Förstudierapport för lösdriftuppfödning av fölston och unga hästar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudierapport för lösdriftuppfödning av fölston och unga hästar"

Transkript

1 Förstudierapport för lösdriftuppfödning av fölston och unga hästar Agneta Wennerberg

2 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte och mål... 4 Visningsanläggningen... 4 Hästgrupperna... 6 Nulägesanalys... 7 Riskanalys... 8 Intressentanalys... 8 Budget... 9 Rekommendationer... 9 Bilagor: Bilaga 1 Affärsmodell utan EU stöd Bilaga 2 Affärsmodell med EU stöd...12 Sammanfattning

3 Bakgrund Hästen är ett flockdjur som i vilt tillstånd vandrar över stora ytor. I naturligt tillstånd äter hästen ca 18 timmar per dygn då magsäcken är relativt liten i förhållande till hästens storlek. Det naturliga vandrandet är dels en jakt på föda men även ett sätt att hålla sig undan rovdjur då hästen är ett bytesdjur. Öppna ytor med god överblick och är att föredra om hästen själv får välja. Våra hästar föds idag upp på alltför små markområden och tillbringar en stor del av sin tid i box. Förslitningsskador är den vanligaste skadeersättningen hos våra försäkringsbolag och står för en stor summa pengar årligen. Traditionell uppstallning är också ett ganska dyrt sätt att föda upp hästar på. Många hingstämnen kastreras utan att först ha bedömts då det kan vara svårt för uppfödarna att ha dem kvar hemma. Detta är ett stort problem för vår inhemska avel då det är få svenskfödda hingstar på vårt Bruksprov. Forskning visar att rörelse under uppväxten påverkar hållbarheten positivt och skapar starkare individer. Med utgångspunkt av detta vore en uppväxt i en lösdriftsanläggning anpassad för hästens behov det optimala både utifrån ett hållbarhetsperspektiv och utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Sverige har goda förutsättningar att skapa dessa anläggningar då det finns stora outnyttjade, kuperade markområden som lämpar sig ypperligt för hästuppfödning enligt modellen. Vi skulle således kunna skapa en attraktivexportprodukt för den gröna näringen. Detta skulle gynna god landskapsvård och skapa nya arbetstillfällen inom den gröna näringen. 3

4 Syfte och mål Projektets syfte är att i enlighet med de forskningsrön som finns avseende rörelse under uppväxten, skapa en visningsanläggning för uppfödning av unga hästar som genom sitt upplägg: Skapar friska och hållbara hästar Att i möjligaste mån efterlikna hästarnas utveckling i vilt tillstånd Gynna den svenska halvblodsavelns genom att fler hingstämnen kan förbli okastrerade fram tills rådgivande bedömning. Detta borde i sin tur leda till att vi i framtiden har fler godkända, svenskfödda hingstar. Anläggningen ska sorteras in under Flyinge AB:s paraply. Flyinge har stor kompetens inom avel- och uppfödningsområdet, vilket ytterligare kan höja anläggningens möjligheter att utvecklas. Målet är att de bästa individerna i varje årskull ska får växa upp här Tillsammans med sin goda genetiska uppsättning och optimal rörelse under uppväxtåren kan dessa individer bli morgondagens världsstjärnor. Kvalitativ forskning ska bedrivas på anläggningen och det finns en hel rad exempel på områden som bör beforskas. Detta borde vara en stor tillgång för Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Anläggningen ska utrustas med web-kameror och hästarnas förses med GPS och RFID-sensorer vilket borgar för stora möjligheter till högkvalitativ forskning. Anläggningen ska också kunna ta emot svenska såväl som utländska studenter, forskare och gäster. På sikt ska anläggningar av denna typ kunna bli en attraktiv exportvara. Det ska vara intressant att skicka sina unga hästar till Sverige för att få dem optimalt uppfödda. Visningsanläggningen Marken Kravet på areal för denna typ av flock är ca 1 hektar mark per häst. Marken bör vara kuperad. Sandbaserad mark är att föredra då denna håller bättre för hästar. Lek- och rullningsytor bör anläggas och bestå av sand. Ett antal utfodrings- och vattenstationer ska finnas och placeringen av dessa ska uppmana till rörelse. Det skapas således vandringsleder där mat och vatten är naturliga inslag för hästen att söka sig till. Dessa vandringsleder kan vara enkelriktade för att stimulera till optimal rörelse samt bör ha skiftande underlag och gärna innehålla enklare 4

5 hinder. De bör vara uppbyggda så att vandringssträckan är minst 2 mil per dag. Man kan också tänka sig att man delar in vandringslederna i två filer med olika underlag. Detta för att spara marken och undvika skador på hästarna. Vidare ska den rena betesvallen kunna delas under vintern för att undvika att denna trampas sönder. Hästarna ska utrustas med GPS för att på så sätt mäta hur de rör sig under dygnets olika timmar. Ligghallen Ligghallen ska vara placerad på en fri och öppen höjd. Hästen är ett bytes- och flyktdjur och vill gärna kunna överblicka eventuella hot. Ligghallen ska har flera ingångar samt även en skötsel- och sjukavdelning. Man kan även använda flyttbara ligghallar vilket i sin tur kan ligga till grund för en hel del etologiska studier t ex kring hur ligghallens placering påverkar tiden hästarna vistas i den. I detta fall måste man bygga upp en permanent avdelning för skötsel och semin som även ska innehålla sjukboxar. Staket Stängsel ska vara hållbara och lättskötta. Gärna trä- eller plaststaket i kombination med el. Även vandringslederna ska utrustas med stängsel av hög kvalitet. Grovfoder Grovfoderstationer bör placeras på en hårdgjord yta då hästarna vistas här under stora delar av dygnet. Platsen man väljer bör vara lugn och skyddad men ändå ha en god överblick över närområdet. Hästarna ska ha fri tillgång på grovfoder. Detta ska hålla hög hygienisk kvalitet och ha ett näringsinnehåll som väl stämmer överens med hästarnas behov. Kraftfoder Kraftfoderstationer placeras med fördel i slutet av en vandringsled. Dagsgivan av kraftfoder portioneras ut under 10 till 15 tillfällen per dygn. Genom detta utnyttjar man hästens naturliga sökande efter föda och stimulerar då till optimal rörelse.hästarna förses med RFID-sensorer så att varje häst får rätt mängd kraftfoder. 5

6 Vatten Tillgång till friskt och rent vatten är av största vikt. Vattenstationer bör placeras på flera olika ställen på anläggningen. Förslagsvis finns det vattenstationer både vid ligghallen och vid grovfoderstationerna. Hästgrupperna Varje hästgrupp bör bestå av 20 till 25 hästar vilka ska förfoga över en markareal på ca 20 ha. Fölstogruppen De dräktiga stona fölar på lösdriften, antingen i flocken eller i separata fölningsboxar. Under vintertid med kyla sker fölning i box. Fölen är färdiga för att skiljas från sina mammor under senhösten. Man har då två val. Antingen går alla sto-avkommor kvar med sina mammor tills de är 1,5 respektive 2,5 år beroende på ras eller följer ungstona hingstarnas mönster med en egen avdelning. Väljer man att skilja från alla föl kan man ha fler permanenta ston i lösdriften. Syftet med att låta stofölen gå kvar med sina mammor är att efterlikna det naturliga beteendet i så stor utsträckning som möjligt. Stona skiljer själva ifrån sina föl i samband med att nästa föl föds och går kvar med sina mammor under sin uppväxt. Unghästgrupper Gruppsammansättningen i dessa grupper beror till stor del på hur man fördelar ridhästar respektive travhästar. Generellt stannar alla ridhästar tills de är 2,5 år medan travhästarna sätts i träning redan vid 1,5 års ålder. För att få en jämn beläggning bör man sträva mot att på hösten ha 15 st avvanda föl med fördelningen 10 travhästar och 5 ridhästar. Till dessa ansluter de 5 ridhästar som sattes in föregående år och således är 1,5 år. De 10 travhästarna från samma kull har då lämnat anläggningen för att sättas i träning. De uppfödare som tillfrågats ser inget hinder alls i denna modell med blandade åldersgrupper då det viktigaste är att varje åldersgrupp är tillräckligt stor och att den yngre gruppen alltid är fler till antalet än den äldre. I vilt tillstånd är det inte ovanligt att en grupp unghingstar slår sig ihop och kamperar ihop fram tills de skaffar en egen flock. 6

7 Nulägesrapport Dagens lösningar för uppfödning av unga hästar sker till stor del med traditionell uppstallning och begränsad utevistelse. En del större uppfödare har olika varianter på lösdriftsuppfödning men dessa har sällan tillräckligt stora arealer för att uppnå optimal rörelse under de unga hästarnas uppväxt. Nedan belyser jag en del av de faktorer som spelar in: Styrkor Mycket forskning stöder tesen om att mycket rörelse under uppväxten skapar friska och hållbara individer vilket ger chansen till både bättre hästar och mindre sjukvårdsomkostnader. Marken ska lämpa sig mycket väl för projektet Flyinge står bakom projektet med sin expertis kring uppfödning Branschorganisationerna står bakom konceptet Svagheter Alla hästar klarar av olika anledningar inte av att växa upp på denna typ av anläggning. Kunderna d v s uppfödarna är inte intresserade av att låta sina hästar växa upp på anläggningen Möjligheter Ligger rätt i tiden framför allt för att kunna ge uppfödare till lovande hingstföl möjlighet att ha dessa kvar fram tills en rådgivande bedömning har skett. Att blanda travhästar och ridhästar borde ge stora möjligheter till erfarenhetsutbyte som kan vara gynnsamt för många intressenter. Den gröna näringen i Sverige har med sina stora outnyttjade markområden stora möjligheter att skapa en attraktiv exportprodukt i form av uppfödning av unga hästar på dessa anläggningar. Då hästarna kommer att förse med GPS och RFID-sensorer och anläggningen kommer att utrustas med webkameror kommer kvalitativ forskning att kunna bedrivas på anläggningen. Hot Prisbild Konkurrens med dagens uppfödningssystem Misstro från uppfödarna 7

8 Riskanalys I projektet finns det en del risker som bör lyftas fram. En risk är att alla hästar inte passar för att leva och växa upp på detta sätt. En annan risk är att uppfödarna av olika anledningar väljer att inte låta sina hästar växa upp på anläggningen. En anledning kan vara ekonomiska skäl. Man är helt enkelt inte beredd att betala för kvalitet. En tredje risk kan vara svårighet att få ihop finansieringen för uppbyggnad av anläggningen. Intressentanalys Som till de flesta projekt finns det en stor del intressenter kopplade och här följer exempel på en del av dessa: Kärnintressenter Markägare Investerare Primärintressenter Kunder Foderleverantörer Forskare Branschorganisationerna Jordbruksverket Djurskyddslagen Arbetsmiljölagar Djurskyddsinspektörer Sekundärintressenter Grannar Media Budget Den affärsmodell som finns i bilaga 1 bygger på generella förutsättningar enligt schablon. Modellen ändras utifrån de markbeskaffenheter som finns på den plats där man väljer att bygga. 8

9 Rekommendationer Utifrån ovanstående rapport ser jag stora möjligheter i att bygga upp denna typ av anläggning. Jag rekommenderar att man under resans gång regelbundet träffar en referensgrupp bestående av personer från branschorganisationerna, experter, markägare och personal från Flyinge. Dessa möten bör hållas regelbundet för att säkerställa att projektet framskrider i linje med planen. Man bör också i ett tidigt skede koppla in Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, som kan vara behjälpliga i framtagningen av olika forskningsprojekt knutna till anläggningen. 9

10 Affärsmodell utan EU-stöd Investeringar Lösdrift baserad på 20 hästar Fast egendom Ligghall/stall Möjlighet till EU stöd 30% Sjukstall och semindel Hårdgörning av ytor och gångar Lös egendom Grovfoderhäckar st /anläggning Kraftfoderstationer st/anläggnning Vattenautomater st /anläggning Stängsel ,5:-/meter Gångar ,5:-/meter Grindar st a` 2500:- Forskningsrelaterad utrustning Datorsystem Web-kameror Summa Löpande kostnader för hästarnas uppehälle Kostnad 1:-/kg åtgång 20 kg per häst och da Pelleterat foder 6:-/kg, 1 kg per häst och da Lönekostnad Avser halvtidstjänst Grovfoder dagar Kraftfoder dagar Summa Skötsel av marker Sprutning vart tredje år 2500 Harvning och vältning två ggr per år 8000 Betesputsning 2 ggr per år 1,5 h/ha 8000 Gödning Summa Avskrivningar Avskrivning fast egendom 20 år Avskrivning lös egendom 5 år Avskrivning forskningsrelaterad utrustning 2 år Ränta fast egendom 5-7% Ränta lös egendom 5-6% Ränta forskningsrelaterad utrustning 2 år 1500 Minskade intäkter betesarrende

11 Kostnadssummering Summa kostnader per år under år 1 t o m Summa kostnader per år från år Intäkter Uppstallning 2000:-/häst och månad Uppstallning 2500:-/häst och månad Uppstallning 3000:-/häst och månad Förväntat netto År 1-5 med 2000:-/häst och månad År 6 med 2000:-/häst och månad År 1-5 med 2500:-/häst och månad År 6 med2500:-/häst och månad År 1-5 med3000:-/häst och månad År 6 med 3000:-/häst och månad Kommentarer Hänsyn måste tas till eventuellt dragning av el och vatten i investeringsskedet. 11

12 Affärsmodell med EU stöd Investeringar Lösdrift baserad på 20 hästar Fast egendom Ligghall/stall EU stöd 30% Sjukstall och semindel EU stöd 30% Hårdgörning av ytor och gångar Lös egendom Grovfoderhäckar st /anläggning Kraftfoderstationer st/anläggnning Vattenautomater st /anläggning Stängsel ,5:-/meter Gångar ,5:-/meter Grindar st a` 2500:- Forskningsrelaterad utrustning Datorsystem Web-kameror Summa Löpande kostnader för hästarnas uppehälle Kostnad 1:-/kg åtgång 20 kg per häst Pelleterat foder 6:-/kg, 1 kg per häst Lönekostnad Avser halvtidstjänst Grovfoder dagar Kraftfoder dagar Summa Skötsel av marker Sprutning vart tredje år 2500 Harvning och vältning två ggr per år 8000 Betesputsning 2 ggr per år 1,5 h/ha 8000 Gödning Summa Avskrivningar Avskrivning fast egendom 20 år Avskrivning lös egendom 5 år Avskrivning forskningsrelaterad utrustning 2 år Ränta fast egendom 5-7% Ränta lös egendom 5-6% Ränta forskningsrelaterad utrustning 2 år 1500 Minskade intäkter betesarrende Kostnadssummering 12

13 Summa kostnader per år under år 1 t o m Summa kostnader per år från år Intäkter Uppstallning 2000:-/häst och månad Uppstallning 2500:-/häst och månad Uppstallning 3000:-/häst och månad Förväntat netto År 1-5 med 2000:-/häst och månad År 6 med 2000:-/häst och månad 5950 År 1-5 med 2500:-/häst och månad År 6 med2500:-/häst och månad År 1-5 med3000:-/häst och månad År 6 med 3000:-/häst och månad Kommentarer Hänsyn måste tas till eventuellt dragning av el och vatten i investeringsskedet. 13

14 Sammanfattning Mitt uppdrag har bestått i att sammanställa den forskning och de fakta som finns inom ämnet samt hitta en lämplig plats för projektering av en lösdriftsanläggning. Projektets syfte är att i enlighet med de forskningsrön som finns avseende rörelse under uppväxten, skapa en visningsanläggning för uppfödning av unga hästar. Denna anläggning ska ligga i framkant vad det gäller forskning avseende hästens beteende och hållbarhet. Hästarna och anläggningen kommer att förses med RFID-sensorer, GPS och webkameror för att möjliggöra kvalitativ forskning. En hel del forskning finns kring uppfödning av unga hästar och hur rörelse påverkar deras hållbarhet. Genom att selektera fram de genetiskt bästa individerna och låta dessa växa upp på en anläggning som den som beskrivs i projektet tror vi oss kunna få fram morgondagens stjärnor. Stora möjligheter ges också till uppfödare av lovande hingstföl då dessa kan växa upp på vår anläggning. Detta kan leda till att fler svenskfödda hingstar kommer till Rådgivande bedömning och Bruksprov. Förhoppningsvis leder detta då till att vi får in fler svenskfödda hingstar i vårt avelsprogram Jag föreslår därför att projektet genomförs enligt min rapport och att hänsyn tas till mina beskrivna rekommendationer. 14

15 15

16 16

17 17

Hästen i Nacka kommun förr, idag och i framtiden

Hästen i Nacka kommun förr, idag och i framtiden Hästen i Nacka kommun förr, idag och i framtiden Rapport genomförd inom ramen för kursen Hästen, samhället och planeringen, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp, Saltsjö-Boo, maj 2005 1 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Älskade hästar. En granskning av hästvärlden

Älskade hästar. En granskning av hästvärlden Älskade hästar En granskning av hästvärlden Älskade hästar En granskning av hästvärlden av Sara Asteborg, Eva Carlsson och Lena Lindström Djurens Rätt Box 2005 125 02 Älvsjö www.djurensratt.se info@djurensratt.se

Läs mer

Förstudie om hållbar hästuppfödning

Förstudie om hållbar hästuppfödning December 2008 Förstudie om hållbar hästuppfödning Studien är delfinansierad av Jordbruksverkets satsning på Livskraftigt hästföretagande 2008 M. Ventorp & J. Löwenhielm Toth Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Tankar kring möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar valuta

Tankar kring möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar valuta Utkast: 03-12-11 Nils Fagerberg Bruksgatan 4 A 748 50 Tobo 0295-34580 nils.fagerberg@home.se Tankar kring möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar valuta Bakgrund En valuta kan aldrig vara helt värdeneutral

Läs mer

Svenskt Hästmuseum förstudierapport

Svenskt Hästmuseum förstudierapport Svenskt Hästmuseum förstudierapport av Gunnar Petersson November 2009 ISBN-978-91-977299-2-5 2 Förord Uppdraget är att ge ett allsidigt underlag inför beslut att etablera ett levande svenskt hästmuseum

Läs mer

Vildsvin, jakt och förvaltning. Kunskapssammanställning för LRF

Vildsvin, jakt och förvaltning. Kunskapssammanställning för LRF Vildsvin, jakt och förvaltning Kunskapssammanställning för LRF RAPPORT 04 2008 Produktion: Svensk Naturförvaltning AB Text: Jonas Lemel och Johan Truvé Foton: Magnus Nyman info@naturforvaltning.se www.naturforvaltning.se

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Erbjudande att investera i en travhäst från Broline

Erbjudande att investera i en travhäst från Broline Erbjudande att investera i en travhäst från Broline Erbjudande att investera i en travhäst från Broline...1 Att bli travhästägare...2 Privat eller i konsortier... 3 Motiv att köpa travhäst...4 Från föl

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Motioner och yttranden

Motioner och yttranden Motioner och yttranden LRF Halland regionstämma 2015 Rubrik Lokalavdelning 1 Ansvaret för venåtgärder Spannarp, Träslöv, Himledalen Östra LRF 2 Vendrag - laxöring - övergödning Västra Kungsbacka LRF 3

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Finansieringsmöjligheter i småföretag

Finansieringsmöjligheter i småföretag Sofia Johansson & Lisbeth Alvina Finansieringsmöjligheter i småföretag - Traditionella metoder kontra finansiell bootstrapping Finance opportunities in small businesses - Traditional methods verses financial

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Catharina Johansson Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Nummer 5 oktober 2004. Två tidningar i en sid 21-36. TV-oraklet om sin första uppfödning sid 12 Tre nya AHAB-hingstar sid 44. Lösdrift hos.

Nummer 5 oktober 2004. Två tidningar i en sid 21-36. TV-oraklet om sin första uppfödning sid 12 Tre nya AHAB-hingstar sid 44. Lösdrift hos. Nummer 5 oktober 2004 TV-oraklet om sin första uppfödning sid 12 Tre nya AHAB-hingstar sid 44 Två tidningar i en sid 21-36 Lösdrift hos sid 5 PÅ OMSLAGET: Unghästar hos Ludde Kolgjini. FOTO: Lotta Isacsson

Läs mer

2007-06-27. en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi

2007-06-27. en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi 2007-06-27 Hushållens ekonomiska förmåga en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 UNDERSÖKNINGEN 3 Förord De senaste åren har allt fler finansiella beslut och allt

Läs mer

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter Jordbruksverket Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Rapport 2004:11

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

SUNET Strategi 2012- utbildningens behov

SUNET Strategi 2012- utbildningens behov SUNET Strategi 2012- utbildningens behov 1. Introduktion 2011-10-17 A Denna rapport presenterar arbetet med SUNETs strategi för 2012 och framåt. Strategin har tagits fram av representanter för olika lärosäten

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer