SÄKERHETSBRANSCHEN. Frågor&Svar. Informationsdokument. Per Edsmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSBRANSCHEN. Frågor&Svar. Informationsdokument. Per Edsmar 2013-02-22"

Transkript

1 SÄKERHETSBRANSCHEN Frågor&Svar Informationsdokument Per Edsmar Frågor och svar i detta dokument ska förklara och skapa förståelse för varför, när och hur vi, Swelarm och Sweguard, nu bildar den nya branschbranschorganisationen SäkerhetsBranschen och den inriktning den ska ha.

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför lämnade Swelarm och Sweguard föreningen Swesec?... 3 Vad var egentligen Swesec?... 3 När lämnade Swelarm och Sweguard föreningen Swesec?... 3 Hur kommer det sig att just Swelarm och Sweguard bildar en ny branschorganisation?... 3 När och hur bildas SäkerhetsBranschen?... 3 Vilken är verksamhetsidén för SäkerhetsBranschen?... 4 Vad är visionen med den nya branschorganisationen SäkerhetsBranschen?... 4 Vilken är SäkerhetsBranschens värdestrategi?... 4 Inom vilka områden ska branschorganisationen verka?... 4 Vilka blir medlemmar från början och vilka får vara med?... 4 Vad blir medlemsavgiften?... 5 Hur kommer arbetet i branschorganisationen att förändras och förstärkas?... 5 Varifrån kommer branschorganisationen bedriva sin verksamhet?... 6 Hur kommer organisationen att se ut?

3 Frågor&Svar om branschorganisationen SäkerhetsBranschen Inledning Frågor och svar nedan ska förklara och skapa förståelse för varför, när och hur vi, Swelarm, nedan SL, och Sweguard, nedan SG, nu bildar den nya branschorganisationen SäkerhetsBranschen, nedan SB. Varför lämnade Swelarm och Sweguard föreningen Swesec? Under 2010 arbetade både SL och SG föreningarna med sina respektive framtidsplaner för att skapa mer och större medlemsnytta och aktivera sina medlemmar. Arbetet i Swesec var då inte prioriterat och det var brist på energi i Swesec. Engagemanget från de olika delbranschföreningarna att driva Swesec framåt och nydanande var lågt och väldigt likt som det alltid varit. Fram till november 2011 hölls fyra stycken arbetsmöten för att under uppsägningstiden, fram till årsskiftet 2011/2012, om möjligt skapa ny energi i Swesec som kunde leda fram till att SL och SG tog tillbaka utträdet. Men det misslyckades eftersom vi hade olika syn på nödvändiga åtgärder och krafttag som krävdes för framtiden. Vad var egentligen Swesec? Swesec var fram till 2012 en paraplyorganisation för föreningarna Swelarm (säkerhetsteknik med ca 140 medlemsföretag), Sweguard (bevakning med ca 27 medlemsföretag), Swebra (brandredskap med ca 50 medlemsföretag), Swegroup (säkerhetskonsulter ca 14 medlemsföretag), SLR (lås med ca 150 medlemsföretag) och FLB (tillverkare lås och förvaring med ca 25 medlemsföretag). Swesec hade som verksamhetsidé att driva branschfrågor som kompetensutveckling och säkerhetsmedvetande hos medlemmarna samt vara samhällets remissinstans. När lämnade Swelarm och Sweguard föreningen Swesec? Våren 2011 inlämnade föreningarna sitt skriftliga besked till Swesec om utträde efter att föreningarnas styrelser och årsmöten fattat beslutet. Enligt Swesecs stadgar gällde det formella medlemskapet fram till sista december Så den 1 januari 2012 var inte längre SL och SG med i Swesec. Hur kommer det sig att just Swelarm och Sweguard bildar en ny branschorganisation? SL har ju idag medlemmar som även är medlemmar i SG genom både larmcentraler och säkerhetsteknik men framförallt så representerar vi tillsammans den viktiga värdekedjan för branschens kunder från säkerhetsanalys, säkerhetslösning och larmmottagning/larmförmedling till utryckning. Under processen som ledde fram till de båda föreningarnas utträde fann vi också att våra idéer och ambitioner om vad vi ville med föreningsverksamhet i säkerhetsbranschen sammanföll mycket tydligt. När och hur bildas SäkerhetsBranschen? Processen för bildandet sker genom att SL:s medlemmar på årsmötet 15 mars 2013 röstar för ett namnbyte till SäkerhetsBranschen och för de nya stadgarna. Därefter röstar Sweguards medlemmar om att lägga ner sin förening och enskilt söka medlemskap i SB på sitt årsmöte den 18 april 2013 då också Swelarm har sin extrastämma som krävs för att godkännandet ska vinna laga kraft. 3

4 Vilken är verksamhetsidén för SäkerhetsBranschen? Branschorganisationen ska arbeta för ett tryggare samhälle. Branschorganisationen ska verka för att medlemmarna agerar ansvarsfullt. Branschorganisationen ska främja kunskap om och förtroende för organisationens medlemmar. Vad är visionen med den nya branschorganisationen SäkerhetsBranschen? Branschorganisationen ska samla aktörer inom säkerhet på en arena och initiera, synliggöra, skapa opinion för och driva på värdeskapande säkerhetsfrågor i ett forum för ett tryggare och säkrare Sverige. Medborgare, näringsliv, myndigheter, påverkande instanser, andra föreningar och media ska efterfråga föreningens och medlemmarnas åsikter, kompetens och kunskap. Vilka är branschorganisationens mål för medlemmen? SäkerhetsBranschen ska maximera den upplevda affärsmässiga medlemsnyttan för Sveriges säkerhetsföretag. Genom att kraftsamla all sakkunskap i säkerhets- och trygghetsfrågor i en förening och med ett aktivt agerande driva, kommunicera och debattera trygghets- och säkerhetsfrågor i branschorganisationens namn i media, i samhället och med politiken ska medlemsföretagen uppleva en ökad efterfrågan. Vilken är SäkerhetsBranschens värdestrategi? Branschorganisationens utåtriktade arbete för ett starkt varumärke ska grundas på kunskap, kvalitet och påverkan. Information om branschorganisationens verksamhet ska vara transparent och tillgänglig för alla medlemmar. Branschorganisationen ska upprätthålla god affärssed och verka för lika behandling av alla människor. Genom att ständigt arbeta i enlighet med dessa verksamhetsgrunder skapar branschorganisationen värde för medlemmarna och deras kunder. Inom vilka områden ska branschorganisationen verka? - Samhällspåverkan via politiker, myndigheter och media - Samverkan kring kompetensförsörjning, FoU och utbildning - Regelverk som lagstiftning, standarder och normer - Statistik och trender - Kvalité, etik och miljö Vilka blir medlemmar från början och vilka får vara med? Givetvis får de medlemmar som idag har medlemskap i SL och SG enkelt och smidigt automatiskt medlemskap. Ambitionen är givetvis också att snabbt intressera fler och öka medlemsantalet med att addera till medlemmar som uppfyller kraven för medlemskap som säkerhetskonsulter, låsföretag, brandskyddsföretag och associerade medlemmar som andra verksamma föreningar, juridiska personer med säkerhetsinriktning samt myndigheter. Givetvis är de föreningar och medlemsföretag som fortfarande är med i Swesec välkomna till SB. 4

5 Kraven på medlemskap kommer stipuleras i de nya stadgarna med inriktning på certifieringar och ekonomisk stabilitet. Vad blir medlemsavgiften? Målsättningen är att ha en väl avvägd övergångsnivå för befintliga medlemmar i SL och SG och att nya medlemmars medlemsavgift ska baseras på omsättningen i medlemsföretaget och motiveras av nyttan med medlemskapet. Medlemsavgiften beslutas på årsmötet. Hur kommer arbetet i branschorganisationen att förändras och förstärkas? Vi får en större ekonomisk kapacitet med sammanslagningen och kan heltidsanställa en verkställande direktör och en kommunikationschef. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och åtta ledamöter som ansvarar för att följa upp och kravställa branschorganisationens verksamhet, fastslå budget och verksamhetsplan. Vd:ns huvudsakliga arbetsuppgifter är kontakter med politiker, myndigheter och med för oss viktiga organisationer och andra föreningar samt att ansvara för branschorganisationens inre arbete, utveckling och expansion, ekonomi och rapportera till styrelsen. Kommunikationschefens uppgifter är att synliggöra branschorganisationen mot näringsliv, politiken, myndigheter och allmänheten genom att arbeta mot media och bli en självklar part för dem i säkerhetsfrågor och ansvara för vår externa kommunikation, mässarrangemang och informationsträffar. Branschorganisationens inre arbete sker inom kommittéerna Säkerhetstjänster, Säkerhetsteknik, Fysiskt skydd, Brandskydd och Associerade där föreningar, myndigheter och juridiska personer kan söka medlemskap. Kommittéarbetet ska i allt bedrivas i projektform. Inför verksamhetsåret ska branschorganisationens medlemmar på temadagar ta fram projekten i Verksamhetsplanen för året. Huvudtesen är att projekt som föreslås ska ha ett tydligt värdeskapande mål och start/stopp datum och bedrivas med delegater från en eller fler kommittéer, process projekt, där så behövs. Bemanningen av projekten sker genom intresseanmälningar från medlemmarna. Kostnadsdrivande projekt godkänns av styrelsen. Information om projekten och dess progress kommer att redovisas på branschorganisationens hemsida. Vi kommer även att skapa förutsättningar för att få en bredare kompetensbas i projektdeltagandet genom att alla medlemmar ska kunna medverka i projekt utan att resa till Stockholm genom de mötesmöjligheter i form av webbmöten som finns i TEBABs lokaler i Stockholm och på andra platser i landet. I vår organisation finns även två kanaler för SäkerhetsBranschens arbete där vi kan möta myndigheter, näringsliv och andra föreningar och diskutera och debattera säkerhetsfrågor inom branschorganisationens ramar. Dels genom föreslagen Advisory Board och dels genom kommittén Associerade där vi kan få och ge värdefull information och utbyte till gagn för såväl oss som de externa representanterna. SäkerhetsBranschen kommer att leverera ett högre värde till medlemmarna med ett nytt arbetssätt och genom större personell kapacitet som ökar förmågan att påverka, nätverka och synliggöra. 5

6 Varifrån kommer branschorganisationen bedriva sin verksamhet? SäkerhetsBranschens adress blir Storgatan 5 i Stockholm i Teknikföretagens Branschorganisationer AB:s, TEBAB:s, lokaler där vårt kansli kommer vara verksamt och där de fast anställda personerna i branschorganisationen kommer att arbeta. TEBAB tillhandahåller anpassade lokaler, service och tjänster till självkostnadspris för branschföreningar. TEBAB, är ett icke vinstdrivande företag, som ägs av Teknikföretagen och vars affärsidé är att skapa de allra bästa förutsättningarna för föreningsarbete som föreningsadministration, medlemskontakter, interninformation, nyhetsbrev och administration av hemsidor samt med projektledare delta i föreningsprojekt och i större arrangemang. Branschorganisationens s ekonomi kommer även den att skötas av Teknikföretagens ekonomienhet. Utöver detta har vi i huset jurister som kan vara behjälpliga i frågor som affärs-, företags-, och entreprenadjuridik som även kan hålla utbildning inom de områdena. Vi har även politiskt sakkunniga personer som kan vägleda och stötta branschorganisationen i politikens snåriga djungel, marknads- och kommunikationskunniga personer som vi kan ta hjälp av i vår planerade mycket utåtriktade verksamhet. Teknikföretagen, som är organiserade i Svenskt Näringsliv, har även lobbyister som verkar i Sverige och Bryssel som vi kan ta hjälp av för att påverka beslutsfattare inom politiken i sakfrågor vi kommer driva nationellt och internationellt. Hur kommer organisationen att se ut? 6

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013. Blastophaga psenes

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013. Blastophaga psenes SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 Blastophaga psenes Hornsgatan 103, plan 9, 117 28 Stockholm +46 8-556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 Tvätteriförbundets övergripande uppgift är att leverera största nytta till sina medlemmar och därmed bidra till att förbättra villkoren för att driva verksamhet inom tvätt- och

Läs mer

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab KFS Verksamhetsplan 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab INNEHÅLLSFÖRTECKNING KFS är dess medlemmar 2 Stabilisering och full fart framåt 3 Detta är KFS 4 KFS och den samhällsekonomiska utvecklingen 5

Läs mer

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som

Läs mer

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Förslag till Verksamhetsplan 2014 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund s. 3 1.1 Organisation, se bilaga 1

Läs mer

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen

Läs mer

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Kl. 09.00 Kl. 10.00 Kl. 10.45 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Kl. 14.40 Kl. 15.10 Kl. 15.40 Kl. 16.00 Inregistrering och kaffe Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Anförande av vd

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. KFS och KFS Företagsservice AB

Verksamhetsplan 2012. KFS och KFS Företagsservice AB Verksamhetsplan 2012 KFS och KFS Företagsservice AB INNEHÅLL Programförklaring 2 Ordförande har ordet 4 KFS är 5 KFS historik, omvärld och position 6 KFS 2012 och 2020 8 Framtidens KFS 10 Avtal 12 och

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Senast uppdaterad: 2015-08-19 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket VINNOVA Rapport VR 2009:29 Organisationsformernas betydelse i klusterverksamhet Att organisera klusterarbete är en ständigt pågående process som ställer höga krav på ledarskap och långsiktig strategi Karina

Läs mer

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision!

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision! Beslutat på förbundsmötet 2012 Vi bygger Vision! 1 2 Inledning Vi har börjat formandet av ett nytt, modernt och attraktivt fackförbund där du som medlem alltid står i centrum. Förbundsstyrelsens utgångspunkt

Läs mer

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Område: Stadgar, Uppdrag 2010 och valberedning Sidantal: 20 UPPDRAG 2010 & STADGAR Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik.

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Visioner och mål. Marknads- och verksamhetsplan 2011 2013. Ver 1.0 1(13)

Visioner och mål. Marknads- och verksamhetsplan 2011 2013. Ver 1.0 1(13) Visioner och mål Marknads- och verksamhetsplan 2011 2013 Ver 1.0 1(13) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. SWOT analys... 3 3. Förbundets vision... 4 4. Mål... 4 4.1

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2012

Verksamhetsplan för år 2012 Verksamhetsplan för år 2012 Med inriktning på råd och stöd, diagnosinformation, medlemsvärvning och möjligheterna till arbete för våra medlemmar. Neurologiskt Handikappades Riksförbund www.nhr.se Verksamhetsplan

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Strategiplan NTF Skåne 2011

Strategiplan NTF Skåne 2011 Strategiplan NTF Skåne 2011 1. Nuläge Nollvisionen är basen för NTF Skånes verksamhet. Arbete sker med hänsyn taget till de miljövinster som sker i samband med lugna säkra transporter av såväl personer

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

MEDLEMSNYTTA SAMHÄLLSNYTTA

MEDLEMSNYTTA SAMHÄLLSNYTTA MEDLEMSNYTTA SAMHÄLLSNYTTA KFS FÖRETAGSPRESENTATION OCH VERKSAMHETSPLAN 2011 INNEHÅLL 3 Förord av kfs vd och Ordförande... 4 kfs Uppdrag... 6 I samhällets tjänst... I 8 Samhällsnyttiga företag är framtidens

Läs mer

Visioner och mål. Marknads- och verksamhetsplan 2012 2014. Ver 1.0 1(13)

Visioner och mål. Marknads- och verksamhetsplan 2012 2014. Ver 1.0 1(13) Visioner och mål Marknads- och verksamhetsplan 2012 2014 Ver 1.0 1(13) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. SWOT analys... 3 3. Förbundets vision... 4 4. Mål... 4 4.1 Strategiskt mål... 4 4.2

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Expertgruppen för kvalitet i välfärden Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Innehåll 1. Expertgruppens uppdrag... 3 2. Välfärdsuppdraget... 4 3. Marknaden för vård, skola och omsorg... 5

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer