Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE"

Transkript

1 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Antagen av Skolledning 2014/2015

2 Inledning Skolor i Sverige är skyldiga att varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet. En likabehandlingsplan (3 kap. 16 Diskrimineringslagen 2008:567) och en plan mot kränkande behandling (6 kap. 8 Skollagen 2010:800). Planerna kan med fördel sammanföras till en, så länge innehållet uppfyller lagarnas krav. På De la Gardiegymnasiet har vi en gemensam plan - De la Gardiegymnasiets plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Varje år ska planen utvärderas och revideras. Ansvarig för planen är rektor. Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan (6 kap. 8 Skollagen 2010:800). De la Gardiegymnasiets Mål och Vision Vårt mål är att alla på De la Gardiegymnasiet bidrar till en skola som kännetecknas av trygghet och studiero, i en miljö där vi visar respekt och förståelse för varandras olikheter. Vi tar avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolans vision är: Delaktighet, Laganda och Glädje (DLG), vilket vi strävar efter att alla våra elever ska känna under sin gymnasietid. Vi vill uppnå mål och vision genom att representanter från elevkåren och elevskyddsombud från samtliga enheter har varit delaktiga i att ta fram denna plan. Planen samt dess innehåll skall vara känd för elever, föräldrar och personal. Årets mål - Enhet 1 De la Gardiegymnasiet Enhet 1 består av: Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. Förebyggande arbete Uppföljning och utvärdering av det gångna läsårets arbete utförs av rektor i samarbete med personal och elever. Planen följs fortlöpande upp under läsåret i enhetens ledningsgrupp, på arbetslagsmöten, på klassråd, programforum och enhetsråd samt vid utvecklingssamtal. Årlig kartläggning av det sociala klimatet sker i det systematiska kvalitetsarbetet via samtal och enkäter på individ- och gruppnivå. Utifrån personalens iakttagelser, enhetens kartläggning, elevskyddsombudsträffar och elevers behov/önskemål utformas gemensamma mål för det årliga arbetet. Utvärdering/Kartläggning utifrån elevenkät 2014 Andelen elever som uppger att de blivit kränkta ökar något jämfört med Det finns ett behov av att öka samarbetet mellan arbetslag och elevhälsoteam. Behov finns även att arbeta mer med begreppen kränkning och trakasserier för att få en större förståelse för hur elever ser på begreppens innebörd. Det finns behov av att involvera vårdnadshavare i dessa frågor så att skola och hem jobbar tillsammans i dessa värdegrundsfrågor. Det finns många elever på enheten som avstår från att informera mentor eller elevhälsa om händelser kring kränkning. Mentorer på enheten kommer i de regelbundna mentorssamtalen ha med punkten kränkning och trakasserier för att ge eleverna en större trygghet att samtala om dessa värdegrundsfrågor.

3 Årets mål 2014/2015 I programmens och enhetens kartläggning utkristalliserar sig tre gemensamma målområden: Gemenskap och förståelse Skapa en gemensam förståelse hos elever och lärare gällande begrepp som kränkning, trakasserier och mobbning. Mentorskapet Att göra mentorskapet mer kvalitativt Bemötande Eleverna ska känna sig nöjda med personalens sätt att hantera kränkningsärenden. Strategier Gruppstärkande aktiviteter ska genomföras kontinuerligt under läsåret. Utnyttja enhetens livskunskapsrepresentant att informera lärarna kring material som kan användas vid gruppstärkande aktiviteter. Vid utvecklingssamtal införs en punkt kring kränkningar, trakasserier och mobbning att samtala om. Elevhälsans kurator flyttar fysiskt närmare elever på Teknikprogrammet. Samtal och övningar som ger förståelse för hur begreppen kränkning, trakasserier och mobbning kan uppfattas. En gemensam rond med rektor och enhetens elevskyddsombud en gång per termin för att identifiera otrygga områden i skolans fysiska miljö och samtal kring psykosocial miljö. Rondens utfall tas därefter upp i enhetens ledningsgrupp för att sprida informationen till arbetslagen och eleverna. Arbetsmiljö blir en stående punkt i elevdemokratimodellen (klassråd, programforum och enhetsråd) Vid mentorssamtal inventera elevernas förväntningar på skolans agerande vid uppkommen kränkning. Kompetenshöjande insatser 2014/2015 Varje läsår sker kompetenshöjande insatser för elever och personal för att förebygga mobbning och annan kränkande behandling. Elevskyddsombuden genomgår en heldagsutbildning för att nå förståelse för sitt uppdrag. 1. Tillvägagångssätt vid misstanke om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vid misstanke om eller upptäckt av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling ska eleven eller personalen omedelbart agera. Elev ta kontakt med mentor eller övrig personal på skolan och berätta om situationen. Vårdnadshavare ta kontakt med mentor eller någon personal vid misstanke om eller information om kränkning. Mentor ta kontakt med rektor så skyndsamt som möjligt och lämna information allt efter vad situationen kräver. ta kontakt med vårdnadshavare. dokumentera händelseförloppet.

4 Övrig personal ta kontakt med rektor så skyndsamt som möjligt om lämna information. Elevhälsan skolsköterska och kurator ska vara ett stöd för elever som utsätts för diskriminering eller annan kränkande behandling. elevhälsan ska vara ett stöd för all personal som kommer i kontakt med utsatta elever. Rektor ska efter att ha fått information om händelsen besluta om att mentor påbörjar en utredning och ansvara för genomförande och uppföljning. Till detta används blanketten Utredning/ Dokumentation vid kränkande behandling. Denna blankett används under hela utredningsförloppet. fattar beslut om vilka kontakter som ska tas, vilka möten som ska hållas och vilka åtgärder som behöver vidtas. Rektor beslutar också om vem som ansvarar för vad. ansvarar i samband med utredningen för att dokumentera vad som har inträffat. rektor analyserar genomförd utredning, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka åtgärder som behöver vidtas för att förhindra eventuella fortsatta kränkningar. kontaktar om behov finns socialtjänst, polis och eventuellt arbetsmiljöverket. vidtar i förekommande fall disciplinära åtgärder mot den elev som kränkt annan elev. (6 kap. 10 Skollagen 2010:800) 2. Främjande och förebyggande åtgärder Målet är att planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska vara känd för elever, föräldrar och personal. Planen ska kopplas till skolans årliga elevenkät. Planen utvärderas, omarbetas och aktualiseras en gång per år. Planen gäller även under det arbetsplatsförlagda lärandet APL och praktik. APL/praktikansvarig lärare har uppdraget att informera elevernas handledare på praktikplatserna om planen. Allas Ansvar På nedanstående sätt ska vi på De la Gardiegymnasiet främja elevers lika rättigheter och likabehandling samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Alla i skolan ska: ta ansvar för att planen är känd och följs. arbeta aktivt med arbetsmiljöarbete genom exempelvis elevskyddsombud, fadderverksamhet, klassråd och enhetsråd. hålla värdegrundsfrågorna aktuella i det dagliga arbetet. arbeta för att förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. arbeta hälsofrämjande genom att ha kunskap om de sju olika diskrimineringsgrunderna (se kapitel 3). ansvara för att upprätthålla en trygg och trivsam miljö. aktivt arbeta för att minska kränkande språkbruk, även via sociala medier. Specifikt ansvar Elev uppmuntra elever att engagera sig i fadderverksamhet.

5 uppmuntra elever att genomföra kamratsstärkande aktiviteter. elever är representerade som elevskyddsombud. Mentor tar upp trivsel på utvecklingssamtal. följer upp frånvaro och anledning till frånvaro. Lärare arbetar med värdegrundsfrågor i undervisningen. har god kännedom om elevers närvaro, vid hög frånvaro kontakta mentor. Enhet De la Gardiegymnasiet är uppdelat i sex enheter. Varje enhet ansvarar för att inför varje läsår upprätta en enhetsspecifik beskrivning över hur enheten jobbar med sin egen plan för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Enheten ska gå igenom elevenkäten och göra en analys av de främjande och förebyggande åtgärder som behöver vidtas. arrangera friluftsdagar, temadagar eller andra trivselfrämjande/kamratstärkande aktiviteter. informera elever och vårdnadshavare om planen. ansvara för att eleverna får ta del av skolans värdegrundsarbete i form av deltagande på de gemensamma livskunskapsdagar som anordnas. introducera nyanställd personal i arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Elevhälsan skolsköterska erbjuder alla elever i åk 1 ett hälsosamtal. skolkurator erbjuder vid behov enskilda elevsamtal och ska vara ett stöd för elever när det gäller den psykosociala hälsan. Rektors ansvar att skolan årligen utför en elevenkät för att kartlägga förekomsten av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Resultatet analyseras och åtgärder vidtas vid behov. att temadagar inom Livskunskap samt PIL (Prevention i Lidköping) planeras in i läsårsplanen. att all personal är förtrolig med planen och ansvarar för att den följs. Utfallet av de främjande och förebyggande åtgärderna för planen gällande läsåret 13/14 redovisas i nästkommande plan för läsåret 14/ Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Diskriminering innebär att en elev missgynnas av skäl som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. 1. Etnisk tillhörighet (etnicitet) att bli sämre behandlad på grund av sin hudfärg, sitt etniska eller nationella ursprung eller, i vissa sammanhang, sitt språk eller sitt namn. 2. Religion eller annan trosuppfattning att bli sämre behandlad på grund av sin religion eller trosuppfattning.

6 3. Funktionsnedsättning att bli sämre behandlad på grund av varaktiga nedsättningar av sin fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga funktionsförmåga. 4. Kön att bli sämre behandlad på grund av sin könstillhörighet. Inkluderar även transsexualism. 5. Könsidentitet och könsuttryck att bli sämre behandlad på grund av hur personen uppfattar sitt kön eller hur personen uttrycker eller uppfattas uttrycka sig i relation till kön, dvs hur en person beter sig eller hur personen ser ut kopplat till kön. 6. Sexuell läggning att bli sämre behandlad på grund av att en person är homosexuell, bisexuell eller heterosexuell. 7. Ålder att bli sämre behandlad på grund av sin ålder. Trakasserier Trakasserier innebär ett handlande eller ett uppträdande, som kränker en elevs värdighet och som har samband med diskrimineringsgrunderna. Exempelvis nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjligande, mobbning eller fysiskt våld som att knuffas vilket kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Trakasserierna kan vara synliga och handfasta likväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheter utan även via sociala medier. Trakasserier kan också vara av sexuell natur (sexuella trakasserier) som kränker någons värdighet. Exempelvis tafsande, beröringar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. Kränkande behandling Kränkande behandling är ett uppträdande som utan att vara diskriminerande kränker elevers värdighet. Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningar kan vara synliga och handfasta, men också dolda och subtila. Den kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via sociala media på internet och via telefon. Den kan uttryckas genom nedsättande tilltal, förlöjligande eller fysiskt våld. Att frysa ut någon eller hota någon räknas också som kränkning. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande. Mobbning Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet, och med avsikt, tillfogar eller försöker tillfoga en person skada eller obehag.

7 Bilaga 1 Diarienummer: De la Gardiegymnasiet Lärande genom delaktighet laganda och gemenskap UTREDNING/DOKUMENTATION VID KRÄNKANDE BEHANDLING Elevens namn Program/Klass Personnummer Mentor Datum Deltagare vid mötet Beskrivning av ärendet (Vad? När? Var?) Åtgärder Ansvarig Tid för uppföljning Rektor/delegat Vårdnadshavare Elev Original arkiveras. Kopia till rektor, mentor, samt Elevhälsa.

8 Bilaga 2 Diarienummer: De la Gardiegymnasiet Lärande genom delaktighet laganda och gemenskap UPPFÖLJNING AV UTREDNING/DOKUMENTATION VID KRÄNKANDE BEHANDLING Elevens namn Program/Klass Personnummer Mentor Datum Deltagare vid mötet Hur har det gått? Ev fortsatta åtgärder Ansvarig Ärendet avslutas. Datum: Ärendet ej avslutat. Tid för uppföljning: Rektor/delegat Vårdnadshavare Elev Original arkiveras. Kopia till rektor, mentor, samt Elevhälsa.

9 Information till arbetsplatser som har elever som genomför apl/praktik Bakgrund Den 1 januari 2009 trädde en ny lag i kraft, diskriminerings- lagen (SFS 2008:567) vilken säger att det är förbud mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen för verksamheten är ansvarig för att lagen följs. Lagen ska främja barns och elevers lika rättigheter och motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder samt motverka annan kränkande behandling. Lagen omfattar all utbildning och annan verksamhet som omfattas av skollagen (2010:800). Lagen gäller när medarbetare kränker elever såväl som när elever kränker andra elever. I varje enskild verksamhet ska det finnas en plan för diskriminering och kränkande behandling. Utöver detta är de enskilda verksamheterna skyldiga att förebygga och förhindra, utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och annan kränkande behandling. Om verksamheten inte följer lagens bestämmelser eller inte vidtar tillräckliga åtgärder mot trakasserier kan huvudmannen bli skadeståndsskyldig. De la Gardiegymnasiets arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling En plan har tagits fram för skolan som består av både förebyggande åtgärder samt rutiner för utredning och åtgärder enligt diskrimineringslagen (se ovan). Elever informeras om att planen gäller under all skoltid och därmed även under den arbetsplatsförlagda utbildningen/lärandet-apl. Ansvarig lärare har uppdraget att informera elevernas handledare på APL/praktikplatserna om planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vid misstanke/upptäckt av förseelse mot lagen ska medarbetarna omedelbart agera. Hela De la Gardiegymnasiets plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling finns på Elevens namn och klass: Mentors namn: Mentors telefonnummer: Mentors e-postadress:

10 Bilaga 4 Skolans styrdokument Planen mot diskriminering/ trakasserier/kränkande behandling gäller alla skolans elever och baseras på skolans styrdokument. Skollagen (SFS 2010:800) 5 kap. Trygghet och studiero 3 Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. 4 I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om kraven på en god arbetsmiljö. I vissa frågor som rör arbetsmiljön finns bestämmelser även i denna lag. 5 Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler. 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling 6 Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8. Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling 7 Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Plan mot kränkande behandling 8 Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Förbud mot kränkande behandling 9 Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 10 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567). För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en skolenhet eller förskoleenhet gäller första och andra styckena för den personal som huvudmannen utser.

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grunduppgifter Verksamhetsformer samt ansvarig för planen Skolformer som omfattas av planen är gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vision 3. Resurser för likabehandlingsarbete 4. Begrepp och definitioner 5. Utvärdering av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Barn- och utbildningsförvaltningen Österleds rektorsområde Vretskolan DATUM 21 juni 2011 SIDA 1 (27) Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Vretskolan Österleds rektorsområde Innehåll A. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 1, läsåret 2014-15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 1, läsåret 2014-15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 1, läsåret 2014-15 Årlig plan för arbete med plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckadalsgymnasiets El- och energiprogrammet

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Dnr 97/2014.610 PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅR 2015 Barn- och utbildningsnämnden Inledning 3 Syfte och mål 3 Värdegrund 3 Normkritiskt

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR Skolenhet Mjölner Läsåret 2014/15 Innehållsförteckning Bakgrund 3 1 Mål. 4 2 Handlingsplan.. 4 2.1 Ansvar. 4 2.2 Förebyggande arbete 5 2.3 När något inträffar som strider mot lagen.

Läs mer

Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola

Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan plan mot kränkande behandling. Skolsta Förskola

Likabehandlingsplan plan mot kränkande behandling. Skolsta Förskola Likabehandlingsplan plan mot kränkande behandling Skolsta Förskola Regelverk Diskriminering & Trakasserier lyder under Diskrimineringslagen (2008:567) Kränkande behandling lyder under Skollagen kap.14a

Läs mer

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Läsåret 2014 1 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som vårdnadshavare 3 1. Vision 3 2. Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan. Fritidshem Åk F-3

2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan. Fritidshem Åk F-3 2015 års plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Örkenedskolan Fritidshem Åk F-3 Planen gäller från 2015-02-01 Planen gäller till 2016-01-31 Ansvariga för planen Rektor Ann-Christin

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorpsskolan 2013-2014 Innehållsförteckning 1.Inledning...1 1.1 Mål,Vision... 1 1.2 Ansvar... 1 1.3 Förankringsprocess...2 2.Definition diskrimineringstyper...2

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15

Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Upprättad September 2014 2 Innehåll Övergripande policy och mål 3 Utarbetning av årlig plan/likabehandlingsplan 4 Kartläggning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsåret 2012/13 1.Vision l Vi vill att alla barn på Orust Montessori ska känna sig trygga och trivas. Ingen ska behöva utsättas för någon form av kränkande

Läs mer