Institutionen för ekonomi och IT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Institutionen för ekonomi och IT"

Transkript

1 Programguide för 3D-animation och visualisering 180 hp Institutionen för ekonomi och IT

2 VÄLKOMMEN TILL PROGRAMMET 3D-ANIMATION OCH VISUALISERING! Vi som hälsar dig välkommen är alla lärare som undervisar på programmet, utbildningsadministratörer, studievägledare och annan personal vid Högskolan Väst. Med den här programguiden vill vi underlätta för dig som är ny student hos oss. Här får du information om programmets innehåll och upplägg, om examen och betyg, om studier utomlands och om dina möjligheter att påverka din utbildning och annat på Högskolan Väst. Här finns också adresser till webbsidor där du kan få mer information. Utbildningsprogrammet följer en utbildningsplan och programmet i sig består av kurser i olika ämnen. Varje kurs har en egen kursplan som är en slags innehållsförteckning, där allt från behörighet till betygsgrader finns angivet. På varje kurs får du också ett kurs-pm, som mer i detalj beskriver kursen och vad du förväntas göra på den. Programguiden här tar upp sådant som är övergripande. Tveka inte att ta kontakt med oss om du har synpunkter, frågor eller problem! Väl mött! Midhat Ajan Ajanovic Programansvarig lärare, 3D-animation och visualisering 2

3 Innehållsförteckning 3D-design - att kommunicera visuellt...4 Vad får du göra?...4 Vem vill du bli och inom vilken bransch vill du jobba?...4 Studiegång...4 Programmets mål...5 Kursplaner, poäng och betyg...5 Arbetsintegrerat lärande...5 Internationellt utbyte under dina högskolestudier...6 Var med och påverka din utbildning!...6 Kursvärderingar...6 Plagiat eller fusk...6 Webb- och IT-stöd...6 Bibliotek...7 Studentcentrum...7 Studievägledare...7 Utbildningsadministratörer...7 Studentkåren...8 Studenthälsa...8 Studentambassadör...8 Personal...8 3

4 3D-design - att kommunicera visuellt Som 3D-designer arbetar du med att visualisera och kommunicera ett budskap genom still eller rörlig bild. Teknisk kompetens, design och utvecklingsarbete står i fokus under hela utbildningen. Du arbetar med 3D-projekt mot skarpa deadlines under alla tre åren. Projekten varierar då vi ofta samarbetar med uppdragsgivare utifrån. Projekten kan t.ex. innebära att skapa illustrationer, bildberättelser, animationer eller specialeffekter för film eller spel, att visualisera miljöer, eller att göra någon slags 3D-bildproduktion i reklamsyfte. Vad får du göra? Programmet tillhör högskolans avdelning för medier och design tillsammans med utbildningen Digitala Media för design av upplevelser och lärande. I det kreativa centrumet finns en professionell produktionsmiljö med bl.a. ljudstudio, redigeringsstudio och greenscreenstudio. Som student får du möjlighet att prova på hela produktionsprocessen med programvarorna Maya, Adobe Creative Suite, Pro Tools, Avid, After Effects, Motionbuilder, Z- brusch, Renderman, Mental Ray, Maxwell, Realflow, Fusion m.fl. Utbildningen är indelad i tre övergripande områden: teknisk 3D-produktion, designorienterad teori samt en utbildningsdel som är avsedd att höja dina kompetenser i visuell kommunikation och bildestetik. Den tekniska delen berör allt från grundläggande modellering, texturering, animering till compositing, rendering och efterproduktion. Produktionsflöde och teknisk kompetens är lika viktigt som ett tränat öga för det visuella budskapet. I de teoretiska delarna handlar det om hur du arbetar med design och projekt. Projekthantering, kommunikation av visuella budskap, entreprenörskap, hur man förhåller sig till andras önskemål och deadlines samt planering och genomförande av utvecklingsarbete är exempel på vad som kommer att tas upp i utbildningen. Den tredje utbildningsdelen ger dig bred konstnärlig träning och färdigheter i design, färg, komposition, människokroppens anatomi, rörelseframställning, montage, bildberättande, bildhumor osv. Utbildningen baseras på ett antal centrala audiovisuella former med visst fokus på animerad film och visualisering. Vem vill du bli och inom vilken bransch vill du jobba? Du blir utbildad till visualiserare och animatör, alltså någon som använder digitalt verktyg för att skapa illustration och andra sorters kommersiell bild, icke fotografisk rörlig bild eller speciella effekter. Utbildningen förbereder för eget företagande eller arbete inom medier, exempelvis tv, film, tryck, datorspel, eller reklambranschen av alla sorter. Du kan också arbeta inom utbildning, samhällsplanering eller inom tillverkningsindustrin med visualisering. Det mest specifika med vår utbildning är att inhämtning av kunskaper och färdigheter främst utförs genom praktiskt arbete och förankring i Arbetsintegrerat lärande (AIL). Genom att tillämpa AIL-pedagogik anpassas utbildningen ständigt till samhällets behov och turbulenta utvecklingsprocesser utan att förlora sin humanistiska, estetiska och etiska kärna. En annan viktig del av din utbildning är att du förbereds för yrkeslivet genom att du skapar en egen portfolio, men även genom att själv välja vilken specifik bransch inom 3D-animering och visualisering du vill specialisera dig mot. Utbildningen har stark koppling till ett stort nätverk inom branscher med behov av 3D-kompetens. Under dina tre år på utbildningen kommer du att göra studiebesök och flera gästföreläsare besöker oss. Du erbjuds möjligheter till praktik och att arbeta med skarpa projektuppdrag - allt för att du ska tränas i verklighetsnära situationer inför ditt kommande yrkesliv. Studiegång Preliminär studiegång: År 1: Introduktion till digital grafik 7,5 hp, Den animerade bildens historia 7,5 hp, 3D-grafik 7,5 hp, Ljud och rörlig bildproduktion 7,5 4

5 hp, Visuell kommunikation 7,5 hp, 3Dmodellering & visualisering 7,5 hp, 3Dprojekt I 15 hp År 2: Digital berättarteknik 7,5 hp, Digitala karaktärer 7,5 hp, Visuell gestaltning 7,5 hp, Entreprenörskap inom medieproduktion 7,5 hp, Kognition och interaktion 7,5 hp, Efterproduktion 7,5 hp, 3D-projekt II 7,5 hp, Karaktärsanimation 7,5 hp År 3: Dynamiska simuleringar och partikelsystem 7,5 hp, 3D-projekt II 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning inom medieproduktion 15 hp alternativt valbara kurser såsom Webbdesign 15 hp, Visuella effekter 7,5 hp, Vektorgrafik och animation 7,5 hp, Designteori 7,5 hp, Forskningsmetodik för medieproduktion 7,5 hp, Examensarbete i medieinformatik 15 hp Programmets mål Filosofie kandidatexamen i informatik uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp, varav minst 90 hp inom huvudområdet informatik enligt programmets utbildningsplan. När du är klar ska du ha uppnått följande mål: I fråga om kunskap och förståelse : kunna förstå och använda teorier från relevanta vetenskapsområden (inkluderande informatik, interaktionsdesign, och kognitionspsykologi) som är av betydelse för tillämpning och utformning av 3D-området ur ett upplevelse- och mottagarperspektiv påvisa förståelse för projektbaserade och användarorienterade processer, metoder och tekniker för design av 3D-tillämpningar, samt kunna bedöma relevans och tillämpa dessa i konkreta designproblem känna till och kunna använda metoder och verktyg för visualisering, modellering, animering av 3D-komponenter samt för produktion och integration av dessa med 2D-komponenter och ljud påvisa förståelse för seendets mekanismer, samt relationen mellan 2- och 3- dimensionell gestaltning I fråga om Färdighet och förmåga : visa förmåga och grundläggande färdighet i att använda professionella verktyg för design och produktion av 3D-tillämpningar visa färdighet i att driva, planera och genomföra projektorienterat design- och utvecklingsarbete i kreativa team ha förmåga att behärska situationer i kontakter med omvärld/uppdragsgivare särskilt inom sitt verksamhetsområde visa förmåga till användarorienterat förhållningssätt i analys, design och värdering av 3D-tillämpningar ha förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för och diskutera sin verksamhet kunna praktisera ett undersökande förhållningssätt till färg, form, rum, koncept, kontext samt kunna verbalisera sina visuella intentioner I fråga om Värderingsförmåga och förhållningssätt : ha förmåga att inom design av 3D-tillämpningar göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga, historiska och etiska aspekter visa ett reflektivt förhållningssätt till sin personliga designkompetens (dvs. sin analytiska, kreativa, kommunikativa och metodiska förmåga) visa förståelse för ett entreprenöriellt förhållningssätt Kursplaner, poäng och betyg Betyg sätts för varje kurs och i kursplanen anges vilket betygssystem som används. På högskolans webbsida under Studentportalen kan du söka fram önskad kursplan. Arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst har under en tid utvecklat AIL (arbetsintegrerat lärande) som ett profilområde inom forskning och utbildning. AIL är följaktligen en integrerad del av programmet och betonar utbildning utanför det traditionella klassrummet och ger dig möjlighet att omsätta kunskap och förmåga i praktiken. Detta innebär bland annat att du har chans att forma karriären redan under utbildningen. Mer precist innebär detta för dig som student att: du jobbar i verklighetsnära projektarbeten du skapar en digital portfolio du möter näringslivet i form av gästföreläsare, handledare och mentorer under hela programmet du har möjlighet till en praktiktermin, där du kan prova på yrkeslivet under 5

6 guidning och kontakt med handledare från högskolan om du inte gör praktik, kan du på denna termin välja kurser utifrån ditt eget intresse och tankar kring karriärinriktning som t.ex. fördjupning inom film, konstnärlig gestaltning, karaktärsanimering etc Internationellt utbyte under dina högskolestudier Under din tid på programmet kommer du att läsa en del engelsk kurslitteratur och kanske också ha utländska gästföreläsare någon gång. Internationella utblickar och internationella kontakter är självklara inslag i all högre utbildning och självklart berör det också den bransch du valt att utbilda dig inom. Högskolan Väst försöker också på olika sätt uppmuntra och stödja våra studenter att förlägga en del av sin utbildning utomlands. Antingen läser du då kurser som man kan få räkna in i sin svenska examen eller också läser du helt andra kurser och förlänger din utbildningstid med kanske en termin, i gengäld får du nya intressanta impulser, bygger ett internationellt nätverk och har en viktig merit att skriva in i ditt CV. Om du skulle vilja läsa utomlands så finns det goda möjligheter till detta. Vi har avtal om studentutbyten med ett stort antal länder i Europa men också utanför Europa som Kina, USA, Australien, Sydafrika m.m. Som stöd för dig som vill åka ut finns International Office centralt på högskolan, men också en internationell koordinator på varje institution. På din institution är det Gunnar Peterson och han hjälper dig gärna med olika frågor och hjälp inför utlandsstudierna. Kontaktuppgifter: Plan 3, I-huset träffas minst två gånger per termin för att diskutera och besluta kring frågor som rör programmet. Som student har du också möjlighet att vara med i institutionens strategiska ledningsoch utvecklingsgrupp, SLUG. SLUG består av prefekt, bitr.prefekt, avdelningsledare, 6 lärarrepresentanter samt studentrepresentanter. Studentkåren utser minst två studentrepresentanter. I SLUG behandlas långsiktiga och strategiska frågor kopplat till utbildning och forskning. Att ha deltagit i SLUG är en merit när du senare söker arbete. Det finns också andra former för studentinflytande där du kan vara med och påverka det som rör frågor om din och andras studietid. Vill du vara med och påverka din utbildning prata med din lärare och studentkåren. Läs mer om studentkåren längre ner. Kursvärderingar Vi vill ha dina synpunkter på kurserna! Det hjälper oss att utveckla och förbättra dem. Kursvärdering sker via webben. Plagiat eller fusk Alla skriftliga dokument som du som student producerar på en högskola eller ett universitet är akademiskt skrivande. Akademiskt skrivande är fyllt av regler som ovana författare ofta inte vet hur de ska följa. En kunskap om dessa regler är emellertid viktig; ovarsamma misstag kan leda till anklagelser för plagiering eller omedveten användning av någon annans arbete eller idéer. En anklagelse för plagiering kan få allvarliga konsekvenser, inklusive avstängning från lärosätet. Försäkra dig om att du är informerad och att du följer regelverket i denna fråga. Mer information finns på Studentportalen. Kolla även vilka regler som gäller för upphovsrätt på bibliotekets hemsida. Var med och påverka din utbildning! En viktig del i den studieadministrativa strukturen på programmet är programrådet. Rådet består av anställda lärare, varav en är ordförande, och studenter. Programrådet Webb- och IT-stöd Webbplatsen med underliggande webbsystem ger dig information som rör dina studier, kontaktuppgifter, aktuella meddelanden med mera. Studentportalen är 6

7 till för dig som studerar vid Högskolan Väst ta för vana att besöka den dagligen så att du inte missar något! Många av de verktyg du använder som student finns tillgängliga via webben så att du kan sitta hemma och komma åt den information du behöver. Från studentportalen kan du t.ex. läsa din e-post, se dina studieresultat och prenumerera på kursinformation från lärplattformen DisCo. DisCo är en så kallad interaktiv webbbaserad plattform där du kan hitta en sida till varje kurs, där finns information, schema, kursplaner, litteraturlistor, examinationsinformation, länkar etc. För att ta del av materialet på kursens DisCo-sida behöver du prenumerera på den. Observera att prenumeration på en kurs INTE är samma sak som att registrera sig på kursen. Adressen till DisCo är: Har du problem med högskolans datorer, skrivare eller med något av webbverktygen ska du kontakta Servicedesk. Servicedesk bemannas av personal från IT-avdelningen som ser till att du snabbt får hjälp av rätt person inom högskolan. Kontaktuppgifter: , Plan 3, D-huset Bibliotek Bibliotekets huvuduppgift är att fungera som ett kvalificerat informationscentrum för högskolans studenter och personal, men även allmänheten är välkommen. Förutom böcker och tidskrifter inom högskolans olika ämnesområden finns uppslagsböcker, lexikon, offentligt tryck, statistiksamlingar m.m. Om det du söker inte finns på högskolans bibliotek hjälper bibliotekspersonalen dig att låna hem det från något annat bibliotek, s.k fjärrlån. Studentcentrum Studentcentrum är beläget på plan 2 i G- huset (rakt ovanför huvudreceptionen). Här hittar du: studentreception med tentamensutlämning studie- och karriärvägledning samordnare för studenter med funktionshinder psykolog internationella kontoret (International Office) antagningshandläggare examenshandläggare Kontaktuppgifter finns på Studentportalen. Studievägledare Studievägledarna på Högskolan Väst finns till din hjälp före, under och efter dina högskolestudier. Studievägledningen erbjuder även föreläsningar i studieteknik, CV-skrivning och Våga Tala teknik. Hos institutionens vägledare kan du bl.a. få hjälp med: samtal kring din studiesituation ansökan om studieuppehåll kursval studentstöd vid funktionshinder upprättande av individuell studieplan ett ev. avbrott på programmet Studievägledaren som arbetar med detta program heter Malin Nordin. Kontaktuppgifter: Plan 2, G-huset Utbildningsadministratörer Förutom Studentcentrum ger även utbildningsadministratörerna service, bland annat med registrering och betygsrapportering. Om du av någon anledning vill göra avbrott på en kurs är det viktigt att du meddelar din utbildningsadministratör, annars kan det bli problem med t.ex CSN. Utbildningsadministratörerna sitter i anslutning till respektive institution. Utbildningsadministratören som arbetar med detta program heter Susanne Rath. 7

8 Kontaktuppgifter: Plan 3, I-huset Personal Under Sök personal på Studentportalen kan du söka efter den personal du kan tänkas behöva kontakta. Studentkåren Studentkåren vid Högskolan Väst, SHV, arbetar med utbildningsbevakning och studiesociala frågor såsom studentbostäder och studenthälsa. Dessutom finns det studenter som arbetar ideellt med att arrangera fester och aktiviteter i sann studieanda. Beroende på vem du är och vad du vill finns alltid något du kan engagera dig i hos studentkåren. Kanske vill du jobba som fadder för någon av våra utbytesstudenter, som bartender i studentkårens pub eller något annat som rör studierna och din studietid? Du hittar också information kring hälsofrågor på studentkårens webbplats. Läs mer om Studentkåren på eller ring Studenthälsa Studentkåren och högskolan samarbetar för att du ska få bra hjälp, stöd och råd kring din hälsa i olika situationer. Detta gäller såväl för dig som studerar i Trollhättan eller nätbaserat. Mer information finns på Studentportalen. Studentambassadör En studentambassadör är en student som marknadsför och företräder Högskolan Väst, till exempel genom att: åka på besök till gymnasieskolor stå i monter på mässor stå vid ett bord i skolkorridorer hålla kortare presentationer om Högskolan Väst och din utbildning Tillsammans med andra studentambassadörer berättar ni om hur det är att läsa på högskola, ert studentliv och framtiden! Läs mer på 8

9 Preliminärt ligger kurserna på programmet i denna ordning SG3DV-H12 3D-animation och visualisering, 180 hp SG3DV-H12 HT12 VT13 H12/V Kurskod Introduktion till digital grafik 7,5 hp 3D-projekt I, projektmetodik 7,5 hp DPP102 3D-projekt I, konstnärligt perspektiv 7,5 hp DPP101 IDA101 Den animerade bildens historia 7,5 hp DBH100 Ljud och rörlig bildproduktion 7,5 hp LRA100 3D-grafik 7,5 hp TDB101 Visuell kommunikation 7,5 hp VKG100 3D-modellering & visualisering 7,5 hp TDG100 SG3DV-H12 HT13 VT14 H13/V Kurskod Digital berättarteknik 7,5 hp 3D-projekt II, designmetodik 7,5 hp DPR200 Karaktärsanimation 7,5 hp KAN400 DBA101 Digitala karaktärer 7,5 hp DIG200 Visuell gestaltning 7,5 hp VIG200 Entreprenörsskap inom medieproduktion 7,5 hp EIM100 Kognition och interaktion 7,5 hp KIB101 Efterproduktion 7,5 hp EPB101 SG3DV-H12 HT14 VT15 H14/V Kurskod Dynamiska simuleringar och partikelsystem 7,5 hp Forskningsmetodik för medieproduktion 7,5 hp FMC600 Examensarbete i medieinformatik 15 hp EXC509 DSP200 3D-projekt II, konstnärligt perspektiv 7,5 hp DPK200 Verksamhetsförlagd utbildning inom medieproduktion I 15 hp VMB301 Webbdesign 15 hp WDA101 Visuella effekter 7,5 hp MGR400 Vektorgrafik och animation 7,5 hp VAA100 Video- och filmprojekt 7,5 hp VFA103 Designteori i medieinformatik 7,5 hp DTC101

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Programutbud 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi vilka

Läs mer

Utbildningsplan för Digital Bildproduktion (180 högskolepoäng) Digital visual production (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Digital Bildproduktion (180 högskolepoäng) Digital visual production (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Digital Bildproduktion (180 högskolepoäng) Digital visual production (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! Augusti 2015

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! Augusti 2015 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! 1 Augusti 2015 2 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Utbildningskatalog 2015

Utbildningskatalog 2015 Utbildningskatalog 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi

Läs mer

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng Dnr BTH 56-0160-2010 1 Programinformation för Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng (Crossmedia and Creative Industries, 120 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 Augusti 2011 För att komma direkt till sidan, klicka på det du vill veta mer om. 1. Din ansökan 4 a. Komplettera

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Informativ - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Informative Illustration - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok För dig som studerar vid Stockholms universitet Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok Inför varje läsår tar Studentavdelningen fram den här studenthandboken med samlad information som kan vara

Läs mer

Språk, kommunikation och journalistik

Språk, kommunikation och journalistik Språk, kommunikation och journalistik XXXprogrammet 2 Innehåll Journalistik och medieproduktion 5 Mediekreatörprogrammet 5 Medieentreprenörprogrammet 6 Samhällskommunikation för social hållbarhet 6 Språk,

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2006

UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2006 DATA BIBLIOTEK INFORMATION EKONOMI TEKNIK PEDAGOGIK UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2006 TEXTIL VÅRD Högskolan i Borås 65 program 96 kurser 11 588 studenter 30 professorer 1 rektor Omslagsbilden: Regnkollektionen

Läs mer

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän Högskolecentrum Bohuslän Utbildningar i Uddevalla Program & kurser Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10 www.hcb.se Högskolecentrum Bohuslän Hej. Det finns få beslut som kan vara så livsavgörande som beslutet

Läs mer

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng Programinformation för Dnr BTH 560-0088-2011 1 Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng 1. Beslut (Digital Culture and Communication, 180 ECTS credits) Detta dokument är fastställt av chefen

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår

Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår Reviderad: Årsmötet 150212 1 Innehåll Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår... 1 Innehåll... 2 1. Grundsyn... 4 1.2 Studenten som medaktör... 4 1.3 Högskolan

Läs mer

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10 2014-09-10 Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15 Välkommen till programhandboken för SKA! Denna handbok är en lokal handbok för SKA. Den behandlar både praktiska saker och mer teoretiska

Läs mer

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Att läsa biologi 2013/2014 Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Produktion: IBG, juli 2013. Omslagsbild: U.S. Fish and Wildlife Service. Redaktörer: Anna Mentor

Läs mer

Studenthandboken 2014-2015

Studenthandboken 2014-2015 Studenthandboken 2014-2015 Framtagen av GIH:s Studentkår Välkommen till GIH! Det här häftet vänder sig till alla GIH-studenter men framförallt till dig som nyantagen GIH:are. Till dig vill vi säga ett

Läs mer

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet 2015-06-10 1(11) GUIDE TILL STUDIER PÅ KANDIDATPROGRAMMET I Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet Saker att göra första månaden på programmet: Att du är registrerad är viktigt bland annat för

Läs mer

Studentpolitisk program Halmstad Studentkår

Studentpolitisk program Halmstad Studentkår Studentpolitisk program Halmstad Studentkår Innehåll Inledning... 2 Utbildningspolitiska grunder... 3 Grundsyn... 3... 3 Studenten som medaktör... 3... 3 Högskolans roll i det omgivande samhället... 4

Läs mer

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt.

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt. Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016 Välj ett universitet där allt är möjligt. Linnéuniversitetet Ett universitet där allt är möjligt Ta dig till framtiden på ditt eget sätt På omslaget: Parkour

Läs mer

Viktiga datum 2009... 15 februari. Sista anmälningsdag till vårens högskoleprov. 15 mars. Sista anmälningsdag till sommarkurser. 16 mars.

Viktiga datum 2009... 15 februari. Sista anmälningsdag till vårens högskoleprov. 15 mars. Sista anmälningsdag till sommarkurser. 16 mars. A B C D E F G 1 Viktiga datum 2009... 2 15 februari Sista anmälningsdag till vårens högskoleprov. 15 mars Sista anmälningsdag till sommarkurser. 3 16 mars Webbanmälan öppnar för höstens utbildningar, w

Läs mer

SOL-guiden SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM

SOL-guiden SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM SOL-guiden SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM HITTA RÄTT PÅ SOL 3 Hitta rätt på SOL Varmt välkommen till Språk- och litteraturcentrum (SOL-centrum)! Du som har valt att läsa något av våra ämnen kommer till en

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

STUDENTGUIDEN FÖR DIG SOM ÄR STUDENT VID TEKNIK OCH SAMHÄLLE

STUDENTGUIDEN FÖR DIG SOM ÄR STUDENT VID TEKNIK OCH SAMHÄLLE STUDENTGUIDEN FÖR DIG SOM ÄR STUDENT VID TEKNIK OCH SAMHÄLLE 1 Karta Universitetsholmen med omnejd Teknik och samhälle, byggnad Kranen (4) 1. Gemensamt verksamhetsstöd med bland annat Studentcentrum (Central

Läs mer