Smarta Geografiska IT-lösningar. Stöd vi genomförande av GIS-projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smarta Geografiska IT-lösningar. Stöd vi genomförande av GIS-projekt"

Transkript

1 Smarta Geografiska IT-lösningar Stöd vi genomförande av GIS-projekt 1

2 Innehåll Innehåll NI SOM HAR JOBBAT MED ATT KOMBINERA FLERA OLIKA WMS-TJÄNSTER MER ÄN 8 TIMMAR HITTILLS RÄCK UPP EN HAND. 1. Vad är SLD (Styled Layer Descriptor ) i en WMS-tjänst? 2. Status på svenska geodatatjänster. Exempel på några lämpliga OGC Viewers för att använda och/eller utvärdera WMS-tjänster. 3. Krav på en geodatatjänst för att kunna använda avancerade stilmallar (SLD). 4. SLD Editor finns det? 5. Katalogverktyg (CSW) för att hitta, utvärdera (ex. SLD) och spara WMS-tjänster. FORUM för 24/365-kommunikation. 6. Goda exempel på genomförda projekt med SLD i Sverige. Bra, aktuell WMS/SLD dokumentation 2

3 Bakgrund Vad är WMS+SLD? Strategi för kartografisk samordning av olika geodatatjänster Det ska gå att kombinera geodatatjänster från olika leverantörer Kartmanér och kartsymboler kan bli ett problem Samma kartografi kan komma att användas för olika företeelser Olika kartografi kan komma att användas för samma företeelser Kartografin behöver förändras för att passa i sitt sammanhang Hur kan man påverka kartmanér för en visningstjänst? Visningstjänster kan tillämpa olika stilmallar som påverkar kartmanéret Med hjälp av stilmallar kan konsumenter av geodata själva välja hur kartan ska manérsättas Men för att det ska fungera måste vissa krav ställas på geodataleverantörens geodatatjänster. 3

4 Visualisering av geodata Vad är WMS+SLD? Geodata är information knutet till ett geografiskt läge. Geodata innehåller inte någon visualisering. Kartor kan beskrivas som visualiserad geodata. Visningstjänster är en vanlig tillämpning. Geodata kan också användas till mycket annat. 4

5 Introduktion till visningstjänster Vad är WMS+SLD? De vanligaste protokollen som standardiserats av OGC WMS protokoll för visningstjänst där servern genererar ett raster (från en databas eller fil) som levereras i form av JPEG/GIF/PNG WFS protokoll för visningstjänst där servern genererar vektorer över valt område som levereras i form av GML. CSW protokoll för överföring av katalog över tjänster 5

6 Introduktion till visningstjänster Vad är WMS+SLD? Kartservern för visningstjänster Svarar på förfrågningar från klienten, exempelvis: Visa metadata för tillgängliga tjänster? (CSW) Vad kan tjänsten göra? (WMS/WFS) Vilka lager finns i tjänsten? (WMS) Vilka objekt finns i dessa lager och vad har de för attribut/egenskaper? (WFS) Visa kartan över givet område? (WMS) Visa kartan över givet område med valt kartmanér? (WMS) 6

7 Visningstjänster kontra filer Vad är WMS+SLD? Vad skiljer beteendet i en visningstjänst från en traditionell fil. Data lagras temporärt lokalt - befinner sig på kartservern tills man skickar en förfrågan om ett visst område. Eftersom klienten kommunicerar med en kartserver i realtid via Internet är prestanda en viktig faktor eftersom det är mycket information som ska överföras. WFS överför all geodata i vektorformat, vilket innebär att det blir väldigt mycket data. Som konsument behöver man inte nödvändigtvis tillgång till all denna information (och kan använda exempelvis raster istället för vektorer). WMS blir nödvändigt för att minimera mängden data som överförs. Det går att ändra manér för filer på samma sätt som med stilmallar. 7

8 Hur genereras rasterbilden? Vad är WMS+SLD? Rasterbilder genom WMS Är svaret från en WMS-tjänst bara en statisk bild som skickas från servern utan möjlighet att påverka kartmanér? När kartbilden genereras kombineras geodata alltid med ett kartmanér (en stilmall, exempelvis SLD). Man skulle kunna kalla resultatet för visualiserad geodata. Kartmanéret kan påverkas via olika stilmallar. 8

9 Vad är SLD? Vad är WMS+SLD? Styled Layer Descriptor Stilmallar som definierar hur geodata ska visualiseras. Standardiserad av OGC och hänvisas till i WMS-standarden För varje objekttyp / feature type som finns med på kartan skrivs regler som beskriver hur objekten ska manérsättas. Reglerna skrivs i XML. Reglerna kan begränsas till vissa skalintervall. Objekt kan döljas helt med hjälp av regler. WMS hanterar SLD annorlunda än WMS Symbology Encoding Standard (SE) har tillkommit. Se upp!! SLD addresses the need for users and software to be able to control the visual portrayal of the geospatial data. The ability to define styling rules requires a styling language that the client and server can both understand. The OpenGIS Symbology Encoding Standard (SE) provides this language, while the SLD profile of WMS enables application of SE to WMS layers using extensions of WMS operations. Additionally, SLD defines an operation for standardized access to legend symbols. Basically SLD 1.0 was split up between Symbology Encoding (SE 1.1, i.e. the general part) and the SLD specific part (SLD 1.1). AnS: :27 In August 2007 the SLD specification has been split up into two new OGC specifications [1] : Symbology Encoding Implementation Specification (SE) and Styled Layer Descriptor. Styled Layer Descriptor Specification now only contains the protocol for communicating with a WMS about how to style a layer. The actual description of the styling is now exclusively described in the SE Implementation Specification. 9

10 Hur kan man använda SLD? Vad är WMS+SLD? Vilka möjligheter finns med SLD? De flesta kartservrar stöder idag SLD, exempelvis GeoServer som är ett Open Source-alternativ, helt enligt OGC:s specifikation. Hur kan man påverka visualiseringen med hjälp av SLD? Regler kan baseras attribut hos objekt och skalintervall. Vanliga symboliserare: Polygon - Kantlinje och insida som kan stilsättas på olika sätt. Line - Tjocklek, färg, streckad/solid, m.m. kan stilsättas. Point - Symbol och storlek kan stilsättas. Text - Typsnitt, storlek, placering m.m. kan stilsättas. 10

11 SLD-exempel Vad är WMS+SLD? En enkel punktsymboliserare med 2 pixlars kantlinje 11

12 SLD-exempel Vad är WMS+SLD? Ett exempel på hur extern grafik kan användas för att förändra kartmanér på ett punktlager i en WMS-tjänst. Kod: Vilket genererar: 12

13 Öppna svenska geodatatjänster Svenska geodatatjänster. Situationen kl. 09:09 Boverket Inga WMS tjänster. Ansvarig VindGIS via Lst. Banverket Järnvägsnät 8 skikt och Riksintressen 11 skikt Energimyndigheten Inga WMS tjänster. Länsstyrelserna WMS Riksintressen 21 skikt, Skyddade områden 4 skikt, Shape 30+ skikt. Regionala geodata. Lantmäteriet WMS, testområde i Skåne. Shape <=1M. Naturvårdsverket Planeringsunderlag 15 skikt RAÄ WMS Fornminnen Bebyggelseregister 10 skikt SCB WMS Befolkning, arbete m.m. 17 skikt SGI WMS Stranderosion når ej geodatatjänsten. SGU WMS Jordarter, Brunnar, Markgeokemi 35+ skikt Sjöfartsverket WMS Riksintressen 5 skikt. Reducerad sjökortinformation 16 översiktliga och 111 detaljskikt(tif) SMHI WMS Atmosfärskemi, klimat, hydrologi 100+ skikt Vägverket WMS Riksintressen vägar 19 skikt Alla geodatatjänsterna är testade i Gaia och udig. I bakgrunden syns alla Gaia filerna.

14 Banverket och Boverket Svenska geodatatjänster. Exempel. Banverket har en bra beskrivning av järnvägens riksintressen Projektet Planeringsportalen avslutades den 30 april 2009 och en slutrapport skickades till VINNOVA i mitten av maj. Det är oklart när planeringsportalen kan tas i drift. En prototyp för en applikation med inriktning på översiktlig kommunal och regional planering (ÖPA) har utvecklats. Får vi WMS-tjänster? Obs. att man ser var skiktet kommer ifrån!

15 Svenska geodatatjänster. Exempel. Energimyndigheten & Lantmäteriet Energimyndigheten har spännande geodata (shape) innehållande vindhastigheter över hela Sverige. Här visas vindhastigheten i m/s på 49 meters höjd. Cirkelstorlek visar höjd över havet. Skånedata syns inte vid för stort kartfönster. Här 1531x1001 pxl. Skärmstorlek 2560x1600 Lantmäteriet har öppna (se villkor) geodata i shapeformat för skalområdena 1: (1:1M), 1:5M, 1:10M och 1:20M och länsindelning i RT90 och Sweref99TM. Test av geodata i Skåne.

16 Länsstyrelserna enbart Shape Svenska geodatatjänster. Exempel. Exempel på vad en stilmall kan göra med en shapefils heltäckande ytmanér. Data: Lst shapefiler, SMHI, OpenStreetMap WMS-tjänster. Bilden visar det kartmanér som Gaia viewern ger som slumpmässigt förslag till utseende.

17 Svenska geodatatjänster. Exempel. Länsstyrelserna Shape och WMS Shape WMS Lst Riksintressen, Skyddade områden, OpenStreetMap och Boverket/Lst VindGIS Till höger Lst WMStjänster, visad i udig viewern.

18 Naturvårdsverket WMS Svenska geodatatjänster. Exempel. En mycket behaglig kartografi, enligt mitt tycke. I Gaia ger verktygsikonen i information om samtliga objekt under pilen.

19 Svenska geodatatjänster. Exempel. SCB statistik i parti och minut Äppelviken och Mälarhöjden i Stockholm. i liksom grön-nyansen i varje ruta visar information om familjers förvärsinkomster inom rutan. Tyvärr har jag inte hittat någon WMS-tjänst där det går att få en teckenförklaring (yta) till en bild som denna.

20 SGU WMS-tjänster Svenska geodatatjänster. Exempel. WMS-tjänsterna från SGU är ett exempel på behovet av SLD stilmallar, både för att göra den yttäckande information läsbar tillsammans med andra geodata och för att kunna separera punktsymbolerna i bilden till höger. Kanske finns behov av att ändra dessa kartsymboler, så att det inte liknar ens egna?

21 Sjöfartverkets WMS-tjänster Svenska geodatatjänster. Exempel. Här kan alla hämta uppgifter om sjökort, hamnområden, farleder, navigeringshjälpmedel. TIF-bilder på enskilda sjökort visar deras geografiska utsträckning, se sjökort 6142 nedan.

22 SMHI s WMS-tjänst Svenska geodatatjänster. Exempel. Eftersom varje lager måste läsas in i Gaia, så vore det till stor hjälp om man i en viewer enkelt kunde markera för vilka lager som ska aktiveras. SMHI har 100+ skikt/layers samlade i en WMS-tjänst. Det är mycket intressant och användbar information, som utgör ett 15-tal skikt i min egen bakgrundskarta för geodatatjänster, bl.a. tätorter, läns-/kommungränser, sjöar, öar, fjäll och vattendrag.

23 Status svenska geodatatjänster Svenska geodatatjänster. 1. Flera WMS-tjänster upplever jag som testversioner. Sker dialog med användare? 2. ScaleHint spökar i många fall. Svårt att hitta det skalintervall geodata ska visas i. 3. Tydligare namn på skikt/layers. Ålder Ma bör benämnas SGU Ålder Ma. Alla måste WMStjänster veta källan till ett erhållet geodatasskikt. 4. Endast en svensk geodatatjänst publicerar attribut, så att stilmallar kan göras baserat på dessa. Bara utseendet på skikt/layers kan idag påverkas. 5. En bra bakgrundskarta till geodatatjänster saknas. 6. Idag brist på samordning. Vem ska publicera vad? Överlapp finns i vissa fall. Löser Inspire detta? 7. En gemensam ansträngning för att införa påverkbara (SLD) geodatatjänster, skulle spara tid och pengar för alla inblandade. det är bara att 23

24 Symbolanpassning i skalintervall Svenska geodatatjänster. De blågråa punkterna (gruvor) i den lilla rutan skymmer all annan information. I förstoringen har symbolen skalanpassats och döljer nu inte annan information. Här ser vi: VV: vägnummer Lst: Flygplatser, Kultur-/Naturreservat, Djur- och växtskyddsområden SGU: Bergarter(temaskikt), Ålder på berg, Sand, Grus, Morän, Täkter, Källa, Brunn, Gruva SMHI: Kommungränser, Vatten Sjöfartsverket: Hamn, Kombi, Tågbildning, Terminaler OSM: Väg, järnväg Totalt 30+ WMS-skikt/layers från sex stycken WMS-tjänster. *) *) Observera svårigheten att se vem skikten kommer ifrån.

25 Svenska geodatatjänster. Kartsymboler, syns de nästan inte alls eller för mycket? Problematik med symbolers synlighet. I många fall måste användaren zooma in så långt att ett onödigt litet område syns. Detta bara för att inte symbolerna ska täcka annan väsentlig information, såsom är fallet med radhusområdet här Symbolerna för brunnar och bergvärmehål blir ganska osynliga i denna bild. Tyvärr hittade jag ingen tjänst från Stockholm stad som kunde kompletterade denna bild. Kartogos karttjänst för borrhålskarta var nere, annars hade det varit intressant att jämföra data. Geodata från SGU, RAÄ & OpenStreetMap

26 Svenska geodatatjänster. Bakgrundskarta till geodatatjänster Bakgrundskarta uppbyggd av 51 stycken WMS-skikt/layers från BanV, SMHI, Lst, OpenStreetMap, RAÄ, SGU, VindGIS(Lst, Boverket m.fl.). Användaren tänder de skikt som på bästa sätt kompletterar det tema eller den uppgift som ska lösas. Detta exempel hade blivit betydligt bättre med stilmallar!

27 OGC Viewers OGC Viewers WMS, WFS, WCS,.shp, geotiff Free and Open Source Desktop GIS Projects and Software Stefan Steiniger, University of Calgary, Canada Jag tittar på: ArcExplorer, Map Window, Gaia, GRASS, gvsig, qgis, openjump, ERDAS TITAN, Silverlight, udig Vad ska vi satsa på? Intergraph OGC Viewer, owsview, OpenLayers [OSM (OpenStreetMap)] Vilka viewers passar svenska geodatatjänster? Rekommendationer behövs. Det är jobbigt att testa alla OGC Desktop GIS eller OGC Viewer vad behövs för en viss verksamhet?

28 Exempel på OGC Viewers OGC Viewers Gaia (FOSS) Gaia 3.4 is a desktop viewer for sharing, accessing and visualizing of geodata, incl. Virtual Earth, OGC GML, Yahoo! Maps, Shape-files, OpenStreetMap, Google Earth KML/ KMZ, OGC WMS, WFS, WCS services and more. Make your own map symbols - Gaia makes it easy to create meaningful maps, and includes tools to create your own map symbols. Gaia 3 also includes a GML symbol library. Stort kartfönster, här 2560 x Snabb. Lätt att tända/släcka och flytta lager 2) 3) 1) Smart meny för att ställa in 6 st. egna fönster, dit du zoomas direkt Sorteringsfunktion på WMS WFS WCS ==> Dina personliga geodatatjänster högst upp. 1) Namn på alla skikt/layers. 2) Bild på datainnehållet 3) Viss information om WMS-tjänsten, dock inte någon SLD-information Enkelt formulär för att koppla upp en nya geodatatjänst Gaia ska du börja med om det är första gången du provar att titta på och kombinera olika WMS-tjänster

29 Exempel på OGC Viewers OGC Viewers owsview (FOSS) The purpose of owsview is to show the integration of geo-spatial web services. owsview can use resources from multiple servers and integrate data and services into a seamless application, transparent to the end-user or client. owsview supports web map context documents, and allows importing, exporting and bookmarking of 5) context XML documents. Bookmarks can be enabled by appending 'context=contexturl' to the base URL of the application. 3) B:180 H:140 Kartfönster B:125 H:75 Livsfarligt! 1) 2) 4) 5) Först rektangel, sedan Testkommentar Jag kan till och med gå in och förändra utseendet (SLD) och tillföra detta till WMS tjänsten. 4) Fast fönsterstorlek med litet kartfönster. 1) Namn på alla skikt/layers. Ej äåö. 2) Bild på datainnehållet, här WSG84 3) Bra information om WMS-tjänsten (eget fönster), inklusive om den accepterar SLD. owsview har flera fördelar, men är lite svårtillgänglig. Alla layers inkl översiktskarta för Bounding Box, med bara en knapptryckning, är mycket bra.

30 Exempel på OGC Viewers OGC Viewers udig (FOSS) User friendly, providing a familiar graphical environment for GIS users Desktop located, running as a thick client, natively on Windows, Mac OS/X and Linux Internet oriented, consuming standard (WMS, WFS, WCS) and de facto (GeoRSS, KML, tiles) geospatial web services GIS ready, providing the framework on which complex analytical capabilities can be built, and gradually subsuming those capabilities into the main application. Testkommentar Lantmäteriets testdataset över Skåne syns i skalintervallet 1: : när mitt kartfönster är 1531x1001 pxl. 1) 3) udig känns intuitiv. Stort kartfönster. udig har SLD Editor. 2) Saknar översiktskartfönster 1) Kartskikt/Layers 2) Stort kartfönster. Här WSG84 3) Projektinformation, aktiva WMS-tjänster etc.

31 Behov av SLD för svenska geodatatjänster? Stilmallar för svenska WMS-tjänster Olika teman/tillämpningar kräver olika stilmallar för att kombinerade geodata ska få en god läsbarhet och användbarhet. Leverantörer av geodatatjänster kan tillhandahålla ett antal stilmallar för varje lager. Exempel named style : &service=wms&layers=byggnader&style=byggnadstyper Svårt att täcka alla konsumenters behov för olika teman/tillämpningar. Går det att skapa stilmallar som konsument? 31

32 Kan vi använda SLD för svenska geodatatjänster? Stilmallar för svenska WMS-tjänster Vad krävs av svenska WMS-tjänster för att man som konsument ska kunna skriva egna regler och skapa stilmallar? Möjlighet att rendera kartan med egna stilmallar Anges med SupportSLD i GetCapabilities Möjlighet att hänvisa till en extern SLD Kartservern måste komma åt denna plats på Internet Möjlighet att få information om tjänsten för att skapa SLD-regler Information om lager DescribeLayer Information om objekt och objektens attribut DescribeFeatureType 32

33 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande - skapa SLD [http://karta.raa.se/geoserver/wfs?service=wfs&version=1.1.0&request=describefeaturetype [http://karta.raa.se/geoserver/wms?service=wms&version=1.1.1&request=getcapabilities] [http://karta.raa.se/geoserver/wms?service=wms&version=1.1.1&request=describelayer [http://karta.raa.se/geoserver/wms?service=wms&version=1.1.1&request=getstyles &typename=fmi:fmi_wms_full] &layers=bbr:bbr_wms_full] 33

34 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande - skapa SLD [http://karta.raa.se/geoserver/wfs?service=wfs&version=1.1.0&request=describefeaturetype [http://karta.raa.se/geoserver/wms?service=wms&version=1.1.1&request=describelayer [http://karta.raa.se/geoserver/wms?service=wms&version=1.1.1&request=getstyles &typename=fmi:fmi_wms_full] &layers=bbr:bbr_wms_full] 34

35 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande - skapa SLD [http://karta.raa.se/geoserver/wfs?service=wfs&version=1.1.0&request=describefeaturetype [http://karta.raa.se/geoserver/wms?service=wms&version=1.1.1&request=describelayer &typename=fmi:fmi_wms_full] &layers=bbr:bbr_wms_full] 35

36 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande - skapa SLD [http://karta.raa.se/geoserver/wfs?service=wfs&version=1.1.0&request=describefeaturetype &typename=fmi:fmi_wms_full] 36

37 Exempelförfarande - skapa SLD Stilmallar för svenska WMS-tjänster 37

38 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande - använda SLD [http://karta2.raa.se/geoserver/wms?service=wms&version=1.1.1&request=getmap &LAYERS=FMI:FMI_WMS&SRS=EPSG:2400&FORMAT=image/png &BBOX= , , , &WIDTH=256&HEIGHT=256] 38

39 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande Riksantikvarieämbetet &version=1.1.1 &request=getcapabilities <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE WMT_MS_Capabilities SYSTEM "http://karta.raa.se/geoserver/schemas/wms/1.1.1/wms_ms_capabilities.dtd"> <WMT_MS_Capabilities version="1.1.1" updatesequence="0"> <Service> <Name>OGC:WMS</Name> <Title>Riksantikvarieämbetets WMS</Title> <Abstract>Riksantikvarieämbetets WMS</Abstract> <KeywordList> <Keyword>WMS</Keyword> <Keyword>GEOSERVER</Keyword> </KeywordList> <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://karta.raa.se/geoserver/wms"/> <ContactInformation> <ContactPersonPrimary> <ContactPerson/> <ContactOrganization/> </ContactPersonPrimary> <ContactPosition/> <ContactAddress> <AddressType/> <Address>Box 1114</Address> <City>Visby</City> <StateOrProvince/> <PostCode>62122</PostCode> <Country>Sverige</Country> </ContactAddress> <ContactVoiceTelephone> </ContactVoiceTelephone> <ContactFacsimileTelephone/> </ContactInformation> <Fees>NONE</Fees> <AccessConstraints>NONE</AccessConstraints> </Service> <Capability> <Request> <GetCapabilities> <Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format> <DCPType> <HTTP> <Get> <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://karta.raa.se/geoserver/wms?service=wms&"/> </Get> <Post> <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://karta.raa.se/geoserver/wms?service=wms&"/> </Post> </HTTP> </DCPType> </GetCapabilities> <GetMap> <Format>image/png</Format> <Format>application/atom xml</format> <Format>application/atom+xml</Format> [ ] 39

40 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande Riksantikvarieämbetet &version=1.1.1 &request=describelayer &layers=fmi:fmi_wms <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE WMS_DescribeLayerResponse SYSTEM "http://karta.raa.se/geoserver/schemas/wms/1.1.1/w MS_DescribeLayerResponse.dtd"> <WMS_DescribeLayerResponse version="1.1.1"><layerdescription name="fmi:fmi_wms" wfs="http://karta.raa.se/geoserver/wfs/wfsdispatcher?"> <Query typename="fmi:fmi_wms"/> </LayerDescription> </WMS_DescribeLayerResponse> 40

41 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande Riksantikvarieämbetet &version=1.1.0 &request=describefeaturetype <xsd:schema elementformdefault="qualified"> <xsd:import namespace="http://raa.se/kms/bbr" schemalocation="http://karta.raa.se/geoserver/wfs?request=describefeaturetype&version=1.1.0&typename=bbr:bbr_ WMS_FULL,BBR:BBR_WMS"/> <xsd:import namespace="http://raa.se/kms/fmi" schemalocation="http://karta.raa.se/geoserver/wfs?r equest=describefeaturetype&version=1.1.0&typen ame=fmi:fmi_wms,fmi:fmi_wms_full,fmi:fmi _WFS"/> <xsd:import namespace="http://raa.se/kms/kmb" schemalocation="http://karta.raa.se/geoserver/wfs?request=describefeaturetype&version=1.1.0&typename=kmb:kmb_ WMS"/> <xsd:import namespace="http://raa.se/kms/gem" schemalocation="http://karta.raa.se/geoserver/wfs?request=describefeaturetype&version=1.1.0&typename=gem:sock EN,GEM:LANDSKAP,GEM:EKZON_EJOFFICIELL,GEM:SJOKORT"/> </xsd:schema> 41

42 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande Riksantikvarieämbetet &version=1.1.0 &request=describefeaturetype &typename=fmi:fmi_wms <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:fmi="http://raa.se/kms/fmi" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" elementformdefault="qualified" targetnamespace="http://raa.se/kms/fmi"> <xsd:import namespace="http://www.opengis.net/gml" schemalocation="http://karta.raa.se/geoserver/schemas/gml/3.1.1/base/gml.xsd"/> <xsd:complextype name="fmi_wms_fulltype"> <xsd:complexcontent> <xsd:extension base="gml:abstractfeaturetype"> <xsd:sequence> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="1" name="objekt_id" nillable="true" type="xsd:decimal"/> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="1" name="geometri_id" nillable="true" type="xsd:decimal"/> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="gtype" nillable="true" type="xsd:decimal"/> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="geometri" nillable="true" type="gml:geometrypropertytype"/> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="benamning" nillable="true" type="xsd:string"/> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="url" nillable="true" type="xsd:string"/> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexcontent> </xsd:complextype> <xsd:element name="fmi_wms_full" substitutiongroup="gml:_feature" type="fmi:fmi_wms_fulltype"/> </xsd:schema> 42

43 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande Riksantikvarieämbetet &VERSION=1.1.1 &REQUEST=GetMap &LAYERS=FMI:FMI_WMS &SRS=EPSG:2400 &FORMAT=image/png &BBOX= , , , &WIDTH=256 &HEIGHT=256 43

44 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande Riksantikvarieämbetet &VERSION=1.1.1 &REQUEST=GetMap &LAYERS=FMI:FMI_WMS &SRS=EPSG:2400 &FORMAT=image/png &BBOX= , , , &WIDTH=256 &HEIGHT=256 &SLD=http://www.domän.se/sld.xml 44

45 Behov av SLD-Editor SLD-Editor udig, GeoServer/ OpenLayers(-), Atlas Stilmallsserver. Var? Katalogtjänst för stilmallar. Bild före och efter stilmall. Externt grafikbibliotek för kartsymboler. Var? Katalogtjänst. Inblandade servrar ska tillåta och möjliggöra tillämpning av stilmallar. Being able to draw a map with WMS is good, being able to draw the map you want is priceless.

46 SLD-Editor Var mans SLD-Editor 1 (2) Ett sätt att förändra flygplanssymbolerna till vänster och ersätta de med små röda kvadrater exemplifieras i URLen nedan. Alla väntar på en bra, generell SLD-Editor! <WellKnownName>SQUARE Hämtar standardkvadrat <Fill>#F0000 Färgkod <Size>5 Symbolstorlek i pixels

47 SLD-Editor Var mans SLD-Editor 2 (2) Alternativet är att länka till en XML-fil, vilket få geodataleverantörer accepterar. <WellKnownName>SQUARE Hämtar standardkvadrat <Fill>#F0000 Färgkod <Size>5 Symbolstorlek i pixels Flera OGC Viewers tillverkar en XML-fil baserat på önskade förändringar av kartmanéret.

48 OGC Utforskare OGC Utforskare GeoNetwork Verktyg för att organisera egna och andras geodatatjänster: WMS, WFS, WCS, KML, filer. OGC kataloger (CSW) kommuner myndigheter Inspire EU-portal Egen prototyp i FileMaker, GeoNetwork (söker i flera CSWkataloger)

49 GeoNetwork Classic OGC Utforskare GeoNetwork GeoNetwork har live -koppling till andra geodatakataloger (CSW) Det finns flera sätt att söka metadata. Egna dokument (DC), filer, sparade geodatatjänster kombineras med andra tjänster. Alternativ bakgrund Alla skikt/layers som är resultatet av en metadata utsökning visas tillsammans med en översiktsbild. I många WMStjänster ingår en teckenförklaring.

50 ewater Bra GeoNetwork exempel GeoNetwork Spara funktion finns. Det är lätt att ställa in varje skikts transparens. En symbol visar om geodatatjänsten inte fungerar, om skiktet är online eller släckt. När skikten kopplas upp så finns en indikator på varje skikt som visar att GeoNetwork söker kontakt med geodatatjänsten ifråga.

51 Nederländerna Amsterdam GeoNetwork Grunddata & Open- Street- Map (OSM)

52 Napier City Nya Zealand GeoNetwork GeoNetwork passar också för städer, kommuner etc. Napier City har en bra tjänst till vilken användaren kan lägga till kompletterande geodatatjänster Trevliga zoomnivåer: adress, gata, grannskap och stad.

53 Post subject: Failed to binarize object 24/365 FORUM för GEODATATJÄNSTER Borde vi inte hjälpas åt så här i Sverige också? OGC Viewern Gaia 3 är FOSS (Free OpenSource SW) 4) 1) 2) 6) 5) 3)

54 24/365 FORUM för GEODATATJÄNSTER för tips och trix, hjälp till självhjälp Länkar till andra Forum Här ett norskt Forum Forumgrupper: Geodatatjänster Kartsymboler/ verktygsikoner Karttjänster Frivilliga redaktörer Gör det möjligt att få hjälp när den behövs som bäst. tips&trix hjälp till självhjälp Kommentar från möte: Forum för geodatatjänster 6 jan 2007: De som jobbar i organisationer /företag där denna teknikkompetens inte finns (utöver en själv!) har ett stort behov av att kunna ställa frågor och diskutera, men något fungerande, öppet forum finns inte.

55 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Projekt som använt sig av SLD-tekniken: RAÄ Fornsök Posten GIS

56 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Postens GIS: Statistikvisualisering (prototyp) Under utveckling. Använder dynamisk SLD. Detta innebär att SLD:n genereras när man anropar kartservern. Statisk SLD innebär att SLD:n är skapad tidigare och ändras inte när man använder applikationen. Presenterar statistik i postnummerområden. Visualisering som Kloropleth med färger på postnummerytor. Visualisering även med pajdiagram från Google Charts. Dessa pajdiagram kopplas till SLD:n som external graphic som i sin tur genereras av en webbtjänst hos Google.

57 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Postens GIS: Statistikvisualisering (prototyp)

58 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Postens GIS: Statistikvisualisering (prototyp)

59 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Postens GIS: Statistikvisualisering (prototyp)

60 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Postens GIS: Statistikvisualisering (prototyp)

61 Riksantikvarieämbetet: Fornsök Driftsatta lösningar med SLD Den 26 maj erhöll Fornsök Guldlänken - priset för den mest innovativa nya e-tjänsten inom offentlig förvaltning. Ett WMS-lager med SLD används hos RAÄ för att visa fornlämningar som punkter, linjer och ytor. Innehåller även kopplingar till WMStjänster hos SGU och LST. Använder GeoServer som kartserver och OpenLayers för att visa tjänsterna i en webbklient. Använder bakgrundskarta från Metria. Det går att begära en teckenförklaring från WMS-tjänsten hos RAÄ med hjälp av följande anrop: MAT=image/png&WIDTH=100&HEIGHT=200&LAYER=FMI:FMI_WMS

62 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Riksantikvarieämbetet: Fornsök

63 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Riksantikvarieämbetet: Fornsök Bakgrundskarta: Fornlämning: Resultatet:

64 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Riksantikvarieämbetet: Fornsök

65 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Riksantikvarieämbetet: Fornsök

66 Vill du veta mer om WMS+SLD? Referensdokumentation Två artiklar i nummer två => 2009 av Kart & Bildteknik. Tre examensarbeten: Kartografi för datorskärmar - hur kartor kan stilsättas på Internet Rasmus Lindberg 2007 Distribution, Visualization and Subscription of Geographic Information Christofer Jonsson 2007 Implementation av en infrastruktur för geodata Christofer Österberg 2009 Förändra utseendet på geodata så att det passar dina behov - geodata - tjänster och kartsymboler Anders Söderman GISassistans Christofer Österberg Sweco Position Kartografiska aspekter av Geodataportalen Lars Harrie, GIScentrum vid Lunds universitet, Hanna Stigmar, GIS-centrum vid Lunds universitet + Lantmäteriet GeoServers dokumentation om SLD är väldigt bra. 66

67 Smarta Geografiska IT-lösningar 67

68 För övrigt anser Anders att det är hög tid att genomföra fortsättningen av dvs. StrateOGIS

69 Åker du dit? Notera intressanta föredrag som gärna får presenteras på FfG I november. kshops/ Organizing your geospatial data and services using GeoNetwork opensource FOSS4G Oct Conference Sydney, Australia We are delighted to welcome you to Sydney, Australia, for the FOSS4G 2009 Conference, which will take place from Tuesday 20 - Friday 23 October, 2009