Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till kommunen@hoganas.se/ 33 71 94."

Transkript

1 ~ HÖGANÄS KOMMUN ~1 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanlrädesdalum sid 1 (28) Välkommen Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: , kl Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till Ärenden 1. Justering 2. Personalinfonnation (inga handlingar) 3. Ekonomiinformation (inga handlingar) 4. Information från räddningschefen (inga handlingar) 5. Infonnation om pågående planarbete avseende Höganäs hamn etapp 3 (inga handlingar) 6. Godkännande av exploateringsavtal avseende del av Jonstorp 9:9 med flera i Jonstorp -3 '-/L 7. Antagande av detaljplan för del av Jonstorp 9:9 med flera IJonstorp /3- b Lf 8. Godkännande av tillägg till exploateringsavtal och tillägg till överenskommelse avseende del av Jonstorp 10:6 IJonstorp be; - f Antagande av detaljplan för del av Jonstorp 10:6 IJonstorp 73 - " Godkännande av exploateringsavtal för Stubbarp 40:2 med flera i Viken q 7 - / O f' 11.Antagande av detaljplan för Stubbarp 40:2 med flera i Viken / O '1-/ 3!? 12. Godkännande av programsamrådsredogörelse avseende ramprogram för södra Viken /3 7 - I lo h 13. Godkännande av programsamrådsredogörelse avseende detaljplan för Höganäs hamn!{ etapp 3 /1:;;] - / e 14. Förslag på exploatering av Arilds södra del; Ekbacken I If 7 - / C; b ls.förslag på exploatering av mellersta delen av Steglingeområdet i Höganäs I Cj 7-2 O 'i 16. Utredning om bevarandevärden för Folkparken och Julivallen i Höganäs 2 0<;- 22 G 17.Finansiering av skatepark vid Kullagymnasiet 2 Z 7-2 g O 18. Inköp av hastighetstavlor 2 3 I II 19.Antagande av biblioteksplan för '-2 if 2 20.Delårsbokslut för perioden januari - augusti 2011 (delårsbokslut separat).2 '18.-2 if Lf 21.Uppdrag att ta fram köpekontrakt avseende fastigheten på Tjörröd innehållande gruvan (A-schaktet) 2 'I ~ SO Höganäs kommun Höganäs

2 ~ HÖGANAS KOMMUN ~ KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE! FÖRSLAG TILL PROTOKOLL Sammanträdesdatum sid 2 (28) 22.Test av webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden samt uppgradering av sessionssalens ljudanläggning 2 5/-2::'b 23. Tekniska förutsättningar för digitala kallelser, handlingar och protokoll till förtroendevalda 2 ""-7-2 bl- 24.Medlemskap i HH-gruppen (Helsingborg-Helsingör) 2 10:]-2 b6 25. Svar på remiss om bildande aven ny kollektivtrafikmyndighet i Skåne 2 G J' 26.Anordnande av Handikappdag den 3 december J'0 27. Uppföljning av bifallna motioner 2 g/ - 2!? G 28. Förteckning över ej slutbehandlade motioner O 29. Förteckning över ej verkställda beslut tagna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2 q /-2 "l tj 30. Redovisning av ärenden från kommunstyrelsens utskott 21 C; - 2 el b Höganäs Peter Kovacs KS Ordförande

3 ICJ HOGANAS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN KALLELSEI FÖRSLAG TILL PROTOKOLL Sammanträdesdatum sid 3 (28) KKA/2011/553 Godkännande av exploateringsavtal avseende del av Jonstorp 9:9 med flera ijonstorp Sammanfattning av ärendet Satnhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat förslag på exploateringsavtal mellan Höganäs kommun och Kullahusen Mark Jonstorp AB avseende del av Jonstorp 9:9 ijonstorp. Som grund för exploateringen ligger förslaget till detaljplan för del av Jonstorp 9:9 ijonstorp enligt antagandehandling upprättad den 22 februari 2010 och reviderad den 10 juli Avtalet syftar till att erhålla ett genomförande i enlighet med detaljplanens föreskrifter och intentioner. Området ska exploateras för bostadsbebyggelse (permanentboende) i en etapp. Parternas gemensamma syfte är att området ska fardigställas snabbast möjligt efter rådande marknadsförutsättningar och har som mål att området i sin helhet ska vara fardigställt senast under år Planerad bebyggelse består av åtta stycken friliggande hus med äganderätt som upplåtelseform. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 20 september 2011, 43, Förslag på exploateringsavtal mellan Höganäs kommun och Kullahusen Mark Jonstorp AB. Kommunstyrelsens beslut Planutskottets forslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna exploateringsavtalet mellan Höganäs kommun och Kullahusen Mark Jonstorp AB avseende del av Jonstorp 9:9 ijonstorp. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige

4 I J1i~t-l' I HÖGANÄS KOMMUN (i\f l! 41 KS PLANUTSKOTT ~ PROTOKOLL Sammanträdesdatum sid 3 (16) KK\/2011/ Godkännande av exploateringsavtal avseende del av Jonstorp 9:9 med flera ijonstorp Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat förslag på exploateringsavtal mellan Höganäs kommun och Kullahusen Mark Jonstorp AB avseende del av Jonstorp 9:9 ijonstorp. Som grund för exploateringen ligger förslaget till detaljplan för del av Jonstorp 9:9 ijonstorp enligt antagandehandling upprättad den 22 februari 2010 och reviderad den 10 juli Avtalet syftar till att erhålla ett genomförande i enlighet med detaljplanens föreskrifter och intentioner. Området ska exploateras för bostadsbebyggelse (pettnanentboende) i en etapp. Parternas gemensamma syfte är att området ska [,irdigställas snabbast möjligt efter rådande marknads förutsättningar och har som mål att området i sin helhet ska vara firdigställt senast under år Planerad bebyggelse består av åtta stycken friliggande hus med äganderätt som upplåtelseform. Beslutsunderlag Förslag på exploateringsavtal mellan Höganäs kommun och Kullahusen Mark Jonstorp AB. Kommunstyrelsens planutskotts beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna exploateringsavtalet mellan Höganäs kommun och Kullahusen Mark Jonstorp AB avseende del av Jonstorp 9:9 ijonstorp. Beslutet ska skickas till Kommunstyrels en

5 EXPLOATERINGSA VTAL Parter Höps kommun ( ), nedan kallad kolninunen, samt Kullahusen MatkJonstotp AB ( ), nedan kallad exploatören. 1 Syfte, målsättning mm Detta avtal avser exploateringen av ett område som utmärkts med rött på bilitgda detaljplane-. katta (bilaga 1). Som grund för exploateringen skall gälla förslag till detaljplan för del av Jonstotp 9:9 rn fl i Jonstotp enligt antagandehandling upprättad och reviderad Inom aktuellt område medger detaljplanen bostadsbebyggelse i högst 1-2 plan roed utry=e for 8 bostäder i form av friliggande småhus på egen torot. Avtalet syftat till att erhålla ett genomfårande i enlighet roed detaljplanens föreskrifter och intentioner.. Området skall exploateras för bostadsbebyggelse (permanentboende) i en etapp, Parternas gemensamma syfte är att området skall Bixdigställas snabbast möjligt efter rådande marlroadsförutsättningar och hat som mål att området j sin heihet.skall vara färdigställt senast under år Planerad bebyggelse består av 8 st friliggande hus med äganderätt som upplåtelseform. Exploatören skall anskaffa och bekosta allt som är erforderligt för exploateringsarbetenas genomförande inom exploateringsområdet i den mån inte annat föreskrives i detta avtal och övriga handlingar för exploateringen" 2 Huvudmannaskap Den allmänna va-anläggningens verksamhetsområde för spill- och renvatten gränsar till plaoområdet. Avsikten är att kvartersmarken för bostadsbebyggelse inom pianområdet skall anslutas till nämnda verksamhetsområde. Inom Jonstorps tätort förvaltas den allmänna platsmarken av Jonstotps vägförening i en gemensamhetsanläggning (Jonstotp ga:5)" Med stöd av anläggningslagen förutsättes att de nybildade fastigheterna kan anslutas till verksamhetsområdet för ovannämnda gemensamhetsanläggning. Vid förrättningen fastställ, es ~(en &"'",,0_,0"""01 mo drift och _='0.. 1\ ~

6 3 Fastighetsbildning Inom detaljplaneområdet äger exploatören fastigheten Höganäs J onstotp 9:9, kommunen äger fastigheten Höganäs Jonstotp 11:4 och Höganäs Jonsto:rp s:l är sammt ägd.. Exploatören förbinder sig att ansöka om erforderliga fåstighetsbildningsåtgärder med anledning av detta avtal och enligt följande huvudprinciper: A.. Genom avstyckningar bilda de fastigheter för bostadsändatnål som möjliggörs inom ramen Hir detaljplanens bestämmelser och intentioner.. Bo, Anslutoing av de nybildade fastigheterna till befintlig gernensamhetsanläggrungjonstotp ga:5. Se 2.. Fastställande av fastigheternas andelstal för drift och utförande.. C. Från exploatörens fastighetjonstotp 9:9 skall överföring ske till kommunens "gatufastighet" J onstotp 11:4 av all alltnän platstnark (natw:område) inom detaljplaneotnrådet samt av all ianspråktagen gatumark j angränsande planområden.. n. Ledningsrätter för allmänna va-ledningar samt el- och teletekniska anläggningar skall upplåtas åt respektive huvudman om så erfordras och påkallas.. E.. Bildande aven gemensamhetsaoläggrung med tillhörande marksamfållighet alternativt upplåtelse av offic.ialserv1tut för att säkerställa tillfart till alla nybildade fastigheter. F.. Offic.ialservitut till fo!!nån förjonstorp nr 9 tomtägarförening avseende föreningens befintliga OCh--pIäneräae-diigVättenledningar inom allmän platsmark enligt detta avtal Exploatören svarar för samtliga förrättningskostuader för fastighetsbildningsåtgärder inom exploateringsotnrådet förenade med avtalets genomförande.. Någon ersättning skall ej utgå mellan parterna.. Exploatören svarar for eventuella ersättningar mot tredje part Exploateringsavtalet får läggas till grund för beslut vid lantmiiteriförrättningen.. 4 Dagvatten mm Konununen är huvudman får den allmänna va-anläggningen (spill- och renvatten).. I den allmänna va-anläggningen ingår ej omhände.rtagande av dag- och dtäneringsvatten.. Härav fåljer att exploatören är skyldig att anordna en lokal lösning typ LOD (lokalt omhändertagsnde av dagvatten) för varje nybildad fastighet. Jonstorp nr 9 tomtägarförening fö.rvaltar en dagvattenledning inom aktuellt område.. Planerad bebyggelse medför att ledningen behöver flyttas på en delsträcka.. En dagvattenutredning daterad har genomfarts av AquaP.. Uttedningen lämnar förslag på hur dagvattenledningen omlägges på en sträcka samt hur planerade fastigheter genom ~akadamdiken mm kan anslutas till dagvattenledningen.. Exploatören och Jonsto:rp nr 9 tomtägarförening har slutit avtal daterat som ~J reglerar omfattningen och villkoren för de 8 nybildade fastigheternas anslutning till förening " dagvattenledning (bilaga 2).. '\

7 Exploatören ansvarar för att erforderliga tillstånd för anläggningsarbetena erhålles enligt tniljöbalken och annan lagstiftning.. Vid nyanläggning av dagvittenlednlngar i allmän platsmark skall samråd ske med och godkännande erhållas från Jonstorps vägförening samt kommunen som huvudman för den allmänna va-anläggningen 5 Naturonttåde Naturområdet i detaljplanen utgörs av planterade talldungar med gtäshed tnm som i kommunens naturvårdsplan anges som värdefullt naturområde.. Målaättnlngen med naturomtådet är att den präglas av ljusöppen tallskog med inslag av strnndhed. I samråd med och på exploatörens bekostnad skall kornmunen låta upprätta en skötselplan för naturområdet i sin helhet innehållande åtgärder för ett initialt iordningsstillande och åtgärder för'. områdets långsiktiga skötsel Skötselplanen skall baseras på följande principiella förutsättningar: * Utgå från intentionerna i kotnmunens rulturvårdsplan.. * En fårsta gallring/röjning av området och ett initialt iordningstillande genomföres för att uppnå karaktären av ljusöppen tallskog.. * Två naturstigar anlägges för att binda ihop befintligt stigsystem i enlighet med detaljplanens intentioner.. Utformning, beläggning, bredder rnm regleras i skötselplanen.. Exploatören förbinder sig att utföra och bekosta alla åtgärder för rultutområdets initiala iordningstillande inom Höganäs Jonstorp 9:9 i enlighet med skötselplanens anvisningar.. Eventnella arbeten vid exploateringen av tomtmarken som berör natutområdet skall ske i s.rndd med kommunens sarnhills byggnadsforvaltning. 6 Samordning Exploatören skall ansvara för att samordning sker mellan exploatörens arbete och arbeten som skall utföres av annan än exploatören. I första hand en samordning med huvudmännen för va-, el-, tele- och datatekniska anläggningar.. 7 Organisation Kommunens ombud är deras exploateringschee. Ombudet äger behörighet att förettäda koirl1mmen inom ramen för detta avtal och där det inte giller kommunens myndighetsutövning.. Exploatörens ombud är deras verkställande direktör (Mikael Hall) Ombudet äger behörighet att företräda exploatören och därvid träffa erforderliga överenskornme~ser'g(

8 8 Exploateringsavgifter Exploatören skall till kommunen erlägga en ersättning på sammanlagt 10.0.,0.0.0.:- kronor för exploateringsotnrådets andel av generalplanekostuader". Ersättningen erlägges senast vid månadsskiftet 6 månader efter att detta avtal äger giltighet enligt Förbindelsepunkter, va-avgift mm De planerade nybildade fastigheterna ligger inte inom den allmänna va-anläggningens verksamhetsotnråde för spill- och renvatten ' Kommunen förbinder sig att utöka verksamhetsområdet och upprätta individuella förbindelsepunkter till respektive nybildad fastighet under förutsättning att exploatören erlägger va-ruiliiggningsavgift för spill- och tenvatten enligt vid varje tidpunkt giillande taxa., Vid en eventuell utbyggnad av alltnänna va-led:ninga:t inom kvartersmark (tillfarter) utför och bekostar kommunen endast arbeten under terassnivå, Exploatören har ett entydigt samordningsansvar mellan kommunens och exploatörens arbeten, Avgifter för elanslutningar samt bygglovsavgifter erlägges enligt vid varje tidpunkt gällande UI=" Exploatören har erlagt planavgift genom särskilt avtal" 10 Energi, uppvärmning Bostadinom otumdet får ej förses med ditektverkande el eller enskild anordning för fastbränsleeldning som huvuduppväriuning, 11 Säkerhet För rätta fullgörandet av exploatörens skyldigheter gentemot kommunen enligt detta avtal skall exploatören vid dess undetteclmande ställa en bankgaranti på 910.,,0.0.0.:- kronor varav 10.0.,,0.0.0.:- kronor avser exploateringsavgiften enligt 8, 660.,,0.0.0.:- kronor avser va-anläggningsavgifterna enligt 9 och 150.,,0.0.0.:- kronor avser åtgärder för naturorurådets initiala iordningställande enligt 5. Av denna säkerhet skall kommunen i den mån exploatören utfört åtaganden enligt detta ' avtal återlä:tuna så stor del att den resterande säkerheten enligt koruruunens bedömande är betryggande för rätta fullgörandet av exploatörens skyldigheter" Si Bankgarantin återlämnas i sin helhet när exploatetingsavgiften erlagts, när va-anläggningsavgifterna erlagts samt när godkänd ut siktning av naturområdets iordningställande erhållits och efter att eventuella brister åtgärda ~

9 12 Tidplan För exploaterillgen shll följande preliminära tidplan gälla: * Påbörjande av anläggningsarbeten * Tomtforsäljning och påbörjande av byggnation * Beriiknad första inflyttning * Färdigställande av anläggningsarbeten Kvartal Kvartal Kvartal Senast Om avtalet enligt 15 ej är giltigt senast under november månad 2011 senareliiggs tidpunkterna ovan på motsvarande sätt. 13 Tvist Tvist mellan exploatören och kommunen med anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. 14 ÖVerlåtelse av avtal Exploatören far ej överlåta detta avtal på annan part utan kommunens medgivande,. 15 Giltighet Detta avtal gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige i Höganäs godkänner avtalet genom beslut som vinner laga kraft, samt att kommunfullmäktige antager forslag till detaljplan för Jonstorp 9:9 m fl i Jonstotp enligt antagandehanclliog upprättad och reviderad genom beslut som vinner laga kraft, Om någon av dessa förutsättningar inte uppfylles förfaller detta avtal i sin helhet varvid vardera parten skall bära sina kostnader om inte annat överenskotnmes.. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Höganäs den HÖGANÄSKaMMUN Komtnunstl'relsen Peter Kovacs Kerstin Nilerrnark Helsingborg den Z" I J - KUILAHUSEN MA <: AlT}7AB (' J)1\1} '" 'i' 01

10 BILAGA 1 I I P!.ANKARTA ~1it~2OO9-!J6:..l6;tyKiatloMat,Tobisb~fHåg""'" Il=""tD;lIeIIrviIVdij.W~~IDOd~l1l8IId...-.lsrl989.~d!lOOrtl.... ~w~~~(folif2qo'i!, ~:!OI»,,0,0 '" } l.. ( JU\--.. \Y V\\ I.~. dl) r...-. "

11 BILAGA 2 1(2) AVTAL MELLAN KULLAHUSEN MARK JONSTORP AB OCH JONSTORP NR 9 TOMTÄGARFÖRENING Kullahusen Mark Jonstorp AB (Org nummer ) planerar att exploatera åtta fastigheter enligt förslag till detaljplan för del av Jonstorp 9:9 mtl ijonstorp. Som en förutsättning i det exploateringsavtal som skall tecknas mellan Kullahusen Mark Jonstorp AB och Höganäs kommun gäller att avtal skall slutas mellan Kullahusen Mark Jonstorp AB och Jonstorp nr 9 tomtägarförening om anslutning av dagvatten på tomtägarföreningens ledning.. Genom detta avtal regleras villkoren för fastigheternas anslutning till dagvatten ledningen. Dagvattnet från de fastigheter (8 st.) som ansluts till tomtägarföreningens ledning skall innan det ansluts till ledningen passera ut jämnings- och infiltrationsmagasin samt brunn med vattenlås.. KuJlahusen Mark Jonstorp AB åtar sig att lägga om tomtägarföreningens dagvattenledning på sträckan där nya tomter läggs i ledningens sträckning, se figur 1. Befintlig ledning dim. 225 mm ersätts med ledning dim. 250 mm. Avsättning på ledningen görs så att fastigheten 9:76 kan koppla in sig på ledningen. Kullahusen Mark Jonstorp AB åtar sig att lägga dagvattenjedning från brunn i Idrottsvägen så att fastigheterna 9:79 och 9:78 får en möjlighet att koppla på sig på tomtägarföreningens ledning, se figur 1 I anslutning till den planerade gång- och cykelvägen sätter Kullahusen Mark Jonstorp AB en brunn med sandfång.. Målsättningen är att förbättra möjligheten till underhåll av ledningen så att risken för igensättning av ledningen minskas. Ledningen från de nya fastigheterna på Revavägen till tomtägarföreningens ledning läggs i Revavägen för att underlätta en framtida anslutning till ett kommunalt dagvattennät Den omlagda ledningen med brunnar samt de nylagda sträckorna i gatumark övergår efter besiktning i tomtägarföreningens ägo.. De åtta fastigheterna blir efter inkoppling medlemmar i t_g""~";"",, p',==,"lk" "m "'og' m~=~~ Avtal dagvattenredning Version 1 3

12 2(2) Figur 1 Omläggning av ledning. Detta avtal ar upprättat i två exemplar varav parterna erhållit varsit!. Helsingborg JZU1 Jonstorp $1 Jonstorps nr 9 tomtägarförening Cpr i1yer MJ~!)'fson ~I/~"""~- Avla:! dagvattsllledning Version 1 3

13 ~ HÖGANAs KOMMUN ~ KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE! FÖRSLAG TILL PROTOKOLL Sammanträdesdatum /es 7 sid 4 (28) KKA/2007 /609 Antagande av detaljplan för del av Jonstorp 9:9 med flera ijonstorp Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2008 att ge planavdelningen i uppdrag att genomföra planprocess för del av Jonstorp 9:9 ijonstorp för nya bostäder. Planprocessen har bedrivits med normalt planförfarande och ett genomförande av detaljplanen har bedömts inte kunna medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med planen är att avstycka delar av fastigheten Jonstorp 9:9 för enskilda tomter och uppföra upp till åtta enbostadshus utmed Revavägen och Idrottsvägen, i anslutning till befintlig bebyggelse. Syftet är också att säkerställa omgivande skogsområde som allmän platsmark, natur, samt att släcka ut gällande detaljplan som medger uppförande av fritidshus vid stranden. Ansökan om upphävande av strandskydd med kompensationsåtgärd lämnades in till länsstyrelsen i februati Länsstyrelsen beslutade i november 2010 att de strandområden som utgör kvartersmark för bostäder (beteckning B) i föreslagen detaljplan inte längre ska omfattas av strandskyddsförordnande. Inför antagandet finns kvarstående erinringar från åtta bedömda sakägare. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 20 september 2011, 42, Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse den 4 augusti 2011, Planlrurta, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Illustrationskarta, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Planbeskrivning, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Genomförandebeskrivning, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Utlåtande, upprättat den 20 juli Kommunstyrelsens beslut Plantttskottets fors/ag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m fl. ijonstorp, Höganäs kommun, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige

14 ~ HÖGANÄS KOMMUN ~I j 11;;\ KS PLAN UTSKOTT ~X PROTOKOLL Sammanträdesdatum sid 2 (16) E1<:A/2007/ Antagande av detaljplan för del av Jonstorp 9:9 med flera ijonstorp Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2008 att ge planavdelningen i uppdrag att genomföra planprocess för del av Jonstorp 9:9 i Jonstorp för nya bostäder. Planprocessen har bedrivits med normalt planförfarande och ett genomförande av detaljplanen har bedömts inte kunna medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med planen är att avstycka delar av fastigheten Jonstorp 9:9 för enskilda tomter och uppföra upp till åtta enbostadshus utmed Revavägen och Idrottsvägen, i anslutning till befintlig bebyggelse. Syftet är också att säkerställa omgivande skogsområde som allmän platsmark, natur, samt att släcka ut gällande detaljplan som medger uppförande av fritidshus vid stranden. Ansökan om upphävande av strandskydd med kompensationsåtgärd lämnades in till länsstyrelsen i februari Länsstyrelsen beslutade i november 2010 att de strandområden som utgör kvartersmark för bostäder (beteckning B) i föreslagen detaljplan inte längre ska omfattas av strandskyddsförordnande. Inför antagandet fmns kvarstående erinringar från åtta bedömda sakägare. Beslutsunderlag Satnhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelrring, tjänsteskrivelse den 4 augusti 2011, Plankarta, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Illustrationskarta, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Planbeskrivning, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Genomförandebeskrivning, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Utlåtande, upprättat den 20 juli Kommunstyrelsens planutskotts beslut Planutskottet föreslår komrimnstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m fl. ijonstorp, Höganäs kommun, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli Beslutet ska skickas till KOl1l1nunstyrelsen

15 ~ HÖ(;ANÄS KOMMUN Dm 2007/KKA Kommunfullmäktige Antagande av detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m fl. ijonstorp, Höganäs kommun Adress: Revavägen respektive Idrottsvägen ijonstorp Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen uppdrog åt planavdelningen att genomföra planprocess för del av Jonstorp 9:9 IJonstorp för nya bostäder. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte kunna medföra betydande miljöpåverkan. Planens syfte är att pröva förslag till att avstycka delar av fastigheten Jonstorp 9:9 för enskilda tomter och uppföra upp till 8 enbostadshus utmed Revavägen och Idrottsvägen, i anslutning till befintlig bebyggelse. Syftet är också att säkerställa omgivande skogsområde som allmän platsmark, natur, samt att släcka ut gällande detaljplan som medger uppförande av fritidshus vid stranden. Byggnadernas låga och kustnära läge gör att de ligger i en riskzon för översvämningar. P.g.a. läget införs bestämmelse om att skyddsåtgärder mot stigande havsnivåer och stranderosion får utföras. En ändrad användning i detaljplan från "naturpark" till "bostad" kan leda till att kommunen blir skadeståndsskyldig för eventuella översvämningsskador inom plan området. Ansökan om upphävande av strandskyddet med kompensationsåtgärd inlämnades februari 2009 till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade i november 2010 att de strandområden som utgör kvartersmark för bostäder (beteckning B) i föreslagen detaljplan inte längre ska omfattas av strandskyddsförordnande. Planprocessen bedrivs med normalt planförfarande. Inför antagandet finns kvarstående erinringar från 8 bedömda sakägare. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, ~änsteskrivelse den 4 augusti Ytterligare underlag i ärendet Antagandehandlingar bestående av plankarta med planbestärnmelser, illustrationskarta, planbeskrivning, genomförandebeskrivning samt utlåtande. Planprocessen Planprogram till detaljplan för del av Jonstorp 9:9 upprättades samt underlag för behovsbedömning, godkänt av kommunstyrelsen den , KS 151. Programsarruåd genomfördes under perioden 24 september till 22 oktober Kommunstyrelsen beslöt den , 4, att utöka planområdet att omfatta hela fastigheten Jonstorp 9:9 samt 11:4.

16 Redogörelse efter programsamråd, daterad den , godkänd av kommunstyrelsens arbetsutskott den , 228. Samrådsförslag, upprättat den , godkänt av kommunstyrelsens arbetsutskott den , 228. Samråd genomfördes mellan den 3 september och 1 oktober Samrådsredogörelse upprättad den , godkänd av kommunstyrelsens arbetsutskott , 62. Utställningsförslag, upprättat den , godkänt av kommunstyrelsens arbetsutskott den , 62. Utställning genomfördes mellan den 15 mars och den 12 april Utställningsförslaget kompletterat/reviderat den , godkänt av kommunstyrelsens arbetsutskott den , inför ny utställning. Utställning nr 2 genomfördes mellan den 23 september och den 14 oktober Planavdelningens förslag till beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat utlåtande, daterat den 20 juli 2011, att kvarstående erinringar inte tillgodoses, att anta detaljplan för del av Jonstorp 9:9 ffi fl. ijonstorp, Höganäs kommun, upprättad den 22 februari 2010, reviderad 10 juli 2010, Mila Sladic Planavdelningen

17 U~I PLANKARTA ""','''''rta". "","'''''20~'',v'''rt,'''''.T,.,'''''ö,...lI",",,''I''"'''''''' """"""o'''''''''''''''''''""~_''''''",'''''''mod"""""",,,,,,",k,",tod"''''... '",,",,,,"",I,aoo... F"_",""g,.,grundl"r.,"""",,"o,,,,'"~rgo,.""'"""""'I""'200'. ""r. j:1doo s", K""",",,,,,,,".,lo,,",,,,,,,,' '''30..'.' H'I'",,',m' RH''''''' ""0""'5-25 " C "'~~.." '- ho'"""_,"",'""""'~""d",,,,t_'"""'"""""""",,,"""""""""_ "O!! T ~ Mu"". EtIodmU<... GRUNDKARTANS BETECKNINGAR..' H""'m'. AI",;"h!J"'''''(.. ~o1urild) SI<l,o'lIm', ---'--~=..., U,h,,"""''''' U'""'", F.,i""".",," F.. ~g~.",""' ----~--. _ "',.",- ~. ~~ S''''''"''II.m. ----a_",ko, S,,_,~,""" Ghl """" ; _-... "'... """'".. "',,,..,-,, ---- S.,rm~~.."""tu EI_'" ~1,.oI'"'I"lo"k.'., -'F---T"'IO"""" ---- ><I;1,",",,,"'m ---- ~11,"'N>1'" ---- f<i51'"'... 5m ~ ~"~b,""'", ~c_._.,"'"' K_"",,,.,,,",,,,,... A"",.""." S,'"'<!lioJ.. """""",,"'''' a... ~I'."''' ---- KÖ<tB"'''',m,d'''.,""",." To...""',",'" '...,,". -.o-- _ $pii""""""""1 _-Y---_"""',' """I PLAN BESTÄMMELSER F61... o. 91'1", lo,," omo$<loo m.o.,"""_"". bo1oolo'>l"9"" E""", ""!)ly'..nvll",!"'n~ oci\ utrormnl"!j ilr WIå,.". B... ilmmo""r,,",o b._o,g "'om"... """'""'" GRÄNSER D01.>I""ooogrt... _;"d";"9'~' Eg,",i<O'''Ilrä"" ANVÄNDNING AV MARK OCH VAnEN Allmänna platser Vattenområde T",~'m.llo"om"'<Ioo Na"""",rOdo e... " W Ojlp"",""""m.. d. UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER parkering.""d Ma",I\I'ol",momnl botool<... '",e<1 IrJ<ldfll. vi<i boll",. MI" jfillllmpll9,mi oci\ II~m~i9 ul,,"""i"<l""'" ~<ldmol.uga"".h... 'I\Iå.Sky<!""'lå""m" """""nol",,får.vldo.mv,l1iffir.!sr.omomru,,'. Atsi"... llir.""o>ioo:jl.. d'd.n.~'"odvi"'ijj~i"n.n mo<1<holnl"ll.ofosi""~~rd<r.ii"io"";inl"ll"",,,,,,,1ör oogvo'","u~i",,",.,ju",m"''''',''.''m'''m'''' b_ m)mdlj)l1.toro,i\iii1'''n~.<>iiee'm~li>,lir... l<rov k.,""",~ukr;lws. damm 1'001 omr.ld.. I';" \Old ",1\0\1, ~,"loi"9""'''.'~"~ ~ o~.,",",,,,,,,, UTNYTT JANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING Slo... blw""" "'" Ip""",n'''''foo<lg~.",... dod< "".200 m' "~' IoomolomoOlb)w"""'" p"'osugh.t MI",,",_riol<',800m'. BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE MARKENS ANORDNANDE Mark och vegetation I<i~.", ",,"""'5]d' ~,~ m. Kvorto"""".. 01<011,... ~I' _91<10n<lo m."mjd.r.g,mon.. m ~lif.o"'s'" ~II... lhomomold.lo.a...""... i... o"*'"""p'...".kll>i.fa<tlgh..,"""odot.vr... tml.dolr1;. PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE Placering Utformning O';;'_.nd1l1110rtl'llrii.. 'n...'''';i'''''modm...,m 'm."rbel>~i~""~'''~"'''''''''yoo''d ploce...."... 4m.""1riI"1om"J..""ocI'> Ioomo;'mo_",' m"'" 1 mfrå""""",."", Byggnadsteknik '" b, E11dast 1<;\11.~5<o ~",. G",ndlOgg,'ng,"Il"./N"o""'" 2,~m. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandelid G""omlil"OO"'.",>1<10Arf"'.".""'gp,"o""vro,orlagakrorr. Utökad ICllJ)1lkt Rodovl",l<>gov,",""".. t1rufo"",,'o;.l:oligr...i.. m"',dm«!t!ygilov Huvudmarmasksp ~,,",,".rl""~"""d_ ~.~"'"" pis"""".,, \ \ 10 O ~O <0\50'" S'o'o 1';000 (All \ \, t1uoi...,,'.'. o""",",", PlonO"'l;"m e"""""",,,,ioo'1m F'1on..."""",,~ F.~I,..,.ra..e\;o1" G,,,,,,,ra.. nd,""'<lml,,. R"""... _ m"""",'" Detaljplan för Del av Jonstorp 9:9 m fl, Jonstorp Kog_";;' kommun, Slolne I'n """,.0"',,,,,,,,, PI,no<l<>Q>o""""FI'RIMSA $""""""""",._ Io".. m"""ro"",,, 1~",""'"""''' u,~""d,""lölnlo 2 Antagandehal1dllng Dp nr

18 0.0 G_',, GRUNDKARTANS BETECKNJNGAR ----si6dnru",.'" ~~~-,-, ----,~" ----".- """"'o""l.,...(>,lu"'lldj,-- l&~rld Booto,,""", M"nni~ - u V"'''',.,U,... ~, Fa"'_ ----F '1J9I>ot$Srl'"... G_9.m."'om"..."'""~.....,",... "'tu~, Boo"",""",,"~, - Sl<IOrm""nL'Oi, Gr""' ~Ink""''''' - _ - ",~,"o.g"''''''nnir><li_ --'I' T.. loro ~1)","",".5m ---- Hljd>JJ""'m -- H.j"'"""'"'" _-----GtIf>llO'_ m:.,i,ilanl G_,S,"'" "ilan<, _ Kl I\ooo""'s,,""t."oo"""" _.. n ----s.,,'u<jje pol",,,,,,,",,, A T.."",""'" -- O..._nl.<InIOS... -SpUI,.tIo_nlng - v...""","~. t 10 >, O 10 W 30 40\50M Skolo 1.'000 (A:) \' \, Del av Jonstorp 9:9 m fl, Jonstorp

19 ~l~ HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m fl, Jonstorp Höga näs kommun, Skåne län,~..i (""' PLANBESKRIVNING ffi';,[ki]uffi';,~ffi';,[ki][ql[e[h]ffi';,[ki][qlu[kl]~ NORMALT PLANFÖRFARANDE HANDLINGAR Program Redogörelse efter programsamråd Samrådsredogörelse Udåtande inför fortsatt planprocess Udåtande utställning 2 Plankarta, skala 1:1000 med planbestämmelser lliustrationskarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Grundkarta Fastighetsförteckning Behovsbedömning Upprättat samråd: Upprättat utställning: , reviderad Antagen av KF: 200x-xx-xx Laga kraft: 200x-xx-xx 1

20 Planens syfte och huvuddrag Planens syfte är att pröva förslag till att avstycka delar av fastigheten Jonstorp 9:9 för enskilda tomter och uppföra upp till 8 enbostadshus utmed Revavägen och Idrottsvägen, i anslutning till befintlig bebyggelse. Syftet är också att säkerställa omgivande skogsområde som allmän platsmark, natur, srunt att släcka ut gällande detaljplan som medger uppforande av fritidshus vid stranden. Två mindre markområden inom pianområdet avses bebyggas med friliggande enfamiljshus, båda inom fastigheten Jonstorp 9:9. De båda områdena är planlagda som naturpark i gällande detaljplan och bevuxna med blandskog. Omgivande skogsområde och strand föreslås planläggas som allmän platsmark, natur, och ersätter därmed gällande detaljplan som medger mindre fritidshus vid stranden. Bakgrund Fastighetsägaren Kullahusen Mark AB (titligare Topas Fastigheter Habitare AB) har frrunfört önskemål om att planlägga delar av Jonstorp 9:9 för att möjliggöra uppförande av bostäder inom två mindre delar av fastigheten. Beslut om att utarbeta detaljplan för Jonstorp 9:9 har tagits av Höganäs kommun i kommunstyrelsen Progrrun för planarbetet har varit föremål för samråd i oktober Planförfarande och planprocess Planen genomförs med normalt planförfarande. Detaljplanen har varit föremål för samråd under september 2009 och beräknas ställas ut under mars Planen avses antas av kommunfullmäktige under Förenligt med 3, 4 och 5 kap MB Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken. Nybyggnation sker i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur. Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 MB skall en kommun som upprättar eller ändrar en plan, som krävs i lag eller annan författning, göra en bedömning av hur planen eller ändringen påverkar miljön. Denna bedömning ska ge svar på frågan om genomförandet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I fråga om detaljplaner som enbart avser användningen av små områden på lokal nivå skall genomförandet antas medföra en betydande miljöpåverkan endast om kommunen finner att så är fallet, med beaktande av de kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-förordoingen. Den aktuella detaljplanens genomförande antas inte medföra betydande miljöpåverkan, enligt behovsbedömoing upprättad Därmed finns det inte anledning att upprätta miljökonsekvensbeskrivning enligt MI<B-förordningen. Mot denna bakgrund redovisas konsekvenser av planförslaget endast i denna planbeskrivning. 2

21 Plandata Planområdets läge och omfattning PIanområdet omfattar delar av fastigheterna Jonstorp 9:9 och Jonstorp 11:4 belägna i den östra delen av Jonstorp. I planområdet ingår skogsområdet Halsarevet, strand, pir, badparkering, väg och en del av vattenområdet. Plan området gränsar till befintliga bostadstomter, en del av Revavägen och en del av Idrottsvägen. PIanområdet omfattar ca 14 ha. Markägoförhållanden Jonstorp 9:9 är i privat ägo. Jonstorp 11:4 ägs av Höganäs kommun. Tidigare ställningstaganden Detaljplaner PIanområdet omfattas av gällande detaljplan som vann laga kraft 13 december PIanområdet är till största del planlagt som naturpark. Detaljplanen medger dessutom mindre friliggande fritidshus, camping, gata och parkering i den östra delen av området. PIanområdet gränsar i väster till ett område med detaljplan för bostadsbebyggelse, laga kraft 25 september Gällande detafjplanfrån

22 Översiktsplan 2002 Kommunens översiktsplan 2002, aktualiserad 2005, anger utbyggnad för bostads ändamål för de två områden som i denna detaljplan föreslås bebyggas med bostäder. Övrigt skogsområde och strand har föreslagits bevaras som grönstruktur. Länsstyrelsen har i granskningsytrrande inte haft invändningar beträffande det aktuella områdets användning för bostads ändamål. Utdrag ur översiktsplan 2002 Naturvårdsplan 1997 Planområdet omfattas av ett, enligt Naturvårdsplan för Höganäs kommun 1997, värdefullt naturområde, värde 2; Halsarevet. ~'Omväxlande öppen, sandig gräshed med planterade talldungar och ung björkskog. Stranden är stenig-sandig och i öster löper det steniga Halsarevet ca 200 m rakt ut i Skälderviken. Rester av kusthedsvegetation, med ljung och kråkris, finns i området. I övrigt ganska trivial flora. Halsarevet och omgivande grunda vattenområden utgör ett viktigt tillhåll för änder, svanar och andra sjöfåglar. I talldungarna häckar ibland hornuggla. Området I'~'-- Naturvårdsplan 1997, Halsanvet. \.. utnyttjas flitigt som närströvområde och för bad. "Större strandpipare och hedblomster pekas i programruet ut som hotade arter inom området. Här nämns också att björksly hotar att invadera området.. j.--.'" I l! l I. / Riksintressen, Natura 2000 och strandskydd Plan området ingår i riksintresse för kustzod, rörligt friluftsliv och naturvård. Området omfattas även delvis av strandskydd och ett Natura 2000-område. Riksintresse för kustzonen Hela Jonstorp samhälle ingår i riksintresse för kustzonen. Riksintresset avser att skydda natur- och kulturvärden i särskilt värdefulla kustområden. Enligt NIB 4 kap 1 får exploatering endast komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör inte binder for utveckling av befintliga tätorter. Riksintresse för friluftsliv 4

23 Hela Jonstorp samhälle ingår i riksintresse för friluftsliv; Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden. Riksintresset för friluftsliv avser att skydda och vårda värdefulla områden for människors friluftsliv; att vistas i landskapet för att uppleva natur och kultur..{,,;' 0- '''.. ","i;",.'~"lh". III kustzonen Rl friluftsliv Riksintresse för naturvård Stora delar av pianområdet ingår även i riksintresse för naturvården; Farhult - Görslövsån - Vegeåns mynning - Ängelholms strandskog. Riksintresset omfattar ett mycket stort markområde. Riksintressets värden består i det representativa odlingslandskap med iiskejordbruk i kustbygd som sträckan Lerhamn-Arild-Farhult utgör, naturbetesmarker av öppen hagmark och havsstrandängar samt våtmarksområde vid Görslövsåns mynning, söder om planområdet, samt Ängelholms kustdyner med tallskog. Områdets huvuddrag utgörs bl a av de grunda havsområdena med angränsande strandängar och å med omgivande fuktängar. Natura

24 Natura 2000 Strandområdet ingår, tillsammans med delar av strandängarna söder om pianområdet, i ett Natura 2000-område enligt mgeldlrektivet (Skälderviken) och enligt Habitatdirektivet Gonstorp-Vegeåns mynning). Enligt Länsstyrelsens inventering av Natura 2000-området utgörs detta av både långgrunda sandiga vikar och en stenigare kustlinje. Man har konstaterat förekomst av både ålgräs, makroalger, en musselbank samt vegetationsfri sandbotten. Faunan omfattade särskilt fj.!trerande och betande ryggradslösa djur. Området är en viktig lek-, uppväxt-samt födosöksområden för både fisk och fågel. Det exponerade läget bidrar med en god vattenomsättning vilket skapar syrerika friska miljöer med ett högt naturvärde. Enligt 7 kap 28 a miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder i, eller utanför, ett Natura 2000-område av sådan art att de på ett betydande sätt kan påverka milj ön i området fusef1jaf Länsstyrelsen arbetar med att skydda Natura 2000-områdena i Skälderviken genom reservats bildning och har haft kontakt med kommunen avseende bl a gränsdragning och friluftsliv. Aktuellt förslag på reservats gräns berör delvis pianområdet. Enligt 7 kap 8 miljöball,en rar beslut i frågor om bildande eller ändring av naturreservat inte strida mot detaljplan. Länsstyrelsen har bedömt att eventuell reservatsbildning inte står i strid med detaljplanen, då denna anger natur eller öppet vattenområde i de berörda delarna. Strandskydd PIanområdet ligger inom ett område som omfattas av strandskyddsbestämrnelserna enligt 7 kapmiljöbalken. Strandskyddet omfattar hela det markområde som ligger mellan tomtgränsen för befintlig bebyggelse och vattenlinjen samt sträcker sig ut i vattnet, med undantag av ett område (ca m2), där gällande detaljplan medger fritidshus. För detta markområde gäller inte strandskyddsbestämrnelserna. Syftet med s trandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Inom strandskyddat område mr inte byggnader eller anordningar som hindrar allmänhetens tillgänglighet till stranden uppföras, grävningsarbeten eller andra åtgärder som försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter vidtas utan tillstånd. Från den 1 juli gäller nya regler för strandskydd i miljöbalken och i plan- och bygglagen bl a innebär detta att kommunerna tagit över ansvaret att besluta om dispenser och upphävande av strandskydd i detaljplaner. Ansökan om upphävande av strandskydd inom de två områden som föreslås bebyggas har lämnats in till Länsstyrelsen i februari Som kompensation för upphävande av strandskydd inom de båda områdena (sammanlagt ca 7000 m')föreslås möjligheten att uppföra mindre fritidshus vid stranden tas bort. Markområdet (ca m~ planläggs i stället som allmän platsmark - natur och säkras därigenom som strövområde för allmänheten och vegetationen består. Området innehåller halvöppen hed- och gräsmark med planterade tallar och grunda vattenområden vill<et beskrivs som stora naturvärden i bl a Naturvårdsplanen. Området utgör en betydande del av det sammanhängande naturområdet och innehåller läskapande vegetation. 6

25 Strandskyddets utbredning. Område for jritidhus är undantaget från strandskyddet. Länsstyrelsen för en för närvarande en dialog med kommunen avseende återinförande av strandskydd i planområdets östra del. Upphävande och återinförande av strandskydd utreds för närvarande och beslut väntas före antagande av planen. Länsstyrelsens naturvårdsprogram I Länsstyrelsens naturvårdsprogram ingår pianområdet delvis i ett område av högsta klassen i värderingen som benämns "kustområdet mellan Jonstorp och Norra Häljaröd". Området är 350 ha stort och omfattar den södra sidan av Skälderviken vilken sägs uppvisa en ytterst tilltagande landskapsbild och innehålla rester av det äldre odlingslandskapet. "De geovetenskapliga och biologiska värdena är mycket höga och de hävdade strandmarkerna är tillsammans med de grunda havsområdena av mycket stor betydelse för såväl häckande som rastande och övervintrande fåglar". Dessutom är hela kusten ett uppskattat strövområde. Plan området har också klassats som av värde med avseende på terrängform. Planprogram Planarbetet inleddes med ett program till detaljplan upprättat Programsamråd genomfördes i oktober 2008 och ett samrådsmöte hölls Denna detaljplan har upprättats enligt riktlinjerna i planprogrammet med beaktande av synpunkter inkomna under programsamrådet. Efter programsamrådet har bl a följande ändringar av planförslaget utförts; befintlig gångstig föreslås ligga kvar i nuvarande läge och planområdet har utökats till att omfatta skog och strand utanför de områden som föreslås exploatera i syfte att säkra natur- och rekreationsområde samt släcka ut gällande detaljplan för fritidshus. Sedan programsamrådet har även en ansökan om upphävande av strandskydd lämnats in till Länsstyrelsen och diskussioner har förts med tomtägarföreningen angående omläggning av avvattningsledning. 7

26 Förutsättningar Natur Mark och vegetation PIanområdet utgörs idag av ett skogsområde med olika vegetationstyper samt strandoch vattenområde. Inom området finns även en gnlsväg som leder mellan Revavägen och stranden samt en parkering för besökare rill strandområdet. Området används idag för rekreation och bad. Söder om Revavägen breder öppna strandängar ut sig. Planområdet ingår i riksintresse för bl a naturvård och friluftsliv och beskrivs som ett värdefullt naturområde i kommunens naturvårdsplan och i Länsstyrelsens naturvårdsprogram. Den värdefulla karaktären beskrivs som en öppen, sandig gräs hed med planterade talldungar och ung björkskog. Även stranden och det grunda vattenområdet omnämns som betydelsefullt. En inventering visar att naturen inom planområdet inte är homogen utan kan delas in i oille. områden med avseende på naturtyper och värde som rekreationsområde och att områdets värde som naturmark av kustbedtyp delvis är begränsat. Naturområdet utmed kusten, som föreslås bevaras som naturmark, består av halvöppen hed- och gräsmark med planterade tallar i trädskiktet. I buskskiktet finns hallon, björnbär och vildkaprifol Inga träd finns i buskskiktet och naturtypen förefaller stabil. Mindre delar av området, varav de båda exploateringsområdena ingår, har i huvudsak en skoglig karaktär som tydligt avviker från omgivande vegetation. Det södra området består av blandskog i igenväxnings fasen med främst tall, gran och björk i trädskiktet. Buskskikt och faltskikt utgörs av rönn, ek, idegran, björnbär, vildkaprifol och ormbunkar. Marken är sandig och relativt fuktig. Den har varit ohävdad under en längre tid och det finns inga spår av den sandiga gräsheden som finns i angränsande område. Kronskiktet har en täckning på mer än 25 % och en restaurering bedöms som svår, inte minst med tanke på fukriga markförhållanden. Det södra området har använts som infart för bil rill villatomterna norr om området och upptrampade stigar utmed tomtgränserna i norr indikerar att områdets kantzoner används för rekreation. Det notta området utgörs även det av blandskog i igenväxningsfasen med gran, björk och ek i trädskiktet. Buskskiktet, som består av rönn, björnbär och hallon och ek, dominerar. Dungen är svårgenomtränglig och har en krontäckning på mer än 25 %. Marken är fuktig i de centrala delarna. 8

27 Buskvegetationen dominerar i den [ydvästra delen av planområdet. Tallskogen i iistra delen al) planområdet Geoteknik Markhöjderoa inom planområdet ligger mellan O m i vattenkanten och ca + 4 ro i den nordvästra delen. De båda områden som föreslås bebyggas är svagt kuperade med nivåer mellan +1,5 och +2,0. En geoteknisk utredning har genomförts. Den visar att marken under ma~ords- och eventuellt fyllnadslager består av sand, huvudsakligen mer eller mindre filtig finsand på ett djup av ca 3 m. Lokalt i det södra området påträffades tunnare skikt av torv och dy i 9

28 sanden på 1,0-1,7 m:s djup. Marken är löst lagrad till ca 1,0 m:s djup och fast lagrad på större djup. Landskapsbild Landskapet längs Skäldervikskusten är unikt och värdet ur landskapsbildssynpunkt stort. Längst ut i väster reser sig Kullaberg, innanför ligger klipp- och klapperstenskust och längst in i viken finns låga strandområden med sandstränder och strandängar. Plan området ingår i detta landskap och från Revavägen och stranden bjuds utblickar över strandängarna i söder, havet och Bjärehalvöns siluett. Plan området är, med undantag för den yttersta kustremsan, i huvudsak skogbevuxet. Radon Höganäs ligger inom låg- eller normalriskområde för radon. Fornlämningar Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Bebyggelse PIanområdet är idag obebyggt, med undantag aven toa1ettbyggnad placerad utmed vägen till stranden. Omkringliggande bebyggelse består av friliggande enbostadshus i 1-1,5 våning. Till övervägande del sommarstugor och f d sommarstugor som har omvandlats till året-runtboenden. De äldre sommarstugor som fortfarande finns kvar är till stor del mycket låga byggnader i en våning, utan inredd vind och med relativt flacka tak, medan vissa av de nyare villorna i området är i två fulla våningar, vilket tillåts i gällande deta1jplan. Området har en grön karaktär med relativt stora tomter med mycket uppvuxen grönska. Minsta tomtstorlek är enligt gällande deta1jplan 800 m'. Fasad- och takmateria1 är inte reglerat i deta1jplanen. Området uppvisar en blandning av materia1 och farger. Träpanel är det mest förekommande fasadmateria1et, framför a11t på den äldre fritidhusbebyggelsen, men det finns även inslag av bl a tegel Offentlig och kommersiell service Utmed] onstorpsvägen, ca 500 m väster om plan området finns skola och olika typer av service såsom butik och restaurang. Sydväst om planområdet och Revavägen pågår exploatering av nya bostäder och skola. Friytor Lek och rekreation Stranden och skogsområdet används för lek och rekreation. I skogsområdet finns flera stigar. Inom pianområdet finns även en badplats med tillfart via Revavägen. Gator och trafik Gatunät, gång- och cykeltrafik PIanområdet har god koppling till det befintliga vägnätet inom intilliggande bostadsområde genom Revavägen och Idrottsvägen. En grusväg för biltrafik leder från Revavägens östra ände genom naturområdet till en besöksparkering vid kusten. Cykling sker i blandtrafik på gator inom bostadsområdet. Centrala]onstorp nås via Revavägen eller Idrottsvägen. Inom naturområdet finns ett utvecklat gångnät med både formella och informella gångstigar. En gångväg löper utmed västra kanten av det norra exploateringsområdet från Idrottsvägen, genom skogsområdet till stranden. Det södra exploateringsområdet korsas i dagsläget diagona1t aven gångstig som leder från Revavägen ut i naturområdet. 10

29 Kollektivtrafik Två busshållsplatser ligger längs Jonstorpsvägen på ett likvärdigt avstånd ca 500 m från pianområdet. På båda hållplatserna stannar Skånetrafikens regionbuss mellan Arild och Jonstorp, Hållplatsen trafikeras även av regionbuss mellan Ängelholm och Höganäs. Parkering Parkering för besökare till stranden finns inom pianområdet. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Ledningsnät för kommunalt vatten och avlopp finns inom bostadsområdet med en pumpstation söder om Revavägen. Grund- och dagvatten Fria vattenytor är uppmätta till nivåer på+0,6 till +0,9 med en normal säsongsmässig variation i storleken 1,0 m. Högst förekotntrumde grundvattennivå bedöms ligga på +1,6 m. I området finns inget kommunalt ledningsnät för dagvatten. I området finns en avvattningsledning i tomtägarföreningens ägo. Ledningen ligger utmed Revavägen, genom ett antal befintliga villatomter, genom det nordligs exploateringsområdet och norrut genom skogsområdet och har sitt utlopp i Öresund. Ett antal tomter inom bostadsområdet är kopplade till denna ledning. På övriga villatomter löses dagvattenhanteringen genom infiltration. El Elförsörjning finns i gatumark fram till pianområdet. Avfall Avfallshantering sker i befintligt bostadsområde på respektive fastighet med hämtning vid fastighetsgräns. Källsortering finns ijonstorps centrala delar. Förslag till planinnehåll Sammanfattning Planförslaget innehåller maximalt 5 nya tomter för bostadsbebyggelse norr om Revavägen och 3 tomter norr om Idrottsvägen, i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Bebyggelsen föreslås utgöras av friliggande enfamiljshus och utformning och placering samordnas med angränsande bostadsområde. Läget vid kusten och närheten till rekreation och bad kommer att erbjuda goda boendekvaliteter. Planförslaget innebär även att omgivande skogsområde planläggs som allmän platsmark, natur, och ersätter gällande detaljplan som medger mindre fritidshus vid stranden. Natur Mark och vegetation Den huvudsakliga delen av befintligt skogsområde och strandområdet utanför detta anges i detaljplanen som allmän plats, natur. Därigenom säkras denna mark som naturområde och rekreationsområde för allmänheten. Markområdet innehåller stora naturvärden med halvöppen hed- och gräsmark med planterade tallar och grunda 11

... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30

... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30 ..... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30 ~c:.... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanlrädesdalum 2011-10-20 sid 1 (20) Välkommen Kommunfullmäktige

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 15 SEPTEMBER 2011, KL 18.30

HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 15 SEPTEMBER 2011, KL 18.30 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANLINGAR TORSAGEN EN 15 SEPTEMBER 2011, KL 18.30 " HÖGA NÄs KOMMUN ~ KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2011-09-15 sid 1 (14) Välkommen Kommunfullmäktige i

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Detaljplan för. Kv Strandbaden 3 m fl. Falkenbergs kommun, Hallands län. Planbeskrivning. Samrådshandling 2015-01-21

Detaljplan för. Kv Strandbaden 3 m fl. Falkenbergs kommun, Hallands län. Planbeskrivning. Samrådshandling 2015-01-21 Detaljplan för 3 m fl Falkenbergs kommun, Hallands län Detaljplan för Falkenbergs kommun, Hallands län Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

32/03. Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING

32/03. Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING 32/03 Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING Sammanfattning Inom planområdet föreslås 66 nya bostäder fördelat på 37 villor, 13 gruppbyggda småhus,

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Sjögärde Gällande fastigheten Sandika 3:19, 3:198, 10:1 Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad den 17 feb 2012

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Sjögärde Gällande fastigheten Sandika 3:19, 3:198, 10:1 Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad den 17 feb 2012 Dnr 2011SBN0510 1(12) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Sjögärde Gällande fastigheten Sandika 3:19, 3:198, 10:1 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad den 17 feb 2012 2 (12) Planhandlingar Planbeskrivning

Läs mer

Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 november 2014

Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 november 2014 Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 november 2014 Ärende 1 Tillväxtkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Åsa Bergström, 08-581 692 29 2014-10-22 Dnr

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (17) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-11-19 SBN/2011:74 1.21 Planavdelningen Gustaf Nyman, 016-710 87 05 Samrådshandling Detaljplan för Mesta 6:40 m.fl

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer

LAGA KRAFT PLANHANDLING

LAGA KRAFT PLANHANDLING Samhällsbyggnadsförvaltningen Planeringsavdelningen 2014-12-15 DETALJPLAN FÖR GAMLA RUNEMO SKOLA LAGA KRAFT PLANHANDLING Innehållande planbeskrivning, konsekvensbeskrivning och administrativa frågor. Som

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Illustration --- """1 - 401- i+. I. ") ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG.

Illustration --- 1 - 401- i+. I. ) ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG. Illustration,-- \ ~ \ \ jt- \ I --- -T j!' v7ta VAREI i+. I. ") i. ~ t / """1 ä 171 onsdag den 28 januari 2015 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG. - 401- Vad kommer att hända framöver?

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

1 (17) Laga kraft 2012-10-31. Detaljplan för Glättnästorp 1:1 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Plan- och genomförandebeskrivning

1 (17) Laga kraft 2012-10-31. Detaljplan för Glättnästorp 1:1 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Plan- och genomförandebeskrivning 1 (17) Laga kraft 2012-10-31 Detaljplan för Glättnästorp 1:1 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun Plan- och genomförandebeskrivning Upprättad av BOANN AB och Karlsborgs bygg- och miljöförvaltning juni 2012

Läs mer

PROGRAMHANDLING. Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3. Segeltorps kommundel i Huddinge kommun. Planbeskrivning SBN PL 2010/10.

PROGRAMHANDLING. Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3. Segeltorps kommundel i Huddinge kommun. Planbeskrivning SBN PL 2010/10. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/10.313 PROGRAMHANDLING Planbeskrivning Berörd fastighet Kvadraten 3 skrafferad Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3 Segeltorps kommundel

Läs mer

TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Samrådshandling. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun. Detaljplan för del av

TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Samrådshandling. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun. Detaljplan för del av Detaljplan för del av TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun ARB 471 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling Upprättad 2014-03-31 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret 2012-08-24

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret 2012-08-24 Stadsarkitektkontoret 2012-08-24 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2007.37.214 PLANBESKRIVNING Kartöversikt,

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2011-04-26 Diarienummer 0904/07 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR NORRA LÅNGESAND, DELAR AV 1:80, 1:552 M.FL. ÖCKERÖ KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Detaljplan för norra långesand Delar av

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning

UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands Län DETALJPLAN Del av Legene 1:2 m fl fastigheter UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Antal sidor: 20 2009-06-02 Diarienr: 2004-563 Antal sidor: 20 2009-06-02

Läs mer