Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling"

Transkript

1 Läsåret 2012/2013 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Inledning Alla miljöer i skolan*) och i samhället i övrigt är underordnade principen om människors lika värde. Skolan som bildande och fostrande verksamhet för barn och ungdomar har här ett särskilt ansvar. Att kränka människor på grund av exempelvis: hudfärg, kön, sexuell läggning, religiös tillhörighet, socioekonomisk bakgrund är absolut inte tolererbart. En skola skall verka för att elever och personal skall känna sig trygga och att den i övrigt också verkar för ett positivt arbetsklimat. *) Med skola menas förskoleklass, grundskola och fritidshem. Definitioner av icke acceptabelt beteende Diskriminering Negativ (kränkande) behandling av individer/grupper utifrån dessa grunder kön ålder etnisk (grupp) tillhörighet sexuell läggning religion eller annan trosuppfattning funktionshinder. Kränkningar fysiska (slag, knuffar, rycka någon i håret eller sätta krokben) verbala, mobbning och liknande beteende som har sin grund i att någon är överviktig, har en viss hårfärg, är en plugghäst, blir hotad eller kallas hora/bög psykosociala (utfrysning, ryktesspridning) text/bild meddelande (klotter, teckningar, brev, lappar, e-post, sms, mms och sociala medier). Mobbning trakasserier vid upprepade tillfällen över tid obalans i makt mellan den som mobbar och den som utsätts (se bilaga Handlingsplan enligt Olweus-metoden).

2 Trakasserier uppträdande som kränker en persons värdighet och som har samband med kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning samt funktionshinder. Sexuella trakasserier grundar sig på kön eller anspelar på sexualitet. Det kan också vara homofobi motvilja mot eller förakt för homo- eller bisexualitet eller homo- eller bisexuella personer. Rasism bygger på föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper (förtrycka, utnyttja eller kontrollera). Ett uttryck för detta är främlingsfientlighet som innebär motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella eller etniska. Funktionshinder varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som följd av en skada eller sjukdom som fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Alla dessa former skall tas på allvar av skolan. Det ligger därför i allas medarbetaransvar att vara lyhörd för tecken på att någon utsätts för kränkande behandling. Mål att sträva efter i det förebyggande arbetet Den första januari 2009 förändrades lagstiftningen kring arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Barn- och elevskyddslagen som funnits sedan 2006 upphörde att gälla och Skollagen och den nya Diskrimineringslagen tog över frågorna. Arbetet som rör kränkande behandling, där mobbing ingår, regleras från och med nu genom ett nytt kapitel i Skollagen (6 kap.). Barn och elevombudet har förts över till Skolinspektionen som är tillsynsmyndighet över det nya kapitlet i Skollagen. Arbetet som rör diskriminering och trakasserier, fördes över till den nya Diskrimineringslagstiftningen där alla tidigare lagar på området har slagits samman och bildat en ny myndighet Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO utövar tillsyn över Diskrimineringslagen. Alla barn och elever i förskolor och skolor skall känna sig trygga. Inget barn och ingen elev får utsättas för kränkande behandling eller diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, funktionshinder eller sexuell läggning (Gemensam vision för SFF). All personal inom förskola och skola tar aktivt avstånd från och motverkar alla former av mobbning, rasism, trakasserier, diskriminering och kränkningar mellan barn/elev och mellan personal och barn/elev (Gemensamt mål för SFF).

3 Vårt mål är att förhindra all form av mobbning och trakasserier i skolan och att förebygga uppkomsten av sådana problem. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla (Lgr11, s.7). Förståelse och medmänsklighet Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser (Lgr11, s.7). Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Lgr11, s.8). Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor (Lgr11, s.12). Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper (Lgr11, s.12). Läraren ska klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet (Lgr11, s.12) öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem (s.13)

4 uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling (Lgr11,s.13) Trivsel och trygghet är grundläggande förutsättningar för ett positivt och framgångsrikt lärande. Gemenskap är en grund för viljan att lära. All personal på skolan ska arbeta för att skapa en anda av vardagsomtanke och medmänsklighet utifrån följande vardagsmoraliska förhållningssätt: ingen ska utsättas för kränkande behandling alla ska arbeta för att motverka kränkande behandling alla ska känna att de blir respekterade av såväl barn/elever som personal ingen ska behöva vara rädd på väg till eller från skolan eller ute på skolgården, alla har rätt att känna trygghet alla har rätt att känna delaktighet och gemenskap alla elever ska veta vem de kan vända sig till om de själva eller en kamrat behöver hjälp Vi på Ättekullaskolan vill: att omtanke och hänsyn ska råda på skolan ha en öppen och positiv arbetsplats där alla kan känna trygghet ha en trevlig, kamratlig och respektfull anda att nolltolerans råder i alla sammanhang att elever och personal ska kunna vistas på skolan utan att känna rädsla för att bli utsatt för kränkande behandling. Ändamål Diskrimineringslagen har till ändamål att i skolan främja lika rättigheter för barn/elever och personal och att motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. rätten till likabehandling oavsett kön gäller både flickor/kvinnor och pojkar/män med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller eniska ursprung, religion eller trosbekännelse med sexuell läggning menas en person med homo-, bi-, trans- eller heterosexualitet funktionshinder är varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå Kränkningar omfattar situationer där: elev kränker annan elev elev kränker vuxen vuxen kränker elev vuxen kränker annan vuxen

5 Beträffande situationer där personal utsätter elev för kränkande behandling är detta ett arbetsledaransvar och skolledning skall därmed omgående informeras. Detsamma gäller situation där vuxen kränker annan vuxen. Uppföljning Uppföljning gjordes i samband med enkäten. Utifrån denna sattes nya prioriterade mål upp som presenteras nedan. Nulägesanalys, särskilda insatser och prioriterade mål under läsåret 2012/2013 Systematiskt utreda var på skolan eleverna uppfattar att det inträffar situationer som kan upplevas som otrygga. Kartläggningen gäller hela skolområdet, både inomhus som utomhus. Allt i syfte att tidigt upptäcka och åtgärda eventuella brister. I början av vårterminen 2012 genomfördes en enkätundersökning enligt Olweusprogrammet, om mobbing. Av 166 svar trivs 144 elever bra eller mycket bra på skolan, motsvarande 87 %. Av 157 svar säger 14 elever, att de har blivit mobbade. Mobbingen förekommer från 2-3ggr/månad till flera gånger i veckan. Prioriterade mål/behov: Ett väl fungerande rastvaktssystem. Att all personal har Olweus- utbildning Att Olweus-råden fungerar. Förebyggande insatser Information om handlingsplaner (Likabehandlingsplanen, Plan mot diskriminering och behandling samt Handlingsplan enligt Olweusmetoden) till personal, elever och föräldrar. Personalen informeras vid läsårsstart. Elever informeras vid läsårsstart av respektive mentor. Föräldrar informeras på föräldramöte och på skolrådet. Väl fungerande rastvaktssystem (enl. Olweusmetoden). Värderings- och samarbetsövningar. Aktiva och regelbundet återkommande Olweusråd. Utvärdering av dagen/veckan. Uppmuntra elevinflytande. Förbereda för och väl ta emot nya elever. Pedagogiska måltider. Meningsfull rastverksamhet. Samverka med föräldrar. All personal reagerar och agerar!

6 Delaktighet och ansvar Mentorerna kallar till föräldramöte där planen diskuteras och bearbetas. Varje klass har ett sk Olweusråd som är återkommande i schemat. Elevrådet är delaktiga vid revidering och upprättande Resurser Elevhälsan stödjer rektorn i elevhälsoarbetet (EHT) på skolan. I EHT ingår rektor, kurator, skolsköterska, specialpedagoger, speciallärare, studie- och yrkesvägledare och skolpsykolog. EHT medverkar som en resurs till mentorerna och ger råd och stöd vid behov. Trivsel och trygghet För alla vuxna på skolan gäller att aldrig acceptera dåligt beteende, inte ens på skoj. Alla vuxna ska vara goda förebilder genom att se alla, vara positiva mot eleverna och varandra, kunna sätta gränser och ha en öppen och rak dialog med hemmet. Att tänka på som elev; att berätta är inte skvaller, det är att hjälpa någon som har det svårt! Arbetsgång vid information om att mobbning och kränkningar förekommer Se Handlingsplan enligt Olweusmetoden. Bilaga I Brottslighet Liksom i samhället bör man i skolan göra polisanmälan vid misstanke om brott som olaga hot, olaga tvång, ofredande, förtal och förolämpning (brottsbalkens paragrafer i 3-5:e kapitlet). Utvärdering och uppföljning Planen upprättas och utvärderas tillsammans med elever och personal. Inför varje nytt läsår revideras planen

7 Handlingsplan enligt Olweusmetoden Bilaga I Rutiner vid misstanke om mobbning/kränkning/antisocialt beteende enligt Olweusmodellen Informera ledningen direkt när misstanke finns Utöka observationer, informera kolleger och be dem vara uppmärksamma, för in ifrån loggboken, ev. information från elev/er och föräldrar DOKUMENTERA: Använd t.ex. blanketten DOKUMENTATION VID MISSTANKE. UTVÄRDERA BEDÖMNINGSUNDERLAGET Om utvärderingen visar att det inte är mobbning skall åtgärder göras som stämmer med gällande praxis Om utvärderingen visar att det är fråga om mobbning: Informera berörda (ledning, kollegor osv.) Samtal med elev ev. med vårdnadshavare närvarande (beroende på situationen). I fall där vårdnadshavare inte är med, ring hem och tala om att ni haft samtalet. Använd blanketten PROTOKOLL ELEVSAMTAL (hänvisning; Insikten), kan användas både till utsatt elev och den som utsätter. Sammanfatta bedömningsunderlaget i situationsrutan och ev. åtgärder som redan är gjorda. Skriv in åtgärder som ska vidtagas enl. sanktionstrappan i åtgärdsrutan. Uppföljningssamtal och fortsatt observation och dokumentation. Om detta inte ger resultat: ÅTGÄRDSPROGRAM. Använd blanketten: OLWEUS ÅTGÄRDSPROGRAM (hänvisning; Insikten). Samtal med både elev och vårdnadshavare där man betonar allvaret i situationen och att skolan inte accepterar detta beteende. Uppföljningssamtal och fortsatta observationer på att eleven håller sig till det överenskomna och upprätthåll kontakt med hemmet. Dokumentera. REKOMMENDERAT ÄR ATT VARA TVÅ VID SAMTALEN OCH HÅLLA REKTOR INFORMERAD UNDER HELA PROCESSEN Om dessa åtgärder inte räcker kan handledning till barn och föräldrar behövas eller annan myndighet kopplas in. Om ärendet läggs ner: informera berörda, så att den som utpekats går skadeslös ur processen. Förvara dokumentationerna säkert, arkiveras sen hos ledningen i 10 år. Åtgärdstrappa vid mobbning och annat normbrytande beteende: Vid konstaterad mobbning eller vid upprepat normbrytande beteende. 1. Föräldrar kallas till möte för samtal med mentor/klassföreståndare tillsammans med barnet. Protokollför och boka uppföljningsmöte inom lämplig tid (ca 2 veckor)

8 Konsekvens i enlighet med skolans konsekvenstrappa 2. Uppföljningsmöte. Om mobbning/ normbrytande beteende upphört avslutas ärendet. Protokollför. Om mobbning/ normbrytande beteende inte upphört upprättas åtgärdsprogram och tid för uppföljning av detta bokas inom lämplig tid ( ca 2-3 veckor). Konsekvens i enlighet med skolans konsekvenstrappa 3. Uppföljning åtgärdsprogram. Om mobbning/ normbrytande beteende upphört avslutas ärendet. Protokollförs. Om mobbning/ normbrytande beteende inte upphört kallas föräldrar och elev till en elevvårdskonferens (EVK), där åtgärdsprogrammet utvärderas och ev. förändras (uppföljning bokas inom ca. 3 veckor) Konsekvens i enlighet med skolans konsekvenstrappa 4. Ny EVK samt uppföljning av åtgärdsprogram. Om mobbning/ normbrytande beteende upphört avskrivs ärendet. Om mobbning/ normbrytande beteende inte upphört utökar skolan insatser med stöd av elevhälsoteamet på skolan. Uppföljning av dessa insatser vid ny EVK bokas inom lämplig tid (ca 3 veckor) Konsekvens i enlighet med skolans konsekvenstrappa 5. Uppföljning elevvårdande insatser samt åtgärdsprogram. Om mobbning/ normbrytande beteende upphört avskrivs ärendet. Om mobbning/ normbrytande beteende minskat fortsätter insatser i enlighet med åtgärdsprogram. Om ingen förändring i mobbning/antisocialt beteende skett tar rektor kontakt med verksamhetschef. Konsekvens i enlighet med skolans konsekvenstrappa

9 Konsekvenser: Rast/Lunch på annan tid Arbeta i annan klass Arbeta på annan plats i skolan Utifrån att säkerställa elevens och kamraternas säkerhet: hålla sig i närheten av rastvakt, inte delta i vissa aktiviteter ex. vara med på fotbollsplanen Vårdnadshavare deltar i klassen Skriva en reflekterande uppsats Kvar/Försittning Vårdnadshavare hämta elev Hemundervisning Anmälan till sociala myndigheter/polis Be om ursäkt Erbjuda stöd externt; blå Kamelen, Föräldrastödet 6-12, Föräldrautbildning Erbjuda stöd internt; elevhälsoteamet, Ha med sig vårdnadshavare vid aktiviteter utanför skolan (skolresa, teater, bio, studiebesök mm) som förutsättning för deltagande i aktiviteten Lekförbud med kamrater där negativt inflytande finns Byte av klass/ studiegrupp/ mentorsgrupp Daglig kontakt/avstämning med föräldrar

10

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning - lagrum, definitioner... 3 Kommunens övergripande målsättning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorpsskolan 2013-2014 Innehållsförteckning 1.Inledning...1 1.1 Mål,Vision... 1 1.2 Ansvar... 1 1.3 Förankringsprocess...2 2.Definition diskrimineringstyper...2

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Ölmstads skolområde grundskola F-6 och fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Ölmstads skolområde grundskola F-6 och fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Ölmstads skolområde grundskola F-6 och fritidshem Ölmstads skolområde 2015-06-22 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vision... 3 Syfte, uppföljning

Läs mer

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028 Likabehandlingsplan I likabehandlingsplanen ingår skollagens krav på en årlig plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier.

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghet, ansvar och respekt på Sulviks skola 2014/15 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Bakgrund...3 Årlig plan...4 Skolans vision...4 Definitioner av begrepp...5

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsåret 2012/13 1.Vision l Vi vill att alla barn på Orust Montessori ska känna sig trygga och trivas. Ingen ska behöva utsättas för någon form av kränkande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

Tillsammans steg för steg mot nya mål

Tillsammans steg för steg mot nya mål 1 (19) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-08-26 Sörviks rektorsområde LIKABEHANDLINGSPLAN och plan mot kränkande behandling Tillsammans steg för steg mot nya mål 1 LUDVIKA KOMMUN 2 (19) INNEHÅLL

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan.

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2014 Skolorna i Tallboda Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2014 Innehåll

Läs mer

Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15

Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Upprättad September 2014 2 Innehåll Övergripande policy och mål 3 Utarbetning av årlig plan/likabehandlingsplan 4 Kartläggning

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2015 Innehåll 1. Vision... 3

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 mot diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling Ängskolan 7-9 skola Justerad 2014 01 08 Innehåll 1. Beskrivning av Ängskolan 2. Trygghetsgruppen 3. Ansvarsfördelning

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Furuparksskolan Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015 Reviderad 2014-09-04 Innehållsförteckning

Läs mer