... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30"

Transkript

1 ..... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30

2

3 ~c:.... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanlrädesdalum sid 1 (20) Välkommen Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: , kl1s.30 Plats: Sessionssalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till / Sammanträdet inleds med information om samarbetet mellan de tio kommunerna i nordvästra Skåne. Ärenden 1. Justering 2. Anmälan av ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige 3. Fyllnadsval 4. Godkännande av exploateringsavtal avseende del av Jonstotp 9:9 med flera i Jonstotp 5. Antagande av detaljplan för del av J onstotp 9:9 med flera i J onstotp 6. Godkännande av tillägg till exploateringsavtal avseende del av J onstotp 10:6 i J onstotp 7. Antagande av detaljplan för del av Jonstotp 10:6 i Jonstotp 8. Godkännande av exploateringsavtal för Stubbatp 40:2 med flera i Viken 9. Antagande av detaljplan för Stubbatp 40:2 med flera i Viken 10. Tidigareläggande av anslag i investeringsbudgeten för exploatering av Arilds södra del; Ekbacken 11. Finansiering för genomförande av delprojektet Kullaieden inom Leadetprojektet Skåneleden Nordväst 12.Antagande av biblioteksplan Godkännande av delårsrapport per den 31 augusti 2011 för Höganäs kommun 14. Godkännande av förändringar i avtal avseende bildandet aven ny kollektivtralikmyndighet i Skåne 15. Revisionsrapport Granskning av årsbokslut och årsredovisning Test av webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden 17. Uppföljning av bifallna motioner 18. Förteckning över ej slutbehandlade motioner 19. Förteckning över ej verkställda beslut tagna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Höganäs Göran Tomee, ordförande Höganäs kommun Höganäs

4

5 n HÖGANÄS KOMMUN ~ KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE I FÖRSLAG TILL PROTOKOLL Sammanträdesdatum /(FZ sid 2 (20)!<.K1\/2011/549 Anmälan av ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet Länsstyrelsen har, efter avsägelse från Tulsa Jansson (MP), utsett ny ledamot och ny ersättare i kommunfulhnäktige från och med den 30 september 2011 till och med den 31 oktober Ny ledamot blir Bodil Cronberg Gordon (!'vip) och ny ersättare blir Minea Horn Mautin (MP). Underlag Länsstyrelsens protokoll den 30 september Kommunfullmäktiges beslut Fijrslag: Kommunfulhnäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. Beslutet ska skickas till

6 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNKANSLIET 1/1 Länsstyrelsen i Skåne län Dnr: Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige Länsstyrelsen utser ny ledamot! ersättare i kommunfullmäktige från och med den 30 september 2011 till och med den 31 oktober Kommun: Höganäs Parti: Miljöpartiet de gröna Ny ledamot: Bodil Cronberg Gordon Ny ersättare: Minea Horn Maurin Avgången ledamot: Tulsa Jansson Vid beslutet bortsågs från följande ej valbara kandidater: Carina Waern De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*l i följande sammanställning. Höganäs Ledamot J ean-daniel Maurin Lars Unger Bodil Cronberg Gordon * Ersättare 1. Göran Olden 2. Minea Horn Maurin * Bevis utfärdas för den som berörs av beslutet. Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, MALMÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut. Marie Fen<;ler

7 ~ HÖGA NÄs KOMMUN ~ KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE I FÖRSLAG TILL PROTOKOLL Sammanträdesdatum kf3 sid 3 (20) Fyllnadsval I<1<1\/2011/185,I<1<1\/2011/512, I<J(J\/2007 /705 Sammanfattning av ärendet Fyllnadsval behöver förrättas efter avsägelse från Kjell Cronert (M) avseende en ersättarplats i styrelsen för Höganäs Energi AB, efter avsägelse från Margaretha Ahlsttöm (M) avseende en ersättarplats i byggnadsnämnden samt efter avsägelse från Nils Djurklou avseende en ersättarplats i styrelsen för Stiftelsen Höganäs Keramiskt Center. Underlag Kommunfullinäktiges beslut den 15 september 2011, 102, 103, Kommunfullinäktiges beslut den 21 juni 2011, 88, Kommunfullinäktiges beslut den 26 maj 2011, 55, Kommunfullmäktiges beslut den 21 april 2011, 43, Kommunfullinäktiges valberednings protokoll den 21 april Kommunfullmäktiges beslut Fiirslag: Kommunfullinäktige beslutar att Beslutet ska skickas till

8

9 ~ HÖGANÄS KOMMUN ~ KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE / FÖRSLAG TILL PROTOKOLL Sammanträdesdatum sid 4 (20) KKA/2011/553 Godkännande av exploateringsavtal avseende del av Jonstorp 9:9 med flera ijonstorp Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat förslag på exploateringsavtal mellan Höganäs kommun och Kullahusen Mark Jonstorp AB avseende del av Jonstorp 9:9 ijonstorp. Som grund för exploateringen ligger förslaget till detaljplan för del av Jonstorp 9:9 ijonstorp enligt antagandehandling upprättad den 22 februari 2010 och reviderad den 10 juli Avtalet syftar till att erhålla ett genomförande i enlighet med detaljplanens föreskrifter och intentioner. Området ska exploateras för bostadsbebyggelse (permanentboende) i en etapp. Parternas gemensamma syfte är att området ska fardigställas snabbast möjligt efter rådande marknadsförutsättningar och har som mål att området i sin helhet ska vara fardigställt senast under år Planerad bebyggelse består av åtta stycken ftiliggande hus med äganderätt som upplåtelseform. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 4 oktober 2011, 188, Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 20 september 2011, 43, Förslag på exploateringsavtal mellan Höganäs kommun och Kullahusen Mark Jonstorp AB. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsensforslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsen att godkänna exploateringsavtalet mellan Höganäs kommun och KuIlahusen Mark Jonstorp AB avseende del av Jonstorp 9:9 ijonstorp. Beslutet ska skickas till

10 ~. ~ HÖGA NÄS KOMMUN ~ KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum sid 12 (36) KKA/2011/ Godkännande av exploateringsavtal avseende del av Jonstorp 9:9 med flera ijonstorp Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat förslag på exploateringsavtal mellan Höganäs kommun och Kullahusen Mark Jonstorp AB avseende del av Jonstorp 9:9 ijonstorp. Som grund för exploateringen ligger förslaget till detaljplan för del av Jonstorp 9:9 ijonstorp enligt antagandehandling upprättad den 22 februari 2010 och reviderad den 10 juli Avtalet syftar till att erhålla ett genomförande i enlighet med detaljplanens föreskrifter och intentioner. Området ska exploateras för bostadsbebyggelse (permanentboende) i en etapp. Parternas gemensamma syfte är att området ska färdigställas snabbast möjligt efter rådande marknadsförutsättningar och har som mål att området i sin helhet ska vara färdigställt senast under år Planerad bebyggelse består av åtta stycken friliggande hus med äganderätt som upplåtelse form. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 20 september 2011, 43, Förslag på exploateringsavtal mellan Höganäs kommun och Kullahusen Mark Jonstorp AB. Förslag till beslut på sammanträdet Ulf Molin (C) yrkar bifall till planutskottets förslag till beslut. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna exploateringsavtalet mellan Höganäs kommun och Kullahusen Mark Jonstorp AB avseende del av Jonstorp 9:9 ijonstorp. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige I Sign.~ /:~ k-. (t-b

11 EXPLOATERINGSA VTAL Parter Höganäs kommun ( ), nedan kallad kommunen, samt Kullahusen Markjonstorp AB ( ), nedan kallad exploatören 1 Syfte, målsättning mm Detta avtal avser exploateringen av ett onuåde som utmärkts med rött på bilagda detaljplane-. katta (bilaga 1).. Som grund för exploateringen skall gälla förslag till detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m fl i Jonstorp enligt antagandehandling upprättad och reviderad Inom aktuellt onuåde medger detaljplanen bostadsbebyggelse i högst 1-2 plan med utrymme för 8 bostäder i form av friliggande småhus på egen tomt. Avtalet syfuu till att erhålla ett genomförande i enlighet med detaljplanens föreskrifter och intentioner.. Området skall exploateras för bostadsbebyggelse (permanentboende) i en etapp.. Parternas gemensamma syfte är att området skall färdigställas snabbast möjligt efter rådande marknadsförutsättningat och har som mål att området i sin helhet.skall..-ara färdigställt senast under år Planerad bebyggelse består av 8 st friliggande hus med ägandetiitt som upplåtelseform. Exploatören skall anskaffa och bekosta allt som är erfordedigt för exploateringsatbetenas genomförande inom exploateringsområdet i den mån inte annat föreskrives i detta avtal och övriga handlingat för exploateringen.. 2 Huvudmannaskap Den allmänna va-anläggningens verksamhetsområde för spill- och renvatten gtänsar till planområdet.. Avsikten är att kvartersmarken för bostadsbebyggelse inom planområdet skall anslutas till nämnda verksamhetsområde. InomJonstolps tätort förvaltas den allmänna platsmatken av Jonstorps vägförening i en gemensamhetsanläggning (J onstorp ga:5).. Med stöd av anläggningslagen förutsättes att de nybildade fastigheterna kan anslutas till verksamhetsområdet för ovannämnda gemensainhetsanlåggning Vid f"årrättningen fastställes äten fastigheteffills andelstal för drift och utförande... )\ ~

12 3 Fastighetsbildning Inom detaljphneomtådet äge.t exploatören fastigheten Höganäs Jonstorp 9:9, kommunen äge.t fastigheten Höganäs Jonstorp 11:4 och Höganäs Jonstorp s:l it samfiillt ägd.. Exploatören förbinder sig att ansöka om e.tforderliga fastighetsbildningsåtgitder med anledning av detta avtal och enligt följande huvudprinciper: A.. Genom avstyckningar bilda de fastigheter för bostadsändatnål som möjliggörs inom ramen for detaljplanens bestämmelser och intentioner.. B.. Anslutning av de nybildade fastigheterna till befintlig ge.tnensatnhetsaniäggning Jonstorp ga:5, Se 2.. Faststälhnde av fastigheternas andelstal för drift och utförande.. C. Från exploatörens fastighetjonstorp 9:9 skall överfåring ske till kommunens "gatufastighet" Jonstorp 11:4 av all alltnän platsmark (naturomtåde) inom detaljplaneol1l.tådet samt av all ianspråktagen gatumark i angtänsande pianotnråden.. D. Ledningstättet för allmänna va-ledningar samt el- och teletekniska anläggningar skall upplåtas åt respektive huvudman om så erfordras och påkallas.. E.. Bildande aven ge.tnensarnhetsanläggning med tillhörande maiksanrfallighet alternativt upplåtelse av officialserntut för att säkerställa tillfart till alla nybildade fastigheter, F. Officialserntut till fattnån för Jonstorp nr 9 tomtägarförening avseende föreningens befintliga oc!ililiineraae-dagiiätteruedningar inom allmän platsmark enligt detta avtal Exploatören svarat för samtliga förrättningskostuader för fastighetsbildningsåtgäj:der inom exploate.tingsotntådet förenade med avtalets genomfarande.. Någon e.tsättning skall ej utgå mellan parterna.. Exploatören svarar for eventuella ersättningar mot tredje part Exploate.tingsavtalet flr läggas till grund för beslut vid lantmäteriförrättningen.. 4 Dagvatten mm Kommunen it huvudman får den allmänna va-anläggoingen (spill- och renvatten), I den allmänna va-aruäggningen ingår ej omhände.ttagande av dag- och ciräne.tingsvatten.. Härav foljet att exploatören åt skyldig att anordna en lokal lösning typ LOD (lokalt omhändettagande av dagvatten) för varje nybildad fastighet J onstorp nr 9 tomtägarförening förvaltar en dagvattenledning inom aktuellt otntåde.. Planerad bebyggelse medför att ledningen behöve.t flyttas på en delsträcka.. En dagvattenutredning datetad har genomfarts av AquaP., Utredningen lätnnar förslag på hur dagvatteruedoingen omlägges på en sträcka samt hur planerade fastighetet genom mäkadamtliken mm kan anslutas till dagvattenledoingen.. Exploatören och Jonstorp nr 9 tomtägarförening har slutit avtal daterat :3 som ~.. reglerar omfattningen och villkoren för de 8 nybildade fastigheternas anslutning till fötenin. dagvattenledning (bilaga 2).. '

13 Exploatören ansvarar för att erforderliga tillstånd för anläggningsru:betena erhålles enligt tniljöbalken och annan lagstiftning, Vid nyanläggning av dagvattenledn1ngru: i allmäu platsmaik skall satntåd ske med och godkiinnaode erhållas från Jonstorps vägförening samt kommunen som huvudman för den allmiinoa va-anläggningen, 5 Naturområde Naturområdet i detaljplanen utgörs av planterade clldungru: med gräshed mm som i kommunens naturvårdsplan anges som värdefullt naturområde" Målsättningen med naturorntådet är att den präglas av ljusöppen tallskog med inslag av strandbed, I samråd med och på exploatörens bekostnad skall kommunen låta upprätta en skötselplan for naturorntådet i sin helhet inoehållande åtgärder för ett initialt iordningsstäjlande och åtgärder för'. otntådets långsiktiga skötsel. Skötselplanen skall baseras på följande principiellajörutsättningru:: * Utgå från intentionerna i kotninunens naturvårdsplan" * En första gillring/röjning av området och ett initialt iordningställande genomföres för att uppnå karaktären av ljusöppen cllskog" * Två naturstigru:' anlägges för att binda ihop befintligt srlgsystem i enlighet med detaljplanens intentioner" Utformning, beläggning, bredder mm regleras i skötselplanen.. Exploatören förbinder sig att utföra och bekosta alla åtgärder för naturområdets initiala iordningställande inom Höganäs Jonstorp 9:9 i enlighet med skötselplanens anvisningar" Eventuella arbeten vid exploateringen av tomtmru:ken som berör naturområdet skall ske i samråd med kommunens satohäjls byggnads förvaltning, 6 Samordning Exploatören skall ansvara för att samordning sker mellan exploatörens arbete och ru:beten som skall utföres av annan än exploatören. I första hand en samordning med huvudmännen för va-, el-, tele- och datatekniska anläggningar" 7 Organisation Kommunens ombud är deras exploateringschef. Ombudet äger behörighet att förettäda kommunen inom ramen för detta avtal och där det inte gäller kommunens myndighetsutövning, Exploatörens ombud är deras verkställande direktör (Mikael Hall) Ombudet äger behörighet att f"reträda exploatören och därvid aäffa erforderliga överenskomme~ser'g\

14 8 Exploateringsavgiiter Exploatören skall till kommunen erlägga en ersättning på sammanlagt 100,000:- kronor för expldateringsotntådets andel av generalplanekostnader" ' Ersättningen erlägges senast vid månadsskiftet 6 månader efter att detta avtal äger giltighet enligt 15, 9 FörbittdeIsepunkter, va-avgift mm De planerade nybildade fastigheterna ligger inte inom den allmänna va-anläggningens verksamhetsområde for spill- och ~envatten, Kommunen fö~binder sig att utöka verksamhetsområdet och upprätta individuella förbindelsepuokter till respektive nybildad fastighet under förutsättning att exploatören erlägger va-anläggningsavgift för spill- och renvatten enligt vid varje tidpunkt gällande taxa, Vid en eventuell utbyggnad av alltnänna va-ledningar inom kvartersmark (tillfarter) utför och bekostar kommunen endast arbeten under terassruvå, Exploatören har ett entydigt samordningsansvar mellan kommunens och exploatörens arbeten, Avgifter för elanslutningar samt bygglovsavgifte.t erlägges enligt vid varje tidpunkt gällande taxa., Exploatören har erlagt planavgift genom särskilt avtal" 10 Energi, uppvärmning Bostadinom otntådet flir ej förses med direktverkande el elle.r enskild anordning för fastbrinsleeldning som huvuduppvärinning., 11 Säkerhet För rätta fullgörande t av exploatörens skyldigheter gentemot kommunen enligt detta avtal skall exploatören vid dess underteckoande stiilla en bankgaranti på 910,,000:- kronor varav 100,,000:- kronor avser exploateringsavgiften enligt 8, 660,,000:- kronor avser va-anläggningsavgifterna enligt 9 och 150,,000:- kronor avser åtgärder för naturområdets initiala iordningstiillande enligt S" Av denna säkerhet skall kommunen i den mån exploatören utfört åtaganden enligt detta. avtal återlämna så stor del att den resterande säkerheten enligt kotntnunens bedömande är betryggande för rätta fullgörandet av exploatörens skyldigheter" Bankgarantin återlämnas i sin helhet när exploateringsavgiften erlagts, när va-anläggningsavgifterna etlagtssamt när godkänd ~~siktning av naturotntådets iordningställande erhållits och efter att eventuella brister åtgär~ l\

15 12 Tidplan Fö! exploatetillgen skall följande preliminära tidplan gälla: * Påbörjande av anläggningsarbeten * Tomtforsäljning och påbörjande av byggnation * Beräknad första inflyttning * Färdigställande av anläggningsarbeten Kvartal Kvartal Kvartal Senast Om avtalet enligt 15 ej är giltigt senast under november månad 2011 senareläggs tidpunkterna ovan på motsvarande sätt. 13 Tvist Tvist mellan exploatören och kommunen med anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. 14 ÖVerlåtelse av avtal Exploatören far ej överlåta detta avtal på annan part utan kommunens medgivande.. 15 Giltighet Detta avtal gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige i Höganäs godkänner avtalet genom beslut som vinner laga kraft, samt att kommunfullmäktige antager forslag till detaljplan för Jonstorp 9:9 ffi fl i Jonstorp enligt antagandebandling upprättad och reviderad genom beslut som vinner laga kraft, Om någon av dessa förutsättningar inte uppfylles förfaller detta avtal i sin helhet varvid vardera parten skall bära sina kostnader om inte annat överenskommes.. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Höganäs den HÖGANÄSKOMMUN Kommunstyrelsen Peter Kovacs Kerstin Nilermark Helsingborg den 2<> fl - KULLAHUSEN MA /rltr;~ ~ \llilji '" 'i' 0/

16 BILAGA 1 r r GRUNDKARTANS BETECKNINGAR "20;11 '" \,,, \_~\ - "-1~.,,1 " t i '.,. f., ) " :.,,,~ \.~,," '. r. ~,-;" <~>~ -:;'/' r.:;.c,-,~,::.c:,:.::..,,,,:.::.;. \ i ~-~~~--~'A;

17 BILAGA 2 1(2) AVTAL MELLAN KULLAHUSEN MARK JONSTORP AB OCH JONSTORP NR 9 TOMTÄGARFÖRENING Kullahusen Mark Jonstorp AB (Org nummer ) planerar att exploatera åtta fastigheter enligt förslag till detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m,fl, i Jonstorp, Som en förutsättning i det exploateringsavtal som skall tecknas mellan Kullahusen Mark Jonstorp AB och Höganäs kommun gäller att avtal skall slutas mellan Kullahusen Mark Jonstorp AB och Jonstorp nr 9 tomtägarförening om anslutning av dagvatten på tomtägarföreningens ledning" Genom detta avtal regleras villkoren för fastigheternas anslutning till dagvattenledningen, Dagvattnet från de fastigheter (8 st..) som ansluts till tomtägarföreningens ledning skall innan det ansluts till ledningen passera ut jämnings- och infhtrationsmagasin samt brunn med vattenlås" Kullahusen Mark Jonstorp AB åtar sig att lägga om tomtägarföreningens dagvattenledning på sträckan där nya tomter läggs i ledningens sträckning, se figur 1, Befintlig ledning dim, 225 mm ersätts med ledning dim, 250 mm, Avsättning på ledningen görs så att fastigheten 9:76 kan koppla in sig på ledningen, Kullahusen Mark Jonstorp AB åtar sig att lägga dagvattenledning från brunn i Idrottsvägen så att fastigheterna 9:79 och 9:78 får en möjlighet att koppla på sig på tomtägarföreningens ledning, se figur 1 l anslutning till den planerade gång- och cykelvägen sätter Kullahusen Mark Jonstorp AB en brunn med sandfång" Målsättningen är att förbättra möjligheten till underhåll av ledningen så att risken för igensättning av ledningen minskas, Ledningen från de nya fastigheterna på Revavägen till tomtägarföreningens ledning läggs i Revavägen för alt underlätta en framtida anslutning till ett kommunalt dagvattennät Den omlagda ledningen med brunnar samt de nylagda sträckorna i gatumark övergår efter besiktning i tomtägarföreningens ägo" De åtta fastigheterna blir efter inkoppling medlemmar i "mffig,"ö""i,,,~ på "mm,,illkm wm ö~ig' m~,~~ Avtal dagvattenfedning VersIon 1 3

18 2(2) Figur 1 Omläggning av ledning. Detta avtal är upprättat i två exemplar varav partema erhållit varsitt. Helsingborg _.1Jjl Jonstorp /)J{ Jons!orps nr 9 tomtägarförening sprt?)er" MJ~J)'Pson ~?/~- Avtal dagvattenledning Version 1 3

19 " HÖGANÄS KOMMUN ~ KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE I FÖRSLAG TILL PROTOKOLL Sammanlrädesdalum kfs sid 5 (20) KIZA/2007/609 Antagande av detaljplan för del av Jonstorp 9:9 med flera ijonstorp Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2008 att ge planavdelningen i uppdrag att genomföra planprocess för del av Jonstorp 9:9 ijons torp för nya bostäder. Planprocessen har bedrivits med normalt planförfarande och ett genomförande av detaljplanen har bedömts inte kunna medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med planen är att avstycka delar av fastigheten Jonstorp 9:9 för enskilda tomter och uppföra upp till åtta enbostadshus utmed Revavägen och Idrottsvägen, i anslutning till befintlig bebyggelse. Syftet är också att säkerställa omgivande skogsområde som allmän platsmark, natur, samt att släcka ut gällande detaljplan som medger uppförande av fritidshus vid sttanden. Ansökan om upphävande av strandskydd med kompensationsåtgärd lämnades in till länsstyrelsen i februari Länsstyrelsen beslutade i november 2010 att de strandområden som utgör kvartersmark för bostäder (beteckuing B) i föreslagen detaljplan inte längre ska omfattas av strandskyddsförordnande. Inför antagandet finns kvarstående erinringar från åtta bedömda sakägare. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 4 oktober 2011, 189, Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 20 september 2011, 42, Satnhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse den 4 augusti 2011, Plankarta, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Illustrationskarta, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Planbeskrivnillg, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Genomförandebeskrivning, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010,. Utlåtande, upprättat den 20 juli Kommunfullmäktiges beslut Kommtmstyre/sens fiits/ag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsen att anta detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m fl. ijonstorp, Höganäs kommun, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli Beslutet ska skickas till

20 ~ HÖGANÄS KOMMUN ~ KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum sid 13 (36) KKA/2007/ Antagande av detaljplan för del av Jonstorp 9:9 med flera ijonstorp Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2008 att ge planavdelningen i uppdrag att genomföra planprocess för del av Jonstorp 9:9 i Jons torp för nya bostäder. Planprocessen har bedrivits med normalt planförfarande och ett genomförande av detaljplanen har bedömts inte kunna medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med planen är att avstycka delar av fastigheten Jonstorp 9:9 för enskilda tomter och uppföra upp till åtta enbostadshus utmed Revavägen och Idrottsvägen, i anslutning till befintlig bebyggelse. Syftet är också att säkerställa omgivande skogsområde som allmän platsmark, natur, samt att släcka ut gällande detaljplan som medger uppförande av fritidshus vid stranden. Ansökan om upphävande av strandskydd med kompensationsåtgärd lämnades in till länsstyrelsen i februari Länsstyrelsen beslutade i november 2010 att de strandområden som utgör kvartersmark för bostäder (beteckning B) i föreslagen detaljplan inte längre ska omfattas av strandskyddsförordnande. Inför antagandet finns kvarstående erinringar från åtta bedömda sakägare. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 20 september 2011, 42, Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse den 4 augusti 2011, Plankarta, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Illustrationskarta, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Planbeskrivning, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010, Genomförandebeskrivning, antagande, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli 2010,. Utlåtande, upprättat den 20 juli Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m fl. i Jons torp, Höganäs kommun, upprättad den 22 februari 2010, reviderad den 10 juli Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige

21 ~ HÖGANÄS KOMMUN Dm 2007/KKA Kommunfulhnäktige Antagande av detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m fl. ijonstorp, Höganäs kommun Adress: Revavägen respektive Idrottsvägen ijonstorp Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen uppdrog åt planavdelningen att genomföra planprocess för del av Jonstorp 9:9 ijonstorp för nya bostäder. Genomförandet av detaljp1men bedöms inte kunna medföra betydande miljöpåverkan. Planens syfte är att pröva förslag till att avstycka delar av fastigheten Jonstorp 9:9 för enskilda tomter och uppföra upp till 8 enbostadshus utmed Revavägen och Idrottsvägen, i anslutning till befintlig bebyggelse. Syftet är också att säkerställa omgivande skogsområde som allmän platsmark, natur, samt att släcka ut gällande detaljplan som medger uppförande av fritidshus vid stranden. Byggnadernas låga och kustnära läge gör att de ligger i en riskzon för översvämningar. P.g.a. läget införs bestämmelse om att skyddsåtgärder mot stigande havsnivåer och stranderosion rar utföras. En ändrad användning i detaljplan från "naturpark" till "bostad" kan leda till att kommunen blir skadeståndsskyldig för eventnella översvärnningsskador inom plan området. Ansökan om upphävande av strandskyddet med kompensationsåtgärd inlämnades februari 2009 till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade i november 2010 att de strandområden som utgör kvartersmark för bostäder (beteckning BJ i föreslagen detaljplan inte längre ska omfattas av strandskyddsförordnande. Planprocessen bedrivs med normalt planförfarande. Inför antagandet finns kvarstående erinringar från 8 bedömda sakägare. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, ~änstesktivelse den 4 augusti Ytterligare underlag i ärendet Antagandehandlingar bestående av plankarta med planbestämmelser, illustrationskarta, planbesktivning, genomförandebesktivning samt utlåtande. Planprocessen Planprogram till detaljplan för del av Jonstorp 9:9 upprättades samt underlag för behovsbedömning, godkänt av kommunstyrelsen den , KS 151. Programsamråd genomfördes under perioden 24 september till 22 oktober Kommunstyrelsen beslöt den , 4, att utöka pianområdet att omfatta hela fastigheten Jonstorp 9:9 samt 11:4.

22 Redogörelse efter programsamråd, daterad den , godkänd av kommunstyrelsens arbetsutskott den , 228. Samrådsförslag, upprättat den , godkänt av kommunstyrelsens arbetsutskott den , 228. Samråd genomfördes mellan den 3 september och 1 oktober Samrådsredogörelse upprättad den , godkänd av kommunstyrelsens arbetsutskott , 62. Utställningsförslag, upprättat den , godkänt av kommunstyrelsens arbetsutskott den , 62. Utställning genomfördes mellan den 15 mars och den 12 april Utställningsförslaget kompletterat/reviderat den , godkänt av kommunstyrelsens arbetsutskott den , inför ny utställning. Utställning nr 2 genomfördes mellan den 23 september och den 14 oktober Planavdelningens förslag till beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat utlåtande, daterat den 20 juli 2011, att kvarstående erinringar inte tillgodoses, att anta detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m fl. i Jons torp, Höganäs kommun, upprättad den 22 februari 2010, reviderad 10 juli 2010, Mila Sladic Planavdelningen

23 ~ ,, PLANKARTA G'""""""""i,'.. ol"""o.. D... ov~."o"".~"n~'.""" I""""'f>;gon'. g,"o~,.,,1,1">9 "'<'I'''''p"",''''""" ""..,,~~..,.,. """,,,mm,,,,,. m"",, vo,,, 1!l!)/!. liyghoi' ao~", ";!I"",p'''t.""~", W'Jn'~."""'''O' "h,."~h"",',,","'n, 1)rJ"' '0Il0. S',I, 1"",,, Sto",,,,, ~""",,",~~Mom' "'" ""","I'" " ~~ "öl"",,,"'":~~""" h"'''''~,"''""""",,n, ~""o M'", T,Im"'. ",,,,,,li,,,"~nn I H"",,"r<;I,"" R"""", ",,,""..,,... "' GRUNDKARTANS BETECKNJNGAR Mu""'" ~~~".. "' ~"I<m'" ----~-...'''''I;'_l''-' ''''"'J'l S'oIp."'_ --'-- U'""'" :=:'h""l~.. I~ ----U"''''", '... gl,,""""" '''''''h''>pn> ""'"' _.."'h ~'oloogn"'" - Gol.. ""nlngsri" _ _ -_ $o..."'.." ---- _""""""ilir ----Si<l...,.,..., G"'",,,nld ---- ~I<!;""""""","ru, - -o--- _ 011_'" hö",oli""'no]ordk,,ol - - TelojO"""" ---- HOJd".....,m ---- H6]d'",""m ---- HOJd,,"rva5m GMgba""" G~"nt G'".. ~'.'"IO ---- ~Ort:."'.. n<.'"od'"'n,." _ """'''''n<. ""'."".",.. ~i""'''sr!n> ----$.. ndl~jo _ Iyg,"",n~ "'" Tll>ng'iP<Jn~ _."""'.'n. - V,_,.'nIng - -<-- - S,''''''<.on'od'''''; ro--0-- j / fl j Ii /./ / l! /. I!. / / 1!. I!... I j! ---'::.-::::---J 1! ---. / 1 /. 1! / (! \. i / Y /// \ w \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ UPPLYSNJNG Inn n m.rkhöjn'ng 0011.ras1cn$~lglirderlnom n'!u"'m"'~.1 utförs kon mm<! mod b.re,da myndlgheter"oi> ~11.tllnd enligt ","JöbOl.ens I«av komma a~ krivas. \ \ \ \ \ 0/ PLAN BESTÄMMELSER Följa_ gillor Inom om","" mod nodonslll,nclo b""""n",~,, 1i"~"I.ngl""n..,.,ä"""ng"'" U1IormnlnB il, ~Mt.1\. a..,.mm",oro"" o.todrnl... g.iioft",,", hoj. ",,"'dot. GRÄNSER D<Ia~pIonogr.l.. Aovll""'ng'grll" Ego",.oog.-;l", ANVÄNDNING AV MARK OCH VAnEN AllmäM3 platser I HUVUOGAT/\ NAT1.JR Kvartersmark Vattenområde w Trol"m.I"',om"...,","""",<Bdo OppOlvatto""m1Od. UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER parkering damm ""''''n_lnomo... b... c<... m"",kytidmr.vki bollov. n~j.. tllllilmoli9 n~ """ "lb",~nin!j..,m,ky<iomo,.u!!ll"'."",",n""'.sky<id""i~,"",m" """d..-osl""r;!'.vki"""".tih!;"",,",,,,,~d". A1!lllrd"W."''''''vId'.. d;;dotto>åtn5<min<!lgclnn.n mo"'l>6lolnlj. orosion... ird...,.. d6~i,i""'mm ISr <1011"""'" '~Tn'"'"."'""n"'~"'..,.. rooldm.. h.n>n:lamyndi9h...,oon,"~'i.nd.nnellmil]ab"i<ons""''' I<omm k~.,"". "",,>10.1 rar. ~d """'"',!lird~nlnaso=il""!lir doil"""""",,,,mn... UTNYTT JANDEGRAD/FASTIGHETSJNDELNING.2S Stöm> by\lgnad.. "", I PlK"O' fn~""',reo.''''* m.. 200""'n1<lk.."pI... ntbyggnod.'f>orfasolgh.t. MIns"'om'''''''""o,BOOm". AV MARKENS BEBYGGANDE MARKENS ANORDNANDE Mark oc:h vegeta~on H5g.Io mo",n6jc.2,s",..."""mo"'skol,,,,,,,,""sill omgmond.",""r.öj.,...",... II1Jartsqa"okoll "Mm""sl""m """Mol o.gvo".",1<>11 to, ""'''''''''....'p""1i>j.josiign"'"""ndo,;meo.~lilednlng. PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE PleceMng p. Utformning lil5!l","nocl<höjolör,.","".. on!b)'!lg"3jlm "' ByggMdsteknik b. DB,...'l>1>o tiillomtgri'" lot. ~'",;I'..., med m!llk >om '".f:,rb""v9(jaglpti<:km"",)..ko~n",",_"". 0,"","""""'"".Iodr.n"""'<),",,,,"'" ~"","~""'n1bm",d min.. 1 m 0$. 1Om1<)"'... H~"S "nlol ""'"""",r. Hö",," b'ygrrn""oi5fd 1~, nwudi>y!lq"" å,".5 m """!I5g". n"""'~ ~?O m. UIllI'O,I>Ilg<t..nlOlvinl"llorf.""""",""'nl",,"ppffiras dll~iil"'" ""'fod"""oygfil""ls>roao. Fö, tvlvanl"ll"'''gooi.'''6g>iob)w'''''''''oi' 5,6"'",,".. ~tii!al<l"1ni"ll~%. Eotlo"i\inOO""d.bOOjW... Eodo"käII''''''h".G",oOl.oon1og.kolskoWe,''''''n Um. ADMINISTRATJVA BESTÄMMELSER Genomförsndetid Gs nomlö"'oooöd.".r'iii1'lo1n n.ogpl.nonl>ln"'''tligol<ralt Utökad IlIvp]ikt ~1"gtNtånk1m.lIru~o""nlngokollg~"""""m""'dm'dloy;gl"". Huvudmannaskap XommOn" "'n:" ~"""''''n 1l.It 011",", pi,,,,",",,, \ \ \ \. \ \ \ \ \ "",I,... n,,"" PI,""""",,,, PIonb«k"",,ln, G,"","te"";,"""',,,,"ln, Detaljplan för a..."". --"'''"''' "''''''... '''''.''''''n' ~odog(\'oi,.... """'"... ". Del av Jonstorp 9:9 m fl, Jonstorp H" oas komm"o. $~'ne I;;" $,"""... og.\ U"""',lnte'ro"'.. oio,...,.,,.. Ib"",",n""", U"",";,"~""nln, AntagandehandHng,, t \ l la a \0\50>.1 Skalo 1,1000 '(AI) " \, e"",,,~ P",.."".,..rkl""FPFbMS~ Dp nr

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till kommunen@hoganas.se/ 33 71 94.

Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till kommunen@hoganas.se/ 33 71 94. ~ HÖGANÄS KOMMUN ~1 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanlrädesdalum 2011-10-04 sid 1 (28) Välkommen Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2011-10-04, kl 16.00 Plats: Gruvsalen,

Läs mer

LAGA KRAFT NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m fl, Jonstorp Höganäs kommun, Skåne län

LAGA KRAFT NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m fl, Jonstorp Höganäs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av Jonstorp 9:9 m fl, Jonstorp Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Redogörelse efter programsamråd Samrådsredogörelse Utlåtande

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor

PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor Detaljplan för Lofsdalen 32:19 m.fl. Härjedalens kommun Jämtlands län Upprättad i februari 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Reviderad i maj 2014 samt augusti 2014

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl BOSTÄDER VID HEMBYGDSVÄGEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-09-07 Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl. BOSTÄDER

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling SAMHÄLLSBYGGNAD Ändring av detaljplan för Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2016-12-01 Innehåll Förutsättningar 3 Planförslag 4 Plankarta med bestämmelser 6 Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

UTBY 4:8, 3:3 och 2:8 m fl HERRESTADS- TORSBERG 2:3

UTBY 4:8, 3:3 och 2:8 m fl HERRESTADS- TORSBERG 2:3 UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av UTBY 4:8, 3:3 och 2:8 m fl HERRESTADS- TORSBERG 2:3 Herrestads församling, Uddevalla

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

Ulmekärr, Gissleröd och Kuseröd ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för delar av. Tanums kommun, Västra Götalands Län

Ulmekärr, Gissleröd och Kuseröd ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för delar av. Tanums kommun, Västra Götalands Län ANTAGANDEHANDLING 2009-05-05 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för delar av Ulmekärr, Gissleröd och Kuseröd Tanums kommun, Västra Götalands Län Upprättad av VästArkitekter AB REVIDERAD ENLIGT LÄNSSTYRELSENS

Läs mer

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun SAMRÅDSHANDLING 2015-10-09 Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Samrådshandling Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN. Planområdet 1(14) FUNÄSDALEN 32:25, m fl

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN. Planområdet 1(14) FUNÄSDALEN 32:25, m fl 1(14) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE FUNÄSDALEN 32:25, m fl HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2009-06-11 REVIDERAD 2010-05-06 Planområdet Planförfattare:

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsbyggnadsenheten 1 [6] 8 november 2009, Justerad 2011-11-01 26-9 Referens Sigvard Andersson DETALJPLAN FÖR LOVISEBERG 2, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING LAGA KRAFT 2012-01-19 Botkyrka kommun

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Flåghult 1:51 m fl 2008-05-29 Strömstads kommun, Västra Götalands län Reviderad 2008-10-06 Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Samrådshandling 23 oktober 2014 HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Planbeskrivning med illustrationer Plankarta med

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Dnr MSN 2013/65-214 Tillägg till PLANBESKRIVNING OCH PLANBESTÄMMELSER Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-09-05 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-02-16 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheten HARG 47:1och del av HARG s:9 i Vätö församling Dnr 08-10221.214 Ks 08-1451 POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 med flera, Midsjö, i Rimbo församling

Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 med flera, Midsjö, i Rimbo församling ANTAGANDEHANDLING Version 1.0 Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 med flera, Midsjö, i Rimbo församling Dnr 03-10029.214 Ks 07-466 Ärendet hanteras enligt plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Samrådshandling. Allmänt. Planprocessen. Morlanda, Orust kommun, Västra Götalands län

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Samrådshandling. Allmänt. Planprocessen. Morlanda, Orust kommun, Västra Götalands län 1 (7) Detaljplan för del av KÅREHOGEN 1:2 och MORLANDA 2:1 Samrådshandling Upprättad 2012-12-17 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt en redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby. Laga kraft Dnr 2012/0749 KS 203

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby. Laga kraft Dnr 2012/0749 KS 203 Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Laga kraft 0-07-03 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar 3 Planområdet 3 Bakgrund och beslut 3 Miljöbedömning

Läs mer

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige Exploateringsavtal Riktlinjer i Leksands kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-09-21 113 0 Mål Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en mångfald av aktörer/exploatörer

Läs mer

Antagandehandling Dnr: 0481/10

Antagandehandling Dnr: 0481/10 1(5) Tillhör Kommunstyrelsen i beslut 2015-11-02 2... Agneta Dejenfelt Kommunsekreterare DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 i Ödsmål Västra Götalands län Antagandehandling

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning 1(10) Planbeskrivning 214 214 Tillägg till Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Eneby mo (Sandstugan) (gällande fastigheten Kvisten 9) inom Pryssgården i Norrköping den 27 november

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Orust kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING (UTSTÄLLNINGSHANDLING) Upprättad 2012-08-25 BO-HUS-PLAN AB Arkitekt Boo Widén ORUST KOMMUN Verksamheten för

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer