Senast uppdaterad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Senast uppdaterad 2014 09 08"

Transkript

1 Hantering av massor kort information om olika hanteringssätt Senast uppdaterad

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Är uppgrävda massor alltid avfall? 3 Vad kan massorna användas till? 3 Hur prövas användningen av massor enligt miljöbalken? 3 Masshantering inom infrastrukturprojekt 3 Sluttäckning av deponier 4 Deponier som omfattas av deponeringsförordningen 4 Sedan länge nedlagda deponier 4 Efterbehandling av täkter 4 Anläggningsändamål på land 4 Anläggningsändamål i vatten 6 Vad gäller för muddermassor som tas omhand på land? 6 Vilka prover ska tas på massorna? 7 Finns det fler lagstiftningar att ta hänsyn till? 7 Var kan jag läsa mera? 8 Vem kan jag fråga på Länsstyrelsen? 8 Bilaga 1. Utdrag ur Naturvårdsverkets Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten 2

3 Inledning Med de stora infrastrukturprojekt som är på gång i länet och då främst i Göteborgsområdet så kommer det inom de närmaste åren att hanteras massor av massor. I denna PM ges kortfattad information och förslag till handläggning i normalfallet. Naturligtvis kan det finnas andra hanteringsalternativ. Observera att det inte är möjligt att ge en heltäckande bild i ett kortfattat PM. Informationen riktar sig till handläggare vid kommunernas miljönämnder och men även till verksamhetsutövare. Ett syfte är att lotsa verksamhetsutövare fram till rätt prövningsmyndighet för vidare diskussioner i det enskilda ärendet. Länsstyrelsens avsikt är att informationen ska uppdateras löpande och vara till hjälp vid hanteringen av massor. Informationen är enbart är vägledande. Är uppgrävda massor alltid avfall? När man gräver i tätorter kan man utgå från att massorna enligt Avfallsförordningens definition (SFS 2011:927) är avfall enligt någon av koderna ( * Jord och sten som innehåller farliga ämnen eller Annan jord och sten än den som anges i ). Även så kallat rena massor kan vara avfall beroende på kvittblivningssyftet. Att jordmassorna klassas som avfall innebär inte att det inte kan nyttiggöras. Vad kan massorna användas till? Om det rör sig om större väg eller järnvägsbyggen används vanligtvis en del av massorna inom projektet. Om det uppstår överskottsmassor som är av användbar kvalitet så kan de t.ex. användas till att sluttäcka deponier, efterbehandling av täkter eller för ett bevisat anläggningsändamål såsom bullervallar, uppställningsytor, mm. Massor med högt föroreningsinnehåll ska deponeras på deponier som har tillstånd för detta. Alternativt behandlas på en anläggning som har tillstånd till detta. När det gäller nyttiggörande av förorenade massor är det viktigt att tänka på att användandet inte får riskera att förorsaka ett nytt förorenat område. Hur prövas användningen av massor enligt miljöbalken? Masshantering inom infrastrukturprojekt Masshantering som avser massor som direkt kan återanvändas inom projektet t.ex. som underlag till en ny väg eller järnvägssträckning regleras i väg eller järnvägsplanen. Hanteringen av uppkomna jordmassor inom projektet ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Det vill säga som en del av beslutsunderlaget innan planen godkänns. Det är mycket viktigt att det vid godkännandet av väg eller järnvägsplanen noga framgår vad som prövats inom ramen för planen med avseende på masshanteringen. Vid masshanteringen inom infrastrukturbyggen och åtgärder som sker inom och med stöd av en fastställd väg eller järnvägsplan gäller numera att de är undan 3

4 tagna samrådsplikten enligt 12 kap. 6 i miljöbalken (MB) beträffande huruvida åtgärden kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Detta förutsätts ha utretts i samrådsskedet innan planen fastställs. Däremot kan det vara aktuellt med prövningar enligt 9 kap. MB beträffande anmälnings eller tillståndsplikt för nyttiggörande av massor t.ex. vid byggande av bullervallar (läs mer nedan). Sluttäckning av deponier Deponier som omfattas av deponeringsförordningen Många av länets deponier håller på att sluttäckas. Detta till följd av att de valt att inte ställa om deponin till de krav som gäller sedan år 2001 och därför slutat att deponera avfall. Dessa deponier har en fastställd avslutningsplan. Lämpliga massor kan nyttiggöras vid sluttäckningen. Om verksamhetsutövaren vid deponin anser att massorna är lämpliga och kan nyttigöras inom ramen för avslutningplanen tas kontakt med tillsynsmyndigheten för deponin d.v.s. länsstyrelsen eller kommunens miljönämnd eller motsvarande (nedan förkortat kommunen). Sedan länge nedlagda deponier I samband med kommunsammanslagningarna på talen lades många mindre kommunala deponier ned. Vid en del av dessa finns behov av att förbättra sluttäckningen. Det är nästan uteslutande kommunerna som är tillsynsmyndigheter för dessa sedan länge nedlagda deponier. Det finns olika alternativ att pröva nyttiggörandet av massor vid dessa deponier. Det kan ske i form av en anmälan enligt 10 kap. MB d.v.s. efterbehandling av ett förorenat område eller så kan det ske i form av en anmälan enligt 9 kap. MB om något anläggningsändamål vid den avslutade deponin. Det finns relativt få ärenden ännu så någon praxis genom överklagade ärenden finns inte. Efterbehandling av täkter För att nyttiggöra massor i täkter (pågående och där efterbehandlingsåtgärder ännu inte godkänts) så regleras detta oftast i villkor i tillståndet eller i någon form av efterbehandlingsplan för täkten. För att kunna ta in massor krävs samråd och godkännande av tillsynsmyndigheten (kommunen eller länsstyrelsen) för täkten. Anläggningsändamål på land Anläggningsändamål kan t.ex. vara anläggning av bullervallar, uppställningsytor mm. Det ska alltid vara säkerställt att det finns ett verkligt syfte med anläggningen och att det inte är en form av kvittblivning. Det är viktigt att vara uppmärksam på gången för prövningen. Nivån för prövningen avgörs av risken för förorening och inte uttryckligen av de mängder som hanteras! Om risken för förorening är ringa så ska verksamheten anmälas till kommunen ( C 1 enligt Miljöprövningsförordningen). Tillståndsprövning vid Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation krävs om föroreningsrisken inte kap. Avfall Miljöprövningsförordningen (2013:251) 4

5 endast är ringa ( B 2 ). Om föroreningsrisken bedöms vara mindre än ringa krävs inte någon anmälan till kommunen. Däremot kann anläggningen omfattas av kravet på samråd enligt 12 kap. 6 i MB om åtgärden kan komma att väsent Länsstyrelsens Naturvårdsenhett 3. Det är viktigt att uppmärksamma att vid till stånds eller anmälningsplikt beaktas förändringar av naturmiljönn n av Länsstyrel sens eller kommunens beslut. I figuren nedan finns enn schematisk bild över hur ligt ändra naturmiljönn (brukar kallas 12:6 samråd). Detta samråd görs då med ärenden kan hanteras. Figur 1 Användning av avfall för anläggningsändamål (12:6 samråd, verksamhetskoderna B eller C). Det mest effektiva är att sökanden kontaktar kommunens miljönämnd för att få vägledning. Av schemat s framgår olika alternativa vägar, om anläggningen är möjligg att genomföra, beroende på föroreningsrisk. Kommunen har möjlighet att förbjuda verksamheten om den är olämplig. I Naturvårdsverkets handbok 2010:1 Återvinning av avfall a i anläggningsar på verk samhet utan anmälningsplikt, anmälningspliktig verksamhet och tillståndspliktig verksamhet utifrån kriterier föroreningsrisk. Det mest effektiva torde vara att rekommendera sökanden att ta en inledande kontakt med/lämna in en anmälan till kommunen. Kommunen kan då avgöra om anläggningen är så s omfattande att det krävs tillstånd eller omm det är att beten tabell 2 (sid 29), se bilagaa 1, finns det indikatorer för att skilja betrakta som tillståndspliktig deponering. Om ärendett är helt okomplicerat och kap. Avfall Miljöprövningsförordningen (2013:251) 3 Om det gäller skogsbilvägar kan det istället vara Skogstyrelsen 5

6 det är mindre än ringa föroreningsrisk kan kommunen hänvisa till att det endast krävs ett så kallat 12:6 samråd med Länsstyrelsens Naturvårdsenhet. Kommunen kan även förbjuda verksamheten om den är olämplig. Om kommunen accepterar anmälan ingår kontroll av naturvärden mm i beredningen av anmälningsärendet, vilket kan innebära att kommunen vill höra Länsstyrelsens Naturvårdsenhet i fråga om naturvärden som kan beröras. Det finns också en skyldighet enligt 25 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att skicka anmälningsärenden till Länsstyrelsen och då avses Miljöskyddsenheten. Anläggningsändamål i vatten Om man vill utnyttja jord och eller muddermassor för att göra anläggningar i vatten t.ex. utöka en hamnplan, bygga en pir etc så krävs en tillståndsprövning hos Mark och miljödomstolen. För vissa mindre anläggningar ersätts tillståndsplikten av en anmälningsplikt 4. Denna anmälan handläggs av Länsstyrelsens Vattenvårdsenhet. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida om vad en anmälan bör innehålla. Vad gäller för muddermassor som tas omhand på land? I allt väsentligt gäller samma lagstiftning för omhändertagande av muddermassor på land som vid övrig hantering av massor. Det vill säga att muddermassorna klassas som avfall enligt Avfallsförordningens definition (avfallskoderna * Muddermassor som innehåller farliga ämnen eller Andra muddermassor än de som anges i ). Om muddermassorna har sådan kvalitet och avsättningsändamål att de kan nyttiggöras i anläggningsändamål hanteras de på motsvarande sätt som massor i övrigt. Vanligtvis har muddermassorna inte de geotekniska kvaliteterna som möjliggör att de används i anläggningsändamål. Speciellt för muddermassor finns det därför två punkter i Miljöprövningsförordningen som avser uppläggning av muddermassor (utan något anläggningssyfte). Om det rör sig om mindre än 1000 ton (våtvikt) och föroreningsrisken bedöms som ringa gäller att verksamheten ska anmälas till kommunen (verksamhetskod C 5 enligt Miljöprövningsförordningen). Gäller det större mängder är det tillståndsplikt och Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation som hanterar tillståndsprövningen (verksamhetskod B 6 enligt Miljöprövningsförordningen). Vissa muddermassor kan vara så förorenade att de måste deponeras på en deponi för icke farligt avfall alternativt farligt avfall. Det är emellertid viktigt att veta att muddermassor som innehåller för höga halter av vissa ämnen för att dumpas till havs inte med automatik klassas som farligt avfall när de ska omhändertas på land. Det ligger emellertid utanför detta PMs område att närmare gå in på denna problematik. Precis som för hantering av jordmassor så gäller samma minnesregel för verksamhetsutövarna vid omhändertagande av muddermassor på land ta kontakt med kommunens miljönämnd för att reda ut prövningsnivån! 4 19 i förordning (1998:1388) om vattenverksamhet kap. Avfall Miljöprövningsförordningen (2013:251) kap. Avfall Miljöprövningsförordningen (2013:251) 6

7 Frågor om tillåtelse till att få muddra prövas enligt 11 kap. MB och eventuellt dumpa muddermassor till havs eller sjöss prövas enligt 15 kap. MB och avgörs vanligtvis av Länsstyrelsens Vattenvårdsenhet. Kontakta alltid dem i god tid innan muddringsarbetena beräknas att påbörjas! Mer information om muddringsarbeten finns på Vattenvårdsenhetens hemsida. Vilka prover ska tas på massorna? För att uppgrävda massor ska kunna hanteras på rätt sätt och av rätt mottagare så krävs det att representativa prov tas ut och analyseras på relevanta parametrar. Enda undantaget från provtagning är massor som är uppgrävda från väl känd, jungfrulig mark utanför tätort (tex åkermark som iordningsställs till tomtmark.) Det är omöjligt att ange att ett visst antal prov per volymenhet ska tas ut för analys eftersom det är många faktorer som avgör såsom massornas ursprung, föroreningstyper och vad massorna ska användas till med mera. Omfattningen av provtagningen får därför ske i samråd mellan verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten(vanligtvis kommunen) för den tilltänkta platsen där massorna ska användas. När verksamhetsutövaren så småningom ska få myndighetens godkännande av massornas lämplighet till tänkt användningsändamål ska analysresultaten samt andra viktiga uppgifter vara sammanställda och utvärderade. Det är producenten av massorna som ansvarar för att karakteriseringen är rätt gjord. Finns det fler kapitel i Miljöbalken och andra lagstiftningar att ta hänsyn till? Även andra kapitel i miljöbalken (MB) än de som nämnts ovan samt andra lagstiftningar kan bli berörda i olika utsträckningar t.ex. strandskydd enligt 7 kap. MB. Vanligtvis är det kommunen som är tillsynsmyndighet och som ger dispens, andra områdesskydd enligt 7 kap. MB, t ex naturreservat, biotopskyddsområden m.fl. Vanligtvis är det länsstyrelsen som prövar dispens, artskydd enligt 8 kap. MB och artskyddsförordningen. Länsstyrelsen prövar dispens. vattenverksamhet enligt 11 kap. (har delvis berörts ovan), Anläggningsarbeten bör lokaliseras så att skyddade områden eller arter inte berörs. Utrymmet för dispens är snävt. Det är även viktigt att försäkra sig om att inga fornlämningar berörs. Kulturminneslagen förbjuder att ta bort, rubba, gräva ut eller skada en fornlämning utan Länsstyrelsens tillstånd. Frågorna hanteras av Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet. Det kan även behövas marklov enligt plan och bygglagen vilket prövas av den kommunala byggnämnden (eller motsvarande). 7

8 Ovanstående prövningar sker parallellt och bakas inte in i den prövning som beskrivits mer utförligt ovan beträffande anmälan av användning av massor för anläggningsändamål på land enligt 9 kap. MB (kommunen handlägger). Det är viktigt att verksamhetsutövarna uppmärksammas på samt att myndigheterna informerar om detta! Vid vissa tillståndsprövningar som hanteras av Miljöprövningsdelegationen eller Mark och Miljödomstolen kan en del prövningar enligt olika kapitel i MB samordnas. Ett exempel är när Mark och Miljödomstolen prövar ett tillståndsärende för vattenverksamhet enligt 11 kap. MB och då kan göra en gemensam prövning av tillstånds eller anmälningar av såväl 11 kap. MB som 9 kap. MB ärenden. Innan en tillståndsansökan lämnas in ska sökanden ha samråd med bl.a. Länsstyrelsen. Frågor om samprövning enligt olika kapitel i MB tas upp vid dessa samråd. Var kan jag läsa mera? I Naturvårdsverkets handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten finns det vägledning bl.a. om halter och andra förutsättningar för när föroreningsrisken kan bedömas vara mindre än ringa. Rapporten kan laddas ner från nätet 7. För dig som jobbar på kommunen och har tillgång till Tillsynsvägledningsportalen så finns det mer information att hämta där bl.a finns det en del vägledning som Länsstyrelsen lämnat till kommuner i olika anmälningsärende. Här finns också möjlighet för kommunerna att ta del av varandras beslut. Miljösamverkan Västra Götaland tillsammans med Miljösamverkan Värmland har också haft ett tillsynsprojekt angående hantering av schaktmassor. På Miljösamverkans hemsida 8 finns rapportering från detta projekt. Vem kan jag fråga på Länsstyrelsen? När det gäller frågor om anmälnings eller tillståndsplikt enligt 9 kap. i MB, sluttäckning av deponier och efterbehandling av täkter vänder Du dig till Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet. Om frågan gäller påverkan på naturvärden, strandskydd mm så kontaktar Du ansvarig handläggare på Naturvårdsenheten. Frågor kring vattenverksamhet hanteras av Vattenvårdsenheten. På vår hemsida finns information om kontaktpersoner mm och rapporter/avfall/pages/massor fran schaktoch anlaggning.aspx 8

9 Speciellt till dig som är handläggare på kommunen Länsstyrelsens uppgift är att ge stöd och råd till kommunerna i deras handläggning av enskilda ärenden utan att riskera att en jävssituation uppkommer i det fall att anmälan överklagas. När Länsstyrelsen ger stöd och råd i ett enskilt ärende tas inte ställning i tillåtlighetsfrågan. Ansvaret för att utifrån ett relevant beslutsunderlag ta ställning i ärendet ligger helt och fullt på den kommunala nämnden. För att få en smidigare hantering kommer Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet tillsvidare att samordna tillsynsvägledningen i enskilda ärenden som avser användning av avfall i anläggningsändamål. När Du skickar ett anmälningsärende om användande av avfall för anläggningsändamål ( C) till Länsstyrelsen enligt 25 i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd så kommer här några önskemål som underlättar den interna hanteringen. Skriv en tydlig och förklarande ärendemening typ Översändandande av anmälningsärende hantering av massor på fastigheten XX i YY kommun. Skicka mailet till Miljöskyddsenhetens brevlåda Skriv om det bara är för kännedom och eventuella synpunkter (mkt enkla ärenden) eller om Ni specifikt vill ha tillsynsvägledning. Specificera i så fall vilka frågeställningar som är aktuella och vilka enheter som Ni anser kan vara berörda (Naturvård, Vattenvård, Kulturmiljö). Miljöskyddsenheten gör därefter en kortfattad förfrågan till de övriga enheter som kan antas vara berörda och sammanställer därefter ett svar, i tillsynsvägledande syfte, till kommunen. Uppdateringsansvarig Gudrun Magnusson Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet 9

10 Bilaga 1 Utdrag ur Naturvårdsverkets Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Observera att man vid U verksamhet kan behöva samråda, sk 12:6 samråd, med Länsstyrelsens Naturvårdsenhet.

Hantering av massor. - kort information om olika hanteringssätt. Rapport 2016:55

Hantering av massor. - kort information om olika hanteringssätt. Rapport 2016:55 Hantering av massor - kort information om olika hanteringssätt Rapport 2016:55 Rapportnr: 2016:55 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Gudrun Magnusson Foto: Gudrun Magnusson Utgivare: Länsstyrelsen i Västra

Läs mer

Massor för anläggningsändamål

Massor för anläggningsändamål Massor för anläggningsändamål Vilka alternativa användnings- områden träffar vi på? Vad menas med rena/inerta massor? Gudrun Magnusson 2012-10-18 Massor vägbyggen, tomter mm Sluttäckning av deponi Efterbehandling

Läs mer

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21:

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21: PM Sidan 1 av 6 Rena massor Sammanfattning Massor som kan användas för återvinning ska användas för återvinning i annat fall är det fråga om deponering. Det finns inget lagrum för någon annan bedömning!!

Läs mer

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Inledning Detta handläggarstöd är tänkt som en hjälp i bedömningen av när en anläggning där schaktmassor (avfall) återvinns

Läs mer

Varför är masshantering en fråga?

Varför är masshantering en fråga? Varför är masshantering en fråga? Strävan i samhället efter; Resurshushållning Minskade utsläpp (CO2, NOx, partiklar) Att inte sprida föroreningar i miljön Källa: Sven Brodin, Tyresö kommun Schaktmassor

Läs mer

Avfallsbegreppet GERTRUD GYBRANT

Avfallsbegreppet GERTRUD GYBRANT Avfallsbegreppet Miljöbalken 15 kapitlet 1 Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Ett ämne eller föremål ska anses vara

Läs mer

Förorenade massor i sluttäckning deponering eller konstruktion?

Förorenade massor i sluttäckning deponering eller konstruktion? Förorenade massor i sluttäckning deponering eller konstruktion? Per Hübinette Gudrun Magnusson Bakgrund Länsstyrelsen har tillsyn på större avfallsanläggningar och vägleder kommuner i t ex anmälningsärenden

Läs mer

handläggning av ärenden gällande massor Förfrågan/Anmälan från VU om att använda massor i anläggning

handläggning av ärenden gällande massor Förfrågan/Anmälan från VU om att använda massor i anläggning handläggning av ärenden gällande massor Förfrågan/Anmälan från VU om att använda massor i anläggning sker åtgärder i förorenat område? Anmälan enligt 28 FMH kan vara nödvändig. är materialet ett avfall?

Läs mer

Masshantering GERTRUD GYBRANT

Masshantering GERTRUD GYBRANT Masshantering Avfallsbegreppet Massor i infrastrukturärenden Avfall för anläggningsändamål Avfall eller produkt? Ändringar i 29 kapitlet MPF Täkter och masshantering Muddermassor Avfall Definition finns

Läs mer

Handläggarstöd Massor och masshantering

Handläggarstöd Massor och masshantering Miljökontoret Handläggarstöd Massor och masshantering Nikolaus Söderström - Version 1 Januari Innehåll 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte 2 2. Begrepp och verksamhetstyper 2.1 Begreppen massor, masshantering

Läs mer

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet med tillstånd och anmälan om C-verksamhet

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet med tillstånd och anmälan om C-verksamhet TVL-info 2015:5 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet med tillstånd och anmälan om C-verksamhet En verksamhet som har ett tillstånd enligt 6 kapitlet

Läs mer

Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö

Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö Dagens hantering av förorenade jord- och muddermassor Peter Flyhammar, SGI Finansiärer: SGI och Avfall Sverige På säker grund för

Läs mer

Avfall i anläggningsarbeten

Avfall i anläggningsarbeten Avfall i anläggningsarbeten Beskrivning av vår vägledning och handbok Filip Norlén Sektionen för avfall och kemikalier Örebro 21 november 2013 2013-09-24 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för. miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8.

Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för. miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8. 92 Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8 Ärendenr M 2016 1201 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st Prövning av vindkraft Lena Niklasson Miljöskyddsenheten Tornhöjd 40 50 m 40 70 m 80 105 m 110 m 160 m Vinglängd 15 m 25 m 45 50 m 45 65 m Effekt 0,3 MW 0,8 MW 2-3 MW 3 7 MW Årsproduktion 0,3 GWh 1,5 GWh

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter

Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter En beskrivning av tillståndsprocessen MILJÖSKYDDSENHETEN Senast uppdaterad: 2009-01-20 Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter Miljöbalken Miljöbalken

Läs mer

Information om hantering och provtagning av massor

Information om hantering och provtagning av massor TVL-info 2014:15 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Information om hantering och provtagning av massor Informationsmaterialet vänder sig till inspektörer på myndigheter, privatpersoner och till

Läs mer

Hur arbeta med förorenade massor

Hur arbeta med förorenade massor Hur arbeta med förorenade massor Förorenade jordmassor, mudder, sediment Antal markärenden i Göteborg per år: ca 100 st Pågående saneringsärenden: 80 st Ärenden där massor uppkommer som klassas som FA:

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad 1 Uppdaterad 2012-03-29 Att söka tillstånd till vattenverksamhet Vattenverksamhet regleras i 11 kap miljöbalken (1998:808) och i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. För vattenverksamhet

Läs mer

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Ann-Marie Fällman Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2008-04-01 Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN Avfall från verksamheter Hörby 2009 Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi RAPPORT 2010-2 Sid 2 Inledning Under 2008-2009 har Miljösamverkan Skåne bedrivit

Läs mer

Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken

Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1. Inledande bestämmelser 2. Taxebilaga 1, fast avgift för prövning eller tillsyn. 3. Taxebilaga

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

PUBLIKATION 2007:99 Hantering av uppgrävda massor

PUBLIKATION 2007:99 Hantering av uppgrävda massor PUBLIKATION 2007:99 Hantering av uppgrävda massor Administrativa krav Titel: Hantering av uppgrävda massor - administrativa krav Publikation: 2007:99 Utgivningsdatum: Oktober 2007 Utgivare: Samhälle och

Läs mer

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område 1 (7) Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 89, indexuppräknad för 2015 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Tillståndsprocessen och dagsläget länet 2014-09-20 Anna-Lena Olsson, miljöhandläggare, Länsstyrelsen i Hallands län anna-lena.k.olsson@lansstyrelsen.se Tfn: 010-224 33 22

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-18, 25, att börja gälla från och med den 1 januari 2015. Indexuppräknad av miljönämnden

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Antagen av kommunfullmäktige Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Smedjebackens kommuns kostnader för

Läs mer

YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13. Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm

YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13. Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13 Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm Yttrande i mål M 6274-13 angående föreläggande att ansöka om

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 1 (5) Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Mora Orsa miljönämnds kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Välkommen till Miljösamverkan Sveriges tillsynsutbildning som utgår från hela miljöbalken! Inbjudan, anmälan och program för 15-16 okt 2015 Länsstyrelsen

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Sida 1 av 5 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Piteå kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Vattenkraft och lagstiftning

Vattenkraft och lagstiftning Vattenkraft och lagstiftning Foto: Johan Kling Andreas Hedrén, Länsstyrelsen i Kronobergs län Kan man sälja el på Europamarknaden med stöd av urminnes hävd? Fram till 1918 handlade vattenlagstiftning främst

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

PM Miljöfarlig verksamhet

PM Miljöfarlig verksamhet 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Miljöfarlig verksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet

Läs mer

Övertagande av ansvar för anmälan och tillsyn av vattenverksam het från Länsstyrelsen

Övertagande av ansvar för anmälan och tillsyn av vattenverksam het från Länsstyrelsen Tjänsteutlåtande 0 Österåke Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-04-21 Dnr KS 2015/0171 Övertagande av ansvar för anmälan och tillsyn av vattenverksam het från Länsstyrelsen Sammanfattning Anläggningsprojekt

Läs mer

Prövning enligt miljöbalken

Prövning enligt miljöbalken Prövning enligt miljöbalken Innehåll På gång Prövningspunkter Tillståndsprocessen Några tips Projekt på gång Biogas Öst pengar av Jordbruksverket Tillståndsprocess biogas Workshopar Vägledning Miljöprövning

Läs mer

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av Lessebo kommunfullmäktige 2013-10-28, 64 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Tillstånd för verksamheter som inte är tillståndspliktiga

Tillstånd för verksamheter som inte är tillståndspliktiga TVL-info 2016:2 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillstånd för verksamheter som inte är tillståndspliktiga Länsstyrelsen har noterat att det finns över 60 verksamheter i länet som har tillstånd

Läs mer

Fastighet och sökande/anmälare

Fastighet och sökande/anmälare ANMÄLNINGSBLANKETT Datum Sid 1 (5) Bygg- och miljöförvaltningen Box 66 742 21 Östhammar byggochmiljo@osthammar.se Fastighet och sökande/anmälare Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande)

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Taxa enligt miljöbalken

Taxa enligt miljöbalken Taxa enligt miljöbalken För prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-27 107 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Timtaxa... 2 Avgifter... 2 Avgifter

Läs mer

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Vellinge kommuns kostnader för prövning

Läs mer

Anmälan/Ansökan vid skogliga åtgärder Anmälan Skickas till Anmäla hur långt i förväg? Lag, förordning, föreskrift eller annat dokument

Anmälan/Ansökan vid skogliga åtgärder Anmälan Skickas till Anmäla hur långt i förväg? Lag, förordning, föreskrift eller annat dokument Datum 2010-09-03 1(6) Anmälan/Ansökan vid skogliga åtgärder Föryngringsavverkning om minst 0,5 hektar. I fjällnära skog och ädellövskog krävs tillstånd för annan avverkning än röjning eller gallring och

Läs mer

Process Guide Rensmuddring

Process Guide Rensmuddring COPENHAGEN MALMÖ PORT AB Process Guide Rensmuddring Myndighetsgodkännande i Sveriges Hamnar 2013-07-04 Innehåll 1. Generellt om beslutsordning... 1 2. Rensmuddring... 1 3. Utfyllnad av muddermassor på

Läs mer

Bilaga 2 Nedlagda Deponier i Laxå Kommun

Bilaga 2 Nedlagda Deponier i Laxå Kommun Laxå november 2012 Bilaga 2 Nedlagda Deponier i Laxå Kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nedladga deponier i Laxå kommun ------------------------------------------------------------2 Mosjötippen ----------------------------------------------------------------------------------------3

Läs mer

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI Tel Box 55684, Stockholm Besök: Storgatan 19

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI Tel Box 55684, Stockholm Besök: Storgatan 19 2016-02-01 Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se johan.fallenius@regeringskansliet.se. Svar på remiss M2015/02675/R Prövning av miljöfarlig verksamhet Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI,

Läs mer

PROJEKT. Avslutning av industrideponier och uppläggningar av avfall för anläggningsändamål. kommun 2011-09-07

PROJEKT. Avslutning av industrideponier och uppläggningar av avfall för anläggningsändamål. kommun 2011-09-07 PROJEKT Avslutning av industrideponier och uppläggningar av avfall för anläggningsändamål i Skövde kommun 2011-09-07 BESÖKSADRESS Hertig Johans Torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST

Läs mer

Kammarkollegiet ADVOKATFISKALSENHETEN

Kammarkollegiet ADVOKATFISKALSENHETEN ADVOKATFISKALSENHETEN Karolina Ardesjö Lundén 08-700 0855 1 (5) Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 Halmstad Remissyttrande avseende anmälan om åtgärder inom Natura 2000-områdena Lilla Middelgrund och

Läs mer

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203 FÖRFATTNINGSSAMLING (2.2.1) Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken (SFS 1998:808). Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-10, 123. Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV),

Läs mer

Taxa. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. och uppdragsverksamhet MBN

Taxa. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. och uppdragsverksamhet MBN MBN14-494 406 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och uppdragsverksamhet Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-10-21 Antagen av KF 2014-12-15

Läs mer

Utvärdering av Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Utvärdering av Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbeten UTVÄRDERING AV NV HANDBOK 2010:1 ÅTERVINNING AV AVFALL I 2015-12-10 Utvärdering av Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Under åren 2006-2010 utarbetade Naturvårdsverket

Läs mer

Juridiska aspekter vid åtgärder i vatten

Juridiska aspekter vid åtgärder i vatten Juridiska aspekter vid åtgärder i vatten 2014-01-16 Vattenverksamhet i 11 kap miljöbalken uppförande, ändring, lagning och utrivning av dammar eller andra anläggningar i vattenområden, fyllning och pålning

Läs mer

TAXA Inom miljöbalkens område

TAXA Inom miljöbalkens område TAXA Inom miljöbalkens område Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2013-12-12 114 Revidering av timavgift KF 2015-11-12 110 Föreskrifter Filipstads kommuns taxa

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden INFORMATION 1 (5) 2012-03-29 Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden Ofta krävs anmälan, tillstånd eller dispens för arbeten som påverkar

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE Sida 1 av 5 Anmälan om avhjälpandeåtgärder efterbehandling av förorenat område - upplysning enligt 11 i 10 kap Miljöbalken anmälan enligt 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Personuppgifter

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Hantering av schaktmassor Tillsynshandledning April 2010 Med en mindre revidering sept 2010 Hantering av schaktmassor Tillsynshandledning Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Värmland april

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Taxan gäller avgifter för miljö- och konsumentnämndens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808),

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB 1 (3) Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, inför ansökan om förlängd nätkoncession för 150 kv kraftledningar mellan Porjus

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret 2016-01-18 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen Enligt 27 kap 1 i miljöbalken (1998:808) och 16 a i strålskyddsförordningen

Läs mer

Maximal genomsnittlig veckobelastning

Maximal genomsnittlig veckobelastning Maximal genomsnittlig veckobelastning Robert Ljunggren, Linda Gårdstam, Naturvårdsverket 1 NÄR OCH HUR SKA MAX GVB ANVÄNDAS Tätortens max gvb avgör vilken rening som krävs enligt SNFS 1994:7 Tillståndet

Läs mer

Handläggning av ärenden om avloppsslam på övrig mark

Handläggning av ärenden om avloppsslam på övrig mark 2006-09-05 1 Till Handläggare av ärenden om spridning av avloppsslam. Från Dan Ullgren, Falköping Jan-Olof Sannö, Mariestad Jan Ålander, Skara Handläggning av ärenden om avloppsslam på övrig mark ----

Läs mer

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN i Sverige Miljöbalkens syfte Miljöbalken 1 syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att en hälsosam och god miljö säkras för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

ANMÄLAN OM EFTERBEHANDLING AV ETT FÖRORENAT OMRÅDE (enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM EFTERBEHANDLING AV ETT FÖRORENAT OMRÅDE (enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM EFTERBEHANDLING AV ETT FÖRORENAT OMRÅDE (enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Skövde kommun, Miljöförvaltningen Östra Skaraborg,

Läs mer

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETEN

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETEN ANMÄLAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETEN - Information och lathund för att förenkla prövning i samband med leverans av gödsel till eller mottagande av biogödsel från biogasanläggning Man brukar dela in lantbruksverksamheter

Läs mer

Bilaga 8E - Plan för återanvändning av restmaterial i Projekt Slussen

Bilaga 8E - Plan för återanvändning av restmaterial i Projekt Slussen Dokumentnamn Projekteringsskede Ansvarig part Konstruktör TeknisktPM Tillståndsansökan M2 - Miljö/MKB Per Molander Upprättad datum 2011-12-21 Bilaga 8E - Plan för återanvändning av restmaterial i Projekt

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar följande synpunkter på föreslagna förändringar i MPF med flera förordningar:

Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar följande synpunkter på föreslagna förändringar i MPF med flera förordningar: 1 (6) 101-36788-2015 Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Prövning av miljöfarliga verksamheter och krav på bland annat upprättande

Läs mer

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251)

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251) Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) För behandling av ärendet kommer uppgifterna registreras i

Läs mer

Prövning av vindkraft

Prövning av vindkraft Prövning av vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Skövde 2009-09-30 Göteborg 2009-10-01 1 Nya regler om prövning av vindkraft Slopad dubbelprövning (PBL/MB) i de flesta situationer Bygglovsregler

Läs mer

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun LIS- område Killinge, markerat i rött YTTRANDE 1 (3) Datum 2016-03-23 Diarienummer 407-1819-16 Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com

Läs mer

RIVNINGSPLAN (EB.3:3)

RIVNINGSPLAN (EB.3:3) RIVNINGSPLAN (EB.3:3) 1(6) Datum Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Diarienummer Anmälan inlämnad Lov sökt Lov beviljat Anmälan avser Rivning Ändring/ombyggnad Fastighet Sökande Fastighetsbeteckning

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Sida 1 av 5 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av komunfullmäktige 31 oktober 2016, 213 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Örnsköldsviks kommuns kostnader

Läs mer

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken En avgift enligt avgiftsförordningen* på 1350 kr måste betalas in för att anmälan skall kunna behandlas. Avgiften

Läs mer

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Hammarö kommun 2012-11-26, Kf 86 Taxan träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

PM angående hantering av våtmarker inom Västra Rosersberg i Sigtuna Kommun

PM angående hantering av våtmarker inom Västra Rosersberg i Sigtuna Kommun 2013-03-07, s 1 (8) PM angående hantering av våtmarker inom i Sigtuna Kommun 2013-03-07 Christer Södereng, Elisabeth Mörner 2013-03-07, s 2 (8) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 REKOMMENDATION OCH

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun 1(5) 2015-10-14 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Eksjö kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Läs mer

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17 BLANKETT FÖR GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV AVFALL SOM SKA DEPONERAS Datum. Avfallsproducent Namn Adress Organisationsnummer Postnummer Kontaktperson Postort Telefonnummer Beskrivning av avfall Karakteriseringen

Läs mer

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING F 10 1(1) Gäller från 2014-01-01 2013/928 420 Antagen: kommunfullmäktige 2007-12-17 144 och ändrad senast 2013-12-16 151 Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt

Läs mer

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon 1(5) ANMÄLAN Miljöfarlig verksamhet Bygg- och miljönämnden Anmälan enligt 1 kap., 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister Handläggning av anmälan

Läs mer

Grävarbeten i förorenad jord upplysning, anmälan och slutredovisning

Grävarbeten i förorenad jord upplysning, anmälan och slutredovisning upplysning, anmälan och slutredovisning När du gräver och upptäcker en markförorening ska arbetet omedelbart stoppas och samhällsförvaltningen kontaktas. Den här blanketten använder du för att lämna en

Läs mer

Byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag Anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a punkt 6 miljöbalken.

Byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag Anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a punkt 6 miljöbalken. Byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag Anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a punkt 6 miljöbalken. Vattenverksamhet Vattenverksamhet regleras i 11 kapitlet

Läs mer

Brott enligt miljöbalken

Brott enligt miljöbalken Anmälan Finns skyldighet att anmäla misstänkt brott Straffbart att inte anmäla tjänstefel (brottsbalken) finns domar Inte göra någon bedömning av om det är ringa Anmäl alltid vid misstanke!! Vad ska anmälas?

Läs mer

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon Miljökontoret Box 206, 597 25 Åtvidaberg 0120-830 00, miljo@atvidaberg.se Anmälan enligt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning ANMÄLAN Datum

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

Ansökan, tillstånd och dispenser vid bekämpning av översvämningsmygg

Ansökan, tillstånd och dispenser vid bekämpning av översvämningsmygg ANSÖKAN, TILLSTÅND OCH DISPENSER VID BEKÄMPNING AV LARVER AV ÖVERSVÄMNINGSMYGG Ansökan, tillstånd och dispenser vid bekämpning av översvämningsmygg Syftet med denna information är att ge svar på de oftast

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslutad i KF datum: 2010-11-15 Reviderad datum: Gällande fr.o.m 2011-01-01 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Enligt 27 kap 1 miljöbalken (SFS 1998:808) och 1 kap 1 förordningen (SFS

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer