Laddade seminariedagar i Skövde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Laddade seminariedagar i Skövde"

Transkript

1 Laddade seminariedagar i Skövde Banskötselkonferensen i Skövde i slutet av september bjöd på tre laddade seminariedagar. Den som tagit sig till Billingehus på årets sista riktiga sommardagar fi ck lön för mödan. Från tidig morgon till sen eftermiddag gavs det spännande och viktig information i Lilla teatern i hotellets konferensavdelning. Mårten Wallberg, ordförande i Stockholms läns naturskyddsförening berättade om ett projekt tillsammans med fem golfklubbar i Stockholms län. Se artikel sidan 59. Anders Levin, försäkringskonsult på Svensk näringsliv, informerade om avtalen som gäller för anställda på golfanläggningar. Försäkringsskyddet kan ses som en pyramid med ett grundskydd i botten i form av det lagstadgade skyddet som gäller alla. Ovan på det kommer kompletterande försäkringar i form av kollektivavtalade och eventuella privata försäkringar. Företag inom privat sektor som omfattas av kollektivavtal har skyldighet att teckna följande försäkringar för sina anställda arbetare respektive tjänstemän. Mer information finns på fora.se gällande arbetarnas försäkringsskydd samt collectum.se gällande tjänstemännens försäkringsskydd. Maria Strandberg, miljöansvarig på SGF och Tryggve S Aamlid, på norska Bioforsk, presenterade färska forskningsresultat. Se artikel på följande sidor. SGF:s bankonsulenter tog alla upp ämnen inom sina respektive ansvarsområden. Peter Edman, som har ansvar för Göteborg, Bohuslän och Västergötland, berättade om hur man kan förenkla kontakterna med myndigheterna i miljöfrågor. Peters arbete ska utmynna i ett kompendium som ska var tillgängligt under hösten. Tomas Näselius, Uppland, Södermanland och Östergötland, talade om vikten av att få banorna torra inför invintringen. Han uppehöll sig också till stor del kring vikten av ljus. Gräsets rötter kan vara 30 till 50 procent mindre där ljuset är dåligt. Det är viktigt att undersöka vilka träd som kan tas bort. Ett tio meter högt träd ger en skugga på 26 meter i oktober. Boel Pettersson, Norrland, talade om sina erfarenheter av vintertäckning i Norrland. Hon hade exempel från Järvsöbaden, Timrå och Umeå som gjort försök med vintertäckning och konstaterat att man nått bäst resultat med tät duk och luftspalter. Banorna måste jobba för att få bort lågpunkter eller leda bort överflödigt vatten. Bengt Svärd, Värmland, Dalarna, Gästrikland och Närke, talade om vikten av att välja rätt gräsfröer. Om man söker information om vilka sorter som passar kan man bland annat ta hjälp från försök i Sverige, England och Norge. För södra Sverige är kanske försöken i engelska Bingley (STRI) och Landvik i Norge mest tillämpliga. För Mellansverige, de norska försöken i Apelsvoll och Landvik och för norra Sverige försöken i Apelsvoll och Boden. Kim Sintorn, Halland (även rådgivningsansvarig), var med på Frank Rossis svenska resa. En utförlig rapport finns längre bak i tidningen. Göran Hansson, Skåne, tipsade om vikten att hålla knivarna slipade. Det minskar stressen på greenytan, ger jämnare bollrull, minskar risken för sjukdomar och ger bättre färg. Mikael Bobban Frisk, Småland, Blekinge och Gotland, avslutade med att tala om vikten av att komma åt slitaget. Han levererade många tips, från att stänga av utsatta ställen till att lägga in plättar med konstgräs och att vrida på fläckarna. Medlemmarna uppskattar en bana som ser prydlig ut. Johan Benestam, golfarkitekt, talade om vikten av ytdränering. Hans teser kan ni läsa om i förra numret av Greenbladet. Björn Eichmüller, organisationskonsulent, talade om ledarskap och kommunikation. Björn är inte minst känd bland dem som deltagit i kursen Ledarskap & kommunikation där han varit en av lärarna. Stig Persson, klubbchef på Ljunghusen, Per-Göran Andersson och Perolof Borgström från Golfbanan i din hand samt Anders Stålberg och Jan Stavås, Rain Bird S/48, berättade om gamla golfkartor och nya detaljerade uppmätningar av golfbanor med hjälp av gps. Peder Weibull, Svalöf Weibull, berättade om förädling av grönytegräs för den nordiska marknaden. Han underströk vikten av att sorter som ska användas på den nordiska marknaden också testas i regionala grönyteförsök. Svalöf Weibull har fyra testanläggningar i Sverige från Svalöv och Hammenhög i söder till Bjertorp i Västergötland och Lännäs i norr. Arvode till SGA:s styrelse I samband med Banskötselkonferensen höll även SGA höstmöte inför verksamheten Stig Persson, Ljunghusen, höll som vanlig ordförandeklubban med Olof Örberg som sekreterare. Det som väckte mest diskussion var förslaget om arvode till SGA:s ordförande. I motionen föreslogs att ordföranden ska ersättas med ett basbelopp per år räknat från och med Ingen hade invändningar mot detta, tvärtom föreslogs att även ledamöterna ska ersättas för sitt arbete. Det förslaget antogs. Från och med 2007 ska de arvoderas med 20 procent av ett basbelopp per år. Höstmötet beslutade också att avskaffa sig självt. I framtiden blir det vid det ordinarie årsmötet som alla beslut fattas. Valen förflöt utan dramatik: Lars-Göran Bånge omvaldes som ordförande för ett år. Andreas Jansson, Avesta, omvaldes som ledamot för två år och Olof Örberg, 56

2 Full aktivitet inom forskningen Att satsa på att ta fram ny kunskap är en god investering som ger mångdubbelt tillbaka. Forskning och utveckling (FoU), i nära samarbete med landets golfanläggningar, ger praktiska verktyg för att utveckla en hållbar verksamhet såväl ekonomiskt som miljömässigt. Tidigare forskningsprojekt har gett värdefulla resultat. Satsningen har nu utökats med sju nya projekt som startade under Dessa ska ge värdefull kunskap om allt från vinterskador till golfbanor som naturmiljöer. Forskningsstiftelsen Scandinavian Turfgrass Research Foundation bildades Detta för att skapa förutsättningar för genomförande och finansiering av FoU, av golfförbunden i Sverige, Danmark, Finland och Norge tillsammans med Swedish Greenkeepers Association (SGA). Samarbete ger alla parter mer forskning för varje investerad krona. Vi får dessutom tillgång till den bästa kompetensen, i alla nordiska länder, och vi får volym på verksamheten. Stiftelsen är en bra grund för vårt nordiska arbete och betraktas i dag som ett av Europas tre viktiga centra för FoU, relaterad till anläggning och skötsel av golfbanor. Forskningsprojekt sker i samarbete med nordiska universitet, högskolor och forskningsinstitut där den största delen av forskningskompetensen finns. Forskningsprojekt kräver resurser och tar tid om de ska ge tillförlitliga resultat. Försök måste ofta genomföras under flera år och under olika förutsättningar. Samtliga projekt nedan finansieras, helt eller delvis, av SGF och övriga nordiska golfförbund genom forskningsstiftelsen Scandinavian Turfgrass Research Foundation. Fler nya projekt planeras att starta FORSKNINGSPROJEKT 1) Rekommendationer för övervintring Skötselstrategier för att optimera gräsets härdning och tidiga vårtillväxt ( ) 2) Gräsguide för Norden Sortprovning av ven, (Agrostis) och svingel (Festuca) för användning på skandinaviska golfgreener ( ) Brunven (Agrostis canina) potential för användning på skandinaviska golfgreener ( ) 3) Rekommendationer för anpassad gödsling Effekt av behovsanpassad gödsling på gräsets kväveutnyttjande samt spelkvalitet ( ) 4) Bekämpningsmedel på kort och lång sikt Utlakning av fungicider från golfgreener: mätning och riskbedömning ( ) Miljörisk vid användning av fungicider på skandinaviska golfgreener ( ) Effekt av organiskt material och vätmedel på utlakning av fungicider från äldre golfgreener ( ) Biologisk bekämpning av snömögel (Microdochium nivale) och ogräs i golfgreener och andra gräsytor ( ) Bättre strategier för att kontrollera snömögel (Microdochium nivale) på spelytor för golf ( ) Skötselstrategier för att kontrollera ogräs på fairway utan användning av kemisk bekämpning ( ) 5) Vård av natur och kulturvärden Golfbanedammars betydelse för biologisk mångfald, särskilt sötvattenlevande organismer, i Storstockholm ( ) Nordiska golfanläggningars inflytande på natur och miljö ( ) Natur- och miljövård på golfbanor i Stockholmsområdet ( ) Golfbanors potential som bärare av höga naturvärden (2006) Maria Strandberg FoU & Miljöansvarig Svenska Golfförbundet Det finns alternativ! För mer information ring: Sörfors, nyvaldes på två år. Anna Joelsson Söfting, Gullbringa, avgick på egen begäran från sin ordinarie styrelseplats för att i stället väljas till suppleant för ett år. Patric Sjöblom, Västervik, och Christer Jönsson, Sölvesborg, omvaldes som revisorer på ett år, medan Mattias Jöckert, Kungsbacka, nyvaldes som suppleant. Lennart Jönsson, Haverdal, och Lars Bonnevier, Linköping, utsågs till valberedning. Lars Delbohm, Åtvidaberg, avgick på egen begäran. Verksamhetsplanen och budget för 2007 godkändes. För information vad dessa innehåller se sga.golf.se. 57

3 Vilka svampmedel är effektivast och samtidigt mest miljövänliga? De sista årens sprutförsök visar att svampmedel av typen strobiluriner, till exempel Amistar, är mer effektiva mot svamp under växtsäsongen och mot övervintrande svampar, än medel med andra verkningsmekanismer, till exempel Sportak eller Rovral/Chipco Green. Amistar är emellertid utsatt för utlakning via dikena och bör därför inte användas på sandgreener utan tillsats av lite organiskt material. Det framgick av ett föredrag som Trygve S Aamlid vid norska Bioforsk höll vid Banskötselkonferensen i Skövde. Hela materialet kan ni läsa på SGA:s hemsida sga.golf.se. NORSKA FORSKNINGSSTATIONER Det STRF-finansierade projektet har genomförts på de norska forskningsstationerna i Apelsvoll (i inlandet 14 mil norr om Oslo) och Landvik (vid kusten 28 mil sydväst om Oslo). Apelsvoll är normalt täckt av snö under en lång period och har stora problem med övervintrande svamp, både Bild 2 Försöksbesprutning på Landvik, oktober Lägg märke till fläckarna med rotdödare. Foto: Trygve S Aamlid snömögel (Microdochium nivale) och trådklubba (Typhulaspp.). Här visar försök med förbyggande besprutning att Amistar och Amistar Duo, som båda innehåller det verksamma medlet azoksystrobin, och Stratego 250 EC, som innehåller trifloksystrobin, var genomgående bättre mot övervintrande svamp än Rovral 75 WG (iprodyon) (tabell 1). Sämst verkningsgrad i dessa försök hade Sportak (prokloraz). Inget av preparaten gav fullgott resultat, men vid sprutning med Amistar, Amistar Duo eller Stratego var det möjligt att reducera vinterskadorna med cirka 50 procent. I försöksfälten på Apelsvoll fanns det också skador av isbränna, och på våren var det inte alltid helt enkelt att skilja på vad som orsakats av svamp och vad som kunde skyllas på is. TABELL 1: Resultat från förebyggande besprutning mot övervintrande svamp på rödsvingel/rödvensgreen på Apelvoll i Norge. (Amistar vara bara med 2003/2004 och Amistar Duo bara 2004/2005.) Övervintringsskada, % Dosering 2003/ /05 Osprutad kontroll Sportak 1.0 l/ha Rovral 75 WG 3.0 kg/ha Amistar 0.75 l/ha 30 Amistar Duo 1.0 l/ha 35 Stratego 250 EC 1.0 l/ha Bild 1 I försöksgreenen på Landvik har det i varje ruta grävts ner ett kar som gör det möjligt att samla upp dräneringsvatten. Växtmassan är antingen ren sand eller Green Mix (två viktprocent organiskt material). Foto: Trygve S Aamlid AMISTAR KAN ORSAKA RESISTENS Förutom äldre preparat som Topsin M (tiofanatmetyl), Baycor 25 WG (biteranole) och Rovral/Chipco Green har svenska greenkeepers från och med 2006 haft anledning att använda Sportak och Amistar på sina greener. I Norge får man inte använda Topsin M eller Baycor, men däremot är Amistar Duo och Stratego 250 EC godkända. I motsats till azoksystrobin och trifloksystrobin innehåller båda dessa propikonazol, alltså samma verksamma ingrediens som i Tilt. Generellt ger kombinationen av medel med olika verkningsmekanismer bättre påverkan på svamp, samtidigt som risken för resistens reduceras. Därför är det svårt att förstå varför svenska greenkeepers får spruta med Amistar, men inte med Amistar Duo eller Stratego. STORA DOSER ÄR NÖDVÄNDIGA Försöket på Landvik utfördes i en anläggning med uppsamling av dräneringsvatten från greenerna (bild 1). Greenen var sådd med krypven, Penn A4. Försöket bekräftade att Amistar Duo och Stratego var effektivare än Sportak, inte bara mot övervintrande svamp, utan också mot bekämpning av svamp under växtsäsongen, i första hand Microdochiumfläckar och Leptospherulina. I försöksdoserna hade däremot inget av preparaten effekt mot rotdödare (bild 2). I USA räknas azoksystrobin (Heritage) som ett effektivt medel mot rotdödare, men användningen och storleken på doserna som används är långt större än vad som är tillåtet i Norge och Sverige. Rovral/Chipco Green fanns inte med i försöken på Landvik. ORGANISKT MATERIAL HINDRAR UTLAKNING Alla fält i försöksgreenen på Landvik är uppbyggda enligt USGA-standard men där har använts två olika underlag. Antingen ren sand eller sand tillsatt med 20 volymprocent 58

4 trädgårds/parkavfallskompost (motsvarar två viktprocent organiskt material). I prov tagna mellan två dagar och tre veckor efter besprutning fanns det i dräneringsvattnet från rutorna med ren sand vid flera tillfällen rester av azoksystrobin, ett av de verksamma medlen i Amistar Duo, men det fanns inga rester från Sportak eller Stratego. I förhållande till de använda doserna utgjorde resterna i dräneringsvattnet maximalt 0,2 procent, det vill säga en försvinnande liten del. Men koncentrationen var ändå långt över EU:s miljögräns. I dräneringsvattnet från rutor där underlaget innehöll två viktprocent organiskt material blev det praktiskt taget aldrig funnet några rester. Det bekräftar tidigare svenska försök med Rovral/Chipco Green på Fullerö-greenen och visar att greenuppbyggnad med ren sand, till exempel enligt Kalifornien-metoden, är mindre miljövänlig. STRATEGO BORDE GODKÄNNAS Försöken har alltså visat att de närbesläktade medlen Amistar och Stratego är i stort sett lika effektiva mot övervintrande svamp, men utlakningsrisken är långt större vid bruket av Amistar. Av det skälet rekommenderar vi nu i Norge användandet av Stratego som förstaval vid förebyggande besprutning mot övervintrande svamp på greener utan eller med lite organiskt material i uppbyggnaden. Ur miljösynpunkt borde Stratego godkännas som ett alternativ till Amistar också i Sverige. Trygve S Aamlid Bioforsk, Norge Projekt naturoch miljövård på golfbanor Golfbanor som kombinerar välskötta spelytor med vackra naturmiljöer har mycket att vinna, de är roligare att spela på och bidrar till ett rikt växt- och djurliv. Den inte sällan upplevda konflikten mellan golfsporten och miljö- och naturvården beror många gånger på missförstånd och kan minska genom samarbete med intresseorganisationer, myndigheter, universitet och högskolor. Ett projekt lett av Mårten Wallberg, ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län, som syftar till att utveckla detta samarbete har pågått sedan Projektet innefattar både naturvårdsåtgärder och praktiskt miljöarbete på golfanläggningar och sker i nära samarbete med SGF och Stockholms läns landsting. Syftena är flera. Att öka den biologiska mångfalden på de banor som ingår i projektet är bland det viktigaste. I projektet arbetas också med att aktivt initiera och stödja miljöarbetet på och i anslutning till golfbanan. Projektet Graden Sand Injection Funderar ni på att renovera Era greener? Titta på Graden Sand Injection innan ni sätter igång. Med tio behandlingar byter du ut hela greenytan. Beställ en Graden Sand Injection innan den 15:e december 2006 för leverans under våren 2007 och du får den levererad till vårat introduktionspris SEK exklusive moms. Pris från och med 16:e december SEK exklusive moms. Lövängsvägen UPPLANDS VÄSBY Tel

5 22 fick diplom efter två års studier syftar vidare till att motverka den många gånger inbyggda konflikten som finns mellan golfsporten och miljö- och naturvården. Att bidra till ett ökat erfarenhetsutbyte mellan golfen och intresseorganisationer är därför ett av projektets viktiga mål. GOLFBANAN EN NATURTILLGÅNG På en golfbana finns ett antal naturtyper som av flera orsaker är viktiga att bevara och utveckla. Bland dessa kan räknas ängar, våtmarker, ädellövskog, fågel- och groddjursdammar och betade hagar. I genomsnitt är endast procent av en golfbanas mark ren spelyta, resten är naturmark. En bana skött i en anda av att värna miljön och naturvården kommer samtidigt att öka de estetiska värdena, utan att inverka menligt på golfspelet. I denna anda har under projektets gång ett antal åtgärder på golfanläggningarna kommit till stånd. Några exempel är slåtter av ängar, fårbete, naturvandringar, naturskyltar, anläggande av våtmarker och en naturtypsinventering med skötselråd. Anläggandet av nya våtmarker och dammar är en annan mycket spännande del av projektet. För att ytterligare generera ett ökat samarbete mellan olika aktörer anordnas med jämna mellanrum uppskattade seminarier till vilka allt från personer på länsstyrelser till banarkitekter bjuds in. På seminarierna presenteras bland annat ny forskning och goda exempel från olika klubbar. FRAMTIDEN Efter att under de första åren ha involverat sex klubbar i ett pilotprojekt har nu ett ytterligare antal klubbar anslutit sig till projektet. För närvarande deltar ett tiotal klubbar i stockholmsregionen i projektet och samarbetet innefattar även kommuner, universitet och högskolor och andra kommunala och regionala aktörer. Målsättningen är att också involvera klubbar som ligger i län gränsande till Stockholms län. Det finns stora möjligheter att arbeta för en ren miljö och vackra naturmiljöer på våra golfbanor och det här projektet är bara början. Mårten Wallberg. 22 personer fick sina diplom i Skövde efter att ha genomgått högre greenkeeperutbildning (HGU). Liksom förra kullen så var könsfördelningen något ojämn. Bland de 22 fanns bara en kvinna, Anette Nilsson, Haningestrand GK. Som vanligt hade de ett hårt jobb med att välja ut vem som skulle bli gruppens stipendiat. Den lycklige blev till slut Jimmy Fröberg, Troxhammar GK. Hans examensarbete handlade om reservdelspriser. Jimmy Fröberg, årets HGU-stipendiat. Mårten Wallberg Här är alla som fi ck sina diplom vid Banskötselkonferensen i Skövde. 60

6 HÄR ÄR ALLA NYA HGU-ARE: Namn Ämne Samuel Eriksson, Gagnefs GK Skötselytor: storlek och kostnader Henrik Glaas, Högbo GK Vårtäckning Magnus Göransson, Sturup Park GK Miljöplan för golfklubb Anette Nilsson, Haningestrand GK Tjejer var är ni? Marcus Olsson, Ullna Golf Club Skötsel 1983 respektive 2004 Jerker Sjödin, Sollefteå GK Djupluftning Verti-drain Anders Svensson, Båstad GK Fill & Drill Stefan Thoresson, Skaftö GK Leasing enkätundersökning Jan-Åke Tyllman, Ingarö GK Human Resource Management Johan Werner, Saltsjöbadens GK Köpt-leasad maskinpark Anders Askmo, Tortuna GK Slitsdränering i greener Namn Mikael Collin, Torreby GK Alf Danielsson, Grönhögen GK Anders Eklund, Storsjöbygdens GK Jimmy Fröberg, Troxhammar GK Christer Hedlund, Bodens GK Martin Lindén, Ågesta GK Robert Mattson, Kyssinge GK Roland Moström, Motala GK Stefan Olsson, Lövsättra Golf Niklas Svantesson, Halmstad GK Fredrik Svensson, Växjö GK Ämne Solens inverkan på greener Trädförfl yttning vid nybyggnad Vattenkvaliténs påverkan på greener Reservdelspriser Kärrgröe i Norrland Maskinhall planering & projektering Avdaggning av greener Gammal dränering Rötslam (biomull) på fairway Greengräsförsök Halland A4-insådd skötsel Trilo SG400 Sugvagn En universalmaskin för rationell och ekologiskt riktig skötsel av grönområden. Helt flytande arbetshuvud med vakuum/borste arbetsbredd 1.7 m, högtippande 4.0 kbm behållare (tipphöjd 2 m) och 5 meter sugslang med kopplingslåda. Flexibel 3-delad vertikalskärare förhindrar skalpering av ondulerade gräsytor. Effektbehov 45 hk. Vikt kg Pris :- + moms Andra modeller på förfrågan. Telefon VI TACKAR FÖR ÅRET SOM GÅTT SAMT ÖNSKAR ALLA En God Jul OCH Ett Gott Nytt År Stockholm Mobilt Tfn/Fax

SGA-mästerskapen SGA-mästerskapet 2008: Här står slaget i höst 28

SGA-mästerskapen SGA-mästerskapet 2008: Här står slaget i höst 28 Här står 28 SGA-mästerskapet 2008: slaget i höst Den 22 september möts SGA:s medlemmar i det årliga och mycket prestigefyllda slaget om vem som är organisationens golfkung/drottning. Tre av Stockholmsregionens

Läs mer

Forskning Formar Framtiden

Forskning Formar Framtiden 2 3 1 4 5 Forskning Formar Framtiden DGA:s utbildningsvecka 2010 Maria Strandberg maria.strandberg@golf.se Utmaningar Klimatförändringar Begränsade naturresurser Lagar och restriktioner Opinion och politiskt

Läs mer

Kärrgröe i Norrland?

Kärrgröe i Norrland? Kärrgröe i Norrland? Christer Hedlund Bodens Gk. Sammanfattning I mitt projektarbete har jag skrivit om våra försök att så greener med Kärrgröe. Jag har sökt svar på ett antal frågeställningar som jag

Läs mer

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Innehåll 1. Kulturhistoria och landskapsvård 2. Kommunikation och utbildning 3. Avfall 4. Utsläpp till luft och vatten 5. Byggnader,

Läs mer

Rapport från SGFs Bankonsulent

Rapport från SGFs Bankonsulent Växjö 2014-10-16 Mikael Frisk Till alla Banchefer, klubbar, GDF m.m. I distriktet Småland Gotland Värmland Örebro Hej Alla! Rapport från SGFs Bankonsulent Tänk vad tiden gått fort sedan jag sist hörde

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Ger vertikaldränering en bra effekt på gamla PUSH-UP greener? Ett examensarbete HGU, 2006

Ger vertikaldränering en bra effekt på gamla PUSH-UP greener? Ett examensarbete HGU, 2006 Ger vertikaldränering en bra effekt på gamla PUSH-UP greener? Ett examensarbete HGU, 2006 Momir Trivic Uppsala, 2008 1 Bakgrund På våra nordliga breddgrader är vintern både lång och kall. Vi bor i området

Läs mer

Bevattning. Inget liv utan vatten. Faktablad Integrerat Växtskydd. Sammanfattning

Bevattning. Inget liv utan vatten. Faktablad Integrerat Växtskydd. Sammanfattning Faktablad Integrerat Växtskydd Bevattning Inget liv utan vatten Foto: Agnar Kvalbein Sammanfattning Plantans vattenförbrukning regleras av det vatten som avdunstar genom porerna på bladens ovansida. Minskad

Läs mer

Banbesök: Gullbringa G & CC. Gullbringa G & CC mer än bara golf

Banbesök: Gullbringa G & CC. Gullbringa G & CC mer än bara golf Banbesök: Gullbringa G & CC Gullbringa G & CC mer än bara golf 12 Gullbringa Golf & Country Club är en anläggning som har stora planer. Förutom satsningen på att skapa en bana i toppklass satsar man mycket

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ELMIA PARK & GOLF 24 27 SEPTEMBER 2007 SEMINARIEPROGRAM

VÄLKOMMEN TILL ELMIA PARK & GOLF 24 27 SEPTEMBER 2007 SEMINARIEPROGRAM VÄLKOMMEN TILL ELMIA PARK & GOLF 24 27 SEPTEMBER 2007 SEMINARIEPROGRAM 2 Välkommen till Elmia Park & Golf 2007 Elmia Park & Golf är den största mötesplatsen för verksamma inom golfen i Sverige. Mässan

Läs mer

Miljöplan för Örbyhus Golfklubb

Miljöplan för Örbyhus Golfklubb Miljöplan för Örbyhus Golfklubb 2014-08-11 1 Innehållsförteckning 1 Övergripande målsättning 2 Ansvar 3 Miljöpolicy 4 Historik 5 Delaktighet och samarbete 6 Fastigheter 6:1 Klubbhus, hotell och kontor

Läs mer

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION Anteckningar från DO-konferensen på Hotell Högland i Nässjö 27 februari 2006 1. Presentationer Ordförande Lars-Göran Bånge hälsade alla välkomna och presenterade styrelse

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB.

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. Golfa i grön miljö, dä ä Solklart! Karlstad GK. Inledning Golf är en helhetsupplevelse för både kropp och själ. Inte minst viktig är naturupplevelsen under en golfrunda.

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Arter och sorter av ven (Agrostis) och vitgröe (Poa annua) för greener i Skandinavien

Arter och sorter av ven (Agrostis) och vitgröe (Poa annua) för greener i Skandinavien Projektarbete för distanskursen Gräs för golfbanor Arter och sorter av ven (Agrostis) och vitgröe (Poa annua) för greener i Skandinavien Erik Svärd, Boel Pettersson, Bengt Hansson, Carl-Jan von Bergen,

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Sverigeresan Proposition Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Komplettera Sverigeresan om Demokrati med frågeställningar kring Genomförande, Verksamhetsinnehåll och Kostnad/Finansiering - Att genomföra

Läs mer

Nicklastorps Golfklubb Miljövision.

Nicklastorps Golfklubb Miljövision. Version 1 150315 Nicklastorps Golfklubb har den 9 februari 2015 beslutat att klubben skall förstärka sitt ekologiska tänkande och praktiska handlande i miljöfrågor. Planen skall baseras på Svenska Golfförbundets

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Anläggningen ska utvecklas genom en strävan på ständiga förbättringar i alla led.

Anläggningen ska utvecklas genom en strävan på ständiga förbättringar i alla led. Måldokument - Banan Nyköpings GK golfbanor ska erbjuda en positiv golfupplevelse via spel på banorna som är en utmaning för motions såväl elitspelare. Spelarna ska känna en kvalité genom greenerna som

Läs mer

Greenrenovering från idé till färdig produkt.

Greenrenovering från idé till färdig produkt. Greenrenovering från idé till färdig produkt. Hulta Golfklubbs historia 1972 Klubben bildas 1978 Första 9 hålen byggs 1981 Komplett 18 hålsanläggning 1990 Fairwaybevattning installeras 2000 Ny greenkeeper

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

GIT Golfens IT-system. Frågor? Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson. Gunnar Håkansson. GIT-styrelsen

GIT Golfens IT-system. Frågor? Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson. Gunnar Håkansson. GIT-styrelsen GIT Golfens IT-system Frågor? GDF-konferens i Halmstad november 2004 Maria Maria Strandberg Strandberg GIT-styrelsen Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson Gunnar Håkansson Förmiddagens GIT-punkter *Tillbakablick

Läs mer

Golfen och miljön 2011

Golfen och miljön 2011 Golfen och miljön 2011 Hur påverkar golfsporten miljön? Markutnyttjande Mineralgödsel och kemiska bekämpningsmedel Effekter på biologisk mångfald Energiförbrukning Vattenrening Hur kan vi förbättra golfsportens

Läs mer

Antagen av årsmötet 2010-11-27

Antagen av årsmötet 2010-11-27 VISBY GOLFKLUBB Miljöplan 2010 - Antagen av årsmötet 2010-11-27 Innehållsförteckning Inledning... 3 Strategiska miljömål... 3 Miljöpolicy... 3 Byggnader... 3 Energi... 4 Maskiner... 5 Vatten... 5 Växtnäring...

Läs mer

2 (7) a) Arvode 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision

2 (7) a) Arvode 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision 2 (7) a) Arvode 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision b) Medlemsavgifter 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

SGF Golf Ranking. Klubb. Lista över samtliga rankande golfklubbar (inkl juniorer) den 31 december 2004

SGF Golf Ranking. Klubb. Lista över samtliga rankande golfklubbar (inkl juniorer) den 31 december 2004 SGF Golf Ranking Klubb Lista över samtliga rankande golfklubbar (inkl juniorer) den 31 december 2004 Sid 2-5 Sid 6-9 Lista i placeringsordning Lista i alfabetisk ordning Följ SGF Golf Ranking på webben

Läs mer

Mer än en golfbana. - ta tillvara banans natur- och kulturvärden. Vattenriket i fokus 2012:02 ISSN 1653-9338

Mer än en golfbana. - ta tillvara banans natur- och kulturvärden. Vattenriket i fokus 2012:02 ISSN 1653-9338 Mer än en golfbana - ta tillvara banans natur- och kulturvärden Vattenriket i fokus 2012:02 ISSN 1653-9338 Introduktion För många golfspelare är naturupplevelsen lika viktig som själva spelet. Golfbanor

Läs mer

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C"!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C "#$ % &'' (() * + ",-. / / 0 % 1 2%1 3 " 4 5 6 ). ' 7 0 ' ',( %1 ",, 8,* 9,: 2,/.,3 -,6 *-,) :- 4,7 +,7 '8 ( ;, 1 * < 6 < 7 /- < ',((79(,, *, *,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Innehåll

Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsrevisorer... 2 Ansvarsområde:... 2 Rapportering:... 2 Fördelning av distrikt:... 2 Distriktsbesök:... 2 Klubbesök:... 2 Ekonomi:... 2 Kontaktytor:... 2 Områden/verksamheter

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Godbitar från årets mässa i Anaheim

Godbitar från årets mässa i Anaheim Godbitar från årets mässa i Anaheim Vi fick den stora förmånen att få åka över till den stora golfmässan i USA som i år var förlagd till Anaheim söder om Los Angeles. Det var en fantastisk mässa bestående

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb PROTOKOLL FRÅN HÖSTMÖTE 2010

Forsgårdens Golfklubb PROTOKOLL FRÅN HÖSTMÖTE 2010 Inledningsanförande Klubbens och styrelsens ordförande Pigge Lindén hälsade välkommen och inledde mötet med en reservation för att höstmötet inte kommer att kunna fatta alla beslut på dagordningen. Klubben

Läs mer

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF)

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Sida 1 (12) STADGAR FÖR HALLANDS GOLFFÖRBUND (HGDF) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning...

Läs mer

GOLFENS KLUBBCHEFS UTBILDNING

GOLFENS KLUBBCHEFS UTBILDNING G O L F - Y O U R G A M E - O U R P A S S I O N Väx genom golfen! HAR DU AMBITIONEN att bli klubbchef? Är du redan klubbchef och vill utvecklas? Finns du inom annan verksamhet och attraheras av golfanläggningen

Läs mer

Vintertäckning nyckeln till bättre greener på våren? Boel Pettersson SGF Bankonsulent

Vintertäckning nyckeln till bättre greener på våren? Boel Pettersson SGF Bankonsulent Vintertäckning nyckeln till bättre greener på våren? Boel Pettersson SGF Bankonsulent Innehåll Presentation Vinter- och vårförhållanden på Svenska Golfbanor Tidigare erfarenheter av vintertäckning i Sverige

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

0733-375468 Flommen 2. 0706-698857 0733-374717 Hässlegården Patrik Fröderberg Poppe.jennie@gmail.com 0768-650211 Kristianstad

0733-375468 Flommen 2. 0706-698857 0733-374717 Hässlegården Patrik Fröderberg Poppe.jennie@gmail.com 0768-650211 Kristianstad 2014 Kontaktpersoner Email Tel.nr Abbekås Lasse Stark klubbchef@abbekasgk.se 0705-813135 Araslöv Mats Persson mp@t-kartor.se 0733-206818 Assartorp Rasmus Fransson Rasmus.fransson@malmoaviation.se 0702-626991

Läs mer

Högsta priset i länet har Nynäshamn med 884 kr/mwh, medan det lägsta priset finns i Huddinge, Botkyrka

Högsta priset i länet har Nynäshamn med 884 kr/mwh, medan det lägsta priset finns i Huddinge, Botkyrka Stockholms län: Fjärrvärmen i Stockholm och Nynäshamn dyrast i länet I Stockholms län har Stockholm och Nynäshamn det klart högsta priset. Stockholms län är fjärde dyraste län bland Sveriges 21 län när

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

Miljöplan. Miljövision.

Miljöplan. Miljövision. 1Reviderad 2010-03-05, 2011-06-05, 2012-05-14, 2013-07-15 Miljöplan. Carlskrona Golfklubb har 2009-05-25 beslutat att klubben skall förstärka sitt ekologiska tänkande och praktiska handlande i miljöfrågor.

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

Pamflett av Stefan Olof Lundgren

Pamflett av Stefan Olof Lundgren Pamflett av Stefan Olof Lundgren Sen 1979 är jag sommarölänning, sen 2007 permanentboende i Alvarsdal. Under mina 30 års verksamhet i Basel och München har jag alltid varit stolt och tacksam att kunna

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Per-Olof Erickson förklarade stämman öppnad och föreslog att Christer

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Resultat Seriespel 2014

Resultat Seriespel 2014 ELITSERIEN 16-19 juli 2014 Damer Barsebäck GCC Herrar Barsebäck GCC 1 Vasatorps GK 1184 Linköpings GK 1131 2 Karlstads GK 1191 Borås GK 1135 3 Halmstad GK 1197 Djursholms GK 1135 4 Bro-Bålsta GK 1199 Karlstads

Läs mer

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning Bohuslän - Dals Golfdistriktsförbund Projektarbete sommaren 2004 Marknadsundersökning Underlag för byggandet av nya golfbanor 2005-02-28 Utfört av: Louise Svensson Annika Strandh Uddevalla-Vänersborgs

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Mötet öppnades av Nils-Arvid Andersson som hälsade de närvarande

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Minnesanteckningar från Täkthandläggarträffen i Vetlanda den 15 maj

Minnesanteckningar från Täkthandläggarträffen i Vetlanda den 15 maj Minnesanteckningar från Täkthandläggarträffen i Vetlanda den 15 maj Närvarande: Susanne Johansson, Alvesta kommun, Torbjörn Adolfsson, Aneby kommun, Ingemar Bergbom, Habo kommun, Magnus Nilsson, Jönköpings

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖSTERGÖTLANDS SCHACKFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/8 2013 31/7 2014 Styrelsen för Östergötlands Schackförbund lämnar följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse: Ordförande: Ingvar Carlsson

Läs mer

En bransch i förändring

En bransch i förändring Nu är det dags! En bransch i förändring 14 16 mars 2011, Svenska Mässan, Göteborg Golfen en bransch i förändring, hot och möjligheter Nya tider nya tankar och nya lösningar Sveriges Golf Administratörers

Läs mer

Banbesök: Upsala GK. Det vackraste hålet på Upsala GK? Hål 3 på gamla banan är Leif Paulssons favorit.

Banbesök: Upsala GK. Det vackraste hålet på Upsala GK? Hål 3 på gamla banan är Leif Paulssons favorit. Banbesök: Upsala GK Det vackraste hålet på Upsala GK? Hål 3 på gamla banan är Leif Paulssons favorit. Anrik anläggning bygg Upsala GK är en golfanläggning med anor. Den grundades redan 1937 och var den

Läs mer

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat.

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat. 1 Styrelsen för Protokoll Föreningen Kommunala miljöchefer 2003-11-21 Plats: Miljöförvaltningen i Stockholm Tid: 2003-11-21, Kl 10.00-14.00 Närvarande: Ann-Britt Svedberg, ordförande Christer Persson Högni

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion.

VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion. VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion. Handigolfsektionens vision är att bli Sverigebäst inom golf för funktionshindrade. Detta innebär att klubbar inom handigolfens nätverk ska ligga i topp avseende

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

TU 2015-2018. Information för Dig som avser att söka Tränarutbildningen. 2015. Observera att sista ansökningsdag är 31 juli.

TU 2015-2018. Information för Dig som avser att söka Tränarutbildningen. 2015. Observera att sista ansökningsdag är 31 juli. TU 15-18 G O L F - Y O U R G A M E - O U R P A S S I O N TU 2015-2018 Information för Dig som avser att söka Tränarutbildningen 2015-2018, med start hösten 2015. Observera att sista ansökningsdag är 31

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

GGF 2009 års miljöklubb - motivering

GGF 2009 års miljöklubb - motivering Mölndals Golfklubb bildades redan år 1979 och försökte under några år att få disponera mark inom kommunen för att bygga en golfbana. Ett antal förslag avfördes p g a motstånd från grannar, vägsamfälligheter,

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet GOLFEN & MILJÖN Svenska Golfförbundet Texten i denna broschyr är framtagen av Ellika Hermansson Török, Fyren Miljökommunikation i samarbete med SGF:s banenhet och är baserad på rapporten Golfsportens miljöpåverkan

Läs mer

Golfbanemanagement 55-60 hp

Golfbanemanagement 55-60 hp 55-60 hp Varför denna utbildnings förändring? Golfsektor ställer högre krav på anläggningarna Som CM ska man kunna vara med och utveckla golfen vilket kräver bättre teoretiska kunskaper Myndigheterna ställer

Läs mer

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5. Godkännande

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Protokoll vid årsstämman 2015

Protokoll vid årsstämman 2015 Bostadsrättsföreningen Biskopsgården nr 5 Protokoll vid årsstämman 2015 Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18 Plats: Göteborgs Folkhögskola, Vårväderstorget 3 1 Stämmans öppnande. Föreningens ordförande

Läs mer

Sigtunaprojektet - Ett landskap För alla

Sigtunaprojektet - Ett landskap För alla Sammanfattning från uppföljande kvällsseminarium 13 juni 2013 på Sigtuna golfklubb Sigtunaprojektet - Ett landskap För alla SEMINARIUM 2 13 juni 2013 kl. 18.00-21.00 Sigtuna golfklubb Arrangörer: Seminariet

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer