misstänkta förseelsen har ägt rum. Dekanus Dekanus beslutar om de fortsatta åtgärderna utgående från den redogörelse som utredaren bereder. Dekanus kan överföra sin befogenhet till en person som han eller hon förordnar på det sätt som föreskrivs i Aalto-universitetets instruktion. I det fallet tillämpas reglerna som gäller för dekanus beslut och åtgärder på besluten och åtgärderna som personen som dekanus förordnat fattar och vidtar. Dekanus kan kalla den studerande till ett enskilt samtal, oberoende av vilka andra åtgärder han eller hon vidtar.

9 9 Om dekanus på basis av utredningen anser att det är frågan om en ogrundad misstanke eller en lindrig förseelse, returnerar dekanus studieprestationen till läraren för bedömning. I samband med att han eller hon returnerar studieprestationen tar dekanus ställning till om prestationen kan tas in för akademisk utvärdering eller om den måste underkännas på grund av fusk. Om dekanus anser att studeranden har förfarit oredligt och om förseelsen inte kan anses vara lindrig, beslutar dekanus om inledande av disciplinärt förfarande. Vid prövningen ska åtminstone beaktas om det är frågan om en upprepad gärning och om gärningen är allvarlig. Ett disciplinärt förfarande inleds i och med att dekanus i enlighet med universitetslagen meddelar studeranden vad han eller hon misstänks för. Eventuella disciplinära påföljder ska även framgå av meddelandet. Studeranden ska beredas möjlighet att bli hörd med anledning av meddelandet. Om dekanus beslutar inleda ett disciplinärt förfarande måste ärendet föras till rektorn för beslut även i de fall där dekanus inte yrkar på bestraffning på basis av det samlade materialet. Dekanus ska för rektor enligt Forskningsetiska delegationens anvisningar föreslå inledande av en förundersökning om det enligt dekanus prövning har begåtts en förseelse i forskningssammanhang. Då inleds det disciplinära förfarandet tidigast efter avslutad förundersökning. Rektor Rektor beslutar om ett förfarande i enlighet med Forskningsetiska delegationens anvisningar ska tillämpas på ärendet och en förundersökning inledas, även i de fall där dekanus inte har yrkat på det. Rektor beslutar om varningar i enlighet med universitetslagen. Om en varning måste betraktas som en alltför lindrig påföljd, föreslår rektor för styrelsen att studeranden avstängs på viss tid. När rektor behandlat ärendet återställer rektorn eller styrelsen studieprestationen till läraren för bedömning. I samband med återställandet tar rektor ställning till om studieprestationen kan utvärderas akademiskt eller om den måste underkännas på grund av oredlighet. 4.5 Handläggningsdokumentens offentlighet och lagring Vid det enskilda samtal som ordnats av dekanus ska föras protokoll som ska undertecknas av deltagarna. Utredningsmaterialet ska bifogas protokollet. Protokoll ska föras även om studeranden uteblir från mötet eller avstår från att svara. Protokollet och dekanus beslut om de fortsatta åtgärderna ska bevaras i studerandens mapp tills hans eller hennes studierättigheter upphör med anledning av examen eller avstående från studierna eller tills mappen av annan orsak flyttas till arkivet. Förutom studeranden delges dekanus beslut om de fortsatta åtgärderna även läraren i fråga samt, om det behövs, eventuella andra parter i ärendet. Beslut om varning och tidsbegränsat avskiljande från studierna kopieras och arkiveras samt läggs i studerandens mapp. Förutom den studerande ges beslutet även dekanus, utredaren, läraren i fråga samt om det behövs eventuella andra parter i ärendet för kännedom. Beslutet delas ut för kännedom även till dekanus för studerandens högskola och utredaren, ifall studeranden studerar vid en annan av Aaltouniversitetets högskolor. 4.6 Meddelande till partneruniversitet En föreskrift om anmälning av förseelser mot de etiska reglerna ska som huvudregel ingå i alla nya avtal om utbyte, dubbelexamina o.d. avtal. Om en utbytesstudent eller någon motsvarande studerande som studerar enligt avtal vid Aalto-universitetet får en bestraffning som avses i universitetslagen kan studerandens hemuniversitet underrättas även utan att bestämmelsen finns inskriven i avtalet. På samma sätt kan partneruniversitetet underrättas om en studerande som avlägger dubbla examina får en bestraffning. Utfärdaren av bestraffningen beslutar om universiteten ska underrättas. Partneruniversitetet eller någon annan part som anges i avtalet kan underrättas om förseelse mot de etiska reglerna även medan ärendet utreds eller när bestraffning enligt universitetslagen inte utgår, om

10 10 studeranden senast innan förseelsen har ägt rum har informerats om att förseelser anmäls till partneruniversitetet. Då beslutar dekanus om parterna ska underrättas. 5 Elektronisk plagiatkontroll 5.1 Aalto-universitetets elektroniska system Vid Aalto-universitetet finns ett elektroniskt system som identifierar överensstämmelser mellan skrivna texter. På så sätt gör systemet det möjligt att identifiera plagiat. Alla lärare kan använda systemet som ett verktyg för att underlätta granskningen av originalkällor vid handledningen och bedömningen. Även eventuella mellanutvärderingar ingår i handledningen och bedömningen. Läraren som ansvarar för bedömningen av studieprestationerna som gäller en kurs (kursansvarig lärare) ansvarar för att systemet används enligt anvisningarna och för tolkningen av analysrapporterna (rapporterna med information om originalkällor). Vid användningen av det elektroniska systemet vid handledningen och bedömningen av lärdomsprov ska samma principer som gäller övriga studieprestationer tillämpas till den del de har relevans. 5.2 Användningen av Aalto-universitetets elektroniska system vid handledningen och bedömningen av studieprestationer Systemet kan användas på en kurs som ett verktyg för handledningen och bedömningen av studieprestationerna. Målet är att tyngdpunkten för användningen av systemet läggs vid handledningsskedet och att de studerande erbjuds möjlighet att självständigt använda systemet i det skede de utarbetar sina studieprestationer, innan prestationerna lämnas in för bedömning. Läraren bör informera om att systemet kommer att användas på kursen och utnyttja systemet opartiskt för alla kursdeltagares studieprestationer. Användningen av systemet för handledning och bedömning inkluderar alltid en av läraren utförd tolkning av analysrapporten. Om studeranden ges möjlighet att använda systemet självständigt i samband med att han eller hon utför studieprestationen, ska studeranden också beredas möjlighet att få ta del av lärarens tolkning av rapporten som systemet producerar. Även om systemet inte utnyttjas på kursen på något annat sätt kan läraren använda det som verktyg i enskilda fall för att utvärdera studieprestationer, om läraren misstänker eventuell plagiering. Om läraren utgående från tolkningen av analysrapporten misstänker en förseelse mot de etiska reglerna, är förfarandet identiskt med det som tillämpas även i andra fall av förseelser mot de etiska reglerna. Det är tillrådligt att läraren alltid går igenom analysrapporten tillsammans med studeranden innan kontakt tas med utredaren. 5.3 Studerandens rättigheter och skyldigheter Plagiatkontrollen är en del av utvärderingen och bedömningen av studieprestationerna. Studeranden kan inte neka till att systemet används för kontroll av hans eller hennes studieprestation om han eller hon vill få sin studieprestation bedömd. Studeranden ska för utvärdering och bedömning av sin studieprestation på begäran lämna in prestationen i elektronisk form genom systemet. Det behövs inget samtycke av studeranden för att temporärt spara en studieprestation i systemet, när prestationen har lämnats till läraren för utvärdering, för bedömning eller när studieprestationen redan har bedömts. Studerandens samtycke krävs däremot för bestående lagring av studieprestationen i systemets jämförelsedatabas. 5.4 Offentlighet och förvaring av analysrapporter från Aalto-universitetets elektroniska system Analysrapporterna (rapporterna med information om originalkällorna) gällande lärdomsprov som lämnats in för godkännande bevaras på samma sätt som lärdomsproven, såvida inte annat föreskrivs i regler och bestämmelser om arkivering. Om misstankar om plagiering eller andra förseelser mot de etiska reglerna har

11 11 riktats mot en studieprestation och håller på att utredas vid universitetet, ska analysrapporten sparas på samma sätt det övriga utredningsmaterialet i ärendet. Offentligheten av innehållet i analysrapporten bestäms på samma sätt som för respektive studieprestation. Studeranden har på begäran rätt att få veta av läraren om en analysrapport har tagits ut gällande hans eller hennes studieprestation och ta del av rapporten på samma sätt som studeranden har rätt att ta del av sina studieprestationer. Analysrapporten över en studieprestation ska på eget initiativ ges till den studerande som skrivit studieprestationen, såvida rapporten kommer att utgöra en del av handläggningsmaterialet kring en misstanke om förseelse som riktas på studeranden eller någon annan person. Länkar, ytterligare information Forskningsetiska delegationen, God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland 2012, Upphovsrättslagen, Litteratur Hallamaa, Jaana toim. - Irma Sorvali toim. Launis Veikko toim. - Lötjönen Salla toim.: Etiikkaa ihmistieteille, SKS 2006, Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja Källor Pekka Räsänen - Anu-Hanna Anttila - Harri Melin (toim.) Tutkimus menetelmien pyörteissä, PS- Kustannus, 2005 Kuula, Arja: Tutkimusetiikka: aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys, Vastapaino, 2006 Mäkinen, Olli: Tutkimusetiikan ABC, Tammi 2006 Forskningsetiska delegationen 2002: Forskningsetiska delegationen: God vetenskaplig praxis och handläggning av avvikelser från den, 2002 (pdf) Forskningsetiska delegationen 2012: Forskningsetiska delegationen: God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelse från den i Finland. Forskningsetiska delegationens anvisningar 2012 (pdf) (på finska, svenska och engelska) Laiho 2009: Laiho, Hemmo Taiteen etiikka utgiven ( ) Carroll 2007: Carroll, Jude: A Handbook for Deterring Plagiarism in Higher Education, Second Edition, Oxford Centre for Staff and Learning Development2007Mäkinen 2006: Mäkinen, Olli: Tutkimusetiikan ABC, Tammi 2006

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem.

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem. Ephorus Denna manual beskriver Ephorus som är s plagiatkontrollsystem. Innehållsförteckning Vad är plagiatkontroll?... 3 Vad kan ett plagieringsverktyg göra?... 3 Vilka filformat stöds av Ephorus?... 4

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande av plagieringsfusk samt hantering av misstänkt plagiering

Handlingsplan för förebyggande av plagieringsfusk samt hantering av misstänkt plagiering Handlingsplan för förebyggande av plagieringsfusk samt hantering av misstänkt plagiering Beslut: 2013-01-30 Revidering: Dnr: DUC 2013/337 Gäller fr o m: 2013-02-01 Ersätter: Relaterade dokument: DUC 2013/338/10

Läs mer

tentamensguide studentens

tentamensguide studentens studentens tentamensguide prestation. Exempel på olika examinationsformer är: laboration, inlämningsuppgift, uppsats samt muntlig eller skriftlig tentamen. I den aktuella kursplanen anges examinationsformen

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/117 2014-09-16 Förvaltningschefsbeslut 2014/17 Innehåll 1. Ansvaret för tentamenssamordning vid Högskolan i Gävle... 1 2. Anmälan till tentamen...

Läs mer

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-06-16 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1040/10 Ersätter: Handläggningsordning för skriftlig salstentamen,

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE)

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) 1. Avtalsparter Förläggare/utgivare (namn) som innehavare av rättigheter baserade på förlagsavtal (härefter

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Examinationsregler från och med vårterminen 2007 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institutionen Examinationsregler från och med vårterminen 2007 Följande information utgör en översikt över regler och rutiner för examination

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor 131001 Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 GENOMFÖRANDE AV ENKÄT ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING Planering

Läs mer

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola FÖRESKRIFTER 2015-04-07 1(4) Diarienummer: STYR 2015/321 Ersätter LTH 2012/1671 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

BESLUT 2000-04-13 2001-12-20, reviderat 2009-12-10, reviderat

BESLUT 2000-04-13 2001-12-20, reviderat 2009-12-10, reviderat Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli 1(6) BESLUT 2000-04-13 2001-12-20, reviderat 2009-12-10, reviderat Dnr Mahr 15-2009/810 Regler för skriftlig salstentamen samt instruktion till tentamensvakter

Läs mer

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 2010 12 08 Innehåll 1. Riktlinjer för medlemsuppdraget FSR 2. Instruktion för FSR 3. Checklista för skolornas studeranderättsliga standard 4. Överenskommelse

Läs mer

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uk-ambetet.se Uppsala universitet Rektor Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

Ordningsregler för studenter vid salstentamen

Ordningsregler för studenter vid salstentamen Ordningsregler för studenter vid salstentamen Dessa ordningsregler har fastställts av rektor 2014-09-25 och träder i kraft 2014-10-01. Dnr HS 2014/589 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 2 Tidsgränser 2 3

Läs mer

Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015

Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015 1 Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015 Dessa anvisningar förklarar hur man gör och lämnar in en konsortieansökan, vilka bilagor som behövs och hur de skrivs. Anvisningarna förnyades den 26 juni 2014.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Innehåll: Kursplan och utbildningsplan...4 Examination...5 Betyg...6 Examina...6 Handledning...7 Studieuppehåll och avbrott...7 Tillgodoräknande

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005)

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Lunds universitet Rektor Box 117 221 00 Lund Juridiska avdelningen Teresa Edelman Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Anmälan Lunds Doktorandkår

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN

Läs mer

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde Rektor FÖRESKRIFTER 2013-09-03 Dnr HS 2012/553-111 Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde 1 Allmänt Utbildning på forskarnivå är uppdelad i en kursdel och en avhandlingsdel.

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN

PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN Allmänt Systemet för övervakning av personuppgiftslagen

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Reglerna för e-post i korthet

Reglerna för e-post i korthet Reglerna för e-post i korthet Som e-postanvändare har du en eller flera roller reglerna för exempelvis personal och studerande är delvis olika. Alla regler ska följas Använd andra lösenord vid akaddemin

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Dataintrång - åtgärder vid misstanke om olovlig åtkomst

Dataintrång - åtgärder vid misstanke om olovlig åtkomst Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2013-10-09 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid:

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015)

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Innehåll 1 Viktiga flikar för egenläraren... 2 1.1 Fliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.1 Underfliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.2 Underfliken Egenlärarens granskningar...

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN INFC50 Ekonomihögskolan Institutionen för Informatik INFC50

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN INFC50 Ekonomihögskolan Institutionen för Informatik INFC50 Kurskod / Course code Huvudområde/ Main field of study INFC50 Informatik; Informationssystem / Informatics; Information Systems Kursbenämning / Course title Content Management Systems / Content Management

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Utbildnings- och forskningsavdelningen Forskningshandläggare Camilla Norrbin BESLUT 1(6) 2014-05-16 Diarienummer Ö 2014/148 Beslutat av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Beslutsdatum 2011-05-26

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan.

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan. Göteborgs universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk 08/56308726 pontus.kyrk@hsv.se

Läs mer

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA 2014-03-14 1 (7) RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA Riktlinjen är ett komplement till den policy som finns kring it-säkerhet i Höganäs kommun. Riktlinjen beskriver hur ansvarsfördelningen

Läs mer

Tillsynsbesöket hos Blekinge tekniska högskola 2006 uppföljning

Tillsynsbesöket hos Blekinge tekniska högskola 2006 uppföljning Blekinge tekniska högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Christian Sjöstrand 08-563 087 31 christian.sjostrand@hsv.se

Läs mer

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier ns kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING 1 (5) 2.12.2014 STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING UTLYSNING I JANUARI 2015 Mål Stärkandet av de finländska universitetens forskningsprofiler och effektiverandet

Läs mer

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet 1 (7) BESLUT 2010-05-26 Dnr SU 301-0176-10 Doknr 1 Emma Boyagi Jurist Ledningskansliet Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet Dessa regler gäller främst vid salstentamina men ska om

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Innehåll Inledning... 4 Fakta om PuL... 5 Så här kan du få rättelse... 6 Rätten till registerutdrag... 6 Möjligheten att själv

Läs mer

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan SYSA12, Informatik: Informationssystem och verksamhet, 30 högskolepoäng Informatics: Information Systems and Business, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Hur du ansöker om kameraövervakning

Hur du ansöker om kameraövervakning INFORMATION Hur du ansöker om kameraövervakning Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 1 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNINGAR Avsikten med en särskild granskning av en konkursgäldenär

Läs mer

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Bilaga 4 INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Huvudregel 1 1. Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de tilläggsbestämmelser

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Författningskunskap. Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare. Presentation av Anne Zedén Yverås Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad

Författningskunskap. Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare. Presentation av Anne Zedén Yverås Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad Författningskunskap Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare Presentation av Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad Varför författningskunskap? Skyldigheter som ställs på er genom legitimationen

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30

Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30 Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30 Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel Reviderade av styrelsen för Svenskt Växtskydd den 30 november 2011 1. Dessa riktlinjer

Läs mer

Forskningsetiska anvisningar för examens-

Forskningsetiska anvisningar för examens- Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna Beslut: UFN och UFL 2008-12-17 Revidering: Rektor 2013-12-20 Dnr: DUC 2010/687/90 Gäller fr o m: 2013-12-20 Ersätter:

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer