Om tankesmedjan Captus. Om författaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om tankesmedjan Captus. Om författaren"

Transkript

1 1

2 Om tankesmedjan Captus Captus är en frihetlig tankesmedja baserad i Göteborg som arbetar med opinionsbildning för allmänborgerliga idéer, såsom sänkta skatter, en stark rättsstat, friare marknader och privat drift av institutioner för utbildning och sjukvård. Det opinionsbildande arbetet sker främst genom debattartiklar. Under 2006 publicerade Captus medarbetare mer än 250 artiklar. Captus publicerar även rapporter och essäsamlingar. Våra medarbetare medverkar regelbundet som debattörer i etermedia och som talare vid olika sammanhang. I syfte att skapa en lokal plattform för allmänborgerliga idéer i Göteborg arrangeras regelbundna seminarier, ofta i samarbete med Stockholmsbaserade tankesmedjor. Captus driver även nättidningen Captus Tidning, som utkommer varje vecka. Captus Tidning fungerar dels som en opinionsbildande tidskrift och dels som en plattform för unga lovande skribenter som vill utveckla sitt skrivande. Captus hemsida återfinns på Captus Tidnings hemsida återfinns på Om författaren Henrik Lethin är 29 år gammal och arbetar som politisk sekreterare i Staffanstorps kommun. År 2004 gav han ut rapporterna Vem äger dina sopor? (Timbro Syd) och Sopor blir till Guld (Återvinningsindustrierna), vilka kritiserade bristande konkurrens på den svenska avfallsmarknaden. 2

3 Innehåll Sammanfattning 4 Inledning 6 Avfall Sveriges verksamhet och ekonomi 8 Avfall Sveriges politiska agenda 10 Kommunikation och lobbying 12 Slutsatser 17 Bilaga 1 Avfall Sveriges lagförslag till kommunministern 18 3

4 Sammanfattning Avfall Sverige (tidigare Svenska Renhållningsverksföreningen, RVF) är den största och viktigaste svenska intresseorganisationen inom avfallshantering. Föreningens knappt 400 medlemmar utgörs av kommuner, kommunala bolag och privata företag. Avfall Sveriges verksamhet står på två ben; kunskapsutveckling och politisk påverkan. Kunskapsutvecklingen förmedlas bland annat via rapporter, seminarier, föreningens medlemstidning och utbildningsprogram. Med detta som bas bedrivs den andra verksamheten politisk påverkan. Avfall Sverige bildar idag opinion för kontroversiella politiska frågor som på sikt hotar den fria konkurrensen, samt miljöns och konsumenternas intressen. Exempelvis försöker föreningen bilda opinion för att lagen om offentlig upphandling (LOU) inte ska gälla inom avfallsindustrin. Föreningen går långt i sitt arbete för att bryta mot den fria konkurrensen. I en intervju i Anbudsjournalen säger deras vd till exempel att Vi är så fundamentalistiska här i Sverige. Hade man haft större möjligheter att samarbeta med entreprenörer utan upphandling skulle vi kunna utvecklas mer i Sverige. 1 LOU innebär att kommuner måste upphandla även av de egna kommunala bolagen. Anledningen till denna lag är att motverka att en gräddfil skapas som kan leda till sämre konkurrens. Avfall Sverige motsätter sig LOU och anser att kommunerna bör kunna skriva kontrakt med de egna avfallsföretagen utan att ta i beaktande vilka kontrakt som konkurrenterna erbjuder. Kommunallagen förhindrar idag de kommunala bolagen att fritt engagera sig utanför kommunernas geografiska gränser, eftersom detta snedvrider konkurrensen. Avfall Sverige bildar idag opinion också mot denna lag och har uttryckt åsikten att lagen i själva verket handlar mera om målsättningsprinciper än [om] klara regler. 2 Genom en genomgång av skriftligt material, huvudsakligen från Avfall Sverige, avtecknas i denna rapport en bild av organisationen som en slipad lobbyorganisation, en organisation som verkar i de kommunala avfallsföretagens intresse för att bli av med lagar som syftar till rättvis konkurrens. Under föreningens årsmöte 2005 beslöts exempelvis att avsätta 50 öre per invånare i medlemskommunerna, sammantaget minst 4,4 miljoner kronor, till en kommunikationssatsning och en planerad kampanj under I föreningens kommunikationsplan nämns bland annat gerilla-pr som metod i 2006 års fokuskampanj. 3 1 Anbudsjournalen nr , s RVF:s kommentarer om Naturvårdsverkets rapportutkast avseende regeringsuppdraget Marknadssituationen för avfallshanteringen, RVF:s kommunikationsplan , s.14. 4

5 Avfall Sverige har vid ett flertal tillfällen haft direktkontakt med ansvarigt statsråd och deras ansträngningar har gett resultat. En person som utsattes för omfattande uppvaktning från Avfall Sverige var den dåvarande kommunministern, Sven-Erik Österberg (s). Österberg sade vid ett tillfälle att han gett flera bolag beskedet att det var möjligt att kringgå upphandlingskraven när det gällde att söka avfallskontrakt. 4 Avfall Sverige har varit så framgångsrika i sitt lobbyarbete att de lyckades förmå majoriteten i miljö- och jordbruksutskottet att fälla den dåvarande socialdemokratiska regeringens egna förslag om att avskaffa kommunernas monopol för hantering av farligt avfall den första juni En fortsatt framgångsrik lobbying från organisationen kommer att leda till snedvriden konkurrens. Detta skulle leda till högre kostnader för kunderna, missgynna det privata näringslivet och försämra möjligheterna att arbeta för en bättre miljö. Vinnarna är de kommunala bolagen, som slipper pressen att vara lika duktiga som sina konkurrenter. Denna rapport syftar till att uppmärksamma Avfall Sveriges opinionsbildning mot fri konkurrens inom avfallsindustrin. 4 RVF-nytt 3/2005, s. 7. 5

6 Inledning Avfall Sverige är en politisk maktfaktor. Med kommunikation som vapen siktar föreningen på att utmåla sig som Sveriges största miljörörelse. 5 Men Avfall Sveriges åsikter är inte okontroversiella och under de senaste åren har en omfattande debatt förts kring kommunernas roll i avfallshanteringen. I debatten, som i grunden handlar om vad kommunerna och deras kommunala bolag ska få lov att göra inom avfallsområdet, har två skilda synsätt utkristalliserats. Det ena lägret i debatten anser att kommunerna idag, ofta genom sina kommunala avfallsbolag, konkurrerar med de privata aktörerna på ett sätt som inte är konkurrensneutralt. Bland annat har brott mot LOU uppmärksammats, likaså överträdelser mot kommunallagens lokaliseringsprincip. Avfall Sverige, å andra sidan, menar att det bör vara fritt fram för kommunerna att utnyttja sina konkurrensfördelar och bedriva affärsmässig verksamhet även. utanför den egna kommungränsen. Den form av politik som Avfall Sverige står för innebär många oönskade effekter för samhället: Minskad prispress. Bristande konkurrens innebär att tjänster blir dyrare. Avfallsindustrins kunder, det vill säga företag, privatpersoner, föreningar och den offentliga sektorn, förlorar alla på denna situation. Hämmad utveckling. Drivkrafterna för avfallsbranschens utveckling och för teknisk innovation minskar när konkurrensen inte fungerar, vilket bland annat leder till försämrade möjligheter för svenska företag att klara sig inom den internationella konkurrensen. Ökat slöseri och sämre miljö. I en bristande konkurrenssituation ökar risken för resursslöseri. Det gäller ekonomiskt slöseri, men också slöseri med naturresurser. Miljöhänsyn handlar ytterst ofta om ekonomiska möjligheter och bristande ekonomisk effektivitet inom avfallshanteringen drabbar miljön lika hårt som konsumenterna. Risk för korruption. I och med att monopolliknande strukturer nära knutna till den politiska makten byggs upp ökar risken för korruption. Föreliggande rapport syftar till att i korthet belysa Avfall Sverige som lobbyorganisation. Bland annat granskas föreningens organisation och verksamhet, finansiering, kommunikation samt Avfall Sveriges politiska agenda. 5 RVF:s policy, s.3. 6

7 Den 30 maj 2006 beslutade föreningens årsmöte att organisationens namn ska ändras till Avfall Sverige. Föreningen hette tidigare Svenska Renhållningsverksföreningen, förkortat till RVF. I de dokument som har granskats i denna rapport benämns föreningen med sitt tidigare namn. 7

8 Avfall Sveriges verksamhet och ekonomi Förening och aktiebolag RVF är summan av alla medlemmar och kansliet, som tillsammans utgör organisationen RVF. Så definieras Avfall Sveriges organisation i föreningens övergripande policy. Man konstaterar att RVF är en förening som genomsnittligt hade 382 medlemmar under Av dessa medlemmar var 261 kommuner och kommunala bolag. 6 Föreningen har en styrelse med arton ledamöter, varav tio är politiker och övriga åtta tjänstemän i företag som är medlemmar. Av tjänstemännen kommer sex från kommunala bolag. I det sammanhanget kan det vara värt att påpeka att ett antal stora svenska städer representeras av bolag som i andra sammanhang försöker framstå som affärsdrivande, t.ex. Renova i Göteborg och Sysav i Malmö. Styrelseledamöterna kommer på så sätt att representera bolagen och inte kommunerna. Föreningen har även ett helägt dotterbolag, Avfall Sverige AB, som har samma styrelse som själva föreningen. Årsmötet är det högsta beslutande organet inom Avfall Sverige. Under årsmötet i Jönköping den 30 maj-1 juni 2006 var inte fler än hundratalet medlemskommuner representerade. Bristen på engagemang från många kommuners sida bekräftas av att ett relativt stort antal representerade kommuner på den efterföljande konferensen valde att inte anmäla något röstdeltagande. Det kan tyda på en insikt om att det är svårt att påverka föreningens inriktning. Avfall Sverige AB Det är i servicebolaget som den egentliga verksamheten bedrivs. Denna omfattar till exempel kurser, seminarier och publikationer. Avfall Sverige hade i genomsnitt 16 personer anställda under Bolagets verksamhet är inriktad på att genom bolagets personal med anlitande av sakkunniga mot vederlag utföra tjänster i tekniskt, ekonomiskt och juridiskt hänseende i form av informationer, konsultationer, utredningar och därmed jämförlig service främst åt medlemmar i Svenska Renhållningsverksföreningen. 7 Kunskapsutvecklingen förmedlas, förutom via rapporter, även genom seminarier och utbildningar, medlemstidningen samt föreningens hemsida. Varje år genomför Avfall Sverige ca 40 utbildnings-, seminarie- och konferensaktiviteter. För att delta i dessa aktiviteter krävs inte medlemskap i Avfall Sverige. 8 6 Året 2005 RVF Svenska renhållningsverksföreningen, s Årsredovisning 2004 för RVF Service AB, s

9 Gemensamt för den stora merparten av rapporterna är att de är neutralt hållna och bygger på forskningsresultat. Avfall Sveriges andra huvudverksamhet politisk påverkan skiljer sig drastiskt från det objektiva anslag som rapporterna har. Detta förhållande skapar bekymmer, eftersom organisationen talar med stor trovärdighet om aktuell forskning medan budskapen som kommuniceras utgörs av dess politiska åsikter. Den legitimitet som den stora utvecklingssatsningen ger stödjer organisationens politiska opinionsbildning trots att lobbyverksamheten i många fall inte bygger på forskningen. Mer om hur detta går till i praktiken beskrivs i avsnitten Kommunikation och Politisk agenda. Finansiering och utgifter Koncernen Avfall Sverige (föreningen och bolaget tillsammans) omsatte knappt 44 miljoner kronor under De största intäktskällorna är olika typer av avgifter från medlemmarna. Speciella beräkningsprinciper för medlemsavgifterna gäller för kommuner, kommunala bolag och kommunalförbund som är medlemmar. Bland annat är avgiften beroende på antalet invånare i kommunen. Övriga medlemmar (t.ex. privata företag i avfallsbranschen) betalar en fast avgift (knappt kr/år). De ca 120 privata företag som är medlemmar har dock ett begränsat medlemskap. Exempelvis har de ingen rösträtt och de kan inte heller ingå i styrelsen. 10 Intäkter 2005 (koncernen) Mkr Medlems- och serviceavgifter 11,3 Utvecklingsavgift 14,0 Kurs- och konferensavgifter 8,5 Övrigt 9,7 Totalt 43,5 Under 2005 utgjordes de största kostnaderna i koncernen av utgifter för utvecklingsprojekt och personalkostnader Årsredovisning 2005 för RVF, s Rambudget förslag 2007 för RVF och RVF Service AB, s Årsredovisning 2005 för RVF, s. 4. 9

10 Kostnader 2005 (koncernen) Mkr Utvecklingsprojekt 13,2 Personalkostnader 11,7 Kurser, seminarier och konferenser 3,8 Övriga kostnader 13,8 Totalt 42,5 10

11 Avfall Sveriges politiska agenda Vi måste tillsammans ta makten över våra frågor I dokumentationen från Avfall Sveriges årskonferens i Uddevalla den 31 maj-1 juni 2005 återfinns på en åhörarkopia till den avslutande bilden i ett av föredragen följande text: Vi måste tillsammans ta makten över våra frågor. Vilka frågor åsyftas? I kommunikationsplanen poängteras följande områden: - Kommunernas roll och ansvar samt producentansvaret - Hållbar avfallshantering - EU-frågor I praktiken döljer det sig dock en ganska intensiv och kontroversiell politisk syn bakom åtminstone det första frågeområdet; som handlar om kommunernas roll och ansvar i avfallshanteringen. Fundamentalistiska Sverige Det är LOU som skapar problem. I andra länder är det inte så. Vi är så fundamentalistiska här i Sverige. Hade man haft större möjligheter att samarbeta med entreprenörer utan upphandling skulle vi kunna utvecklas mer i Sverige. 12 Uttalandet i en intervju i Anbudsjournalen från Avfall Sveriges vd är signifikant för den hållning som föreningen ger uttryck för i andra sammanhang, nämligen att LOU (Lagen om offentlig upphandling) mest innebär problem. I Avfall Sveriges styrelse sitter bland annat företrädare för flera stora kommunala bolag, bland annat skånska SYSAV, vilket med stor sannolikhet påverkat RVF:s syn på LOU. I Skåne fastslog såväl länsrätten som kammarrätten att Simrishamn och Tomelilla kommuner gjorde fel när de köpte renhållningstjänster från SYSAV utan föregående upphandling. Kommunallagens stadgar bara målsättningsprinciper? Kommunallagen reglerar vad kommunerna får syssla med. Det finns ett ganska stort antal kompetensbegränsande principer som kommunerna måste ta hänsyn till. Inom kommunens geografiska gränser har kommunen rätt att besluta om gemensamma angelägenheter. 12 Anbudsjournalen nr , s

12 Angelägenheterna ska vara av allmänt intresse, anknyta till kommunens invånare och inte åligga någon annan. Näringsverksamhet får bedrivas om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. 13 Avfall Sverige har en annan syn och arbetar för att kommunerna och deras kommunala bolag fritt ska kunna engagera sig även utanför de geografiska gränserna. Det ovan angivna stadgandet i kommunallagen kommenterar organisationen enligt följande: Bestämmelsen ger uttryck för en allmän befogenhetsprincip som ger kommuner rätt att bedriva näringsverksamhet under i bestämmelsen angivna villkor. I likhet med de andra kommunala kompetensprinciper som uttrycks i 2 kap. kommunallagen, är det fråga om stadganden som mer har karaktären av målsättningsprinciper än klara regler Kommunallagen (1991:900) 2 kap RVF:s kommentarer om Naturvårdsverkets rapportutkast avseende regeringsuppdraget Marknadssituationen för avfallshanteringen,

13 Kommunikation och lobbying Lobbying en av de viktigaste uppgifterna Kalla det lobbying, påverkan eller opinionsbildning. Oavsett namnet så är det en av våra allra viktigaste uppgifter. Varje gång vi är i kontakt med ett departement eller en myndighet, eller skriver ett remissvar eller en debattartikel, så är det ju just detta som det handlar om att påverka beslut i vår riktning. 15 Uttalandet ovan av Avfall Sveriges vd är tydligt opinionsbildning är en av huvuduppgifterna. På fråga om vad som var det viktigaste som hände inom organisationen under 2005 blev hans svar: Det var utan tvekan årsmötets beslut att satsa på extern information och kommunikation, till att börja med frågorna och satsa både pengar och arbete på att sätta begreppet Sveriges största miljörörelse på kartan. 16 Två tydliga mål I Avfall Sveriges policy för kommunernas ansvar och roller uttrycks organisationens politiska agenda tydligt: RVF anser att kommunerna äger rätt att organisera verksamheten som man bäst finner lämpligt. Kommunerna ska kunna välja att överlåta vissa uppgifter för hushållsavfallet till eget eller med andra kommuner samägt bolag. Skrivningen 17 ger bakgrunden till Avfall Sveriges motvilja mot lagen om offentlig upphandling, LOU. Genom LOU förhindras konkurrensen på avfallsmarknaden att snedvridas ytterligare. Den andra viktiga delen i Avfall Sveriges policy som kommer till uttryck är: RVF anser vidare att kommuner och kommunala bolag ska kunna erbjuda andra kommuner tjänster avseende hantering av hushållsavfall. Det som RVF vill möjliggöra står i strid mot gällande kommunallag och om detta skulle genomföras fullt ut riskerar de privata alternativen att slås ut. 15 Året 2005 RVF - Svenska renhållningsverksföreningen, s Året 2005 RVF - Svenska renhållningsverksföreningen, s RVF:s policy, s.3. 13

14 Storsatsning på opinionsbildning Under 2005 genomfördes flera workshops och grupparbeten, politiker och myndigheter telefonintervjuades och dessutom gjordes en omfattande medieanalys, bland annat med utgångspunkt i omkring pressklipp. Detta arbete ledde fram till tre dokument togs fram kommunikationspolicy, kommunikationsplan och kommunikationsguide. Årsmötet beslutade dessutom att avsätta 50 öre per invånare i medlemskommunerna till kommunikationssatsningen och en planerad kampanj under öre per invånare i medlemskommunerna motsvarar minst 4,4 miljoner kronor. 19 Parallellt med det löpande informationsarbetet genomför Avfall Sverige en större informationskampanj under 2006 på temat farligt avfall. En av de bärande idéerna bakom kommunikationsstrategin är att fokusera på ett sakområde i taget. Kampanjen om farligt avfall har varit startpunkten för det gemensamma kommunikationsarbetet, både nationellt och lokalt/regionalt. 20 RVF använder sig av olika kanaler och metoder för att nå ut med sina budskap. Viktiga kanaler är personlig påverkan, RVF-nytt (medlemstidning, 5 nummer om året), RVFnyheterna (nyhetsbrev, ca 20 nr om året), hemsidan och olika publikationer. I kommunikationsplanen nämns bland annat gerilla-pr som metod i 2006 års fokuskampanj om farligt avfall. Metoden diskuteras dock inte närmare. 21 På besök hos ansvarigt statsråd Flera gånger under 2005 och 2006 besökte RVF dåvarande kommunminister Sven-Erik Österberg (s) och dåvarande miljöminister Lena Sommestad (s). Den 3 mars 2006 uppvaktade en delegation från RVF kommunministern. Den pågående rättsliga prövningen huruvida Simrishamn och Tomelilla kommuner brutit mot lagen om offentlig upphandling föranledde mötet. I delegationen ingick även VD:n för SYSAV (bolaget som fått kontraktet) samt ansvarigt kommunalråd i Simrishamns kommun. Besöket beskrivs som framgångsrikt i RVF-nyheterna nr 4/2006: Kommunministern visade stor förståelse för kommunernas önskemål och mottog med intresse de argument som framfördes. Vid besöket överlämnades också tre omfattande utredningar, gjorda av Öhrlings PricewaterhouseCoopers, till ministern samt konkreta förslag till författningsändringar i 18 Året 2005 RVF - Svenska renhållningsverksföreningen, s Beräkning baserad på uppgifter i bilaga 4 Avgifter kommuner 2007 till årsmöteshandlingarna till årsmötet år 2006, s Bilaga 1 Kommunikation till årsmöteshandlingarna till årsmötet år 2006, s RVF:s kommunikationsplan , s

15 lagen om offentlig upphandling. Lagändringsförslagen gynnar kommunala bolag på bekostnad av privata företag. Förslagen återfinns bifogade längst bak i denna rapport. Knappt två månader tidigare, den 11 januari, hade miljöministern uppvaktats. Syftet var att understryka RVF:s uppfattning i de frågor som aktualiserats genom regeringens promemoria om kommunernas roll i avfallshanteringen. 22 Kommunministern som anser det vara möjligt att kringgå lagen På två helsidor i RVF-nytt nr 3/2005 profilerar sig Österberg som ministern som vill förenkla för de kommunala bolagen. Eftersom frågan om upphandling av avfallstjänster inte ännu prövats i regeringsrätt, menar Österberg att: Det besked jag har gett till bolag är att vi bedömer att det borde vara möjligt att kringgå upphandlingskraven tills vi får en dom i slutlig instans som säger något annat. 23 På frågan Vad kan du göra för att tydliggöra detta rättsläge? svarade den dåvarande kommunministern: Vi kan inte göra något åt det eftersom det är en EG-lagstiftning som ligger i botten Kunde vi själva bestämma det här så skulle jag inte vara rädd för att säga att det skulle vara möjligt att kunna disponera bolaget direkt utan upphandling, när man hanterar det här inom sina egna kommuner. Jag tycker det är rimligt. Brev till ministern med förslag från RVF I mars 2005 anlände ett brev från Avfall Sverige till kommunministern, med önskemål om att kommunerna ska få slippa upphandlingstvånget. Till brevet bifogades en utredning från advokatbyrån Vinge som stöd för argumentationen. I brevet klargör Avfall Sverige sin syn på offentlig upphandling: I bifogad rättsutredning har dessa frågeställningar utvecklats närmare genom [ ] Advokatfirman Vinge. Enligt vår mening är det utomordentligt angeläget att rättsläget tydliggörs så att den hittillsvarande formen för kommunal verksamhet i bolagsform kan bibehållas utan upphandlingstvång för kommunen. Den statliga Upphandlingskommittén föreslog 2001 ett undantag från LOU för den har typen av överlämnande av uppgifter till eget bolag. Detta har olyckligtvis inte genomförts i svensk lag. Den nuvarande utredningen, under Leif Lindstam, som syftar till att föreslå hur det reviderade RVF-nytt 3/2005, s

16 upphandlingsdirektivet ska införas i svensk lag, har inte haft i uppdrag att ta sig an den nu aktuella frågeställningen. Vi vill föreslå att frågan utreds på nytt snarast inom ramen för den nuvarande utredningen genom tilläggsdirektiv till utredningen. 24 Kommunerna väljer själva Den statliga myndigheten Nämnden för offentlig upphandling, NOU, har till uppgift att verka för effektiv offentlig upphandling, men också att verka som tillsynsmyndighet för lagen om offentlig upphandling. Avfall Sveriges förhållande till NOU förefaller ansträngt. En ledare i RVF-nytt har rubriken Bu för NOU och Kommunerna väljer själva. Ledaren menar att det är orimligt att tvinga kommunerna till vad man anser vara onödiga upphandlingar. Inne i ledaren frågar sig RVF:s vd: Vad beror det på att NOU med flera ständigt motarbetar kommunernas intressen?. Förklaringen tros vara: Det handlar nog snarare om en sorts inbyggd ryggmärgsreflex som syftar till att tvinga kommuner att handla upp. Det korrekta svaret är väl snarare att NOU gör en helt annan tolkning av lagen om offentlig upphandling än vad RVF gör. NOU:s syn överensstämmer med den tolkning som flera svenska underrätter har kommit fram till. I andra sammanhang har RVF hävdat att NOU inte är någon myndighet, t.ex. i Skånska Dagbladet den 3/ , men det är alltså direkt felaktigt. Lobbyingen framgångsrik (s) stoppar sin egen proposition Den 1 juni 2006 fick RVF ett kvitto på att den allt mer intensifierade lobbyingen har effekt. På morgonen den dagen fällde majoriteten i miljö- och jordbruksutskottet regeringens förslag om att avskaffa kommunernas monopol för hantering av farligt avfall. Att socialdemokraterna fäller regeringen, medan oppositionen stödjer den, är väldigt ovanligt. Med miljö- och jordbruksutskottets beslut hindras nya aktörer att ge sig in på marknaden och bidra med nya lösningar och innovationer. I en skrivelse, daterad , till finansdepartementet, gör RVF gemensam sak med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I skrivelsen råder RVF och SKL regeringen att snarast ge kommunerna rätt att överlåta ansvaret för avfallet till ett helt eller delägt bolag. 24 Brev till statsrådet Sven-Erik Österberg, från RVF, daterat den 9 mars 2005, s 1. 16

17 Genom att överföra huvudmannaskapet från kommun till bolag, skulle dagens upphandlingsregler kunna kringås. Idag när en kommun väljer att överlåta den praktiska avfallshanteringen till ett bolag ska upphandling ske. Om även själva huvudmannaskapet överlåts till ett bolag, kan lagen om offentlig upphandling kringgås. 17

18 Slutsatser Avfall Sverige har framgångsrikt bedrivit lobbyingen för förändringar av lagen om offentlig upphandling och av kommunallagen. Syftet har varit att försämra konkurrensen bland företag i avfallsbranschen. Detta får flera oönskade effekter för samhället i form av dyrare tjänster, minskad drivkraft bakom branschens utveckling, långsammare teknisk innovation, större kostnader för företagen och skattebetalarna, ökad risk för korruption och sämre möjligheter att ta hand om miljön. Avfall Sveriges kamp för att ge de kommunala företagen en monopolliknande situation har förts med en stark finansiering från föreningens sida och har varit ytterst framgångsrikt. Att den före detta socialdemokratiska kommunministern stött tanken på att företag inom avfallsindustrin skulle kringgå lagen och söka kontrakt utan upphandling får ses som ett av de tydligaste tecknen på att Avfall Sverige fått stort genomslag för sina åsikter. Avfall Sveriges lobbying mot fri konkurrens var rentav så framgångsrikt att de lyckades förmå majoriteten i miljö- och jordbruksutskottet att fälla den socialdemokratiska regeringens eget förslag om att avskaffa kommunernas monopol för hantering av farligt avfall. De enda av Avfall Sveriges medlemmar som tjänar på den nuvarande lobbyverksamheten är de kommunala bolagen. Varken kommunerna eller de privata medlemsföretagen tjänar på försämrad konkurrens. Om Avfall Sverige ägnade full kraft åt sitt ena huvuduppdrag, kunskapsutveckling, skulle mycket vara vunnet. Då skulle föreningens väldokumenterade kompetens och specialistkunskaper på avfallsområdet komma till sin fulla rätt, samtidigt som medlemmarna skulle slippa bidra finansiellt till konkurrenssnedvridande arbete. Idag verkar Avfall Sverige, till stor del med hjälp av skattebetalarnas pengar, åt att bilda opinion mot fria konkurrens. Det är synd att en förening, som utger sig för att vara Sveriges största miljörörelse, sätter kommunala bolags egenintresse före miljön, skattebetalarna, kommunerna och den fria konkurrensen. 18

19 Bilaga 1 Avfall Sveriges lagförslag till kommunministern. 19

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Er referens Fi 2015/1581 Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Återvinningsindustrierna, ÅI, är en branschförening som företräder de privata återvinningsföretagen

Läs mer

Avfallshanteringen ur ett LOU-perspektiv

Avfallshanteringen ur ett LOU-perspektiv 2007-11-13 1 (6) Peter Lindblom Chef för avdelningen för offentlig upphandling Anförande, Halmstad 13 november 2007 Avfall Sverige AB:s höstmöte 13-14 november 2007 Det talade ordet gäller Avfallshanteringen

Läs mer

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015 Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning The Capital of Scandinavia Väsentliga regelverk EU-rätten Regeringsformen

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-055 062 PM-2 2001-09-12 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling). Ett antal kommuner

Läs mer

Kapa Lagen! Om varför jämförligt avfall bör lyftas bort från Miljöbalken. Bild: Kristina Roupé

Kapa Lagen! Om varför jämförligt avfall bör lyftas bort från Miljöbalken. Bild: Kristina Roupé Kapa Lagen! Om varför jämförligt avfall bör lyftas bort från Miljöbalken Bild: Kristina Roupé Återvinningsindustrierna Oktober 2007 Kapa lagen! Enligt Miljöbalken har kommunerna monopol på allt avfall

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Avfallsbolagens affärsverksamhet Verksamhetskriteriet i ljuset av kommunägda avfallsbolag

Avfallsbolagens affärsverksamhet Verksamhetskriteriet i ljuset av kommunägda avfallsbolag Avfallsbolagens affärsverksamhet Verksamhetskriteriet i ljuset av kommunägda avfallsbolag Stefan Persson, Rhetikfabriken på uppdrag av ÅTERVINNINGSINDUSTRINS SERVICE AB 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning...2

Läs mer

REMISSVAR: Betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn (SOU 2013:53)

REMISSVAR: Betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn (SOU 2013:53) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2013/2602 Malmö den 11 oktober 2013 REMISSVAR: Betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn (SOU 2013:53) Avfall Sverige är bransch- och intresseorganisation

Läs mer

Sysav-domen. Vad hände sen? Håkan Rylander, VD Sysav

Sysav-domen. Vad hände sen? Håkan Rylander, VD Sysav Sysav-domen. Vad hände sen? Håkan Rylander, VD Sysav Sysav-domen Historik 2005: Simrishamn och Tomelilla anmäls av fyra privata företag, verksamma i avfallsbranschen, för påstått brott mot LOU, genom direktleverans

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2014-03-06 Dnr 509/2013 1 (5) Uddevalla Omnibus AB S Järnvägsgatan 2 451 50 Uddevalla Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik 2015-04-27 Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik Sammanfattning Regeringens mål är att Sverige ska

Läs mer

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Sammanfattning Ett landsting får i dag sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Inskränkningar finns emellertid när

Läs mer

Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25

Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25 Datum Er referens S2014/5303/RU Vår referens 2014-09-30 Stefan Holm Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25 Almega

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Hemtentamen, politisk teori 2

Hemtentamen, politisk teori 2 Hemtentamen, politisk teori 2 Martin Nyman Bakgrund och syfte Privat sjukvård är ett ämne som har diskuterats flitigt den senaste tiden, det är också ett ämne som engagerar debatten otroligt mycket. Förmodligen

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift 1. Vad är upphandlingsskadeavgift? Sedan sommaren 2010 har Konkurrensverket, som bland annat har till uppgift att arbeta för en effektiv offentlig upphandling,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Avfall Sveriges medlemmar

Avfall Sveriges medlemmar Kommunikasjon som ett strategiskt virkemiddel for Avfall Sverige Weine Wiqvist 7 juni 2012 Avfall Sverige Kommunernas expertorgan inom avfallshantering och återvinning Företräder genom kommunerna Sveriges

Läs mer

Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Bilaga 1 Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Inledning I detta dokument beskrivs marknaden för fastighetsnära insamling av producentansvarsfraktionerna tidningar och förpackningar,

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-12 Datum: 121114 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15 Dokument Sida YTTRANDE 1 (7) Datum Dnr Referens: Samhällspoltik och analys/ingemar Hamskär 2011-03-14 11-0008 Direkttel: 08-782 92 11 E-post: ingemar.hamskar@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden

Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden TIMBRO Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden Rapport från opinionsundersökning 2 februari 2009 Arne Modig 1 Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden Syftet med undersökningen

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH HANDELSKAMMARFÖRENINGEN I STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄN

STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH HANDELSKAMMARFÖRENINGEN I STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄN STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH HANDELSKAMMARFÖRENINGEN I STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄN Antagna den 29 december 1916 Av Kungl. Maj:t fastställda den 2 november 1917 Med sedemera vidtagna ändringar

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Återvinningsindustrierna avger följande remissyttrande över departementspromemorian Upphandling från statliga och kommunala bolag (Ds 2009:36).

Återvinningsindustrierna avger följande remissyttrande över departementspromemorian Upphandling från statliga och kommunala bolag (Ds 2009:36). Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 5 oktober 2009 Dnr Fi2009/5036 REMISSVAR ÖVER DEPARTEMENTSPROMEMORIAN UPPHANDLING FRÅN STATLIGA OCH KOMMUNALA BOLAG (DS 2009:36) Återvinningsindustrierna

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

Konkurrensens konsekvenser. Magnus Nilsson Karlstad universitet

Konkurrensens konsekvenser. Magnus Nilsson Karlstad universitet Konkurrensens konsekvenser Magnus Nilsson Karlstad universitet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle Kritik mot den offentliga sektorns effektivitet från och med slutet av 1970-talet. Borgerliga regeringen

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om offentliga företag upphandling, kontroll, insyn (Fi 2009:08) Dir. 2010:115

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om offentliga företag upphandling, kontroll, insyn (Fi 2009:08) Dir. 2010:115 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om offentliga företag upphandling, kontroll, insyn (Fi 2009:08) Dir. 2010:115 Beslut vid regeringssammanträde den 28 oktober 2010 Sammanfattning Med stöd

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling tyst förlängning av avtal).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling tyst förlängning av avtal). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-067 PM 2 2003-02-18 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling tyst förlängning av

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-037 PM 2 1999-06-10 Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling). Sala kommun har tecknat

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Kommunikation med beslutsfattare och opinionsbildare Mikael Helmin

Kommunikation med beslutsfattare och opinionsbildare Mikael Helmin Kommunikation med beslutsfattare och opinionsbildare Mikael Helmin VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och ägs av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet SIGNERAD Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-08-21 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp 1 2016-2018 1 (5) Mål för programkommunikationen Vision för RE:Source Sverige ska bli världsledande på att minimera och

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

REMISSVAR (SOU 2017:38)

REMISSVAR (SOU 2017:38) 2017-09-11 Rnr 54.17 Finansdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (SOU 2017:38) Kvalitet i välfärden bättre upphandling och uppföljning Välfärdsutredningens betänkande Syftet med betänkandet: 1) Analysera

Läs mer

SlösO. Dold kostnad. myndigheterna mörkar sina kostnader för Almedalsveckan. Nima Sanandaji. Juli 2010. www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667751&flik=4

SlösO. Dold kostnad. myndigheterna mörkar sina kostnader för Almedalsveckan. Nima Sanandaji. Juli 2010. www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667751&flik=4 Dold kostnad myndigheterna mörkar sina kostnader för Almedalsveckan Nima Sanandaji Juli 2010 www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667751&flik=4 SlösO Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar Författaren och

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Yttrande över remiss av Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Yttrande över remiss av Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) Arbetsmarknadsförvaltningen Enheten för flyktingsamordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-10-05 Handläggare Annika Rosbring Telefon: 08 508 35 480 Till Arbetsmarknadsnämnden den 17 oktober 2017 Ärende

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-013/020

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-013/020 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-013/020 PM 2 2002-04-17 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling). Kommunförbundet

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Yttrande över motion 2010:11 om krav på kollektivavtal vid upphandlingar och leverantörsavtal m.m.

Yttrande över motion 2010:11 om krav på kollektivavtal vid upphandlingar och leverantörsavtal m.m. 1 (4) Datum 2011-03-21 Identitet TN 1103-056 Trafiknämnden Yttrande över motion 2010:11 om krav på kollektivavtal vid upphandlingar och leverantörsavtal m.m. Bakgrund Landstingsstyrelsens förvaltning har

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se PROMEMORIA Ärendenummer: FO 2008-05 Datum: 2008-04-12 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende spekulativ verksamhet samt

Läs mer

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN 2016-12-01 1 (6) GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB Detta ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i Vellinge kommun den 28 september 2016 131. Bolagen

Läs mer

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014.

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014. STADGAR Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj 1947. Senast reviderade den 20 maj 2014. 1 Firma Föreningens firma är Avfall Sverige. 2. Ändamål Föreningens ändamål är att tillvarata

Läs mer

11 Svar på skrivelse angående kompetensinventering AMN 2015-0310-01.01

11 Svar på skrivelse angående kompetensinventering AMN 2015-0310-01.01 Sida 40 (53) 11 Svar på skrivelse angående kompetensinventering AMN 2015-0310-01.01 Arbetsmarknadsnämndens beslut 1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande som

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 PM 2 2002-12-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillbörligt gynnande). Vindelns kommun

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Det kommunala uppdraget!

Det kommunala uppdraget! Det kommunala uppdraget! olle.olsson@skl.se 1 Verksamhetsidé för SKL En fråga om demokrati. SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder

Läs mer

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Resultatredovisning för 2008-2010 Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Summering av projektet - i kortformat Begreppet frivilligcentral är otydligt till både innehåll,

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017 Front Advokater IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar Umeå 16 februari 2017 Finns det ett systemfel i det svenska upphandlingsregelverket? Hur ser regelverket ut idag?

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet KKV1000, v1.1, 2009-04-05 2009-11-26 1 (5) Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Underlag till anförande i Malmö den 26 november 2009 Generaldirektör Dan Sjöblom, Konkurrensverket Det talade ordet

Läs mer

Yttrande över betänkande Privata utförare Kontroll och insyn, SOU 2013:53

Yttrande över betänkande Privata utförare Kontroll och insyn, SOU 2013:53 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-27 HSN 1308-0918 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden, Torsten Ibring 2013-09-03, p 20 Yttrande över betänkande Privata utförare Kontroll

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-060 PM 2 2002-10-30 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Säters kommun har vid inhyrning av anläggningsmaskiner

Läs mer

RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter

RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter Granskning Externa intäkter Dnr: Rev 53-2010 Genomförd av: PWC AB Behandlad av Revisorskollegiet den 8 juni 2010 www.pwc.com/se RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter Lotta

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Protokoll från SKYREVs informationskommitté

Protokoll från SKYREVs informationskommitté Protokoll från SKYREVs informationskommitté Plats: Stockholms läns landstings revisionskontor, Eastmangatan 1, Stockholm. Tid: 2005-12-01 kl. 10.00 14.30 Deltagare:, ordförande,, -Johan Olsson, och. 50.

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras.

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2013/2602 Malmö den 19 maj 2014 Kommentarer: Promemoria översyn av deponiskatten Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning.

Läs mer

höstmöte 2008 Stockholm 11 12 november

höstmöte 2008 Stockholm 11 12 november höstmöte 2008 Stockholm 11 12 november Höstens hetaste ämnen Ramdirektivet Miljömålen Förbränningsskatten LOU, kommunal kompetens och konkurrens Nya batteriregler Materialinsamling Samverkan i producentansvaret

Läs mer

Inget extra Enl. timtaxa --

Inget extra Enl. timtaxa -- KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-056 PM 2 1999-12-15 Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Östersunds kommun har vid upphandling av tjänster för

Läs mer

Tipsa oss om karteller!

Tipsa oss om karteller! Tipsa oss om karteller! Om du vill ha informationen i ett alternativt format, som till exempel på lättläst svenska, punktskrift eller inläst på kassett/cd, kontaktar du Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05 Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Konkurrenspolicy 1(4) Konkurrenspolicy riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

Martha Gurmu, Fysioterapeuterna. Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB. Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt

Martha Gurmu, Fysioterapeuterna. Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB. Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt MEMO Till: Från: Martha Gurmu, Fysioterapeuterna Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt Skattekonsulter Grant Thornton Sweden

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Motverka i Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar 2010-11-29 1 (7) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Upphandlingsforum den 29 november 2010 i Stockholm Det talade ordet gäller Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 435/2010 1 (5) Norrköpings Hamn och Stuveri Aktiebolag Europa Transport i Norrköping AB c/o Dhunér Järvengren Advokatbyrå Att: Advokat Karl Johan Dhunér

Läs mer