Hantering av massor. - kort information om olika hanteringssätt. Rapport 2016:55

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hantering av massor. - kort information om olika hanteringssätt. Rapport 2016:55"

Transkript

1 Hantering av massor - kort information om olika hanteringssätt Rapport 2016:55

2 Rapportnr: 2016:55 ISSN: X Rapportansvarig: Gudrun Magnusson Foto: Gudrun Magnusson Utgivare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöskyddsavdelningen Rapporten finns som pdf på under Publikationer/Rapporter.

3 Innehåll 1. Inledning Masshantering- ett aktuellt ämne Vad kan massorna användas till? Hur prövas användningen av massor enligt miljöbalken? Är uppgrävda massor alltid avfall? Masshantering inom infrastrukturprojekt Sluttäckning av deponier Deponier som omfattas av deponeringsförordningen Sedan länge nedlagda deponier Efterbehandling av täkter Anläggningsändamål på land Anläggningsändamål i vatten Vad gäller för muddermassor som tas omhand på land? Vilka prover ska tas på massorna? Hur många prover behövs det? Halter att jämföra med Finns det fler kapitel i miljöbalken och andra lagstiftningar att ta hänsyn till? Andra kapitel i miljöbalken Exempel på annan lagstiftning som också kan vara aktuell Var kan jag läsa mera? Vem kan jag fråga på Länsstyrelsen? Kontaktuppgifter Speciellt till dig som är handläggare på kommunen Bilaga 1. Utdrag ur Naturvårdsverkets Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten

4 1. Inledning 1.1. Masshantering- ett aktuellt ämne Med de stora infrastrukturprojekt som är på gång i länet och då främst i Göteborgsområdet så kommer det inom de närmaste åren att hanteras massor av massor. I denna PM ges kortfattad information och förslag till handläggning av ärenden som avser användning av massor i normalfallet. Naturligtvis kan det finnas andra hanteringsalternativ. Kvittblivning, dvs deponering av massor på land i en deponi eller dumpning av muddermassor i hav eller sjö, berörs inte av detta PM. Observera att det inte är möjligt att ge en heltäckande bild i ett kortfattat PM. Informationen riktar sig till handläggare vid kommunernas miljönämnder men även till verksamhetsutövare. Ett syfte är att lotsa verksamhetsutövare fram till rätt prövningsmyndighet för vidare diskussioner i det enskilda ärendet. Länsstyrelsens avsikt är att informationen ska uppdateras löpande och vara till hjälp vid hanteringen av massor. Observera att informationen är enbart vägledande! 1.2. Vad kan massorna användas till? Om det rör sig om större väg- eller järnvägsbyggen används vanligtvis en del av massorna inom projektet. Om det uppstår överskottsmassor som är av användbar kvalitet så kan de t.ex. användas till att sluttäcka deponier, efterbehandling av täkter eller för ett bevisat anläggningsändamål såsom bullervallar, uppställningsytor, mm. Massor med högt föroreningsinnehåll ska deponeras på deponier som har tillstånd för detta. Alternativt behandlas på en anläggning som har tillstånd till detta. När det gäller nyttiggörande av förorenade massor är det viktigt att tänka på att användandet inte får riskera att förorsaka ett nytt förorenat område eller påverka området där de läggs genom läckage

5 2. Hur prövas användningen av massor enligt miljöbalken? 2.1. Är uppgrävda massor alltid avfall? När man gräver i tätorter och det finns ett behov av att ta massorna från platsen kan man utgå från att massorna enligt avfallsförordningens 1 definition är avfall enligt någon av koderna * Jord och sten som innehåller farliga ämnen eller Annan jord och sten än den som anges i ). Även så kallat rena massor kan alltså vara avfall beroende på kvittblivningsbehovet. Att jordmassorna klassas som avfall innebär inte att det inte kan nyttiggöras Masshantering inom infrastrukturprojekt Hanteringen av uppkomna jordmassor inom väg-eller järnvägsprojektet ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Det vill säga som en del av beslutsunderlaget innan planen godkänns. Det är mycket viktigt att det av väg- eller järnvägsplanen noga framgår vad som prövats inom ramen för planen med avseende på masshanteringen. Vid masshanteringen inom infrastrukturbyggen och åtgärder som sker inom och med stöd av en fastställd väg- eller järnvägsplan gäller numera att de är undantagna samrådsplikten enligt 12 2 kap. 6 a i miljöbalken (MB) beträffande huruvida åtgärden kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Detta förutsätts ha utretts i samrådsskedet innan planen fastställs. Däremot kan det vara aktuellt med prövningar enligt 9 3 kap. MB beträffande anmälnings- eller tillståndsplikt för nyttiggörande av massor t.ex. vid byggande av bullervallar (läs mer nedan) Sluttäckning av deponier Deponier som omfattas av deponeringsförordningen Många av länets deponier håller på att sluttäckas. Detta till följd av att de valt att inte anpassa deponin till de krav som gäller sedan år 2001 och därför slutat att deponera avfall. Dessa deponier har en fastställd avslutningsplan. Lämpliga massor kan nyttiggöras vid sluttäckningen. Om verksamhetsutövaren vid deponin anser att massorna är lämpliga och kan nyttiggöras inom ramen för avslutningplanen tas kontakt med tillsynsmyndigheten för deponin d.v.s. Länsstyrelsen eller kommunens miljönämnd eller motsvarande (nedan förkortat kommunen). Deponier, som fortfarande tar emot avfall, dvs som anpassats till deponeringsförordningens krav, nyttiggör också massor för konstruktion och en etappvis sluttäckning. 1 Avfallsförordningen (SFS 2011:927) 2 12 kap. Jordbruk och annan verksamhet 3 9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - 5 -

6 Sedan länge nedlagda deponier I samband med kommunsammanslagningarna på talen lades många mindre kommunala deponier ned. Det finns också en del deponier som har hört till en industri. Vid en del av dessa finns behov av att förbättra sluttäckningen. Det är nästan uteslutande kommunerna som är tillsynsmyndigheter för dessa sedan länge nedlagda deponier. För denna typ av användning finns det inga tydliga prövningspunkter i miljöprövningsförordningen (2013:251). Länsstyrelsen ser i dagsläget inget hinder för att åtgärder prövas som en anmälan eller som ett tillståndsärende avseende användning av avfall för anläggningsändamål (90.140C alt B, se mer nedan). Detta under förutsättning att frågan kring efterbehandling av deponin, eventuellt även enligt 10 4 kap MB uppmärksammas. Alternativt kan man i vissa fall se det som en avhjälpandeåtgärd enligt 10 kap MB. Det finns relativt få ärenden ännu så någon praxis genom överklagade ärenden finns inte Efterbehandling av täkter För att nyttiggöra massor i täkter (pågående och där efterbehandlingsåtgärder ännu inte godkänts) så regleras detta oftast i villkor i tillståndet eller i någon form av efterbehandlingsplan för täkten. Om det inte finns klara riktlinjer i tillståndet så krävs att täktinnehavaren samråder och får godkännande av tillsynsmyndigheten (kommunen eller länsstyrelsen) för täkten innan massor tas emot Anläggningsändamål på land Anläggningsändamål kan t.ex. vara anläggning av bullervallar, uppställningsytor mm. Det ska alltid vara säkerställt att det finns ett verkligt syfte med anläggningen och att det inte är en form av kvittblivning. Det är viktigt att vara uppmärksam på gången för prövningen. Nivån för prövningen avgörs av risken för förorening och inte uttryckligen av de mängder som hanteras! Om risken för förorening är ringa så ska verksamheten anmälas till kommunen ( C enligt miljöprövningsförordningen 5 ). Tillståndsprövning vid Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation krävs om föroreningsrisken inte endast är ringa ( B ). Om föroreningsrisken bedöms vara mindre än ringa krävs inte någon anmälan till kommunen. Däremot kan anläggningen omfattas av kravet på samråd enligt 12 kap. 6 i MB om åtgärden kan komma att väsentligt ändra naturmiljön (brukar kallas 12:6 samråd). Detta samråd görs då med Länsstyrelsens Naturavdelning (om inte kommunen tagit över denna tillsyn). Det är viktigt att uppmärksamma att vid tillstånds- eller anmälningsplikt beaktas förändringar av naturmiljön av Länsstyrelsens eller kommunens beslut. I figuren nedan finns en schematisk bild över hur ärenden kan hanteras kap. Verksamheter som orsakar miljöskador 5 Miljöprövningsförordning (2013:251) - 6 -

7 Kulturmiljölagen Figur 1 Användning av avfall för anläggningsändamål (12:6 samråd, verksamhetskoderna B eller C). Det mest effektiva är att sökanden kontaktar kommunens miljönämnd för att få vägledning. Av schemat framgår olika alternativa vägar, om anläggningen är möjlig att genomföra, beroende på föroreningsrisk. Kommunen har möjlighet att förbjuda verksamheten om den är olämplig. I Naturvårdsverkets handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten tabell 2 (sid 29), se bilaga 1, finns det indikatorer för att skilja på verksamhet utan anmälningsplikt, anmälningspliktig verksamhet och tillståndspliktig verksamhet utifrån kriterier för föroreningsrisk. Det mest effektiva torde vara att rekommendera sökanden att ta en inledande kontakt med och därefter eventuellt lämna in en anmälan till kommunen. Kommunen kan då i anmälningsärendet avgöra om anläggningen är så omfattande att det krävs tillstånd eller om det är att betrakta som tillståndspliktig deponering. Om ärendet är helt okomplicerat och det är mindre än ringa föroreningsrisk kan kommunen hänvisa till att det endast krävs ett så kallat 12:6 samråd med Länsstyrelsens Naturavdelning. Kommunen kan även förbjuda verksamheten om den är olämplig. Om kommunen accepterar anmälan ingår kontroll av naturvärden, bedömning av påverkan på vattendrag, lämpliga transportvägar, kulturmiljö mm i beredningen av anmälningsärendet. Det finns också en skyldighet enligt 25 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att skicka anmälningsärenden till Länsstyrelsen och då avses Miljöskyddsavdelningen. Om kommunen begär tillsynsvägledning i ärendet så samordnas, i vårt län, Länsstyrelsens synpunkter av Miljöskyddsavdelningen, se mer info sist i dokumentet

8 2.6. Anläggningsändamål i vatten Om man vill utnyttja jord- och eller muddermassor för att göra anläggningar i vatten t.ex. utöka en hamnplan, bygga en pir etc. så krävs en tillståndsprövning hos Mark- och miljödomstolen. För vissa mindre anläggningar ersätts tillståndsplikten av en anmälningsplikt. Denna anmälan handläggs av Länsstyrelsens Vattenavdelning. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida om vad en anmälan bör innehålla Vad gäller för muddermassor som tas omhand på land? I allt väsentligt gäller samma lagstiftning för omhändertagande av muddermassor på land som vid övrig hantering av massor. Det vill säga att muddermassorna klassas som avfall enligt avfallsförordningens definition med avfallskoderna * Muddermassor som innehåller farliga ämnen Andra muddermassor än de som anges i Om muddermassorna har sådan kvalitet och avsättningsändamål att de kan nyttiggöras i anläggningsändamål hanteras de på motsvarande sätt som massor i övrigt. Vanligtvis har muddermassorna inte de geotekniska kvaliteterna som möjliggör att de används i anläggningsändamål. Speciellt för muddermassor finns det därför två punkter i miljöprövningsförordningen som avser uppläggning av muddermassor (utan något anläggningssyfte). Om det rör sig om mindre än 1000 ton (våtvikt) och föroreningsrisken bedöms som ringa gäller att verksamheten ska anmälas till kommunen (verksamhetskod C enligt miljöprövningsförordningen). Gäller det större mängder är det tillståndsplikt och Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation som hanterar tillståndsprövningen (verksamhetskod B enligt miljöprövningsförordningen). Vissa muddermassor kan vara så förorenade att de måste deponeras på en deponi för icke-farligt avfall alternativt farligt avfall. Det är emellertid viktigt att veta att muddermassor som innehåller för höga halter av vissa ämnen för att dumpas till havs inte med automatik klassas som farligt avfall när de ska omhändertas på land. Det ligger emellertid utanför detta PMs område att närmare gå in på denna problematik. Precis som för hantering av jordmassor så gäller samma minnesregel för verksamhetsutövarna vid omhändertagande av muddermassor på land ta kontakt med kommunens miljönämnd för att reda ut prövningsnivån! Frågor om tillåtelse till att få muddra prövas enligt 11 6 kap. MB och eventuellt dumpa muddermassor i hav eller sjöar prövas enligt 15 7 kap. MB och avgörs vanligtvis av Länsstyrelsens Vattenavdelning. Kontakta alltid dem i god tid innan muddringsarbetena planeras att påbörjas! Mer information om muddringsarbeten finns på Länsstyrelsens hemsida kap. Vattenverksamhet 7 15 kap. Avfall - dumpning definieras som kvittblivning av avfall i vatten - 8 -

9 3. Vilka prover ska tas på massorna? 3.1. Hur många prover behövs det? För att uppgrävda massor ska kunna hanteras på rätt sätt och av rätt mottagare så krävs det att representativa prov tas ut och analyseras på relevanta parametrar. Enda undantaget från provtagning är massor som är uppgrävda från väl känd, jungfrulig mark utanför tätort (tex skogs-eller åkermark som iordningsställs till tomtmark). Det är omöjligt att ange att ett visst antal prov per volymenhet ska tas ut för analys eftersom det är många faktorer som avgör såsom massornas ursprung, föroreningstyper och vad massorna ska användas till med mera. Omfattningen av provtagningen får därför ske i samråd mellan verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten(vanligtvis kommunen) för den tilltänkta platsen där massorna ska användas. När verksamhetsutövaren så småningom ska få myndighetens godkännande av massornas lämplighet till tänkt användningsändamål ska viktiga uppgifter vara sammanställda och utvärderade. Det är producenten av massorna som ansvarar för att karakteriseringen är rätt gjord och avser de massor som ska nyttiggöras. Att skicka in ett underlag i form av en saneringsplan och hänvisa till de analyser som gjorts i syfte att avgränsa en sanering är i normalfallet inte ett acceptabelt underlag. Ibland kan man ha varit förutseende och tagit prover på sådant sätt att även syftet att få fram en karakterisering av de massor som ska tas från området uppnås. I praktiken är ett vanligt sätt är att man tar ut samlingsprov och analyserar ett prov för en bestämd volym. Provresultatet jämförs sedan med en den halt som anses vara acceptabel på den aktuella platsen. Detta kan då t.ex. uttryckas som att Halten ska baseras på minst ett representativt samlingsprov i en enhetsvolym om högst 1000 m 3, dock minst ett prov per projekt. Samlingsprovet består av ett antal delprov t.ex. ett per 100 m 3. Prover ska tas på misstänkta föroreningar. De olika analysföretagen har förslag på olika provtagningspaket Halter att jämföra med Begreppen KM- respektive MKM-massor är välkända och används inom masshanteringsbranschen (entreprenörer, transportörer, myndigheter osv.). Det är viktigt att poängtera att riktvärdena för KM (känslig markanvädning) och MKM (mindre känslig markanvändning) har tagits fram för standardiserade scenarion och avser halter som man sanerar ned till. Värdena har inte tagits fram i syfte att användas som kriterier för återanvändning av avfall, vilket Naturvårdsverket poängterar på hemsidan. I Naturvårdsverkets Handbok 2010:1 har man beräknat halter utifrån standardiserade scenarier där massor nyttiggörs. De så kallade MRR-värdena ( märr-värdena) är halter framtagna för mindre än ringa risk, dvs nivån under ett anmälningsärende sk U-ärenden. De bakgrundshalter som används i riktvärdesmodellen utgår från 90-percentilen av uppmätta bakgrundshalter från SGU:s undersökning (sedimentära jordarter, SGU, 2007)

10 Acceptabla halter för massor på platsen där de kommer att nyttiggöras får bedömas i varje enskilt fall. I tabell 1 finns en sammanställning över halter man ofta refererar till i samband med masshantering. Tabell 1 Jämförelsevärden från Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark respektive Handbok 2010:1 avseende så kallade MRR-värden. Vidare redovisas de bakgrundshalter som används i NVs riktvärdesmodell NVs Handbok 2010:1 10 Parameter NVs Riktvärden 89 mg/kg ts KM MKM Halter Mindre än deponitäckning ringa risk ovan tätskikt MRR Arsenik Bly Kadmium 0,5 15 1,5 0,2 0,2 Koppar Krom, tot Kvicksilver 0,25 2,5 1,8 0,1 0,1 Nickel Zink PAH L ,6 PAH M PAH H ,5 0,5 Alifater C 5-C Alifater C 16-C Aromater >C8- C10 Aromater >C10-C16 Aromat >C16- C NVs Riktvärden 1 Bakgrundshalter 8 9 Riktvärden för förorenad mark Modellbeskrivning och vägledning Naturvårdsverkets RAPPORT 5976 KM=känslig markanvändning, MKM= mindre känslig markanvändning 10 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Naturvårdsverkets Handbok 2010:1-10 -

11 4. Finns det fler kapitel i miljöbalken och andra lagstiftningar att ta hänsyn till? 4.1. Andra kapitel i miljöbalken Även andra kapitel i miljöbalken (MB) än de som nämnts ovan samt andra lagstiftningar kan bli berörda i olika utsträckningar t.ex. strandskydd enligt 7 kap. MB - vanligtvis är det kommunen som är tillsynsmyndighet och som ger dispens, andra områdesskydd enligt 7 kap. MB, t ex naturreservat, biotopskyddsområden m.fl. -vanligtvis är det Länsstyrelsen som prövar dispens, artskydd enligt 8 kap. MB och artskyddsförordningen- Länsstyrelsen prövar dispens. vattenverksamhet enligt 11 kap. (har delvis berörts ovan), Anläggningsarbeten bör lokaliseras så att skyddade områden eller arter inte berörs. Utrymmet för dispens är snävt. Vid vissa tillståndsprövningar som hanteras av Miljöprövningsdelegationen eller Mark- och miljödomstolen kan en del prövningar enligt olika kapitel i MB samordnas. Ett exempel är när Mark- och miljödomstolen prövar ett tillståndsärende för vattenverksamhet enligt 11 kap. MB och då kan göra en gemensam prövning av tillstånds- eller anmälningar av såväl 11 kap. MB som 9 kap. MB ärenden. Innan en tillståndsansökan lämnas in ska sökanden ha samråd med bl.a. Länsstyrelsen. Frågor om samprövning enligt olika kapitel i MB tas upp vid dessa samråd Exempel på annan lagstiftning som också kan vara aktuell Det finns även annan lagstiftning, dvs utanför miljöbalken, som kan vara aktuell. Det är t.ex. viktigt att försäkra sig om att inga fornlämningar berörs. Kulturmiljölagen förbjuder att ta bort, rubba, gräva ut eller skada en fornlämning utan Länsstyrelsens tillstånd. Frågorna hanteras av Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet, se vidare information på Länsstyrelsens hemsida.. Det kan även behövas marklov enligt plan- och bygglagen vilket prövas av den kommunala byggnämnden (eller motsvarande). Ovanstående prövningar sker parallellt och bakas inte in i den prövning som beskrivits mer utförligt ovan beträffande anmälan av användning av massor för anläggningsändamål på land enligt 9 kap. MB (kommunen handlägger). Det är viktigt att verksamhetsutövarna uppmärksammas på samt att myndigheterna informerar om detta!

12 5. Var kan jag läsa mera? I Naturvårdsverkets handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten finns det vägledning bl.a. om halter och andra förutsättningar för när föroreningsrisken kan bedömas vara mindre än ringa. Rapporten kan laddas ner från nätet. För dig som jobbar på kommunen och har tillgång till Tillsynsportalen så finns det mer information att hämta där bl.a. finns det en del vägledning som Länsstyrelsen lämnat till kommuner i olika anmälningsärende. Här finns också möjlighet för kommunerna att ta del av varandras beslut. Länkar Naturvårdsverket Länsstyrelsen Notisum aktuell lagstiftning Miljösamverkan Sverige Miljösamverkan Västra Götaland

13 6. Vem kan jag fråga på Länsstyrelsen? 6.1. Kontaktuppgifter När det gäller frågor om anmälnings- eller tillståndsplikt enligt 9 kap. i MB, sluttäckning av deponier och efterbehandling av täkter vänder Du dig till Länsstyrelsens Miljöskyddsavdelning. Om frågan gäller påverkan på naturvärden, strandskydd mm så kontaktar Du ansvarig handläggare på Naturavdelningen. Frågor kring vattenverksamhet hanteras av Vattenavdelningen. Frågor kring fornlämningar hanteras av Kulturmiljöenheten inom Samhällsbyggnadsavdelningen. På hemsida finns information om kontaktpersoner mm Speciellt till dig som är handläggare på kommunen Länsstyrelsens uppgift är att ge stöd och råd till kommunerna i handläggningen av enskilda ärenden utan att riskera att en jävssituation uppkommer i det fall att anmälan överklagas. När Länsstyrelsen ger stöd och råd i ett enskilt ärende tas inte ställning i tillåtlighetsfrågan, dvs vi yttrar oss inte och vi varken tillstyrker eller avstyrker åtgärden. Ansvaret för att utifrån ett relevant beslutsunderlag ta ställning i ärendet ligger helt och fullt på den kommunala nämnden. För att få en smidigare hantering kommer Länsstyrelsens Miljöskyddsavdelning under en period att samordna tillsynsvägledningen i enskilda ärenden som avser användning av avfall i anläggningsändamål. När Du skickar ett anmälningsärende om användande av avfall för anläggningsändamål ( C) till Länsstyrelsen enligt 25 i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd så kommer här några önskemål som underlättar den interna hanteringen. Skicka in samtliga handlingar digitalt till Länsstyrelsens centrala brevlåda Skriv en tydlig och förklarande ärendemening typ Till Miljöskyddsavdelningen - Översändandande av anmälningsärende enligt 9 kap MB hantering av massor på fastigheten XX i YY kommun. Skriv om det bara är för kännedom och eventuella synpunkter eller om Ni specifikt vill ha tillsynsvägledning. Specificera i så fall vilka frågeställningar som är aktuella och vilka avdelningar som Ni anser kan vara berörda (Natur, Vatten, Kultur m.fl). Miljöskyddsavdelningen gör därefter en kortfattad förfrågan till de övriga avdelningar/enheter som kan antas vara berörda och sammanställer därefter ett svar, i tillsynsvägledande syfte, till kommunen

14 Tabell 2 Utdrag ur Naturvårdsverkets Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Observera att man vid U-verksamhet kan behöva samråda, så kallade 12:6 samråd, med Länsstyrelsens Naturenhet Bilaga 1

15

16

Senast uppdaterad 2014 09 08

Senast uppdaterad 2014 09 08 Hantering av massor kort information om olika hanteringssätt Senast uppdaterad 2014 09 08 Innehållsförteckning Inledning 3 Är uppgrävda massor alltid avfall? 3 Vad kan massorna användas till? 3 Hur prövas

Läs mer

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Inledning Detta handläggarstöd är tänkt som en hjälp i bedömningen av när en anläggning där schaktmassor (avfall) återvinns

Läs mer

Massor för anläggningsändamål

Massor för anläggningsändamål Massor för anläggningsändamål Vilka alternativa användnings- områden träffar vi på? Vad menas med rena/inerta massor? Gudrun Magnusson 2012-10-18 Massor vägbyggen, tomter mm Sluttäckning av deponi Efterbehandling

Läs mer

handläggning av ärenden gällande massor Förfrågan/Anmälan från VU om att använda massor i anläggning

handläggning av ärenden gällande massor Förfrågan/Anmälan från VU om att använda massor i anläggning handläggning av ärenden gällande massor Förfrågan/Anmälan från VU om att använda massor i anläggning sker åtgärder i förorenat område? Anmälan enligt 28 FMH kan vara nödvändig. är materialet ett avfall?

Läs mer

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Ann-Marie Fällman Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2008-04-01 Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Förorenade massor i sluttäckning deponering eller konstruktion?

Förorenade massor i sluttäckning deponering eller konstruktion? Förorenade massor i sluttäckning deponering eller konstruktion? Per Hübinette Gudrun Magnusson Bakgrund Länsstyrelsen har tillsyn på större avfallsanläggningar och vägleder kommuner i t ex anmälningsärenden

Läs mer

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21:

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21: PM Sidan 1 av 6 Rena massor Sammanfattning Massor som kan användas för återvinning ska användas för återvinning i annat fall är det fråga om deponering. Det finns inget lagrum för någon annan bedömning!!

Läs mer

Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö

Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö Dagens hantering av förorenade jord- och muddermassor Peter Flyhammar, SGI Finansiärer: SGI och Avfall Sverige På säker grund för

Läs mer

Avfall i anläggningsarbeten

Avfall i anläggningsarbeten Avfall i anläggningsarbeten Beskrivning av vår vägledning och handbok Filip Norlén Sektionen för avfall och kemikalier Örebro 21 november 2013 2013-09-24 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Avfallsbegreppet GERTRUD GYBRANT

Avfallsbegreppet GERTRUD GYBRANT Avfallsbegreppet Miljöbalken 15 kapitlet 1 Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Ett ämne eller föremål ska anses vara

Läs mer

Varför är masshantering en fråga?

Varför är masshantering en fråga? Varför är masshantering en fråga? Strävan i samhället efter; Resurshushållning Minskade utsläpp (CO2, NOx, partiklar) Att inte sprida föroreningar i miljön Källa: Sven Brodin, Tyresö kommun Schaktmassor

Läs mer

Handläggarstöd Massor och masshantering

Handläggarstöd Massor och masshantering Miljökontoret Handläggarstöd Massor och masshantering Nikolaus Söderström - Version 1 Januari Innehåll 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte 2 2. Begrepp och verksamhetstyper 2.1 Begreppen massor, masshantering

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm?

Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm? Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm? Thomas Rihm På säker grund för hållbar utveckling Avfall (förslag MB) Varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av

Läs mer

Information om hantering och provtagning av massor

Information om hantering och provtagning av massor TVL-info 2014:15 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Information om hantering och provtagning av massor Informationsmaterialet vänder sig till inspektörer på myndigheter, privatpersoner och till

Läs mer

Hantering av sediment ur ett miljörättsligt perspektiv

Hantering av sediment ur ett miljörättsligt perspektiv Hantering av sediment ur ett miljörättsligt perspektiv Nätverket Renare Mark Linköping den 1 oktober 2013 Advokat Maria Paijkull Dumpningsförbud Muddermassor är avfall Förbud att dumpa avfall till havs

Läs mer

Masshantering GERTRUD GYBRANT

Masshantering GERTRUD GYBRANT Masshantering Avfallsbegreppet Massor i infrastrukturärenden Avfall för anläggningsändamål Avfall eller produkt? Ändringar i 29 kapitlet MPF Täkter och masshantering Muddermassor Avfall Definition finns

Läs mer

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928 Kvarteret Översten, Västerås Nyetablering av bostäder Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området

Läs mer

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet med tillstånd och anmälan om C-verksamhet

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet med tillstånd och anmälan om C-verksamhet TVL-info 2015:5 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet med tillstånd och anmälan om C-verksamhet En verksamhet som har ett tillstånd enligt 6 kapitlet

Läs mer

Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för. miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8.

Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för. miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8. 92 Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8 Ärendenr M 2016 1201 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Hur arbeta med förorenade massor

Hur arbeta med förorenade massor Hur arbeta med förorenade massor Förorenade jordmassor, mudder, sediment Antal markärenden i Göteborg per år: ca 100 st Pågående saneringsärenden: 80 st Ärenden där massor uppkommer som klassas som FA:

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE Sida 1 av 5 Anmälan om avhjälpandeåtgärder efterbehandling av förorenat område - upplysning enligt 11 i 10 kap Miljöbalken anmälan enligt 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Personuppgifter

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Vilka regler styr hanteringen av förorenade sediment?

Vilka regler styr hanteringen av förorenade sediment? Vilka regler styr hanteringen av förorenade sediment? Nätverket Renare Marks vårmöte Malmö den 19-21 mars 2013 Advokat Maria Paijkull Klassificering av muddermassor Muddermassor är avfall Finns inga kriterier

Läs mer

Fastighet och sökande/anmälare

Fastighet och sökande/anmälare ANMÄLNINGSBLANKETT Datum Sid 1 (5) Bygg- och miljöförvaltningen Box 66 742 21 Östhammar byggochmiljo@osthammar.se Fastighet och sökande/anmälare Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande)

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Process Guide Rensmuddring

Process Guide Rensmuddring COPENHAGEN MALMÖ PORT AB Process Guide Rensmuddring Myndighetsgodkännande i Sveriges Hamnar 2013-07-04 Innehåll 1. Generellt om beslutsordning... 1 2. Rensmuddring... 1 3. Utfyllnad av muddermassor på

Läs mer

Utvärdering av Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Utvärdering av Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbeten UTVÄRDERING AV NV HANDBOK 2010:1 ÅTERVINNING AV AVFALL I 2015-12-10 Utvärdering av Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Under åren 2006-2010 utarbetade Naturvårdsverket

Läs mer

Bilaga 8E - Plan för återanvändning av restmaterial i Projekt Slussen

Bilaga 8E - Plan för återanvändning av restmaterial i Projekt Slussen Dokumentnamn Projekteringsskede Ansvarig part Konstruktör TeknisktPM Tillståndsansökan M2 - Miljö/MKB Per Molander Upprättad datum 2011-12-21 Bilaga 8E - Plan för återanvändning av restmaterial i Projekt

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

ANMÄLAN OM EFTERBEHANDLING AV ETT FÖRORENAT OMRÅDE (enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM EFTERBEHANDLING AV ETT FÖRORENAT OMRÅDE (enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM EFTERBEHANDLING AV ETT FÖRORENAT OMRÅDE (enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Skövde kommun, Miljöförvaltningen Östra Skaraborg,

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad 1 Uppdaterad 2012-03-29 Att söka tillstånd till vattenverksamhet Vattenverksamhet regleras i 11 kap miljöbalken (1998:808) och i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. För vattenverksamhet

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Vattenkraft och lagstiftning

Vattenkraft och lagstiftning Vattenkraft och lagstiftning Foto: Johan Kling Andreas Hedrén, Länsstyrelsen i Kronobergs län Kan man sälja el på Europamarknaden med stöd av urminnes hävd? Fram till 1918 handlade vattenlagstiftning främst

Läs mer

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jordoch muddermassor 2006:124 Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor LF (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor 1.

Läs mer

Grävarbeten i förorenad jord upplysning, anmälan och slutredovisning

Grävarbeten i förorenad jord upplysning, anmälan och slutredovisning upplysning, anmälan och slutredovisning När du gräver och upptäcker en markförorening ska arbetet omedelbart stoppas och samhällsförvaltningen kontaktas. Den här blanketten använder du för att lämna en

Läs mer

PUBLIKATION 2007:99 Hantering av uppgrävda massor

PUBLIKATION 2007:99 Hantering av uppgrävda massor PUBLIKATION 2007:99 Hantering av uppgrävda massor Administrativa krav Titel: Hantering av uppgrävda massor - administrativa krav Publikation: 2007:99 Utgivningsdatum: Oktober 2007 Utgivare: Samhälle och

Läs mer

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st Prövning av vindkraft Lena Niklasson Miljöskyddsenheten Tornhöjd 40 50 m 40 70 m 80 105 m 110 m 160 m Vinglängd 15 m 25 m 45 50 m 45 65 m Effekt 0,3 MW 0,8 MW 2-3 MW 3 7 MW Årsproduktion 0,3 GWh 1,5 GWh

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN Avfall från verksamheter Hörby 2009 Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi RAPPORT 2010-2 Sid 2 Inledning Under 2008-2009 har Miljösamverkan Skåne bedrivit

Läs mer

Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken

Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1. Inledande bestämmelser 2. Taxebilaga 1, fast avgift för prövning eller tillsyn. 3. Taxebilaga

Läs mer

Mark Elert och Celia Jones

Mark Elert och Celia Jones Hantering av förorenade muddermassor på land - Kriterier för TBT, Irgarol o Diuron Nytänkande i hanteringen av förorenade sediment och förorenad mark i hamnar och småbåtshamnar Mark Elert och Celia Jones

Läs mer

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område 1 (7) Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 89, indexuppräknad för 2015 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter

Läs mer

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden INFORMATION 1 (5) 2012-03-29 Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden Ofta krävs anmälan, tillstånd eller dispens för arbeten som påverkar

Läs mer

Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter

Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter En beskrivning av tillståndsprocessen MILJÖSKYDDSENHETEN Senast uppdaterad: 2009-01-20 Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter Miljöbalken Miljöbalken

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1. Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Värmland

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1. Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Värmland Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok 2010:1 Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Värmland Carl Mikael Strauss Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2010-03-25 Naturvårdsverket

Läs mer

Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland. Kommande åtgärder inom förorenat område

Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland. Kommande åtgärder inom förorenat område Visby 2013-03-13 12038 Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland Pm-1 Kommande åtgärder inom förorenat område Handläggare: Daniel Werkelin AB PentaCon Telefon 0498-27 90 85 Org

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-18, 25, att börja gälla från och med den 1 januari 2015. Indexuppräknad av miljönämnden

Läs mer

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark.

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Välkomna! Teresia Kling, Miljökonsult på Ramböll sen två år tillbaka. Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Tidigare jobbat på Miljökontoret i Borås och några andra mindre

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Antagen av kommunfullmäktige Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Smedjebackens kommuns kostnader för

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 1 (5) Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Mora Orsa miljönämnds kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Sida 1 av 5 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Piteå kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Förorenad mark i byggprojekt

Förorenad mark i byggprojekt Förorenad mark i byggprojekt En minikurs om vad du behöver veta om du stöter på förorenad mark i ditt byggprojekt Anneli Liljemark Liljemark Consulting anneli@liljemark.net Innehåll Bakgrund När och varför

Läs mer

Naturvårdsverkets uppdragsredovisning Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark

Naturvårdsverkets uppdragsredovisning Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark 2016-10-24 575-22583-2016 1(5) Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se. Naturvårdsverkets uppdragsredovisning Nya finansieringsformer för efterbehandling av

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Tillståndsprocessen och dagsläget länet 2014-09-20 Anna-Lena Olsson, miljöhandläggare, Länsstyrelsen i Hallands län anna-lena.k.olsson@lansstyrelsen.se Tfn: 010-224 33 22

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETEN

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETEN ANMÄLAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETEN - Information och lathund för att förenkla prövning i samband med leverans av gödsel till eller mottagande av biogödsel från biogasanläggning Man brukar dela in lantbruksverksamheter

Läs mer

Kammarkollegiet ADVOKATFISKALSENHETEN

Kammarkollegiet ADVOKATFISKALSENHETEN ADVOKATFISKALSENHETEN Karolina Ardesjö Lundén 08-700 0855 1 (5) Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 Halmstad Remissyttrande avseende anmälan om åtgärder inom Natura 2000-områdena Lilla Middelgrund och

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

RIVNINGSPLAN (EB.3:3)

RIVNINGSPLAN (EB.3:3) RIVNINGSPLAN (EB.3:3) 1(6) Datum Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Diarienummer Anmälan inlämnad Lov sökt Lov beviljat Anmälan avser Rivning Ändring/ombyggnad Fastighet Sökande Fastighetsbeteckning

Läs mer

YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13. Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm

YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13. Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13 Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm Yttrande i mål M 6274-13 angående föreläggande att ansöka om

Läs mer

Vilka upplysningar kräver ni (som minimum)? T.ex. är det ett sanerat område (KM, MKM, PSR)? Industriområde? Fyllnadsmassor? Lagringsplats?

Vilka upplysningar kräver ni (som minimum)? T.ex. är det ett sanerat område (KM, MKM, PSR)? Industriområde? Fyllnadsmassor? Lagringsplats? Checklista Checklista del 1 2015-10-14 Del 1, tillsyn: Uppföljning av uppgrävda massors transportkedja och destination. Schaktmassorna kan finnas på den plats där de grävts upp (behöver inte vara en marksanering),

Läs mer

Juridiska aspekter vid åtgärder i vatten

Juridiska aspekter vid åtgärder i vatten Juridiska aspekter vid åtgärder i vatten 2014-01-16 Vattenverksamhet i 11 kap miljöbalken uppförande, ändring, lagning och utrivning av dammar eller andra anläggningar i vattenområden, fyllning och pålning

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI Tel Box 55684, Stockholm Besök: Storgatan 19

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI Tel Box 55684, Stockholm Besök: Storgatan 19 2016-02-01 Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se johan.fallenius@regeringskansliet.se. Svar på remiss M2015/02675/R Prövning av miljöfarlig verksamhet Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI,

Läs mer

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av Lessebo kommunfullmäktige 2013-10-28, 64 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser

Läs mer

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN i Sverige Miljöbalkens syfte Miljöbalken 1 syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att en hälsosam och god miljö säkras för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer

Övertagande av ansvar för anmälan och tillsyn av vattenverksam het från Länsstyrelsen

Övertagande av ansvar för anmälan och tillsyn av vattenverksam het från Länsstyrelsen Tjänsteutlåtande 0 Österåke Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-04-21 Dnr KS 2015/0171 Övertagande av ansvar för anmälan och tillsyn av vattenverksam het från Länsstyrelsen Sammanfattning Anläggningsprojekt

Läs mer

Tillstånd för verksamheter som inte är tillståndspliktiga

Tillstånd för verksamheter som inte är tillståndspliktiga TVL-info 2016:2 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillstånd för verksamheter som inte är tillståndspliktiga Länsstyrelsen har noterat att det finns över 60 verksamheter i länet som har tillstånd

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM 2015-05-31, kl. 20:18 Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Bostäder och blandad bebyggelse 0-1 m under markytan Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde

Läs mer

Underlag till schaktplan

Underlag till schaktplan Datum 2015-02-10 Uppdrag Beställare Från Till nummer Komplettering avseende anmälan om efterbehandling, Karlholms strand Karlholm Utveckling KB Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251)

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251) Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) För behandling av ärendet kommer uppgifterna registreras i

Läs mer

Prövning enligt miljöbalken

Prövning enligt miljöbalken Prövning enligt miljöbalken Innehåll På gång Prövningspunkter Tillståndsprocessen Några tips Projekt på gång Biogas Öst pengar av Jordbruksverket Tillståndsprocess biogas Workshopar Vägledning Miljöprövning

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203 FÖRFATTNINGSSAMLING (2.2.1) Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken (SFS 1998:808). Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-10, 123. Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV),

Läs mer

Taxa. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. och uppdragsverksamhet MBN

Taxa. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. och uppdragsverksamhet MBN MBN14-494 406 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och uppdragsverksamhet Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-10-21 Antagen av KF 2014-12-15

Läs mer

FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR

FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR Riktlinjer för FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR RIKTLINJER FÖR FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR Inledning Vatten från tvätt av fordon innehåller föroreningar i form av metaller, organiska ämnen (t.ex. olja)

Läs mer

Beslut med anledning av revidering av avslutningsplan för industrideponi Ålviken 1, Billerud AB Gruvöns Bruk, Grums kommun

Beslut med anledning av revidering av avslutningsplan för industrideponi Ålviken 1, Billerud AB Gruvöns Bruk, Grums kommun Dnr: 555-5551-2011 Anl.nr: 1764-122 Miljöskydd och Förvaltning Gertrud Gybrant Billerud AB Gruvöns bruk Att. Mats Ganrot BOX 500 664 28 Grums Beslut med anledning av revidering av avslutningsplan för industrideponi

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier EN VÄGLEDNING FÖR TILLSYN PÅ EXPORT AV BLYBATTERIER En vägledning för tillsyn på export av blybatterier Den här tillsynsvägledningen riktar sig till dig som utövar tillsyn på verksamheter som hanterar

Läs mer

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17 BLANKETT FÖR GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV AVFALL SOM SKA DEPONERAS Datum. Avfallsproducent Namn Adress Organisationsnummer Postnummer Kontaktperson Postort Telefonnummer Beskrivning av avfall Karakteriseringen

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Brott enligt miljöbalken

Brott enligt miljöbalken Anmälan Finns skyldighet att anmäla misstänkt brott Straffbart att inte anmäla tjänstefel (brottsbalken) finns domar Inte göra någon bedömning av om det är ringa Anmäl alltid vid misstanke!! Vad ska anmälas?

Läs mer

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Välkommen till Miljösamverkan Sveriges tillsynsutbildning som utgår från hela miljöbalken! Inbjudan, anmälan och program för 15-16 okt 2015 Länsstyrelsen

Läs mer

TAXA Inom miljöbalkens område

TAXA Inom miljöbalkens område TAXA Inom miljöbalkens område Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2013-12-12 114 Revidering av timavgift KF 2015-11-12 110 Föreskrifter Filipstads kommuns taxa

Läs mer

Tillsynsmyndighetens verktyg. Innehåll. Tillsynsmyndighetens uppdrag Ebh-processen,, kunskap, roller och kommunikation

Tillsynsmyndighetens verktyg. Innehåll. Tillsynsmyndighetens uppdrag Ebh-processen,, kunskap, roller och kommunikation Tillsynsmyndighetens verktyg Ebh-processen,, kunskap, roller och kommunikation Innehåll TM:s uppdrag, roll och kommunikation Ärendegång, lagkrav och handläggning Stöd i handläggningen Tillsynsmyndighetens

Läs mer