Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till kommunen@hoganas.se/ 33 71 94."

Transkript

1 ~ HÖGANÄS KOMMUN ~1 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanlrädesdalum sid 1 (28) Välkommen Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: , kl Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till Ärenden 1. Justering 2. Personalinfonnation (inga handlingar) 3. Ekonomiinformation (inga handlingar) 4. Information från räddningschefen (inga handlingar) 5. Infonnation om pågående planarbete avseende Höganäs hamn etapp 3 (inga handlingar) 6. Godkännande av exploateringsavtal avseende del av Jonstorp 9:9 med flera i Jonstorp -3 '-/L 7. Antagande av detaljplan för del av Jonstorp 9:9 med flera IJonstorp /3- b Lf 8. Godkännande av tillägg till exploateringsavtal och tillägg till överenskommelse avseende del av Jonstorp 10:6 IJonstorp be; - f Antagande av detaljplan för del av Jonstorp 10:6 IJonstorp 73 - " Godkännande av exploateringsavtal för Stubbarp 40:2 med flera i Viken q 7 - / O f' 11.Antagande av detaljplan för Stubbarp 40:2 med flera i Viken / O '1-/ 3!? 12. Godkännande av programsamrådsredogörelse avseende ramprogram för södra Viken /3 7 - I lo h 13. Godkännande av programsamrådsredogörelse avseende detaljplan för Höganäs hamn!{ etapp 3 /1:;;] - / e 14. Förslag på exploatering av Arilds södra del; Ekbacken I If 7 - / C; b ls.förslag på exploatering av mellersta delen av Steglingeområdet i Höganäs I Cj 7-2 O 'i 16. Utredning om bevarandevärden för Folkparken och Julivallen i Höganäs 2 0<;- 22 G 17.Finansiering av skatepark vid Kullagymnasiet 2 Z 7-2 g O 18. Inköp av hastighetstavlor 2 3 I II 19.Antagande av biblioteksplan för '-2 if 2 20.Delårsbokslut för perioden januari - augusti 2011 (delårsbokslut separat).2 '18.-2 if Lf 21.Uppdrag att ta fram köpekontrakt avseende fastigheten på Tjörröd innehållande gruvan (A-schaktet) 2 'I ~ SO Höganäs kommun Höganäs

2 ~ HÖGANAS KOMMUN ~ KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE! FÖRSLAG TILL PROTOKOLL Sammanträdesdatum sid 2 (28) 22.Test av webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden samt uppgradering av sessionssalens ljudanläggning 2 5/-2::'b 23. Tekniska förutsättningar för digitala kallelser, handlingar och protokoll till förtroendevalda 2 ""-7-2 bl- 24.Medlemskap i HH-gruppen (Helsingborg-Helsingör) 2 10:]-2 b6 25. Svar på remiss om bildande aven ny kollektivtrafikmyndighet i Skåne 2 G J' 26.Anordnande av Handikappdag den 3 december J'0 27. Uppföljning av bifallna motioner 2 g/ - 2!? G 28. Förteckning över ej slutbehandlade motioner O 29. Förteckning över ej verkställda beslut tagna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2 q /-2 "l tj 30. Redovisning av ärenden från kommunstyrelsens utskott 21 C; - 2 el b Höganäs Peter Kovacs KS Ordförande

3 ICJ HOGANAS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN KALLELSEI FÖRSLAG TILL PROTOKOLL Sammanträdesdatum sid 3 (28) KKA/2011/553 Godkännande av exploateringsavtal avseende del av Jonstorp 9:9 med flera ijonstorp Sammanfattning av ärendet Satnhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat förslag på exploateringsavtal mellan Höganäs kommun och Kullahusen Mark Jonstorp AB avseende del av Jonstorp 9:9 ijonstorp. Som grund för exploateringen ligger förslaget till detaljplan för del av Jonstorp 9:9 ijonstorp enligt antagandehandling upprättad den 22 februari 2010 och reviderad den 10 juli Avtalet syftar till att erhålla ett genomförande i enlighet med detaljplanens föreskrifter och intentioner. Området ska exploateras för bostadsbebyggelse (permanentboende) i en etapp. Parternas gemensamma syfte är att området ska fardigställas snabbast möjligt efter rådande marknadsförutsättningar och har som mål att området i sin helhet ska vara fardigställt senast under år Planerad bebyggelse består av åtta stycken friliggande hus med äganderätt som upplåtelseform. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 20 september 2011, 43, Förslag på exploateringsavtal mellan Höganäs kommun och Kullahusen Mark Jonstorp AB. Kommunstyrelsens beslut Planutskottets forslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna exploateringsavtalet mellan Höganäs kommun och Kullahusen Mark Jonstorp AB avseende del av Jonstorp 9:9 ijonstorp. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige

4 I J1i~t-l' I HÖGANÄS KOMMUN (i\f l! 41 KS PLANUTSKOTT ~ PROTOKOLL Sammanträdesdatum sid 3 (16) KK\/2011/ Godkännande av exploateringsavtal avseende del av Jonstorp 9:9 med flera ijonstorp Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat förslag på exploateringsavtal mellan Höganäs kommun och Kullahusen Mark Jonstorp AB avseende del av Jonstorp 9:9 ijonstorp. Som grund för exploateringen ligger förslaget till detaljplan för del av Jonstorp 9:9 ijonstorp enligt antagandehandling upprättad den 22 februari 2010 och reviderad den 10 juli Avtalet syftar till att erhålla ett genomförande i enlighet med detaljplanens föreskrifter och intentioner. Området ska exploateras för bostadsbebyggelse (pettnanentboende) i en etapp. Parternas gemensamma syfte är att området ska [,irdigställas snabbast möjligt efter rådande marknads förutsättningar och har som mål att området i sin helhet ska vara firdigställt senast under år Planerad bebyggelse består av åtta stycken friliggande hus med äganderätt som upplåtelseform. Beslutsunderlag Förslag på exploateringsavtal mellan Höganäs kommun och Kullahusen Mark Jonstorp AB. Kommunstyrelsens planutskotts beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna exploateringsavtalet mellan Höganäs kommun och Kullahusen Mark Jonstorp AB avseende del av Jonstorp 9:9 ijonstorp. Beslutet ska skickas till Kommunstyrels en

5 EXPLOATERINGSA VTAL Parter Höps kommun ( ), nedan kallad kolninunen, samt Kullahusen MatkJonstotp AB ( ), nedan kallad exploatören. 1 Syfte, målsättning mm Detta avtal avser exploateringen av ett område som utmärkts med rött på bilitgda detaljplane-. katta (bilaga 1). Som grund för exploateringen skall gälla förslag till detaljplan för del av Jonstotp 9:9 rn fl i Jonstotp enligt antagandehandling upprättad och reviderad Inom aktuellt område medger detaljplanen bostadsbebyggelse i högst 1-2 plan roed utry=e for 8 bostäder i form av friliggande småhus på egen torot. Avtalet syftat till att erhålla ett genomfårande i enlighet roed detaljplanens föreskrifter och intentioner.. Området skall exploateras för bostadsbebyggelse (permanentboende) i en etapp, Parternas gemensamma syfte är att området skall Bixdigställas snabbast möjligt efter rådande marlroadsförutsättningar och hat som mål att området j sin heihet.skall vara färdigställt senast under år Planerad bebyggelse består av 8 st friliggande hus med äganderätt som upplåtelseform. Exploatören skall anskaffa och bekosta allt som är erforderligt för exploateringsarbetenas genomförande inom exploateringsområdet i den mån inte annat föreskrives i detta avtal och övriga handlingar för exploateringen" 2 Huvudmannaskap Den allmänna va-anläggningens verksamhetsområde för spill- och renvatten gränsar till plaoområdet. Avsikten är att kvartersmarken för bostadsbebyggelse inom pianområdet skall anslutas till nämnda verksamhetsområde. Inom Jonstorps tätort förvaltas den allmänna platsmarken av Jonstotps vägförening i en gemensamhetsanläggning (Jonstotp ga:5)" Med stöd av anläggningslagen förutsättes att de nybildade fastigheterna kan anslutas till verksamhetsområdet för ovannämnda gemensamhetsanläggning. Vid förrättningen fastställ, es ~(en &"'",,0_,0"""01 mo drift och _='0.. 1\ ~

6 3 Fastighetsbildning Inom detaljplaneområdet äger exploatören fastigheten Höganäs J onstotp 9:9, kommunen äger fastigheten Höganäs Jonstotp 11:4 och Höganäs Jonsto:rp s:l är sammt ägd.. Exploatören förbinder sig att ansöka om erforderliga fåstighetsbildningsåtgärder med anledning av detta avtal och enligt följande huvudprinciper: A.. Genom avstyckningar bilda de fastigheter för bostadsändatnål som möjliggörs inom ramen Hir detaljplanens bestämmelser och intentioner.. Bo, Anslutoing av de nybildade fastigheterna till befintlig gernensamhetsanläggrungjonstotp ga:5. Se 2.. Fastställande av fastigheternas andelstal för drift och utförande.. C. Från exploatörens fastighetjonstotp 9:9 skall överföring ske till kommunens "gatufastighet" J onstotp 11:4 av all alltnän platstnark (natw:område) inom detaljplaneotnrådet samt av all ianspråktagen gatumark j angränsande planområden.. n. Ledningsrätter för allmänna va-ledningar samt el- och teletekniska anläggningar skall upplåtas åt respektive huvudman om så erfordras och påkallas.. E.. Bildande aven gemensamhetsaoläggrung med tillhörande marksamfållighet alternativt upplåtelse av offic.ialserv1tut för att säkerställa tillfart till alla nybildade fastigheter. F.. Offic.ialservitut till fo!!nån förjonstorp nr 9 tomtägarförening avseende föreningens befintliga OCh--pIäneräae-diigVättenledningar inom allmän platsmark enligt detta avtal Exploatören svarar för samtliga förrättningskostuader för fastighetsbildningsåtgärder inom exploateringsotnrådet förenade med avtalets genomförande.. Någon ersättning skall ej utgå mellan parterna.. Exploatören svarar for eventuella ersättningar mot tredje part Exploateringsavtalet får läggas till grund för beslut vid lantmiiteriförrättningen.. 4 Dagvatten mm Konununen är huvudman får den allmänna va-anläggningen (spill- och renvatten).. I den allmänna va-anläggningen ingår ej omhände.rtagande av dag- och dtäneringsvatten.. Härav fåljer att exploatören är skyldig att anordna en lokal lösning typ LOD (lokalt omhändertagsnde av dagvatten) för varje nybildad fastighet. Jonstorp nr 9 tomtägarförening fö.rvaltar en dagvattenledning inom aktuellt område.. Planerad bebyggelse medför att ledningen behöver flyttas på en delsträcka.. En dagvattenutredning daterad har genomfarts av AquaP.. Uttedningen lämnar förslag på hur dagvattenledningen omlägges på en sträcka samt hur planerade fastigheter genom ~akadamdiken mm kan anslutas till dagvattenledningen.. Exploatören och Jonsto:rp nr 9 tomtägarförening har slutit avtal daterat som ~J reglerar omfattningen och villkoren för de 8 nybildade fastigheternas anslutning till förening " dagvattenledning (bilaga 2).. '\

7 Exploatören ansvarar för att erforderliga tillstånd för anläggningsarbetena erhålles enligt tniljöbalken och annan lagstiftning.. Vid nyanläggning av dagvittenlednlngar i allmän platsmark skall samråd ske med och godkännande erhållas från Jonstorps vägförening samt kommunen som huvudman för den allmänna va-anläggningen 5 Naturonttåde Naturområdet i detaljplanen utgörs av planterade talldungar med gtäshed tnm som i kommunens naturvårdsplan anges som värdefullt naturområde.. Målaättnlngen med naturomtådet är att den präglas av ljusöppen tallskog med inslag av strnndhed. I samråd med och på exploatörens bekostnad skall kornmunen låta upprätta en skötselplan för naturområdet i sin helhet innehållande åtgärder för ett initialt iordningsstillande och åtgärder för'. områdets långsiktiga skötsel Skötselplanen skall baseras på följande principiella förutsättningar: * Utgå från intentionerna i kotnmunens rulturvårdsplan.. * En fårsta gallring/röjning av området och ett initialt iordningstillande genomföres för att uppnå karaktären av ljusöppen tallskog.. * Två naturstigar anlägges för att binda ihop befintligt stigsystem i enlighet med detaljplanens intentioner.. Utformning, beläggning, bredder rnm regleras i skötselplanen.. Exploatören förbinder sig att utföra och bekosta alla åtgärder för rultutområdets initiala iordningstillande inom Höganäs Jonstorp 9:9 i enlighet med skötselplanens anvisningar.. Eventnella arbeten vid exploateringen av tomtmarken som berör natutområdet skall ske i s.rndd med kommunens sarnhills byggnadsforvaltning. 6 Samordning Exploatören skall ansvara för att samordning sker mellan exploatörens arbete och arbeten som skall utföres av annan än exploatören. I första hand en samordning med huvudmännen för va-, el-, tele- och datatekniska anläggningar.. 7 Organisation Kommunens ombud är deras exploateringschee. Ombudet äger behörighet att förettäda koirl1mmen inom ramen för detta avtal och där det inte giller kommunens myndighetsutövning.. Exploatörens ombud är deras verkställande direktör (Mikael Hall) Ombudet äger behörighet att företräda exploatören och därvid träffa erforderliga överenskornme~ser'g(

8 8 Exploateringsavgifter Exploatören skall till kommunen erlägga en ersättning på sammanlagt 10.0.,0.0.0.:- kronor för exploateringsotnrådets andel av generalplanekostuader". Ersättningen erlägges senast vid månadsskiftet 6 månader efter att detta avtal äger giltighet enligt Förbindelsepunkter, va-avgift mm De planerade nybildade fastigheterna ligger inte inom den allmänna va-anläggningens verksamhetsotnråde för spill- och renvatten ' Kommunen förbinder sig att utöka verksamhetsområdet och upprätta individuella förbindelsepunkter till respektive nybildad fastighet under förutsättning att exploatören erlägger va-ruiliiggningsavgift för spill- och tenvatten enligt vid varje tidpunkt giillande taxa., Vid en eventuell utbyggnad av alltnänna va-led:ninga:t inom kvartersmark (tillfarter) utför och bekostar kommunen endast arbeten under terassnivå, Exploatören har ett entydigt samordningsansvar mellan kommunens och exploatörens arbeten, Avgifter för elanslutningar samt bygglovsavgifter erlägges enligt vid varje tidpunkt gällande UI=" Exploatören har erlagt planavgift genom särskilt avtal" 10 Energi, uppvärmning Bostadinom otumdet får ej förses med ditektverkande el eller enskild anordning för fastbränsleeldning som huvuduppväriuning, 11 Säkerhet För rätta fullgörandet av exploatörens skyldigheter gentemot kommunen enligt detta avtal skall exploatören vid dess undetteclmande ställa en bankgaranti på 910.,,0.0.0.:- kronor varav 10.0.,,0.0.0.:- kronor avser exploateringsavgiften enligt 8, 660.,,0.0.0.:- kronor avser va-anläggningsavgifterna enligt 9 och 150.,,0.0.0.:- kronor avser åtgärder för naturorurådets initiala iordningställande enligt 5. Av denna säkerhet skall kommunen i den mån exploatören utfört åtaganden enligt detta ' avtal återlä:tuna så stor del att den resterande säkerheten enligt koruruunens bedömande är betryggande för rätta fullgörandet av exploatörens skyldigheter" Si Bankgarantin återlämnas i sin helhet när exploatetingsavgiften erlagts, när va-anläggningsavgifterna erlagts samt när godkänd ut siktning av naturområdets iordningställande erhållits och efter att eventuella brister åtgärda ~

9 12 Tidplan För exploaterillgen shll följande preliminära tidplan gälla: * Påbörjande av anläggningsarbeten * Tomtforsäljning och påbörjande av byggnation * Beriiknad första inflyttning * Färdigställande av anläggningsarbeten Kvartal Kvartal Kvartal Senast Om avtalet enligt 15 ej är giltigt senast under november månad 2011 senareliiggs tidpunkterna ovan på motsvarande sätt. 13 Tvist Tvist mellan exploatören och kommunen med anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. 14 ÖVerlåtelse av avtal Exploatören far ej överlåta detta avtal på annan part utan kommunens medgivande,. 15 Giltighet Detta avtal gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige i Höganäs godkänner avtalet genom beslut som vinner laga kraft, samt att kommunfullmäktige antager forslag till detaljplan för Jonstorp 9:9 m fl i Jonstotp enligt antagandehanclliog upprättad och reviderad genom beslut som vinner laga kraft, Om någon av dessa förutsättningar inte uppfylles förfaller detta avtal i sin helhet varvid vardera parten skall bära sina kostnader om inte annat överenskotnmes.. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Höganäs den HÖGANÄSKaMMUN Komtnunstl'relsen Peter Kovacs Kerstin Nilerrnark Helsingborg den Z" I J - KUILAHUSEN MA <: AlT}7AB (' J)1\1} '" 'i' 01

10 BILAGA 1 I I P!.ANKARTA ~1it~2OO9-!J6:..l6;tyKiatloMat,Tobisb~fHåg""'" Il=""tD;lIeIIrviIVdij.W~~IDOd~l1l8IId...-.lsrl989.~d!lOOrtl.... ~w~~~(folif2qo'i!, ~:!OI»,,0,0 '" } l.. ( JU\--.. \Y V\\ I.~. dl) r...-. "

11 BILAGA 2 1(2) AVTAL MELLAN KULLAHUSEN MARK JONSTORP AB OCH JONSTORP NR 9 TOMTÄGARFÖRENING Kullahusen Mark Jonstorp AB (Org nummer ) planerar att exploatera åtta fastigheter enligt förslag till detaljplan för del av Jonstorp 9:9 mtl ijonstorp. Som en förutsättning i det exploateringsavtal som skall tecknas mellan Kullahusen Mark Jonstorp AB och Höganäs kommun gäller att avtal skall slutas mellan Kullahusen Mark Jonstorp AB och Jonstorp nr 9 tomtägarförening om anslutning av dagvatten på tomtägarföreningens ledning.. Genom detta avtal regleras villkoren för fastigheternas anslutning till dagvatten ledningen. Dagvattnet från de fastigheter (8 st.) som ansluts till tomtägarföreningens ledning skall innan det ansluts till ledningen passera ut jämnings- och infiltrationsmagasin samt brunn med vattenlås.. KuJlahusen Mark Jonstorp AB åtar sig att lägga om tomtägarföreningens dagvattenledning på sträckan där nya tomter läggs i ledningens sträckning, se figur 1. Befintlig ledning dim. 225 mm ersätts med ledning dim. 250 mm. Avsättning på ledningen görs så att fastigheten 9:76 kan koppla in sig på ledningen. Kullahusen Mark Jonstorp AB åtar sig att lägga dagvattenjedning från brunn i Idrottsvägen så att fastigheterna 9:79 och 9:78 får en möjlighet att koppla på sig på tomtägarföreningens ledning, se figur 1 I anslutning till den planerade gång- och cykelvägen sätter Kullahusen Mark Jonstorp AB en brunn med sandfång.. Målsättningen är att förbättra möjligheten till underhåll av ledningen så att risken för igensättning av ledningen minskas. Ledningen från de nya fastigheterna på Revavägen till tomtägarföreningens ledning läggs i Revavägen för att underlätta en framtida anslutning till ett kommunalt dagvattennät Den omlagda ledningen med brunnar samt de nylagda sträckorna i gatumark övergår efter besiktning i tomtägarföreningens ägo.. De åtta fastigheterna blir efter inkoppling medlemmar i t_g""~";"",, p',==,"lk" "m "'og' m~=~~ Avtal dagvattenredning Version 1 3

12 2(2) Figur 1 Omläggning av ledning. Detta avtal ar upprättat i två exemplar varav parterna erhållit varsit!. Helsingborg JZU1 Jonstorp $1 Jonstorps nr 9 tomtägarförening Cpr i1yer MJ~!)'fson ~I/~"""~- Avla:! dagvattsllledning Version 1 3

13 ~ HÖGANAs KOMMUN ~ KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE! FÖRSLAG TILL PROTOKOLL Sammanträdesdatum /es 7 sid 4 (28) KKA/2007 /609 Antagande av detaljplan för del av Jonstorp 9:9 med flera ijonstorp Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2008 att ge planavdelningen i uppdrag att genomföra planprocess för del av Jonstorp 9:9 ijonstorp för nya bostäder. Planprocessen har bedrivits med normalt planförfarande och ett genomförande av detaljplanen har bedömts inte kunna medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med planen är att avstycka delar av fastigheten Jonstorp 9:9 för enskilda tomter och uppföra upp till åtta enbostadshus utmed Revavägen och Idrottsvägen, i anslutning till befintlig bebyggelse. Syftet är också att säkerställa omgivande skogsområde som allmän platsmark, natur, samt att släcka ut gällande detaljplan som medger uppförande av fritidshus vid stranden. Ansökan om upphävande av strandskydd med kompensationsåtgärd lämnades in till länsstyrelsen i februati Länsstyrelsen beslutade i november 2010 att de strandområden som utgör kvartersmark för bostäder (beteckning B) i föreslagen detaljplan inte längre ska omfattas av strandskyddsförordnande. Inför antagandet finns kvarstående erinringar från åtta bedömda sakägare. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 20 september 2011, 42, Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse den 4 augusti 2011, Planlrurta, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Illustrationskarta, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Planbeskrivning, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Genomförandebeskrivning, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Utlåtande, upprättat den 20 juli Kommunstyrelsens beslut Plantttskottets fors/ag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m fl. ijonstorp, Höganäs kommun, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige

14 ~ HÖGANÄS KOMMUN ~I j 11;;\ KS PLAN UTSKOTT ~X PROTOKOLL Sammanträdesdatum sid 2 (16) E1<:A/2007/ Antagande av detaljplan för del av Jonstorp 9:9 med flera ijonstorp Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2008 att ge planavdelningen i uppdrag att genomföra planprocess för del av Jonstorp 9:9 i Jonstorp för nya bostäder. Planprocessen har bedrivits med normalt planförfarande och ett genomförande av detaljplanen har bedömts inte kunna medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med planen är att avstycka delar av fastigheten Jonstorp 9:9 för enskilda tomter och uppföra upp till åtta enbostadshus utmed Revavägen och Idrottsvägen, i anslutning till befintlig bebyggelse. Syftet är också att säkerställa omgivande skogsområde som allmän platsmark, natur, samt att släcka ut gällande detaljplan som medger uppförande av fritidshus vid stranden. Ansökan om upphävande av strandskydd med kompensationsåtgärd lämnades in till länsstyrelsen i februari Länsstyrelsen beslutade i november 2010 att de strandområden som utgör kvartersmark för bostäder (beteckning B) i föreslagen detaljplan inte längre ska omfattas av strandskyddsförordnande. Inför antagandet fmns kvarstående erinringar från åtta bedömda sakägare. Beslutsunderlag Satnhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelrring, tjänsteskrivelse den 4 augusti 2011, Plankarta, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Illustrationskarta, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Planbeskrivning, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Genomförandebeskrivning, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Utlåtande, upprättat den 20 juli Kommunstyrelsens planutskotts beslut Planutskottet föreslår komrimnstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m fl. ijonstorp, Höganäs kommun, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli Beslutet ska skickas till KOl1l1nunstyrelsen

15 ~ HÖ(;ANÄS KOMMUN Dm 2007/KKA Kommunfullmäktige Antagande av detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m fl. ijonstorp, Höganäs kommun Adress: Revavägen respektive Idrottsvägen ijonstorp Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen uppdrog åt planavdelningen att genomföra planprocess för del av Jonstorp 9:9 IJonstorp för nya bostäder. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte kunna medföra betydande miljöpåverkan. Planens syfte är att pröva förslag till att avstycka delar av fastigheten Jonstorp 9:9 för enskilda tomter och uppföra upp till 8 enbostadshus utmed Revavägen och Idrottsvägen, i anslutning till befintlig bebyggelse. Syftet är också att säkerställa omgivande skogsområde som allmän platsmark, natur, samt att släcka ut gällande detaljplan som medger uppförande av fritidshus vid stranden. Byggnadernas låga och kustnära läge gör att de ligger i en riskzon för översvämningar. P.g.a. läget införs bestämmelse om att skyddsåtgärder mot stigande havsnivåer och stranderosion får utföras. En ändrad användning i detaljplan från "naturpark" till "bostad" kan leda till att kommunen blir skadeståndsskyldig för eventuella översvämningsskador inom plan området. Ansökan om upphävande av strandskyddet med kompensationsåtgärd inlämnades februari 2009 till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade i november 2010 att de strandområden som utgör kvartersmark för bostäder (beteckning B) i föreslagen detaljplan inte längre ska omfattas av strandskyddsförordnande. Planprocessen bedrivs med normalt planförfarande. Inför antagandet finns kvarstående erinringar från 8 bedömda sakägare. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, ~änsteskrivelse den 4 augusti Ytterligare underlag i ärendet Antagandehandlingar bestående av plankarta med planbestärnmelser, illustrationskarta, planbeskrivning, genomförandebeskrivning samt utlåtande. Planprocessen Planprogram till detaljplan för del av Jonstorp 9:9 upprättades samt underlag för behovsbedömning, godkänt av kommunstyrelsen den , KS 151. Programsarruåd genomfördes under perioden 24 september till 22 oktober Kommunstyrelsen beslöt den , 4, att utöka planområdet att omfatta hela fastigheten Jonstorp 9:9 samt 11:4.

16 Redogörelse efter programsamråd, daterad den , godkänd av kommunstyrelsens arbetsutskott den , 228. Samrådsförslag, upprättat den , godkänt av kommunstyrelsens arbetsutskott den , 228. Samråd genomfördes mellan den 3 september och 1 oktober Samrådsredogörelse upprättad den , godkänd av kommunstyrelsens arbetsutskott , 62. Utställningsförslag, upprättat den , godkänt av kommunstyrelsens arbetsutskott den , 62. Utställning genomfördes mellan den 15 mars och den 12 april Utställningsförslaget kompletterat/reviderat den , godkänt av kommunstyrelsens arbetsutskott den , inför ny utställning. Utställning nr 2 genomfördes mellan den 23 september och den 14 oktober Planavdelningens förslag till beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat utlåtande, daterat den 20 juli 2011, att kvarstående erinringar inte tillgodoses, att anta detaljplan för del av Jonstorp 9:9 ffi fl. ijonstorp, Höganäs kommun, upprättad den 22 februari 2010, reviderad 10 juli 2010, Mila Sladic Planavdelningen

17 U~I PLANKARTA ""','''''rta". "","'''''20~'',v'''rt,'''''.T,.,'''''ö,...lI",",,''I''"'''''''' """"""o'''''''''''''''''''""~_''''''",'''''''mod"""""",,,,,,",k,",tod"''''... '",,",,,,"",I,aoo... F"_",""g,.,grundl"r.,"""",,"o,,,,'"~rgo,.""'"""""'I""'200'. ""r. j:1doo s", K""",",,,,,,,".,lo,,",,,,,,,,' '''30..'.' H'I'",,',m' RH''''''' ""0""'5-25 " C "'~~.." '- ho'"""_,"",'""""'~""d",,,,t_'"""'"""""""",,,"""""""""_ "O!! T ~ Mu"". EtIodmU<... GRUNDKARTANS BETECKNINGAR..' H""'m'. AI",;"h!J"'''''(.. ~o1urild) SI<l,o'lIm', ---'--~=..., U,h,,"""''''' U'""'", F.,i""".",," F.. ~g~.",""' ----~--. _ "',.",- ~. ~~ S''''''"''II.m. ----a_",ko, S,,_,~,""" Ghl """" ; _-... "'... """'".. "',,,..,-,, ---- S.,rm~~.."""tu EI_'" ~1,.oI'"'I"lo"k.'., -'F---T"'IO"""" ---- ><I;1,",",,,"'m ---- ~11,"'N>1'" ---- f<i51'"'... 5m ~ ~"~b,""'", ~c_._.,"'"' K_"",,,.,,,",,,,,... A"",.""." S,'"'<!lioJ.. """""",,"'''' a... ~I'."''' ---- KÖ<tB"'''',m,d'''.,""",." To...""',",'" '...,,". -.o-- _ $pii""""""""1 _-Y---_"""',' """I PLAN BESTÄMMELSER F61... o. 91'1", lo,," omo$<loo m.o.,"""_"". bo1oolo'>l"9"" E""", ""!)ly'..nvll",!"'n~ oci\ utrormnl"!j ilr WIå,.". B... ilmmo""r,,",o b._o,g "'om"... """'""'" GRÄNSER D01.>I""ooogrt... _;"d";"9'~' Eg,",i<O'''Ilrä"" ANVÄNDNING AV MARK OCH VAnEN Allmänna platser Vattenområde T",~'m.llo"om"'<Ioo Na"""",rOdo e... " W Ojlp"",""""m.. d. UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER parkering.""d Ma",I\I'ol",momnl botool<... '",e<1 IrJ<ldfll. vi<i boll",. MI" jfillllmpll9,mi oci\ II~m~i9 ul,,"""i"<l""'" ~<ldmol.uga"".h... 'I\Iå.Sky<!""'lå""m" """""nol",,får.vldo.mv,l1iffir.!sr.omomru,,'. Atsi"... llir.""o>ioo:jl.. d'd.n.~'"odvi"'ijj~i"n.n mo<1<holnl"ll.ofosi""~~rd<r.ii"io"";inl"ll"",,,,,,,1ör oogvo'","u~i",,",.,ju",m"''''',''.''m'''m'''' b_ m)mdlj)l1.toro,i\iii1'''n~.<>iiee'm~li>,lir... l<rov k.,""",~ukr;lws. damm 1'001 omr.ld.. I';" \Old ",1\0\1, ~,"loi"9""'''.'~"~ ~ o~.,",",,,,,,,, UTNYTT JANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING Slo... blw""" "'" Ip""",n'''''foo<lg~.",... dod< "".200 m' "~' IoomolomoOlb)w"""'" p"'osugh.t MI",,",_riol<',800m'. BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE MARKENS ANORDNANDE Mark och vegetation I<i~.", ",,"""'5]d' ~,~ m. Kvorto"""".. 01<011,... ~I' _91<10n<lo m."mjd.r.g,mon.. m ~lif.o"'s'" ~II... lhomomold.lo.a...""... i... o"*'"""p'...".kll>i.fa<tlgh..,"""odot.vr... tml.dolr1;. PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE Placering Utformning O';;'_.nd1l1110rtl'llrii.. 'n...'''';i'''''modm...,m 'm."rbel>~i~""~'''~"'''''''''yoo''d ploce...."... 4m.""1riI"1om"J..""ocI'> Ioomo;'mo_",' m"'" 1 mfrå""""",."", Byggnadsteknik '" b, E11dast 1<;\11.~5<o ~",. G",ndlOgg,'ng,"Il"./N"o""'" 2,~m. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandelid G""omlil"OO"'.",>1<10Arf"'.".""'gp,"o""vro,orlagakrorr. Utökad ICllJ)1lkt Rodovl",l<>gov,",""".. t1rufo"",,'o;.l:oligr...i.. m"',dm«!t!ygilov Huvudmarmasksp ~,,",,".rl""~"""d_ ~.~"'"" pis"""".,, \ \ 10 O ~O <0\50'" S'o'o 1';000 (All \ \, t1uoi...,,'.'. o""",",", PlonO"'l;"m e"""""",,,,ioo'1m F'1on..."""",,~ F.~I,..,.ra..e\;o1" G,,,,,,,ra.. nd,""'<lml,,. R"""... _ m"""",'" Detaljplan för Del av Jonstorp 9:9 m fl, Jonstorp Kog_";;' kommun, Slolne I'n """,.0"',,,,,,,,, PI,no<l<>Q>o""""FI'RIMSA $""""""""",._ Io".. m"""ro"",,, 1~",""'"""''' u,~""d,""lölnlo 2 Antagandehal1dllng Dp nr

18 0.0 G_',, GRUNDKARTANS BETECKNJNGAR ----si6dnru",.'" ~~~-,-, ----,~" ----".- """"'o""l.,...(>,lu"'lldj,-- l&~rld Booto,,""", M"nni~ - u V"'''',.,U,... ~, Fa"'_ ----F '1J9I>ot$Srl'"... G_9.m."'om"..."'""~.....,",... "'tu~, Boo"",""",,"~, - Sl<IOrm""nL'Oi, Gr""' ~Ink""''''' - _ - ",~,"o.g"''''''nnir><li_ --'I' T.. loro ~1)","",".5m ---- Hljd>JJ""'m -- H.j"'"""'"'" _-----GtIf>llO'_ m:.,i,ilanl G_,S,"'" "ilan<, _ Kl I\ooo""'s,,""t."oo"""" _.. n ----s.,,'u<jje pol",,,,,,,",,, A T.."",""'" -- O..._nl.<InIOS... -SpUI,.tIo_nlng - v...""","~. t 10 >, O 10 W 30 40\50M Skolo 1.'000 (A:) \' \, Del av Jonstorp 9:9 m fl, Jonstorp

19 ~l~ HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m fl, Jonstorp Höga näs kommun, Skåne län,~..i (""' PLANBESKRIVNING ffi';,[ki]uffi';,~ffi';,[ki][ql[e[h]ffi';,[ki][qlu[kl]~ NORMALT PLANFÖRFARANDE HANDLINGAR Program Redogörelse efter programsamråd Samrådsredogörelse Udåtande inför fortsatt planprocess Udåtande utställning 2 Plankarta, skala 1:1000 med planbestämmelser lliustrationskarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Grundkarta Fastighetsförteckning Behovsbedömning Upprättat samråd: Upprättat utställning: , reviderad Antagen av KF: 200x-xx-xx Laga kraft: 200x-xx-xx 1

20 Planens syfte och huvuddrag Planens syfte är att pröva förslag till att avstycka delar av fastigheten Jonstorp 9:9 för enskilda tomter och uppföra upp till 8 enbostadshus utmed Revavägen och Idrottsvägen, i anslutning till befintlig bebyggelse. Syftet är också att säkerställa omgivande skogsområde som allmän platsmark, natur, srunt att släcka ut gällande detaljplan som medger uppforande av fritidshus vid stranden. Två mindre markområden inom pianområdet avses bebyggas med friliggande enfamiljshus, båda inom fastigheten Jonstorp 9:9. De båda områdena är planlagda som naturpark i gällande detaljplan och bevuxna med blandskog. Omgivande skogsområde och strand föreslås planläggas som allmän platsmark, natur, och ersätter därmed gällande detaljplan som medger mindre fritidshus vid stranden. Bakgrund Fastighetsägaren Kullahusen Mark AB (titligare Topas Fastigheter Habitare AB) har frrunfört önskemål om att planlägga delar av Jonstorp 9:9 för att möjliggöra uppförande av bostäder inom två mindre delar av fastigheten. Beslut om att utarbeta detaljplan för Jonstorp 9:9 har tagits av Höganäs kommun i kommunstyrelsen Progrrun för planarbetet har varit föremål för samråd i oktober Planförfarande och planprocess Planen genomförs med normalt planförfarande. Detaljplanen har varit föremål för samråd under september 2009 och beräknas ställas ut under mars Planen avses antas av kommunfullmäktige under Förenligt med 3, 4 och 5 kap MB Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken. Nybyggnation sker i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur. Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 MB skall en kommun som upprättar eller ändrar en plan, som krävs i lag eller annan författning, göra en bedömning av hur planen eller ändringen påverkar miljön. Denna bedömning ska ge svar på frågan om genomförandet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I fråga om detaljplaner som enbart avser användningen av små områden på lokal nivå skall genomförandet antas medföra en betydande miljöpåverkan endast om kommunen finner att så är fallet, med beaktande av de kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-förordoingen. Den aktuella detaljplanens genomförande antas inte medföra betydande miljöpåverkan, enligt behovsbedömoing upprättad Därmed finns det inte anledning att upprätta miljökonsekvensbeskrivning enligt MI<B-förordningen. Mot denna bakgrund redovisas konsekvenser av planförslaget endast i denna planbeskrivning. 2

21 Plandata Planområdets läge och omfattning PIanområdet omfattar delar av fastigheterna Jonstorp 9:9 och Jonstorp 11:4 belägna i den östra delen av Jonstorp. I planområdet ingår skogsområdet Halsarevet, strand, pir, badparkering, väg och en del av vattenområdet. Plan området gränsar till befintliga bostadstomter, en del av Revavägen och en del av Idrottsvägen. PIanområdet omfattar ca 14 ha. Markägoförhållanden Jonstorp 9:9 är i privat ägo. Jonstorp 11:4 ägs av Höganäs kommun. Tidigare ställningstaganden Detaljplaner PIanområdet omfattas av gällande detaljplan som vann laga kraft 13 december PIanområdet är till största del planlagt som naturpark. Detaljplanen medger dessutom mindre friliggande fritidshus, camping, gata och parkering i den östra delen av området. PIanområdet gränsar i väster till ett område med detaljplan för bostadsbebyggelse, laga kraft 25 september Gällande detafjplanfrån

22 Översiktsplan 2002 Kommunens översiktsplan 2002, aktualiserad 2005, anger utbyggnad för bostads ändamål för de två områden som i denna detaljplan föreslås bebyggas med bostäder. Övrigt skogsområde och strand har föreslagits bevaras som grönstruktur. Länsstyrelsen har i granskningsytrrande inte haft invändningar beträffande det aktuella områdets användning för bostads ändamål. Utdrag ur översiktsplan 2002 Naturvårdsplan 1997 Planområdet omfattas av ett, enligt Naturvårdsplan för Höganäs kommun 1997, värdefullt naturområde, värde 2; Halsarevet. ~'Omväxlande öppen, sandig gräshed med planterade talldungar och ung björkskog. Stranden är stenig-sandig och i öster löper det steniga Halsarevet ca 200 m rakt ut i Skälderviken. Rester av kusthedsvegetation, med ljung och kråkris, finns i området. I övrigt ganska trivial flora. Halsarevet och omgivande grunda vattenområden utgör ett viktigt tillhåll för änder, svanar och andra sjöfåglar. I talldungarna häckar ibland hornuggla. Området I'~'-- Naturvårdsplan 1997, Halsanvet. \.. utnyttjas flitigt som närströvområde och för bad. "Större strandpipare och hedblomster pekas i programruet ut som hotade arter inom området. Här nämns också att björksly hotar att invadera området.. j.--.'" I l! l I. / Riksintressen, Natura 2000 och strandskydd Plan området ingår i riksintresse för kustzod, rörligt friluftsliv och naturvård. Området omfattas även delvis av strandskydd och ett Natura 2000-område. Riksintresse för kustzonen Hela Jonstorp samhälle ingår i riksintresse för kustzonen. Riksintresset avser att skydda natur- och kulturvärden i särskilt värdefulla kustområden. Enligt NIB 4 kap 1 får exploatering endast komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör inte binder for utveckling av befintliga tätorter. Riksintresse för friluftsliv 4

23 Hela Jonstorp samhälle ingår i riksintresse för friluftsliv; Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden. Riksintresset för friluftsliv avser att skydda och vårda värdefulla områden for människors friluftsliv; att vistas i landskapet för att uppleva natur och kultur..{,,;' 0- '''.. ","i;",.'~"lh". III kustzonen Rl friluftsliv Riksintresse för naturvård Stora delar av pianområdet ingår även i riksintresse för naturvården; Farhult - Görslövsån - Vegeåns mynning - Ängelholms strandskog. Riksintresset omfattar ett mycket stort markområde. Riksintressets värden består i det representativa odlingslandskap med iiskejordbruk i kustbygd som sträckan Lerhamn-Arild-Farhult utgör, naturbetesmarker av öppen hagmark och havsstrandängar samt våtmarksområde vid Görslövsåns mynning, söder om planområdet, samt Ängelholms kustdyner med tallskog. Områdets huvuddrag utgörs bl a av de grunda havsområdena med angränsande strandängar och å med omgivande fuktängar. Natura

24 Natura 2000 Strandområdet ingår, tillsammans med delar av strandängarna söder om pianområdet, i ett Natura 2000-område enligt mgeldlrektivet (Skälderviken) och enligt Habitatdirektivet Gonstorp-Vegeåns mynning). Enligt Länsstyrelsens inventering av Natura 2000-området utgörs detta av både långgrunda sandiga vikar och en stenigare kustlinje. Man har konstaterat förekomst av både ålgräs, makroalger, en musselbank samt vegetationsfri sandbotten. Faunan omfattade särskilt fj.!trerande och betande ryggradslösa djur. Området är en viktig lek-, uppväxt-samt födosöksområden för både fisk och fågel. Det exponerade läget bidrar med en god vattenomsättning vilket skapar syrerika friska miljöer med ett högt naturvärde. Enligt 7 kap 28 a miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder i, eller utanför, ett Natura 2000-område av sådan art att de på ett betydande sätt kan påverka milj ön i området fusef1jaf Länsstyrelsen arbetar med att skydda Natura 2000-områdena i Skälderviken genom reservats bildning och har haft kontakt med kommunen avseende bl a gränsdragning och friluftsliv. Aktuellt förslag på reservats gräns berör delvis pianområdet. Enligt 7 kap 8 miljöball,en rar beslut i frågor om bildande eller ändring av naturreservat inte strida mot detaljplan. Länsstyrelsen har bedömt att eventuell reservatsbildning inte står i strid med detaljplanen, då denna anger natur eller öppet vattenområde i de berörda delarna. Strandskydd PIanområdet ligger inom ett område som omfattas av strandskyddsbestämrnelserna enligt 7 kapmiljöbalken. Strandskyddet omfattar hela det markområde som ligger mellan tomtgränsen för befintlig bebyggelse och vattenlinjen samt sträcker sig ut i vattnet, med undantag av ett område (ca m2), där gällande detaljplan medger fritidshus. För detta markområde gäller inte strandskyddsbestämrnelserna. Syftet med s trandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Inom strandskyddat område mr inte byggnader eller anordningar som hindrar allmänhetens tillgänglighet till stranden uppföras, grävningsarbeten eller andra åtgärder som försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter vidtas utan tillstånd. Från den 1 juli gäller nya regler för strandskydd i miljöbalken och i plan- och bygglagen bl a innebär detta att kommunerna tagit över ansvaret att besluta om dispenser och upphävande av strandskydd i detaljplaner. Ansökan om upphävande av strandskydd inom de två områden som föreslås bebyggas har lämnats in till Länsstyrelsen i februari Som kompensation för upphävande av strandskydd inom de båda områdena (sammanlagt ca 7000 m')föreslås möjligheten att uppföra mindre fritidshus vid stranden tas bort. Markområdet (ca m~ planläggs i stället som allmän platsmark - natur och säkras därigenom som strövområde för allmänheten och vegetationen består. Området innehåller halvöppen hed- och gräsmark med planterade tallar och grunda vattenområden vill<et beskrivs som stora naturvärden i bl a Naturvårdsplanen. Området utgör en betydande del av det sammanhängande naturområdet och innehåller läskapande vegetation. 6

25 Strandskyddets utbredning. Område for jritidhus är undantaget från strandskyddet. Länsstyrelsen för en för närvarande en dialog med kommunen avseende återinförande av strandskydd i planområdets östra del. Upphävande och återinförande av strandskydd utreds för närvarande och beslut väntas före antagande av planen. Länsstyrelsens naturvårdsprogram I Länsstyrelsens naturvårdsprogram ingår pianområdet delvis i ett område av högsta klassen i värderingen som benämns "kustområdet mellan Jonstorp och Norra Häljaröd". Området är 350 ha stort och omfattar den södra sidan av Skälderviken vilken sägs uppvisa en ytterst tilltagande landskapsbild och innehålla rester av det äldre odlingslandskapet. "De geovetenskapliga och biologiska värdena är mycket höga och de hävdade strandmarkerna är tillsammans med de grunda havsområdena av mycket stor betydelse för såväl häckande som rastande och övervintrande fåglar". Dessutom är hela kusten ett uppskattat strövområde. Plan området har också klassats som av värde med avseende på terrängform. Planprogram Planarbetet inleddes med ett program till detaljplan upprättat Programsamråd genomfördes i oktober 2008 och ett samrådsmöte hölls Denna detaljplan har upprättats enligt riktlinjerna i planprogrammet med beaktande av synpunkter inkomna under programsamrådet. Efter programsamrådet har bl a följande ändringar av planförslaget utförts; befintlig gångstig föreslås ligga kvar i nuvarande läge och planområdet har utökats till att omfatta skog och strand utanför de områden som föreslås exploatera i syfte att säkra natur- och rekreationsområde samt släcka ut gällande detaljplan för fritidshus. Sedan programsamrådet har även en ansökan om upphävande av strandskydd lämnats in till Länsstyrelsen och diskussioner har förts med tomtägarföreningen angående omläggning av avvattningsledning. 7

26 Förutsättningar Natur Mark och vegetation PIanområdet utgörs idag av ett skogsområde med olika vegetationstyper samt strandoch vattenområde. Inom området finns även en gnlsväg som leder mellan Revavägen och stranden samt en parkering för besökare rill strandområdet. Området används idag för rekreation och bad. Söder om Revavägen breder öppna strandängar ut sig. Planområdet ingår i riksintresse för bl a naturvård och friluftsliv och beskrivs som ett värdefullt naturområde i kommunens naturvårdsplan och i Länsstyrelsens naturvårdsprogram. Den värdefulla karaktären beskrivs som en öppen, sandig gräs hed med planterade talldungar och ung björkskog. Även stranden och det grunda vattenområdet omnämns som betydelsefullt. En inventering visar att naturen inom planområdet inte är homogen utan kan delas in i oille. områden med avseende på naturtyper och värde som rekreationsområde och att områdets värde som naturmark av kustbedtyp delvis är begränsat. Naturområdet utmed kusten, som föreslås bevaras som naturmark, består av halvöppen hed- och gräsmark med planterade tallar i trädskiktet. I buskskiktet finns hallon, björnbär och vildkaprifol Inga träd finns i buskskiktet och naturtypen förefaller stabil. Mindre delar av området, varav de båda exploateringsområdena ingår, har i huvudsak en skoglig karaktär som tydligt avviker från omgivande vegetation. Det södra området består av blandskog i igenväxnings fasen med främst tall, gran och björk i trädskiktet. Buskskikt och faltskikt utgörs av rönn, ek, idegran, björnbär, vildkaprifol och ormbunkar. Marken är sandig och relativt fuktig. Den har varit ohävdad under en längre tid och det finns inga spår av den sandiga gräsheden som finns i angränsande område. Kronskiktet har en täckning på mer än 25 % och en restaurering bedöms som svår, inte minst med tanke på fukriga markförhållanden. Det södra området har använts som infart för bil rill villatomterna norr om området och upptrampade stigar utmed tomtgränserna i norr indikerar att områdets kantzoner används för rekreation. Det notta området utgörs även det av blandskog i igenväxningsfasen med gran, björk och ek i trädskiktet. Buskskiktet, som består av rönn, björnbär och hallon och ek, dominerar. Dungen är svårgenomtränglig och har en krontäckning på mer än 25 %. Marken är fuktig i de centrala delarna. 8

27 Buskvegetationen dominerar i den [ydvästra delen av planområdet. Tallskogen i iistra delen al) planområdet Geoteknik Markhöjderoa inom planområdet ligger mellan O m i vattenkanten och ca + 4 ro i den nordvästra delen. De båda områden som föreslås bebyggas är svagt kuperade med nivåer mellan +1,5 och +2,0. En geoteknisk utredning har genomförts. Den visar att marken under ma~ords- och eventuellt fyllnadslager består av sand, huvudsakligen mer eller mindre filtig finsand på ett djup av ca 3 m. Lokalt i det södra området påträffades tunnare skikt av torv och dy i 9

28 sanden på 1,0-1,7 m:s djup. Marken är löst lagrad till ca 1,0 m:s djup och fast lagrad på större djup. Landskapsbild Landskapet längs Skäldervikskusten är unikt och värdet ur landskapsbildssynpunkt stort. Längst ut i väster reser sig Kullaberg, innanför ligger klipp- och klapperstenskust och längst in i viken finns låga strandområden med sandstränder och strandängar. Plan området ingår i detta landskap och från Revavägen och stranden bjuds utblickar över strandängarna i söder, havet och Bjärehalvöns siluett. Plan området är, med undantag för den yttersta kustremsan, i huvudsak skogbevuxet. Radon Höganäs ligger inom låg- eller normalriskområde för radon. Fornlämningar Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Bebyggelse PIanområdet är idag obebyggt, med undantag aven toa1ettbyggnad placerad utmed vägen till stranden. Omkringliggande bebyggelse består av friliggande enbostadshus i 1-1,5 våning. Till övervägande del sommarstugor och f d sommarstugor som har omvandlats till året-runtboenden. De äldre sommarstugor som fortfarande finns kvar är till stor del mycket låga byggnader i en våning, utan inredd vind och med relativt flacka tak, medan vissa av de nyare villorna i området är i två fulla våningar, vilket tillåts i gällande deta1jplan. Området har en grön karaktär med relativt stora tomter med mycket uppvuxen grönska. Minsta tomtstorlek är enligt gällande deta1jplan 800 m'. Fasad- och takmateria1 är inte reglerat i deta1jplanen. Området uppvisar en blandning av materia1 och farger. Träpanel är det mest förekommande fasadmateria1et, framför a11t på den äldre fritidhusbebyggelsen, men det finns även inslag av bl a tegel Offentlig och kommersiell service Utmed] onstorpsvägen, ca 500 m väster om plan området finns skola och olika typer av service såsom butik och restaurang. Sydväst om planområdet och Revavägen pågår exploatering av nya bostäder och skola. Friytor Lek och rekreation Stranden och skogsområdet används för lek och rekreation. I skogsområdet finns flera stigar. Inom pianområdet finns även en badplats med tillfart via Revavägen. Gator och trafik Gatunät, gång- och cykeltrafik PIanområdet har god koppling till det befintliga vägnätet inom intilliggande bostadsområde genom Revavägen och Idrottsvägen. En grusväg för biltrafik leder från Revavägens östra ände genom naturområdet till en besöksparkering vid kusten. Cykling sker i blandtrafik på gator inom bostadsområdet. Centrala]onstorp nås via Revavägen eller Idrottsvägen. Inom naturområdet finns ett utvecklat gångnät med både formella och informella gångstigar. En gångväg löper utmed västra kanten av det norra exploateringsområdet från Idrottsvägen, genom skogsområdet till stranden. Det södra exploateringsområdet korsas i dagsläget diagona1t aven gångstig som leder från Revavägen ut i naturområdet. 10

29 Kollektivtrafik Två busshållsplatser ligger längs Jonstorpsvägen på ett likvärdigt avstånd ca 500 m från pianområdet. På båda hållplatserna stannar Skånetrafikens regionbuss mellan Arild och Jonstorp, Hållplatsen trafikeras även av regionbuss mellan Ängelholm och Höganäs. Parkering Parkering för besökare till stranden finns inom pianområdet. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Ledningsnät för kommunalt vatten och avlopp finns inom bostadsområdet med en pumpstation söder om Revavägen. Grund- och dagvatten Fria vattenytor är uppmätta till nivåer på+0,6 till +0,9 med en normal säsongsmässig variation i storleken 1,0 m. Högst förekotntrumde grundvattennivå bedöms ligga på +1,6 m. I området finns inget kommunalt ledningsnät för dagvatten. I området finns en avvattningsledning i tomtägarföreningens ägo. Ledningen ligger utmed Revavägen, genom ett antal befintliga villatomter, genom det nordligs exploateringsområdet och norrut genom skogsområdet och har sitt utlopp i Öresund. Ett antal tomter inom bostadsområdet är kopplade till denna ledning. På övriga villatomter löses dagvattenhanteringen genom infiltration. El Elförsörjning finns i gatumark fram till pianområdet. Avfall Avfallshantering sker i befintligt bostadsområde på respektive fastighet med hämtning vid fastighetsgräns. Källsortering finns ijonstorps centrala delar. Förslag till planinnehåll Sammanfattning Planförslaget innehåller maximalt 5 nya tomter för bostadsbebyggelse norr om Revavägen och 3 tomter norr om Idrottsvägen, i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Bebyggelsen föreslås utgöras av friliggande enfamiljshus och utformning och placering samordnas med angränsande bostadsområde. Läget vid kusten och närheten till rekreation och bad kommer att erbjuda goda boendekvaliteter. Planförslaget innebär även att omgivande skogsområde planläggs som allmän platsmark, natur, och ersätter gällande detaljplan som medger mindre fritidshus vid stranden. Natur Mark och vegetation Den huvudsakliga delen av befintligt skogsområde och strandområdet utanför detta anges i detaljplanen som allmän plats, natur. Därigenom säkras denna mark som naturområde och rekreationsområde för allmänheten. Markområdet innehåller stora naturvärden med halvöppen hed- och gräsmark med planterade tallar och grunda 11

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

LAGA KRAFT NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m fl, Jonstorp Höganäs kommun, Skåne län

LAGA KRAFT NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m fl, Jonstorp Höganäs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m fl, Jonstorp Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Redogörelse efter programsamråd Samrådsredogörelse Utlåtande

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsbyggnadsenheten 1 [6] 8 november 2009, Justerad 2011-11-01 26-9 Referens Sigvard Andersson DETALJPLAN FÖR LOVISEBERG 2, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING LAGA KRAFT 2012-01-19 Botkyrka kommun

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30

... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30 ..... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30 ~c:.... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanlrädesdalum 2011-10-20 sid 1 (20) Välkommen Kommunfullmäktige

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl BOSTÄDER VID HEMBYGDSVÄGEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-09-07 Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl. BOSTÄDER

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

MARK- OCH GENOMFÖRANDEAVTAL. Höjdvägen. Höjdvägen 1(7) Berörda fastigheter: Berga 11:1, Berga 13:1 samt Berga 13:2.

MARK- OCH GENOMFÖRANDEAVTAL. Höjdvägen. Höjdvägen 1(7) Berörda fastigheter: Berga 11:1, Berga 13:1 samt Berga 13:2. Höjdvägen 1(7) MARK- OCH GENOMFÖRANDEAVTAL Höjdvägen Berörda fastigheter: Berga 11:1, Berga 13:1 samt Berga 13:2. Parter: Österåkers kommun, MBA Mark & Invest i Täby AB, Österåkersvatten AB. Utkast 2016-05-10

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning 1(10) Planbeskrivning 214 214 Tillägg till Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Eneby mo (Sandstugan) (gällande fastigheten Kvisten 9) inom Pryssgården i Norrköping den 27 november

Läs mer

PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor

PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor Detaljplan för Lofsdalen 32:19 m.fl. Härjedalens kommun Jämtlands län Upprättad i februari 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Reviderad i maj 2014 samt augusti 2014

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Ryland 3:2 m.fl. TANUMSHEDE CENTRUM DEL 1

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Ryland 3:2 m.fl. TANUMSHEDE CENTRUM DEL 1 ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2014-05-13, justerad 2015-03-25 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Ryland 3:2 m.fl. TANUMSHEDE CENTRUM DEL 1 Tanums kommun, Västra Götalands Län Ditrix AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 2014-12-10 Miljö- och byggnadsförvaltningen Antagande Plan- och genomförandebeskrivning För detaljplan Norrgården 3 i Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län 1 Planbeskrivning Inledning En planbeskrivning

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling SAMHÄLLSBYGGNAD Ändring av detaljplan för Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2016-12-01 Innehåll Förutsättningar 3 Planförslag 4 Plankarta med bestämmelser 6 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige Exploateringsavtal Riktlinjer i Leksands kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-09-21 113 0 Mål Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en mångfald av aktörer/exploatörer

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

UTBY 4:8, 3:3 och 2:8 m fl HERRESTADS- TORSBERG 2:3

UTBY 4:8, 3:3 och 2:8 m fl HERRESTADS- TORSBERG 2:3 UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av UTBY 4:8, 3:3 och 2:8 m fl HERRESTADS- TORSBERG 2:3 Herrestads församling, Uddevalla

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Antagandehandling Dnr: 0481/10

Antagandehandling Dnr: 0481/10 1(5) Tillhör Kommunstyrelsen i beslut 2015-11-02 2... Agneta Dejenfelt Kommunsekreterare DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 i Ödsmål Västra Götalands län Antagandehandling

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Ullared 1:104 m.fl. Ullared församling Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-08 Reviderad 2010-11-02, 2011-05-24 1. INLEDNING

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skogsbo 32:115 och 32:116 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2014-01-07. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 1 [6] 2008-10-30 Plannummer: 51-02X Referens Toni Chmielewski DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/13.318 Dp 1-C-0:8 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby. Laga kraft Dnr 2012/0749 KS 203

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby. Laga kraft Dnr 2012/0749 KS 203 Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Laga kraft 0-07-03 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar 3 Planområdet 3 Bakgrund och beslut 3 Miljöbedömning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN

IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN Antagandehandling Dnr 2007.0163 Detaljplan för IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 2007-10-19 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB / Mark och exploatering Ref: 384 072

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 med flera, Midsjö, i Rimbo församling

Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 med flera, Midsjö, i Rimbo församling ANTAGANDEHANDLING Version 1.0 Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 med flera, Midsjö, i Rimbo församling Dnr 03-10029.214 Ks 07-466 Ärendet hanteras enligt plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Flåghult 1:51 m fl 2008-05-29 Strömstads kommun, Västra Götalands län Reviderad 2008-10-06 Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer