Patientorganisation för parodontit en god idé?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientorganisation för parodontit en god idé?"

Transkript

1 Patientorganisation för parodontit en god idé? SAMMANFATTAT Initiativet till att starta en patientorganisation måste komma från medlemmarna själva men ur professionens perspektiv skulle en patientorganisation för parodontit kunna driva viktiga frågor. I den här studien skickades en enkät till ordföranden och medlemmar i 60 olika handikapporganisationer. Resultatet visar bland annat att organisationerna lägger ökad tyngdpunkt på opinionsbildning och att frågor om prioriteringar på lednings- respektive medlemsnivå var obekväma. Referentgranskad Accepterad för publicering 2 mars 2006 Leg tandläkare, Malmö högskola, odontologiska fakulteten E-post: claes. Parodontit med åtföljande tandförluster är i högsta grad ett handikapp. Sjukdomen medför stora försämringar i livskvalitet och avsevärda behandlingskostnader för patienten. I Sverige finns det cirka 200 patientorganisationer eller handikapporganisationer. Deras roll har traditionellt varit att på olika sätt samarbeta med vården via information och behandlingsprogram med mera. Man har också tillvaratagit medlemmarnas intressen genom att utgöra ett forum för andra i samma situation. På senare tid förefaller organisationerna ha fått en allt större roll i skilda maktsammanhang. Förutom att vara remissinstans vid olika utredningar, har verksamheten utvecklats till att innefatta lobbyverksamhet, finansiering av forskning och samarbete med läkemedelsindustrin när det gäller att utveckla och marknadsföra nya läkemedel [1, 2]. Även inom tandvården har patienternas generella inflytande ökat. I utredningen Dentala material och hälsa från 2003 var patienternas företrädare, Tandvårdsskadeförbundet, representerat som remissinstans [3] medan professionens företrädare, Sveriges Tandläkarförbund, inte var representerat. Ett annat exempel är den så kallade 65+reformen som av många anses vara en politisk eftergift för viktiga väljargrupper [4]. För de stora folksjukdomar som drabbar munhålan finns ingen patientorganisation. Behövs de inte, eller har tandvården missat något? Detta arbete har inte för avsikt att besvara frågan, men väl bistå tandvården med fakta kring organisationerna. För de flesta är termen patientförening den mest kända och använda. När man studerar ämnet stöter man dock på olika begrepp, främst patientorganisation eller patientförening och handikapporganisation. Att hitta en gemensam terminologi för de organisationer som studeras är svårt. I Statens offentliga utredningar talar man generellt om handikapporganisationer, vilket förefaller vara den politiskt korrekta termen [5]. Denna term används fortsättningsvis i artikeln, förutom i redovisningen av enkäterna där termen patientförening användes i originaltexten. SYFTE Syftet var att kartlägga handikapporganisationernas verksamhet och belysa den i relation till tandvården. Studien inkluderar tre enkäter. Enkät 1 skickades till ordföranden i etablerade handikapporganisationer. Enkät 2 skickades till medlemmar i en etablerad handikapporganisation. Enkät 3 skickades till patienter som behandlats för parodontit på specialistkliniken, Odontologiska institutionen i Huddinge. Syftet med enkät 1 och 2 var att kartlägga organisationernas verksamhet, om den har förändrats över tiden samt om det finns skillnader på lednings- respektive medlemsnivå. Vissa frågor i enkät 1 och 2 är därför identiskt formulerade. Enkät 3 syftade till att kartlägga parodontitpatienters behov av information, hur de söker information samt om en handikapporganisation skulle tillföra denna patientgrupp något som saknas i dag. Vissa av frågorna från enkät 1 och 2 återfinns även i enkät TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 98 NR

2 Patientorganisationer Syftet var inte att starta en handikapporganisation för parodontit. Ett sådant initiativ måste komma från patienterna själva och får av trovärdighetsskäl inte blandas ihop med professionen. MATERIAL OCH METOD Enkät 1 Enkäten riktade sig till riksordförande i 60 handikapporganisationer. Organisationerna valdes ut bland förteckningar över landets handikapporganisationer. Stora och väletablerade organisationer valdes framför små och nystartade eftersom enkäterna innehöll frågor om organisationens utveckling över tiden samt attityder bland medlemmarna. Organisationernas koppling och släktskap till tandvård användes också som urvalskriterium. Det innebar att mindre föreningar som till exempel Svenska Dysfagiförbundet och Riksföreningen Sjögrens syndrom valdes framför organisationer med ringa koppling till odontologi. Med stora föreningar avses föreningar med flera tusen medlemmar, medan mindre kan ha några hundra medlemmar. Enkät 2 Enkäten riktade sig till medlemmar utan styrelse/förtroendeuppdrag i en väletablerad handikapporganisation. Riksförbundet mag-tarmsjuka har tidigare visat intresse för ett samarbete med tandvården och det var därför naturligt att samarbeta med organisationen i studien. Förbundet har cirka medlemmar varav två tredjedelar är kvinnor. Enkäten skickades till 60 medlemmar, hälften kvinnor och hälften män. Ett slumpmässigt urval gjordes av organisationens kansli eftersom man inte lämnar ut medlemsregister till utomstående. Enkäten skickades till medlemmar bosatta över hela landet och som representerade olika diagnoser inom förbundet. Enkät 3 Enkäten skickades till 60 patienter som behandlats eller behandlas för parodontit vid specialistkliniken i Huddinge. Urvalet skedde godtyckligt men med avsikt till att uppnå en jämn köns- och åldersfördelning (30 män och 30 kvinnor; medelålder 58 år). Patienterna skulle ha fått behandling under minst sex månader. Patienter som avslutat sin behandling för mer än två år sedan uteslöts, liksom patienter som inte talade svenska. Bortfallsanalys är inte utförd i någon av enkäterna. RESULTAT Enkäterna innehöll en kombination av slutna och öppna frågor, det vill säga; vissa frågor var utformade med givna svarsalternativ medan andra besvarades i fritext. Enkät 1 Enkäten besvarades av 42 organisationer, vilket ger svarsfrekvensen 70 procent. 1. Vilka var de främsta skälen att bilda patientföreningen ursprungligen? Rangordna alternativen A F, där A är det främsta alternativet. A. Ge information till medlemmarna om sjukdomen/tillståndet. B. Vara ett forum för kontakt med andra drabbade. C. Bidra till ökad forskning om sjukdomen/ tillståndet. D. Tillvarata gruppens intressen genom att påverka politiker och beslutsfattare. E. Informera allmänheten om sjukdomen/ tillståndet. F. Ge information till medlemmarna om rättigheter och stöd. De två viktigaste skälen var B) Vara ett forum för kontakt med andra drabbade samt A) Ge information till medlemmarna om sjukdomen/tillståndet. 46 procent av organisationerna uppger alternativ B som det viktigaste. Den minst viktiga orsaken var E) Informera allmänheten om sjukdomen/tillståndet. Alternativet D) Tillvarata gruppens intressen genom att påverka politiker och beslutsfat- ILLUSTRATION: ROBERT HILMERSSON Fanns det en handikapporganisation för parodontit skulle 14 procent av patienterna gå med medan 59 procent skulle överväga att göra det. TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 98 NR

3 »Ur professionens perspektiv skulle dock en handikapporganisation för parodontit kunna driva ett flertal frågor, inte minst sådana som rör behandlingskostnader och ersättningsregler.«tare får en mellanposition i prioritetsordning. 19 procent av organisationerna uppger detta som det viktigaste skälet att bilda organisationen ursprungligen. 2. Vad tycker du är patientföreningens viktigaste uppgifter i dag? Den i särklass viktigaste uppgiften är D) Tillvarata gruppens intressen genom att påverka politiker och beslutsfattare. Hela 57 procent valde det alternativet. Alternativ B) Vara ett forum för kontakt med andra drabbade anses vara den näst viktigaste uppgiften. Alternativen E) Informera allmänheten om sjukdomen/tillståndet samt C) Bidra till ökad forskning om sjukdomen/tillståndet är lågt prioriterade uppgifter både i fråga 1 och 2. Svaren i fråga 1 och 2 stöder det inledande resonemanget om en förskjutning i prioritetsordning inom organisationerna. Opinionsbildning har blivit den viktigaste uppgiften sett ur ett ledningsperspektiv. 3. Vilka frågor väcker starkast engagemang hos medlemmarna? Svaren på denna fråga liknar i hög utsträckning svaren i fråga I vilken grad tycker du att politiker och beslutsfattare tar hänsyn till vad patientföreningen tycker? 65 procent svarar ganska lite eller ingenting, medan 35 procent svarar ganska mycket. Ingen organisation svarar mycket. Svaren är påfallande negativa, vilket är förvånande med tanke på att handikappolitiken ska bedrivas i samarbete med handikapporganisationerna enligt riksdag och regering [6]. 5. Hur tycker du kontakten fungerar mellan läkare/vårdgivare och patientföreningen? 75 procent svarar bra eller mycket bra, medan 25 procent svarar mindre bra eller dåligt. Svaren här är påfallande positiva. Generellt kan man alltså se en positivare attityd till vården än till det politiska etablissemanget, vilket också stöder bilden av organisationerna som opinionsbildare. 6. Tandlossning (parodontit) är en utbredd folksjukdom som drabbar befolkningen i alla åldrar. Det finns ingen patientförening för parodontit. Om det skulle finnas en patientförening, vilka uppgifter tror du skulle vara föreningens främsta? Viktigaste uppgiften anses vara A) Ge information till medlemmarna om sjukdomen (53 %). Alternativ D) Tillvarata gruppens intressen genom att påverka politiker och beslutsfattare angavs i fråga 2 som den viktigaste uppgiften för patientorganisationer i dag (57 %). På frågan om vad den främsta uppgiften för en patientförening i parodontit skulle vara anger endast 23 procent att detta skulle vara den viktigaste uppgiften. Skillnaden i svaren är svår att tolka. Det kan indikera att man anser att tandvård redan är ett politiskt högt prioriterat område. Det kan också tolkas som att man tycker att informationen om parodontit är eftersatt. Några förbundsordförande ifrågasätter syftet med att bilda en patientförening vilket är besynnerligt med tanke på det handikapp sjukdomen innebär för den enskilde individen. Enkät 2 Enkäten besvarades av 30 personer, vilket ger svarsfrekvensen 50 procent. 1. Varför är du med i patientföreningen? Det i särklass viktigaste skälet är För att få mer information om sjukdomen. 70 procent uppger detta alternativ som det viktigaste. Övriga svarsalternativ fördelar sig relativt jämnt. Det föreligger således en påtaglig skillnad mellan de mål ledningen har för verksamheten och de syften medlemmarna har med sitt medlemskap. 2. I vilken grad tycker du att politiker och beslutsfattare tar hänsyn till vad patientföreningen tycker? 67 procent svarar ganska lite eller ingenting, medan 18 procent svarar ganska mycket. Ingen person svarar mycket. 15 procent svarar vet ej. I ordförandeenkäten var motsvarande svar påfallande negativa och i medlemsenkäten än mer negativa. Man kan här spekulera i ett visst ointresse och uppgivenhet bland medlemmarna när det gäller föreningarnas roll som opinionsbildare. 3. Hur tycker du kontakten fungerar mellan läkare/vårdgivare och patientföreningen? 48 procent svarar bra eller mycket bra, medan 33 procent svarar dåligt eller mycket dåligt. 19 procent svarar vet ej. Även i medlemsenkäten är man mer positiv till kontakten med vården än med politiker/beslutsfattare, även om man på medlemsnivå är mer negativ till vården än på ledningsnivå. 4. Tandlossning (parodontit) är en utbredd folksjukdom som drabbar befolkningen i alla åldrar. Det finns ingen patientförening för parodontit. Om det skulle finnas en patientförening, vilka uppgifter tror du skulle vara de främsta? Den viktigaste uppgiften anses vara A) Ge information till medlemmarna om sjukdomen/till- 56 TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 98 NR

4 Patientorganisationer ståndet (60 %) medan den minst viktiga uppgiften anses vara E) Informera allmänheten om sjukdomen/tillståndet. Denna fråga har högst samstämmighet i svaren med ordförandeenkäten. Enkät 3 Enkäten besvarades av 52 personer, vilket ger svarsfrekvensen 87 procent. 1. Tycker du att du får tillräcklig information om parodontit (tandlossning) av din tandläkare? 69 procent svarar ja, 31 procent nej. Nästan en tredjedel svarar alltså nej trots att behandling mot parodontit i hög grad bygger på att patienten informeras om och förstår sitt sjukdomstillstånd. 2. Känner du ett behov att veta mer om parodontit? 50 procent svarar ja och 50 procent svarar nej. Svaren understryker ytterligare att en stor del av patienterna inte fått sitt informationsbehov tillgodosett trots behandling på specialistklinik. 3. Brukar du söka information om parodontit eller tandvård på annat håll än hos din tandläkare, till exempel på internet? 85 procent svarar aldrig eller sällan medan 15 procent svarar ibland eller ofta. Trots att 50 procent av patienterna känner ett större behov av att veta mer om parodontit är det bara 15 procent som aktivt söker information. Det bör tilläggas att det ingår relativt få unga personer i undersökningen. Deras vana av att söka information på till exempel internet är generellt sett större äldre personers [7]. 4. Om det fanns en patientförening för parodontit, vad tycker du skulle vara föreningens viktigaste uppgifter i allmänhet? Den viktigaste uppgiften anses vara Bidra till ökad forskning om sjukdomen (44 %). Näst högst prioriterat var alternativet Tillvarata gruppens intressen genom att påverka politiker och beslutsfattare. Parodontitpatienternas uppfattning om vad en patientförening för parodontit skulle arbeta för skiljer sig alltså markant från svaren på samma fråga i de två övriga enkätundersökningarna. 5. Nämn tre konkreta saker som en patientförening i parodontit skulle kunna arbeta för. (Öppen fråga) Högsta svarsfrekvensen finns inom kategorierna Tillvarata gruppens intressen genom att påverka politiker och beslutsfattare, Bidra till ökad forskning om sjukdomen och Informera allmänheten om sjukdomen. Av svaren inom kategorin Tillvarata grup- pens intressen genom att påverka politiker och beslutsfattare rörde 46 procent åsikter om att få parodontit erkänd som sjukdom inom den allmänna sjukförsäkringen. 6. Skulle du själv gå med i en sådan förening? 14 procent svarar ja, 59 kanske och 27 procent nej. Det får anses vara en hög andel av de svarande som är positiva till att gå med i en eventuell organisation. I Sverige är cirka 10 procent av befolkningen drabbad av svår parodontit. Om endast några få procent av de som drabbas av svår parodontit skulle gå med i en patientorganisation skulle denna organisation ändå tillhöra de större i landet. DISKUSSION Patient-/handikapporganisationer finns för en rad olika handikapp. Det är stora organisationer som företräder medlemmar med folksjukdomar som diabetes och psoriasis, men också små organisationer som var medlemmar har mindre kända handikapp. Målen för organisationerna varierar och som framgår av studien kan dessa mål även variera på olika plan inom organisationerna. Sellerberg är en av få svenska forskare som har studerat handikapporganisationernas föränderliga roll i det svenska samhället [8, 9]. Hon skiljer mellan inåtvända identitetsskapande och utåtvända mobiliserande organisationer. De inåtvända identitetsskapande föreningarna är sällskapsföreningar där det sociala umgänget i sig är syftet. De utåtvända föreningarna är mer socialpolitiskt aktiva. Om detta skriver Sellerberg: Dagens handikapporganisationer skall sålunda fylla två mycket olika uppgifter. För det första fylla behovet för den som är handikappad eller sjuk att träffa andra i samma situation och att prata om sina problem. Den andra uppgiften är mycket annorlunda. Den avser behovet att representera och synliggöra handikappet i skilda maktsammanhang. Dagens organisationer måste fylla båda dessa uppgifter. Det kan knappast vara lätt. Under studiens gång har det dessutom noterats att detta är ett känsligt område. Vissa ordförande i handikapporganisationer har reagerat negativt på terminologin i enkäterna. Man menar bland annat att begrepp som drabbad och sjukdom beskriver medlemmarna felaktigt. En av de större handikapporganisationerna meddelade att man av olika skäl avstod från att delta i studien. Detta tolkas som att enkäten ställde vissa obekväma frågor vad gäller prioritering av frågor på lednings- respektive medlemsnivå. Det har tidigare påtalats att det inte är studiens uppgift att bidra till att bilda en handikapporganisation. Initiativet till detta måste komma från medlemmarna själva. Ur professionens perspektiv skulle dock en TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 98 NR

5 handikapporganisation för parodontit kunna driva ett flertal frågor, inte minst sådana som rör behandlingskostnader och ersättningsregler. Flertalet parodontitpatienter ser en orättvisa i det faktum att behandling av infektionssjukdomen parodontit och handikappande tandförluster är mycket kostsam i förhållande till andra medicinska behandlingar. KONKLUSION Den viktigaste frågan för ordförandena i handikapporganisationer är i dag att tillvarata medlemmarnas intressen genom att påverka politiker och beslutsfattare. Det viktigaste skälet till att bilda handikapporganisationerna var, enligt de tillfrågade ordförandena, ursprungligen att skapa ett forum för kontakt med andra i samma situation, samt att förse medlemmarna med information om sjukdomen/tillståndet. På medlemsnivå är dessa två skäl fortfarande de viktigaste. Hälften av de patienter som behandlas på en specialistklinik för parodontologi känner ett behov av att veta mer om parodontit. Patienterna söker själva denna information i liten grad. Fanns det en handikapporganisation för parodontit skulle 14 procent av patienterna gå med i denna medan 59 procent skulle överväga att göra det. ENGLISH SUMMARY Patient organisation for periodontitis a good idea? Tandläkartidningen 2006; 98 (9): 54 8 In recent years, the role of patient organisations in influencing public opinion has become increasingly important. This activity has also developed to include financing of research and contacts with the pharmaceutical industry. The question arises as to whether organisations have undergone a change in their aims, and if so, is this change rooted also on a membership level? Currently, no patient organisation exists for the large number of diseases that affect the oral cavity? Are they not needed, or has dental care missed something? This study has been devised to survey the changing role of the patient organisations and to highlight this in relation to dental care. The study consists of three questionnaires: Questionnaire 1, which was sent to the chairpersons of 60 disability organisations, Questionnaire 2, to 60 members of the National Association for Gastrointestinal Disorders (Riksförbundet för mag- och tarmsjuka), and Questionnaire 3, to 60 patients who were being treated for periodontitis at a specialist clinic. The results convincingly showed that the most important task according to chairpersons in organisations was to safeguard the interests of members by influencing politicians/decision makers. According to Questionnaire 1, the most important reasons for the initial establishment of organisations was to be a forum for contact with other patients, and to provide information to members about the illness/condition. The aims at the management level have changed over time. According to Questionnaire 2, on a membership level, these were still the most important reasons. Questionnaire 3 showed that half of all patients treated for periodontitis at a specialist clinic wanted to know more about periodontal disease itself and to a small extent the patients in this study looked for this information themselves. The study further showed that if there was a patient support organisation for periodontal disease, 14% would join and 59% would take it into consideration. REFERENSER 1. Bengtsson A-L Patienterna förenar sig med industrin. Dagens Medicin 12, Nilsson I. Patientföreningen viktig för industrin. Läkemedelsvärlden/Apotekarsocieteten 2000; 11: Statens offentliga utredningar SOU: 2003: 53 Dentala material och hälsa. 4. Regeringens proposition 2001/02: SOU 2000:38. Forskarantologi Välfärd, vård och omsorg. 6. Socialstyrelsen, Handikappreformen. Slutrapport 1997:4. Stockholm: Socialstyrelsen. 7. Garpenby P, Husberg M (Hälsoinformation i dag och i morgon) CMT rapport 2000:3. Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi. ISSN Sellerberg AM Handikapp och organisering en sociologisk tolkning. Lund university: Research reports, Department of Sociology. 9. Sellerberg AM En helt ny situation? Om handikapporganisationer i Sverige, i Tideman. M. (red.), Handikapp synsätt principer perspektiv. Landskrona: Johansson & Skyttman Förlag. Vetenskap fritt på nätet 58 TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 98 NR

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr Klassificering av allvarlig kronisk parodontit: En jämförelse av fem olika klassificeringar utifrån prevalensen av allvarlig kronisk parodontit i en population från Kalmar län Maria Fransson Handledare:

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES

ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del Bilag 32 Offentligt 27 October 2015 Our ref. 2015:1764 ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES 1. How many governmental jobs

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Mars februari Medborgarpanel 8. Tillgång till din patientjournal på internet

Mars februari Medborgarpanel 8. Tillgång till din patientjournal på internet Mars 2014 10 23 februari 2014 Medborgarpanel 8 Tillgång till din patientjournal på internet Inledning Hösten 2011 startade Landstinget Kronoberg en medborgarpanel. I panelen kan alla som är 15 år eller

Läs mer

Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: dag.strom@vardanalys.se Tack för hjälpen!

Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: dag.strom@vardanalys.se Tack för hjälpen! 1. Förstasida Enkät till ledning i patient- och brukarorganisationer När du fyller i enkäten - Dina svar sparas för varje sida du fyllt i genom att du klickar på knappen "Nästa" som tar dig till nästa

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Enkätundersökning Almedalen 2013-06-25

Enkätundersökning Almedalen 2013-06-25 Enkätundersökning Almedalen 2013-06-25 Innehåll Bakgrund Om undersökningen Om respondenterna Resultat Införande av nya läkemedel Klinisk prövning Sammanfattning Bakgrund Om undersökningen Om undersökningen

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Evidensgrader för slutsatser

Evidensgrader för slutsatser Bilaga 4 Evidensgrader för slutsatser Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Om flera stora studier, från olika centra och med en för frågan lämplig design och högt bevisvärde, givit samma resultat

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Medicinsk riskbedömning med hjälp av ASA-klassificering

Medicinsk riskbedömning med hjälp av ASA-klassificering Larsson et al Accepterad för publicering den 3 mars 2000 Medicinsk riskbedömning med hjälp av ASA-klassificering Bengt Larsson, Nils Bäckman och Anna-Karin Holm I en tidigare publicerad studie undersöktes

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Att leva med knappa ekonomiska resurser

Att leva med knappa ekonomiska resurser Att leva med knappa ekonomiska resurser Anneli Marttila och Bo Burström Under 1990-talet blev långvarigt biståndstagande alltmer vanligt. För att studera människors erfarenheter av hur det är att leva

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-28 BESLUT Norges Bank FI Dnr 14-466 Bankplassen 2 P.O. Box 1179 Sentrum 107 Oslo Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Enkät medlemmar i patient- och funktionshinderorganisationer

Enkät medlemmar i patient- och funktionshinderorganisationer 1(5) Enkät medlemmar i patient- och funktionshinderorganisationer 20150227 1. Ålder? - Rullista år 2. Kön? Man kvinna Vill inte definiera 3. Vilken är din högsta avslutade utbildning? Grundskola Gymnasium

Läs mer

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland Samhällsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet marika.wenemark@liu.se

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Appendix 1. Swedish translation of the Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI)

Appendix 1. Swedish translation of the Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) Appendix 1. Swedish translation of the Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) Questionnaire 1. Hur ofta har du de senaste två veckorna haft buksmärtor? 2. Hur ofta har du under de senaste två veckorna

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman EPIPAIN Den vidunderliga generaliserade smärtan Stefan Bergman 1993 läste jag en ar/kel The prevalence of chronic widespread pain in the general popula5on Cro7 P, Rigby AS, Boswell R, Schollum J, Silman

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande den offentliga sektorn Per Juth mars,2002 En första analys av enkäten om sjuksköterskors inställning till privat respektive offentlig sektor Inledning

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Arbetsplatsträff 8 mars 2011

Arbetsplatsträff 8 mars 2011 Arbetsplatsträff 8 mars 2011 1. Vetenskapsrådets utvärdering. 2. Rapport från rekryteringsgruppen för matematisk statistik. 3. Pågående rekryteringar. 4. Procentsatser för stödverksamhet. 5. Ny studierektor

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron?

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Magnus Lindwall, Cecilia Fagerström 2, Anne Ingeborg Berg, Mikael Rennemark 2 ADA-Gero, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet 2 Sektionen

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION Ipsos globala undersökning visar vad som oroar medborgare i 24 länder, om de anser att utvecklingen är på väg åt rätt håll och hur nöjda de är med utvecklingen där de bor. Global Worries, Direction, Satisfaction

Läs mer

Maj Mars 2012 Medborgarpanel 2. - behandling via Internet

Maj Mars 2012 Medborgarpanel 2. - behandling via Internet Maj 2012 Mars 2012 Medborgarpanel 2 - behandling via Internet Medborgarpanel 2 - mars 2012 behandling via Internet Varför är det här ett aktuellt område? Internet skapar nya möjligheter för behandling

Läs mer

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007 Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Läkarbesöken i Sverige fördelas inte efter behov Fig. 5: Horizontal inequity (HI) indices for the annual mean number

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Svenska EpilepsiSällskapet. llskapet. RIKTLINJER för HANDLÄGGNING och BEHANDLING av EPILEPSI

Svenska EpilepsiSällskapet. llskapet. RIKTLINJER för HANDLÄGGNING och BEHANDLING av EPILEPSI Svenska EpilepsiSällskapet llskapet RIKTLINJER för HANDLÄGGNING och BEHANDLING av EPILEPSI 2010 November Beslut vid SES årsmötet i Umeå 2011 Januari SES styrelse inbjuder en arbetsgrupp med uppgift att

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Spel- och dataspelsberoende

Spel- och dataspelsberoende Spel- och dataspelsberoende ANDERS HÅKANSSON, LEG LÄKARE, PROFESSOR. BEROENDECENTRUM MALMÖ. LUNDS UNIVERSITET. Förekomst av spelberoende och spelproblem Någonsin spelat: 60-90% i västvärlden Sverige spelberoende

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2016-06-29 B E S L U T A FI Dnr 16-3010 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild avgift enligt

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2016-11-21 B E S L U T Danske Bank A/S Verkställande direktören Holmens kanal 2-12 DK-1092 Köpenhamn DENMARK FI Dnr 16-9127 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Framtidens tandläkare. En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare

Framtidens tandläkare. En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare Framtidens tandläkare En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare Inledning Sveriges Tandläkarförbund genomförde under våren 2016 en enkätundersökning som omfattar tandläkare som

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd

Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd Publicerad: 2014-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Johansson, G. Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation)

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Published in: Presentationer från konferensen den 3 maj 2012 Publicerad: 2012-01-01 Link to publication Citation for published

Läs mer

Tandläkarutbildningen får gott betyg

Tandläkarutbildningen får gott betyg VETENSKAP & KLINIK Tandläkarutbildningen får gott betyg Monica Sandström tdl, folktandvården, Ed Mahbubeh Sarafraz stud, Institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Ted Lundgren

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella 2015-04-15 BESLUT Franklin Templeton Investments Corp. FI Dnr 15-1668 5000 Yonge Street Suite 900 Toronto, Ontario M2N 0A7 Kanada Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Bakgrund 10/16/2014 TANDVÅRD SOM EN DEL AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRD HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSLAGEN OCH TANDVÅRDSLAGEN

Bakgrund 10/16/2014 TANDVÅRD SOM EN DEL AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRD HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSLAGEN OCH TANDVÅRDSLAGEN TANDVÅRD SOM EN DEL AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRD HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSLAGEN OCH TANDVÅRDSLAGEN Svensk samhällsodontologisk förening 15-16 oktober 2014 Ingegerd Mejàre Varför har vi två separata lagar? Spelar det

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Madeleine du Toit bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola E-post: madeleine.du. toit@mah.se Helena Rydberg bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16. Veckan som gått V 4 APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00 Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00 APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.00 Vargen Hej igen och dags igen för en ny sammanfattning över vår

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik Stephan Rapp Högskolan för lärande och kommunikation Gränsöverskridande 3. Skolpraktik 1. Lärarutbildning

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2014-04-16 BESLUT Carlson Inc. FI Dnr 14-146 att. William A. Van Brunt 701 Carlson Parkway 55305 Minnetonka, Minnesota USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Medicin till u-länder. Lidgard, Hans Henrik. Unpublished: Link to publication

Medicin till u-länder. Lidgard, Hans Henrik. Unpublished: Link to publication Medicin till u-länder Lidgard, Hans Henrik Unpublished: 2005-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Lidgard, H. H. (2005). Medicin till u-länder. Artikel presenterad vid Anförande

Läs mer

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Kvalitativa data Helene Johansson, Epidemiologi & global hälsa, Umeå universitet FoU-Välfärd, Region Västerbotten

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT Grandeur Peak Global Advisors, LLC FI Dnr 14-15532 136 South Main Street, Suite 720 Salt Lake City, UT 84101 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Ett utvecklingsperspektiv, ett forskningsperspektiv.

Ett utvecklingsperspektiv, ett forskningsperspektiv. Mun-H-Centers Fokusdag 4 december 2008 Ett utvecklingsperspektiv, ett forskningsperspektiv. Gunilla Nordenram Leg. Tandläkare, docent Karolinska Institutet Odontologiska institutionen Huddinge gunilla.nordenram@ki.se

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING Nu ett nytt kompetenskrav! Parul Sharma Head of CSR Compliance, Advokatfirman Vinge Leverantörsled; inköp och upphandling Nu ett nytt kompetenskrav! Miljö Mänskliga

Läs mer

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård 2012-06-18 Resultat av enkät till äldre våren 2012 Pensionärer om sin munhälsa och tandvård Sammanfattning Det är vanligt eller ganska vanligt att äldre har problem med mun och tänder. Det upplever 4 av

Läs mer

Drivers of Climate Change? Political and Economic Explanations of Greenhouse Gas Emissions

Drivers of Climate Change? Political and Economic Explanations of Greenhouse Gas Emissions Drivers of Climate Change? Political and Economic Explanations of Greenhouse Gas Emissions Ole Martin Lægreid Göteborg Studies in Politics 151 2017 DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE 1 Distribution: Ole Martin

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier Studiedesign eller, hur vet vi egentligen det vi vet? MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? Disposition Bakgrund Experiment Observationsstudier Studiedesign Experiment Observationsstudier

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer