Ramavtal om effektivering av energianvändningen inom näringslivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramavtal om effektivering av energianvändningen inom näringslivet"

Transkript

1 18/804/2007 Inofficiell översättning Ramavtal om effektivering av energianvändningen inom näringslivet 1 Parter Parter i detta Energieffektivitetsavtal för näringslivet är från statens sida handels- och industriministeriet (nedan Ministeriet) samt från näringslivets sida Finlands Näringsliv rf (nedan Centralförbundet), Livsmedelsindustriförbundet rf, Finsk Energiindustri rf, Kemiindustrin rf, Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf, Skogsindustrin rf, Plastindustrin rf, Förbundet för Finsk Handel och Teknologiindustrin rf. Nya branschförbund tas med enligt punkt 4.3 i avtalet. Företaget förbinder sig till avtalssystemet genom att ansluta sig till åtgärdsprogrammet för sin bransch med ett separat anslutningsdokument enligt punkt 4. Vid behov kan ett företag ansluta sig till flera åtgärdsprogram. 2 Utgångspunkter, grunder och definitioner Energieffektivitetsavtalet är en fortsättning på och vidareutveckling av den praxis som inleddes med avtalet om ett åtgärdsprogram för energisparande inom industrin som ingicks och förlängdes med energisparavtal för industrin, energibranschen och fastighets- och byggbranschen som löper ut Genom avtalet avtalas om samverkan för att genomföra de åtgärder som förutsätts i målen för och genomförandet av den energi- och klimatstrategi som statsrådet antog i november I energi- och klimatstrategin sattes som mål att minska den totala energiförbrukningen med 5 procent år 2015 jämfört med utvecklingen utan nya effektiveringsåtgärder. Avtalet främjar införandet av ny energieffektiv teknologi och uppkomsten av arbetstillfällen i samband med energieffektivitetsåtgärderna samt i den mån det är möjligt även ibruktagning och ökad användning av förnybara energikällor genom metoder som lämpar sig för denna avtalsverksamhet. Avtalsparterna anser det viktigt att företagen har tillgång till bästa tillgängliga teknik och kompetens. För att säkerställa detta skapas inom ramen för avtalet fasta samarbetsmodeller för klusterbildning kring Strategisk spetskompetens, forsknings- och teknologiprogram samt andra centrala energieffektivitetsprojekt. Arrangemanget främjar forsknings- och utvecklingspartnerskap mellan energiteknologi- och tjänsteleverantörer samt avtalsföretag. Partnerskapen ger avtalsföretagen en konkurrensfördel som första tillämpare av den nya teknologin och teknologiproducenterna nödvändiga plattformar för forskning och försöksverksamhet samt eventuellt förstaleveranser. Direktivet om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster (32/2006/EG) (nedan direktivet om energitjänster) förutsätter under perioden åtgärder för att år 2016 nå det vägledande energibesparingsmålet på nio procent av det årliga förbrukningsgenomsnittet under perioden inom sektorer som inte omfattas av Europeiska unionens utsläppshandel. Energieffektivitetsavtalen är centrala både när det gäller att nå våra sparmål och rapportera våra resultat. Effektivering av energianvändningen minskar koldioxidutsläppen och andra utsläpp. Finland har ratificerat den internationella klimatkonventionen (FCCC) Avtalsparterna förhåller sig allvarligt till klimatförändringen och anser att energieffektivitetsavtalet bidrar till att motverka klimatförändringen. 1

2 Avtalsparterna anser att de genom de åtgärder som på basis av avtalen har genomförts och genomförs i företagen uppfyller de krav på effektivering av energianvändningen som ingår i rådets direktiv (96/61/EG) om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar. Genom avtalet verkställer Ministeriet regeringens energipolitik, där energisparande har en central roll. Parterna anser att detta avtal är ett fungerande sätt att öka energieffektiviteten. Avtalsparterna strävar efter att genomföra de åtgärder som avtalet medför och utveckla avtalssystemet till en energisparmetod som har lika stor påverkan som lagstiftning och som till genomförandet är smidig, samtidigt som den inte påverkar konkurrenskraften negativt så som beskattning eller normering som avviker från den internationella utvecklingen gör. Energieffektivitet Med effektivering av energianvändningen avses i detta avtal genomförande av åtgärder som minskar energibehovet för att producera en viss produkt eller tjänst. Energieffektivitetsåtgärderna kan vara av teknisk natur eller hänföra sig till användningen av energiförbrukande anordningar, handlingssätt, verksamhetsbetingelser eller beteendemönster. Hur förändring av energieffektiviteten definieras och hur rapporteringen om detta ska ske avtalas närmare i Åtgärdsprogrammen för respektive bransch inom detta avtalssystem. Förnybara energikällor Med främjande av förnybara energikällor avses här att Företaget i sin egen verksamhet utnyttjar energi från förnybar biomassa, biogas, vattenkraft, sol, vind, den bionedbrytbara delen av avfallsbränsle samt från värmeinnehållet i marken, sjöar och vattendrag, luften eller avloppsvatten. 3 Mål Målet för detta avtal är att bidra till att säkerställa uppnåendet av energisparmålen dels i den nationella energioch klimatstrategin, dels i direktivet om energitjänster. Målet är att avtalssystemet ska omfatta en så stor del som möjligt av slutanvändningen och produktionen av energi vid medlemsföretagen i Finlands Näringsliv. Målet är också att inom eldistributions-, elförsäljnings- och fjärrvärmesektorn tillsammans med kunder som är mottagare av energitjänster, särskilt kundgrupper som inte annars omfattas av energieffektivitetsavtalen, genomföra åtgärder som i betydande utsträckning främjar uppnåendet av energisparmålet i direktivet om energitjänster i fråga om dessa kunders energianvändning under perioden jämfört med utvecklingen utan energieffektivitetsåtgärder. 4 Avtalsbranscher 4.1 Energiintensiv industri Målgrupp Huvudregeln är att företag med ett eller flera driftställen vars slutliga energiförbrukning på årsnivå är minst 100 GWh kan ansluta sig till näringslivets system med energieffektivitetsavtal via åtgärdsprogrammet för energiintensiv industri. 2

3 Målen för den energiintensiva industrin Målet är att alla energiintensiva industriföretag i Finland ska gå med i avtalssystemet. Företaget definierar sina kvantitativa mål för effektivering av energianvändningen i samband med ibruktagningen av Energieffektivitetssystemet. Senast 2010 lägger Centralförbundet och Ministeriet tillsammans fram för ledningsgruppen enligt punkt 7 målet för effektivering av energianvändningen inom den energiintensiva industrin för hela avtalsperioden fram till Målet återspeglar dels de effektiveringsmål som företagen har satt upp och dels de mål för effektivering av energianvändningen som har satts upp i den nationella energi- och klimatstrategin till dess. Anslutande av ett företag till avtalssystemet Ett företag ansluts till avtalssystemet när Centralförbundet har konstaterat att anslutningsdokumentet som företaget har undertecknat är behörigt och har infört företaget i registret över anslutningsdokument. Företagets åtaganden Företaget förbinder sig att ta i bruk Energieffektivitetssystemet (Bilaga 2) inom två år efter anslutningen till detta avtalssystem. Energieffektivitetssystemet innehåller tillvägagångssätt för genomförande av ständig förbättring, energieffektivitetsmål, en plan för förbättrande av energieffektiviteten, beaktande av energieffektiviteten under hela livscykeln vid valet av anordningar och system samt uppföljning och årlig rapportering av energiförbrukningen. Vidare strävar Företaget efter att ta i bruk ny energieffektiv teknologi alltid när det är möjligt rent ekonomiskt och med hänsyn till säkerhets- och miljöaspekter, samt efter att förbättra transporternas energieffektivitet genom att förbättra logistiken och energianvändningen vid transporterna i samråd med företagen som tillhandahåller dessa tjänster. Det enskilda företagets åtgärder beskrivs närmare i Åtgärdsprogrammet för energiintensiv industri (bilaga 1.1, punkt 2.3). 4.2 Energiproduktion Målgrupp Huvudregeln är att företag med kombinerad eller separat produktion av el och värme kan ansluta sig till näringslivets system med energieffektivitetsavtal via åtgärdsprogrammet för energiproduktion. Målen för energiproduktionen Målet är att 80 % av energiproduktionen ska omfattas av avtalssystemet. Målet är att genomföra åtgärder som effektiverar energianvändningen och förbättrar effektiviteten i användningen av primärenergi och den totala verkningsgraden inom energiproduktionen. Det vägledande målet är att avtalsföretagen som helhet fram till 2016 ska spara GWh inom användningen av primärenergi och effektivera elproduktionen med GWh omräknat i elenergi jämfört med utvecklingen utan dessa nya åtgärder. 1. Anslutande av ett företag till avtalssystemet Ett företag ansluts till avtalssystemet när Branschförbundet har konstaterat att anslutningsdokumentet som företaget har undertecknat är behörigt och har infört företaget i registret över anslutningsdokument. 1 Det vägledande målet omvärderas i slutet av startperioden ( ) för energieffektivitetsavtalet på basis av erfarenheterna och utifrån vad man gemensamt har kommit överens om i fråga om bestämmande och uppföljning av energieffektiviteten i branschen. 3

4 Företagets åtaganden Företaget förbinder sig att ta i bruk Energieffektivitetssystemet (Bilaga 2) inom två år efter anslutningen till detta avtalssystem. Energieffektivitetssystemet innehåller tillvägagångssätt för genomförande av ständig förbättring, energieffektivitetsmål, en plan för förbättrande av energieffektiviteten, beaktande av energieffektiviteten under hela livscykeln vid valet av anordningar och system samt uppföljning och årlig rapportering av energiförbrukningen. Vidare strävar Företaget efter att ta i bruk ny energieffektiv teknologi alltid när det är möjligt rent ekonomiskt och med hänsyn till säkerhets- och miljöaspekter. Vid företag och driftställen som saknar ledningssystem utarbetas en plan för förbättrande av energieffektiviteten inom ett år efter anslutningen till detta avtalssystem. Planen uppdateras på ett ändamålsenligt sätt minst vart tredje år. Åtgärderna beskrivs närmare i Åtgärdsprogrammet för energiproduktion (bilaga 1.2, punkt 2.3). 4.3 Medelstor industri och den privata tjänstesektorn Målgrupp Huvudregeln är att företag vars energiförbrukning på årsnivå inte överstiger 100 GWh på något enda driftställe kan ansluta sig till näringslivets system med energieffektivitetsavtal via branschspecifika åtgärdsprogram. Till näringslivets allmänna åtgärdsprogram kan de medlemsföretag i Centralförbundet ansluta sig som verkar i en bransch utan eget åtgärdsprogram och vilkas energiförbrukning på årsnivå inte överstiger 100 GWh på något enda driftställe. Målen för den medelstora industrin och den privata tjänstesektorn Avsikten är att minst 60 % av energianvändningen inom den medelstora industrin och den privata tjänstesektorn ska omfattas av avtalssystemet. Det vägledande energisparmålet för varje bransch är 9 procent 2. En förutsättning för att branschen ska nå sitt mål är att varje företag som ansluter sig till avtalssystemet sätter upp ett vägledande energisparmål på minst 9 procent. Av grundad anledning kan målet för ett enskilt företag vara mindre än målet för Branschen. Åtgärdsprogram I det branschspecifika åtgärdsprogrammet definieras särdragen för branschen i fråga med närmare beaktande av de åtgärder som verkställandet av avtalet förutsätter. På framställning av det förbund som representerar branschen beslutar ledningsgruppen enligt punkt 7 i detta avtal om att en ny bransch tas med i avtalet efter att ett åtgärdsprogram för branschen har utarbetats. Anslutande av ett företag till avtalssystemet Ett företag ansluts till avtalssystemet när Branschförbundet har konstaterat att anslutningsdokumentet som företaget har undertecknat är behörigt och har infört företaget i registret över anslutningsdokument. Företagets åtaganden Företaget förbinder sig att fortlöpande förbättra energieffektiviteten och vidta nedan uppräknade åtgärder alltid när det är möjligt rent ekonomiskt och med hänsyn till säkerhets- och miljöaspekter: Organisering och planering av verksamheten Förbättrande av energieffektiviteten 2 Beräkningssättet för målet presenteras i åtgärdsprogrammen 4

5 Årlig rapportering om energianvändningen och hur den effektiverats Utbildning och intern kommunikation Beaktande av energieffektiviteten vid planering och upphandling Utvärdering av energieffektivitetsverksamheten Vidare strävar Företaget efter att öka energieffektiviteten i transporter och lagring som hänför sig till verksamheten i samråd med tjänsteföretagen i branschen öka användningen av förnybara energikällor när det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. De enskilda företagens åtgärder beskrivs närmare i de branschspecifika åtgärdsprogrammen för den medelstora industrin och den privata tjänstesektorn (bilagorna , punkt 2.3). 4.4 Energitjänster Målgrupp Företag som levererar fjärrvärme och fjärrkyla till slutanvändare och företag som bedriver elöverföring, eldistribution och minutförsäljning av el kan ansluta sig till åtgärdsprogrammet för energitjänster. I åtgärdsprogrammet för energitjänster ingår även förfaranden för förbättrande av energieffektiviteten i fjärrvärmeproduktionen då företaget enbart har separat fjärrvärmeproduktion. Målen för energitjänster Målet är att 80 procent 3 av den el som överförts till slutkunder (eldistribution), av den el som sålts till slutkunder (elförsäljning) och av den fjärrvärme som sålts till slutkunder ska omfattas av avtalet vid utgången av Det vägledande målet för branschen är att genomföra åtgärder som leder till en elbesparing på 150 GWh inom förluster vid överföring och distribution av el och inom elförbrukningen vid produktion och överföring av fjärrvärme samt till en besparing på 150 GWh inom förluster vid distribution av fjärrvärme och inom förbrukningen av bränsleenergi vid separat produktion fram till 2016 jämfört med situationen utan dessa nya åtgärder. 4 Företagets mål är att tillsammans med de kunder som är mottagare av energitjänster, särskilt kundgrupper som inte annars omfattas av energieffektivitetsavtalen, genomföra energieffektivitetsåtgärder som märkbart främjar uppnåendet av det vägledande energisparmålet på 9 procent i direktivet om energitjänster i fråga om dessa kunders energianvändning under perioden jämfört med utvecklingen utan energieffektivitetsåtgärder. En förutsättning för att branschen ska nå sitt mål är att varje företag sätter som vägledande effektiveringsmål 5 att effektivera sin egen energianvändning med minst 5 procent av energivolymen. Målet för det enskilda företaget preciseras inom två år efter anslutningen till avtalet, när företaget har identifierat möjligheterna att effektivera sin energianvändning. Anslutande av ett företag till avtalet Ett företag ansluts till avtalssystemet när branschförbundet har konstaterat att anslutningsdokumentet som företaget har undertecknat är behörigt och har infört företaget i registret över anslutningsdokument. 3 Målet för täckningen kan preciseras efter beslut av ledningsgruppen, om det är motiverat efter att uppgifterna om branschens energianvändning har preciserats. Branschförbundet ska göra en framställning om precisering senast Av grundad anledning kan målet för branschen preciseras senast Målet bestäms utifrån energiuppgifterna för

6 Företagets åtgärder och åtaganden Åtgärder för att effektivera kundernas energianvändning Företaget förbinder sig att tillhandahålla energitjänster för kunderna och vidta nedan uppräknade åtgärder när det är ekonomiskt rationellt. Utvecklandet och tillhandahållandet av energitjänster förutsätter också att ledningen engagerar sig. Organisation och planering av verksamheten Utvärdering av energieffektivitetsverksamheten Verksamhet i enlighet med den Plan som närmare beskrivs i åtgärdsprogrammet för att effektivera kundernas energianvändning Årlig rapportering om energitjänsterna och energieffektivitetsåtgärderna Åtaganden för att effektivera den egna energianvändningen Företaget förbinder sig att effektivera och ständigt förbättra sin egen energianvändning och vidta nedan uppräknade åtgärder alltid när det är möjligt rent ekonomiskt och med hänsyn till säkerhets- och miljöaspekter: Organisation och planering av verksamheten Utvärdering av energieffektivitetsverksamheten Förbättrande av energieffektiviteten Årlig rapportering om energianvändningen och hur den effektiverats Företagets interna verksamhet för att förbättra energieffektiviteten Utbildning och intern kommunikation Beaktande av energieffektiviteten vid planering och upphandling Vidare strävar Företaget efter att införa ny energieffektiv teknologi och handlingssätt öka energieffektiviteten i transporter och lagring som hänför sig till verksamheten i samråd med tjänsteföretagen i branschen Åtgärderna beskrivs närmare i Åtgärdsprogrammet för energitjänster (bilaga 1.11, punkterna ). 5 De undertecknande parternas åtaganden 5.1 Centralförbundet Finlands Näringslivs åtaganden hänför sig till punkt 4.1 och i fråga om punkt 4.3 till verkställandet av näringslivets allmänna åtgärdsprogram. För att nå målen ska Centralförbundet: Sporra och handleda företagen att ansluta sig till energieffektivitetsavtalet och delta i införandet av avtalssystemet Föra ett register över anslutningsdokumenten inom åtgärdsprogrammet för den energiintensiva industrin och näringslivets allmänna åtgärdsprogram och föra en förteckning över ansvarspersonerna för energianvändningen 6

7 Tillsammans med Motiva Ab följa upp genomförandet av sparmålen hos de företag som anslutit sig till näringslivets allmänna åtgärdsprogram Vid behov inrätta en styrgrupp för att styra och följa upp verkställandet av näringslivets allmänna åtgärdsprogram, om den sammanlagda energiförbrukningen hos företagen som anslutit sig till detta åtgärdsprogram överstiger 100 GWh/a. Därtill utreder Centralförbundet möjligheterna att utarbeta ett eget åtgärdsprogram för branschen när 10 företag inom samma bransch har anslutit sig till näringslivets allmänna åtgärdsprogram Delta i utvecklingen och marknadsföringen av energibesiktningar och energianalyser och informerandet om resultaten Tillsammans med övriga avtalsparter delta i genomförandet av utvecklings- och försöksprojekt som hänför sig till verkställandet av avtalet inom sin egen bransch Delta i förberedelserna för rapporteringen och sammanställningen av en årsrapport Delta i utvecklandet av avtalssystemet tillsammans med Ministeriet, branschförbunden och företagen som ansluter sig till detta avtal 5.2 Branschförbundet Branschförbundets åtaganden hänför sig till verkställandet av punkterna 4.2, 4.3 eller 4.4. När det gäller näringslivets allmänna åtgärdsprogram (Bilaga 1.10) ansvarar Centralförbundet för de åtaganden som ankommer på branschförbundet. För att nå målen ska branschförbundet: Sporra och handleda företagen att ansluta sig till energieffektivitetsavtalet och delta i införandet av avtalssystemet Föra ett register över anslutningsdokumenten för företagen inom sin egen bransch och en förteckning över ansvarspersonerna för energianvändningen Delta i utvecklingen och marknadsföringen av energibesiktningar och energianalyser och informerandet om resultaten Handleda företagen som anslutit sig till detta åtgärdsprogram vid genomförandet av den företagsspecifika rapporteringen och delta i utarbetandet av en årlig sammanfattande rapport för hela branschen Tillsammans med övriga avtalsparter delta i genomförandet av sådana utvecklings- och försöksprojekt inom sin egen bransch som hänför sig till verkställandet av avtalet Delta i utvecklandet av avtalssystemet tillsammans med Ministeriet, Centralförbundet och branschföretagen som ansluter sig till detta avtal 5.3 Ministeriet För att målen ska kunna nås ska Ministeriet med beaktande av de anslag som årligen står till förfogande: Stödja Företagens energibesiktningar och -analyser som hänför sig till energisparande och användning av förnybar energi. Att Företaget förbundit sig att spara energi och förbättra energieffektiviteten på lång sikt och vidta åtgärder som främjar användningen av förnybara energikällor ses som positivt vid bestämmandet av stödets storlek Stödja sådana investeringar som Företaget gör i syfte att tillgodose behov som identifierats vid energibesiktningar och -analyser eller motsvarande utredningar och som uppfyller de allmänna villkoren för energistöd och hänför sig till energisparande och förnybara energikällor. Projekt för införande av ny teknologi och nya metoder har företräde Tillsammans med övriga avtalsparter delta i genomförandet av utvecklings- och försöksprojekt som hänför sig till verkställandet av avtalet 7

8 Delta i utvecklandet av avtalssystemet tillsammans med Centralförbundet, branschförbunden och företagen som anslutit sig till detta avtal Anslå Motiva Ab resurser så att Motiva Ab kan följa upp genomförandet av åtgärdsprogrammen samt delta i vidareutvecklandet av avtalssystemet, sammanställningen av årsrapporter och produktionen av informations- och utbildningsmaterial för företagen Delta i finansieringen och organiseringen av eventuell rådgivning om energieffektivitet 6 Rapportering Företagen rapporterar årligen 6 för varje driftställe eller för varje grupp av driftställen till energieffektivitetsavtalets uppföljningssystem enligt den tidtabell som anges i Åtgärdsprogrammet. Rapporten ska omfatta föregående års energianvändning och effektiveringsåtgärder i anslutning därtill, samt om genomförandet av övriga åtgärder som hänför sig till åtgärdsprogrammet. Ministeriet, Centralförbundet och Branschförbunden fastställer före utgången av 2008 vilka metoder som ska användas för att följa upp och utvärdera hur energieffektiviteten utvecklats. 7 Ledningsgruppen Verksamheten enligt detta avtal övervakas av en ledningsgrupp, till vilken varje avtalspart utser sin representant. Handels- och industriministeriet utser ledningsgruppens ordförande och därtill två medlemmar som företräder statsförvaltningen. När ett nytt åtgärdsprogram för en bransch har anslutits till avtalet har branschförbundet i fråga rätt att utse en representant till ledningsgruppen. Ledningsgruppen kallar en sekreterare och beslutar om kallande av experter. Ledningsgruppen har till uppgift att: a) Vid behov lämna allmänna anvisningar om verkställandet av avtalet och om hur avtalet ska tolkas b) Följa upp hur målen för avtalet nås c) År 2013 analysera de resultat som nåtts till dess och vid behov bereda ändringar för den återstående avtalsperioden i enlighet med punkt 9 d) Besluta om publicering av mellanrapporter åren 2011 och 2014 samt om publicering av slutrapporten år 2017 e) Besluta om anslutande av nya åtgärdsprogram för medelstora energianvändare till avtalet enligt punkt 4.3 f) Fastställa förfarandet enligt vilket företagen rapporterar om sina avtalsenliga åtgärder och besluta om publiceringen av årliga sammanfattande rapporter g) Behandla fall av uppsägning enligt punkt 8 innan handels- och industriministeriet fattar beslut i ärendet h) Besluta om slutförande av pågående projekt om ett avtal sägs upp eller hävs enligt punkt 8 8 Avtalets giltighetstid och uppsägning av avtalet Detta avtal träder i kraft efter undertecknande och är i kraft till Om det utifrån analysen enligt punkt 7 c verkar osannolikt att det vägledande energisparmålet som satts upp för 2016 kommer att nås, bereder ledningsgruppen sina förslag till ändringar för perioden Samtidigt 6 Vid anslutningen till avtalssystemet förbinder sig företaget att år 2017 även rapportera motsvarande uppgifter för

9 beslutar ledningsgruppen tillsammans med företagen som anslutit sig till avtalet om hur förändringarna ska genomföras. Ministeriet eller Centralförbundet kan säga upp avtalet om den andra parten inte fullgör sina åtaganden eller om verksamhetsbetingelserna eller förhållandena har förändrats väsentligt jämfört med läget vid den tidpunkt då avtalet ingicks. Branschförbundet kan säga upp avtalet och avsluta sitt åtgärdsprogram om verksamhetsbetingelserna eller förhållandena har förändrats jämfört med läget vid den tidpunkt då avtalet ingicks så att branschförbundet inte har förutsättningar att fortsätta genomförandet av åtgärdsprogrammet. På motsvarande sätt kan Branschförbundet avsluta de åtgärdsprogram som det ansvarar för. Ett enskilt företag kan frånträda avtalet genom att underrätta Ministeriet och det förbund till vars åtgärdsprogram företaget har förbundit sig. Ministeriet kan säga upp ett enskilt företag om företaget inte fullgör de åtaganden som det har förbundit sig till i anslutningsdokumentet och bilagorna till det. Före uppsägningen ska ärendet behandlas i den ledningsgrupp som avses i punkt 7. Statsstöd som utbetalats till ett Företag som frånträder sitt avtal eller vars avtal sägs upp kan återkrävas på de villkor som har antecknats i stödbeslutet i fråga. Ministeriet och Centralförbundet kan komma överens om att häva detta avtal om det inte ser ut att leda till de uppsatta målen. I samband med uppsägningen eller hävningen kommer man överens om hur de pågående projekten ska slutföras. 9 Övriga villkor Till sin rättsliga karaktär är avtalssystemet ett målprogram och försummelse av åtagandena i åtgärdsprogrammet har, utöver att Företaget sägs upp från avtalssystemet, inga andra rättsliga påföljder än vad som ovan sagts om statsstöd. Parterna i energieffektivitetsavtalet och Företagen som anslutit sig till avtalssystemet strävar efter att handla så att åtgärderna enligt detta åtgärdsprogram genomförs. Detta avtal har upprättats i 10 likalydande exemplar, ett för varje avtalspart. Helsingfors den fjärde december 2007 Handels- och industriministeriet Finlands Näringsliv rf Mauri Pekkarinen Handels- och industriminister Antti Herlin Taisto Turunen Överdirektör Finlands Livsmedelsindustriförbund rf Leif Fagernäs Finsk Energiindustri rf Berndt Brunow Seppo Ruohonen 9

10 Heikki Juutinen Kemiindustrin rf Juha Naukkarinen Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Risto Rinne Marja Rantanen Hannu Vornamo Skogsindustrin rf Timo Lappi Plastindustrin rf Anne Brunila Kari Kallonen Kari Teppola Förbundet för Finsk Handel Teknologiindustrin rf Magnus Bargum Ole Johansson Heikki Ropponen Vice verkställande direktör Martti Mäenpää BILAGOR Bilaga 1.1 Bilaga 1.2 Bilaga 1.3 Bilaga 1.4 Bilaga 1.5 Bilaga 1.6 Bilaga 1.7 Bilaga 1.8 Bilaga 1.9 Bilaga 1.10 Bilaga 1.11 Åtgärdsprogram för den energiintensiva industrin Åtgärdsprogram för energiproduktionen Åtgärdsprogram för livsmedelsindustrin Åtgärdsprogram för handeln Åtgärdsprogram för kemiindustrin Åtgärdsprogram för Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Åtgärdsprogram för plastindustrin Åtgärdsprogram för träförädlingsindustrin Åtgärdsprogram för teknologiindustrin Allmänt åtgärdsprogram för näringslivet Åtgärdsprogram för energitjänster 10

11 Bilaga 2 Energieffektivitetssystemet 11

Energieffektivitetsavtal för näringslivet Företagets anslutningsdokument till Åtgärdsprogrammet för Turism- och Restaurangförbundet MaRa

Energieffektivitetsavtal för näringslivet Företagets anslutningsdokument till Åtgärdsprogrammet för Turism- och Restaurangförbundet MaRa 1(3) Energieffektivitetsavtal för näringslivet Företagets anslutningsdokument till Åtgärdsprogrammet för Turism- och Restaurangförbundet MaRa 1. Företaget (företagets namn) ansluter sig med detta dokument

Läs mer

Energieffektivitetsavtal för näringslivet Företagets anslutningsdokument till Åtgärdsprogrammet för energitjänster

Energieffektivitetsavtal för näringslivet Företagets anslutningsdokument till Åtgärdsprogrammet för energitjänster 1(4) Energieffektivitetsavtal för näringslivet Företagets anslutningsdokument till Åtgärdsprogrammet för energitjänster Inofficiell översättning 1. Företaget (företagets namn) ansluter sig med detta dokument

Läs mer

Energieffektivitetsavtal för näringslivet Företagets anslutningsdokument till Åtgärdsprogrammet för den energiintensiva industrin

Energieffektivitetsavtal för näringslivet Företagets anslutningsdokument till Åtgärdsprogrammet för den energiintensiva industrin Energieffektivitetsavtal för näringslivet Företagets anslutningsdokument till Åtgärdsprogrammet för den energiintensiva industrin Inofficiell översättning 1. Företaget (företagets namn) ansluter sig med

Läs mer

GREEN DEAL. Ramavtal för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (Avtalet om plastkassar)

GREEN DEAL. Ramavtal för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (Avtalet om plastkassar) GREEN DEAL Ramavtal för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (Avtalet om plastkassar) 1 AVTALSPARTER Parter i detta avtal är för statens del miljöministeriet (nedan ministeriet) och för handelsbranschens

Läs mer

Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun

Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun Dnr 7202/804/2008 Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun 1 Avtalets utgångspunkter och grunder Genom detta avtal har arbets- och näringsministeriet (nedan

Läs mer

Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010

Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010 Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010 Vad är det frågan om? Lantbukets energiprogram är ett energieffektivitetsavtal inom ramen för jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde under perioden

Läs mer

RP 111/2009 rd. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2010.

RP 111/2009 rd. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2010. RP 111/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till en lag om energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:187

Regeringens proposition 2016/17:187 Regeringens proposition 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad Prop. 2016/17:187 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

har kommit överens om följande.

har kommit överens om följande. Samförståndsavtal mellan Konungariket Sveriges regering och Förbundsrepubliken Brasiliens regering om bioenergisamarbete inklusive biobränslen Konungariket Sveriges regering och Förbundsrepubliken Brasiliens

Läs mer

El- och värmeproduktion 2010

El- och värmeproduktion 2010 Energi 2011 El- och värmeproduktion 2010 El- och värmeproduktionen ökade år 2010 Den inhemska elproduktionen gick upp med 12 procent, fjärrvärmeproduktionen med 9 procent och produktionen av industrivärme

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

2013-04-18 N2013/2075/E. Sveriges årsrapport enligt artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet

2013-04-18 N2013/2075/E. Sveriges årsrapport enligt artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet 2013-04-18 N2013/2075/E Sveriges årsrapport enligt artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet 1 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar för medlemsstaternas årliga

Läs mer

Till stora utskottet EKONOMIUTSKOTTETS UTLÅTANDE. U 19/2004 rd. statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag

Till stora utskottet EKONOMIUTSKOTTETS UTLÅTANDE. U 19/2004 rd. statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag EKONOMIUTSKOTTETS UTLÅTANDE 11/2004 rd Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om effektiv slutanvändning av energi och energitjänster (energitjänster)

Läs mer

U 20/2012 rd. Arbetsminister Lauri Ihalainen

U 20/2012 rd. Arbetsminister Lauri Ihalainen U 20/2012 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Förenta staterna och Europeiska unionen om energieffektiviteten hos kontorsutrustning och

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM TJÄNSTER FÖR ENERGIHANTERING på gårdsbruksenheter (Energiplan för gårdsbruksenheter)

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM TJÄNSTER FÖR ENERGIHANTERING på gårdsbruksenheter (Energiplan för gårdsbruksenheter) Diarienummer: 92/23/2010 I kraft: från 29.1.2010 tillsvidare Uppdaterat 30.9.2010 ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM TJÄNSTER FÖR ENERGIHANTERING på gårdsbruksenheter (Energiplan för gårdsbruksenheter) Landsbygdsverket

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 26 27.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Byråchef Jenny

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives SOMMARLÄSNING Energieffektiviseringsdirektivet i korthet Profu NEPP report Maj 2013 Energieffektiviseringsdirektivet i korthet I följande punkter sammanfattas ett antal

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2014 (Finlands författningssamlings nr 372/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ett finsk-norskt

Läs mer

Ärende Avtal om sakkunnigtjänsten ( ) inom forsknings- och utredningsverksamheten

Ärende Avtal om sakkunnigtjänsten ( ) inom forsknings- och utredningsverksamheten SRK/ /48/2017 Ärende Avtal om sakkunnigtjänsten ( ) inom forsknings- och utredningsverksamheten Avtalsvillkor 1. Avtalsparter Statsrådets kansli (nedan kunden) PB 23 00023 Statsrådet samt (nedan leverantören)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2008/2006(INI) 16.4.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29 András Gyürk (PE404.466v01-00) Mot en europeisk stadga om energikonsumenters

Läs mer

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar:

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar: EU KOMMISSIONENS STANDARDISERINGSPAKET: MEDDELANDE OCH FÖRORDNING HUVUDINNEHÅLL Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem

Läs mer

El- och värmeproduktion 2013

El- och värmeproduktion 2013 Energi 2014 El och värmeproduktion 2013 Andelen av fossila bränslen ökade inom el och värmeproduktionen år 2013 År 2013 producerades 68,3 TWh el i Finland. Produktionen ökade med en procent från året innan.

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001):

Läs mer

Finsk energipolitik efter 2020

Finsk energipolitik efter 2020 Finsk energipolitik efter 2020 Norges energidager 2016 13.10.2016 Bettina Lemström Innehåll Finlands målsättningar och åtaganden Nuläget Framtida utveckling, energi- och klimatstrategins basskenarie Eventuella

Läs mer

De Högre Tjänstemännen YTN r.f.

De Högre Tjänstemännen YTN r.f. De Högre Tjänstemännen YTN r.f. 1 En högre tjänsteman En högre tjänsteman utför uppdrag i egenskap av expert, förman, chef eller på ledningsnivå. En högre tjänstemäns arbete är relativt självständigt och

Läs mer

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (nedan ELY-centralen) och Grankulla stad (nedan staden) avtalar om följande när det gäller anvisande

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning

Energiskaffning och -förbrukning Energi 2012 Energiskaffning och -förbrukning 2011, 4:e kvartalet Totalförbrukningen av energi sjönk med 5 procent år 2011 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till energieffektivitetslag och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det

Läs mer

RP 50/ / /2016 rd

RP 50/ / /2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europeiska konventionen om rättsligt

Läs mer

El- och värmeproduktion 2009

El- och värmeproduktion 2009 Energi 2010 El och värmeproduktion 2009 Produktionen av el och industrivärme minskade år 2009 Enligt Statistikcentralens statistik över el och värmeproduktionen minskade elproduktionen och totalförbrukningen

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM TJÄNSTER FÖR ENERGIHANTERING på gårdsbruksenheter

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM TJÄNSTER FÖR ENERGIHANTERING på gårdsbruksenheter 92/23/2010 68721 1 (16) Diaarinumero: Diarienummer 97/23/2012 I kraft: från 21.01.2010 tills vidare Uppdaterad 02.02.2012 ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM TJÄNSTER FÖR ENERGIHANTERING på gårdsbruksenheter Landsbygdsverket

Läs mer

El- och värmeproduktion 2012

El- och värmeproduktion 2012 Energi 2013 El- och värmeproduktion 2012 Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012 År 2012 producerades 67,7 TWh el i Finland. Produktionen minskade med fyra procent från

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

El- och värmeproduktion 2011

El- och värmeproduktion 2011 Energi 2012 El- och värmeproduktion 2011 Energiproduktionen och fossila bränslen nedåtgående år 2011 Komplettering 18.10.2012. Tillägg av översikten El- och värmeproduktionen samt bränslen 2011. Den inhemska

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

OCH RÅDETS FÖRORDNING

OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 BILAGOR till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om europeisk statistik om naturgas- och elpriser och

Läs mer

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten.

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten. RP 172/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 i lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

ANSÖKAN OM ENERGISTÖD FÖR ETT UTREDNINGSPROJEKT Statsrådets förordning om energistöd (1063/2012), mom. 32.60.40

ANSÖKAN OM ENERGISTÖD FÖR ETT UTREDNINGSPROJEKT Statsrådets förordning om energistöd (1063/2012), mom. 32.60.40 Stödet kan sökas endast om det på ett betydande sätt anses bidra till att projektet inleds. Energistöd för utredningsprojekt ska sökas innan projektet inleds. Utredningsprojektet anses ha blivit inlett

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den 7.5.2012 60 VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY 1. Målsättningar och principer för riskhantering... 2 2. Begrepp för riskhantering... 2

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

Kollektivavtal för lager- och transportförmän

Kollektivavtal för lager- och transportförmän Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

AVTAL Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

AVTAL Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) AVTAL Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 1 Parter Mellan Institutionen för Socialt arbete, Umeå universitet och Västerbottens läns landsting. 2 Syfte och mål Syftet med avtalet är att klarlägga åtaganden

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

RP 254/2016 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 254/2016 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för ett lån till Internationella valutafonden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Vår referens: 314/2008 Näringsdepartementet Er referens: Stockholm N2008/2573/E. Remissyttrande

Vår referens: 314/2008 Näringsdepartementet Er referens: Stockholm N2008/2573/E. Remissyttrande Vår referens: 314/2008 Näringsdepartementet Er referens: 103 33 Stockholm N2008/2573/E Stockholm, 2009-01-30 Remissyttrande Ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:25), Vägen till ett energieffektivare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:848 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

SÅ RAPPORTERAS EKL ENERGIMYNDIGHETENS BEGÄRAN OM RAPPORTERING AV ENERGIKARTLÄGGNING, EKL

SÅ RAPPORTERAS EKL ENERGIMYNDIGHETENS BEGÄRAN OM RAPPORTERING AV ENERGIKARTLÄGGNING, EKL SÅ RAPPORTERAS EKL ENERGIMYNDIGHETENS BEGÄRAN OM RAPPORTERING AV ENERGIKARTLÄGGNING, EKL OKTOBER 2016 BAKGRUND VARFÖR BEGÄR ENERGIMYNDIGHETEN UPPGIFTER? Enligt lagen om energikartläggning i stora företag

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om företagssanering

Lag. om ändring av lagen om företagssanering Lag om ändring av lagen om företagssanering I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om företagssanering (47/1993) 91 och 100 a, av dem 100 a sådan den lyder i lag 138/2004, ändras 8 1 mom., 21

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2003/04:FPM88. Direktiv om energitjänster och effektiv energianvändning. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2003/04:FPM88. Direktiv om energitjänster och effektiv energianvändning. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om energitjänster och effektiv energianvändning Näringsdepartementet 2004-04-15 Dokumentbeteckning KOM (2003) 739 slutlig Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011 Det lyser i landet 2 Fingrid i korthet Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Finland fungerar med el. Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet dvs. elöverföringssystemet

Läs mer

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om RP 46/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Detta avtal begränsar inte parternas möjligheter att tillsammans eller var för sig samverka med andra aktörer.

Detta avtal begränsar inte parternas möjligheter att tillsammans eller var för sig samverka med andra aktörer. Samverkansavtal Samverkansavtal Uppsala kommun, nedan Uppsala, och Vattenfall AB Heat Uppsala, nedan Vattenfall, har denna dag uppdaterat det befintliga icke exklusiva avtalet gällande ett långsiktigt

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117. Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117. Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern 1 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117 Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Klimatet, en drivkraft att minska koldioxidutsläppen...

Läs mer

Handels- och industriministeriets förordning

Handels- och industriministeriets förordning Nr 888 Handels- och industriministeriets förordning om förfarandet för godkännande av kontrollörer av koldioxidutsläpp och om utförandet av kontrolluppgifter under utsläppshandelsperioden 2008 2012 Given

Läs mer

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Klimatet år 2030 Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Kervo med sammanlagt över 60 000 arbetstagare har

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 31 augusti 2006 Nr 743 748 INNEHÅLL Nr Sidan 743 Lag om ändring av 1 och 20 kap. i strafflagen... 2249 744 Lag om ändring av 7 iordningslagen...

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

Ansökan om att bli signatär av den europeiska uppförandekoden för avtal om energiprestanda. Ansökningsprocess och formulär

Ansökan om att bli signatär av den europeiska uppförandekoden för avtal om energiprestanda. Ansökningsprocess och formulär Ansökan om att bli signatär av den europeiska för avtal om Ansökningsprocess och formulär för avtal om Transparense-projektet Detta dokument har tagits fram inom ramen för projektet "Transparense Increasing

Läs mer

Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn

Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.XI.2007 K(2007)6085 Ärende: Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn Herr minister, Kommissionen önskar härmed

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning

Energiskaffning och -förbrukning Energi 2015 Energiskaffning och -förbrukning 2014, 4:e kvartalet Totalförbrukningen av energi sjönk med 2 procent ifjol Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Johan Lundberg 2016-03-21 Lagen om Energikartläggning i stora företag EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Rapportering

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Informationsplikt till konsument

Informationsplikt till konsument Informationsplikt till konsument Informationsskyldighet för elhandelföretag Informationsskyldighet vid upphörande av avtal 8 kap. 5 En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttagspunkt

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE.

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE. Sid. 1 (5) Mellan. kommun, nedan kallad Kommunen, och Kommunförbundet Skåne, nedan kallat Kommunförbundet, har träffats följande SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ.

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Förbundsdirektionens verksamhetsområde 1 Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Direktionen fullgör de uppgifter som ankommer

Läs mer

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB Marknadsundersökningen inom ramen för RELACS har gjorts i samarbete mellan Energikontor Sydost AB och kommunikationspecialisten Herr H Kommunikation. Herr H har utifrån projektbeskrivning, projektets enkätmall

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer