Laddade seminariedagar i Skövde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Laddade seminariedagar i Skövde"

Transkript

1 Laddade seminariedagar i Skövde Banskötselkonferensen i Skövde i slutet av september bjöd på tre laddade seminariedagar. Den som tagit sig till Billingehus på årets sista riktiga sommardagar fi ck lön för mödan. Från tidig morgon till sen eftermiddag gavs det spännande och viktig information i Lilla teatern i hotellets konferensavdelning. Mårten Wallberg, ordförande i Stockholms läns naturskyddsförening berättade om ett projekt tillsammans med fem golfklubbar i Stockholms län. Se artikel sidan 59. Anders Levin, försäkringskonsult på Svensk näringsliv, informerade om avtalen som gäller för anställda på golfanläggningar. Försäkringsskyddet kan ses som en pyramid med ett grundskydd i botten i form av det lagstadgade skyddet som gäller alla. Ovan på det kommer kompletterande försäkringar i form av kollektivavtalade och eventuella privata försäkringar. Företag inom privat sektor som omfattas av kollektivavtal har skyldighet att teckna följande försäkringar för sina anställda arbetare respektive tjänstemän. Mer information finns på fora.se gällande arbetarnas försäkringsskydd samt collectum.se gällande tjänstemännens försäkringsskydd. Maria Strandberg, miljöansvarig på SGF och Tryggve S Aamlid, på norska Bioforsk, presenterade färska forskningsresultat. Se artikel på följande sidor. SGF:s bankonsulenter tog alla upp ämnen inom sina respektive ansvarsområden. Peter Edman, som har ansvar för Göteborg, Bohuslän och Västergötland, berättade om hur man kan förenkla kontakterna med myndigheterna i miljöfrågor. Peters arbete ska utmynna i ett kompendium som ska var tillgängligt under hösten. Tomas Näselius, Uppland, Södermanland och Östergötland, talade om vikten av att få banorna torra inför invintringen. Han uppehöll sig också till stor del kring vikten av ljus. Gräsets rötter kan vara 30 till 50 procent mindre där ljuset är dåligt. Det är viktigt att undersöka vilka träd som kan tas bort. Ett tio meter högt träd ger en skugga på 26 meter i oktober. Boel Pettersson, Norrland, talade om sina erfarenheter av vintertäckning i Norrland. Hon hade exempel från Järvsöbaden, Timrå och Umeå som gjort försök med vintertäckning och konstaterat att man nått bäst resultat med tät duk och luftspalter. Banorna måste jobba för att få bort lågpunkter eller leda bort överflödigt vatten. Bengt Svärd, Värmland, Dalarna, Gästrikland och Närke, talade om vikten av att välja rätt gräsfröer. Om man söker information om vilka sorter som passar kan man bland annat ta hjälp från försök i Sverige, England och Norge. För södra Sverige är kanske försöken i engelska Bingley (STRI) och Landvik i Norge mest tillämpliga. För Mellansverige, de norska försöken i Apelsvoll och Landvik och för norra Sverige försöken i Apelsvoll och Boden. Kim Sintorn, Halland (även rådgivningsansvarig), var med på Frank Rossis svenska resa. En utförlig rapport finns längre bak i tidningen. Göran Hansson, Skåne, tipsade om vikten att hålla knivarna slipade. Det minskar stressen på greenytan, ger jämnare bollrull, minskar risken för sjukdomar och ger bättre färg. Mikael Bobban Frisk, Småland, Blekinge och Gotland, avslutade med att tala om vikten av att komma åt slitaget. Han levererade många tips, från att stänga av utsatta ställen till att lägga in plättar med konstgräs och att vrida på fläckarna. Medlemmarna uppskattar en bana som ser prydlig ut. Johan Benestam, golfarkitekt, talade om vikten av ytdränering. Hans teser kan ni läsa om i förra numret av Greenbladet. Björn Eichmüller, organisationskonsulent, talade om ledarskap och kommunikation. Björn är inte minst känd bland dem som deltagit i kursen Ledarskap & kommunikation där han varit en av lärarna. Stig Persson, klubbchef på Ljunghusen, Per-Göran Andersson och Perolof Borgström från Golfbanan i din hand samt Anders Stålberg och Jan Stavås, Rain Bird S/48, berättade om gamla golfkartor och nya detaljerade uppmätningar av golfbanor med hjälp av gps. Peder Weibull, Svalöf Weibull, berättade om förädling av grönytegräs för den nordiska marknaden. Han underströk vikten av att sorter som ska användas på den nordiska marknaden också testas i regionala grönyteförsök. Svalöf Weibull har fyra testanläggningar i Sverige från Svalöv och Hammenhög i söder till Bjertorp i Västergötland och Lännäs i norr. Arvode till SGA:s styrelse I samband med Banskötselkonferensen höll även SGA höstmöte inför verksamheten Stig Persson, Ljunghusen, höll som vanlig ordförandeklubban med Olof Örberg som sekreterare. Det som väckte mest diskussion var förslaget om arvode till SGA:s ordförande. I motionen föreslogs att ordföranden ska ersättas med ett basbelopp per år räknat från och med Ingen hade invändningar mot detta, tvärtom föreslogs att även ledamöterna ska ersättas för sitt arbete. Det förslaget antogs. Från och med 2007 ska de arvoderas med 20 procent av ett basbelopp per år. Höstmötet beslutade också att avskaffa sig självt. I framtiden blir det vid det ordinarie årsmötet som alla beslut fattas. Valen förflöt utan dramatik: Lars-Göran Bånge omvaldes som ordförande för ett år. Andreas Jansson, Avesta, omvaldes som ledamot för två år och Olof Örberg, 56

2 Full aktivitet inom forskningen Att satsa på att ta fram ny kunskap är en god investering som ger mångdubbelt tillbaka. Forskning och utveckling (FoU), i nära samarbete med landets golfanläggningar, ger praktiska verktyg för att utveckla en hållbar verksamhet såväl ekonomiskt som miljömässigt. Tidigare forskningsprojekt har gett värdefulla resultat. Satsningen har nu utökats med sju nya projekt som startade under Dessa ska ge värdefull kunskap om allt från vinterskador till golfbanor som naturmiljöer. Forskningsstiftelsen Scandinavian Turfgrass Research Foundation bildades Detta för att skapa förutsättningar för genomförande och finansiering av FoU, av golfförbunden i Sverige, Danmark, Finland och Norge tillsammans med Swedish Greenkeepers Association (SGA). Samarbete ger alla parter mer forskning för varje investerad krona. Vi får dessutom tillgång till den bästa kompetensen, i alla nordiska länder, och vi får volym på verksamheten. Stiftelsen är en bra grund för vårt nordiska arbete och betraktas i dag som ett av Europas tre viktiga centra för FoU, relaterad till anläggning och skötsel av golfbanor. Forskningsprojekt sker i samarbete med nordiska universitet, högskolor och forskningsinstitut där den största delen av forskningskompetensen finns. Forskningsprojekt kräver resurser och tar tid om de ska ge tillförlitliga resultat. Försök måste ofta genomföras under flera år och under olika förutsättningar. Samtliga projekt nedan finansieras, helt eller delvis, av SGF och övriga nordiska golfförbund genom forskningsstiftelsen Scandinavian Turfgrass Research Foundation. Fler nya projekt planeras att starta FORSKNINGSPROJEKT 1) Rekommendationer för övervintring Skötselstrategier för att optimera gräsets härdning och tidiga vårtillväxt ( ) 2) Gräsguide för Norden Sortprovning av ven, (Agrostis) och svingel (Festuca) för användning på skandinaviska golfgreener ( ) Brunven (Agrostis canina) potential för användning på skandinaviska golfgreener ( ) 3) Rekommendationer för anpassad gödsling Effekt av behovsanpassad gödsling på gräsets kväveutnyttjande samt spelkvalitet ( ) 4) Bekämpningsmedel på kort och lång sikt Utlakning av fungicider från golfgreener: mätning och riskbedömning ( ) Miljörisk vid användning av fungicider på skandinaviska golfgreener ( ) Effekt av organiskt material och vätmedel på utlakning av fungicider från äldre golfgreener ( ) Biologisk bekämpning av snömögel (Microdochium nivale) och ogräs i golfgreener och andra gräsytor ( ) Bättre strategier för att kontrollera snömögel (Microdochium nivale) på spelytor för golf ( ) Skötselstrategier för att kontrollera ogräs på fairway utan användning av kemisk bekämpning ( ) 5) Vård av natur och kulturvärden Golfbanedammars betydelse för biologisk mångfald, särskilt sötvattenlevande organismer, i Storstockholm ( ) Nordiska golfanläggningars inflytande på natur och miljö ( ) Natur- och miljövård på golfbanor i Stockholmsområdet ( ) Golfbanors potential som bärare av höga naturvärden (2006) Maria Strandberg FoU & Miljöansvarig Svenska Golfförbundet Det finns alternativ! För mer information ring: Sörfors, nyvaldes på två år. Anna Joelsson Söfting, Gullbringa, avgick på egen begäran från sin ordinarie styrelseplats för att i stället väljas till suppleant för ett år. Patric Sjöblom, Västervik, och Christer Jönsson, Sölvesborg, omvaldes som revisorer på ett år, medan Mattias Jöckert, Kungsbacka, nyvaldes som suppleant. Lennart Jönsson, Haverdal, och Lars Bonnevier, Linköping, utsågs till valberedning. Lars Delbohm, Åtvidaberg, avgick på egen begäran. Verksamhetsplanen och budget för 2007 godkändes. För information vad dessa innehåller se sga.golf.se. 57

3 Vilka svampmedel är effektivast och samtidigt mest miljövänliga? De sista årens sprutförsök visar att svampmedel av typen strobiluriner, till exempel Amistar, är mer effektiva mot svamp under växtsäsongen och mot övervintrande svampar, än medel med andra verkningsmekanismer, till exempel Sportak eller Rovral/Chipco Green. Amistar är emellertid utsatt för utlakning via dikena och bör därför inte användas på sandgreener utan tillsats av lite organiskt material. Det framgick av ett föredrag som Trygve S Aamlid vid norska Bioforsk höll vid Banskötselkonferensen i Skövde. Hela materialet kan ni läsa på SGA:s hemsida sga.golf.se. NORSKA FORSKNINGSSTATIONER Det STRF-finansierade projektet har genomförts på de norska forskningsstationerna i Apelsvoll (i inlandet 14 mil norr om Oslo) och Landvik (vid kusten 28 mil sydväst om Oslo). Apelsvoll är normalt täckt av snö under en lång period och har stora problem med övervintrande svamp, både Bild 2 Försöksbesprutning på Landvik, oktober Lägg märke till fläckarna med rotdödare. Foto: Trygve S Aamlid snömögel (Microdochium nivale) och trådklubba (Typhulaspp.). Här visar försök med förbyggande besprutning att Amistar och Amistar Duo, som båda innehåller det verksamma medlet azoksystrobin, och Stratego 250 EC, som innehåller trifloksystrobin, var genomgående bättre mot övervintrande svamp än Rovral 75 WG (iprodyon) (tabell 1). Sämst verkningsgrad i dessa försök hade Sportak (prokloraz). Inget av preparaten gav fullgott resultat, men vid sprutning med Amistar, Amistar Duo eller Stratego var det möjligt att reducera vinterskadorna med cirka 50 procent. I försöksfälten på Apelsvoll fanns det också skador av isbränna, och på våren var det inte alltid helt enkelt att skilja på vad som orsakats av svamp och vad som kunde skyllas på is. TABELL 1: Resultat från förebyggande besprutning mot övervintrande svamp på rödsvingel/rödvensgreen på Apelvoll i Norge. (Amistar vara bara med 2003/2004 och Amistar Duo bara 2004/2005.) Övervintringsskada, % Dosering 2003/ /05 Osprutad kontroll Sportak 1.0 l/ha Rovral 75 WG 3.0 kg/ha Amistar 0.75 l/ha 30 Amistar Duo 1.0 l/ha 35 Stratego 250 EC 1.0 l/ha Bild 1 I försöksgreenen på Landvik har det i varje ruta grävts ner ett kar som gör det möjligt att samla upp dräneringsvatten. Växtmassan är antingen ren sand eller Green Mix (två viktprocent organiskt material). Foto: Trygve S Aamlid AMISTAR KAN ORSAKA RESISTENS Förutom äldre preparat som Topsin M (tiofanatmetyl), Baycor 25 WG (biteranole) och Rovral/Chipco Green har svenska greenkeepers från och med 2006 haft anledning att använda Sportak och Amistar på sina greener. I Norge får man inte använda Topsin M eller Baycor, men däremot är Amistar Duo och Stratego 250 EC godkända. I motsats till azoksystrobin och trifloksystrobin innehåller båda dessa propikonazol, alltså samma verksamma ingrediens som i Tilt. Generellt ger kombinationen av medel med olika verkningsmekanismer bättre påverkan på svamp, samtidigt som risken för resistens reduceras. Därför är det svårt att förstå varför svenska greenkeepers får spruta med Amistar, men inte med Amistar Duo eller Stratego. STORA DOSER ÄR NÖDVÄNDIGA Försöket på Landvik utfördes i en anläggning med uppsamling av dräneringsvatten från greenerna (bild 1). Greenen var sådd med krypven, Penn A4. Försöket bekräftade att Amistar Duo och Stratego var effektivare än Sportak, inte bara mot övervintrande svamp, utan också mot bekämpning av svamp under växtsäsongen, i första hand Microdochiumfläckar och Leptospherulina. I försöksdoserna hade däremot inget av preparaten effekt mot rotdödare (bild 2). I USA räknas azoksystrobin (Heritage) som ett effektivt medel mot rotdödare, men användningen och storleken på doserna som används är långt större än vad som är tillåtet i Norge och Sverige. Rovral/Chipco Green fanns inte med i försöken på Landvik. ORGANISKT MATERIAL HINDRAR UTLAKNING Alla fält i försöksgreenen på Landvik är uppbyggda enligt USGA-standard men där har använts två olika underlag. Antingen ren sand eller sand tillsatt med 20 volymprocent 58

4 trädgårds/parkavfallskompost (motsvarar två viktprocent organiskt material). I prov tagna mellan två dagar och tre veckor efter besprutning fanns det i dräneringsvattnet från rutorna med ren sand vid flera tillfällen rester av azoksystrobin, ett av de verksamma medlen i Amistar Duo, men det fanns inga rester från Sportak eller Stratego. I förhållande till de använda doserna utgjorde resterna i dräneringsvattnet maximalt 0,2 procent, det vill säga en försvinnande liten del. Men koncentrationen var ändå långt över EU:s miljögräns. I dräneringsvattnet från rutor där underlaget innehöll två viktprocent organiskt material blev det praktiskt taget aldrig funnet några rester. Det bekräftar tidigare svenska försök med Rovral/Chipco Green på Fullerö-greenen och visar att greenuppbyggnad med ren sand, till exempel enligt Kalifornien-metoden, är mindre miljövänlig. STRATEGO BORDE GODKÄNNAS Försöken har alltså visat att de närbesläktade medlen Amistar och Stratego är i stort sett lika effektiva mot övervintrande svamp, men utlakningsrisken är långt större vid bruket av Amistar. Av det skälet rekommenderar vi nu i Norge användandet av Stratego som förstaval vid förebyggande besprutning mot övervintrande svamp på greener utan eller med lite organiskt material i uppbyggnaden. Ur miljösynpunkt borde Stratego godkännas som ett alternativ till Amistar också i Sverige. Trygve S Aamlid Bioforsk, Norge Projekt naturoch miljövård på golfbanor Golfbanor som kombinerar välskötta spelytor med vackra naturmiljöer har mycket att vinna, de är roligare att spela på och bidrar till ett rikt växt- och djurliv. Den inte sällan upplevda konflikten mellan golfsporten och miljö- och naturvården beror många gånger på missförstånd och kan minska genom samarbete med intresseorganisationer, myndigheter, universitet och högskolor. Ett projekt lett av Mårten Wallberg, ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län, som syftar till att utveckla detta samarbete har pågått sedan Projektet innefattar både naturvårdsåtgärder och praktiskt miljöarbete på golfanläggningar och sker i nära samarbete med SGF och Stockholms läns landsting. Syftena är flera. Att öka den biologiska mångfalden på de banor som ingår i projektet är bland det viktigaste. I projektet arbetas också med att aktivt initiera och stödja miljöarbetet på och i anslutning till golfbanan. Projektet Graden Sand Injection Funderar ni på att renovera Era greener? Titta på Graden Sand Injection innan ni sätter igång. Med tio behandlingar byter du ut hela greenytan. Beställ en Graden Sand Injection innan den 15:e december 2006 för leverans under våren 2007 och du får den levererad till vårat introduktionspris SEK exklusive moms. Pris från och med 16:e december SEK exklusive moms. Lövängsvägen UPPLANDS VÄSBY Tel

5 22 fick diplom efter två års studier syftar vidare till att motverka den många gånger inbyggda konflikten som finns mellan golfsporten och miljö- och naturvården. Att bidra till ett ökat erfarenhetsutbyte mellan golfen och intresseorganisationer är därför ett av projektets viktiga mål. GOLFBANAN EN NATURTILLGÅNG På en golfbana finns ett antal naturtyper som av flera orsaker är viktiga att bevara och utveckla. Bland dessa kan räknas ängar, våtmarker, ädellövskog, fågel- och groddjursdammar och betade hagar. I genomsnitt är endast procent av en golfbanas mark ren spelyta, resten är naturmark. En bana skött i en anda av att värna miljön och naturvården kommer samtidigt att öka de estetiska värdena, utan att inverka menligt på golfspelet. I denna anda har under projektets gång ett antal åtgärder på golfanläggningarna kommit till stånd. Några exempel är slåtter av ängar, fårbete, naturvandringar, naturskyltar, anläggande av våtmarker och en naturtypsinventering med skötselråd. Anläggandet av nya våtmarker och dammar är en annan mycket spännande del av projektet. För att ytterligare generera ett ökat samarbete mellan olika aktörer anordnas med jämna mellanrum uppskattade seminarier till vilka allt från personer på länsstyrelser till banarkitekter bjuds in. På seminarierna presenteras bland annat ny forskning och goda exempel från olika klubbar. FRAMTIDEN Efter att under de första åren ha involverat sex klubbar i ett pilotprojekt har nu ett ytterligare antal klubbar anslutit sig till projektet. För närvarande deltar ett tiotal klubbar i stockholmsregionen i projektet och samarbetet innefattar även kommuner, universitet och högskolor och andra kommunala och regionala aktörer. Målsättningen är att också involvera klubbar som ligger i län gränsande till Stockholms län. Det finns stora möjligheter att arbeta för en ren miljö och vackra naturmiljöer på våra golfbanor och det här projektet är bara början. Mårten Wallberg. 22 personer fick sina diplom i Skövde efter att ha genomgått högre greenkeeperutbildning (HGU). Liksom förra kullen så var könsfördelningen något ojämn. Bland de 22 fanns bara en kvinna, Anette Nilsson, Haningestrand GK. Som vanligt hade de ett hårt jobb med att välja ut vem som skulle bli gruppens stipendiat. Den lycklige blev till slut Jimmy Fröberg, Troxhammar GK. Hans examensarbete handlade om reservdelspriser. Jimmy Fröberg, årets HGU-stipendiat. Mårten Wallberg Här är alla som fi ck sina diplom vid Banskötselkonferensen i Skövde. 60

6 HÄR ÄR ALLA NYA HGU-ARE: Namn Ämne Samuel Eriksson, Gagnefs GK Skötselytor: storlek och kostnader Henrik Glaas, Högbo GK Vårtäckning Magnus Göransson, Sturup Park GK Miljöplan för golfklubb Anette Nilsson, Haningestrand GK Tjejer var är ni? Marcus Olsson, Ullna Golf Club Skötsel 1983 respektive 2004 Jerker Sjödin, Sollefteå GK Djupluftning Verti-drain Anders Svensson, Båstad GK Fill & Drill Stefan Thoresson, Skaftö GK Leasing enkätundersökning Jan-Åke Tyllman, Ingarö GK Human Resource Management Johan Werner, Saltsjöbadens GK Köpt-leasad maskinpark Anders Askmo, Tortuna GK Slitsdränering i greener Namn Mikael Collin, Torreby GK Alf Danielsson, Grönhögen GK Anders Eklund, Storsjöbygdens GK Jimmy Fröberg, Troxhammar GK Christer Hedlund, Bodens GK Martin Lindén, Ågesta GK Robert Mattson, Kyssinge GK Roland Moström, Motala GK Stefan Olsson, Lövsättra Golf Niklas Svantesson, Halmstad GK Fredrik Svensson, Växjö GK Ämne Solens inverkan på greener Trädförfl yttning vid nybyggnad Vattenkvaliténs påverkan på greener Reservdelspriser Kärrgröe i Norrland Maskinhall planering & projektering Avdaggning av greener Gammal dränering Rötslam (biomull) på fairway Greengräsförsök Halland A4-insådd skötsel Trilo SG400 Sugvagn En universalmaskin för rationell och ekologiskt riktig skötsel av grönområden. Helt flytande arbetshuvud med vakuum/borste arbetsbredd 1.7 m, högtippande 4.0 kbm behållare (tipphöjd 2 m) och 5 meter sugslang med kopplingslåda. Flexibel 3-delad vertikalskärare förhindrar skalpering av ondulerade gräsytor. Effektbehov 45 hk. Vikt kg Pris :- + moms Andra modeller på förfrågan. Telefon VI TACKAR FÖR ÅRET SOM GÅTT SAMT ÖNSKAR ALLA En God Jul OCH Ett Gott Nytt År Stockholm Mobilt Tfn/Fax

Organiskt material och vätmedel minskar utlakningen av svampmedel Av Mats Larsbo (SLU), Nick Jarvis (SLU) och Trygve Aamlid (Bioforsk)

Organiskt material och vätmedel minskar utlakningen av svampmedel Av Mats Larsbo (SLU), Nick Jarvis (SLU) och Trygve Aamlid (Bioforsk) Kunskap färdig att använda Organiskt material och vätmedel minskar utlakningen av svampmedel Av Mats Larsbo (SLU), Nick Jarvis (SLU) och Trygve Aamlid (Bioforsk) En grupp forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet

Läs mer

Golfbaneskötsel Hjo 2012. AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning

Golfbaneskötsel Hjo 2012. AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning Golfbaneskötsel Hjo 2012 AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning Arbetsområde 1 Göran Hansson Skåne, del av Halland Arbetsområde 2 Mikael Frisk Gotland, Öland, Blekinge,

Läs mer

Under några innehållsrika dagar i september har

Under några innehållsrika dagar i september har Välkommen till ELMIA PARK 2013! Under några innehållsrika dagar i september har du chansen att delta på en mängd aktiviteter och samtidigt ta del av nyheter och erbjudanden från grönytebranschens alla

Läs mer

STERF DEN NORDISKA FORSKNINGSSTIFTELSEN FÖR GOLFANLÄGGNINGEN

STERF DEN NORDISKA FORSKNINGSSTIFTELSEN FÖR GOLFANLÄGGNINGEN STERF DEN NORDISKA FORSKNINGSSTIFTELSEN FÖR GOLFANLÄGGNINGEN PROGRAM Vad är STERF? Dagens prioriterade ämnesområden Nya försök Pågående försök syfte Avslutade försök resultat Sammanfattning VAD ÄR STERF?

Läs mer

Vilka svampbekämpningsmedel skall vi använda hösten 2013 och hur många bekämpningar är nödvändiga?

Vilka svampbekämpningsmedel skall vi använda hösten 2013 och hur många bekämpningar är nödvändiga? Bekämpning av övervintringssvampar: Vilka svampbekämpningsmedel skall vi använda hösten 2013 och hur många bekämpningar är nödvändiga? Av Trygve S. Aamlid 1, Tatsiana Espevig 1 och Boel Sandström 2 1 Bioforsk

Läs mer

Höstmöte 2014. Henrik Norén Svenska Golfförbundet. Bankonsulent Stockholm Uppland - Gästrikland

Höstmöte 2014. Henrik Norén Svenska Golfförbundet. Bankonsulent Stockholm Uppland - Gästrikland Höstmöte 2014 Henrik Norén Svenska Golfförbundet Bankonsulent Stockholm Uppland - Gästrikland Växtskyddsförordningen och IPM 2014 Nya förordningen om bekämpningsmedel. IPM: Vad innebär det och vad kan

Läs mer

SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS BANUTVECKLING OCH BANSERVICE

SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS BANUTVECKLING OCH BANSERVICE SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS BANUTVECKLING OCH BANSERVICE 2 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS BANUTVECKLING OCH BANSERVICE Den här foldern syftar till att kortfattat beskriva den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Peter Edman. 8 år som SGF bankonsulent. Lantbruk, växtodling och fåravel. Golf, sport och friluftsliv

Peter Edman. 8 år som SGF bankonsulent. Lantbruk, växtodling och fåravel. Golf, sport och friluftsliv Peter Edman 8 år som SGF bankonsulent Lantbruk, växtodling och fåravel Golf, sport och friluftsliv Peter Edman peter.edman@golf.se 0046 70 266 56 86 Dagens Program Före Lunch Presentation Hur påverkades

Läs mer

på golfgreener Kan alternativa medel som mikrobiologiska preparat eller alginater ersätta kemiska bekämpningsmedel?

på golfgreener Kan alternativa medel som mikrobiologiska preparat eller alginater ersätta kemiska bekämpningsmedel? Kan alternativa medel som mikrobiologiska preparat eller alginater ersätta kemiska bekämpningsmedel? Snömögel och fusarioser på golfgreener Av Trygve S. Aamlid1, Bioforsk Turfgrass Research Group, Norge,

Läs mer

SGA-mästerskapen SGA-mästerskapet 2008: Här står slaget i höst 28

SGA-mästerskapen SGA-mästerskapet 2008: Här står slaget i höst 28 Här står 28 SGA-mästerskapet 2008: slaget i höst Den 22 september möts SGA:s medlemmar i det årliga och mycket prestigefyllda slaget om vem som är organisationens golfkung/drottning. Tre av Stockholmsregionens

Läs mer

Deltagarspec Seminarie på Täby Park Hotell

Deltagarspec Seminarie på Täby Park Hotell Deltagarspec Seminarie på Täby Park Hotell 2008-09-25 Deltagare Aamlid, Trygve S. Adén, Magnus Andersson, Christoffer Andersson, Daniel Andersson, Joakim Andersson, Mats Andersson, Mats Andersson, Sven-Erik

Läs mer

PotenTial för. Brunven. på golfgreener i Norden

PotenTial för. Brunven. på golfgreener i Norden PotenTial för Brunven på golfgreener i Norden Bild 1. Brunvenens blad och planta. Foto: Agnar Kvalbein. brunven Botaniska fakta och användningsområde Brunven (Agrostis canina L.) är en flerårig gräsart

Läs mer

Brev från bankonsulenten i arbetsområde 8

Brev från bankonsulenten i arbetsområde 8 Brev från bankonsulenten i arbetsområde 8 Luleå 2008-05-05 Till: Alla berörda parter i klubbarna i banregion 8, banansvariga i Gästrike/Hälsinglands GDF, Jämtland/Härjedalens GDF, Medelpads GDF, Norr/Västerbottens

Läs mer

Rapport från SGFs Bankonsulent

Rapport från SGFs Bankonsulent Rapport från SGFs Bankonsulent Det är inte klokt vad tiden går fort, snart är vi inne i mars månad. Hoppas ni verkligen har hunnit med all maskinservice, skyltar och annat banmaterial som skall målas,

Läs mer

Anders Berggren HGU arbete 2010 Ingelsta Golfklubb

Anders Berggren HGU arbete 2010 Ingelsta Golfklubb Anders Berggren HGU arbete 2010 Ingelsta Golfklubb 1 Innehållsförtäckning: 3 Bakgrund 4 Val av arbete 4 Syftet med infiltrationsbrunnar 4-5 Systemets uppbyggnad 6 Vattenprov 7 Framtida Krav 8 Slutord 2

Läs mer

Kvartalsbrev från SGFs Bankonsulent

Kvartalsbrev från SGFs Bankonsulent Växjö 2013-06-28 Mikael Frisk Till alla klubbar/banchefer/greenkeepers I Distriktet Småland Blekinge Värmland Örebro samt Delar av Dalarna Kvartalsbrev från SGFs Bankonsulent Tänk vad tiden går fort. För

Läs mer

Projektledare och kontaktperson

Projektledare och kontaktperson Successful reestablishment of golf greens following winter damages Projektledare och kontaktperson Wendy Waalen, Bioforsk Turfgrass Research Group, Bioforsk Øst Apelsvoll, N-2849 Kapp, Telephone +47 45286790,

Läs mer

Lägesrapport från Distriktet Småland, Gotland, Värmland o Örebro maj 2015.

Lägesrapport från Distriktet Småland, Gotland, Värmland o Örebro maj 2015. Växjö 2015-05-05 Mikael Frisk Till Banchefer, Klubbar, GDF ordf. I distriktet Småland Gotland Värmland - Örebro Lägesrapport från Distriktet Småland, Gotland, Värmland o Örebro maj 2015. När jag skriver

Läs mer

Bild 1. Timrå GK den 21 november 2007. Arbete med täckning,

Bild 1. Timrå GK den 21 november 2007. Arbete med täckning, Kan vintertäckning vara nyckeln till bättre överlevnad och greenkvalité på våren? I slutet av 1990-talet genomfördes försök med vintertäckning av greener i Sverige, Norge och Finland. Utifrån dessa erfarenheter

Läs mer

Modern banskötsel. Ny kunskap. Beprövad erfarenhet

Modern banskötsel. Ny kunskap. Beprövad erfarenhet 2 3 1 4 5 Modern banskötsel Ny kunskap Beprövad erfarenhet Modern banskötsel Formar Framtiden Anleggsseminar 1 mars 2011 Maria Strandberg maria.strandberg@golf.se Utmaningar Klimatförändringar Begränsade

Läs mer

Användning av fungicider på golfgreener: vilka risker finns för miljön?

Användning av fungicider på golfgreener: vilka risker finns för miljön? Användning av fungicider på golfgreener: vilka risker finns för miljön? Fungicid Fotolys Hydrolys Pesticid Akvatisk Profylaxisk Översättningar Kemiskt svampbekämpningsmedel Sönderdelning/nedbrytning av

Läs mer

Boel Sandström Bankonsulent i Norrland SGF sedan 2004

Boel Sandström Bankonsulent i Norrland SGF sedan 2004 Boel Sandström Bankonsulent i Norrland SGF sedan 2004 GUA på Sundsvalls GK 2015 2015 Min förhoppning med dessa timmar! Ge ökad kunskap och förståelse om vad som görs på banan Skapa intresse Insikt om Er

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

VARFÖR LEASAR VI VÅRA ARBETSMASKINER?

VARFÖR LEASAR VI VÅRA ARBETSMASKINER? PROJEKTARBETE 2006-02-01 HGU-utbildning 04-06 VARFÖR LEASAR VI VÅRA ARBETSMASKINER? Författare: Stefan Thoresson Skaftö Golfklubb 1 Sammanfattning I enkätundersökningen har jag frågat varför leasar vi

Läs mer

Putt GK G 07: 24-26 1

Putt GK G 07: 24-26 1 1 Analyssvar Golfklubb: Putt GK Greenkeeper: Mr Ruff Adress: Golfbanan 1 101 11 Golfeborg Datum: 2008-01-03 Innehåller: Vad vi har funnit Information och råd Åtgärdsförslag 2 Green Snömögel Fusarium Pythium

Läs mer

Golfens utmaningar kräver ny kunskap Ta initiativ - Arbeta proaktivt Skapa förändring

Golfens utmaningar kräver ny kunskap Ta initiativ - Arbeta proaktivt Skapa förändring Golfens utmaningar kräver ny kunskap Ta initiativ - Arbeta proaktivt Skapa förändring Anläggningsseminar, 25 november 2014, Oslo Maria Strandberg, STERF 4 Planetens hållbara gränser Stockholm Resilience

Läs mer

Rapport från SGFs Bankonsulents besök 19/6 2013.

Rapport från SGFs Bankonsulents besök 19/6 2013. Växjö 2013-06-20 Mikael Frisk Mora GK Box 264 Sandängarna 792 24 Mora Rapport från SGFs Bankonsulents besök 19/6 2013. Syfte med besöket: Var att vi skulle titta på banan inför RM Äkta makar 2013. Medverkande:

Läs mer

Forskning Formar Framtiden

Forskning Formar Framtiden 2 3 1 4 5 Forskning Formar Framtiden DGA:s utbildningsvecka 2010 Maria Strandberg maria.strandberg@golf.se Utmaningar Klimatförändringar Begränsade naturresurser Lagar och restriktioner Opinion och politiskt

Läs mer

Ledarskap och Kommunikation

Ledarskap och Kommunikation Ledarskap och Kommunikation En utbildningsserie med inriktning mot ledarskap, kommunikation och professionalism för Greenkeepers Tele: 044-24 86 60 Web: www.sga.golf.se Innehållsförteckning Ledarskap och

Läs mer

Återetablering efter vinterskador Agnar Kvalbein, Wendy Waalen och Trygve S. Aamlid, NIBIO samt Carl-Johan Lönnberg, SGF

Återetablering efter vinterskador Agnar Kvalbein, Wendy Waalen och Trygve S. Aamlid, NIBIO samt Carl-Johan Lönnberg, SGF Återetablering efter vinterskador Agnar Kvalbein, Wendy Waalen och Trygve S. Aamlid, NIBIO samt Carl-Johan Lönnberg, SGF Artikeln är en översättning från Gressforum nr 1/2017 Vitgröe eller andra gräsarter

Läs mer

Rapport från SGFs Bankonsulent

Rapport från SGFs Bankonsulent Växjö 2014-10-16 Mikael Frisk Till alla Banchefer, klubbar, GDF m.m. I distriktet Småland Gotland Värmland Örebro Hej Alla! Rapport från SGFs Bankonsulent Tänk vad tiden gått fort sedan jag sist hörde

Läs mer

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION Danderyd den 27 augusti 2002 KALLELSE Distriktsrepresentanter för kallas härmed till höstårsmöte tisdagen den 24 september 2002 klockan 16 30 på Hotell Winn i Västerås 1. Fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Information om Svenska golfanläggningars påverkan på omgivande miljö

Information om Svenska golfanläggningars påverkan på omgivande miljö Information om Svenska golfanläggningars påverkan på omgivande miljö Uppdaterad mars 2015 Inledning Golfanläggningar upptar ofta tidigare jordbruks- och skogsområden i Sverige. Hur påverkas och förändras

Läs mer

Hulta Golfklubb. Kvalitets- och Miljökommittén

Hulta Golfklubb. Kvalitets- och Miljökommittén Intern 2013-01-14 1 (7) Kvalitets-och Miljökommittén Miljö 00x-13 A Hulta Golfklubb Miljöplan 2013 Antagen av Hulta Golfklubbs styrelse den 14 januari 2013. 2013-01-14 2 (7) Miljö 00x-13 A Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll från SGA RIKS styrelsemöte den 15 juni 2009 på Hotell Sjögården, Orust.

Protokoll från SGA RIKS styrelsemöte den 15 juni 2009 på Hotell Sjögården, Orust. Protokoll från SGA RIKS styrelsemöte den 15 juni 2009 på Hotell Sjögården, Orust. Närvarande Lennart Jönsson (LJ) Pär Himberg (PH) Mattias Jöckert (MJ) Fredrik Seeger (FS) Ingvar Fjellman (IF) Olof Örberg

Läs mer

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan).

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Banblogg för 2014 Luftning... igen! 2014-07-25 Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Frivilliggruppen...

Läs mer

GAF Golf Administratörernas Förening, Sverige

GAF Golf Administratörernas Förening, Sverige GAF Golf Administratörernas Förening, Sverige VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ALLMÄNT Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under tiden 2012/01/01 2012/12/31. Förtroendevalda under

Läs mer

Rapport från SGF s Bankonsulents besök 16/6 2010

Rapport från SGF s Bankonsulents besök 16/6 2010 Växjö 2010-06-20 Slite GK Box 24 620 30 Slite Mikael Frisk Rapport från SGF s Bankonsulents besök 16/6 2010 Syfte med besöket: Medverkande: Vi skulle titta på banan och se vad vi kan göra åt dem blöta

Läs mer

Varning för gödselråd

Varning för gödselråd Varning för gödselråd Svar på Frank Rossis veckobrev om kalium och fosfor Nu är golfsäsongen igång igen, åtminstone på våra sydliga golfbanor, och därför är det hög tid att tänka igenom årets gödslingsprogram

Läs mer

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0)

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) 1 TV-pucken 1996 GRUPP A TIMRÅ OMGÅNG 1 960920 11.45 1 ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) 960920 13.30 2 DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) OMGÅNG 2 960920 18.15 3 JÄMTLAND/HÄRJEDALEN - ÅNGERMANL 1-4

Läs mer

CTRF. Gräsarter och sorter för tufft vinterklimat. Introduktion. Sammanfattning. Handbook turf grass winter survival

CTRF. Gräsarter och sorter för tufft vinterklimat. Introduktion. Sammanfattning. Handbook turf grass winter survival Handbook turf grass winter survival Gräsarter och sorter för tufft vinterklimat Introduktion Tanken med detta faktablad är att hjälpa dig när du ska välja de bästa arterna och sorterna i samband med att

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 4: Målet med Fill and drill 5: Försöket 6: Resultatet av försöket 7: Maskinen 8: Slutsatser 9: Källförteckning

Innehållsförteckning. Sammanfattning 4: Målet med Fill and drill 5: Försöket 6: Resultatet av försöket 7: Maskinen 8: Slutsatser 9: Källförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning 4: Målet med Fill and drill 5: Försöket 6: Resultatet av försöket 7: Maskinen 8: Slutsatser 9: Källförteckning Bilagor Siktanalys, Baskarpsand Sammanfattning: År 1930

Läs mer

Snabbare etablering med argrow än med Wallco

Snabbare etablering med argrow än med Wallco Gödsel vid etablering av krypvensgreener: Snabbare etablering med argrow än med Wallco Av Trygve S. Aamlid, Agnar Kvalbein och Trond Pettersen, NIBIO Turfgrass Research Group, Norge Översättning Boel Sandström,

Läs mer

U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund

U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund 1 TV-pucken 1997 U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund OMGÅNG 1 970919 10.00 1 ÅNGERMANLAND - JÄMTLAND/HÄRJED. 6-2 (4-1,2-1) 970919 11.45 2 VÄSTERGÖTLAND - VÄRMLAND 1-4 (1-2,0-2) 970919 13.30

Läs mer

Klubbens miljöarbete Förslag till körschema

Klubbens miljöarbete Förslag till körschema Miljödiplom Kriterier 2014 Syfte: Stimulera golfklubbar att aktivt arbeta med miljöfrågorna i förgrunden samt stimulera till ett aktivt deltagande av klubbens medlemmar men även visa omvärlden att golfbanan

Läs mer

Bevattning. Inget liv utan vatten. Faktablad Integrerat Växtskydd. Sammanfattning

Bevattning. Inget liv utan vatten. Faktablad Integrerat Växtskydd. Sammanfattning Faktablad Integrerat Växtskydd Bevattning Inget liv utan vatten Foto: Agnar Kvalbein Sammanfattning Plantans vattenförbrukning regleras av det vatten som avdunstar genom porerna på bladens ovansida. Minskad

Läs mer

07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1)

07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1) TV-pucken 1998 Grupp A Åkers Ishall, Åkers Styckebruk 07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1) 07/10 Ångermanland

Läs mer

Idrottsprojektet Bättre golf för alla!

Idrottsprojektet Bättre golf för alla! 1 Idrottsprojektet Bättre golf för alla! 1.1 Bakgrund Golfklubbarna i Sverige bestämmer vad Svenska Golfförbundet har för uppdrag, vision och idrottsmål. En av alla dessa uppdrag och idrottsmål är att

Läs mer

Successful reestablishment of golf greens following winter damages

Successful reestablishment of golf greens following winter damages Successful reestablishment of golf greens following winter damages Försöksgreen innan projektstart 2 maj Demonstrationsförsök på naturligt skadade greener år 2016 År två av detta delprojekt har startat

Läs mer

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Innehåll 1. Kulturhistoria och landskapsvård 2. Kommunikation och utbildning 3. Avfall 4. Utsläpp till luft och vatten 5. Byggnader,

Läs mer

Modern Banskötsel - Miljöoptimerad banskötsel IPM i praktiken

Modern Banskötsel - Miljöoptimerad banskötsel IPM i praktiken Modern Banskötsel - Miljöoptimerad banskötsel IPM i praktiken Miljöoptimerad Banskötsel Vad är det? Banan sköts utan kemiska bekämpningsmedel Ett numera nordiskt nätverk bildades 2002. Medlemmarna får

Läs mer

Ledarskap och Kommunikation

Ledarskap och Kommunikation Ledarskap och Kommunikation En utbildningsserie med inriktning mot ledarskap, kommunikation och professionalism för Greenkeepers Swedish Greenkeepers Association Tele: 044 24 86 60 Web: www.sgariks.se

Läs mer

Erfarenheter av vätmedel och ett mindre försök på Fairway

Erfarenheter av vätmedel och ett mindre försök på Fairway EXAMENSARBETE HGU 2008 2010 Erfarenheter av vätmedel och ett mindre försök på Fairway Peter Pettersson Course Manager ABBEKÅS GK 2010 INLEDNING Syfte Är att undersöka om man kan få en märkbar effekt av

Läs mer

Korthålsbaneombyggnation. HGU arbete av Stefan Vänstedt, Umeå GK

Korthålsbaneombyggnation. HGU arbete av Stefan Vänstedt, Umeå GK Korthålsbaneombyggnation HGU arbete av Stefan Vänstedt, Umeå GK Frågeställningar: Varför bygger vi om? Hur finansierar vi? Hur bygger vi om? Vilka krav kan vi ha på materialet vi ska bygga med(såbädden)?

Läs mer

Vinterpreparering av golfgreener

Vinterpreparering av golfgreener SGF: Modern banskötsel, Malmö, Göteborg, Stockholm, Sundsvall, November 2016 Vinterpreparering av golfgreener agnar.kvalbein@nibio.no The Turfgrass Research Group Tatsiana Espevig Agnar Kvalbein Trygve

Läs mer

Rapport från SGF:s bankonsulentbesök 20/4 2017

Rapport från SGF:s bankonsulentbesök 20/4 2017 Emmaboda GK Kyrkogatan 360 60 Emmaboda Växjö 21/4 2017 Rapport från SGF:s bankonsulentbesök 20/4 2017 Syfte med besöket: Medverkande: Var att vi skulle titta på banan efter den gångna vintern. Klubbens

Läs mer

Kärrgröe i Norrland?

Kärrgröe i Norrland? Kärrgröe i Norrland? Christer Hedlund Bodens Gk. Sammanfattning I mitt projektarbete har jag skrivit om våra försök att så greener med Kärrgröe. Jag har sökt svar på ett antal frågeställningar som jag

Läs mer

Ger vertikaldränering en bra effekt på gamla PUSH-UP greener? Ett examensarbete HGU, 2006

Ger vertikaldränering en bra effekt på gamla PUSH-UP greener? Ett examensarbete HGU, 2006 Ger vertikaldränering en bra effekt på gamla PUSH-UP greener? Ett examensarbete HGU, 2006 Momir Trivic Uppsala, 2008 1 Bakgrund På våra nordliga breddgrader är vintern både lång och kall. Vi bor i området

Läs mer

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II Datum 2014-06-24, 0800 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 0810 1 0820 1 0830 1 0840 1 0850 1 0900 1 0910 1 0920 1 0930 1 1 Mats Carlsson 49 Mälarbadens

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Banbesök: Gullbringa G & CC. Gullbringa G & CC mer än bara golf

Banbesök: Gullbringa G & CC. Gullbringa G & CC mer än bara golf Banbesök: Gullbringa G & CC Gullbringa G & CC mer än bara golf 12 Gullbringa Golf & Country Club är en anläggning som har stora planer. Förutom satsningen på att skapa en bana i toppklass satsar man mycket

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Miljöplan för Örbyhus Golfklubb

Miljöplan för Örbyhus Golfklubb Miljöplan för Örbyhus Golfklubb 2014-08-11 1 Innehållsförteckning 1 Övergripande målsättning 2 Ansvar 3 Miljöpolicy 4 Historik 5 Delaktighet och samarbete 6 Fastigheter 6:1 Klubbhus, hotell och kontor

Läs mer

TRAMPGRÖE - slitagemästaren! Av Trygve S. Aamlid och Agnar Kvalbein, NIBIO Turfgrass Research Group. Översättning: Boel Sandström.

TRAMPGRÖE - slitagemästaren! Av Trygve S. Aamlid och Agnar Kvalbein, NIBIO Turfgrass Research Group. Översättning: Boel Sandström. TRAMPGRÖE - slitagemästaren! Av Trygve S. Aamlid och Agnar Kvalbein, NIBIO Turfgrass Research Group. Översättning: Boel Sandström. Popular Scientific Articles - STERF, November 2016 Denna text är skriven

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB.

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. Golfa i grön miljö, dä ä Solklart! Karlstad GK. Inledning Golf är en helhetsupplevelse för både kropp och själ. Inte minst viktig är naturupplevelsen under en golfrunda.

Läs mer

Val av gräs till golfbanor

Val av gräs till golfbanor Faktablad - Integrerat växtskydd Val av gräs till golfbanor Reviderat mars 2016 I ruffen skall bollen vara synlig, men samtidigt skall gräset kunna konkurrera med ogräs. Detta handlar oftast mer om jordart

Läs mer

Juni månads kvartalsbrev från SGFs Bankonsulent.

Juni månads kvartalsbrev från SGFs Bankonsulent. Växjö 2014-06-27 Mikael Frisk Till alla klubbar o Banchefer/Greenkeepers I distriktet Småland Gotland Värmland Örebro Samt GDF ordförande Hej Alla! Juni månads kvartalsbrev från SGFs Bankonsulent. Det

Läs mer

Årskort 2014. Slutrapport. Innehåller: Inledning. Sammanställning över svampförekomst. Årskortet 2014. Sammanfattning och slutsatser

Årskort 2014. Slutrapport. Innehåller: Inledning. Sammanställning över svampförekomst. Årskortet 2014. Sammanfattning och slutsatser Golfklubb: Stockholms GK Greenkeeper: Pär Gräns Adress: Kevingestrand 20, 182 31 DANDERYD Årskort 2014 Slutrapport Innehåller: Inledning Sammanställning över svampförekomst Årskortet 2014 Sammanfattning

Läs mer

Trender och nytänkande vid renovering av golfbanor Tees

Trender och nytänkande vid renovering av golfbanor Tees Artikel Greenbladet Trender och nytänkande vid renovering av golfbanor En gammal sanning är att en golfbana aldrig blir färdig eller slutar att utvecklas. Spelarnas utveckling och önskemål samt utrustningens

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ELMIA PARK & GOLF 24 27 SEPTEMBER 2007 SEMINARIEPROGRAM

VÄLKOMMEN TILL ELMIA PARK & GOLF 24 27 SEPTEMBER 2007 SEMINARIEPROGRAM VÄLKOMMEN TILL ELMIA PARK & GOLF 24 27 SEPTEMBER 2007 SEMINARIEPROGRAM 2 Välkommen till Elmia Park & Golf 2007 Elmia Park & Golf är den största mötesplatsen för verksamma inom golfen i Sverige. Mässan

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Svampmedel. Blandningspartner för bekämpning av flera svampsjukdomar

Svampmedel. Blandningspartner för bekämpning av flera svampsjukdomar Bumper 25 EC Svampmedel Blandningspartner för bekämpning av flera svampsjukdomar För användning i stråsad. Se tabell under användningsvillkor för specifika grödor. Verksamt ämne: Propikonazol 250 g/l (25,1

Läs mer

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1(5) Tomelilla Golfklubb Höstmöte Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla Närvarande: personer Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 1. Fastställande

Läs mer

Födelsedagar. Sätt kunskap i arbete! Sverige runt

Födelsedagar. Sätt kunskap i arbete! Sverige runt Födelsedagar 80 År Torsten Berglund, Falun-Borlänge GK, 24 februari 75 År Carl-Axel Hernström, S:t Arild GK, 2 december Bengt-Olof Pålsson (Lydinge GK) slår ut med ett vakande öga från Jonas Svantesson

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

RAPPORT Användning och spridning av växtskyddsmedel vid golfbanor

RAPPORT Användning och spridning av växtskyddsmedel vid golfbanor RAPPORT Användning och spridning av växtskyddsmedel vid golfbanor 2009-01-07 Upprättad av: Ann Helén Österås, Katarina Josefsson, John Sternbeck RAPPORT Användning och spridning av växtskyddsmedel vid

Läs mer

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Sverigeresan Proposition Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Komplettera Sverigeresan om Demokrati med frågeställningar kring Genomförande, Verksamhetsinnehåll och Kostnad/Finansiering - Att genomföra

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015

VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015 1/5 VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015 INLEDNING Verksamhetsplanen skall vara styrande för hur Mora GK golfbana skall utvecklas år för år beroende på aktuella förutsättningar. Den skall även vara

Läs mer

Damtävlingar som har godkänts att ingå i SGF Golf Ranking 2009

Damtävlingar som har godkänts att ingå i SGF Golf Ranking 2009 SGF Golf Ranking Damer 2009 ver 2009-03-10 Damtävlingar som har godkänts att ingå i SGF Golf Ranking 2009 Tävling Klubb Startdatum Hjo S Open Hökensås GK 25-apr AddPro Open Örestads GK 01-maj Forsgården

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Minnesanteckningar, arbetsgruppsmöte i delprojektet Tillsyn av golfbanor

Minnesanteckningar, arbetsgruppsmöte i delprojektet Tillsyn av golfbanor sid 1(5) delprojekt Tillsyn av golfbanor Dnr Vår referens / tel.nr e-post Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Datum Minnesanteckningar, arbetsgruppsmöte i delprojektet Tillsyn av golfbanor Dag:

Läs mer

GEO Miljöcertifiering. NGA Gresskurset Lykia Links, Turkiet 2013

GEO Miljöcertifiering. NGA Gresskurset Lykia Links, Turkiet 2013 GEO Miljöcertifiering NGA Gresskurset Lykia Links, Turkiet 2013 Dagens Program SGF Bankonsulent? Miljöarbete på Svenska Golf klubbar (MD) Vad är GEO Kriterier för certifiering Erfarenheter och praktiska

Läs mer

Vinterarbete och reetablering på våren

Vinterarbete och reetablering på våren SGF: Modern banskötsel, Malmö, Göteborg, Stockholm, Sundsvall, November 2016 Vinterarbete och reetablering på våren agnar.kvalbein@nibio.no The Turfgrass Research Group Tatsiana Espevig Agnar Kvalbein

Läs mer

MILJÖPLAN FRAMTAGEN AV MILJÖGRUPP 2011-2012. Miljöplanen inklusive miljöpolicy är redovisad för och antagen av golfklubbens styrelse 2012.

MILJÖPLAN FRAMTAGEN AV MILJÖGRUPP 2011-2012. Miljöplanen inklusive miljöpolicy är redovisad för och antagen av golfklubbens styrelse 2012. MILJÖPLAN FRAMTAGEN AV MILJÖGRUPP 2011-2012 Miljöplanen inklusive miljöpolicy är redovisad för och antagen av golfklubbens styrelse 2012. 1 Innehållsförteckning Sidnummer Innehållsförteckning 2 Bakgrund

Läs mer

Hulta Golfklubb. Kvalitets- och Miljökommittén

Hulta Golfklubb. Kvalitets- och Miljökommittén Intern 2016-01-25 1 (8) Kvalitets-och Miljökommittén Miljö 00x-14 A Hulta Golfklubb Miljöplan 2016 Antagen av Hulta Golfklubbs styrelse den 25 januari 2016. 2016-01-25 2 (8) Miljö 00x-14 A Innehållsförteckning

Läs mer

Golf - Idrott, folkrörelse och friskvård!

Golf - Idrott, folkrörelse och friskvård! Golf - Idrott, folkrörelse och friskvård! Golfen i Sverige 450 golfklubbar 574 471 medlemmar Ökar med ca 25 000 aktiva per år Näst största idrotten totalt i Sverige Största individuella idrotten Bara England

Läs mer

Projekt Rangehuset Norr (nybyggt 2005) Växjö GK 2009-2010

Projekt Rangehuset Norr (nybyggt 2005) Växjö GK 2009-2010 Projekt Rangehuset Norr (nybyggt 2005) Växjö GK 2009-2010 Fastighetskommittén, ordf. Göran Gustavsson, Boije Karlsson, Peter Karlsson, Gunnar Lindberg + Projektmedarbetare http://www.arvsfondsprojekten.se/

Läs mer

Nyhetsbrev 25/6 13 Rapport från din bankonsulent!

Nyhetsbrev 25/6 13 Rapport från din bankonsulent! Nyhetsbrev 25/6 13 Rapport från din bankonsulent! Så är vi då snart framme vd halvårskiftet och då kan det kanske var lite intressant med en summering av det första halvåret. Som nämnts i tidigare nyhetsbrev

Läs mer

Vara-Bjertorp Golfklubb. 130 Åtvidabergs Golfklubb 1,0 Vit 0 A X. 86 Ale Golfklubb 0,3 Vit 0 A X. 32 Landeryds Golfklubb 0,1 Vit 0 A X

Vara-Bjertorp Golfklubb. 130 Åtvidabergs Golfklubb 1,0 Vit 0 A X. 86 Ale Golfklubb 0,3 Vit 0 A X. 32 Landeryds Golfklubb 0,1 Vit 0 A X Startlista, singel Datum Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 0810 1 0820 1 0830 1 0840 1 0850 1 0900 1 0910 1 0920 1 1 Jakob Good 130 Åtvidabergs Golfklubb

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

IDROTTONLINEPROJEKTET

IDROTTONLINEPROJEKTET IDROTTONLINEPROJEKTET Projektet startade förra året på Skytteforum och pågår under 2012. Syfte: Att alla föreningar skall ha kommit igång i IdrottOnline och lagt in samtliga medlemmar i systemet innan

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-08-25 TID Torsdagen den 25 augusti kl. 16.30 PLATS OMFATTNING 1 23 HANDLINGAR Västrastation Västra stationstorget 10, Lund Dagordning, verksamhetsberättelse

Läs mer

Hur kan vi, och med vilka metoder kan vi bäst och mest effektivt minska frystorkeproblemen?

Hur kan vi, och med vilka metoder kan vi bäst och mest effektivt minska frystorkeproblemen? Specialarbete HGU 2003 Av: Johan Widell Hur kan vi, och med vilka metoder kan vi bäst och mest effektivt minska frystorkeproblemen? Ett vanligt förekommande problem med golfbaneskötsel i vårat klimat är

Läs mer

Greenrenovering från idé till färdig produkt.

Greenrenovering från idé till färdig produkt. Greenrenovering från idé till färdig produkt. Hulta Golfklubbs historia 1972 Klubben bildas 1978 Första 9 hålen byggs 1981 Komplett 18 hålsanläggning 1990 Fairwaybevattning installeras 2000 Ny greenkeeper

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

GIT Golfens IT-system. Frågor? Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson. Gunnar Håkansson. GIT-styrelsen

GIT Golfens IT-system. Frågor? Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson. Gunnar Håkansson. GIT-styrelsen GIT Golfens IT-system Frågor? GDF-konferens i Halmstad november 2004 Maria Maria Strandberg Strandberg GIT-styrelsen Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson Gunnar Håkansson Förmiddagens GIT-punkter *Tillbakablick

Läs mer

Resan mot rödsvingelgreener

Resan mot rödsvingelgreener Resan mot rödsvingelgreener Examensarbete HGU 2011 Henrik Gustavsson 2013-07-15 Innehållsförteckning Innledning sid 3 Tillvägagångssätt sid 4-5 Resultat sid 6 Slutsats sid 7 Inledning Längst ut på halvön

Läs mer

mästare FAKTA Han har slagit fem banrekord genom åren. Och spelat i Jönköpings GK:s elitserielag. Banan fick bara lovord från de tävlande.

mästare FAKTA Han har slagit fem banrekord genom åren. Och spelat i Jönköpings GK:s elitserielag. Banan fick bara lovord från de tävlande. Tony Larsson SGA- Tony Larsson, Götaströms GK, heter 2005 års SGA-mästare i golf. Titeln tog han i hård konkurrens på Skinnarebo G&CC utanför Jönköping den 19 september. Tävlingen spelades under fina förhållanden

Läs mer