Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till kommunen@hoganas.se/ 33 71 94."

Transkript

1 ~ HÖGANÄS KOMMUN ~1 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanlrädesdalum sid 1 (28) Välkommen Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: , kl Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till Ärenden 1. Justering 2. Personalinfonnation (inga handlingar) 3. Ekonomiinformation (inga handlingar) 4. Information från räddningschefen (inga handlingar) 5. Infonnation om pågående planarbete avseende Höganäs hamn etapp 3 (inga handlingar) 6. Godkännande av exploateringsavtal avseende del av Jonstorp 9:9 med flera i Jonstorp -3 '-/L 7. Antagande av detaljplan för del av Jonstorp 9:9 med flera IJonstorp /3- b Lf 8. Godkännande av tillägg till exploateringsavtal och tillägg till överenskommelse avseende del av Jonstorp 10:6 IJonstorp be; - f Antagande av detaljplan för del av Jonstorp 10:6 IJonstorp 73 - " Godkännande av exploateringsavtal för Stubbarp 40:2 med flera i Viken q 7 - / O f' 11.Antagande av detaljplan för Stubbarp 40:2 med flera i Viken / O '1-/ 3!? 12. Godkännande av programsamrådsredogörelse avseende ramprogram för södra Viken /3 7 - I lo h 13. Godkännande av programsamrådsredogörelse avseende detaljplan för Höganäs hamn!{ etapp 3 /1:;;] - / e 14. Förslag på exploatering av Arilds södra del; Ekbacken I If 7 - / C; b ls.förslag på exploatering av mellersta delen av Steglingeområdet i Höganäs I Cj 7-2 O 'i 16. Utredning om bevarandevärden för Folkparken och Julivallen i Höganäs 2 0<;- 22 G 17.Finansiering av skatepark vid Kullagymnasiet 2 Z 7-2 g O 18. Inköp av hastighetstavlor 2 3 I II 19.Antagande av biblioteksplan för '-2 if 2 20.Delårsbokslut för perioden januari - augusti 2011 (delårsbokslut separat).2 '18.-2 if Lf 21.Uppdrag att ta fram köpekontrakt avseende fastigheten på Tjörröd innehållande gruvan (A-schaktet) 2 'I ~ SO Höganäs kommun Höganäs

2 ~ HÖGANAS KOMMUN ~ KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE! FÖRSLAG TILL PROTOKOLL Sammanträdesdatum sid 2 (28) 22.Test av webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden samt uppgradering av sessionssalens ljudanläggning 2 5/-2::'b 23. Tekniska förutsättningar för digitala kallelser, handlingar och protokoll till förtroendevalda 2 ""-7-2 bl- 24.Medlemskap i HH-gruppen (Helsingborg-Helsingör) 2 10:]-2 b6 25. Svar på remiss om bildande aven ny kollektivtrafikmyndighet i Skåne 2 G J' 26.Anordnande av Handikappdag den 3 december J'0 27. Uppföljning av bifallna motioner 2 g/ - 2!? G 28. Förteckning över ej slutbehandlade motioner O 29. Förteckning över ej verkställda beslut tagna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2 q /-2 "l tj 30. Redovisning av ärenden från kommunstyrelsens utskott 21 C; - 2 el b Höganäs Peter Kovacs KS Ordförande

3 ICJ HOGANAS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN KALLELSEI FÖRSLAG TILL PROTOKOLL Sammanträdesdatum sid 3 (28) KKA/2011/553 Godkännande av exploateringsavtal avseende del av Jonstorp 9:9 med flera ijonstorp Sammanfattning av ärendet Satnhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat förslag på exploateringsavtal mellan Höganäs kommun och Kullahusen Mark Jonstorp AB avseende del av Jonstorp 9:9 ijonstorp. Som grund för exploateringen ligger förslaget till detaljplan för del av Jonstorp 9:9 ijonstorp enligt antagandehandling upprättad den 22 februari 2010 och reviderad den 10 juli Avtalet syftar till att erhålla ett genomförande i enlighet med detaljplanens föreskrifter och intentioner. Området ska exploateras för bostadsbebyggelse (permanentboende) i en etapp. Parternas gemensamma syfte är att området ska fardigställas snabbast möjligt efter rådande marknadsförutsättningar och har som mål att området i sin helhet ska vara fardigställt senast under år Planerad bebyggelse består av åtta stycken friliggande hus med äganderätt som upplåtelseform. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 20 september 2011, 43, Förslag på exploateringsavtal mellan Höganäs kommun och Kullahusen Mark Jonstorp AB. Kommunstyrelsens beslut Planutskottets forslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna exploateringsavtalet mellan Höganäs kommun och Kullahusen Mark Jonstorp AB avseende del av Jonstorp 9:9 ijonstorp. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige

4 I J1i~t-l' I HÖGANÄS KOMMUN (i\f l! 41 KS PLANUTSKOTT ~ PROTOKOLL Sammanträdesdatum sid 3 (16) KK\/2011/ Godkännande av exploateringsavtal avseende del av Jonstorp 9:9 med flera ijonstorp Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat förslag på exploateringsavtal mellan Höganäs kommun och Kullahusen Mark Jonstorp AB avseende del av Jonstorp 9:9 ijonstorp. Som grund för exploateringen ligger förslaget till detaljplan för del av Jonstorp 9:9 ijonstorp enligt antagandehandling upprättad den 22 februari 2010 och reviderad den 10 juli Avtalet syftar till att erhålla ett genomförande i enlighet med detaljplanens föreskrifter och intentioner. Området ska exploateras för bostadsbebyggelse (pettnanentboende) i en etapp. Parternas gemensamma syfte är att området ska [,irdigställas snabbast möjligt efter rådande marknads förutsättningar och har som mål att området i sin helhet ska vara firdigställt senast under år Planerad bebyggelse består av åtta stycken friliggande hus med äganderätt som upplåtelseform. Beslutsunderlag Förslag på exploateringsavtal mellan Höganäs kommun och Kullahusen Mark Jonstorp AB. Kommunstyrelsens planutskotts beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna exploateringsavtalet mellan Höganäs kommun och Kullahusen Mark Jonstorp AB avseende del av Jonstorp 9:9 ijonstorp. Beslutet ska skickas till Kommunstyrels en

5 EXPLOATERINGSA VTAL Parter Höps kommun ( ), nedan kallad kolninunen, samt Kullahusen MatkJonstotp AB ( ), nedan kallad exploatören. 1 Syfte, målsättning mm Detta avtal avser exploateringen av ett område som utmärkts med rött på bilitgda detaljplane-. katta (bilaga 1). Som grund för exploateringen skall gälla förslag till detaljplan för del av Jonstotp 9:9 rn fl i Jonstotp enligt antagandehandling upprättad och reviderad Inom aktuellt område medger detaljplanen bostadsbebyggelse i högst 1-2 plan roed utry=e for 8 bostäder i form av friliggande småhus på egen torot. Avtalet syftat till att erhålla ett genomfårande i enlighet roed detaljplanens föreskrifter och intentioner.. Området skall exploateras för bostadsbebyggelse (permanentboende) i en etapp, Parternas gemensamma syfte är att området skall Bixdigställas snabbast möjligt efter rådande marlroadsförutsättningar och hat som mål att området j sin heihet.skall vara färdigställt senast under år Planerad bebyggelse består av 8 st friliggande hus med äganderätt som upplåtelseform. Exploatören skall anskaffa och bekosta allt som är erforderligt för exploateringsarbetenas genomförande inom exploateringsområdet i den mån inte annat föreskrives i detta avtal och övriga handlingar för exploateringen" 2 Huvudmannaskap Den allmänna va-anläggningens verksamhetsområde för spill- och renvatten gränsar till plaoområdet. Avsikten är att kvartersmarken för bostadsbebyggelse inom pianområdet skall anslutas till nämnda verksamhetsområde. Inom Jonstorps tätort förvaltas den allmänna platsmarken av Jonstotps vägförening i en gemensamhetsanläggning (Jonstotp ga:5)" Med stöd av anläggningslagen förutsättes att de nybildade fastigheterna kan anslutas till verksamhetsområdet för ovannämnda gemensamhetsanläggning. Vid förrättningen fastställ, es ~(en &"'",,0_,0"""01 mo drift och _='0.. 1\ ~

6 3 Fastighetsbildning Inom detaljplaneområdet äger exploatören fastigheten Höganäs J onstotp 9:9, kommunen äger fastigheten Höganäs Jonstotp 11:4 och Höganäs Jonsto:rp s:l är sammt ägd.. Exploatören förbinder sig att ansöka om erforderliga fåstighetsbildningsåtgärder med anledning av detta avtal och enligt följande huvudprinciper: A.. Genom avstyckningar bilda de fastigheter för bostadsändatnål som möjliggörs inom ramen Hir detaljplanens bestämmelser och intentioner.. Bo, Anslutoing av de nybildade fastigheterna till befintlig gernensamhetsanläggrungjonstotp ga:5. Se 2.. Fastställande av fastigheternas andelstal för drift och utförande.. C. Från exploatörens fastighetjonstotp 9:9 skall överföring ske till kommunens "gatufastighet" J onstotp 11:4 av all alltnän platstnark (natw:område) inom detaljplaneotnrådet samt av all ianspråktagen gatumark j angränsande planområden.. n. Ledningsrätter för allmänna va-ledningar samt el- och teletekniska anläggningar skall upplåtas åt respektive huvudman om så erfordras och påkallas.. E.. Bildande aven gemensamhetsaoläggrung med tillhörande marksamfållighet alternativt upplåtelse av offic.ialserv1tut för att säkerställa tillfart till alla nybildade fastigheter. F.. Offic.ialservitut till fo!!nån förjonstorp nr 9 tomtägarförening avseende föreningens befintliga OCh--pIäneräae-diigVättenledningar inom allmän platsmark enligt detta avtal Exploatören svarar för samtliga förrättningskostuader för fastighetsbildningsåtgärder inom exploateringsotnrådet förenade med avtalets genomförande.. Någon ersättning skall ej utgå mellan parterna.. Exploatören svarar for eventuella ersättningar mot tredje part Exploateringsavtalet får läggas till grund för beslut vid lantmiiteriförrättningen.. 4 Dagvatten mm Konununen är huvudman får den allmänna va-anläggningen (spill- och renvatten).. I den allmänna va-anläggningen ingår ej omhände.rtagande av dag- och dtäneringsvatten.. Härav fåljer att exploatören är skyldig att anordna en lokal lösning typ LOD (lokalt omhändertagsnde av dagvatten) för varje nybildad fastighet. Jonstorp nr 9 tomtägarförening fö.rvaltar en dagvattenledning inom aktuellt område.. Planerad bebyggelse medför att ledningen behöver flyttas på en delsträcka.. En dagvattenutredning daterad har genomfarts av AquaP.. Uttedningen lämnar förslag på hur dagvattenledningen omlägges på en sträcka samt hur planerade fastigheter genom ~akadamdiken mm kan anslutas till dagvattenledningen.. Exploatören och Jonsto:rp nr 9 tomtägarförening har slutit avtal daterat som ~J reglerar omfattningen och villkoren för de 8 nybildade fastigheternas anslutning till förening " dagvattenledning (bilaga 2).. '\

7 Exploatören ansvarar för att erforderliga tillstånd för anläggningsarbetena erhålles enligt tniljöbalken och annan lagstiftning.. Vid nyanläggning av dagvittenlednlngar i allmän platsmark skall samråd ske med och godkännande erhållas från Jonstorps vägförening samt kommunen som huvudman för den allmänna va-anläggningen 5 Naturonttåde Naturområdet i detaljplanen utgörs av planterade talldungar med gtäshed tnm som i kommunens naturvårdsplan anges som värdefullt naturområde.. Målaättnlngen med naturomtådet är att den präglas av ljusöppen tallskog med inslag av strnndhed. I samråd med och på exploatörens bekostnad skall kornmunen låta upprätta en skötselplan för naturområdet i sin helhet innehållande åtgärder för ett initialt iordningsstillande och åtgärder för'. områdets långsiktiga skötsel Skötselplanen skall baseras på följande principiella förutsättningar: * Utgå från intentionerna i kotnmunens rulturvårdsplan.. * En fårsta gallring/röjning av området och ett initialt iordningstillande genomföres för att uppnå karaktären av ljusöppen tallskog.. * Två naturstigar anlägges för att binda ihop befintligt stigsystem i enlighet med detaljplanens intentioner.. Utformning, beläggning, bredder rnm regleras i skötselplanen.. Exploatören förbinder sig att utföra och bekosta alla åtgärder för rultutområdets initiala iordningstillande inom Höganäs Jonstorp 9:9 i enlighet med skötselplanens anvisningar.. Eventnella arbeten vid exploateringen av tomtmarken som berör natutområdet skall ske i s.rndd med kommunens sarnhills byggnadsforvaltning. 6 Samordning Exploatören skall ansvara för att samordning sker mellan exploatörens arbete och arbeten som skall utföres av annan än exploatören. I första hand en samordning med huvudmännen för va-, el-, tele- och datatekniska anläggningar.. 7 Organisation Kommunens ombud är deras exploateringschee. Ombudet äger behörighet att förettäda koirl1mmen inom ramen för detta avtal och där det inte giller kommunens myndighetsutövning.. Exploatörens ombud är deras verkställande direktör (Mikael Hall) Ombudet äger behörighet att företräda exploatören och därvid träffa erforderliga överenskornme~ser'g(

8 8 Exploateringsavgifter Exploatören skall till kommunen erlägga en ersättning på sammanlagt 10.0.,0.0.0.:- kronor för exploateringsotnrådets andel av generalplanekostuader". Ersättningen erlägges senast vid månadsskiftet 6 månader efter att detta avtal äger giltighet enligt Förbindelsepunkter, va-avgift mm De planerade nybildade fastigheterna ligger inte inom den allmänna va-anläggningens verksamhetsotnråde för spill- och renvatten ' Kommunen förbinder sig att utöka verksamhetsområdet och upprätta individuella förbindelsepunkter till respektive nybildad fastighet under förutsättning att exploatören erlägger va-ruiliiggningsavgift för spill- och tenvatten enligt vid varje tidpunkt giillande taxa., Vid en eventuell utbyggnad av alltnänna va-led:ninga:t inom kvartersmark (tillfarter) utför och bekostar kommunen endast arbeten under terassnivå, Exploatören har ett entydigt samordningsansvar mellan kommunens och exploatörens arbeten, Avgifter för elanslutningar samt bygglovsavgifter erlägges enligt vid varje tidpunkt gällande UI=" Exploatören har erlagt planavgift genom särskilt avtal" 10 Energi, uppvärmning Bostadinom otumdet får ej förses med ditektverkande el eller enskild anordning för fastbränsleeldning som huvuduppväriuning, 11 Säkerhet För rätta fullgörandet av exploatörens skyldigheter gentemot kommunen enligt detta avtal skall exploatören vid dess undetteclmande ställa en bankgaranti på 910.,,0.0.0.:- kronor varav 10.0.,,0.0.0.:- kronor avser exploateringsavgiften enligt 8, 660.,,0.0.0.:- kronor avser va-anläggningsavgifterna enligt 9 och 150.,,0.0.0.:- kronor avser åtgärder för naturorurådets initiala iordningställande enligt 5. Av denna säkerhet skall kommunen i den mån exploatören utfört åtaganden enligt detta ' avtal återlä:tuna så stor del att den resterande säkerheten enligt koruruunens bedömande är betryggande för rätta fullgörandet av exploatörens skyldigheter" Si Bankgarantin återlämnas i sin helhet när exploatetingsavgiften erlagts, när va-anläggningsavgifterna erlagts samt när godkänd ut siktning av naturområdets iordningställande erhållits och efter att eventuella brister åtgärda ~

9 12 Tidplan För exploaterillgen shll följande preliminära tidplan gälla: * Påbörjande av anläggningsarbeten * Tomtforsäljning och påbörjande av byggnation * Beriiknad första inflyttning * Färdigställande av anläggningsarbeten Kvartal Kvartal Kvartal Senast Om avtalet enligt 15 ej är giltigt senast under november månad 2011 senareliiggs tidpunkterna ovan på motsvarande sätt. 13 Tvist Tvist mellan exploatören och kommunen med anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. 14 ÖVerlåtelse av avtal Exploatören far ej överlåta detta avtal på annan part utan kommunens medgivande,. 15 Giltighet Detta avtal gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige i Höganäs godkänner avtalet genom beslut som vinner laga kraft, samt att kommunfullmäktige antager forslag till detaljplan för Jonstorp 9:9 m fl i Jonstotp enligt antagandehanclliog upprättad och reviderad genom beslut som vinner laga kraft, Om någon av dessa förutsättningar inte uppfylles förfaller detta avtal i sin helhet varvid vardera parten skall bära sina kostnader om inte annat överenskotnmes.. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Höganäs den HÖGANÄSKaMMUN Komtnunstl'relsen Peter Kovacs Kerstin Nilerrnark Helsingborg den Z" I J - KUILAHUSEN MA <: AlT}7AB (' J)1\1} '" 'i' 01

10 BILAGA 1 I I P!.ANKARTA ~1it~2OO9-!J6:..l6;tyKiatloMat,Tobisb~fHåg""'" Il=""tD;lIeIIrviIVdij.W~~IDOd~l1l8IId...-.lsrl989.~d!lOOrtl.... ~w~~~(folif2qo'i!, ~:!OI»,,0,0 '" } l.. ( JU\--.. \Y V\\ I.~. dl) r...-. "

11 BILAGA 2 1(2) AVTAL MELLAN KULLAHUSEN MARK JONSTORP AB OCH JONSTORP NR 9 TOMTÄGARFÖRENING Kullahusen Mark Jonstorp AB (Org nummer ) planerar att exploatera åtta fastigheter enligt förslag till detaljplan för del av Jonstorp 9:9 mtl ijonstorp. Som en förutsättning i det exploateringsavtal som skall tecknas mellan Kullahusen Mark Jonstorp AB och Höganäs kommun gäller att avtal skall slutas mellan Kullahusen Mark Jonstorp AB och Jonstorp nr 9 tomtägarförening om anslutning av dagvatten på tomtägarföreningens ledning.. Genom detta avtal regleras villkoren för fastigheternas anslutning till dagvatten ledningen. Dagvattnet från de fastigheter (8 st.) som ansluts till tomtägarföreningens ledning skall innan det ansluts till ledningen passera ut jämnings- och infiltrationsmagasin samt brunn med vattenlås.. KuJlahusen Mark Jonstorp AB åtar sig att lägga om tomtägarföreningens dagvattenledning på sträckan där nya tomter läggs i ledningens sträckning, se figur 1. Befintlig ledning dim. 225 mm ersätts med ledning dim. 250 mm. Avsättning på ledningen görs så att fastigheten 9:76 kan koppla in sig på ledningen. Kullahusen Mark Jonstorp AB åtar sig att lägga dagvattenjedning från brunn i Idrottsvägen så att fastigheterna 9:79 och 9:78 får en möjlighet att koppla på sig på tomtägarföreningens ledning, se figur 1 I anslutning till den planerade gång- och cykelvägen sätter Kullahusen Mark Jonstorp AB en brunn med sandfång.. Målsättningen är att förbättra möjligheten till underhåll av ledningen så att risken för igensättning av ledningen minskas. Ledningen från de nya fastigheterna på Revavägen till tomtägarföreningens ledning läggs i Revavägen för att underlätta en framtida anslutning till ett kommunalt dagvattennät Den omlagda ledningen med brunnar samt de nylagda sträckorna i gatumark övergår efter besiktning i tomtägarföreningens ägo.. De åtta fastigheterna blir efter inkoppling medlemmar i t_g""~";"",, p',==,"lk" "m "'og' m~=~~ Avtal dagvattenredning Version 1 3

12 2(2) Figur 1 Omläggning av ledning. Detta avtal ar upprättat i två exemplar varav parterna erhållit varsit!. Helsingborg JZU1 Jonstorp $1 Jonstorps nr 9 tomtägarförening Cpr i1yer MJ~!)'fson ~I/~"""~- Avla:! dagvattsllledning Version 1 3

13 ~ HÖGANAs KOMMUN ~ KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE! FÖRSLAG TILL PROTOKOLL Sammanträdesdatum /es 7 sid 4 (28) KKA/2007 /609 Antagande av detaljplan för del av Jonstorp 9:9 med flera ijonstorp Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2008 att ge planavdelningen i uppdrag att genomföra planprocess för del av Jonstorp 9:9 ijonstorp för nya bostäder. Planprocessen har bedrivits med normalt planförfarande och ett genomförande av detaljplanen har bedömts inte kunna medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med planen är att avstycka delar av fastigheten Jonstorp 9:9 för enskilda tomter och uppföra upp till åtta enbostadshus utmed Revavägen och Idrottsvägen, i anslutning till befintlig bebyggelse. Syftet är också att säkerställa omgivande skogsområde som allmän platsmark, natur, samt att släcka ut gällande detaljplan som medger uppförande av fritidshus vid stranden. Ansökan om upphävande av strandskydd med kompensationsåtgärd lämnades in till länsstyrelsen i februati Länsstyrelsen beslutade i november 2010 att de strandområden som utgör kvartersmark för bostäder (beteckning B) i föreslagen detaljplan inte längre ska omfattas av strandskyddsförordnande. Inför antagandet finns kvarstående erinringar från åtta bedömda sakägare. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 20 september 2011, 42, Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse den 4 augusti 2011, Planlrurta, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Illustrationskarta, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Planbeskrivning, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Genomförandebeskrivning, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Utlåtande, upprättat den 20 juli Kommunstyrelsens beslut Plantttskottets fors/ag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m fl. ijonstorp, Höganäs kommun, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige

14 ~ HÖGANÄS KOMMUN ~I j 11;;\ KS PLAN UTSKOTT ~X PROTOKOLL Sammanträdesdatum sid 2 (16) E1<:A/2007/ Antagande av detaljplan för del av Jonstorp 9:9 med flera ijonstorp Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2008 att ge planavdelningen i uppdrag att genomföra planprocess för del av Jonstorp 9:9 i Jonstorp för nya bostäder. Planprocessen har bedrivits med normalt planförfarande och ett genomförande av detaljplanen har bedömts inte kunna medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med planen är att avstycka delar av fastigheten Jonstorp 9:9 för enskilda tomter och uppföra upp till åtta enbostadshus utmed Revavägen och Idrottsvägen, i anslutning till befintlig bebyggelse. Syftet är också att säkerställa omgivande skogsområde som allmän platsmark, natur, samt att släcka ut gällande detaljplan som medger uppförande av fritidshus vid stranden. Ansökan om upphävande av strandskydd med kompensationsåtgärd lämnades in till länsstyrelsen i februari Länsstyrelsen beslutade i november 2010 att de strandområden som utgör kvartersmark för bostäder (beteckning B) i föreslagen detaljplan inte längre ska omfattas av strandskyddsförordnande. Inför antagandet fmns kvarstående erinringar från åtta bedömda sakägare. Beslutsunderlag Satnhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelrring, tjänsteskrivelse den 4 augusti 2011, Plankarta, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Illustrationskarta, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Planbeskrivning, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Genomförandebeskrivning, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Utlåtande, upprättat den 20 juli Kommunstyrelsens planutskotts beslut Planutskottet föreslår komrimnstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m fl. ijonstorp, Höganäs kommun, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli Beslutet ska skickas till KOl1l1nunstyrelsen

15 ~ HÖ(;ANÄS KOMMUN Dm 2007/KKA Kommunfullmäktige Antagande av detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m fl. ijonstorp, Höganäs kommun Adress: Revavägen respektive Idrottsvägen ijonstorp Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen uppdrog åt planavdelningen att genomföra planprocess för del av Jonstorp 9:9 IJonstorp för nya bostäder. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte kunna medföra betydande miljöpåverkan. Planens syfte är att pröva förslag till att avstycka delar av fastigheten Jonstorp 9:9 för enskilda tomter och uppföra upp till 8 enbostadshus utmed Revavägen och Idrottsvägen, i anslutning till befintlig bebyggelse. Syftet är också att säkerställa omgivande skogsområde som allmän platsmark, natur, samt att släcka ut gällande detaljplan som medger uppförande av fritidshus vid stranden. Byggnadernas låga och kustnära läge gör att de ligger i en riskzon för översvämningar. P.g.a. läget införs bestämmelse om att skyddsåtgärder mot stigande havsnivåer och stranderosion får utföras. En ändrad användning i detaljplan från "naturpark" till "bostad" kan leda till att kommunen blir skadeståndsskyldig för eventuella översvämningsskador inom plan området. Ansökan om upphävande av strandskyddet med kompensationsåtgärd inlämnades februari 2009 till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade i november 2010 att de strandområden som utgör kvartersmark för bostäder (beteckning B) i föreslagen detaljplan inte längre ska omfattas av strandskyddsförordnande. Planprocessen bedrivs med normalt planförfarande. Inför antagandet finns kvarstående erinringar från 8 bedömda sakägare. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, ~änsteskrivelse den 4 augusti Ytterligare underlag i ärendet Antagandehandlingar bestående av plankarta med planbestärnmelser, illustrationskarta, planbeskrivning, genomförandebeskrivning samt utlåtande. Planprocessen Planprogram till detaljplan för del av Jonstorp 9:9 upprättades samt underlag för behovsbedömning, godkänt av kommunstyrelsen den , KS 151. Programsarruåd genomfördes under perioden 24 september till 22 oktober Kommunstyrelsen beslöt den , 4, att utöka planområdet att omfatta hela fastigheten Jonstorp 9:9 samt 11:4.

16 Redogörelse efter programsamråd, daterad den , godkänd av kommunstyrelsens arbetsutskott den , 228. Samrådsförslag, upprättat den , godkänt av kommunstyrelsens arbetsutskott den , 228. Samråd genomfördes mellan den 3 september och 1 oktober Samrådsredogörelse upprättad den , godkänd av kommunstyrelsens arbetsutskott , 62. Utställningsförslag, upprättat den , godkänt av kommunstyrelsens arbetsutskott den , 62. Utställning genomfördes mellan den 15 mars och den 12 april Utställningsförslaget kompletterat/reviderat den , godkänt av kommunstyrelsens arbetsutskott den , inför ny utställning. Utställning nr 2 genomfördes mellan den 23 september och den 14 oktober Planavdelningens förslag till beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat utlåtande, daterat den 20 juli 2011, att kvarstående erinringar inte tillgodoses, att anta detaljplan för del av Jonstorp 9:9 ffi fl. ijonstorp, Höganäs kommun, upprättad den 22 februari 2010, reviderad 10 juli 2010, Mila Sladic Planavdelningen

17 U~I PLANKARTA ""','''''rta". "","'''''20~'',v'''rt,'''''.T,.,'''''ö,...lI",",,''I''"'''''''' """"""o'''''''''''''''''''""~_''''''",'''''''mod"""""",,,,,,",k,",tod"''''... '",,",,,,"",I,aoo... F"_",""g,.,grundl"r.,"""",,"o,,,,'"~rgo,.""'"""""'I""'200'. ""r. j:1doo s", K""",",,,,,,,".,lo,,",,,,,,,,' '''30..'.' H'I'",,',m' RH''''''' ""0""'5-25 " C "'~~.." '- ho'"""_,"",'""""'~""d",,,,t_'"""'"""""""",,,"""""""""_ "O!! T ~ Mu"". EtIodmU<... GRUNDKARTANS BETECKNINGAR..' H""'m'. AI",;"h!J"'''''(.. ~o1urild) SI<l,o'lIm', ---'--~=..., U,h,,"""''''' U'""'", F.,i""".",," F.. ~g~.",""' ----~--. _ "',.",- ~. ~~ S''''''"''II.m. ----a_",ko, S,,_,~,""" Ghl """" ; _-... "'... """'".. "',,,..,-,, ---- S.,rm~~.."""tu EI_'" ~1,.oI'"'I"lo"k.'., -'F---T"'IO"""" ---- ><I;1,",",,,"'m ---- ~11,"'N>1'" ---- f<i51'"'... 5m ~ ~"~b,""'", ~c_._.,"'"' K_"",,,.,,,",,,,,... A"",.""." S,'"'<!lioJ.. """""",,"'''' a... ~I'."''' ---- KÖ<tB"'''',m,d'''.,""",." To...""',",'" '...,,". -.o-- _ $pii""""""""1 _-Y---_"""',' """I PLAN BESTÄMMELSER F61... o. 91'1", lo,," omo$<loo m.o.,"""_"". bo1oolo'>l"9"" E""", ""!)ly'..nvll",!"'n~ oci\ utrormnl"!j ilr WIå,.". B... ilmmo""r,,",o b._o,g "'om"... """'""'" GRÄNSER D01.>I""ooogrt... _;"d";"9'~' Eg,",i<O'''Ilrä"" ANVÄNDNING AV MARK OCH VAnEN Allmänna platser Vattenområde T",~'m.llo"om"'<Ioo Na"""",rOdo e... " W Ojlp"",""""m.. d. UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER parkering.""d Ma",I\I'ol",momnl botool<... '",e<1 IrJ<ldfll. vi<i boll",. MI" jfillllmpll9,mi oci\ II~m~i9 ul,,"""i"<l""'" ~<ldmol.uga"".h... 'I\Iå.Sky<!""'lå""m" """""nol",,får.vldo.mv,l1iffir.!sr.omomru,,'. Atsi"... llir.""o>ioo:jl.. d'd.n.~'"odvi"'ijj~i"n.n mo<1<holnl"ll.ofosi""~~rd<r.ii"io"";inl"ll"",,,,,,,1ör oogvo'","u~i",,",.,ju",m"''''',''.''m'''m'''' b_ m)mdlj)l1.toro,i\iii1'''n~.<>iiee'm~li>,lir... l<rov k.,""",~ukr;lws. damm 1'001 omr.ld.. I';" \Old ",1\0\1, ~,"loi"9""'''.'~"~ ~ o~.,",",,,,,,,, UTNYTT JANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING Slo... blw""" "'" Ip""",n'''''foo<lg~.",... dod< "".200 m' "~' IoomolomoOlb)w"""'" p"'osugh.t MI",,",_riol<',800m'. BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE MARKENS ANORDNANDE Mark och vegetation I<i~.", ",,"""'5]d' ~,~ m. Kvorto"""".. 01<011,... ~I' _91<10n<lo m."mjd.r.g,mon.. m ~lif.o"'s'" ~II... lhomomold.lo.a...""... i... o"*'"""p'...".kll>i.fa<tlgh..,"""odot.vr... tml.dolr1;. PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE Placering Utformning O';;'_.nd1l1110rtl'llrii.. 'n...'''';i'''''modm...,m 'm."rbel>~i~""~'''~"'''''''''yoo''d ploce...."... 4m.""1riI"1om"J..""ocI'> Ioomo;'mo_",' m"'" 1 mfrå""""",."", Byggnadsteknik '" b, E11dast 1<;\11.~5<o ~",. G",ndlOgg,'ng,"Il"./N"o""'" 2,~m. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandelid G""omlil"OO"'.",>1<10Arf"'.".""'gp,"o""vro,orlagakrorr. Utökad ICllJ)1lkt Rodovl",l<>gov,",""".. t1rufo"",,'o;.l:oligr...i.. m"',dm«!t!ygilov Huvudmarmasksp ~,,",,".rl""~"""d_ ~.~"'"" pis"""".,, \ \ 10 O ~O <0\50'" S'o'o 1';000 (All \ \, t1uoi...,,'.'. o""",",", PlonO"'l;"m e"""""",,,,ioo'1m F'1on..."""",,~ F.~I,..,.ra..e\;o1" G,,,,,,,ra.. nd,""'<lml,,. R"""... _ m"""",'" Detaljplan för Del av Jonstorp 9:9 m fl, Jonstorp Kog_";;' kommun, Slolne I'n """,.0"',,,,,,,,, PI,no<l<>Q>o""""FI'RIMSA $""""""""",._ Io".. m"""ro"",,, 1~",""'"""''' u,~""d,""lölnlo 2 Antagandehal1dllng Dp nr

18 0.0 G_',, GRUNDKARTANS BETECKNJNGAR ----si6dnru",.'" ~~~-,-, ----,~" ----".- """"'o""l.,...(>,lu"'lldj,-- l&~rld Booto,,""", M"nni~ - u V"'''',.,U,... ~, Fa"'_ ----F '1J9I>ot$Srl'"... G_9.m."'om"..."'""~.....,",... "'tu~, Boo"",""",,"~, - Sl<IOrm""nL'Oi, Gr""' ~Ink""''''' - _ - ",~,"o.g"''''''nnir><li_ --'I' T.. loro ~1)","",".5m ---- Hljd>JJ""'m -- H.j"'"""'"'" _-----GtIf>llO'_ m:.,i,ilanl G_,S,"'" "ilan<, _ Kl I\ooo""'s,,""t."oo"""" _.. n ----s.,,'u<jje pol",,,,,,,",,, A T.."",""'" -- O..._nl.<InIOS... -SpUI,.tIo_nlng - v...""","~. t 10 >, O 10 W 30 40\50M Skolo 1.'000 (A:) \' \, Del av Jonstorp 9:9 m fl, Jonstorp

19 ~l~ HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m fl, Jonstorp Höga näs kommun, Skåne län,~..i (""' PLANBESKRIVNING ffi';,[ki]uffi';,~ffi';,[ki][ql[e[h]ffi';,[ki][qlu[kl]~ NORMALT PLANFÖRFARANDE HANDLINGAR Program Redogörelse efter programsamråd Samrådsredogörelse Udåtande inför fortsatt planprocess Udåtande utställning 2 Plankarta, skala 1:1000 med planbestämmelser lliustrationskarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Grundkarta Fastighetsförteckning Behovsbedömning Upprättat samråd: Upprättat utställning: , reviderad Antagen av KF: 200x-xx-xx Laga kraft: 200x-xx-xx 1

20 Planens syfte och huvuddrag Planens syfte är att pröva förslag till att avstycka delar av fastigheten Jonstorp 9:9 för enskilda tomter och uppföra upp till 8 enbostadshus utmed Revavägen och Idrottsvägen, i anslutning till befintlig bebyggelse. Syftet är också att säkerställa omgivande skogsområde som allmän platsmark, natur, srunt att släcka ut gällande detaljplan som medger uppforande av fritidshus vid stranden. Två mindre markområden inom pianområdet avses bebyggas med friliggande enfamiljshus, båda inom fastigheten Jonstorp 9:9. De båda områdena är planlagda som naturpark i gällande detaljplan och bevuxna med blandskog. Omgivande skogsområde och strand föreslås planläggas som allmän platsmark, natur, och ersätter därmed gällande detaljplan som medger mindre fritidshus vid stranden. Bakgrund Fastighetsägaren Kullahusen Mark AB (titligare Topas Fastigheter Habitare AB) har frrunfört önskemål om att planlägga delar av Jonstorp 9:9 för att möjliggöra uppförande av bostäder inom två mindre delar av fastigheten. Beslut om att utarbeta detaljplan för Jonstorp 9:9 har tagits av Höganäs kommun i kommunstyrelsen Progrrun för planarbetet har varit föremål för samråd i oktober Planförfarande och planprocess Planen genomförs med normalt planförfarande. Detaljplanen har varit föremål för samråd under september 2009 och beräknas ställas ut under mars Planen avses antas av kommunfullmäktige under Förenligt med 3, 4 och 5 kap MB Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken. Nybyggnation sker i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur. Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 MB skall en kommun som upprättar eller ändrar en plan, som krävs i lag eller annan författning, göra en bedömning av hur planen eller ändringen påverkar miljön. Denna bedömning ska ge svar på frågan om genomförandet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I fråga om detaljplaner som enbart avser användningen av små områden på lokal nivå skall genomförandet antas medföra en betydande miljöpåverkan endast om kommunen finner att så är fallet, med beaktande av de kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-förordoingen. Den aktuella detaljplanens genomförande antas inte medföra betydande miljöpåverkan, enligt behovsbedömoing upprättad Därmed finns det inte anledning att upprätta miljökonsekvensbeskrivning enligt MI<B-förordningen. Mot denna bakgrund redovisas konsekvenser av planförslaget endast i denna planbeskrivning. 2

21 Plandata Planområdets läge och omfattning PIanområdet omfattar delar av fastigheterna Jonstorp 9:9 och Jonstorp 11:4 belägna i den östra delen av Jonstorp. I planområdet ingår skogsområdet Halsarevet, strand, pir, badparkering, väg och en del av vattenområdet. Plan området gränsar till befintliga bostadstomter, en del av Revavägen och en del av Idrottsvägen. PIanområdet omfattar ca 14 ha. Markägoförhållanden Jonstorp 9:9 är i privat ägo. Jonstorp 11:4 ägs av Höganäs kommun. Tidigare ställningstaganden Detaljplaner PIanområdet omfattas av gällande detaljplan som vann laga kraft 13 december PIanområdet är till största del planlagt som naturpark. Detaljplanen medger dessutom mindre friliggande fritidshus, camping, gata och parkering i den östra delen av området. PIanområdet gränsar i väster till ett område med detaljplan för bostadsbebyggelse, laga kraft 25 september Gällande detafjplanfrån

22 Översiktsplan 2002 Kommunens översiktsplan 2002, aktualiserad 2005, anger utbyggnad för bostads ändamål för de två områden som i denna detaljplan föreslås bebyggas med bostäder. Övrigt skogsområde och strand har föreslagits bevaras som grönstruktur. Länsstyrelsen har i granskningsytrrande inte haft invändningar beträffande det aktuella områdets användning för bostads ändamål. Utdrag ur översiktsplan 2002 Naturvårdsplan 1997 Planområdet omfattas av ett, enligt Naturvårdsplan för Höganäs kommun 1997, värdefullt naturområde, värde 2; Halsarevet. ~'Omväxlande öppen, sandig gräshed med planterade talldungar och ung björkskog. Stranden är stenig-sandig och i öster löper det steniga Halsarevet ca 200 m rakt ut i Skälderviken. Rester av kusthedsvegetation, med ljung och kråkris, finns i området. I övrigt ganska trivial flora. Halsarevet och omgivande grunda vattenområden utgör ett viktigt tillhåll för änder, svanar och andra sjöfåglar. I talldungarna häckar ibland hornuggla. Området I'~'-- Naturvårdsplan 1997, Halsanvet. \.. utnyttjas flitigt som närströvområde och för bad. "Större strandpipare och hedblomster pekas i programruet ut som hotade arter inom området. Här nämns också att björksly hotar att invadera området.. j.--.'" I l! l I. / Riksintressen, Natura 2000 och strandskydd Plan området ingår i riksintresse för kustzod, rörligt friluftsliv och naturvård. Området omfattas även delvis av strandskydd och ett Natura 2000-område. Riksintresse för kustzonen Hela Jonstorp samhälle ingår i riksintresse för kustzonen. Riksintresset avser att skydda natur- och kulturvärden i särskilt värdefulla kustområden. Enligt NIB 4 kap 1 får exploatering endast komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör inte binder for utveckling av befintliga tätorter. Riksintresse för friluftsliv 4

23 Hela Jonstorp samhälle ingår i riksintresse för friluftsliv; Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden. Riksintresset för friluftsliv avser att skydda och vårda värdefulla områden for människors friluftsliv; att vistas i landskapet för att uppleva natur och kultur..{,,;' 0- '''.. ","i;",.'~"lh". III kustzonen Rl friluftsliv Riksintresse för naturvård Stora delar av pianområdet ingår även i riksintresse för naturvården; Farhult - Görslövsån - Vegeåns mynning - Ängelholms strandskog. Riksintresset omfattar ett mycket stort markområde. Riksintressets värden består i det representativa odlingslandskap med iiskejordbruk i kustbygd som sträckan Lerhamn-Arild-Farhult utgör, naturbetesmarker av öppen hagmark och havsstrandängar samt våtmarksområde vid Görslövsåns mynning, söder om planområdet, samt Ängelholms kustdyner med tallskog. Områdets huvuddrag utgörs bl a av de grunda havsområdena med angränsande strandängar och å med omgivande fuktängar. Natura

24 Natura 2000 Strandområdet ingår, tillsammans med delar av strandängarna söder om pianområdet, i ett Natura 2000-område enligt mgeldlrektivet (Skälderviken) och enligt Habitatdirektivet Gonstorp-Vegeåns mynning). Enligt Länsstyrelsens inventering av Natura 2000-området utgörs detta av både långgrunda sandiga vikar och en stenigare kustlinje. Man har konstaterat förekomst av både ålgräs, makroalger, en musselbank samt vegetationsfri sandbotten. Faunan omfattade särskilt fj.!trerande och betande ryggradslösa djur. Området är en viktig lek-, uppväxt-samt födosöksområden för både fisk och fågel. Det exponerade läget bidrar med en god vattenomsättning vilket skapar syrerika friska miljöer med ett högt naturvärde. Enligt 7 kap 28 a miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder i, eller utanför, ett Natura 2000-område av sådan art att de på ett betydande sätt kan påverka milj ön i området fusef1jaf Länsstyrelsen arbetar med att skydda Natura 2000-områdena i Skälderviken genom reservats bildning och har haft kontakt med kommunen avseende bl a gränsdragning och friluftsliv. Aktuellt förslag på reservats gräns berör delvis pianområdet. Enligt 7 kap 8 miljöball,en rar beslut i frågor om bildande eller ändring av naturreservat inte strida mot detaljplan. Länsstyrelsen har bedömt att eventuell reservatsbildning inte står i strid med detaljplanen, då denna anger natur eller öppet vattenområde i de berörda delarna. Strandskydd PIanområdet ligger inom ett område som omfattas av strandskyddsbestämrnelserna enligt 7 kapmiljöbalken. Strandskyddet omfattar hela det markområde som ligger mellan tomtgränsen för befintlig bebyggelse och vattenlinjen samt sträcker sig ut i vattnet, med undantag av ett område (ca m2), där gällande detaljplan medger fritidshus. För detta markområde gäller inte strandskyddsbestämrnelserna. Syftet med s trandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Inom strandskyddat område mr inte byggnader eller anordningar som hindrar allmänhetens tillgänglighet till stranden uppföras, grävningsarbeten eller andra åtgärder som försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter vidtas utan tillstånd. Från den 1 juli gäller nya regler för strandskydd i miljöbalken och i plan- och bygglagen bl a innebär detta att kommunerna tagit över ansvaret att besluta om dispenser och upphävande av strandskydd i detaljplaner. Ansökan om upphävande av strandskydd inom de två områden som föreslås bebyggas har lämnats in till Länsstyrelsen i februari Som kompensation för upphävande av strandskydd inom de båda områdena (sammanlagt ca 7000 m')föreslås möjligheten att uppföra mindre fritidshus vid stranden tas bort. Markområdet (ca m~ planläggs i stället som allmän platsmark - natur och säkras därigenom som strövområde för allmänheten och vegetationen består. Området innehåller halvöppen hed- och gräsmark med planterade tallar och grunda vattenområden vill<et beskrivs som stora naturvärden i bl a Naturvårdsplanen. Området utgör en betydande del av det sammanhängande naturområdet och innehåller läskapande vegetation. 6

25 Strandskyddets utbredning. Område for jritidhus är undantaget från strandskyddet. Länsstyrelsen för en för närvarande en dialog med kommunen avseende återinförande av strandskydd i planområdets östra del. Upphävande och återinförande av strandskydd utreds för närvarande och beslut väntas före antagande av planen. Länsstyrelsens naturvårdsprogram I Länsstyrelsens naturvårdsprogram ingår pianområdet delvis i ett område av högsta klassen i värderingen som benämns "kustområdet mellan Jonstorp och Norra Häljaröd". Området är 350 ha stort och omfattar den södra sidan av Skälderviken vilken sägs uppvisa en ytterst tilltagande landskapsbild och innehålla rester av det äldre odlingslandskapet. "De geovetenskapliga och biologiska värdena är mycket höga och de hävdade strandmarkerna är tillsammans med de grunda havsområdena av mycket stor betydelse för såväl häckande som rastande och övervintrande fåglar". Dessutom är hela kusten ett uppskattat strövområde. Plan området har också klassats som av värde med avseende på terrängform. Planprogram Planarbetet inleddes med ett program till detaljplan upprättat Programsamråd genomfördes i oktober 2008 och ett samrådsmöte hölls Denna detaljplan har upprättats enligt riktlinjerna i planprogrammet med beaktande av synpunkter inkomna under programsamrådet. Efter programsamrådet har bl a följande ändringar av planförslaget utförts; befintlig gångstig föreslås ligga kvar i nuvarande läge och planområdet har utökats till att omfatta skog och strand utanför de områden som föreslås exploatera i syfte att säkra natur- och rekreationsområde samt släcka ut gällande detaljplan för fritidshus. Sedan programsamrådet har även en ansökan om upphävande av strandskydd lämnats in till Länsstyrelsen och diskussioner har förts med tomtägarföreningen angående omläggning av avvattningsledning. 7

26 Förutsättningar Natur Mark och vegetation PIanområdet utgörs idag av ett skogsområde med olika vegetationstyper samt strandoch vattenområde. Inom området finns även en gnlsväg som leder mellan Revavägen och stranden samt en parkering för besökare rill strandområdet. Området används idag för rekreation och bad. Söder om Revavägen breder öppna strandängar ut sig. Planområdet ingår i riksintresse för bl a naturvård och friluftsliv och beskrivs som ett värdefullt naturområde i kommunens naturvårdsplan och i Länsstyrelsens naturvårdsprogram. Den värdefulla karaktären beskrivs som en öppen, sandig gräs hed med planterade talldungar och ung björkskog. Även stranden och det grunda vattenområdet omnämns som betydelsefullt. En inventering visar att naturen inom planområdet inte är homogen utan kan delas in i oille. områden med avseende på naturtyper och värde som rekreationsområde och att områdets värde som naturmark av kustbedtyp delvis är begränsat. Naturområdet utmed kusten, som föreslås bevaras som naturmark, består av halvöppen hed- och gräsmark med planterade tallar i trädskiktet. I buskskiktet finns hallon, björnbär och vildkaprifol Inga träd finns i buskskiktet och naturtypen förefaller stabil. Mindre delar av området, varav de båda exploateringsområdena ingår, har i huvudsak en skoglig karaktär som tydligt avviker från omgivande vegetation. Det södra området består av blandskog i igenväxnings fasen med främst tall, gran och björk i trädskiktet. Buskskikt och faltskikt utgörs av rönn, ek, idegran, björnbär, vildkaprifol och ormbunkar. Marken är sandig och relativt fuktig. Den har varit ohävdad under en längre tid och det finns inga spår av den sandiga gräsheden som finns i angränsande område. Kronskiktet har en täckning på mer än 25 % och en restaurering bedöms som svår, inte minst med tanke på fukriga markförhållanden. Det södra området har använts som infart för bil rill villatomterna norr om området och upptrampade stigar utmed tomtgränserna i norr indikerar att områdets kantzoner används för rekreation. Det notta området utgörs även det av blandskog i igenväxningsfasen med gran, björk och ek i trädskiktet. Buskskiktet, som består av rönn, björnbär och hallon och ek, dominerar. Dungen är svårgenomtränglig och har en krontäckning på mer än 25 %. Marken är fuktig i de centrala delarna. 8

27 Buskvegetationen dominerar i den [ydvästra delen av planområdet. Tallskogen i iistra delen al) planområdet Geoteknik Markhöjderoa inom planområdet ligger mellan O m i vattenkanten och ca + 4 ro i den nordvästra delen. De båda områden som föreslås bebyggas är svagt kuperade med nivåer mellan +1,5 och +2,0. En geoteknisk utredning har genomförts. Den visar att marken under ma~ords- och eventuellt fyllnadslager består av sand, huvudsakligen mer eller mindre filtig finsand på ett djup av ca 3 m. Lokalt i det södra området påträffades tunnare skikt av torv och dy i 9

28 sanden på 1,0-1,7 m:s djup. Marken är löst lagrad till ca 1,0 m:s djup och fast lagrad på större djup. Landskapsbild Landskapet längs Skäldervikskusten är unikt och värdet ur landskapsbildssynpunkt stort. Längst ut i väster reser sig Kullaberg, innanför ligger klipp- och klapperstenskust och längst in i viken finns låga strandområden med sandstränder och strandängar. Plan området ingår i detta landskap och från Revavägen och stranden bjuds utblickar över strandängarna i söder, havet och Bjärehalvöns siluett. Plan området är, med undantag för den yttersta kustremsan, i huvudsak skogbevuxet. Radon Höganäs ligger inom låg- eller normalriskområde för radon. Fornlämningar Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Bebyggelse PIanområdet är idag obebyggt, med undantag aven toa1ettbyggnad placerad utmed vägen till stranden. Omkringliggande bebyggelse består av friliggande enbostadshus i 1-1,5 våning. Till övervägande del sommarstugor och f d sommarstugor som har omvandlats till året-runtboenden. De äldre sommarstugor som fortfarande finns kvar är till stor del mycket låga byggnader i en våning, utan inredd vind och med relativt flacka tak, medan vissa av de nyare villorna i området är i två fulla våningar, vilket tillåts i gällande deta1jplan. Området har en grön karaktär med relativt stora tomter med mycket uppvuxen grönska. Minsta tomtstorlek är enligt gällande deta1jplan 800 m'. Fasad- och takmateria1 är inte reglerat i deta1jplanen. Området uppvisar en blandning av materia1 och farger. Träpanel är det mest förekommande fasadmateria1et, framför a11t på den äldre fritidhusbebyggelsen, men det finns även inslag av bl a tegel Offentlig och kommersiell service Utmed] onstorpsvägen, ca 500 m väster om plan området finns skola och olika typer av service såsom butik och restaurang. Sydväst om planområdet och Revavägen pågår exploatering av nya bostäder och skola. Friytor Lek och rekreation Stranden och skogsområdet används för lek och rekreation. I skogsområdet finns flera stigar. Inom pianområdet finns även en badplats med tillfart via Revavägen. Gator och trafik Gatunät, gång- och cykeltrafik PIanområdet har god koppling till det befintliga vägnätet inom intilliggande bostadsområde genom Revavägen och Idrottsvägen. En grusväg för biltrafik leder från Revavägens östra ände genom naturområdet till en besöksparkering vid kusten. Cykling sker i blandtrafik på gator inom bostadsområdet. Centrala]onstorp nås via Revavägen eller Idrottsvägen. Inom naturområdet finns ett utvecklat gångnät med både formella och informella gångstigar. En gångväg löper utmed västra kanten av det norra exploateringsområdet från Idrottsvägen, genom skogsområdet till stranden. Det södra exploateringsområdet korsas i dagsläget diagona1t aven gångstig som leder från Revavägen ut i naturområdet. 10

29 Kollektivtrafik Två busshållsplatser ligger längs Jonstorpsvägen på ett likvärdigt avstånd ca 500 m från pianområdet. På båda hållplatserna stannar Skånetrafikens regionbuss mellan Arild och Jonstorp, Hållplatsen trafikeras även av regionbuss mellan Ängelholm och Höganäs. Parkering Parkering för besökare till stranden finns inom pianområdet. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Ledningsnät för kommunalt vatten och avlopp finns inom bostadsområdet med en pumpstation söder om Revavägen. Grund- och dagvatten Fria vattenytor är uppmätta till nivåer på+0,6 till +0,9 med en normal säsongsmässig variation i storleken 1,0 m. Högst förekotntrumde grundvattennivå bedöms ligga på +1,6 m. I området finns inget kommunalt ledningsnät för dagvatten. I området finns en avvattningsledning i tomtägarföreningens ägo. Ledningen ligger utmed Revavägen, genom ett antal befintliga villatomter, genom det nordligs exploateringsområdet och norrut genom skogsområdet och har sitt utlopp i Öresund. Ett antal tomter inom bostadsområdet är kopplade till denna ledning. På övriga villatomter löses dagvattenhanteringen genom infiltration. El Elförsörjning finns i gatumark fram till pianområdet. Avfall Avfallshantering sker i befintligt bostadsområde på respektive fastighet med hämtning vid fastighetsgräns. Källsortering finns ijonstorps centrala delar. Förslag till planinnehåll Sammanfattning Planförslaget innehåller maximalt 5 nya tomter för bostadsbebyggelse norr om Revavägen och 3 tomter norr om Idrottsvägen, i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Bebyggelsen föreslås utgöras av friliggande enfamiljshus och utformning och placering samordnas med angränsande bostadsområde. Läget vid kusten och närheten till rekreation och bad kommer att erbjuda goda boendekvaliteter. Planförslaget innebär även att omgivande skogsområde planläggs som allmän platsmark, natur, och ersätter gällande detaljplan som medger mindre fritidshus vid stranden. Natur Mark och vegetation Den huvudsakliga delen av befintligt skogsområde och strandområdet utanför detta anges i detaljplanen som allmän plats, natur. Därigenom säkras denna mark som naturområde och rekreationsområde för allmänheten. Markområdet innehåller stora naturvärden med halvöppen hed- och gräsmark med planterade tallar och grunda 11

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30

... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30 ..... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30 ~c:.... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanlrädesdalum 2011-10-20 sid 1 (20) Välkommen Kommunfullmäktige

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET

DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET Antagen 2008-06-18 Laga kraft 2009-02-27 del av fastigheten Uleberg 2:212 m fl, Ulebergshamn, Sotenäs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2008-02-07 ORGANISATORISKA

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SPN 2010/0017 214 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Svärtinge 1:6 med närområde (söder om Svärtingehus skola) inom Svärtinge i Norrköpings kommun, fysisk planering den

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID KVARNFALLSVÄGEN

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID KVARNFALLSVÄGEN 1(8) Antagandehandling 2011-03-29 Handläggare Diarienummer Maria Gunnarsson 031-792 17 08 KS 2007:200 Antagen av KF 24 maj 2011 Laga kraft 19 december 2012 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Sjögärde Gällande fastigheten Sandika 3:19, 3:198, 10:1 Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad den 17 feb 2012

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Sjögärde Gällande fastigheten Sandika 3:19, 3:198, 10:1 Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad den 17 feb 2012 Dnr 2011SBN0510 1(12) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Sjögärde Gällande fastigheten Sandika 3:19, 3:198, 10:1 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad den 17 feb 2012 2 (12) Planhandlingar Planbeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11-99-214 Datum: 2012-11-22 Genomförandebeskrivning Detaljplan för Holländaröd Del av Holländaröd 1:63 m.fl. BRASTAD, LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-22 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2008-09-04 Dnr: KS 2006.0884 MSB 2007.1728 1 (5) Detaljplan för del av Vist 10:2 industriområde etapp 3 i Ulricehamns stad, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

UTLÅTANDE Utställning 2 Antagandehandling

UTLÅTANDE Utställning 2 Antagandehandling Detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m fl, Jonstorp Höganäs kommun, Skåne län UTLÅTANDE Utställning 2 Antagandehandling Utlåtandet är upprättat 2011-07-20 Inledning Syfte Planens syfte är att pröva förslag

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

HERRESTADS-TORP 1:44 m.fl. Torp, Uddevalla kommun

HERRESTADS-TORP 1:44 m.fl. Torp, Uddevalla kommun Planens nr: HE 158 Antagen av MSN: 16 maj 2012 Laga kraft: 15 juni 2012 Detaljplan för HERRESTADS-TORP 1:44 m.fl. Torp, Uddevalla kommun ARB 506 Antagandehandling 2012-02-27. Rev 2012-05-07 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING Älvsbyns kommun Norrbottens län Tillägg till planbeskrivning HANDLINGAR - plankarta med bestämmelser - planbeskrivning (denna handling) - Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner [Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner DETALJPLAN FÖR DAHLIAN 4 & 13 UTMED VINKELVÄGEN I BROMÖLLA Plan och genomförandebeskrivningen ska redovisa detaljplanens syfte och förutsättningar. Detta

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. Emmy Wallmark 0477 442 23 emmy.wallmark@tingsryd.se 2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING Planbeskrivningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22 Kommunstyrelsen Detaljplan för bostad KYRKVIK 14:5 Lysekil, Lysekils kommun Dnr: LKS 11-100-214 Enkelt planförfarande Samrådshandling Upprättad 2011-03-22 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Detaljplan för del av kv Bävern m m

Detaljplan för del av kv Bävern m m Detaljplan för del av kv Bävern m m Upprättad i september 2003 dnr 2002.0354 obj nr 507 073 1(9) Innehållsförteckning PLANBESKRIVNING... 3 HANDLINGAR... 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 3 PLANDATA... 3

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

Miljö- och byggnämnden antog den 11 december 2013 212, detaljplan för Del av Flattinge 3:4 med flera i Ljungby kommun.

Miljö- och byggnämnden antog den 11 december 2013 212, detaljplan för Del av Flattinge 3:4 med flera i Ljungby kommun. LAGA KRAFTBEVIS Miljö- och byggnämnden antog den 11 december 2013 212, detaljplan för Del av Flattinge 3:4 med flera i Ljungby kommun. Miljö- och byggnämndens beslut överklagades den 7 januari 2014. Länsstyrelsen

Läs mer