Smarta Geografiska IT-lösningar. Stöd vi genomförande av GIS-projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smarta Geografiska IT-lösningar. Stöd vi genomförande av GIS-projekt"

Transkript

1 Smarta Geografiska IT-lösningar Stöd vi genomförande av GIS-projekt 1

2 Innehåll Innehåll NI SOM HAR JOBBAT MED ATT KOMBINERA FLERA OLIKA WMS-TJÄNSTER MER ÄN 8 TIMMAR HITTILLS RÄCK UPP EN HAND. 1. Vad är SLD (Styled Layer Descriptor ) i en WMS-tjänst? 2. Status på svenska geodatatjänster. Exempel på några lämpliga OGC Viewers för att använda och/eller utvärdera WMS-tjänster. 3. Krav på en geodatatjänst för att kunna använda avancerade stilmallar (SLD). 4. SLD Editor finns det? 5. Katalogverktyg (CSW) för att hitta, utvärdera (ex. SLD) och spara WMS-tjänster. FORUM för 24/365-kommunikation. 6. Goda exempel på genomförda projekt med SLD i Sverige. Bra, aktuell WMS/SLD dokumentation 2

3 Bakgrund Vad är WMS+SLD? Strategi för kartografisk samordning av olika geodatatjänster Det ska gå att kombinera geodatatjänster från olika leverantörer Kartmanér och kartsymboler kan bli ett problem Samma kartografi kan komma att användas för olika företeelser Olika kartografi kan komma att användas för samma företeelser Kartografin behöver förändras för att passa i sitt sammanhang Hur kan man påverka kartmanér för en visningstjänst? Visningstjänster kan tillämpa olika stilmallar som påverkar kartmanéret Med hjälp av stilmallar kan konsumenter av geodata själva välja hur kartan ska manérsättas Men för att det ska fungera måste vissa krav ställas på geodataleverantörens geodatatjänster. 3

4 Visualisering av geodata Vad är WMS+SLD? Geodata är information knutet till ett geografiskt läge. Geodata innehåller inte någon visualisering. Kartor kan beskrivas som visualiserad geodata. Visningstjänster är en vanlig tillämpning. Geodata kan också användas till mycket annat. 4

5 Introduktion till visningstjänster Vad är WMS+SLD? De vanligaste protokollen som standardiserats av OGC WMS protokoll för visningstjänst där servern genererar ett raster (från en databas eller fil) som levereras i form av JPEG/GIF/PNG WFS protokoll för visningstjänst där servern genererar vektorer över valt område som levereras i form av GML. CSW protokoll för överföring av katalog över tjänster 5

6 Introduktion till visningstjänster Vad är WMS+SLD? Kartservern för visningstjänster Svarar på förfrågningar från klienten, exempelvis: Visa metadata för tillgängliga tjänster? (CSW) Vad kan tjänsten göra? (WMS/WFS) Vilka lager finns i tjänsten? (WMS) Vilka objekt finns i dessa lager och vad har de för attribut/egenskaper? (WFS) Visa kartan över givet område? (WMS) Visa kartan över givet område med valt kartmanér? (WMS) 6

7 Visningstjänster kontra filer Vad är WMS+SLD? Vad skiljer beteendet i en visningstjänst från en traditionell fil. Data lagras temporärt lokalt - befinner sig på kartservern tills man skickar en förfrågan om ett visst område. Eftersom klienten kommunicerar med en kartserver i realtid via Internet är prestanda en viktig faktor eftersom det är mycket information som ska överföras. WFS överför all geodata i vektorformat, vilket innebär att det blir väldigt mycket data. Som konsument behöver man inte nödvändigtvis tillgång till all denna information (och kan använda exempelvis raster istället för vektorer). WMS blir nödvändigt för att minimera mängden data som överförs. Det går att ändra manér för filer på samma sätt som med stilmallar. 7

8 Hur genereras rasterbilden? Vad är WMS+SLD? Rasterbilder genom WMS Är svaret från en WMS-tjänst bara en statisk bild som skickas från servern utan möjlighet att påverka kartmanér? När kartbilden genereras kombineras geodata alltid med ett kartmanér (en stilmall, exempelvis SLD). Man skulle kunna kalla resultatet för visualiserad geodata. Kartmanéret kan påverkas via olika stilmallar. 8

9 Vad är SLD? Vad är WMS+SLD? Styled Layer Descriptor Stilmallar som definierar hur geodata ska visualiseras. Standardiserad av OGC och hänvisas till i WMS-standarden För varje objekttyp / feature type som finns med på kartan skrivs regler som beskriver hur objekten ska manérsättas. Reglerna skrivs i XML. Reglerna kan begränsas till vissa skalintervall. Objekt kan döljas helt med hjälp av regler. WMS hanterar SLD annorlunda än WMS Symbology Encoding Standard (SE) har tillkommit. Se upp!! SLD addresses the need for users and software to be able to control the visual portrayal of the geospatial data. The ability to define styling rules requires a styling language that the client and server can both understand. The OpenGIS Symbology Encoding Standard (SE) provides this language, while the SLD profile of WMS enables application of SE to WMS layers using extensions of WMS operations. Additionally, SLD defines an operation for standardized access to legend symbols. Basically SLD 1.0 was split up between Symbology Encoding (SE 1.1, i.e. the general part) and the SLD specific part (SLD 1.1). AnS: :27 In August 2007 the SLD specification has been split up into two new OGC specifications [1] : Symbology Encoding Implementation Specification (SE) and Styled Layer Descriptor. Styled Layer Descriptor Specification now only contains the protocol for communicating with a WMS about how to style a layer. The actual description of the styling is now exclusively described in the SE Implementation Specification. 9

10 Hur kan man använda SLD? Vad är WMS+SLD? Vilka möjligheter finns med SLD? De flesta kartservrar stöder idag SLD, exempelvis GeoServer som är ett Open Source-alternativ, helt enligt OGC:s specifikation. Hur kan man påverka visualiseringen med hjälp av SLD? Regler kan baseras attribut hos objekt och skalintervall. Vanliga symboliserare: Polygon - Kantlinje och insida som kan stilsättas på olika sätt. Line - Tjocklek, färg, streckad/solid, m.m. kan stilsättas. Point - Symbol och storlek kan stilsättas. Text - Typsnitt, storlek, placering m.m. kan stilsättas. 10

11 SLD-exempel Vad är WMS+SLD? En enkel punktsymboliserare med 2 pixlars kantlinje 11

12 SLD-exempel Vad är WMS+SLD? Ett exempel på hur extern grafik kan användas för att förändra kartmanér på ett punktlager i en WMS-tjänst. Kod: Vilket genererar: 12

13 Öppna svenska geodatatjänster Svenska geodatatjänster. Situationen kl. 09:09 Boverket Inga WMS tjänster. Ansvarig VindGIS via Lst. Banverket Järnvägsnät 8 skikt och Riksintressen 11 skikt Energimyndigheten Inga WMS tjänster. Länsstyrelserna WMS Riksintressen 21 skikt, Skyddade områden 4 skikt, Shape 30+ skikt. Regionala geodata. Lantmäteriet WMS, testområde i Skåne. Shape <=1M. Naturvårdsverket Planeringsunderlag 15 skikt RAÄ WMS Fornminnen Bebyggelseregister 10 skikt SCB WMS Befolkning, arbete m.m. 17 skikt SGI WMS Stranderosion når ej geodatatjänsten. SGU WMS Jordarter, Brunnar, Markgeokemi 35+ skikt Sjöfartsverket WMS Riksintressen 5 skikt. Reducerad sjökortinformation 16 översiktliga och 111 detaljskikt(tif) SMHI WMS Atmosfärskemi, klimat, hydrologi 100+ skikt Vägverket WMS Riksintressen vägar 19 skikt Alla geodatatjänsterna är testade i Gaia och udig. I bakgrunden syns alla Gaia filerna.

14 Banverket och Boverket Svenska geodatatjänster. Exempel. Banverket har en bra beskrivning av järnvägens riksintressen Projektet Planeringsportalen avslutades den 30 april 2009 och en slutrapport skickades till VINNOVA i mitten av maj. Det är oklart när planeringsportalen kan tas i drift. En prototyp för en applikation med inriktning på översiktlig kommunal och regional planering (ÖPA) har utvecklats. Får vi WMS-tjänster? Obs. att man ser var skiktet kommer ifrån!

15 Svenska geodatatjänster. Exempel. Energimyndigheten & Lantmäteriet Energimyndigheten har spännande geodata (shape) innehållande vindhastigheter över hela Sverige. Här visas vindhastigheten i m/s på 49 meters höjd. Cirkelstorlek visar höjd över havet. Skånedata syns inte vid för stort kartfönster. Här 1531x1001 pxl. Skärmstorlek 2560x1600 Lantmäteriet har öppna (se villkor) geodata i shapeformat för skalområdena 1: (1:1M), 1:5M, 1:10M och 1:20M och länsindelning i RT90 och Sweref99TM. Test av geodata i Skåne.

16 Länsstyrelserna enbart Shape Svenska geodatatjänster. Exempel. Exempel på vad en stilmall kan göra med en shapefils heltäckande ytmanér. Data: Lst shapefiler, SMHI, OpenStreetMap WMS-tjänster. Bilden visar det kartmanér som Gaia viewern ger som slumpmässigt förslag till utseende.

17 Svenska geodatatjänster. Exempel. Länsstyrelserna Shape och WMS Shape WMS Lst Riksintressen, Skyddade områden, OpenStreetMap och Boverket/Lst VindGIS Till höger Lst WMStjänster, visad i udig viewern.

18 Naturvårdsverket WMS Svenska geodatatjänster. Exempel. En mycket behaglig kartografi, enligt mitt tycke. I Gaia ger verktygsikonen i information om samtliga objekt under pilen.

19 Svenska geodatatjänster. Exempel. SCB statistik i parti och minut Äppelviken och Mälarhöjden i Stockholm. i liksom grön-nyansen i varje ruta visar information om familjers förvärsinkomster inom rutan. Tyvärr har jag inte hittat någon WMS-tjänst där det går att få en teckenförklaring (yta) till en bild som denna.

20 SGU WMS-tjänster Svenska geodatatjänster. Exempel. WMS-tjänsterna från SGU är ett exempel på behovet av SLD stilmallar, både för att göra den yttäckande information läsbar tillsammans med andra geodata och för att kunna separera punktsymbolerna i bilden till höger. Kanske finns behov av att ändra dessa kartsymboler, så att det inte liknar ens egna?

21 Sjöfartverkets WMS-tjänster Svenska geodatatjänster. Exempel. Här kan alla hämta uppgifter om sjökort, hamnområden, farleder, navigeringshjälpmedel. TIF-bilder på enskilda sjökort visar deras geografiska utsträckning, se sjökort 6142 nedan.

22 SMHI s WMS-tjänst Svenska geodatatjänster. Exempel. Eftersom varje lager måste läsas in i Gaia, så vore det till stor hjälp om man i en viewer enkelt kunde markera för vilka lager som ska aktiveras. SMHI har 100+ skikt/layers samlade i en WMS-tjänst. Det är mycket intressant och användbar information, som utgör ett 15-tal skikt i min egen bakgrundskarta för geodatatjänster, bl.a. tätorter, läns-/kommungränser, sjöar, öar, fjäll och vattendrag.

23 Status svenska geodatatjänster Svenska geodatatjänster. 1. Flera WMS-tjänster upplever jag som testversioner. Sker dialog med användare? 2. ScaleHint spökar i många fall. Svårt att hitta det skalintervall geodata ska visas i. 3. Tydligare namn på skikt/layers. Ålder Ma bör benämnas SGU Ålder Ma. Alla måste WMStjänster veta källan till ett erhållet geodatasskikt. 4. Endast en svensk geodatatjänst publicerar attribut, så att stilmallar kan göras baserat på dessa. Bara utseendet på skikt/layers kan idag påverkas. 5. En bra bakgrundskarta till geodatatjänster saknas. 6. Idag brist på samordning. Vem ska publicera vad? Överlapp finns i vissa fall. Löser Inspire detta? 7. En gemensam ansträngning för att införa påverkbara (SLD) geodatatjänster, skulle spara tid och pengar för alla inblandade. det är bara att 23

24 Symbolanpassning i skalintervall Svenska geodatatjänster. De blågråa punkterna (gruvor) i den lilla rutan skymmer all annan information. I förstoringen har symbolen skalanpassats och döljer nu inte annan information. Här ser vi: VV: vägnummer Lst: Flygplatser, Kultur-/Naturreservat, Djur- och växtskyddsområden SGU: Bergarter(temaskikt), Ålder på berg, Sand, Grus, Morän, Täkter, Källa, Brunn, Gruva SMHI: Kommungränser, Vatten Sjöfartsverket: Hamn, Kombi, Tågbildning, Terminaler OSM: Väg, järnväg Totalt 30+ WMS-skikt/layers från sex stycken WMS-tjänster. *) *) Observera svårigheten att se vem skikten kommer ifrån.

25 Svenska geodatatjänster. Kartsymboler, syns de nästan inte alls eller för mycket? Problematik med symbolers synlighet. I många fall måste användaren zooma in så långt att ett onödigt litet område syns. Detta bara för att inte symbolerna ska täcka annan väsentlig information, såsom är fallet med radhusområdet här Symbolerna för brunnar och bergvärmehål blir ganska osynliga i denna bild. Tyvärr hittade jag ingen tjänst från Stockholm stad som kunde kompletterade denna bild. Kartogos karttjänst för borrhålskarta var nere, annars hade det varit intressant att jämföra data. Geodata från SGU, RAÄ & OpenStreetMap

26 Svenska geodatatjänster. Bakgrundskarta till geodatatjänster Bakgrundskarta uppbyggd av 51 stycken WMS-skikt/layers från BanV, SMHI, Lst, OpenStreetMap, RAÄ, SGU, VindGIS(Lst, Boverket m.fl.). Användaren tänder de skikt som på bästa sätt kompletterar det tema eller den uppgift som ska lösas. Detta exempel hade blivit betydligt bättre med stilmallar!

27 OGC Viewers OGC Viewers WMS, WFS, WCS,.shp, geotiff Free and Open Source Desktop GIS Projects and Software Stefan Steiniger, University of Calgary, Canada Jag tittar på: ArcExplorer, Map Window, Gaia, GRASS, gvsig, qgis, openjump, ERDAS TITAN, Silverlight, udig Vad ska vi satsa på? Intergraph OGC Viewer, owsview, OpenLayers [OSM (OpenStreetMap)] Vilka viewers passar svenska geodatatjänster? Rekommendationer behövs. Det är jobbigt att testa alla OGC Desktop GIS eller OGC Viewer vad behövs för en viss verksamhet?

28 Exempel på OGC Viewers OGC Viewers Gaia (FOSS) Gaia 3.4 is a desktop viewer for sharing, accessing and visualizing of geodata, incl. Virtual Earth, OGC GML, Yahoo! Maps, Shape-files, OpenStreetMap, Google Earth KML/ KMZ, OGC WMS, WFS, WCS services and more. Make your own map symbols - Gaia makes it easy to create meaningful maps, and includes tools to create your own map symbols. Gaia 3 also includes a GML symbol library. Stort kartfönster, här 2560 x Snabb. Lätt att tända/släcka och flytta lager 2) 3) 1) Smart meny för att ställa in 6 st. egna fönster, dit du zoomas direkt Sorteringsfunktion på WMS WFS WCS ==> Dina personliga geodatatjänster högst upp. 1) Namn på alla skikt/layers. 2) Bild på datainnehållet 3) Viss information om WMS-tjänsten, dock inte någon SLD-information Enkelt formulär för att koppla upp en nya geodatatjänst Gaia ska du börja med om det är första gången du provar att titta på och kombinera olika WMS-tjänster

29 Exempel på OGC Viewers OGC Viewers owsview (FOSS) The purpose of owsview is to show the integration of geo-spatial web services. owsview can use resources from multiple servers and integrate data and services into a seamless application, transparent to the end-user or client. owsview supports web map context documents, and allows importing, exporting and bookmarking of 5) context XML documents. Bookmarks can be enabled by appending 'context=contexturl' to the base URL of the application. 3) B:180 H:140 Kartfönster B:125 H:75 Livsfarligt! 1) 2) 4) 5) Först rektangel, sedan Testkommentar Jag kan till och med gå in och förändra utseendet (SLD) och tillföra detta till WMS tjänsten. 4) Fast fönsterstorlek med litet kartfönster. 1) Namn på alla skikt/layers. Ej äåö. 2) Bild på datainnehållet, här WSG84 3) Bra information om WMS-tjänsten (eget fönster), inklusive om den accepterar SLD. owsview har flera fördelar, men är lite svårtillgänglig. Alla layers inkl översiktskarta för Bounding Box, med bara en knapptryckning, är mycket bra.

30 Exempel på OGC Viewers OGC Viewers udig (FOSS) User friendly, providing a familiar graphical environment for GIS users Desktop located, running as a thick client, natively on Windows, Mac OS/X and Linux Internet oriented, consuming standard (WMS, WFS, WCS) and de facto (GeoRSS, KML, tiles) geospatial web services GIS ready, providing the framework on which complex analytical capabilities can be built, and gradually subsuming those capabilities into the main application. Testkommentar Lantmäteriets testdataset över Skåne syns i skalintervallet 1: : när mitt kartfönster är 1531x1001 pxl. 1) 3) udig känns intuitiv. Stort kartfönster. udig har SLD Editor. 2) Saknar översiktskartfönster 1) Kartskikt/Layers 2) Stort kartfönster. Här WSG84 3) Projektinformation, aktiva WMS-tjänster etc.

31 Behov av SLD för svenska geodatatjänster? Stilmallar för svenska WMS-tjänster Olika teman/tillämpningar kräver olika stilmallar för att kombinerade geodata ska få en god läsbarhet och användbarhet. Leverantörer av geodatatjänster kan tillhandahålla ett antal stilmallar för varje lager. Exempel named style : &service=wms&layers=byggnader&style=byggnadstyper Svårt att täcka alla konsumenters behov för olika teman/tillämpningar. Går det att skapa stilmallar som konsument? 31

32 Kan vi använda SLD för svenska geodatatjänster? Stilmallar för svenska WMS-tjänster Vad krävs av svenska WMS-tjänster för att man som konsument ska kunna skriva egna regler och skapa stilmallar? Möjlighet att rendera kartan med egna stilmallar Anges med SupportSLD i GetCapabilities Möjlighet att hänvisa till en extern SLD Kartservern måste komma åt denna plats på Internet Möjlighet att få information om tjänsten för att skapa SLD-regler Information om lager DescribeLayer Information om objekt och objektens attribut DescribeFeatureType 32

33 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande - skapa SLD [http://karta.raa.se/geoserver/wfs?service=wfs&version=1.1.0&request=describefeaturetype [http://karta.raa.se/geoserver/wms?service=wms&version=1.1.1&request=getcapabilities] [http://karta.raa.se/geoserver/wms?service=wms&version=1.1.1&request=describelayer [http://karta.raa.se/geoserver/wms?service=wms&version=1.1.1&request=getstyles &typename=fmi:fmi_wms_full] &layers=bbr:bbr_wms_full] 33

34 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande - skapa SLD [http://karta.raa.se/geoserver/wfs?service=wfs&version=1.1.0&request=describefeaturetype [http://karta.raa.se/geoserver/wms?service=wms&version=1.1.1&request=describelayer [http://karta.raa.se/geoserver/wms?service=wms&version=1.1.1&request=getstyles &typename=fmi:fmi_wms_full] &layers=bbr:bbr_wms_full] 34

35 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande - skapa SLD [http://karta.raa.se/geoserver/wfs?service=wfs&version=1.1.0&request=describefeaturetype [http://karta.raa.se/geoserver/wms?service=wms&version=1.1.1&request=describelayer &typename=fmi:fmi_wms_full] &layers=bbr:bbr_wms_full] 35

36 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande - skapa SLD [http://karta.raa.se/geoserver/wfs?service=wfs&version=1.1.0&request=describefeaturetype &typename=fmi:fmi_wms_full] 36

37 Exempelförfarande - skapa SLD Stilmallar för svenska WMS-tjänster 37

38 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande - använda SLD [http://karta2.raa.se/geoserver/wms?service=wms&version=1.1.1&request=getmap &LAYERS=FMI:FMI_WMS&SRS=EPSG:2400&FORMAT=image/png &BBOX= , , , &WIDTH=256&HEIGHT=256] 38

39 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande Riksantikvarieämbetet &version=1.1.1 &request=getcapabilities <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE WMT_MS_Capabilities SYSTEM "http://karta.raa.se/geoserver/schemas/wms/1.1.1/wms_ms_capabilities.dtd"> <WMT_MS_Capabilities version="1.1.1" updatesequence="0"> <Service> <Name>OGC:WMS</Name> <Title>Riksantikvarieämbetets WMS</Title> <Abstract>Riksantikvarieämbetets WMS</Abstract> <KeywordList> <Keyword>WMS</Keyword> <Keyword>GEOSERVER</Keyword> </KeywordList> <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://karta.raa.se/geoserver/wms"/> <ContactInformation> <ContactPersonPrimary> <ContactPerson/> <ContactOrganization/> </ContactPersonPrimary> <ContactPosition/> <ContactAddress> <AddressType/> <Address>Box 1114</Address> <City>Visby</City> <StateOrProvince/> <PostCode>62122</PostCode> <Country>Sverige</Country> </ContactAddress> <ContactVoiceTelephone> </ContactVoiceTelephone> <ContactFacsimileTelephone/> </ContactInformation> <Fees>NONE</Fees> <AccessConstraints>NONE</AccessConstraints> </Service> <Capability> <Request> <GetCapabilities> <Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format> <DCPType> <HTTP> <Get> <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://karta.raa.se/geoserver/wms?service=wms&"/> </Get> <Post> <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://karta.raa.se/geoserver/wms?service=wms&"/> </Post> </HTTP> </DCPType> </GetCapabilities> <GetMap> <Format>image/png</Format> <Format>application/atom xml</format> <Format>application/atom+xml</Format> [ ] 39

40 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande Riksantikvarieämbetet &version=1.1.1 &request=describelayer &layers=fmi:fmi_wms <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE WMS_DescribeLayerResponse SYSTEM "http://karta.raa.se/geoserver/schemas/wms/1.1.1/w MS_DescribeLayerResponse.dtd"> <WMS_DescribeLayerResponse version="1.1.1"><layerdescription name="fmi:fmi_wms" wfs="http://karta.raa.se/geoserver/wfs/wfsdispatcher?"> <Query typename="fmi:fmi_wms"/> </LayerDescription> </WMS_DescribeLayerResponse> 40

41 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande Riksantikvarieämbetet &version=1.1.0 &request=describefeaturetype <xsd:schema elementformdefault="qualified"> <xsd:import namespace="http://raa.se/kms/bbr" schemalocation="http://karta.raa.se/geoserver/wfs?request=describefeaturetype&version=1.1.0&typename=bbr:bbr_ WMS_FULL,BBR:BBR_WMS"/> <xsd:import namespace="http://raa.se/kms/fmi" schemalocation="http://karta.raa.se/geoserver/wfs?r equest=describefeaturetype&version=1.1.0&typen ame=fmi:fmi_wms,fmi:fmi_wms_full,fmi:fmi _WFS"/> <xsd:import namespace="http://raa.se/kms/kmb" schemalocation="http://karta.raa.se/geoserver/wfs?request=describefeaturetype&version=1.1.0&typename=kmb:kmb_ WMS"/> <xsd:import namespace="http://raa.se/kms/gem" schemalocation="http://karta.raa.se/geoserver/wfs?request=describefeaturetype&version=1.1.0&typename=gem:sock EN,GEM:LANDSKAP,GEM:EKZON_EJOFFICIELL,GEM:SJOKORT"/> </xsd:schema> 41

42 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande Riksantikvarieämbetet &version=1.1.0 &request=describefeaturetype &typename=fmi:fmi_wms <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:fmi="http://raa.se/kms/fmi" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" elementformdefault="qualified" targetnamespace="http://raa.se/kms/fmi"> <xsd:import namespace="http://www.opengis.net/gml" schemalocation="http://karta.raa.se/geoserver/schemas/gml/3.1.1/base/gml.xsd"/> <xsd:complextype name="fmi_wms_fulltype"> <xsd:complexcontent> <xsd:extension base="gml:abstractfeaturetype"> <xsd:sequence> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="1" name="objekt_id" nillable="true" type="xsd:decimal"/> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="1" name="geometri_id" nillable="true" type="xsd:decimal"/> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="gtype" nillable="true" type="xsd:decimal"/> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="geometri" nillable="true" type="gml:geometrypropertytype"/> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="benamning" nillable="true" type="xsd:string"/> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="url" nillable="true" type="xsd:string"/> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexcontent> </xsd:complextype> <xsd:element name="fmi_wms_full" substitutiongroup="gml:_feature" type="fmi:fmi_wms_fulltype"/> </xsd:schema> 42

43 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande Riksantikvarieämbetet &VERSION=1.1.1 &REQUEST=GetMap &LAYERS=FMI:FMI_WMS &SRS=EPSG:2400 &FORMAT=image/png &BBOX= , , , &WIDTH=256 &HEIGHT=256 43

44 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande Riksantikvarieämbetet &VERSION=1.1.1 &REQUEST=GetMap &LAYERS=FMI:FMI_WMS &SRS=EPSG:2400 &FORMAT=image/png &BBOX= , , , &WIDTH=256 &HEIGHT=256 &SLD=http://www.domän.se/sld.xml 44

45 Behov av SLD-Editor SLD-Editor udig, GeoServer/ OpenLayers(-), Atlas Stilmallsserver. Var? Katalogtjänst för stilmallar. Bild före och efter stilmall. Externt grafikbibliotek för kartsymboler. Var? Katalogtjänst. Inblandade servrar ska tillåta och möjliggöra tillämpning av stilmallar. Being able to draw a map with WMS is good, being able to draw the map you want is priceless.

46 SLD-Editor Var mans SLD-Editor 1 (2) Ett sätt att förändra flygplanssymbolerna till vänster och ersätta de med små röda kvadrater exemplifieras i URLen nedan. Alla väntar på en bra, generell SLD-Editor! <WellKnownName>SQUARE Hämtar standardkvadrat <Fill>#F0000 Färgkod <Size>5 Symbolstorlek i pixels

47 SLD-Editor Var mans SLD-Editor 2 (2) Alternativet är att länka till en XML-fil, vilket få geodataleverantörer accepterar. <WellKnownName>SQUARE Hämtar standardkvadrat <Fill>#F0000 Färgkod <Size>5 Symbolstorlek i pixels Flera OGC Viewers tillverkar en XML-fil baserat på önskade förändringar av kartmanéret.

48 OGC Utforskare OGC Utforskare GeoNetwork Verktyg för att organisera egna och andras geodatatjänster: WMS, WFS, WCS, KML, filer. OGC kataloger (CSW) kommuner myndigheter Inspire EU-portal Egen prototyp i FileMaker, GeoNetwork (söker i flera CSWkataloger)

49 GeoNetwork Classic OGC Utforskare GeoNetwork GeoNetwork har live -koppling till andra geodatakataloger (CSW) Det finns flera sätt att söka metadata. Egna dokument (DC), filer, sparade geodatatjänster kombineras med andra tjänster. Alternativ bakgrund Alla skikt/layers som är resultatet av en metadata utsökning visas tillsammans med en översiktsbild. I många WMStjänster ingår en teckenförklaring.

50 ewater Bra GeoNetwork exempel GeoNetwork Spara funktion finns. Det är lätt att ställa in varje skikts transparens. En symbol visar om geodatatjänsten inte fungerar, om skiktet är online eller släckt. När skikten kopplas upp så finns en indikator på varje skikt som visar att GeoNetwork söker kontakt med geodatatjänsten ifråga.

51 Nederländerna Amsterdam GeoNetwork Grunddata & Open- Street- Map (OSM)

52 Napier City Nya Zealand GeoNetwork GeoNetwork passar också för städer, kommuner etc. Napier City har en bra tjänst till vilken användaren kan lägga till kompletterande geodatatjänster Trevliga zoomnivåer: adress, gata, grannskap och stad.

53 Post subject: Failed to binarize object 24/365 FORUM för GEODATATJÄNSTER Borde vi inte hjälpas åt så här i Sverige också? OGC Viewern Gaia 3 är FOSS (Free OpenSource SW) 4) 1) 2) 6) 5) 3)

54 24/365 FORUM för GEODATATJÄNSTER för tips och trix, hjälp till självhjälp Länkar till andra Forum Här ett norskt Forum Forumgrupper: Geodatatjänster Kartsymboler/ verktygsikoner Karttjänster Frivilliga redaktörer Gör det möjligt att få hjälp när den behövs som bäst. tips&trix hjälp till självhjälp Kommentar från möte: Forum för geodatatjänster 6 jan 2007: De som jobbar i organisationer /företag där denna teknikkompetens inte finns (utöver en själv!) har ett stort behov av att kunna ställa frågor och diskutera, men något fungerande, öppet forum finns inte.

55 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Projekt som använt sig av SLD-tekniken: RAÄ Fornsök Posten GIS

56 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Postens GIS: Statistikvisualisering (prototyp) Under utveckling. Använder dynamisk SLD. Detta innebär att SLD:n genereras när man anropar kartservern. Statisk SLD innebär att SLD:n är skapad tidigare och ändras inte när man använder applikationen. Presenterar statistik i postnummerområden. Visualisering som Kloropleth med färger på postnummerytor. Visualisering även med pajdiagram från Google Charts. Dessa pajdiagram kopplas till SLD:n som external graphic som i sin tur genereras av en webbtjänst hos Google.

57 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Postens GIS: Statistikvisualisering (prototyp)

58 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Postens GIS: Statistikvisualisering (prototyp)

59 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Postens GIS: Statistikvisualisering (prototyp)

60 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Postens GIS: Statistikvisualisering (prototyp)

61 Riksantikvarieämbetet: Fornsök Driftsatta lösningar med SLD Den 26 maj erhöll Fornsök Guldlänken - priset för den mest innovativa nya e-tjänsten inom offentlig förvaltning. Ett WMS-lager med SLD används hos RAÄ för att visa fornlämningar som punkter, linjer och ytor. Innehåller även kopplingar till WMStjänster hos SGU och LST. Använder GeoServer som kartserver och OpenLayers för att visa tjänsterna i en webbklient. Använder bakgrundskarta från Metria. Det går att begära en teckenförklaring från WMS-tjänsten hos RAÄ med hjälp av följande anrop: MAT=image/png&WIDTH=100&HEIGHT=200&LAYER=FMI:FMI_WMS

62 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Riksantikvarieämbetet: Fornsök

63 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Riksantikvarieämbetet: Fornsök Bakgrundskarta: Fornlämning: Resultatet:

64 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Riksantikvarieämbetet: Fornsök

65 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Riksantikvarieämbetet: Fornsök

66 Vill du veta mer om WMS+SLD? Referensdokumentation Två artiklar i nummer två => 2009 av Kart & Bildteknik. Tre examensarbeten: Kartografi för datorskärmar - hur kartor kan stilsättas på Internet Rasmus Lindberg 2007 Distribution, Visualization and Subscription of Geographic Information Christofer Jonsson 2007 Implementation av en infrastruktur för geodata Christofer Österberg 2009 Förändra utseendet på geodata så att det passar dina behov - geodata - tjänster och kartsymboler Anders Söderman GISassistans Christofer Österberg Sweco Position Kartografiska aspekter av Geodataportalen Lars Harrie, GIScentrum vid Lunds universitet, Hanna Stigmar, GIS-centrum vid Lunds universitet + Lantmäteriet GeoServers dokumentation om SLD är väldigt bra. 66

67 Smarta Geografiska IT-lösningar 67

68 För övrigt anser Anders att det är hög tid att genomföra fortsättningen av dvs. StrateOGIS

69 Åker du dit? Notera intressanta föredrag som gärna får presenteras på FfG I november. kshops/ Organizing your geospatial data and services using GeoNetwork opensource FOSS4G Oct Conference Sydney, Australia We are delighted to welcome you to Sydney, Australia, for the FOSS4G 2009 Conference, which will take place from Tuesday 20 - Friday 23 October, 2009

WMS @ SGU. Jonas Holmberg

WMS @ SGU. Jonas Holmberg WMS @ SGU Jonas Holmberg WMS @ SGU - innehåll Vad är WMS (Wep Map Service)? WMS lager / tjänster och struktur på SGU SGUs WMS i ArcGIS SGUs WMS i Geodata.se SGUs WMS i kartvisare WMS Web Map Service OGC

Läs mer

Rapport TK 570 N0047. Geografisk information Webbkartografi Riktlinjer för utformning av webbkarttjänster

Rapport TK 570 N0047. Geografisk information Webbkartografi Riktlinjer för utformning av webbkarttjänster Rapport TK 570 N0047 Utgåva 0.5 2014-02-05 Geografisk information Webbkartografi Riktlinjer för utformning av webbkarttjänster [English title level 1 English title level 2 Part n: Part title] SS xxxx:åååå

Läs mer

Kartsymboler och Verktygsikoner Intressentmöte 6 maj 2009. SIS Stanli Onsdag 6 maj

Kartsymboler och Verktygsikoner Intressentmöte 6 maj 2009. SIS Stanli Onsdag 6 maj börjar snart 1 Introduktionsexempel Standardisering av kartsymboler & verktygsikoner Kartsymbolerna är hämtade från olika kommuners karttjänster på Internet. Exempel på olika verktygsikoner, som zoomar

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy 1(14) Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och 2(14) Geodataportalen Denna skärmbild är det första du möts av när du går in i Geodataportalen: : Skärmbilden är indelad i tre olika paneler: Sökpanel

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning 1(12) Datum: 2014-05-26 Diarienr: Hjälp vid användning av s Avancerade sökning Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 geodatasekretariatet@lm.se

Läs mer

Rapport TK 570 N0054. Geografisk information Webbkartografi Riktlinjer för utformning av webbkarttjänster

Rapport TK 570 N0054. Geografisk information Webbkartografi Riktlinjer för utformning av webbkarttjänster SS TK 570 TK 570 N0054 Rapport TK 570 N0054 Utgåva 0.6 2014-10-13 11:27 Geografisk information Webbkartografi Riktlinjer för utformning av webbkarttjänster [English title level 1 English title level 2

Läs mer

Bakom kulisserna. SMHI webservices. Infrastruktur och säkerhetslösningar Demonstration av webservices

Bakom kulisserna. SMHI webservices. Infrastruktur och säkerhetslösningar Demonstration av webservices OBS: Några av dessa webservice-länkar är nåbara externt. Andra öppnas om det kommer önskemål. SMHI webservices Bakom kulisserna Infrastruktur och säkerhetslösningar Demonstration av webservices Esa Falkenroth,

Läs mer

Aktuellt från Lantmäteriet

Aktuellt från Lantmäteriet Aktuellt från Lantmäteriet Geodatasamverkan Skåne Höör 29 maj Julie Mostert Öppna geodata för ett effektivare samhälle Varför öppna geodata? Geodata har en särställning Information som adresser, kartor

Läs mer

Geografisk information Webbkartografi Riktlinjer för utformning av webbkarttjänster. [English title level 1 English title level 2 Part n: Part title]

Geografisk information Webbkartografi Riktlinjer för utformning av webbkarttjänster. [English title level 1 English title level 2 Part n: Part title] SS TK 570 TK 570 N0062 Rapport TK 570 N0062 Utkast utgåva 0.8 2015-06-24 15:03 Geografisk information Webbkartografi Riktlinjer för utformning av webbkarttjänster [English title level 1 English title level

Läs mer

Behov av en samordnad kartografi för OGC-tjänster (WMS, WFS mfl)

Behov av en samordnad kartografi för OGC-tjänster (WMS, WFS mfl) Webbkartografi Behov av en samordnad kartografi för OGC-tjänster (WMS, WFS mfl) Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 geodataprojektet@lm.se

Läs mer

Införande av QGIS som GIS-plattform i Kristianstads kommun

Införande av QGIS som GIS-plattform i Kristianstads kommun Införande av QGIS som GIS-plattform i Kristianstads kommun Funkar det? Ja! Karl-Magnus Jönsson, GIS-utvecklare Stadsbyggnadskontoret Kristianstad Kristianstad Jag Karl-Magnus Jönsson GIS-utvecklare Avdelningen

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

ISM WEB. ISM WEB GIS för alla typer av användare. Kundanpassade Intranät- Internet- Portallösningar

ISM WEB. ISM WEB GIS för alla typer av användare. Kundanpassade Intranät- Internet- Portallösningar ISM WEB O P E N S O U R C E S Ä K E R H E T I N S P I R E G I S - A N A L Y S W M S I N T E R O P E R A B I L I T E T A R B E T S F L Ö D E N I N T E G R A T I O N D A T A F Å N G S T E D I T E R I N G

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design Sustainable engineering and design 1 Bildyta - Välj Infoga bild Kartan i kommunala e-tjänster Strategival för att använda kartan i kommunala e-tjänster Johan Peterson och Mikael Elmquist Sweco Örebro länskarta

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar en kartlänk öppnas kartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan visar startvyn

Läs mer

Geospatial Solutions Sweden AB Författare e-post Datum Version Sid Arne Stoor arne.stoor@geosol.se 2008-03-16 1.0 1 (6)

Geospatial Solutions Sweden AB Författare e-post Datum Version Sid Arne Stoor arne.stoor@geosol.se 2008-03-16 1.0 1 (6) Arne Stoor arne.stoor@geosol.se 2008-03-16 1.0 1 (6) Allmänt Geospatial Solutions Sweden AB svar till Topobase användarförenings dokument Specifikation över funktioner som bör ingå i Topobase200x ver080213

Läs mer

Geodata i Härjedalens Kommun GIS-Samverkan Dalarna 2014-12-16

Geodata i Härjedalens Kommun GIS-Samverkan Dalarna 2014-12-16 Geodata i Härjedalens Kommun GIS-Samverkan Dalarna 2014-12-16 Johan Fransson Johan Fransson Mark- och exploateringsingenjör Ansvarig för: Markfrågor Exploateringsavtal Geodata Gis Organisation 5 Förvaltningar

Läs mer

Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se

Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se Öppen Källkod inom Offentlig Sektor 15-16 april 2008, Stockholm Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se 2008-05-14 Signatur Om SMHI Som experter inom

Läs mer

PM 1(7) Data är tillgängligt. Figur 1. Figuren visar det sammanvägda resultatet för respektive fråga åren 2009, 2010 och 2011.

PM 1(7) Data är tillgängligt. Figur 1. Figuren visar det sammanvägda resultatet för respektive fråga åren 2009, 2010 och 2011. PM 1(7) Nöjdhetsundersökning av Geodataportalen 2011 Sammanfattning I december 2011 genomfördes den tredje Nöjdhetsundersökningen av Geodataportalen. Sammantaget visar undersökningen att resultatet är

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Handbok WMS med GeoServer PostGIS QGIS... 1 Inledning... 1 Ändra namn på shapefiler... 4 Transformera Shapefil från RT90 till Sweref99 med QGIS... 8 Exportera

Läs mer

Kommunala geodata. Eric Jeansson GIS-chef. Eric Jeansson, 100412

Kommunala geodata. Eric Jeansson GIS-chef. Eric Jeansson, 100412 Kommunala geodata Eric Jeansson GIS-chef 1 2 3 Att jobba på kommun hur sexigt är det? 4 5 Kommunala geodata Grunddata Verksamhetsdata 6 Grunddata: Vektoriserad information 7 8 9 Grunddata: Flygbilder 10

Läs mer

Test av Metria Maps avseende Användbarhet och prestanda

Test av Metria Maps avseende Användbarhet och prestanda Test av Metria Maps avseende Användbarhet och prestanda Solgerd Tanzilli, Projektledare Tomas Rosendal, Testledare Xin He, Testare Lars Palm, Testare Anders Östman, Vetenskaplig ledare 1 Sammanfattning

Läs mer

Goda Exempel. från kommunala karttjänster på Internet. Exempel på tre av Falkenbergs sju olika teman för sina kommunala karttjänster.

Goda Exempel. från kommunala karttjänster på Internet. Exempel på tre av Falkenbergs sju olika teman för sina kommunala karttjänster. Goda Exempel från kommunala Exempel på tre av Falkenbergs sju olika teman för sina kommunala karttjänster. 1. Inledning 2 2. Sammanfattning och goda exempel 3 2.1 Sammanfattning... 3 2.2 Goda Exempel...

Läs mer

open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Dela utvecklingsresultat Kontroll över utveckling Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen

open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Dela utvecklingsresultat Kontroll över utveckling Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Kontroll över utveckling Dela utvecklingsresultat Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen Utveckling, inte licenskostnader Vanliga frågor om Opensource

Läs mer

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 1 Innehåll Vad används DNS till i en AD-domän? Vad händer i en AD-domän utan

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

Hjälp vid använding av Miljödataportalen - UTKAST

Hjälp vid använding av Miljödataportalen - UTKAST 1(7) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Olsson, Birgitta Tel: 010-698 1448 birgitta.olsson @naturvardsverket.se PM 2013-01-21 Ärendenr: NV-10837-12 Hjälp vid använding av Miljödataportalen

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 1: Så här bygger du en app för crowdsourcing Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 1 För att utföra uppgifterna i den här

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Geodataportalen - Geodata.se. Kjell Hjorth, Lantmäteriet

Geodataportalen - Geodata.se. Kjell Hjorth, Lantmäteriet Geodataportalen - Geodata.se Kjell Hjorth, Lantmäteriet 1 Vad är syftet med den nationella geodatastrategin? Att utgöra planen för hur vi bygger en gemensam infrastruktur för geodata Att visa hur den nationella

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

! " ## Google Earth, lär dig geografi ÅK 4-9 (gymnasiet -> ) Ett par timmar för att lära sig programmet!

!  ## Google Earth, lär dig geografi ÅK 4-9 (gymnasiet -> ) Ett par timmar för att lära sig programmet! ! " ## Google Earth, lär dig geografi ÅK 4-9 (gymnasiet -> ) Ett par timmar för att lära sig programmet! . /* Att prova på det fina Internetverktyget Google Earth och studera fjärran platser och satellitbilder

Läs mer

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F)

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F) L0009B Moment FL 1: Kursintroduktion. Kursinformation: G:\L0009B\Allmänt\KursInformationL0009B.pdf (F) Kursplan: Se https://portal.student.ltu.se/stuka/kurs.php?kurs=l0009b&lang=swe (F) Allt som markerats

Läs mer

Riktlinjer för nationellt genomförande av Inspires nedladdningstjänster

Riktlinjer för nationellt genomförande av Inspires nedladdningstjänster Version 1.9 1(23) Riktlinjer för nationellt genomförande av Inspires nedladdningstjänster Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

Nytt från Lantmäteriet

Nytt från Lantmäteriet Förstasida manifestet Nytt från Lantmäteriet Margareta Lindquist Lantmäteriet, KT:s 1 Kommunala Lantmäteridagar 22 november 2012 Kort Nytt från Lantmäteriet På nya tjänster Ny organisation av fastighetsbildningen

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

2. Startsidan översikt med sidhänvisningar Startläget visar Klassificeringslagret och endast en del av innerstaden.

2. Startsidan översikt med sidhänvisningar Startläget visar Klassificeringslagret och endast en del av innerstaden. 2. Startsidan översikt med sidhänvisningar Startläget visar Klassificeringslagret och endast en del av innerstaden. Klicka på plustecknet i kartans högra kant så visas nedanstående grå meny Här väljer

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

En introduktion till QGIS

En introduktion till QGIS En introduktion till QGIS Allt fler organisationer funderar på att använda öppen programvara (Open Source) för geografisk informationsbehandling/geografisk IT. I den här workshopen får du en praktisk introduktion

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Strategi och användning ndning av stadens geografiska data

Strategi och användning ndning av stadens geografiska data 1 Strategi och användning ndning av stadens geografiska data Eric Jeansson GIS-chef Stadsbyggnadskontoret GöteborgG 75% av all information som ett företag eller myndighet hanterar har en geografisk koppling

Läs mer

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande Innehållsförteckning Starta systemet...1 Startsidan...2 Hantera ärende...3 Skapa ärende...4 Trafikanordningsplan...5 Redigera ärende...6 Hantera karta...7 Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec 1 2 Innehåll Introduktion... 3 Azure Client SDK Libraries... 4 Översikt: Azure Client Libraries... 5 Azure SDK... 6 Azure SDK (forts.)... 7 Azure SDK (forts.)... 8 Cloud Services... 10 Cloud Services...

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

Middleware vad, hur, varför när?

Middleware vad, hur, varför när? Middleware vad, hur, varför när? Anders Kingstedt Askus AB Ersättas med en bild 1 Disposition Vad? Hur? Varför? När? Målsättning Ge er möjlighet att skilja på och 2 Vad? - är Middleware Ersättas med en

Läs mer

GADD Software en introduktion

GADD Software en introduktion GADD Software en introduktion Publik version, September 2013, gaddsoftware.com page 1 Vad är GADD Software? Vårt fokus Beslutsstöd, BI, tillgängligt för alla Retailing och ISV (Independent Software Vendors)

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

Parkeringsapplikation för fordonsförare

Parkeringsapplikation för fordonsförare Parkeringsapplikation för fordonsförare Simon Sundell Mikael Wahlström 2015 Examensarbete, Grundnivå, 15 hp Datavetenskap IT/GIS programmet Examensarbete i Datavetenskap I Handledare: Ann-Sofie Östberg

Läs mer

ISM. ISM Independent Spatial Management. Effektiva och unika organisationslösningar

ISM. ISM Independent Spatial Management. Effektiva och unika organisationslösningar ISM I N T E R O P E R A B I L I T E T M E T A D A T A S P A T I A L W M S G I S O P E N S O U R C E A R B E T S F L Ö D E N W F S I N S P I R E O R A C L E H I S T O R I K V E R S I O N H A N T E R I N

Läs mer

Tips & tricks för redigering

Tips & tricks för redigering Tips & tricks för redigering Det har kommit flera nyheter och förbättringar i redigeringsmiljön och användargränssnittet för version 10.0. Den första stora skillnaden som märks är att redigeringsverktygsfältet

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

Välkommen! SA S PSA S Im I puls s Mobilite t t e 8 1

Välkommen! SA S PSA S Im I puls s Mobilite t t e 8 1 Välkommen! SAPSA Impuls Mobilitet 81 Impuls sponsorer 2012 Guldsponsorer SAPSA Impuls Mobilitet 81 Mobilitet 81: Mobil reseräkningsapp med möjlighet att fotografera kvittona Christer Ingemarsson Lena Kågedal

Läs mer

Diagnostisktprov Utveckla i Azure

Diagnostisktprov Utveckla i Azure .easec Diagnostisktprov Utveckla i Azure Mats Johannesson 2015-06-08 1 o Indikerar ett svar önskas. Flera svar önskas. Maxpoäng: 86 Din poäng: Godkänt: 43 poäng Väl Godkänt: 60 poäng 2 1. Vilka fyra alternativ

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

ITK:P2 F1. Hemsidor med HTML HTML. FTP, HTTP, HTML, XML och XHTML

ITK:P2 F1. Hemsidor med HTML HTML. FTP, HTTP, HTML, XML och XHTML ITK:P2 F1 FTP, HTTP, HTML, XML och XHTML DSV Peter Mozelius 1 Hemsidor med HTML Hur många av er har provat på att bygga en egen hemsida med HTML eller XHTML? För hand eller med hjälpverktyg? Har ni lagt

Läs mer

Högskolan i Gävle. Kompetensförsörjare inom ett av framtidens stora område. Fredrik Ekberg

Högskolan i Gävle. Kompetensförsörjare inom ett av framtidens stora område. Fredrik Ekberg Högskolan i Gävle Kompetensförsörjare inom ett av framtidens stora område Fredrik Ekberg HÖGSKOLAN I GÄVLE AVDELNINGEN FÖR KOMMUNIKATION OCH SAMVERKAN MAJ 2008 Vision Högskolan i Gävle har en ledande position

Läs mer

Nyheter i. Solen Pro/SolenX 6.5

Nyheter i. Solen Pro/SolenX 6.5 Nyheter i Solen Pro/SolenX 6.5 Solen Pro och SolenX Nyheter och förbättringar Utseendeförbättringar I både Pro och X har en del småändringar gjorts för att öka tydligheten/enkelheten i gränssnittet. -

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Om bokförfattaren och Rita med SketchUp... 8 Rita och redigera... 9 Förena två linjer:... 9 Tänja en linje:... 9 Ange ny totallängd på en linje:... 10 Förlänga

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

Christina Strand. Susanne van Raalte

Christina Strand. Susanne van Raalte Christina Strand Susanne van Raalte Vianova Systems 140 ingenjörer & arkitekter i 10 länder Vianova Systems Norway Vianova Systems Sweden Vianova Systems Finland Vianova Systems Denmark Vianova Systems

Läs mer

OneGeology-Europe gör geologiska data lättillgängliga. användbara. Tomas Lindberg Sveriges geologiska undersökning (SGU)

OneGeology-Europe gör geologiska data lättillgängliga. användbara. Tomas Lindberg Sveriges geologiska undersökning (SGU) OneGeology-Europe gör geologiska data lättillgängliga och användbara Tomas Lindberg Sveriges geologiska undersökning (SGU) OneGeology-Europe Projektstart 11 September 2008 Längd 2 år Total budget 3.25

Läs mer

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Delrapport DP3 FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Karin Bredenberg & Mats Berggren IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 2.0 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BILAGA 1: METS...3 1.1 INTRODUKTION...3

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Förhandsreglering Områdesbestämning i kartan med AutoCAD Map 3D 2011 och CADRA-databasen Målet med avsnittet Områdesbestämning Slutprodukten

Förhandsreglering Områdesbestämning i kartan med AutoCAD Map 3D 2011 och CADRA-databasen Målet med avsnittet Områdesbestämning Slutprodukten Förhandsreglering Områdesbestämning i kartan med AutoCAD Map 3D 2011 och CADRA-databasen Bakgrund, källa svensk Energi Nya regler för reglering av elnätstarifferna Den 16 juni 2009 beslutade riksdagen

Läs mer

Geospatial Solutions Sweden AB. Arne Stoor

Geospatial Solutions Sweden AB. Arne Stoor Geospatial Solutions Sweden AB Arne Stoor Geospatial Solutions Sweden AB Information kring Topobase 2008 Topobase geografiska databaser Topobase 2008 Utbildningar Topobase 2008 NDRK GeoSol Express Tools

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Mobilitet Vi kallar det Livet!

Mobilitet Vi kallar det Livet! Mobilitet Vi kallar det Livet! Klas Palmer kpalmer@novell.com Anders Ågren aagren@novell.com Mobil produktivitet Mobil produktivitet hemma Omfattande tekniska möjligheter Brett applikationsutbud Enkelt

Läs mer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-WEB Klass Systemutvecklare.NET Syfte och koppling till yrkesrollen För att kunna arbeta som systemutvecklare

Läs mer

Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet. Näringsidkarens namn. Internetanslutning

Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet. Näringsidkarens namn. Internetanslutning Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet Leverantör Näringsidkarens namn Maskin- och programvara i Funktion Pris Språk Internetanslutning Pris Längd Geografiska

Läs mer

Integration av 3D-geodata ovan och under jord. Ludvig Emgård, SWECO Position

Integration av 3D-geodata ovan och under jord. Ludvig Emgård, SWECO Position Integration av 3D-geodata ovan och under jord Ludvig Emgård, SWECO Position Ludvig Emgård Teknisk Lantmätare från LTH Examensarbete om 3D-GIS 2003 - Lundagård Rådgivande 3D-GIS-konsult hos SWECO Position.

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

DPS International Ltd INTEGRATION. Thomas Rickne

DPS International Ltd INTEGRATION. Thomas Rickne DPS International Ltd INTEGRATION Thomas Rickne Product Overview DPS are market-leaders in providing software for external logistics planning on road network. Integrated in our systems are accurate worldwide

Läs mer