Ordningen i Visby sommaren 2014, resultat av en enkätundersökning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordningen i Visby sommaren 2014, resultat av en enkätundersökning"

Transkript

1 Ordningen i Visby sommaren 2014, resultat av en enkätundersökning Oktober 2014

2 2 Innehåll Genomförande 3 Boendes åldersfördelning 3 Antal svar fördelat på åldersgrupper och områden 3 Antal svar fördelat på områden och åldersgrupper 3 Svar hela innerstan, nedbrutet per fråga 4 Svar fördelat per område 6 Öppna svar hela innerstan, sammanfattning 9 Bilagor: Bil 1: Sammanställning av antal lämnade svar 10 Bil 2: Öppna svar områdesvis 13 Bil 3: Enkätformulär 25

3 Genomförande 3 Enkäten har genomförts med hjälp av ett formulär på Visby Innerstadsförenings hemsida. Formuläret innehöll dels 6 st frågor med svarsalternativ, dels fält för fritext efter varje fråga. Svaren har lämnats anonymt, men de svarande har ombetts uppge åldersgrupp och område i innerstan. Formuläret lades ut på hemsidan den 10 september och togs bort 1 oktober Information om enkäten med uppmaning att besvara den gick ut till c:a 400 mailadresser (föreningsmedlemmar) den 10 september. Totalt inkom 129 svar. Fördelning av svar på område respektive svarandens ålder framgår av nedanstående diagram. Boendes åldersfördelning De boendes åldersfördelning i Visby innerstad 2013 framgår av diagrammet till höger, varav kan konstateras att svarens fördelning på åldersgrupper inte är representativt för de boende. Vid analys av inkomna svar måste hänsyn tas till bl a att antalet svar totalt är litet i förhållande till antalet boende i innerstan och vad som ovan sagts beträffande åldersfördelning. Antal svar fördelat på åldersgrupper och områden Antal svar fördelat på områden och åldersgrupper

4 4 Svar hela innerstan, nedbrutet per fråga Diagrammen visar procent av samtliga inlämnade svar. Har du störts av höga ljudnivåer på kvälls- och nattetid? Totalt har c:a 27 % uppgivit att de varit mycket eller ganska mycket störda av höga ljudnivåer kvälls- eller nattetid, medan flertalet inte har varit särskilt störda eller inte alls störda Hur viktig tror du att turismen är för att det ska finnas ett bra utbud av handel och restauranger året runt? Drygt 98 % av de svarande anser att turismen är mycket eller ganska viktig för att det ska finnas ett bra utbud av handel och restauranger året runt. Hur tycker du renhållningen av gator och grönytor fungerat? C:a 74 % av alla svarande anser att renhållning av gator och grönytor fungerat mycket eller ganska bra.

5 5 Tycker du att det är väl avvägda trafikrestriktioner i innerstaden? Av de svarande anser c:a 47 % att det är väl avvägda trafikrestriktioner i innerstaden. C:a 30 % anser att det är för lite restriktioner medan c:a 17 % anser att det är för mycket. Tycker du att biltrafiken varit störande under dagtid? C:a 28 % av de svarande anser att biltrafiken varit ganska eller mycket störande under dagtid. Tycker du att biltrafiken varit störande under kvälls- eller nattetid? Totalt uppger c:a 24 % att biltrafiken under kvälls- och nattetid varit ganska eller mycket störande.

6 6 Svar fördelat per område Procent av svar inlämnade inom respektive område Har du störts av höga ljudnivåer på kvälls- och nattetid? Andelen störda (ganska eller mycket) är något högre i områdena 2 (27 %) och 4 (38 %) än i övriga områden (13, 23 resp 22 %) Hur viktig tror du att turismen är för att det ska finnas ett bra utbud av handel och restauranger året runt? På denna fråga svarar samtliga inom område 1 mycket viktig

7 7 Hur tycker du renhållningen av gator och grönytor fungerat? Något större andel av de svarande tycker att renhållningen varit ganska eller mycket dålig inom områdena 3 och 4 (29 %), men skillnaderna är små mot övriga områden (18-19 %) Tycker du att det är väl avvägda trafikrestriktioner i innerstaden? Totalt anser c:a 29 % att det är för lite restriktioner, de som anser att det är för mycket finns främst inom områdena 2, 3 och 4. Tycker du att biltrafiken varit störande under dagtid? Framför allt inom områdena 2 (36 %) och 5 (37 %) upplever man biltrafiken ganska eller mycket störande under dagtid (övriga områden %).

8 8 Tycker du att biltrafiken varit störande under kvälls- och nattetid? Främst inom område 5 upplever man sig ganska eller mycket störd av biltrafiken (37 %) (övriga områden %)

9 9 Öppna svar hela innerstan, sammanfattning Drygt 200 synpunkter har inkommit. I dessa lämnas såväl positiva som negativa omdömen om förhållandena i innerstan. Följande frågor berörs i flera av de lämnade synpunkterna: Många anser att de papperskorgar/avfallsbehållare som finns utplacerade är alldeles för få, att de är för små och att de, speciellt under vissa intensiva veckor, töms för sällan Kontrollen av att gällande trafikrestriktioner efterlevs behöver bli bättre. Detta gäller såväl hastighetsbegränsning och enkelriktningar som vilka som är behöriga. Flera nämner här taxibilar, främst med höga hastigheter. Skyltning om bilförbud anses missvisande. Dels tror besökande inte att det skall komma några bilar alls och uppträder därefter på gatorna, dels avhåller sig en del från att besöka affärer i innerstan som de kan vara behöriga att köra till. Alternativ till ordet bilförbud efterlyses. Kampanjen för att rensa bort ogräs längs fasader lovordas. Dock efterlyses att detta också sker på ett bättre sätt vid regionens fastigheter och vissa allmänna områden Störningar från uthyrning för tillfälligt boende har föranlett flera svarande att efterlysa krav på uthyrare att ansvara för att inte omgivningen störs på ett oacceptabelt sätt Varuleveranser sker med för stora fordon och under alla tider på dagen skadar byggnader, utgör trafiksäkerhetsrisk Önskemål framföres att boendeparkering skall kunna beviljas alla som äger fastighet i innerstan, inte bara de som är mantalsskrivna där Några har påtalat att de hängmattor som regionen hängt upp förorsakat störningar då dessa nyttjats på natten under högljudda former Lämpligheten i tillfällig trafik via Studentallén har av några ifrågasatts Samtliga lämnade synpunkter redovisas i bilaga 2.

10 10 Sammanställning av antal lämnade svar Bilaga 1a Har du störts av höga ljudnivåer på kvälls- och nattetid? Område / ålder Ja, mycket Ganska mycket Inte särsk. mycket Inte alls Ingen synpunkt Antal totalt 1 / < / / > Summa område / < / / > Summa område / < / / > Summa område / < / / > Summa område / < / / > Summa område Totalt områden Ej angivit område Totalt innerstan Hur viktig tror du att turismen är för att det ska finnas ett bra utbud av handel och restauranger året runt? Område / ålder Mycket viktig Ganska viktig Inte särsk. viktig Inte alls viktig Ingen synpunkt Antal totalt 1 / < / / > Summa område / < / / > Summa område / < / / > Summa område / < / / > Summa område / < / / > Summa område Totalt områden Ej angivit område Totalt innerstan

11 11 Bilaga 1b Hur tycker du renhållningen av gator och grönytor fungerat? Område / ålder Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt Ingen synpunkt Antal totalt 1 / < / / > Summa område / < / / > Summa område / < / / > Summa område / < / / > Summa område / < / / > Summa område Totalt områden Ej angivit område Totalt innerstan Tycker du att det är väl avvägda trafikrestriktioner i innerstaden? Område / ålder För litet Väl avvägt För mycket Ingen synpunkt Antal totalt 1 / < / / > Summa område / < / / > Summa område / < / / > Summa område / < / / > Summa område / < / / > Summa område Totalt områden Ej angivit område Totalt innerstan

12 12 Bilaga 1c Tycker du att biltrafiken varit störande under dagtid? Område / ålder Ja, mycket Ganska besvärande Inte särsk. besvärande Inte alls besvärande Ingen synpunkt Antal totalt 1 / < / / > Summa område / < / / > Summa område / < / / > Summa område / < / / > Summa område / < / / > Summa område Totalt områden Ej angivit område Totalt innerstan Tycker du att biltrafiken varit störande under kvälls- och nattetid? Område / ålder Ja, mycket Ganska besvärande Inte särsk. besvärande Inte alls besvärande Ingen synpunkt Antal totalt 1 / < / / > Summa område / < / / > Summa område / < / / > Summa område / < / / > Summa område / < / / > Summa område Totalt områden Ej angivit område Totalt innerstan

13 1: Öppna svar, områdesvis 13 Bilaga 2a Här återges samtliga inkomna synpunkter (inom parentes anges åldersgrupp). Område 1: Har du störts av höga ljudnivåer på kvälls- och nattetid? Jag bor på östertull,inga fönstrar mot varken österport eller hästgatan. jag har hört ytters lite oväsen på våran gård. (>60) Hur viktig tror du att turismen är för att det ska finnas ett bra utbud av handel och restauranger året runt? Öppet till är viktigt för krogarna (>60) Utan den skulle vi inte ha så många förstklassiga restauranger under vinterhalvåret och inte heller så stort och bra utbud av butiker (>60) Hur tycker du renhållningen av gator och grönytor fungerat? Palis- saderna Visby STRÄNGEN BÅGEN Södergravar Östra Byrummet Nordergravar För små och ständigt överfyllda papperskorgar. Innebär bl a att sopor av allehanda slag ställs vid sidan - till glädje för kråkor och skator! (>60) Problem med stora förpackningar till take-away-mat, som inte får plats i soptunnorna. Det behövs större på vissa ställen. (>60) Tömning av papperskorgar på Kyrkberget gjordes dagligen innan kl Mycket bra (>60) För små papperspellar skapar problem pga sopor av alla de slag lämnas utanför. Fåglarna, som är igång före renhållningen, river ut stora mängder. Det måste finnas papperspellar anpassade dels för sopmängden pch dels för att öka svårigheten för fåglarna! (>60) Det är många papperskorgar som varit överfulla och fåglarna har dragit ut innehållet.och vissa grönområden har varit mycket skräpigt (>60) S:10 1:1 1:32 Östergravar 1 MUREN Tycker du att det är väl avvägda trafikrestriktioner i innerstaden? Biltullar för alla som som inte har fastighet eller yrkesmässigt fordon (>60) All trafik bör försvinna från innerstaden på sikt. (40-60) Vore bra med kontroll att reglerna efterlevs. (>60) Bilförbudet har ej fungerat tillfredsställande. Bilar som kört mot enkelriktningen, t.ex. ut genom Söderport. Kommunen har ju haft mätningar på in och utfarter i Visby under ett antal år. Är det ingen på Kommunen som har reagerat på att bilförbudet ej efterlevs sommartid? (>60) Inga hastighetskontroller i Innerstaden samt cyklande helt mot gällande trafikregler. (>60) Det står skyltat att det råder bilförbud men det borde stå att de som bor i innerstaden får lov att köra in. En del har knappast flyttat på sig när jag kört in bilen för att lasta i och ur bilen (>60) Störande att en Världsarvsstad har en "skog" av trafikskyltar. Det har pratats om att sätta upp de SMÅ skyltarna som finns. Istället tycker jag utvecklingen har gått åt motsatt håll. Det kommer upp fler och fler trafikskyltar placerade i stora "bågar". (>60) Tycker du att biltrafiken varit störande under dagtid? Som det nu är är det ganska svårt att ta sig fram. Hela tiden blockeras gränder av leveransbilar och privata bilar kör som om ingen morgondag fanns. Mitt i världsarvet. Att ta sig fram med en guidegrupp är ett äventyr. (40-60) Tycker du att biltrafiken varit störande under kvälls- och nattetid? Inte där jag bor men i centrala Visby är det stökigt. Bilförbud nattetid kanske kan vara en lösning. (>60) Bilförbudet respekteras mycket dåligt (>60)

14 14 Bilaga 2b Övrigt 1. Regionens totala nonchalans gällande klotter! 2. Cykeltrafiken måste antingen släppas helt fri eller så måste vägtrafikförordning tillämpas fullt ut. 3. Hastighetskontroller även i Innerstaden och då olika tider på dygnet. (>60) Att fastighetsägare och kommunen gemensamt har ansvar att rensa innestadens vackra stensatta gator o trottoarer från ogräs är utmärkt. MEN kommunen sköter sin del dåligt. Utanför många av kommunens fastigheter rensas det inte, rännstenar och smågränder växer igen på många håll liksom allmänna ytor runt cykelställ m.m. (>60)

15 1: Bilaga 2c Område 2: Har du störts av höga ljudnivåer på kvälls- och nattetid? Hängmattorna vid Strandpromenaden var ett trevligt initiativ. Tyvärr medförde de att folk blev "hängande" där nätterna i ända och de var inte alltid så lågmälda. Därför önskvärt att hängmattorna inte återkommer nästa sommar...eller framåt. (40-60) Vi störs av Hammer (att de kan spela så högt flera gånger per vecka - finns inga regler alls?) Dessutom Viking pizza - hur kan ett sånt ställe få finnas i innerstaden??? Förutom att sådana syltor inte borde få finnas överhuvudtaget så ska de inte heller vara öppna till 04.00!!! (folk sitter till 5 och fyllejollrar) (40-60) Hur viktig tror du att turismen är för att det ska finnas ett bra utbud av handel och restauranger året runt? Palis- saderna Visby STRÄNGEN BÅGEN Södergravar Men ska innerstaden leva året runt duger det inte med bara krims krams. Det behövs ett brett utbud. Regionen gör helt fel som utlokaliserar handel till bland annat Stenhuggaren. Bra sätt att ta död på Visby centrum. (40-60) Östra Byrummet Nordergravar 2 S:10 1:1 1:32 Östergravar MUREN Hur tycker du renhållningen av gator och grönytor fungerat? Generellt bra, men Almedalens skräpkorgar räcker inte till...eller töms inte tillräckligt ofta. (40-60) Städning ok men det behövs en rejäl uppresning av ogräs mm, på vissa ställen ser det för risigt ut. (40-60) Fulla papperkorgar under v 32 i öster-nordergravar (>60) Tycker du att det är väl avvägda trafikrestriktioner i innerstaden? Dock är parkeringsavgiften i vårat område, 20 kr /timme för hög. (>60) För dålig efterlevnad/kontroller. Det skulle också kunna vara tidsbegränsning till ett par timmar per dygn. och inget trafik alls under Almedalsveckan. (40-60) Få bort parkering på stora torget där det inte ska finnas! (40-60) Tycker du att biltrafiken varit störande under dagtid? Kändes inte som någon säker lösning att dra trafiken över Strandgatan och Studentallén under Almedalsveckan. Det är för mycket turister som rör sig i detta område. (40-60) Tycker du att biltrafiken varit störande under kvälls- och nattetid? Många och då inte minst taxi kör alldeles för fort. Dessutom mot enkelriktat. (Vi bor på Blockgränd) (40-60) Övrigt Parkering framför vår gångport och garageport förekommer oftare nu än tidigare vilket kan föranleda stora problem (>60) I Norrköping har man regler för hur bland annat uteserveringar får se ut för att det ska se någorlunda vettigt ut - borde finnas för innerstaden också. Se Viking som skräckexempel!!! (40-60) Att man rensar växtligheten runt gatlyktor på Strandgatan vid Botaniska trädgården. Många taxibilar smiter förbi hindret vid Botaniska trädgården. Att husägare som ej är skrivna på ön får lösa permanent P-Tillstånd (>60)

16 1: Bilaga 2d Område 3: Har du störts av höga ljudnivåer på kvälls- och nattetid? Det är trevligt med våra turister! (>60) Mycket mindre än tidigare somrar, det fungerar bra när inte alla rör sig hem samtidigt genom att allt stänger Fortsätt med 03 för nattklubbarna! (40-60) Ställ krav på folk som hyr ut till turister, att de är skyldiga att upprätthålla ordning och acceptabel ljudnivå på gästerna. (40-60) Vi bor i en stad, det måste få låta lite! (40-60) Störd av ljudnivåer: förfärligt höga ljudnivåer från musik på restauranger - och i trädgårdar/på balkonger sent vid för- och efter fest- Palissadernerrestaurangbesök. En obegripligt hög andel bilar, privata och taxi, som kör dygnet runt i innerstaden när det är bilförbud. Nattetid är trafiken särskilt störande och tät i anslutning till de nattöppna restaurangernas stängningstid. (>60) Snabba och många biltransporter på Visborgsgatan (>60) Fördel att ha hörseln nedsatt!! (>60) Visby 3 STRÄNGEN BÅGEN Södergravar De som klagar på ljudet och vill ha helt tyst borde nog fundera att flytta till en annan del av Visby (>60) Vi bor i ett lugnt område, mot södermur, långt från krogkvarteren, och har aldrig störts av sådant oljud. (>60) Östra Byrummet Nordergravar S:10 1:1 1:32 Östergravar MUREN ARTILLERIET Hur viktig tror du att turismen är för att det ska finnas ett bra utbud av handel och restauranger året runt? Det är ju turismen som är vårt "levebröd" (>60) Det är turismen som är vårt "levebröd" (>60) Visby innerstad ska inte vara någon sovstad (>60) Hur tycker du renhållningen av gator och grönytor fungerat? Bra att vi får den där påsen att samla ogräs från trottoaren i (>60) Skräpigt under Medeltidsveckan, spec. vid Strandpromenaden. (>60) Man kör med sopmaskiner där det är åtkommligt. Piassavakvast finns men används ej. Vi på Södertorg Borgen-26 bruka sopa rent på trottoaren, tar cirka 10min. Borde ingå i renhållningen. Tror att dom gjort det endast en gång i sommar. (40-60) Fult med ogräs mellan gatstenarna och dessutom halt när det regnar som det gjorde i somras. (>60) För få papperskorgar. Folk ställer runt de fulla tunnorna, fåglar sprider...(40-60) Relativt välskötta gator och trottoarer. Sedan har ju vi fastighetsägare ett ansvar att hålla bort växtligheten utanför våra hus.(>60) Många har skött sina områden bra med hjälp av plastpåsarna som Innerstadsföreningen delade ut - men flera har avstått från att bry sig om det hela tråkigt nog. Det finns alltså både plus och minus tyvärr...(>60) Har inte varit runt i stan så mycket, och har förresten varit borta från Öjn veckorna (>60) Tycker du att det är väl avvägda trafikrestriktioner i innerstaden? För mycket som blir otydligt. Endast boendeskylt/leverans räker bra.då fattar man nog bättre (<40) Avskyr parkeringsautomaterna och den höga kostnaden (>60) Kommunikationen måste justeras från körförbud till att bättre motsvara vad det är - dvs begränsning (40-60) Absurt med alla bilar i stan - det är miljömässigt ett stort misstag och förstör verkligen den fina miljön, atmosfären och världsarvet. Det är dels för många bilar, dels kör de alldeles för fort. Det ger ett märkligt intryck - alla andra städer i Europa går åt andra hållet - dvs de skapar vänliga miljöer för människor

17 17 Bilaga 2e i centrum. Här har Visby halkat efter rejält - vilket jag uppfattar som ett gammalt biltänk från 70-talet. (40-60) Tyvärr efterföljs inte de trafikrestriktioner som finns. Exempelvis all genomfartstrafik i innerstaden och parkering där det inte är tillåtet - vilket skapar problem för oss boende att komma in och ut med vår bil från våra gårdar. (>60) De restriktioner som finns följs inte. 30 km/tim och förbjuden genomfartstrafik. Gäller hela året (>60) Man kan inte påverka Regionens konstiga och DYRA parkeringssvårigheter, parkeringsautomater platsar inte i vår Världsarvsstad anser jag... (>60) Alldeles för många skyltar som förfular stadsbilden (>60) Men tyvärr tror fortfarande vissa turister att gatorna är lekplatser åt deras barn (>60) Man vänjer sig. (>60) för dålig kontroll av okynneskörningen i innerstaden (>60) Tycker du att biltrafiken varit störande under dagtid? Det är inte så mycket trafik inne i stan. (>60) Hastigheterna är uppseendeväckande höga och det görs inga kontroller. Folk kör som biltjuvar i gränderna. Besökare tar ofta upp detta, de är rädda att gå på gatorna i stan. Detta måste åtgärdas - det är pinsamt med en sån förlegad inställning till bilar - miljön tar stryk av biltrafiken i stan. (40-60) "Okynneskörningen" dvs innerstaden används som smitväg/genomfartsled är ett irriterande problem för oss. T ex kör folk in via Skansport och ut via Norderport, eller tvärt om, i stället för att köra runt innerstaden. Dessutom använder bilburna turister innerstaden för sightseeing på hjul. Här borde innerstaden marknadsföras för gående turism! Att turistbussar och tunga transporter kör in och ut genom stadsportarna orsakar skador på våra gamla hus - exempelvis en nerkörd trapp vid ytterdörren till vårt som ligger innanför Skansport. (>60) De restriktioner som finns följs inte. Hastigheter över 30 km/tim, och mycket genomfartstrafik ger stora störningar. Gäller dygnet runt och året runt (>60) Tycker du att biltrafiken varit störande under kvälls- och nattetid? De flesta tar promenader under kvälls- och nattetid (eller kanske taxi förstås) (>60) Hastigheterna är uppseendeväckande höga och det görs inga kontroller. Folk kör som biltjuvar i gränderna. Besökare tar ofta upp detta, de är rädda att gå på gatorna i stan. Detta måste åtgärdas - det är pinsamt med en sån förlegad inställning till bilar - miljön tar stryk av biltrafiken i stan. (40-60) Varför respekterar inte taxibilarna gällande hastighetsgränser? (>60) TAXI kör farligt fort (40-60) Trafiken har varit oerhört tät kvällar, nätter och tidiga morgnar. Både privatbilister och taxi kör som galningar, i synnerhet i samband vid de nattöppna restaurangernas stängningstid.(>60) De restriktioner som finns följs inte. Hastigheter över 30 km/tim, och mycket genomfartstrafik ger stora störningar. Gäller dygnet runt och året runt (>60) Inte där vi bor...(>60) Övrigt Övrigt: Regionens har ansvar att rensa gränderna från buskar och ogräs. Detta sker inte. Som exempel kan nämnas Vårdklockegatan där delen Wallers plats upp till Klockgjutargränd snart har växt igen. Många turister och guidade turer besöker den här delen för att njuta av utsikten.( >60) Ta upp att vår stad växer igen. Se där vi bor slottstterrasen. Det är det första båt resenärer ser. Det är helt igen vuxet å klippning är jord halvft...? Ingen bra syn. Det måste vara dyrt och jättejobbigt för bilägande stadsbor som inte har egna garage, tänk att vara tvungna att betala 20:-/tim under sommaren, men tyvärr har jag inga förslag på hur detta ska kunna fixas till.(>60) Enkelriktningen respekteras illa, t e på S:t Nikolaigränd och vid Murfallet. (>60)

18 18 Bilaga 2f Viktigt att driva bilfri innerstad - ungefär som Gamla stan i stockholm, där fungerar det bra för affärer, arbetsplatser och hotell! (40-60) Allt var bra utom kartan! (>60) Trottoarerna ska/bör rengöras minst varannan dag (40-60) Sopkorgarna blir fulla alldeles för fort. Överfulla sopkorgar drar fåglar, som drar ut skräpet på gatan där det ligger och blåser. Inget stort problem men det stör bilden av vår vackra stad! (>60) Övrigt: Sommargäster är varmt välkomna men vi måste ställa krav på de uppför sig på ett godtagbart sätt. Året-runt-boende ska inte behöva sitta inne och trycka bakom stängda dörrar och fönster för att de som gästar staden skriker, gapar, sjunger, krökar och fester. Vi ska ställa krav på uthyrare, att de tar ansvar för sina gäster. Vi ska kräva att Kallis after beach stoppas. Ge oss ett bra bad! (40-60) Jag kan inte komma på något att be om - önskar er allt gott och framgång med alla era egna ideer (>60) Trafiken innanför murarna är synnerligen besvärande för oss boende i små låga 1700-talshus som ligger längs "genomfartsstråken" innanför Skansport, Söderport och Norderport. Eftersom ingen verkar respektera bilbegränsningen och förbud mot genomfartrafik, föreslår vi att kameror sätts upp vid portarna som dokumenterar bilnumren vid in- och utfart - året om. Att betala för bilkörningen innanför tullar och murar är en självklarhet på många ställen i världen - även för de boende, men då mot en mindre kostnad. Även vi bilburna boende kostar ju i snöröjning och sandning, tex. Och i vilket fall betalar vi skattebetalande gotlänningar dessa kostnader. (>60)

19 19 Bilaga 2g Område 4: 1:1 No Har du störts av höga ljudnivåer på kvälls- och nattetid? av ar 6 MUR EN 1:1 Östergr avar 1: 32 rgr 4 10 Ös tra By ru ÄN ST R EN G EN mm et 23 S: BÅ G 21 LE RI ET Södergravar AR TIL Vår familj samt andra grannar till Fogelbergs lägenhetshotell på Ryska gränd, har ännu en sommar blivit mycket störda p.g.a. verksamhetens inriktning. Vi finner det mycket märkligt att man får specialisera sig på Visby ungdomsgrupper på ca 15 personer ( som i sin tur bjuder in upp till ett trettiotal kamrater ) vilka ofta festar i trädgården till mycket hög volym samtidigt som varken hr Fogelberg själv ( eller någon representant för företaget ) inte närvarar eller tar någon som helst notis om sina störande gäster - år efter år enligt samma mönster. Behöver en näringsidkare verkligen inte ta något ansvar för hur verksamheten påverkar grannar, hänvisa till polisen o därefter fortsätta? Kan man inte kräva någon som helst närvaro från ägarens sida i samband med att man bedriver Palissaderna inkomstbringande verksamhet? (40-60) rde Framför allt från trafiken. Nattöppet gjorde att vi fick en timmes mindre nattsömn. Ska dom största partyställen ligga mitt i Visby? (40-60) De senarelagda krogöppettiderna har gjort att bullret pågår en timma till, tack för det Lentan! (40-60) Jag bor vid Ihreviken 2 månader så jag har det lugnt. Barnbarnen som bor i min bostad har inte klagat. (>60) Valet att bo i innerstaden är enligt mig ett medvetet val att acceptera högre ljudvolymer, tjim och tjo sena nätter och klapprande väskor i tid och otid. Dock har jag ett stort problem med tung trafik i innerstaden då detta förstör våra hus med en rasande takt. (40-60) Bättre än tidigare. Läs sedan början av 2000talet. (>60) Jag bor runt hörnet vid Stora Torget och störs inte av musik eller sorl. Det ljud jag störs av är människor som på hemväg från krogen står utanför o pratar så det ekar mellan husen. (40-60) Störningar förekommer genom skrik och bröl när nattklubbarna på Torget stänger kl Kan inte se värdet av att tillåta öppettider med servering så sent. Det förfular vår fina stad. (>60) Störningarna är värst under sen eftermiddag när Kallis är igång (>60) Har bara varit i Visby några enstaka nätter under sommaren (>60) Hög ljudnivå från Vinäger (>60) Även vintertid - nattetid fredag lördag (>60) Ljuden förstärks inne i gränderna så det låter mycket inne i bostäderna.kl 22.30, 2, och 3 när gästerna går till o från krogrn (>60) Bor man i innerstan får man stå ut med en del buller. (40-60) Under juli månad (kopplat till Störd ganska mycket ) (>60) Hur viktig tror du att turismen är för att det ska finnas ett bra utbud av handel och restauranger året runt? Vi måste jobba för en levande innerstad där affärer, restauranger och boende samverkar. (40-60) Mycket av handeln och restaurangerna har bara öppet under några få veckor? Det vore bra om innerstadsföreningen hade en dekal också för krogar och ställen som visade att de är ÅRETRUNTFÖRETAG. Finns det en sådan? (40-60) Utan turismen kommer Visby och för den delen Gotland bli såsom vissa platser i Sverige, spökliga och tomma. Stolt över att vara den enda staden i Sverige som kan stoltsera med 22 året runt restauranger och en relativt levande handel. Inte ens Åre kommer upp till det vi har. Flesta städer med invånare har bara en pizzeria, korvkiosk och en rondell. (40-60) Helt avgörande för överlevnaden för näringsidkare inom murarna. (>60) Jag ser många faror med den utarmning av innerstan när det gäller utbud av handel som pågår nu. Många stängda affärer, Adelsgatan tappar utbud. Flera nya resauranger har etablerat sig vilket är fantastiskt. Allt stöd till året-runt-företagare, men lägg mindre krut på de som bara finns här sommartid. Musik på restauranger måste få fortsätta finnas - ingen decibelsänkning tack! (40-60)

20 20 Bilaga 2h Hur tycker du renhållningen av gator och grönytor fungerat? Jag anser att krogarna borde städa utanför sin ställen, framför allt Kallis som inte gjorde det alls. (40-60) Ofta mycket krossat glas på gatorna. Fungerar verkligen systemet med att husägare ska röja växtlighet vid gatan, regionens gata? Om man tittar på avsnitt där ingen enskild husägare finns så ser det rätt illa ut. Vem tar ansvar för det? (40-60) Jag störs av växtligheten. Tog i dag bilder av växtlighet på S:t Drottens västra sida mot S:t Hansgatan. Många husägare slarvar rejält och det växer t o m buskar och miniträd. (>60) Bedrövligt. Kan inte fatta att regionen inte förstår att Visby innerstad är det som lockar mest och tillika innerstaden som skapar utflyktskapacitet till landsbygden. Ta hand om världsarvstaden och Gotlands stränder det är det som är nyckeln till ökad turism, handel och välmående region. (40-60) Tidiga mornar och sena kvällar kunde vara bättre. (>60) Måste sopas dagligen sommartid, rensas från glas,papper, fimpar etc!!uselt! (40-60) Då är det sämre vid ingången till huset jag bor i som samtidigt är bakgård för en restaurang o deras "personalrum". (40-60) Regionens personal är bra på att städa upp men människor är alldeles för slarviga och skräpar ner mer än vad som kan vara ok (>60) Fler och större papperskorgar (>60) Särskilt under Medeltidsveckan och då på Strandpromenaden (kopplat till Ganska dålig renhållning ) (40-60) Saknar större "sopkärl" i bl a Almedalen (>60) Särskilt Almedalsveckan och vissa gränder missas (40-60) Fast på helgerna verkar det inte vara särskilt mycket renhållning - mycket glaskross och skräp kring torget och gränderna (>60) Synd med allt ogräs som inte tas bort som tex längs hamburgergränd (>60) Dålig städning och renhållning på helger. (>60) Beror på var man bor Rewals gränd har vi fått renhållning helt själva men överlag har det varit OK (>60) Tycker du att det är väl avvägda trafikrestriktioner i innerstaden? Hårdare behörighet på dom som får köra där och mer kontroller. Sen är hastigheten för hög, måste sänkas. Viktiga transporter måste förstås fram, men försök att styra dom till förmiddag. Då kan det bli en levande bilfri innerstad. Eftermiddag, kväll och natt. (40_60) Det enda system som finns för att kolla vem som får köra är väl Innerstadsföreningens dekal? Vilket ansvar tar regionen för att förbudet efterlevs? (40-60) Tung regelbunden trafik borde stoppas. Keges, Snabbgross, Spendrups, Cervera mfl. Borde ta ett miljö ansvar och vara aktsamma. Tror det alla vet och tycker nog själva att en lätt lastbil vore en god investering. Sedan tycker jag nog att trafiks har minskat relativt kraftigt men hastigheten, speciellt taxibilarna håller är förenat med livsfara. Hotellen ligger nästan alla neråt mot vattnet. Skulle inte taxin kunna gå utanför ner i hamnen och till hotellen. Mindre trafik och mer på taxametern för förarna. (40-60) Funderar på skylten "Bilförbud" utanför portarna, den verkar förvirrande för många som vänder och krånglar vid portarna. Samtidigt som vi som bor här bara kör förbi och in i stan. Borde vara någon annan sorts formulering för bilbegränsning,som ju är vad det handlar om (40-60) För många "glidare" som struntar i körförbudet inom murarna. (>60) Dålig kontroll av obehörig trafik (>60) Det är absurt att det ännu står "förbjuden biltrafik" vid infarterna, när detta är osant. Det avhåller kunder och gäster som helt legitimt kan åka in i stan från att göra detta. Näringsverksamheter i innerstan får ett oönskat handikapp gentemot Skarphäll och andra plåtlador i ytterkanterna liksom gentemot t.ex. scandic hotel. (>60)

21 21 Bilaga 2i Onödigt att det skall vara så petigt under almedalsveckan (>60) Dålig kontroll av de restriktioner som finns t.ex "bilförbudet" (>60) Bör finnas fler långtidsparkeringar t ex 4-5 timmars parkeringar, för många 2-timmars..undantag för boendeparkeringar. (40-60) För avancerat, borde vara fler boendeparkeringszoner även inför murarna. (40-60) Dålig uppföljning av förbud (40-60) Trafikrestriktioner: går bara lägga i för Parkering 1 tim, blir till o flytta bilen ofta (>60) Helt galet att ha genomfart p Rewals gränd inte för att vi bor där utan för att bilar dagligen fastnar i korsningen vid Mellangatan. Spyr ut avgaser rätt in i vårt hus och skadar sina bilar (>60) Ja i gränden (kopplat till Mycket störd dagtid ) (>60) Tycker du att biltrafiken varit störande under dagtid? Mest besvärande när tunga fordon dundrar fram längs Smejegatan på morgnarna. (>60) Vi som bor vid en genomfartsled lider förstås mycket dag som natt, även om vi så klart upplever det värre på natten. Där finns en enkel lösning, förbjud all trafik kväll och natt. På dagarna måste det bli hårdare behörighetskrav för att minska trafiken, och här är en enkel lösning att sänka hastigheten som skulle göra att många som smiter genom stad inte tjänar något på det. Alternativ 2 inför vägtullar. Det får kosta om man skall köra där. (40-60) Leveransfordonen är för stora för innerstaden, typ DHLs stora lastbilar som dessutom inte verkar respektera att hålla sig till tidiga morgnar, de krånglar sig fram bland barnfamiljer hela dagarna. Taxi visar ingen respekt öht och kör dessutom alldeles för fort. (40-60) Jag är för en levande innerstad så jag är kluven. Utan Torgkassen så...ja jag vet inte vad. (40-60) Helt hopplös under Almedalsveckan. Bilar stod parkerade på såväl gator som grönområden. Utryckningsfordon kunde vid behov inte ta sig fram (>60) Tycker du att biltrafiken varit störande under kvälls- och nattetid? Vår boendemiljö är bedrövlig, ingen skulle acceptera att ha trafiken bara några meter från huvudkudden. det dånar, bullrar och vibrerar. Dessutom är ju inte bilavgaser så nyttigt att hela tiden andas in. Var tjugonde sekund passerade en taxi utanför vårt hus i somras mitt i natten och det är ju helt oacceptabelt. (40-60) Taxi kör som dårar och respekterar inte avstängningar. (40-60) Taxi bilarna skärpning. (40-60) Jag vaknar ofta av bilar med tjutande däck, eller bilradion på hög volym, särskilt sommartid. Men som jag skrev tidigare - det får man ta när man bor i en stad. Det hör till. (40-60) Övrigt Vad göra åt eländet med krossade glasflaskor på gatorna? Jo jag brukar plocka upp när jag ser flaskor ligga. Det är ju ganska tätt mellan korgarna. Låt oss släppa på prestigen och i eget intresse böja oss ner och inte lämna allt åt regionens måndagspatrull. (>60) Kan man inte införa någon form av obligatorisk närvaro från ägares sida ( i form av vaktbolag el. dylikt ) som kan ta ansvar för det buller som uppstår när verksamheten bedrivs? I dagsläget får istället grannarna samt polisen ansvara för ordningen i kvarteret samtidigt som Fogelberg enbart städar en gång i veckan samt erhåller vinsten från verksamheten vilket känns mycket märkligt. (avser lägenhetshotell) (40-60) Har bott innanför murarna i över femtio år och upplever nu på senare tid trafiken mer aggressiv och bullrig. Taxi stör oerhört, kör ofta väldigt fort med stora vibrationer från däcken som slår mot gatstenen, var på jag föreslagit asfaltering av genomfartslederna. Men enklast är att förbjuda all trafik kväll och natt. För Taxi men också för boende. Hastigheten måste också sänkas under dagtid till Max 15 km/ Tim. Men det handlar inte bara om sommartid utan under hela året måste det hittas en lösning på den störande trafiken. Sen är det så klart in acceptabelt att nattliga kroggäster ska skrika och slå sig hem. Här måste Region Gotland sätta hårdare gränser för hur man uppför sig. Visby ska vara en rolig, fin

22 22 Bilaga 2j och skön stad att vara i men vi får inte tappa greppet så vi tar över rollen som nya Ibiza. Och sist, på natten vill vi kunna sova (40-60) Jag tror att en förklaring till allt gap och skrik när folk går hem från krogen är att ljudvolymen inne på krogarna är så hög, att gästerna är lomhörda när de ska gå hem. Kunde man sänka den volymen kunde man kanske också bespara en och annan från tinnitus. (40-60) Kan tycka att hastigheten kan sänkas ännu mer. Tycker att en dialog skall tas upp med åkerierna om önskan till lättlastbil istället för tungt fordon Om vägskrapan kommer in en gång till vintertid får jag ett spel, den är ju för landsväg inte kullersten bland medeltida hus. (40-60) Låt krogarna ha öppet till kl så sprids hemgången ut. I Köpenhamn har man öppet till Sen städar man och förbereder till öppningen vid ex.vis Skall det vara så svårt med allmän frihet. Det handlar ju om vuxna människor! (>60) Jag bor på Vårdklockegatan och har ibland besvarats av höga ljudnivåer från restauranger i närheten, men måste ändå säga att de varit bra på att hålla tiderna och slutat med musiken vid 23 tiden och undantagsvis lite längre. (>60) Tänk till angående en korrekt formulering på skyltar och trycksaker omkring "bilförbudet". (>60) Parkeringseländet ska lösas, t.ex. genom att alla som äger eller hyr ett åretruntboende och som saknar egen parkerings-yta, i innerstaden, tilldelas ett parkeringstillstånd där man själv skriver in bilnumret/numren för vilket tillståndet ska gälla, som för boendeparkering. (>60) Glasflaskor, fimpar mm placeras överallt; BILAR SOM TRANSPORT OCH HÄMTNING MÅSTE ACCEPTERAS FÖR OSS SOM BOR HÄR (>60) Hur vet man var parkeringsautomaterna finns.ingen markering finns vid p platserna i allmänhet (>60) Fri biltrafik under aug -juni. reglerat bara juliveckan (>60) Matos kan kännas ibland (Z60) Mkt bra med sortering av avfall. Imponerad när jag jämför med stockholm (>60) Tre saker är störande i innerstan. Det ena är den fastighetsägare som varje sommar sätter upp en syrligt formulerad skylt över sina fönster vid norderport. Mycket förfulande och störande. Det andra är hyresgäster/lägenhetsägare som inte tolererar musikunderhållning på året runt restauranger. Det tredje är Kallisområdet som är en skamfläck för regionen. Hur man kunnat otillgängliggöra innerstadens bästa badområde för allmänheten är obegripligt. (40-60) De vita markeringarna vid parkeringsplatserna måste målas!! (>60) Stäng av innerstaden för obehörig trafik, med förslagsvis höj och sänkbara stolpar vid infarterna. De boende skall anses behöriga, och övrig nyttotrafik får söka tillstånd, vilket inbringar pengar till RG, och även begränsar okynneskörningar. Dessutom bör behörigheten kontrolleras oftare. (40-60)

23 23 Bilaga 2k Område 5: 1:1 Har du störts av höga ljudnivåer på kvälls- och nattetid? No rde Endast under medeltidsveckan (>60) avar 5 6 MUR EN 1:1 Östergr Idén att ha hängmattor långs strandpromenaden var kul men gjorde att platserna blev en mycket stor störning hela nätterna!(40-60) Visby Vi som bor på Norra Kyrkogatan nära Norderport har en fruktansvärd trafiksituation. Det är "rallykörning", särskilt nattetid. Vår son, Daniel Rooth, skrev en insändare som publicerades i båda tidningarna. Han har även skickat den till Kommunen. Daniel beskriver vår upplevelse av trafiken på ett mycket bra sätt.det kan inte bli värre! (40-60) S: EN BÅ G ST R ÄN G EN By ru mm et Ös tra Kallis har störd! särskild under "Stockholmsveckan" (>60) Palis- 21 Södergravar RI ET saderna AR TIL LE Skulle måsta flytta om vi bodde vid stora torget. (>60) av ar 1: 32 rgr Genomfartstrafik på kväll och morgon (40-60) Frimurarlogen eller snarare trädgården. Vissa kv sent mkt sorl dunkamusik (>60) Hur viktig tror du att turismen är för att det ska finnas ett bra utbud av handel och restauranger året runt? Gör staden levande året runt (40-60) Hur tycker du renhållningen av gator och grönytor fungerat? Tex söndagar så töms väl inte papperskorgarna??!! (40-60) Eloge till renhållningen under medeltidsveckan (>60) För små papperskorgar i Nordergravar under medeltidsveckan (>60) Ssk under Medeltidsveckan var det mycket extrainsatser S nästan räckte. (>60) Lite soptunnor till,och större, speciellt u. medeltidsveckan. Tack (>60) Tycker du att det är väl avvägda trafikrestriktioner i innerstaden? Förutom påsläppet under almedalsveckan på Studentallén. Det innebar en mycket stor trafikfara med aldeles för höga hastigheter och olyckstillbud exempelvis vid Kärleksporten.(kopplat till svar Väl avvägt) (40-60) Stäng stan för bilar. Tillåt bara transporter på förmiddagarna. Sätt ungdomar som vakter vid portarna. Eller sätt bommar som i Baltikum och ge de året-runt-boende ett kort för att komma in. Förbjud all Taxi, de kan få vänta utanför Österport. (40-60) Det är ett hån att kalla den "bilfri". Alla kör in och ingen kontroll om det är behörig trafik. (40-60) Bilörbudet i innerstan efterföljs dåligt, särskilt av Taxi (>60) Dålig respekt för bilförbudet. Usel skyltning. (>60) Många kör för fort och struntar i genomfartsförbud. Toppar även när färjan kommer eller avgår (40-60) Dock kan man ju ej gå ut med bilforbud! Turister tror ju att bilkörning ej är tillåtit. (>60) Tycker du att biltrafiken varit störande under dagtid? Förutom under Almedalsveckan (kopplat till svar Inte särskilt störande ) (40-60) Då det under en tid i somras var tillåtet att köra på Studentallén, den smala vägen mellan muren och Botan, var trafiken oerhört störande, både ljudmässigt och för alla avgaser. Övrig tid var helt OK. (>60) Många kör för fort på infartsgatan Norder Port och nedåt (>60) Skramlande släp pga för hög hastighet. (40-60) Tycker du att biltrafiken varit störande under kvälls- och nattetid? Förutom under Almedalsveckan (kopplat till svar Inte särskilt störande ) (40-60)

24 24 Bilaga 2l Då det under en tid i somras var tillåtet att köra på Studentallén, den smala vägen mellan muren och Botan, var trafiken oerhört störande, både ljudmässigt och för alla avgaser. Övrig tid var helt OK. (>60) Vi som bor på Norra Kyrkogatan nära Norderport har en fruktansvärd trafiksituation. Det är "rallykörning", särskilt nattetid. Vår son, Daniel Rooth, skrev en insändare som publicerades i båda tidningarna. Han har även skickat den till Kommunen. Daniel beskriver vår upplevelse av trafiken på ett mycket bra sätt.det kan inte bli värre! (40-60) Inte mellan 11 till 05 (40-60) Övrigt Hängmattorna var ingen bra idé för oss närboende och trafikföringen under Almedalsveckan var farlig! (40-60) Vi har 2 hus i innerstaden. Det är Norra Kyrkogatan som har en fullständigt ohållbar trafiksituation. (40-60) Ser fram emot att kunna gå på möten när vi nu flyttar till Visby och kommer att vara där lite mera under året. (>60) Prova med lägre hastighet eller fartkameror. Under sommaren såg jag flera incidenter vi St Clemens hotel. (40-60) Parkering. Ägare till fastighet som ej är skrivna på Gotland, bör kunne köpe årskort. (>60) Buller från resväskor som dras fram på gatstenar är värre än ljud från bilar. Nattfärjor. (>60) Parkeringsavgifterna är mycket höga och skrämmer bort turister från Visby på lång sikt. Om 15 år kommer vi att säga "vad var det vi sa" tyvärr. Inför den fria 2 timmars parkeringen året runt. Det kommer Kommunen att tjäna på. (>60) Ej angivet område: Överfyllda soppellar särskilt på helger i gravarna o kyrkberget!! (>60) Ta bort några p-platser vid korsningen Visborgsgat./Kommendantsbacken. (>60) En spegel borde sättas upp i korsningen Arilleribacken-Viborgsgatan. Den bör riktas mot Södertorg och Skansporten. Det är mycket skymd sikt åt vänster när man skall svänga mot Skansporten. Många olyckstillbud har uakttagits.(ej angiven ålder)

25 25 Hemsidans enkätformulär Bilaga 3a Ordningen i Visby sommaren vad tycker du? Åter en sommar är till ända och det är dags att summera hur den varit. Vi kommer nog att minnas den som varm, mycket sol och lite regn. Besökarantalet under Almedalsveckan lär ha slagit rekord liksom antalet turister under hela sommaren. Vi kan också notera att turistsäsongen har förlängts. De flesta tycker nog det är trevligt att vi kan välkomna folk till vår vackra stad men det medför naturligtvis att det blir lite stökigare med mer ljud och trafik. Visby Innerstadsförening ska arbeta för en sund boendemiljö och framföra medlemmarnas åsikter i debatten. Vi vill därför höra dina personliga synpunkter på hur du tycker det fungerat i Visby under sommaren. Styrelsen kommer att sammanställa svaren och redovisa dem för regionen i samband med deras utvärdering av sommaren. Resultatet kommer också att redovisas på vår hemsida. De enskilda svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Förmodligen är det skillnad i upplevelse beroende på var man bor i Visby. Vi vill därför gärna att du anger inom vilket område du bor. Vi vill ha dina synpunkter senast den 30 september Har du störts av höga ljudnivåer på kvälls- och nattetid? Ja mycket Ganska mycket Inte särskilt mycket Inte alls Ingen synpunkt Synpunkter:

26 26 Bilaga 3b Hur viktig tror du att turismen är för att det ska finnas ett bra utbud av handel och restauranger året runt? Mycket viktig Ganska viktig Inte särskilt viktig Inte alls viktig Ingen synpunkt Synpunkter: Hur tycker du renhållningen av gator och grönytor fungerat? Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt Ingen synpunkt Synpunkter: Tycker du att det är väl avvägda trafikrestriktioner i innerstaden? För lite restriktioner Väl avvägt med restriktioner För mycket restriktioner Ingen synpunkt Synpunkter: Tycker du att biltrafiken varit störande under dagtid? Ja mycket Ganska besvärande Inte särskilt besvärande Inte alls besvärande Ingen synpunkt Synpunkter:

27 27 Bilaga 3c Tycker du att biltrafiken varit störande under kvälls- och nattetid? Ja mycket Ganska besvärande Inte särskilt besvärande Inte alls besvärande Ingen synpunkt Synpunkter: Hur gammal är du? <40 år år >60 år Var bor du? Övrigt Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Om du har synpunkter på något vi inte frågat om eller har förslag till hur problem kan lösas är du välkommen att skriva det här: Skicka ditt svar Tack för din medverkan

INSÄNDARE. Möjligheternas p-automater. Den 23 oktober 2013

INSÄNDARE. Möjligheternas p-automater. Den 23 oktober 2013 INSÄNDARE Den 23 oktober 2013 Möjligheternas p-automater. Tommy Gardell Det måste ha gått väldigt snabbt att ordna till denna nya funktion med köp av plats på Birkagården i p-automaterna. Vi moderater

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Enkät om bilpool resultat. Föreningen för Visby innerstads boendemiljö. Sunfleet Carsharing

Enkät om bilpool resultat. Föreningen för Visby innerstads boendemiljö. Sunfleet Carsharing Enkät om bilpool resultat Genomförd 5 20 juni 2012 av Föreningen för Visby innerstads boendemiljö i samverkan med Sunfleet Carsharing Enkätens frågor Har du bil? Hur många gånger kör du bil varje månad?

Läs mer

Trafiksituationen i Visby sommaren 2011. Resultat av en enkätundersökning

Trafiksituationen i Visby sommaren 2011. Resultat av en enkätundersökning Trafiksituationen i Visby sommaren 2011 Resultat av en enkätundersökning NOVEMBER 2011 - 2 - Enkät trafiksituationen i Visby resultat Föreningen för Visby Innerstads boendemiljö har genom en enkät på sin

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Revidering av Parkeringsstrategin

Revidering av Parkeringsstrategin Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2015-10-21 Revidering av Parkeringsstrategin En ny parkeringsstrategi infördes i Karlskrona 2012. Syftet var främst att få rätt bil på rätt

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

TN 52 Boendeparkering

TN 52 Boendeparkering TN 52 Boendeparkering Bakgrund Sedan 2009 har boende i Visby innerstad haft möjligheten att lösa särskild boendeparkering. Kriterierna för detta är; Folkbokförd/fast boende på fastighet innanför ringmuren

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 I inventeringsarbetet har tekniska förvaltningen och bildningsförvaltningen bett alla rektorer om hjälp att nå ut till samtliga klasslärare i årskurserna

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Informationsbrev från ordförande

Informationsbrev från ordförande SVARTSKOGENS INFORMATION 1(5) Informationsbrev från ordförande Hej alla medlemmar! Jag har nu suttit som ordförande över ½ år och jag trivs jättebra i den rollen. Skall presentera mig lite mer. Jag heter

Läs mer

Motioner till stämman 2015-01-22

Motioner till stämman 2015-01-22 Motioner till stämman 2015-01-22 Motion 1. Miljörevision Marmorn är en stor förening med många hushåll. Styrelsens främsta uppgift är att förvalta fastigheterna, men boendemiljön i alla avseenden är också

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Satsa på cykeln i Norrtälje

Satsa på cykeln i Norrtälje Satsa på cykeln i Norrtälje Program för hur Norrtäljecentern vill satsa på cykeln C Man kan även cykla på vintern om det finns bra snöröjda och grusade cykelvägar Cykelleder genom staden Cykelfil Bergsgatan

Läs mer

Vad är parkering? Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som

Vad är parkering? Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som Stanna och parkera Vad är stannande? Med stannande avses annat stillastående med ett fordon än som 1. sker för att undvika fara, 2. föranleds av trafi kförhållandena, eller 3. utgör parkering. Vad är parkering?

Läs mer

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan.

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Boendeenkät Enkätundersökningen har gjorts hösten. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Kommentarerna som visas är ett urval och ska visa på de olika uppfattningar som finns om de

Läs mer

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Ekonomi - Kvartersgård - Trafik, miljö och allmänna ytor - Bilkörning i området - Grannsamverkan - Höstens arbetsdag Höstmörkret smyger sig på! Sommaren var riktigt

Läs mer

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen Information för medlemmar i samfällighetsföreningen Degen Uppdaterad år 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 1 Dengens samfällinghetförening s. 2 Försäkring s. 3 Värme och el i garagen s.

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Bakgrund Under juli 2014 har en enkätundersökning genomförts. Tre frågor ställdes till medlemmarna;

Läs mer

Vilken termin ska man åka?

Vilken termin ska man åka? Under höstterminen 2012 åkte jag till Kina som utbytestudent till ett universitet som heter Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Jag valde Jiao Tong för att det ligger i min favoritstad Shanghai och är

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors enna guide redogör för var och hur man kan D parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Välkommen till Kommunal Västernorrland Stugby i

Välkommen till Kommunal Västernorrland Stugby i Välkommen till Kommunal Västernorrland Stugby i SERVICE Någon sådan kan vi ej erbjuda. Hyrorna omöjliggör någon form av anställd. Allt arbete görs av frivilliga händer. Vi hoppas på din förståelse och

Läs mer

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7.

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. 1 Attraktiv stad för alla En god och väl utformad stadsmiljö är viktig för upplevelsen

Läs mer

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12 22222 2013-03-06 www.nacka.se/nackastrand SAMMANSTÄLLNING - ENKÄT NACKA STRAND Syfte Syftet med enkäten var att samla in kunskap om hur boende, verksamma och besökande upplever Nacka Strand, vad det tycker

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Välkomna till Visby! Här kommer lite förhandsinformation om General Konventet nästa år. Förhoppningsvis ska detta underlätta för Din egen planering.

Välkomna till Visby! Här kommer lite förhandsinformation om General Konventet nästa år. Förhoppningsvis ska detta underlätta för Din egen planering. General Konvent 2013 31 juli 3 augusti Välkomna till Visby! Här kommer lite förhandsinformation om General Konventet nästa år. Förhoppningsvis ska detta underlätta för Din egen planering. När Du kommit

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö

Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö Riktlinjer för möblering av offentlig Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö plats inom Hallsbergs kommun Så här söker du tillstånd Du ansöker om tillstånd för uteservering/varustånd hos

Läs mer

Strömvallen Enkätundersökning

Strömvallen Enkätundersökning Strömvallen Enkätundersökning Januari 8 Foto: Charlotte Svensson Pia Overgaard Fritidshandläggare TEKNISKA (9) KONTORET IDROTT & FRITID Innehållsförteckning. Inledning.... Syfte.... Metod.... Resultat

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se Bokashi Kökskompostering med Bokashi bokashi.se Gör jord av ditt matavfall Matjord istället för sopor Jord är något vi tar för givet, något som bara finns. Men egentligen har vi inte så mycket odlingsjord

Läs mer

Samfällighetsförening 2012-01-10

Samfällighetsförening 2012-01-10 EKERO-VASBY Samfällighetsförening 2012-01-10 Trafik och parkering i området Under hösten 2011 genomfördes en undersökning i Ekerö-Väsby angående trafik och parkering i området. Undersökningsresultatet

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors D enna guide redogör för var och hur man kan parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion För en tryggare arbetsmiljö Arbetsmiljörisker vid produktion Till dig som bygger montrar på Stockholmsmässan Vi på Stockholmsmässan vill skapa en så säker och trygg arbetsmiljö som möjligt, både för våra

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Utvärdering COL 2013/2014

Utvärdering COL 2013/2014 Utvärdering COL 2013/2014 När är det bäst att arrangera COL-fester? Vardagar eller helger? Vardagar innebär att vissa måste gå hem tidigare, medan helger ofta krockar med tävlingar eller andra resor. Festerna

Läs mer

Inlämnade kommentarer till enkät om vinterväghållning.

Inlämnade kommentarer till enkät om vinterväghållning. Inlämnade kommentarer till enkät om vinterväghållning. Bilaga till utvärdering av servicedeklaration om vinterväghållning 2009 Jag tycker att snöröjningen där vi bor fungerar bra. Däremot när det gäller

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 Medborgarenkät Mind Network okt-nov 2012 708 svar SVARSGRUPPEN Kön (procent) 46 54 Kvinna Man SVARSGRUPPEN Ålder (procent) 30 25 23 24

Läs mer

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot?

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot? Motala Expo 09 1. Hur fick ni vetskap om Expot? A. Via post 17 16,5 B. Via e-post 32 31,1 C. Via internet 6 5,8 D. Via tips 16 15,5 E. Annat sätt. Vilket? 32 31,1 Total 103 100 100% (103/103) Var med förra

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Välkomna till sommaren 2014

Välkomna till sommaren 2014 L L Välkomna till sommaren 2014 Tjäna på att resa! Bunkra sommar och sol i Heiligenhafen Konferens All Inclusive 7 golfbanor på 7 dagar Ullared med tjejgänget! L Välkommen till oss och vårt trevliga utbud

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Röster från kvinnor 30-39 år

Röster från kvinnor 30-39 år OP 2010 Röster från kvinnor 30-39 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana mellan Järbo och Sandviken är lika med miljömedvetet! Många flera skulle våga

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Vandra runt med hjälp av kartan och svara på kluriga frågor om förr i tiden. Starta vid Kapellplan, längst upp på Tunnbindaregatan. Kartan och

Läs mer

Enkät 2013. Återvinningscentral Returen

Enkät 2013. Återvinningscentral Returen Enkät 213 Återvinningscentral Returen Lördagen den tolfte oktober lämnade personal på återvinningscentralen ut enkäten och ett svarskuvert till 5 besökare. Syftet med enkäten var att ta reda på vad återvinningscentralens

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014 SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 214 Ett stort tack till alla som svarade på enkäten. Nästan 65 svar har vi fått imponerande! De flesta är nöjda eller mycket nöjda med föreningen och tycker det är prisvärt

Läs mer

The travel game en español

The travel game en español The travel game en español Nombre: Grupo: Utgångspunkten är att 3-5 personer representerar en grupp svenska ungdomar som ska besöka ett spansktalande land för att turista, lära sig mer om landet och framför

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01

MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01 MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01 INLEDNING Magasinsgatan har haft en positiv utveckling under en längre tid som formligen exploderat dom senaste åren från skum bakgata till shoppinggata med fokus på design,

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. Datum: 2014-08-11 Tid: 19.00 21.10 Plats: Folkets Hus Deltagare: 14 Kommunalrådet Pia Tingvall hälsar välkommen till Medborgarträffen i Kisa

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

YTTRE TILLTRÄDESSKYDD I GöTE::eoRGS HAMN. Tillträdesskyddets primära mål är att: och klart framgår när man passerar en juridisk gräns.

YTTRE TILLTRÄDESSKYDD I GöTE::eoRGS HAMN. Tillträdesskyddets primära mål är att: och klart framgår när man passerar en juridisk gräns. Hamn AB " Sid 1 f9) BU/UK YTTRE TILLTRÄDESSKYDD I GöTE::eoRGS HAMN Tillträdesskyddets primära mål är att: * Markera en juridisk gräns * Utestänga obehöriga (personal och externa) * Stänga inne och skydda

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer