Om tankesmedjan Captus. Om författaren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om tankesmedjan Captus. Om författaren"

Transkript

1 1

2 Om tankesmedjan Captus Captus är en frihetlig tankesmedja baserad i Göteborg som arbetar med opinionsbildning för allmänborgerliga idéer, såsom sänkta skatter, en stark rättsstat, friare marknader och privat drift av institutioner för utbildning och sjukvård. Det opinionsbildande arbetet sker främst genom debattartiklar. Under 2006 publicerade Captus medarbetare mer än 250 artiklar. Captus publicerar även rapporter och essäsamlingar. Våra medarbetare medverkar regelbundet som debattörer i etermedia och som talare vid olika sammanhang. I syfte att skapa en lokal plattform för allmänborgerliga idéer i Göteborg arrangeras regelbundna seminarier, ofta i samarbete med Stockholmsbaserade tankesmedjor. Captus driver även nättidningen Captus Tidning, som utkommer varje vecka. Captus Tidning fungerar dels som en opinionsbildande tidskrift och dels som en plattform för unga lovande skribenter som vill utveckla sitt skrivande. Captus hemsida återfinns på Captus Tidnings hemsida återfinns på Om författaren Henrik Lethin är 29 år gammal och arbetar som politisk sekreterare i Staffanstorps kommun. År 2004 gav han ut rapporterna Vem äger dina sopor? (Timbro Syd) och Sopor blir till Guld (Återvinningsindustrierna), vilka kritiserade bristande konkurrens på den svenska avfallsmarknaden. 2

3 Innehåll Sammanfattning 4 Inledning 6 Avfall Sveriges verksamhet och ekonomi 8 Avfall Sveriges politiska agenda 10 Kommunikation och lobbying 12 Slutsatser 17 Bilaga 1 Avfall Sveriges lagförslag till kommunministern 18 3

4 Sammanfattning Avfall Sverige (tidigare Svenska Renhållningsverksföreningen, RVF) är den största och viktigaste svenska intresseorganisationen inom avfallshantering. Föreningens knappt 400 medlemmar utgörs av kommuner, kommunala bolag och privata företag. Avfall Sveriges verksamhet står på två ben; kunskapsutveckling och politisk påverkan. Kunskapsutvecklingen förmedlas bland annat via rapporter, seminarier, föreningens medlemstidning och utbildningsprogram. Med detta som bas bedrivs den andra verksamheten politisk påverkan. Avfall Sverige bildar idag opinion för kontroversiella politiska frågor som på sikt hotar den fria konkurrensen, samt miljöns och konsumenternas intressen. Exempelvis försöker föreningen bilda opinion för att lagen om offentlig upphandling (LOU) inte ska gälla inom avfallsindustrin. Föreningen går långt i sitt arbete för att bryta mot den fria konkurrensen. I en intervju i Anbudsjournalen säger deras vd till exempel att Vi är så fundamentalistiska här i Sverige. Hade man haft större möjligheter att samarbeta med entreprenörer utan upphandling skulle vi kunna utvecklas mer i Sverige. 1 LOU innebär att kommuner måste upphandla även av de egna kommunala bolagen. Anledningen till denna lag är att motverka att en gräddfil skapas som kan leda till sämre konkurrens. Avfall Sverige motsätter sig LOU och anser att kommunerna bör kunna skriva kontrakt med de egna avfallsföretagen utan att ta i beaktande vilka kontrakt som konkurrenterna erbjuder. Kommunallagen förhindrar idag de kommunala bolagen att fritt engagera sig utanför kommunernas geografiska gränser, eftersom detta snedvrider konkurrensen. Avfall Sverige bildar idag opinion också mot denna lag och har uttryckt åsikten att lagen i själva verket handlar mera om målsättningsprinciper än [om] klara regler. 2 Genom en genomgång av skriftligt material, huvudsakligen från Avfall Sverige, avtecknas i denna rapport en bild av organisationen som en slipad lobbyorganisation, en organisation som verkar i de kommunala avfallsföretagens intresse för att bli av med lagar som syftar till rättvis konkurrens. Under föreningens årsmöte 2005 beslöts exempelvis att avsätta 50 öre per invånare i medlemskommunerna, sammantaget minst 4,4 miljoner kronor, till en kommunikationssatsning och en planerad kampanj under I föreningens kommunikationsplan nämns bland annat gerilla-pr som metod i 2006 års fokuskampanj. 3 1 Anbudsjournalen nr , s RVF:s kommentarer om Naturvårdsverkets rapportutkast avseende regeringsuppdraget Marknadssituationen för avfallshanteringen, RVF:s kommunikationsplan , s.14. 4

5 Avfall Sverige har vid ett flertal tillfällen haft direktkontakt med ansvarigt statsråd och deras ansträngningar har gett resultat. En person som utsattes för omfattande uppvaktning från Avfall Sverige var den dåvarande kommunministern, Sven-Erik Österberg (s). Österberg sade vid ett tillfälle att han gett flera bolag beskedet att det var möjligt att kringgå upphandlingskraven när det gällde att söka avfallskontrakt. 4 Avfall Sverige har varit så framgångsrika i sitt lobbyarbete att de lyckades förmå majoriteten i miljö- och jordbruksutskottet att fälla den dåvarande socialdemokratiska regeringens egna förslag om att avskaffa kommunernas monopol för hantering av farligt avfall den första juni En fortsatt framgångsrik lobbying från organisationen kommer att leda till snedvriden konkurrens. Detta skulle leda till högre kostnader för kunderna, missgynna det privata näringslivet och försämra möjligheterna att arbeta för en bättre miljö. Vinnarna är de kommunala bolagen, som slipper pressen att vara lika duktiga som sina konkurrenter. Denna rapport syftar till att uppmärksamma Avfall Sveriges opinionsbildning mot fri konkurrens inom avfallsindustrin. 4 RVF-nytt 3/2005, s. 7. 5

6 Inledning Avfall Sverige är en politisk maktfaktor. Med kommunikation som vapen siktar föreningen på att utmåla sig som Sveriges största miljörörelse. 5 Men Avfall Sveriges åsikter är inte okontroversiella och under de senaste åren har en omfattande debatt förts kring kommunernas roll i avfallshanteringen. I debatten, som i grunden handlar om vad kommunerna och deras kommunala bolag ska få lov att göra inom avfallsområdet, har två skilda synsätt utkristalliserats. Det ena lägret i debatten anser att kommunerna idag, ofta genom sina kommunala avfallsbolag, konkurrerar med de privata aktörerna på ett sätt som inte är konkurrensneutralt. Bland annat har brott mot LOU uppmärksammats, likaså överträdelser mot kommunallagens lokaliseringsprincip. Avfall Sverige, å andra sidan, menar att det bör vara fritt fram för kommunerna att utnyttja sina konkurrensfördelar och bedriva affärsmässig verksamhet även. utanför den egna kommungränsen. Den form av politik som Avfall Sverige står för innebär många oönskade effekter för samhället: Minskad prispress. Bristande konkurrens innebär att tjänster blir dyrare. Avfallsindustrins kunder, det vill säga företag, privatpersoner, föreningar och den offentliga sektorn, förlorar alla på denna situation. Hämmad utveckling. Drivkrafterna för avfallsbranschens utveckling och för teknisk innovation minskar när konkurrensen inte fungerar, vilket bland annat leder till försämrade möjligheter för svenska företag att klara sig inom den internationella konkurrensen. Ökat slöseri och sämre miljö. I en bristande konkurrenssituation ökar risken för resursslöseri. Det gäller ekonomiskt slöseri, men också slöseri med naturresurser. Miljöhänsyn handlar ytterst ofta om ekonomiska möjligheter och bristande ekonomisk effektivitet inom avfallshanteringen drabbar miljön lika hårt som konsumenterna. Risk för korruption. I och med att monopolliknande strukturer nära knutna till den politiska makten byggs upp ökar risken för korruption. Föreliggande rapport syftar till att i korthet belysa Avfall Sverige som lobbyorganisation. Bland annat granskas föreningens organisation och verksamhet, finansiering, kommunikation samt Avfall Sveriges politiska agenda. 5 RVF:s policy, s.3. 6

7 Den 30 maj 2006 beslutade föreningens årsmöte att organisationens namn ska ändras till Avfall Sverige. Föreningen hette tidigare Svenska Renhållningsverksföreningen, förkortat till RVF. I de dokument som har granskats i denna rapport benämns föreningen med sitt tidigare namn. 7

8 Avfall Sveriges verksamhet och ekonomi Förening och aktiebolag RVF är summan av alla medlemmar och kansliet, som tillsammans utgör organisationen RVF. Så definieras Avfall Sveriges organisation i föreningens övergripande policy. Man konstaterar att RVF är en förening som genomsnittligt hade 382 medlemmar under Av dessa medlemmar var 261 kommuner och kommunala bolag. 6 Föreningen har en styrelse med arton ledamöter, varav tio är politiker och övriga åtta tjänstemän i företag som är medlemmar. Av tjänstemännen kommer sex från kommunala bolag. I det sammanhanget kan det vara värt att påpeka att ett antal stora svenska städer representeras av bolag som i andra sammanhang försöker framstå som affärsdrivande, t.ex. Renova i Göteborg och Sysav i Malmö. Styrelseledamöterna kommer på så sätt att representera bolagen och inte kommunerna. Föreningen har även ett helägt dotterbolag, Avfall Sverige AB, som har samma styrelse som själva föreningen. Årsmötet är det högsta beslutande organet inom Avfall Sverige. Under årsmötet i Jönköping den 30 maj-1 juni 2006 var inte fler än hundratalet medlemskommuner representerade. Bristen på engagemang från många kommuners sida bekräftas av att ett relativt stort antal representerade kommuner på den efterföljande konferensen valde att inte anmäla något röstdeltagande. Det kan tyda på en insikt om att det är svårt att påverka föreningens inriktning. Avfall Sverige AB Det är i servicebolaget som den egentliga verksamheten bedrivs. Denna omfattar till exempel kurser, seminarier och publikationer. Avfall Sverige hade i genomsnitt 16 personer anställda under Bolagets verksamhet är inriktad på att genom bolagets personal med anlitande av sakkunniga mot vederlag utföra tjänster i tekniskt, ekonomiskt och juridiskt hänseende i form av informationer, konsultationer, utredningar och därmed jämförlig service främst åt medlemmar i Svenska Renhållningsverksföreningen. 7 Kunskapsutvecklingen förmedlas, förutom via rapporter, även genom seminarier och utbildningar, medlemstidningen samt föreningens hemsida. Varje år genomför Avfall Sverige ca 40 utbildnings-, seminarie- och konferensaktiviteter. För att delta i dessa aktiviteter krävs inte medlemskap i Avfall Sverige. 8 6 Året 2005 RVF Svenska renhållningsverksföreningen, s Årsredovisning 2004 för RVF Service AB, s

9 Gemensamt för den stora merparten av rapporterna är att de är neutralt hållna och bygger på forskningsresultat. Avfall Sveriges andra huvudverksamhet politisk påverkan skiljer sig drastiskt från det objektiva anslag som rapporterna har. Detta förhållande skapar bekymmer, eftersom organisationen talar med stor trovärdighet om aktuell forskning medan budskapen som kommuniceras utgörs av dess politiska åsikter. Den legitimitet som den stora utvecklingssatsningen ger stödjer organisationens politiska opinionsbildning trots att lobbyverksamheten i många fall inte bygger på forskningen. Mer om hur detta går till i praktiken beskrivs i avsnitten Kommunikation och Politisk agenda. Finansiering och utgifter Koncernen Avfall Sverige (föreningen och bolaget tillsammans) omsatte knappt 44 miljoner kronor under De största intäktskällorna är olika typer av avgifter från medlemmarna. Speciella beräkningsprinciper för medlemsavgifterna gäller för kommuner, kommunala bolag och kommunalförbund som är medlemmar. Bland annat är avgiften beroende på antalet invånare i kommunen. Övriga medlemmar (t.ex. privata företag i avfallsbranschen) betalar en fast avgift (knappt kr/år). De ca 120 privata företag som är medlemmar har dock ett begränsat medlemskap. Exempelvis har de ingen rösträtt och de kan inte heller ingå i styrelsen. 10 Intäkter 2005 (koncernen) Mkr Medlems- och serviceavgifter 11,3 Utvecklingsavgift 14,0 Kurs- och konferensavgifter 8,5 Övrigt 9,7 Totalt 43,5 Under 2005 utgjordes de största kostnaderna i koncernen av utgifter för utvecklingsprojekt och personalkostnader Årsredovisning 2005 för RVF, s Rambudget förslag 2007 för RVF och RVF Service AB, s Årsredovisning 2005 för RVF, s. 4. 9

10 Kostnader 2005 (koncernen) Mkr Utvecklingsprojekt 13,2 Personalkostnader 11,7 Kurser, seminarier och konferenser 3,8 Övriga kostnader 13,8 Totalt 42,5 10

11 Avfall Sveriges politiska agenda Vi måste tillsammans ta makten över våra frågor I dokumentationen från Avfall Sveriges årskonferens i Uddevalla den 31 maj-1 juni 2005 återfinns på en åhörarkopia till den avslutande bilden i ett av föredragen följande text: Vi måste tillsammans ta makten över våra frågor. Vilka frågor åsyftas? I kommunikationsplanen poängteras följande områden: - Kommunernas roll och ansvar samt producentansvaret - Hållbar avfallshantering - EU-frågor I praktiken döljer det sig dock en ganska intensiv och kontroversiell politisk syn bakom åtminstone det första frågeområdet; som handlar om kommunernas roll och ansvar i avfallshanteringen. Fundamentalistiska Sverige Det är LOU som skapar problem. I andra länder är det inte så. Vi är så fundamentalistiska här i Sverige. Hade man haft större möjligheter att samarbeta med entreprenörer utan upphandling skulle vi kunna utvecklas mer i Sverige. 12 Uttalandet i en intervju i Anbudsjournalen från Avfall Sveriges vd är signifikant för den hållning som föreningen ger uttryck för i andra sammanhang, nämligen att LOU (Lagen om offentlig upphandling) mest innebär problem. I Avfall Sveriges styrelse sitter bland annat företrädare för flera stora kommunala bolag, bland annat skånska SYSAV, vilket med stor sannolikhet påverkat RVF:s syn på LOU. I Skåne fastslog såväl länsrätten som kammarrätten att Simrishamn och Tomelilla kommuner gjorde fel när de köpte renhållningstjänster från SYSAV utan föregående upphandling. Kommunallagens stadgar bara målsättningsprinciper? Kommunallagen reglerar vad kommunerna får syssla med. Det finns ett ganska stort antal kompetensbegränsande principer som kommunerna måste ta hänsyn till. Inom kommunens geografiska gränser har kommunen rätt att besluta om gemensamma angelägenheter. 12 Anbudsjournalen nr , s

12 Angelägenheterna ska vara av allmänt intresse, anknyta till kommunens invånare och inte åligga någon annan. Näringsverksamhet får bedrivas om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. 13 Avfall Sverige har en annan syn och arbetar för att kommunerna och deras kommunala bolag fritt ska kunna engagera sig även utanför de geografiska gränserna. Det ovan angivna stadgandet i kommunallagen kommenterar organisationen enligt följande: Bestämmelsen ger uttryck för en allmän befogenhetsprincip som ger kommuner rätt att bedriva näringsverksamhet under i bestämmelsen angivna villkor. I likhet med de andra kommunala kompetensprinciper som uttrycks i 2 kap. kommunallagen, är det fråga om stadganden som mer har karaktären av målsättningsprinciper än klara regler Kommunallagen (1991:900) 2 kap RVF:s kommentarer om Naturvårdsverkets rapportutkast avseende regeringsuppdraget Marknadssituationen för avfallshanteringen,

13 Kommunikation och lobbying Lobbying en av de viktigaste uppgifterna Kalla det lobbying, påverkan eller opinionsbildning. Oavsett namnet så är det en av våra allra viktigaste uppgifter. Varje gång vi är i kontakt med ett departement eller en myndighet, eller skriver ett remissvar eller en debattartikel, så är det ju just detta som det handlar om att påverka beslut i vår riktning. 15 Uttalandet ovan av Avfall Sveriges vd är tydligt opinionsbildning är en av huvuduppgifterna. På fråga om vad som var det viktigaste som hände inom organisationen under 2005 blev hans svar: Det var utan tvekan årsmötets beslut att satsa på extern information och kommunikation, till att börja med frågorna och satsa både pengar och arbete på att sätta begreppet Sveriges största miljörörelse på kartan. 16 Två tydliga mål I Avfall Sveriges policy för kommunernas ansvar och roller uttrycks organisationens politiska agenda tydligt: RVF anser att kommunerna äger rätt att organisera verksamheten som man bäst finner lämpligt. Kommunerna ska kunna välja att överlåta vissa uppgifter för hushållsavfallet till eget eller med andra kommuner samägt bolag. Skrivningen 17 ger bakgrunden till Avfall Sveriges motvilja mot lagen om offentlig upphandling, LOU. Genom LOU förhindras konkurrensen på avfallsmarknaden att snedvridas ytterligare. Den andra viktiga delen i Avfall Sveriges policy som kommer till uttryck är: RVF anser vidare att kommuner och kommunala bolag ska kunna erbjuda andra kommuner tjänster avseende hantering av hushållsavfall. Det som RVF vill möjliggöra står i strid mot gällande kommunallag och om detta skulle genomföras fullt ut riskerar de privata alternativen att slås ut. 15 Året 2005 RVF - Svenska renhållningsverksföreningen, s Året 2005 RVF - Svenska renhållningsverksföreningen, s RVF:s policy, s.3. 13

14 Storsatsning på opinionsbildning Under 2005 genomfördes flera workshops och grupparbeten, politiker och myndigheter telefonintervjuades och dessutom gjordes en omfattande medieanalys, bland annat med utgångspunkt i omkring pressklipp. Detta arbete ledde fram till tre dokument togs fram kommunikationspolicy, kommunikationsplan och kommunikationsguide. Årsmötet beslutade dessutom att avsätta 50 öre per invånare i medlemskommunerna till kommunikationssatsningen och en planerad kampanj under öre per invånare i medlemskommunerna motsvarar minst 4,4 miljoner kronor. 19 Parallellt med det löpande informationsarbetet genomför Avfall Sverige en större informationskampanj under 2006 på temat farligt avfall. En av de bärande idéerna bakom kommunikationsstrategin är att fokusera på ett sakområde i taget. Kampanjen om farligt avfall har varit startpunkten för det gemensamma kommunikationsarbetet, både nationellt och lokalt/regionalt. 20 RVF använder sig av olika kanaler och metoder för att nå ut med sina budskap. Viktiga kanaler är personlig påverkan, RVF-nytt (medlemstidning, 5 nummer om året), RVFnyheterna (nyhetsbrev, ca 20 nr om året), hemsidan och olika publikationer. I kommunikationsplanen nämns bland annat gerilla-pr som metod i 2006 års fokuskampanj om farligt avfall. Metoden diskuteras dock inte närmare. 21 På besök hos ansvarigt statsråd Flera gånger under 2005 och 2006 besökte RVF dåvarande kommunminister Sven-Erik Österberg (s) och dåvarande miljöminister Lena Sommestad (s). Den 3 mars 2006 uppvaktade en delegation från RVF kommunministern. Den pågående rättsliga prövningen huruvida Simrishamn och Tomelilla kommuner brutit mot lagen om offentlig upphandling föranledde mötet. I delegationen ingick även VD:n för SYSAV (bolaget som fått kontraktet) samt ansvarigt kommunalråd i Simrishamns kommun. Besöket beskrivs som framgångsrikt i RVF-nyheterna nr 4/2006: Kommunministern visade stor förståelse för kommunernas önskemål och mottog med intresse de argument som framfördes. Vid besöket överlämnades också tre omfattande utredningar, gjorda av Öhrlings PricewaterhouseCoopers, till ministern samt konkreta förslag till författningsändringar i 18 Året 2005 RVF - Svenska renhållningsverksföreningen, s Beräkning baserad på uppgifter i bilaga 4 Avgifter kommuner 2007 till årsmöteshandlingarna till årsmötet år 2006, s Bilaga 1 Kommunikation till årsmöteshandlingarna till årsmötet år 2006, s RVF:s kommunikationsplan , s

15 lagen om offentlig upphandling. Lagändringsförslagen gynnar kommunala bolag på bekostnad av privata företag. Förslagen återfinns bifogade längst bak i denna rapport. Knappt två månader tidigare, den 11 januari, hade miljöministern uppvaktats. Syftet var att understryka RVF:s uppfattning i de frågor som aktualiserats genom regeringens promemoria om kommunernas roll i avfallshanteringen. 22 Kommunministern som anser det vara möjligt att kringgå lagen På två helsidor i RVF-nytt nr 3/2005 profilerar sig Österberg som ministern som vill förenkla för de kommunala bolagen. Eftersom frågan om upphandling av avfallstjänster inte ännu prövats i regeringsrätt, menar Österberg att: Det besked jag har gett till bolag är att vi bedömer att det borde vara möjligt att kringgå upphandlingskraven tills vi får en dom i slutlig instans som säger något annat. 23 På frågan Vad kan du göra för att tydliggöra detta rättsläge? svarade den dåvarande kommunministern: Vi kan inte göra något åt det eftersom det är en EG-lagstiftning som ligger i botten Kunde vi själva bestämma det här så skulle jag inte vara rädd för att säga att det skulle vara möjligt att kunna disponera bolaget direkt utan upphandling, när man hanterar det här inom sina egna kommuner. Jag tycker det är rimligt. Brev till ministern med förslag från RVF I mars 2005 anlände ett brev från Avfall Sverige till kommunministern, med önskemål om att kommunerna ska få slippa upphandlingstvånget. Till brevet bifogades en utredning från advokatbyrån Vinge som stöd för argumentationen. I brevet klargör Avfall Sverige sin syn på offentlig upphandling: I bifogad rättsutredning har dessa frågeställningar utvecklats närmare genom [ ] Advokatfirman Vinge. Enligt vår mening är det utomordentligt angeläget att rättsläget tydliggörs så att den hittillsvarande formen för kommunal verksamhet i bolagsform kan bibehållas utan upphandlingstvång för kommunen. Den statliga Upphandlingskommittén föreslog 2001 ett undantag från LOU för den har typen av överlämnande av uppgifter till eget bolag. Detta har olyckligtvis inte genomförts i svensk lag. Den nuvarande utredningen, under Leif Lindstam, som syftar till att föreslå hur det reviderade RVF-nytt 3/2005, s

16 upphandlingsdirektivet ska införas i svensk lag, har inte haft i uppdrag att ta sig an den nu aktuella frågeställningen. Vi vill föreslå att frågan utreds på nytt snarast inom ramen för den nuvarande utredningen genom tilläggsdirektiv till utredningen. 24 Kommunerna väljer själva Den statliga myndigheten Nämnden för offentlig upphandling, NOU, har till uppgift att verka för effektiv offentlig upphandling, men också att verka som tillsynsmyndighet för lagen om offentlig upphandling. Avfall Sveriges förhållande till NOU förefaller ansträngt. En ledare i RVF-nytt har rubriken Bu för NOU och Kommunerna väljer själva. Ledaren menar att det är orimligt att tvinga kommunerna till vad man anser vara onödiga upphandlingar. Inne i ledaren frågar sig RVF:s vd: Vad beror det på att NOU med flera ständigt motarbetar kommunernas intressen?. Förklaringen tros vara: Det handlar nog snarare om en sorts inbyggd ryggmärgsreflex som syftar till att tvinga kommuner att handla upp. Det korrekta svaret är väl snarare att NOU gör en helt annan tolkning av lagen om offentlig upphandling än vad RVF gör. NOU:s syn överensstämmer med den tolkning som flera svenska underrätter har kommit fram till. I andra sammanhang har RVF hävdat att NOU inte är någon myndighet, t.ex. i Skånska Dagbladet den 3/ , men det är alltså direkt felaktigt. Lobbyingen framgångsrik (s) stoppar sin egen proposition Den 1 juni 2006 fick RVF ett kvitto på att den allt mer intensifierade lobbyingen har effekt. På morgonen den dagen fällde majoriteten i miljö- och jordbruksutskottet regeringens förslag om att avskaffa kommunernas monopol för hantering av farligt avfall. Att socialdemokraterna fäller regeringen, medan oppositionen stödjer den, är väldigt ovanligt. Med miljö- och jordbruksutskottets beslut hindras nya aktörer att ge sig in på marknaden och bidra med nya lösningar och innovationer. I en skrivelse, daterad , till finansdepartementet, gör RVF gemensam sak med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I skrivelsen råder RVF och SKL regeringen att snarast ge kommunerna rätt att överlåta ansvaret för avfallet till ett helt eller delägt bolag. 24 Brev till statsrådet Sven-Erik Österberg, från RVF, daterat den 9 mars 2005, s 1. 16

17 Genom att överföra huvudmannaskapet från kommun till bolag, skulle dagens upphandlingsregler kunna kringås. Idag när en kommun väljer att överlåta den praktiska avfallshanteringen till ett bolag ska upphandling ske. Om även själva huvudmannaskapet överlåts till ett bolag, kan lagen om offentlig upphandling kringgås. 17

18 Slutsatser Avfall Sverige har framgångsrikt bedrivit lobbyingen för förändringar av lagen om offentlig upphandling och av kommunallagen. Syftet har varit att försämra konkurrensen bland företag i avfallsbranschen. Detta får flera oönskade effekter för samhället i form av dyrare tjänster, minskad drivkraft bakom branschens utveckling, långsammare teknisk innovation, större kostnader för företagen och skattebetalarna, ökad risk för korruption och sämre möjligheter att ta hand om miljön. Avfall Sveriges kamp för att ge de kommunala företagen en monopolliknande situation har förts med en stark finansiering från föreningens sida och har varit ytterst framgångsrikt. Att den före detta socialdemokratiska kommunministern stött tanken på att företag inom avfallsindustrin skulle kringgå lagen och söka kontrakt utan upphandling får ses som ett av de tydligaste tecknen på att Avfall Sverige fått stort genomslag för sina åsikter. Avfall Sveriges lobbying mot fri konkurrens var rentav så framgångsrikt att de lyckades förmå majoriteten i miljö- och jordbruksutskottet att fälla den socialdemokratiska regeringens eget förslag om att avskaffa kommunernas monopol för hantering av farligt avfall. De enda av Avfall Sveriges medlemmar som tjänar på den nuvarande lobbyverksamheten är de kommunala bolagen. Varken kommunerna eller de privata medlemsföretagen tjänar på försämrad konkurrens. Om Avfall Sverige ägnade full kraft åt sitt ena huvuduppdrag, kunskapsutveckling, skulle mycket vara vunnet. Då skulle föreningens väldokumenterade kompetens och specialistkunskaper på avfallsområdet komma till sin fulla rätt, samtidigt som medlemmarna skulle slippa bidra finansiellt till konkurrenssnedvridande arbete. Idag verkar Avfall Sverige, till stor del med hjälp av skattebetalarnas pengar, åt att bilda opinion mot fria konkurrens. Det är synd att en förening, som utger sig för att vara Sveriges största miljörörelse, sätter kommunala bolags egenintresse före miljön, skattebetalarna, kommunerna och den fria konkurrensen. 18

19 Bilaga 1 Avfall Sveriges lagförslag till kommunministern. 19

INTERVJU MED VD OCH ORDFÖRANDE 3-5 AVFALL SVERIGES VERKSAMHET 8-12 AVFALL SVERIGES EKONOMI 14-15. Personal 23

INTERVJU MED VD OCH ORDFÖRANDE 3-5 AVFALL SVERIGES VERKSAMHET 8-12 AVFALL SVERIGES EKONOMI 14-15. Personal 23 Å R E T 2 0 1 1 I N N E H Å L L INTERVJU MED VD OCH ORDFÖRANDE 3-5 Aktuellt i omvärlden 6-7 AVFALL SVERIGES VERKSAMHET 8-12 AVFALL SVERIGES EKONOMI 14-15 AVFALL SVERIGEs UTVECKLINGssatsning 16-17 Rapporter

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Uppsala kommun och offentlig säljverksamhet

Uppsala kommun och offentlig säljverksamhet UPPSALA UNIVERSITET VT 2010 Företagsekonomiska institutionen Handelsrätt C Handelsrätt Uppsala kommun och offentlig säljverksamhet En studie av Uppsala Konsert och Kongress Författare: Nina Larsen Handledare:

Läs mer

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag OSUND KONKURRENS Fortfarande ett problem för små företag Rapport Juli 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Om konkurrenslagens regler om offentlig säljverksamhet

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Vägledning: Köp från eget bolag 2013:3

Vägledning: Köp från eget bolag 2013:3 Vägledning: Köp från eget bolag 2013:3 Innehållsförteckning Om vägledningen 2 Inledning 4 1. Om in house-undantaget 6 1.1 Vad är in house-undantaget? 6 1.2 Det temporära undantaget 7 1.3 Restriktiv tillämpning

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket VINNOVA Rapport VR 2009:29 Organisationsformernas betydelse i klusterverksamhet Att organisera klusterarbete är en ständigt pågående process som ställer höga krav på ledarskap och långsiktig strategi Karina

Läs mer

Kapitelrubrik. Korruption. i kommuner och landsting

Kapitelrubrik. Korruption. i kommuner och landsting Kapitelrubrik Korruption i kommuner och landsting Rapport no.2 2012 Första utgåva 2012 ISBN 978-91-980090-6-4 Copyright Grafisk design: Charlotte Bäckström Korruption i kommuner och landsting Rapport no.2

Läs mer

RiR 2006:15. Statliga bolag och offentlig upphandling

RiR 2006:15. Statliga bolag och offentlig upphandling RiR 2006:15 Statliga bolag och offentlig upphandling ISBN 91 7086 082 3 RiR 2006:15 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Finansdepartementet Näringsdepartementet Datum 2006-05-31 Dnr

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Tema. Signhild Arnegård Hansen Skatter, utmaningsrätten och LOU. Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen

Tema. Signhild Arnegård Hansen Skatter, utmaningsrätten och LOU. Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen Nr 1 2008 Sextonde årgången Pris 79 kr UPPHANDLING EKONOMI juridik utbildning vård ledarskap miljö konferens Profilen Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen Tema Upphandling

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Kommunala bolag laglöst land

Kommunala bolag laglöst land Kommunala bolag laglöst land Mårten Hyltner Micha Velasco Mårten Hyltner Micha Velasco Kommunala bolag laglöst land Den Nya Välfärden 1 Box 5625, 114 86 Stockholm 08-545 038 10 www.dnv.se Stiftelsen Den

Läs mer

Osund kommunal konkurrens

Osund kommunal konkurrens JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Kristina Ekstrand Osund kommunal konkurrens Examensarbete 20 poäng Handledare: Katarina Olsson Ämnesområde: Konkurrensrätt Termin 9 1 Innehåll SAMMANFATTNING...5

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren vid Stockholms Byggmästareförening den 17 oktober 2007

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren vid Stockholms Byggmästareförening den 17 oktober 2007 1 Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren vid Stockholms Byggmästareförening den 17 oktober 2007 Det talade ordet gäller Inför sanktioner inom offentlig upphandling sluta blunda för

Läs mer

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning 1 Working paper. Den färdiga versionen publicerad i Kommunal politik och ekonomi, vol 4, No 1 7-29. Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning Lars Norén, Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län Professor Olle Lundin Fibyvägen 20 740 20 Vänge Till Landstingsrevisionen Jönköpings läns landsting Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län 1 Inledning Jag har av revisionen i landstinget

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

LEKMANNAREVISORNS ANSVAR - En studie kring lekmannarevisorns faktiska ansvar i en ideell förening

LEKMANNAREVISORNS ANSVAR - En studie kring lekmannarevisorns faktiska ansvar i en ideell förening UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt LEKMANNAREVISORNS ANSVAR - En studie kring lekmannarevisorns faktiska ansvar i en ideell förening Kandidatuppsats VT 2014 Datum: 2014-06-10

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer