Om tankesmedjan Captus. Om författaren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om tankesmedjan Captus. Om författaren"

Transkript

1 1

2 Om tankesmedjan Captus Captus är en frihetlig tankesmedja baserad i Göteborg som arbetar med opinionsbildning för allmänborgerliga idéer, såsom sänkta skatter, en stark rättsstat, friare marknader och privat drift av institutioner för utbildning och sjukvård. Det opinionsbildande arbetet sker främst genom debattartiklar. Under 2006 publicerade Captus medarbetare mer än 250 artiklar. Captus publicerar även rapporter och essäsamlingar. Våra medarbetare medverkar regelbundet som debattörer i etermedia och som talare vid olika sammanhang. I syfte att skapa en lokal plattform för allmänborgerliga idéer i Göteborg arrangeras regelbundna seminarier, ofta i samarbete med Stockholmsbaserade tankesmedjor. Captus driver även nättidningen Captus Tidning, som utkommer varje vecka. Captus Tidning fungerar dels som en opinionsbildande tidskrift och dels som en plattform för unga lovande skribenter som vill utveckla sitt skrivande. Captus hemsida återfinns på Captus Tidnings hemsida återfinns på Om författaren Henrik Lethin är 29 år gammal och arbetar som politisk sekreterare i Staffanstorps kommun. År 2004 gav han ut rapporterna Vem äger dina sopor? (Timbro Syd) och Sopor blir till Guld (Återvinningsindustrierna), vilka kritiserade bristande konkurrens på den svenska avfallsmarknaden. 2

3 Innehåll Sammanfattning 4 Inledning 6 Avfall Sveriges verksamhet och ekonomi 8 Avfall Sveriges politiska agenda 10 Kommunikation och lobbying 12 Slutsatser 17 Bilaga 1 Avfall Sveriges lagförslag till kommunministern 18 3

4 Sammanfattning Avfall Sverige (tidigare Svenska Renhållningsverksföreningen, RVF) är den största och viktigaste svenska intresseorganisationen inom avfallshantering. Föreningens knappt 400 medlemmar utgörs av kommuner, kommunala bolag och privata företag. Avfall Sveriges verksamhet står på två ben; kunskapsutveckling och politisk påverkan. Kunskapsutvecklingen förmedlas bland annat via rapporter, seminarier, föreningens medlemstidning och utbildningsprogram. Med detta som bas bedrivs den andra verksamheten politisk påverkan. Avfall Sverige bildar idag opinion för kontroversiella politiska frågor som på sikt hotar den fria konkurrensen, samt miljöns och konsumenternas intressen. Exempelvis försöker föreningen bilda opinion för att lagen om offentlig upphandling (LOU) inte ska gälla inom avfallsindustrin. Föreningen går långt i sitt arbete för att bryta mot den fria konkurrensen. I en intervju i Anbudsjournalen säger deras vd till exempel att Vi är så fundamentalistiska här i Sverige. Hade man haft större möjligheter att samarbeta med entreprenörer utan upphandling skulle vi kunna utvecklas mer i Sverige. 1 LOU innebär att kommuner måste upphandla även av de egna kommunala bolagen. Anledningen till denna lag är att motverka att en gräddfil skapas som kan leda till sämre konkurrens. Avfall Sverige motsätter sig LOU och anser att kommunerna bör kunna skriva kontrakt med de egna avfallsföretagen utan att ta i beaktande vilka kontrakt som konkurrenterna erbjuder. Kommunallagen förhindrar idag de kommunala bolagen att fritt engagera sig utanför kommunernas geografiska gränser, eftersom detta snedvrider konkurrensen. Avfall Sverige bildar idag opinion också mot denna lag och har uttryckt åsikten att lagen i själva verket handlar mera om målsättningsprinciper än [om] klara regler. 2 Genom en genomgång av skriftligt material, huvudsakligen från Avfall Sverige, avtecknas i denna rapport en bild av organisationen som en slipad lobbyorganisation, en organisation som verkar i de kommunala avfallsföretagens intresse för att bli av med lagar som syftar till rättvis konkurrens. Under föreningens årsmöte 2005 beslöts exempelvis att avsätta 50 öre per invånare i medlemskommunerna, sammantaget minst 4,4 miljoner kronor, till en kommunikationssatsning och en planerad kampanj under I föreningens kommunikationsplan nämns bland annat gerilla-pr som metod i 2006 års fokuskampanj. 3 1 Anbudsjournalen nr , s RVF:s kommentarer om Naturvårdsverkets rapportutkast avseende regeringsuppdraget Marknadssituationen för avfallshanteringen, RVF:s kommunikationsplan , s.14. 4

5 Avfall Sverige har vid ett flertal tillfällen haft direktkontakt med ansvarigt statsråd och deras ansträngningar har gett resultat. En person som utsattes för omfattande uppvaktning från Avfall Sverige var den dåvarande kommunministern, Sven-Erik Österberg (s). Österberg sade vid ett tillfälle att han gett flera bolag beskedet att det var möjligt att kringgå upphandlingskraven när det gällde att söka avfallskontrakt. 4 Avfall Sverige har varit så framgångsrika i sitt lobbyarbete att de lyckades förmå majoriteten i miljö- och jordbruksutskottet att fälla den dåvarande socialdemokratiska regeringens egna förslag om att avskaffa kommunernas monopol för hantering av farligt avfall den första juni En fortsatt framgångsrik lobbying från organisationen kommer att leda till snedvriden konkurrens. Detta skulle leda till högre kostnader för kunderna, missgynna det privata näringslivet och försämra möjligheterna att arbeta för en bättre miljö. Vinnarna är de kommunala bolagen, som slipper pressen att vara lika duktiga som sina konkurrenter. Denna rapport syftar till att uppmärksamma Avfall Sveriges opinionsbildning mot fri konkurrens inom avfallsindustrin. 4 RVF-nytt 3/2005, s. 7. 5

6 Inledning Avfall Sverige är en politisk maktfaktor. Med kommunikation som vapen siktar föreningen på att utmåla sig som Sveriges största miljörörelse. 5 Men Avfall Sveriges åsikter är inte okontroversiella och under de senaste åren har en omfattande debatt förts kring kommunernas roll i avfallshanteringen. I debatten, som i grunden handlar om vad kommunerna och deras kommunala bolag ska få lov att göra inom avfallsområdet, har två skilda synsätt utkristalliserats. Det ena lägret i debatten anser att kommunerna idag, ofta genom sina kommunala avfallsbolag, konkurrerar med de privata aktörerna på ett sätt som inte är konkurrensneutralt. Bland annat har brott mot LOU uppmärksammats, likaså överträdelser mot kommunallagens lokaliseringsprincip. Avfall Sverige, å andra sidan, menar att det bör vara fritt fram för kommunerna att utnyttja sina konkurrensfördelar och bedriva affärsmässig verksamhet även. utanför den egna kommungränsen. Den form av politik som Avfall Sverige står för innebär många oönskade effekter för samhället: Minskad prispress. Bristande konkurrens innebär att tjänster blir dyrare. Avfallsindustrins kunder, det vill säga företag, privatpersoner, föreningar och den offentliga sektorn, förlorar alla på denna situation. Hämmad utveckling. Drivkrafterna för avfallsbranschens utveckling och för teknisk innovation minskar när konkurrensen inte fungerar, vilket bland annat leder till försämrade möjligheter för svenska företag att klara sig inom den internationella konkurrensen. Ökat slöseri och sämre miljö. I en bristande konkurrenssituation ökar risken för resursslöseri. Det gäller ekonomiskt slöseri, men också slöseri med naturresurser. Miljöhänsyn handlar ytterst ofta om ekonomiska möjligheter och bristande ekonomisk effektivitet inom avfallshanteringen drabbar miljön lika hårt som konsumenterna. Risk för korruption. I och med att monopolliknande strukturer nära knutna till den politiska makten byggs upp ökar risken för korruption. Föreliggande rapport syftar till att i korthet belysa Avfall Sverige som lobbyorganisation. Bland annat granskas föreningens organisation och verksamhet, finansiering, kommunikation samt Avfall Sveriges politiska agenda. 5 RVF:s policy, s.3. 6

7 Den 30 maj 2006 beslutade föreningens årsmöte att organisationens namn ska ändras till Avfall Sverige. Föreningen hette tidigare Svenska Renhållningsverksföreningen, förkortat till RVF. I de dokument som har granskats i denna rapport benämns föreningen med sitt tidigare namn. 7

8 Avfall Sveriges verksamhet och ekonomi Förening och aktiebolag RVF är summan av alla medlemmar och kansliet, som tillsammans utgör organisationen RVF. Så definieras Avfall Sveriges organisation i föreningens övergripande policy. Man konstaterar att RVF är en förening som genomsnittligt hade 382 medlemmar under Av dessa medlemmar var 261 kommuner och kommunala bolag. 6 Föreningen har en styrelse med arton ledamöter, varav tio är politiker och övriga åtta tjänstemän i företag som är medlemmar. Av tjänstemännen kommer sex från kommunala bolag. I det sammanhanget kan det vara värt att påpeka att ett antal stora svenska städer representeras av bolag som i andra sammanhang försöker framstå som affärsdrivande, t.ex. Renova i Göteborg och Sysav i Malmö. Styrelseledamöterna kommer på så sätt att representera bolagen och inte kommunerna. Föreningen har även ett helägt dotterbolag, Avfall Sverige AB, som har samma styrelse som själva föreningen. Årsmötet är det högsta beslutande organet inom Avfall Sverige. Under årsmötet i Jönköping den 30 maj-1 juni 2006 var inte fler än hundratalet medlemskommuner representerade. Bristen på engagemang från många kommuners sida bekräftas av att ett relativt stort antal representerade kommuner på den efterföljande konferensen valde att inte anmäla något röstdeltagande. Det kan tyda på en insikt om att det är svårt att påverka föreningens inriktning. Avfall Sverige AB Det är i servicebolaget som den egentliga verksamheten bedrivs. Denna omfattar till exempel kurser, seminarier och publikationer. Avfall Sverige hade i genomsnitt 16 personer anställda under Bolagets verksamhet är inriktad på att genom bolagets personal med anlitande av sakkunniga mot vederlag utföra tjänster i tekniskt, ekonomiskt och juridiskt hänseende i form av informationer, konsultationer, utredningar och därmed jämförlig service främst åt medlemmar i Svenska Renhållningsverksföreningen. 7 Kunskapsutvecklingen förmedlas, förutom via rapporter, även genom seminarier och utbildningar, medlemstidningen samt föreningens hemsida. Varje år genomför Avfall Sverige ca 40 utbildnings-, seminarie- och konferensaktiviteter. För att delta i dessa aktiviteter krävs inte medlemskap i Avfall Sverige. 8 6 Året 2005 RVF Svenska renhållningsverksföreningen, s Årsredovisning 2004 för RVF Service AB, s

9 Gemensamt för den stora merparten av rapporterna är att de är neutralt hållna och bygger på forskningsresultat. Avfall Sveriges andra huvudverksamhet politisk påverkan skiljer sig drastiskt från det objektiva anslag som rapporterna har. Detta förhållande skapar bekymmer, eftersom organisationen talar med stor trovärdighet om aktuell forskning medan budskapen som kommuniceras utgörs av dess politiska åsikter. Den legitimitet som den stora utvecklingssatsningen ger stödjer organisationens politiska opinionsbildning trots att lobbyverksamheten i många fall inte bygger på forskningen. Mer om hur detta går till i praktiken beskrivs i avsnitten Kommunikation och Politisk agenda. Finansiering och utgifter Koncernen Avfall Sverige (föreningen och bolaget tillsammans) omsatte knappt 44 miljoner kronor under De största intäktskällorna är olika typer av avgifter från medlemmarna. Speciella beräkningsprinciper för medlemsavgifterna gäller för kommuner, kommunala bolag och kommunalförbund som är medlemmar. Bland annat är avgiften beroende på antalet invånare i kommunen. Övriga medlemmar (t.ex. privata företag i avfallsbranschen) betalar en fast avgift (knappt kr/år). De ca 120 privata företag som är medlemmar har dock ett begränsat medlemskap. Exempelvis har de ingen rösträtt och de kan inte heller ingå i styrelsen. 10 Intäkter 2005 (koncernen) Mkr Medlems- och serviceavgifter 11,3 Utvecklingsavgift 14,0 Kurs- och konferensavgifter 8,5 Övrigt 9,7 Totalt 43,5 Under 2005 utgjordes de största kostnaderna i koncernen av utgifter för utvecklingsprojekt och personalkostnader Årsredovisning 2005 för RVF, s Rambudget förslag 2007 för RVF och RVF Service AB, s Årsredovisning 2005 för RVF, s. 4. 9

10 Kostnader 2005 (koncernen) Mkr Utvecklingsprojekt 13,2 Personalkostnader 11,7 Kurser, seminarier och konferenser 3,8 Övriga kostnader 13,8 Totalt 42,5 10

11 Avfall Sveriges politiska agenda Vi måste tillsammans ta makten över våra frågor I dokumentationen från Avfall Sveriges årskonferens i Uddevalla den 31 maj-1 juni 2005 återfinns på en åhörarkopia till den avslutande bilden i ett av föredragen följande text: Vi måste tillsammans ta makten över våra frågor. Vilka frågor åsyftas? I kommunikationsplanen poängteras följande områden: - Kommunernas roll och ansvar samt producentansvaret - Hållbar avfallshantering - EU-frågor I praktiken döljer det sig dock en ganska intensiv och kontroversiell politisk syn bakom åtminstone det första frågeområdet; som handlar om kommunernas roll och ansvar i avfallshanteringen. Fundamentalistiska Sverige Det är LOU som skapar problem. I andra länder är det inte så. Vi är så fundamentalistiska här i Sverige. Hade man haft större möjligheter att samarbeta med entreprenörer utan upphandling skulle vi kunna utvecklas mer i Sverige. 12 Uttalandet i en intervju i Anbudsjournalen från Avfall Sveriges vd är signifikant för den hållning som föreningen ger uttryck för i andra sammanhang, nämligen att LOU (Lagen om offentlig upphandling) mest innebär problem. I Avfall Sveriges styrelse sitter bland annat företrädare för flera stora kommunala bolag, bland annat skånska SYSAV, vilket med stor sannolikhet påverkat RVF:s syn på LOU. I Skåne fastslog såväl länsrätten som kammarrätten att Simrishamn och Tomelilla kommuner gjorde fel när de köpte renhållningstjänster från SYSAV utan föregående upphandling. Kommunallagens stadgar bara målsättningsprinciper? Kommunallagen reglerar vad kommunerna får syssla med. Det finns ett ganska stort antal kompetensbegränsande principer som kommunerna måste ta hänsyn till. Inom kommunens geografiska gränser har kommunen rätt att besluta om gemensamma angelägenheter. 12 Anbudsjournalen nr , s

12 Angelägenheterna ska vara av allmänt intresse, anknyta till kommunens invånare och inte åligga någon annan. Näringsverksamhet får bedrivas om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. 13 Avfall Sverige har en annan syn och arbetar för att kommunerna och deras kommunala bolag fritt ska kunna engagera sig även utanför de geografiska gränserna. Det ovan angivna stadgandet i kommunallagen kommenterar organisationen enligt följande: Bestämmelsen ger uttryck för en allmän befogenhetsprincip som ger kommuner rätt att bedriva näringsverksamhet under i bestämmelsen angivna villkor. I likhet med de andra kommunala kompetensprinciper som uttrycks i 2 kap. kommunallagen, är det fråga om stadganden som mer har karaktären av målsättningsprinciper än klara regler Kommunallagen (1991:900) 2 kap RVF:s kommentarer om Naturvårdsverkets rapportutkast avseende regeringsuppdraget Marknadssituationen för avfallshanteringen,

13 Kommunikation och lobbying Lobbying en av de viktigaste uppgifterna Kalla det lobbying, påverkan eller opinionsbildning. Oavsett namnet så är det en av våra allra viktigaste uppgifter. Varje gång vi är i kontakt med ett departement eller en myndighet, eller skriver ett remissvar eller en debattartikel, så är det ju just detta som det handlar om att påverka beslut i vår riktning. 15 Uttalandet ovan av Avfall Sveriges vd är tydligt opinionsbildning är en av huvuduppgifterna. På fråga om vad som var det viktigaste som hände inom organisationen under 2005 blev hans svar: Det var utan tvekan årsmötets beslut att satsa på extern information och kommunikation, till att börja med frågorna och satsa både pengar och arbete på att sätta begreppet Sveriges största miljörörelse på kartan. 16 Två tydliga mål I Avfall Sveriges policy för kommunernas ansvar och roller uttrycks organisationens politiska agenda tydligt: RVF anser att kommunerna äger rätt att organisera verksamheten som man bäst finner lämpligt. Kommunerna ska kunna välja att överlåta vissa uppgifter för hushållsavfallet till eget eller med andra kommuner samägt bolag. Skrivningen 17 ger bakgrunden till Avfall Sveriges motvilja mot lagen om offentlig upphandling, LOU. Genom LOU förhindras konkurrensen på avfallsmarknaden att snedvridas ytterligare. Den andra viktiga delen i Avfall Sveriges policy som kommer till uttryck är: RVF anser vidare att kommuner och kommunala bolag ska kunna erbjuda andra kommuner tjänster avseende hantering av hushållsavfall. Det som RVF vill möjliggöra står i strid mot gällande kommunallag och om detta skulle genomföras fullt ut riskerar de privata alternativen att slås ut. 15 Året 2005 RVF - Svenska renhållningsverksföreningen, s Året 2005 RVF - Svenska renhållningsverksföreningen, s RVF:s policy, s.3. 13

14 Storsatsning på opinionsbildning Under 2005 genomfördes flera workshops och grupparbeten, politiker och myndigheter telefonintervjuades och dessutom gjordes en omfattande medieanalys, bland annat med utgångspunkt i omkring pressklipp. Detta arbete ledde fram till tre dokument togs fram kommunikationspolicy, kommunikationsplan och kommunikationsguide. Årsmötet beslutade dessutom att avsätta 50 öre per invånare i medlemskommunerna till kommunikationssatsningen och en planerad kampanj under öre per invånare i medlemskommunerna motsvarar minst 4,4 miljoner kronor. 19 Parallellt med det löpande informationsarbetet genomför Avfall Sverige en större informationskampanj under 2006 på temat farligt avfall. En av de bärande idéerna bakom kommunikationsstrategin är att fokusera på ett sakområde i taget. Kampanjen om farligt avfall har varit startpunkten för det gemensamma kommunikationsarbetet, både nationellt och lokalt/regionalt. 20 RVF använder sig av olika kanaler och metoder för att nå ut med sina budskap. Viktiga kanaler är personlig påverkan, RVF-nytt (medlemstidning, 5 nummer om året), RVFnyheterna (nyhetsbrev, ca 20 nr om året), hemsidan och olika publikationer. I kommunikationsplanen nämns bland annat gerilla-pr som metod i 2006 års fokuskampanj om farligt avfall. Metoden diskuteras dock inte närmare. 21 På besök hos ansvarigt statsråd Flera gånger under 2005 och 2006 besökte RVF dåvarande kommunminister Sven-Erik Österberg (s) och dåvarande miljöminister Lena Sommestad (s). Den 3 mars 2006 uppvaktade en delegation från RVF kommunministern. Den pågående rättsliga prövningen huruvida Simrishamn och Tomelilla kommuner brutit mot lagen om offentlig upphandling föranledde mötet. I delegationen ingick även VD:n för SYSAV (bolaget som fått kontraktet) samt ansvarigt kommunalråd i Simrishamns kommun. Besöket beskrivs som framgångsrikt i RVF-nyheterna nr 4/2006: Kommunministern visade stor förståelse för kommunernas önskemål och mottog med intresse de argument som framfördes. Vid besöket överlämnades också tre omfattande utredningar, gjorda av Öhrlings PricewaterhouseCoopers, till ministern samt konkreta förslag till författningsändringar i 18 Året 2005 RVF - Svenska renhållningsverksföreningen, s Beräkning baserad på uppgifter i bilaga 4 Avgifter kommuner 2007 till årsmöteshandlingarna till årsmötet år 2006, s Bilaga 1 Kommunikation till årsmöteshandlingarna till årsmötet år 2006, s RVF:s kommunikationsplan , s

15 lagen om offentlig upphandling. Lagändringsförslagen gynnar kommunala bolag på bekostnad av privata företag. Förslagen återfinns bifogade längst bak i denna rapport. Knappt två månader tidigare, den 11 januari, hade miljöministern uppvaktats. Syftet var att understryka RVF:s uppfattning i de frågor som aktualiserats genom regeringens promemoria om kommunernas roll i avfallshanteringen. 22 Kommunministern som anser det vara möjligt att kringgå lagen På två helsidor i RVF-nytt nr 3/2005 profilerar sig Österberg som ministern som vill förenkla för de kommunala bolagen. Eftersom frågan om upphandling av avfallstjänster inte ännu prövats i regeringsrätt, menar Österberg att: Det besked jag har gett till bolag är att vi bedömer att det borde vara möjligt att kringgå upphandlingskraven tills vi får en dom i slutlig instans som säger något annat. 23 På frågan Vad kan du göra för att tydliggöra detta rättsläge? svarade den dåvarande kommunministern: Vi kan inte göra något åt det eftersom det är en EG-lagstiftning som ligger i botten Kunde vi själva bestämma det här så skulle jag inte vara rädd för att säga att det skulle vara möjligt att kunna disponera bolaget direkt utan upphandling, när man hanterar det här inom sina egna kommuner. Jag tycker det är rimligt. Brev till ministern med förslag från RVF I mars 2005 anlände ett brev från Avfall Sverige till kommunministern, med önskemål om att kommunerna ska få slippa upphandlingstvånget. Till brevet bifogades en utredning från advokatbyrån Vinge som stöd för argumentationen. I brevet klargör Avfall Sverige sin syn på offentlig upphandling: I bifogad rättsutredning har dessa frågeställningar utvecklats närmare genom [ ] Advokatfirman Vinge. Enligt vår mening är det utomordentligt angeläget att rättsläget tydliggörs så att den hittillsvarande formen för kommunal verksamhet i bolagsform kan bibehållas utan upphandlingstvång för kommunen. Den statliga Upphandlingskommittén föreslog 2001 ett undantag från LOU för den har typen av överlämnande av uppgifter till eget bolag. Detta har olyckligtvis inte genomförts i svensk lag. Den nuvarande utredningen, under Leif Lindstam, som syftar till att föreslå hur det reviderade RVF-nytt 3/2005, s

16 upphandlingsdirektivet ska införas i svensk lag, har inte haft i uppdrag att ta sig an den nu aktuella frågeställningen. Vi vill föreslå att frågan utreds på nytt snarast inom ramen för den nuvarande utredningen genom tilläggsdirektiv till utredningen. 24 Kommunerna väljer själva Den statliga myndigheten Nämnden för offentlig upphandling, NOU, har till uppgift att verka för effektiv offentlig upphandling, men också att verka som tillsynsmyndighet för lagen om offentlig upphandling. Avfall Sveriges förhållande till NOU förefaller ansträngt. En ledare i RVF-nytt har rubriken Bu för NOU och Kommunerna väljer själva. Ledaren menar att det är orimligt att tvinga kommunerna till vad man anser vara onödiga upphandlingar. Inne i ledaren frågar sig RVF:s vd: Vad beror det på att NOU med flera ständigt motarbetar kommunernas intressen?. Förklaringen tros vara: Det handlar nog snarare om en sorts inbyggd ryggmärgsreflex som syftar till att tvinga kommuner att handla upp. Det korrekta svaret är väl snarare att NOU gör en helt annan tolkning av lagen om offentlig upphandling än vad RVF gör. NOU:s syn överensstämmer med den tolkning som flera svenska underrätter har kommit fram till. I andra sammanhang har RVF hävdat att NOU inte är någon myndighet, t.ex. i Skånska Dagbladet den 3/ , men det är alltså direkt felaktigt. Lobbyingen framgångsrik (s) stoppar sin egen proposition Den 1 juni 2006 fick RVF ett kvitto på att den allt mer intensifierade lobbyingen har effekt. På morgonen den dagen fällde majoriteten i miljö- och jordbruksutskottet regeringens förslag om att avskaffa kommunernas monopol för hantering av farligt avfall. Att socialdemokraterna fäller regeringen, medan oppositionen stödjer den, är väldigt ovanligt. Med miljö- och jordbruksutskottets beslut hindras nya aktörer att ge sig in på marknaden och bidra med nya lösningar och innovationer. I en skrivelse, daterad , till finansdepartementet, gör RVF gemensam sak med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I skrivelsen råder RVF och SKL regeringen att snarast ge kommunerna rätt att överlåta ansvaret för avfallet till ett helt eller delägt bolag. 24 Brev till statsrådet Sven-Erik Österberg, från RVF, daterat den 9 mars 2005, s 1. 16

17 Genom att överföra huvudmannaskapet från kommun till bolag, skulle dagens upphandlingsregler kunna kringås. Idag när en kommun väljer att överlåta den praktiska avfallshanteringen till ett bolag ska upphandling ske. Om även själva huvudmannaskapet överlåts till ett bolag, kan lagen om offentlig upphandling kringgås. 17

18 Slutsatser Avfall Sverige har framgångsrikt bedrivit lobbyingen för förändringar av lagen om offentlig upphandling och av kommunallagen. Syftet har varit att försämra konkurrensen bland företag i avfallsbranschen. Detta får flera oönskade effekter för samhället i form av dyrare tjänster, minskad drivkraft bakom branschens utveckling, långsammare teknisk innovation, större kostnader för företagen och skattebetalarna, ökad risk för korruption och sämre möjligheter att ta hand om miljön. Avfall Sveriges kamp för att ge de kommunala företagen en monopolliknande situation har förts med en stark finansiering från föreningens sida och har varit ytterst framgångsrikt. Att den före detta socialdemokratiska kommunministern stött tanken på att företag inom avfallsindustrin skulle kringgå lagen och söka kontrakt utan upphandling får ses som ett av de tydligaste tecknen på att Avfall Sverige fått stort genomslag för sina åsikter. Avfall Sveriges lobbying mot fri konkurrens var rentav så framgångsrikt att de lyckades förmå majoriteten i miljö- och jordbruksutskottet att fälla den socialdemokratiska regeringens eget förslag om att avskaffa kommunernas monopol för hantering av farligt avfall. De enda av Avfall Sveriges medlemmar som tjänar på den nuvarande lobbyverksamheten är de kommunala bolagen. Varken kommunerna eller de privata medlemsföretagen tjänar på försämrad konkurrens. Om Avfall Sverige ägnade full kraft åt sitt ena huvuduppdrag, kunskapsutveckling, skulle mycket vara vunnet. Då skulle föreningens väldokumenterade kompetens och specialistkunskaper på avfallsområdet komma till sin fulla rätt, samtidigt som medlemmarna skulle slippa bidra finansiellt till konkurrenssnedvridande arbete. Idag verkar Avfall Sverige, till stor del med hjälp av skattebetalarnas pengar, åt att bilda opinion mot fria konkurrens. Det är synd att en förening, som utger sig för att vara Sveriges största miljörörelse, sätter kommunala bolags egenintresse före miljön, skattebetalarna, kommunerna och den fria konkurrensen. 18

19 Bilaga 1 Avfall Sveriges lagförslag till kommunministern. 19

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 KKV1000, v1.0, 2009-01-16 2009-04-16 1 (5) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är mitt första rundabordsmöte,

Läs mer

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté PROMEMORIA Dnr: 2010/0021 2010-09-28 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-10-07 Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté Bakgrund Under 2010 har SEUs styrelse

Läs mer

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 6 Datum: 2012-04-10 Ärende: Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Sammanfattning: Konkurrensverket

Läs mer

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras.

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2013/2602 Malmö den 19 maj 2014 Kommentarer: Promemoria översyn av deponiskatten Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning.

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Revision i ett landskap som ständigt förändras Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Snåriga landskap Kommunalförbund Göteborgsregionens kommunal-förbund GR Stiftelser Kul-i-stan

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 mars 2008 KLAGANDE Simrishamns kommun Ombud Advokaten Anders Boquist Hamilton Advokatbyrå Malmö KB Box 226 201 22 Malmö

meddelad i Stockholm den 17 mars 2008 KLAGANDE Simrishamns kommun Ombud Advokaten Anders Boquist Hamilton Advokatbyrå Malmö KB Box 226 201 22 Malmö 1 (7) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 mars 2008 KLAGANDE Simrishamns kommun Ombud Advokaten Anders Boquist Hamilton Advokatbyrå Malmö KB Box 226 201 22 Malmö MOTPARTER 1. SITA Sverige

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice ClueE: det juridiska perspektivet David Langlet Joshua Prentice Studerade områden Det främjande regelverket hur påverkar det kommunerna? Offentlig upphandling främjare eller hämmare? Kravet på affärsmässigt

Läs mer

Den svenska avfallsmarknaden

Den svenska avfallsmarknaden Den svenska avfallsmarknaden Inledning sid 1 Sammanfattning sid 2 Metod och källor sid 3 Den svenska avfallsmarknaden sid 4 Kommunal kontra privat sektor sid 9 Avfallsmarknaden i framtiden sid 14 Lösningar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12)

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Fi 2015/1216 Avdelningen för juridik Magnus Ljung Finansdepartementet 103 33 Stockholm Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) Sammanfattning Sveriges Kommuner

Läs mer

Utredning avseende Gotlands kommuns överlåtelse av fastigheten Burmeister 5

Utredning avseende Gotlands kommuns överlåtelse av fastigheten Burmeister 5 FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2005-12-01 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2005-016 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund

Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund Bakgrund Byggnadsstyrelsen var fram t.om. 1993 ansvaring för lokalförsörjning inom statsförvaltningen Efter 1993 var varje myndighet fri att teckna egna

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

och Värmdö Sammanfattning Hemställan

och Värmdö Sammanfattning Hemställan Förbud mot kommunala gym i Stockholm och Värmdö Sammanfattning Sveriges Riksdag beslutade hösten 2009 att ändra konkurrenslagen, i syfte att undanröja konkurrenskonflikter mellan privat och offentlig sektor.

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Kommunikationsplan 2008-2011 KOMMUNIKATIONSPLAN 1

Kommunikationsplan 2008-2011 KOMMUNIKATIONSPLAN 1 Kommunikationsplan 2008-2011 KOMMUNIKATIONSPLAN 1 INNEHÅLL VARFÖR SKA VI ARBETA MED GEMENSAM KOMMUNIKATION? NULÄGE SVENSK AVFALLSHANTERING FRÅGEOMRÅDEN KOMMUNIKATIONSBEHOV MÅLFORMULERINGAR VAD SKA VI UPPNÅ?

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 261 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013

Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013 Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013 Avfall Sveriges årsmöte 2013 Nils Posse Kommunfullmäktiges ordförande Växjö kommun Anna Tenje Tekniska nämndens ordförande Avfall Sveriges årsmöte 2013 Peter Danielsson Ordförande

Läs mer

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567.

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567. Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-04-08 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 1959 14. Komplettering av tidigare inlämnat överklagande. Överklagande av Västerviks

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Minnesanteckningar från SKYREVs informationskommitté 2005-05-04

Minnesanteckningar från SKYREVs informationskommitté 2005-05-04 1 Minnesanteckningar från SKYREVs informationskommitté 2005-05-04 Plats: Telefonkonferens Tid: 2005-05-04, klockan 10.00 11.15 Deltagare:, ordförande, Lennart Björk, Lena Salomon, Lennart Ledin och Ulf-

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 10:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 10:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 10:1 Kf 109/2003 Dnr Ks 2012/155 Med stöd av kommunfullmäktiges i Simrishamns kommun beslut den 22 september 2003, kommunfullmäktiges i Sjöbo kommun beslut

Läs mer

Protokoll från SKYREVs informationskommitté

Protokoll från SKYREVs informationskommitté Protokoll från SKYREVs informationskommitté Plats: Stockholms läns landstings revisionskontor, Eastmangatan 1, Stockholm. Tid: 2005-12-01 kl. 10.00 14.30 Deltagare:, ordförande,, -Johan Olsson, och. 50.

Läs mer

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA:

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA: NUVARANDE STADGA: 1 Namn Föreningens namn är Föreningen för folkbildningsforskning. 2 Uppgift Föreningen som har hela Sverige till arbetsfält har till uppgift att främja och stimulera forskning och studier

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2014 ref 61 Fråga om en person bedrivit näringsverksamhet och haft väsentligt inflytande i verksamheten i den mening som avses i 34 lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om

Läs mer

FÖRTROENDEVALD Förtroendemannarollen Varför just jag? Kan vem som helst få ett politiskt uppdrag?

FÖRTROENDEVALD Förtroendemannarollen Varför just jag? Kan vem som helst få ett politiskt uppdrag? FÖRTROENDEVALD Förtroendemannarollen Moderater har alltid haft rykte om sig att vara idémässigt trygga, kunniga, pålästa och ha gott omdöme och har på så sätt vunnit stor respekt hos väljare, politiska

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen 0 Öste rå I Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:15 Dnr. KS 2015/0071 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S)-

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande.

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande. Promemoria Hellstadius Utbildning & Rådgivning AB 2013-11-25 Kommunförbundet Stockholms Län Projektet Gemensam Gymnasieregion Camilla Wallström PM inför länsövergripande konferens 27/11 Denna promemoria

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Den goda affären - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Utvärdera offentlig upphandling ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv samt föreslå förbättringsåtgärder Förbättra

Läs mer

Styrelsens i Örebro SK Fotboll förslag till ändring av stadgarna 2015

Styrelsens i Örebro SK Fotboll förslag till ändring av stadgarna 2015 Styrelsens i Örebro SK Fotboll förslag till ändring av stadgarna 2015 Mål och inriktning Föreningen ska endast bedriva fotbollsverksamhet och ha sin inriktning på att tillhöra eliten inom Sverige. Föreningen

Läs mer

Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge

Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge Politiken i SKL Styrelsen: 21 ledamöter och 21 ersättare, varav 22 män och 20 kvinnor. Arbetsutskottet: 7 män och 7 kvinnor. Ordförandeposter: 15 kvinnor

Läs mer

Eksjö kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport. Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0

Eksjö kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport. Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0 ABCD Eksjö kommun Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0 ABCD Eksjö kommun Kommunstyrelsens uppsikt 2014-11-18 Innehåll

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Budget 2014 för Vellinge kommun

Budget 2014 för Vellinge kommun Budget 2014 för Vellinge kommun Oförändrad kommunalskatt Nya Listan i Vellinge yrkar på oförändrad skatt under 2014. Nedan följer vår budget i balans, som ska ses som en kompletteringsbudget. Sänkt avfallstaxa

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2014-03-21 1 (5) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Allmänt

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 GWA ARTIKELSERIE Titel: Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 Dåliga upphandlingar, brister i äldreomsorgen,

Läs mer

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05 Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Konkurrenspolicy 1(4) Konkurrenspolicy riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige 1 Lagregler efter 15 års debatt Underprissättningsutredningen på 90-talet Förhandlingar mellan kommunala sidan

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

En utvecklingskraftig bussbransch

En utvecklingskraftig bussbransch En utvecklingskraftig bussbransch bidrar till en fördubblad kollektivtrafik Juni 2014 Sveriges Bussföretag 2014-06-10 Hög effektivitet förutsättning för en utvecklingskraftig bussbransch Regering, riksdag

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 1.1 2,5 62,5 4 Frågan avser hur styrelsen bör agera när det två veckor innan publicering av bokslutskommunikén för ett bolag noterat på NGM Equity har

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Före mötet Om jag hade 6 timmar på mig att fälla ett träd, skulle jag använda 4 av dem till att slipa yxan Vem vill ni träffa och varför?

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2010-002 Mellerud Datum: 2011-03-07 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och

Läs mer

Stockholms läns landstings köp från sina egna företag

Stockholms läns landstings köp från sina egna företag 1 Stig Hellmers 2003-04-10 Chefjurist Carina Sandin Landstingsjurist Stockholms läns landstings köp från sina egna företag Liksom många andra kommuner och landsting bedriver Stockholms läns landsting en

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer