Goda exempel inom affärsdriven miljöutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Goda exempel inom affärsdriven miljöutveckling"

Transkript

1 Goda exempel inom affärsdriven miljöutveckling DET HÅLLBARASTE LÄNET

2 Foto: Mariann Holmberg Förord Länsstyrelsen Västerbotten har under många år arbetat aktivt för att utveckla energi- och klimatarbetet i länet. Efter bred samverkan med kommuner, myndigheter, näringsliv, forskning och andra organisationer togs Västerbottens läns klimat- och energistrategi fram under Strategin består av fem strategiska områden som tillsammans strävar mot visionen om det hållbaraste länet Ett av områdena är hållbart näringsliv och affärsdriven miljöutveckling. För att kunna anpassa samhället till ett förändrat klimat behövs företag och organisationer som utvecklar nya lösningar, idéer och forskning där miljön står i centrum. Affärsdriven miljöutveckling är därför en viktig del i klimat- och energiarbetet. De exempel som presenteras i denna rapport är alla föredömen för hur vi i Västerbottens län skall arbeta för att skapa en hållbar utveckling med klimatsmarta och energieffektiva lösningar. Rapporten har tagits fram i samarbete med Esam AB, som inventerat den affärsdrivna miljöutvecklingen i Västerbottens län. Totalt lokaliserades 188 goda exempel. Utifrån uppfyllelse av klimat- och energistrategins fem strategiska områden valdes 22 olika exempel ut, som alla på ett innovativt sätt bidrar till ett hållbart län. Gemensamt för de goda exemplen är verksamheten bedrivs med god miljökunskap som ledstjärna. Med denna publikation vill vi visa det goda arbete som pågår inom länet och inspirera fler organisationer att arbeta med affärsdriven miljöutveckling. Tillsammans gör vi det hållbara möjligt! Lars Lustig Länsstyrelsen Västerbotten, februari

3 Innehållsförteckning Bakgrund 7 Foto: Magnus Ström Hållbar samhällsplanering, byggande och förvaltande 8 Träbyggande i Skellefteå 9 Dragonskolans byggprogram 9 Samarbete mellan Vännäs kommun och Arkitekthögskolan vid Umeå universitet 10 Glesbygdsmedicinskt centrum 10 Hållbara Ålidhem 11 Hållbart resande och energieffektiva tranporter 12 Be Green Umeå 13 Samarbete mellan Storumans kommun och Västerbottens läns landsting 13 Elbussatsning i Umeå 14 GasKlart 14 Tågsatsningen i Västerbottens län 15 Hållbart näringsliv och affärsdriven miljöutveckling 16 Framtidens Bioraffinaderi 17 Hällnäs Handelsträdgård 17 Gröna Piloter 18 Elektronikåtervinning 19 Blaiken Vindkraftpark 19 Hållbar natur- och kulturmiljö 20 Vilhelmina Model Forest 21 GEET - Georange Environmental Testsite 22 Tjarn 22 Hållbar konsumtion, livsstil och hälsa 24 Mobil källsortering i Vindelns kommum 25 Centrum för forskning om Global hälsa vid Umeå universitet 25 Västerbottens Upphandlingsråd 26 Hälsa

4 Foto: Mariann Holmberg Bakgrund Affärsdriven miljöutveckling sätter näringslivet i centrum. Detta i motsats till miljödriven affärsutveckling som sätter naturens ramar och ekosystemens bärkraft i centrum. Affärsdriven miljöutveckling handlar om affärsutveckling och tillväxt hos företag inom miljöteknik, energi och Clean Tech. Samt inom logistik- och transportbranschen med miljökunskap som verktyg. När de goda exemplen valts ut har utgångspunkt tagits i klimatoch energistrategin för Västerbottens län. Utifrån överensstämmelse med dess ställningstaganden har 22 goda exempel valts ut. Rapportens struktur och tillika fördelningen av goda exempel baseras på klimatoch energistrategins fem strategiska huvudområden, dessa är: Hållbar samhällsplanering, byggande och förvaltande Hållbart resande och energieffektiva tranporter Hållbart näringsliv och affärsdriven miljöutveckling Hållbar natur- och kulturmiljö Hållbar konsumtion, livsstil och hälsa 6 7

5 Foto: Mariann Holmberg Träbyggande i Skellefteå Goda exempel Hållbar samhällsplanering, byggande och förvaltande I Skellefteå finns en lång tradition av att bygga i trä. Sedan år 2000 byggs flerbostadshus, parkeringshus, träbroar samt ett helt handelsområde i trä. Skellefteå har varit drivande i arbetet med nationella träbyggnadsstrategin och Trästad 2012 och planerar nu för framtida satsningar inom träbyggande, bland annat genom större fokus på hållbarhet. När konsortiet Bygg i Trä uppförde sitt tredje 7-våningshus i trä på Älvsbacka Strand, blev det Sveriges första flerbostadshus som fick en godkänd certifiering enligt Boverkets klassningssystem miljöbyggnad. Anledningarna till varför träbyggandet i Skellefteå är framgångsrikt är många. Närheten till goda råvaror, god kunskap om träbyggande och en kommunal vilja att bygga i trä är några av framgångsfaktorerna. Kommunen samverkar aktivt i triple helix med näringsliv och forskning, både i regionen och nationellt. Våra erfarenheter runt byggande i trä är idag efterfrågade internationellt och vi genomför många studiebesök med svenska och utländska besökare, säger kommunalrådet Lorents Burman. Rolf Andersson, Skellefteå kommun, Lorents Burman, Skellefteå kommun, Hemsida Foto: Skellefteå kommun Dragonskolans byggprogram Hållbar samhällsplanering, byggande och förvaltande Sveriges första miljöcertifierade passivhus byggs i Umeå av eleverna vid Dragonskolans bygg- och anläggningsprogram. Det blir landets nordligaste certifierade passivhus. När Dragonskolan tilldelades passivhuscertifikatet, via FEBY (Forum för Energieffektiva Byggnader), då husen är de energisnålaste villorna i hela Sverige. Energiförbrukningen för värme, varmvatten och driftsel är cirka 2845 kwh/år istället för kwh/år som ett vanligt nybyggt småhus använder idag. Detta innebär en energibesparing med 86 %. Tre passivhus i två plan med fristående garage byggs i Tavleliden utanför Umeå. Husen har en boyta på 158 kvadratmeter. 95 % av byggnadskonstruktionen består av förnybara och träbaserade byggvaror vilket uppfyller Umeå kommuns miljömål att alltid välja förnybara byggvaror. De sju husen blir norra Sveriges första egnahem som uppfyller kraven för passivhus. Örjan Westman, byggledare på byggprogrammet, påminner om att i detta projekt är vägen till målet väl så viktig som måluppfyllelsen. Det viktigaste är att eleverna ska få en så adekvat utbildning som möjligt. De färdiga husen blir sedan biprodukter i sammanhanget. Förutom att utbildningssyftet står i fokus är de viktigaste argumenten för husen: att uppnå högsta möjliga komfort att ha flexibla planlösningar att ha en extern och oberoende kvalitetssäkring att ha låg energiförbrukning som tryggar framtiden när energin blir en dyr bristvara att ha giftfri inomhusmiljö att ha förnybara och hållbara byggvaror som skonar naturen Örjan Westman, Dragonskolan, Mats Spolander, Dragonskolan, 8 9

6 Goda exempel Hållbar samhällsplanering, byggande och förvaltande Goda exempel Hållbar samhällsplanering, byggande och förvaltande Samarbete mellan Vännäs kommun och Arkitekthögskolan vid Umeå universitet Foto: Umeå Energi I Vännäs kommun finns planer på att utveckla ett bostadsområde i centralt läge vid Älvdala. Efter initiativ från personal vid Vännäs kommun kontaktades Arkitekthögskolan för ett samarbete. Syftet var att få bra idéer och tankar omkring utvecklingen av ett hållbart bostadsområde i Vännäs. Resultatet blev något helt annat än vi tänkt oss och oerhört spännande. Arkitekthögskolan är en resurs för hela regionen och bör nyttjas av andra kommuner och organisationer i norra Sverige i mycket större utsträckning, menar före detta byggnadsinspektören Bosse Hellsing vid Vännäs kommun. Det Arkitekthögskolans studenter gjorde, var en analys av hela Vännäs med utgångspunkt i hållbar samhällsplanering. Frågeställningen Hur skall Vännäs bli hållbart och attraktivt? var en bärande del i deras arbete. Alla studenter presenterade förslag på vad som skulle kunna förbättras, alltifrån en flytt av huvudinfarten för att förändra första intrycket av Vännäs, till förslag att bygga hållbara bostadsområden och serviceinrättningar. Presentation av olika lösningar, med ritningar och modeller, genomfördes vid två tillfällen i kommunfullmäktige. Samarbetet med Arkitekthögskolan har varit mycket uppskattat och inspirerat Vännäs till nya idéer och tankar, bl.a. till hur vi ska genomföra vårt deltagande i Energimyndighetens Uthållig kommun, säger Johan Söderling vid Vännäs kommun. Johan Söderling, Vännäs kommun, Thomas Olofsson, Arkitekthögskolan, Walter Unterrainer, Arkitekthögskolan, Foto: Umeå 2014 Glesbygdsmedicinskt centrum Hållbara Ålidhem Foto: För att bedriva sjukvård i länets glesbygd har Västerbottens läns landsting utvecklat sjukstugemodellen. En sjukstuga är ett minisjukhus där akut sjuka patienter kan läggas in. Här finns en bred kompetens med allmänläkare, sjuksköterskor, ambulanspersonal, barnmorskor och paramedicinsk personal. Sjukstugorna har i allmänhet röntgen- och laboratorieutrustning, ambulans samt telemedicinsk teknik som gör att i stort sett alla patientkategorier kan behandlas. I Storuman används inte begreppet kompetensförsörjning i glesbygd. Istället för att acceptera ett synsätt där nyrekryterad arbetskraft är underkvalificerad, arbetar kommunen aktivt med det motsatta perspektivet. Rekryterarna ökar kraven med argumentet att den som ska jobba i glesbygden behöver kunna mer än andra allmänläkare. Med ett ST-block i glesbygdsmedicin höjs kompetenskraven. Arbetet sker medvetet för att skapa stolthet och attraktionskraft för sjukvårdens utmaningar i norra Sverige. I Storuman ses den åldrande befolkningen och glesbygden som en konkurrensfördel i en global värld. Peter Berggren, Västerbottens Läns Landsting, Hemsida Satsningen på Hållbara Ålidhem omfattar ett stort lågenergihusbygge på Geografigränd och en upprustning av miljonprogramshusen med fokus på energi, klimat och attraktiv boendemiljö. Från regeringens delegation för hållbara städer har Bostaden, Umeå energi och Umeå kommun tillsammans bidrag för att minska energiförbrukningen i området. Projektet syftar till att skapa en trivsammare och tryggare utemiljö samt omvandla Ålidhem till en hållbar stadsdel. Projektet bygger på tre utgångspunkter: klimat- och energisystem med inriktning på förnybar energi social rättvisa genom en attraktiv miljö och delaktighet ekonomisk tillväxt och affärsliv genom studiebesök och ny teknik Johan Lagrelius, Umeå kommun, Ann-Sofi Tapani, Bostaden, Bland projektets åtgärder finns innovativa tätningsmaterial, sadeltak med solceller, individuell mätning, energieffektiv LED-belysning och fjärrvärmedrivna vitvaror. I de befintliga bostäderna ska energibehovet halveras från 210 till 105 kwh per kvadratmeter och år. Siffran för de nybyggda husen på Geografigränd beräknas bli 65 kwh. Genom lokal produktion, ska bostadsområdet dessutom kunna vara leverantör av energi till nätet, berättar Berndt Elstig, chef för fastighetsutveckling på Bostaden. Hemsida

7 Hållbart Foto: Niklas Almesjö Be Green Umeå Goda exempel Hållbart resande och energieffektiva transporter resande och energieffektiva transporter Genom miljöprogrammet "LIFE+" har EU-kommissionen beviljat medel till projektet "Green Citizens of Europe". Umeå kommun ska tillsammans med flera lokala, regionala, nationella och internationella samarbetsparter hitta nya lösningar för samåkning, cykelutlåning vid resecentrum, energieffektivisering och avfallshantering i bostadsområden. Ett initiativ är Be Green Umeå som är en fortsättning på projektet Hållbart Resande i Umeåregionen. Projektets webbplats begreeumea.se utgör basen för projektet som helhet. På hemsidan samlas tips och råd för hur privatpersoner och företag kan bidra till ett miljövänligare samhälle. Syftet med hemsidan är att presentera enkla åtgärder som varje person kan utföra i sin vardag. Hemsidan är uppbyggd kring ett antal klickbara rubriker som innehåller information, råd och tips. Tipsen består av en informerande text med länkar till verktyg och vidare läsning. För vissa områden finns även filmklipp som motiverar medborgarna till att verka för ett grönare samhälle. Emma Ödling, Johan Sandström, Hemsida Samarbete mellan Storumans kommun och Västerbottens läns landsting Storumans kommuns och Västerbottens läns landstings miljö- och energiarbete har många gemensamma beröringspunkter. Båda organisationerna har fastställda strategier för sitt klimat- och miljöarbete. Utifrån ett gemensamt initiativ påbörjades ett samarbete för att optimera tjänsteresorna ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Ett bokningssystem som kan fungera över organisationsgränser testades i projektet. Spacetime, som bokningssystemet heter, kan användas för att implementera organisationens resepolicy, möjliggöra samåkning och följa upp persontransporterna på organisationsnivå. Fokus riktas mot att optimera bokning av interna transporter och främja samåkning. Systemet ska i första hand omfatta de bokningsbara fordon som idag finns hos kommunen och landstingets verksamheter i Storumans kommun. Även bussresor inkluderas i systemet genom att busstidtabeller kontinuerligt uppdateras gentemot Länstrafiken Västerbotten. Syftet med utvecklingsprojektet är att testa och utvärdera ett system som: Möjliggör bokning av tillgängliga transportresurser som buss och bil Visar resor för andra inom den egna organisationen eller anslutna organisationer där möjlighet till samåkning finns. Möjliggör uppdelning och bokföring av kostnader för resan på olika kostnadsställen internt. Erika Arklöf, Storumans kommun, Susanne Bergström, Västerbottens Läns landsting, 12 13

8 Goda exempel Hållbart resande och energieffektiva transporter Goda exempel Hållbart resande och energieffektiva transporter Elbussatsning i Umeå Tågsatsningen i Västerbottens län I Umeå bedrivs sedan 2012 en försöksverksamhet med två eldrivna bussar i stadstrafiken. Om projektet faller väl ut finns ambitionen att inom en snar framtid övergå till fullskalig trafikdrift med elbussar. Umeå har med anledning av viljan att fortsätta växa i centrala lägen en undermålig luftmiljö. Synpunkter på buller från busstrafiken förekommer och dessutom finns behov av en miljövänligare kollektivtrafik. Umeå kommun har tillsammans med Hybricon utvecklat världens första ultrasnabbladdningsbara elbussar med hybridbackup. Bussarna är utvecklade att fungera i kallt klimat. Då laddning kan ske på väldigt kort tid kan bussarna laddas i ändstationerna och drivas av el under turerna. För att köra 15 km krävs ca 10 minuters laddning. Bussen drivs bara av elkraft, dock finns ett diseldrivet reservaggregat om det av någon anledning inte skulle gå att ladda bussbatteriet. Om det är extremt kallt finns möjligheten att köra via dieselaggregatet och återvinna all spillvärme genom att värma upp kupén, vilket gör att hela systemet har en mycket hög verkningsgrad. Bussarna har batterier som klarar temperaturer ned till minus 40 med en livslängd på minst tio år. Batteritypen var ursprungligen utvecklat för det amerikanska försvaret. Sommaren 2011 släppte USA exportförbudet på batteriet, vilket möjliggjort satsningen, med Umeå som första plats i Europa. Vi vill bevisa att det går att köra elbusstrafik även i ett kallt vinterklimat. En av de största utmaningarna är värmen i bussarna. Blir projektet lyckat vill Umeå kommun utöka elbussflottan till fordon i ett första steg säger Fredrik Forsell, chef för kollektivtrafiken i Umeå. Fredrik Forsell, Umeå lokaltrafik, Mats Andersson, Hybricon, Foto: Hybricon En av de största klimatutmaningarna för Sverige är att klara en hållbar utveckling inom transportsektorn. Vägtrafiken har stor klimatpåverkan genom en hög energiförbrukning och hög andel fossila bränslen. Tågtrafik är det energisnålaste transportsättet på land och med en elektrifierad järnväg är klimatpåverkan minimal. Tågen kan exempelvis drivas med närproducerad förnybar el från vind- och vattenkraft. Att flytta resor från väg till järnväg innebär därför en stor minskning av transporternas klimatpåverkan. I Västerbottens län har det under de senaste åren investerats stort för att öka tågtrafiken. Sträckorna Lycksele Umeå, Vännäs Umeå och Botniabanan är några exempel på denna satsning. Norrtåg som driver trafiken, ska på affärsmässiga grunder, erbjuda effektiva, snabba och långsiktigt hållbara resmöjligheter för de som bor, verkar i, eller besöker regionen. Heidi Thörnberg, Kollektivtrafikmyndigheten, Bianca Byring, Kollektivtrafikmyndigheten, Norrtåg AB skall vara en viktig faktor för Norrlands regionala utveckling. Följande erbjuds av tågtrafiken i Västerbottens län: Ett bekvämt sätt att resa Bra bytesmöjligheter mellan färdsätt Hög komfort Kortare restider Konkurrenskraftiga priser Internetuppkoppling Tillgänglighetsanpassat Liten miljöpåverkan Hög trafiksäkerhet Hemsida regionvasterbotten.se/kategori/transport/kollektivtrafikmyndigheten/ GasKlart GasKlart är ett projekt med syfte att etablera en lantbruksbaserad anläggning för biogasproduktion som ska leverera fordonsgas till Umeåregionen. GasKlart drivs av Vännäs kommun och finansieras av Umeåregionen, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten, Jordbruksverket och BioFuel Region. Projektet knyter samman positiva klimatinsatser, en levande landsbygd, förbättrad luftkvalitet och en långsiktigt hållbar utveckling. Projektet skall utreda tekniska och miljömässiga förutsättningar för byggnationen av en produktionsanläggning för fordonsgas i Vännäs. Projektets vision, utöver att en anläggning byggs, är att flera tankställen för fordon i Umeå och Vännäs skall uppföras. För att nå biogasens fulla potential i regionen behöver flera faktorer samspela. Utveckling av marknaden (antalet gasfordon) behöver gå i takt med ny och utökad biogasproduktion. Möjlig produktion av biogas finns på många platser i Umeåregionen säger Anna Säfvestad- Albinsson, projektledare på BioFuel Region. Swedavia har tillsammans med ett antal näringslivsaktörer tagit initiativ till att installera ett tankställe för fordonsgas i direkt anslutning till Umeå Airport. GasKlart stöttar initiativet med kompetens. Styrgruppen för projektet består av representanter från Norrmejerier, Robertfors kommun, Swedavia, Volvo Trucks, Vännäs kommun, Umeå kommun och Umeå Taxi. Foto: Norrtåg Foto: Malin Karlsson Julia Pettersson, BioFuel Region, Anna Säfvestad-Albinsson, BioFuel Region, Hemsida

9 Hållbart näringsliv och affärsdriven miljöutveckling Foto: Mariann Holmberg Framtidens Bioraffinaderi Framtidens Bioraffinaderi är ett tillväxtinitiativ och en mötesplats där fokus riktas mot att ta tillvara skogens råvaror på ett bättre sätt. I nära samarbete med industri, akademi och samhälle drivs projekt för att utveckla produkter av förnybara råvaror. Aktiviteterna inom Framtidens Bioraffinaderi involverar företag, samhällsfunktioner och universitet. Tillsammans drivs processer och projekt med målet att skog och energigrödor ska vara en del i omställningen till ett grönare samhälle. I alla projekt som drivs inom detta kluster finns ett starkt miljö- och klimattänkande. Genom att fokusera på hållbar utveckling skapas en bas för en långsiktig regional och nationell tillväxt. Visionen är att: "Regionen skall vara internationellt ledande när det gäller att utveckla processer, produkter, företag, patent och innovationer inom bioraffinaderiområdet med skogsråvara och energigrödor som grund. Samverkan inom Framtidens Bioraffinaderi sker från Sundsvall i söder till Luleå i norr samt i de fyra nordligaste länens inland. Framtidens Bioraffinaderi är drivande och stödjer utvecklingen av nya produkter baserade på förnybar skogsråvara eller på existerande och kommande processers restprodukter. Det finns tillgång till stora nätverk inom bioraffinaderiområdet, vilket betyder att nya idéer kan kopplas ihop mellan företag och akademi. Goda exempel Hållbart näringsliv och affärsdriven miljöutveckling Clas Engström, Processum, Ing-Mari de Wall, Processum, Hemsida Foto: Framtidens bioraffinaderi Hällnäs Handelsträdgård Hällnäs Handelsträdgård är ett framgångsrikt företag i Västerbottens läns inland som expanderar och ständigt utvecklas för att möta omvärldens krav på energieffektiva lösningar och miljöanpassad produktion. Hällnäs Handelsträdgård är en producent av ekologiskt producerade kryddor, blommor, sallat etc. Företaget har en modern produktionsanläggning med effektiv produktion, både kostnadsmässigt och miljömässigt. Hällnäs handelsträdgård värmer sina växthus med biobränsle från norra Sveriges skogar och för att undvika skadedjur används biologiskt växtskydd i odlingen istället för kemikalier. Företaget återvinner returvattnet i ett slutet system för att minimera gödselförbrukningen och därmed miljöbelastningen. Transporterna till butikerna sker tillsammans med Norrmejeriers produkter. Hällnäs handelsträdgård är ett bra exempel på affärsdriven miljöutveckling där företagets grund finns i en miljövänlig produktion. Foto: Hällnäs Handelsträdgård Björn Isacsson, Hällnäs Handelsträdgård, Hemsida

10 Goda exempel Hållbart näringsliv och affärsdriven miljöutveckling Goda exempel Hållbart näringsliv och affärsdriven miljöutveckling Gröna Piloter Projektet Gröna Piloter genomfördes under 2009 till 2012 av LRF i Norrbotten och Västerbotten. Syftet har varit att stärka innovativa miljöer och tillvarata kreativiteten hos företagare och entreprenörer. De utvalda pilotföretagen/grupperingarna har fått expertkunskap, tillgång till nätverk och möjligheter att samarbeta med företag inom och utanför regionen. Målet har varit att skapa broar och mötesplatser mellan universiteten, finansiärer med flera. Efter drygt tre och ett halvt års omfattande projektinsatser är LRF:s Gröna Piloter avslutade. Projektets innovativa pilotföretag ska nu inspirera andra företag och skapa utveckling på landsbygden i Norrbottens och Västerbottens län. Under projekttiden har drygt 180 företag deltagit i någon eller flera av projektets aktiviteter. Projekt Gröna Piloter har identifierat, engagerat och entusiasmerat företag som vill utveckla nyskapande affärsidéer inom energi, turism och entreprenad. Tonvikten har riktats mot att utveckla förebilder. Sammantaget har 19 piloter slutförts i de båda länen, tio inom energi, sex inom turism och tre inom entreprenad. Fem energi-, två turist- samt ett entreprenadföretag har lyfts fram som piloter i Västerbottens län. Håkan Stenmark, LRF, Karin Hedström LRF, Hemsida Energi/Olofssons-pilotforetag-som-satsar-for-framtiden/ Foto: Boliden Elektronikåtervinning Blaiken Vindkraftpark Den ökande användningen av elektronik, kortare produktlivscykler och skärpt lagstiftning för elektronikavfall gör att tillgången på elektronikskrot ökar i världen. För att ta tillvara på denna resurs har Boliden Rönnskär byggt ut sin anläggning för att kunna återvinna större volymer elektronikskrot. Investeringen ökar Rönnskärsverkens kapacitet för återvinning av elektronikskrot till ton per år. Expansionsprojektet startade 2010 och smältningen av elektronikskrot i den nya anläggningen kunde påbörjas enligt plan i januari Expansionen ligger i linje med Bolidens syn på metalllernas kretslopp i ett hållbart samhälle. Genom kapacitetsökningen bidrar Boliden till att mer elektronikskrot återvinns istället för att deponeras. Allt större del råmaterial för metallframställning kommer från återvinning av uttjänta produkter. Denna expansion kombinerar hög miljöprestanda med god lönsamhet, säger Bolidens VD och koncernchef Lennart Evrell. Boliden Rönnskär är sedan många år teknikledande inom området elektronikåtervinning. Denna expansion tar tillvara vår långa erfarenhet av att bearbeta elektronikskrot och stärker vår konkurrenskraft på en växande marknad, säger Roger Sundqvist, platschef på Rönnskärsverken. I Blaikenområdet i Sorsele kommun bygger Skellefteå Kraft och Fortum, under det gemensamma bolagsnamnet BlaikenVind AB, en av Europas största vindkraftparker. Fullt utbyggd kommer vindkraftparken att bestå av upp till 100 vindkraftverk. Satsningen följer svenska och internationella mål om förnybar energiproduktion och visionen om bättre energialternativ. Skellefteå Krafts och Fortums storskaliga satsning kommer att minska koldioxidutsläppen med ungefär ton varje år och bidrar därmed till ett hållbart samhälle. Satsningen går också i linje med EU:s energi- och miljömål samt Energimyndighetens planeringsmål. Blaiken vindkraftpark har, som ett av tre svenska energiteknikprojekt, valts ut som demonstrationsanläggning av EU:s NER300-program, ett av världens största finansieringsprogram för klimatneutral energi. Finansieringen kommer att hjälpa projektet i utmaningen att ta fram bra lösningar för att förverkliga effektiv vindkraftsproduktion i kallt och isigt klimat. Ann Lundholm, Boliden, Hemsida Mikael Lindmark, BlaikenVind AB, Hemsida Foto: Blaiken Vind 18 19

11 Foto: Magnus Ström Vilhelmina Model Forest Goda exempel Hållbar natur- och kulturmiljö Konceptet Model Forest introducerades för cirka 25 år sedan i Kanada, som ett sätt att försöka lösa intressekonflikter kring naturresurser och hur vi gemensamt brukar landskapet presenterades världens första Model Forest. Sedan dess har antalet växt till 58 stycken. Dessa är spridda över hela världen i 26 länder och motsvarar hektar skogsdominerat landskap. Vilhelmina Model Forest omfattar Vilhelmina kommun med sina hektar var Europas första Model Forest när det bildades Syftet med Vilhelmina Model Forest är att uppnå ett långsiktigt uthålligt brukande av landskapet baserat på lokalt deltagande i Vilhelmina kommun. Målet är att utforma en strategi som innebär att lokala aktörer känner valfrihet och trygghet i sitt brukande av naturresurser. Samarbete och samverkan är grundläggande förutsättningar. I arbetet läggs därför stor vikt vid att utveckla processer för delaktighet beträffande planering, praktiskt utförande och forskningsinsatser inom olika områden och delar av Vilhelmina kommun. Model Forest tar ett helhetsgrepp kring stora landområden, för att på ett långsiktigt sätt vårda landskapet i sammarbete med markägare, ideella föreningar och andra intressenter. Med hjälp av forskning och studier kan nya idéer utvecklas för hur landskapet kan nyttjas för produktion av varor och tjänster. Model Forest kan sammanfattas med tre ledord: landskap, partnerskap och delaktighet. De lokala förhållandena och förutsättningarna för en uthållig användning av landskapet inom ramen för de nationella regelverken gör att varje koncept är unikt. Grundtanken med konceptet är att brukarna av landskapet tillsammans ska hitta verktyg att kombinera det lokala samhällets sociala, kulturella och ekonomiska behov med långsiktig ekologisk hållbarhet i stora landskap. Verksamhetsplanen i är uppbyggd kring sex kriterier för uthålligt nyttjande av skogslandskapet: Bevarande av biodiversitet Vidmakthållande av skogsekosystemens vitalitet och produktionsförmåga Bevarande av mark och vattenresurser Skogsekosystems roll i globala kretslopp Skogsbrukets samhällsnytta Samhällets ansvar för uthållighet Leif Jougda, Skogsstyrelsen i Vilhelmina, Alexandra Larsson, Vilhelmina kommun, Hemsida Hållbar natur- och kulturmiljö Foto: Vilhelmina Model Forest 20 21

12 Goda exempel Hållbar natur- och kulturmiljö Goda exempel Hållbar natur- och kulturmiljö GEET Georange Environmental Testsite Foto: Mariann Holmberg Miljöforskningen har varit en viktig del av Georanges projektverksamhet under många år. I Kristineberg finns GEET (Georange Environmental Testsite). Verksamheten innehåller huvudsakligen två delar. Den ena delen handlar om att tillhandahålla en infrastruktur för forskare, konsulter, gruvbolag där forskningsresultat finns tillgängliga. Detta för att möjliggöra nyttjandet av befintliga forskningsanläggningar som pilotskaleceller för nya studier. I Kristinebergsområdet finns ur miljösynpunkt goda förutsättningar att utveckla internationellt attraktiva forsknings- och utbildningsmiljöer. Inom området finns exempel på alla faser av prospektering och gruvverksamhet. Den andra delen avser forskning, i vilken det ingår att fortsätta vissa av de långa tidsserier som finns samt starta nya studier. GEET ska bli en mötesplats där bland annat forskare, konsulter och gruvbolag möts för ett utbyte av resultat, erfarenheter och idéer. Gruvbranschen måste ständigt öka sin miljöhänsyn för att minska miljöeffekterna av verksamheten. Mot bakgrund av detta är det viktigt med fortsatt forskning inom en bransch som betyder mycket för Sverige och framförallt för de norra delarna av landet. Den omfattande forskningen inom gruvmiljöområdet som genomförts i Skellefteåfältet de senaste 15 åren finns lättåtkomligt i Georanges publikationsdatabas. I databasen finns hundratals rapporter, vetenskapliga artiklar, avhandlingar och examensarbeten. Lennart Gustavsson, Georange, Hemsida Tjarn Tjarn är en mötesplats som inspirerar och påverkar tals hemmanet Tjarn ligger avskilt i södra delarna Västerbottens län. Gården har ett naturskönt läge alldeles invid Lögdeälven. Ett välbevarat och vackert gårdstun inramas av berg, branta älvnipor, åker- och skogsmark. Området längs älvdalen klassas som riksintresse. Tjarn är utmärkande för både den sociala och ekologiska hållbarheten med en avskild kreativ och inspirerande mötes- och upplevelsemiljö. Rekreationscentrumet är en annorlunda mötesplats med sina fotogenlampor, vedeldade kaminer och utedass. Tjarn är därför ett mycket bra exempel på affärsdriven miljöutveckling. Verksamheten har bland annat nominerats till Stora turismpriset och Nordens mest inspirerande mötesmiljö. Foto: Tjarn Bengt-Erik Hesse, Hemsida

13 Foto: Andreas Lindgren Goda exempel Hållbar konsumtion, livsstil och hälsa Mobil källsortering i Vindelns kommun Det är viktigt att skapa ett samhälle där avfallet ingår i ett kretslopp. En grundläggande del i detta är att allt material som innehåller farliga ämnen för människor, djur och natur tas omhand på rätt sätt. Alla landets kommuner är ansvariga för hushållens avfall och har monopol på detta. I Vindeln finns en återvinningscentral där hushållen kan lämna sitt grov- och farligt avfall. Fem permanenta återvinningsstationer finns i Granö, Hällnäs, Tvärålund, Åmsele och Vindeln. Dessa är utan personal och tillgängliga dygnet runt och bekostas av förpackningsinsamlingen. För boende i övriga delar av kommunen har möjligheten att sortera avfall tidigare varit begränsad, framförallt i de mindre byarna. I Vindelns kommun används en innovativ lösning för detta, som är positiv för miljön och ekonomin. För att samla in avfall och erbjuda en god service ges invånarna i de mindre byarna möjlighet att sortera avfall i två källsorteringsvagnar. Vagnarna står uppställda enligt ett rullande schema i nio byar som saknar en stationär återvinningsstation. Foto: Vindelns kommun Christer Nygren, Vindelns kommun, Hemsida Hållbar konsumtion, livsstil och hälsa Centrum för forskning om Global hälsa vid Umeå universitet Peter Byass, Umeå Centre for Global Health Research, Lars Weinehall, Umeå Centre for Global Health Research, Hemsida Befolkningens hälsa har starka kopplingar till klimat- och energiområdet. Snabba klimatförändringar ökar risken för direkta och indirekta hälsoeffekter. Klimatförändringarna påverkar infrastruktur, vattenkvalitet eller förändrar förutsättningarna för sjukdomar att spridas. För att motverka effekten av klimatförändringarna är forskning kring hälsoeffekter en viktig komponent. Umeå Centre for Global Health Research (UCGHR) vid Umeå universitet är framstående inom forskning kring den globala hälsan. Projektet startades 2007 genom stöd från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och Umeå universitet. Projektets skall engagera sig i forskning om globala hälsofrågor och verka för integration mellan olika aktörer. UCGHR är ett långsiktigt forskningsprogram med inriktning mot internationell epidemiologisk forskning och folkhälsoarbetet i Sverige. Målet är att förstärka det globala perspektivet på folkhälsoproblem genom ett gemensamt arbete i Sverige och internationellt

14 Goda exempel Hållbar konsumtion, livsstil och hälsa Västerbottens Upphandlingsråd Västerbottens Upphandlingsråd består av aktörer från näringsliv och offentlig sektor som samverkar för att främja dialog och utveckla parternas agerande i offentlig upphandling. Upphandlingsrådet startades 2009 och administreras av Västerbottens Handelskammare. Främst arbetar upphandlingsrådet med dialogmöten mellan kommun och företagare samt utbildning och uppföljningsträffar i alla länets kommuner. Detta för att främja det lokala näringslivets vinster när det gäller miljö, hållbarhet och ekonomi. Dessa möten har blivit efterfrågade och har bland annat resulterat i att kommunerna underlättat för de mindre företagen att lägga anbud vid upphandlingar. Företagen har i sin tur engagerat sig för att utbilda sig när det gäller upphandlingsverktyg och att marknadsföra sig hos den egna kommunen. Upphandlingsrådet anordnar en årligt återkommande upphandlingsdag i Umeå. Där samlas både upphandlare och företag från hela Västerbottens län samt Örnsköldsvik för att tillskansa sig kunskaper och hitta nya kontakter. Rådet arbetar kontinuerligt med att utveckla sitt arbete och informera kring dessa frågor, dessutom har rådet en konsulterande roll för länets aktörer. Linda Marklund, Västerbottens Handelskammare, Hemsida Foto: Mariann Holmberg Hälsa 2020 Landstinget har ett stort ansvar att främja hälsa, behandla och förebygga sjukdom. Hur vi bor, vilka möjligheter vi har till arbete och utbildning, vår ekonomiska situation, hur vi kopplar av, våra relationer och kulturella aktiviteter är alla faktorer som spelar en stor roll för vår hälsa. Därför är det viktigt att arbeta med att förbättra faktorer och miljöer som påverkar hälsan i positiv riktning. I Västerbottens län erbjuds sedan länge alla invånare som fyller 40, 50 och 60 år ett hälsosamtal där livsstil och levnadsvanor diskuteras. Detta unika, systematiskt förebyggande arbete startade redan Ett annat exempel är Tobaksfri Duo som engagerar alla högstadieskolor i länet. Det är ett program där ungdomar och vuxna lovar att vara tobaksfria under högstadietiden genom att skriva på ett kontrakt. Projektet har varit lyckat och har spridit sig till många andra kommuner i landet. De politiker som vågat satsa på hälsofrämjande och förebyggande arbete riktade till befolkningen ser nu vinsterna för länet och dess medborgare. Visionen är att Västerbottens län år 2020 ska ha världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning. har utvecklats av Västerbottens läns landsting, i samverkan med andra samhällsaktörer i länet och är ett steg på vägen för att den förverkliga visionen. På hemsidan finns inspiration, tips och goda råd som främjar en hälsosam och hållbar livsstil. Maria Falck, Västerbottens läns landsting, Hemsida

15 Foto: Gert Olsson DET HÅLLBARASTE LÄNET

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik MarknadsanalYZ Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik BioFuel Region AB 2013 2 3 FÖRORD Denna rapport är skriven av BioMil AB för att visa en översiktlig

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Hällnäs Handelsträdgård Journalnummer: 2009-4992 Kontaktperson,

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

Välkommen till Bostaden!

Välkommen till Bostaden! Välkommen till Bostaden! Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Alla mål utifrån hållbarhetsperspektiven: Ekonomiskt Ekologiskt Socialt I vår affärsplan

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län Datum 2012-06-30 Svarslämnare Organisation Sivert Gustafsson Länsbygderådet i Örebro län/hela Sverige ska leva Skicka in via e-post: energiochklimat.orebro@lansstyrelsen.se senast den 30 juni 2012. Tack

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Strategi för hållbar utveckling

Strategi för hållbar utveckling 2008-04-14 1 (8) Strategi för hållbar utveckling Bakgrund I Falköpings kommuns flerårsplan för 2008 2011 sägs följande om de övergripande målsättningar för hållbar utveckling: Utan att äventyra kommande

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Albin Bogren/BARINGO och Maria Lind Illustration: Johan

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Östra sjukhuset - framtidens hållbara sjukhusområde En rapport från projektet med stöd från Delegationen för Hållbara Städer

Östra sjukhuset - framtidens hållbara sjukhusområde En rapport från projektet med stöd från Delegationen för Hållbara Städer Östra sjukhuset - framtidens hållbara sjukhusområde En rapport från projektet med stöd från Delegationen för Hållbara Städer INLEDNING Västra Götalandsregionen Östra sjukhuset Byggnadsplan 2011 Framtidens

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Ämnesförslag projektarbeten

Ämnesförslag projektarbeten Ämnesförslag projektarbeten BioFuel Region vill få fler gymnasieelever att göra projektarbeten med koppling till hållbar utveckling. Eftersom vår kärnverksamhet handlar om biobränslen, bioenergi och skogsråvara

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20

Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20 Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20 Medverkande Miljöprogramberedningen Sofia Nilsson (C), ordförande Magnus Nilsson (KD), 1:e vice ordförande Mikael

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions ...DU Tillsammans arbetar vi i ett norrländskt företag med stora delar av världen som spelplan. Vi producerar och säljer kemikalieprodukter samt utvecklar

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Om företaget Hybricon är ett Umeåbaserat företag som utvecklar hållbara

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi

Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi 2015-04-14 Anders Hollinder Energistrateg - SBF Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Uppsala s stadutveckling skapar många

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Inledning: Våra utgångspunkter

Inledning: Våra utgångspunkter Inledning: Våra utgångspunkter Vårt ansvar som liberaler är att förvalta naturresurserna och utforma en långsiktigt hållbar miljö- och klimatpolitik Hållbar utveckling innebär att ekologisk, social och

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET Åsa Paletun - Miljöstrateg ÄR VÅR MILJÖ VÄRD ATT VARA RÄDD OM? Bilder från WWF och eget foto HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER Tecknare: Max Gustafsson Vi har den planet vi har

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter Karin Lundquist DELTAGARE OCH FÖRVÄNTNINGAR Namn Arbetsplats Funktion Vad jag vill ha svar på om miljökrav och IT-produkter i dag DAGENS AGENDA Gruppintroduktion

Läs mer

Sustainable Energy. En utveckling av Sustainable Småland

Sustainable Energy. En utveckling av Sustainable Småland Sustainable Energy En utveckling av Sustainable Småland Sustainable Småland vem? Bildades 2010 En ekonomisk förening med 13 medlemmar Kärnområden: bioenergi och hållbara byggnader/hållbart boende Trippel-Helix

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Energistrategi 2035. -en kortversion

Energistrategi 2035. -en kortversion Energistrategi 2035 -en kortversion Augusti 2011 Producerad av Emma Sjödahl utifrån Helsingborgs energistrategi 2035 som producerades av Infab. ISBN: 978-91-8586720-2 2 Innehåll Helsingborg ska ligga i

Läs mer

Klimat, miljö och energi för en hållbar och konkurrenskraftig Region Norrland. www.norrstyrelsen.se

Klimat, miljö och energi för en hållbar och konkurrenskraftig Region Norrland. www.norrstyrelsen.se Klimat, miljö och energi för en hållbar och konkurrenskraftig Region Norrland. Norrstyrelsens styrgrupp för miljö och energi 2009, Dan Olsson BILD 1 Styrgrupp för klimat, miljö och energi Dan Olsson, Örnsköldsvik,

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Gröna exempel från Växjö kommun

Gröna exempel från Växjö kommun Gröna exempel från Växjö kommun Jönköping 27 september 2013 Jan Johansson, energiplanerare Fossila koldioxidutsläpp i Växjö, ton/inv 5,0 4,5 4,0-41 % 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 TOTALT Transporter Uppvärmning

Läs mer

Norrbottens läns landstings miljöpolicy

Norrbottens läns landstings miljöpolicy Norrbottens läns landstings miljöpolicy Miljöpolicyn anger färdriktningen för landstingets miljöarbete 2 Varje generation är skyldig att vårda jordens naturresurser och livsmiljöer så att kommande släkten

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer