Energieffektivitetsavtal för näringslivet Företagets anslutningsdokument till Åtgärdsprogrammet för energitjänster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektivitetsavtal för näringslivet Företagets anslutningsdokument till Åtgärdsprogrammet för energitjänster"

Transkript

1 1(4) Energieffektivitetsavtal för näringslivet Företagets anslutningsdokument till Åtgärdsprogrammet för energitjänster Inofficiell översättning 1. Företaget (företagets namn) ansluter sig med detta dokument jämte bilagor (Företagets anslutningsuppgifter, Åtgärdsprogram, Fullmakt) till näringslivets system med energieffektivitetsavtal och förbinder sig att genomföra det åtgärdsprogram som utgör bilaga till detta dokument och som hör till Energieffektivitetsavtalet för näringslivet som ingicks Genomförande av avtalet För att nå målen i systemet med energieffektivitetsavtal förbinder sig företaget att för egen del genomföra avtalet på det sätt som beskrivs i punkterna i det bifogade åtgärdsprogrammet. Avtalsåtagandena för Finsk Energiindustri rf och Ministeriet presenteras i punkterna 2.1 och 2.2 i det bifogade åtgärdsprogrammet. 3. Avtalets längd, uppsägning och övriga villkor Företaget ansluts till avtalssystemet när Finsk Energiindustri rf har konstaterat att anslutningsdokumentet som företaget har undertecknat är behörigt och har infört företaget i registret över anslutningsdokument. Avtalet är i kraft till År 2013 kommer man att utvärdera hur det vägledande energisparmålet som satts upp för 2016 har nåtts. Vid behov bereder ledningsgruppen för avtalet ändringsförslag för perioden Eventuella förändringar genomförs efter överenskommelse med avtalsparterna. Företaget kan frånträda avtalet genom att underrätta Ministeriet och Finsk Energiindustri rf. Ministeriet kan säga upp ett enskilt Företag om Företaget inte fullgör de åtaganden som det har förbundit sig till i anslutningsdokumentet. Före uppsägningen ska ärendet behandlas i ledningsgruppen för avtalet. Statsstöd som utbetalats till ett Företag som frånträder sitt avtal eller vars avtal sägs upp kan återkrävas på de villkor som har antecknats i stödbeslutet i fråga. Till sin rättsliga karaktär är avtalssystemet ett målprogram och försummelse av åtagandena i åtgärdsprogrammet har, utöver att Företaget sägs upp från avtalssystemet, inga andra rättsliga påföljder än vad som ovan sagts om statsstöd. Parterna i energieffektivitetsavtalet och Företagen som anslutit sig till avtalssystemet strävar efter att handla så att åtgärderna enligt detta åtgärdsprogram genomförs. 4. Underskrift Ort och tid Företagets underskrift Namnförtydligande Den ifyllda blanketten lämnas i två exemplar 1 till: Finsk Energiindustri rf/ Energieffektivitetsavtal, PB 100, HELSINGFORS Branschförbundet fyller i: Anslutningen godkänd (datum) Godkännarens underskrift Anslutningsnummer Namnförtydligande 1 Efter godkännandet återlämnas det ena exemplaret av anslutningsdokumentet till företaget.

2 2(4) Företagets anslutningsuppgifter 1. Företag Företag Postadress Postnummer Postort Webbplats FO-nummer 2. Kontaktperson för energieffektivitetsavtalet (energiansvarsperson) Namn Befattning Postadress Postnummer Postort Telefon Mobiltelefon Fax E-post 3. Driftställen och/eller grupper av driftställen 2 Antal driftställen som rapporteras separat i åtgärdsprogrammet: driftställen Inofficiell översättning Antal driftställen som rapporteras i grupp 2 i åtgärdsprogrammet: grupper av driftställen (driftställena i fråga ingår inte i siffran ovan) Driftställena/grupperna av driftställen och deras energiansvarspersoner specificeras i tabellen på nästa sida. 4. Försäljning/separat produktion av fjärrvärme och/eller distribution/försäljning av el 2005 och Eldistribution MWh MWh Elförsäljning MWh MWh Försäljning av fjärrvärme MWh MWh Separat produktion av fjärrvärme MWh MWh 5. Företagets mål Effektivering av kundernas användning av slutenergi: Företaget sätter upp kvantitativa och tidsmässiga mål för de energitjänster som ska tillhandahållas kunderna och för energieffektivitetsåtgärderna enligt punkt 1.2 i det bifogade åtgärdsprogrammet. Vägledande mål för effektivering av den egna energianvändningen (2016): MWh Målet för branschen (punkt 1.1 i Åtgärdsprogrammet) förutsätter att varje företag sätter upp ett effektiveringsmål på minst 5 %. Målet bestäms utifrån energiuppgifterna för Målet för det enskilda företaget preciseras inom två år efter anslutningen till avtalet, när företaget har identifierat möjligheterna att effektivera sin energianvändning. 2 Om Företaget har många små eller likartade driftställen kan en del av åtgärderna och rapporteringen inom åtgärdsprogrammet även inriktas på en grupp som består av flera driftställen. Gruppen definieras i anslutningsskedet.

3 3(4) Inofficiell översättning Driftställets namn/namnet på gruppen av driftställen Energiansvarspersonens namn och e-postadress 3 Antal driftställen Om driftställena är fler än 14 kan den här sidan kopieras efter företagets behov. 3 Om ingen energiansvarsperson utses för ett driftställe/en grupp av driftställen, fungerar kontaktpersonen för energieffektivitetsavtalet (energiansvarspersonen) som energiansvarsperson för driftstället/gruppen av driftställen i fråga.

4 4(4) Inofficiell översättning Årsrapportering för energieffektivitetsavtalen energiuppgifter Vi anhåller om fullmakt att årligen utlämna uppgifter om det enskilda företaget ur den insamlade el- och fjärrvärmestatistiken till Motiva Ab för uppföljning och rapportering av energieffektivitetsavtalen och utvärdering av avtalens effekter. Fullmakten gäller till utgången av 2017 om den inte sägs upp separat. Aktörerna 4 (nedan de Statistikansvariga) som samlar in uppgifter för el- och fjärrvärmestatistiken utlämnar uppgifterna till Motiva Ab, som har avgett en försäkran om att uppgifterna hålls hemliga. Uppgifterna ur statistikförfrågan utnyttjas i årsrapporten för enskilda företag inom energieffektivitetsavtalet så att en del av uppgifterna i årsrapporten fylls i på förhand på basis av uppgifterna ur statistikförfrågan. Uppgifterna sparas i det system för uppföljning av energieffektivitetsavtalens effekter som ägs av handelsoch industriministeriet och administreras av Motiva Ab. Uppgifter om enskilda företag kommer inte att finnas i de sammandrag av och rapporter om energieffektivitetsavtalen som utarbetas på basis av de enskilda bolagens årsrapporter och publiceras. Om Ert bolag inte ger de Statistikansvariga fullmakt att använda det specificerade material som de besitter, kommer Ni att ombes lämna samma uppgifter i samband med årsrapporteringen för energieffektivitetsavtalet. Syftet med fullmakten är att dels undvika att samma uppgifter samlas in flera gånger, dels säkerställa att uppgifterna är enhetliga. Fullmakt Vi ger de Statistikansvariga tillstånd att årligen utlämna uppgifter om vårt bolag ur den insamlade el- och fjärrvärmestatistiken till Motiva Ab för användning vid rapporteringen i anslutning till Näringslivets energieffektivitetsavtal. Fullmakten gäller till utgången av 2017 om den inte sägs upp separat. Ja, vi ger fullmakt Vi ger inte tillstånd att utlämna uppgifter om vårt bolag ur den insamlade el- och fjärrvärmestatistiken, utan lämnar årligen före utgången av april de uppgifter som behövs vid rapporteringen i anslutning till Näringslivets energieffektivitetsavtal till det gemensamma uppföljningssystemet för energieffektivitetsavtalen. Vi ger inte fullmakt 5 Ort och tid: Företag: Underskrift Namnförtydligande 4 Med aktörer avses parter som samarbetar vid framställningen av el- och fjärrvärmestatistik. Exempel på sådana aktörer är Finsk Energiindustri rf och Statistikcentralen. Energimarknadsverket som samlar in uppgifter av elnätsinnehavarna är likaså en aktör. 5 Om Företaget inte ger fullmakt att överföra energiuppgifter för sina driftställen från statistiken, rapporterar Företaget uppgifterna till det gemensamma uppföljningssystemet före utgången av april.

5 1 (7) Inofficiell översättning Energieffektivitetsavtal för näringslivet Åtgärdsprogram för energitjänster Genom detta åtgärdsprogram genomför Finsk Energiindustri rf (nedan Branschförbundet) Energieffektivitetsavtalet för näringslivet, som är ett ramavtal mellan handels- och industriministeriet (nedan Ministeriet), Finlands Näringsliv rf (nedan Centralförbundet) och branschförbunden om främjande av energieffektivitet under perioden I detta åtgärdsprogram presenteras Ministeriets och Branschförbundets åtgärder enligt energieffektivitetsavtalet samt de åtaganden som företaget (nedan Företaget) som ansluter sig till avtalssystemet förbinder sig till. Ministeriets, Centralförbundets och branschförbundens gemensamma ledningsgrupp följer upp och styr verkställandet av avtalssystemet och kommer vid behov med utvecklingsförslag. Utgångspunkterna och grunderna för avtalssystemet samt ledningsgruppens uppgifter beskrivs i energieffektivitetsavtalet. Företag som levererar fjärrvärme och fjärrkyla till slutanvändare och företag som bedriver elöverföring, eldistribution och minutförsäljning av el kan ansluta sig till åtgärdsprogrammet för energitjänster. Åtgärdsprogrammet är ett led i verkställandet av direktivet (32/2006/EG) om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster. Genom åtgärdsprogrammet försäkrar man sig om att slutanvändarna har tillgång till konkurrenskraftigt prissatta åtgärder som förbättrar energieffektiviteten (nedan energitjänster) och att dessa åtgärder främjas. I åtgärdsprogrammet för energitjänster ingår även metoder för förbättrande av energieffektiviteten inom elöverföring och eldistribution, samt inom fjärrvärmedistribution och separat fjärrvärmeproduktion. Detta åtgärdsprogram gäller inte förbättrande av energieffektiviteten inom separat elproduktion eller kraftvärmeproduktion. Företag med det nämnda slaget av produktion ansluter sig för hela sin produktions del till åtgärdsprogrammet för energiproduktion. Företaget ansluts till avtalssystemet när det har tillställt Branschförbundet ett vederbörligen undertecknat separat anslutningsdokument som innehåller de uppgifter som behövs för verkställandet och när Branschförbundet efter att ha granskat anslutningsdokumentet har infört Företaget i sitt register över företag som har anslutit sig till avtalssystemet. 1 Målen för åtgärdsprogrammet 1.1 Branschförbundets mål Målet är att 80 procent av den el som överförts till slutkunder (eldistribution), av den el som sålts till slutkunder (elförsäljning) och av den fjärrvärme som sålts till slutkunder ska omfattas av avtalet vid utgången av Det vägledande målet för branschen är att genomföra åtgärder som leder till en elbesparing på 150 GWh inom förluster vid överföring och distribution av el och inom elförbrukningen vid produktion och överföring av fjärrvärme samt till en besparing på 150 GWh inom förluster vid distribution av fjärrvärme och inom förbrukningen av bränsleenergi vid separat produktion fram till 2016 jämfört med situationen utan dessa nya åtgärder. 1 1 Målet för branschen kan av välgrundade skäl preciseras senast 2011.

6 2 (7) 1.2 Företagets mål för effektivering av kundernas slutanvändning av energi Företagets mål är att tillsammans med de kunder som är mottagare av energitjänster, särskilt kundgrupper som inte annars omfattas av energieffektivitetsavtalen, genomföra energieffektivitetsåtgärder som märkbart främjar uppnåendet av det vägledande energisparmålet på 9 procent i direktivet om energitjänster i fråga om dessa kunders energianvändning under perioden jämfört med utvecklingen utan energieffektivitetsåtgärder. När Företaget ansluter sig till avtalssystemet förbinder det sig att göra upp en plan över energitjänster och energieffektivitetsåtgärder (nedan Planen) som erbjuds kunderna och som främjar uppnåendet av det vägledande energisparmålet 2 på 9 procent. I planen sätts kvantitativa och tidsmässiga mål för åtgärderna. Företaget utvärderar regelbundet genomförandet och effekten av de åtgärder som ingår i detta avtal och uppdaterar vid behov sin Plan. Som effektiveringsåtgärder godkänns även energieffektivitetsåtgärder som genomförts från och med 1995 förutsatt att deras spareffekt 3 fortfarande är i kraft. Som energisparande räknas de kalkylerade besparingar som nåtts genom energieffektivitetsåtgärderna. Med energisparande avses här förhindrande eller minskande av sådan framtida förbrukning som annars skulle uppstå utan åtgärder. Om det under avtalets giltighetstid inträffar betydande strukturella förändringar eller förändringar i ägandet, kan Företaget justera Planen enligt den nya situationen genom att anmäla förändringen och grunderna för den i sin årsrapport. 1.3 Företagets mål för effektivering av företagets egen energianvändning När Företaget ansluter sig till åtgärdsprogrammet presenterar det sitt eget vägledande mål för effektivering av energianvändningen, angivet i energivolym. En förutsättning för att branschen ska nå sitt mål är att varje företag sätter upp ett effektiveringsmål 4 på minst 5 procent. Målet för det enskilda företaget preciseras inom två år efter anslutningen till avtalet, när företaget har identifierat möjligheterna att effektivera sin energianvändning. Målet sätts för energieffektiviteten inom elöverföringen och eldistributionen samt inom fjärrvärmedistributionen och den separata fjärrvärmeproduktionen. Med effektivering av energianvändningen avses sparåtgärdernas effekt angiven i energienheter. Eftersom ett företags energianvändning kan öka då affärsverksamheten växer förutsätts det alltså inte att energiförbrukningen volymmässigt är 5 % mindre 2016 än Som energisparande räknas även s.k. kalkylerad besparing, varmed avses förhindrande eller minskande av sådan framtida förbrukning som skulle uppstå utan åtgärder. Om det relativa (%) effektiveringsmål som Företaget satt upp väsentligt förändras på grund av betydande strukturella förändringar eller förändringar i ägandet under avtalets giltighetstid, kan Företaget justera sparmålet enligt den nya situationen genom att anmäla förändringen och grunderna för den i sin årsrapport. 2 I energivolym (GWh) är målet 9 procent räknat på 2005 års faktiska slutanvändning av energi, som åtgärderna inriktas på. Av välgrundade skäl kan något annat år användas som jämförelseår. 3 Beräkningsmetoderna för energisparandet fastställs senare med beaktande av kommissionens anvisningar. 4 Målet bestäms utifrån energiuppgifterna för 2005.

7 3 (7) 2 Genomförande av åtgärdsprogrammet 2.1 Branschförbundets åtaganden För att nå målet för åtgärdsprogrammet ska Branschförbundet: sporra och handleda företagen att ansluta sig till energieffektivitetsavtalet och delta i införandet av avtalssystemet föra ett register över anslutningsdokumenten för företagen inom sin egen bransch och en förteckning över ansvarspersonerna för energitjänster (punkt 2.3) och en förteckning över energiansvarspersonerna (punkt 2.4) delta i utvecklingen och marknadsföringen av energibesiktningar och energianalyser och i spridandet av information om resultaten handleda företagen som anslutit sig till detta åtgärdsprogram vid genomförandet av den företagsspecifika rapporteringen och delta i utarbetandet av en årlig sammanfattande rapport för hela branschen överföra företagens energiuppgifter från statistiken till det gemensamma uppföljningssystemet för avtalssystemet före utgången av maj, om företaget har gett sitt tillstånd till detta genom fullmakt tillsammans med övriga avtalsparter delta i genomförandet av utvecklings- och försöksprojekt som hänför sig till verkställandet av avtalet inom sin egen bransch delta i utvecklandet av avtalssystemet tillsammans med Ministeriet, Centralförbundet och branschföretagen som ansluter sig till detta avtal inom ett år från avtalsstarten göra upp närmare anvisningar om genomförandet av åtagandena i punkt 2.3 i fråga om aktörer som bedriver eldistribution och minutförsäljning av el. Anvisningarna justeras vid behov, minst vart tredje år 2.2 Ministeriets åtaganden För att målen ska kunna nås ska Ministeriet med beaktande av de anslag som årligen står till förfogande: Stödja Företagens energibesiktningar och -analyser som hänför sig till energisparande och användning av förnybar energi. Vid bestämmandet av stödets storlek beaktas som en positiv faktor att Företaget förbundit sig att spara energi och förbättra energieffektiviteten på lång sikt och vidta åtgärder som främjar användningen av förnybara energikällor Stödja sådana investeringar som Företaget gör i syfte att tillgodose behov som identifierats vid energibesiktningar och -analyser eller motsvarande utredningar och som uppfyller de allmänna villkoren för energistöd och hänför sig till energisparande och förnybara energikällor. Projekt för införande av ny teknologi och nya metoder har företräde. tillsammans med övriga avtalsparter delta i genomförandet av utvecklings- och försöksprojekt som hänför sig till verkställandet av avtalet anvisa Motiva Ab resurser så att Motiva Ab kan följa upp genomförandet av åtgärdsprogrammen samt delta i vidareutvecklandet av avtalssystemet, sammanställningen av årsrapporter, genomförandet av utvecklings- och försöksprojekt och produktionen av informations- och utbildningsmaterial för företagen 2.3 Företagets åtgärder för att effektivera kundernas energianvändning Det operativa målet för avtalssystemet är att integrera effektiveringen av kundernas slutanvändning av energi genom energitjänster i de verksamhetssystem som Företaget tillämpar eller kommer att tillämpa.

8 4 (7) Företaget förbinder sig att tillhandahålla energitjänster för kunderna och vidta övriga energieffektivitetsåtgärder som presenteras i detta kapitel när det är ekonomiskt rationellt. Företaget genomför antingen energieffektivitetsåtgärderna självt eller köper dem av utomstående tjänsteleverantörer. Företaget definierar vilka åtgärder som ska ingå i produktens pris och vilka som ska faktureras separat. Ledningens engagemang är en förutsättning för att dessa åtgärder utvecklas och tillhandahålls. Organisation och planering av verksamheten Företaget utser ansvarspersoner för energitjänsterna vid företaget och vid behov vid enskilda driftställen. Företaget utser också en ansvarsperson som är kontaktperson i ärenden som rör verkställandet av hela åtgärdsprogrammet. Företaget genomför avtalet på följande sätt: Inom ett år efter anslutningen till avtalssystemet ska Företaget: identifiera möjligheterna att effektivera kundens slutanvändning av energi utarbeta en plan över energitjänster och energieffektivitetsåtgärder (nedan Planen) som erbjuds kunderna för hela avtalsperioden. I Planen sätts kvantitativa och tidsmässiga mål för åtgärderna som ska vidtas Inom två år efter anslutningen till avtalssystemet ska Företaget: kartlägga de tidiga åtgärder som genomförts från och med 1995 för att effektivera slutanvändningen av energi precisera sin Plan Utvärdering av energieffektivitetsverksamheten Företaget utvärderar regelbundet genomförandet och effekterna av åtgärderna och uppdaterar sin Plan vid behov, minst vart tredje år. Minimikrav på energieffektivitetsåtgärder som hänför sig till Kundens energianvändning: Kommunikation om energieffektivitet till kunderna Företaget informerar sina kunder om energieffektivitet med hjälp av broschyrer, i kundtidningar eller på webbsidor i enlighet med sin Plan. Interaktiv energisparrådgivning till kunderna Företaget erbjuder sina kunder bl.a. telefonrådgivning, lån av förbrukningsmätare, beräkning och jämförelse av energiförbrukningen eller andra rådgivningstjänster i enlighet med sin Plan. Rapportering av kundens förbrukning Företaget utarbetar för alla kunder regelbundna förbrukningsrapporter som baserar sig på den faktiska förbrukningen i enlighet med sin Plan. Faktisk energiförbrukning innebär att förbrukningsrapporteringen baserar sig på energimätarens faktiska mätvärden som Företaget avläser eller som kunden rapporterar till Företaget. Vid rapporteringen jämförs förbrukningen med kundens egen tidigare förbrukning eller med andra likartade el- eller fjärrvärmekunder. Vid rapporteringen kan olika rapporteringsmetoder utnyttjas. Formerna för rapportering och rapporternas innehåll utvecklas så att de så väl som möjligt tjänar olika kundgruppers behov. Under det första avtalsåret rapporterar Företaget till alla kunder om deras energianvändning minst en gång per år. Rapporteringen och rapporteringsfrekvensen utvecklas så att kunden har tillräcklig information om förbrukningens tidsmässiga fördelning för att kunna genomföra energieffektivitetsåtgärder. Rapporteringsfrekvensen är beroende av förbrukningsställets beräknade energisparpotential. Företaget

9 5 (7) presenterar i Planen en tidtabell för olika kundgrupper med uppgift om hur de ovan beskrivna rapporteringsåtagandena genomförs. Fakturering som baserar sig på kundens faktiska förbrukning Företaget fakturerar kunden på basis av den faktiska förbrukningen (2 12 gånger per år) 5, när man har kommit överens om detta med kunden och när det på förbrukningsstället finns en fjärravläst mätare eller när kunden rapporterar energimätarens mätvärden till Företaget. Elenergimätarens mätvärden rapporteras till nätinnehavaren. Utveckling och införande av nya energitjänster Företaget förbinder sig att innovativt utveckla nya energitjänster och energieffektivitetsåtgärder för sina kunder. Exempel på sådana åtgärder är att: Främja användningen av energisparande anordningar i samråd med tillverkarna av dessa Samarbeta med intressenter såsom disponenter, serviceföretag, planerare, entreprenörer, skolor och energibyråer samt ge intressenterna utbildning om energisparande Delta i energisparkampanjer Utveckla och främja energibesiktningar Ansluta kunder till fjärrvärme Årlig rapportering om energitjänster och energieffektivitetsåtgärder Företaget rapporterar årligen före utgången av februari till det gemensamma uppföljningssystemet för energieffektivitetsavtalet om föregående års åtgärder (kvantitativa uppgifter om energieffektivitetsåtgärderna) samt om genomförandet av andra åtgärder som hänför sig till verkställandet av avtalet. 2.4 Företagets åtaganden för att effektivera sin egen energianvändning Det operativa målet för avtalssystemet är att integrera ständig förbättring av energieffektiviteten i de ledningssystem som företaget tillämpar eller kommer att tillämpa. Företaget förbinder sig att ständigt förbättra energieffektiviteten inom den separata fjärrvärmeproduktionen, samt inom överföringen och distributionen av fjärrvärme och el och vidta övriga i detta kapitel presenterade åtgärder som hänför sig till verkställandet av avtalet alltid när det är möjligt ekonomiskt och med hänsyn till säkerhets- och miljöaspekter. En ständig förbättring av energieffektiviteten förutsätter också engagemang från ledningens sida och en bra strategi för energianskaffning, samt genomförande av den. Företag med separat fjärrvärmeproduktion tillämpar för sin verksamhets del de tillvägagångssätt som presenteras i Åtgärdsprogrammet för energiproduktion. Organisation och planering av verksamheten Företaget utser energiansvarspersoner för företaget och vid behov för varje driftställe och/eller grupp av driftställen 6. Företaget utser också en ansvarsperson som är kontaktperson i ärenden som rör verkställandet av hela åtgärdsprogrammet. Företaget utarbetar en plan för effektivering av energieffektiviteten för varje driftställe och/eller grupp av driftställen 6 enligt nedanstående tidtabell och uppdaterar den på ett ändamålsenligt sätt. Inom ett år efter anslutningen till avtalssystemet ska Företaget: 5 Företaget förbinder sig att under avtalsperioden utveckla sina system så att fakturering på basis av den faktiska förbrukningen blir möjlig. 6 Om Företaget har många små eller likartade driftställen kan en del av åtgärderna i åtgärdsprogrammet även inriktas på en grupp som består av flera driftställen. Gruppen definieras i anslutningsskedet.

10 6 (7) Sätta upp mål Definiera ansvaren för energieffektivitetsverksamheten Identifiera sin energianvändning genom att utreda sin energiförbrukning enligt energislag (el, värme, bränslen) för varje driftställe och/eller grupp av driftställen 7 Inom två år efter anslutningen till systemet ska Företaget: Identifiera möjligheterna att effektivera energianvändningen. Detta kan exempelvis ske genom att utföra en energibesiktning eller energianalys enligt Ministeriets anvisningar eller någon annan motsvarande utredning Sätta upp mål för effektivering av energianvändningen för varje driftställe och/eller grupp av driftställen 7 Upprätta en tidtabell för genomförande av kostnadseffektiva åtgärder för effektivering av energianvändningen Utvärdering av energieffektivitetsverksamheten Företaget utvärderar regelbundet genomförandet och effekten av åtgärderna, samt uppdaterar vid behov sina mål och planer. Förbättrande av energieffektiviteten Företaget genomför de planerade åtgärderna för att förbättra energieffektiviteten enligt den upprättade tidtabellen. Företaget följer upp hur energianvändningen och energieffektiviteten förändras och hur de uppsatta målen nås. Årlig rapportering om energianvändningen och hur den effektiverats Företaget rapporterar årligen8 före utgången av februari för varje driftställe och/eller grupp av driftställen7 till det gemensamma uppföljningssystemet för energieffektivitetsavtalet. Rapporteringen ska innehålla föregående års åtgärder för att förbättra energieffektiviteten och om genomförandet av andra åtgärder som hänför sig till verkställandet av avtalet. Därtill rapporterar företaget före utgången av april energiuppgifterna för varje driftställe och/eller grupp av driftställen 7. Rapporteringen av energiuppgifter sker antingen genom att företaget med den fullmakt som finns som bilaga till anslutningsdokumentet ger branschförbundet tillstånd att överföra energiuppgifter från statistiken till det gemensamma uppföljningssystemet för avtalssystemet, eller genom att företaget självt rapporterar uppgifterna direkt till uppföljningssystemet. 2.5 Företagets interna verksamhet för att förbättra energieffektiviteten Utbildning och intern kommunikation Företaget ordnar utbildning för att ge sin personal den kunskap och de färdigheter som den behöver för att i samband med sina egna arbetsuppgifter dels kunna effektivera kundernas energianvändning och dels använda energi effektivt i sin egen verksamhet. Företaget håller personalen medveten om de uppsatta målen och åtgärderna för att genomföra en fortlöpande förbättring av energieffektiviteten och om de uppnådda resultaten. 7 Om Företaget har många små eller likartade driftställen kan en del av åtgärderna i åtgärdsprogrammet även inriktas på en grupp som består av flera driftställen. Gruppen definieras i anslutningsskedet. 8 Vid anslutningen till avtalssystemet förbinder sig företaget att år 2017 även rapportera motsvarande uppgifter för 2016.

11 7 (7) Beaktande av energieffektiviteten vid planering och upphandling Företaget integrerar anvisningarna för energieffektivitet vid upphandling i företagets upphandlingsförfarande så att man vid inköp, planering och investering beaktar inte bara anskaffningskostnaderna utan även framtida energikostnader och livslängd. Införande av ny energieffektiv teknologi och tillvägagångssätt Vidare strävar Företaget efter att ta i bruk ny energieffektiv teknologi alltid när det är tekniskt och ekonomiskt möjligt och med hänsyn till säkerhets- och miljöaspekter. Beaktande av energieffektivitet inom logistiken Företaget strävar efter att i samråd med tjänsteföretagen i branschen öka energieffektiviteten i transporter och lagring som hänför sig till verksamheten. 3 Styrgrupp Branschförbundet utser en styrgrupp för att styra och följa upp verkställandet av åtgärdsprogrammet för branschen. Till styrgruppen kallas representanter för aktörer som är centrala med tanke på verkställandet av programmet och representanter för branschföretagen. Styrgruppen har till uppgift att: följa upp hur verkställandet av åtgärdsprogrammet fortskrider i förhållande till de uppsatta målen och hur de övriga åtagandena som hänför sig till avtalssystemet fullgörs och vid behov komma med förslag om nya åtgärder följa upp beredningen av rapporterna om hur verkställandet av åtgärdsprogrammet avancerar och om måluppfyllelsen och godkänna dem för framläggande för ledningsgruppen för energieffektivitetsavtalet godkänna en marknadsföringsplan för åtgärdsprogrammet och följa upp hur den genomförs styra utvecklingen och införandet av de metoder för uppföljning av energieffektiviteten som används inom åtgärdsprogrammet komma med utvecklingsförslag som hänför sig till verkställandet av åtgärdsprogrammet

Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun

Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun Dnr 7202/804/2008 Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun 1 Avtalets utgångspunkter och grunder Genom detta avtal har arbets- och näringsministeriet (nedan

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan Akava Finlands näringsliv Kyrkans arbetsmarknadsverk Kommunala arbetsmarknadsverket Finlands Fackförbunds Centralorganisation Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Statens arbetsmarknadsverk De centrala

Läs mer

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KONKURRENSLAG 1/2011 Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV Konkurrensverkets riktlinjer för tillsynen över företagsförvärv Design Harri Heikkilä

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Konventionen om förbud mot utveckling, produktion och lagring av kemiska vapen samt om förstörelse av dessa

Konventionen om förbud mot utveckling, produktion och lagring av kemiska vapen samt om förstörelse av dessa Konventionen om förbud mot utveckling, produktion och lagring av kemiska vapen samt om förstörelse av dessa Antagen i Paris den 13 januari 1993 Trädde i kraft den 29 april 1997 De stater som är parter

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef Bolagsstyrning Consiliums aktie är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Consilium tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan 1/7 2008 i enlighet med börsens regelverk. Denna bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:09 Författare: Marielle

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Ei R2014:16 Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:16 Författare: Daniel Norstedt, Marielle

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer