B idrags. estämmelser. BIDRAGSBESTÄMMELSER Bestämmelser för bidrag till föreningar i Jönköpings kommun. Gäller från 1 januari 2001.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B idrags. estämmelser. BIDRAGSBESTÄMMELSER Bestämmelser för bidrag till föreningar i Jönköpings kommun. Gäller från 1 januari 2001."

Transkript

1 B idrags estämmelser BIDRAGSBESTÄMMELSER Bestämmelser för bidrag till föreningar i Jönköpings kommun. Gäller från 1 januari 2001.

2 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 4-5 DEFINITIONER 6 ETABLERINGSSTÖD 7 FÖRENINGSBIDRAG 8-10 Verksamhetsbidrag 8 Ledarutvecklingsbidrag 9 Anläggningsbidrag 10 SÄRSKILT BIDRAG Investeringsbidrag 1 11 Investeringsbidrag 2 12 Utvecklingsbidrag 13 Särskilt stöd till ridsporten 13 Särskilt bidrag till handikappverksamhet 14 Bidrag till koloniverksamhet 14 Bidrag till ungdomsinitiativ 15 Internationellt ungdomsutbyte 15 Årets ungdomsledare 16 ÖVRIGA BIDRAG Bidrag till idrotts-, förenings och aktivitetsskolor 17 Lovbidrag 18 Träffpunktsbidrag 18 Veckoslutsbidrag 19 BIDRAG TILL FÖRENINGAR MED SOCIAL VERKSAMHET 20 Riktat bidrag till föreningar med social inriktning 20 Riktat bidrag till länkrörelsen 20 LOKALT AKTIVITETSSTÖD 21 ANDRA BIDRAGSGIVARE FÖRTECKNING ÖVER RIKSFÖRBUND GODKÄNDA AV UNGDOMSSTYRELSEN FRITID JÖNKÖPING - HÄR KAN DU FÅ MER INFORMATION 27 2 BIDRAGSBESTÄMMELSER

3 INLEDNING Drygt ett år har det tagit att ta fram dessa nya bidragsbestämmelser för föreningar i Jönköpings kommun. Det känns mycket bra att vi nu får bidrag, som är bättre anpassade till de behov som finns. Jag tänker då på det nya etableringsstödet och ledarutvecklingsbidraget. De bidragsprojekt vi haft under flera år till ridsporten och föreningsskolorna, blir nu en del av de ordinarie bidragen. Mycket finns kvar från tidigare bestämmelser och det behåller vi för de fyller fortfarande sin funktion. Jag vill rikta ett stort tack till fritidsnämndens föreningsgrupp, fritidsområdenas föreningsansvariga och de föreningar som medverkat i processen att ta fram dessa bidragsbestämmelser. Tillsammans ger vi, föreningar och Fritid Jönköping, kommunens barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid. Britt-Marie Glad Ordförande fritidsnämnden BIDRAGSBESTÄMMELSER 3

4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Allmänna bestämmelser ALLMÄNNA BESTÄMMELSER För att en förening ska erhålla bidrag från Jönköpings kommun krävs att föreningen uppfyller dessa bestämmelser. 1. Bidrag kan utgå till förening i Jönköpings Kommun, som bedriver föreningsverksamhet och som följer dessa allmänna bestämmelser. 2. Förening skall inneha stadgar som antagits av årsmöte, uppdaterad medlemsmatrikel, styrelseoch kassaförvaltning. Förening skall vara ansluten till riksorganisation som erhåller årligt stöd från Ungdomsstyrelsen, Riksidrottsförbundet eller något statligt verk. Förening som inte är ansluten till riksorganisation, kan godkännas som bidragsberättigad av fritidsnämnden om dess barn- och ungdomsverksamhet bedöms som värdefull för Jönköpings Kommun. Förening skall verka för drogfrihet, präglas av demokratiska värderingar, arbeta för jämställdhet och vara öppen för alla. Förening skall under bidragsåret haft minst 10 medlemmar och genomfört minst 15 verksamhetstillfällen för åldersgruppen 7-25 år. I förening med flera sektioner kan endast huvudföreningen erhålla bidrag. Förening, som av ideologiska skäl och enligt stadgar inte tar ut medlemsavgift, kan efter ansökan erhålla dispens. Dispens söks årligen senast 1 mars. Förening skall, för att kunna erhålla bidrag, i särskilt beslut antagit samt arbeta för att följande att-satser uppnås: att att att att främja demokratisk fostran genom barns och ungdomars engagemang i föreningslivet främja såväl jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper som jämställdhet mellan könen medverka till meningsfull fritid för barn och ungdomar engagera fler ungdomar i föreningslivet Handikappförening med enbart vuxenverksamhet och vissa föreningar med social inriktning är undantagna ovanstående att-satser. 3. Förening som erhåller bidrag från annan kommunal nämnd t.ex. skola, social eller kultur kan endast om samordning mellan förvaltningarna sker, få bidrag från fritidsnämnden för samma verksamhet eller ändamål. 4. Förening, som erhåller anläggningsbidrag skall i skälig omfattning och på skäliga villkor upplåta sin lokal eller sin anläggning till annan nyttjare. 5. om bidrag skall göras på förtryckt blankett. Ansökningstiden anges under rubriken ansökan för respektive bidragsform. Till ansökan om föreningsbidrag, skall bifogas bidragsårets verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisionsberättelse och sammanställning av föreningens planerade verksamhet och budget för ansökningsåret. Ansökning som ej är komplett, handläggs ej. 4 BIDRAGSBESTÄMMELSER

5 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 6. Bidrag utbetalas till förenings post- alternativt bankgiro. Samverkande föreningar, krets, distrikt m.fl. kan, efter uppvisande av fullmakt från enskild förening, få föreningsbidrag utbetalat till sig. 7. Förening som erhållit bidrag, är skyldig att ställa räkenskapshandlingar, revisionshandlingar och närvarokort till förfogande för granskning, om Fritid Jönköping så beslutar. Fritidsnämnden kan besluta att annan än Fritid Jönköping skall granska handlingarna. Om det vid granskning eller på annat sätt konstateras att bidrag utbetalats till förening i strid mot gällande bidragsbestämmelser är förening skyldig att återbetala det belopp fritidsnämnden beslutar. Föreligger misstanke om att förening gjort sig skyldig till oegentligheter för att få bidrag, kan fritidsnämnden besluta att förening skall avstängas från rätten att erhålla bidrag och polisanmäla föreningen. Uppgifter som bedöms viktiga vid granskning kan inhämtas från distrikts- och/eller riksorganisation. 8. Verksamhetsbidrag och vissa andra bidragformer är poängrelaterade. Förenings bidragsgrundande uppgifter ger underlag för fastställande av poängvärde. Fritidsnämnden beslutar årligen om poängvärdet för respektive bidrag. Värdet bestäms av storleken på de medel som anvisats och antalet ansökande föreningar. 9. Ansökningstiden, för verksamhetsbidrag, utgår 1 mars året efter bidragsåret. Förening som inkommer med ansökan efter ansökningstidens utgång mister halva fasta verksamhetsbidraget, inkommer ansökan efter 15 mars mister förening samtliga bidrag. som poststämplats 1 respektive 15 mars anses ha inkommit samma dag. 10. Förening som inte erhållit föreningsbidrag under de tre senaste åren är inte längre bidragsberättigad. För att kunna erhålla bidrag skall förening på nytt ansöka om att bli bidragsberättigad. 11. Om kommunen, vid tidpunkten för utbetalning av föreningsbidrag, har fordringar på förening, har kommunen rätt att avräkna dessa fordringar mot de bidrag förening är berättigad till. 12. Förening skall inom styrelsen utse bidragsansvarig som är väl insatt i fritidsnämndens bidragsbestämmelser. Fritid Jönköping anordnar varje år information om bidragsbestämmelserna. Bidragsansvarig bör delta vid sådan information. Förening skall utse kunnig revisor. Fritid Jönköping kan, om förening så önskar, hjälpa till med förslag på revisor. 13. Fritidsnämnden kan, efter prövning i enskilt fall och om särskilda skäl föranleder det, göra undantag från ovanstående allmänna bestämmelser. BIDRAGSBESTÄMMELSER 5

6 DEFINITIONER Definitioner DEFINITIONER Bidragsbestämmelserna innehåller många nyckelbegrepp. Så här defi nieras de. Föreningsbidrag Med föreningsbidrag avses bidragsformerna: Verksamhetsbidrag Ledarutvecklingsbidrag Anläggningsbidrag Medlem Med medlem avses den som betalat medlemsavgift för bidragsåret, är upptagen i förenings medlemsmatrikel och regelbundet deltagit i förenings verksamhet. Förening kan erhålla dispens från att ta ut medlemsavgift om det i förenings stadgar framgår att föreningen av ideologiska skäl inte får ta ut medlemsavgift. Den som erhållit tillfälligt medlemskap under bidragsåret såsom bingo-, dans- eller supportermedlem anses inte som medlem, ej heller den som enbart deltagit i enstaka arrangemang, kursverksamhet eller liknande. Medlemsmatrikel skall innehålla medlemmarnas namn, adress och födelsedata samt ange om medlemsavgift är betald. Medlemsmatrikel skall revideras varje år, förvaras tillsammans med förenings värdehandlingar och sparas i minst fyra år. Verksamhetstillfälle Med verksamhetstillfälle avses sammankomst som är beslutad av förenings medlemsmöte, styrelse, sektion eller motsvarande och som anordnas av förening. Ett verksamhetstillfälle skall vara ledarlett och pågå i minst 60 minuter. Ansvarig ledare skall i anslutning till varje verksamhetstillfälle föra närvarokort. Ett verksamhetstillfälle skall bestå av minst 3 deltagare och som mest 20 deltagare. Ett verksamhetstillfälle kan vara generationsövergripande. Det innebär att deltagare över 26 år får medräknas för att ett verksamhetstillfälle skall bli godkänt (minst 3 deltagare). Dock utgår endast bidrag för deltagare i åldersgruppen 7-25 år. Deltagare Med deltagare avses den som deltar i ett verksamhetstillfälle. Deltagare får inte medräknas vid mer än ett verksam hetstillfälle per dygn och förening. Arrangör av tävling etc. kan endast tillgodoräkna sig bidrag för deltagare från den egna föreningen. Person som endast deltar i studiecirklar eller kommersiella arrangemang som dans, bingo, basar eller tipspromenad räknas inte som deltagare. Ledare Med ledare avses person utsedd av förening, 13 år eller äldre med uppdrag att leda förenings verksamhetstillfälle. Maximalt är 2 ledare per verksamhetstillfälle bidragsberättigade. Bidragsår - ansökningsår Med bidragsår avses det år då verksamheten genomförs. Med ansökningsår avses det år då förening ansöker om bidrag. Bruttokostnad Med bruttokostnad avses utgifter för arrende/årshyra, räntekostnader, el/värme, vatten/avlopp, soptömning, sotning, försäkringar avseende anläggning/lokal. Nettokostnad Med nettokostnad avses bruttokostnad minus intäkter i form av hyra för anläggning/lokal. 6 BIDRAGSBESTÄMMELSER

7 ETABLERINGSSTÖD Etableringsstöd ETABLERINGSSTÖD Bidrag kan sökas av nybildad förening, intresse- eller ungdomsgrupp som inte är bidragsberättigad och därmed inte lyder under Allmänna bestämmelser. Stimulera nystartad förenings, intressegrupps eller ungdomsgrupps arbetssätt eller verksamhetsformer under en uppbyggnadsperiod. Villkor Gruppen skall bestå av minst 3 personer och en verksamhetsplan skall upprättas där det framgår att gruppen kommer att genomföra minst 5 verksamhetstillfällen under året med deltagare i åldersgruppen 7-25 år. Verksamheten skall dessutom: - Vara öppen för alla - Präglas av demokratiska värderingar och jämställdhet - Verka för drogfrihet Stöd Ekonomiskt stöd Resursstöd kan göras under hela året på förtryckt blankett och insändas till Fritid Jönköping. Övrigt Nystartad förening skall föra närvarostatistik. Etablerad vuxenförening som inte är bidragsberättigad och startar upp verksamhet för barn och ungdomar skall efter anmälan till Fritid Jönköping direkt erhålla statusen bidragsberättigad förening och därmed kunna erhålla föreningsbidrag. BIDRAGSBESTÄMMELSER 7

8 FÖRENINGSBIDRAG Föreningsbidrag Kan sökas av föreningar som uppfyller Allmänna bestämmelser. VERKSAMHETS BIDRAG avser att stödja föreningens aktiviteter i åldersgruppen 7-25 år. Verksamhetsbidrag Bidraget avser att stödja förenings aktiviteter i åldersgruppen 7-25 år. Villkor Förening skall under bidragsåret genomfört minst 15 verksamhetstillfällen för deltagare i åldersgruppen 7-25 år och vid bidragsårets utgång haft minst 10 medlemmar i åldrarna 7-25 år för att erhålla verksamhetsbidrag. Bidrag Bidraget är uppdelat i två stödformer, ett fast och ett rörligt verksamhetsbidrag. Fast verksamhetsbidrag kr. Rörligt verksamhetsbidrag Deltagare vid godkänt verksamhetstillfälle ger år 1 poäng/deltagare år 3 poäng/deltagare år 1 poäng/deltagare Ledare 3 poäng Handikappade 3 poäng/deltagare oavsett ålder Ledare, 13 år eller äldre tillgodoräknas 3 poäng, max 2 ledare/grupp. Bidrag utgår till grupper med minst 3 deltagare och max 20 deltagare utöver ledare. Deltagare över 26 år får medräknas för att ett verksamhetstillfälle med 3 deltagare skall bli godkänt. Dock utgår endast bidrag för deltagare i åldersgruppen 7-25 år. En ledare kan leda obegränsat antal verksamhetsillfällen/dag och tillgodoräknas bidrag vid alla tillfällen. Poängvärde Fritidsnämnden beslutar årligen om poängens värde. Handikappverksamhet Föreningar med verksamhet riktad till eller integrerad med handikappade. Varje deltagare i åldersgruppen 7-25 år tillgodoräknas 3 poäng vid verksamhetstillfälle då handikappad deltar. - skall göras på förtryckt blankett och vara Fritid Jönköping tillhanda eller poststämplad senast 1 mars. Övrigt Deltagares födelseår är avgörande för vilken ålderskategori han/hon redovisas i. Studiecirklar är ej bidragsberättigade. 8 BIDRAGSBESTÄMMELSER

9 FÖRENINGSBIDRAG LEDARUTVECKLINGS BIDRAG avser att stimulera förenings ungdomsledare till kompetenshöjande åtgärder. Ledarutvecklingsbidrag Bidraget avser att stimulera förenings ungdomsledare till kompetenshöjande åtgärder och därmed utveckla förenings verksamhet för åldersgruppen 7-25 år. Villkor Förening skall ha erhållit fast verksamhetsbidrag samt under bidragsåret delta med ungdomsledare vid utbildningsdagar, avseende grundläggande barn- och ungdomsledarutbildning, för att erhålla ledarutvecklingsbidrag. Bidrag Förening kan erhålla 25% av sitt verksamhetsbidrag, dock maximalt kr. Förening erhåller maximalt 50% av den totala kostnaden för varje enskild utbildning/kurs alternativt studiebesök etc. Utbildning Utbildning skall arrangeras av, eller i samarbete med organisation eller studieförbund på distriktseller riksnivå och omfatta 1 till 14 dagar med minst 3 timmar per kursdag. Varje kurs skall kunna verifieras med kursintyg alternativt kvitto. Internutbildning kan läggas till grund för bidrag om kursplan godkänts av Fritid Jönköping. Planen skall insändas i god tid före genomförd utbildning. Andra kompetenshöjande aktiviteter som, studiebesök, studieresa m.m. kan läggas till grund för bidrag. kan göras i direkt anslutning till varje separat utbildning/kurstillfälle, eller för all utbildnings-/kursverksamhet som genomförts under bidragsåret, senast 1 mars. skall göras på förtryckt blankett. Intyg som styrker deltagande skall alltid redovisas. Förening kan inom ramen för tilldelat bidrag ansöka hos Fritid Jönköping Övrigt All ansökan skall vara sanktionerad i förenings styrelse. Fritid Jönköping kommer tillsammans med studieförbund att arrangera kostnadsfri grundläggande barn- och ungdomsledarutbildning för föreningens ungdomsledare samt utbildning för förtroendevald t.ex. kassörsutbildning. BIDRAGSBESTÄMMELSER 9

10 FÖRENINGSBIDRAG ANLÄGGNINGS BIDRAG avser att stödja förening som äger, driver eller hyr anläggning/lokal. Anläggningsbidrag Bidraget avser att stödja förening som äger, driver eller hyr anläggning/lokal och som fritidsnämnden bedömer angelägen för kommunen alternativt kommundel eller förening. Villkor Förening skall ha erhållit fast verksamhetsbidrag. Anläggning/lokal skall, för att bidrag skall utgå, vara tillgänglig för allmänheten, skolor, ideella föreningar och andra organisationer. Förening skall svara för att anläggning/lokal hålls i gott skick. Förening skall följa gällande myndighetskrav och särkilt PM, upprättat av Räddningstjänsten och Fritid Jönköping, avseende brandsäkerhet. Underhållsplan på minst 5 år bör upprättas av förening som äger anläggning. Klassificering Fritidsnämnden fastställer utifrån anläggnings inriktning, kvalitet och tillgänglighet klassen på anläggning. Inventering av anläggnings status kommer att genomföras vart tredje år, då klassificering av anläggning kan komma att ändras. Bidrag Bidrag kan utgå för del av förenings bruttokostnader, alternativt del av erhållet verksamhetsbidrag avseende ägd eller hyrd anläggning/lokal som förening alltid har tillgänglig och som regelbundet används för förenings verksamhet. Fritidsnämnden fastställer årligen procentnivån för bidraget. skall göras på förtryckt blankett och vara Fritid Jönköping tillhanda eller poststämplad senast 1 mars. 10 BIDRAGSBESTÄMMELSER

11 SÄRSKILT BIDRAG Särskilt bidrag Kan sökas av föreningar som uppfyller Allmänna bestämmelser. INVESTERINGSBIDRAG Investeringsbidraget avser att ekonomiskt stödja inköp av kapitalvaror, andra inventarier, uppförande, om- och tillbyggnad eller periodiskt underhåll av anläggning/ ungdomslokal. Investeringsbidrag 1 Avser ansökan över 1 basbelopp. senast 1 november. Bidraget avser att ekonomiskt stödja inköp av kapitalvaror, andra inventarier, uppförande, omoch tillbyggnad eller periodiskt underhåll av anläggning/ungdomslokal som bedöms angeläget för Jönköpings Kommun. Villkor För fritidsnämndens prövning gäller: 1. Projektet skall ej ha påbörjats, alternativt utrustningen ej inköpts. Om projektet måste påbörjas eller inköp göras före ansökningstidens utgång skall igångsättnings-/inköpstillstånd sökas hos Fritid Jönköping. Igångsättnings- alternativt inköpstillstånd garanterar inte att investeringsbidrag erhålls efter fritidsnämndens prövning. 2. Om förening erhållit bidrag vid tidigare handläggning, kan inte ytterligare bidrag utgå för samma projekt innan tidigare bidrag slutredovisats. Villkor vid uppförande, om- eller tillbyggnad eller periodiskt underhåll: Totalkostnaden för projektet skall uppgå till minst ett basbelopp. Vid arrende/hyresavtal måste giltigt avtal med löptid på minst 5 år finnas. Vid fördelning av investeringsbidrag prioriteras följande kriterier: - Ungdomsverksamhet på anläggningen - Om- och tillbyggnad för ökat nyttjande - Planerat periodiskt underhåll - Förenings möjlighet till utveckling av barn- och ungdomsverksamhet - Jämställdhetsskapande åtgärder - Handikapptillgänglighet - Miljöförbättringar och energieffektiviseringar - Inköp av kapitalvaror och andra inventarier Bidrag Bidrag kan utgå efter fritidsnämndens prövning i varje enskilt fall. Fördelning av investeringsbidrag sker årligen i januari. Maximalt kan bidrag utgå med 3 basbelopp. om bidrag till uppförande, om- eller tillbyggnad skall innehålla följande; (a) Motiv för föreslagen åtgärd (b) Ritning eller beskrivning av projektet (c) Kostnadsberäkning för projektet (d) Plan för finansiering (e) Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst 5 år (f) Kopia på ansökan om bidrag från RF och andra bidragsgivare. Vid ansökan om kapitalvaror skall kostnadsberäkning redovisas. skall göras på förtryckt blankett och vara Fritid Jönköping tillhanda eller poststämplad senast 1 november. BIDRAGSBESTÄMMELSER 11

12 SÄRSKILT BIDRAG Förbehåll Anläggning eller lokal för vilken investeringsbidrag erhållits får inte försäljas, överlåtas eller verksamhetsmässigt förändras inom 10 år utan fritidsnämndens medgivande. Förändringar av äganderätten eller användningssättet kan medföra skyldighet för förening att återbetala erhållet investeringsbidrag. Fråga om återbetalningsskyldighet prövas av fritidsnämnden. Övrigt Förening rekommenderas även att söka bidrag från Allmänna arvsfonden, Riksidrottsförbundet och andra bidragsgivande myndigheter. INVESTERINGS BIDRAG Investeringsbidraget avser att ekonomiskt stödja inköp av kapitalvaror, andra inventarier, uppförande, om- och tillbyggnad eller periodiskt underhåll av anläggning/ ungdomslokal. Investeringsbidrag 2 Avser ansökan mellan ½ upp till 1 basbelopp. kan göras under hela året. Bidraget avser att ekonomiskt stödja inköp av kapitalvaror, andra inventarier, uppförande, omoch tillbyggnad eller periodiskt underhåll av anläggning/ungdomslokal som bedöms angeläget för Jönköpings Kommun. Villkor För fritidsnämndens prövning gäller: 1. Projektet skall ej ha påbörjats, alternativt utrustningen ej inköpts. 2. Om förening erhållit bidrag vid tidigare handläggning, kan inte ytterligare bidrag utgå för samma projekt innan tidigare bidrag slutredovisats. Villkor vid uppförande, om- eller tillbyggnad eller periodiskt underhåll: Totalkostnaden för projektet skall uppgå till minst ½ basbelopp och upp till 1 basbelopp. Vid arrende/hyresavtal måste giltigt avtal med löptid på minst 1 år finnas. Vid fördelning av investeringsbidrag prioriteras följande kriterier: - Ungdomsverksamhet på anläggningen - Om- och tillbyggnad för ökat nyttjande - Planerat periodiskt underhåll - Förenings möjlighet till utveckling av barn- och ungdomsverksamhet - Jämställdhetsskapande åtgärder - Handikapptillgänglighet - Miljöförbättringar och energieffektiviseringar - Inköp av kapitalvaror och andra inventarier Bidrag Bidrag kan utgå efter fritidsnämndens prövning i varje enskilt fall. vid uppförande om- eller tillbyggnad skall innehålla följande; (a) Motiv för föreslagen åtgärd (b) Ritning eller beskrivning av projektet (c) Kostnadsberäkning för projektet (d) Plan för finansiering (e) Kopia på arrende eller hyresavtal på minst 1 år (f) Kopia på ansökan om bidrag från RF och andra bidragsgivare Vid ansökan om kapitalvaror skall kostnadsberäkning redovisas. kan göras under hela året på förtryckt blankett och insändas till Fritid Jönköping. 12 BIDRAGSBESTÄMMELSER

13 SÄRSKILT BIDRAG Förbehåll Anläggning eller lokal för vilken investeringsbidrag erhållits får inte försäljas, överlåtas eller verksamhetsmässigt förändras inom 10 år utan fritidsnämndens medgivande. Förändringar av äganderätten eller användningssättet kan medföra skyldighet för föreningen att återbetala erhållet investeringsbidrag. Fråga om återbetalningsskyldighet prövas av fritidsnämnden. Övrigt Förening rekommenderas även att söka bidrag från Allmänna arvsfonden, Riksidrottsförbundet och andra bidragsgivande myndigheter. UTVECKLINGS BIDRAG avser att stödja utveckling av nya metoder och verksamhetsformer. Utvecklingsbidrag Bidraget avser att stödja utveckling av nya metoder och verksamhetsformer. Villkor Verksamheten skall bedrivas i projektform och inriktas på något av följande områden: - Främja fl ickors deltagande i föreningslivet - Motverka uppkomsten av främlingsfientlighet och våld - Främja jämställdheten inom föreningslivet - Främja ungdomars infl ytande inom föreningslivet - Främja ungdomars aktiviteter ur folkhälsoperspektiv - Skapa nya mötesplatser ur integrationshänseende...och andra idéer som kan främja ungdomars utvecklingen i föreningslivet. skall göras på förtryckt blankett och insänds i god tid före projektets genomförande till Fritid Jönköping. skall omfatta mål, syfte och fullständig planering samt budget för projektet. Efter projektets genomförande skall utvärdering redovisas till Fritid Jönköping. SÄRSKILT STÖD TILL RIDSPORTEN avser särskilt stödja fl ickors verksamhet. Särskilt stöd till ridsporten Bidraget avser att särskilt stödja flickors verksamhet. Villkor Förening skall verka efter nedanstående definitioner. Kriterier för bidrag - antal föreningsägda lektionshästar under bidragsåret - antal genomförda ridlektioner under bidragsåret - antal deltagaraktiviteter under bidragsåret Definitioner Begreppet lektionshäst innebär att... - hästen är föreningsägd - häst vid leasing, inhyrning eller liknande disponeras helt av förening i lektionsverksamhet minst tre dagar/vecka på årsbasis - hästjournal skall föras BIDRAGSBESTÄMMELSER 13

14 SÄRSKILT BIDRAG Begreppet ridlektion jämställs med... - körlektion - voltigelektion - gymkanalektion - teoriundervisning med ordinarie grupp - uteridning med ordinarie grupp En ridlektion skall... - pågå i minst 60 minuter, inklusive för ridning nödvändig skötsel/förberedelse - planeras och genomföras av förening - ledas av utbildad instruktör i Svenska Ridsportförbundets regi - instruktör skall vara anställd eller kontrakterad av förening - lektionsavgiften skall tillfalla förening - genomföras som gruppverksamhet med minst tre deltagare vid varje tillfälle i enlighet med Jönköpings kommuns bidragsregler - genomföras som kontinuerlig verksamhet sammanlagt minst fem tillfällen - redovisas i s.k. ridbok som sparas i fyra år skall göras på förtryckt blankett och vara Fritid Jönköping tillhanda eller poststämplad senast 1 mars. SÄRSKILT BIDRAG TILL HANDIKAPP- VERKSAMHET avser att stödja verksamhet riktad till eller integrerad med funktionshindrade deltagare. Särskilt bidrag till handikappverksamhet Bidraget avser att stödja verksamhet riktad till eller integrerad med funktionshindrade deltagare. Bidrag Bidrag kan utgå till förening för merkostnader i samband med verksamhet riktade till, eller integrerad med deltagare med funktionshinder. Bidrag kan även utgå till förenings merkostnader för viss specialutrustning som krävs för medlems funktionshinder. skall göras på förtryckt blankett och insänds till Fritid Jönköping i god tid före planerad åtgärd. skall innehålla beskrivning av planerad åtgärd och budget. Efter genomförande av åtgärd skall utvärdering redovisas till Fritid Jönköping. BIDRAG TILL KOLONIVERKSAMHET avser att stödja koloniverksamhet för barn i åldern 7-13 år. Bidrag till koloniverksamhet Bidraget avser att stödja koloniverksamhet för barn i åldern 7-13 år. Villkor Verksamhet skall vara utåtriktad, rekrytering av deltagare samt planering och genomförande av verksamheten skall ske i samråd med social-, skol- och barnomsorgsförvaltningen eller Fritid Jönköping. 14 BIDRAGSBESTÄMMELSER

15 SÄRSKILT BIDRAG Bidrag Bidraget baserar sig på antal deltagare och antal övernattningar. Bidraget är poängrelaterat och fritidsnämnden fastställer årligen poängens värde. skall göras på förtryckt blankett och vara Fritid Jönköping tillhanda eller poststämplad senast 1 mars. BIDRAG TILL UNGDOMSINITIATIV avser att stödja ungdomars egna initiativ. Bidrag till ungdomsinitiativ Bidraget avser att stödja ungdomars egna initiativ. Villkor Ungdomsgruppen skall bestå av minst 3 ungdomar i åldersgruppen år och vara verksamma i en förening. Bidrag Kan utgå efter enskild prövning. kan göras under hela året på förtryckt blankett och insändas till Fritid Jönköping. INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE Avsikten med bidraget är att ge ungdomsgrupper i åldern år möjlighet att möta andra ungdomsgrupper i Europa. Internationellt ungdomsutbyte Avsikten är att ge ungdomsgrupper i åldern år möjlighet att möta andra ungdomsgrupper i Europa, för att öka förståelsen och respekten för andra kulturer. Villkor Utbytet skall bestå av ett sändande och ett mottagande projekt och ske inom två år. Utbytet skall ske mellan svensk organisation och organisation/förening i annat europeiskt land och omfatta minst 10 ungdomar. Boendet under vistelse skall vara integrerat i värdfamilj eller på annat sätt gemensamt. Det skall framgå av ansökan att det är ett utbyte. För att erhålla kontantstöd skall organisationens nettokostnaden överstiga kr. Bidrag Organisation erhåller 25% av redovisad nettokostnad, dock maximalt kr. skall göras på förtryckt blankett och insändas till Fritid Jönköping i god tid före utbytets genomförande. Av ansökan skall det tydligt framgå organisationens kostnader och intäkter. Övrigt Annat stöd vid mottagande. Organisation kan via kommunfullmäktiges presidium ansöka om bidrag till kulturbesök, give-aways m.m. Fritid Jönköping kan även hjälpa till att hitta andra finansiärer, fonder, EU-medel m.m. BIDRAGSBESTÄMMELSER 15

16 SÄRSKILT BIDRAG ÅRETS UNGDOMSLEDARE Avsikten med bidraget är att uppmärksamma ideella ledare som under det gångna året på ett betydande sätt engagerat sig som ledare för barn och ungdomar i föreningslivet i Jönköpings kommun. Årets ungdomsledare Avsikten är att uppmärksamma ideella ledare som under det gångna året på ett betydande sätt engagerat sig som ledare för barn och ungdomar i föreningslivet i Jönköpings kommun, inom fritidsnämndens ansvarsområde. skall innehålla en motivering till utnämning och vara Fritid Jönköping tillhanda eller poststämplad senast 1 mars. 16 BIDRAGSBESTÄMMELSER

17 ÖVRIGA BIDRAG Övriga bidrag Följande bidrag kan även sökas av förening eller intressegrupp som inte är godkänd som bidragsberättigad förening av fritidsnämnden. BIDRAG TILL IDROTTS-, FÖRENINGS- OCH AKTIVITETSSKOLOR Bidraget avser att stödja förenings eller sammanslutnings allsidiga verksamhet för åldersgruppen 7-12 år. Bidrag till idrotts-, föreningsoch aktivitetsskolor Bidraget avser att stödja förenings eller sammanslutnings allsidiga verksamhet för åldersgruppen 7-12 år. Villkor Idrotts-, förenings- och aktivitetsskolors verksamhet skall - vara allsidig, minst fem olika idrotter/aktiviteter per år och bedrivas med minst 30 verksamhetstillfällen/år - vara lekfull och anpassad efter barnens behov - utgå från allmänna grunder till olika idrotter/aktiviteter - inte bedriva organiserad tävlingsverksamhet - organiseras så att den i möjligaste mån sker i samverkan mellan olika föreningar i närområdet - ledare skall ha grundläggande kunskaper om barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling Utbildning Fritid Jönköping anordnar årligen utbildning i ledarskap för barn och ungdom. Ledare i idrotts-, förenings- och aktivitetsskolan skall genomgå sådan utbildning. Aktivitetsbidrag Baseras på antalet deltagare och är poängrelaterat. Minst 3 och maximalt 20 deltagare/grupp. 7-9 år 2 poäng/deltagare år 3 poäng/deltagare Ledare 3 poäng Ledare 13 år eller äldre tillgodoräknas 3 poäng, maximalt 2 ledare/grupp. Fritidsnämnden fastställer årligen poängens värde. Administrationsbidrag 500 kr/grupp och år. Lokalbidrag Bidrag utgår till föreningsägd gymnastiksal/anläggning/lokal med maximalt 95 kr/timma och grupp, maximalt vid 30 verksamhetstillfällen/år. När förening hyr lokal via Fritid Jönköping regleras faktisk kostnad internt dock maximalt med 95 kr/timma och grupp. skall göras på förtryckt blankett och insändas till Fritid Jönköping senast 1 juni och 1 december. Program över idrotts-, förenings- och aktivitetskolans olika aktiviteter skall bifogas ansökan. Övrigt Allsidighetsbegreppet står för allsidig rörelseträning med alla grundfärdigheter såsom hoppa, klättra, hänga, krypa, kasta, fånga och springa. Verksamheten bedrivs på barns villkor och tar därmed hänsyn till barns variationer i utvecklingstakt. Barnen sätts i centrum så att de trivs och utvecklas utifrån egna förutsättningar och behov. BIDRAGSBESTÄMMELSER 17

18 ÖVRIGA BIDRAG LOVBIDRAG att stödja utåtriktade aktiviteter under vinter-, påsk-, sommar- och höstlov. Lovbidrag Bidraget avser att stödja utåtriktade aktiviteter under vinter-, påsk-, sommar- och höstlov. Villkor Fritid Jönköping marknadsför förenings aktiviteter i särskild lovfolder och på Internet. Stöd till förenings ordinarie verksamhet utgår inte. Anmälan Förening skall anmäla planerad aktivitet/verksamhet i god tid före respektive lov till Fritid Jönköping på förtryckt blankett, som tillsänds förening. Sista anmälningsdag framgår av blanketten. Bidrag Bidrag kan utgå med 85 kr/verksamhetstimma, dock maximalt kr/lov Redovisning Redovisning av genomförd verksamhet skall göras på förtryckt blankett som tillsänds förening. Blanketten insänds till Fritid Jönköping efter verksamhetens slut. Övrigt Under vinter-, påsk- och höstlov ställs vissa kommunala sporthallar, gymnastiksalar och simhallar kostnadsfritt till föreningslivets förfogande. Detsamma gäller även sommarlovets första och sista vecka på vissa utomhusanläggningar, dock endast en vecka/förening. TRÄFFPUNKTSBIDRAG avser att stödja föreningar och intresseorganisationer som driver öppen verksamhet för ungdomar i åldersgruppen år. Träffpunktsbidrag Bidraget avser att stödja föreningar och intresseorganisationer som driver öppen verksamhet för ungdomar i åldersgruppen år. Bidrag Verksamhetsstöd kan utgå med 85 kr upp till 100 kr/timma beroende på verksamhetsdagar. Lokalstöd kan utgå för ytor som används till verksamheten. Investeringsstöd kan utgå för inköp av kapitalvaror och upprustning av lokaler. kan göras hela året på förtryckt blankett och insändas till Fritid Jönköping. Övrigt Avtal upprättas mellan Fritid Jönköping och förening. 18 BIDRAGSBESTÄMMELSER

19 ÖVRIGA BIDRAG VECKOSLUTSBIDRAG Bidraget avser att stödja föreningar och andra organisationer som genomför arrangemang för ungdomar i åldersgruppen år under veckoslut eller andra dagar. Veckoslutsbidrag Bidraget avser att stödja föreningar och andra organisationer som genomför arrangemang för ungdomar i åldersgruppen år under veckoslut eller andra dagar som kan betraktas som riskdagar, valborg, lucia, skolavslutning m.fl. Villkor - Arrangemanget skall vara öppet för alla i åldersgruppen och marknadsföras därefter. - Samråd skall ske med Fritid Jönköping om datum för arrangemang, för att förhindra kollision med liknande arrangemang i området. - Föreningen bör ta inträde vid arrangemanget. - Arrangemanget skall marknadsföras och genomföras som drogfritt. - Arrangemanget skall marknadsföras på närmaste högstadie- eller gymnasieskola, beroende på vilken ålder arrangemanget vänder sig till. - Fritid Jönköpings logotyp skall finnas med på affischer etc. Bidrag Förening kan erhålla förlustgaranti på 35% dock max kr/arrangemang. Arrangemang Med arrangemang avses disco, konserter, musikaftnar och andra allmänna nöjes- och kulturaktiviteter. skall göras på förtryckt blankett och insänds till Fritid Jönköping i god tid före arrangemangets genomförande. skall innehålla beskrivning av arrangemang och budget. Efter arrangemangets genomförande skall utvärdering insändas till Fritid Jönköping. BIDRAGSBESTÄMMELSER 19

20 SÄRSKILT BIDRAG Bidrag till föreningar med social verksamhet Kan sökas av förening som uppfyller Allmänna bestämmelser. RIKTAT BIDRAG TILL FÖRENINGAR MED SOCIAL INRIKTNING Bidraget avser att stödja kurativ och informativ verksamhet för utsatta grupper i samhället. Riktat bidrag till föreningar med social inriktning Bidraget avser att stödja kurativ och informativ verksamhet för utsatta grupper i samhället. Bidrag Förenings verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och formella ansökan ligger till grund för bidrag. skall göras på förtryckt blankett och vara Fritid Jönköping tillhanda eller poststämplad senast 1 mars. 20 BIDRAGSBESTÄMMELSER

21 LOK-STÖD Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) Idrottsföreningar 1. Bidraget fastställts vid varje utbetalningstillfälle. 2. Verksamheten måste pågå minst 60 minuter och vara ledarledd. 3. En sammankomst skall ha minst 3 och max 30 deltagare i åldern 7-20 år. 4. Verksamheten skall genomföras i den egna föreningens egna regi och ligga i linje med föreningens verksamhet och idé. 5. LOK-stödet redovisas till Smålands Idrottsförbund på särskild blankett senast den 1 juni respektive den 1 december. För sent inkommen ansökan är inte berättigad till bidrag. 6. Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra avstängning från bidrag. Även återbetalning kan krävas. 7. Närvarokort skall förvaras av föreningen i fyra år, för eventuell efterkontroll. 8. Träning, läger, tävlingar/matcher som ej är avgiftsbelagda, trivselaktiviteter, ledarträffar mm är verksamhet som är berättigad till LOK-stöd. Utbetalning av LOK-stöd sker i början av mars och september varje år. Vill du veta mer om det statliga lokala aktivitetsstödet, kontakta Smålands Idrottsförbund, tfn Övriga organisationer Respektive riksförbund har själva att bestämma över regler för LOK-stöd. Kontakta ert riksförbund för besked (se sidorna 25-26). BIDRAGSBESTÄMMELSER 21

22 ANDRA BIDRAGSGIVARE Andra bidragsgivare Kultur - Jönköpings kommun tfn , att söka för: - föreningsbidrag till kulturföreningar. - kulturarrangemang. - stipendier för verksamhet, gärning eller utbildning inom kulturområdet. Stadskontoret tfn , se/stadskontoret att söka för: - fonder och stipendier Ungdomsstyrelsen tfn , Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som sorterar under civildepartementet. De handlägger bidrag till ungdomsorganisationer och driver olika ungdomsprojekt. att söka för: - projekt som bidrar till ungdomars infl ytande. - stöd till förnyelse av mötesplatser, träffpunkter och annan fritidsverksamhet för ungdomar där föreningar och kommuner arbetar gemensamt initierat av ungdomar och som utvecklar, otraditionell användning av befi ntliga lokaler, möten mellan olika grupper av ungdomar, den framtida yrkesrollen som fritidsledare och ungdomsarbetare och beaktar jämställdhetsperspektivet. - stöd till utveckling av ungdomars egen organisering för nya arbetsformer eller förändringsprocesser inom organisationen, öka ungdomars engagemang för att påverka den demokratiska utvecklingen i samhället. - stöd till ungdomars egna visioner om samhället, t.ex. framtida kulturarvet utifrån ett globalt perspektiv, identiteten och mångfald, relationen mellan människor, relationerna mellan människa, djur och natur, miljön, arbetet, boendet och skolan. - stöd till ungdomsutbyten (Ungdom för Europa). - stöd till volontärtjänst (Europeisk volontärtjänst). - stöd till ungdomsgrupper som driver projekt med internationell profi l. Centrum för internationellt utbyte tfn , att söka för: - stöd till internationella ungdomsutbyten. - stöd till utbytesprogrammen Sweden World Youth (SWY) och Youth Partners in Development (YPD) för personlig utveckling samt internationella erfarenheter, respekt, förståelse och tolerans för egen och andras kultur och samhällsstruktur. Arvsfondsdelegationen tfn , www. arvsfonden.nu (ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden) att söka för: - stöd till nyskapande och utvecklande verksamhet. - stöd till utv. och förnyelse av IT för personer med funktionshinder. - stöd till om-, ny- och tillbyggnad av lokaler för barn- och ungdomsverksamhet samt handikapporganisationers egna rekreationsanläggningar. - stöd till utveckling och förnyelse av verksamhet och metoder för barn och ungdomsidrotten samt för funktionshindrade med betoning på jämställdhet och integration. - stöd till samarbete mellan idrottsföreningar och övriga föreningslivet, mellan idrottsförening och skola samt mellan idrottsföreningar med betoning på jämställdhet och integration. - stöd till förbättrat samspel idrott-lek-fritid-hälsa. - stöd till projekt som vänder sig till eller initieras av ungdomar i frågor som motverkar våld mot kvinnor. - stöd till ökad delaktighet för att stärka demokratin i föreningslivet. - stöd till projekt för att öka kunskaperna om barnkonventionen. - stöd till ideella organisationer att tillsammans med kommunerna utveckla alternativa stöd- och boendeformer för personer med psykiska funktionshinder som är eller riskerar att bli hemlösa. Migrationsverket tfn , www. migrationsverket.se Integrationsverket tfn , www. integrationsverket.se (ansökan om stöd kan endast göras av riksorganisationer) att söka för: - stöd till integrationsprojekt - etableringsstöd Riksidrottsförbundet tfn , att söka för: - stöd till uppförande, tillbyggnad eller upprustning av mindre idrottsoch friluftsanläggningar som ägs av idrottsföreningar anslutna till RF. Dessutom fi nns det ett antal fonder och stipendier att söka ur: - Edström-Ekelunds ungdomsfond och N C Landelius fond, till utbildning för ungdomsledare år. - Föreningen Riksidrottens Vänner, - Olga och Gösta Olanders minnesfond, till unga lovande fl ickor och pojkar. - Stipendium ur 80-årsfonden, till aktiv kvinnlig eller manlig idrottsledare som genom sin ledargärning på särskilt sätt främjat svensk idrott. - Sven Thofelt-stipendiet, till utbildning för verksam manlig eller kvinnlig idrottsledare, som framgångsrikt främjat ungdomsverksamhet. - Bo Ekelund-stipendiet, till ideellt arbetande klubbledare som under avsevärd tid med framgång ägnat sina krafter åt den fria idrottens utbredning och utveckling. - Gustaf Lindenbaum-stipendiet, till förtjänta yngre kvinnliga idrottsledare för vidareutbildning. - Tryggs 60-årsfond, för föreningar och ungdomsledare under 20 år. - Prins Bertils och Prinsessan Lilians idrottsstiftelse, för ledare och instruktörer inom organisationer anslutna till bl.a. Riksidrottsförbun- 22 BIDRAGSBESTÄMMELSER

23 ANDRA BIDRAGSGIVARE det, Livräddningssällskapet/Simfrämjandet (SLS), Frivilliga Skytterörelsen. - Folksams Stipendium, till vidareutbildning för tränare, instruktörer, ledare och särskilt lovande aktiva. - Folksams idrottsfond, för idrottsföreningar. - Stora Tipsstipendiet, utbildningsstipendium för idrottsutövare på landslagsnivå som kombinerar idrott med hel- eller halvtidsstudier påhögskolenivå eller vid fyllda 20 år även på gymnasial nivå. - Everth Svenssons minnesfond, för aktiva ungdomsledare och lovande idrottsungdomar. - Gustav V:s 90-årsfond, för föreningar och förbund. - Nils Hafstens stiftelse, för landsbygdsungdomar i åldern år, som gjort sig kända för skötsamhet och studiebegåvning. - RF:s och SSF:s Fair Play Trofé, till idrottsutövare, lag, publik eller ledare som utmärkt sig för rent spel. - Folke Bernadottes minnesfond, för att bereda ungdom möjlighet att stifta bekantskap med kulturella, ideella och sociala förhållanden i andra länder - Stiftelsen kungaparets bröllopsfond, för stöd och forskning inom sport och idrott för handikappad ungdom. - Bengt Wallin-stipendiet, för idrottsledare och idrottsorganisationer som gjort barriärbrytande insatser inom svensk idrottsrörelse. - SISU:s kulturstipendium, för att stödja och hedra betydelsefull verksamhet inom kulturområdet. - RF:s Alla duger-priset, aktivt arbetar för att barn (upp till 12 år) ska få vara med i idrotten efter sina egna förutsättningar och som betonar gemenskap och kamratskap. - Roche Diagnostics, personer med typ 1 diabetes som är framgångsrika idrottsutövare. för ytterligare möjligheter att förkovra sig inom sina idrottsgrenar. Boverket tfn , se att söka för: - stöd till allmänna samlingslokaler för köp, nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer eller handikappanpassning. Folkhälsoinstitutet tfn , att söka för: - stöd till drogförebyggande projekt som riktar sig till barn och ungdomar. - stöd för att motverka tobaksbruk bland barn och ungdom. Forum Syd tfn , (Forum Syd arbetar på uppdrag av SIDA med att förmedla stöd för utvecklingssamarbete i både syd (tredje världen), öst (Central- och Östeuropa), Vitryssland, samt för information i Sverige). att söka för: - att främja ungdomars deltagande i det svenska utvecklingssamarbetet och biståndsinformationen i Sverige. - stöd för samarbete med eller genom en organisation i syd, öst eller Vitryssland, samt information i Sverige. Fritidsforum tfn , att söka för: - som medlem möjlighet att söka stöd för lokala projekt. Radiohjälpen/Viktoriafonden tfn , att söka för: - stöd till handikappade och kroniskt sjuka. Stiftelsen framtidens kultur tfn , se, Prioriterade områden: För att främja ett vitalt kulturliv kan Stiftelsen framtidens kultur ge bidrag/stipendium till kulturprojekt. Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling tfn , Funktionshinder/handikapp och utbildning: Vi vill bidra till att utveckla IT-anknutna pedagogiska verktyg och modeller för personer med funktionshinder. Projekt som bedöms ge positiva effekter för människor med dolda funktionsnedsättningar uppmärksammas särskilt. Särskilda insatser inom IT-området Vi stödjer bl.a. projekt som använder IT i ett socialt sammanhang. Vi vill stödja svaga grupper i samhället och öka närheten mellan medborgare och den demokratiska processen. Statens Kulturråd tfn , Bidragen syftar till att främja mångfald och kvalitet. Kultur för barn och ungdom och tillgången till levande kultur även utanför storstadsområdena ses av Kulturrådet som särskilt viktigt. Bidrag kan utgå till bl.a: - kulturell utveckling, internationellt kulturutbyte - att främja funktionshindrades tillgång till kultur - årligen återkommande verksamhetsbidrag, fl eråriga utvecklingsbidrag - läsfrämjande insatser - turnéer, festivaler, gästspel Svenska EU Programkontoret tfn , Svenska Institutet tfn , Stipendieguiden Andra stiftelser och fonder Idéer för livet tfn , Norrbacka - Eugeniastiftelsen tfn , Olof Palmes minnesfond tfn , Mentor Sverige Insamlingsstiftelse tfn , BIDRAGSBESTÄMMELSER 23

24 ANDRA BIDRAGSGIVARE Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse tfn Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne tfn Stiftelsen Lars Hiertas Minne tfn Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond tfn Andra fonder Active Life Foundation, för idrottare som har skadat sig. www. activelife.org Fotboll SvFFs Spelarefond 2001, till understöd för beredande av undervisning, utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande fotbollsspelare, före detta fotbollsspelare och fotbollsledare samt stipendium för vidareutbildning av tränare och ungdomsledare. Svenska Fotbollförbundet anläggningsfond, för Sveriges fotbollsföreningar möjlighet att kunna bedriva en bra tränings- och tävlingsverksamhet under större delen av året. Stiftelsen Gunnar Nordahls Minnesfond, till person eller förening som genom utomordentliga insatser på ett förtjänstfullt sätt ha främjat ungdomsfotbollen i Sverige. Friidrott Friidrottens Ungdomsfond och Edvin Wide-stipendiet, till ledare och/eller ungdomsaktiv (upp till och med 19 år) som gjort förtjänstfulla insatser inom ungdomsfriidrotten. Ishockey Helge Berglunds stipendiestiftelse, till ungdomar inom idrottsrörelsen för utbildning och undervisning inom eller utomlands på idrottshögskola eller jämförlig undervisningsanstalt. Också till aktiva inom ishockeyrörelsen bereda möjlighet till rehabilitering för anpassning till yrkeslivet vid inhemska rehabiliterings- och vårdinstitut. Orientering Bertil Nordenfeltpriset, till den eller dem som för orienteringssporterna gjort särskilda insatser av bestående värde. Jörgen Mårtenssons Internationella stipendium, för stimulans och stöd till svenska orienteringsungdomars möjlighet att träna och tävla utomlands samtidigt ge utländska ungdomar möjlighet att träna och tävla i Sverige och därmed få pröva internationellt motstånd. Silverkotten, till klubb som har en dokumenterat, målmedveten barn- och ungdomssatsning som engagerar alla led i klubben. Från styrelse till ungdomarna själva. Unga ledare, till ungdomar som gjort goda insatser som endera ungdomsledare, banläggare, kartritare eller tävlingsledare. Unga aktiva, till meriterade aktiva. Silva-JK-fonden, till att stimulera orienteringsungdomars internationella kontakter. Skidor Gunde-fonden, till personer som konkret lär unga människor att nå sina mål via ärliga tag. Hjärtat slår för skidor-stipendium, till aktiva skidungdomar år, för uppmuntran och stöd till fortsatt framgång. Ingemar-fonden, till unga talanger, ledare och föreningar samt för stödåtgärder för utförsåkare i och efter skidkarriären. Karin Thorins Minnesfond, till svenska alpina skidungdomars utveckling. Nils- Mora-Nisse Karlssons Jubileumsfond, stöd till svenska skidjuniorer, fl ickor och pojkar år. Goals & Dreams, till barn- och ungdomsishockey, donationer av hockeyutrustning, ombyggnader och reparationer av arenor, samt allmänna initiativ relaterade till ishockey. 24 BIDRAGSBESTÄMMELSER

25 FÖRTECKNING ÖVER RIKSFÖRBUND GODKÄNDA AV UNGDOMSSTYRELSEN Förteckning över riksförbund godkända av ungdomsstyrelsen Ungdomsorganisationer Elevorganisationen i Sverige, Malmgårdsvägen STOCKHOLM, tfn , fax , Fältbiologerna, Box 6047, (Västmannag. 31), STOCKHOLM, tfn , fax , Förbundet Aktiv Ungdom (AU), Box 2119, (Stureg. 2), UPPSALA, tfn , fax , Förbundet Skog och Ungdom (FSU), Box 2032, (Stora Malmsv. 7), KATRINEHOLM, tfn , fax , Förbundet Ung Företagsamhet, Box 5501, STOCKHOLM, tfn , Förbundet Unga Forskare (FUF), Drottningg. 120, STOCK- HOLM, tfn , fax , Förbundet Vi Unga, (Vasagatan 12, 4 tr), Box 1109, STOCKHOLM, tfn , fax , Kontaktnätet - Riksorganisation för ideella kulturföreningar, Box 242, (Nyg. 22), ÖRNSKÖLDSVIK, tfn , fax , Riksförbundet Sveriges 4 H, Box 2012, (Stora Malmsv. 7), KATRINEHOLM, tfn , fax , www. rs4h.se Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), Isafjördursg. 4 D, LINKÖPING, tfn , fax , , Röda Korsets Ungdomsförbund, Box 6239, (Odengatan 106), STOCKHOLM, tfn , fax , se/ Skytterörelsens Ungdomsorganisation (SkytteUO), Karlavägen 65, STOCKHOLM, tfn , fax , www. algonet.se/~skytteuo/ Svenska Förbundet för Internationella Barnbyar (CISV), Engelbrektsgatan 1, LAHOLM, tfn , fax , Svenska Scoutförbundet (SSF), Box 49005, (Igeldammsg. 22), STOCKHOLM, tfn , fax , Sveriges Hundungdom, Box 6, (Rinkebysvängen 70), SPÅNGA, tfn , fax , Sveriges Roll- och konfliktspelsförbund (SVEROK), Platensgatan 25, LINKÖPING, tfn , fax , Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund, STOCKHOLM, tfn , fax , Sveriges Schackförbunds Ungdomsverksamhet, Slottsg. 155, NORRKÖPING, tfn , fax , , UNGiKÖR, c/o Bodil Helldén, Pl 8372, JÖRLANDA, tfn , fax , Unga Örnars Riksförbund, Box 814, (Torsg. 10), STOCK- HOLM, tfn , fax , Handikapporganisationer Riksorganisationen Unga Reumatiker, Pepparvägen 12, Farsta, tfn , fax , Förbundet Unga Rörelsehindrade, Katrinebergsv. 6, STOCKHOLM, tfn , fax PSO-Ung, Svenska Psoriasisförbundets ungdomsorganisation, Rökerigatan 19, JOHANNESHOV, tfn , fax , Unga RBU-are, Katrinebergsv STOCKHOLM, tfn , fax , Svenska Celiakiungdomsförbundet, Box 1160, (Solna Torg 13, 7 tr) SOLNA, tfn , fax Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDU), Magnus Ladulås gata 63, STOCKHOLM, texttfn , fax , , Unga Allergiker, Västmannagatan 24 Bv, SPÅNGA, tfn , fax , Unga Hörselskadade,Box 6605, (Gävlegatan 18 A, 9 tr.), STOCKHOLM, tfn , fax , texttfn , Riksorganisationen Unga Synskadade, (Sandsborgsv. 44), ENSKEDE, tfn , fax , Riksorganisationen Unga Reumatiker, Pepparvägen 1, Farsta, tfn , fax , e-post BIDRAGSBESTÄMMELSER 25

Bidragsbestämmelser för föreningar och studieförbund

Bidragsbestämmelser för föreningar och studieförbund FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FÖRENINGAR OCH STUDIEFÖRBUND I RONNEBY KOMMUN Utgivare: Fritid- och kulturförvaltningen Gäller från: 2015-01-01 Antagen: KF 210 2014 Bidragsbestämmelser för föreningar och studieförbund

Läs mer

Program för bidrag till föreningar inom fritidsnämndens ansvarsområde

Program för bidrag till föreningar inom fritidsnämndens ansvarsområde Program för bidrag till föreningar inom fritidsnämndens ansvarsområde Ks 2000:472 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för bidrag till föreningar inom fritidsnämndens ansvarsområde

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se kultur och fritid BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALT BIDRAG TILL FÖRENINGAR / ORGANISATIONER I LILLA EDETS KOMMUN Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32 Adress Telefon e-post sid 1/7 Eva Sorvari

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Hammarö kommun vill genom olika bidragsformer skapa en god förutsättning för ett allsidigt föreningsliv i kommunen genom: att ge kontanta bidrag till verksamhet samt

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun antagna av Kommunfullmäktige 2015-10-14 119 att gälla från 2016-01-01 tillsvidare, revideras under kommande

Läs mer

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2001-09-24 och gäller from 2002-01-01 Rev KF 2010-11-29, 89 Rev KF 2012-11-26 1 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS- ORGANISATIONER, VALDEMARSVIKSKORPEN,

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 Syfte Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till att stimulera till ett

Läs mer

Regler och villkor för föreningsbidrag

Regler och villkor för föreningsbidrag Regler och villkor för föreningsbidrag Kultur- och fritidsnämnden Strategi Plan/program Riktlinje Regler och riktlinjer 1 Innehållsförteckning Kultur- och fritidsnämndens syfte och mål med föreningsbidrag...

Läs mer

1 (12) Bidragsbestämmelser. Vetlanda här växer människor och företag

1 (12) Bidragsbestämmelser. Vetlanda här växer människor och företag 1 (12) Bidragsbestämmelser Vetlanda här växer människor och företag 2 Bidragsbestämmelser Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2006-06-21 41) Gäller för: Kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag

Bestämmelser för kommunala bidrag Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2012-09-26 74 Syftet med bidrag Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas samhällsnyttiga

Läs mer

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG 1 Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG UNGDOMSORGANISATIONER Fastställda av kommunfullmäktige 2000-12-20 SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Riktlinjer för föreningsstöd i Värmdö kommun

Riktlinjer för föreningsstöd i Värmdö kommun Riktlinjer för föreningsstöd i Värmdö kommun Från 1 juli 2005 med hösten som övergångsperiod Riktlinjerna gäller fullt ut från 1 januari 2006 Fastställda av kommunstyrelsen 2005-05-11 och kommunfullmäktige

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Kultur och Fritidsnämnden 2013-01-01 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Antagen av kultur och fritidsnämnden den 13/11 2013 och börja gälla 2013-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-182

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Information om Föreningsbidrag och stipendier

Information om Föreningsbidrag och stipendier VK300S v1.0 040416, Bidragsfolder uppdat. 2015 Information om Föreningsbidrag och stipendier Uppdaterad VT2015 2 (18) Innehållsförteckning Normer för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer...3-4 Administrationsbidrag.....5

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

Nya bidragsregler för föreningsbidrag - för ökad tydlighet och för att möta förändringar

Nya bidragsregler för föreningsbidrag - för ökad tydlighet och för att möta förändringar BIDRAGSBESTÄMMELSER Nya bidragsregler för föreningsbidrag - för ökad tydlighet och för att möta förändringar Det rika föreningslivet i Vetlanda är en framgångsfaktor för hela kommunen. Så har det länge

Läs mer

Stipendier och fonder för idrottsliga ändamål (uppgifterna är framtagna av Skånes Idrottsförbund, listan reviderades april -08. Skiljer uppgifterna

Stipendier och fonder för idrottsliga ändamål (uppgifterna är framtagna av Skånes Idrottsförbund, listan reviderades april -08. Skiljer uppgifterna Stipendier och fonder för idrottsliga ändamål (uppgifterna är framtagna av Skånes Idrottsförbund, listan reviderades april -08. Skiljer uppgifterna mellan listan och internetadressen gäller uppgifterna

Läs mer

Bidragsnormer. Gäller fr om

Bidragsnormer. Gäller fr om Bidragsnormer Gäller fr om 2008-01-01 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Bidragsberättigad förening Kommunalt föreningsbidrag kan utgå om nedanstående kriterier är uppfyllda: Föreningen - ska vara ideell, ha sitt säte

Läs mer

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Landskrona stad & Föreningsstöd Regler Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona stad Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR I STORFORS KOMMUN REGLER För att en förening ska bli stödberättigad från kommunen ska den: Bedriva sin ideella verksamhet inom Storfors

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 1 GENERELLA NORMER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH SAMMANSLUTNINGAR MED LOKAL VERKSAMHET I AVESTA KOMMUN

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

1. Allmänna bestämmelser

1. Allmänna bestämmelser Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 1994-01-01 Beslut: KF 67, 1993-05-10 Justerad: KF 131, 1996-09-02, 42, 2002-03-04 1. Allmänna bestämmelser Ungdomsförening som uppfyller följande

Läs mer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 1 (7) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 20 Uppdateras: Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn-

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet.

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet. Styrdokument, regler Kundvalskontoret 2012-01-01 Andreas Åstrand 08-590 971 56 Dnr Fax 08-590 890 77 Andreas.astrand@upplandsvasby.se Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR JOKKMOKKS KOMMUNS FÖRENINGSSTÖD

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR JOKKMOKKS KOMMUNS FÖRENINGSSTÖD REGLER OCH RIKTLINJER FÖR JOKKMOKKS KOMMUNS FÖRENINGSSTÖD Ansökan om föreningsstöd ska vara inlämnad senast 15 maj året innan verksamhetsåret inleds och ska innehålla: föregående års verksamhetsberättelse

Läs mer

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN Dessa bestämmelser för kommunalt stöd till ideella föreningars lokala verksamhet i Åsele kommun gäller fr.o.m. 1 januari 2014 och tills vidare. Villkoren för

Läs mer

Regler och villkor för föreningsbidrag

Regler och villkor för föreningsbidrag Regler och villkor för föreningsbidrag Tillväxtförvaltningen Strategi Plan/program Riktlinje Regler och riktlinjer 1 Innehållsförteckning Lindesbergs kommuns syfte och mål med föreningsbidragen... 3 Syfte...

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 18 BIDRAGSNORMER FÖR BARN- OCH UNGDOMS- FÖRENINGAR SAMT PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2005-11-28 att gälla fr o m 2006-01-01 Delar

Läs mer

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-23 122 1 NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER MED UNGDOMSVERKSAMHET. Bidrag till föreningars ungdomsverksamhet i Säters

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet

Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet STYRDOKUMENT 1(7) Beteckning Barn och utbildning Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktig 66 Dnr 609/06 Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet Föreliggande bestämmelser för kommunala

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 1 1 ALLMÄNT 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun, som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 7.8

Laholms kommuns författningssamling 7.8 Laholms kommuns författningssamling 7.8 Bestämmelser om bidrag till ideella föreningar; antagna av kommunfullmäktige den 16 december 2004, 145 1, med ändring den 30 augusti 2007, 115 2, den 26 november

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2012-03-05 13 Reviderade KF 2015-12-14 105 Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo Södra Åsgatan 30 D 0297-555 00 www.ockelbo.se Utbildnings- och

Läs mer

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-01-19 8 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-09-10 129 BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Gäller fr.o.m. 2011-03-01 och ersätter tidigare

Läs mer

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Fr.o.m. 2017-01-01 Reviderade av tekniska förvaltningen 2017-01-20 Allmänna bestämmelser Bidragsberättigade

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS310 805 KFS 1997:1 Bidragsnormer för föreningar med verksamhet inom kultur/fritid/idrott (Antagna av kommunfullmäktige den 27 januari 1997) (Gäller

Läs mer

Bidragsbestämmelser och riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag i Skinnskatteberg

Bidragsbestämmelser och riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag i Skinnskatteberg Bidragsbestämmelser och riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag i Skinnskatteberg Olika bidragsformer 1. Kommunalt föreningsbidrag -Dialogbaserad överenskommelse 2. Aktivitetsbidrag 3. Etableringsbidrag

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar

Bidragsregler för kulturföreningar Bidragsregler för kulturföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till kulturföreningar m fl i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att Partille kommun

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2003 FÖR BARN- OCH UNGDOMSFÖRENINGAR M.FL.

BIDRAGSREGLER 2003 FÖR BARN- OCH UNGDOMSFÖRENINGAR M.FL. FÖRENINGSSERVICE NYA BIDRAGSREGLER 2003 FÖR BARN- OCH UNGDOMSFÖRENINGAR M.FL. Tillämpning av Förändrade regler för stöd till barn och ungdomsorganisationer i Uppsala antagna av KF 25-26 mars 2002 70. ADRESS:

Läs mer

1. Allmänna bestämmelser

1. Allmänna bestämmelser Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 1994-01-01 Beslut: KF 67, 1993-05-10 Normer för bidrag till handikappföreningar 1. Allmänna bestämmelser Handikappförening som uppfyller följande

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002 och den 1-2 december 2003) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE FÖRENINGAR

Läs mer

Bidragsnormer för kultur och fritid

Bidragsnormer för kultur och fritid Bidragsnormer för kultur och fritid Riktlinjer Kommunfullmäktige bestämmer ramen för Nämnden för bildning, fritid och kulturs (BFK) anslag. Denna ram styr nämndens föreningsstöd. Kultur- och fritidspolitikers

Läs mer

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Innehåll Föreningsbidrag Grundregler för föreningsbidrag...4 Bidragsformer: - Driftsstöd för föreningsdrivna anläggningar...5 - Handikappanpassningsstöd...5

Läs mer

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Fastställda av kommunfullmäktige 2003 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Innehåll

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun Riktlinjer för stöd till ideella föreningar inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Riktlinjer för stöd till ideella föreningar

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 BIDRAGSREGLER 2013 Att starta en förening... 3 Startbidrag 3 Föreningens verksamhet... 3 Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 Mentorsbidrag... 4 Vilka kan söka? 4 Hur stort är bidraget? 4 Utbildning...

Läs mer

Riktlinjerna antagna av kommunstyrelsen vid sammanträde den 26 september 2012, 208

Riktlinjerna antagna av kommunstyrelsen vid sammanträde den 26 september 2012, 208 Riktlinjer för föreningsbidrag Riktlinjerna antagna av kommunstyrelsen vid sammanträde den 26 september 2012, 208 Syftet med Ljusnarsbergs kommuns föreningsbidrag är att stödja ideella föreningar och organisationer

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR BIDRAGSNORMER FÖR KULTURFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2011-06-15. Syftet med kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden Bidragsbestämmelser För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun Kulturnämnden Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för kommunal bidragsgivning till föreningslivet i Kävlinge kommun.

Läs mer

Bidragsregler FÖR KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET. Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping 1

Bidragsregler FÖR KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET. Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping 1 Bidragsregler FÖR KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping 1 Vårt diarienummer: KFN-42/2007 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2007-02-28 Redaktionella

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 160201 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

Bidragsregler Föreningar Forshaga kommun

Bidragsregler Föreningar Forshaga kommun sregler Föreningar Forshaga kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-01-29-8 Allmänna bestämmelser utgår till föreningar (ej sektioner) med verksamhet i Forshaga kommun. Föreningen ska vara ansluten till

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

Normer för bidrag till handikappföreningar. Karlshamns kommun Fritidsenheten

Normer för bidrag till handikappföreningar. Karlshamns kommun Fritidsenheten Normer för bidrag till handikappföreningar Karlshamns kommun Fritidsenheten 1 1. Allmänna bestämmelser Handikappföreningar som uppfyller följande villkor kan erhålla kommunalt bidrag till sin verksamhet.

Läs mer

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län 1 (7) Bidragsregler för Ungdomsorganisationer LTV091060 Landstingsstyrelsen 2010-01-01 Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län Fastställd av Landstingsstyrelsen 16 december 2009 312

Läs mer

Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015

Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015 Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 2. BESTÄMMELSER FÖR UNGDOMSORGANISATIONER 4 2.1 ANLÄGGNINGSBIDRAG 5 2.2 LOKALBIDRAG

Läs mer

BIDRAGSREGLER kultur- och fritidsverksamhet i Lindesbergs kommun. Kultur- och fritidsnämnden

BIDRAGSREGLER kultur- och fritidsverksamhet i Lindesbergs kommun. Kultur- och fritidsnämnden BIDRAGSREGLER kultur- och fritidsverksamhet i Lindesbergs kommun 2012 Kultur- och fritidsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE... 3 1.2 ÖVERGRIPANDE MÅL... 3 2. REGISTRERING AV FÖRENING... 4 2.1 NYREGISTRERING...

Läs mer

BIDRAGSREGLER från 2003

BIDRAGSREGLER från 2003 FÖRENINGSSERVICE BIDRAGSREGLER från 2003 FÖR BARN- OCH UNGDOMS- FÖRENINGAR M.FL. Tillämpning av Förändrade regler för stöd till barn och ungdomsorganisationer i Uppsala antagna av KF 25-26 mars 2002 70.

Läs mer

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning Föreningsbidrag För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun Bildning Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Innehållsförteckning Föreningsstöd...

Läs mer

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM MULLSJÖ KOMMUN Februari 2002 (Smärre rev. 2011) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kommunala bidrag enligt dessa normer, bidragsform A-F), utgår till förening med ungdomsverksamhet

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 2015-05-27 140 2015-05-28 2015/288 Ks 2016-04-06 94 2016-04-07 2016/90 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER

Läs mer

Bidragsregler 2016. Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2015-06-16, 36, dnr KFN 2015/58 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel

Bidragsregler 2016. Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2015-06-16, 36, dnr KFN 2015/58 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Bidragsregler 2016 Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2015-06-16, 36, dnr KFN 2015/58 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Allmänna regler för erhållande av bidrag

Läs mer

BIDRAGSREGLER. För barn och ungdomsföreningar. i Knivsta kommun. Gäller from januari 2007. Fastställd av Skol-, kultur- och socialnämnden 2006-10-25

BIDRAGSREGLER. För barn och ungdomsföreningar. i Knivsta kommun. Gäller from januari 2007. Fastställd av Skol-, kultur- och socialnämnden 2006-10-25 BIDRAGSREGLER För barn och ungdomsföreningar i Knivsta kommun Gäller from januari 2007 Fastställd av Skol-, kultur- och socialnämnden 2006-10-25 Adress: Knivsta Kommun 741 75 Knivsta, Tel. 018-34 70 00

Läs mer

Bidragsregler Ljungby kommun

Bidragsregler Ljungby kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler Ljungby kommun Allmänna bidragsregler Ansökningsblanketter Ansökningsblanketter finns att hämta på kultur- och fritidsförvaltningens kontor eller på kommunens

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Tranås kommun

Bidragsregler för föreningar i Tranås kommun Antaget av Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-25 Kommunfullmäktige 2014-11-03 Bidragsregler för föreningar i Tranås kommun Gäller fr o m 2015-01-01 Bidragsberättigade organisationer Bidrag kan utgå till

Läs mer

Bidragsregler - föreningslivet

Bidragsregler - föreningslivet Bidragsregler - föreningslivet Kommunala regler för stöd till ungdoms-, handikapp-, pensionärsföreningar, övriga föreningar, föreningsägda anläggningar, samlingslokaler samt ledarstipendium Kommunfullmäktige

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 1993-06-22, 129. Ändrade av kommunfullmäktige 1993-10-26, 186, 1995-10- 26, 288. Reglerna tillämpas fr

Läs mer

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Regler... 2 Bidragsformer... 3 A. Aktivitetsbidrag (verksamhetsbidrag)... 4 B. Bidrag till drift

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Riktlinjerna reglerar hur bidragsansökningar till kultur och fritidsnämnden ska göras, vilka krav som ställs

Läs mer

Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län

Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län Regler fastställda och ändrade av kulturnämnden 2012-01-25 Kulturnämnden 1. (4) Regler

Läs mer

Regler för föreningsbidrag

Regler för föreningsbidrag Regler för föreningsbidrag Gäller från 1 januari 2016 Antagen av: Kommunfullmäktige 2015-09-23, 81. Dnr KS 2015/112 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Kultur- och fritidskontoret Sara Fältskog

Läs mer

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun Riktlinjer för stöd till ideella föreningar inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Riktlinjer för stöd till ideella föreningar

Läs mer

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet RIKTLINJE Föreningsbidrag - fritid Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för ekonomiska bidrag för föreningar som bedriver fritidsverksamhet för barn och ungdomar i Nacka. Dokumentet

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Regler för föreningsbidrag

Regler för föreningsbidrag Regler för föreningsbidrag Att bli en bidragsgodkänd förening En förening kan ansöka om att bli bidragsgodkänd. En bidragsgodkänd förening kan söka alla Idrotts- och föreningsförvaltningens bidrag och

Läs mer