Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne"

Transkript

1

2 Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att bo i en viss lägenhet i föreningens hus. Du som bor i bostadsrättsföreningen har stora möjligheter att påverka ditt boende. Du kan på föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, vara med och påverka många viktiga beslut. Tillsammans med de andra bostadsrättshavarna väljer du en styrelse som har till uppgift att på bästa sätt förvalta föreningens hus och mark. Det är styrelsen som fastställer föreningens årsavgift. Avgiften ska täcka föreningens kostnader samtidigt som föreningen ska klara att göra avsättningar till kommande planerat underhåll. I föreningens stadgar anges bl.a. vem som har ansvar för underhållet i föreningens hus. En tumregel är att du alltid är ansvarig för det som syns inne i lägenheten - med undantag för uppvärmningsanordning (t ex radiatorer och termostater). Allt annat är föreningens ansvar. Det är viktigt att du har en hemförsäkring och att det finns bostadsrättstillägg tecknat. Eventuellt har din förening tecknat en kollektiv tillläggsförsäkring, kolla med styrelsen. Du kan läsa mer om bostadsrättsboendet på HSBs hemsida. HSB Nordvästra Skåne HSB Nordvästra Skåne arbetar på uppdrag av föreningens styrelse med hela eller delar av föreningens förvaltning. HSB Nv Skåne är ett fullserviceföretag med lång erfarenhet med fokus på bostadsrätter. Omfattningen på tjänsterna bestäms i det/de avtal som styrelsen tecknat. HSB Nordvästra Skåne är en ekonomisk förening som ägs av våra medlemmar och HSBs bostadsrättsföreningar i nordvästra Skåne. Huvudinriktningen på verksamheten är tjänster till fastighetsägare såsom drift, underhåll, förvaltning åt bostadsrättsföreningar, renovering och ombyggnad av föreningarnas fastigheter samt nyproduktion av bostäder. Tjänsterna kan indelas i följande grupper: Administrativ förvaltning innebär att HSB tar hand om det ekonomiska och all administration som är en del av det dagliga i föreningen. Vi har full koll på de juridiska krav som berör föreningens ekonomiska och administrativa frågor. Vi ser alltid till föreningens bästa. Vi hjälper föreningen med avgiftsoch hyresuppbörd, löpande redovisning, budget och flerårsprognoser med resultat och likviditet, bokslut och årsredovisningar, resultatrapportering, analyser, besiktning, uppdatering av underhållsplaner och rådgivning i bostadsrättsfrågor. Du som är medlem i HSB har också tillgång till vår allmänna rådgivning. Du har t.ex. alltid rätt att ringa HSB juristjour som är öppen var dagar mellan på telefon Du hittar också bra och nyttig information på vår hemsida. Områdesförvaltning innebär bl.a. att HSB avlastar styrelsen så allt det dagliga arbetet löper bekymmersfritt. Vi samordnar boende, hyresgäster, entreprenörer och föreningens styrelse. Fastighetsskötsel har som motto Det ska märkas att det är HSB!. Du som boende ska mötas av en vacker trädgård och rena trapphus. Det ska vara roligt att komma hem och du ska kunna känna glädje över att bjuda hem dina goda vänner till en välskött bostadsrättsförening. En välvårdad fastighet med välskötta trädgårdsytor ökar din trivsel och det bidrar dessutom positivt till värdeutvecklingen i föreningen. Projektledning ROT Ibland krävs det lite större åtgärder i fastigheten för att hålla den i gott skick. HSBs projektledare är utbildade för hela processen från idé och en teknisk utredning till beslutsfattande, upphandling, kvalitetskontroll och besiktning samt garantiåtaganden. Vi har lång erfarenhet och kan hjälpa föreningen genom snåriga regelverk som styr olika typer av byggprojekt. Vi bistår även styrelsen i det många gånger komplicerade arbetet med korrekt och lätttillgänglig information till de boende i föreningen.

3 ps3s:u 5Styrelsen5för5TS"5"ostadsrättsförening5Skogsfrun5i5Telsingborgc5orgMnr5%D)N&%:A)(Uc5får5härmed 5avge5redovisning5för5föreningens5verksamhet5under5räkenskapsåret5A&DA:&U:&D5:5A&DI:&R:IDM FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 5Göreningen5äger5fastigheterna5Ägoskiftet5Dc5Ängsskiftet5Dc5Skogsskiftet5Dc5Åkerskiftet5Dc5Gornskiftet5A 5samt5Tammarskiftet5Dc5i5vilka5man5upplåter5lägenheter5och5lokalerM5Gastigheterna5är5geografiskt 5belägna5i5Telsingborg5med5adressL5Markegångsgatan5A:NNc5(&:RN5samt5RR:DNRM 5Görsta5inflyttning5skedde5under5år5DUUAM5Göreningen5har5))5bostadsrättslägenheter5med5en5totalyta 5om5)5INN5m 5A 5M5 5"ostadslägenheterna5är5fördelade5enligt5följandeL 5A5rum5p5kökc55DA5st 5I5rum5p5kökc5555A5st 5N5rum5p5kökc55IR5st 5(5rum5p5kökc55DN5st 5"yggnaderna5är5fullvärdesförsäkrade5i5GolksamM5Göreningen5har5tecknat5bostadsrättstilläggM VäsentligaIhändelserIunderIåret 5Jen5stadgeenliga5besiktningen5av5fastigheterna5har5utförts5av5V:konsultM5Göreningen5har5under5året 5uppdaterat5sin5underhållsplanM5Ö5slutet5på5räkenskapsåret5A&DA5påbörjades5målning5samt5byte5av5trä5på 5fasadernaM5Åtgärderna5kommer5slutföras5hösten5A&DI5och5den5totala5kostnaden5är5beräknad5till5 5ca5I5MkrM5 VÅretsVresultatVochVställning 5Årets5resultat5efter5disposition5av5underhåll5är5A(N5AI)5krc5vilket5kan5jämföras5med5föregående5år5då 5resultat5efter5disposition5var5DIU5()&5krM Årets intäkter 5Nettoomsättningen58intäkternaF5har5ökat5med5ca5DDI5&&&5kr5vilket5främst5beror5på5den5avgifts:5och 5hyreshöjning5på5Iv5som5trädde5i5kraft5D5oktober5A&DAM5Ränteintäkterna5på5föreningens5avräknings: 5konto5har5varit5lite5lägre5än5föregående5årM5 Årets kostnader 5Jriftskostnaderna5har5varit5ca5(&5&&&5kr5högre5än5föregående5årM5Under5året5har5kostnaden5för 5uppvärmning5varit5högre5med5drygt5I)5&&&5kr5och5kostnaden5för5förvaltning5har5varit5högre5med5 5ca5D(5&&&5krc5för5fler5jämförelser5se5not5IM 5Löpande5underhåll5uppgår5till5drygt5R&5&&&5kr5vilket5är5ca5N(5&&&5kr5lägre5än5föregående5årM5Jenna 5post5kan5variera5mycket5mellan5åren5då5den5främst5utgörs5av5oförutsedda5kostnaderc5exempelvis 5reparationerM5Planerat5underhåll5uppgår5till5ca5D5R(&5&&&5kr5och5den5största5delenc5ca5D5%UA5&&&5krc 5avser5målning5samt5byte5av5trä5på5fasadernaM5Gastighetsavgiften5är5högre5än5föregående5år5och5beror 5på5den5årliga5höjningen5av5maxbeloppetM5 5Göreningens5byggnader5skrivs5av5enligt5en5progressiv5avskrivningsplan5vilket5innebär5att 5avskrivningarna5ökar5för5varje5årM5Räntekostnaderna5har5varit5ca5R%5&&&5kr5lägre5än5föregående5år5och 5beror5på5lägre5räntorM5

4 p:3s:u Balansställning per Likvida5medel5uppgår5till5A5&(N5RDI5kr5vilket5kan5jämföras5med5föregående5år5då5likvida5medel5var5 5A5(RR5IRR5krM EkonomiskIutveckling RÅL3 RÅLR RÅLL RÅLÅ Nettoomsättningyptkr I IUI I AKP I AAP I PAP Åretspresultatyptkr /IUI /IA S Ö:O S ÖIS Resultatpefterpdispositionpavpunderhållyptkr :IA SAÖ UK AHA walansomslutningyptkr IH ÖOH IH HA: IH HIP IH HOU Fondpförpyttrepunderhållyptkr : IKS P APS P O:I : SSU ÅrsavgiftsnivåpförpbostäderypkrLkvm KKS KII KII KPK WriftskostnaderypkrLkvm :AA :PO :AI :PP RäntekostnaderypkrLkvm PÖO PSU PÖA :H: FondpförpyttrepunderhållypkrLkvm AÖH IAS IHS PPA LånpkrLkvm H ASI H POA H AII H OSI ÖverlåtelsevärdepipgenomsnittypkrLkvm K OPA K UPK U HÖP SÖ SP: 5Under5året5har5U5lägenheter5överlåtits58enligt5inflyttningsdatumFM FörväntadIframtidaIutveckling VUnderhåll 5Göljande5större5underhållsåtgärder5kommer5troligtvis5att5ske5de5kommande5årenL 5:5Underhåll5av5fasaderna5med5målning5och5byte5av5panel5kommer5avslutas5under5nästa5räkenskapsårM5 5 5Wnligt5föreningens5underhållsplan5beräknas5de5närmaste5tio5årens5kostnader5för 5underhålljinvesteringar5till5följande58avrundat5till5jämna5tusentalFL 5A&DN:A&D(L5D5RUI5tkr 5A&D):A&D%L5I5UUA5tkr 5A&DR:A&DUL5(R5tkr VEkonomi 5Ö5slutet5på5september5A&DI5har5två5av5föreningens5lån5förfallitM5Jet5ena5lånetc5låneskuld5D5N)(5&&&5krc 5bands5på5två5till5en5ränta5på5Ac)AvM5Göregående5ränta5var5AcRIvM5Jet5andra5lånetc5låneskuld5)5RI%5NAN 5krc5bands5på5I5år5till5en5ränta5på5AcUIvM5Göregående5ränta5var5(c%RvM 5Grån5och5med5räkenskapsår5som5påbörjas5A&DN5träder5ny5normgivning5i5kraftc5vilken5innebär5att 5föreningen5framtida5år5kommer5att5upprätta5årsredovisning5enligt5ett5så5kallat5K:regelverkM 5Görändringar5kommer5sannolikt5att5ske5vad5gäller5synen5på5avskrivningarc5investeringar5och5underhållM 5Jetta5kan5medföra5ökade5avskrivningskostnader5framöverM MålIförIverksamheten 5Göreningen5har5följande5mål5för5sin5verksamhetL 5Ä5Vi5skall5arbeta5för5att5skapa5förutsättningar5för5en5väl5fungerande5föreningc5både5ekonomiskt5och 5teknisktc5där5ett5bra5boende5står5i5centrum5och5där5miljöc5funktion5och5trygghet5är5viktiga5hörnpelareM 5Ä5Vrbeta5aktivt5med5underhållsplanering 5Ä5Vrbeta5med5frågor5kring5trivselc5trygghet5och5åförsta5intrycketå 5Ä5Vrbeta5med5frågor5rörande5driftsoptimering 5Ä5Öndividuellt5ansvar5från5de5boende

5 pp3s:u Föreningsfrågor 5Ordinarie5föreningsstämma5hölls5den5A%5februari5A&DIM5På5stämman5deltog5AN5röstberättigade 5medlemmarM VStyrelse 5Styrelsen5hade5vid5årets5slut5följande5sammansättningL 5LedamöterL onas5nilssonc5ordf Michael5Sörenssonc5v5ordf Martin5Wallinc5sekr Åse5qarbov Robert5Palmkvist Ö5tur5att5avgå5ur5styrelsen5vid5kommande5ordinarie5föreningsstämma5är5ledamöterna5Åse5qarbov5och 5Robert5PalmkvistM5 VRevisorer 5Göreningsvald5revisor5har5varit5"oRevision5V"M5Revisor5utsedd5av5TS"5Riksförbund5har5varit5 5"oRevision5V"M5 VRepresentanterViVHSBVNordvästraVSkånesVfullmäktige 5Göreningens5representant5i5TS"5Nordvästra5Skånes5fullmäktige5har5varit5 onas5nilsson5med5 5Michael5Sörensson5som5suppleantM Valberedning 5Valberedning5har5varit5Robert5Tjertqvist58sammankallandeF5och5"engt5WkstrandM VStudieorganisatör 5Studieorganisatör5har5varit5Åse5qarbovM VInformationVochVaktiviteter 5Önformation5om5målningM FörslagItillIdispositionIavIföreningensIresultat ö StämmanpharpattptapställningptillE walanseratpresultat Åretspresultat BalanserasIiInyIräkningIenligtIstyrelsensIförslag P :SS H:ÖyHÖ /IUI AISyÖH, 767,7Kc74 5Vad5beträffar5föreningens5resultat5och5ställning5i5övrigt5hänvisas5till5efterföljande5resultat:5och 5balansräkning5med5tillhörande5bokslutskommentarerM

6 pa3s:u Resultaträkning Beloppöiökr Not RÅLRMÅ9MÅLM RÅLLMÅ9MÅLM RÅL3MÅ8M3L RÅLRMÅ8M3L Nettoomsättning R I IUI ASP I AK: IÖS Fastighetskostnader Wriftskostnader LH3H6 /S IAO IKP /S AUO APU Löpandepunderhåll 4 /KÖ SPH /S:I SPP Planeratpunderhåll /S KAU OKH /S SAA Ö:: Fastighetsavgift 5 /AIS PHS /APO KÖÖ %vskrivningar /:AI :IP /:PÖ HKI /A SHP ÖPS /P APP SHU Rörelseresultat 6 5,, 4U,, y5k 4,, Ränteintäkterpochpliknandepresultatposter 7 SI IOS SO AUP Räntekostnaderpochpliknandepresultatposter 8 /: ÖPP PUA /: S:Ö :HH ResultatIföreIskatt öåkå 5Å6 öå5 57, ÅretsIresultat öåkå 5Å6 öå5 57, ResultatförändringIefterIdispositionIavIunderhåll Åretspresultat /IUI AIS /IA AO: ReserveringptillpFondpförpyttrepunderhåll /S ÖÖÖ ÖÖÖ /UIÖ ÖÖÖ IanspråktagandepavpFondpförpyttrepunderhåll S KAU OKH S SAA Ö:: ResultatIefterIdispositionIavIunderhåll,Å5,47 64K Å7y 5Reservering5till5fond5för5yttre5underhåll5baseras5på5underhållsplanenM 5Öanspråktagande5av5fond5för5yttre5underhåll5motsvarar5årets5kostnad5för5planerat5underhållM

7 pi3s:u Balansräkning Beloppöiökr Not RÅL3MÅ8M3L RÅLRMÅ8M3L TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar MateriellaIanläggningstillgångar 9 wyggnaderpochpmark IP OIO ÖKI IP KAK PÖ: Om/pochptillbyggnader S SOK :IÖ S ::S :KO IA K:A PPI II ÖOU IKK FinansiellaIanläggningstillgångar %ndraplångfristigapvärdepappersinnehav LÅ IÖÖ IÖÖ IÖÖ IÖÖ SummaIanläggningstillgångar Å5 U,5 U4Å ÅÅ yoy yuu Omsättningstillgångar KortfristigaIfordringar %vräkningphswpnordvästrapskåne : ÖAO UOI : IKK PKK %vgiftsfordringarlkundfordringar K IOU / Övrigapfordringar SAA PÖA S OUA Förutbetaldapkostnaderpochpupplupnapintäkter LL PA :KU KS IÖU : :PA S:H : OHS IUS KassaIochIbank H KAK / SummaIomsättningstillgångar,,56 KOÅ, 7O6 ÅK6 SUMMAITILLGÅNGAR ÅO y77 U6y ÅO O56 7OK

8 po3s:u Balansräkning Beloppöiökr Not RÅL3MÅ8M3L RÅLRMÅ8M3L EGETIKAPITALIOCHISKULDER EgetIkapital BundetIegetIkapital Insatser P OÖA ÖÖO P OÖA ÖÖO Fondpförpyttrepunderhåll : IKS AIA P APS SAS LR O SKI AOÖ H ÖPI SAH FrittIegetIkapital walanseratpresultat P :SS H:S : ASO AUI Åretspresultat /IUI AIS /IA AO: : OSO :HÖ : PO: ÖPP SummaIegetIkapital U Uy6 O4y K 4KO 6Uy Skulder LångfristigaIskulder Skulderptillpkreditinstitut L3 AH ÖAP OHS AO HSO ISS AH ÖAP OHS AO HSO ISS KortfristigaIskulder Leverantörsskulder :UÖ :OH IUU IUU Fondpförpinrepunderhåll L4 / OI PHS Skatteskulder :ÖI HSP SHU ÖAO Upplupnapkostnaderpochpförutbetaldapintäkter L5 H:I A:U HKP UH: S ::S AÖU S O:H UKK SummaIskulder 5U,7Å yuy 5U 455 5KK SUMMAIEGETIKAPITALIOCHISKULDER ÅO y77 U6y ÅO O56 7OK StälldaIsäkerheterIochIansvarsförbindelser RÅL3MÅ8M3L RÅLRMÅ8M3L Panteröochösäkerheteröföröegnaöskulder FastighetsinteckningarypsepnotpSP OP UKK ÖÖÖ OP UKK ÖÖÖ Summa 74 KUU yyy 74 KUU yyy Ansvarsförbindelser FöreningsavgäldpHSwpNordvästrapSkåne SKH IUO :KS PUU Summa 6UO ÅK7,U6 4KK

9 ph3s:u RedovisningsprinciperIochIbokslutskommentarer 5"elopp5i5kr5om5inget5annat5angesM AllmännaIredovisningsöIochIvärderingsprinciper 5Göreningen5följer5Årsredovisningslagen5och5"okföringsnämndens5allmänna5råd5om5inte5annat5anges 5nedanM 5Tillgångarc5avsättningar5och5skulder5har5värderats5till5anskaffningsvärden5om5inget5annat5anges5nedanM 5Likvidavräkningen5mellan5bostadsrättsföreningen5och5TS"5Nordvästra5Skåne5redovisas5under 5Kortfristiga5fordringarM 5Gond5för5inre5underhållc5medlemmarnas5fondc5redovisas5under5Kortfristiga5skulderM Fordringar 5Gordringar5har5efter5individuell5värdering5upptagits5till5belopp5varmed5de5beräknas5inflytaM AvskrivningsprinciperIförIanläggningstillgångar 5Vnläggningstillgångar5skrivs5av5enligt5plan5över5den5beräknade5ekonomiska5livslängdenM5Göljande 5avskrivningstider5har5tillämpatsL Anläggningstillgångar Typöavöplan Antalöår /wyggnader Progressiv OÖ /Ombyggnader Rakpavskrivning :ÖpochpPÖ FondIförIyttreIunderhåll 5Reservering5för5framtida5underhåll5av5föreningens5fastigheter5sker5genom5resultatdisposition5enligt 5föreningens5underhållsplanM LikvidaIplaceringar 5Likvida5placeringar5värderas5i5enlighet5med5årsredovisningslagen5till5det5lägsta5av5anskaffningsvärdet 5och5verkliga5värdetM Inkomstskatt 5Kapitalinkomster5beskattas5med5A)cIvM5Göreningen5har5under5året5inte5haft5några5kapitalinkomsterM 5Tidigare5beskattades5även5ränteintäkterc5men5enligt5nya5direktiv5ska5ränteintäkter5hänförliga5till 5fastigheten5ej5längre5tas5upp5för5beskattningM5Göreningen5har5ett5skattemässigt5underskott5enligt 5tidigare5schablonbeskattningM5Jetta5underskott5uppgår5till5A&5(NN5ADU5krM

10 pk3s:u Noter NotI6IIIAnställdaIsamtIarvodeöIochIlönekostnader MedelantaletIanställda 5Göreningen5har5inte5haft5några5anställda5under5räkenskapsåret5och5föregående5årM Arvoden,Ilöner,IandraIersättningarIochIsocialaIkostnader ö RÅLRMÅ9MÅLM RÅLLMÅ9MÅLM Styrelsearvoden II ÖÖÖ IP AUK Övriga A HIÖ O PUA Socialapkostnader SK HHA SK :HK Summa OU Å,5 OU 6Oy Iösocialaökostnaderöingåröpensionskostnaderömed M M 5Not5D5ingår5även5som5en5del5i5not5Ic5se5löner5och5arvodenM NotI,IINettoomsättning ö RÅLRMÅ9MÅLM RÅLLMÅ9MÅLM Årsavgifterpbostäder I IHA UIP I A:I O:Ö Hyror I UÖÖ S: ÖÖÖ Övrigapintäkter SA IOÖ AA KKS Summa Å ÅKÅ 564 Å 5U, Åy6 5Ö5posten5övriga5intäkter5föregående5år5ingår5ersättning5från5försäkringsbolaget5för5vattenskadorM NotI4IIDriftskostnader RÅLRMÅ9MÅLM RÅLLMÅ9MÅLM RÅL3MÅ8M3L RÅLRMÅ8M3L Gl IA SKS II KKK Uppvärmning IKP ASK IAH SÖK Vatten SU: PAA SKU ÖOA Renhållning SAS S:A SAO SOP Fastighetsservice KP HHI KO HIU Försäkring AU IHA AK SUA Kommunikation K: OKI KÖ IKI Förvaltning :AS IOI ::O SSA Medlemsverksamhet PU PUP PK PUA Lönerpochparvoden HK I:A HK SHÖ Summa 6 Å57 ÅU4 6 5K7 54K NotI5IILöpandeIunderhåll ö RÅLRMÅ9MÅLM RÅLLMÅ9MÅLM Löpandepunderhåll :: AHU S:I SPP Löpandepunderhållypvärmep,pventilation IH OIK / Summa Uy 64O 6,Å 644 5Nytt5för5räkenskapsår5A&DI5är5att5löpande5underhåll5specificeras5på5olika5underkonton5beroende5på 5vad5som5avsesM

11 pu3s:u NotIÅIIFastighetsavgift 5Göreningens5fastighet5är5taxerad5som5småhusM5Gastighetsavgift5för5småhus5är5&c%(v5av5taxeringsvärdet 5men5med5ett5maxbelopp5på5%5&%N5kr58A&DIF5per5värderingsenhetM5Gör5(N5av5föreningens5värderings: 5enheter5beräknas5fastighetsavgiften5på5maxbeloppet5och5för5resterande5D&5på5taxeringsvärdetM NotI7IIErsättningItillIrevisorer ö RÅLRMÅ9MÅLM RÅLLMÅ9MÅLM worevision SS PHI H :OP Föreningsvaldprevisor / : IAA Summa 66 4OÅ K UyO 5Vrvode5till5"oRevision5ingår5även5som5en5del5av5förvaltningskostnaderna5i5not5IM5Vrvode5till 5föreningsvald5revisor58föregående5årF5ingår5som5en5del5av5posten5löner5och5arvodenc5not5IM NotIOIIRänteintäkterIochIliknandeIresultatposter ö RÅLRMÅ9MÅLM RÅLLMÅ9MÅLM Ränteintäkter SI IOS SO AUP Summa 6Å Å K4 NotIUIIRäntekostnaderIochIliknandeIresultatposter ö RÅLRMÅ9MÅLM RÅLLMÅ9MÅLM Räntekostnaderplån S UPK KAS : Ö:I OSH Föreningsavgäld UP KÖP UP KÖP Övrigapfinansiellapkostnader HIÖ KIH Summa, y44 4K5, 6,y,OO NotIKIIMateriellaIanläggningstillgångar ByggnaderIochImark RÅL3MÅ8M3L RÅLRMÅ8M3L Ursprungligtpanskaffningsvärde /pwyggnader OK AÖK ÖÖÖ OK AÖK ÖÖÖ /p%vgårperhållnapbidrag /O APO HÖÖ /O APO HÖÖ /pmark A :SO ÖÖÖ A :SO ÖÖÖ OO SKH PÖÖ OO SKH PÖÖ %ckumuleradepavskrivningarpenligtpplane /pvidpåretspbörjan /: ÖPK UUK /S KOS :AU /påretspavskrivningpenligtpplan /SU: :SH /SHH HAU /: :PS :SI /: ÖPK UUK %ckumuleradepavskrivningarpöverpplane /pvidpåretspbörjan /SÖ PÖÖ ÖÖÖ /SÖ PÖÖ ÖÖÖ /SÖ PÖÖ ÖÖÖ /SÖ PÖÖ ÖÖÖ PlanenligtIrestvärdeIvidIåretsIslut Å4 7Å7 yuå Å4 U5U 4y, varavpbyggnader AU AAÖ ÖKI AU OP: PÖ: varavpmark A :SO ÖÖÖ A :SO ÖÖÖ 5Wnligt5nuvarande5avskrivningsprinciper5är5slutåret5för5fastighetens5avskrivning5år5A&(AM

12 psö3s:u TaxeringsvärdenIpåIfastigheter Hustyp Byggnad Mark Totalt Småhus PA ASÖ ÖÖÖ PA :P: ÖÖÖ 7U 75, yyy Summa PA ASÖ ÖÖÖ PA :P: ÖÖÖ 7U 75, yyy Om-IochItillbyggnader %ckumuleradepanskaffningsvärdene /VidpåretspbörjanE Övrigapom/pochptillbyggnader S AUS ÖHA S :US ÖHA /Nyanskaffningar / :ÖÖ ÖÖÖ S AUS ÖHA S AUS ÖHA %ckumuleradepavskrivningarpenligtpplane /Vidpåretspbörjan /:OU HKK /:SO HI: /Åretspavskrivningpenligtpplan /IP ÖPO /IP ÖPO /P:: K:A /:OU HKK PlanenligtIrestvärdeIvidIåretsIslut 6 67U,Åy 6,,6,U7 5Övriga5om:5och5tillbyggnader5avser5utbyte5av5underhållsfria5fönsterlister5och5plåtförstärkning5för 5regnintrång5från5A&&(c5fönsterbyte5från5A&D&5samt5åtgärder5på5undercentralen5från5A&DAM PågåendeInyanläggning Vidpåretspbörjan / :PO OÖK Åretspanskaffningar AKI HAP Överförtptillpom/pochptillbyggnader /:ÖÖ ÖÖÖ Kostnadsförtpsompunderhåll /I:: PIS VidIåretsIslut ö ö 5Vvser5åtgärder5på5undercentralenM NotI6yIIAndraIlångfristigaIvärdepappersinnehav %ckumuleradepanskaffningsvärdene /%ndelpiphswpnordvästrapskåne IÖÖ IÖÖ Summa Åyy Åyy NotI66IIFörutbetaldaIkostnaderIochIupplupnaIintäkter Ränteintäktp%vräkningpHSwpNordvästrapSkåne U ÖÖS SÖ KOH Fastighetsförsäkringspremier SO OPO SO PÖ: Jomphem O IS: O PAÖ Fastighetsskötselpsept : SAÖ / VattenpochpavlopppSSÖU/S:ÖK / AK ÖÖÖ Summa 45,UK U6 ÅyK

13 pss3s:u NotI6,IIEgetIkapital ö ö Upplåtelse Fondöyttre Balanserat Åretsö ö Insatser avgifter underhåll resultat resultat VidpåretspbörjanpenlDpfastställdpwR P OÖA ÖÖO / P APS SAS : ASO AUI /IA AO: Wispositionpenligtpstämmobeslut /IA AO: IA AO: Ianspråktagandepavpfondpförpyttrepunderhåll /S KAU OKH S KAU OKH Reserveringptillpfondpförpyttrepunderhåll S ÖÖÖ ÖÖÖ /S ÖÖÖ ÖÖÖ Åretspresultat /IUI AIS VidIåretsIslut 4 7y5 yy7 ö, ÅU6 5Å5 4,66 O,y öåkå 5Å6 5Vvrundningsdifferenser5gör5att5det5finns5en5differens58D5krF5på5balanserat5resultat5i5noten5jämfört5med 5balansräkningenM NotI64IISkulderItillIkreditinstitut Långivare Ränta Bindningöränta Bindningölån RÅL3MÅ8M3L RÅLRMÅ8M3L Stadshypotek AyOUpm :ÖSO/ÖP/ÖS :ÖSO/ÖP/ÖS K KII HOU K UIS IUP Stadshypotek :ykppm :ÖSP/ÖU/PÖ :ÖSP/ÖU/PÖ S AOI ÖÖÖ S AKI ÖÖÖ Stadshypotek PyÖOpm :ÖSA/ÖU/PÖ :ÖSA/ÖU/PÖ S AOI ÖÖÖ S AKI ÖÖÖ Stadshypotek PyPKpm :ÖSI/ÖU/PÖ :ÖSI/ÖU/PÖ S AOI ÖÖÖ S AKI ÖÖÖ Stadshypotek AyUOpm :ÖS:/ÖU/PÖ :ÖS:/ÖU/PÖ löstplån O IIH IÖÖ Stadshypotek IyHKpm :ÖSP/ÖU/PÖ :ÖSP/ÖU/PÖ O KPH A:A H Ö:H AAÖ Stadshypotek PyUPpm :ÖSA/ÖU/PÖ :ÖSA/ÖU/PÖ O ÖÖÖ ÖÖÖ O ÖÖÖ ÖÖÖ Stadshypotek PyIPpm :ÖSI/ÖU/PÖ :ÖSI/ÖU/PÖ O AÖÖ ÖÖÖ O AÖÖ ÖÖÖ SwedbankpHypotek PyK:pm :ÖSH/ÖS/:I :ÖSH/ÖS/:I I APH IÖÖ I AKH IÖÖ SwedbankpHypotek PyPSpm :ÖSA/SÖ/:A :ÖSA/SÖ/:A S HUI AHK S KPH AHK SwedbankpHypotek PyP:pm :ÖSK/ÖK/:A :ÖSK/ÖK/:A O POÖ ÖÖÖ nyttplån SwedbankpHypotek :yuopm :ÖSP/ÖO/:K :ÖSP/ÖO/:K UO: IÖÖ nyttplån Summa 5O y54 7O6 57 O67 Å66 5"eräknad5amortering5nästa5år5är5ca5)I(5&&&5krc5denna5del5kan5betraktas5som5en5kortfristig5skuldM 5"eräknad5amortering5de5närmaste5(5åren5är5också5ca5)I(5&&&5kr5årligenM StälldaIsäkerheterItillIkreditinstitut Uttagnapfastighetsinteckningar OP UKK ÖÖÖ OP UKK ÖÖÖ Summa 74 KUU yyy 74 KUU yyy NotI65IIFondIförIinreIunderhåll Vidpåretspbörjan OI PHS OI PHS Uttagpunderpåret /OI PHS / VidIåretsIslut ö 7Å 4O6

14 HSB Brf Skogsfrun i Helsingborg (12) Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter E lavgift Elavgift handel Fjärrvärmeavgift Vattenavgift Renhållningsavgift Arvode BaRevision AB Fastighetsservice Ersättning för utfört arbete Sociala avgifter Räntekostnader lån Förutbetalda avgifter och hyror Summa Underskrifter Helsingborg, 20 - a{! w AseGarb~ '(/ )/,~f1t.:t! Jft1~<pvJ Michael Sörensson Robert Palmkvist Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits t:i tia. Afrodite 'tristea BaRevision AB Av föreningen vald revisor tr-erik Gillb g BaRevision AB Utsedd av HSB Riksförbund

15 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i HSB BrfSkogsfrun i Helsingborg, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB BrfSkogsfrun i Helsingborg för Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För revisorn från BaRevision AB innebär detta att denne har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. V i anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning på bokslutsdagen och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra törfattningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB Brf Skogsfrun i Helsingborg för perioden Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen.

16 Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrätts lagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Helsingborg den JD; Q 2013 witp. Afr-cdtta Gristea A v föreningen vald revisor BaRevision A Av HSB Riksförbund förordnad revisor

17 Anteckningar

18 Anteckningar

19 Information om årsredovisningen Bostadsrättsföreningens årsredovisning består av tre delar: Förvaltningsberättelsen är styrelsens översiktsbild av föreningens verksamhet samt ekonomiska ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen redovisar även väsentliga händelser under räkenskapsåret och styrelsens förväntningar avseende framtiden. Resultaträkning är en uppställning av föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Intäkter minus kostnader ger årets resultat. Balansräkning är en ögonblicksbild på bokslutsdagen. Balansräkningen består av två sidor. Den ena sidan visar föreningens tillgångar, d.v.s. var de bokförda tillgångsvärdena finns i föreningen. Det kan till exempel vara bokförda värden i byggnader och mark, fordringar och föreningens banktillgodohavanden. På den andra sidan visas skulder och eget kapital, d.v.s. hur tillgångarna har finansierats eller var pengarna kommer ifrån. Här finns föreningens upplåtelseavgifter, fond för yttre underhåll, föreningens samlade resultat, banklån samt kortfristiga skulder som t.ex. inkomna men på bokslutsdagen ej betalda fakturor. Noter är kopplade till resultat- och balansräkningen och de ska ses som förklaringar och fördjupad information om vissa uppgifter. Ekonomisk ordlista Amortering är en avbetalning på skuld till kreditgivare. Anläggningstillgångar är tillgångar för långvarigt bruk, som t.ex. fastigheter. Avskrivning görs eftersom kostnaden för en anläggningstillgång periodiseras, d.v.s. delas upp på flera år beroende på hur lång ekonomisk livslängd tillgången har. Värdet på tillgången minskar därmed med tiden. Byggnader kan exempelvis skrivas av på femtio år. Balanserat resultat är summan av tidigare års vinster och förluster som inte använts för reservering till yttre fond. Balansomslutning är balansräkningens summerade tillgångar respektive skulder och eget kapital. Basbelopp/prisbasbelopp fastställs av regeringen en gång om året. Budget är en ekonomisk handlingsplan för framtiden. Driftskostnader är det som krävs för att driva föreningen t.ex. uppvärmning, avfallshantering, försäkringar, arvoden, vatten & avlopp. Eget kapital kan utgöras av bostadsrättshavarnas insatser, fond för yttre underhåll, balanserat resultat samt årets resultat. Fastighetsavgift beräknas på taxeringsvärdet för bostäder och tillhörande bostadsmark eller enligt ett maxbelopp per bostadslägenhet. Fastighetsskatt beräknas på taxeringsvärdet för lokaler med tillhörande mark. Finansiella intäkter är t.ex. intäktsräntor på bankmedel. Finansiella kostnader är t.ex. räntekostnader på banklån. Fond för yttre underhåll enligt stadgarna (HSB normalstadgar) skall föreningen göra reservering till fond för yttre underhåll i enlighet med underhållsplanen. Fordringar är pengar som utomstående är skyldiga föreningen Kontoplan är det system som föreningen använder för att särskilja olika typer av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Kortfristiga skulder betalas inom ett år. Likvida medel är kontanta pengar, banktillgodohavanden och HSB i avräkning. Likviditet är föreningens förmåga att vid ett visst tillfälle betala sina kortfristiga skulder. Räknas fram genom att man dividerar omsättningstillgångar med kortfristiga skulder. Om kvoten blir >1 (som den bör vara i normalfallet) så har man en positiv likviditet. Långfristiga skulder betalas först efter ett eller flera år. Löpande underhåll är underhåll som inte är planerat, t.ex. reparationer och skadegörelse. Nettoomsättning är föreningens samlade intäkter under en viss period. Omsättningstillgångar är t.ex. kontanter, bankmedel och kundfordringar. Planerat underhåll framgår av underhållsplanen och gäller t.ex. trapphusmålning. Räkenskapsår är den period som årsredovisningen avser. Om räkenskapsåret inte följer kalenderåret benämns det brutet räkenskapsår. Sociala avgifter betalas på arvoden och löner. Soliditet visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital, vilket visar den långsiktiga överlevnadsförmågan. Årsavgiften ska vara tillräcklig för att täcka föreningens kostnader under året, reservering till fond för yttre underhåll och amorteringar. Årsavgiften fördelas efter bostadsrätternas andelstal och ska erläggas månadsvis av bostadsrättshavarna enligt avtal. Det är styrelsen som fastställer föreningens årsavgifter. Överlåtelsevärde i genomsnitt är det genomsnittliga pris per kvm som betalts för bostadsrätter i föreningen under en viss period.

20 Materialet sammanställt av HSB Nordvästra Skåne

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Jägaren i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vanja. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vanja. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Vanja i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening SVEA. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening SVEA. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening SVEA i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ringen. i Klippan

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ringen. i Klippan ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ringen i Klippan Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Bostadsrättsföreningen. Karl XI Norra 23

ÅRSREDOVISNING 2014. Bostadsrättsföreningen. Karl XI Norra 23 ÅRSREDOVISNING 2014 Bostadsrättsföreningen Karl XI Norra 23 Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ugnen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ugnen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ugnen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vinkeln. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vinkeln. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Vinkeln i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Adolfsberg i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Berga. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Berga. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Berga i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Margaretaplatsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Melonen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Melonen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Melonen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

HSB BRF PALATINEN ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF PALATINEN ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF PALATINEN ÅRSRedoviSning 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Solglittret i Lund Org nr 769616-6177

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Solglittret i Lund Org nr 769616-6177 ÅRSREDOVISNING 2014 HSB - där misjlighetema bor ÅRSREDOVISNING Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 föreningens 8:e verksamhetsår

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8972 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Resultaträkning 2014-06-30 2013-06-30 Nettoomsättning Not 1 19 292

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF HENRIKSGÅRDEN I LOMMA

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF HENRIKSGÅRDEN I LOMMA ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF HENRIKSGÅRDEN I LOMMA HSB BRF HENRIKSGÅRDEN 1 LOMMA 746000-4729 Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Henrilcsgården i Lomma kallas härmed till ordinarie

Läs mer

" Riksbyggen. Årsredovisning. BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

 Riksbyggen. Årsredovisning. BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. " Riksbyggen Årsredovisning BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. r Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer