STUDIERESA TILL STORBRITANNIEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDIERESA TILL STORBRITANNIEN"

Transkript

1 Slutrapport/Reserapport STUDIERESA TILL STORBRITANNIEN 2004 Finansierad med medel ur fonden för Kollektiva åtgärder inom det småskaliga kust- och insjöfisket inom ramen för EG:s strukturprogram för fiskesektorn utanför mål 1 Diarienummer: Projektperiod: Utarbetad av: Colin Wheatley, Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium Ulla Olsson, Fiskekommunerna

2 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Bakgrund och initiativ 2.2 Huvudman 2.3 Samarbetspartners 2.4 Finansiärer 2.5 Tidsplan 3. Projektbeskrivning 3.1 Huvudmål 3.2 Målgrupp 4. Projektets genomförande, resultat och erfarenheter 4.1 LochTorridon, Skottland 4.2 Förvaltning 4.3 Fisket 4.4 Hantering/levandeförvaring 4.5 Logistik/marknad 4.6 Laxodlingar 4.7 Bridlington, England 4.8 Logistik/marknad 4.9 Valthornssnäcka 4.10 Agn 5. Slutsats 6. Uppföljning 6.1 Planering 6.2 Nya marknader och arter 6.3 Enkätundersökning 6.4 Selektering och säkerhetsåtgärder 6.5 Ergonomiska förbättringar 6.6 Kvalitetshöjande åtgärder Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Deltagarförteckning Resplan Syfte Dagbok Resolution Tidningsutklipp 2

3 1. SAMMANFATTNING En grupp yrkesfiskare från norra Bohuslän har tillsammans med en representant från Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium och en representant från Fiskekommunerna genomfört en studieresa till Storbritannien. Syftet med resan är bl.a. att studera ett framgångsrikt, småskaligt kustfiske där man satsat på innovativa åtgärder i fråga om hantering, kvalitet och logistik. Vidare har resan möjliggjort nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte mellan fiskare från Sverige och Storbritannien. Resan inkluderade även ett partnerskapsmöte inom projekt Inshore Euronet mellan representanter från England, Irland, Tyskland och Sverige där riktlinjer för ett planerat Interreg.lllC-projekt togs fram. 2. BAKGRUND 2.1 Bakgrund och initiativ Kunskaps- och erfarenhetsutbyte i samband med organiserade studieresor genererar som regel mycket goda resultat. Syftet med studieresan till Storbritannien var dels att studera lyckade metoder för hantering av skaldjur, vilka genererar ökad kvalitet och lönsamhet, dels att möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan skotska, engelska och svenska fiskare gällande fiskemetoder, redskap och andra gemensamma frågeställningar. Genom att ta tillvara på fiskarenas gemensamma kunskaper och erfarenheter, ökas möjligheterna för utveckling och innovation. Viktigt är även att skapa samverkansformer mellan forskare, fiskare och myndigheter, i enlighet med den resolution som togs av The North Sea Commission Fisheries Group tillsammans med Västra Götalandsregionen och Tjärnö Marinbiologiska Laboratoriet, se bilaga 3. Kundperspektiv och ökad kvalitet är viktiga förutsättningar för tillväxt och lönsamhet. Möjligheter för nya produkter och marknader öppnas i och med dagens marina trend där värdet av fisk och fiskprodukter som hälsofrämjande produkter belyses. 3

4 2.2 Huvudman Fjällbackafiskarna avdelning 34 står som huvudman för projektet 2.3 Samarbetspartners Västra Götalandsregion Projekt Inshore Euronet Fjällbackafiskarna avdelning 34 Bridlington & Flamborough Fishermens Assoc. Fiskekommunerna (BOSAM) Yorkshire Fishing Forum (Scarborough Borough Council) Scarborough Centre for Coastal Studies (University of Hull, dep. of Applied Biology) Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium (Göteborgs University, dep. of Marine Ecology) 2.4 Finansiär Projektet har finansierats med medel ur fonden för Kollektiva åtgärder inom det småskaliga kust- och insjöfisket inom ramen för EG:s strukturprogram för fiskesektorn utanför mål 1, Västra Götalandsregionen och Fiskekommunerna. 2.5 Tidsplan Projektet löper under tiden Studieresan genomfördes under 10 dagar från den 23/3-04 och till den1/4-04. Några uppföljningsmöten som syftar till att summera resans erfarenheter samt att planera för framtida åtgärder och utveckling hålls under försommaren och hösten PROJEKTBESKRIVNING 3.1 Huvudmål - erfarenhetsutbyte när det gäller lokala förvaltningsmodeller - erfarenhetsutbyte i fråga om redskap, fiskemetoder, hantering - inhämta kunskap om nya marknader och logistik - stärka nätverket mellan yrkesfiskare i Sverige och Storbritannien - stärka nätverket mellan yrkesfiskare, forskare och myndigheter i Sverige och andra länder 3.2 Målgrupp Målgruppen är yrkesfiskare inom småskaligt kustfiske som tillsammans med forskare och myndigheter ser på förutsättningarna för bevarande och utveckling av ett hållbart småskaligt, kustnära fiske. 4

5 4. PROJEKTETS GENOMFÖRANDE, RESULTAT OCH ERFARENHETER 4.1 Loch Torridon, Skottland Kräftfiskare i Loch Torridon, Skottland har utvecklat en mycket lyckad modell för fiskeförvaltning. De har nått stor framgång inom teknik för hantering och distribution av levande havskräfta. För närvarande omfattas 16 båtar av projektet som dessutom har genererat minst 5 årsarbeten i land, fördelat på ett flertal deltidsanställda. De har även fått utmärkelse från Brittiska regeringen för sitt arbete med selektering och är ett av två fisken i Storbritannien som godkänts av Marine Stewardship Councel (MSC) som ett biologiskt hållbart fiske. Vi fick möjlighet att följa med ut på olika båtar och bl.a. studera arbetet med storlekssortering och packning i av kräftorna ombord. Dessutom fick vi vara med vid lossning och sumpning i landanläggningen, samt vid packning och lastning för vidare transport med kylbil till flygplatsen. 4.2 Förvaltning Förvaltningsprojektet har fått möjlighet att under en femårsperiod prova olika former av förvaltningsåtgärder. Exempel på genomförda förvaltningsåtgärder för kräftfisket är bl.a. en höjning av minimimåttet, beslut att inte ta upp rombärande honor, montera flyktöppningar på samtliga burar, begränsning av fiskeansträngningen både i antal redskap och antal fiskedagar, osv. Erfarenheterna efter tre års förvaltning är goda och projektet arbetar för att utöka förvaltningsområdet. För närvarande fiskar ett 20-tal båtar i område, vilket är öppet för alla båtar under förutsättning att de följer givna regler. Detta har lett till en viss grad av överetablering i det begränsade området vilket blev påtagligt för våra svenska fiskare då man vid ett flera tillfällen under fiskets gång fick se länkar som korsade varandra. Korsade länkar kapas, knyts ihop och släpps tillbaka i sjön. Detta system medför flera lagningar per länk dagligen, vilket gav sysselsättning för de svenska gästerna ombord. 5

6 4.3 Fisket I Sverige hanterar man burar per länk medan det i Skottland är mer vanligt med länkar på upp till 150 burar per länk. Utrymmet på de Skotska katamaranbåtarna, med två mans besättning, tillåter hantering av dessa längre länkar. Här bör noteras att svenska burfiskare nästan uteslutande arbetar ensamma ombord. Varje båt fiskar med ca 750 burar per båt, vilka vittjas ungefär varannan dag. Fisket är begränsat till 200 dagar per år. Katamaranbåtarna i Loch Torridon är relativt nya och kostar runt 2 miljoner sek i inköp, dessutom tillkommer stora utgifter för olika tillstånd och licenser. Katamaranbåtarnas skrov genererar en stor och bra arbetsyta. Denna typ av båt har även en stadig gång i hård vind, vilket var mycket imponerade. Burarnas utformning ser i stort sett ut som de gjorde för 25 år sedan med undantag av de viktiga flyktöppningarna. De har av olika orsaker inte satsat på kammarburar som de svenska fiskarena, vilka även arbetat med att minska vikten på buren för att minimera arbetsbelastningen och tunga lyft. Förhållandet i Skottland med starka tidvattenströmmar fordrar tyngre redskap. 4.4 Hanteringen/levandeförvaringen Redan ombord på båtarna hanteras kräftorna varsamt och storlekssorteras. Stora och medelstora kräftor läggs i speciella lådor försedda med fack och mindre kräftor i ändamålsenliga korgar med lock. Allt sumpas antingen vid en flotte i hamnen eller i den nybyggda sumpanläggningen i hamnbyggnaden, för vidare transport till Barcelona. Snittpriset (till båten) för kräftor som levereras till Barcelona är ca 8 /kg (110.- sek). Båtarna omsätter närmare 2 miljon sek per båt och år. 6

7 I hamnbyggnaden förvaras kräftorna levande i stora kar där havsvatten syresätts och även kyls vid behov. Kräftorna sumpas på detta vis i upp till 10 dagar i väntan på bästa försäljningstillfälle. 4.5 Logistik/marknad Hanteringen och logistiken är väl genomtänkt med enkla men noggranna rutiner och teknik. Allt är skräddarsytt för ändamålet och för att säkra kundens kvalitetskrav. Flera gånger i veckan kylpackas kräftorna i speciella kartonger och transporteras till flygplatsen. De flygs direkt till Barcelona där de säljs levande. 4.6 Laxodlingar I Skottland finns många laxodlingar. Vi besökte en laxodling som odlade både för återsättning och konsumtion. Vildfisk fångades på sin väg uppför älven och användes för att avla fram yngel för utplantering. Vildfiskodlingen och odlingen av kommersiell matfisk var mycket strikt åtskilda för att man inte skulle äventyra den genetiska stammen. För flera av laxodlingar i Skottland är den ekonomiska situationen hårt pressad på grund av den hårda konkurrensen av odlad lax från Chile och Norge. 7

8 4.7 Bridlington, England Sviktande bestånd och nedskärningar i trålfiskeflottan har lett till en extrem utökning av skaldjursfiske med fasta redskap. Bridlington, på Engelska västkusten har utvecklats till Storbritanniens största hamn för landning av skaldjur. Här fick vi möjlighet att studera hantering och transport av levande skaldjur. Vi fick även följa med ut på olika båtar, diskutera fiskemetoder, redskap och andra erfarenheter med de lokala fiskarena. Båtarna i Bridlington är av varierande storlek och utförande. De fiskar alla dagar i veckan då vädret så tillåter vilket medför ca 100 fiskedagar för de mindre båtarna och upp till närmare 300 fiskedagar per år för de största båtarna. Fisket omfattar bl.a. simkrabba, krabbtaska, valthornssnäcka och hummer. Fisket efter simkrabba är ett relativt nytt fiske som fått stor betydelse. Krabborna fiskas med burar av olika utformning. Några använder fortfarande burar av traditionell modell med bottnar av trä vilket medför att de får en betydande vikt, uppskattningsvis ca 20 kg/bur. Tidvattnets strömmar och fiske på grunda vatten gör att man tvingas använda tunga redskap. Krabblänkarna innehåller mellan burar/länk och antalen länkar per båt varierar. Det totala antalet burar per båt skiftar från några 100 för de mindre båtarna, upp till för s.k. supercrabbers. Anmärkningsvärt är den enorma variation av båtar, hantering, tekniska lösningar osv. som finns här. 4.8 Logistik/marknad För att undvika att krabborna skadar varandra under levandeförvaring och transport, nickas de, dvs. att man skär av leden i gripklon (tumgreppet). Beroende på tillgång och säsong, (kvalitet) transporteras krabbtaskorna levande i sumpbilar till den Spanska marknaden eller levereras till förädlingsindustrin. Simkrabban exporteras levande till Frankrike. Innan ombordlastning på kanalfärjan byter den värdefulla lasten 8

9 ägare. Här omlastas krabborna och de döda sorteras bort. Tidpunkten för ägarbytet (point of sale) är en oerhört kritisk faktor vid denna omfattande handel med levande skaldjur. Fiskaren får i snitt ca sek/kg för krabbtaskan och ca sek/kg för simkrabban. 4.9 Valthornssnäcka Valthornssnäckan fiskas i speciella kupor. Den förädlas i Storbritannien och exporteras som fruset valthornskött, huvudsakligen till Korea. Priset för valthornssnäckan vid vårt besök var per ton vilket motsvarar ca 8-10 sek/kg. Fisket efter valthornssnäcka har tredubblats under de senast 10 åren och risk för utfiskning föreligger. För att hålla samma dagsfångstnivå som för sex år sedan har fiskeansträngning och gångtid fördubblats Agn Agn är en kritisk faktor i allt burfiske och skapar en omfattande handel och sysselsättning. Jakten på agn har lett till att man importerar från både Island och Norge. 5. SLUTSATS När det gäller ergonomiska hjälpmedel har vi mycket att lära av varandra varför detta torde vara ett bra område att arbeta vidare på. Automatiska lindragare, anpassade arbetshöjder, osv. Kvalitetsbevarande/kvalitetshöjande teknik som bl.a. genererar en skonsammare hantering av kräftan är ett annat utvecklingsområde. Åtgärder som ökar redskapens möjlighet för selektering av målarten är ett tredje område. Sammanfattningsvis har studieresan genererat kunskap och vision om möjliga utvecklingspotentialer i fråga om fiskemetoder, hantering osv. inom det småskaliga fisket. Det erfarenhetsutbyte som sker vid studieresor där yrkesutövare får möjlighet att träffas och delge varandra sina kunskaper och färdigheter har mycket stora fördelar genom att de på ett kostnadseffektivt och stimulerande sätt förmedlar en gedigen kunskap. Vi blev under hela vår studieresa mycket vänligt mottagna och alla visade stor öppenhet och generositet. 9

10 6. UPPFÖLJNING 6.1 Planering Flera möten har genomförts i syfte att summera resans erfarenheter samt att planera för framtida åtgärder och utveckling. Följande förslag har framkommit vilka torde resultera i nya projekt. 6.2 Nya marknader och arter Förslag om en studieresa till Barcelona för att bl.a. följa kräftans väg till den spanska marknaden, kartlägga utbud och efterfrågan analysera kundernas behov. Vidare kan resan inkludera möjlighet att studera andra verksamheter som exempelvis musselodling från flotte, fisketurism osv. Möjlighet för erfarenhetsutbyte med spanska yrkesfiskare gällande hantering, redskap, förvaltningsåtgärder, förutsättningar/licenser osv. bör också ingå. 6.3 Enkätundersökning Kartlägga intresset bland burfiskare att använda flyktöppningar, resp. flyktrör. Vidare undersöka intresset för användande av säkerhetslina och nödstopp. 6.4 Selekterings- och säkerhetsåtgärder Ta fram prototyp/förslag till flyktrör samt förslag till säkerhetslinor och nödstopp anpassade efter behov och båtarnas utformning. Därefter introducera (frivilligt) flyktöppningar, flyktrör, säkerhetslinor och nödstopp. 6.5 Ergonomiska förbättringar Lindragare med automatisk burlyft är ett projekt som syftar till att förbättra ergonomin och effektiviteten för burfiskarena. Projektet skall först analysera vad som finns på marknaden idag och därefter planeras att egenutveckla en modell som är lätt att anpassa till olika båtars förutsättningar. 6.6 Kvalitetshöjande åtgärder Olika försök med sumpning av kräfta planeras i syfte att höja kvaliteten samt öka leveranssäkerheten och lönsamheten. 10

11 DELTAGARFÖRTECKNING Bilaga 1 Yrkesfiskare: Kalle Kahlman (blev sjuk) Alf Gustavsson Ingemar Granqvist Per-Inge Bergman Morgan Sandmark Lars-Åke Olsson Ingemar Andersson Ove Leandersson Dan Åke Persson Från TMBL: Colin Wheatley Från Fiskekommunerna: Ulla Olsson 11

12 RESPLAN: Bilaga 2 U.K. STUDY TRIP. Depart Säve with Ryanair Tuesday 23 rd 1335 Check in ca 30 mins before departure. ETA Glasgow Prestwick 1430 where we pick up three cars and head for the Highlands and Loch Torridon. The village of Sheildaig is on the west coast, about a five-hour drive. We stay in the village, local bed and breakfast. There are ca 14 boats involved in Sheildaig Export and several of them have offered to take us out fishing during the time we are there. You will be given the opportunity to go out, individually or in small groups with various of the boats during a normal fishing day. They are mostly modern, fairly fast, purpose built creel boats, some of the vessels are twin-hulled. The catch (nephrops) is carefully handled onboard and landed to live storage facilities. Early the following morning it is packed and shipped live to Spain. You will be given the opportunity to visit the packing shed to observe the entire procedure and the simple but very effective technology and routines involved. We leave Torridon on the Saturday, there are some other activities planned, a visit to a small local smokery etc. but the intention is that you have plenty of time to get to know your Scottish colleagues and have the opportunity to ask questions and become acquainted with a fishery that is considered a model for the rest of Europe. After a long (15-year) struggle the fishermen have achieved the right to manage the fishery themselves for a period of five years. Theoretically anybody with a suitable license is allowed to fish in the loch as long as they adhere to the rules. The amount of gear per boat is limited, all the creels are fitted with escape hatches, berried females are released etc. etc. In fact there is no great recruitment to the fishery, it is a very remote area and housing is scarce and expensive. (Make a note of questions and queries as they occur to you and we will try and create opportunities for question and answer sessions). Your hosts are the fishermen and their families and the community as a whole. Everything except food and accommodation is on a voluntary basis. Personally I have always found these people to be extremely generous and kind. We leave Torridon on Saturday for the long drive to Bridlington in Yorkshire, the most important shellfish harbour in the UK. We should be there by early evening and will be staying at B&B close to the fishing harbour. A number of boats have volunteered to take you with them and we ll sort that out when we get there. You should be prepared to go to sea at anytime. There are all kinds of craft fishing out of Brid and you will all find a walk around the harbour interesting. You will be shown around storage facilities and given the opportunity to become acquainted with landing, handling and distribution. Look out for the vivier lorries (sump bilar) that ship the crabs and other species down to Spain and elsewhere. Most of the boats fish Crab, Whelks, Velvet Crab and Lobster depending on prices and catch levels. It s arranged that you will be with the boats fishing crab wherever possible, but you should see a few lobster and probably a lot of whelks as well. The velvet crab fishery is relatively new to this coast, it s a species we don t have here in Sweden. Again there will be opportunities to ask questions. Your hosts are the fishermen, Yorkshire Fishing Forum represented by Jane Sandell and the local Council, and various other organisations and individuals. The return flight leaves Glasgow 1020 on Thursday, April first, which means an early start from Bridlington. It s a 5 to 6 hour drive and we need to leave back the cars, check in usually 40 mins before departure. ETA Göteborg

13 SYFTE Bilaga 3 INSHORE EURONET. by fishermen for fishermen STUDIEBESÖK TILL BRIDLINGTON OCH LOCH TORRIDON Ett samarbete mellan; Västra Götalands Region Fjällbacka Fiskeförening Bridlington & Flamborough Fishermens Assoc. Fiskekommunerna (BOSAM) Yorkshire Fishing Forum (Scarborough Borough Council) Scarborough Centre for Coastal Studies (University of Hull, dep. of Applied Biology) Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium (Göteborgs University, dep. of Marine Ecology) Bridlington Reduced fish-stocks and increased restrictions on fishing effort have, in many regions, contributed to a significant switch of effort from offshore to inshore and from fish to shellfish. Nowhere is this phenomena more apparent than in Bridlington, (Yorkshire, UK) where a declining trawl fishery has been replaced by a boom in static-gear fisheries. Bridlington is now the major shellfish port in the U.K. where a diversity of vessels land increasing quantities of shellfish, primarily brown crab, whelk and lobster, to a variety of handling and processing facilities for further distribution markets at home and abroad. The variety of species and diversity of vessels and gear coupled to the range of landing facilities and infrastructure in general are obviously of great interest to fishermen elsewhere. Particularly those faced with a declining offshore sector and the prospect of a similar switch of effort. Following consultations with the fishermen, Weather permitting, Swedish participants will go to sea with their Yorkshire colleagues on a variety of vessels, giving them the opportunity to experience and discuss the fishery at first hand. In addition, the programme will include visits to various holding and processing facilities as well as a number of formal and informal meetings with representatives of the industry and the fishing community in general. The visit is hosted by Bridlington & Flamborough Fishermens Assoc., Yorkshire Coast Fishing Forum and Scarborough Centre for Coastal Studies. Loch Torridon The fishery for Norway Lobster (Nephrops norvegicus) Sv: havskräfta at Loch Torridon on the west coast of Scotland where ca. twenty vessels cooperate in managing stocks and marketing the catch, provides an innovative and exemplary model for fisheries and their management, both within and beyond the boundaries of the European Community. In addition to providing security and increased revenue in the fishery itself, the project has created at least five permanent jobs ashore and makes a considerable contribution to the prosperity and welfare of a remote coastal community in the Scottish highlands. The project is accredited by the Marine Stewardship Council as a sustainable fishery and has received a British government award for contributions to bio-diversity. The fishery is obviously of great interest to anyone concerned with the future of inshore fisheries, and to Swedish nephrops fishermen in particular. After consultations with fishermen has been allowed for the trip which in addition to Loch Torridon, is intended to include a brief visit to the Yorkshire coast. It is hoped that the Swedish participants will be given the opportunity to study all aspects of the Nephrops fishery and its management and, weather permitting, to spend time at sea with their Scottish counterparts. 13

14 DAGBOK: Bilaga Resdag: Avresa med buss från Tanum kl Avresa med flyg från Säve flygplats kl Ankomst Glasgow/Prestwick14.30 Vi hyr tre bilar i Prestwick varifrån vi efter lunch reser de ca 60 milen upp till Torridon/Shieldaig. Här inkvarteras vi på tre olika Bed&Breackfast (ankomst sent på kvällen) På förmiddagen får vi möjlighet att se oss om i omgivningarna för att återsamlas vid hamnanläggningen i Shieldaig på eftermiddagen. Vi får information om hur sumpningsanläggningen fungerar, ser hur mottagningen/landningen av kräftan går till samt möjlighet att ställa frågor. Vi träffar några av de fiskare som vi skall få följa med ut på fiske under nästa dag. Samling och gemensam middag på kvällen Tidig frukost kl för avfärd till anläggningen i Shieldaig där vi får vara med om packning och lastning av kräftan för vidare transport till flygplatsen. Ca kl går vi ombord på fyra olika katamaranbåtar, och får vara med om en kräftfiskedag. Vi får delta i fisket, möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter. Samling och middag på kvällen Rundresa till Loch Ness och Inverness med studiebesök på en laxodling. På kvällen har vi en avslutande middag i Applecross tillsammans med de lokala fiskarena Resdag: Avresa till Bridlington, England ca kl (en sträcka på ca 80 mil). Ankomst ca kl 22,30, inkvartering på Bed&Breakfast Besökte hamnen i Bridlington och såg båtarna som används för krabb- och valthornsfiske. Studerade krabb-burar och valthornskupor, såg hur nickning av krabba går till, samt sortering och lastning. Samling/genomgång av nästkommande fiskedag samt gemensam middag på kvällen Redan kl på natten gick den första båten ut för fiske av krabba och valthornssnäcka. Kl gick ytterligare två båtar ut och kl gick den sista av våra båtar ut. Fisket pågick hela dagen och de sista båtarna var inte iland förrän sent på kvällen. Colin Wheatley, Ulla Olsson och Jane Sandell från England hade ett första informationsmöte ang. Interreg.lllC. 14

15 Möte mellan forskare, fiskare och myndigheter från Irland, England, Tyskland och Sverige för att utbyta erfarenheter och diskutera kring ett InterreglllC projekt. Besök i hamnen för att vara med vid lossning/lastning samt ställa frågor till fiskare och personal. Samling och gemensam middag på kvällen Resdag: Avresa mot Prestwick kl Besökte fiskeauktionen i Scarborough med guidad tur av hamnpersonal. Gemensam lunch i Whitby tillsammans med Jane Sandell, (repr. England). Inkvartering Bed&Breakfast i Ayr, återlämnande av bilar. Gemensam middag Resdag: Avresa Prestwick kl Ankomst Säve kl Hemresa med buss till Tanum (Gemensam lunch i Ljungskile ) Vi körde totalt ca 240 mil/bil under vår vistelse i Storbritannien. 15

16 RESOLUTION Bilaga 5 16

17 TIDNINGSUTKLIPP Bilaga 6 Vårt besök i Skottland uppmärksammades i flera tidningar, se exempel nedan. 17

18 18

19 EUROPEISKA UNIONEN Fonden för Fiskets Utveckling alexander-advertising.se STUDIEBESÖK TILL BRIDLINGTON OCH LOCH TORRIDON Ett samarbete mellan: Västra Götalands Region Fjällbacka Fiskeförening Bridlington & Flamborough Fishermens Assoc. Fiskekommunerna (BOSAM) Yorkshire Fishing Forum (Scarborough Borough Council) Scarborough Centre for Coastal Studies (University of Hull, dep. of Applied Biology) Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium (Göteborgs University, dep. of Marine Ecology) Fiskekommunerna (BOSAM) Box 305, SE Uddevalla Sweden Tel: +46 (0)

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2013 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

Studieresa till Spanien 2004

Studieresa till Spanien 2004 Slutrapport/Reserapport Studieresa till Spanien 2004 Finansierad med medel ur fonden för Kollektiva åtgärder inom det småskaliga kust- och insjöfisket inom ramen för EG:s strukturprogram för fiskesektorn

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2014 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Plutonium i barns tänder

Plutonium i barns tänder Plutonium i barns tänder Greenpeace meddelade den 1/8 97 att man påvisat det mycket farliga ämnet plutonium i tänderna hos barn i England. Halten var högre ju närmare en kärnanläggning man bodde. I Sellafield

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Suomen Bridgeliitto. Finlands Bridgeförbund. Bridge League of Finland. Helsinki, 20080912

Suomen Bridgeliitto. Finlands Bridgeförbund. Bridge League of Finland. Helsinki, 20080912 Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund Bridge League of Finland Helsinki, 20080912 Nordiskt mästerskap 05...07 juni 2009 i Finland Nordic Championships 05...07 June, 2009 in Finland Hej alla bridgevänner

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet

Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet Hans Danielsson Engagement Manager Combitech Social Engineering Security Awareness 2015-05-27 Hans Danielsson Engagement Manager Cyber Security

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

?St riv meningarna så mängagånger att du kan dem utantill. \)Trana på övningarna på länken.?översäff texten ti1l bra svenska.

?St riv meningarna så mängagånger att du kan dem utantill. \)Trana på övningarna på länken.?översäff texten ti1l bra svenska. Name: Homework week 11 Thursday O (5R 8 Welcome to New Zealand, Målen för denna läxa är att: F Kunna läsa och forstå texten F Kunna fuäga och svara med hjälp av väderstreck på F Kunna skriva de understrukna

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Västra USA i privatflyg

Västra USA i privatflyg Västra i privatflyg Du kan uppleva 's västkust på många sätt men det finns ingenting som kan mäta sig med att uppleva Västra med privatflyg. Tidigare var en sån livsstil endast möjlig för miljonärer och

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT ANVÄNDARKONTO PÅ FK-FOCUS FORUM Datum: 2012-11-26 Sida 1 av 15 Upprättad av: Henry Fredrikson Inledning Nedan beskrivs hur man skapar ett användarkonto på FK-Focus Forum.

Läs mer

The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop

The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland - Page 1/6 Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop 1. The Big picture The buses between Otaniemi and Helsinki City go either

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Sara Ayyad i juli 2011. Sammanställningen är PGS egen. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Odd Roar Øgård. Ditt bokningsnummer: AZD4QP5. MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: Fra: oddroar@mesterteknikk.

Odd Roar Øgård. Ditt bokningsnummer: AZD4QP5. MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: Fra: oddroar@mesterteknikk. Odd Roar Øgård Fra: MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: oddroar@mesterteknikk.no Emne: Din bokning hos MrJet Ditt bokningsnummer: AZD4QP5 Hej OddRoar, Tack för din bokning!

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

Framtidens äldres boende? Ilija Batljan, PhD Vice VD, Rikshem

Framtidens äldres boende? Ilija Batljan, PhD Vice VD, Rikshem Framtidens äldres boende? Ilija Batljan, PhD Vice VD, Rikshem 20/04/2015 Population Ageing = Challenge Age Italy, Population (thousends of persons) (2045) 89 85 81 77 73 69 65 61 57 53 49 45 41 37 33 29

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

Rutiner och system kring det finansiella arbetet med EU-projekt 16 november 2004. Yvonne Wernebjer Kommunalförbundet BOSAM

Rutiner och system kring det finansiella arbetet med EU-projekt 16 november 2004. Yvonne Wernebjer Kommunalförbundet BOSAM Rutiner och system kring det finansiella arbetet med EU-projekt 16 november 2004 Yvonne Wernebjer Kommunalförbundet BOSAM The project is co-financed by ERDF through the InterregIIIB North Sea Region programme

Läs mer

2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY

2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY 2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY Resans arrangör är Safari Classic Rally tillsammans med Rallytravels. En upplevelse av Afrika och des kultur och följa The toughest Rally of the world

Läs mer

Att marknadsföra miljöteknik på export

Att marknadsföra miljöteknik på export 19,06 cm X 12,3 cm Att marknadsföra miljöteknik på export Energisession 2008 Jonas Törnblom Envac Vad är speciellt med miljöteknik? Miljöattribut/miljöfördelar betingar sällan ett högre pris kan sällan

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

VERDION LOGISTIK PARK

VERDION LOGISTIK PARK VERDION LOGISTIK PARK Ö R E S U N D ATT HYRA ELLER ÄGA VI BYGGER FÖR ATT PASSA ER FRÅN 4,000 M 2-35,000 M 2 EXPERTER INOM LOGISTIK FASTIGHETER 1. 2. EN UTVECKLARE MED GEDIGEN BAKGRUND Verdion är en stor

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Fniclag. ?St rlv meningarna så många gånger att du kan dem utantill. Name: Homeworkweek 11 @, @ (58)

Fniclag. ?St rlv meningarna så många gånger att du kan dem utantill. Name: Homeworkweek 11 @, @ (58) Name: Homeworkweek 11 @, @ (58) Fniclag 8 Welcome to New Zealand Målen för denna läxa är att: F Kunna läsa och florstå texten F Kunna fräga och svara med frjälp av väderstreck på F Kunna skriva de un,cerstrukna

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Travel request/order in KTH-RES Ticket booking, option 1 - Order directly at Ticket Affärsresor Ticket booking, option 2 - Online booking by KTH-RES

Läs mer