B idrags. estämmelser. BIDRAGSBESTÄMMELSER Bestämmelser för bidrag till föreningar i Jönköpings kommun. Gäller från 1 januari 2001.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B idrags. estämmelser. BIDRAGSBESTÄMMELSER Bestämmelser för bidrag till föreningar i Jönköpings kommun. Gäller från 1 januari 2001."

Transkript

1 B idrags estämmelser BIDRAGSBESTÄMMELSER Bestämmelser för bidrag till föreningar i Jönköpings kommun. Gäller från 1 januari 2001.

2 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 4-5 DEFINITIONER 6 ETABLERINGSSTÖD 7 FÖRENINGSBIDRAG 8-10 Verksamhetsbidrag 8 Ledarutvecklingsbidrag 9 Anläggningsbidrag 10 SÄRSKILT BIDRAG Investeringsbidrag 1 11 Investeringsbidrag 2 12 Utvecklingsbidrag 13 Särskilt stöd till ridsporten 13 Särskilt bidrag till handikappverksamhet 14 Bidrag till koloniverksamhet 14 Bidrag till ungdomsinitiativ 15 Internationellt ungdomsutbyte 15 Årets ungdomsledare 16 ÖVRIGA BIDRAG Bidrag till idrotts-, förenings och aktivitetsskolor 17 Lovbidrag 18 Träffpunktsbidrag 18 Veckoslutsbidrag 19 BIDRAG TILL FÖRENINGAR MED SOCIAL VERKSAMHET 20 Riktat bidrag till föreningar med social inriktning 20 Riktat bidrag till länkrörelsen 20 LOKALT AKTIVITETSSTÖD 21 ANDRA BIDRAGSGIVARE FÖRTECKNING ÖVER RIKSFÖRBUND GODKÄNDA AV UNGDOMSSTYRELSEN FRITID JÖNKÖPING - HÄR KAN DU FÅ MER INFORMATION 27 2 BIDRAGSBESTÄMMELSER

3 INLEDNING Drygt ett år har det tagit att ta fram dessa nya bidragsbestämmelser för föreningar i Jönköpings kommun. Det känns mycket bra att vi nu får bidrag, som är bättre anpassade till de behov som finns. Jag tänker då på det nya etableringsstödet och ledarutvecklingsbidraget. De bidragsprojekt vi haft under flera år till ridsporten och föreningsskolorna, blir nu en del av de ordinarie bidragen. Mycket finns kvar från tidigare bestämmelser och det behåller vi för de fyller fortfarande sin funktion. Jag vill rikta ett stort tack till fritidsnämndens föreningsgrupp, fritidsområdenas föreningsansvariga och de föreningar som medverkat i processen att ta fram dessa bidragsbestämmelser. Tillsammans ger vi, föreningar och Fritid Jönköping, kommunens barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid. Britt-Marie Glad Ordförande fritidsnämnden BIDRAGSBESTÄMMELSER 3

4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Allmänna bestämmelser ALLMÄNNA BESTÄMMELSER För att en förening ska erhålla bidrag från Jönköpings kommun krävs att föreningen uppfyller dessa bestämmelser. 1. Bidrag kan utgå till förening i Jönköpings Kommun, som bedriver föreningsverksamhet och som följer dessa allmänna bestämmelser. 2. Förening skall inneha stadgar som antagits av årsmöte, uppdaterad medlemsmatrikel, styrelseoch kassaförvaltning. Förening skall vara ansluten till riksorganisation som erhåller årligt stöd från Ungdomsstyrelsen, Riksidrottsförbundet eller något statligt verk. Förening som inte är ansluten till riksorganisation, kan godkännas som bidragsberättigad av fritidsnämnden om dess barn- och ungdomsverksamhet bedöms som värdefull för Jönköpings Kommun. Förening skall verka för drogfrihet, präglas av demokratiska värderingar, arbeta för jämställdhet och vara öppen för alla. Förening skall under bidragsåret haft minst 10 medlemmar och genomfört minst 15 verksamhetstillfällen för åldersgruppen 7-25 år. I förening med flera sektioner kan endast huvudföreningen erhålla bidrag. Förening, som av ideologiska skäl och enligt stadgar inte tar ut medlemsavgift, kan efter ansökan erhålla dispens. Dispens söks årligen senast 1 mars. Förening skall, för att kunna erhålla bidrag, i särskilt beslut antagit samt arbeta för att följande att-satser uppnås: att att att att främja demokratisk fostran genom barns och ungdomars engagemang i föreningslivet främja såväl jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper som jämställdhet mellan könen medverka till meningsfull fritid för barn och ungdomar engagera fler ungdomar i föreningslivet Handikappförening med enbart vuxenverksamhet och vissa föreningar med social inriktning är undantagna ovanstående att-satser. 3. Förening som erhåller bidrag från annan kommunal nämnd t.ex. skola, social eller kultur kan endast om samordning mellan förvaltningarna sker, få bidrag från fritidsnämnden för samma verksamhet eller ändamål. 4. Förening, som erhåller anläggningsbidrag skall i skälig omfattning och på skäliga villkor upplåta sin lokal eller sin anläggning till annan nyttjare. 5. om bidrag skall göras på förtryckt blankett. Ansökningstiden anges under rubriken ansökan för respektive bidragsform. Till ansökan om föreningsbidrag, skall bifogas bidragsårets verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisionsberättelse och sammanställning av föreningens planerade verksamhet och budget för ansökningsåret. Ansökning som ej är komplett, handläggs ej. 4 BIDRAGSBESTÄMMELSER

5 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 6. Bidrag utbetalas till förenings post- alternativt bankgiro. Samverkande föreningar, krets, distrikt m.fl. kan, efter uppvisande av fullmakt från enskild förening, få föreningsbidrag utbetalat till sig. 7. Förening som erhållit bidrag, är skyldig att ställa räkenskapshandlingar, revisionshandlingar och närvarokort till förfogande för granskning, om Fritid Jönköping så beslutar. Fritidsnämnden kan besluta att annan än Fritid Jönköping skall granska handlingarna. Om det vid granskning eller på annat sätt konstateras att bidrag utbetalats till förening i strid mot gällande bidragsbestämmelser är förening skyldig att återbetala det belopp fritidsnämnden beslutar. Föreligger misstanke om att förening gjort sig skyldig till oegentligheter för att få bidrag, kan fritidsnämnden besluta att förening skall avstängas från rätten att erhålla bidrag och polisanmäla föreningen. Uppgifter som bedöms viktiga vid granskning kan inhämtas från distrikts- och/eller riksorganisation. 8. Verksamhetsbidrag och vissa andra bidragformer är poängrelaterade. Förenings bidragsgrundande uppgifter ger underlag för fastställande av poängvärde. Fritidsnämnden beslutar årligen om poängvärdet för respektive bidrag. Värdet bestäms av storleken på de medel som anvisats och antalet ansökande föreningar. 9. Ansökningstiden, för verksamhetsbidrag, utgår 1 mars året efter bidragsåret. Förening som inkommer med ansökan efter ansökningstidens utgång mister halva fasta verksamhetsbidraget, inkommer ansökan efter 15 mars mister förening samtliga bidrag. som poststämplats 1 respektive 15 mars anses ha inkommit samma dag. 10. Förening som inte erhållit föreningsbidrag under de tre senaste åren är inte längre bidragsberättigad. För att kunna erhålla bidrag skall förening på nytt ansöka om att bli bidragsberättigad. 11. Om kommunen, vid tidpunkten för utbetalning av föreningsbidrag, har fordringar på förening, har kommunen rätt att avräkna dessa fordringar mot de bidrag förening är berättigad till. 12. Förening skall inom styrelsen utse bidragsansvarig som är väl insatt i fritidsnämndens bidragsbestämmelser. Fritid Jönköping anordnar varje år information om bidragsbestämmelserna. Bidragsansvarig bör delta vid sådan information. Förening skall utse kunnig revisor. Fritid Jönköping kan, om förening så önskar, hjälpa till med förslag på revisor. 13. Fritidsnämnden kan, efter prövning i enskilt fall och om särskilda skäl föranleder det, göra undantag från ovanstående allmänna bestämmelser. BIDRAGSBESTÄMMELSER 5

6 DEFINITIONER Definitioner DEFINITIONER Bidragsbestämmelserna innehåller många nyckelbegrepp. Så här defi nieras de. Föreningsbidrag Med föreningsbidrag avses bidragsformerna: Verksamhetsbidrag Ledarutvecklingsbidrag Anläggningsbidrag Medlem Med medlem avses den som betalat medlemsavgift för bidragsåret, är upptagen i förenings medlemsmatrikel och regelbundet deltagit i förenings verksamhet. Förening kan erhålla dispens från att ta ut medlemsavgift om det i förenings stadgar framgår att föreningen av ideologiska skäl inte får ta ut medlemsavgift. Den som erhållit tillfälligt medlemskap under bidragsåret såsom bingo-, dans- eller supportermedlem anses inte som medlem, ej heller den som enbart deltagit i enstaka arrangemang, kursverksamhet eller liknande. Medlemsmatrikel skall innehålla medlemmarnas namn, adress och födelsedata samt ange om medlemsavgift är betald. Medlemsmatrikel skall revideras varje år, förvaras tillsammans med förenings värdehandlingar och sparas i minst fyra år. Verksamhetstillfälle Med verksamhetstillfälle avses sammankomst som är beslutad av förenings medlemsmöte, styrelse, sektion eller motsvarande och som anordnas av förening. Ett verksamhetstillfälle skall vara ledarlett och pågå i minst 60 minuter. Ansvarig ledare skall i anslutning till varje verksamhetstillfälle föra närvarokort. Ett verksamhetstillfälle skall bestå av minst 3 deltagare och som mest 20 deltagare. Ett verksamhetstillfälle kan vara generationsövergripande. Det innebär att deltagare över 26 år får medräknas för att ett verksamhetstillfälle skall bli godkänt (minst 3 deltagare). Dock utgår endast bidrag för deltagare i åldersgruppen 7-25 år. Deltagare Med deltagare avses den som deltar i ett verksamhetstillfälle. Deltagare får inte medräknas vid mer än ett verksam hetstillfälle per dygn och förening. Arrangör av tävling etc. kan endast tillgodoräkna sig bidrag för deltagare från den egna föreningen. Person som endast deltar i studiecirklar eller kommersiella arrangemang som dans, bingo, basar eller tipspromenad räknas inte som deltagare. Ledare Med ledare avses person utsedd av förening, 13 år eller äldre med uppdrag att leda förenings verksamhetstillfälle. Maximalt är 2 ledare per verksamhetstillfälle bidragsberättigade. Bidragsår - ansökningsår Med bidragsår avses det år då verksamheten genomförs. Med ansökningsår avses det år då förening ansöker om bidrag. Bruttokostnad Med bruttokostnad avses utgifter för arrende/årshyra, räntekostnader, el/värme, vatten/avlopp, soptömning, sotning, försäkringar avseende anläggning/lokal. Nettokostnad Med nettokostnad avses bruttokostnad minus intäkter i form av hyra för anläggning/lokal. 6 BIDRAGSBESTÄMMELSER

7 ETABLERINGSSTÖD Etableringsstöd ETABLERINGSSTÖD Bidrag kan sökas av nybildad förening, intresse- eller ungdomsgrupp som inte är bidragsberättigad och därmed inte lyder under Allmänna bestämmelser. Stimulera nystartad förenings, intressegrupps eller ungdomsgrupps arbetssätt eller verksamhetsformer under en uppbyggnadsperiod. Villkor Gruppen skall bestå av minst 3 personer och en verksamhetsplan skall upprättas där det framgår att gruppen kommer att genomföra minst 5 verksamhetstillfällen under året med deltagare i åldersgruppen 7-25 år. Verksamheten skall dessutom: - Vara öppen för alla - Präglas av demokratiska värderingar och jämställdhet - Verka för drogfrihet Stöd Ekonomiskt stöd Resursstöd kan göras under hela året på förtryckt blankett och insändas till Fritid Jönköping. Övrigt Nystartad förening skall föra närvarostatistik. Etablerad vuxenförening som inte är bidragsberättigad och startar upp verksamhet för barn och ungdomar skall efter anmälan till Fritid Jönköping direkt erhålla statusen bidragsberättigad förening och därmed kunna erhålla föreningsbidrag. BIDRAGSBESTÄMMELSER 7

8 FÖRENINGSBIDRAG Föreningsbidrag Kan sökas av föreningar som uppfyller Allmänna bestämmelser. VERKSAMHETS BIDRAG avser att stödja föreningens aktiviteter i åldersgruppen 7-25 år. Verksamhetsbidrag Bidraget avser att stödja förenings aktiviteter i åldersgruppen 7-25 år. Villkor Förening skall under bidragsåret genomfört minst 15 verksamhetstillfällen för deltagare i åldersgruppen 7-25 år och vid bidragsårets utgång haft minst 10 medlemmar i åldrarna 7-25 år för att erhålla verksamhetsbidrag. Bidrag Bidraget är uppdelat i två stödformer, ett fast och ett rörligt verksamhetsbidrag. Fast verksamhetsbidrag kr. Rörligt verksamhetsbidrag Deltagare vid godkänt verksamhetstillfälle ger år 1 poäng/deltagare år 3 poäng/deltagare år 1 poäng/deltagare Ledare 3 poäng Handikappade 3 poäng/deltagare oavsett ålder Ledare, 13 år eller äldre tillgodoräknas 3 poäng, max 2 ledare/grupp. Bidrag utgår till grupper med minst 3 deltagare och max 20 deltagare utöver ledare. Deltagare över 26 år får medräknas för att ett verksamhetstillfälle med 3 deltagare skall bli godkänt. Dock utgår endast bidrag för deltagare i åldersgruppen 7-25 år. En ledare kan leda obegränsat antal verksamhetsillfällen/dag och tillgodoräknas bidrag vid alla tillfällen. Poängvärde Fritidsnämnden beslutar årligen om poängens värde. Handikappverksamhet Föreningar med verksamhet riktad till eller integrerad med handikappade. Varje deltagare i åldersgruppen 7-25 år tillgodoräknas 3 poäng vid verksamhetstillfälle då handikappad deltar. - skall göras på förtryckt blankett och vara Fritid Jönköping tillhanda eller poststämplad senast 1 mars. Övrigt Deltagares födelseår är avgörande för vilken ålderskategori han/hon redovisas i. Studiecirklar är ej bidragsberättigade. 8 BIDRAGSBESTÄMMELSER

9 FÖRENINGSBIDRAG LEDARUTVECKLINGS BIDRAG avser att stimulera förenings ungdomsledare till kompetenshöjande åtgärder. Ledarutvecklingsbidrag Bidraget avser att stimulera förenings ungdomsledare till kompetenshöjande åtgärder och därmed utveckla förenings verksamhet för åldersgruppen 7-25 år. Villkor Förening skall ha erhållit fast verksamhetsbidrag samt under bidragsåret delta med ungdomsledare vid utbildningsdagar, avseende grundläggande barn- och ungdomsledarutbildning, för att erhålla ledarutvecklingsbidrag. Bidrag Förening kan erhålla 25% av sitt verksamhetsbidrag, dock maximalt kr. Förening erhåller maximalt 50% av den totala kostnaden för varje enskild utbildning/kurs alternativt studiebesök etc. Utbildning Utbildning skall arrangeras av, eller i samarbete med organisation eller studieförbund på distriktseller riksnivå och omfatta 1 till 14 dagar med minst 3 timmar per kursdag. Varje kurs skall kunna verifieras med kursintyg alternativt kvitto. Internutbildning kan läggas till grund för bidrag om kursplan godkänts av Fritid Jönköping. Planen skall insändas i god tid före genomförd utbildning. Andra kompetenshöjande aktiviteter som, studiebesök, studieresa m.m. kan läggas till grund för bidrag. kan göras i direkt anslutning till varje separat utbildning/kurstillfälle, eller för all utbildnings-/kursverksamhet som genomförts under bidragsåret, senast 1 mars. skall göras på förtryckt blankett. Intyg som styrker deltagande skall alltid redovisas. Förening kan inom ramen för tilldelat bidrag ansöka hos Fritid Jönköping Övrigt All ansökan skall vara sanktionerad i förenings styrelse. Fritid Jönköping kommer tillsammans med studieförbund att arrangera kostnadsfri grundläggande barn- och ungdomsledarutbildning för föreningens ungdomsledare samt utbildning för förtroendevald t.ex. kassörsutbildning. BIDRAGSBESTÄMMELSER 9

10 FÖRENINGSBIDRAG ANLÄGGNINGS BIDRAG avser att stödja förening som äger, driver eller hyr anläggning/lokal. Anläggningsbidrag Bidraget avser att stödja förening som äger, driver eller hyr anläggning/lokal och som fritidsnämnden bedömer angelägen för kommunen alternativt kommundel eller förening. Villkor Förening skall ha erhållit fast verksamhetsbidrag. Anläggning/lokal skall, för att bidrag skall utgå, vara tillgänglig för allmänheten, skolor, ideella föreningar och andra organisationer. Förening skall svara för att anläggning/lokal hålls i gott skick. Förening skall följa gällande myndighetskrav och särkilt PM, upprättat av Räddningstjänsten och Fritid Jönköping, avseende brandsäkerhet. Underhållsplan på minst 5 år bör upprättas av förening som äger anläggning. Klassificering Fritidsnämnden fastställer utifrån anläggnings inriktning, kvalitet och tillgänglighet klassen på anläggning. Inventering av anläggnings status kommer att genomföras vart tredje år, då klassificering av anläggning kan komma att ändras. Bidrag Bidrag kan utgå för del av förenings bruttokostnader, alternativt del av erhållet verksamhetsbidrag avseende ägd eller hyrd anläggning/lokal som förening alltid har tillgänglig och som regelbundet används för förenings verksamhet. Fritidsnämnden fastställer årligen procentnivån för bidraget. skall göras på förtryckt blankett och vara Fritid Jönköping tillhanda eller poststämplad senast 1 mars. 10 BIDRAGSBESTÄMMELSER

11 SÄRSKILT BIDRAG Särskilt bidrag Kan sökas av föreningar som uppfyller Allmänna bestämmelser. INVESTERINGSBIDRAG Investeringsbidraget avser att ekonomiskt stödja inköp av kapitalvaror, andra inventarier, uppförande, om- och tillbyggnad eller periodiskt underhåll av anläggning/ ungdomslokal. Investeringsbidrag 1 Avser ansökan över 1 basbelopp. senast 1 november. Bidraget avser att ekonomiskt stödja inköp av kapitalvaror, andra inventarier, uppförande, omoch tillbyggnad eller periodiskt underhåll av anläggning/ungdomslokal som bedöms angeläget för Jönköpings Kommun. Villkor För fritidsnämndens prövning gäller: 1. Projektet skall ej ha påbörjats, alternativt utrustningen ej inköpts. Om projektet måste påbörjas eller inköp göras före ansökningstidens utgång skall igångsättnings-/inköpstillstånd sökas hos Fritid Jönköping. Igångsättnings- alternativt inköpstillstånd garanterar inte att investeringsbidrag erhålls efter fritidsnämndens prövning. 2. Om förening erhållit bidrag vid tidigare handläggning, kan inte ytterligare bidrag utgå för samma projekt innan tidigare bidrag slutredovisats. Villkor vid uppförande, om- eller tillbyggnad eller periodiskt underhåll: Totalkostnaden för projektet skall uppgå till minst ett basbelopp. Vid arrende/hyresavtal måste giltigt avtal med löptid på minst 5 år finnas. Vid fördelning av investeringsbidrag prioriteras följande kriterier: - Ungdomsverksamhet på anläggningen - Om- och tillbyggnad för ökat nyttjande - Planerat periodiskt underhåll - Förenings möjlighet till utveckling av barn- och ungdomsverksamhet - Jämställdhetsskapande åtgärder - Handikapptillgänglighet - Miljöförbättringar och energieffektiviseringar - Inköp av kapitalvaror och andra inventarier Bidrag Bidrag kan utgå efter fritidsnämndens prövning i varje enskilt fall. Fördelning av investeringsbidrag sker årligen i januari. Maximalt kan bidrag utgå med 3 basbelopp. om bidrag till uppförande, om- eller tillbyggnad skall innehålla följande; (a) Motiv för föreslagen åtgärd (b) Ritning eller beskrivning av projektet (c) Kostnadsberäkning för projektet (d) Plan för finansiering (e) Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst 5 år (f) Kopia på ansökan om bidrag från RF och andra bidragsgivare. Vid ansökan om kapitalvaror skall kostnadsberäkning redovisas. skall göras på förtryckt blankett och vara Fritid Jönköping tillhanda eller poststämplad senast 1 november. BIDRAGSBESTÄMMELSER 11

12 SÄRSKILT BIDRAG Förbehåll Anläggning eller lokal för vilken investeringsbidrag erhållits får inte försäljas, överlåtas eller verksamhetsmässigt förändras inom 10 år utan fritidsnämndens medgivande. Förändringar av äganderätten eller användningssättet kan medföra skyldighet för förening att återbetala erhållet investeringsbidrag. Fråga om återbetalningsskyldighet prövas av fritidsnämnden. Övrigt Förening rekommenderas även att söka bidrag från Allmänna arvsfonden, Riksidrottsförbundet och andra bidragsgivande myndigheter. INVESTERINGS BIDRAG Investeringsbidraget avser att ekonomiskt stödja inköp av kapitalvaror, andra inventarier, uppförande, om- och tillbyggnad eller periodiskt underhåll av anläggning/ ungdomslokal. Investeringsbidrag 2 Avser ansökan mellan ½ upp till 1 basbelopp. kan göras under hela året. Bidraget avser att ekonomiskt stödja inköp av kapitalvaror, andra inventarier, uppförande, omoch tillbyggnad eller periodiskt underhåll av anläggning/ungdomslokal som bedöms angeläget för Jönköpings Kommun. Villkor För fritidsnämndens prövning gäller: 1. Projektet skall ej ha påbörjats, alternativt utrustningen ej inköpts. 2. Om förening erhållit bidrag vid tidigare handläggning, kan inte ytterligare bidrag utgå för samma projekt innan tidigare bidrag slutredovisats. Villkor vid uppförande, om- eller tillbyggnad eller periodiskt underhåll: Totalkostnaden för projektet skall uppgå till minst ½ basbelopp och upp till 1 basbelopp. Vid arrende/hyresavtal måste giltigt avtal med löptid på minst 1 år finnas. Vid fördelning av investeringsbidrag prioriteras följande kriterier: - Ungdomsverksamhet på anläggningen - Om- och tillbyggnad för ökat nyttjande - Planerat periodiskt underhåll - Förenings möjlighet till utveckling av barn- och ungdomsverksamhet - Jämställdhetsskapande åtgärder - Handikapptillgänglighet - Miljöförbättringar och energieffektiviseringar - Inköp av kapitalvaror och andra inventarier Bidrag Bidrag kan utgå efter fritidsnämndens prövning i varje enskilt fall. vid uppförande om- eller tillbyggnad skall innehålla följande; (a) Motiv för föreslagen åtgärd (b) Ritning eller beskrivning av projektet (c) Kostnadsberäkning för projektet (d) Plan för finansiering (e) Kopia på arrende eller hyresavtal på minst 1 år (f) Kopia på ansökan om bidrag från RF och andra bidragsgivare Vid ansökan om kapitalvaror skall kostnadsberäkning redovisas. kan göras under hela året på förtryckt blankett och insändas till Fritid Jönköping. 12 BIDRAGSBESTÄMMELSER

13 SÄRSKILT BIDRAG Förbehåll Anläggning eller lokal för vilken investeringsbidrag erhållits får inte försäljas, överlåtas eller verksamhetsmässigt förändras inom 10 år utan fritidsnämndens medgivande. Förändringar av äganderätten eller användningssättet kan medföra skyldighet för föreningen att återbetala erhållet investeringsbidrag. Fråga om återbetalningsskyldighet prövas av fritidsnämnden. Övrigt Förening rekommenderas även att söka bidrag från Allmänna arvsfonden, Riksidrottsförbundet och andra bidragsgivande myndigheter. UTVECKLINGS BIDRAG avser att stödja utveckling av nya metoder och verksamhetsformer. Utvecklingsbidrag Bidraget avser att stödja utveckling av nya metoder och verksamhetsformer. Villkor Verksamheten skall bedrivas i projektform och inriktas på något av följande områden: - Främja fl ickors deltagande i föreningslivet - Motverka uppkomsten av främlingsfientlighet och våld - Främja jämställdheten inom föreningslivet - Främja ungdomars infl ytande inom föreningslivet - Främja ungdomars aktiviteter ur folkhälsoperspektiv - Skapa nya mötesplatser ur integrationshänseende...och andra idéer som kan främja ungdomars utvecklingen i föreningslivet. skall göras på förtryckt blankett och insänds i god tid före projektets genomförande till Fritid Jönköping. skall omfatta mål, syfte och fullständig planering samt budget för projektet. Efter projektets genomförande skall utvärdering redovisas till Fritid Jönköping. SÄRSKILT STÖD TILL RIDSPORTEN avser särskilt stödja fl ickors verksamhet. Särskilt stöd till ridsporten Bidraget avser att särskilt stödja flickors verksamhet. Villkor Förening skall verka efter nedanstående definitioner. Kriterier för bidrag - antal föreningsägda lektionshästar under bidragsåret - antal genomförda ridlektioner under bidragsåret - antal deltagaraktiviteter under bidragsåret Definitioner Begreppet lektionshäst innebär att... - hästen är föreningsägd - häst vid leasing, inhyrning eller liknande disponeras helt av förening i lektionsverksamhet minst tre dagar/vecka på årsbasis - hästjournal skall föras BIDRAGSBESTÄMMELSER 13

14 SÄRSKILT BIDRAG Begreppet ridlektion jämställs med... - körlektion - voltigelektion - gymkanalektion - teoriundervisning med ordinarie grupp - uteridning med ordinarie grupp En ridlektion skall... - pågå i minst 60 minuter, inklusive för ridning nödvändig skötsel/förberedelse - planeras och genomföras av förening - ledas av utbildad instruktör i Svenska Ridsportförbundets regi - instruktör skall vara anställd eller kontrakterad av förening - lektionsavgiften skall tillfalla förening - genomföras som gruppverksamhet med minst tre deltagare vid varje tillfälle i enlighet med Jönköpings kommuns bidragsregler - genomföras som kontinuerlig verksamhet sammanlagt minst fem tillfällen - redovisas i s.k. ridbok som sparas i fyra år skall göras på förtryckt blankett och vara Fritid Jönköping tillhanda eller poststämplad senast 1 mars. SÄRSKILT BIDRAG TILL HANDIKAPP- VERKSAMHET avser att stödja verksamhet riktad till eller integrerad med funktionshindrade deltagare. Särskilt bidrag till handikappverksamhet Bidraget avser att stödja verksamhet riktad till eller integrerad med funktionshindrade deltagare. Bidrag Bidrag kan utgå till förening för merkostnader i samband med verksamhet riktade till, eller integrerad med deltagare med funktionshinder. Bidrag kan även utgå till förenings merkostnader för viss specialutrustning som krävs för medlems funktionshinder. skall göras på förtryckt blankett och insänds till Fritid Jönköping i god tid före planerad åtgärd. skall innehålla beskrivning av planerad åtgärd och budget. Efter genomförande av åtgärd skall utvärdering redovisas till Fritid Jönköping. BIDRAG TILL KOLONIVERKSAMHET avser att stödja koloniverksamhet för barn i åldern 7-13 år. Bidrag till koloniverksamhet Bidraget avser att stödja koloniverksamhet för barn i åldern 7-13 år. Villkor Verksamhet skall vara utåtriktad, rekrytering av deltagare samt planering och genomförande av verksamheten skall ske i samråd med social-, skol- och barnomsorgsförvaltningen eller Fritid Jönköping. 14 BIDRAGSBESTÄMMELSER

15 SÄRSKILT BIDRAG Bidrag Bidraget baserar sig på antal deltagare och antal övernattningar. Bidraget är poängrelaterat och fritidsnämnden fastställer årligen poängens värde. skall göras på förtryckt blankett och vara Fritid Jönköping tillhanda eller poststämplad senast 1 mars. BIDRAG TILL UNGDOMSINITIATIV avser att stödja ungdomars egna initiativ. Bidrag till ungdomsinitiativ Bidraget avser att stödja ungdomars egna initiativ. Villkor Ungdomsgruppen skall bestå av minst 3 ungdomar i åldersgruppen år och vara verksamma i en förening. Bidrag Kan utgå efter enskild prövning. kan göras under hela året på förtryckt blankett och insändas till Fritid Jönköping. INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE Avsikten med bidraget är att ge ungdomsgrupper i åldern år möjlighet att möta andra ungdomsgrupper i Europa. Internationellt ungdomsutbyte Avsikten är att ge ungdomsgrupper i åldern år möjlighet att möta andra ungdomsgrupper i Europa, för att öka förståelsen och respekten för andra kulturer. Villkor Utbytet skall bestå av ett sändande och ett mottagande projekt och ske inom två år. Utbytet skall ske mellan svensk organisation och organisation/förening i annat europeiskt land och omfatta minst 10 ungdomar. Boendet under vistelse skall vara integrerat i värdfamilj eller på annat sätt gemensamt. Det skall framgå av ansökan att det är ett utbyte. För att erhålla kontantstöd skall organisationens nettokostnaden överstiga kr. Bidrag Organisation erhåller 25% av redovisad nettokostnad, dock maximalt kr. skall göras på förtryckt blankett och insändas till Fritid Jönköping i god tid före utbytets genomförande. Av ansökan skall det tydligt framgå organisationens kostnader och intäkter. Övrigt Annat stöd vid mottagande. Organisation kan via kommunfullmäktiges presidium ansöka om bidrag till kulturbesök, give-aways m.m. Fritid Jönköping kan även hjälpa till att hitta andra finansiärer, fonder, EU-medel m.m. BIDRAGSBESTÄMMELSER 15

16 SÄRSKILT BIDRAG ÅRETS UNGDOMSLEDARE Avsikten med bidraget är att uppmärksamma ideella ledare som under det gångna året på ett betydande sätt engagerat sig som ledare för barn och ungdomar i föreningslivet i Jönköpings kommun. Årets ungdomsledare Avsikten är att uppmärksamma ideella ledare som under det gångna året på ett betydande sätt engagerat sig som ledare för barn och ungdomar i föreningslivet i Jönköpings kommun, inom fritidsnämndens ansvarsområde. skall innehålla en motivering till utnämning och vara Fritid Jönköping tillhanda eller poststämplad senast 1 mars. 16 BIDRAGSBESTÄMMELSER

17 ÖVRIGA BIDRAG Övriga bidrag Följande bidrag kan även sökas av förening eller intressegrupp som inte är godkänd som bidragsberättigad förening av fritidsnämnden. BIDRAG TILL IDROTTS-, FÖRENINGS- OCH AKTIVITETSSKOLOR Bidraget avser att stödja förenings eller sammanslutnings allsidiga verksamhet för åldersgruppen 7-12 år. Bidrag till idrotts-, föreningsoch aktivitetsskolor Bidraget avser att stödja förenings eller sammanslutnings allsidiga verksamhet för åldersgruppen 7-12 år. Villkor Idrotts-, förenings- och aktivitetsskolors verksamhet skall - vara allsidig, minst fem olika idrotter/aktiviteter per år och bedrivas med minst 30 verksamhetstillfällen/år - vara lekfull och anpassad efter barnens behov - utgå från allmänna grunder till olika idrotter/aktiviteter - inte bedriva organiserad tävlingsverksamhet - organiseras så att den i möjligaste mån sker i samverkan mellan olika föreningar i närområdet - ledare skall ha grundläggande kunskaper om barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling Utbildning Fritid Jönköping anordnar årligen utbildning i ledarskap för barn och ungdom. Ledare i idrotts-, förenings- och aktivitetsskolan skall genomgå sådan utbildning. Aktivitetsbidrag Baseras på antalet deltagare och är poängrelaterat. Minst 3 och maximalt 20 deltagare/grupp. 7-9 år 2 poäng/deltagare år 3 poäng/deltagare Ledare 3 poäng Ledare 13 år eller äldre tillgodoräknas 3 poäng, maximalt 2 ledare/grupp. Fritidsnämnden fastställer årligen poängens värde. Administrationsbidrag 500 kr/grupp och år. Lokalbidrag Bidrag utgår till föreningsägd gymnastiksal/anläggning/lokal med maximalt 95 kr/timma och grupp, maximalt vid 30 verksamhetstillfällen/år. När förening hyr lokal via Fritid Jönköping regleras faktisk kostnad internt dock maximalt med 95 kr/timma och grupp. skall göras på förtryckt blankett och insändas till Fritid Jönköping senast 1 juni och 1 december. Program över idrotts-, förenings- och aktivitetskolans olika aktiviteter skall bifogas ansökan. Övrigt Allsidighetsbegreppet står för allsidig rörelseträning med alla grundfärdigheter såsom hoppa, klättra, hänga, krypa, kasta, fånga och springa. Verksamheten bedrivs på barns villkor och tar därmed hänsyn till barns variationer i utvecklingstakt. Barnen sätts i centrum så att de trivs och utvecklas utifrån egna förutsättningar och behov. BIDRAGSBESTÄMMELSER 17

18 ÖVRIGA BIDRAG LOVBIDRAG att stödja utåtriktade aktiviteter under vinter-, påsk-, sommar- och höstlov. Lovbidrag Bidraget avser att stödja utåtriktade aktiviteter under vinter-, påsk-, sommar- och höstlov. Villkor Fritid Jönköping marknadsför förenings aktiviteter i särskild lovfolder och på Internet. Stöd till förenings ordinarie verksamhet utgår inte. Anmälan Förening skall anmäla planerad aktivitet/verksamhet i god tid före respektive lov till Fritid Jönköping på förtryckt blankett, som tillsänds förening. Sista anmälningsdag framgår av blanketten. Bidrag Bidrag kan utgå med 85 kr/verksamhetstimma, dock maximalt kr/lov Redovisning Redovisning av genomförd verksamhet skall göras på förtryckt blankett som tillsänds förening. Blanketten insänds till Fritid Jönköping efter verksamhetens slut. Övrigt Under vinter-, påsk- och höstlov ställs vissa kommunala sporthallar, gymnastiksalar och simhallar kostnadsfritt till föreningslivets förfogande. Detsamma gäller även sommarlovets första och sista vecka på vissa utomhusanläggningar, dock endast en vecka/förening. TRÄFFPUNKTSBIDRAG avser att stödja föreningar och intresseorganisationer som driver öppen verksamhet för ungdomar i åldersgruppen år. Träffpunktsbidrag Bidraget avser att stödja föreningar och intresseorganisationer som driver öppen verksamhet för ungdomar i åldersgruppen år. Bidrag Verksamhetsstöd kan utgå med 85 kr upp till 100 kr/timma beroende på verksamhetsdagar. Lokalstöd kan utgå för ytor som används till verksamheten. Investeringsstöd kan utgå för inköp av kapitalvaror och upprustning av lokaler. kan göras hela året på förtryckt blankett och insändas till Fritid Jönköping. Övrigt Avtal upprättas mellan Fritid Jönköping och förening. 18 BIDRAGSBESTÄMMELSER

19 ÖVRIGA BIDRAG VECKOSLUTSBIDRAG Bidraget avser att stödja föreningar och andra organisationer som genomför arrangemang för ungdomar i åldersgruppen år under veckoslut eller andra dagar. Veckoslutsbidrag Bidraget avser att stödja föreningar och andra organisationer som genomför arrangemang för ungdomar i åldersgruppen år under veckoslut eller andra dagar som kan betraktas som riskdagar, valborg, lucia, skolavslutning m.fl. Villkor - Arrangemanget skall vara öppet för alla i åldersgruppen och marknadsföras därefter. - Samråd skall ske med Fritid Jönköping om datum för arrangemang, för att förhindra kollision med liknande arrangemang i området. - Föreningen bör ta inträde vid arrangemanget. - Arrangemanget skall marknadsföras och genomföras som drogfritt. - Arrangemanget skall marknadsföras på närmaste högstadie- eller gymnasieskola, beroende på vilken ålder arrangemanget vänder sig till. - Fritid Jönköpings logotyp skall finnas med på affischer etc. Bidrag Förening kan erhålla förlustgaranti på 35% dock max kr/arrangemang. Arrangemang Med arrangemang avses disco, konserter, musikaftnar och andra allmänna nöjes- och kulturaktiviteter. skall göras på förtryckt blankett och insänds till Fritid Jönköping i god tid före arrangemangets genomförande. skall innehålla beskrivning av arrangemang och budget. Efter arrangemangets genomförande skall utvärdering insändas till Fritid Jönköping. BIDRAGSBESTÄMMELSER 19

20 SÄRSKILT BIDRAG Bidrag till föreningar med social verksamhet Kan sökas av förening som uppfyller Allmänna bestämmelser. RIKTAT BIDRAG TILL FÖRENINGAR MED SOCIAL INRIKTNING Bidraget avser att stödja kurativ och informativ verksamhet för utsatta grupper i samhället. Riktat bidrag till föreningar med social inriktning Bidraget avser att stödja kurativ och informativ verksamhet för utsatta grupper i samhället. Bidrag Förenings verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och formella ansökan ligger till grund för bidrag. skall göras på förtryckt blankett och vara Fritid Jönköping tillhanda eller poststämplad senast 1 mars. 20 BIDRAGSBESTÄMMELSER

21 LOK-STÖD Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) Idrottsföreningar 1. Bidraget fastställts vid varje utbetalningstillfälle. 2. Verksamheten måste pågå minst 60 minuter och vara ledarledd. 3. En sammankomst skall ha minst 3 och max 30 deltagare i åldern 7-20 år. 4. Verksamheten skall genomföras i den egna föreningens egna regi och ligga i linje med föreningens verksamhet och idé. 5. LOK-stödet redovisas till Smålands Idrottsförbund på särskild blankett senast den 1 juni respektive den 1 december. För sent inkommen ansökan är inte berättigad till bidrag. 6. Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra avstängning från bidrag. Även återbetalning kan krävas. 7. Närvarokort skall förvaras av föreningen i fyra år, för eventuell efterkontroll. 8. Träning, läger, tävlingar/matcher som ej är avgiftsbelagda, trivselaktiviteter, ledarträffar mm är verksamhet som är berättigad till LOK-stöd. Utbetalning av LOK-stöd sker i början av mars och september varje år. Vill du veta mer om det statliga lokala aktivitetsstödet, kontakta Smålands Idrottsförbund, tfn Övriga organisationer Respektive riksförbund har själva att bestämma över regler för LOK-stöd. Kontakta ert riksförbund för besked (se sidorna 25-26). BIDRAGSBESTÄMMELSER 21

22 ANDRA BIDRAGSGIVARE Andra bidragsgivare Kultur - Jönköpings kommun tfn , att söka för: - föreningsbidrag till kulturföreningar. - kulturarrangemang. - stipendier för verksamhet, gärning eller utbildning inom kulturområdet. Stadskontoret tfn , se/stadskontoret att söka för: - fonder och stipendier Ungdomsstyrelsen tfn , Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som sorterar under civildepartementet. De handlägger bidrag till ungdomsorganisationer och driver olika ungdomsprojekt. att söka för: - projekt som bidrar till ungdomars infl ytande. - stöd till förnyelse av mötesplatser, träffpunkter och annan fritidsverksamhet för ungdomar där föreningar och kommuner arbetar gemensamt initierat av ungdomar och som utvecklar, otraditionell användning av befi ntliga lokaler, möten mellan olika grupper av ungdomar, den framtida yrkesrollen som fritidsledare och ungdomsarbetare och beaktar jämställdhetsperspektivet. - stöd till utveckling av ungdomars egen organisering för nya arbetsformer eller förändringsprocesser inom organisationen, öka ungdomars engagemang för att påverka den demokratiska utvecklingen i samhället. - stöd till ungdomars egna visioner om samhället, t.ex. framtida kulturarvet utifrån ett globalt perspektiv, identiteten och mångfald, relationen mellan människor, relationerna mellan människa, djur och natur, miljön, arbetet, boendet och skolan. - stöd till ungdomsutbyten (Ungdom för Europa). - stöd till volontärtjänst (Europeisk volontärtjänst). - stöd till ungdomsgrupper som driver projekt med internationell profi l. Centrum för internationellt utbyte tfn , att söka för: - stöd till internationella ungdomsutbyten. - stöd till utbytesprogrammen Sweden World Youth (SWY) och Youth Partners in Development (YPD) för personlig utveckling samt internationella erfarenheter, respekt, förståelse och tolerans för egen och andras kultur och samhällsstruktur. Arvsfondsdelegationen tfn , www. arvsfonden.nu (ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden) att söka för: - stöd till nyskapande och utvecklande verksamhet. - stöd till utv. och förnyelse av IT för personer med funktionshinder. - stöd till om-, ny- och tillbyggnad av lokaler för barn- och ungdomsverksamhet samt handikapporganisationers egna rekreationsanläggningar. - stöd till utveckling och förnyelse av verksamhet och metoder för barn och ungdomsidrotten samt för funktionshindrade med betoning på jämställdhet och integration. - stöd till samarbete mellan idrottsföreningar och övriga föreningslivet, mellan idrottsförening och skola samt mellan idrottsföreningar med betoning på jämställdhet och integration. - stöd till förbättrat samspel idrott-lek-fritid-hälsa. - stöd till projekt som vänder sig till eller initieras av ungdomar i frågor som motverkar våld mot kvinnor. - stöd till ökad delaktighet för att stärka demokratin i föreningslivet. - stöd till projekt för att öka kunskaperna om barnkonventionen. - stöd till ideella organisationer att tillsammans med kommunerna utveckla alternativa stöd- och boendeformer för personer med psykiska funktionshinder som är eller riskerar att bli hemlösa. Migrationsverket tfn , www. migrationsverket.se Integrationsverket tfn , www. integrationsverket.se (ansökan om stöd kan endast göras av riksorganisationer) att söka för: - stöd till integrationsprojekt - etableringsstöd Riksidrottsförbundet tfn , att söka för: - stöd till uppförande, tillbyggnad eller upprustning av mindre idrottsoch friluftsanläggningar som ägs av idrottsföreningar anslutna till RF. Dessutom fi nns det ett antal fonder och stipendier att söka ur: - Edström-Ekelunds ungdomsfond och N C Landelius fond, till utbildning för ungdomsledare år. - Föreningen Riksidrottens Vänner, - Olga och Gösta Olanders minnesfond, till unga lovande fl ickor och pojkar. - Stipendium ur 80-årsfonden, till aktiv kvinnlig eller manlig idrottsledare som genom sin ledargärning på särskilt sätt främjat svensk idrott. - Sven Thofelt-stipendiet, till utbildning för verksam manlig eller kvinnlig idrottsledare, som framgångsrikt främjat ungdomsverksamhet. - Bo Ekelund-stipendiet, till ideellt arbetande klubbledare som under avsevärd tid med framgång ägnat sina krafter åt den fria idrottens utbredning och utveckling. - Gustaf Lindenbaum-stipendiet, till förtjänta yngre kvinnliga idrottsledare för vidareutbildning. - Tryggs 60-årsfond, för föreningar och ungdomsledare under 20 år. - Prins Bertils och Prinsessan Lilians idrottsstiftelse, för ledare och instruktörer inom organisationer anslutna till bl.a. Riksidrottsförbun- 22 BIDRAGSBESTÄMMELSER

23 ANDRA BIDRAGSGIVARE det, Livräddningssällskapet/Simfrämjandet (SLS), Frivilliga Skytterörelsen. - Folksams Stipendium, till vidareutbildning för tränare, instruktörer, ledare och särskilt lovande aktiva. - Folksams idrottsfond, för idrottsföreningar. - Stora Tipsstipendiet, utbildningsstipendium för idrottsutövare på landslagsnivå som kombinerar idrott med hel- eller halvtidsstudier påhögskolenivå eller vid fyllda 20 år även på gymnasial nivå. - Everth Svenssons minnesfond, för aktiva ungdomsledare och lovande idrottsungdomar. - Gustav V:s 90-årsfond, för föreningar och förbund. - Nils Hafstens stiftelse, för landsbygdsungdomar i åldern år, som gjort sig kända för skötsamhet och studiebegåvning. - RF:s och SSF:s Fair Play Trofé, till idrottsutövare, lag, publik eller ledare som utmärkt sig för rent spel. - Folke Bernadottes minnesfond, för att bereda ungdom möjlighet att stifta bekantskap med kulturella, ideella och sociala förhållanden i andra länder - Stiftelsen kungaparets bröllopsfond, för stöd och forskning inom sport och idrott för handikappad ungdom. - Bengt Wallin-stipendiet, för idrottsledare och idrottsorganisationer som gjort barriärbrytande insatser inom svensk idrottsrörelse. - SISU:s kulturstipendium, för att stödja och hedra betydelsefull verksamhet inom kulturområdet. - RF:s Alla duger-priset, aktivt arbetar för att barn (upp till 12 år) ska få vara med i idrotten efter sina egna förutsättningar och som betonar gemenskap och kamratskap. - Roche Diagnostics, personer med typ 1 diabetes som är framgångsrika idrottsutövare. för ytterligare möjligheter att förkovra sig inom sina idrottsgrenar. Boverket tfn , se att söka för: - stöd till allmänna samlingslokaler för köp, nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer eller handikappanpassning. Folkhälsoinstitutet tfn , att söka för: - stöd till drogförebyggande projekt som riktar sig till barn och ungdomar. - stöd för att motverka tobaksbruk bland barn och ungdom. Forum Syd tfn , (Forum Syd arbetar på uppdrag av SIDA med att förmedla stöd för utvecklingssamarbete i både syd (tredje världen), öst (Central- och Östeuropa), Vitryssland, samt för information i Sverige). att söka för: - att främja ungdomars deltagande i det svenska utvecklingssamarbetet och biståndsinformationen i Sverige. - stöd för samarbete med eller genom en organisation i syd, öst eller Vitryssland, samt information i Sverige. Fritidsforum tfn , att söka för: - som medlem möjlighet att söka stöd för lokala projekt. Radiohjälpen/Viktoriafonden tfn , att söka för: - stöd till handikappade och kroniskt sjuka. Stiftelsen framtidens kultur tfn , se, Prioriterade områden: För att främja ett vitalt kulturliv kan Stiftelsen framtidens kultur ge bidrag/stipendium till kulturprojekt. Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling tfn , Funktionshinder/handikapp och utbildning: Vi vill bidra till att utveckla IT-anknutna pedagogiska verktyg och modeller för personer med funktionshinder. Projekt som bedöms ge positiva effekter för människor med dolda funktionsnedsättningar uppmärksammas särskilt. Särskilda insatser inom IT-området Vi stödjer bl.a. projekt som använder IT i ett socialt sammanhang. Vi vill stödja svaga grupper i samhället och öka närheten mellan medborgare och den demokratiska processen. Statens Kulturråd tfn , Bidragen syftar till att främja mångfald och kvalitet. Kultur för barn och ungdom och tillgången till levande kultur även utanför storstadsområdena ses av Kulturrådet som särskilt viktigt. Bidrag kan utgå till bl.a: - kulturell utveckling, internationellt kulturutbyte - att främja funktionshindrades tillgång till kultur - årligen återkommande verksamhetsbidrag, fl eråriga utvecklingsbidrag - läsfrämjande insatser - turnéer, festivaler, gästspel Svenska EU Programkontoret tfn , Svenska Institutet tfn , Stipendieguiden Andra stiftelser och fonder Idéer för livet tfn , Norrbacka - Eugeniastiftelsen tfn , Olof Palmes minnesfond tfn , Mentor Sverige Insamlingsstiftelse tfn , BIDRAGSBESTÄMMELSER 23

24 ANDRA BIDRAGSGIVARE Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse tfn Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne tfn Stiftelsen Lars Hiertas Minne tfn Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond tfn Andra fonder Active Life Foundation, för idrottare som har skadat sig. www. activelife.org Fotboll SvFFs Spelarefond 2001, till understöd för beredande av undervisning, utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande fotbollsspelare, före detta fotbollsspelare och fotbollsledare samt stipendium för vidareutbildning av tränare och ungdomsledare. Svenska Fotbollförbundet anläggningsfond, för Sveriges fotbollsföreningar möjlighet att kunna bedriva en bra tränings- och tävlingsverksamhet under större delen av året. Stiftelsen Gunnar Nordahls Minnesfond, till person eller förening som genom utomordentliga insatser på ett förtjänstfullt sätt ha främjat ungdomsfotbollen i Sverige. Friidrott Friidrottens Ungdomsfond och Edvin Wide-stipendiet, till ledare och/eller ungdomsaktiv (upp till och med 19 år) som gjort förtjänstfulla insatser inom ungdomsfriidrotten. Ishockey Helge Berglunds stipendiestiftelse, till ungdomar inom idrottsrörelsen för utbildning och undervisning inom eller utomlands på idrottshögskola eller jämförlig undervisningsanstalt. Också till aktiva inom ishockeyrörelsen bereda möjlighet till rehabilitering för anpassning till yrkeslivet vid inhemska rehabiliterings- och vårdinstitut. Orientering Bertil Nordenfeltpriset, till den eller dem som för orienteringssporterna gjort särskilda insatser av bestående värde. Jörgen Mårtenssons Internationella stipendium, för stimulans och stöd till svenska orienteringsungdomars möjlighet att träna och tävla utomlands samtidigt ge utländska ungdomar möjlighet att träna och tävla i Sverige och därmed få pröva internationellt motstånd. Silverkotten, till klubb som har en dokumenterat, målmedveten barn- och ungdomssatsning som engagerar alla led i klubben. Från styrelse till ungdomarna själva. Unga ledare, till ungdomar som gjort goda insatser som endera ungdomsledare, banläggare, kartritare eller tävlingsledare. Unga aktiva, till meriterade aktiva. Silva-JK-fonden, till att stimulera orienteringsungdomars internationella kontakter. Skidor Gunde-fonden, till personer som konkret lär unga människor att nå sina mål via ärliga tag. Hjärtat slår för skidor-stipendium, till aktiva skidungdomar år, för uppmuntran och stöd till fortsatt framgång. Ingemar-fonden, till unga talanger, ledare och föreningar samt för stödåtgärder för utförsåkare i och efter skidkarriären. Karin Thorins Minnesfond, till svenska alpina skidungdomars utveckling. Nils- Mora-Nisse Karlssons Jubileumsfond, stöd till svenska skidjuniorer, fl ickor och pojkar år. Goals & Dreams, till barn- och ungdomsishockey, donationer av hockeyutrustning, ombyggnader och reparationer av arenor, samt allmänna initiativ relaterade till ishockey. 24 BIDRAGSBESTÄMMELSER

25 FÖRTECKNING ÖVER RIKSFÖRBUND GODKÄNDA AV UNGDOMSSTYRELSEN Förteckning över riksförbund godkända av ungdomsstyrelsen Ungdomsorganisationer Elevorganisationen i Sverige, Malmgårdsvägen STOCKHOLM, tfn , fax , Fältbiologerna, Box 6047, (Västmannag. 31), STOCKHOLM, tfn , fax , Förbundet Aktiv Ungdom (AU), Box 2119, (Stureg. 2), UPPSALA, tfn , fax , Förbundet Skog och Ungdom (FSU), Box 2032, (Stora Malmsv. 7), KATRINEHOLM, tfn , fax , Förbundet Ung Företagsamhet, Box 5501, STOCKHOLM, tfn , Förbundet Unga Forskare (FUF), Drottningg. 120, STOCK- HOLM, tfn , fax , Förbundet Vi Unga, (Vasagatan 12, 4 tr), Box 1109, STOCKHOLM, tfn , fax , Kontaktnätet - Riksorganisation för ideella kulturföreningar, Box 242, (Nyg. 22), ÖRNSKÖLDSVIK, tfn , fax , Riksförbundet Sveriges 4 H, Box 2012, (Stora Malmsv. 7), KATRINEHOLM, tfn , fax , www. rs4h.se Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), Isafjördursg. 4 D, LINKÖPING, tfn , fax , , Röda Korsets Ungdomsförbund, Box 6239, (Odengatan 106), STOCKHOLM, tfn , fax , se/ Skytterörelsens Ungdomsorganisation (SkytteUO), Karlavägen 65, STOCKHOLM, tfn , fax , www. algonet.se/~skytteuo/ Svenska Förbundet för Internationella Barnbyar (CISV), Engelbrektsgatan 1, LAHOLM, tfn , fax , Svenska Scoutförbundet (SSF), Box 49005, (Igeldammsg. 22), STOCKHOLM, tfn , fax , Sveriges Hundungdom, Box 6, (Rinkebysvängen 70), SPÅNGA, tfn , fax , Sveriges Roll- och konfliktspelsförbund (SVEROK), Platensgatan 25, LINKÖPING, tfn , fax , Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund, STOCKHOLM, tfn , fax , Sveriges Schackförbunds Ungdomsverksamhet, Slottsg. 155, NORRKÖPING, tfn , fax , , UNGiKÖR, c/o Bodil Helldén, Pl 8372, JÖRLANDA, tfn , fax , Unga Örnars Riksförbund, Box 814, (Torsg. 10), STOCK- HOLM, tfn , fax , Handikapporganisationer Riksorganisationen Unga Reumatiker, Pepparvägen 12, Farsta, tfn , fax , Förbundet Unga Rörelsehindrade, Katrinebergsv. 6, STOCKHOLM, tfn , fax PSO-Ung, Svenska Psoriasisförbundets ungdomsorganisation, Rökerigatan 19, JOHANNESHOV, tfn , fax , Unga RBU-are, Katrinebergsv STOCKHOLM, tfn , fax , Svenska Celiakiungdomsförbundet, Box 1160, (Solna Torg 13, 7 tr) SOLNA, tfn , fax Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDU), Magnus Ladulås gata 63, STOCKHOLM, texttfn , fax , , Unga Allergiker, Västmannagatan 24 Bv, SPÅNGA, tfn , fax , Unga Hörselskadade,Box 6605, (Gävlegatan 18 A, 9 tr.), STOCKHOLM, tfn , fax , texttfn , Riksorganisationen Unga Synskadade, (Sandsborgsv. 44), ENSKEDE, tfn , fax , Riksorganisationen Unga Reumatiker, Pepparvägen 1, Farsta, tfn , fax , e-post BIDRAGSBESTÄMMELSER 25

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

Stipendier och fonder för idrottsliga ändamål (uppgifterna är framtagna av Skånes Idrottsförbund, listan reviderades april -08. Skiljer uppgifterna

Stipendier och fonder för idrottsliga ändamål (uppgifterna är framtagna av Skånes Idrottsförbund, listan reviderades april -08. Skiljer uppgifterna Stipendier och fonder för idrottsliga ändamål (uppgifterna är framtagna av Skånes Idrottsförbund, listan reviderades april -08. Skiljer uppgifterna mellan listan och internetadressen gäller uppgifterna

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Innehåll Föreningsbidrag Grundregler för föreningsbidrag...4 Bidragsformer: - Driftsstöd för föreningsdrivna anläggningar...5 - Handikappanpassningsstöd...5

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 1 1 ALLMÄNT 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun, som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 BIDRAGSREGLER 2013 Att starta en förening... 3 Startbidrag 3 Föreningens verksamhet... 3 Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 Mentorsbidrag... 4 Vilka kan söka? 4 Hur stort är bidraget? 4 Utbildning...

Läs mer

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM MULLSJÖ KOMMUN Februari 2002 (Smärre rev. 2011) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kommunala bidrag enligt dessa normer, bidragsform A-F), utgår till förening med ungdomsverksamhet

Läs mer

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden Bidragsbestämmelser För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun Kulturnämnden Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för kommunal bidragsgivning till föreningslivet i Kävlinge kommun.

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning Föreningsbidrag För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun Bildning Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Innehållsförteckning Föreningsstöd...

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun Riktlinjer för stöd till ideella föreningar inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Riktlinjer för stöd till ideella föreningar

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 1993-06-22, 129. Ändrade av kommunfullmäktige 1993-10-26, 186, 1995-10- 26, 288. Reglerna tillämpas fr

Läs mer

Bidragsregler för fritidsföreningar i Tjörns kommun

Bidragsregler för fritidsföreningar i Tjörns kommun KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Bidragsregler för fritidsföreningar i Tjörns kommun Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03, KFN 2012/45 Tillägg antaget av kultur- och fritidsnämnden 2013-03-18, KFN

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund Kultur och Fritid Bidragsregler för föreningar och studieförbund Bidragsregler för föreningar och studieförbund Antagna av Kultur- och fritidsnämnden Grundvillkor - Bidragsberättigade är ideella och demokratiska

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

Föreningsbidrag. Ungdomsverksamhet

Föreningsbidrag. Ungdomsverksamhet 00013 Föreningsbidrag Ungdomsverksamhet 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd enligt demokratiska

Läs mer

Bidragsbestämmelser, tillämpningsanvisningar

Bidragsbestämmelser, tillämpningsanvisningar Kultur- och fritidsnämnden Bidragsbestämmelser, tillämpningsanvisningar Innehåll Adress... 2 DEFINITIONER... 2 Barn- och ungdomsverksamhet... 2 Medlem... 2 Aktiva medlemmar... 2 Medlemsregister... 2 Sammankomst...

Läs mer

Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109. Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2012-12-19

Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109. Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2012-12-19 PROMEMORIA 2012-12-19 Kultur och fritid Mats Bergström 08-5555 98 03 Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109 Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun Innehåll 1. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar.

Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar. Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar. Ungdomsföreningar För att bli registrerad och godkänd som ungdomsförening hos nämnden

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde.

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Bidragsbestämmelser Adress Kultur & fritid 291 80 Kristianstad Besöksadress: Spannmålsgatan 9 DEFINITIONER Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Barn-

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN Burlövs kommun 1 (13) BESTÄMMELSER för FÖRENINGS i BURLÖVS KOMMUN 2015 BURLÖVS KOMMUN 2 (13) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 7 Lokalbidrag 8 Aktivitetsbidrag 9 Grundbidrag - verksamhet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG 2012 2(15) INNEHÅLLFÖRTECKNING Målsättning sid 3 Allmänna villkor sid 4-5 Sammankomstbidrag sid 6-7 Stimulansbidrag sid 8 Bidrag till anställda sid 8-9 Lokalbidrag

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 Beslutande Kristina Svensson Veronica Almroth Bengt Johansson Kerstin Gadde Anders Hygrell Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun

Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun Bilaga KA 2012.41 Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun Policy och riktlinjer Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Plusgiro: 3 43 41 8 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E FÖRENINGSBIDRAG För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer Föreningar i Huddinge kommun kan ansöka om föreningsbidrag, som är

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden

Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 2008 Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser Sid 3 Stoppdatum 4 Lokalbidrag 5 Verksamhetsbidrag 6 Lägerbidrag 8 Driftbidrag

Läs mer

Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01

Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01 Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01 Gäller för: Ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar. 1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Ur stadgarna: Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Utbetalning Åhlen-stiftelsen

Ur stadgarna: Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Utbetalning Åhlen-stiftelsen Fonder, stiftelser och stipendier Det här sammanställningen samlar en del bra och spännande fonder, stiftelser och stipendier som Vi Unga skulle kunna ha användning av. Under varje rubrik finns en kort

Läs mer

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde 1 (6) För föreningar inom s verksamhetsområde Allmänna bestämmelser Syftet med bidragen är att stödja föreningar som har verksamhet för ungdomar, pensionärer, handikappade eller som har kulturverksamhet.

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreningsbidrag i Emmaboda kommun... 2 BILDNINGSNÄMNDEN...

Läs mer

Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer. Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1.

Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer. Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1. Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1. Inledning Bakgrund Kommunfullmäktige i Lund har bett Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Innehållsförteckning Sida

Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning... 1 Ansökningsförfarande... 2 sberättigade organisationer... 3 sformer... 3 Granskning... 4 Reducering av bidrag...4 Lokalbidrag... 4 Aktivitetsbidrag...

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Det som ligger till grund för föreningsbidragen är omsorgsnämndens viljeinriktning att fokus ska ligga på aktiviteter och inte hyresbidrag. Fördelning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Revisionsrapport Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Motala kommun Maj 2009 Karin Jäderbrink 2009-05-18 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar

Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar 387:1 Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Fonder att söka bidrag ifrån:

Fonder att söka bidrag ifrån: Fonder att söka bidrag ifrån: Allmänna arvsfonden http://www.arvsfonden.se/ Ger stöd till ideella föreningar och organisationer som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn och unga.

Läs mer

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering Organisations- och etableringsbidrag Statsbidraget regleras av förordningen om statsbidrag för kvinnors organisering (SFS 2005:1089)

Läs mer

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund Kultur och Fritid Bidragsregler för föreningar och studieförbund 2006-10-20 Bidragsregler för föreningar och studieförbund. Antagna av Nämnden för Kultur och Fritid Grundvillkor - Bidragsberättigade är

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd 2012-05-16 Sov 71/2012 Sov 52/2010 Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd Reviderade 2012-06-07 Innehållsförteckning Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET REGLER OCH VILLKOR 2015:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VIKTIGA DATUM... 3 Villkor för stödberättigade föreningar... 4 Kultur-

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Dessa regler avser Region Hallands organisationsuppdrag till distriktsorganisationer i Halland och det anslag som är kopplat till uppdraget. Anslag lämnas

Läs mer

Föreningsbidrag i Lekebergs kommun antagna av Kommunfullmäktige 2009-11-26

Föreningsbidrag i Lekebergs kommun antagna av Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Föreningsbidrag i Lekebergs kommun antagna av Kommunfullmäktige 2009-11-26 Regler och anslag för bidrag till föreningsverksamhet fastställs av Kommunfullmäktige. Inom ramen för givna regler beviljar

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄNS BIDRAGSREGLER FÖR EXTERNA ORGANISATIONER

REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄNS BIDRAGSREGLER FÖR EXTERNA ORGANISATIONER REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄNS BIDRAGSREGLER FÖR EXTERNA ORGANISATIONER Fastställt av Regionstyrelsen 2011-12-19 2(21) Innehållsregister 1 ALLMÄNT 3 1.1 BIDRAGSGIVNINGENS BETYDELSE FÖR LÄNSINNEVÅNARNA

Läs mer

Organisationsuppdrag i Halland

Organisationsuppdrag i Halland Organisationsuppdrag i Halland ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Regler för anslag till distriktsorganisationer Fastställd av Regionfullmäktige 24 november, 2004, 35 samt 4 juni 2008, 9.

Läs mer

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt 1 Innehåll Den lokala Saltföreningen... s 3 För Saltföreningen ekonomiska förvaltning gäller följande... s 4 Arbetsgivaransvar... s 5 Kollekter...

Läs mer

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår.

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Service och villkor för kårföreningar För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Antaget av kårstyrelsen 17 december 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET Junior lyftet Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET 2 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 3 Varför väljer barn att idrotta? Att ha kul upplevelsen av

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Bakgrund och uppdrag I Huddinge kommun har all föreningsverksamhet inklusive studieförbunden oavsett ålder på deltagarna, 0-taxa för träning, seriespel, interna

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 1 ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 Antagna av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 2008-08-28 (Reviderade Kf 196/2013) Kommunalt bidrag utgår enligt dessa bestämmelser till föreningar som under demokratiska

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Idrotten. en resurs för kommunen

Idrotten. en resurs för kommunen Idrotten en resurs för kommunen AVSIKTSFÖRKLARING 2010 1 Idrottsrörelsen tar starkt avstånd från användandet av droger, våld och dopning. Idrotten står för rent spel. Idrotten och dess ledare är i många

Läs mer

Förslag till NORMALSTADGAR

Förslag till NORMALSTADGAR Förslag till NORMALSTADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENING med årsavgifter 1. NAMN Föreningens namn är... 2. ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

Söka föreningsbidrag på webben www.horby.se

Söka föreningsbidrag på webben www.horby.se Söka föreningsbidrag på webben www.horby.se GÄLLER FRÅN 2012-01-01 Innehåll Kontaktperson Fritidskontoret Hörby Kommun 1 Inledning 1 Följande bidrag går att söka på webben.1 Logga in..2 Dokumenthantering..3

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation.

IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation. IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation. Med IdrottOnline erbjuds idrottens förbund och föreningar

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Innehåll. Mål och prioritering vid lokaluthyrning 19

Innehåll. Mål och prioritering vid lokaluthyrning 19 Innehåll Målsättning/policy 1 Idrottsföreningar Sammankomstbidrag 4 Driftbidrag 5 Föreningar med kontinuerlig barnoch ungdomsverksamhet Medlemsbidrag 7 Politiska ungdomsorganisationer 8 Idrotts- och övriga

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer