... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30"

Transkript

1 ..... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30

2

3 ~c:.... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanlrädesdalum sid 1 (20) Välkommen Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: , kl1s.30 Plats: Sessionssalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till / Sammanträdet inleds med information om samarbetet mellan de tio kommunerna i nordvästra Skåne. Ärenden 1. Justering 2. Anmälan av ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige 3. Fyllnadsval 4. Godkännande av exploateringsavtal avseende del av Jonstotp 9:9 med flera i Jonstotp 5. Antagande av detaljplan för del av J onstotp 9:9 med flera i J onstotp 6. Godkännande av tillägg till exploateringsavtal avseende del av J onstotp 10:6 i J onstotp 7. Antagande av detaljplan för del av Jonstotp 10:6 i Jonstotp 8. Godkännande av exploateringsavtal för Stubbatp 40:2 med flera i Viken 9. Antagande av detaljplan för Stubbatp 40:2 med flera i Viken 10. Tidigareläggande av anslag i investeringsbudgeten för exploatering av Arilds södra del; Ekbacken 11. Finansiering för genomförande av delprojektet Kullaieden inom Leadetprojektet Skåneleden Nordväst 12.Antagande av biblioteksplan Godkännande av delårsrapport per den 31 augusti 2011 för Höganäs kommun 14. Godkännande av förändringar i avtal avseende bildandet aven ny kollektivtralikmyndighet i Skåne 15. Revisionsrapport Granskning av årsbokslut och årsredovisning Test av webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden 17. Uppföljning av bifallna motioner 18. Förteckning över ej slutbehandlade motioner 19. Förteckning över ej verkställda beslut tagna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Höganäs Göran Tomee, ordförande Höganäs kommun Höganäs

4

5 n HÖGANÄS KOMMUN ~ KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE I FÖRSLAG TILL PROTOKOLL Sammanträdesdatum /(FZ sid 2 (20)!<.K1\/2011/549 Anmälan av ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet Länsstyrelsen har, efter avsägelse från Tulsa Jansson (MP), utsett ny ledamot och ny ersättare i kommunfulhnäktige från och med den 30 september 2011 till och med den 31 oktober Ny ledamot blir Bodil Cronberg Gordon (!'vip) och ny ersättare blir Minea Horn Mautin (MP). Underlag Länsstyrelsens protokoll den 30 september Kommunfullmäktiges beslut Fijrslag: Kommunfulhnäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. Beslutet ska skickas till

6 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNKANSLIET 1/1 Länsstyrelsen i Skåne län Dnr: Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige Länsstyrelsen utser ny ledamot! ersättare i kommunfullmäktige från och med den 30 september 2011 till och med den 31 oktober Kommun: Höganäs Parti: Miljöpartiet de gröna Ny ledamot: Bodil Cronberg Gordon Ny ersättare: Minea Horn Maurin Avgången ledamot: Tulsa Jansson Vid beslutet bortsågs från följande ej valbara kandidater: Carina Waern De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*l i följande sammanställning. Höganäs Ledamot J ean-daniel Maurin Lars Unger Bodil Cronberg Gordon * Ersättare 1. Göran Olden 2. Minea Horn Maurin * Bevis utfärdas för den som berörs av beslutet. Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, MALMÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut. Marie Fen<;ler

7 ~ HÖGA NÄs KOMMUN ~ KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE I FÖRSLAG TILL PROTOKOLL Sammanträdesdatum kf3 sid 3 (20) Fyllnadsval I<1<1\/2011/185,I<1<1\/2011/512, I<J(J\/2007 /705 Sammanfattning av ärendet Fyllnadsval behöver förrättas efter avsägelse från Kjell Cronert (M) avseende en ersättarplats i styrelsen för Höganäs Energi AB, efter avsägelse från Margaretha Ahlsttöm (M) avseende en ersättarplats i byggnadsnämnden samt efter avsägelse från Nils Djurklou avseende en ersättarplats i styrelsen för Stiftelsen Höganäs Keramiskt Center. Underlag Kommunfullinäktiges beslut den 15 september 2011, 102, 103, Kommunfullinäktiges beslut den 21 juni 2011, 88, Kommunfullinäktiges beslut den 26 maj 2011, 55, Kommunfullmäktiges beslut den 21 april 2011, 43, Kommunfullinäktiges valberednings protokoll den 21 april Kommunfullmäktiges beslut Fiirslag: Kommunfullinäktige beslutar att Beslutet ska skickas till

8

9 ~ HÖGANÄS KOMMUN ~ KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE / FÖRSLAG TILL PROTOKOLL Sammanträdesdatum sid 4 (20) KKA/2011/553 Godkännande av exploateringsavtal avseende del av Jonstorp 9:9 med flera ijonstorp Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat förslag på exploateringsavtal mellan Höganäs kommun och Kullahusen Mark Jonstorp AB avseende del av Jonstorp 9:9 ijonstorp. Som grund för exploateringen ligger förslaget till detaljplan för del av Jonstorp 9:9 ijonstorp enligt antagandehandling upprättad den 22 februari 2010 och reviderad den 10 juli Avtalet syftar till att erhålla ett genomförande i enlighet med detaljplanens föreskrifter och intentioner. Området ska exploateras för bostadsbebyggelse (permanentboende) i en etapp. Parternas gemensamma syfte är att området ska fardigställas snabbast möjligt efter rådande marknadsförutsättningar och har som mål att området i sin helhet ska vara fardigställt senast under år Planerad bebyggelse består av åtta stycken ftiliggande hus med äganderätt som upplåtelseform. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 4 oktober 2011, 188, Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 20 september 2011, 43, Förslag på exploateringsavtal mellan Höganäs kommun och Kullahusen Mark Jonstorp AB. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsensforslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsen att godkänna exploateringsavtalet mellan Höganäs kommun och KuIlahusen Mark Jonstorp AB avseende del av Jonstorp 9:9 ijonstorp. Beslutet ska skickas till

10 ~. ~ HÖGA NÄS KOMMUN ~ KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum sid 12 (36) KKA/2011/ Godkännande av exploateringsavtal avseende del av Jonstorp 9:9 med flera ijonstorp Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat förslag på exploateringsavtal mellan Höganäs kommun och Kullahusen Mark Jonstorp AB avseende del av Jonstorp 9:9 ijonstorp. Som grund för exploateringen ligger förslaget till detaljplan för del av Jonstorp 9:9 ijonstorp enligt antagandehandling upprättad den 22 februari 2010 och reviderad den 10 juli Avtalet syftar till att erhålla ett genomförande i enlighet med detaljplanens föreskrifter och intentioner. Området ska exploateras för bostadsbebyggelse (permanentboende) i en etapp. Parternas gemensamma syfte är att området ska färdigställas snabbast möjligt efter rådande marknadsförutsättningar och har som mål att området i sin helhet ska vara färdigställt senast under år Planerad bebyggelse består av åtta stycken friliggande hus med äganderätt som upplåtelse form. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 20 september 2011, 43, Förslag på exploateringsavtal mellan Höganäs kommun och Kullahusen Mark Jonstorp AB. Förslag till beslut på sammanträdet Ulf Molin (C) yrkar bifall till planutskottets förslag till beslut. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna exploateringsavtalet mellan Höganäs kommun och Kullahusen Mark Jonstorp AB avseende del av Jonstorp 9:9 ijonstorp. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige I Sign.~ /:~ k-. (t-b

11 EXPLOATERINGSA VTAL Parter Höganäs kommun ( ), nedan kallad kommunen, samt Kullahusen Markjonstorp AB ( ), nedan kallad exploatören 1 Syfte, målsättning mm Detta avtal avser exploateringen av ett onuåde som utmärkts med rött på bilagda detaljplane-. katta (bilaga 1).. Som grund för exploateringen skall gälla förslag till detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m fl i Jonstorp enligt antagandehandling upprättad och reviderad Inom aktuellt onuåde medger detaljplanen bostadsbebyggelse i högst 1-2 plan med utrymme för 8 bostäder i form av friliggande småhus på egen tomt. Avtalet syfuu till att erhålla ett genomförande i enlighet med detaljplanens föreskrifter och intentioner.. Området skall exploateras för bostadsbebyggelse (permanentboende) i en etapp.. Parternas gemensamma syfte är att området skall färdigställas snabbast möjligt efter rådande marknadsförutsättningat och har som mål att området i sin helhet.skall..-ara färdigställt senast under år Planerad bebyggelse består av 8 st friliggande hus med ägandetiitt som upplåtelseform. Exploatören skall anskaffa och bekosta allt som är erfordedigt för exploateringsatbetenas genomförande inom exploateringsområdet i den mån inte annat föreskrives i detta avtal och övriga handlingat för exploateringen.. 2 Huvudmannaskap Den allmänna va-anläggningens verksamhetsområde för spill- och renvatten gtänsar till planområdet.. Avsikten är att kvartersmarken för bostadsbebyggelse inom planområdet skall anslutas till nämnda verksamhetsområde. InomJonstolps tätort förvaltas den allmänna platsmatken av Jonstorps vägförening i en gemensamhetsanläggning (J onstorp ga:5).. Med stöd av anläggningslagen förutsättes att de nybildade fastigheterna kan anslutas till verksamhetsområdet för ovannämnda gemensainhetsanlåggning Vid f"årrättningen fastställes äten fastigheteffills andelstal för drift och utförande... )\ ~

12 3 Fastighetsbildning Inom detaljphneomtådet äge.t exploatören fastigheten Höganäs Jonstorp 9:9, kommunen äge.t fastigheten Höganäs Jonstorp 11:4 och Höganäs Jonstorp s:l it samfiillt ägd.. Exploatören förbinder sig att ansöka om e.tforderliga fastighetsbildningsåtgitder med anledning av detta avtal och enligt följande huvudprinciper: A.. Genom avstyckningar bilda de fastigheter för bostadsändatnål som möjliggörs inom ramen for detaljplanens bestämmelser och intentioner.. B.. Anslutning av de nybildade fastigheterna till befintlig ge.tnensatnhetsaniäggning Jonstorp ga:5, Se 2.. Faststälhnde av fastigheternas andelstal för drift och utförande.. C. Från exploatörens fastighetjonstorp 9:9 skall överfåring ske till kommunens "gatufastighet" Jonstorp 11:4 av all alltnän platsmark (naturomtåde) inom detaljplaneol1l.tådet samt av all ianspråktagen gatumark i angtänsande pianotnråden.. D. Ledningstättet för allmänna va-ledningar samt el- och teletekniska anläggningar skall upplåtas åt respektive huvudman om så erfordras och påkallas.. E.. Bildande aven ge.tnensarnhetsanläggning med tillhörande maiksanrfallighet alternativt upplåtelse av officialserntut för att säkerställa tillfart till alla nybildade fastigheter, F. Officialserntut till fattnån för Jonstorp nr 9 tomtägarförening avseende föreningens befintliga oc!ililiineraae-dagiiätteruedningar inom allmän platsmark enligt detta avtal Exploatören svarat för samtliga förrättningskostuader för fastighetsbildningsåtgäj:der inom exploate.tingsotntådet förenade med avtalets genomfarande.. Någon e.tsättning skall ej utgå mellan parterna.. Exploatören svarar for eventuella ersättningar mot tredje part Exploate.tingsavtalet flr läggas till grund för beslut vid lantmäteriförrättningen.. 4 Dagvatten mm Kommunen it huvudman får den allmänna va-anläggoingen (spill- och renvatten), I den allmänna va-aruäggningen ingår ej omhände.ttagande av dag- och ciräne.tingsvatten.. Härav foljet att exploatören åt skyldig att anordna en lokal lösning typ LOD (lokalt omhändettagande av dagvatten) för varje nybildad fastighet J onstorp nr 9 tomtägarförening förvaltar en dagvattenledning inom aktuellt otntåde.. Planerad bebyggelse medför att ledningen behöve.t flyttas på en delsträcka.. En dagvattenutredning datetad har genomfarts av AquaP., Utredningen lätnnar förslag på hur dagvatteruedoingen omlägges på en sträcka samt hur planerade fastighetet genom mäkadamtliken mm kan anslutas till dagvattenledoingen.. Exploatören och Jonstorp nr 9 tomtägarförening har slutit avtal daterat :3 som ~.. reglerar omfattningen och villkoren för de 8 nybildade fastigheternas anslutning till fötenin. dagvattenledning (bilaga 2).. '

13 Exploatören ansvarar för att erforderliga tillstånd för anläggningsru:betena erhålles enligt tniljöbalken och annan lagstiftning, Vid nyanläggning av dagvattenledn1ngru: i allmäu platsmaik skall satntåd ske med och godkiinnaode erhållas från Jonstorps vägförening samt kommunen som huvudman för den allmiinoa va-anläggningen, 5 Naturområde Naturområdet i detaljplanen utgörs av planterade clldungru: med gräshed mm som i kommunens naturvårdsplan anges som värdefullt naturområde" Målsättningen med naturorntådet är att den präglas av ljusöppen tallskog med inslag av strandbed, I samråd med och på exploatörens bekostnad skall kommunen låta upprätta en skötselplan for naturorntådet i sin helhet inoehållande åtgärder för ett initialt iordningsstäjlande och åtgärder för'. otntådets långsiktiga skötsel. Skötselplanen skall baseras på följande principiellajörutsättningru:: * Utgå från intentionerna i kotninunens naturvårdsplan" * En första gillring/röjning av området och ett initialt iordningställande genomföres för att uppnå karaktären av ljusöppen cllskog" * Två naturstigru:' anlägges för att binda ihop befintligt srlgsystem i enlighet med detaljplanens intentioner" Utformning, beläggning, bredder mm regleras i skötselplanen.. Exploatören förbinder sig att utföra och bekosta alla åtgärder för naturområdets initiala iordningställande inom Höganäs Jonstorp 9:9 i enlighet med skötselplanens anvisningar" Eventuella arbeten vid exploateringen av tomtmru:ken som berör naturområdet skall ske i samråd med kommunens satohäjls byggnads förvaltning, 6 Samordning Exploatören skall ansvara för att samordning sker mellan exploatörens arbete och ru:beten som skall utföres av annan än exploatören. I första hand en samordning med huvudmännen för va-, el-, tele- och datatekniska anläggningar" 7 Organisation Kommunens ombud är deras exploateringschef. Ombudet äger behörighet att förettäda kommunen inom ramen för detta avtal och där det inte gäller kommunens myndighetsutövning, Exploatörens ombud är deras verkställande direktör (Mikael Hall) Ombudet äger behörighet att f"reträda exploatören och därvid aäffa erforderliga överenskomme~ser'g\

14 8 Exploateringsavgiiter Exploatören skall till kommunen erlägga en ersättning på sammanlagt 100,000:- kronor för expldateringsotntådets andel av generalplanekostnader" ' Ersättningen erlägges senast vid månadsskiftet 6 månader efter att detta avtal äger giltighet enligt 15, 9 FörbittdeIsepunkter, va-avgift mm De planerade nybildade fastigheterna ligger inte inom den allmänna va-anläggningens verksamhetsområde for spill- och ~envatten, Kommunen fö~binder sig att utöka verksamhetsområdet och upprätta individuella förbindelsepuokter till respektive nybildad fastighet under förutsättning att exploatören erlägger va-anläggningsavgift för spill- och renvatten enligt vid varje tidpunkt gällande taxa, Vid en eventuell utbyggnad av alltnänna va-ledningar inom kvartersmark (tillfarter) utför och bekostar kommunen endast arbeten under terassruvå, Exploatören har ett entydigt samordningsansvar mellan kommunens och exploatörens arbeten, Avgifter för elanslutningar samt bygglovsavgifte.t erlägges enligt vid varje tidpunkt gällande taxa., Exploatören har erlagt planavgift genom särskilt avtal" 10 Energi, uppvärmning Bostadinom otntådet flir ej förses med direktverkande el elle.r enskild anordning för fastbrinsleeldning som huvuduppvärinning., 11 Säkerhet För rätta fullgörande t av exploatörens skyldigheter gentemot kommunen enligt detta avtal skall exploatören vid dess underteckoande stiilla en bankgaranti på 910,,000:- kronor varav 100,,000:- kronor avser exploateringsavgiften enligt 8, 660,,000:- kronor avser va-anläggningsavgifterna enligt 9 och 150,,000:- kronor avser åtgärder för naturområdets initiala iordningstiillande enligt S" Av denna säkerhet skall kommunen i den mån exploatören utfört åtaganden enligt detta. avtal återlämna så stor del att den resterande säkerheten enligt kotntnunens bedömande är betryggande för rätta fullgörandet av exploatörens skyldigheter" Bankgarantin återlämnas i sin helhet när exploateringsavgiften erlagts, när va-anläggningsavgifterna etlagtssamt när godkänd ~~siktning av naturotntådets iordningställande erhållits och efter att eventuella brister åtgär~ l\

15 12 Tidplan Fö! exploatetillgen skall följande preliminära tidplan gälla: * Påbörjande av anläggningsarbeten * Tomtforsäljning och påbörjande av byggnation * Beräknad första inflyttning * Färdigställande av anläggningsarbeten Kvartal Kvartal Kvartal Senast Om avtalet enligt 15 ej är giltigt senast under november månad 2011 senareläggs tidpunkterna ovan på motsvarande sätt. 13 Tvist Tvist mellan exploatören och kommunen med anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. 14 ÖVerlåtelse av avtal Exploatören far ej överlåta detta avtal på annan part utan kommunens medgivande.. 15 Giltighet Detta avtal gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige i Höganäs godkänner avtalet genom beslut som vinner laga kraft, samt att kommunfullmäktige antager forslag till detaljplan för Jonstorp 9:9 ffi fl i Jonstorp enligt antagandebandling upprättad och reviderad genom beslut som vinner laga kraft, Om någon av dessa förutsättningar inte uppfylles förfaller detta avtal i sin helhet varvid vardera parten skall bära sina kostnader om inte annat överenskommes.. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Höganäs den HÖGANÄSKOMMUN Kommunstyrelsen Peter Kovacs Kerstin Nilermark Helsingborg den 2<> fl - KULLAHUSEN MA /rltr;~ ~ \llilji '" 'i' 0/

16 BILAGA 1 r r GRUNDKARTANS BETECKNINGAR "20;11 '" \,,, \_~\ - "-1~.,,1 " t i '.,. f., ) " :.,,,~ \.~,," '. r. ~,-;" <~>~ -:;'/' r.:;.c,-,~,::.c:,:.::..,,,,:.::.;. \ i ~-~~~--~'A;

17 BILAGA 2 1(2) AVTAL MELLAN KULLAHUSEN MARK JONSTORP AB OCH JONSTORP NR 9 TOMTÄGARFÖRENING Kullahusen Mark Jonstorp AB (Org nummer ) planerar att exploatera åtta fastigheter enligt förslag till detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m,fl, i Jonstorp, Som en förutsättning i det exploateringsavtal som skall tecknas mellan Kullahusen Mark Jonstorp AB och Höganäs kommun gäller att avtal skall slutas mellan Kullahusen Mark Jonstorp AB och Jonstorp nr 9 tomtägarförening om anslutning av dagvatten på tomtägarföreningens ledning" Genom detta avtal regleras villkoren för fastigheternas anslutning till dagvattenledningen, Dagvattnet från de fastigheter (8 st..) som ansluts till tomtägarföreningens ledning skall innan det ansluts till ledningen passera ut jämnings- och infhtrationsmagasin samt brunn med vattenlås" Kullahusen Mark Jonstorp AB åtar sig att lägga om tomtägarföreningens dagvattenledning på sträckan där nya tomter läggs i ledningens sträckning, se figur 1, Befintlig ledning dim, 225 mm ersätts med ledning dim, 250 mm, Avsättning på ledningen görs så att fastigheten 9:76 kan koppla in sig på ledningen, Kullahusen Mark Jonstorp AB åtar sig att lägga dagvattenledning från brunn i Idrottsvägen så att fastigheterna 9:79 och 9:78 får en möjlighet att koppla på sig på tomtägarföreningens ledning, se figur 1 l anslutning till den planerade gång- och cykelvägen sätter Kullahusen Mark Jonstorp AB en brunn med sandfång" Målsättningen är att förbättra möjligheten till underhåll av ledningen så att risken för igensättning av ledningen minskas, Ledningen från de nya fastigheterna på Revavägen till tomtägarföreningens ledning läggs i Revavägen för alt underlätta en framtida anslutning till ett kommunalt dagvattennät Den omlagda ledningen med brunnar samt de nylagda sträckorna i gatumark övergår efter besiktning i tomtägarföreningens ägo" De åtta fastigheterna blir efter inkoppling medlemmar i "mffig,"ö""i,,,~ på "mm,,illkm wm ö~ig' m~,~~ Avtal dagvattenfedning VersIon 1 3

18 2(2) Figur 1 Omläggning av ledning. Detta avtal är upprättat i två exemplar varav partema erhållit varsitt. Helsingborg _.1Jjl Jonstorp /)J{ Jons!orps nr 9 tomtägarförening sprt?)er" MJ~J)'Pson ~?/~- Avtal dagvattenledning Version 1 3

19 " HÖGANÄS KOMMUN ~ KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE I FÖRSLAG TILL PROTOKOLL Sammanlrädesdalum kfs sid 5 (20) KIZA/2007/609 Antagande av detaljplan för del av Jonstorp 9:9 med flera ijonstorp Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2008 att ge planavdelningen i uppdrag att genomföra planprocess för del av Jonstorp 9:9 ijons torp för nya bostäder. Planprocessen har bedrivits med normalt planförfarande och ett genomförande av detaljplanen har bedömts inte kunna medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med planen är att avstycka delar av fastigheten Jonstorp 9:9 för enskilda tomter och uppföra upp till åtta enbostadshus utmed Revavägen och Idrottsvägen, i anslutning till befintlig bebyggelse. Syftet är också att säkerställa omgivande skogsområde som allmän platsmark, natur, samt att släcka ut gällande detaljplan som medger uppförande av fritidshus vid sttanden. Ansökan om upphävande av strandskydd med kompensationsåtgärd lämnades in till länsstyrelsen i februari Länsstyrelsen beslutade i november 2010 att de strandområden som utgör kvartersmark för bostäder (beteckuing B) i föreslagen detaljplan inte längre ska omfattas av strandskyddsförordnande. Inför antagandet finns kvarstående erinringar från åtta bedömda sakägare. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 4 oktober 2011, 189, Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 20 september 2011, 42, Satnhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse den 4 augusti 2011, Plankarta, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Illustrationskarta, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Planbeskrivnillg, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Genomförandebeskrivning, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010,. Utlåtande, upprättat den 20 juli Kommunfullmäktiges beslut Kommtmstyre/sens fiits/ag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsen att anta detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m fl. ijonstorp, Höganäs kommun, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli Beslutet ska skickas till

20 ~ HÖGANÄS KOMMUN ~ KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum sid 13 (36) KKA/2007/ Antagande av detaljplan för del av Jonstorp 9:9 med flera ijonstorp Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2008 att ge planavdelningen i uppdrag att genomföra planprocess för del av Jonstorp 9:9 i Jons torp för nya bostäder. Planprocessen har bedrivits med normalt planförfarande och ett genomförande av detaljplanen har bedömts inte kunna medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med planen är att avstycka delar av fastigheten Jonstorp 9:9 för enskilda tomter och uppföra upp till åtta enbostadshus utmed Revavägen och Idrottsvägen, i anslutning till befintlig bebyggelse. Syftet är också att säkerställa omgivande skogsområde som allmän platsmark, natur, samt att släcka ut gällande detaljplan som medger uppförande av fritidshus vid stranden. Ansökan om upphävande av strandskydd med kompensationsåtgärd lämnades in till länsstyrelsen i februari Länsstyrelsen beslutade i november 2010 att de strandområden som utgör kvartersmark för bostäder (beteckning B) i föreslagen detaljplan inte längre ska omfattas av strandskyddsförordnande. Inför antagandet finns kvarstående erinringar från åtta bedömda sakägare. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 20 september 2011, 42, Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse den 4 augusti 2011, Plankarta, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Illustrationskarta, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Planbeskrivning, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Genomförandebeskrivning, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010,. Utlåtande, upprättat den 20 juli Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m fl. i Jons torp, Höganäs kommun, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige

21 ~ HÖGANÄS KOMMUN Dm 2007/KKA Kommunfulhnäktige Antagande av detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m fl. ijonstorp, Höganäs kommun Adress: Revavägen respektive Idrottsvägen ijonstorp Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen uppdrog åt planavdelningen att genomföra planprocess för del av Jonstorp 9:9 ijonstorp för nya bostäder. Genomförandet av detaljp1men bedöms inte kunna medföra betydande miljöpåverkan. Planens syfte är att pröva förslag till att avstycka delar av fastigheten Jonstorp 9:9 för enskilda tomter och uppföra upp till 8 enbostadshus utmed Revavägen och Idrottsvägen, i anslutning till befintlig bebyggelse. Syftet är också att säkerställa omgivande skogsområde som allmän platsmark, natur, samt att släcka ut gällande detaljplan som medger uppförande av fritidshus vid stranden. Byggnadernas låga och kustnära läge gör att de ligger i en riskzon för översvämningar. P.g.a. läget införs bestämmelse om att skyddsåtgärder mot stigande havsnivåer och stranderosion rar utföras. En ändrad användning i detaljplan från "naturpark" till "bostad" kan leda till att kommunen blir skadeståndsskyldig för eventnella översvärnningsskador inom plan området. Ansökan om upphävande av strandskyddet med kompensationsåtgärd inlämnades februari 2009 till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade i november 2010 att de strandområden som utgör kvartersmark för bostäder (beteckning BJ i föreslagen detaljplan inte längre ska omfattas av strandskyddsförordnande. Planprocessen bedrivs med normalt planförfarande. Inför antagandet finns kvarstående erinringar från 8 bedömda sakägare. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, ~änstesktivelse den 4 augusti Ytterligare underlag i ärendet Antagandehandlingar bestående av plankarta med planbestämmelser, illustrationskarta, planbesktivning, genomförandebesktivning samt utlåtande. Planprocessen Planprogram till detaljplan för del av Jonstorp 9:9 upprättades samt underlag för behovsbedömning, godkänt av kommunstyrelsen den , KS 151. Programsamråd genomfördes under perioden 24 september till 22 oktober Kommunstyrelsen beslöt den , 4, att utöka pianområdet att omfatta hela fastigheten Jonstorp 9:9 samt 11:4.

22 Redogörelse efter programsamråd, daterad den , godkänd av kommunstyrelsens arbetsutskott den , 228. Samrådsförslag, upprättat den , godkänt av kommunstyrelsens arbetsutskott den , 228. Samråd genomfördes mellan den 3 september och 1 oktober Samrådsredogörelse upprättad den , godkänd av kommunstyrelsens arbetsutskott , 62. Utställningsförslag, upprättat den , godkänt av kommunstyrelsens arbetsutskott den , 62. Utställning genomfördes mellan den 15 mars och den 12 april Utställningsförslaget kompletterat/reviderat den , godkänt av kommunstyrelsens arbetsutskott den , inför ny utställning. Utställning nr 2 genomfördes mellan den 23 september och den 14 oktober Planavdelningens förslag till beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat utlåtande, daterat den 20 juli 2011, att kvarstående erinringar inte tillgodoses, att anta detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m fl. i Jons torp, Höganäs kommun, upprättad den 22 februari 2010, reviderad 10 juli 2010, Mila Sladic Planavdelningen

23 ~ ,, PLANKARTA G'""""""""i,'.. ol"""o.. D... ov~."o"".~"n~'.""" I""""'f>;gon'. g,"o~,.,,1,1">9 "'<'I'''''p"",''''""" ""..,,~~..,.,. """,,,mm,,,,,. m"",, vo,,, 1!l!)/!. liyghoi' ao~", ";!I"",p'''t.""~", W'Jn'~."""'''O' "h,."~h"",',,","'n, 1)rJ"' '0Il0. S',I, 1"",,, Sto",,,,, ~""",,",~~Mom' "'" ""","I'" " ~~ "öl"",,,"'":~~""" h"'''''~,"''""""",,n, ~""o M'", T,Im"'. ",,,,,,li,,,"~nn I H"",,"r<;I,"" R"""", ",,,""..,,... "' GRUNDKARTANS BETECKNJNGAR Mu""'" ~~~".. "' ~"I<m'" ----~-...'''''I;'_l''-' ''''"'J'l S'oIp."'_ --'-- U'""'" :=:'h""l~.. I~ ----U"''''", '... gl,,""""" '''''''h''>pn> ""'"' _.."'h ~'oloogn"'" - Gol.. ""nlngsri" _ _ -_ $o..."'.." ---- _""""""ilir ----Si<l...,.,..., G"'",,,nld ---- ~I<!;""""""","ru, - -o--- _ 011_'" hö",oli""'no]ordk,,ol - - TelojO"""" ---- HOJd".....,m ---- H6]d'",""m ---- HOJd,,"rva5m GMgba""" G~"nt G'".. ~'.'"IO ---- ~Ort:."'.. n<.'"od'"'n,." _ """'''''n<. ""'."".",.. ~i""'''sr!n> ----$.. ndl~jo _ Iyg,"",n~ "'" Tll>ng'iP<Jn~ _."""'.'n. - V,_,.'nIng - -<-- - S,''''''<.on'od'''''; ro--0-- j / fl j Ii /./ / l! /. I!. / / 1!. I!... I j! ---'::.-::::---J 1! ---. / 1 /. 1! / (! \. i / Y /// \ w \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ UPPLYSNJNG Inn n m.rkhöjn'ng 0011.ras1cn$~lglirderlnom n'!u"'m"'~.1 utförs kon mm<! mod b.re,da myndlgheter"oi> ~11.tllnd enligt ","JöbOl.ens I«av komma a~ krivas. \ \ \ \ \ 0/ PLAN BESTÄMMELSER Följa_ gillor Inom om","" mod nodonslll,nclo b""""n",~,, 1i"~"I.ngl""n..,.,ä"""ng"'" U1IormnlnB il, ~Mt.1\. a..,.mm",oro"" o.todrnl... g.iioft",,", hoj. ",,"'dot. GRÄNSER D<Ia~pIonogr.l.. Aovll""'ng'grll" Ego",.oog.-;l", ANVÄNDNING AV MARK OCH VAnEN AllmäM3 platser I HUVUOGAT/\ NAT1.JR Kvartersmark Vattenområde w Trol"m.I"',om"...,","""",<Bdo OppOlvatto""m1Od. UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER parkering damm ""''''n_lnomo... b... c<... m"",kytidmr.vki bollov. n~j.. tllllilmoli9 n~ """ "lb",~nin!j..,m,ky<iomo,.u!!ll"'."",",n""'.sky<id""i~,"",m" """d..-osl""r;!'.vki"""".tih!;"",,",,,,,~d". A1!lllrd"W."''''''vId'.. d;;dotto>åtn5<min<!lgclnn.n mo"'l>6lolnlj. orosion... ird...,.. d6~i,i""'mm ISr <1011"""'" '~Tn'"'"."'""n"'~"'..,.. rooldm.. h.n>n:lamyndi9h...,oon,"~'i.nd.nnellmil]ab"i<ons""''' I<omm k~.,"". "",,>10.1 rar. ~d """'"',!lird~nlnaso=il""!lir doil"""""",,,,mn... UTNYTT JANDEGRAD/FASTIGHETSJNDELNING.2S Stöm> by\lgnad.. "", I PlK"O' fn~""',reo.''''* m.. 200""'n1<lk.."pI... ntbyggnod.'f>orfasolgh.t. MIns"'om'''''''""o,BOOm". AV MARKENS BEBYGGANDE MARKENS ANORDNANDE Mark oc:h vegeta~on H5g.Io mo",n6jc.2,s",..."""mo"'skol,,,,,,,,""sill omgmond.",""r.öj.,...",... II1Jartsqa"okoll "Mm""sl""m """Mol o.gvo".",1<>11 to, ""'''''''''....'p""1i>j.josiign"'"""ndo,;meo.~lilednlng. PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE PleceMng p. Utformning lil5!l","nocl<höjolör,.","".. on!b)'!lg"3jlm "' ByggMdsteknik b. DB,...'l>1>o tiillomtgri'" lot. ~'",;I'..., med m!llk >om '".f:,rb""v9(jaglpti<:km"",)..ko~n",",_"". 0,"","""""'"".Iodr.n"""'<),",,,,"'" ~"","~""'n1bm",d min.. 1 m 0$. 1Om1<)"'... H~"S "nlol ""'"""",r. Hö",," b'ygrrn""oi5fd 1~, nwudi>y!lq"" å,".5 m """!I5g". n"""'~ ~?O m. UIllI'O,I>Ilg<t..nlOlvinl"llorf.""""",""'nl",,"ppffiras dll~iil"'" ""'fod"""oygfil""ls>roao. Fö, tvlvanl"ll"'''gooi.'''6g>iob)w'''''''''oi' 5,6"'",,".. ~tii!al<l"1ni"ll~%. Eotlo"i\inOO""d.bOOjW... Eodo"käII''''''h".G",oOl.oon1og.kolskoWe,''''''n Um. ADMINISTRATJVA BESTÄMMELSER Genomförsndetid Gs nomlö"'oooöd.".r'iii1'lo1n n.ogpl.nonl>ln"'''tligol<ralt Utökad IlIvp]ikt ~1"gtNtånk1m.lIru~o""nlngokollg~"""""m""'dm'dloy;gl"". Huvudmannaskap XommOn" "'n:" ~"""''''n 1l.It 011",", pi,,,,",",,, \ \ \ \. \ \ \ \ \ "",I,... n,,"" PI,""""",,,, PIonb«k"",,ln, G,"","te"";,"""',,,,"ln, Detaljplan för a..."". --"'''"''' "''''''... '''''.''''''n' ~odog(\'oi,.... """'"... ". Del av Jonstorp 9:9 m fl, Jonstorp H" oas komm"o. $~'ne I;;" $,"""... og.\ U"""',lnte'ro"'.. oio,...,.,,.. Ib"",",n""", U"",";,"~""nln, AntagandehandHng,, t \ l la a \0\50>.1 Skalo 1,1000 '(AI) " \, e"",,,~ P",.."".,..rkl""FPFbMS~ Dp nr

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun Dnr: SBN 00/059 Detaljplan för del av Led 4:, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun ANTAGANDHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för Led 4:, Sjölunda äng och Sjölunda strand, Lidköpings

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Sida 1 Fastighetsförteckning 2014-11-03 Ärendenummer T14461 Handläggare Lisbeth Oikarinen Ärende Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Kommun: Nora Län: Örebro Fastigheter inom området

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794. Plan nr XXX. Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 2015-05 07

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794. Plan nr XXX. Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 2015-05 07 LAGA KRAFT xxxx-xx-xx PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794 Plan nr XXX ANTAGANDEHANDLING 2015-05 07 Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 1 Detaljplan för Fåsjöhyttan

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00.

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00. KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00 Plats Prostgårdslagårn Torsby Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00 Val av justerare Behörighet, upprop,

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer