SIK - spridd isolerad konst. KALMAR KONSTMUSEUM 28 februari 3 maj 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIK - spridd isolerad konst. KALMAR KONSTMUSEUM 28 februari 3 maj 2009"

Transkript

1 SIK - spridd isolerad konst KALMAR KONSTMUSEUM 28 februari 3 maj 2009 Fotografi: Åke E:son Lindman Christian Andersson, Veronica Brovall, Barbro Bäckström, Edwin Böck, Alessandra Di Pisa & Mats Alvesson, Jimmie Durham, Carl Johan Engberg, Alba S Enström, Joanna Eriksson, Ivan Galuzin, Karin Hasselberg, Gustav Hellberg, Jan Håfström, Klas Hällerstrand, Ditte Johansson, Åsa Jungnelius, Linnea Jörpeland, Sandra Kuhne, Axel Lieber, Beat Lippert, LG Lundberg, Elin Magnusson, Kristina Müntzing, Dorota Nieznalska, Anna Nordqvist Andersson, Max Ockborn, Daniel Pflumm, Thomas Rentmeister, Reynold Reynolds, Ingegerd Råman, Nina Slejko, Ylva Westerhult, Lawrence Wiener och Helena Wikestam.

2 På senare tid har frågan vad som är konst debatterats flitigt i svensk media. Debatten visar på ett påfallande behov att belysa och bringa ordning i några av för konstens centrala begrepp och tankesätt. SIK Spridd isolerad konst är en utställning som från en mer grundläggande nivå diskuterar (konst-)objekt status och funktion ur er rad skiftande konstnärliga positioner. I förlängningen rör sådana frågeställningar även samhället i övrigt i det att det handlar om individens perception av sin omvärld. Utställningen tar sin utgångspunkt i hur ett antal konstnärer och formgivare förhåller sig till (konst-)objektet. Betyder ett (konst-)objekt något i sig? Kan ett objekt i sig bära med sig ett minne, eller en historisk eller politisk implikation? Eller är objektets betydelse något som bara kan existera i en kontext? Eller handlar objekt bara om en yta och att de därför är utbytbara? Själva bruket av objektet förenas i de motsatta uppfattningarna att å ena sidan fungera som något reellt, verkligt och autentisk, i synnerhet i en värld där många känner allt större osäkerhet. Det fysiska objektet blir därmed något att hålla sig fast vid. Å andra sidan ser många individer objektet som något utbytbart där det enda som betyder något är ytan. Det handlar om hur en sak framstår, inte vad det är. Ett synsätt som merparten av varumärkestänkandet går ut på idag. Den fysiska varan med dess bruksvärde är underordnad dess representation på status och personlig identitet. Utställningen kompletteras och inflikas med ett antal sidoperspektiv kring begrepp som massa, relationen konst och design, ytans betydelse, rekonstruktion av kulturella artefakter, lyxprodukter och objektets värde m fl. Utställningens fysiska gestaltning kan i sig ses som en tolkning av en utställningsform som på senare år blivit allt vanligare i städer som Berlin eller New York. Inte sällan presenteras ett antal konstverk av enskilda konstnärer utan att det förefaller att finnas någon till synes uppenbar samhörighet mellan de utställda verken. Dessa utställningar bär ofta namn med ord som space eller sculpture i titeln vilket kanske antyder att det är just konstobjektet eller intagandet av rummet som är det centrala och sammanhållande i utställningen. Eller är det frågan om en återerövring av det fysiska rummet och betoning av konstobjektets egen existens? Sett ur den aspekten är kanske en sådan gestaltning av en utställning också att se som en kritik mot den mer hårdcuraterade utställningen i synnerhet under socialkritikens tid - där utställningens tematik skulle vara rimligt läsbart i en visuell utformning. Kanske skulle man kunna beskriva denna nya tendens i utställningsgestaltning som just Spridd isolerad konst. Med hänvisning till en av utställningens grundfrågor om konst(-objektets) funktion är information om upphovsman och titel inte markerat i själva utställningsrummet. Martin Schibli Curator, Kalmar Konstmuseum

3 Christian Andersson, f. 1973, Stockholm, bor och arbetar i Malmö. Anderssons arbeten kännetecknas av en hög mycket hög finish i utförandet kombinerat med en underfundig teoretisk träffsäkerhet. Kan materia vara bärare något historiskt, politiskt eller emotionellt? Anderssons arbetssätt betecknar han själv som en sorts "benefit of a doubt" där han placerar fysisk materia i form av avbilder eller readymades i ett sorts gränsland till sig självt. Detta för att kunna erbjuda en alternativ tolkning eller ingång till ett objekt. Konstnären deltar med Looking Backward. En vitrin där första editionen av Edward Bellamy's klassiska utopi Looking backward står belyst och skyddad i en monter. Vid en närmare titt kan man se att boken inte verkar kasta en solid skugga. Det är som att ljuset passerar via boken och bara bromsas av det ställ där boken vilar. För Andersson handlar det om att föreslå att ett verk (en bok, en formel, en skildrig av nutid, etc.) aldrig sitter fixerad på en tidsaxel. I fallet med Looking Backward så har boken gått från att vara en framtidsskildring och utopi, till att idag fungera som en klenod och därigenom huvudsakligen bevisa att dåtiden (1887, bokens tillkomstår) verkligen har existerat. Jag valde att illustrera detta förslag genom att låta verkets ursprungliga litterära kropp falla samman. Kvar är ett visuellt minne över en gammal bok. Looking Backward, 2007, 170 x 50 x 50. Veronica Brovall, f Falun, bor och arbetar i Berlin. Veronica Brovall tillhör en ny generation svenska konstnärer vilka blivit uppmärksammade internationellt. Brovalls skulpturer och rumsinstallationer kan ta hela rum i besittning. Brovall tar för sig av materialens förutsättningar, hon låter verken ofta förgrena sig fysiskt, vilket även kan ses som något symboliskt för hur saker förgrenar sig i världen. Rootfilling II kan tolkas som ett träd, eller en tand, en förgrenad värld där sambandet mellan det som det vanligtvis dolda rötterna presenteras med det synliga. Rootfilling II, 2007, courtesy Galerie Arndt & Partner, Berlin

4 Barbro Bäckström, f (Djurö) 1990 (Lund). Bäckström är en av de mest uppskattade svenska 1900-tals konstnärerna. Hennes förmåga att gestalta rörelse och lätthet i hårda material respekteras av många. Samtidigt hade hon en ambition att hennes konst skulle vara mer än bara visuellt intagande vackra objekt. Hennes ambition var mer att genom sina skulpturer föreslå och ge perspektiv på existentiella frågor. Liten fortgående rörelse, aluminium Avstannad förelse framåt, aluminium, 26/100, Edwin Böck, f. 1956, Bruchsal, Tyskland, bor och arbetar i Kalmar. Böck återkommer ofta i sitt arbete till Goethes formlära och formers möjlghet till transformationer. Materialvalet i sig självt betyder mycket för utgångspunkten för Böcks arbetsprocess, hur - och till vad materialen kan användas. I material som sten och metall bearbetar han formen så att den gärna förmedlar en lätthet eller rörelse, till exempel hans offentliga verk De sju haven vid hamnen där han låter stenen bölja och ta formen av vattenrörelser. Böck arbetar även sedan 90-talet många gånger i förgängliga material som snö, is och eld, ett bevis för hans intresse i just materia och dess möjlighet till förändring. Concrete Light, fiberbetong Concrete Light, fiberbetong Alessandra Di Pisa, f. 1977, Stockholm, bor och arbetar i Stockholm Di Pisas bidrag handlar om vad som egentligen betyder någon i konstvärlden. Det är inte konstobjektet som sådant, utan orden och sammanhanget som allt handlar om, hur en sak framstår och presenteras. Tomhetens Triumf (2006) är en bok helt och hållet hopklistrad av andra böcker om konst, skrivna om andra konstnärer än henne själv. Alessandra Di Pisa lånar befintlig retorik, idéer och teorier om andra konstnärer och gör de till sina. En slags samplande av texter. I en värld av kopior och ständiga referenser handlar boken om hur vi skiljer mellan begreppen original och kopia, samt enkelheten i att skriva in nya idéer i redan befintlig retorik. Idén bakom konstverket handlar om behovet av exponering och hur den meningsskapande retoriken är nödvändigt för en konstnärlig praktik idag. Vart går gränsen mellan meningsbyggandet och marknadsföringen av ett konstverk/konstnärskap? Och är dessa två komponenter överhuvudtaget oskiljbara? Titeln till verket fick hon av Mats Alvessons bok Tomhetens triumf: om grandiositet, illusionsnummer & nollsummespel.

5 Mats Alvesson är doktor i psykologi och professor i företagsekonomi vid Lunds universitet. Han är sedan flera år en internationellt känd organisations- och ledningsforskare, har publicerat ett 15-tal böcker och har varit gästforskare vid bl a universiteten i Cambridge, Oxford och Melbourne. Han menar att dagens samhälle utmärks av grandiosa självbeskrivningar och anspråk i stor skala. Individer, yrkesgrupper och organisationer ägnar allt mer kraft åt att förse tillvaron med en guldkant. Detta samtidigt som kampen om godbitarna yrkespositioner, utbildning och konsumtion i allt högre grad handlar om ett nollsummespel. Det råder bred enighet om att vi lever i ett kunskapssamhälle och att högskoleutbildning för alla är vägen till framgång. Allt fler yrkesgrupper professionaliseras. Det goda ledarskapet sägs skapa det goda arbetslivet och de effektiva organisationerna. Och ekonomisk tillväxt och ökad konsumtion det goda livet. Varumärkta produkter uttrycker identitet och tjusighet. Men mycket av detta är substanslöst och rymmer inslag av bondfångeri och självbedrägeri.bakom den till synes grandiosa världen lurar TOMHETENS TRIUMF. Tomhetens Triumf, installation 2009 Tomhetens Triumf av Mats Alvesson, bokförlaget Atlas, 2006 Jimmie Durham, f. 1940, bor och arbetar i Berlin. Durham är en av mer framträdande konstnärerna sedan 90-talet när det gäller att behandla ämnen som betydelsen av kulturell bakgrund, individens identitet i en globaliserad värld och frågor kring centrum och periferi. Vad betyder kulturell bakgrund? Vem äger tolkningsföreträdet att definiera kultur? På ett mer övergripande plan handlar hans verk om en civilisationskritik över den västerländska kulturen och dess (snäva) syn på sig självt. I den meningen bör även idén om mångfald ifrågasättas då den i regel definieras ur ett västerländskt synsätt. Durham är cherokeeindian, och har varit verksam som aktivist för att tillvarata de nordamerikanska indianernas rättigheter. Han har även varit verksam inom FN. I Durhams verk finns starka referenser till readymade och konceptuell (idébaserad) konst samtidigt som han ofta leker med generella uppfattningar om kulturella identiteter. Hans verk kan i allra högsta grad tolkas som starkt politiska samtidigt som det finns en humor i flertalet verk, och en lek med kulturella artefakter. Det utställda verket kan ses som en minimaliserat kranium av ett djur, och som sådan en hälsning till en rad 1900-tals konstnärer, men även som en minimalistisk artefakt över ett ett föremål som i många kulturell har en religiös betydelse. I hope you do not get the wrong idea, 1996, edition Anders Tornberg Gallery, privat samling

6 Carl Johan Engberg, f.1977, Göteborg, bor och arbetar i Göteborg. Ett av de teman som Engberg ofta återkommer i sitt konstnärskap är religion, tro och idén om paradiset. Även om tro handlar om just tro och övertygelse, söker en del troende intressant nog handfasta bevis för att deras tro är sann. Frågan är också vad som händer när religion och tro fungerar i ett sekulariserat samhälle. Engberg visade nyligen filmen Nu river vi kyrkan som var mycket omtyckt på Kalmar Konstmuseum. Engberg ser att många har svårt med att tro idag, med sitt verk Startbana för böner, vill han ge en initial hjälp. Startbana för böner, Joanna Eriksson, f. 1972, Örebro, bor och arbetar i Nybro. Eriksson arbetar med formgivning och design i Nybroateljéerna, Pukeberg. Hennes arbeten med fågelformen startade med ett projekt kring de glasfåglar man kan hitta i butiker i närhen av de olika glasbruken. Fåglarna återkommer i skiftande sammanhang och varieras i storlek, material och tekniker. Lyktfågeln är en belysning ämnad för offentlig miljö. Lyktfågel Alba S Enström, f. 1960, Stockholm, bor och arbetar i Köpenhamn. I Alba S Enström målningar och teckningar är ett återkommande tema kärleken förutsättningar i samtiden. I dagens värld materialiseras bristen på kärlek till en slags objektifiering av den samma. Inte bara till den andre individen, utan också till olika attribut och kroppsdelar. Inte sällan leder det till en slags fetischering av attribut, där exempelvis skor och fötter utgör ett av de vanligaste attributen, och i bondagekulturen är betoningen på det kroppsliga synnerligen påtagligt. Enströms konstnärskap rör sig fritt i denna värld mellan kärlek och samtidens förutsättningar. Kalmar konstmuseum visade Alba S Enström hösten

7 Ivan Galuzin, f. 1980, Murmansk, Ryssland, bor och arbetar i Oslo. Ivan Galuzin tillhör en av de mer uppmärksammade unga konstnärerna idag i Norge med deltagande i en rad uppmärksammade utställningar. Enligt en hednisk slavisk tradition placeras en samling med naglar i kistan av den avlidne. Naglarnas syfte är att hjälpa den avlidne att lättare kunna klättra upp för berget i syfte att nå paradiset. Detta gör naglar den mest eftersökta tillgången i nästa liv. Diamanter betraktas av många som den mest eftersökta tillgången i detta liv. Diamonds and Nails, diamanter, konstnärens naglar, svart sammet, 2007 Karin Hasselberg, f. 1980, Helsingborg, bor och arbetar i Amsterdam Karin Hasselberg arbeten handlar ofta om de sammanhang i vilka konst produceras och presenteras i. Hasselberg tar sig an sitt ämne genom val av material, tillverknings metoder och titlar. Det finns ofta återkommande referenser till både egna och andras konstnärers verk, framför allt konceptuella, i hennes arbeten. Exempelvis kan hon genomföra ett nytt verk genom att efterlikna eller tolka ett tidigare performanceverk, eller genom att inkludera en konstnärs katalog som en del i sitt verk. Hon utgår ofta i sitt arbete från tillverkningsmetoder och strategier som är väl kända och brukade inom konsthistorien. Det ger att hon parallellt kritiskt belyser metoder och strategier i konstvärlden med dess funktion för produktion i samtidskonsten, samtidigt som hon därmed ifrågasätter sin egen position som en aktiv aktör i konstvärlden. Som en strategi för att komma vidare i sitt konstnäskap ikläder hon sig ibland själv rollen som konstsamlaren som då blir beställare av sina egna verk. K30 try-outs, video 6.30 min, 2007 Artcollector s wig, glas, trä, peruk, Gustav Hellberg, f 1967, Stockholm, bor och arbetar i Berlin Hellbergs konst utgår från interaktionen mellan människor och konst, företrädesvis i det offentliga rummet. Flertal verk realiseras utanför (konst-)institutionen där Hellbergs verk inte alltid omedelbart känns igen som just konst. Förändringen i det bekanta må vara en detalj - skapar ändå en osäkerhet vad det hela är för något, vilket i bästa fall öppnar upp för andra möjliga kommunikationsvägar. Hellbergs verk är vanligtvis påtagligt visuella och drar gärna till sig uppmärksamhet. Med objektserierna V.R.O. och S.V.O. för konstnären, Gustav Hellberg, samman idéer från traditionell, skulptural, formalitet med industriell formgivning (design) och arkitektonisk presentationsestetik. En konceptuell grundton, ett betraktande av en

8 samtida samhällsutveckling, sammanlänkar de olika verken. Hellberg leker med samtida formgivning och framtidsvisionella argument. Det är en undersökning av föremåls yta, funktion och underliggande trender som styr gestaltandet av omvärlden. I serien V.R.O. Vision Rescue Object I VIII. En lysdiod är monterad inuti den innersta av två polystyrenkupoler. Ett svagt, allmänt, ljus kan ses genom objektets fönster.objekten har hämtat form och färg från olika redskap som är tänkta att användas i nödsituationer, så som brandsläckare eller livbåtar. Titeln Vision Rescue Object och V.R.O. som syns skrivet på varje objekt parafraserar ettteknologiskt språkbruk och namngivningskultur samt dess grafiska formgivning. Varje objekt har en slags fönster, där man kan kika in i objektet. På grund av objektets extremt blanka ytor uppstår många reflexioner, man ser sig själv, rummet och olika spegelfenomen som uppträder i objektets innanmäte. Detta understryks av ett märkligt ljus som kommer ur objektets inre. I serien S.V.O. Security Vision Object I VI, är två lysdioder monterade inuti den innersta av två polystyrenkupoler. Ett svagt, allmänt, ljus kan ses genom objektets fönster. Form och yta värderas olika beroende på kontext. V.R.O. och S.V.O. är estetiska projekt där objekten pendlar mellan att vara traditionella skulpturala verk, som skulle kunna betraktas och bedömas som traditionell skulptur, eller designobjekt, där objektens form utrycker och understryker användningsområde och användbarhet samtidigt som det skall passa i aktuell formgivnings trend. I en industriformgivnings- eller arkitekturkontext påminner V.R.O. och S.V.O. om presentationsmodeller där objektet representerar en idé om ett annat, ofta större, objekt. I V.R.O. och S.V.O. finns en osäkerhet om i vilken genre man skall placera dem, kontexten är inte given. I en samtida konstkontext består verket av alla dessa eventuella idéer tillsammans med själva objektet. Börjar man fråga sig vad det är man ser så uppstår ett kontextuellt spel, där konstnären förutom en form och genrediskussion bearbetar en social diskurs där säkerhet och räddning har blivit paroller. V.R.O. Vision Rescue Object I VIII, version II, 2009, 20 x 20 x 7 cm akrylfärg, lysdiod, MDF, polystyren, 9 V batteri eller nätanslutning. S.V.O. Security Vision Object I VI, 2005, 20 x 20 x 7 cm lackfärg, lysdioder, MDF, polystyren, 9 V batteri eller nätanslutning Jan Håfström, f. 1937, Stockholm, bor och arbetar i Stockholm Jan Håfström har sedan 60-talet tillhört några av Sveriges mest centrala konstnärer. Hans arbete kretsar ofta kring ämnen som rekonstruktion, minne, artefakter, historia, kultur och inte minst populärkultur. Filosofi och litteratur finns ofta med som referenser, tillika hälsningar till andra konstnärer, som Robert Smithson. Sedan ett par år är Fantomen en ständig följeslagare i hans

9 konstnärskap. Håfströms artefakter kännetecknas av en känslighet där föremålen från början inte sällan består av ett slags förskjutna objekt trouvé eller alternerade readymades. Verket Jura kan hänvisa till en slags bestämning av geografins historia medan det andra verket är en box som använts i det militära, förmodligen för att skydda en granat, nu ett slags skyddande av något som är bortglömt som kilskrift. Utöver ett direkt konstnärskap har Håfström intresserat sig för konstteori och konstens förändringar. Han har skrivit mycket om konst och om andra konstnärer, samt varit initiativtagare till utställningar som rönt mycket uppmärksamhet. Jura, 1974 Utan titel, 1992 Klas Hällerstrand, f. 1979, Piteå, bor och arbetar i Umeå. Hällestrand arbetar gärna att kombinera skiftande material som vanligtvis kanske inte brukas tillsammans, ofta med hälsningar till det svenska folkhemmet eller Norrland. Arbetet utförs med stor precision och är vanligtvis tidskrävande. Kunskap om materialet är av största vikt och i mångt och mycket kan arbetet beskrivas som ett hantverk. Sunset är ett inlindat slagträ av rosenträ vilket är ljust rödbrunt i färgen och färgskalan som verket är lindat i är från ljusgul till mörk rödbrun. Verket kan tolkas som en stillsam kollision mellan en forms vanliga bruksfunktion med önskan att höja föremålet över bruksvärde, till ett konsthantverk. Här sker det i en absurditet där bruket inte motsvaras av en adekvat design. Sunset, Ditte Johansson, f. 1958, Göteborg, bor och arbetar i Göteborg. Textilt glas är glasull som Johansson bearbetar med textila tekniker och sedan bränner i glasugn tills endast glaset i ullen återstår. Johansson tanke med det textila glasarbetet är att försöka överföra känslan av närvaro som textil besitter till glasets mer anonyma karaktär. Hon intresserar sig även för att vad som händer när man mixar skilda konsthantverkstraditioner. Hon ser en utmaning i att lösa de olika tekniska aspekterna och materiella frågeställningar som uppstår i processen i mötet mellan glas och textil. Mötet mellan de skiftande materialen leder till att en rad nya möjligheter öppnas upp i det konstnärliga arbetet. Hjälm, 2007

10 Åsa Jungnelius, f. 1975, Stockholm, bor och arbetar i Stockholm/Orrefors Jungnelius glaspjäser har med all rätt rönt stor uppmärksamhet på många håll under senare tid. Hon blev nyligen blev hon nominerad till Dagens Nyheters Kulturpris. Jungnelius rör sig mellan idén om lyx och samhällskritik. Genom sina luxuösa uppförstoringar av redan åtråvärda objekt understryker hon därmed också produktens symbolik i samhället och erotiska konnotationer samt med dess sexuella mytologi. Kanske rör det sig till och med om pornografi. I sina förstoringar blir objektet ibland också mer dubbeltydiga, ibland påminnande om fallossymboler. Hon ställer frågor kring konsumtion, och konsumtionens roll som bekräftande för identiteten. Här spelar mode, att vara vacker, där ytan betyder allt. I Jungnelius arbete finns också frågeställningar kring konstruktionen av identitet och sexualitet. Vad som är vackert är inte det naturliga utan det superficial. Linnèa Jörpeland, f. 1971, Sollentuna, bor och arbetar i Stockholm. Linnèa Jörpeland skulpturer kan förefalla tystlåtna, men kan ses som ett möte mellan intellekt, humor och vardagsbanaliteter. I flera av hennes skultpurer används djurmotiv där de enskilda arternas symbolik finns som element i verket. Pingvinen är i sig själv kanske en omöjlighet, en fågel som inte kan flyga, en kugge i maskineriet om Darwins teori om survival of the fittest. Kanske är pingvinen i sig att se som en metafor för konstens omöjlighet, men det till trots, de facto existerar. å andra sidan, Sandra Kuhne, f. 1972, Dresden, bor och arbetar i Berlin. I DDR fanns en industridesign som på kort tid blev helt obsolet efter murens fall. Det som påminde om DDR, eller kunde kopplas samman med staten DDR var nu överflödigt, och oönskat. I stort sett dumpades allt, även bokstavligt. Industrier lades ned. I efterhand med historisk distans har många nu börjat uppskatta en del av den industridesignen som fanns i DDR. Allt var inte dåligt. Tvärtom, många produkter var i grunden väl genomtänkta utifrån idéer om form och funktion. Det finns också intressanta infallsvinklar i DDR:s industriproduktion, till exempel att under en period hade man export av petroleumbaserade produkter till väst, eller det faktum att man samarbetade med Adidas för att utveckla material för idrottare i syfte att nå OS-framgångar.

11 Kärnan i Vitales Archiv, ett konstnärligt projekt initierat av Sandra Kuhne, är hennes genom åren samlade arkiv av föremålsrester av upplösta DDR-Fabriker och skolor. Totalt omfattar arkivet 600 skiftande artiklar indelade i rubriker som laboratorium, textil, matsal, byrå, bild och skrift. Det rör sig om skiftande industriprodukter i stora mängder. Vitale Archiv består förutom materiallager, med bas i Künstlerhaus Bremen, en container, en byrå som samordnar nätverket och materiallagret. Lagret är tillgängligt andra och kan efter eget bruk förädlas/vidareanvändas för andra ändamål Med användning av materialet förbinder sig deltagaren att bidra med dokumentation över användningen till Vitales Archiv förfogande. Om detta arbeite tillåter kommer delar att återföras till Arkivet. Det bestående arbetet utgörs av det nätverk som Vitales Arkiv byggt upp. Vitale Archiv är ett löpande projekt, som ständigt utvecklas i samarbete med andra. En ide är Nätverkande är möjligt när jämlika arbetar mot samma mål. Övertygelsen ligger i iden om ideella mervärlden för alla deltagare. Ett mål för Vitalen Archiv handlar om utbyte och skapa bestående mervärlden genom kreativitet. På ett övergripande plan kombinerar Kuhne frågeställningar och tankar om värde och dess transformation i förhållande till samt möjligheten att ackumulera immateriella värden. I synnerhet i en nätverksbaserad ekonomi. På så sätt ger hon sig i förlängningen in i frågan om värde i mer nationalekonomiska termer, som vid sin tillblivelse hade påfallande kopplingar till filosofin. Föremål från Vitales Archiv Axel Lieber, f. 1960, Düsseldorf, bor och arbetar i Malmö/Berlin. Lieber arbetar med till synes med objekt och skulptur, och det med en genomtänkt precision, med många referenser till konsthistorien, speciellt under 1900-talet. På ett sätt befinner sig han inom en konstnärlig tradition, men en mer korrekt beskrivning vore att se det som att han inom sina fält utgår från ett befintligt kunnande om skulptur, för att utveckla dessa kunskaper vidare, till nya tolkningsmöjligheter. Det sker ofta med en värme och inte sällan med en humor i den färdiga skulpturen. Lieber är fullt medveten om att ett objekt, eller en skulptur om man så vill, inte bara definieras och uppfattas endast utifrån sin materiella närvaro, utan också genom de rum som skulpturen skapar, innanför skulpturens sfär, eller i relation till sin omgivning. Detta faktum - skapandet av rum är för många konstnärer en av de centrala aspekterna i arbete med skulptur. Både ur teoretisk och praktisk synvinkel. En fråga som uppstår är vad detta skapande tomrum egentligen består av, eller om

12 det ens är korrekt att benämna det som ett tomrum. För tomrum är inte det samma sak som frånvaron av materia. Lieber är inte främmande för att använda vardagliga material och föremål i sitt arbete, i de utställda verken är utgångsmaterialet ordinära filtar köpta på en sekond hand butik. Filtarnas nuvarande formationer vittnar om verkligt existerande objekt eller fysisk material där endast avgjutningen är kvar som ett slag minne eller bevis av något. Beat Lippert, f. 1977, Lausanne, Schweiz, bor och arbetar i Genève, Schweiz. Lipperts arbeten handlar ofta om rekonstruktionen som kunskapsfält för det förgångna och historiska skeendet. Inte minst utgår han från konsthistorien och hur den är konstruerad eller hur man rekonstruerar historien i museal form. Kan ett föremål bära på en historia som går att förmedla till en annan tid? Lippert tar sig an sina frågeställningar på ett humoristiskt sätt som i Latence. Här presenteras en sönderslagen Puschel-Tiere av harts som konstnären därefter rekonstruerat genom en mer klassiska museiformen. I the Spinario's thorn utgår Lippert från en känd bronsskulptur från Romartiden som förmodligen är av grekisk härkomst. Skulpturen befinner sig nu på Palazzo dei Conservatori, Rom. Otaliga kopior av denna skulptur har tillverkats genom de senaste århundradena. En tolkning är att motivet är en gestaltning av en berättelse om en ung herde som räddade Rom genom att kunna meddela en brådskande nyhet för senaten. Efter han meddelat senaten satte han sig ned och tog ut en tagg ur sin fot. Statyn är en diskret påminnelse om att sätta sig själv i andra hand framför något större. När konstnären såg verket kände han en lust att en gång för alla ta bort taggen ur foten. I arbetet har han också ändrat en aning på motivet, hans huvud tittar nu upp och ut mot världen, istället för mot foten. Taggen utdragen. Konstnären har slutligen befriat skulpturen från sin egen historia. Latence, 2008 Spinout, 2009 the Spinario's thorn, LG Lundberg, f Malmö, bor och arbetar i Stockholm LG Lundberg ställde ut sommaren 2007 på det gamla konstmuseet med sina senaste arbeten, bland annat sina skärgårdsbilder. Vad som inte visades vid det

13 tillfället vad hans verk från 70 talet som också rönt mycket uppsmärksamhet under senare tid. Här visas två tidigare verk från 70-talet. Målningen ingår i serien Stängsel som utfördes mellan då LG Lundberg bara målade stängsel, närmare bestämt gunnebostängsel. Målningarna finns i en rad skiftande format, stora som små, det som i början - och ytligt sett - kan förefalla som en monoton upprepning är vid en närmare en besatthet och envishet att finna en fördjupning. För övrigt ett utmärkande drag hos LG Lundberg. Fördjupningen av ett motiv eller med arbetet av själva stängslet som i jämförelse med målningarna i serien är mycket varierat skapar också en rombisk form som uppstår i tomrummet. Inför en utställning i Paris 1977 gör LGL en multipel. Objektets titel är en uppmaning att så sitt eget stängsel, Semez votre propre grillage. Stängselromben kommer som en pepparkaksform i plåt tillsammans med jord och gräsfrö, det är bara att gå hem och plantera i en blomsterlåda. Omtänksamt nog medföljde två tiofrancsedlar så att man kunde inhandla en vattenkanna som det hade varit för otympligt att packa med i editionen. Symboliskt kan tolka stängslet som något som skapar rum, som inte bara är utestängande utan också stänger ut andra. En idé om rätten att värna om sin egen integritet. Stängsel, , olja på duk. Semez votre propre grillage, 1977, 27,5x33,5x9 cm, pappkartong med jord, gräsfrö, metallform, 20 franska franc och målning på pannå, ed.15 Elin Magnusson, f 1982, Norrköping, bor och arbetar i Stockholm Magnusson tillhör en ny generation konstnärer som arbetar med tematik kopplad till sexualitet, identitet och feminism. Detta må vara ämnen med en stark förankring i samtidskonsten de senaste decennerierna. Magnusson vill emellertid inte känna sig bunden till tidigare generationer som behandlat ämnet, som den tidigare feminismens historia och som ibland hävdar ett tolkningsföreträde inom området. Konstnären arbetar med att finna sin generations förutsättningar i sin samtid. En av de mest grundläggande frågeställningarna när det gäller identitet är att börja med sin egen kropp, dess organ och funktion. Hennes arbete med sina organ kan ses som ett försök att ta kontrollen över sin egen kropp, rent fysiskt, och i förlängningen kroppens funktion. Organ

14 Kristina Müntzing f 1973, Helsingborg, bor och arbetar i Höja/Göteborg/Buenos Aires. Müntzing arbetar med objekt och skulptur. Hon utgår från sin samtid och vad hon ser, vilket i sin tur påverkar hennes materialval. Hon har i flera arbeten utgått från dagens mobilitet mellan olika kulturer som i utställningen Ny svenskar som visades på Kalmar Konstmuseum Ett återkommande material är hennes bruk av plastkassar - ofta i ett slags skottsrutig mönster - av den typ som nyttjas av den kadern av människor som rör sig exempelvis mellan olika busslinjer. De aktuella verken Lampa och Byrå kan även de ses utifrån dagens utbredda migration och rotlöshet som existerar parallellt med uppfattningen att hemmet utgör någon centralt, vilket inte minst alla inredningstender markerar. Lådorna som förflyttas kanske kan ses som en symbol för en snabbare mobilitet för en del av mänskligheten, såväl för de välutbildade och välbeställda med världen som arbetsfält, som kadern av illigala immigranter och gästarbetare, som inte har något val. Lampa 150, 30 x 30 cm Byrån, 98 x cm Dorota Nieznalska, f 1973, Gdansk, bor och arbetar i Gdansk Avgjutning av en törnekrona. Nieznalska arbetar många gånger utifrån sin relation till den katolska kyrkan. I Polen har kyrkan en helt annan position i frågor som rör vardagslivet än vad den svenska kyrkan har i motsvarande grad i Sverige. Konstnären har i Polen blivit dömd till samhällstjänst för sina arbeten som uppfattats som provocerande. Törnekronan är en av de mest avbildade objekten i den västerländskt kristna konsthistorien. Som objekt markerar den händelsen av korsfästningen av Jesus. Törnekronan som bjektet transformeras till en slags relik, ett bevis för Jesus existens, på samma sätt som ett annat känt motiv i konsthistorien, Veronikas svettduk. Törnekronan en avgjutning. Samling Kalmar Konstmuseum, donation från konstnären. Anna Nordqvist Andersson, f. 1976, Malmö, bor och arbetar i Malmö. Anna Nordqvist Andersson har blivit mycket uppskattad för sin förmåga att använda sig av rummet, i hennes arbete visar hon ofta på den begreppsliga skillnaden på

15 rymd och rum, en inte obetydligt distinktion. Nordqvist Andersson har ofta en förmåga att ta till vara utställningsrummet och ge detta rum en känsla av rymd. Stair Case, Max Ockborn, f.1983, Stockholm, bor och arbetar i Malmö. Ockborn intresserar sig för den konstnärliga processen, och vad ett konstverk egentligen kan vara, och vilken mening ett konstverk kan bära med sig. Ockborn svarta stoder kan vid första anblick förefalla anonyma och solitära. I själva verket materialiserar stoderna vad som blivit kvar av en konstnärlig process. Ett slags koncentrat. Var finns det konstnärliga verket någonstans? Även om objekten är ett bevis på processen, kan inte ytan vittna om sin tillkomst, det ligger fördolt i verket, både bildligt och bokstavligt. Ockborn gick för ett par år sedan på Ölands Konstskola. Box # 1, Creating a time-capsule. An attempt to put an Object s History and the persons related to Its Actions Inside of a vessel to preserve IT For the Person That Opens It. Box # 2, An Attempt to preserve the working process of an artist from another Country, on visit to my home Country. Till de utställda finns ett häfte med processen beskriven. Daniel Pflumm, f. 1968, Genève, Schweiz, bor och arbetar i Berlin. I Pflumms arbeten finns en påtaglig mediekritik. Han rör sig i samtiden där varumärken blivit det enda giltiga värdet och media utgör platsen där allt utspelas. Han verk påvisar ofta att själva formen att presentera exempelvis nyheter på, i nyhetsprogram som Rapport eller Aktuellt, i stort ser lika ut världen över. En strategi Pflumm har är att rensa bort själva nyheterna, och bara intresseras sig för formen, och vad denna i förlängningen betyder. Han visar också att själva nyhetsformen, och det kapitaliska produktionssättet är intimt förknippade med varandra. Pflumm är också ett betydande namn i tekno-kretsar i Berlin, därav att han ofta brukar tekno musik. Berlin, 2004, dvd

16 Thomas Rentmeister, f.1964, Reken Tyskland, bor och arbetar i Berlin. Rentmeister är en konstnär som arbetar med materiella och symboliska möten. Han brukar ofta readymades vilka kombineras till nya verk. Hans verk består ofta av allmänt bekanta föremål, gärna föremål som i sig tycks oproblematiska, men när de kombineras med andra föremål får en förändrad betydelse. Kaffeelatte, 2007 utan titel, Reynold Reynolds, f. 1966, Central City, Alaska, bor och arbetar i Berlin/New York. Patrick Jolley, f. 1964, Bangor, Irland, bor och arbetar i Dublin. Reynolds betraktas både som konstnär och filmare. Som filmare har han erhållit åtskilliga första pris på olika filmfestivaler. Det finns flera aspekrar att anföra på detta verk, i grunden handlar det om kroppen som en fysisk massa som inte kan undkomma tyngdlagen. Det finns också hänvisningar till 9/11, och kropparna som dånade i marken innan twin-towers föll samman. Ingegerd Råman, f. 1943, Stockholm, bor och arbetar i Stockholm/Orrefors Råman är en av Sveriges mest idag uppskattade formgivare. Hennes serie med glödlampor, Light Shadow Bulbs, har på ett enkelt och radikalt sett kommenterar och spelat med förhållandet mellan det designade föremålet som något värdeskapande och förbrukningsvarans anonymitet. Light Shadow Bulbs Nina Slejko, f. 1982, Slovenien, bor och arbetar i Göteborg Utdrag ur The Coverings, Nina Slejko, 2006: Nina Slejko kommer från Slovenien, men bor och arbetar numer i Sverige. Sedan tidigare har hon en Kandidatexamen i Måleri från Akademien i Ljubljana, där hon studerade för Borut Vogelnik (medlem i

17 IRWIN-gruppen och NSK) fick hon ett stipendium från Kulturkontakt Austria som gjorde det möjligt för henne att studera för Donald Baechler. Med hjälp av ett stipendium från det Slovenska Kulturministeriet flyttade Nina 2007 till Sverige för att ta sin Magisterexamen i Fri Konst vid Konsthögskolan Valand. I sin konst sammanför Slejko det intima och personliga med ett kritiskt förhållande till konstvärlden. Ofta använder hon humorn som redskap. I målningen Today I Was an Evil One (olja och akryl på duk) ur serien The Coverings, The Coverings är ett måleriprojekt i vilket konstnären köpte målningar på loppmarknader, målade över dem och ställde ut dem, för att på så vis höja deras värde. Den konceptuella grunden till trots, är varje avslutad målnings måleriska kvalitéer av vikt då konstnären vill måla målningar snarare än ställningstaganden. Om vi ska ta henne på ordet. En signifikant del av arbetet var en romantisk idé om att rädda och bevara målningar genom att ta hand om och fixa till mindre lyckade exemplar, och därigenom höja deras estetiska och ekonomiska värde. Sedan köpte hon Tuppen för kr på ett galleri, målade över den, och gav den titeln Today I Was an Evil One. Dess värde sjönk och blev likvärdigt med de målningar som Slejko köpt på loppmarknader och gjort till sina. Målningen som hon använde i detta verk är en av många tuppmålningar av den av den slovenska bourgeoisien högaktade konstnären France Slana. Dennes målningar med tuppmotiv anses vara en statussymbol. En ung kvinnlig konstnär som målar över en gammal, etablerad manlig konstnär, tänkte många varav några blev upprörda. Men Slejko hävdar att hon främst täckte över societetens dåliga omdöme. Hon säger: Jag har målat över den slovenska bourgeoisiens dåliga smak mest av allt. Den dyra målningen är borta och frånvaron gör den charmerande. Jag har målat över nästan alla mina besparingar, och jag känner mig glad. En befriande, speciell känsla. En spjuveraktig känsla med ett uns av fjärilar i magen. Today I Was an Evil One (olja och akryl på duk) ur serien The Coverings, Ylva Westerhult, f. Södervinge 1971, bor och arbetar i Umeå. Westerhults bidrag kan engligt henne själv ses som en hyllningsskrift till några specifika kvinnor. De föddes år före, och en tio år efter, det att det införts kvinnlig rösträtt i Sverige. En var telegrafist (ett av få yrken en kvinna kunde ha i slutet av 1800/början på 1900-talet). Den andra tog hand om broderns sjuka fru och hans dotter i en ensligt belägen skogsby, hämtade hem korna och räfsade slåttern. En var hemmafru i ett borgligt hem i staden och var änka lika länge som hon varit gift. En annan, hon som föddes efter att rösträtten infördes, fick utbildning och blev karriärkvinna. Boken är sydd av klänningar som tillhört dessa kvinnor. Utan titel - (boken)

18 Lawrence Wiener, 1942, New York, bor och arbetar i New York. Wiener är en internationellt välbekant konstnär som arbetar med vad som första hand kan beskrivas som textbaserade verk. I förlängningen handlar det mer om att försöka formulera preciseringar av objekt, tankar och något existerande. Liksom många konstnärer vars karriär började på 60-talet, som Donald Judd, Joseph Kosuth eller Willian Anastasi, ligger den konstnärliga utgångspunkten snarare i en filosofisk bakgrund än rent konsthistoriska utgångspunkter. Tvärtom menade flera av dessa konstnärer att den linjära konsthistorien var ett ganska svagt teoretiskt bygge som i ganska ringa grad hade något med sin samtid att göra. Den filosofin man byggde på var i stor utsträckning Wittgenstein och den analytiska filosofin. Det rörde sig om att på ett grundläggande plan diskutera hur verkligheten förhåller sig. Det kan rekommenderas att läsa några av dessa konstnärer, till exempel Donald Judd, som på ett humoristiskt sätt beskriver konst och kvalitet. Texten på väggen scattered matter, brought to an ascertainable density, with the weight of the world och cusped kan fritt tolkas om sporadisk materia, sammanförd till en fastställbar täthet, med vikten av världen. cusped är en geometrisk term som används inom bland annat matematiken. Helena Wikestam, f. 1972, Borgholm, bor och arbetar på Öland. I verket Vad får vi veta? har Wikestam använt kroppen som passare, och med handen doppad i vårens pasteller målar hon sin egen fysiska räckvidd. Titeln ställer frågan om vetandets gränser, kunskapens immaterialitet, i kontrast till verkets visuella här är du. Vad får vi veta? målning på glas, 2009

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover nya media KONST & DESIGn FRIA FÖRBEREDANDE KONSTLINJEN Du söker med 5-10 verk digitalt. Det är valfritt att söka med måleri, skulptur, teckning, video, foto, ljud, objekt osv. Digitala arbetsprover kan

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013 GALLERI FINAL STÄLLER UT I BÄSTEKILLE Kenneth Gustavsson FOTO Thomas Wågström FOTO Åke Arenhill ILLUSTRATIONER Ulrika Linder TECKNINGAR 6/7-4/8 2013 vernissage lördagen den 6 juli kl 11-17 PER LINDSTRÖM,

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs!

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Ett besök på Vårsalongen tillsammans med fröken Sara inleds med att vi tillsammans utforskar konsten i konsthallen. Vi funderar på hur man tittar på konst

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

KONST på Vallås äldreboende. Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling

KONST på Vallås äldreboende. Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling KONST på Vallås äldreboende Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling Gårdarna Den konstnärliga utsmyckningen på gårdarna utomhus anspelar på de teman som landskapsarkitekt Kerstin Teutsch angett, nämligen:

Läs mer

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars Utställningstider 2011 5 mars 20 mars Amatörvinnarna 2009, Höglandet 26 mars 10 april Matz Nordell, Kalmar 12 november 27 november Åsa Lindsjö och Kristina Karlsson, Nässjö 10 december 8 januari (2012)

Läs mer

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i:

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i: Bild åk 7 Ämnets syfte: Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 11, november 2014 November är en Numerologisk 9månad i ett Numerologist 7år. "En utmanande månad med avslut och bokslut med möjlighet att vända mörker till ljus". Hej Bästa

Läs mer

Vill du vara med? Kontakt & frågor

Vill du vara med? Kontakt & frågor Vill du vara med? Är du yrkesverksam konstnär/konsthantverkare och vill vara med på webbplatsen Konst i Örebro län är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i formulären Examen/meriter

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

På väg... Förslag till gestaltning i Hackeforsrondellen i cirkulationsplatsen vid korsningen väg 35 och Landerydsvägen. Tommy Jerhammar Konstnär

På väg... Förslag till gestaltning i Hackeforsrondellen i cirkulationsplatsen vid korsningen väg 35 och Landerydsvägen. Tommy Jerhammar Konstnär På väg... Förslag till gestaltning i Hackeforsrondellen i cirkulationsplatsen vid korsningen väg 35 och Landerydsvägen Tommy Jerhammar Konstnär PÅ VÄG... inom Linköping till Linköping från Linköping i

Läs mer

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM Jaume Plensa, Barcelona (f. 1955) Jaume Plensa tillhör de mest uppmärksammade skulptörerna internationellt efter sin Crown Fountain i Millenium Park i Chicago,

Läs mer

HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET

HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET 1 Swedish Translation, Aug. 2007. EVENT TEMPLES PROJECT INTRODUCTION HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET Följande introduktion är en utskrift av en intervju med James, den visionära skaparen av

Läs mer

Moa Israelsson Forsberg

Moa Israelsson Forsberg Monday Art Ateljébesök hos Moa Israelsson Forsberg Posted on mån 24 Feb 2014 by Eleonora Ånhammar Moa Israelsson Forsberg både bor och arbetar i det lilla samhället Åkers Styckebruk utanför Strängnäs.

Läs mer

Verkförteckning Omslag Olja på trä (plywood), 50x50x50 cm Sidan 3 Detalj (se sid 17) Sidan 4 Detalj (se sid 17) Sidan 6 Interiör (detalj), Karlskrona

Verkförteckning Omslag Olja på trä (plywood), 50x50x50 cm Sidan 3 Detalj (se sid 17) Sidan 4 Detalj (se sid 17) Sidan 6 Interiör (detalj), Karlskrona Håkan Bengtsson 1 Verkförteckning Omslag Olja på trä (plywood), 50x50x50 cm Sidan 3 Detalj (se sid 17) Sidan 4 Detalj (se sid 17) Sidan 6 Interiör (detalj), Karlskrona konsthall Sidan 7 Olja på duk, 50x50

Läs mer

Ljusdesignen i Sveriges snyggaste kontor Ett samtal med ljusdesigner Ronnie Eckervig om Microsofts prisvinnande huvudkontor.

Ljusdesignen i Sveriges snyggaste kontor Ett samtal med ljusdesigner Ronnie Eckervig om Microsofts prisvinnande huvudkontor. Ljusdesignen i Sveriges snyggaste kontor Ett samtal med ljusdesigner Ronnie Eckervig om Microsofts prisvinnande huvudkontor. Text: Rebel Light AB Foto: Jason Strong Microsoft Sveriges snyggaste kontor

Läs mer

Leonardo da Vinci och människokroppen

Leonardo da Vinci och människokroppen Leonardo da Vinci och människokroppen När vi läser om renässansen, är det självklart att studera Leonardo da Vinci eftersom han behärskade så många områden och kom att prägla mycket av det som vi referar

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Bakgrunden Vision från

Läs mer

SPELANDE I KONSTHISTORIEN

SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÖVNING: SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÅRSKURS: 7-9 WWW.PRATAOMSPEL.SE SPELANDE I KONSTHISTORIEN I ÖVNINGEN INGÅR ATT: Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (BD) Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

Informationsmaterial för lärare. Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt

Informationsmaterial för lärare. Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt Informationsmaterial för lärare Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt Museet som läranderesurs för grundskolan och gymnasiet Att uppfylla skolans mål genom museibesöket Genom att besöka museet

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Vad är rättvisa skatter?

Vad är rättvisa skatter? Publicerad i alt., #3 2008 (med smärre redaktionella ändringar) Vad är rättvisa skatter? Det är uppenbart orättvist att många rika privatpersoner och företag genom skatteplanering och rent fusk lägger

Läs mer

Vi dokumenterar Er konst

Vi dokumenterar Er konst Vi dokumenterar Er konst För oss är det viktigt att konsten syns Konst finns överallt, vi vill hjälpa er att dokumentera den. Vi dokumenterar konst genom virtuella gallerier, konst genom hemsidor filmningsdokumentation

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Med blicken i spegeln. Mija Renström

Med blicken i spegeln. Mija Renström Med blicken i spegeln Mija Renström WORKSHOP 2011: HANINGE KONSTHALL BLÄCKSTRÅLEUTSKRIFT 110 x 200 cm Mija Renström utforskar i det här projektet relationen mellan bild och självbild. I tre nya verk undersöker

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

2011 w w w. s c h e r l i n. s e

2011 w w w. s c h e r l i n. s e 2011 www.scherlin.se Det började en gång med en hallbänk till min egna bostad, som jag ritade och lät tillverka i Småland. Sedan har det med åren blivit fler bänkar, hallförvaring i olika former, mat-

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR Ämnet klassisk grekiska språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Grekiska har varit gemensamt språk för befolkningen

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild.

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Nära och fjärran Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel för skolan

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se Varje människa kan göra skillnad www.raoulwallenberg.se VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD Det finns idag en bristande kunskap om de mänskliga rättigheterna bland elever i Sverige, trots att de står inskrivna

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

Att resa ett utbyte av erfarenheter

Att resa ett utbyte av erfarenheter Att resa ett utbyte av erfarenheter Hej! Du fick igår i uppdrag av Sveriges kung och drottning att föra världen samman genom en resa som du och dina gruppkamrater ska ta er för de närmaste veckorna. Detta

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

We Celebrate Spring. 15 Januari, 2013

We Celebrate Spring. 15 Januari, 2013 We Celebrate Spring 15 Januari, 2013 Våren är en tid att fira, en tid för högtider som bröllop, konfirmation och skolavslutningar men kanske också för att fira det där nya jobbet som någon fick? Eller

Läs mer

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING Denna policy omfattar dokumentation samt insamling och gallring av föremål, skrivna dokument, arkivalier, fotografier, film, inspelat ljud,

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Bilaga GK9 KURSPLAN. Grundläggande konstutbildning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola 1

Bilaga GK9 KURSPLAN. Grundläggande konstutbildning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola 1 KURSPLAN Grundläggande konstutbildning 1 år Umeå Konstskola Umeå konstskola 1 Övergripande mål för undervisningen är att eleven ska; visa goda och relevanta kunskaper och färdigheter i material, teknik

Läs mer

Att Analysera film. 1. Allmän analys / filmens struktur.

Att Analysera film. 1. Allmän analys / filmens struktur. Att Analysera film Denna skrift innehåller olika analysscheman. Olika exempel som används i högskolestudier och lite enklare som kan vara lite enklare att applicera på de filmer ni arbetar med. / Lennart

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind Xstory Våren 2007 Xstory För två år sedan publicerade vi en nyutgåva med de bästa erotiska novellerna ur Bengt Anderbergs serie Kärlek 1 14 en serie som uppnått kultstatus, som är närmast omöjlig att få

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

KAFFEKANNAN SOM OBJEKT

KAFFEKANNAN SOM OBJEKT KAFFEKANNAN SOM OBJEKT Magnus Liljedahl, Kandidatuppsats, Metallformgivning åk 3, Konstfack 2005 Handledare: Aurél Schiller INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Kaffekannan i silver ur ett historiskt perspektiv

Läs mer

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn Kvibergsnässkolan Individuell Utvecklingsplan Skriftligt omdöme för Elevens namn Termin Träningsskolan I läroplan för det obligatoriska skolväsendet står att läsa: Skolan ansvarar för att varje elev som

Läs mer

Galleri Final ställer ut i

Galleri Final ställer ut i 5-ÅRS JUBILEUM Galleri Final ställer ut i Henrik Johansson, olja på duk BÄSTEKILLE 3/4-6/4, 11/4-12/4 2015 Välkommen till Galleri Finals påskutställning i FABRIKEN Bästekille Vi säger det varje år, vår

Läs mer

Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI

Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI Dörrar WIŚNIOWSKI Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI Under 25 år har vi tillverkat stängsel med passion. Firmans namn WIŚNIOWSKI kommer från namnet på dess grundare och ägare - Andrzej Wiśniowski.

Läs mer

Per Eklund. Stenarbetsmuseum Yxhult

Per Eklund. Stenarbetsmuseum Yxhult Per Eklund Stenarbetsmuseum Yxhult Per Eklund Per Eklund Per Eklund var verksam som keramiker under nästan sju decennier. I början av 2000-talet skänkte han delar av sin samling till Kumla kommun. Samlingen

Läs mer

Vad är Dokumentär fotografi? Vad är skillnaden mellan Dokumentär foto och Reportage tex?

Vad är Dokumentär fotografi? Vad är skillnaden mellan Dokumentär foto och Reportage tex? Dokumentär fotografi Vad är Dokumentär fotografi? Vad är skillnaden mellan Dokumentär foto och Reportage tex? Enligt Wikipedia: Avser en slags Bildjournalistik där Fotografen försöker skapa en sanningsenlig

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR LÄRARHANDLEDNING Välkommen till kreativt samspel med Göteborgs Symfoniker och GSOPULS. Detta är en lärarhandledning som är indelad

Läs mer

Kristian Berglund, ambivalens (natura no. 3), 2010 120 x 120 x 35 cm material: trä, microcontroller, relä, 4 lampor, plast, färg.

Kristian Berglund, ambivalens (natura no. 3), 2010 120 x 120 x 35 cm material: trä, microcontroller, relä, 4 lampor, plast, färg. Kristian Berglund, ambivalens (natura no. 3), 2010 120 x 120 x 35 cm material: trä, microcontroller, relä, 4 lampor, plast, färg. Struktur och form, natur och språk. Utifrån de olika ljuskällorna framträder

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

Inredningsmåleri i Vimmerby

Inredningsmåleri i Vimmerby Inredningsmåleri i Vimmerby Som så många andra städer har Vimmerby under seklernas lopp härjats av eldsvådor. Gammal träbebyggelse brann ner, ny byggdes upp. När den välborne stadsbon återigen fått tak

Läs mer

Arbetsprover för sökande till Beckmans Designhögskola 2015 Form 180 p

Arbetsprover för sökande till Beckmans Designhögskola 2015 Form 180 p Form 180 p 2. Arbetsprover skickas i Postens blåa kartong avsedd för A3- format. Paketet skickas som företagspaket. Vikt upp till 3 kg kostar 215 kr. Spara paketnummer. Märk kartongens kortsida med ditt

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk AV-nummer 41511tv 3 Mitt Jobb svenska som andraspråk Programvinjett Sanna designer/konstnär /Sanna slipar en möbel, köper blommor, visar upp sina konstverk, målar i en studio./ SANNA designer & konstnär.

Läs mer

KONSTNATTA X 14 KONSTNÄRER

KONSTNATTA X 14 KONSTNÄRER KONSTNATTA X 14 KONSTNÄRER 1/14 högskola arbeten från ika teman: ten i en vuxen små delar ar olika vävar Minnesbilder Jeanette Carlsson Keramiker Keramiklärare, Mullsjö folkhögskola På GALLERI 2åar visar

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Kommunikation genom fåglar

Kommunikation genom fåglar 1 Kommunikation genom fåglar Ett projekt med femårsavdelningen 2009-2010 Dokumenterat av Ann-Christin Andersson & Therese Andersson Frejaparkens förskola 2 Vad säger läroplanen? Lärandet skall baseras

Läs mer

SOMMARENS UTSTÄLLNINGAR JENS FÄNGE, JOHANNES NYHOLM, JORDI ARKÖ, 2012.05.26 2012.08.19

SOMMARENS UTSTÄLLNINGAR JENS FÄNGE, JOHANNES NYHOLM, JORDI ARKÖ, 2012.05.26 2012.08.19 SOMMARENS UTSTÄLLNINGAR JENS FÄNGE, JOHANNES NYHOLM, JORDI ARKÖ, 2012.05.26 2012.08.19 Jens Fänge/BUS (2011), Jalousie, olja på duk. VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM! Sommaren är här och tre nya

Läs mer

Aleksandra Parnes Jacques Montel Erik Sandgren

Aleksandra Parnes Jacques Montel Erik Sandgren Aleksandra Parnes Jacques Montel Erik Sandgren Lessebo Handpappersbruk och respektive konstnär Utställningsansvarig: Lina Willman Text: Christian Kindblad, Beryl Sten och Lina Willman Foto: Magnus Palmér,

Läs mer

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola KONSTSKOLAN UTBILDNING Grundutbildning, konstlinje och kurser startade som en kvällskola 1963 och formades om till en dagskola 1967. Västerås Konstskola har under 50-års tid utbildat personer till konstnärliga-

Läs mer

design & layout Distansskolan 1

design & layout Distansskolan 1 design & layout Distansskolan 1 Grundelementen Varje komposition är summan av dess grundelement. Om du tittar på en annons eller broschyr kommer du hitta både enkla och komplexa kompositioner. En del kompositioner

Läs mer

du vet att du har svaret nära nu ERIKA BENGTSDOTTER SILVIJA BOIJSEN SINKA MATS WALTRÉ PY WERNSTEDT

du vet att du har svaret nära nu ERIKA BENGTSDOTTER SILVIJA BOIJSEN SINKA MATS WALTRÉ PY WERNSTEDT du vet att du har svaret nära nu ERIKA BENGTSDOTTER SILVIJA BOIJSEN SINKA MATS WALTRÉ PY WERNSTEDT Konstnär som arbetar med måleri och flerdimensionella arbeten och installationer. Konstnär inspirerad

Läs mer

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7 1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan Biologi Kurskod: SGRBIO7 Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet

Läs mer

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB Mia Börjesson Auk socionom Fil mag. i socialt arbete Grundläggande Psykoterapeututbildning Diplomerad lösningsfokus korttids terapeut Handledare/veiledare Certifierad Coach ICF Mia Börjesson +46703058952

Läs mer

Workshop 00:Almestrand Nina Söderström Malin Sörman Maria Hager Under åren 1999 2000 genomförde jag min andra fotografiska workshop på ett behandlingshem för mammor och deras barn. Hemmets uppgift är att

Läs mer

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust

Läs mer

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25 Geometrisk optik Syfte och mål Laborationens syfte är att du ska lära dig att: Förstå allmänna principen för geometrisk optik, (tunna linsformeln) Rita strålgångar Ställa upp enkla optiska komponenter

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING APOKALYPSEN DET KOMMER ATT GÅ DÅLIGT LINDHOLMEN HISINGEN WWW.BACKATEATER.SE 031 708 71 01

LÄRARHANDLEDNING APOKALYPSEN DET KOMMER ATT GÅ DÅLIGT LINDHOLMEN HISINGEN WWW.BACKATEATER.SE 031 708 71 01 LÄRARHANDLEDNING APOKALYPSEN DET KOMMER ATT GÅ DÅLIGT LINDHOLMEN HISINGEN WWW.BACKATEATER.SE 031 708 71 01 HEJ När du var 11 år, vad var du rädd för då? Vad hände i världen? Vad hände i ditt liv? Berättade

Läs mer

Religionskunskap. Syfte

Religionskunskap. Syfte Religionskunskap Syfte Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur. Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer