Stöd för utbildning i Lt Gävleborg ht 2011-vt Förmåner finansierade av centrala utbildningsmedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöd för utbildning i Lt Gävleborg ht 2011-vt 2012. Förmåner finansierade av centrala utbildningsmedel"

Transkript

1 Ledningskontoret, Ingela Kofoed-Pedersen Stöd för utbildning i Lt Gävleborg ht 2011-vt 2012 Förmåner finansierade av centrala utbildningsmedel Inledning Nationella arbetsmarknadsprognoser dels långsiktiga prognoser över arbetskraftsutbudet, dels kortsiktiga prognoser över utbud och efterfrågan på arbetskraft inom hälso- och sjukvården redogör för en fortsatt framtida brist på arbetskraft inom hälso- och sjukvården. Specialistutbildade sjuksköterskor är en tydlig yrkesgrupp där stor brist redan råder och förväntas kvarstå de närmaste 5-10 åren. Landstinget Gävleborgs egna prognoser avseende framtida pensionsavgångar vittnar om stora pensionsavgångar inom flera yrkesgrupper bl. a. inom just gruppen specialistsjuksköterskor där verksamheten signalerar ett omfattande kompetensrekryteringsbehov till sina olika verksamhetsområden. Prioriteringar Prioritering av förmåner ur centrala utbildningsmedel grundar sig på det behov som verksamheterna beskrivit i sina årliga överenskommelser och kompetensförsörjningsplaner. Landstinget Gävleborgs Utbildningsråd- Vård förordar att de centrala utbildningsmedlen ska utgå till medarbetare med medellång vårdutbildning: - där utbildningsinsatser möjliggör fortsatta studier inom verksamhetsområden där personalbehov finns och kan förväntas i framtiden. Utbildningar för vilka medarbetare kan beviljas utbildningsförmån måste på ett bra sätt motsvara verksamheternas behov, innehålla aktuell kunskap och förbereda för arbete. Det direkta ansvaret för den egna utvecklingen i arbetet åvilar varje enskild medarbetare i samverkan med dennes ansvarige chef. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Bankgiro Ledningskontoret Gävle Rektorsgatan Internet Plusgiro Org. nr

2 Tidsperiod Dessa anvisningar gäller verksamhetsåret Anvisningarna ska revideras årligen. Vuxenstudiestöd och studiemedel I de fall den studerande är berättigad till samhälleligt studiestöd i någon form förutsätts att sådan ansökan görs. Enligt gällande statliga regler ger inte deltagande i uppdragsutbildning möjlighet att ansöka om ovanstående studiestöd. Tjänstgöringskrav Tillsvidareanställning inom landstinget krävs för att erhålla förmåner under utbildning. Ansvar för urval av vem/vilka som ska erbjudas ligger hos sökandes ansvarige chef i samråd med ansvarig för centralt utvecklingsanslag. a) Landstingsbidrag Landstingsbidrag kan utgå vid högskoleutbildning t.ex. grundutbildning sjuksköterska, arbetsterapeut, logoped, sjukgymnast etc. samt för att stimulera medarbetare att genomgå andra utbildningar som inte berättigar till bidrag enligt c. Landstingsbidrag för år 2011 är 3923 kr per månad. Bidraget är framräknat utifrån fastställt basbelopp enligt Lagen om allmän försäkring. Basbeloppet för 2011 är kr. Uträkning sker enligt formeln; 55 x basbeloppet 100 x 6 b) Utbildningsbidrag inom specialistutbildning/vidarutbildning sjuksköterskor Under specialistutbildning/vidarutbildning för sjuksköterskor kan utbildningsbidrag med 18 tkr/mån utgå utifrån verksamheternas identifierade kompetensbehov och av HSL beslutade prioriterade bristområden.(bil 1, första att satsen) För att vara berättigad att söka utbildningsbidrag för specialistutbildning/vidarutbildning krävs två års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. 2 (12)

3 Ansvar för urval av vem/vilka som ska erbjudas utbildningsbidrag ligger hos sökandes ansvarige chef. Chefen tar kontakt och har dialog om kompetensbehov föreligger med den ansvarige chefen inom det specialistområde medarbetaren önskar utbilda sig inom. För att utbildningsbidraget ska kunna beviljas ska sistnämnde chef vara villig att ta över anställningen för medarbetaren när studieledigheten påbörjas och medarbetaren skall acceptera att förflyttningen sker samt konsekvenserna om studierna avbryts. Avslutar medarbetaren sina studier innan examina avlagts överflyttas medarbetarens tv. anställning till Bemanningsenheten på LOV. Utbildningskontrakt tecknas mellan chef på mottagande enhet och medarbetaren där medarbetaren förbinder sig att arbeta inom specialiteten i 2 år efter avslutad utbildning (se bil 2) För att en medarbetare ska omfattas av förmån inom identifierat bristområde kan denne ej ha en annan specialistutbildning för sjuksköterska inom ett identifierat bristområde i landstinget. c) Uppdragsutbildningsbidrag I de fall särskilda behov uppstår i verksamheten kan uppdragsutbildning t.ex. specialistutbildning för sjuksköterskor, diskuteras i samråd med ansvarig för centralt utvecklingsanslag, liksom nivå på ev. utbildningsbidrag. d) Särskilda utbildningsbehov Vid identifiering av särskilda utbildningsbehov för vissa yrkeskategorier kan utbildningsförmåner utgå efter samråd med verksamhetsföreträdare och ansvarig för centrala utbildningsmedel. Inom landstinget har behov av särskilda utbildningssatsningar identifierats för att uppnå de kompetenskrav på huvudhandledare/handledare som finns i den avtalade handledningsmodell för sjuksköterskeutbildningen och andra medellånga vårdutbildningar. Inom landstinget har behov av utbildningssatsning identifierats för att uppnå de kompetenskrav som finns i avtalet inom ramen för Vård- och Omsorgscollege Gävleborg. För dessa områden utgår centrala utbildningsförmåner; handledarutbildning (7,5 hp) för sjuksköterskor och medarbetare med annan medellång vårdutbildning. Vikariatsersättning utgår till 3 (12)

4 verksamheten, för den/de anställda som av sin chef beviljas genomgå utbildningen, vid de tillfällen vikarie måste sättas in. (Bil 3) handledarutbildning för undersköterskor. Vikariatsersättning utgår till verksamheten, för den/de anställda som av sin chef beviljas genomgå utbildningen, vid de tillfällen vikarie måste sättas in. (Bil 3) höjning av den vetenskapliga kompetensen till C-nivå, 30 hp inom för medarbetare inom medellånga vårdutbildningar. Utbildningsbidraget kan beviljas med 20 % av grundlön, beräknat på en grundlön max 25 tkr av chef i samråd med ansvarig för centrala utbildningsmedel.. (bil 1, andra att satsen) höjning av den vetenskapliga kompetensen till magisternivå, D-nivå, 30 hp, för huvudhandledare inom medellånga vårdutbildningar. Utbildningsbidrag kan beviljas på 18 tkr/mån, helfart av chef i samråd med ansvarig för centrala utbildningsmedel. Tekniska anvisningar Tjänstledighetens omfattning Datum för ledighetens början och slut ska sammanfalla med tider som anges i kursprogram eller enligt överenskommelser i utbildningskontrakt. Om utbildningen omfattar flera terminer ska ledighet beviljas för hela utbildningsperioden dvs. fr.o.m. utbildningens början t.o.m. utbildningens slut om inte särskilda skäl föreligger. Ledighet i anslutning till utbildningens början och slut kan beviljas efter individuell bedömning. Lov och uppehåll Anställd har skyldighet att återgå i tjänst under jul- och sommaruppehåll om inte annat överenskommits. Semester, kompledigheter och tjänstledighet utan lön kan beviljas under lov och uppehåll. I samband med att ledigheten beviljas ska om möjligt överenskommelse träffas om vad som ska gälla under lov och uppehåll. 4 (12)

5 Semesterförmåner Semesterlönegrundande frånvaro i samband med ledighet för utbildning regleras enligt semesterlagen (05 27 mom 14). För arbetstagare, som medgivits utbildningsförmåner är ledighet att jämställa med arbetad tid och grundar därmed rätt till betald semesterledighet. Hela utbildningstiden räknas här vid som semesterlönegrundande frånvaro. Semester avräknas och kan läggas ut under uppehåll och lov. Arbetstagare med rätt till mer än 20 betalda semesterdagar får spara dagar som överstiger 20 till ett senare semesterår. Arbetsgivaren har skyldighet att tillse att arbetstagaren tar ut 20 betalda semesterdagar. Sjukdom, arbetsskada och föräldraledighet Om arbetstagare som beviljats ledighet för utbildning på grund av sjukdom, arbetsskada eller föräldraledighet måste avbryta utbildningen ska ledigheter för utbildning bytas mot ledighet för sjukdom, arbetsskada eller föräldraledighet. I samband med beslut om ledighet och utbildningsförmåner ska överenskommas hur sjuk- och friskanmälan ska hanteras. Det åligger den studerande att fullgöra överenskommen anmälningsplikt. Arbetstagare med landstingsbidrag ska inte sjuklöneberäknas vid kortare sjukdomsfall (understigande 14 dagar). Arbetstagare som erhåller ersättning överstigande landstingsbidrag ska sjuklöneberäknas. Sjuklöneperioden ska omfatta samtliga kalenderdagar av ledigheten (1,0 avdrag). Sjuklön beräknas på den löpande ersättningen under sjukperioden. Förmåner finansierade inom resp. division/förvaltning Riktlinjer gällande förmåner vid utbildning på högskola på C-nivå respektive avancerad nivå (D/magister examen) I landstingets utveckling av en lärande organisation där verksamheten bygger på evidens och beprövad erfarenhet finns ett behov av att höja den akademiska kompetensen bland berörda medarbetare. För att möjliggöra denna utveckling kan förmåner beviljas i samråd med ansvarig chef. 5 (12)

6 Då dagens utbildningsstrukturer varierar ex. hel- eller halvfart, nätbaserad och/eller på distans, är det viktigt att förmånerna är förenliga med olika varianter av utbildningsupplägg. Beslut om att godkänna ledighet för utbildning på C-nivå respektive avancerad nivå (D/magister) ska tas efter planeringssamtal med berörd chef. Den anställda som beviljats ledighet ska erhålla max 20 % tjänstledighet med lön av den totala studietiden vilket även inkluderar examensarbetet. Förmåner vid forskning och forskarutbildning Projektbidrag och doktorandbidrag Centrum för forskning och utveckling, CFUG, förfogar över de av Landstinget Gävleborg avsatta projekt- och doktorandbidragen på kr/år. Projektbidrag kan sökas av landstingets samtliga anställda. Medlen är tänkta att täcka kostnader för olika former av FoU-projekt. Anslag beviljas inte för inköp av kapitalvaror, datorer, dataprogram, samt för patientavgifter, patientarvoden eller universitetspåslag. Doktorandbidrag beviljas landstingsanställd som är antagen till forskarutbildningen och kan erhållas för en sammanlagd tid för högst två år. Ansökan om projektbidrag och doktorandbidrag inlämnas till CFUG senast den 1 oktober för kommande år. Ansökan är webb-baserad och finns på 6 (12)

7 Bilaga 1 Utbildningsförmåner specialist-/vidareutbildning inom identifierade kompetensbristområden. För att säkra och stimulera till kompetensförsörjningen utifrån hälso- och sjukvårdens divisioners kompetensbehov i verksamheternas kompetensplanering samt för att klara av att utveckla den utbildningsorganisation som krävs för att kunna tillhandahålla en verksamhetsförlagd utbildning, VFU, av hög kvalitet, inom landstinget föreslår Utbildningsråd- Vård att följande utbildningsinsatser prioriteras, att 39 st. tv. anställda sjuksköterskor beviljas genomgå specialist- /vidareutbildning på avancerad nivå HT VT 2012 med erhållande av en studielön motsvarande 18 tkr/heltid. Urval sker enl, bilaga 1b. att 5 st. tv. anställda beviljas genomgå utbildning för att höja sin vetenskapliga kompetens till C-nivå (30 hp) erhållande av en studielön motsvarande 20 % av grundlön (beräknat på en grundlön på max 25 tkr). att 5 st. anställda huvudhandledare beviljas genomgå utbildning för att höja sin vetenskapliga kompetens till magisternivå, D-nivå (30hp) med erhållande av en studielön motsvarande 18 tkr/mån, helfart, av chef i samråd med ansvarig för centrala utbildningsmedel. Gävle den 4 maj 2011 Ingela Kofoed Pedersen Kompetensförsörjningsstrateg 7 (12)

8 Bilaga 1b Förslag till fördelning av beviljade specialist-/vidareutbildningar Förslag redovisas på HSL-mötet efter sista avstämning med HR-gruppen den 5-6 maj. Division BKPH 7 Operation 28 Diagnostik 0 PV 4 Medicin 0 Varje division prioriterar vilket VO som ska beviljas studielön/er. 8 (12)

9 Bilaga 2 Utbildningskontrakt Överenskommelse mellan landstinget Gävleborg och NN, Pnr xxxxxx-xxxx angående vidarutbildning/specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning xxxxxxxxx. Överenskommelsen består att Landstinget Gävleborg utbetalar ett utbildningsbidrag om kr per månad (heltidsstudier) under hela utbildningsperioden. Beloppet är skattepliktigt. NN förbinder sig att efter godkänd examen, inom stipulerad tid, tjänstgöra inom division x, verksamhetsområde xxx. Individuell lönesättning utgår från befintlig lönestruktur för arbetsuppgifterna i den nya kompetensen. NN blir återbetalningsskyldig om anställningen upphör på arbetstagarens begäran eller vid en uppsägning av personliga skäl (misskötsamhet) med belopp om; : - inom 6 månader efter godkänd examination :- inom 6 mån -> 1 år efter godkänd examination :- inom 1 -> 1,5 år efter godkänd examination :- inom 1,5 -> 2 år efter godkänd examination. Om NN beviljas tjänstledighet längre än en månad under bindningstiden, förlängs bindningstiden motsvarande period (gäller dock ej vid sjukskrivning, semester eller kompledighet). Om studierna fullföljts till mer än hälften, men inte avslutas skall återbetalning ske vid uppsägning på egen begäran i proportion till studietiden dvs mellan :-. NN`s tv. anställning överflyttas till Bemanningsenheten, LOV. Befrielse från återbetalning medges om NN på arbetsgivarens begäran byter arbete inom landstinget Gävleborg eller inte kan fortsätta arbeta på grund av egen sjukdom eller nära anhörigs sjukdom. NN förbinder sig att ej arbeta mer än 30 % under pågående termin. I det fall så sker blir NN återbetalningsskyldig avseende erhållet utbildningsbidrag. Återbetalning för en kalendermånad sker med; - halva utbildningsbidraget vid tjänstgöring % - hela utbildningsbidraget vid tjänstgöring över 50 %. 9 (12)

10 Detta kontrakt har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit varsitt. Ort datum Arbetsgivarrepresentant NN 10 (12)

11 Bilaga 3 Handledarutbildningar 7,5 hp för sjuksköterskor, andra medellånga vårdutbildningar, handledarutbildning för undersköterskor Landstingets ledning ser kompetenta handledare som en angelägen del av det pågående och fortsatta kvalitetsarbetet inom landstinget och vill stimulera och möjliggöra att personal kan gå handledarutbildningen. Sjuksköterskor och andra medellånga vårdutbildningar, Ett särskilt behov har identifierats på utbildningssatsning för att uppnå de kompetenskrav på huvudhandledare/handledare som finns i avtalade handledningsmodeller för sjuksköterskeutbildningen samt andra medellånga vårdutbildningar. Vikarieersättning utgår från landstingets centrala utbildningsmedel för medarbetare som genomgår handledarutbildning, 7,5 hp vid Högskolan i Gävle vilket motsvarar max 25 dagars studieledighet. Utbildningen innehåller föreläsningar, grupparbeten och egen studietid. Chef beviljar studieledigheten utifrån bedömningen av det individuella behovet hos medarbetaren. Vikarieersättning utgår till enheten för de tillfällen då medarbetaren, som genomgår utbildning, ersatts av vikarie. Vikariekostnad erhålls via en bokföringsorder där namn på vikarie och tillfälle, rapporteras av chef till Ekonomienheten, LOV. Ange handledarutbildning, 7,5 hp. Undersköterskor Ett särskilt behov av utbildningssatsning har identifierats för att uppnå de kompetenskrav som finns i avtalet inom ramen för Vård- och Omsorgscollege Gävleborg. Vikarieersättning utgår från landstingets centrala utbildningsmedel för medarbetare som genomgår handledarutbildning. Vikarieersättning utgår till enheten för de dagar då medarbetaren, som genomgår utbildning, ersatts av vikarie. Vikariekostnad erhålls via en bokföringsorder där namn på vikarie och tillfälle, rapporteras av chef till Ekonomienheten, LOV. Ange handledarutbildning. Ingela Kofoed-Pedersen Kompetensförsörjningsstrateg 11 (12)

12 Bilaga 4 Riktlinje då chef beviljar rese-/litteratur/- övernattnings bidrag för medarbetare som går specialistssjuksköterskeutbildning med utbildningsbidrag. För medarbetare som beviljats utbildningsbidrag ska kunna erhålla kompensation för utlägg för resor, kurslitteratur och ev. logi gäller att ansökan till utbildning skett till närmaste utbildningsort i första hand eller till utbildningsort där landstinget upphandlat utbildning. Kompensation för kostnader ges inte vid campusutbildning (= helt förlagd på högskolan/universitetet) utan t.ex. vid distans- eller nätbaserad utbildning då studenten behöver närvara vid enstaka tillfällen på utbildningsorten. Verksamheten står för kostnaden av utlägg för resor, kurslitteratur och logi. Resekostnadsersättning Billigaste färdsätt gäller samt samåkning ska om möjligt ske. Vid färd med tåg ska landstingets avtal tillämpas. Litteraturbidrag Styrkta kostnader för kurslitteratur ersätts om ej litteraturen finns att låna på kliniken. Inköpt litteratur tillhör kliniken efter utbildningens slut. Övernattning/logi Billigaste övernattningsalternativ gäller, i första hand ska vandrarhem eller liknande nyttjas. 12 (12)

BRANSCHAVTAL HÖGSKOLA. Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning

BRANSCHAVTAL HÖGSKOLA. Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning BRANSCHAVTAL HÖGSKOLA Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Vision Akademikerförbunden 2 Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

AVTAL. Bransch A - Tandvård. Föreningen Vårdföretagarna SRAT. (2007-01-01 tillsvidare)

AVTAL. Bransch A - Tandvård. Föreningen Vårdföretagarna SRAT. (2007-01-01 tillsvidare) AVTAL Bransch A - Tandvård Föreningen Vårdföretagarna SRAT (2007-01-01 tillsvidare) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 1 2 Anställning... 1 Tillsvidareanställning... 1 Tidsbegränsade anställningar...

Läs mer

Avtal. Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016

Avtal. Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016 Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016 Avtal Artikelnummer 81-425 Kollektivavtal mellan Svensk Handel och Unionen

Läs mer

PROTOKOLL. 1 På grund av utträde ur Almega önskar parterna teckna nytt avtal gällande från 28 maj 2014.

PROTOKOLL. 1 På grund av utträde ur Almega önskar parterna teckna nytt avtal gällande från 28 maj 2014. PROTOKOLL Saken: Tecknande av kollektivavtal gällande lärare, skolledare samt övrig personal vid och (nedan kallad Praktiska och Movant). Parter och Robert Westberg Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds

Läs mer

Förord. Lycka till med forskningen!

Förord. Lycka till med forskningen! Förord Forskarutbildningen är den högsta utbildningen inom det svenska utbildningsväsendet. På det nationella planet regleras den främst i Högskolelagen och Högskoleförordningen. Vid Uppsala universitet

Läs mer

AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN

AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN Allmänna anställningsvillkor och löner m m för anställda inom Hyresgästföreningen och dess dotterbolag Arbetsgivarföreningen KFO Akademikerförbunden 201-10-01-201 -09-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 Förhandlingsprotokoll 2013-02-27 Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena

Läs mer

SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2013-10-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen

SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2013-10-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen 0973 SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2013-10-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Gemensam värdegrund 3 Kollektivavtal 5 1 Avtalets omfattning och allmänna regler 5 2 Anställning 5 3 Lönebestämmelser

Läs mer

Avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare mfl ledare/lärare

Avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare mfl ledare/lärare Avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare mfl ledare/lärare med löneavtal samt personalutvecklingsavtal Löne- och anställningsavtal för cirkelledare mfl ledare/lärare 2012-09-01 2014-08-31

Läs mer

1 april 2013 31 mars 2016 Detaljhandel Avtal

1 april 2013 31 mars 2016 Detaljhandel Avtal Avtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund 1 april 2013 31 mars 2016 Detaljhandel Avtal 1/4 2013 31/3 2016 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena sidan SVENSK HANDEL och å andra sidan HANDELSANSTÄLLDAS

Läs mer

Snabbguide till VILLKORSAVTAL Distributionsområde Nord 1 2009-04-02

Snabbguide till VILLKORSAVTAL Distributionsområde Nord 1 2009-04-02 Snabbguide till VILLKORSAVTAL Distributionsområde Nord 1 2009-04-02 LÖN Introduktionslön kan längst omfatta 6 mån. Innan dess ska förnyad lönebedömning ske för inplacering på baslön, om anställningen ska

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Svenska FlygBranschen Vårdförbundet. Legitimerade sjuksköterskor. 15 mars 2011 t.v.

KOLLEKTIVAVTAL. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Svenska FlygBranschen Vårdförbundet. Legitimerade sjuksköterskor. 15 mars 2011 t.v. KOLLEKTIVAVTAL Parter Svenska FlygBranschen Vårdförbundet Avtalsområde Legitimerade sjuksköterskor Giltighetstid 15 mars 2011 t.v. Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 1 2 Anställning... 1 3 Allmänna

Läs mer

Löne- och anställningsavtal för cirkelledare m.fl. ledare/lärare 2014-09-01 2016-08-31

Löne- och anställningsavtal för cirkelledare m.fl. ledare/lärare 2014-09-01 2016-08-31 Löne- och anställningsavtal för cirkelledare m.fl. ledare/lärare 2014-09-01 2016-08-31 1 Löne- och anställningsavtal för cirkelledare m.fl. ledare/lärare 2014-09-01 2016-08-31 Folkbildningsförbundet 2015

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Friskolor. Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare

KOLLEKTIVAVTAL Friskolor. Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare KOLLEKTIVAVTAL Friskolor Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare Innehållsförteckning Förteckning över särskilda överenskommelser

Läs mer

F A C K L I G A A N V I S N I N G A R

F A C K L I G A A N V I S N I N G A R F A C K L I G A A N V I S N I N G A R Regler förändras ständigt. Du bör alltid kontrollera med försäkringskassa, a-kassa, skattemyndighet etc. vad som är aktuella uppgifter. Följande information beträffande

Läs mer

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare Om semester 2009:7 Om semester + en vägledning för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Kollektivavtal. mellan. Sjöbefälsföreningen. och. angående allmänna anställningsvillkor. Gällande 1 januari 2014-31 december 2015.

Kollektivavtal. mellan. Sjöbefälsföreningen. och. angående allmänna anställningsvillkor. Gällande 1 januari 2014-31 december 2015. Kollektivavtal mellan Sjöbefälsföreningen och Tjänsteföretagen Turism och Sjöfart angående allmänna anställningsvillkor Gällande 1 januari 2014-31 december 2015 för Blidösundsbolaget Djurgårdens Färjetrafik

Läs mer

Kollektivt avtal. mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET 2014-03-01 2016-03-31 1

Kollektivt avtal. mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET 2014-03-01 2016-03-31 1 Kollektivt avtal mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET 2014-03-01 2016-03-31 1 2 Innehåll 1 Avtalets omfattning 4 2 Tjänstebeskrivningar 4 3 Anställnings ingående

Läs mer

Utbildningsbokslut 2014

Utbildningsbokslut 2014 Version 2015-05-04 Utbildningsbokslut 2014 -Sammanställning och analys av vissa utbildningsinsatser inom landstinget Västmanland Enheten för kunskapsstyrning och utbildning, EKU Upplysningar kan lämnas

Läs mer

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll Sida: 2 av 55 Innehåll 1 Dokumentinformation...4 1.1 Syfte och målgrupp 4 1.2 Distribution 4 1.3 Versionshistorik 5 1.4 Referenser 5 1.5 Definitioner och förkortningar 5 1.6 Ändringsrutiner 6 1.7 Godkännande

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL om löner och allmänna anställningsvillkor mellan BANKINSTITUTENS ARBETSGIVAREORGANISATION (BAO) och FINANSFÖRBUNDET

Läs mer

Kollektivt avtal. mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET

Kollektivt avtal. mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET Kollektivt avtal mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET 2012 03 01 2014 02 28 1 2 Innehåll 1 Avtalets omfattning 4 2 Tjänstebeskrivningar 4 3 Anställnings ingående

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle HÖGSKOLAN I GÄVLE 2000-08-29 Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle 1 Bemyndigande Avtalet sluts med stöd av 1 kap 3 ALFA samt bilaga 5

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i staten INNEHÅLL 1. Inledning... 3 2. Anställningsvillkor i lag och avtal... 3 3. Anställningsform... 3 Tillsvidareanställning... 3 Tidsbegränsade anställningar...

Läs mer

K O L L E K T I V A V T A L VID 0

K O L L E K T I V A V T A L VID 0 KOLLEKTIVAVTAL VID 0 1. Organisatorisk tillhörighet SJ AB tillhör branschorganisationen Spårtrafik inom arbetsgivarorganisationen Almega. Det övergripande kollektivavtalet tecknas på Almega med de kollektivavtalsbärande

Läs mer

Kollektivavtal SJ AB

Kollektivavtal SJ AB 1 Kollektivavtal vid SJ AB 2 1. Organisatorisk tillhörighet SJ AB tillhör branschorganisationen Spårtrafik inom arbetsgivarorganisationen Almega. Det övergripande kollektivavtalet tecknas på Almega med

Läs mer

AVTAL. Brytpunkt för dagarbete är 36 timmar innan ordinarie arbetets inledning måndag.

AVTAL. Brytpunkt för dagarbete är 36 timmar innan ordinarie arbetets inledning måndag. AVTAL Parter Lokalt avtal om allmänna anställningsvillkor vid Arctic Paper Grycksbo AB ingånget mellan Arctic Paper Grycksbo AB, Pappers Avd 111, Unionen, Ledarna samt Sveriges Ingenjörer gällande med

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen LEDIGHET/FRÅNVO

Kommunstyrelseförvaltningen LEDIGHET/FRÅNVO Kommunstyrelseförvaltningen LEDIGHET/FRÅNVO Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se LEDIGHET/FRÅNVARO INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Löne- och anställningsavtal för cirkelledare m.fl. ledare/lärare

Löne- och anställningsavtal för cirkelledare m.fl. ledare/lärare Löne- och anställningsavtal för cirkelledare m.fl. ledare/lärare 2010-09-01-2012-08-31 med personalutvecklingsavtal Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Handelsanställdas förbund Teaterförbundet

Läs mer

Kapitel 1. Inledande bestämmelser.

Kapitel 1. Inledande bestämmelser. Avtal mellan Fackförbundet ST och Unionen avseende allmänna anställningsvillkor för anställda vid ST:s kansli. Kapitel 1. Inledande bestämmelser. 1 Tillämpningsområde Detta avtal reglerar anställningsvillkoren

Läs mer