Framväxten av nya mobila marknader en överblick

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framväxten av nya mobila marknader en överblick"

Transkript

1 DATUM RAPPORTNUMMER 30 juli 2003 PTS-ER-2003:33 ISSN Framväxten av nya mobila marknader en överblick FÖRFATTARE Christer Areskoug

2 Förord Post- och telestyrelsen har i regleringsbrevet för 2003 fått i uppdrag 1 av regeringen att rapportera om UMTS-utbyggnaden och marknads- och tjänsteutvecklingen för mobil kommunikation. Uppdraget skall redovisas senast den 2 januari 2004 med en delrapportering senast den 1 augusti Delrapporteringen den 1 augusti avser att ge en lägesbeskrivning inom de två områdena och identifiering av hinder och möjligheter. PTS mål är att vid slutrapporteringen göra en mer djupgående analys och där det är möjligt förslag till åtgärder för att överkomma eventuella hinder. Delrapporten består av två delar som presenteras i två separata rapporter, UMTS-en överblick av utbyggnaden (PTS-ER-2003: 30) och Framväxten av nya mobila marknader en överblick (denna rapport). Utöver de två rapporteringstillfällena är PTS ambition att under hösten 2003 komplettera rapporten om mobila marknader (denna rapport) med en internationell jämförelse vilken kommer att användas som ett ytterligare underlag för en analys i den slutliga rapporten. PTS avser vidare att i slutrapporten januari 2004 ge en beskrivning av UMTSutbyggnaden fram till årsskiftet och de faktorer som påverkat denna. Särskilt kommer PTS att granska hur utbyggnaden påverkats av den nya lagstiftningen inom området och om behov finns föreslå åtgärder som kan ytterligare underlätta utbyggnaden. Katarina Kämpe Stf Generaldirektör 1 Avsnitt 1.3 punkt 6 i regleringsbrevet: Post- och telestyrelsen skall beskriva och analysera utvecklingen av utbyggnaden för den tredje generationens mobila system samt förutsättningarna för framväxten av nya marknader för mobil kommunikation. I detta ligger att identifiera hinder, både avseende etablerandet av infrastruktur och utveckling av mobila innehållstjänster, samt att föreslå och vidta åtgärder där det är påkallat. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 2 januari En delrapport skall redovisas senast den 1 augusti Post- och telestyrelsen

3 Innehåll Sammanfattning... 3 Summary Inledning Användarna Konsumenter Intresset för mobila tjänster Hur ser användningen ut idag? Exempel på tjänster Sammanfattande kommentarer Företag och organisationer Inledning Några exempel Användarna och tjänsterna Sammanfattande kommentarer Nät och terminaler Infrastruktur GSM/GPRS UMTS W-LAN Sammanfattning av kapitlet De tekniska förutsättningarna att leverera tjänster Aktörerna Mobiloperatörerna Operatörernas erbjudanden till konsumentmarknaden Sammanfattande kommentarer Erbjudanden mot företag och organisationer Sammanfattande kommentarer Innehållsleverantörerna Allmänt Affärsmodeller och tjänsteutveckling Alternativa betalningslösningar Sammanfattande kommentarer Systemintegratörerna Analys och slutsatser Post- och telestyrelsen 1

4

5 Sammanfattning Rapporten beskriver marknads- och tjänsteutveckling för mobil kommunikation dels för konsumenter och dels för företag och organisationer. Rapporten syftar till att ge en översikt av dessa marknader och deras möjligheter till utveckling. Konsumenterna använder mobilen i första hand till att tala i och skicka sms med, men har också i allt högre grad börjat använda mobilen för innehållstjänster. De är intresserade av allt från enklare innehållstjänster baserade SMS till avancerade innehålltjänster via GPRS eller 3 G. Användarna är vana vid SMS och har därför lätt att ta till sig innehållstjänster baserade på SMS. Detta avspeglar sig också i att innehållstjänster baserade på SMS har börjat spridas till massmarknaden. Marknaden för avancerade tjänster vill dock inte riktigt ta fart. GPRS finns överallt där det finns GSM nät i Sverige. Närmare 2 miljoner användare har tillgång till GPRS i sina terminaler, men bara använder det. Den låga användningen beror framförallt på att det hittills ansetts vara för krångligt att komma igång med GPRS. Terminalerna har i detta avseende inte varit användarvänliga. De stora operatörerna har nu erbjudanden med förkonfigurerade terminaler. Detta sänker trösklen för alla de användare som ansett att GPRS varit för krångligt. Traditionellt har produkterna varit lika för konsumenter och företag även om det varit skillnader i priser på abonnemang och minuter. Detta kommer dock att förändras. Det finns många områden för mobila datatjänster där det inte går att ta fram standarderbjudanden, utan där lösningen måste skräddarsys för varje kund. Ett exempel är dirigering och postionering av fordon. Inköp och införande av en sådan tjänst är betydligt mer komplext än inköp och införande av en traditionell rösttjänst. Det ställer i sin tur nya krav på beställarna och inköparna i de organisationer som köper mobila datatjänster. Trots den genomgripande datoriseringen av samhället, finns det idag många yrkesgrupper som inte använder IT. Mobila datatjänster har för några av dem varit det steg som för in IT i deras yrkesliv. IT ökar produktiviteten och mobila datatjänster erbjuder därmed en potential för produktivitetshöjningar, speciellt för dessa yrkesgrupper. En stor andel av de svenska företagen tror dock att mobila datatjänster vänder sig till de personer som arbetar med företagsledning, försäljning, marknadsföring eller information och att andra grupper inte är i särskilt stort behov av mobila datatjänster. De anser att mobila datatjänster är ett verktyg för de som redan använder IT, och ser inte möjligheterna för de grupper som i dagsläget inte använder IT. Rapporten behandlar också W-LAN som fungerar som ett höghastighetsalternativ till mobilt internet via GPRS eller 3 G. W-LAN har börjat byggas ut, och den största aktören Telia Homerun har mer än hotspots. Med tanke på den stora utbyggnaden kan WLAN bli såväl ett komplement som en konkurrent till mobilt internet via GPRS eller 3 G. Post- och telestyrelsen 3

6

7 Summary This report describes the development of the market and services for mobile communication first for the consumer and second for business and organisations. The report aims to provide an overview of these markets and their developmental possibilities. Consumers use mobiles primarily to speak and send text messages (SMS), but have increasingly started to use mobiles for content services. Consumers are interested in everything from simple SMS-based content services to advanced content services via GPRS or 3G. Users are accustomed to SMS and therefore find it easy to assimilate SMS-based content services. This is also reflected in SMS-based content services starting to spread to the mass markets. However, the market for advanced services is not really taking off. GPRS is available wherever there is a GSM network in Sweden. Almost 2 million users have access to GPRS through their terminals, but only use it. The low usage is primarily due to it being so far considered to be too complex to start up with GPRS. In this respect, the terminals have not been user friendly. The major operators are now offering pre-configured terminals. This lowers the threshold for all those users who considered that GPRS has been too complex. Traditionally, the products have been the same for the consumer and business even if there were differences in prices of subscriptions and minutes. However, this will change. There are many areas for mobile data services where it is not possible to produce standard offers, but where solutions must be tailor-made for each customer. One example is direction and positioning of vehicles. The purchase and introduction of this type of service is significantly more complex than the purchase and introduction of a traditional voice service. This in its turn presents new demands on the orderers and buyers within those organisations that buy mobile data services. Notwithstanding the comprehensive computerisation of society, there are today many professional groups who do not use IT. For some of these people, mobile data services have been the step that brings IT into their professional life. IT increases productivity and mobile data services thereby offer a potential for increased productivity, in particular for these professional groups. However, a large part of Swedish businesses believe that mobile data services are targeted at those working in corporate management, sales, marketing or information and that other groups do not have a particularly great need for mobile data services. They consider that mobile data services are a tool for those who already use IT, and do not see the possibilities for those groups who are presently not using IT. The report also deals with W-LAN, which functions as a high speed alternative to mobile Internet via GPRS or 3G. W-LAN has started to be developed, and the largest operator Telia Homerun has more than hotspots. In view of the extensive development, W-LAN can be both a complement and a competitor to mobile Internet via GPRS or 3G. Post- och telestyrelsen 5

8

9 1 Inledning SMS är den vanligaste användningen av mobiltelefonen vid sidan om tal. Det finns ett uttalat intresse från konsumtenterna att använda mobilen även till annat. Idag används mobilen förutom tal och SMS till att spela spel som finns lokalt på telefonen, och till olika innehållstjänster som t ex ringsignaler, logotyper, chat, dating eller korsordslösningar. En viktig fråga för denna rapport, och för tillväxten i marknaden för mobila innehållstjänster, är vilket intresse konsumenterna har för enkla såväl som mer avancerade innehållstjänster, och hur lätt de kan omsätta intresset till användning. Traditionellt har produkterna varit lika för konsumenter och företag även om det varit skillnader i priser på abonnemang och minuter. Mobiloperatörerna har nu paketerat ett antal mobila datatjänster som vänder sig till företag och organisationer. Det finns dock många områden för mobila datatjänster där det inte går att ta fram standarderbjudanden, utan där lösningen måste skräddarsys för varje kund. Ett sådant exempel är lastplanering och logistik för distribution av drycker där chaufförerna använder mobil data och handdatorer. Trots den genomgripande datoriseringen av samhället, finns det idag många yrkesgrupper som inte använder IT. Mobila datatjänster har för några av dem varit det steg som för in IT i deras yrkesliv. IT ökar produktiviteten och mobila datatjänster erbjuder därmed en potential för produktivitetshöjningar, speciellt för dessa yrkesgrupper. En viktig fråga för denna rapport är hur medvetna de svenska företagen och organisationerna är om vad mobila datatjänster kan göra för deras verksamheter, speciellt för de grupper som idag inte använder IT. Post- och telestyrelsen 7

10 Ordlista GSM - Global System for Mobile communication (från början betydde det Groupe Special Mobile ) Premium SMS Premium SMS är ett SMS som sänds till tre-,fyr-, eller femsiffrigt nummer och som ofta har en högre taxa än den rådande trafiktaxan. Betalsamtal - Med betalsamtal avses samtal med högre taxa än vanliga samtal och som går till nummer i nummerserierna 0900, 0939, 0944 och WAP - WAP står för WirelessApplicationProtocol och är ett protokoll som möjliggör för dig att surfa med din mobil. Enbart specifika WAP-sidor kan nås och adressen är vanligtvis wap.xx.xx, ex. wap.dn.se GPRS GPRS har ibland kallats "2.5G", eftersom det utgör ett mellansteg mellan GSM (andra generationens mobiltelefonsystem, eller 2G) och UMTS ( 3G ) Med GPRS (General Packet Radio Service) kan du vara kontinuerligt ansluten till datanätverk och använda den information och de tjänster du vill. GPRS är en lämplig bärare för många typer av tillämpningar: multimediameddelanden, bildhantering och surfande. GPRS använder paketväxlande teknik, där informationen överförs i korta datasekvenser över ett IP-baserat nät. GPRS ger snabb start av sessioner och höga dataöverföringshastigheter. MMS MMS (Multimedia Messaging Service) är en meddelandetjänst som påminner mycket om SMS (Short Message Service), eller textmeddelanden. Det ger automatisk, omedelbar leverans av personliga multimediameddelanden från telefon till telefon eller från telefon till e-postadress. Förutom det vanliga textinnehållet i textmeddelanden kan multimediameddelanden innehålla bilder, grafik, röst och ljudklipp. Ett MMSmeddelande är en multimediepresentation i en enda post - inte en textfil med bilagor. Det kommer också att vara möjligt att skicka videoklipp via MMS. MMS-standarden rekommenderar stöd för medieformaten JPEG, GIF, text, AMR-röst och vissa andra format. Format som inte stöds hanteras på ett kontrollerat sätt. MMS ger stöd för e-postadressering så att meddelanden också kan skickas till e-postadresser. Liksom SMS är MMS en öppen branschstandard Post- och telestyrelsen 8

11 och MMS-meddelanden kan levereras med hjälp av befintliga nät och protokoll. MMS är bäraroberoende och därmed inte begränsat till GSM- eller WCDMA-nät. UMTS - Universal Mobile Telecommunications System Betaloperatör - Med betaloperatör avses i denna rapport den aktör som förmedlar pengarna mellan köpare och säljare. Systemintegratör anpassar och integrerar applikationer och tjänster med företag- och organisationers befintliga IT-system. Applikationsutvecklare den aktör som utvecklar en applikation t ex en säkerhetsmodul som integreras i företagens befintliga IT-system. Post- och telestyrelsen 9

12 2 Användarna 2.1 Konsumenter Intresset för mobila tjänster Nya tjänster och ny teknik når aldrig hela marknaden på en gång. Det finns ett flertal skäl till det. Ett skäl är hur snabbt olika segment på marknaden anammar ny teknik. En segmentering i early adopters, massmarknad och late adopters delar in konsumenterna i olika kategorier efter hur snabbt de anammar ny teknik. Early adopters, eller de tidiga användarna, är de mest riskbenägna och de som först skaffar och tar till sig nya tekniska produkter. Massmarknad tar, i regel, till sig nya produkter först efter det att produkten etablerat sig bland early adopters. De minst riskbenägna, late adopters eller de sena användarna, är den grupp som sist anammar ny teknik. Ny teknik kan alltså sägas spridas via early adopters till massmarknad och därefter till late adopters 2. När användningen sprids till massmarknaden så ökar utbudet av tjänster, och priserna sjunker 3. De första innehållstjänsterna i mobilnäten var aktiekurser, horoskop och logotyper som skickades via SMS. Tjänsterna har funnits några år och har börjat sprida sig till massmarknaden. Utbudet av tjänster har ökat betydligt sedan introduktionen och omfattar nu allt från logotyper och ringsignaler till SMS-chat, SMS-dating, debattinlägg i TV och röstning i samband med olika TV-program. Efter SMS-baserade innehållstjänster har det introducerats mer avancerade tjänster som använder WAP och GPRS. Det har också börjat talas allt mer om 3 G tjänster. Intresset för mobila innehållstjänster har utvidgats, och omfattar nu inte bara tjänster baserade på SMS, utan också avancerade tjänster som bygger på GPRS, MMS och UMTS. Bland de avancerade tjänsterna är de fyra mest intressanta för konsumenterna att 4 få trafikinformation från lokaltrafiken till din mobiltelefon få anvisningar/guidning om hur du hittar till en viss adress boka och köpa resor och biljetter till konserter och bio få information om geografiskt närliggande restauranger, banker, affärer mm 2 Stelacon 2003 Användningen av mobila tjänster och intresse av 3 G och 3 G tjänster på konsumentmarknaden 3 Detta gäller på en väl fungerande marknad 4 Stelacon ; Hushållsbussen 2003 refererad i Användningen av mobila tjänster och intresse av 3 G och 3 G-tjänster på konsumentmarknaden Post- och telestyrelsen 10

13 Ungefär var fjärde av samtliga intervjuade i Hushållsbussen anser att de skulle ha stor eller mycket stor användning av dessa tjänster. Det motsvarar ungefär 1,5 miljon användare. 12 procent av de intervjuade anser att de skulle ha stor eller mycket stor användning av MMS. Det motsvarar cirka användare. Det utvecklas allt fler avancerade mobila tjänster och funktioner. Värdera hur stor användning du skulle ha av dessa tjänster/funktioner Bas: Samtliga hushåll 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kunna skicka MMS/bild och ljudmeddelanden Få information om geografiskt närliggande restauranger, banker, affärer mm 5) Mycket stor 4) Stor Få anvisningar/guidning om hur du hittar till en viss adress Använda mobiltelefonen som ett kreditkort eller betalkort Bild-telefoni dvs kunna se den du pratar med Boka och köpa resor och biljetter till konserter och bio Kunna se TV-nyheter eller andra TV-program Få trafikinformation från lokaltrafiken till din mobiltelefon Källa: AB Stelacon, Hushållsbussen 2003 Bild 1: Andel personer som anser att de skulle ha stor användning eller mycket stor användning av olika avancerade mobila tjänster. Antalet intresserade användare är så stort att vi kan anta att det finns ett visst intresse för avancerade tjänster även hos massmarknaden. För att få en uppfattning om tjänsternas spridning och deras möjligheter att nå massmarknaden är det av intresse att se hur de olika grupperna förhåller sig till mobila tjänster Användarnas egna ord Inom ramen för ett uppdrag från PTS har Stelacon genomfört fokusgruppsintervjuer med tre användargrupper 6. En grupp med unga early adopters, en med äldre early adopters, och en med användare från massmarknaden. Fokusgruppsdeltagarna fick besvara en enkät där de rangordnade sitt intresse av mer avancerade mobila tjänster. Resultaten visas i tabellen nedan. 5 Stelacon 2003 Användningen av mobila tjänster och intresse av 3 G och 3 G tjänster på konsumentmarknaden 6 Intervjuerna genomfördes som en del av underlaget till rapporten Användningen av mobila tjänster och intresse av 3 G och 3 G-tjänster på konsumentmarknaden. Tabellen återfinns på sidan 37 i deras rapport. Post- och telestyrelsen 11

14 Tjänst Rangordning Tjänst som visar geografiskt närliggande platser, t.ex. restauranger, bio samt visar resväg dit 1 Aktuell trafikinformation från lokaltrafiken 2 Fotografera och spela in videosekvenser för att sedan skicka dem via mobilen 3 Videotelefoni, dvs. att kunna se den ni pratar med 4 Positioneringstjänster, att veta var vänner och bekanta befinner sig 5 Se biotrailers och boka biljetter 6 Virtuella guider för turism, museer etc. där man kan få information om och se smakprov från pågående utställningar 7 Se highlights från sportevenemang 8 Ladda ner och spela spel i [real tid] 9 Titta på musikvideo 10 Källa : AB Stelacon Bild 2: Fokusgruppsdeltagarnas rangordning av mer avancerade mobila tjänster. Information från lokaltrafiken och tjänster som hjälper användaren att hitta rätt är bland de mest intressanta tjänsterna för de intervjuade. Dessa tjänster var också bland de mest intressanta i de resultat som redovisades på sidan 9. Vissa av tjänsterna t ex köpa resor och biljetter till bio och konserter ligger i för mobiltjänster höga prisintervall, speciellt om man jämför med dagens tjänster som ofta ligger i intervallet 5-15 kronor. Det är dock inte självklart att användarna vill betala resor och konserter via telefonräkningen. Det är inte heller självklart att mobiloperatörerna vill utöka sin verksamhet till att fungera som kreditgivare och risktagare för de relativt stora belopp som det kan röra sig om. Om marknadens aktörer ska kunna tillhandahålla den typen av tjänster krävs antagligen att det finns alternativa sätt att betala de tjänster man beställer. Antingen med bank- eller kreditkortsnumret i mobilen eller med en annan fristående betalningslösning. Intresse för avancerade mobila tjänster är hos vissa användare dämpat av erfarenheterna från den första WAP-lanseringen. Under fokusgruppsintervjuerna sades 7 bl a att WAP var ett skämt från början En avvaktande hållning till den nya tekniken och hur den fungerar verkar finnas. Bland yngre early adopters anses WAP vara dyrt och komplicerat. De upplever också att de saknar kunskap om vilka möjliga tjänster som finns tillgängliga och hur prisbilden ser ut. De tycker därför att det är svårt att mäta den potentiella nyttan med WAP. I early adopters grupperna menar de flesta att de tröttnat på WAP tjänster för att det är för långsamt. 7 Stelacon 2003 Användningen av mobila tjänster och intresse av 3 G och 3 G-tjänster på konsumentmarknaden Post- och telestyrelsen 12

15 Svåranvända och långsamma tjänster påverkar självklart användarnas inställning, liksom hur användarvänlig telefonen är. Under fokusgruppsintervjuerna sades bl a 8 Det har ju blivit stor förändring med telefonerna. Displayerna har blivit mycket bättre, helt annan upplösning. Många telefoner har små joysticks och scrollknappar för att underlätta. Jag tror det beror mycket på vilken typ av telefon man har, om man tycker att det (WAP) blir krångligt med en gammal vanlig Nokiatelefon utan färg och med vanlig knappsats Det finns också en skepsis till hur tekniken fungerar. Många av de som är intresserade av mobila tjänster uttrycker en avvaktande hållning till hur väl tekniken för de nya tjänsterna fungerar, och den generation 3 G telefoner som har börjat säljas. Det som framkom under intervjuerna var bl a 9 Man brukar vänta till andra generationen eftersom första generationen är sämre Batteritiden på de nya telefonerna är ju helt värdelös, knappt en timme taltid, det är helt oacceptabelt för mig. De intervjuade är också generellt tveksam till de 3 G tjänster som har presenterats. De klara skillnader avseende vanor och beteenden som framkom under diskussionerna summeras i nedanstående tabell 10 Användning för mobila tjänster Intresse för avancerade mobila tjänster Massmarknad Early adopters yngre Early adopters äldre I princip bara SMS Begränsat intresse Hälften har testat och tröttnat Intresse om mer anpassade telefoner Hälften har testat och av dessa har hälften tröttnat Visst intresse Har testat WAP En av åtta Fyra av nio Tre av åtta Uppfattning om WAP Mobiltelefonikostnader Avgörande faktor vid val av telefon Lägre andel med höga kostnader Krångligt, långsamt, har givit upp Några med höga kostnader Flest med höga kostnader Pris & utformning Pris & funktion Funktion Byter telefon När abonnemanget går ut När telefonen känns omodern Användning av mobiltelefon Talar överallt Lyx att inte bli nådd Betydelse av mobiltelefon Kvalitet på funktionalitet Svårigheter att komma igång med tjänster SMS ej pålitligt i tiden Få klarar sig utan Samtal bryts, men accepterat Svårt att få igång WAP och MMS 8 Stelacon 2003 Användningen av mobila tjänster och intresse av 3 G och 3 G-tjänster på konsumentmarknaden 9 Stelacon 2003 Användningen av mobila tjänster och intresse av 3 G och 3 G-tjänster på konsumentmarknaden 10 Tabellen återfinns i på sidan 22 i Stelacons rapport Användningen av mobila tjänster och intresse av 3 G och 3 G tjänster på konsumentmarknaden Post- och telestyrelsen 13

16 Det kan konstateras att det finns ett tydligt och uttalat intresse av mobila innehållstjänster. Men det finns en viss avvaktan och skepsis som beror på negativa erfarenheter av WAP och svårigheter med att konfigurera GPRSterminaler. Liknande erfarenheter och uttalanden om MMS- tjänster förekommer, även om de är mindre vanliga. Det kan bero på att de är mer lättanvända och att det fortfarande är en liten del av användarna som har MMS-terminaler och/eller har använt MMS-tjänster. Den utbredda användningen av SMS gör att tröskeln för att använda innehållstjänster via SMS saknas Hur ser användningen ut idag? Under 2002 skickade konsumenterna 1, 168 miljarder SMS till ett värde av 1,107 miljarder 11. Ungefär 77 procent av mobilanvändarna mellan 16 och 30 år SMS:ar minst en gång i veckan och mer än 30 procent av användarna mellan 31 och 50 år SMS:ar varje vecka 12. Andelen som använt någon eller några SMS-baserade innehållstjänster är större i de grupper som SMS:ar mycket och regelbundet, än i övriga grupper 13. En möjlig tolkning av det är att det finns ett samband mellan SMS:ande och användningen av SMS-baserade innehållstjänster. Enligt samma undersökning har 36 procent av mobilanvändarna någon gång använt innehållstjänster baserade på SMS. Det motsvarar ungefär 2,8 miljoner användare 14. De vanligaste tjänsterna var vid undersökningstillfället ringsignaler (24 procent), logotyper och bilder (20 procent) samt SMS-röstning (13 procent). Det faktum att mer än tredjedel av användarna någon gång har använt innehållstjänster via SMS betyder att användningen har börjat sprida sig till massmarknaden. Uppskattningar tyder på att marknaden för SMS-baserade innehållstjänster var värd ungefär 300 miljoner under 2002, och att den kommer att vara värd mellan 500 och 600 miljoner under Värdet av innehållsmarknaden är alltså runt en fjärdedel av värdet för SMS-marknaden, och på tillväxt. Sammantaget får detta anses mycket positivt för potentialen hos den svenska innehållsmarknaden. Mer avancerade innehållstjänster använder sig inte av SMS, utan av WAP, GPRS eller UMTS 16. Användningen av sådana tjänster är väsenligt mindre än användningen av SMS-baserade innehållstjänster. PTS uppgifter är att det fanns användare som använde GPRS under sista kvartalet Stelacons 11 Svensk telemarknad Hur fungerar telefoni och Internet för användarna TEMO november Hur fungerar telefoni och Internet för användarna TEMO november fanns det GSM-abonnemang och kontantkort, Svensk telemarknad Intervju med MORGANs ordförande Oscar Werner UMTS har nyligen introducerats i Sverige 17 Svensk Telemarknad 2002 Post- och telestyrelsen 14

17 hushållsbuss 18 visar på liknande resultat. Där är resultatet att ungefär personer använder WAP. De som använde WAP och GPRS kan jämföras med de ungefär 2,8 miljoner som har använt SMS-baserade innehållstjänster. Det saknas uppgifter om användning av MMS och om tillgången på MMSterminaler. Men enligt en artikel i Mobils webbbupplaga 19 är det bara tre procent av de europeiska mobilanvändarna som använder MMS. Det finns ingenting som tyder på att tillgången i Sverige skulle vara väsentligt högre eller lägre. Avslutningsvis kan det konstateras att användarna är vana vid SMS, och att innehållstjänster baserade på SMS har börjat sprida sig till massmarknaden. Det kan också konstateras att användarna tycker att WAP och GPRS är svåranvänt och att endast en mycket liten del av tidiga användarna nyttjar GPRS tjänster Exempel på tjänster Detta avsnitt är till för att ge en uppfattning om några olika tjänster som används och vad de innebär. Tjänsterna använder SMS, WAP eller 3 G som teknik. Det är värt att notera att den stora delen av omsättningen på marknaden för innehållstjänster handlar om tjänster baserade på SMS. Men av exemplen framgår att tjänster som baseras på WAP/GPRS eller 3 G kan varieras betydligt mer än SMS-baserade tjänster, både i vad de kan innehålla och hur innehållet kan framställas. SVT På adressen wap.svt.se finns SVT:s text TV. När du kommit fram till wap.svt.se hittar du länken till SVT text som leder dig direkt till löpsedeln ( sidan 100 i text TV ). Vill du läsa en av nyheterna på löpsedeln klickar du som vanligt på den nyhetens sidnummer. Längre ned, under löpsedeln, finns länkar till de större områdena; Sport, Inrikes, Utrikes, Ekonomi., Väder e t c. Du kan även själv välja sidnummer via sök sida som finns högst upp på varje (sidnumren är desamma som på TV:n). Längst ned på alla sidor finns en länk till nästa sida i sändning. TV4 På wap.tv4.se finns TV4s mobiltjänst. Den har senaste nytt som översta rubrik. Sedan följer länkar till ett flertal avdelningar som t ex inrikes, utrikes, lokala nyheter, ekonomi, sport och nöje. 18 Stelacon 2003 Användningen av mobila tjänster och intresse av 3 G och 3 G tjänster på konsumentmarknaden 19 Få använder mobilt internet mobils webbupplaga 0604 Post- och telestyrelsen 15

18 Postens vykortstjänst Tjänsten innebär att man kan skicka riktiga vykort från sin kameratelefon. Du tar ett kort med din telefon, och skriver en hälsning. Därefter skriver du in mottagarens adress. Korten som är i vanligt vykortformat med ett tryckt frimärke trycks och delas ut av posten. De kostar 25 kronor inklusive porto till hela världen. Kort som ska levereras till en adress i Sverige, och som beställs före en vardag delas ut nästföljande vardag. De som beställs efter eller under helger delas ut efter två vardagar. Kort till adresser i andra länder än Sverige levereras som 1:a klassbrev. Leveranstiden för 1:a klassbrev varierar mellan olika länder, se Tjänsten fungerar än så länge bara på Nokia 3650 och Nokia 7650, men kommer att fungera på fler modeller inom kort. Tjänsten kräver att man laddar ner en applikation och internetuppkoppling för telefonen. Vasaloppet I samband med Vasaloppet 2003 kunde man beställa mellantider samt ett målfoto med resultat för de deltagare man var intresserad av. Tjänsten kan tillhandahållas eftersom alla tävlande har ett chip i sina skor. När de passerar olika mellantider åker de över en slags matta, som placerats under skidspåret. Chipet skickar då automatiskt information om tid och startnummer till en central, som i sin tur uppfattar om det finns någon beställning på just det startnumrets tider. Om det finns en beställning, t ex på mellantider för den deltagaren, skickas informationen ut som ett sms till den som gjort beställningen. Målfotona tas automatiskt av kameror som är monterade vid mållinjen och skickas sedan vidare som mms till alla som har beställt målfoto av den deltagaren. Målfotot och resultatet kom till mobilen som ett MMS, och kostade 10 kronor. DN Allsvenskan Med DN:s resultatbevakare kan man följa utvecklingen av allsvenska matcher direkt i telefonen. Man ställer själv in hur ofta man vill att matchutvecklingen ska uppdateras. Tjänsten är gratis, man betalar endast GPRS-taxan. Även om man ställer in programmet på att uppdatera informationen varje minut bör kostnaden ligga under 5 kronor per omgång enligt DN. Resultatbevakaren är gjord för Nokia 7210 och 3650, och man måste också vara medlem på DN.se. Inloggning på resultatbevakaren sker med de användarnamn och lösenord man har som medlem på DN.se. Post- och telestyrelsen 16

19 Vadslagning 1999 startade Svenska Spel sin satsning på internetspelande. Nu har de även börjat satsningen på mobilt spelande. I den allsvenska matchen Hammarby-Öster den 15 juni 2003 kunde intresserade för första gången med sin mobil spela på slutresultat och antal gjorda mål i andra halvlek. Målspelandet kunde göras ända fram tills dess att domaren blåser igång andra halvlek. Det går till på följande sätt: Man ringer upp ett nummer med mobilen som är kopplat till ett visst spelalternativ, identifierar sig med en personlig kod och bestämmer sig för hur mycket man satsar. Samtidigt får man reda på de uppdaterade oddsen. Sedan får man tillbaka ett spelkvitto via sms som bekräftar spelet. Vinner man sätts pengarna in på det personliga spelkontot. För att spela via mobilen krävs att man fyllt 18 år, att man har spelkort och spelkonto samt ett mobilabonnemang. Lägsta insats är 10 kronor och högsta 500 kronor. Dagstidningar På wap.aftonbladet.se finns delar av tidningen anpassade för läsning i mobilen. Artiklarna och texterna är desamma som tidningens Internetupplaga men bilderna är borttagna. DN och SvD har samma upplägg som aftonbladet och adresserna är wap.dn.se och wap.svd.se Både Telia Go! ochvodafone Live! erbjuder utförligare varianter av Aftonbladet och DN i sina koncept. Väderlekstjänster och pollenprognoser SMHI har väderlekstjänster via WAP och SMS. Ett veckoabonnemang med en prognos om dagen kostar 30 kronor och beställs via talsvar. Man kan beställa sverigeväder, pollenprognos, kustväder och lantbruksväder. Man ringer det nummer som finns angivet för den prognostyp man vill ha t ex för Sverigeväder. Därefter säger man vilken ort prognosen skall gälla, det mobilnummer man vill ha den skickad till, och om man vill ha en kort eller lång prognos. Den första prognosen kommer dagen efter beställningen, och kostnaden för tjänsten dras från det abonnemang eller kontantkort som man gör beställningen från. SMS - tävlingar Det finns ett stort antal SMS-tävlingar där man med ett SMS skickar svaret på en fråga och tävlar om en eller flera vinster. I samband med Rolling Stones besök i Stockholm fanns en tävling i Aftonbladet där man kunde vinna signerade litografier och Stonesskivor med begränsad upplaga. Frågan var Vad heter Rolling Stones Trummis och svarsalternativen var Charlie Watts [1] Lars Ulrich [2] Chad Smith [3]. De som ville delta i tävlingen, Post- och telestyrelsen 17

20 och som svarade Charlie Watts, skickade ett SMS till numret med svaret ABSTONES 1 Svaren kunde skickas in t o m den 20 juli och vinnarna meddelades den 25 juli. SMS-kryss Tidningen City har varje dag ett korsord där de lottar ut två biobiljetter bland de som skickat in rätt lösenord. Korsordets lösning SMS:as till med texten CITY KORSORD och lösenordet. Spel När man köper en telefon finns ett antal spel installerade lokalt. Det går sedan att ladda hem fler spel från tillverkarens hemsida. Det finns också hemsidor som endast säljer nedladdningsbara spel för mobiler och handdatorer. Ett exempel är Ett annat är Spelen på Pocketgames beställer man på webben och får sedan spelet skickat till sig. Inpocs medlemmar kan beställa spelen via webben och få dem skickade till mobilen, medan de som inte är medlemmar måste beställa spelen direkt från sin mobil Sammanfattande kommentarer Det har konstaterats att det finns ett betydande intresse för allt från enkla till avancerade mobila tjänster. Användarna har lätt att omsätta intresset för innehållstjänster till användning av innehållstjänster baserade på SMS. Däremot verkar användarna ha svårt att omsätta sitt intresse för avancerade mobila innehållstjänster till användning. Användningen av GPRS är mycket liten. En rimlig slutsats av detta är att det finns en betydande skillnad mellan vilka tjänster användarna är intresserad av, och de tjänster som används. Det mesta pekar på att skillnaden beror på att tröskeln för att komma igång med WAP och GPRS har varit mycket hög, och att terminalerna varit användarovänliga, medan användarna är vana vid SMS och därför har mycket lätt att ta till sig innehållstjänster baserade på SMS. Att innehållstjänster via SMS har börjat sprida sig till massmarknaden är mycket positivt. Det innebär att en stor andel av mobilanvändarna har någon vana vid innehållstjänster. Användningen av avancerade innehållstjänster är dock så liten att långtifrån alla Early Adopters har tagit den till sig. Det är i sig oroande för den fortsatta utvecklingen av konsumentmarknaden för innehållstjänster, liksom för möjligheterna till spridning av avancerade tjänster från Early Adopters till massmarkanden. Post- och telestyrelsen 18

21 2.2 Företag och organisationer Traditionellt har produkterna varit lika för konsumenter och företag även om det varit skillnader i priser på abonnemang och minuter. Mobiloperatörerna har nu paketerat ett antal mobila datatjänster som vänder sig till företag och organisationer. Det finns dock många områden för mobila datatjänster där det inte går att ta fram standarderbjudanden, utan där lösningen måste skräddarsys för varje kund Inledning Införandet av enklare mobildatatjänster kräver mindre arbete av organisationen än införandet av mer avancerade mobildatatjänster. En enkel tjänst kräver lite eller ingen anpassning av rutiner och systemstöd. Införandet av mer avancerade tjänster kräver både verksamhetsutveckling och systemanpassning. Där behövs (förutom kunden) både systemintegratörer, mobiloperatörer, verksamhetsutvecklare och ibland även applikationsutvecklare. Det är långtifrån självklart vem av mobiloperatören, systemintegratören och kunden som skall vara den drivande kraften för utveckling och genomförande av sådana idéer och projekt. Systemintegration och verksamhetsutveckling Omfattande systemintegration mot bakomliggande system Dirigering och Sjukvård Planering och uppföljning, access till register Registering och av data på fältet (servicetekniker) positionering av fordon via egen sambandscentral och privat nät Låga krav på verksamhetsutveckling Broadcast SMS Tvåvägs - SMS E-post och kalendrar Hem Tjänst Arbets - ordrar Höga krav på verksamhetsutveckling Grupp - SMS Liten eller ingen systemintegration mot Källa: AB Stelacon bakomliggande system Inköp och införande av en avancerad mobildatatjänst, t ex dirigering och postionering av fordon, är alltså betydligt mer komplext än inköp och införande Post- och telestyrelsen 19

22 av en traditionell rösttjänst. Det ställer i sin tur krav på beställarna och inköparna i de organisationer som köper mobila datatjänster. Speciellt tydligt blir det vid de mobila tjänster som kräver mycket verksamhetsutveckling och systemanpassning. Den offentliga sektorn lyder under lagen om offentlig upphandling. Ett alternativ till att göra en upphandling för varje inköp där beloppet överstiger den lagstadgade gränsen är att göra ramavtalsupphandlingar. Ramavtalsupphandlingen sker enligt lagen om offentlig upphandling, och de berörda parterna kan efter avslutade upphandling göra avrop mot ramavtalet. Statskontoret gör ett stort antal ramupphandlingar för den offentliga sektorn. Med tanke på den komplexitet som kan finnas i mobila datatjänster, och att det är otydligt vilken aktör som håller samman projekten och införandet av tjänsterna, är det ingen lätt uppgift att genomföra en ramavtalsupphandling för hela det spektrum av mobila datatjänster som skulle kunna användas i den offentliga sektorn. Samtidigt skulle sådana ramavtal underlätta för de aktörer inom den offentliga sektorn som vill införa mobila datatjänster. Det gäller i synnerhet för de aktörer som saknar kunskap om möjliga tillämpningsområden för mobila datatjänster, vad det kostar eller vad tjänsterna skulle kunna göra för deras verksamhet Några exempel Stelacon har på uppdrag av PTS undersökt företagens och den offentliga sektorns innehav av mobila terminaler, användning av mobil kommunikation och applikationer samt intresset av och efterfrågan på 3 G-tjänster 20. Exemplen i detta avsnitt är hämtade i sin helhet från den rapporten. I förhållande till bilden ovan återfinns exemplen både bland enklare tjänster som grupp- eller två vägs SMS, och bland tjänster som kräver mycket verksamhetsutveckling och systemanpassning. -Påminnelse om bilbesiktning via SMS AB Svensk Bilprovning (Bilprovningen) utför besiktning av landets fordon. Verksamheten är rikstäckande, och kunderna är både yrkesförare och privata bilister. Bilprovningen har infört påminnelse om bilbesiktningstider via SMS. Bolaget strävar efter att vara så tillgängligt som möjligt för sina kunder. Ett av motiven till Bilprovningens tjänst är att deras kunder ofta befinner sig i själva fordonet, och att de allra flesta kunderna har tillgång till mobiltelefon. SMSpåminnelsetjänsten ses dels som en ökad service till kunderna, dels bidrar den till ökad effektivitet för Bilprovningen då intäktsbortfallet till följd av glömda tider och tomma bilbesiktningshallar minskar. - Schemaläggning/bemanning för vårdteam för funktionshindrade via grupp-sms I Stockholms stad används grupp-sms för att schemalägga och bemanna vårdteam för funktionshindrade som bor i eget boende. Verksamheten är mycket 20 Stelacon 2003 M-tjänster för företag och offentlig sektor Post- och telestyrelsen 20

23 personalintensiv och kräver bemanning dygnet runt vilket ställer stora krav på schemaläggningen. Totalt uppgår personalstyrkan till 100 personer. Innan grupp- SMS-tjänsten infördes, ägnade personalchefen två timmar per dag för schemaläggning och tillhörande administration. Tack vare grupp-sms till de anställda, kan denna tid användas till andra arbetsuppgifter. -Rapportering av elevfrånvaro till föräldrar via SMS Lärarna i några av Stockholms skolor har möjlighet att via GPRS och handdator rapportera in frånvaro till skolans frånvaroregister. Skolan rapporterar i sin tur omedelbart elevernas frånvaro från lektioner via SMS till barnens föräldrars mobiltelefon. Tjänsten innebär att föräldrarna direkt får besked om deras barn uteblir från lektionerna vilket har betydligt större effekt än det gamla systemet då föräldrarna fick en pappersblankett över sina barns frånvaro med flera dagars fördröjning. Resultatet är bättre närvaro på lektionerna, och minskad administration i skolan genom att pappersblanketterna har försvunnit. -Flygande fordonsinspektioner via dubbelriktad SMS AB Svensk Bilprovning har utvecklat mobildata tjänsten flygande fordonsinspektion åt Polisen. Tjänsten innebar att Polisen kunde genomföra flygande fordonsinspektioner under åren Flygande inspektion av fordon ute på vägarna kunde genomföras via handdatorterminal med GSM-SIM-kort. Trafikpoliserna kunde skicka förfrågan via SMS utifrån fordonets registreringsnummer och ta emot information via SMS från fordonsregistret. Via tjänsten fick Polisen tillgång till fordonsuppgifter och vägregister oavsett tid eller plats. Polisen kunde genomföra oplanerade inspektioner på plats omedelbart när de stoppade ett fordon. -Lastplanering och logistikschema för distribution av drycker Spendrups använder sedan en viss tid tillbaka mobila datatjänster i distributionen av drycker till sina kunder. Spendrups kunder får leverans samma dag som de beställer varorna, något som kräver en omfattande logistikplanering bl a eftersom kunderna är spridda över landet. Totalt används tjänsten av 50 chaufförer, och planerna är att antalet skall utökas till 100 innan årsskiftet 2003/2004. Mobildatatjänsten går i dagsläget över GSM, och chaufförerna använder sig av standardhanddatorer som anpassats för tjänsten. Handdatorerna kan kopplas till bl a scanner och mobila skrivare för kvitto och faktura. Spendrups tjänst för chaufförerna är specialframtagen för bolaget, och en systemintegratör har anlitats för att utveckla och genomföra projektet. Tjänsten medför tidsbesparing eftersom förarna kan anpassa lastning efter färdrutt. Fördelen med detta är att antalet omlastningar minskar. Spendrups tjänst möjliggör även för förarna att föra in och skicka kundspecifik information till de centrala enheterna inom företaget, som senare fungerar som en kunddatabas som ständigt hålls uppdaterad. Fördelarna med Spendrups mobildatatjänst är att den ger kortare ledtider för distribution, Post- och telestyrelsen 21

24 minskat antal omlastningar, samt möjliggör uppdatering och tillgång till aktuell kundinformation till nytta för såväl säljare som chaufförer. Mobildatatjänsten har inneburit förändrade arbetsrutiner för bl a chaufförerna. 5 4 Förare 10:00 Utsedd förare i Ort Y får leverans-order via sin handdator Föraren bestämmer hur lasten i Ort X skall packas för att på bästa sätt anpassas till hans färdrutt i Ort Y Föraren i Ort Y har kännedom om kunspecifik information som är svår att registrera i ett system, exempelvis avvikelser och returgodsvolymer 11:00 Föraren planerar hur han vill att godset skall ligga i hans lastbil. Informationen skickas till Ort X för lastning av gods enligt förarens preferenser 3 Ort X utser förare som arbetar i kundens geografiska område (Y) Distributionspunkt Ort Y 6 2 Distributionspunkt Ort X Varudistribution 9:00 Order går från varudistribution till distributionspunkt Lastbil går från Ort X till Ort Y, lastad enligt Ort Y:s förar preferens Ort Y 7 Förare i Ort Y levererar gods till kund, och hämtar upp kundens returgods, allt enligt förarens preferenser och utan behov av omlastningar Kund 1 Order går från kund till Spendrups Bild 4 Schematisk bild över Spendrups mobiltjänstesystem för distribution av drycker Källa AB Stelacon Bilden beskriver Spendrups mobila datatjänst för distribution av drycker till Spendrups kunder. Tjänsterna bidrar till att korta ledtiderna och därmed ökad service till kunderna som kan lägga ut order samma dag som leverans sker. -Avgångsinformation och bokningsmöjligheter för flygresenärer via SMS och WAP Flygbolaget SAS erbjuder mobildatatjänster till bolagets kunder och till sin personal. Kunderna är mobila d v s på väg till ett resmål eller befinner sig på någon av SAS destinationer. Personalen kan använda samtliga tjänster som är riktade mot flygresenärerna, dock ej tvärtom. Vissa av de mobila datatjänsterna är baserade på SMS andra på WAP. De tjänster som är SMS-baserade är exempelvis information om beräknad avgångstid. Mobila datatjänster via WAP är exempelvis tidtabeller, och möjlighet att boka eller omboka biljetter. SAS personal som ofta flyger stand-by kan via SMS få information om det finns plats kvar på den aktuella flygavgången. SAS mobiltjänster syftar i första hand till att öka tillgängligheten för Post- och telestyrelsen 22

25 bolagets kunder i form av en ytterligare informationskanal. Resenärer som via mobiltjänsten får information om att flyget är försenat kan använda tiden till annat än att vänta på flygplatsen. Tjänsterna medför framförallt ökad service till bolagets kunder Användarna och tjänsterna Det finns många områden för mobila datatjänster där det inte går att ta fram standarderbjudanden, utan där lösningen måste skräddarsys för varje kund och användargrupp. Det är därför viktigt att förstå vad mobila datatjänster kan göra för olika användargrupper och vilka drivkrafter som finns för att införa tjänsterna. Många av de personer som arbetar med underhåll, service och installation använder inte IT i sitt arbete. Erfarenheten och exemplen visar att mobila datatjänster är ett sätt att föra ut IT- användningen, och de produktivitetsvinster den innebär, till de grupper som i dagsläget använder lite eller inget IT-stöd i sitt arbete. En stor andel av de svenska företagen tror dock att mobila datatjänster vänder sig till de personer som arbetar med företagsledning, försäljning, marknadsföring eller information och att de som arbetar med underhåll, service och installation inte är i särskilt stort behov av mobila datatjänster Drivkrafter och hinder Drivkrafterna varierar mellan olika branscher och mellan privat och offentlig sektor. Det är intressant att notera att många av de drivkrafter som tagits upp under intervjuerna 21 och som beskrivs nedan handlar om användningen av mobila tjänster i de delar av organisationerna som tidigare haft relativt låg eller ingen ITanvändning. Några av de drivkrafter som framförts av de företag som har infört mobila datatjänster är följande 22 Nytta för kunderna - mervärde i verksamheten Ökad tillgänglighet för kunder och/eller personal genom en ytterligare kontaktkanal. Användarorganisationernas resonemang är att många 21 Stelacon 2003 M-tjänster för företag och offentlig sektor 22 Stelacon 2003 M-tjänster för företag och offentlig sektor Post- och telestyrelsen 23

26 kunder har tillgång till dator, i princip alla kunder har dock tillgång till mobiltelefon. Att vara tillgänglig för kunderna innebär inte bara ökad service utan är också en konkurrensfördel gentemot andra företag. Resonemanget gäller i synnerhet användarorganisationer vars kunder och intressenter är mobila. För många företag är det en konkurrensfördel att kunna leverera så snart som möjligt efter att kundordern har inkommit. Mobila datatjänster där leveransrutinerna har ändrats, kan innebära kortare ledtider i distributionen och därmed kortare leveranstider. Ökad IT-kompetens bland IT-omogna yrkeskategorier Yrkesgrupper som hittills inte har kunnat använda IT eftersom de arbetar ute på fältet lär sig att använda IT med mobila datatjänster. Mobila datatjänster kan därmed bidra till att sänka tröskeln för att börja använda IT. Ökade möjligheter att attrahera nya personalkategorier Mobila datatjänster ger möjlighet att attrahera nya personalkategorier och kan bidra till att öka rörligheten på arbetsmarknaden. Mobila datatjänster kan vara ett hjälpmedel vid krav på lokalkännedom hos personalen. Inom transportbranschen rekryteras ofta personer som redan arbetar i branschen eftersom dessa förutsätts ha god lokalkännedom. Med positioneringstjänster kan transportföretag rekrytera utanför den egna branschen då kravet på lokalkännedom inte längre behöver vara avgörande för anställning. Företagen kan i ökad utsträckning rekrytera utifrån andra kriterier såsom serviceanda och könsfördelning. Effektivare utnyttjade resurser Mobila datatjänster spar tid och därmed resurser i verksamheten då personalen inte behöver uppsöka kontoret för att utföra administrativa arbetsuppgifter. De administrativa uppgifterna kan utföras ute på fältet och vid pauser i arbetet, exempelvis mellan kundbesök. Enkla mobila datatjänster som SMS kan användas till att påminna kunderna om bokade tider vilket gör att produktions- och intäktsbortfallen minskar. Mindre risk för fel vid registrering av uppgifter Mobila datatjänster för inregistrering av data i olika sorters databaser och affärsstödsystem gör det möjligt för den person som utfört arbetet att Post- och telestyrelsen 24

27 också registrera in uppgifterna i affärsstödsystemet. Detta medför, förutom kortade ledtider och färre personella resurser, att risken för felregistreringar minskar då den som utfört arbetsmomentet själv svarar för registreringen av uppgifterna. Nytta i sjuk- och hälsovården En stor andel anställda inom framförallt omsorgen går i pension inom en snar framtid. Kommande stora pensionsavgångar och ett ökande antal äldre, gör att vård- och omsorgsverksamheten inom kort står inför omfattande rekryteringsbehov. Mobila datatjänster kan bidra till att rekryteringsbehoven till viss del kan minska då personalen kan arbeta på ett effektivare sätt. Mobila datatjänster kan bidra till att minska sjuktalen i vård- och omsorgsverksamheten genom att förbättra arbetsmiljön och minska stressen. En stor andel av personalens tid i dag, går åt till schemaläggning och att ringa runt till extraanställd personal och tiden ute hos vårdtagarna blir då mindre. Om arbetstiden kan användas mer effektivt, kan det bidra till att personalen känner att deras insatser är tillräckliga och av god kvalitet vilket minskar stressen. De hinder för införandet av mobila datatjänster som har tagits upp är följande 23 Användarna vill gärna testa de mobila datatjänsterna innan de bestämmer sig för att investera. Leverantörerna anser att det bistra ekonomiska klimatet inte medger några gratislösningar. Man gör det man får betalt för. Viljan att ta affärsrisker och utveckla testtjänster har avtagit. Vissa intervjuade användare anser att de själva har fått ta ett stort ansvar för att genomföra projektet. De har fått hålla ihop projektet och de leverantörer som ingått i det. Vissa intervjuade användare framhåller att de ofta själva varit drivande och initierat projektet 24. Mobil datakommunikation handlar i stor utsträckning om verksamhetsutveckling till skillnad från mobil taltelefoni. Operatörernas organisationer är ofta inriktade på att hantera massmarknadens taltelefonibehov där de stora volymerna och därmed den största lönsamheten finns. Enligt vissa intervjuade användare är det betydligt enklare att köpa tjänsten broadcast- SMS än dubbelriktad SMS av operatörerna. De traditionella operatörerna arbetar med att anpassa sina organisationer för mobila datatjänster. 23 Stelacon 2003 M-tjänster i företag och offentlig sektor 24 Ett flertal intervjuade organisationer är att betrakta som mycket tidiga användare vilket delvis kan förklara att projektet varit egeninitierat. Post- och telestyrelsen 25

Framväxten av nya mobila marknader förslag till möjliga åtgärder

Framväxten av nya mobila marknader förslag till möjliga åtgärder DATUM RAPPORTNUMMER 17 december 2003 PTS-ER-2003:44 ISSN 1650-9862 Framväxten av nya mobila marknader förslag till möjliga åtgärder FÖRFATTARE Christer Areskoug Förord Förord Post- och telestyrelsen har

Läs mer

M-TJÄNSTER FÖR FÖRETAG OCH OFFENTLIG SEKTOR

M-TJÄNSTER FÖR FÖRETAG OCH OFFENTLIG SEKTOR M-TJÄNSTER FÖR FÖRETAG OCH OFFENTLIG SEKTOR JUNI 2003 SAMMANFATTNING Datoriseringen av näringslivet och offentlig sektor inleddes för ca 30 år sedan i och med stordatorernas intåg i verksamheterna. I dag

Läs mer

ANVÄNDNINGEN AV MOBILA TJÄNSTER OCH INTRESSE AV 3G OCH 3G-TJÄNSTER PÅ KONSUMENTMARKNADEN

ANVÄNDNINGEN AV MOBILA TJÄNSTER OCH INTRESSE AV 3G OCH 3G-TJÄNSTER PÅ KONSUMENTMARKNADEN ANVÄNDNINGEN AV MOBILA TJÄNSTER OCH INTRESSE AV 3G OCH 3G-TJÄNSTER PÅ KONSUMENTMARKNADEN JUNI 2003 SAMMANFATTNING AB Stelacon har på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS) undersökt den svenska konsumentmarknadens

Läs mer

Det blir aldrig något

Det blir aldrig något Per-Olof Persson Det blir aldrig något Det är rena snurren kring det nya europeiska digitala mobilsystemet GSM. Den så viktiga lanseringen på marknaden av ett nytt och dyrbart system liknar mest ett fiasko.

Läs mer

Alltele poäng Alltele reduktion Telia poäng Telia reduktion

Alltele poäng Alltele reduktion Telia poäng Telia reduktion Utvärdering Redovisningskrav 1.8.1 Leveranstider anslutningar. Leverans för erbjudna funktioner och tjänster bör ske enligt följande: Högst 20 arbetsdagar för nybeställning av förbindelse, typ PRI Högst

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2007-02 Mobil telefoni Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för mobilabonnemang

Läs mer

vad kan det göra för mobila användare?

vad kan det göra för mobila användare? artikel Upptäck WWAN med bredband Upptäck WWAN med bredband vad kan det göra för mobila användare? Det blir allt viktigare med en snabb och smidig Internetuppkoppling för att lyckas i arbetet och vara

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

Telia Mobile Premium Services

Telia Mobile Premium Services Telia Mobile Premium Services Innehåll produktinformation Telia Mobile Premium Services 3 Ett komplett erbjudande 4 Sätt priset snabbare själv. Testa nya prismodeller. 5 Teknisk översikt 6 teknik Telia

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster

Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster REMISS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen 08 678 55 93 pamela.davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2003 02-13500 Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster

Läs mer

Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering

Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering Christer Pettersson, Eniro 26 oktober, 2010 Eniro har lanserat tre nya iphone-appar 2010: Eniro Live, PåSjön - och Rejta.se. Två med AR. Från vänster

Läs mer

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt?

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? sten.arvidson@foreningssparbanken.se Affärer på nätet behöver generella och lättillgängliga lösningar för konsumenterna Idag olika metoder

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013?

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Åsa Lindskog Konsumentmarknadsavdelningen Post- och telestyrelsen Johnny Leidegren Leidegren Consulting Projektledare, storskaliga projektet i Sjuhärad

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Sida 1 av 33 Användarguide SmartSMS 3.1 Version 1.0 Document name: SmartSMS31_Guide.docx Issued by: Date: 2011-08-04 Reg.

Läs mer

Hur du utvecklar ditt företag med Unified Communications Per Björklund, Efftel,

Hur du utvecklar ditt företag med Unified Communications Per Björklund, Efftel, CONNECTING DYNAMIC COMPANIES Hur du utvecklar ditt företag med Unified Communications Per Björklund, Efftel, 2010-04-28 2 DFS Nätverket Kommunikationsteknik Agenda 1 2 3 Introduktion Om Unified Communications

Läs mer

Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013

Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013 Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013 Nytt avtal för telefoni startar den 1 oktober 2013 Östersunds kommun har nu tecknat ett nytt avtal som gäller telefoni. Både fast och mobil telefoni kommer att påverkas

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8)

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Bilaga 5 Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Konkurrensavdelningen Företagsuppgifter Jämför avsnitt 5.2 i Beslutsutkastet 10-1282 Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

RAPPORTNUMMER 6 februari 2008 PTS-ER-2008:3 ISSN DIARIENR eförvaltning

RAPPORTNUMMER 6 februari 2008 PTS-ER-2008:3 ISSN DIARIENR eförvaltning DATUM RAPPORTNUMMER 6 februari 2008 PTS-ER-2008:3 ISSN 1650-9862 DIARIENR 08-375 eförvaltning Innehåll 1 Uppdraget...5 2 Tillhandahållna e-tjänster...5 3 Planerade e-tjänster...5 4 Användningen av e-tjänsterna...6

Läs mer

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE 1. Allmänt 1.1 Posten Meddelande AB (nedan kallat Posten) erbjuder myndig konsument och företag tjänsten Riktiga vykort (hädanefter kallad tjänsten)

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

DNSSEC Våra erfarenheter

DNSSEC Våra erfarenheter DNSSEC Våra erfarenheter Torbjörn Carlsson Chef.SE Registry tobbe@iis.se Tillväxt 0 2000 172 000! Kunskap byggd på Kunskap byggd på erfarenhet erfarenhet Projektstart, 1999 Signering av.se-zonen, september

Läs mer

Privatpersoners användning av innehållstjänster

Privatpersoners användning av innehållstjänster DATUM RAPPORTNUMMER 12 augusti 2005 PTS-ER-37 ISSN 1650-9862 Privatpersoners användning av innehållstjänster FÖRFATTARE Förord Förord Post- och telestyrelsen, PTS, har i regleringsbrevet 2005 fått i uppdrag

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-05-22 Dnr: 16-11655 1(5) SA - Enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande Karin Fransén karin.fransen@pts.se Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 Post-

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor

Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor 1(6) Sten Arvidson Cajsa Ekberg Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor I detta dokument beskrivs marknaden 2011 för elektronisk legitimering och underskrift

Läs mer

Användarmanual Utlandsportalen DBAI

Användarmanual Utlandsportalen DBAI Användarmanual Utlandsportalen DBAI Innehåll Första gången du loggar in Inställningar för din utlandstjänst, Utlandsportalen DBAI Hur du söker efter företag Hur du beställer en rapport Om företaget du

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder!

En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder! En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder! Vi har nu tagit fram en lösning som gör det enklare och smidigare än tidigare att på egen hand köpa

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

I år kan du välja vilken musik du vill under julen.

I år kan du välja vilken musik du vill under julen. Foto: Per Magnus Persson / Johnér I år kan du välja vilken musik du vill under julen. Telia erbjuder nu en skönare musikupplevelse med Spotify. Öppna och läs mer! Telia... Vi ger dig en skönare musikupplevelse!

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

R130212. Manual: DGC Mobil anknytning Att komma igång med mobildata och MMS

R130212. Manual: DGC Mobil anknytning Att komma igång med mobildata och MMS R130212 DGC One, Sveavägen 145, 104 35 Stockholm. Telefon 08-506 106 00. Internet www.dgc.se 1 (8) 2.1 Mobildata och Internetdelning 3 2.2 MMS 4 3.1 Mobildata 4 3.2 MMS 6 4.1 Mobildata 7 4.2 MMS 7 5.1

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box 5398 102 49 Stockholm anders.ohnfeldt@pts.se 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4)

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

TeliaSoneras syn på öppenhet

TeliaSoneras syn på öppenhet TeliaSoneras syn på öppenhet Inledning Begreppet öppenhet har många dimensioner och tolkningar. Det definieras också på olika sätt av olika aktörer inom telekom- och Internetbranschen. För slutanvändare

Läs mer

http://portal.exxonmobil.com portal.exxonmobil.com eom Användarinstruktioner ndarinstruktioner

http://portal.exxonmobil.com portal.exxonmobil.com eom Användarinstruktioner ndarinstruktioner http://portal.exxonmobil.com portal.exxonmobil.com eom Användarinstruktioner ndarinstruktioner Säker åtkomst till ExxonMobils portal http://portal.exxonmobil.com Skriv in ditt användarnamn: eu... Skriv

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11 Boka mobilt med WAP! Innehållsförteckning Mobilt Internet med WAP 2 Hur får man igång det? 3 Så loggar du in i systemet 4 Så väljer du dag och objekt 5 Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten BREDBAND 1000 MBIT REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv väljer och aktiverar leverantör av bredband, telefoni, TV och andra digitala

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni Den här broschyren handlar om mobiltelefoni. Det finns

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

DIBS Manager. En introduktion till ditt administrationsverktyg på Internet

DIBS Manager. En introduktion till ditt administrationsverktyg på Internet DIBS Manager En introduktion till ditt administrationsverktyg på Internet Innehåll 1. INFORMATION TILL DIG SOM HAR ADMINISTRATÖRSRÄTTIGHETER I DIBS MANAGER... 3 1.1 Välj eget lösenord...3 1.2 Specificera

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning Liberaliseringen av den svenska telekommunikationsmarknaden har bidragit till att öka konkurrensen inom branschen. Den ökade konkurrensen har i sin tur inneburit betydande prissänkningar på många teletjänster.

Läs mer

Mobil marknadsföring för köpcenter

Mobil marknadsföring för köpcenter Mobil marknadsföring för köpcenter Genom att erbjuda butikerna ökad synlighet inom ert köpcenter ger ni möjlighet till ökad försäljning för dem och en ny intäktskälla för er. CliqTags tillsammans med beacons

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

UaFS 2/2007 00.36 Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR TELEFONANVÄNDNING. 1 Allmänt sid 1.1 Allmänt 1 1.2 Definitioner/förklaringar 2

UaFS 2/2007 00.36 Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR TELEFONANVÄNDNING. 1 Allmänt sid 1.1 Allmänt 1 1.2 Definitioner/förklaringar 2 Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR TELEFONANVÄNDNING Fastställda av kommunstyrelsen den 27 september 2006, 235 (tidigare regler antagna den 31 mars 2004, 69 upphävs) Innehållsförteckning 1 Allmänt sid 1.1 Allmänt

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2013

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2013 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2013 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Innehåll Innan du startar...1 Komma igång med programmet MobiTime...1 Ladda ned tidtabeller... 4 Uppdatera tidtabeller...7

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 1 AFFÄRSRESOR Reseindustrins affärsområden 2007 Total omsättning 236 miljarder Sysselsätter 160

Läs mer

Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21

Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21 Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21 Sida 1 Sammanfattning Mobiltäckningen i Sölvesborgs kommun är till stora delar men det skiljer en del beroende på vilken nättyp och vilken operatör

Läs mer

AVROPSAVTAL. Mobil Kommunikation

AVROPSAVTAL. Mobil Kommunikation Rikspolisstyrelsen AVROPSAVTAL avseende Mobil Kommunikation 2008-06-27 mellan Rikspolisstyrelsen och TeliaSonera Sverige AB Bilaga A Priser Version 1.0 PVS-937-3236/08 Postadress Box 12256 102 26 Stockholm

Läs mer

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT Anslut ett fibernät till ert område 1 Fiber till ditt hushåll Nu har du möjligheten att ansluta dig till det senaste inom nöje och kommunikation. Genom en fiberanslutning via oss uppgraderar du ditt hem

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Innehåll. Hur du beställer en investigation Hur du ser de investigations du beställt Hur du tar fram rapporten då den är klar

Innehåll. Hur du beställer en investigation Hur du ser de investigations du beställt Hur du tar fram rapporten då den är klar Användarmanual DBAI Innehåll Första gången du loggar in Inställningar för din utlandstjänst, DBAI Hur söker du efter företag Hur beställer du en rapport Om företaget du söker inte finns i DBAI Hur du beställer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS INTERNA RIKTLINJER 1(9) Datum 2015-12-17 RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS Fastställd av generaldirektören Göran Marby att gälla från och med den 17 december 2015. Innehåll: OMFATTNING OCH

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport juli - september 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2013

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2013 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Årsrapport 2013 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Mobila tjänster för ökad service

Mobila tjänster för ökad service Mobila tjänster för ökad service Hans Dahlberg Affärschef, Mobila applikationer och telematik 2009-03-05 1 Mars 2009 Fyra nya trender 1 Settler Corporations 2 Nomad Corporations 3 IT-societeten 4 Infomaniacs

Läs mer

Datum bilaga 1b Dnr

Datum bilaga 1b Dnr Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende samhällsekonomiska undersökningar inom områdena spektrum, bredbandsinfrastruktur och samhällsomfattande tjänster, bilaga 1b till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen Webbenkät utvecklad av Stilit AB Bakgrund Detta dokument innehåller en snabb instruktion för att på ett enkelt sätt komma igång med NOSACQ-50 enkätundersökningen.

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

2014-09-26 Stockholm

2014-09-26 Stockholm 2014-09-26 Stockholm E-handel till nya nivåer 2014-05-05 Prognos för 2014: 42,5 miljarder kronor 50 42,5 40 30 20 10 4,9 6,8 9 14,3 17,7 20,4 22,1 25 27,7 31,6 37 0 15 procent tillväxt under Q2 25% 20%

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2016 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer