Institutionen för ekonomi och IT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Institutionen för ekonomi och IT"

Transkript

1 Programguide för 3D-animation och visualisering 180 hp Institutionen för ekonomi och IT

2 VÄLKOMMEN TILL PROGRAMMET 3D-ANIMATION OCH VISUALISERING! Vi som hälsar dig välkommen är alla lärare som undervisar på programmet, utbildningsadministratörer, studievägledare och annan personal vid Högskolan Väst. Med den här programguiden vill vi underlätta för dig som är ny student hos oss. Här får du information om programmets innehåll och upplägg, om examen och betyg, om studier utomlands och om dina möjligheter att påverka din utbildning och annat på Högskolan Väst. Här finns också adresser till webbsidor där du kan få mer information. Utbildningsprogrammet följer en utbildningsplan och programmet i sig består av kurser i olika ämnen. Varje kurs har en egen kursplan som är en slags innehållsförteckning, där allt från behörighet till betygsgrader finns angivet. På varje kurs får du också ett kurs-pm, som mer i detalj beskriver kursen och vad du förväntas göra på den. Programguiden här tar upp sådant som är övergripande. Tveka inte att ta kontakt med oss om du har synpunkter, frågor eller problem! Väl mött! Midhat Ajan Ajanovic Programansvarig lärare, 3D-animation och visualisering 2

3 Innehållsförteckning 3D-design - att kommunicera visuellt...4 Vad får du göra?...4 Vem vill du bli och inom vilken bransch vill du jobba?...4 Studiegång...4 Programmets mål...5 Kursplaner, poäng och betyg...5 Arbetsintegrerat lärande...5 Internationellt utbyte under dina högskolestudier...6 Var med och påverka din utbildning!...6 Kursvärderingar...6 Plagiat eller fusk...6 Webb- och IT-stöd...6 Bibliotek...7 Studentcentrum...7 Studievägledare...7 Utbildningsadministratörer...7 Studentkåren...8 Studenthälsa...8 Studentambassadör...8 Personal...8 3

4 3D-design - att kommunicera visuellt Som 3D-designer arbetar du med att visualisera och kommunicera ett budskap genom still eller rörlig bild. Teknisk kompetens, design och utvecklingsarbete står i fokus under hela utbildningen. Du arbetar med 3D-projekt mot skarpa deadlines under alla tre åren. Projekten varierar då vi ofta samarbetar med uppdragsgivare utifrån. Projekten kan t.ex. innebära att skapa illustrationer, bildberättelser, animationer eller specialeffekter för film eller spel, att visualisera miljöer, eller att göra någon slags 3D-bildproduktion i reklamsyfte. Vad får du göra? Programmet tillhör högskolans avdelning för medier och design tillsammans med utbildningen Digitala Media för design av upplevelser och lärande. I det kreativa centrumet finns en professionell produktionsmiljö med bl.a. ljudstudio, redigeringsstudio och greenscreenstudio. Som student får du möjlighet att prova på hela produktionsprocessen med programvarorna Maya, Adobe Creative Suite, Pro Tools, Avid, After Effects, Motionbuilder, Z- brusch, Renderman, Mental Ray, Maxwell, Realflow, Fusion m.fl. Utbildningen är indelad i tre övergripande områden: teknisk 3D-produktion, designorienterad teori samt en utbildningsdel som är avsedd att höja dina kompetenser i visuell kommunikation och bildestetik. Den tekniska delen berör allt från grundläggande modellering, texturering, animering till compositing, rendering och efterproduktion. Produktionsflöde och teknisk kompetens är lika viktigt som ett tränat öga för det visuella budskapet. I de teoretiska delarna handlar det om hur du arbetar med design och projekt. Projekthantering, kommunikation av visuella budskap, entreprenörskap, hur man förhåller sig till andras önskemål och deadlines samt planering och genomförande av utvecklingsarbete är exempel på vad som kommer att tas upp i utbildningen. Den tredje utbildningsdelen ger dig bred konstnärlig träning och färdigheter i design, färg, komposition, människokroppens anatomi, rörelseframställning, montage, bildberättande, bildhumor osv. Utbildningen baseras på ett antal centrala audiovisuella former med visst fokus på animerad film och visualisering. Vem vill du bli och inom vilken bransch vill du jobba? Du blir utbildad till visualiserare och animatör, alltså någon som använder digitalt verktyg för att skapa illustration och andra sorters kommersiell bild, icke fotografisk rörlig bild eller speciella effekter. Utbildningen förbereder för eget företagande eller arbete inom medier, exempelvis tv, film, tryck, datorspel, eller reklambranschen av alla sorter. Du kan också arbeta inom utbildning, samhällsplanering eller inom tillverkningsindustrin med visualisering. Det mest specifika med vår utbildning är att inhämtning av kunskaper och färdigheter främst utförs genom praktiskt arbete och förankring i Arbetsintegrerat lärande (AIL). Genom att tillämpa AIL-pedagogik anpassas utbildningen ständigt till samhällets behov och turbulenta utvecklingsprocesser utan att förlora sin humanistiska, estetiska och etiska kärna. En annan viktig del av din utbildning är att du förbereds för yrkeslivet genom att du skapar en egen portfolio, men även genom att själv välja vilken specifik bransch inom 3D-animering och visualisering du vill specialisera dig mot. Utbildningen har stark koppling till ett stort nätverk inom branscher med behov av 3D-kompetens. Under dina tre år på utbildningen kommer du att göra studiebesök och flera gästföreläsare besöker oss. Du erbjuds möjligheter till praktik och att arbeta med skarpa projektuppdrag - allt för att du ska tränas i verklighetsnära situationer inför ditt kommande yrkesliv. Studiegång Preliminär studiegång: År 1: Introduktion till digital grafik 7,5 hp, Den animerade bildens historia 7,5 hp, 3D-grafik 7,5 hp, Ljud och rörlig bildproduktion 7,5 4

5 hp, Visuell kommunikation 7,5 hp, 3Dmodellering & visualisering 7,5 hp, 3Dprojekt I 15 hp År 2: Digital berättarteknik 7,5 hp, Digitala karaktärer 7,5 hp, Visuell gestaltning 7,5 hp, Entreprenörskap inom medieproduktion 7,5 hp, Kognition och interaktion 7,5 hp, Efterproduktion 7,5 hp, 3D-projekt II 7,5 hp, Karaktärsanimation 7,5 hp År 3: Dynamiska simuleringar och partikelsystem 7,5 hp, 3D-projekt II 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning inom medieproduktion 15 hp alternativt valbara kurser såsom Webbdesign 15 hp, Visuella effekter 7,5 hp, Vektorgrafik och animation 7,5 hp, Designteori 7,5 hp, Forskningsmetodik för medieproduktion 7,5 hp, Examensarbete i medieinformatik 15 hp Programmets mål Filosofie kandidatexamen i informatik uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp, varav minst 90 hp inom huvudområdet informatik enligt programmets utbildningsplan. När du är klar ska du ha uppnått följande mål: I fråga om kunskap och förståelse : kunna förstå och använda teorier från relevanta vetenskapsområden (inkluderande informatik, interaktionsdesign, och kognitionspsykologi) som är av betydelse för tillämpning och utformning av 3D-området ur ett upplevelse- och mottagarperspektiv påvisa förståelse för projektbaserade och användarorienterade processer, metoder och tekniker för design av 3D-tillämpningar, samt kunna bedöma relevans och tillämpa dessa i konkreta designproblem känna till och kunna använda metoder och verktyg för visualisering, modellering, animering av 3D-komponenter samt för produktion och integration av dessa med 2D-komponenter och ljud påvisa förståelse för seendets mekanismer, samt relationen mellan 2- och 3- dimensionell gestaltning I fråga om Färdighet och förmåga : visa förmåga och grundläggande färdighet i att använda professionella verktyg för design och produktion av 3D-tillämpningar visa färdighet i att driva, planera och genomföra projektorienterat design- och utvecklingsarbete i kreativa team ha förmåga att behärska situationer i kontakter med omvärld/uppdragsgivare särskilt inom sitt verksamhetsområde visa förmåga till användarorienterat förhållningssätt i analys, design och värdering av 3D-tillämpningar ha förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för och diskutera sin verksamhet kunna praktisera ett undersökande förhållningssätt till färg, form, rum, koncept, kontext samt kunna verbalisera sina visuella intentioner I fråga om Värderingsförmåga och förhållningssätt : ha förmåga att inom design av 3D-tillämpningar göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga, historiska och etiska aspekter visa ett reflektivt förhållningssätt till sin personliga designkompetens (dvs. sin analytiska, kreativa, kommunikativa och metodiska förmåga) visa förståelse för ett entreprenöriellt förhållningssätt Kursplaner, poäng och betyg Betyg sätts för varje kurs och i kursplanen anges vilket betygssystem som används. På högskolans webbsida under Studentportalen kan du söka fram önskad kursplan. Arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst har under en tid utvecklat AIL (arbetsintegrerat lärande) som ett profilområde inom forskning och utbildning. AIL är följaktligen en integrerad del av programmet och betonar utbildning utanför det traditionella klassrummet och ger dig möjlighet att omsätta kunskap och förmåga i praktiken. Detta innebär bland annat att du har chans att forma karriären redan under utbildningen. Mer precist innebär detta för dig som student att: du jobbar i verklighetsnära projektarbeten du skapar en digital portfolio du möter näringslivet i form av gästföreläsare, handledare och mentorer under hela programmet du har möjlighet till en praktiktermin, där du kan prova på yrkeslivet under 5

6 guidning och kontakt med handledare från högskolan om du inte gör praktik, kan du på denna termin välja kurser utifrån ditt eget intresse och tankar kring karriärinriktning som t.ex. fördjupning inom film, konstnärlig gestaltning, karaktärsanimering etc Internationellt utbyte under dina högskolestudier Under din tid på programmet kommer du att läsa en del engelsk kurslitteratur och kanske också ha utländska gästföreläsare någon gång. Internationella utblickar och internationella kontakter är självklara inslag i all högre utbildning och självklart berör det också den bransch du valt att utbilda dig inom. Högskolan Väst försöker också på olika sätt uppmuntra och stödja våra studenter att förlägga en del av sin utbildning utomlands. Antingen läser du då kurser som man kan få räkna in i sin svenska examen eller också läser du helt andra kurser och förlänger din utbildningstid med kanske en termin, i gengäld får du nya intressanta impulser, bygger ett internationellt nätverk och har en viktig merit att skriva in i ditt CV. Om du skulle vilja läsa utomlands så finns det goda möjligheter till detta. Vi har avtal om studentutbyten med ett stort antal länder i Europa men också utanför Europa som Kina, USA, Australien, Sydafrika m.m. Som stöd för dig som vill åka ut finns International Office centralt på högskolan, men också en internationell koordinator på varje institution. På din institution är det Gunnar Peterson och han hjälper dig gärna med olika frågor och hjälp inför utlandsstudierna. Kontaktuppgifter: Plan 3, I-huset träffas minst två gånger per termin för att diskutera och besluta kring frågor som rör programmet. Som student har du också möjlighet att vara med i institutionens strategiska ledningsoch utvecklingsgrupp, SLUG. SLUG består av prefekt, bitr.prefekt, avdelningsledare, 6 lärarrepresentanter samt studentrepresentanter. Studentkåren utser minst två studentrepresentanter. I SLUG behandlas långsiktiga och strategiska frågor kopplat till utbildning och forskning. Att ha deltagit i SLUG är en merit när du senare söker arbete. Det finns också andra former för studentinflytande där du kan vara med och påverka det som rör frågor om din och andras studietid. Vill du vara med och påverka din utbildning prata med din lärare och studentkåren. Läs mer om studentkåren längre ner. Kursvärderingar Vi vill ha dina synpunkter på kurserna! Det hjälper oss att utveckla och förbättra dem. Kursvärdering sker via webben. Plagiat eller fusk Alla skriftliga dokument som du som student producerar på en högskola eller ett universitet är akademiskt skrivande. Akademiskt skrivande är fyllt av regler som ovana författare ofta inte vet hur de ska följa. En kunskap om dessa regler är emellertid viktig; ovarsamma misstag kan leda till anklagelser för plagiering eller omedveten användning av någon annans arbete eller idéer. En anklagelse för plagiering kan få allvarliga konsekvenser, inklusive avstängning från lärosätet. Försäkra dig om att du är informerad och att du följer regelverket i denna fråga. Mer information finns på Studentportalen. Kolla även vilka regler som gäller för upphovsrätt på bibliotekets hemsida. Var med och påverka din utbildning! En viktig del i den studieadministrativa strukturen på programmet är programrådet. Rådet består av anställda lärare, varav en är ordförande, och studenter. Programrådet Webb- och IT-stöd Webbplatsen med underliggande webbsystem ger dig information som rör dina studier, kontaktuppgifter, aktuella meddelanden med mera. Studentportalen är 6

7 till för dig som studerar vid Högskolan Väst ta för vana att besöka den dagligen så att du inte missar något! Många av de verktyg du använder som student finns tillgängliga via webben så att du kan sitta hemma och komma åt den information du behöver. Från studentportalen kan du t.ex. läsa din e-post, se dina studieresultat och prenumerera på kursinformation från lärplattformen DisCo. DisCo är en så kallad interaktiv webbbaserad plattform där du kan hitta en sida till varje kurs, där finns information, schema, kursplaner, litteraturlistor, examinationsinformation, länkar etc. För att ta del av materialet på kursens DisCo-sida behöver du prenumerera på den. Observera att prenumeration på en kurs INTE är samma sak som att registrera sig på kursen. Adressen till DisCo är: Har du problem med högskolans datorer, skrivare eller med något av webbverktygen ska du kontakta Servicedesk. Servicedesk bemannas av personal från IT-avdelningen som ser till att du snabbt får hjälp av rätt person inom högskolan. Kontaktuppgifter: , Plan 3, D-huset Bibliotek Bibliotekets huvuduppgift är att fungera som ett kvalificerat informationscentrum för högskolans studenter och personal, men även allmänheten är välkommen. Förutom böcker och tidskrifter inom högskolans olika ämnesområden finns uppslagsböcker, lexikon, offentligt tryck, statistiksamlingar m.m. Om det du söker inte finns på högskolans bibliotek hjälper bibliotekspersonalen dig att låna hem det från något annat bibliotek, s.k fjärrlån. Studentcentrum Studentcentrum är beläget på plan 2 i G- huset (rakt ovanför huvudreceptionen). Här hittar du: studentreception med tentamensutlämning studie- och karriärvägledning samordnare för studenter med funktionshinder psykolog internationella kontoret (International Office) antagningshandläggare examenshandläggare Kontaktuppgifter finns på Studentportalen. Studievägledare Studievägledarna på Högskolan Väst finns till din hjälp före, under och efter dina högskolestudier. Studievägledningen erbjuder även föreläsningar i studieteknik, CV-skrivning och Våga Tala teknik. Hos institutionens vägledare kan du bl.a. få hjälp med: samtal kring din studiesituation ansökan om studieuppehåll kursval studentstöd vid funktionshinder upprättande av individuell studieplan ett ev. avbrott på programmet Studievägledaren som arbetar med detta program heter Malin Nordin. Kontaktuppgifter: Plan 2, G-huset Utbildningsadministratörer Förutom Studentcentrum ger även utbildningsadministratörerna service, bland annat med registrering och betygsrapportering. Om du av någon anledning vill göra avbrott på en kurs är det viktigt att du meddelar din utbildningsadministratör, annars kan det bli problem med t.ex CSN. Utbildningsadministratörerna sitter i anslutning till respektive institution. Utbildningsadministratören som arbetar med detta program heter Susanne Rath. 7

8 Kontaktuppgifter: Plan 3, I-huset Personal Under Sök personal på Studentportalen kan du söka efter den personal du kan tänkas behöva kontakta. Studentkåren Studentkåren vid Högskolan Väst, SHV, arbetar med utbildningsbevakning och studiesociala frågor såsom studentbostäder och studenthälsa. Dessutom finns det studenter som arbetar ideellt med att arrangera fester och aktiviteter i sann studieanda. Beroende på vem du är och vad du vill finns alltid något du kan engagera dig i hos studentkåren. Kanske vill du jobba som fadder för någon av våra utbytesstudenter, som bartender i studentkårens pub eller något annat som rör studierna och din studietid? Du hittar också information kring hälsofrågor på studentkårens webbplats. Läs mer om Studentkåren på eller ring Studenthälsa Studentkåren och högskolan samarbetar för att du ska få bra hjälp, stöd och råd kring din hälsa i olika situationer. Detta gäller såväl för dig som studerar i Trollhättan eller nätbaserat. Mer information finns på Studentportalen. Studentambassadör En studentambassadör är en student som marknadsför och företräder Högskolan Väst, till exempel genom att: åka på besök till gymnasieskolor stå i monter på mässor stå vid ett bord i skolkorridorer hålla kortare presentationer om Högskolan Väst och din utbildning Tillsammans med andra studentambassadörer berättar ni om hur det är att läsa på högskola, ert studentliv och framtiden! Läs mer på 8

9 Preliminärt ligger kurserna på programmet i denna ordning SG3DV-H12 3D-animation och visualisering, 180 hp SG3DV-H12 HT12 VT13 H12/V Kurskod Introduktion till digital grafik 7,5 hp 3D-projekt I, projektmetodik 7,5 hp DPP102 3D-projekt I, konstnärligt perspektiv 7,5 hp DPP101 IDA101 Den animerade bildens historia 7,5 hp DBH100 Ljud och rörlig bildproduktion 7,5 hp LRA100 3D-grafik 7,5 hp TDB101 Visuell kommunikation 7,5 hp VKG100 3D-modellering & visualisering 7,5 hp TDG100 SG3DV-H12 HT13 VT14 H13/V Kurskod Digital berättarteknik 7,5 hp 3D-projekt II, designmetodik 7,5 hp DPR200 Karaktärsanimation 7,5 hp KAN400 DBA101 Digitala karaktärer 7,5 hp DIG200 Visuell gestaltning 7,5 hp VIG200 Entreprenörsskap inom medieproduktion 7,5 hp EIM100 Kognition och interaktion 7,5 hp KIB101 Efterproduktion 7,5 hp EPB101 SG3DV-H12 HT14 VT15 H14/V Kurskod Dynamiska simuleringar och partikelsystem 7,5 hp Forskningsmetodik för medieproduktion 7,5 hp FMC600 Examensarbete i medieinformatik 15 hp EXC509 DSP200 3D-projekt II, konstnärligt perspektiv 7,5 hp DPK200 Verksamhetsförlagd utbildning inom medieproduktion I 15 hp VMB301 Webbdesign 15 hp WDA101 Visuella effekter 7,5 hp MGR400 Vektorgrafik och animation 7,5 hp VAA100 Video- och filmprojekt 7,5 hp VFA103 Designteori i medieinformatik 7,5 hp DTC101

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts)

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SERIE- OCH BILDBERÄTTARPROGAMMET Programkod: HGSBH Fastställd av HVS-nämnden 2007-05-10 Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Informativ - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Informative Illustration - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för Webbutveckling (180 högskolepoäng) Webb Development (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Webbutveckling (180 högskolepoäng) Webb Development (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Webbutveckling (180 högskolepoäng) Webb Development (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 1999-12-02.

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng Dnr: 933/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy Online, 60 hp

Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy Online, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ MAGISTERPROGRAM I ENERGISYSTEM ENERGY ONLINE Programkod: TAETM Fastställd av NT-nämnden 2006-11-30 Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy

Läs mer

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng Dnr BTH 56-0160-2010 1 Programinformation för Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng (Crossmedia and Creative Industries, 120 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Utbildningsplan för. Informationsteknologi, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Informationsteknologi, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng (Information Technology, 120 ECTS credit points) 1. Allmän information Programmet vänder sig till den som vill bedriva studier i datavetenskap

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

Coaching och Sport Management, 180 hp

Coaching och Sport Management, 180 hp Coaching och Sport Management, 180 hp En bred utbildning för dig som vill arbeta med coaching/ ledarskap och utveckling inom de växande idrotts-, hälso-, fritids- och evenemangssektorerna. 1 2 Coaching

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, högskolepoäng (hp) Personalvetare, 180 hp

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, högskolepoäng (hp) Personalvetare, 180 hp UTBILDNINGSPLAN Institutionen för individ och samhälle Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, högskolepoäng (hp) Personalvetare, 180 hp Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning,

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

Välkommen till mediedesignutbildningen i Piteå!

Välkommen till mediedesignutbildningen i Piteå! Välkommen till mediedesignutbildningen i Piteå! Gratulerar du har gjort ett klokt val! Först av allt hälsar vi dig varmt välkommen till mediedesignutbildningen och till Luleå tekniska universitet. Vi är

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan SYSA12, Informatik: Informationssystem och verksamhet, 30 högskolepoäng Informatics: Information Systems and Business, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studentcentrum Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studievägledning och studentstöd studie- och karriärplanering Vägledning Drop in, bokade samtal,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com Curriculum Vitae Hej! Jag heter Alexander Lindebrand och jag kallar mig ett kreativt allt-i-allo. Jag jobbar främst med grafisk design, webbdesign och fotografering men jag har erfarenhet i de flesta digitalt

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Master Program in Industrial Engineering and Management, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Innehåll: Kursplan och utbildningsplan...4 Examination...5 Betyg...6 Examina...6 Handledning...7 Studieuppehåll och avbrott...7 Tillgodoräknande

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng

Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 8 2012-01-18 Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng International Marketing Program, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter

Läs mer

Kursens innehåll. Kursens genomförande. Kursens examination. Färdighet och förmåga. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Kursens innehåll. Kursens genomförande. Kursens examination. Färdighet och förmåga. Värderingsförmåga och förhållningssätt Ekonomihögskolan INFC55, Informatik: Webbutveckling, 7,5 högskolepoäng Informatics: Web Development, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng Dnr: 53/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Utbildningsplan för psykologprogrammet

Utbildningsplan för psykologprogrammet Utbildningsplan för psykologprogrammet 2PS13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08. Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-26 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-16 Sid 2(8)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00

Läs mer

Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/313 Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng Information Systems: Users and Organizations, 180 credits Grundnivå/ NISYS 1. Fastställande

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Programinformation för. Ekonom Online, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Ekonom Online, 180 högskolepoäng Programinformation för Ekonom Online, 180 högskolepoäng (Bachelor Degree Programme in Business Administration, 180 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av Grundutbildningsrådet på

Läs mer

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits Dnr: 463/2009-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Information

Läs mer

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem Dnr HS 2013/118 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT, projektledning och affärssystem Programkod: Beslut om fastställande: SGIPA Föreliggande utbildningsplan är fastställd

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

PROTOKOLL 2008-09-01

PROTOKOLL 2008-09-01 PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN Tid: Klockan 13.00 (för ID3) och 17.00 (för ID2) Plats: Kalmar Nyckel Närvarande: Erik Westermark,, Morgan Rydbrink, Deni Aganovic, Jimmy Berggren, Jan Boman 1. Mötets öppnande

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare Psykologprogrammets LATHUND Fo r studenter och la rare Läsåret 2015/2016 Uppdaterad maj 2015 1 Psykologprogrammets lathund Detta är en information om övergripande regler och principer på Psykologprogrammet

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2010/2011 Programschemat är granskat och godkänt av Annika Björklund vid akademin för

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Utbildningsplan för Bebyggelseantikvariskt kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor of Science in Conservation, with major in Integrated Conservation

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Utbildningsplan för Digital Bildproduktion (180 högskolepoäng) Digital visual production (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Digital Bildproduktion (180 högskolepoäng) Digital visual production (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Digital Bildproduktion (180 högskolepoäng) Digital visual production (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer

För dig som gått Rektorsutbildningen

För dig som gått Rektorsutbildningen För dig som gått Rektorsutbildningen Om du gått rektorsutbildningen och vill fortsätta till en magister- eller masterexamen, kan du söka dig till huvudområdet Pedagogiskt ledarskap som formellt sett utgör

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer