Utveckling och lansering av en Androidapplikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling och lansering av en Androidapplikation"

Transkript

1 Utveckling och lansering av en Androidapplikation Toni Malila Examensarbete Informations- och medieteknik 2013 Toni Malila

2 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Identifikationsnummer: Författare: Arbetets namn: Handledare (Arcada): Informations- och medieteknik Toni Malila Utveckling och lansering av en Android-applikation Uppdragsgivare: Sammandrag: Arbetet handlar om utvecklandet av en Android-applikation, lanseringen av applikationen på Google Play och en beskrivning över hur man kan öka nerladdningar för den lanserade applikationen. Applikationen som utvecklas är en stämpelklocka där användare med NFC-taggar kan identifiera sig och logga sina arbets- eller projekttimmar. Arbetet består av fyra delar, en teoretisk del där de använda verktygen och teknologierna presenteras kort och förklarar deras anknytning till utvecklingen. I andra delen presenteras lanseringsprocessen ur en allmän synvinkel med Google Plays riktlinjer. Den tredje delen består av utvecklingsprocessen för applikationen. Där presenteras applikationens funktionsprincip och lösningar för de viktigaste funktionerna i applikationen. I fjärde delen presenteras lanseringen av den utvecklade applikationen. I slutet av arbetet tas det upp några metoder för att öka nerladdningar för den lanserade applikationen, samt presenteras nerladdnings statistik för den utvecklade applikationen. Nyckelord: Android,NFC,Google Play, lansering, utveckling Sidantal: Språk: Datum för godkännande:

3 DEGREE THESIS Arcada Degree Programme: Identification number: Author: Title: Supervisor (Arcada): Information and Media Technology Toni Malila Development and launching of an Android application Commissioned by: Abstract: The thesis is about the development of an Android application, launching of the application on Google Play and a description of how to increase the number of downloads for the launched application. The developed application is a punch clock where users can use NFC-tags to identify themselves and log time used on projects or at work. The thesis consists of four parts. A theoretical part that consists of a presentation of the technologies and tools used in the project, and what parts they played in the project. In the second part the launch of an application on Google Play will be presented from a general perspective using the guidelines of Google Play. The third part consists of the development of the application, where key elements in the development will be presented. In the fourth part the launch of the developed application will be presented. At the end of the project some methods to increase the number of downloads for the application will be presented along with some download statistics for the application developed in this project. Keywords: Number of pages: Language: Date of acceptance: Android,NFC,Google Play, launching, development Swedish

4 OPINNÄYTE Arcada Koulutusohjelma: Tunnistenumero: Tekijä: Työn nimi: Työn ohjaaja (Arcada): Tieto ja Mediatekniikka Toni Malila Android-sovelluksen kehitys ja julkaisu Toimeksiantaja: Tiivistelmä: Työ kertoo Android-sovelluksen kehityksestä, sovelluksen julkaisemisesta Google Play:ssä ja selvitys miten julkaistulle sovellukselle voi saada enemmän latauksia.kehitetty sovellus on kellokortti-sovellus jossa käyttäjät voivat tunnistautua NFCkorteilla ja kirjata työtuntinsa tai projektissa käyttämänsä ajan. Työ koostuu neljästä osasta. Ensimmäisessä osassa esitetään työkalut ja teknologiat joita käytettiin sovelluksen kehityksessä. Toisessa osassa esitetään sovelluksen julkaisu prosessi yleisestä näkökulmasta, käyttäen Google Play:n ohjeita. Kolmannessa osassa käsitellään sovelluksen kehitysvaihe. Tässä osassa esitellään sovelluksen toimintaperiaate sekä käydään läpi tärkeimpien toimintojen ratkaisutavat. Neljännessä osassa esitellään kehitetyn sovelluksen julkaisu Google Play:ssä. Työn lopussa esitellään menetelmiä joilla voi saada enemmän latauksia jo julkaistulle sovellukselle, sekä esitellään kehitetyn sovelluksen lataus statistiikkaa. Avainsanat: Android,NFC,Google Play, lanseeraus, kehitys Sivumäärä: Kieli: Hyväksymispäivämäärä: Ruotsi

5 INNEHÅLL 1 Inledning Lanseringsmetoder Förberedning för lansering Introduktion Förberedande av material och andra resurser Förberedande av applikationen Lansering av applikationen Byggande av lanseringsfärdiga applikationen Förberedande och testning av applikationen Lansering på Google Play Utdelning via epost Utdelning på webbsida Utvecklingteknologier Android NFC SQL Allmänt om SQL SQLite Eclipse Java Utvecklingsprocessen Planering och kravställning Användargränssnittet Lösning av kravställningarna Användarhantering i databas Skrivande och modifierande av NFC-taggar Användare kan identifieras av applikationen med NFC-taggar Användare kan logga in, till lunch och ut Exportering av databaserna Lanseringsprocessen Förberedningar Kompilering och signering Google Play lansering Hur öka nerladdningar... 33

6 6.1 Metoder Applikationen Användarvärderingar Marknadsföring Process Resultat och analys slutsatser Källor Bilagor... 42

7 Figurer Figur 1. De olika stegen i förberedning för lansering Figur 2. Diagram över applikationens användargränssnitt Figur 3. Huvudmeny och användaraktivitet vyn av applikationen Figur 4. Användar-och databashanteringsvyn från applikationen Figur 5. Användardatabas exempel Figur 6. Funktionen onnewintent Figur 7. Loggdatabas exempel Figur 8. Totala installeringar Figur 9. Aktiva installeringar Tabeller Tabell 1. Förhållande mellan ikon storlek och skärmdensitet... 31

8 FÖRKORTNINGAR SDK API NDK NFC RFID SQL ANSI ISO XML IDE ADT JVM APK RAM EULA JDK CSV CA Software Development Kit Application Programming Interface Native Development Kit Near Field Communication Radio Frequency Identification Structured Query Language American National Standards Institute International Organization for Standardization Extensible Markup Language Integrated Development Environment Android Development Tools Java Virtual Machine Application Package File Random Access Memory End User License Agreement Java Development Kit Comma-Separated Values Certificate Author

9

10 1 INLEDNING Arbetet handlar om utvecklingen av en Android-applikation, lanseringen av den på Google Play och metoder för att få bättre synlighet och därmed mera nerladdningar för applikationen. I dagens läge när hundratals applikationer lanseras dagligen på webbaffärer är det lätt att egna applikationer blir borttappade mellan massorna. I arbetet presenteras några metoder för att se till att applikationen inte blir bortglömd och istället får sin andel av nerladdningar. Syftet med projektet är att klargöra lanseringsprocessen av en Android-applikation på Google Play, samt att presentera metoder för att öka antalet nerladdningar för applikationen. I arbetet beskrivs i stora drag utvecklandet av en Android-applikation som sedan lanseras som ett praktiskt exempel. Applikationens kravförställningar presenteras och hur dessa är lösta i utvecklingsskedet, samt presenteras en diagram över användargränssnittet. I kapitlet Lanseringsprocessen beskrivs steg för steg hur lanseringsprocessen gick till för applikationen som utvecklades för det här arbetet. Dessutom beskrivs lanseringsprocessen ur en allmän synvinkel enligt Google Plays riktlinjer i kapitlet Lanseringsmetoder. Där beskrivs vilka steg bör tas när man förbereder sig för lanseringen av applikationen som t.ex. förberedande av marknadsföringsmaterial och en ikon för applikationen, samt förberedande av applikationen till ett format som kan sedan lanseras på Google Play och via andra källor. I slutet av arbetet presenteras några metoder för att få mera nerladdningar för en lanserad applikation. Metoderna är t.ex. att marknadsföra applikationen på sociala medier samt få värderingar för applikationen, vilket förklaras noggrannare i nämnda kapitlet. Fokus av arbetet är att klargöra lanseringsprocessen så att läsaren får en bild av vad det egentligen går ut på och hur man kan därmed förbereda sig för lanseringen redan vid utvecklingsskedet och att förstå hur Google Play indexerar och väljer att visa applikationer, samt hur detta kan påverkas. Applikationen som utvecklas och lanseras fungerar som en stämpelklocka som använder sig av NFC-taggar för att identifiera olika användare. NFC-taggarna är små enheter som t.ex. klistermärken eller kort med inbyggda mikrochips som kan med hjälp av trådlös teknologi spara små mängder data i sig själva. Användarna kan efter identifieringen göra en loggning för när de kommer till arbetet, går på lunch samt återvänder från lunch 10

11 och loggar ut. Loggningarna och användarna sparas i lokala databaser som kan exporteras till csv-filer som är enkelt läsbara med datorer. Arbetet fokuserar inte på marknadsförningsdelen av applikationen, fastän metoderna som presenteras för att få mera nerladdningar kan ses som marknadsförning. 2 LANSERINGSMETODER I detta kapitel presenteras lanseringsprocessen ur en allmän synvinkel där de olika delmomenten och möjligheterna för lansering av en Android-applikation beskrivs oberoende av applikationens typ. I nästa kapitel gås igenom hur applikationen som utvecklades för detta arbete lanserades i praktiken. Lanseringen av en applikation kan delas in i två huvuddelar, förberedelse av applikationen för lansering och lansering av applikationen. I förberednings-delen kompileras en färdig applikation som användare kan ladda ner och installera på sina Android-enheter. I lanserings delen släpps applikationen till allmänheten, säljs och distribueras till användare. (Publishing Overview) 2.1 Förberedning för lansering I det här avsnittet gås förberedningar igenom för att få en lanseringsfärdig applikation i.apk-format(application package file) som kan uppladdas till en applikationsaffär som Google Play eller utdelas direkt till användare Introduktion För att kunna lansera applikationen till användare måste ett lanseringsfärdigt paket byggas av applikationen som användare kan installera och köra på sina Androidenheter. Paketet innehåller kompilerad källkod, resurser och manifest fil, som är en fil 11

12 som presenterar nödvändig information om applikationen till Android-systemet. Paketet innehåller alltså samma data som avlusningspaketet och båda paketen byggs upp med samma programvara. Skillnaden mellan avlusningspaketet och lanseringsfärdiga-paketet är att lanseringsfärdiga-paketets.apk-fil är signerat med utvecklarens egna certifikat och optimerad med zipalign-verktyget. Zipalign-verktyget gör att all okomprimerad data som t.ex. bilder eller raw-filer är grupperade i 4-bytes grupperingar. Det möjliggör att alla delar kan åtkommas direkt med mmap()-funktionen även om de innehåller binär data med grupperings begränsningar. Mmap()-funktionen är ett Unix system anrop som beskriver filer och enheternas placering i minnet. Fördelen med detta är en minskning i mängden RAM(Random Access Memory) som används när applikationen körs.(zipalign) Förberedningen kan indelas i fem olika huvudsteg enligt Googles rekommendationer varav varje innebär några mindre arbeten beroende på hur applikationen kommer att utdelas, stegen kan ses i figur 1 nedan.(preparing for Release) Figur 1. De olika stegen i förberedning för lansering (Preparing for Release) 12

13 2.1.2 Förberedande av material och andra resurser För att lansera en applikation behöver man åtminstone ett certifierat nyckelpar för signering av applikationen och en ikon för applikationen. Nedan presenteras dessa i mer detalj. Android kräver att varje applikation är digitalt signerad med utvecklarens privata nyckel. Med hjälp av certifikatet kan man sedan identifiera utvecklaren för Googles tjänster och därmed bygga ett förtroende mellan utvecklaren och Google, samt dess applikationer. Med förtroende menas att utvecklaren kan identifiera sig med Google som applikationens riktiga ägare och utvecklare och kan därmed använda sig av Googles olika tjänster. Certifikatet som man använder behöver inte vara signerad av en utomstående certifieringsauktoritet, utan det kan vara självsignerat. Google rekommenderar att certifikatet är i kraft längre än förväntade livslängden för applikationen men rekommenderas vara åtminstone 25 år. För att certifikatet skall godkännas bör det dessutom ha ett utgångsdatum senare än 22 oktober 2033, i andra fall kan applikationen som signerats med nyckeln inte uppladdas till Google Play. Det godkänns inte heller att applikationen signeras med en avlusningsnyckel som automatiskt genereras när applikationen utvecklas med Eclipse ADT. (Signing your Applications) Ifall applikationen använder sig av vissa tredje parts tjänster eller regeluppsättningar kan en extra nyckel krävas. Den nya nyckeln innehåller paketnamnet av applikationen tillsammans med SHA1 fingeravtrycket av utvecklarens nyckel som använts för att signera applikationen. Ett exempel är ifall applikationen använder sig av MapView-klassen som är en del av Google Maps externa regeluppsättningar, då måste applikationen registreras med Google Maps tjänsten för att erhålla en Maps API key. Applikationen behöver en ikon som används för att identifiera applikationen på enheten för att kunna startas. Dessutom är den synlig på olika ställen på Android-enheten som inställningarna för alla applikationer, enhetens nerladdningar och i Google Play för att visa någonting fysiskt åt användare för att representera applikationen. Ikonen kan vara i flera olika storlekar beroende på enheten den är utvecklad för, men utöver dessa storlekar som beror på applikationen måste man ha en version med storleken 512x512 pixel 13

14 som används av Google Play på olika ställen, som på webbsidan av Google Play applikationen. Google rekommenderar att man använder en EULA(End User Licence Agreement) för applikationen. EULA:n är ett juridiskt avtal mellan användaren och utvecklaren som specificerar hur applikationen får och inte får användas. Den kan hjälpa stöda utvecklarens rättigheter och dess immaterialrätt. EULA:n är inte en standard utan bör skrivas själv eller använda sig av färdiga modeller som kan hittas på nätet. (EULA) Beroende på hur applikationen lanseras behövs dessutom marknadsförnings material för att stöda applikationen genom att beskriva den för användaren och dessutom ge en bild av applikationen utan att användaren behöver ladda ner den. Ifall applikationen publiceras på Google Play krävsproduktinformation och åtminstone två skärmbilder av applikationen. Man kan även ladda upp olika upplösningars reklam eller en videolänk som visas på Google Play. (Graphic and Image Assets) (Preparing for Release) Förberedande av applikationen När man har förberett allt material från föregående avsnitt, kan man börja förberedandet av applikationens källkod och andra resurser för lansering. Om man inte redan valt ett lämpligt paketnamn för applikationen, skall man göra det nu. Namnet kan inte ändras efter att det getts ut åt användare och skall därför vara lämpligt för hela applikationens livslängd. Namnet skall vara unikt eftersom det används för att identifiera applikationen. Vanligtvis används Javas namngivningspolicy, com.domain.app, där com tyder på en kommersiell produkt, domain är vanligen namnet på företaget och app beskriver applikationen. Applikationens loggningsfunktion skall avstängas för att applikationen skall kunna lanseras. Alla logfiler och möjliga statiska test filer skall också tas bort från projektet. 14

15 Alla onödiga filer skall tas bort eftersom de kan förhindra kompileringen av applikationen och göra att den beter sig oförväntat. Manifest-filen skall kollas att den innehåller alla använda tjänster och alla oanvända ska tas bort. Dessutom skall man se till att Android-operativsystem versionerna är rätt definierade i manifest-filen ifall applikationen innehåller någon funktionalitet som inte finns i alla Android-versionerna. Ifall applikationen använder sig av anslutningar till servrar eller andra fjärrtjänster skall man se till att adresserna till dessa är de som skall användas i slutmiljön. Ifall applikationen kommer att utdelas via Google Play kan man sätta till Google Play Licensing till applikationen. Det ger utvecklaren kontroll över applikationen efter att användaren köpt den så att man kan t.ex. avgränsa viss funktionalitet för en bestämd tid för marknadsförnings syften. Vanligtvis används Licensing för att ge ut en gratis version av en vanligen avgiftsbelagd applikation, och m.h.a Licensing begränsas funktionaliteten av applikationen så att den inte motsvarar den betalda versionen. (Preparing for Release)Licensing fungerar på så sätt att när applikationen startas förfrågar den Google Play licens statuset för den nuvarande användaren och kan därmed tillåta eller neka åtkomst till funktionalitet av applikationen. (Application Licensing) 2.2 Lansering av applikationen När applikationen är färdigt konfigurerad skall den byggas till en lanseringsfärdig apkfil som är signerad och optimerad. För detta kan man använda Java Development Kit(JDK) som har verktygen Keytool och Jarsigner som signerar filen. Och därefter för kompilerande och optimerande av filen kan man använda Android SDK:s funktioner Byggande av lanseringsfärdiga applikationen 15

16 Man kan göra hela processen med Eclipse ADT. Den har en inbyggd funktion som heter Export Wizard vilken steg för steg kompilerar applikationen, signerar den med användarens privata nyckel vid behov skapas även ett nyckelpar och optimerar applikationen med zipalign -verktyget. Förutom Eclipse ADT kan man också göra processen med Ant -skriptet, som är en Java-kompilator som fungerar med en kommandotolk, som är inkluderat i Android SDK:n. Skriptet utför samma process och ger samma resultat som Eclipse ADT Förberedande och testning av applikationen När applikationen är i lanseringsformat rekommenderar Google att den installeras och testkörs på en fysisk enhet med slutmiljöns nätverks möjligheter och möjliga andra tjänster. Det innebär att kolla möjliga servrar och deras säkerhet, prestanda och konfigurationer och att all data på servern är tidsenlig. Dessutom rekommenderas det att applikationen körs åtminstone på en smarttelefon och en pekplatta för att se att användargränssnittet fungerar på båda och att både prestandan och batteriets livslängd är tillfredställande. Google rekommenderar att vid testning av applikationen på en fysisk enhet att prova ha enheten i både horisontellt läge och vertikalt läge, vilket innebär att luta enheten 90 grader så att skärmen anses vara horisontellt och se att allting fortfarande ritas rätt på skärmen. Dessutom skall man se till att applikationen hålls i samma vy under ändringen mellan de två olika lägen. Ifall applikationen är beroende av nätverksanslutning, SMS, Bluetooth eller GPS borde applikationen testas med dessa avstängda för att se hur den reagerar. (What To Test) Lansering på Google Play Om man väljer att lansera en applikation på Google Play får man tillgång till flera verktyg som erbjuds av Googles utvecklar webbsida. Verktygen innebär funktioner för analys av applikationens försäljning, identifiering av trender på marknaden, kontroll över 16

17 till vem applikationen är tillgänglig för och tjänster för att öka inkomsten av applikationen som applikations lisensering och in-app billing som gör det möjligt att dela ut betalda tjänster inom applikationen. Vissa spel använder dessa funktioner för att sälja t.ex. mera nivåer som gör spelet på ett sätt längre. Lanserande av en applikation på Google Play kan ses som en process med tre steg. I första steget förbereds marknadsförnings material som presenteras i föregående avsnitt. Under andra delen kan man konfigurera i vilka länder man vill att applikationen är tillgänglig, för vilka språk och hur mycket den kostar i de olika länderna ifall man väljer att ha ett pris på applikationen. Man kan välja att lägga till information om applikationen som typen av applikation, kategori och innehålls klassificering. Typen av applikation är antingen spel eller annan applikation, dessa indelas sedan ännu i flera olika kategorier. Innehålls klassificeringen tyder på åldersgränsen för applikationen med fem olika nivåer. Sedan kan man ladda upp applikationen och hela paketet sparas som en skiss som inte ännu är tillgänglig för allmänheten. Sista steget är att kolla igenom allt material man laddat upp och alla konfigureringar. Efter det kan man trycka på en Publish knapp för att göra applikationen tillgänglig för allmänheten. (Publishing Overview) Utdelning via epost Snabbaste och enklaste sättet att dela ut en applikation är via epost. Det räcker att kompilera applikationen till en apk-fil som beskrivits tidigare och därefter sätta det som bilaga till ett vanligt epost som skickas till användaren som man vill ge den åt. När användaren öppnar eposten med sin Android-enhet identifierar operativsystemet bilagan och öppnar en Installera nu -knapp åt användaren. För att det skall fungera förutsätts att användaren har tillåtit installation av applikationer från oidentifierade källor på sin enhet och öppnat eposten med nativa Gmail-applikationen. Risken med att lansera applikationen via epost är att användarna kan lätt skicka vidare eposten och därmed dela ut applikationen till vem som helst. 17

18 2.2.5 Utdelning på webbsida För att lansera applikationen på en egen webbsida måste man kompilera applikationen som normalt och sedan ladda upp den till webbsidan med en länk till filen. Webbsidan kan vara på en privat eller en enterprise server, det har ingen skillnad från applikationens synvinkel vilken som används. Användaren kan sedan öppna länken med sin Android-enhet som automatiskt laddar ner och installerar applikationen förutsatt att inställningarna är konfigurerade på samma sätt som i utdelning via epost. 3 UTVECKLINGTEKNOLOGIER I detta kapitel presenteras olika verktyg och teknologier som används vid utvecklingen av den utvecklade applikationen och försöker förklara sammankopplingen mellan dessa. 3.1 Android Android är ett Linux-baserat operativsystem med öppen källkod främst för mobiltelefoner och pekplattor som första gången lanserades 2007 av Google. I februari 2012 hade totala antalet aktiva användare överstigit 300 miljoner och numera aktiveras mer än en miljon nya Android-enheter dagligen.(android, the world s most popular mobile platform) När detta arbete skrevs var den nyaste versionen av operativsystemet 4.4 som har projektnamnet KitKat. Google och Open Handset Alliance erbjuder en Software Development Kit(SDK) gratis till allmänheten. Den innehåller all information, API(Application Programming Interface) regeluppsättningar och verktyg för att göra applikationer med Java för Android. Systemet är utvecklat att vara plattformsoberoende vilket innebär att applikationerna kan lätt användas på flera olika fysiska enheter med avvikande hårdvara. Det finns också en Native Development Kit(NDK) som ger utvecklare tillgång till nativ kod. NDK:n är vanligen inte plattformoberoende men kan däremot vara effektivare i vissa fall. (The Android OS) 18

19 3.2 NFC NFC står för Near Field Communication och är en trådlös kommunikationsteknologi med låg bandbredd mellan två enheter med NFC-funktionalitet. Kommunikationen fungerar med frekvensen 13,56 MHz som också används av RFID(Radio Frequency Identification). Till skillnad från RFID som har en lång räckvidd har NFC en kort räckvidd och fungerar endast på mycket kort avstånd. NFC:s korta räckvidd anses göra data överföringen mer pålitlig i och med att båda parterna måste hämta enheterna mycket nära varandra för att kommunikationen skall ske. (Coskun, Ok och Ozdenizci 2011 s.1) NFC teknologin möjliggör kommunikation mellan en mobiltelefon med NFC-möjlighet och en annan mobiltelefon med samma möjlighet, en NFC-läsare eller med ett elektroniskt kretskort med NFC-teknologi som kallas för NFC-tag. Möjliga framtida och redan nuvarande teknologier som kan utnyttja NFC-teknologin är elektroniska betalningar, identifiering, tillgångskontroll, innehålls fördelning, data- och penningtransaktioner och sociala tjänster.(coskun, Ok och Ozdenizci 2011 s.1) 3.3 SQL Structured Query Language(SQL) är ett programmeringsspråk för hantering av data i relationsdatabaser. Det utvecklades av IBM på 1970-talet för att hantera data i deras nya databassystem. År 1979 lanserade Relational Software, nuvarande Oracle, en kommersiell modifierad version av SQL som kallades för Oracle V Allmänt om SQL Numera är SQL en certifierad standard av både ANSI(American National Standards Institute) och ISO(International Organization for Standardization) som erbjuder många funktionaliteter såsom stöd för XML(Extensible Markup Language), reguljära uttrycks matchande, rekursiva sökningar och mycket flera. För att SQL standarden är så bred har det lett till att flera av de stora databas mjukvarorna som t.ex. MySQL och PostgreSQL 19

20 inte stöder hela standarden. Dessutom är hanteringen av datalagring och indexering inte tillräckligt bra definierad vilket leder till att de olika databas mjukvarorna är sällan kompatibla även om de alla baserar sig på SQL. (SQL (Structured Query Language)) Fastän alla olika versioner av SQL inte stöder hela standarden, stöder de alla ändå de viktigaste funktionerna som är SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT och WHERE. Av dessa funktioner byggs sedan SQL-frågor vilka skickas från en klient till en server där databasen finns. Servern kan sedan på basis av frågan räkna ut ett svar och returnera det till klienten. Det möjliggör grunderna till både lagring, hantering och sökning av data. (SQL (Structured Query Language)) SQLite SQLite är ett bibliotek som implementerar en självständig och serverlös SQL databas i form av en drivrutin. All kod för SQLite tillhör allmän domän, vilket innebär att den är gratis att använda för både kommersiellt och privat användning. Den används exempelvis av många stora företag och projekt som Google, Firefox webbläsaren, Dropbox och Skype. (About SQLite) SQLite behöver inte en separat server process, utan istället läses och skrivs data direkt till vanliga diskfiler. Det innebär att SQL databasen med alla tabeller och funktionalitet finns lagrat lokalt på enheten i en fil på disksystemet. Filformaten för databasen fungerar på flera plattformer som 32-bit och 64-bit, samt på big-endian och little-endian arkitekturer. (About SQLite) Biblioteket med all funktionalitet kan vara mindre än 350KB i storlek, beroende på plattformen och kompilatorns optimeringsinställningar. Den lilla storleken gör SQLite till ett populärt alternativ för enheter med begränsat minne som t.ex. mobiltelefoner och MP3-spelare. Även om databasen fungerar med mycket lite minne, ökar hastigheten av funktionaliteten ifall databasen har mera minne till sitt förfogande.(about SQLite) 20

21 3.4 Eclipse Eclipse är ett samfund för öppen källkod som fokuserar på att erbjuda en omfattande utvecklingsplattform och applikationsramverk för mjukvaruutveckling. Eclipseprojektet är ursprungligen utgivet av IBM år 2001 till öppna källkods samfundet samtidigt som IBM grundade Eclipse-konsortiet. Konsortiet bestod av IBM:s partners och av konkurrenter. Numera förknippas konsortiet med Eclipse IDE(Integrated Development Environment) som är plattformen som IBM stödde utvecklingen av med olika bidrag samt kodningsläger. (Eclipse IDE project resources) Eclipse IDE:n kan utvidgas med olika mjukvarukomponenter som kallas för plug-ins. För Android-utveckling finns ADT(Android Development Tools)-plugin. Den erbjuder ett grafiskt användargränssnitt för funktioner från SDK-verktygen och ett verktyg för skissning och utveckling av ett användargränssnitt till applikationen. Eftersom det är en plugin har den förutom sin egna funktionalitet också all funktionalitet som Eclipse IDE:n erbjuder till Java-utveckling. (Android Developer Tools) 3.5 Java Java är ett objektorienterat högnivå programmeringsspråk som används på över 50 miljoner datorer och miljarder av apparaturer runt världen. Java plattformen består av två huvudkomponenter, Java Application Programming Interface(API) som är en regeluppsättning av Java kommandorader och av Java Virtual Machine (JVM) som tolkar Java-koden till maskinspråk. (The Java Programming Language and the Java Platform) Java är ett plattformsoberoende programmeringsspråk som fungerar genom att källkoden omvandlas i en kompilerare till en bytekod som är plattformsoberoende. Det är JVM som är plattforms specifik som sedan tolkar och kör bytekoden vilket innebär att samma bytekod kan köras på flera olika maskiner. I programmeringsspråk som C eller C++ som körs nativt under operativsystemet bör den kompilerade koden innehålla platt- 21

22 formspecifik data, vilket innebär att alla plattformer måste ha egen kompilerad kod. I och med att Java kod tolkas när den körs är program skrivna i java något långsammare än nativt-kompilerade programmeringsspråk.(greanier 2004 s.5) I allmänhet görs applikationer för Android med Java men det finns även verktyg för utvecklandet av applikationer med C eller C++. I detta arbete används Java, programmeringsspråken C och C++ behandlas inte. (Android(Operating System)) 4 UTVECKLINGSPROCESSEN I det här kapitlet presenteras applikationen som utvecklades för projektet. I kapitlet presenteras själva applikationen, dess syfte och vissa utvecklingslösningar och problem som uppkom i utvecklingen. 4.1 Planering och kravställning Applikationens syfte var att hantera arbetstiderna på en arbetsplats på ett centralt, simpelt och billigt sätt. För detta planerades en stämpelkorts applikation där arbetarna kunde logga när de kom till arbetet, gick på lunch och när de lämnade arbetsplatsen. Loggningarna skulle sedan sparas i en databas därifrån man kunde söka arbetarnas arbetstimmar enligt behov. Vid utvecklingen användes en Google Nexus 7-pekplatta främst för dess relativt låga pris och för att den har NFC-funktionalitet. Därmed är applikationen utvecklad att fungera bäst på denna enhet. För att unikt kunna identifiera de olika användarna med så lite inmatning av användaren som möjligt beslöts det att NFC-teknologin används. Genom att alla användare har egna unika NFC-taggar kunde en användare genom att visa taggen till enheten identifieras med ett unikt identifikationsnummer. Det möjliggör att användare kan lätt med endast två inmatningar, visande av NFC och val av aktivitet, använda applikationen snabbt och utan besvär. Med användning av NFC-teknologin måste applikationen också ha hante- 22

23 ring av användare och dess NFC-taggar som innebär skrivande av nya taggar, modifierande och radering av användare. Eftersom Android systemet stöder SQLite-databasen beslöts det att den används istället för en extern databas över t.ex. nätanslutning. Det medförde att applikationen behöver ett sätt att kunna exportera databaserna från enheten till ett allmänt läsbart format. Databaserna som behövdes var en för användare och en för användargenererad data där aktivitets loggningarna sparas. Applikationens kravställning blev därmed: Användare kan identifieras av applikationen med NFC-taggar Användare kan göra loggningar Användaraktiviteterna sparas i databas Användarhantering i databas Skrivande och modifierande av NFC-taggar Exportering av databaserna 4.2 Användargränssnittet Användargränssnittet skulle uppfylla kraven för så lite användarinmatning som möjligt med god användbarhet som inte behöver förklaras åt användarna. Nedan i Figur 2 är en presentation av hur användargränssnittet fungerar i applikationen. 23

24 Figur 2. Diagram över applikationens användargränssnitt När applikationen startas öppnas Huvudmeny -vyn där användaren uppmanas visa sin NFC-tagg till enheten. Dessutom kan man öppna en rullgardinsmeny där användaren kan välja mellan vyer för användar-och databashantering. Nedan i Figur 3 är en skärmbild från applikationens huvudmeny med rullgardinsmenyn nerdragen. 24

25 Figur 3. Huvudmeny och användaraktivitet vyn av applikationen Ifall användaren visar sin rätt konfigurerade och aktiva NFC-tagg vid huvudmenyn, öppnas Användaraktivitet -vyn där det visas tre knappar med texterna; In, Going to Lunch-eller Back from lunch och Out, som kan ses i figur 3. Lunch-knappens text varierar beroende på om användaren under samma dag har loggat till lunch, då visas texten Back from lunch och vice versa. När användaren trycker på en av knapparna returnerar applikationen till huvudmenyn. Från huvudmenyn kan användare öppna en rullgardinsmeny med två knappar; Tags och Settings. Om användaren väljer Tags -knappen öppnas användarhanterings-vyn, som kan ses nedan i figur 5, där användare kan göra nya användare och NFC-taggar och editera existerande användare. 25

26 Figur 4. Användar-och databashanteringsvyn från applikationen Om användaren från huvudvyn öppnar rullgardinsmenyn och väljer Settings öppnas databashanterings-vyn, som kan ses nedan i figur 5. I Databashanterings-vyn kan användaren välja att exportera databasernas data till en csv-fil på enhetens lokala minne. Eller också välja att radera all data från databaserna vilka innehåller alla loggningar gjorda av användare och all användardata. 4.3 Lösning av kravställningarna I det här kapitlet gås igenom hur de olika kravställningarna förverkligades i applikationen. I kapitlet gås inte all kod bakom applikationen igenom utan endast de stora funktionerna som utfyllde kravställningarna. 26

27 4.3.1 Användarhantering i databas I applikationen finns två lokala SQLite databaser. Den ena innehåller användarinformation och den andra alla loggningar som användarna gjort. Nedan i figur 7 ses strukturen för användardatabasen med exempelinformation över en användare. I första kolumnen finns nummerkoden som används för att identifiera användare, den används inom databasen som primärnyckel. I andra kolumnen är användarens förnamn och i tredje användarens efternamn. I fjärde och sista kolumnen anmäls ifall användaren är aktiv vilket skulle tydas med en 1 och som i exempelfallet med en 0 ifall användaren inte är satt som aktiv. Id(Integer Primary firstname(text) lastname(text) Active(Integer) Key) Chloe O Brian 0 Figur 5. Användardatabas exempel All databashantering sker i en klass som innehåller funktioner för byggandet av databaserna ifall de inte finns från tidigare och dessutom alla funktioner för hantering av data i databaserna. Funktionerna som är viktiga för att lösa kravställningen över användarhantering är att göra en ny användare, editera existerande och söka information över en existerande Skrivande och modifierande av NFC-taggar Användare är identifierade med en unik nummerkod med 6 slumpmässiga numror. Nummerkoden skrivs sedan på NFC-taggen varifrån den kan bli avläst av applikationen och därmed användas för att identifiera enskilda användare. När användaren öppnar vyn för användarhantering, som kan ses i figur 5, startas en klass med en intent-lyssnare. Intent-lyssnare är en passiv datastruktur som innehåller en abstrakt beskrivning av en funktion som skall köras(intent), och när en inträffar kollar den ifall det var en NFC-aktiverad intent. Dessutom innehåller klassen variabler som kontrollerar ifall användaren vill skriva nya taggar eller läsa redan existerande taggar och söka deras information. Variablerna är boolean-värden som ändras beroende på vil- 27

28 ken av knapparna; Edit existing user eller New user användaren tryckt på. Ifall ingendera av knapparna är tryckta hanteras inte den lästa taggen i intent-lyssnar funktionen. Om användaren trycker på Edit existing user -knappen öppnas ett dialog fönster som uppmanar användaren att visa taggen av användaren som skall editeras. Då ändras boolean värdena så att när intent-funktionen läst en taggs nummerkod, anropas funktionen för att söka existerande användare från databasklassen vilket returnerar informationen för användaren till användarhanteringsvyn. För att skapa en ny användare och tagg skall användaren först mata in informationen till de lediga lådorna och därefter trycka på New user -knappen. Då öppnas ett dialog fönster som uppmanar att visa en ledig tagg. När intent-funktionen läser taggen görs en ny slumpmässig nummerkod som sedan kollas mot databasen för att undvika likadanna värden. Därefter skickas den nya slumpmässiga nummerkoden och de inmatade värdena till funktionen i databasklassen som gör en ny användare till databasen Användare kan identifieras av applikationen med NFC-taggar När applikationen startas körs en klass med en intent-lyssnare. Sedan läser en funktion NFC-taggen och därefter läser den datan och sparar det i en string variabel. String variabeln kollas sedan med en funktion i databasklassen som kollar ifall variabelns nummerkod finns i användardatabasen och ifall denna användare är aktiv. Ifall funktionen returnerar ett nummer högre än 0, så är taggen giltig och applikationen skickar nummersträngen vidare till nästa funktion. Om nummerkoden inte fanns i databasen eller om användaren inte var aktiv visas texten Not a valid tag! åt användaren och applikationen gör ingenting vidare. Nedan i figur 7 ses funktionen onnewintent. 28

29 Figur 6.Funktionen onnewintent Användare kan logga in, till lunch och ut Ifall användaren visat en giltig NFC-tagg i startvyn av applikationen, som beskrevs i föregående avsnitt, körs en klass som ses av användaren som användaraktivitets-vyn. När klassen startades från huvudvyn sätts den lästa NFC-taggens identifieringsnummer som intent, och sparas sedan i en variabel den startade klassen. Variabeln används för att identifiera användaren och skriva nummerkoden till loggdatabasen i samband med den gjorda loggen. När användaren trycker på en av de tre knapparna kallas en funktion i databasklassen med användarens nummerkod och beroende på vilken knapp som trycktes en teckensträng som indikerar ifall användaren loggade in, till lunch, tillbaka från lunch eller ut. Lunch-knappen varierar texten och därmed texten som skrivs i databasen beroende på ifall användaren redan gjort en loggning under samma dag som innehöll ordet lunch. En funktionen gör därefter en ny rad i loggdatabasen, vars exempel rad kan ses nedan i figur 9. I första kolumnen är ett identifikationsnummer för enskilda rader, detta nummer insätts automatiskt av databasen och är alltid ett värde större än det tidigare. I andra kolumnen är den mottagna användarens identifikationsnummer. I tredje kolumnen är da- 29

30 tum och tid när raden och därmed loggen gjordes, den skrivs också automatiskt av databasen. I fjärde kolumnen är det mottagna textsträngen av användaren som tyder på vilken typ av loggning det är fråga om. LogID(Integer Primary TagID(Integer) Date(Datetime de- Type(Text) key, Autoinfault cur- crement) rent_timestamp) :26:55 in Figur 7. Loggdatabas exempel När användaren tryckt på en av knapparna returnerar applikationen till huvudvyn Exportering av databaserna När användaren öppnar databashanterings-vyn körs en klass med två lyssnare för de två olika knapparna för exportering av de olika databaserna. När en av knapparna trycks kallas funktionen createcsvpersons eller createcsv beroende på vilken av knapparna som trycktes. Båda funktionerna fungerar mycket liknande men läser olika data från databasen. De kallar sedan på funktioner från databashanterings-klassen som läser alla rader från ifrågavarande tabell till en lista som sedan returneras. Listan består av raderna från databasen där varje kolumns värde är separerad från varandra med ett ; tecken. Den mottagna listan gås sedan igenom radvis där varje rad skrivs i en fil med en FileOutputStream-funktion. Resultatet är en.csv-fil som sparas på enhetens lokala minne, där alla värden från databasen är separerade med ; -tecken på sina egna rader precis som de är i databasen. 5 LANSERINGSPROCESSEN Lanseringen av applikationen bestod av olika delmoment som presenteras i detta kapitel. 30

31 5.1 Förberedningar För att förbereda applikationen för publicering bör källkoden städas och optimeras. Man började med att gå igenom alla källkodsfiler och raderade ut alla avlusningsfunktioner. I varje källkodsfil söktes med Eclipses inbyggda sökfunktion orden System.out.println och vid hittade ställen raderades koden. Samma gjordes även för sökordet Toast där alla meddelanden som var använda för avlusning raderades medan de viktiga som ger användaren information lämnades kvar. Applikationen hade en färdig ikon för startande av applikationen och dessutom var den synlig inne i applikationen vid övre kanten. En ny ikon gjordes och överfogades till applikationen med olika dimensioner för olika skärmdensiteter som ses i Figur 1. I manifest filen uppdaterades värdena för<android:icon> och <android:label> för att stöda den nya ikonen. Med samma kollades att <android:versioncode> och <android:versionname> attributerna fanns och var korrekta. Tabell 1. Förhållande mellan ikon storlek och skärmdensitet(supporting Multiple Screens) Ikon storlek i pixel 36x36 48x48 72x72 96x96 Skärm densitet Låg densitet(120), ldpi Medel densitet(160), mdpi Hög densitet(240), hdpi Extra hög densitet(320), xhdpi Dessutom gjordes en ikon med storleken 512*512 pixel som krävs för Google Play webbsidorna. 31

32 Till applikationen gjordes en ny klass som visar en dialog första gången applikationen körs eller ifall den körs efter en uppdatering. I dialogen visas applikationens EULA och dessutom nyaste uppdateringarna i applikationen ifall det är aktuellt. Användaren kan stänga dialogen med att acceptera EULA:n(Bilaga 1) eller alternativt körs inte applikationen. Några skärmbilder skapades med en Nexus 7 pekplatta med pekplattans inbyggda funktioner. Dessutom skrevs en reklamtext som beskriver applikationens funktion och syfte för att presenteras på Google Play. Applikationen kompilerades för att se att ikonerna och EULA-dialogen fungerade rätt och att funktionaliteten av applikationen inte hade förändrats och konstaterades att allting fungerade som det skulle. 5.2 Kompilering och signering I Eclipse ADT valdes projektet för exportering. Programmet frågade ifall man hade färdiga nyckelpar och om inte skapades nya. För provningens skull kördes hela processen där nya nyckelpar skapades och som resultat kompilerade, signerade och optimerade applikationen till en apk-fil till ett valt ställe på datorn. Vid skapande av nycklarna måste man fylla i en beskrivning av nyckeln samt ett lösenord. Nyckeln behöver inte signeras av en utomstående CA(Certificate Author). 5.3 Google Play lansering För att ladda upp applikationer till Google Play måste man ha ett Google Play publisherkonto. Ett nytt Google-konto skapades vilket inte krävde annat än kontaktinformation och en epost-address. För publisher-kontot krävdes information för applikationens utgivare och ett namn för utgivaren som syns under alla publicerade applikationer. För att få kontot 32

33 måste man betala en engångsavgift på 25$ vilket gjordes med kreditkort där betalningens verifieringsprocess anmäldes räcka upp till 48 timmar. Eftersom applikationen sattes som en gratis applikation behövdes inte ett Google Checkout merchant-konto. Google Checkout Merchant-kontot skulle innehålla bankinformation för betalningar och information över beskattning. Medan verifieringsprocessen var igång kunde man ladda upp applikationens apk-fil, skärmbilder och reklamtexter färdigt till Google Play som en skiss vilket innebär att applikationen inte blir allmänt tillgänglig förrän användaren väljer det. För att få applikationen godkänd för allmän utgivning måste man förutom ladda upp diverse filer också godkänna två kontrakt som där man övertygade att applikationen fyller Androids innehållsriktlinjer och att applikationen fyller Förenta Staternas export lagar gällande mjukvaror. Dessutom måste länder där applikationen skall vara tillgänglig väljas där alla 137 länder valdes. När alla nödvändiga punkter var uppfyllda och betalningen var verifierad publicerades applikationen på Google Play vilket anmäldes kunna ta upp till några timmar. Efter ungefär tre timmar kunde applikationen ses på Google Play för allmänheten. 6 HUR ÖKA NERLADDNINGAR I detta kapitel gås igenom möjliga alternativ för att få mera nerladdningar för den lanserade applikationen. Metoderna provades inte i arbetet utan presenteras endast som teoretiskt möjliga. 6.1 Metoder På Google Play kan användare värdera nerladdade applikationer på en skala från 1-5 och tillägga en kort beskrivelse av deras upplevelse av applikationen. Denna värdering är en av de största faktorerna i applikationens rangordning i Google Play. Rangen och 33

34 antalet nerladdningar påverkar hur applikationen visas på olika listningar och sökningar inom Google Play. Det är också en av de viktiga sakerna redaktörerna tittar på när de väljer applikationer för olika marknadsförnings kampanjer.(visibility for your Apps) ref Eftersom Google inte berättar hur deras sorterings algoritmer fungerar, är källorna för följande metoder tagna från olika bloggar där utvecklare har provat sig fram till ifrågavarande metoder. Flera olika bloggar har nämnt liknande metoder och spekulerat på samma vis över hur Googles sorterings algoritmer fungerar, därmed antas att denna information kan vara indikativ Applikationen Den viktigaste delfaktorn i att få mycket nerladdningar för en applikation är att bygga en bra applikation. Applikationen kan t.ex. vara en som gör någonting helt nytt eller har en helt ny vy på en redan existerande applikation. Den borde dock inte vara en direkt kopia av någon av de redan existerande populära applikationerna på applikationsmarknaden. En bra applikation beror inte endast på en bra idé utan även på uppbyggnaden, verkställandet, design, användarerfarenhet och även detaljer som en bra ikon. (You built it but they didn t come: 8 tricks for marketing your mobile app, 2012) För att verkställa en bra applikation kan man följa Googles egna riktlinjer vilka presenterades i kapitel 3. Som Google också rekommenderar bör man satsa på en bra reklamtext för applikationen. Eftersom sökfunktionen på Google Play söker igenom denna text borde man inkludera så kallade nyckelord i texten, enligt vissa källor borde nyckelordet uppkomma 5 gånger i texten. Nyckelorden är ord som beskriver funktionaliteten eller syftet med applikationen. Nyckelordet borde även uppkomma i applikationens namn.(optimize Your Google Play Store App Details Page) 34

35 6.1.2 Användarvärderingar Som redan tidigare nämnts är användarvärderingar en viktig delfaktor i rangen för applikationen. Dessutom ser andra användare värderingarna vilket betyder att en bra värdering för applikationen kan ge användaren en bra bild över applikationen och därmed ladda applikationen. Även här ses betydelsen av en bra applikation, ifall applikationen inte är bra får den knappast bra värderingar. För att få värderingar kan man rekommendera applikationen till sina bekanta och arbetskollegor och be dem att värdera applikationen. För att få användarna och värdera applikationen kan man bygga in i applikationen en dialog som ber användaren att värdera den. (You built it but they didn t come: 8 tricks for marketing your mobile app, 2012) Marknadsföring Man kan stöda bilden över en bra applikation med att göra en egen webbsida åt applikationen som innehåller t.ex. bilder eller videon om applikationen. Man kan även nämna och marknadsföra applikationen på sociala medier som Facebook, Twitter, Google+ och Youtube via egna konton och dessutom be bekanta att dela dem vidare. Man kan även blogga om applikationen och delta i diskussioner på utvecklar forums för att få mera synlighet och kritik för applikationen. Samt kan man betala åt värderingssidor som sedan publicerar och värderar applikationen på sina sidor. Därmed får applikationen mycket synlighet och möjliga nerladdningar. Det finns flera av dessa sidor och därmed bör man studera noggrant att sidan är legitim förrän man gör någon betalning. Alla sidor som länkar till applikationen ökar på Googles sidrang vilket i sin tur kan höja sidans rang i sökningar. 6.2 Process Eftersom arbetet inte skall gå in på marknadsföringen av applikationen har dessa metoder inte används. När arbetet lanserades sattes det mycket tanke på reklamationstexten, ikonen och redan i tidigare skede användbarheten och funktionerna av applikationen. Därmed är det svårt att göra några förbättringar i ett senare skede och försöka få pålitlig 35

36 data över resultaten. Applikationen rekommenderades dock till bekanta som även gav applikationen några värderingar. 6.3 Resultat och analys Eftersom inga direkta metoder har används för att öka nerladdningarna efter lanseringen kan man inte analysera två olika grafer som skulle ha varit tagna före användningen av presenterade metoderna samt en graf efter att metoderna för flera nerladdningar verkställts. Istället presenteras här hur nerladdningarna för applikationen gått i allmänhet. Nedan i figur 10 ses antalet nerladdningar för applikationen sen lanseringen till Totala installeringar Figur 8. Totala installeringar Figuren visar totala antalet installeringar, som inte alltså innehåller data över hur många som senare raderat applikationen. Det senaste antalet installeringar är 625. Man kan se att antalet installeringar har varit mycket konstant under livstiden av applikationen. I 36

37 figur 11 nedan kan man se en graf över antalet aktiva installeringar, där alltså endast räknas hur många som under just nu har applikationen installerad på en enhet. 90 Aktiva installeringar Aktiva installeringar Figur 9. Aktiva installeringar På samma sätt som i totala installeringar har även här antalet ökat i en konstant takt, förutom i slutet där antalet börjat minska. Som slutsats kan man säga att lanseringen och utvecklingen varit lyckat med tanke på att antalet användare ökat i konstant takt och applikationen har en värdering på 4,33 med tre totala röster. 37

Android - En översikt samt titt på utvecklingsmiljö. Kalle Prorok 12 nov 2013

Android - En översikt samt titt på utvecklingsmiljö. Kalle Prorok 12 nov 2013 Android - En översikt samt titt på utvecklingsmiljö Kalle Prorok 12 nov 2013 Översikt Android Översikt Struktur Eclipse Runtomkring Emulator/Simulator Debugging 2013-11-12 Kalle Prorok 3 Android - översikt

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Android och iphone. Kalle Prorok April 2011

Android och iphone. Kalle Prorok April 2011 Android och iphone Kalle Prorok April 2011 Jämförelse - Utvecklingsplattform Apple iphone Slutet Kostar Kontrollerat Beprövat Pålitligt Begränsat En tillverkare Populärt Android Öppet Gratis Fritt Nytt

Läs mer

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll ARKIVMENYN...2 Byt aktuell användare...2 Utskrift till skärm eller skrivare...3 SQL verktyget...4 Ny SQL...4 Hämta SQL...5 Spara SQL...5 Kör SQL...5 Visa som...5 Avsluta...5

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Swedbank Mobile Loadtesting. LoadRunner 11.04 Mobile App protocol

Swedbank Mobile Loadtesting. LoadRunner 11.04 Mobile App protocol Swedbank Mobile Loadtesting LoadRunner 11.04 Mobile App protocol Bakgrund Mission: Prestandatesta mobilt backend Typ: RESTful tjänst Underlag: Dokumenterat URI och API (Uniform Resource Identifier, Application

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.3.1 Dokument: MobProUpd331 Rev. A Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse Lär känna MS SQL 2008 / Övning Observera Övningar som finns tillgängliga är till för att du ska kunna testa dina kunskaper och träna på dem. Det är helt upp till dig när du vill genomföra och om du vill

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (Android)

Manual - Inläsningstjänsts App (Android) Sidan 1 av 7 Manual - Inläsningstjänsts App (Android) App-release: Beta Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionalitet i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version... 2 2 Var hittar

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS

SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt (Utvecklare av digitala tjänster) Den 1 juni 2011 ABSTRAKT Rapporten tar upp positiva och negativa erfarenheter som jag erhållit

Läs mer

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12 Manual Lead tracking Version 1.0 2013-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Om manualen... 3 1.2 Om tjänsten... 3 2 Använd tjänsten för första gången... 4 2.1 Installera applikationen... 4 2.2

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Hämta programpaket, MSI Aktuell version av klientprogramvaran finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida på adress http://www.2c8.com/

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite LICENSAKTIVERINGSGUIDE Design Collaboration Suite 2014 Varje kapitel representerar en viss typ av licensmetod. På ditt licenscertifikat står det vilken licenstyp du har. Hitta din licenstyp i listan nedan

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Bambusermanual - Plattformen distans

Bambusermanual - Plattformen distans Bambusermanual - Plattformen distans Av: Sofie Sjöstrand, Nätverket SIP Senast reviderad: 2012-09-16 Innehåll Om Bambuser och manualen... 2 Registera ett konto... 3 Dashboard - din startsida... 4 Dashboard

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

1 Kravspecifikation Snake App

1 Kravspecifikation Snake App Kravspecifikation Snake App - Kravspecifikation Snake App Utskriven/PDF Export: 2011-09-07 Copyright 2011 Sidan 1 av 7 1 Kravspecifikation Snake App 1.1 Vad är Snake App? Vi skall gör ett Snake Spel för

Läs mer

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.31 Revidering A Oktober 2013

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.31 Revidering A Oktober 2013 PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Version 2013.31 Revidering A Oktober 2013 Juridisk Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, Kalifornien

Läs mer

F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller

F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller Android enhet. För Android användaren finns möjligheten att öka batteritiden genom att stänga ner resurser som inte används.

Läs mer

206 Finaluppgifter för produktion av webbsidor

206 Finaluppgifter för produktion av webbsidor 206 Finaluppgifter för produktion av webbsidor ALLMÄNT Finaluppgifterna inom produktion av webbsidor innehåller planering och förverkligande av julkalender för tidningen Keskisuomalainens nättjänst, ett

Läs mer

Innehåll. MySQL Grundkurs

Innehåll. MySQL Grundkurs MySQL Grundkurs Copyright 2014 Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webbacademy.se Innehåll Introduktion till databaser Installera MySQL lokalt Webbserverprogrampaket (XAMPP) Introduktion till phpmyadmin

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Manual för Sweco Piano 1. Manual för Piano PIANO BY SWECO AN INVENTORY APP WITH OFFLINE SUPPORT

Manual för Sweco Piano 1. Manual för Piano PIANO BY SWECO AN INVENTORY APP WITH OFFLINE SUPPORT Manual för Sweco Piano 1 Manual för Piano PIANO BY SWECO AN INVENTORY APP WITH OFFLINE SUPPORT 2016-03-22 Manual för Sweco Piano 2 Innehåll Introduktion... 3 Komma Igång... 4 Skapa din Första Inventering...

Läs mer

Omkoppling av in- och utmatning. In- och utmatning i Unix. Kommando exempel, ls, pipe forts. Kommando exempel, ls, pipe

Omkoppling av in- och utmatning. In- och utmatning i Unix. Kommando exempel, ls, pipe forts. Kommando exempel, ls, pipe In- och utmatning i Unix Program i Unix skriver och läser till och från filer. En fil betyder här en vanlig fil med text eller binära data, ett tangentbord, en skärm, ett annat program etc. Innan ett program

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE TILL ANDROID UTVECKLINGSMILJÖ

INSTALLATIONSGUIDE TILL ANDROID UTVECKLINGSMILJÖ INSTALLATIONSGUIDE TILL ANDROID UTVECKLINGSMILJÖ Denna installationsguide berättar hur man installerar och kommer igång med utveckling för Android. Guiden är skriven som en komplettering till min bok Programmera

Läs mer

Ändringar i samband med aktivering av. Microsoft Windows Vista

Ändringar i samband med aktivering av. Microsoft Windows Vista Ändringar i samband med aktivering av Microsoft Windows Vista Volume Activation 2.0 Rutinerna som rör hantering av licensnycklar och aktivering finns nu i en ny version. I den tidigare versionen behövde

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X

Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X 1 (14) Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X 1 Inledning Denna guide beskriver hur du installerar programmet Junos Pulse på MAC OS X Junos Pulse är en klientprogramvara som används i tjänsten Telia

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA... INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...6 2 (6) 2D1954 Programutvecklingsprojekt vt 2003 Installation

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

SeniorNet Huddinge Öppet Hus

SeniorNet Huddinge Öppet Hus SeniorNet Huddinge Öppet Hus 2017-10-26 Dagens tema: Mobilt Bankid och Internetbetalning E-legitimation / BankID Vad är e-legitimation E-legitimation en personlig elektronisk ID-handling som du använder

Läs mer

Capitex dataservertjänst

Capitex dataservertjänst Capitex dataservertjänst Beskrivning Capitex dataservertjänst fungerar som en mellanhand för arbetet mellan klienterna och databasen. Detta reducerar frekvensen och storleken på den nätverkstrafik som

Läs mer

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll Handbok Fjärranslutning till skrivbord Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Fjärranslutning till skrivbord 7 3.1 Ansluta

Läs mer

Snabbstartsguide. PC, Mac, ios & Android

Snabbstartsguide. PC, Mac, ios & Android Snabbstartsguide PC, Mac, ios & Android Installation på PC Se filen Viktigt på installationsskivan eller Trend Micros webbplats för utförliga systemkrav. Om du stöter på svårigheter under installationen

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API. Johan Falkenjack

725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API. Johan Falkenjack 725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API Johan Falkenjack December 13, 2013 1 Inledning Hittills i kursen har vi tittat på grundläggande programmering och grundläggande objektorientering. I den

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

ParaGå-guide - privata utförare

ParaGå-guide - privata utförare ParaGå-guide - privata utförare Starta upp enheten Sid. 3 Aktivera låskod på telefonen Sid. 5 Skapa Google-konto Sid. 7 Registrera enheten via Paragåportalen Sid. 9 Installera Mobileiron & ParaGå applikationen

Läs mer

Databasens består av: Tabell Kolumner fält Rader poster (varje post är unik)

Databasens består av: Tabell Kolumner fält Rader poster (varje post är unik) Databasföreläsning Databasens består av: Tabell Kolumner fält Rader poster (varje post är unik) Tabeller Personer Databas Nummer Namn Födelseår 1 Tina 1950 2 Siv 1965 3 Olle 1980 Platt databas: all information

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version I SWE Definitioner av anmärkningar Vi använder obs-anmärkningar på följande sätt i den här bruksanvisningen: anger krav på driftmiljön,

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Användardokumentation Unit4-appar för Android - Tidrapportering

Användardokumentation Unit4-appar för Android - Tidrapportering 2017-03-17 1 (5) Användardokumentation Författare: Jenny Klein Användardokumentation Unit4-appar för Android - Tidrapportering 1 Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används att ge

Läs mer

Så här använder du Intelligent VOICE

Så här använder du Intelligent VOICE Så här använder du Intelligent VOICE Innehåll 1. Innan du börjar: Kompatibilitet med smartphone... 2 2. Multimedieenhetskonfiguration: Välja Smartphone OS... 3 3. Inställningar för Bluetooth-hopparning...

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion... Hämta

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

SQLs delar. Idag. Att utplåna en databas. Skapa en databas

SQLs delar. Idag. Att utplåna en databas. Skapa en databas Idag SQLs delar Hur skapar vi och underhåller en databas? Hur skapar man tabeller? Hur får man in data i tabellerna? Hur ändrar man innehållet i en tabell? Index? Vad är det och varför behövs de? Behöver

Läs mer

Continuous Integration med Jenkins. Linus Tolke Enea Experts

Continuous Integration med Jenkins. Linus Tolke Enea Experts Continuous Integration med Jenkins Linus Tolke Enea Experts Föredraget Grunderna i mjukvaru-cm Trender inom mjukvaruutveckling Continuous Integration Vad är Jenkins Demo Jenkins i ArgoUML-projektet Problem

Läs mer

Introduktion till frågespråket SQL (v0.91)

Introduktion till frågespråket SQL (v0.91) DD1370: Databaser och Informationssystem Hösten 2014 Petter Ögren Introduktion till frågespråket SQL (v0.91) 13:e November Disclaimer: Dessa anteckningar har producerats under viss tidspress, och kan därför

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad)

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Sidan 1 av 7 App-release: 1.0 Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionaliteten i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version...

Läs mer

Databaser och Datamodellering Foreläsning IV

Databaser och Datamodellering Foreläsning IV Webbprogrammering - 725G54 Databaser och Datamodellering Foreläsning IV Agenda Databaser ERD SQL MySQL phpmyadmin Labb 4 Databaser Databas - samling med data Databashanterare Enkelt Kraftfullt Flexibelt

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

SITHS. Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2

SITHS. Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2 SITHS Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2 Innehåll 1 Förberedelser för användning av SITHS Cert... 3 1.1 Förklaring... 3 1.2 Import av SITHS root i

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Mobilteknik. Begränsningar och möjligheter

Mobilteknik. Begränsningar och möjligheter Mobilteknik Begränsningar och möjligheter Mobilteknik Begränsningar Skärmstorlek, läsbarhet i solljus Datahastighet i luften Batteritid, Prestanda, minnesstorlek Olika tekniker/standarder Möjligheter Beräkningar

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

L04.1 Marodören. Inledning. Mål. Genomförande. Uppgift 1 Hello World. Moment I

L04.1 Marodören. Inledning. Mål. Genomförande. Uppgift 1 Hello World. Moment I L04.1 Marodören Inledning Genom att öva sig på de grundläggande koncepten i JavaScript öppnas vägen allteftersom till de mer avancerade funktionerna. Man måste lära sig krypa innan man kan gå, även i JavaScript!

Läs mer

Mer information om RefWorks, andra referenshanteringsprogram och hur man refererar hittar du på Linköpings universitetsbiblioteks webbsidor.

Mer information om RefWorks, andra referenshanteringsprogram och hur man refererar hittar du på Linköpings universitetsbiblioteks webbsidor. Guide till RefWorks För att förenkla hanteringen av referenser och referenslistor finns det flera olika verktyg, s.k. referenshanteringsprogram. Med dem kan du samla, organisera och presentera dina referenser.

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens)

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Denna manual hjälper dig att installera StruSofts licensserver, hämta ner dina licenser via webupdate samt kontrollera att licenserna finns

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

RAY MOBILT KUNDKORT STÖDDA TELEFONER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV KORTET

RAY MOBILT KUNDKORT STÖDDA TELEFONER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV KORTET 1 RAY MOBILT KUNDKORT Det mobila kundkortet är ett kort som kan laddas ned till mobiltelefonen. Det motsvarar det traditionella kundkortet av plast. I det har kundens namn, kundnummer och kortets giltighetstid

Läs mer

Mki9100 UPPDATERING. Ladda ned uppdateringsfiler

Mki9100 UPPDATERING. Ladda ned uppdateringsfiler Mki9100 UPPDATERING Detta dokument beskriver hur man uppdaterar handsfreesatsen via USB porten. Uppdateringar är nödvändiga för att förbättra kompabiliteten för Parrot enheten mot nya telefoner på marknaden.

Läs mer

API:er/Mashup. Föreläsning 4 API:er och Mashups. Johan Leitet johan.leitet@lnu.se twitter.com/leitet facebook.com/leitet. Webbteknik II, 1DV449

API:er/Mashup. Föreläsning 4 API:er och Mashups. Johan Leitet johan.leitet@lnu.se twitter.com/leitet facebook.com/leitet. Webbteknik II, 1DV449 API:er/Mashup Föreläsning 4 API:er och Mashups Webbteknik II, 1DV449 Johan Leitet johan.leitet@lnu.se twitter.com/leitet facebook.com/leitet F04 API:er Mashup Dagens agenda API RSS Säkerhet Mashup Resurser

Läs mer

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Installation...6 Aktivering...7 Kapitel 2: Skyddar konfidentiell information...9 Börja

Läs mer

Guide till RefWorks Skapa ett RefWorks-konto Under Citera och referera > RefWorks Hjälp funktioner i RefWorks Help Tutorial Help

Guide till RefWorks Skapa ett RefWorks-konto Under Citera och referera > RefWorks Hjälp funktioner i RefWorks Help Tutorial Help Guide till RefWorks Denna guide beskriver kort hur du kommer igång med RefWorks, hur du importerar referenser till RefWorks, delar dina referenser med andra samt hur du refererar och skapar referenslistor.

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Nyheter i. Solen Administration 6.6

Nyheter i. Solen Administration 6.6 Nyheter i Solen Administration 6.6 Solen Administration Nyheter och förbättringar Office oberoende. Vi använder SolenReportGenerator (SRG) för alla rapporter. Om Office finns installerat kan den fortfarande

Läs mer

ParaGå-guide -kommunala utförare

ParaGå-guide -kommunala utförare ParaGå-guide -kommunala utförare Viktig information Sid. 2 Aktivera låskod på enheten Sid. 4 Skapa Google-konto Sid. 8 Installera Mobileiron och ParaGå appen Sid. 10 Genväg ParaGå Sid. 18 Support Sid.

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Referenshanteringsprogrammet

Referenshanteringsprogrammet Referenshanteringsprogrammet Åbo Akademis bibliotek referenshantering@abo.fi RefWorks Med hjälp av RefWorks kan du: Importera referenser från olika databaser och bibliotekskataloger och skapa en egen databas

Läs mer

iphone app - Users Net2 AN1116-SE Allmänt Starta Appen

iphone app - Users Net2 AN1116-SE Allmänt Starta Appen iphone app - Users Allmänt Denna app finns tillgänglig hos Apple App Store. Appen fungerar på alla iphone eller ipad med ios 5.1 eller högre. Starta Appen När Appen laddats ner och installerats finns ikonen

Läs mer

Om integritet och sekretess på nätet. Stefan Ternvald, SeniorNet Lidingö,

Om integritet och sekretess på nätet. Stefan Ternvald, SeniorNet Lidingö, Om integritet och sekretess på nätet Stefan Ternvald, SeniorNet Lidingö, 2017-10-09 Påståenden kopplade till integritet: Rätten till Internet är en mänsklig rättighet. Jag har inga hemligheter. Jag har

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp - administratörswebb. Handbok

Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp - administratörswebb. Handbok Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp - administratörswebb Handbok Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp - administratörswebb Handbok 2 Handbok. Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp - administratörswebb Du hitter

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

Hemsideutveckling för Anjool AB

Hemsideutveckling för Anjool AB Beteckning: Akademin för teknik och miljö Hemsideutveckling för Anjool AB Christopher Gidlöf Maj 2012 Examensarbete 15hp B nivå Datavetenskap Internetteknologi Examinator: Carina Petterson Handledare:

Läs mer