Patientorganisation för parodontit en god idé?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientorganisation för parodontit en god idé?"

Transkript

1 Patientorganisation för parodontit en god idé? SAMMANFATTAT Initiativet till att starta en patientorganisation måste komma från medlemmarna själva men ur professionens perspektiv skulle en patientorganisation för parodontit kunna driva viktiga frågor. I den här studien skickades en enkät till ordföranden och medlemmar i 60 olika handikapporganisationer. Resultatet visar bland annat att organisationerna lägger ökad tyngdpunkt på opinionsbildning och att frågor om prioriteringar på lednings- respektive medlemsnivå var obekväma. Referentgranskad Accepterad för publicering 2 mars 2006 Leg tandläkare, Malmö högskola, odontologiska fakulteten E-post: claes. Parodontit med åtföljande tandförluster är i högsta grad ett handikapp. Sjukdomen medför stora försämringar i livskvalitet och avsevärda behandlingskostnader för patienten. I Sverige finns det cirka 200 patientorganisationer eller handikapporganisationer. Deras roll har traditionellt varit att på olika sätt samarbeta med vården via information och behandlingsprogram med mera. Man har också tillvaratagit medlemmarnas intressen genom att utgöra ett forum för andra i samma situation. På senare tid förefaller organisationerna ha fått en allt större roll i skilda maktsammanhang. Förutom att vara remissinstans vid olika utredningar, har verksamheten utvecklats till att innefatta lobbyverksamhet, finansiering av forskning och samarbete med läkemedelsindustrin när det gäller att utveckla och marknadsföra nya läkemedel [1, 2]. Även inom tandvården har patienternas generella inflytande ökat. I utredningen Dentala material och hälsa från 2003 var patienternas företrädare, Tandvårdsskadeförbundet, representerat som remissinstans [3] medan professionens företrädare, Sveriges Tandläkarförbund, inte var representerat. Ett annat exempel är den så kallade 65+reformen som av många anses vara en politisk eftergift för viktiga väljargrupper [4]. För de stora folksjukdomar som drabbar munhålan finns ingen patientorganisation. Behövs de inte, eller har tandvården missat något? Detta arbete har inte för avsikt att besvara frågan, men väl bistå tandvården med fakta kring organisationerna. För de flesta är termen patientförening den mest kända och använda. När man studerar ämnet stöter man dock på olika begrepp, främst patientorganisation eller patientförening och handikapporganisation. Att hitta en gemensam terminologi för de organisationer som studeras är svårt. I Statens offentliga utredningar talar man generellt om handikapporganisationer, vilket förefaller vara den politiskt korrekta termen [5]. Denna term används fortsättningsvis i artikeln, förutom i redovisningen av enkäterna där termen patientförening användes i originaltexten. SYFTE Syftet var att kartlägga handikapporganisationernas verksamhet och belysa den i relation till tandvården. Studien inkluderar tre enkäter. Enkät 1 skickades till ordföranden i etablerade handikapporganisationer. Enkät 2 skickades till medlemmar i en etablerad handikapporganisation. Enkät 3 skickades till patienter som behandlats för parodontit på specialistkliniken, Odontologiska institutionen i Huddinge. Syftet med enkät 1 och 2 var att kartlägga organisationernas verksamhet, om den har förändrats över tiden samt om det finns skillnader på lednings- respektive medlemsnivå. Vissa frågor i enkät 1 och 2 är därför identiskt formulerade. Enkät 3 syftade till att kartlägga parodontitpatienters behov av information, hur de söker information samt om en handikapporganisation skulle tillföra denna patientgrupp något som saknas i dag. Vissa av frågorna från enkät 1 och 2 återfinns även i enkät TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 98 NR

2 Patientorganisationer Syftet var inte att starta en handikapporganisation för parodontit. Ett sådant initiativ måste komma från patienterna själva och får av trovärdighetsskäl inte blandas ihop med professionen. MATERIAL OCH METOD Enkät 1 Enkäten riktade sig till riksordförande i 60 handikapporganisationer. Organisationerna valdes ut bland förteckningar över landets handikapporganisationer. Stora och väletablerade organisationer valdes framför små och nystartade eftersom enkäterna innehöll frågor om organisationens utveckling över tiden samt attityder bland medlemmarna. Organisationernas koppling och släktskap till tandvård användes också som urvalskriterium. Det innebar att mindre föreningar som till exempel Svenska Dysfagiförbundet och Riksföreningen Sjögrens syndrom valdes framför organisationer med ringa koppling till odontologi. Med stora föreningar avses föreningar med flera tusen medlemmar, medan mindre kan ha några hundra medlemmar. Enkät 2 Enkäten riktade sig till medlemmar utan styrelse/förtroendeuppdrag i en väletablerad handikapporganisation. Riksförbundet mag-tarmsjuka har tidigare visat intresse för ett samarbete med tandvården och det var därför naturligt att samarbeta med organisationen i studien. Förbundet har cirka medlemmar varav två tredjedelar är kvinnor. Enkäten skickades till 60 medlemmar, hälften kvinnor och hälften män. Ett slumpmässigt urval gjordes av organisationens kansli eftersom man inte lämnar ut medlemsregister till utomstående. Enkäten skickades till medlemmar bosatta över hela landet och som representerade olika diagnoser inom förbundet. Enkät 3 Enkäten skickades till 60 patienter som behandlats eller behandlas för parodontit vid specialistkliniken i Huddinge. Urvalet skedde godtyckligt men med avsikt till att uppnå en jämn köns- och åldersfördelning (30 män och 30 kvinnor; medelålder 58 år). Patienterna skulle ha fått behandling under minst sex månader. Patienter som avslutat sin behandling för mer än två år sedan uteslöts, liksom patienter som inte talade svenska. Bortfallsanalys är inte utförd i någon av enkäterna. RESULTAT Enkäterna innehöll en kombination av slutna och öppna frågor, det vill säga; vissa frågor var utformade med givna svarsalternativ medan andra besvarades i fritext. Enkät 1 Enkäten besvarades av 42 organisationer, vilket ger svarsfrekvensen 70 procent. 1. Vilka var de främsta skälen att bilda patientföreningen ursprungligen? Rangordna alternativen A F, där A är det främsta alternativet. A. Ge information till medlemmarna om sjukdomen/tillståndet. B. Vara ett forum för kontakt med andra drabbade. C. Bidra till ökad forskning om sjukdomen/ tillståndet. D. Tillvarata gruppens intressen genom att påverka politiker och beslutsfattare. E. Informera allmänheten om sjukdomen/ tillståndet. F. Ge information till medlemmarna om rättigheter och stöd. De två viktigaste skälen var B) Vara ett forum för kontakt med andra drabbade samt A) Ge information till medlemmarna om sjukdomen/tillståndet. 46 procent av organisationerna uppger alternativ B som det viktigaste. Den minst viktiga orsaken var E) Informera allmänheten om sjukdomen/tillståndet. Alternativet D) Tillvarata gruppens intressen genom att påverka politiker och beslutsfat- ILLUSTRATION: ROBERT HILMERSSON Fanns det en handikapporganisation för parodontit skulle 14 procent av patienterna gå med medan 59 procent skulle överväga att göra det. TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 98 NR

3 »Ur professionens perspektiv skulle dock en handikapporganisation för parodontit kunna driva ett flertal frågor, inte minst sådana som rör behandlingskostnader och ersättningsregler.«tare får en mellanposition i prioritetsordning. 19 procent av organisationerna uppger detta som det viktigaste skälet att bilda organisationen ursprungligen. 2. Vad tycker du är patientföreningens viktigaste uppgifter i dag? Den i särklass viktigaste uppgiften är D) Tillvarata gruppens intressen genom att påverka politiker och beslutsfattare. Hela 57 procent valde det alternativet. Alternativ B) Vara ett forum för kontakt med andra drabbade anses vara den näst viktigaste uppgiften. Alternativen E) Informera allmänheten om sjukdomen/tillståndet samt C) Bidra till ökad forskning om sjukdomen/tillståndet är lågt prioriterade uppgifter både i fråga 1 och 2. Svaren i fråga 1 och 2 stöder det inledande resonemanget om en förskjutning i prioritetsordning inom organisationerna. Opinionsbildning har blivit den viktigaste uppgiften sett ur ett ledningsperspektiv. 3. Vilka frågor väcker starkast engagemang hos medlemmarna? Svaren på denna fråga liknar i hög utsträckning svaren i fråga I vilken grad tycker du att politiker och beslutsfattare tar hänsyn till vad patientföreningen tycker? 65 procent svarar ganska lite eller ingenting, medan 35 procent svarar ganska mycket. Ingen organisation svarar mycket. Svaren är påfallande negativa, vilket är förvånande med tanke på att handikappolitiken ska bedrivas i samarbete med handikapporganisationerna enligt riksdag och regering [6]. 5. Hur tycker du kontakten fungerar mellan läkare/vårdgivare och patientföreningen? 75 procent svarar bra eller mycket bra, medan 25 procent svarar mindre bra eller dåligt. Svaren här är påfallande positiva. Generellt kan man alltså se en positivare attityd till vården än till det politiska etablissemanget, vilket också stöder bilden av organisationerna som opinionsbildare. 6. Tandlossning (parodontit) är en utbredd folksjukdom som drabbar befolkningen i alla åldrar. Det finns ingen patientförening för parodontit. Om det skulle finnas en patientförening, vilka uppgifter tror du skulle vara föreningens främsta? Viktigaste uppgiften anses vara A) Ge information till medlemmarna om sjukdomen (53 %). Alternativ D) Tillvarata gruppens intressen genom att påverka politiker och beslutsfattare angavs i fråga 2 som den viktigaste uppgiften för patientorganisationer i dag (57 %). På frågan om vad den främsta uppgiften för en patientförening i parodontit skulle vara anger endast 23 procent att detta skulle vara den viktigaste uppgiften. Skillnaden i svaren är svår att tolka. Det kan indikera att man anser att tandvård redan är ett politiskt högt prioriterat område. Det kan också tolkas som att man tycker att informationen om parodontit är eftersatt. Några förbundsordförande ifrågasätter syftet med att bilda en patientförening vilket är besynnerligt med tanke på det handikapp sjukdomen innebär för den enskilde individen. Enkät 2 Enkäten besvarades av 30 personer, vilket ger svarsfrekvensen 50 procent. 1. Varför är du med i patientföreningen? Det i särklass viktigaste skälet är För att få mer information om sjukdomen. 70 procent uppger detta alternativ som det viktigaste. Övriga svarsalternativ fördelar sig relativt jämnt. Det föreligger således en påtaglig skillnad mellan de mål ledningen har för verksamheten och de syften medlemmarna har med sitt medlemskap. 2. I vilken grad tycker du att politiker och beslutsfattare tar hänsyn till vad patientföreningen tycker? 67 procent svarar ganska lite eller ingenting, medan 18 procent svarar ganska mycket. Ingen person svarar mycket. 15 procent svarar vet ej. I ordförandeenkäten var motsvarande svar påfallande negativa och i medlemsenkäten än mer negativa. Man kan här spekulera i ett visst ointresse och uppgivenhet bland medlemmarna när det gäller föreningarnas roll som opinionsbildare. 3. Hur tycker du kontakten fungerar mellan läkare/vårdgivare och patientföreningen? 48 procent svarar bra eller mycket bra, medan 33 procent svarar dåligt eller mycket dåligt. 19 procent svarar vet ej. Även i medlemsenkäten är man mer positiv till kontakten med vården än med politiker/beslutsfattare, även om man på medlemsnivå är mer negativ till vården än på ledningsnivå. 4. Tandlossning (parodontit) är en utbredd folksjukdom som drabbar befolkningen i alla åldrar. Det finns ingen patientförening för parodontit. Om det skulle finnas en patientförening, vilka uppgifter tror du skulle vara de främsta? Den viktigaste uppgiften anses vara A) Ge information till medlemmarna om sjukdomen/till- 56 TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 98 NR

4 Patientorganisationer ståndet (60 %) medan den minst viktiga uppgiften anses vara E) Informera allmänheten om sjukdomen/tillståndet. Denna fråga har högst samstämmighet i svaren med ordförandeenkäten. Enkät 3 Enkäten besvarades av 52 personer, vilket ger svarsfrekvensen 87 procent. 1. Tycker du att du får tillräcklig information om parodontit (tandlossning) av din tandläkare? 69 procent svarar ja, 31 procent nej. Nästan en tredjedel svarar alltså nej trots att behandling mot parodontit i hög grad bygger på att patienten informeras om och förstår sitt sjukdomstillstånd. 2. Känner du ett behov att veta mer om parodontit? 50 procent svarar ja och 50 procent svarar nej. Svaren understryker ytterligare att en stor del av patienterna inte fått sitt informationsbehov tillgodosett trots behandling på specialistklinik. 3. Brukar du söka information om parodontit eller tandvård på annat håll än hos din tandläkare, till exempel på internet? 85 procent svarar aldrig eller sällan medan 15 procent svarar ibland eller ofta. Trots att 50 procent av patienterna känner ett större behov av att veta mer om parodontit är det bara 15 procent som aktivt söker information. Det bör tilläggas att det ingår relativt få unga personer i undersökningen. Deras vana av att söka information på till exempel internet är generellt sett större äldre personers [7]. 4. Om det fanns en patientförening för parodontit, vad tycker du skulle vara föreningens viktigaste uppgifter i allmänhet? Den viktigaste uppgiften anses vara Bidra till ökad forskning om sjukdomen (44 %). Näst högst prioriterat var alternativet Tillvarata gruppens intressen genom att påverka politiker och beslutsfattare. Parodontitpatienternas uppfattning om vad en patientförening för parodontit skulle arbeta för skiljer sig alltså markant från svaren på samma fråga i de två övriga enkätundersökningarna. 5. Nämn tre konkreta saker som en patientförening i parodontit skulle kunna arbeta för. (Öppen fråga) Högsta svarsfrekvensen finns inom kategorierna Tillvarata gruppens intressen genom att påverka politiker och beslutsfattare, Bidra till ökad forskning om sjukdomen och Informera allmänheten om sjukdomen. Av svaren inom kategorin Tillvarata grup- pens intressen genom att påverka politiker och beslutsfattare rörde 46 procent åsikter om att få parodontit erkänd som sjukdom inom den allmänna sjukförsäkringen. 6. Skulle du själv gå med i en sådan förening? 14 procent svarar ja, 59 kanske och 27 procent nej. Det får anses vara en hög andel av de svarande som är positiva till att gå med i en eventuell organisation. I Sverige är cirka 10 procent av befolkningen drabbad av svår parodontit. Om endast några få procent av de som drabbas av svår parodontit skulle gå med i en patientorganisation skulle denna organisation ändå tillhöra de större i landet. DISKUSSION Patient-/handikapporganisationer finns för en rad olika handikapp. Det är stora organisationer som företräder medlemmar med folksjukdomar som diabetes och psoriasis, men också små organisationer som var medlemmar har mindre kända handikapp. Målen för organisationerna varierar och som framgår av studien kan dessa mål även variera på olika plan inom organisationerna. Sellerberg är en av få svenska forskare som har studerat handikapporganisationernas föränderliga roll i det svenska samhället [8, 9]. Hon skiljer mellan inåtvända identitetsskapande och utåtvända mobiliserande organisationer. De inåtvända identitetsskapande föreningarna är sällskapsföreningar där det sociala umgänget i sig är syftet. De utåtvända föreningarna är mer socialpolitiskt aktiva. Om detta skriver Sellerberg: Dagens handikapporganisationer skall sålunda fylla två mycket olika uppgifter. För det första fylla behovet för den som är handikappad eller sjuk att träffa andra i samma situation och att prata om sina problem. Den andra uppgiften är mycket annorlunda. Den avser behovet att representera och synliggöra handikappet i skilda maktsammanhang. Dagens organisationer måste fylla båda dessa uppgifter. Det kan knappast vara lätt. Under studiens gång har det dessutom noterats att detta är ett känsligt område. Vissa ordförande i handikapporganisationer har reagerat negativt på terminologin i enkäterna. Man menar bland annat att begrepp som drabbad och sjukdom beskriver medlemmarna felaktigt. En av de större handikapporganisationerna meddelade att man av olika skäl avstod från att delta i studien. Detta tolkas som att enkäten ställde vissa obekväma frågor vad gäller prioritering av frågor på lednings- respektive medlemsnivå. Det har tidigare påtalats att det inte är studiens uppgift att bidra till att bilda en handikapporganisation. Initiativet till detta måste komma från medlemmarna själva. Ur professionens perspektiv skulle dock en TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 98 NR

5 handikapporganisation för parodontit kunna driva ett flertal frågor, inte minst sådana som rör behandlingskostnader och ersättningsregler. Flertalet parodontitpatienter ser en orättvisa i det faktum att behandling av infektionssjukdomen parodontit och handikappande tandförluster är mycket kostsam i förhållande till andra medicinska behandlingar. KONKLUSION Den viktigaste frågan för ordförandena i handikapporganisationer är i dag att tillvarata medlemmarnas intressen genom att påverka politiker och beslutsfattare. Det viktigaste skälet till att bilda handikapporganisationerna var, enligt de tillfrågade ordförandena, ursprungligen att skapa ett forum för kontakt med andra i samma situation, samt att förse medlemmarna med information om sjukdomen/tillståndet. På medlemsnivå är dessa två skäl fortfarande de viktigaste. Hälften av de patienter som behandlas på en specialistklinik för parodontologi känner ett behov av att veta mer om parodontit. Patienterna söker själva denna information i liten grad. Fanns det en handikapporganisation för parodontit skulle 14 procent av patienterna gå med i denna medan 59 procent skulle överväga att göra det. ENGLISH SUMMARY Patient organisation for periodontitis a good idea? Tandläkartidningen 2006; 98 (9): 54 8 In recent years, the role of patient organisations in influencing public opinion has become increasingly important. This activity has also developed to include financing of research and contacts with the pharmaceutical industry. The question arises as to whether organisations have undergone a change in their aims, and if so, is this change rooted also on a membership level? Currently, no patient organisation exists for the large number of diseases that affect the oral cavity? Are they not needed, or has dental care missed something? This study has been devised to survey the changing role of the patient organisations and to highlight this in relation to dental care. The study consists of three questionnaires: Questionnaire 1, which was sent to the chairpersons of 60 disability organisations, Questionnaire 2, to 60 members of the National Association for Gastrointestinal Disorders (Riksförbundet för mag- och tarmsjuka), and Questionnaire 3, to 60 patients who were being treated for periodontitis at a specialist clinic. The results convincingly showed that the most important task according to chairpersons in organisations was to safeguard the interests of members by influencing politicians/decision makers. According to Questionnaire 1, the most important reasons for the initial establishment of organisations was to be a forum for contact with other patients, and to provide information to members about the illness/condition. The aims at the management level have changed over time. According to Questionnaire 2, on a membership level, these were still the most important reasons. Questionnaire 3 showed that half of all patients treated for periodontitis at a specialist clinic wanted to know more about periodontal disease itself and to a small extent the patients in this study looked for this information themselves. The study further showed that if there was a patient support organisation for periodontal disease, 14% would join and 59% would take it into consideration. REFERENSER 1. Bengtsson A-L Patienterna förenar sig med industrin. Dagens Medicin 12, Nilsson I. Patientföreningen viktig för industrin. Läkemedelsvärlden/Apotekarsocieteten 2000; 11: Statens offentliga utredningar SOU: 2003: 53 Dentala material och hälsa. 4. Regeringens proposition 2001/02: SOU 2000:38. Forskarantologi Välfärd, vård och omsorg. 6. Socialstyrelsen, Handikappreformen. Slutrapport 1997:4. Stockholm: Socialstyrelsen. 7. Garpenby P, Husberg M (Hälsoinformation i dag och i morgon) CMT rapport 2000:3. Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi. ISSN Sellerberg AM Handikapp och organisering en sociologisk tolkning. Lund university: Research reports, Department of Sociology. 9. Sellerberg AM En helt ny situation? Om handikapporganisationer i Sverige, i Tideman. M. (red.), Handikapp synsätt principer perspektiv. Landskrona: Johansson & Skyttman Förlag. Vetenskap fritt på nätet 58 TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 98 NR

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland Samhällsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet marika.wenemark@liu.se

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Tandläkarutbildningen får gott betyg

Tandläkarutbildningen får gott betyg VETENSKAP & KLINIK Tandläkarutbildningen får gott betyg Monica Sandström tdl, folktandvården, Ed Mahbubeh Sarafraz stud, Institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Ted Lundgren

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: dag.strom@vardanalys.se Tack för hjälpen!

Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: dag.strom@vardanalys.se Tack för hjälpen! 1. Förstasida Enkät till ledning i patient- och brukarorganisationer När du fyller i enkäten - Dina svar sparas för varje sida du fyllt i genom att du klickar på knappen "Nästa" som tar dig till nästa

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Madeleine du Toit bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola E-post: madeleine.du. toit@mah.se Helena Rydberg bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Folktandvården söker: Övertandläkare

Folktandvården söker: Övertandläkare Folktandvården söker: Övertandläkare Vi söker nu övertandläkare till Folktandvården Skåne i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Vi söker specialister till följande orter: Oral protetik, Helsingborg,

Läs mer

Företagens och förmedlarnas syn på tjänstepensionen

Företagens och förmedlarnas syn på tjänstepensionen Företagens och förmedlarnas syn på tjänstepensionen En kvantitativ undersökning bland stora och medelstora företag samt försäkringsförmedlare Juni och september 2014 Innehållsförteckning 1. Företagens

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Mats Anderberg 1 Mikael Dahlberg 2 1 Fil.dr. i socialt arbete. Institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 25.11.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2008, ingiven av Cédric Callens (luxemburgsk medborgare), om orättvis betalning

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Framtidens Tandläkare. En enkätundersökning genomförd av Sveriges Tandläkarförbund 2010

Framtidens Tandläkare. En enkätundersökning genomförd av Sveriges Tandläkarförbund 2010 Framtidens Tandläkare En enkätundersökning genomförd av Om undersökningen har för fjärde gången sedan 1 genomfört en enkätundersökning riktad till nylegitimerade tandläkare. Syftet med undersökningen är

Läs mer

Nationella riktlinjer för f tandvården

Nationella riktlinjer för f tandvården Nationella riktlinjer för f tandvården är det möjligt. Friskare tänder t till rimligare kostnader (SOU 2007:19) Socialstyrelsens regeringsuppdrag Utarbeta och uppdatera Nationella riktlinjer för God vård

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Motiverande Samtal - MI

Motiverande Samtal - MI Motiverande Samtal - MI Odontologiska fakulteten Malmö högskola 2012 Björn Axtelius*, Dan Ericson**, Sven Persson*** Prof vid Malmö högskola: *Samhällsodontologi, **Kariologi, ***Pedagogik Lärandemål tandläkarutbildningen

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder?

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Kalmar: Det stora flertalet är i allmänhet nöjda med sina tänder (79%) och sina tänders utseende (76%). En andel på 21% är inte nöjda med

Läs mer

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård 2012-06-18 Resultat av enkät till äldre våren 2012 Pensionärer om sin munhälsa och tandvård Sammanfattning Det är vanligt eller ganska vanligt att äldre har problem med mun och tänder. Det upplever 4 av

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Rapport Dnr 2006/1488 1(9) Maj 06 Avd för vård och omsorg Bertil Koch Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Uppföljning

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

FRISKTANDVÅRD. En ny betalningsmodell. Magnus Hakeberg. Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi

FRISKTANDVÅRD. En ny betalningsmodell. Magnus Hakeberg. Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi FRISKTANDVÅRD En ny betalningsmodell Magnus Hakeberg Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi Abonnemangstandvård -1991 Göteborg -1998 Värmland -2007 Västra Götalandsregionen -2009

Läs mer

Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se

Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se EXPRESS Extremely Preterm Infant Study in Sweden Samtliga levande födda barn < graviditetsvecka 27 Dödfödda graviditetsvecka 22+0 26+6 1 april 2004

Läs mer

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Vad säger socialstyrelsen Vad säger forskningen? Hur gör vi i praktiken? Known unknown As we know, There are known knowns. There are things we know we know. We

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård

I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård Region skånes policy 2008 2011! Vuxna fd asylsökande, så kallade gömda, får rätt till omedelbar vård och vård/ tandvård som inte kan anstå,

Läs mer

Translation of the Swedish version of the IPQ-R Pia Alsén, Eva Brink

Translation of the Swedish version of the IPQ-R Pia Alsén, Eva Brink Translation of the Swedish version of the IPQ-R Pia Alsén, Eva Brink 1. We each performed separate translations of the IPQ-R into Swedish. 2. We compared our translations, discussed the differences and

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Rekryteringsläget tredje kvartalet 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en lägesbeskrivning. Det innebär att

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Inventering av fordonspotential biogasdrift i Södermanland 610220 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. 1. Inledning Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under lång tid arbetat för att de stora bristerna i sjukförsäkringssystemet

Läs mer

När ändrar jag till en ny behandlingsform?

När ändrar jag till en ny behandlingsform? Varför använder vi i Göteborg sällan HDF? SVAR: I Göteborg använder vi nya tekniker och metoder om: Vi deltar/utför egen forskningsstudie för att utvärdera om tekniken är bättre och säkrare än redan etablerad

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Ulrika Ferm fil dr, logoped

Ulrika Ferm fil dr, logoped Ulrika Ferm fil dr, logoped Samtalsmatta som stöd för kommunikation vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom Kommunikation vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom Progressiva neurodegenerativa sjukdomar som

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Ojämställd och ojämlik förskrivning av biologiska läkemedel till patienter med psoriasis

Ojämställd och ojämlik förskrivning av biologiska läkemedel till patienter med psoriasis IMS Health Rapport 905692: Inequality study in usage of biological drugs for treatment of KORTA FAKTA: Ojämställd och ojämlik förskrivning av biologiska läkemedel till patienter med psoriasis Genomförd

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om läkarundersökning för arbete med joniserande strålning;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om läkarundersökning för arbete med joniserande strålning; SSI FS 1998:6 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om läkarundersökning för arbete med joniserande strålning; beslutade den 29 oktober 1998. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7 och

Läs mer

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2009:2. Barn eller inte? Resultat från en enkätundersökning om kvinnors och mäns inställning till barnafödande

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2009:2. Barn eller inte? Resultat från en enkätundersökning om kvinnors och mäns inställning till barnafödande DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2009:2 Barn eller inte? Resultat från en enkätundersökning om kvinnors och mäns inställning till barnafödande DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2009:2 Barn eller inte? Resultat från en enkätundersökning

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier Studiedesign eller, hur vet vi egentligen det vi vet? MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? Disposition Bakgrund Experiment Observationsstudier Studiedesign Experiment Observationsstudier

Läs mer

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Volvo Information Technology. Volvo Information Technology HåkanEnarson, 2004-01-13

Volvo Information Technology. Volvo Information Technology HåkanEnarson, 2004-01-13 1 !"#$%!&'(%!) %%%*!+ % %%%% 2 RUG 2003, alternativ till DB2 Connect? Nu nytt avtal på en rimligare nivå som ger oss flexibilitet Konsolidering av Mainframe till Göteborg Gateway maskiner med DB2 Connect

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014

STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014 STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014 Plats: SRATs kansli Stockholm Datum: 14-15 maj 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom Ordförande Ingela Jägestrand Mari Carlsson Anna Magnusson Monica Ringdahl Birgitta Jönsson

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25 Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning Den Nya Välfärden 15-05-25 Om undersökningen Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer