Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Socialnämnden (33) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Torsdagen den 14 juni 2012, kl. 08:30 17:00 Agnetha Eriksson, ordförande Tommy Caesar Sven-Gösta Pettersson, 77-89, Elisabet Thurfjell Mathias Thelin Nina Dahlberg Birger Viklund Örjan Wallon, ersätter Åsa Marklund Sabah Larsson Linda Sandström Ulla Persson, ersätter Daniel Bergman Britta Lysholm, ersätter Majvor Sjölund Mayvor Ekberg Övriga deltagande Leif Wikman, tf. förvaltningschef, Birgitta Samuelsson, controller, 77 Anna Nilsson, sekreterare Mikael Lekfalk, Utses att justera Justeringens plats och tid Nina Dahlberg Socialtjänsten Tisdagen den 19 juni 2012 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Anna Nilsson Agnetha Eriksson Organ Nina Dahlberg Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden Anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Anslags nedtagande Socialtjänsten Underskrift Anna Nilsson

2 Socialnämnden Sn 77 Ekonomisk uppföljning till och med maj 2012 och årsprognos Anta den ekonomiska redovisningen till och med maj samt årsprognos Analys månadsbokslut maj 2012 Socialförvaltningen uppvisar ett samtalat underskott för perioden januari till maj på tkr. Förvaltningsledning, politik och administrativa avdelningen Genererar ett överskott på +690 tkr till och med maj månad. Orsaken till överskottet är att medel avsett för övergripande ändamål inte förbrukas jämt under året. En ytterligare orsak är att avdelningen, för att möta de ökade kostnaderna som väntar i takt med att införandet av nytt IT verksamhetssystem fortskrider, för närvarande är mycket ekonomiskt återhållsam. Detta i linje med beslut i socialnämnden. Stöd och omsorg (exkl. personlig assistans och försörjningsstöd) Genererar ett underskott för perioden med tkr. Området vuxna med funktionsnedsättning Området genererar ett överskott till och med maj på +230 tkr varav hemtjänsten står för +260 tkr. Antalet producerade hemtjänsttimmar inom området har minskat med 33 per vecka jämfört med april. En stor minuspost inom området är färdtjänsten(-560 tkr) där underskottet är större 2012 jämfört med 2011 trots att resandet har minskat inom gruppen vuxna med funktionshinder. Det beror på att priserna räknas upp i avtalet varje år men inga ytterligare medel har tillskjutits. Området barn och familj Området uppvisar ett underskott på tkr. Institutionsvård för barn och unga står för tkr och förstärkta familjehem för -945 tkr av underskottet fram till maj. Ytterligare områden med stora underskott är Gråzonsärenden -380 tkr, familjehemsersättningar -340 tkr samt familjerätt -200 tkr. Man arbetar enligt verksamhetsområdets handlingsplan för att möjliggöra en så tidig utslussning som möjligt samt att omplacera från HVB hem till familjehem eller förstärkta familjehem. Trots detta så ökar underskottet beroende på att nya mycket svåra ärenden tillkommit samt att de planerade utslussningarna försenats. Forts.

3 Socialnämnden Sn 77 Ekonomisk uppföljning till och med maj 2012 och årsprognos, forts. Området psykosocialt stöd Området uppvisar ett underskott för perioden på tkr. Hemtjänsten inom området står för -830 tkr och institutionsvård för vuxna står för -840 tkr av underskottet. Alla hemtjänstbeslut inom området har granskats av handläggare inom ÄO, något som endast gett marginell effekt på antalet beslutade timmar men som visat på behov av kontinuerlig dialog avseende skälig levnadsnivå. Antalet ansökningar om institutionsvård har stadigt ökat sedan årsskiftet. Trots det är antalet personer placerade inom institutionsvård färre idag jämfört med samma period både 2010 och Underskottet inom området är på grund av det betydligt mindre 2012 jämfört med tidigare år. Området boenden och daglig verksamhet Området uppvisar ett underskott för perioden på -645 tkr till stor del beroende på kostnader i samband med uppstart av sjuksköterskeverksamheten. Området har fortfarande en ökad bemanning nattetid på grund av oroliga brukare vilket också gör att området gruppboenden uppvisar underskott. Äldreomsorgen Äldreomsorgen uppvisar ett positivt resultat t o m maj på tkr. Avdelningsgemensamt Merparten av det positiva resultatet kommer från avdelningsgemensamt som har ett resultat på tkr. Inom det området finns medel för fortbildning och den anslagsöverföring äldreomsorgen fick från Förbrukningen har, på samma sätt som tidigare år, varit lägre än budgeterat fram till och med maj. Vård och omsorgsboenden Försämrar resultatet under maj månad med -800 tkr och underskottet till och med maj månad är -950 tkr. De flesta boendena redovisar ett underskott och det är inom personalkostnaderna som underskottet ligger. Området har också haft mycket fortbildning under perioden och de kostnaderna ska avräknas mot överskottet inom fortbildningsområdet under avdelningsgemensamt. Detta görs i juli månad. Forts.

4 Socialnämnden Sn 77 Ekonomisk uppföljning till och med maj 2012 och årsprognos, forts. Ordinärt boende Området uppvisar ett positivt resultat till och med mars på +926 tkr vilket är +670 tkr bättre resultat jämfört med april. Från och med april månad är hemtjänsten uppdelad i en beställar- och en utförarorganisation där utförarorganisationen redovisas under ordinärt boende. Det kan finnas flera orsaker till det stora överskottet inom hemtjänsten men det har ännu gått för kort tid efter organisationsförändringen för att kunna analysera orsaken till det stora överskottet inom området. En fördjupad analys kommer att göras i samband med tertialrapporten. Utredning/Bedömning/Avlastning Här bokförs beställarorganisationen när det gäller hemtjänst. Området försämrar resultatet med -170 tkr från i april beroende på att beställarorganisationen beställt hemtjänst utöver periodens budget. Personlig assistans och Försörjningsstöd Personlig assistans redovisar till och med mars månad ett underskott om -850 tkr. Trots att ett LSS beslut (Piteå kommuns beslut) omprövats och upphört har volymen ökat utifrån beslut taget av Försäkringskassan. Även sjuklönekostnader för personal som arbetar hos privata anordnare genererar underskott till och med maj. Försörjningsstödet redovisar ett underskott om -155 tkr för perioden vilket är på samma nivå som för april månad. Statistik från det under maj månad uppstartade verksamhetssystemet VIVA har inte kunnat tas framför maj månad. Till och med april är antalet hushåll som fått stöd 41 st färre jämfört med 2011 samtidigt som andelen med sjukdom som orsak till stöd har ökat till nästan 30 % vilket är oroväckande. Riksnormen för försörjningsstöd har ökat med 6 % under Sammanfattande årsprognos Socialförvaltningen prognostiserar med ett samlat underskott på tkr exkl. personlig assistans, försörjningsstöd och årets förändring av semesterlöneskulden. Inklusive dessa poster är prognosen ett underskott på tkr. Forts.

5 Socialnämnden Sn 77 Ekonomisk uppföljning till och med maj 2012 och årsprognos Socialnämnden tog i april månad beslut om ett antal åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet. Dessa åtgärder har redovisats för socialnämndens arbetsutskott och senare även i socialnämnden. Inom administrativa avdelningen kan de beslutade åtgärderna resultera i besparingar på kort sikt, däremot konstateras att det inom SO finns ett stort behov av en total översyn av uppdraget kopplat till budgeterade medel för att på allvar kunna komma tillrätta med de budgetunderskott som området haft under ett stort antal år. Administrativa avdelningen Området förväntas vända sitt, till och med maj månad, positiva resultat till ett underskott på tkr på årsbasis. Införandet av det nya IT verksamhetssystemet förväntas generera ett underskott på tkr. Förhoppningen är att de övriga förvaltningsövergripande verksamheterna delvis ska kunna kompensera för ovanstående genom en mycket återhållsam ekonomi resten av året och generera ett överskott på ca tkr. Stöd och omsorg (exkl. personlig assistans och försörjningsstöd) Området prognostiserar ett samlat underskott för 2012 på tkr. Inklusive personlig assistans, försörjningsstöd och semesterlöneskuld prognostiseras underskottet till ca tkr. Området vuxna med funktionsnedsättning Periodens stora överskott kommer inte bestå utan beräknas till ett knappt underskott på -50 tkr för hela året. Detta beroende på volymökning inom hemtjänsten, bostadsanpassning och en förväntad volymökning av riksfärdtjänsten under sommaren. Området barn och familj Området prognostiserar med ett underskott på helår på tkr vilket är en sämre prognos jämfört med april. Det beror på att planerade avslut fördröjts samt att nya ärenden tillkommit. Arbetet med revidering och konkretisering av strategin påbörjas hösten 2012 för att utveckla den ytterligare. Området psykosocialt stöd Prognostiserar ett underskott för helåret på tkr. Det prognostiserade underskottet består som tidigare främst av tkr för institutionsvård för vuxna missbrukare och tkr för hemtjänsten inom området. Forts.

6 Socialnämnden Sn 77 Ekonomisk uppföljning till och med maj 2012 och årsprognos Området boenden och daglig verksamhet Prognosen för helåret 2012 visar ett underskott om 770 tkr som till största delen härrör till anställning av två sjuksköterskor för att svara upp mot det sjukvårdsansvar som verksamheten har. Äldreomsorgen Avdelningsgemensamt De fortbildningsmedel som finns inom verksamheten kommer att förbrukas samtidigt som personalpoolen förväntas gå med ett överskott på +400 tkr. Vård och omsorgsboenden Årsprognos för vård och omsorgsboenden inom äldreomsorgen är ett marginellt underskott på -400 tkr vilket motsvarar 0,1 % av verksamhetsområdets budget. Prognosen är att omvårdnadsintäkterna landar på +600 tkr och övriga intäkter på 0. Personlig assistans och Försörjningsstöd Personlig assistans förväntas generera ett samlat underskott på ca tkr vilket är -350 tkr sämre jämfört med prognosen i april. Orsaken till den sämre prognosen är volymökning utifrån beslut tagna av Försäkringskassan. Prognosen för utbetalningar av försörjningsstöd visar ett underskott på -460 tkr vilket i princip är en linjär framskrivning av resultatet fram till maj. Förändring semesterlöneskuld Baserar sig på ett underlag framtaget av ekonomikontoret som gör bedömningen att den förväntade förändringen av semesterlöneskulden samt skuld för ej kompenserad övertid på helår kommer att generera ett underskott för socialförvaltningen med ca tkr.

7 Socialnämnden Sn 78 Omfördelning från drift till investering 2012 Omfördela tkr från driftsmedel till investeringsmedel enligt följande: tkr till administrativa avdelningen, tkr till Stöd och omsorg samt tkr till äldreomsorgen Eventuella återstående medel återförs till driftsramen i samband med årsbokslutet. Socialnämnden ges utifrån kommunfullmäktiges beslut 269 i Verksamhetsplan , möjlighet att omfördela driftsmedel på tkr till investeringsmedel att användas till investeringar löpande under året. Denna möjlighet har verksamheten haft en lång rad år och också utnyttjat. Hänsyn till överföring av driftsmedel till investeringsmedel har tagits hänsyn till i samband med mars månads bokslut. Socialtjänstens verksamheter har löpande behov av framför allt reinvesteringar, varför ledningsgruppens förslag är att även 2012 utnyttja den möjligheten och fördela anslaget enligt ovan.

8 Socialnämnden Sn 79 Budgetuppföljning och årsprognos till och med mars 2012, uppdrag till förvaltningen - Godkänna Stöd och omsorgs svar på uppdragets punkter 1, 3 och 4 och konstaterar att utifrån detta är besparingar på kort sikt inte möjliga. - Uppmana socialtjänstens samtliga verksamheter till allmän återhållsamhet. Utifrån budgetuppföljning och årsprognos till och med mars 2012 beslutade Socialnämnden , Sn 44, att ge uppdrag till förvaltningen att genomföra åtgärder i syfte att nå en budget i balans för Stöd och omsorg har under flertalet år inte klarat att driva verksamheten inom de givna ekonomiska ramarna. Kommunfullmäktige har beslutat om en totalgenomlysning av socialnämndens verksamhetsområde. Uppdrag 1. Analysera alla ärenden/placeringar inom Stöd till barn och familjer med tyngdpunkt på förstärkta familjehem och de med inkomstbortfall. 2. Ompröva alla hemtjänstärenden inom Psykosocialt stöd. 3. Föreslå och därefter genomföra åtgärder inom boenden och daglig verksamhet för att nå budget i balans 4. Redovisa åtgärder på kort och lång sikt i handlingsplanen för missbruksvården. Stöd och omsorg har genomfört uppdraget på sätt som godkänts av socialnämndens arbetsutskott Stöd och omsorg kommer att redovisa månatliga uppföljningar av budget och ärendeflöden. Bifogat dokument redovisar följande uppdrag: A. Placeringar inom stöd till barn och familjer B. Åtgärder inom verksamhetsområdet Boende och daglig verksamhet C. Åtgärder på kort sikt inom missbruksvården sunderlag Budgetuppföljning och årsprognos till och med mars 2012, Uppdrag besvarat av Stöd och omsorg

9 Socialnämnden Sn 80 Tertial 1, 2012, Redovisning av nyckeltal Stöd och omsorg Godkänna lämnad information. I verksamhetsplan för 2012 har Stöd och omsorg mål och nyckeltal för tertial som ska redovisas till socialnämnden: Mål Ekonomi Nyckeltal Att redovisa Våra verksamheter ska genomsyras av ett medvetet kostnadstänkande Personlig assistans utvecklingen av journattsärenden 10 Mål Livsmiljö Vi ska aktivt möjliggöra tidigt stöd och lättillgänglig service Vi ska säkerställa barns delaktighet i utredningar Vi ska se till helheten i kvinnors och mäns livssituation - ta till vara deras positiva resurser och aktivt arbeta för att de ska ha inflytande över det stöd vi ger Mål Barn och unga vår framtid Barnperspektivet ska beaktas i allt stöd och i alla utredningar och beslut som berör barn och unga SO personal ska initiera och medverka i samverkan, såväl internt som externt på individ och organisationsnivå Personlig assistans antal underställda per arbetsledare Barn o familj antal erbjudna serviceinsatser Barn o familj andel utredningar där barns egna synpunkter kommer fram Stöd till försörjning andel försörjningsstödstagare som ingår i öppen mottagning (hushåll) Barn o familj andel utredningar där barns och ungdomars egna synpunkter kommer fram Barn o familj antal orosmöten med polisen % 48 % (710) 50 % 3 Forts.

10 Socialnämnden Sn 80 Tertial 1, 2012, Redovisning av nyckeltal Stöd och omsorg, forts. Mål Ekonomi Nyckeltal Att redovisa Mål Utbildning, arbete, näringsliv är grunden för all välfärd Vi ska samverka kring den enskilde med sikte mot en egen försörjning och et självständigt liv Vi ska verka för hemmaplanslösningar Stöd till försörjning andel försörjningsstödstagare av totala antalet som ingår i samverkan med NAV (hushåll) Barn o familj andel placerade barn och unga utanför hemmet av totala antalet som har insatser 24 % (130) 22 %

11 Socialnämnden Sn 81 Handlingsplan för evidensbaserad praktik - Anta handlingsplanen för evidensbaserad praktik. - Återkoppling av mål och resultat till politiken vid en temanämnd Ett nationellt arbete med att införa Evidensbaserad praktik i socialtjänsten pågår. En evidensbaserad socialtjänst innebär ett förhållningssätt som tar hänsyn till tre kunskapskällor; bästa tillgängliga vetenskap, professionens erfarenhetsbaserade kunskap och brukarens kunskap, erfarenheter och önskemål. Förhållningssättet bör genomsyra såväl beslut om insats som genomförande, uppföljning och utvärdering. Nulägesanalys I Piteå kommuner finns kontaktpersoner EBP, en för äldreomsorgen, Eva Börjesson Öman samt en för Stöd och omsorg, Agneta Johansson. Båda är verksamhetsutvecklare inom sina avdelningar. Vi har i vår socialförvaltning förankrat utvecklingsarbetet på följande sätt: - Dialogmöte/ informationsträff med medicinskt ansvarig sjuksköterska samt kvalitetscontroller för socialtjänsten. - Information till avdelningschefer i socialtjänsten. Utmaningen blir att väva in evidensbaserad praktik i det utvecklingsarbete som redan sker i dag i vår verksamhet. För att stödja den evidensbaserade arbetsmodellen ser vi ett utbildningsbehov. Kunskapen behöver utvecklas för att EBP ska kunna tillämpas i praktiken. Till exempel genom utbildningsinsatser för verksamhetsuppföljning och för att söka och använda forskning. Vi ser också att det behövs ett stöd till att hitta nya former för brukarmedverkan och brukarinflytande i hela socialtjänsten. Kunskapen behöver även utvecklas vad gäller analys av utförda utredningar och val av effektiva insatser efter utförda utredningar utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt som inkluderar forsking, erfarenhet från verksamheten och från brukarna. Vi ser på sikt den nya kvalitetsportalen som ett instrument för att ge bättre tillgång till forskning och annan kunskap, till exempel verksamhetens kvalitetsdokument. Evidensbaserat arbetssätt fordrar även ett strukturellt stöd för dokumentering och kvalitetssäkring. Forts.

12 Socialnämnden Sn 81 Handlingsplan för evidensbaserad praktik, forts. Målsättning och aktivitet Målsättningen är att utveckla evidensbaserad praktik till ett förhållningssätt i socialtjänsten. Detta sker genom utbildningssatsningar med start hösten Vi deltar på utbildningar i EBP som riktar sig till handläggare och chefer i socialtjänsten. Verksamheten beslutar om utbildningstakt och omfattning. sunderlag Utvecklingsplan 2012

13 Socialnämnden Sn 82 Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer för 2012 (medsökare med Luleå och Bodens kommun) Som medsökare tillsammans med Luleå och Bodens kommuner ansöka om utvecklingsmedel hos Socialstyrelsen för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. Omedelbar justering. Genom Socialstyrelsen kan kommuner ansöka om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. Luleå, Boden och Piteå kommun har under 2011 tillsammans haft utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld. Kommunerna har genom en gemensam ansökan om utvecklingspengar genomfört ett projekt för en öppen mottagning för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld samt ett kommunalt skyddat boende. Två personer, en projektsamordnare och en behandlare är anställd i projektet och man avser nu att söka fortsatta utvecklingsmedel för år 2012 (och 2013). Ansökan gäller fortsättning på projektet med utökning av en boendestödjare som ska stödja kvinnorna i det skyddade boende samt för en ökning av behandlingspersonal som skall ta emot män som utövar våld i samtal i modellen ATV; alternativ till våld. sunderlag Ansökan om utvecklingsmedel Ansökan utvecklingsmedel ViNR ViNR kalkyl projektmedel hösten 2012

14 Socialnämnden Sn 83 Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer för 2012 Ansöka om utvecklingsmedel hos Socialstyrelsen för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer Omedelbar justering. Genom Socialstyrelsen kan kommuner ansöka om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. Anledningen till att socialnämnden skall söka utvecklingsmedel är att socialtjänsten enligt socialtjänstlagen, SoL, har ansvar för denna fråga. Enligt 5 kap. 11 andra stycket SoL, ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Enligt 5 kap. 11 tredje stycket SoL, ska socialnämnden särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Arbetet mot våld i nära relationer behöver ständigt utvecklas och implementera metoder för att säkerställa arbetet. Ansökan om utvecklingsmedel gäller följande: - Utbildning för personal som möter och arbetar med kvinnor, män och barn som utsätts för våld/bevittnar våld i Socialstyrelsens bedömningsinstrument FREDA - Utbildningsresa för Piteå barnsamrådsgrupp. Piteå barnsamrådsgrupp är en samverkansgrupp med representation från åklagare, polis, socialtjänst (4 kommuner) samt BUP som arbetar för att utveckla rutiner och samordning gällande barn som misstänks vara utsatta för våld. I detta utvecklingsarbete söker gruppen utvecklingsmedel för resa till BUP Elefanten, samt barnahus i Linköping. Ett erfarenhetsutbyte i syfte att ta del av rutiner och metoder som används i Linköpings verksamheter med tanke på att ytterligare utveckla samordningen av insatser i ärenden som rör barn som misstänks varit utsatta för våld inom Piteå Älvdal. Detta kommer att bidra till fördjupade kunskaper om vikten av att samverka och arbeta tillsammans i svåra ärenden som rör barn som utsatta för våld och övergrepp så att gruppen kan fortsätta utveckla de rutiner och metoder som krävs för arbetet. Forts.

15 Socialnämnden Sn 83 Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer för 2012, forts. - Kostnader för Risk- och säkerhetsutbildning SARA, SV som samtliga socialsekreterare som arbetar med förhandsbedömning, utreder barn som far illa och/ eller som möter våldsutsatta vuxna för att få kunskap att utföra risk- och säkerhetsbedömningar samt utföra dessa i alla ärenden där våld förekommit och ta detta i beräkning för att förebygga dödligt våld. - Kostnader för utbildning och implementering av Signs of safety modellen som kompletterar BBIC, för att socialsekreterare ska få metoder som bidrar till att tydliggöra barns upplevelse av våld i familjen. Där fråga om barnets trygghet i familjen utreds och följs upp och barns delaktighet i utredningar kommer att stärkas. - Kostnader för att utbilda 4 familjebehandlare i Caring dads, en behandlingsmetod i att ge insatser för pappor som utövar våld mot sin partner och/eller barn som ett komplement till ordinarie insatser. - Kostnader för att utforma Informationsmaterial och tryckkostnader till barn som bevittnat våld och/eller varit utsatt för våld. sunderlag Ansökan om utvecklingsmedel

16 Socialnämnden Sn 84 Riktlinjer för färdtjänsten i Piteå Kommun Godkänna förslag till riktlinjer för färdtjänst som ska gälla från och med 1 januari Utifrån socialnämndsbeslut (Sn 189) , har en arbetsgrupp bestående av representanter för Äldreomsorgen och Stöd och Omsorg arbetat fram förslag till nya riktlinjer. sunderlag Riktlinjer för färdtjänsten i Piteå kommun.

17 Socialnämnden Sn 85 Remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga som tas emot i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende Godkänna upprättade synpunkter för vidarebefordran till Socialstyrelsen. Omedelbar justering. Socialstyrelsen har gett Socialnämnden i Piteå kommun möjlighet att yttra sig över förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga som tas emot i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende. De föreslagna föreskrifterna och allmänna råden ingår i det uppdrag att ta fram ett program för trygg och säker vård i familjehem och hem för vård eller boende som regeringen lämnat till Socialstyrelsen. Inom ramen för uppdraget kommer Socialstyrelsen även att ta fram en handbok som stöd för rättstillämpningen, ett utbildningsmaterial för familjehem och en vägledning om placerade barns och ungas utbildning och hälsa. Den sistnämnda vägledningen tas fram i samverkan med Skolverket. Synpunkter på förslaget ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 8 juni sunderlag Förslag till föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga som tas emot i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende

18 Socialnämnden Sn 86 Föräldrastödsstrategi för Piteå kommun - motionssvar Föreslå kommunstyrelsen att arbetet med att ta fram en föräldrastödsstrategi ska ingå som en del i uppdraget ungas livssituation Socialnämndens arbetsutskott har uppdragit till förvaltningen att utarbeta ett svar på inkommen motion om föräldrastödsstrategi för Piteå kommun. Socialnämnden har beslutat om en strategi för att utveckla stödet till barn och unga. En del av strategin rör stöd till föräldrar för att undvika omfattande insatser som placeringar utanför hemmet. En annan del handlar om att utveckla stödet till föräldrar med funktionsnedsatta barn. För 2012 har avdelningen Stöd och omsorg till uppdrag att revidera och konkretisera strategin. I detta är en del att se över och utveckla arbetet med stöd till föräldrar. Strategi för att utveckla föräldrastöd inom Stöd och omsorg finns alltså i Strategin för barn och unga Sedan tidigare har socialförvaltningen från kommunfullmäktige haft ett uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen utarbeta ett gemensamt förslag till målbild och en handlingsplan för barn och ungas livssituation. I det arbetet framkom att respektive förvaltning redan idag har många aktiviter och verksamheter som bidrar till och strävar mot bl.a. att ge stöd till föräldrar. Dock saknas i stora delar kännedom om och samordning av varandras aktiviteter och verksamheter, utifrån att vi idag är organiserade i stuprör. För att nå så många som möjligt och dessutom med tidiga insatser så föreslogs att ett sådant arbete organiseras på kommunövergripande nivå. Att utveckla en föräldrastödsstrategi för hela kommunen bedöms som en positiv åtgärd för att förbättra hälsan hos barn och unga samt för att på sikt kunna minska inflödet av medborgare som har behov av socialtjänstens insatser. Eftersom att en föräldrastödsstrategi bör nå alla föräldrar med barn mellan 0 och 18 år och kunna erbjuda tidigt stöd där det finns behov bör även ett sådant uppdrag samordnas och genomföras på en övergripande nivå för hela kommunen och omfatta fler förvaltningar än socialförvaltningen. Att utveckla en föräldrastödsstrategi skulle därför kunna ingå som ett deluppdrag i uppdraget ungas livssituation.

19 Socialnämnden Sn 87 Yttrande till Socialstyrelsen angående klagomål gällande Norrgården Godkänna upprättat yttrande till Socialstyrelsen Omedelbar justering. Till Socialstyrelsen har den 25 april, 8 maj och den 13 maj inkommit klagomål från en enskild avseende bland annat nattens arbete på Norrgårdens särskilda boende i Piteå kommun. Klagomålet rör även socialnämndens avvikelsehantering och utredningar enligt Lex Sarah samt två anmälningar om missförhållanden. Ärendet har tidigare behandlats på socialnämndens arbetsutskott den 16 maj 2012 då förvaltningen fick i uppdrag att upprätta ett svar till Socialstyrelsen. sunderlag Yttrande till Socialstyrelsen

20 Socialnämnden Sn 88 Föreningsbidrag 2012 till pensionärsorganisationer Godkänna upprättat förslag till fördelning av föreningsbidraget 2012 till pensionärsorganisationer verksamma i Piteå kommun Omedelbar justering. Äldreomsorgens anslag för föreningsbidrag för 2012 är kronor. Socialnämnden beslutade att föreningsbidraget till pensionärsorganisationer ska utgå med ett grundbidrag, ett administrativt stöd per medlem och ett aktivt stöd per medlem. Det aktiva stödet till pensionärsorganisationer ska maximalt utgå med 19,60 kr per medlem och vid behov reduceras till budgetutrymmet. För att klara budget för 2012 måste det aktiva stödet i föreningsbidraget minskas från 19,60 kr per medlem till 18,22 kr per medlem. Det innebär en minskning av föreningsbidragets aktiva stöd med 1,38 kr per medlem. sunderlag Bilaga 1, Fördelning av föreningsbidrag 2012 Bilaga 2, Fördelning PRO 2012

21 Socialnämnden Sn 89 Föreningsbidrag Kommunala Handikapprådet Fördelning av bidrag till föreningarna enligt förslag i bilagt dokument. Som en särskild post i föreningsbidraget erhåller HSO ett administrativt bidrag på totalt kr. Omedelbar justering. 19 föreningar har inkommit med ansökan om bidrag. Av dessa ingår 17 föreningar i HSO. Föreningsbidraget består av ett grundbidrag med kr/ förening samt ett rörligt bidrag baserat på antalet medlemmar i respektive förning. För år 2012 blir det rörliga bidraget 62,12 kr. Föreningsbidraget utbetalas till HSO som i sin tur fördelar anvisade medel till respektive medlemsförening. Totalt utgår till KHR- föreningar kr och kr till HSO, totalt kr. Riktlinjer antagna av socialnämnden finns för att föreningsbidraget ska utbetalas. Förändringar från Psoriasisföreningen är nedlagd (tillhört HSO) - Bröstcancerföreningen har inkommit med ansökan (tillhör HSO) - Föreningen Pite Älvdals God Man och Förvaltareförening har inkommit med ansökan Antalet medlemmar i föreningarna som sökt och föreslås beviljas bidrag har minskat från totalt 3001 år 2011 till 2986 år sunderlag Ansökan från respektive förening, samt förslag till fördelning

22 Socialnämnden Sn 90 Föreningsbidrag Kommunala Förebygganderådet Fördelning av bidrag till föreningarna enligt förslag i bilagt dokument Avslå ansökan från MHF Piteå Lokalavdelning då målgruppen för föreningen inte överensstämmer med av socialnämnden antagna riktlinjer för att erhålla bidrag. Omedelbar justering. Sven-Gösta Pettersson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 7 föreningar har inkommit med ansökan om bidrag. Bidraget består av ett grundbidrag med 5000 kr samt ett medlemsbaserat bidrag som enligt riktlinjerna är preliminärt 50 kr/ medlem. Dessutom finns möjlighet att söka ett verksamhetsbidrag. Totalt föreningsbidrag för Förebygganderådets medlemmar är kr. Följande förändringar från år Nattvandrarna har upphört - Vänskapsföreningen har inte inkommit med någon ansökan - MHF Piteå Lokalavdelning har inkommit med ansökan sunderlag Ansökan från respektive förening, samt förslag till fördelning.

23 Socialnämnden Sn 91 Godkännande av Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten Godkänna Länsstrategin för missbruks- och beroendevård i Norrbotten. Norrbottens läns landsting och länets kommuner har ett gemensamt ansvar för missbruks och beroendevården i Norrbotten. För att förebygga missbruk och tillgodose den enskildes behov krävs en långtgående samverkan mellan kommunerna och landstinget. Länsstrategin ska ses som ett verktyg för denna samverkan, för att driva utvecklingen i missbruks- och beroendevården framåt. Länsstyrgruppen har det övergripande ansvaret, dels för tillkomsten av länsstrategin för missbruks- och beroendevården i Norrbotten, dels för uppföljning, utvärdring och revidering vartannat år samt att ta initiativ till förbättringar och utveckling. Länsstrategin gäller tills vidare och utgångspunkten är att arbetet ska vara långsiktigt. Länsstrategin uttrycker en målinriktning, där flera områden måste utvecklas, förstärkas och förtydligas innan kommunerna och landstinget gemensamt lever upp till strategins intentioner. Utifrån respektive kommuns befolkningsstruktur, organisation, behov och förutsättningar ska varje kommun tillsammans med landstinget analysera vilka insatser som fordras för att leva upp till strategins intentioner. Det handlar t.ex. om att tydliggöra vilka vård och behandlingsinsatser som ska tillgodoses på basnivå respektive specialistnivå, samt behov av regional stödstruktur för kunskaps och kompetensutveckling inom missbruks och beroendevården i länet utifrån individens behov. Länsstrategin ska, utifrån de Nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevård, Missbruksutredningens diskussionspromemoria och tidigare utredningar och erfarenheter definiera innehåll och tydliggöra ansvarfördelningen mellan huvudmännen inom nedanstående områden. Uppräckt och tidig intervention Tillnyktringsverksamhet Abstinensvård Behandling och stöd Utredning, bedömning, planering, uppföljning Forts.

24 Socialnämnden Sn 91 Godkännande av Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten, forts. Rätt insats på rätt nivå. När basnivåns kompetens inte är tillräckligt ska specialistnivån ta över och komplettera med konsultation och ansvar för bedömning och utredning, som kräver särskilda kunskaper, diagnostik och behandling. Den specialiserade vården utgörs från kommunernas sida avsocialtjänstens missbruks och beroendevård. För hälsooch sjukvårdens del behandlas missbruks och/eller beroendeproblematik både inom den psykiatriska och inom den somatiska specialistvården. Bestämmelserna i Socialtjänstlagen och Hälso och sjukvårdslagen om Individuell plan är centralt och ett viktigt verktyg i samarbetet mellan kommun och landsting. Evidensbaserad praktik ska tillämpas som innebär ett förhållningssätt med ständigt och systematiskt lärande, där brukaren (i den mån han/hon kan eller vill vara delaktig) och de professionella, utifrån bästa tillgängliga kunskap tillsammans fattar beslut om lämpliga insatser. Samtliga yrkesgrupper involveras i denna läroprocess, där man tillämpar vetenskap, ny kunskap systematiseras, brukarens erfarenheter tillvaratas och insatser följs upp metodiskt. sunderlag Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten

25 Socialnämnden Sn 92 Återrapportering till kommunfullmäktige angående kompetenscentrum kopplat till abstinensbehandlingsplatser Godkänna återrapporteringen. Kommunfullmäktige fattade den 27 juni 2011 beslut om att bifalla socialnämndens yttrande på motion angående missbruksvården i Piteå kommun. KF , 145 dnr 10KS453. I samband med detta gav kommunfullmäktige, den dåvarande arbetsgruppen, uppdraget att återkomma med en återrapportering när det gäller delen om kompetenscentrum kopplat till abstinensplatser. Återrapportering Utifrån det förslag som arbetsgruppen presenterade och redogjorde för på länsstyrgruppen upprättades en gemensam länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten, bilaga 1. Detta dokument får ses som ett första steg i arbetet med att åstadkomma ett väl fungerande samarbete mellan länets fjorton kommuner och landstinget. När det gäller ansvaret för abstinensvård så faller det på landstinget, vilket också framgår av länsstrategin. Abstinensvården ska i första hand ske inom hälso- och sjukvårdens öppenvård medan komplicerad abstinensvård fordrar heldygnsvård. Eftersom landstinget har ansvaret för detta beslutar de givetvis om möjligheterna till heldygnsvården ska förläggas på flera platser i länet eller endast utföras på ett ställe. I Piteå fungerar abstinensvården bra. Landstinget tar sitt ansvar när det gäller abstinensbehandlingen. När komplicerad abstinensvård är nödvändig vänder sig landstinget i Piteå till missbruks- och beroendeenheten i Luleå, (MOB). Länet har, som också beskrivs i länsstrategin, fortfarande inget kompetenscentrum. Detta är en fråga som behöver utredas vidare. Under hösten 2012 kommer en gemensam politisk beredning att bildas mellan länets kommuner och landstinget. Denna politiska beredning kommer, bland annat, att fungera som uppdragsgivare till länsstyrgruppen. Det är både önskvärt och troligt att frågan om en revidering och utveckling av länsstrategin för missbruks- och beroendevården i Norrbotten kommer högt upp på agendan. sunderlag Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten, bilaga 1

26 Socialnämnden Sn 93 Rutin för individuella skyddsåtgärder - information I samband med ett Lex Sarah-ärende som berörde Kullens gruppbostad noterade brister i de befintliga rutinerna för skyddsåtgärder. Utredningen visade att det behövdes ett förtydligande då det gäller ansvarsfördelningen mellan olika yrkesgrupper. Även rutinen för hur dessa åtgärder ska dokumenteras behövde förtydligas. Av dessa skäl har en ny rutin arbetas fram under ledning av MAS och kvalitetscontroller. sunderlag Rutin för individuella skyddsåtgärder

27 Socialnämnden Sn 94 Ärendeflödet inom Stöd och omsorg Godkänna lämnad information I november 2010 fattades beslut om att ärendeflödet ska redovisas löpande på socialnämndens sammanträden. Redovisning ske både på socialnämnden och på det arbetsutskott som bereder till nämnd. sunderlag Redovisning av ärendeflödet inom Stöd och omsorg, t o m maj månad 2012

28 Socialnämnden Sn 95 Jour och beredskap PDOL Vid PDOL 2012 beslutas att följande ledamöter tjänstgör: Fredag: Linda Sandström (V) och Tommy Caesar (S) Lördag: Elisabet Thurfjell (S) som 1:a reserv. Ledamot från oppositionen utses senare.

29 Socialnämnden Sn 96 Kontaktpolitikerna har ordet Linda Sandström (V) har varit på FUB-träff. Där diskuterades främst riktlinjer och rutiner kring privata medel. Nina Dahlberg (S) har varit på besök på Villa Utkiken. Personalen var nöjda med sin arbetsplats och det schem a de arbetar efter. Birger Viklund (S) berättar att de fått en ny boendechef på Öjagården, Lena Leijon.

30 Socialnämnden Sn 97 Delgivningar Följande delgivningsärenden föredras och läggs därefter till handlingarna: - Samverkan subventionerade anställningar - Föreläggande enligt 7 kap 7 AML gällande Berggatan och Linnéboendet - från KS och KF

31 Socialnämnden Sn 98 Socialchefen informerar - Information om händelse på Linnéboendet - Journalgranskning är genomförd på våra äldreboenden gällande utredda demenser - Framtidens äldreomsorg-gruppen ska ha möte 18 och 27 juni - PWC:s genomlysning av organisationen pågår. Det finns dock ingen detaljerad tidplan ännu. Intervjuer är påbörjade och ska fortsätta under sommaren - Begäran om yttrande från Socialstyrelsen gällande skrivelse från Mogården kom in till förvaltningen 13 juni och ska behandlas på socialnämndens sammanträde i augusti.

32 Socialnämnden Sn 99 Tema Kvalitetsplaner 2012 inom Äldreomsorgen Eftermiddagen ägnas åt grupparbete utifrån följande frågeställningar: Vad är viktigt för dig så att du ska känna trygghet? Vad är viktigt i ett gott bemötande för dig? Vad är viktigt för dig så att du känner att du ha inflytande över din dag? Vad är viktigt för att du ska känna meningsfullhet i din vardag? Gruppernas svar redovisas och diskuteras.

33 Socialnämnden Sn 100 Pågående projekt med digitala handlingar och läsplattor information IT-samordnare Ulf Gustafsson informerar om projektet med nämndshandlingar via läsplatta som pågår i teknik- och servicenämnden.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 19 november 2014 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Majvor Sjölund (C) Justeringens tid och plats Vid sammanträdet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-01-18 1 (15) Plats och tid ande Övriga deltagande Sammanträdesrummet Stenskär, Tillväxtavdelningen Onsdagen den 18 januari 2012, kl. 08:30 16:00 Agnetha Eriksson, ordförande Tommy Caesar

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-04-18 1 (22) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 18 april 2012, kl. 08:30 15:30 Agnetha Eriksson, ordförande Tommy Caesar Sven-Gösta Pettersson

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-14, kl 0900-1530 ande Anne Niska, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Owe Pekkari, S Ann-Sofi Larsson, V Marianne

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-02-13 1 (17) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 13 februari 2013, kl. 08:30 16:00

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2012-03-08 1 (8) Plats och tid Österbo, torsdag 8 mars 2012, kl 13.00 14:30 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Rune Öberg, PRO Gösta Öhman, PRO Inger Berglund, PRO Ingrid Nyman,

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30 11:45 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00 2013-05-14 Sida 1-11 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, tisdagen den 14 maj 2013, kl 08:30-09.30 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) 57-66 Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) 57-66 Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30- ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset tisdag den 13 september 2016 kl 08:30-10:05 ande Övriga deltagare Justerare Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, B-salen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Harry Bäckström

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, B-salen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Harry Bäckström PROTOKOLL 1(20) Tid: Kl 8:30-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, B-salen Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s vice ordförande Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v

Läs mer

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare Socialnämnden 2009-06-09 47 Plats och tid Hjernet, 2009-06-09 kl: 13.30 13.55 Beslutande Monica Anderssson (s), ordförande Mosad Saker (s) Elis Karlsson (s), tj ers för Maritha Söderlund (s) Kent Nilsson

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 54 Redovisning av delegationsärenden... 4 55 Besök av Förbundschef Peter Hedfors från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 5 56 Information från Medicinskt

Läs mer

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl Socialnämnden 2014-11-20 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl.13.00-17.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD) Birgitta Kahn

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M)

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) SN dnr Plats och tid Socialförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, klockan 15.00 16.55 Ordinarie ledamöter Ersättare Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (20) Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdag 18 november 2015, kl. 08:30 15:00 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Mayvor Ekberg (KD) Justeringens tid

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Socialnämnden (16)

Socialnämnden (16) Socialnämnden 2014-12-09 1(16) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, kommunhuset, kl.10.00-16.30 Mötet startar med invigning av nya HVB-hemmet för ensamkommande barn på Sätter Margareta Ivarsson (C) ordförande

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Socialnämnden (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 9:00-12:15 Ajournering kl.

Socialnämnden (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 9:00-12:15 Ajournering kl. 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-08-18 kl. 9:00-12:15 Ajournering kl. 11:10-11:40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-10-19, kl 0900-1435 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-09-24 Anslags nedtagande: 2012-10-16

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-09-24 Anslags nedtagande: 2012-10-16 Socialnämnden 2012-09-13 1 (23) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2012-09-13, kl. 9.30-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-9.30 Beslutande: Pontus Wessman (MP), ordf Carin Olsson (KD), ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-04-18 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09:15 ande Övriga deltagare Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2013-03-21 22 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 17.10 kl 13.15 16.20 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Börje Wahlund

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 14.30 16.00 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C) Pernilla Ekelund (FP) Susanne Rosenström,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Gun-Britt Johansson. Ingrid Dahlberg, Ns Marina Antfolk-Samuelsson, s, tjg ers. Margareta Åkerlund. 120-141 (129-141 enskilda ärenden)

Gun-Britt Johansson. Ingrid Dahlberg, Ns Marina Antfolk-Samuelsson, s, tjg ers. Margareta Åkerlund. 120-141 (129-141 enskilda ärenden) PROTOKOLL 1(23) Tid: Kl 8:30-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Lars-Åke Andersson, v Gun-Britt Johansson, c Ingrid

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2012-04-19 46 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-16.55 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland. Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014

Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland. Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014 Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014 Regional stödstruktur plattform i Halland Uppdragsgivare Chefsgrupp Halland Kommunchefer RD Kommunberedning

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 18.30-20.00 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lena Forsberg (M)

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl. 08.30 12.05 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M), ordförande Britt Hjertqvist (L), vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2009-01-20 1 Plats och tid Hjernet, 2009-01-20 13.30-15.10 Beslutande Monica Anderssson (s), ordförande Mosad Saker (s) Maritha Söderlund (s) Kent Nilsson (s) Lena Carlström (s) Margaretha

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg

Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg PROTOKOLL 1(21) Tid: Kl 8:30: - 15:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v Ingrid Dahlberg,

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 5 mars 2013, direkt efter

Läs mer

Mats Hägglund, administrativ chef Eva Idfeldt, nämndsekreterare. Terje Andersson

Mats Hägglund, administrativ chef Eva Idfeldt, nämndsekreterare. Terje Andersson 2013-10-16 Sida 1-19 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 16 oktober 2013, kl 10.00-11.00 ande Bernt Persson (S) Christiane Djäken (M) Terje Andersson (C) Eva Johansson (S)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR KPR 2014 10 22 Inledning Måluppföljning Kvalitetsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning et redovisar ett överskott på 14 326 tkr. På helår prognostiseras ett överskott på 5 474 tkr.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Ulf Lundström (S) Monika Fernlund, myndighets chef Carina Altius, administrativ chef Terhi Berlin, utredare

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Ulf Lundström (S) Monika Fernlund, myndighets chef Carina Altius, administrativ chef Terhi Berlin, utredare Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, Fredagen den 26 november kl. 09.00-09.30 Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande

Läs mer