Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne"

Transkript

1

2 Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att bo i en viss lägenhet i föreningens hus. Du som bor i bostadsrättsföreningen har stora möjligheter att påverka ditt boende. Du kan på föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, vara med och påverka många viktiga beslut. Tillsammans med de andra bostadsrättshavarna väljer du en styrelse som har till uppgift att på bästa sätt förvalta föreningens hus och mark. Det är styrelsen som fastställer föreningens årsavgift. Avgiften ska täcka föreningens kostnader samtidigt som föreningen ska klara att göra avsättningar till kommande planerat underhåll. I föreningens stadgar anges bl.a. vem som har ansvar för underhållet i föreningens hus. En tumregel är att du alltid är ansvarig för det som syns inne i lägenheten - med undantag för uppvärmningsanordning (t ex radiatorer och termostater). Allt annat är föreningens ansvar. Det är viktigt att du har en hemförsäkring och att det finns bostadsrättstillägg tecknat. Eventuellt har din förening tecknat en kollektiv tillläggsförsäkring, kolla med styrelsen. Du kan läsa mer om bostadsrättsboendet på HSBs hemsida. HSB Nordvästra Skåne HSB Nordvästra Skåne arbetar på uppdrag av föreningens styrelse med hela eller delar av föreningens förvaltning. HSB Nv Skåne är ett fullserviceföretag med lång erfarenhet med fokus på bostadsrätter. Omfattningen på tjänsterna bestäms i det/de avtal som styrelsen tecknat. HSB Nordvästra Skåne är en ekonomisk förening som ägs av våra medlemmar och HSBs bostadsrättsföreningar i nordvästra Skåne. Huvudinriktningen på verksamheten är tjänster till fastighetsägare såsom drift, underhåll, förvaltning åt bostadsrättsföreningar, renovering och ombyggnad av föreningarnas fastigheter samt nyproduktion av bostäder. Tjänsterna kan indelas i följande grupper: Administrativ förvaltning innebär att HSB tar hand om det ekonomiska och all administration som är en del av det dagliga i föreningen. Vi har full koll på de juridiska krav som berör föreningens ekonomiska och administrativa frågor. Vi ser alltid till föreningens bästa. Vi hjälper föreningen med avgiftsoch hyresuppbörd, löpande redovisning, budget och flerårsprognoser med resultat och likviditet, bokslut och årsredovisningar, resultatrapportering, analyser, besiktning, uppdatering av underhållsplaner och rådgivning i bostadsrättsfrågor. Du som är medlem i HSB har också tillgång till vår allmänna rådgivning. Du har t.ex. alltid rätt att ringa HSB juristjour som är öppen var dagar mellan på telefon Du hittar också bra och nyttig information på vår hemsida. Områdesförvaltning innebär bl.a. att HSB avlastar styrelsen så allt det dagliga arbetet löper bekymmersfritt. Vi samordnar boende, hyresgäster, entreprenörer och föreningens styrelse. Fastighetsskötsel har som motto Det ska märkas att det är HSB!. Du som boende ska mötas av en vacker trädgård och rena trapphus. Det ska vara roligt att komma hem och du ska kunna känna glädje över att bjuda hem dina goda vänner till en välskött bostadsrättsförening. En välvårdad fastighet med välskötta trädgårdsytor ökar din trivsel och det bidrar dessutom positivt till värdeutvecklingen i föreningen. Projektledning ROT Ibland krävs det lite större åtgärder i fastigheten för att hålla den i gott skick. HSBs projektledare är utbildade för hela processen från idé och en teknisk utredning till beslutsfattande, upphandling, kvalitetskontroll och besiktning samt garantiåtaganden. Vi har lång erfarenhet och kan hjälpa föreningen genom snåriga regelverk som styr olika typer av byggprojekt. Vi bistår även styrelsen i det många gånger komplicerade arbetet med korrekt och lätttillgänglig information till de boende i föreningen.

3 ps3s:u 5Styrelsen5för5TS"5"ostadsrättsförening5Skogsfrun5i5Telsingborgc5orgMnr5%D)N&%:A)(Uc5får5härmed 5avge5redovisning5för5föreningens5verksamhet5under5räkenskapsåret5A&DA:&U:&D5:5A&DI:&R:IDM FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 5Göreningen5äger5fastigheterna5Ägoskiftet5Dc5Ängsskiftet5Dc5Skogsskiftet5Dc5Åkerskiftet5Dc5Gornskiftet5A 5samt5Tammarskiftet5Dc5i5vilka5man5upplåter5lägenheter5och5lokalerM5Gastigheterna5är5geografiskt 5belägna5i5Telsingborg5med5adressL5Markegångsgatan5A:NNc5(&:RN5samt5RR:DNRM 5Görsta5inflyttning5skedde5under5år5DUUAM5Göreningen5har5))5bostadsrättslägenheter5med5en5totalyta 5om5)5INN5m 5A 5M5 5"ostadslägenheterna5är5fördelade5enligt5följandeL 5A5rum5p5kökc55DA5st 5I5rum5p5kökc5555A5st 5N5rum5p5kökc55IR5st 5(5rum5p5kökc55DN5st 5"yggnaderna5är5fullvärdesförsäkrade5i5GolksamM5Göreningen5har5tecknat5bostadsrättstilläggM VäsentligaIhändelserIunderIåret 5Jen5stadgeenliga5besiktningen5av5fastigheterna5har5utförts5av5V:konsultM5Göreningen5har5under5året 5uppdaterat5sin5underhållsplanM5Ö5slutet5på5räkenskapsåret5A&DA5påbörjades5målning5samt5byte5av5trä5på 5fasadernaM5Åtgärderna5kommer5slutföras5hösten5A&DI5och5den5totala5kostnaden5är5beräknad5till5 5ca5I5MkrM5 VÅretsVresultatVochVställning 5Årets5resultat5efter5disposition5av5underhåll5är5A(N5AI)5krc5vilket5kan5jämföras5med5föregående5år5då 5resultat5efter5disposition5var5DIU5()&5krM Årets intäkter 5Nettoomsättningen58intäkternaF5har5ökat5med5ca5DDI5&&&5kr5vilket5främst5beror5på5den5avgifts:5och 5hyreshöjning5på5Iv5som5trädde5i5kraft5D5oktober5A&DAM5Ränteintäkterna5på5föreningens5avräknings: 5konto5har5varit5lite5lägre5än5föregående5årM5 Årets kostnader 5Jriftskostnaderna5har5varit5ca5(&5&&&5kr5högre5än5föregående5årM5Under5året5har5kostnaden5för 5uppvärmning5varit5högre5med5drygt5I)5&&&5kr5och5kostnaden5för5förvaltning5har5varit5högre5med5 5ca5D(5&&&5krc5för5fler5jämförelser5se5not5IM 5Löpande5underhåll5uppgår5till5drygt5R&5&&&5kr5vilket5är5ca5N(5&&&5kr5lägre5än5föregående5årM5Jenna 5post5kan5variera5mycket5mellan5åren5då5den5främst5utgörs5av5oförutsedda5kostnaderc5exempelvis 5reparationerM5Planerat5underhåll5uppgår5till5ca5D5R(&5&&&5kr5och5den5största5delenc5ca5D5%UA5&&&5krc 5avser5målning5samt5byte5av5trä5på5fasadernaM5Gastighetsavgiften5är5högre5än5föregående5år5och5beror 5på5den5årliga5höjningen5av5maxbeloppetM5 5Göreningens5byggnader5skrivs5av5enligt5en5progressiv5avskrivningsplan5vilket5innebär5att 5avskrivningarna5ökar5för5varje5årM5Räntekostnaderna5har5varit5ca5R%5&&&5kr5lägre5än5föregående5år5och 5beror5på5lägre5räntorM5

4 p:3s:u Balansställning per Likvida5medel5uppgår5till5A5&(N5RDI5kr5vilket5kan5jämföras5med5föregående5år5då5likvida5medel5var5 5A5(RR5IRR5krM EkonomiskIutveckling RÅL3 RÅLR RÅLL RÅLÅ Nettoomsättningyptkr I IUI I AKP I AAP I PAP Åretspresultatyptkr /IUI /IA S Ö:O S ÖIS Resultatpefterpdispositionpavpunderhållyptkr :IA SAÖ UK AHA walansomslutningyptkr IH ÖOH IH HA: IH HIP IH HOU Fondpförpyttrepunderhållyptkr : IKS P APS P O:I : SSU ÅrsavgiftsnivåpförpbostäderypkrLkvm KKS KII KII KPK WriftskostnaderypkrLkvm :AA :PO :AI :PP RäntekostnaderypkrLkvm PÖO PSU PÖA :H: FondpförpyttrepunderhållypkrLkvm AÖH IAS IHS PPA LånpkrLkvm H ASI H POA H AII H OSI ÖverlåtelsevärdepipgenomsnittypkrLkvm K OPA K UPK U HÖP SÖ SP: 5Under5året5har5U5lägenheter5överlåtits58enligt5inflyttningsdatumFM FörväntadIframtidaIutveckling VUnderhåll 5Göljande5större5underhållsåtgärder5kommer5troligtvis5att5ske5de5kommande5årenL 5:5Underhåll5av5fasaderna5med5målning5och5byte5av5panel5kommer5avslutas5under5nästa5räkenskapsårM5 5 5Wnligt5föreningens5underhållsplan5beräknas5de5närmaste5tio5årens5kostnader5för 5underhålljinvesteringar5till5följande58avrundat5till5jämna5tusentalFL 5A&DN:A&D(L5D5RUI5tkr 5A&D):A&D%L5I5UUA5tkr 5A&DR:A&DUL5(R5tkr VEkonomi 5Ö5slutet5på5september5A&DI5har5två5av5föreningens5lån5förfallitM5Jet5ena5lånetc5låneskuld5D5N)(5&&&5krc 5bands5på5två5till5en5ränta5på5Ac)AvM5Göregående5ränta5var5AcRIvM5Jet5andra5lånetc5låneskuld5)5RI%5NAN 5krc5bands5på5I5år5till5en5ränta5på5AcUIvM5Göregående5ränta5var5(c%RvM 5Grån5och5med5räkenskapsår5som5påbörjas5A&DN5träder5ny5normgivning5i5kraftc5vilken5innebär5att 5föreningen5framtida5år5kommer5att5upprätta5årsredovisning5enligt5ett5så5kallat5K:regelverkM 5Görändringar5kommer5sannolikt5att5ske5vad5gäller5synen5på5avskrivningarc5investeringar5och5underhållM 5Jetta5kan5medföra5ökade5avskrivningskostnader5framöverM MålIförIverksamheten 5Göreningen5har5följande5mål5för5sin5verksamhetL 5Ä5Vi5skall5arbeta5för5att5skapa5förutsättningar5för5en5väl5fungerande5föreningc5både5ekonomiskt5och 5teknisktc5där5ett5bra5boende5står5i5centrum5och5där5miljöc5funktion5och5trygghet5är5viktiga5hörnpelareM 5Ä5Vrbeta5aktivt5med5underhållsplanering 5Ä5Vrbeta5med5frågor5kring5trivselc5trygghet5och5åförsta5intrycketå 5Ä5Vrbeta5med5frågor5rörande5driftsoptimering 5Ä5Öndividuellt5ansvar5från5de5boende

5 pp3s:u Föreningsfrågor 5Ordinarie5föreningsstämma5hölls5den5A%5februari5A&DIM5På5stämman5deltog5AN5röstberättigade 5medlemmarM VStyrelse 5Styrelsen5hade5vid5årets5slut5följande5sammansättningL 5LedamöterL onas5nilssonc5ordf Michael5Sörenssonc5v5ordf Martin5Wallinc5sekr Åse5qarbov Robert5Palmkvist Ö5tur5att5avgå5ur5styrelsen5vid5kommande5ordinarie5föreningsstämma5är5ledamöterna5Åse5qarbov5och 5Robert5PalmkvistM5 VRevisorer 5Göreningsvald5revisor5har5varit5"oRevision5V"M5Revisor5utsedd5av5TS"5Riksförbund5har5varit5 5"oRevision5V"M5 VRepresentanterViVHSBVNordvästraVSkånesVfullmäktige 5Göreningens5representant5i5TS"5Nordvästra5Skånes5fullmäktige5har5varit5 onas5nilsson5med5 5Michael5Sörensson5som5suppleantM Valberedning 5Valberedning5har5varit5Robert5Tjertqvist58sammankallandeF5och5"engt5WkstrandM VStudieorganisatör 5Studieorganisatör5har5varit5Åse5qarbovM VInformationVochVaktiviteter 5Önformation5om5målningM FörslagItillIdispositionIavIföreningensIresultat ö StämmanpharpattptapställningptillE walanseratpresultat Åretspresultat BalanserasIiInyIräkningIenligtIstyrelsensIförslag P :SS H:ÖyHÖ /IUI AISyÖH, 767,7Kc74 5Vad5beträffar5föreningens5resultat5och5ställning5i5övrigt5hänvisas5till5efterföljande5resultat:5och 5balansräkning5med5tillhörande5bokslutskommentarerM

6 pa3s:u Resultaträkning Beloppöiökr Not RÅLRMÅ9MÅLM RÅLLMÅ9MÅLM RÅL3MÅ8M3L RÅLRMÅ8M3L Nettoomsättning R I IUI ASP I AK: IÖS Fastighetskostnader Wriftskostnader LH3H6 /S IAO IKP /S AUO APU Löpandepunderhåll 4 /KÖ SPH /S:I SPP Planeratpunderhåll /S KAU OKH /S SAA Ö:: Fastighetsavgift 5 /AIS PHS /APO KÖÖ %vskrivningar /:AI :IP /:PÖ HKI /A SHP ÖPS /P APP SHU Rörelseresultat 6 5,, 4U,, y5k 4,, Ränteintäkterpochpliknandepresultatposter 7 SI IOS SO AUP Räntekostnaderpochpliknandepresultatposter 8 /: ÖPP PUA /: S:Ö :HH ResultatIföreIskatt öåkå 5Å6 öå5 57, ÅretsIresultat öåkå 5Å6 öå5 57, ResultatförändringIefterIdispositionIavIunderhåll Åretspresultat /IUI AIS /IA AO: ReserveringptillpFondpförpyttrepunderhåll /S ÖÖÖ ÖÖÖ /UIÖ ÖÖÖ IanspråktagandepavpFondpförpyttrepunderhåll S KAU OKH S SAA Ö:: ResultatIefterIdispositionIavIunderhåll,Å5,47 64K Å7y 5Reservering5till5fond5för5yttre5underhåll5baseras5på5underhållsplanenM 5Öanspråktagande5av5fond5för5yttre5underhåll5motsvarar5årets5kostnad5för5planerat5underhållM

7 pi3s:u Balansräkning Beloppöiökr Not RÅL3MÅ8M3L RÅLRMÅ8M3L TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar MateriellaIanläggningstillgångar 9 wyggnaderpochpmark IP OIO ÖKI IP KAK PÖ: Om/pochptillbyggnader S SOK :IÖ S ::S :KO IA K:A PPI II ÖOU IKK FinansiellaIanläggningstillgångar %ndraplångfristigapvärdepappersinnehav LÅ IÖÖ IÖÖ IÖÖ IÖÖ SummaIanläggningstillgångar Å5 U,5 U4Å ÅÅ yoy yuu Omsättningstillgångar KortfristigaIfordringar %vräkningphswpnordvästrapskåne : ÖAO UOI : IKK PKK %vgiftsfordringarlkundfordringar K IOU / Övrigapfordringar SAA PÖA S OUA Förutbetaldapkostnaderpochpupplupnapintäkter LL PA :KU KS IÖU : :PA S:H : OHS IUS KassaIochIbank H KAK / SummaIomsättningstillgångar,,56 KOÅ, 7O6 ÅK6 SUMMAITILLGÅNGAR ÅO y77 U6y ÅO O56 7OK

8 po3s:u Balansräkning Beloppöiökr Not RÅL3MÅ8M3L RÅLRMÅ8M3L EGETIKAPITALIOCHISKULDER EgetIkapital BundetIegetIkapital Insatser P OÖA ÖÖO P OÖA ÖÖO Fondpförpyttrepunderhåll : IKS AIA P APS SAS LR O SKI AOÖ H ÖPI SAH FrittIegetIkapital walanseratpresultat P :SS H:S : ASO AUI Åretspresultat /IUI AIS /IA AO: : OSO :HÖ : PO: ÖPP SummaIegetIkapital U Uy6 O4y K 4KO 6Uy Skulder LångfristigaIskulder Skulderptillpkreditinstitut L3 AH ÖAP OHS AO HSO ISS AH ÖAP OHS AO HSO ISS KortfristigaIskulder Leverantörsskulder :UÖ :OH IUU IUU Fondpförpinrepunderhåll L4 / OI PHS Skatteskulder :ÖI HSP SHU ÖAO Upplupnapkostnaderpochpförutbetaldapintäkter L5 H:I A:U HKP UH: S ::S AÖU S O:H UKK SummaIskulder 5U,7Å yuy 5U 455 5KK SUMMAIEGETIKAPITALIOCHISKULDER ÅO y77 U6y ÅO O56 7OK StälldaIsäkerheterIochIansvarsförbindelser RÅL3MÅ8M3L RÅLRMÅ8M3L Panteröochösäkerheteröföröegnaöskulder FastighetsinteckningarypsepnotpSP OP UKK ÖÖÖ OP UKK ÖÖÖ Summa 74 KUU yyy 74 KUU yyy Ansvarsförbindelser FöreningsavgäldpHSwpNordvästrapSkåne SKH IUO :KS PUU Summa 6UO ÅK7,U6 4KK

9 ph3s:u RedovisningsprinciperIochIbokslutskommentarer 5"elopp5i5kr5om5inget5annat5angesM AllmännaIredovisningsöIochIvärderingsprinciper 5Göreningen5följer5Årsredovisningslagen5och5"okföringsnämndens5allmänna5råd5om5inte5annat5anges 5nedanM 5Tillgångarc5avsättningar5och5skulder5har5värderats5till5anskaffningsvärden5om5inget5annat5anges5nedanM 5Likvidavräkningen5mellan5bostadsrättsföreningen5och5TS"5Nordvästra5Skåne5redovisas5under 5Kortfristiga5fordringarM 5Gond5för5inre5underhållc5medlemmarnas5fondc5redovisas5under5Kortfristiga5skulderM Fordringar 5Gordringar5har5efter5individuell5värdering5upptagits5till5belopp5varmed5de5beräknas5inflytaM AvskrivningsprinciperIförIanläggningstillgångar 5Vnläggningstillgångar5skrivs5av5enligt5plan5över5den5beräknade5ekonomiska5livslängdenM5Göljande 5avskrivningstider5har5tillämpatsL Anläggningstillgångar Typöavöplan Antalöår /wyggnader Progressiv OÖ /Ombyggnader Rakpavskrivning :ÖpochpPÖ FondIförIyttreIunderhåll 5Reservering5för5framtida5underhåll5av5föreningens5fastigheter5sker5genom5resultatdisposition5enligt 5föreningens5underhållsplanM LikvidaIplaceringar 5Likvida5placeringar5värderas5i5enlighet5med5årsredovisningslagen5till5det5lägsta5av5anskaffningsvärdet 5och5verkliga5värdetM Inkomstskatt 5Kapitalinkomster5beskattas5med5A)cIvM5Göreningen5har5under5året5inte5haft5några5kapitalinkomsterM 5Tidigare5beskattades5även5ränteintäkterc5men5enligt5nya5direktiv5ska5ränteintäkter5hänförliga5till 5fastigheten5ej5längre5tas5upp5för5beskattningM5Göreningen5har5ett5skattemässigt5underskott5enligt 5tidigare5schablonbeskattningM5Jetta5underskott5uppgår5till5A&5(NN5ADU5krM

10 pk3s:u Noter NotI6IIIAnställdaIsamtIarvodeöIochIlönekostnader MedelantaletIanställda 5Göreningen5har5inte5haft5några5anställda5under5räkenskapsåret5och5föregående5årM Arvoden,Ilöner,IandraIersättningarIochIsocialaIkostnader ö RÅLRMÅ9MÅLM RÅLLMÅ9MÅLM Styrelsearvoden II ÖÖÖ IP AUK Övriga A HIÖ O PUA Socialapkostnader SK HHA SK :HK Summa OU Å,5 OU 6Oy Iösocialaökostnaderöingåröpensionskostnaderömed M M 5Not5D5ingår5även5som5en5del5i5not5Ic5se5löner5och5arvodenM NotI,IINettoomsättning ö RÅLRMÅ9MÅLM RÅLLMÅ9MÅLM Årsavgifterpbostäder I IHA UIP I A:I O:Ö Hyror I UÖÖ S: ÖÖÖ Övrigapintäkter SA IOÖ AA KKS Summa Å ÅKÅ 564 Å 5U, Åy6 5Ö5posten5övriga5intäkter5föregående5år5ingår5ersättning5från5försäkringsbolaget5för5vattenskadorM NotI4IIDriftskostnader RÅLRMÅ9MÅLM RÅLLMÅ9MÅLM RÅL3MÅ8M3L RÅLRMÅ8M3L Gl IA SKS II KKK Uppvärmning IKP ASK IAH SÖK Vatten SU: PAA SKU ÖOA Renhållning SAS S:A SAO SOP Fastighetsservice KP HHI KO HIU Försäkring AU IHA AK SUA Kommunikation K: OKI KÖ IKI Förvaltning :AS IOI ::O SSA Medlemsverksamhet PU PUP PK PUA Lönerpochparvoden HK I:A HK SHÖ Summa 6 Å57 ÅU4 6 5K7 54K NotI5IILöpandeIunderhåll ö RÅLRMÅ9MÅLM RÅLLMÅ9MÅLM Löpandepunderhåll :: AHU S:I SPP Löpandepunderhållypvärmep,pventilation IH OIK / Summa Uy 64O 6,Å 644 5Nytt5för5räkenskapsår5A&DI5är5att5löpande5underhåll5specificeras5på5olika5underkonton5beroende5på 5vad5som5avsesM

11 pu3s:u NotIÅIIFastighetsavgift 5Göreningens5fastighet5är5taxerad5som5småhusM5Gastighetsavgift5för5småhus5är5&c%(v5av5taxeringsvärdet 5men5med5ett5maxbelopp5på5%5&%N5kr58A&DIF5per5värderingsenhetM5Gör5(N5av5föreningens5värderings: 5enheter5beräknas5fastighetsavgiften5på5maxbeloppet5och5för5resterande5D&5på5taxeringsvärdetM NotI7IIErsättningItillIrevisorer ö RÅLRMÅ9MÅLM RÅLLMÅ9MÅLM worevision SS PHI H :OP Föreningsvaldprevisor / : IAA Summa 66 4OÅ K UyO 5Vrvode5till5"oRevision5ingår5även5som5en5del5av5förvaltningskostnaderna5i5not5IM5Vrvode5till 5föreningsvald5revisor58föregående5årF5ingår5som5en5del5av5posten5löner5och5arvodenc5not5IM NotIOIIRänteintäkterIochIliknandeIresultatposter ö RÅLRMÅ9MÅLM RÅLLMÅ9MÅLM Ränteintäkter SI IOS SO AUP Summa 6Å Å K4 NotIUIIRäntekostnaderIochIliknandeIresultatposter ö RÅLRMÅ9MÅLM RÅLLMÅ9MÅLM Räntekostnaderplån S UPK KAS : Ö:I OSH Föreningsavgäld UP KÖP UP KÖP Övrigapfinansiellapkostnader HIÖ KIH Summa, y44 4K5, 6,y,OO NotIKIIMateriellaIanläggningstillgångar ByggnaderIochImark RÅL3MÅ8M3L RÅLRMÅ8M3L Ursprungligtpanskaffningsvärde /pwyggnader OK AÖK ÖÖÖ OK AÖK ÖÖÖ /p%vgårperhållnapbidrag /O APO HÖÖ /O APO HÖÖ /pmark A :SO ÖÖÖ A :SO ÖÖÖ OO SKH PÖÖ OO SKH PÖÖ %ckumuleradepavskrivningarpenligtpplane /pvidpåretspbörjan /: ÖPK UUK /S KOS :AU /påretspavskrivningpenligtpplan /SU: :SH /SHH HAU /: :PS :SI /: ÖPK UUK %ckumuleradepavskrivningarpöverpplane /pvidpåretspbörjan /SÖ PÖÖ ÖÖÖ /SÖ PÖÖ ÖÖÖ /SÖ PÖÖ ÖÖÖ /SÖ PÖÖ ÖÖÖ PlanenligtIrestvärdeIvidIåretsIslut Å4 7Å7 yuå Å4 U5U 4y, varavpbyggnader AU AAÖ ÖKI AU OP: PÖ: varavpmark A :SO ÖÖÖ A :SO ÖÖÖ 5Wnligt5nuvarande5avskrivningsprinciper5är5slutåret5för5fastighetens5avskrivning5år5A&(AM

12 psö3s:u TaxeringsvärdenIpåIfastigheter Hustyp Byggnad Mark Totalt Småhus PA ASÖ ÖÖÖ PA :P: ÖÖÖ 7U 75, yyy Summa PA ASÖ ÖÖÖ PA :P: ÖÖÖ 7U 75, yyy Om-IochItillbyggnader %ckumuleradepanskaffningsvärdene /VidpåretspbörjanE Övrigapom/pochptillbyggnader S AUS ÖHA S :US ÖHA /Nyanskaffningar / :ÖÖ ÖÖÖ S AUS ÖHA S AUS ÖHA %ckumuleradepavskrivningarpenligtpplane /Vidpåretspbörjan /:OU HKK /:SO HI: /Åretspavskrivningpenligtpplan /IP ÖPO /IP ÖPO /P:: K:A /:OU HKK PlanenligtIrestvärdeIvidIåretsIslut 6 67U,Åy 6,,6,U7 5Övriga5om:5och5tillbyggnader5avser5utbyte5av5underhållsfria5fönsterlister5och5plåtförstärkning5för 5regnintrång5från5A&&(c5fönsterbyte5från5A&D&5samt5åtgärder5på5undercentralen5från5A&DAM PågåendeInyanläggning Vidpåretspbörjan / :PO OÖK Åretspanskaffningar AKI HAP Överförtptillpom/pochptillbyggnader /:ÖÖ ÖÖÖ Kostnadsförtpsompunderhåll /I:: PIS VidIåretsIslut ö ö 5Vvser5åtgärder5på5undercentralenM NotI6yIIAndraIlångfristigaIvärdepappersinnehav %ckumuleradepanskaffningsvärdene /%ndelpiphswpnordvästrapskåne IÖÖ IÖÖ Summa Åyy Åyy NotI66IIFörutbetaldaIkostnaderIochIupplupnaIintäkter Ränteintäktp%vräkningpHSwpNordvästrapSkåne U ÖÖS SÖ KOH Fastighetsförsäkringspremier SO OPO SO PÖ: Jomphem O IS: O PAÖ Fastighetsskötselpsept : SAÖ / VattenpochpavlopppSSÖU/S:ÖK / AK ÖÖÖ Summa 45,UK U6 ÅyK

13 pss3s:u NotI6,IIEgetIkapital ö ö Upplåtelse Fondöyttre Balanserat Åretsö ö Insatser avgifter underhåll resultat resultat VidpåretspbörjanpenlDpfastställdpwR P OÖA ÖÖO / P APS SAS : ASO AUI /IA AO: Wispositionpenligtpstämmobeslut /IA AO: IA AO: Ianspråktagandepavpfondpförpyttrepunderhåll /S KAU OKH S KAU OKH Reserveringptillpfondpförpyttrepunderhåll S ÖÖÖ ÖÖÖ /S ÖÖÖ ÖÖÖ Åretspresultat /IUI AIS VidIåretsIslut 4 7y5 yy7 ö, ÅU6 5Å5 4,66 O,y öåkå 5Å6 5Vvrundningsdifferenser5gör5att5det5finns5en5differens58D5krF5på5balanserat5resultat5i5noten5jämfört5med 5balansräkningenM NotI64IISkulderItillIkreditinstitut Långivare Ränta Bindningöränta Bindningölån RÅL3MÅ8M3L RÅLRMÅ8M3L Stadshypotek AyOUpm :ÖSO/ÖP/ÖS :ÖSO/ÖP/ÖS K KII HOU K UIS IUP Stadshypotek :ykppm :ÖSP/ÖU/PÖ :ÖSP/ÖU/PÖ S AOI ÖÖÖ S AKI ÖÖÖ Stadshypotek PyÖOpm :ÖSA/ÖU/PÖ :ÖSA/ÖU/PÖ S AOI ÖÖÖ S AKI ÖÖÖ Stadshypotek PyPKpm :ÖSI/ÖU/PÖ :ÖSI/ÖU/PÖ S AOI ÖÖÖ S AKI ÖÖÖ Stadshypotek AyUOpm :ÖS:/ÖU/PÖ :ÖS:/ÖU/PÖ löstplån O IIH IÖÖ Stadshypotek IyHKpm :ÖSP/ÖU/PÖ :ÖSP/ÖU/PÖ O KPH A:A H Ö:H AAÖ Stadshypotek PyUPpm :ÖSA/ÖU/PÖ :ÖSA/ÖU/PÖ O ÖÖÖ ÖÖÖ O ÖÖÖ ÖÖÖ Stadshypotek PyIPpm :ÖSI/ÖU/PÖ :ÖSI/ÖU/PÖ O AÖÖ ÖÖÖ O AÖÖ ÖÖÖ SwedbankpHypotek PyK:pm :ÖSH/ÖS/:I :ÖSH/ÖS/:I I APH IÖÖ I AKH IÖÖ SwedbankpHypotek PyPSpm :ÖSA/SÖ/:A :ÖSA/SÖ/:A S HUI AHK S KPH AHK SwedbankpHypotek PyP:pm :ÖSK/ÖK/:A :ÖSK/ÖK/:A O POÖ ÖÖÖ nyttplån SwedbankpHypotek :yuopm :ÖSP/ÖO/:K :ÖSP/ÖO/:K UO: IÖÖ nyttplån Summa 5O y54 7O6 57 O67 Å66 5"eräknad5amortering5nästa5år5är5ca5)I(5&&&5krc5denna5del5kan5betraktas5som5en5kortfristig5skuldM 5"eräknad5amortering5de5närmaste5(5åren5är5också5ca5)I(5&&&5kr5årligenM StälldaIsäkerheterItillIkreditinstitut Uttagnapfastighetsinteckningar OP UKK ÖÖÖ OP UKK ÖÖÖ Summa 74 KUU yyy 74 KUU yyy NotI65IIFondIförIinreIunderhåll Vidpåretspbörjan OI PHS OI PHS Uttagpunderpåret /OI PHS / VidIåretsIslut ö 7Å 4O6

14 HSB Brf Skogsfrun i Helsingborg (12) Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter E lavgift Elavgift handel Fjärrvärmeavgift Vattenavgift Renhållningsavgift Arvode BaRevision AB Fastighetsservice Ersättning för utfört arbete Sociala avgifter Räntekostnader lån Förutbetalda avgifter och hyror Summa Underskrifter Helsingborg, 20 - a{! w AseGarb~ '(/ )/,~f1t.:t! Jft1~<pvJ Michael Sörensson Robert Palmkvist Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits t:i tia. Afrodite 'tristea BaRevision AB Av föreningen vald revisor tr-erik Gillb g BaRevision AB Utsedd av HSB Riksförbund

15 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i HSB BrfSkogsfrun i Helsingborg, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB BrfSkogsfrun i Helsingborg för Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För revisorn från BaRevision AB innebär detta att denne har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. V i anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning på bokslutsdagen och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra törfattningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB Brf Skogsfrun i Helsingborg för perioden Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen.

16 Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrätts lagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Helsingborg den JD; Q 2013 witp. Afr-cdtta Gristea A v föreningen vald revisor BaRevision A Av HSB Riksförbund förordnad revisor

17 Anteckningar

18 Anteckningar

19 Information om årsredovisningen Bostadsrättsföreningens årsredovisning består av tre delar: Förvaltningsberättelsen är styrelsens översiktsbild av föreningens verksamhet samt ekonomiska ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen redovisar även väsentliga händelser under räkenskapsåret och styrelsens förväntningar avseende framtiden. Resultaträkning är en uppställning av föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Intäkter minus kostnader ger årets resultat. Balansräkning är en ögonblicksbild på bokslutsdagen. Balansräkningen består av två sidor. Den ena sidan visar föreningens tillgångar, d.v.s. var de bokförda tillgångsvärdena finns i föreningen. Det kan till exempel vara bokförda värden i byggnader och mark, fordringar och föreningens banktillgodohavanden. På den andra sidan visas skulder och eget kapital, d.v.s. hur tillgångarna har finansierats eller var pengarna kommer ifrån. Här finns föreningens upplåtelseavgifter, fond för yttre underhåll, föreningens samlade resultat, banklån samt kortfristiga skulder som t.ex. inkomna men på bokslutsdagen ej betalda fakturor. Noter är kopplade till resultat- och balansräkningen och de ska ses som förklaringar och fördjupad information om vissa uppgifter. Ekonomisk ordlista Amortering är en avbetalning på skuld till kreditgivare. Anläggningstillgångar är tillgångar för långvarigt bruk, som t.ex. fastigheter. Avskrivning görs eftersom kostnaden för en anläggningstillgång periodiseras, d.v.s. delas upp på flera år beroende på hur lång ekonomisk livslängd tillgången har. Värdet på tillgången minskar därmed med tiden. Byggnader kan exempelvis skrivas av på femtio år. Balanserat resultat är summan av tidigare års vinster och förluster som inte använts för reservering till yttre fond. Balansomslutning är balansräkningens summerade tillgångar respektive skulder och eget kapital. Basbelopp/prisbasbelopp fastställs av regeringen en gång om året. Budget är en ekonomisk handlingsplan för framtiden. Driftskostnader är det som krävs för att driva föreningen t.ex. uppvärmning, avfallshantering, försäkringar, arvoden, vatten & avlopp. Eget kapital kan utgöras av bostadsrättshavarnas insatser, fond för yttre underhåll, balanserat resultat samt årets resultat. Fastighetsavgift beräknas på taxeringsvärdet för bostäder och tillhörande bostadsmark eller enligt ett maxbelopp per bostadslägenhet. Fastighetsskatt beräknas på taxeringsvärdet för lokaler med tillhörande mark. Finansiella intäkter är t.ex. intäktsräntor på bankmedel. Finansiella kostnader är t.ex. räntekostnader på banklån. Fond för yttre underhåll enligt stadgarna (HSB normalstadgar) skall föreningen göra reservering till fond för yttre underhåll i enlighet med underhållsplanen. Fordringar är pengar som utomstående är skyldiga föreningen Kontoplan är det system som föreningen använder för att särskilja olika typer av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Kortfristiga skulder betalas inom ett år. Likvida medel är kontanta pengar, banktillgodohavanden och HSB i avräkning. Likviditet är föreningens förmåga att vid ett visst tillfälle betala sina kortfristiga skulder. Räknas fram genom att man dividerar omsättningstillgångar med kortfristiga skulder. Om kvoten blir >1 (som den bör vara i normalfallet) så har man en positiv likviditet. Långfristiga skulder betalas först efter ett eller flera år. Löpande underhåll är underhåll som inte är planerat, t.ex. reparationer och skadegörelse. Nettoomsättning är föreningens samlade intäkter under en viss period. Omsättningstillgångar är t.ex. kontanter, bankmedel och kundfordringar. Planerat underhåll framgår av underhållsplanen och gäller t.ex. trapphusmålning. Räkenskapsår är den period som årsredovisningen avser. Om räkenskapsåret inte följer kalenderåret benämns det brutet räkenskapsår. Sociala avgifter betalas på arvoden och löner. Soliditet visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital, vilket visar den långsiktiga överlevnadsförmågan. Årsavgiften ska vara tillräcklig för att täcka föreningens kostnader under året, reservering till fond för yttre underhåll och amorteringar. Årsavgiften fördelas efter bostadsrätternas andelstal och ska erläggas månadsvis av bostadsrättshavarna enligt avtal. Det är styrelsen som fastställer föreningens årsavgifter. Överlåtelsevärde i genomsnitt är det genomsnittliga pris per kvm som betalts för bostadsrätter i föreningen under en viss period.

20 Materialet sammanställt av HSB Nordvästra Skåne

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Ängslyckan. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Ängslyckan. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Adolfsberg i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Margaretaplatsen i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Brf Palsternackan

ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Brf Palsternackan ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Brf Palsternackan I Helsingborg Med Kallelse till ordinarie stämma BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Dahlian. i Åstorp

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Dahlian. i Åstorp ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Dahlian i Åstorp Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vinbäret. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vinbäret. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Vinbäret i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Liljan. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Liljan. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Liljan i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015. HSB Bostadsrättsförening. Facklan. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2015. HSB Bostadsrättsförening. Facklan. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2015 HSB Bostadsrättsförening Facklan i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Jägaren i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening SVEA. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening SVEA. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening SVEA i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen. Bruksgatan 14. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen. Bruksgatan 14. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 Bostadsrättsföreningen Bruksgatan 14 i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Heden. i Ljungbyhed

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Heden. i Ljungbyhed ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Heden i Ljungbyhed Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Haganäs. i Åstorp

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Haganäs. i Åstorp ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Haganäs i Åstorp Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Örnen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Örnen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Örnen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Gullander. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Gullander. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Gullander i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Humlan 1. i Ängelholm

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Humlan 1. i Ängelholm ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Humlan 1 i Ängelholm Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Hustomten. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Hustomten. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Hustomten i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Vinkeln. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Vinkeln. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Vinkeln i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vanja. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vanja. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Vanja i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015. HSB Bostadsrättsförening. Björnen. i Bjuv

ÅRSREDOVISNING 2015. HSB Bostadsrättsförening. Björnen. i Bjuv ÅRSREDOVISNING 2015 HSB Bostadsrättsförening Björnen i Bjuv BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ringen. i Klippan

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ringen. i Klippan ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ringen i Klippan Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Silversmeden. i Ängelholm

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Silversmeden. i Ängelholm ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Silversmeden i Ängelholm Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Västersjöns Samfällighetsförening

ÅRSREDOVISNING 2014. Västersjöns Samfällighetsförening ÅRSREDOVISNING 2014 Västersjöns Samfällighetsförening Västersjöns samfällighetsförening 1(10) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Västersjöns samfällighetsförening () får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Täppan. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Täppan. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2015 HSB Bostadsrättsförening Täppan i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vitsippan. i Åstorp

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vitsippan. i Åstorp ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Vitsippan i Åstorp Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Tre Gudor. i Viken

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Tre Gudor. i Viken ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Tre Gudor i Viken Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Viskan. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Viskan. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Viskan i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Margaretaplatsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ugnen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ugnen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ugnen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vinkeln. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vinkeln. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Vinkeln i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2015 HSB Bostadsrättsförening Jägaren i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka Styrelsen för Org.nr: 716416-4761 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 848

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Valhall. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Valhall. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2015 HSB Bostadsrättsförening Valhall i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Bostadsrättsföreningen. Karl XI Norra 23

ÅRSREDOVISNING 2014. Bostadsrättsföreningen. Karl XI Norra 23 ÅRSREDOVISNING 2014 Bostadsrättsföreningen Karl XI Norra 23 Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ostronet. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ostronet. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ostronet i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Utsikten. i Ängelholm

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Utsikten. i Ängelholm ÅRSREDOVISNING 2015 HSB Bostadsrättsförening Utsikten i Ängelholm Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 214 214 Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. HÄLSAN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. HÄLSAN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening HÄLSAN i Helsingborg Hälsan i Helsingborg 1(11) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Hälsan i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Duvan. i Ljungbyhed

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Duvan. i Ljungbyhed ÅRSREDOVISNING 2015 HSB Bostadsrättsförening Duvan i Ljungbyhed BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen. Bjuvshus 2. i Bjuv

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen. Bjuvshus 2. i Bjuv ÅRSREDOVISNING 2015 Bostadsrättsföreningen Bjuvshus 2 i Bjuv Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Silversmeden. i Ängelholm

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Silversmeden. i Ängelholm ÅRSREDOVISNING 2015 HSB Bostadsrättsförening Silversmeden i Ängelholm BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Hustomten. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Hustomten. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Hustomten i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Fyrverkaren. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Fyrverkaren. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Fyrverkaren i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen. Nordöstan. i Rydebäck

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen. Nordöstan. i Rydebäck ÅRSREDOVISNING 2014 Bostadsrättsföreningen Nordöstan i Rydebäck Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Pollux. i Klippan

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Pollux. i Klippan ÅRSREDOVISNING 2015 HSB Bostadsrättsförening Pollux i Klippan BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö Styrelsen för Org.nr: 716407-1479 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 Resultaträkning 2014-08-31 2013-08-31 Nettoomsättning Not 1 3 072

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015. HSB Bostadsrättsförening. Nyponet. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2015. HSB Bostadsrättsförening. Nyponet. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2015 HSB Bostadsrättsförening Nyponet i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ättekulla. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ättekulla. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ättekulla i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening. Brf Karl X. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening. Brf Karl X. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2015 Bostadsrättsförening Brf Karl X i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2015 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Bostadsrättsföreningen. Kaplanen 9. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. Bostadsrättsföreningen. Kaplanen 9. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 Bostadsrättsföreningen Kaplanen 9 i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer