STUDIERESA TILL STORBRITANNIEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDIERESA TILL STORBRITANNIEN"

Transkript

1 Slutrapport/Reserapport STUDIERESA TILL STORBRITANNIEN 2004 Finansierad med medel ur fonden för Kollektiva åtgärder inom det småskaliga kust- och insjöfisket inom ramen för EG:s strukturprogram för fiskesektorn utanför mål 1 Diarienummer: Projektperiod: Utarbetad av: Colin Wheatley, Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium Ulla Olsson, Fiskekommunerna

2 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Bakgrund och initiativ 2.2 Huvudman 2.3 Samarbetspartners 2.4 Finansiärer 2.5 Tidsplan 3. Projektbeskrivning 3.1 Huvudmål 3.2 Målgrupp 4. Projektets genomförande, resultat och erfarenheter 4.1 LochTorridon, Skottland 4.2 Förvaltning 4.3 Fisket 4.4 Hantering/levandeförvaring 4.5 Logistik/marknad 4.6 Laxodlingar 4.7 Bridlington, England 4.8 Logistik/marknad 4.9 Valthornssnäcka 4.10 Agn 5. Slutsats 6. Uppföljning 6.1 Planering 6.2 Nya marknader och arter 6.3 Enkätundersökning 6.4 Selektering och säkerhetsåtgärder 6.5 Ergonomiska förbättringar 6.6 Kvalitetshöjande åtgärder Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Deltagarförteckning Resplan Syfte Dagbok Resolution Tidningsutklipp 2

3 1. SAMMANFATTNING En grupp yrkesfiskare från norra Bohuslän har tillsammans med en representant från Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium och en representant från Fiskekommunerna genomfört en studieresa till Storbritannien. Syftet med resan är bl.a. att studera ett framgångsrikt, småskaligt kustfiske där man satsat på innovativa åtgärder i fråga om hantering, kvalitet och logistik. Vidare har resan möjliggjort nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte mellan fiskare från Sverige och Storbritannien. Resan inkluderade även ett partnerskapsmöte inom projekt Inshore Euronet mellan representanter från England, Irland, Tyskland och Sverige där riktlinjer för ett planerat Interreg.lllC-projekt togs fram. 2. BAKGRUND 2.1 Bakgrund och initiativ Kunskaps- och erfarenhetsutbyte i samband med organiserade studieresor genererar som regel mycket goda resultat. Syftet med studieresan till Storbritannien var dels att studera lyckade metoder för hantering av skaldjur, vilka genererar ökad kvalitet och lönsamhet, dels att möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan skotska, engelska och svenska fiskare gällande fiskemetoder, redskap och andra gemensamma frågeställningar. Genom att ta tillvara på fiskarenas gemensamma kunskaper och erfarenheter, ökas möjligheterna för utveckling och innovation. Viktigt är även att skapa samverkansformer mellan forskare, fiskare och myndigheter, i enlighet med den resolution som togs av The North Sea Commission Fisheries Group tillsammans med Västra Götalandsregionen och Tjärnö Marinbiologiska Laboratoriet, se bilaga 3. Kundperspektiv och ökad kvalitet är viktiga förutsättningar för tillväxt och lönsamhet. Möjligheter för nya produkter och marknader öppnas i och med dagens marina trend där värdet av fisk och fiskprodukter som hälsofrämjande produkter belyses. 3

4 2.2 Huvudman Fjällbackafiskarna avdelning 34 står som huvudman för projektet 2.3 Samarbetspartners Västra Götalandsregion Projekt Inshore Euronet Fjällbackafiskarna avdelning 34 Bridlington & Flamborough Fishermens Assoc. Fiskekommunerna (BOSAM) Yorkshire Fishing Forum (Scarborough Borough Council) Scarborough Centre for Coastal Studies (University of Hull, dep. of Applied Biology) Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium (Göteborgs University, dep. of Marine Ecology) 2.4 Finansiär Projektet har finansierats med medel ur fonden för Kollektiva åtgärder inom det småskaliga kust- och insjöfisket inom ramen för EG:s strukturprogram för fiskesektorn utanför mål 1, Västra Götalandsregionen och Fiskekommunerna. 2.5 Tidsplan Projektet löper under tiden Studieresan genomfördes under 10 dagar från den 23/3-04 och till den1/4-04. Några uppföljningsmöten som syftar till att summera resans erfarenheter samt att planera för framtida åtgärder och utveckling hålls under försommaren och hösten PROJEKTBESKRIVNING 3.1 Huvudmål - erfarenhetsutbyte när det gäller lokala förvaltningsmodeller - erfarenhetsutbyte i fråga om redskap, fiskemetoder, hantering - inhämta kunskap om nya marknader och logistik - stärka nätverket mellan yrkesfiskare i Sverige och Storbritannien - stärka nätverket mellan yrkesfiskare, forskare och myndigheter i Sverige och andra länder 3.2 Målgrupp Målgruppen är yrkesfiskare inom småskaligt kustfiske som tillsammans med forskare och myndigheter ser på förutsättningarna för bevarande och utveckling av ett hållbart småskaligt, kustnära fiske. 4

5 4. PROJEKTETS GENOMFÖRANDE, RESULTAT OCH ERFARENHETER 4.1 Loch Torridon, Skottland Kräftfiskare i Loch Torridon, Skottland har utvecklat en mycket lyckad modell för fiskeförvaltning. De har nått stor framgång inom teknik för hantering och distribution av levande havskräfta. För närvarande omfattas 16 båtar av projektet som dessutom har genererat minst 5 årsarbeten i land, fördelat på ett flertal deltidsanställda. De har även fått utmärkelse från Brittiska regeringen för sitt arbete med selektering och är ett av två fisken i Storbritannien som godkänts av Marine Stewardship Councel (MSC) som ett biologiskt hållbart fiske. Vi fick möjlighet att följa med ut på olika båtar och bl.a. studera arbetet med storlekssortering och packning i av kräftorna ombord. Dessutom fick vi vara med vid lossning och sumpning i landanläggningen, samt vid packning och lastning för vidare transport med kylbil till flygplatsen. 4.2 Förvaltning Förvaltningsprojektet har fått möjlighet att under en femårsperiod prova olika former av förvaltningsåtgärder. Exempel på genomförda förvaltningsåtgärder för kräftfisket är bl.a. en höjning av minimimåttet, beslut att inte ta upp rombärande honor, montera flyktöppningar på samtliga burar, begränsning av fiskeansträngningen både i antal redskap och antal fiskedagar, osv. Erfarenheterna efter tre års förvaltning är goda och projektet arbetar för att utöka förvaltningsområdet. För närvarande fiskar ett 20-tal båtar i område, vilket är öppet för alla båtar under förutsättning att de följer givna regler. Detta har lett till en viss grad av överetablering i det begränsade området vilket blev påtagligt för våra svenska fiskare då man vid ett flera tillfällen under fiskets gång fick se länkar som korsade varandra. Korsade länkar kapas, knyts ihop och släpps tillbaka i sjön. Detta system medför flera lagningar per länk dagligen, vilket gav sysselsättning för de svenska gästerna ombord. 5

6 4.3 Fisket I Sverige hanterar man burar per länk medan det i Skottland är mer vanligt med länkar på upp till 150 burar per länk. Utrymmet på de Skotska katamaranbåtarna, med två mans besättning, tillåter hantering av dessa längre länkar. Här bör noteras att svenska burfiskare nästan uteslutande arbetar ensamma ombord. Varje båt fiskar med ca 750 burar per båt, vilka vittjas ungefär varannan dag. Fisket är begränsat till 200 dagar per år. Katamaranbåtarna i Loch Torridon är relativt nya och kostar runt 2 miljoner sek i inköp, dessutom tillkommer stora utgifter för olika tillstånd och licenser. Katamaranbåtarnas skrov genererar en stor och bra arbetsyta. Denna typ av båt har även en stadig gång i hård vind, vilket var mycket imponerade. Burarnas utformning ser i stort sett ut som de gjorde för 25 år sedan med undantag av de viktiga flyktöppningarna. De har av olika orsaker inte satsat på kammarburar som de svenska fiskarena, vilka även arbetat med att minska vikten på buren för att minimera arbetsbelastningen och tunga lyft. Förhållandet i Skottland med starka tidvattenströmmar fordrar tyngre redskap. 4.4 Hanteringen/levandeförvaringen Redan ombord på båtarna hanteras kräftorna varsamt och storlekssorteras. Stora och medelstora kräftor läggs i speciella lådor försedda med fack och mindre kräftor i ändamålsenliga korgar med lock. Allt sumpas antingen vid en flotte i hamnen eller i den nybyggda sumpanläggningen i hamnbyggnaden, för vidare transport till Barcelona. Snittpriset (till båten) för kräftor som levereras till Barcelona är ca 8 /kg (110.- sek). Båtarna omsätter närmare 2 miljon sek per båt och år. 6

7 I hamnbyggnaden förvaras kräftorna levande i stora kar där havsvatten syresätts och även kyls vid behov. Kräftorna sumpas på detta vis i upp till 10 dagar i väntan på bästa försäljningstillfälle. 4.5 Logistik/marknad Hanteringen och logistiken är väl genomtänkt med enkla men noggranna rutiner och teknik. Allt är skräddarsytt för ändamålet och för att säkra kundens kvalitetskrav. Flera gånger i veckan kylpackas kräftorna i speciella kartonger och transporteras till flygplatsen. De flygs direkt till Barcelona där de säljs levande. 4.6 Laxodlingar I Skottland finns många laxodlingar. Vi besökte en laxodling som odlade både för återsättning och konsumtion. Vildfisk fångades på sin väg uppför älven och användes för att avla fram yngel för utplantering. Vildfiskodlingen och odlingen av kommersiell matfisk var mycket strikt åtskilda för att man inte skulle äventyra den genetiska stammen. För flera av laxodlingar i Skottland är den ekonomiska situationen hårt pressad på grund av den hårda konkurrensen av odlad lax från Chile och Norge. 7

8 4.7 Bridlington, England Sviktande bestånd och nedskärningar i trålfiskeflottan har lett till en extrem utökning av skaldjursfiske med fasta redskap. Bridlington, på Engelska västkusten har utvecklats till Storbritanniens största hamn för landning av skaldjur. Här fick vi möjlighet att studera hantering och transport av levande skaldjur. Vi fick även följa med ut på olika båtar, diskutera fiskemetoder, redskap och andra erfarenheter med de lokala fiskarena. Båtarna i Bridlington är av varierande storlek och utförande. De fiskar alla dagar i veckan då vädret så tillåter vilket medför ca 100 fiskedagar för de mindre båtarna och upp till närmare 300 fiskedagar per år för de största båtarna. Fisket omfattar bl.a. simkrabba, krabbtaska, valthornssnäcka och hummer. Fisket efter simkrabba är ett relativt nytt fiske som fått stor betydelse. Krabborna fiskas med burar av olika utformning. Några använder fortfarande burar av traditionell modell med bottnar av trä vilket medför att de får en betydande vikt, uppskattningsvis ca 20 kg/bur. Tidvattnets strömmar och fiske på grunda vatten gör att man tvingas använda tunga redskap. Krabblänkarna innehåller mellan burar/länk och antalen länkar per båt varierar. Det totala antalet burar per båt skiftar från några 100 för de mindre båtarna, upp till för s.k. supercrabbers. Anmärkningsvärt är den enorma variation av båtar, hantering, tekniska lösningar osv. som finns här. 4.8 Logistik/marknad För att undvika att krabborna skadar varandra under levandeförvaring och transport, nickas de, dvs. att man skär av leden i gripklon (tumgreppet). Beroende på tillgång och säsong, (kvalitet) transporteras krabbtaskorna levande i sumpbilar till den Spanska marknaden eller levereras till förädlingsindustrin. Simkrabban exporteras levande till Frankrike. Innan ombordlastning på kanalfärjan byter den värdefulla lasten 8

9 ägare. Här omlastas krabborna och de döda sorteras bort. Tidpunkten för ägarbytet (point of sale) är en oerhört kritisk faktor vid denna omfattande handel med levande skaldjur. Fiskaren får i snitt ca sek/kg för krabbtaskan och ca sek/kg för simkrabban. 4.9 Valthornssnäcka Valthornssnäckan fiskas i speciella kupor. Den förädlas i Storbritannien och exporteras som fruset valthornskött, huvudsakligen till Korea. Priset för valthornssnäckan vid vårt besök var per ton vilket motsvarar ca 8-10 sek/kg. Fisket efter valthornssnäcka har tredubblats under de senast 10 åren och risk för utfiskning föreligger. För att hålla samma dagsfångstnivå som för sex år sedan har fiskeansträngning och gångtid fördubblats Agn Agn är en kritisk faktor i allt burfiske och skapar en omfattande handel och sysselsättning. Jakten på agn har lett till att man importerar från både Island och Norge. 5. SLUTSATS När det gäller ergonomiska hjälpmedel har vi mycket att lära av varandra varför detta torde vara ett bra område att arbeta vidare på. Automatiska lindragare, anpassade arbetshöjder, osv. Kvalitetsbevarande/kvalitetshöjande teknik som bl.a. genererar en skonsammare hantering av kräftan är ett annat utvecklingsområde. Åtgärder som ökar redskapens möjlighet för selektering av målarten är ett tredje område. Sammanfattningsvis har studieresan genererat kunskap och vision om möjliga utvecklingspotentialer i fråga om fiskemetoder, hantering osv. inom det småskaliga fisket. Det erfarenhetsutbyte som sker vid studieresor där yrkesutövare får möjlighet att träffas och delge varandra sina kunskaper och färdigheter har mycket stora fördelar genom att de på ett kostnadseffektivt och stimulerande sätt förmedlar en gedigen kunskap. Vi blev under hela vår studieresa mycket vänligt mottagna och alla visade stor öppenhet och generositet. 9

10 6. UPPFÖLJNING 6.1 Planering Flera möten har genomförts i syfte att summera resans erfarenheter samt att planera för framtida åtgärder och utveckling. Följande förslag har framkommit vilka torde resultera i nya projekt. 6.2 Nya marknader och arter Förslag om en studieresa till Barcelona för att bl.a. följa kräftans väg till den spanska marknaden, kartlägga utbud och efterfrågan analysera kundernas behov. Vidare kan resan inkludera möjlighet att studera andra verksamheter som exempelvis musselodling från flotte, fisketurism osv. Möjlighet för erfarenhetsutbyte med spanska yrkesfiskare gällande hantering, redskap, förvaltningsåtgärder, förutsättningar/licenser osv. bör också ingå. 6.3 Enkätundersökning Kartlägga intresset bland burfiskare att använda flyktöppningar, resp. flyktrör. Vidare undersöka intresset för användande av säkerhetslina och nödstopp. 6.4 Selekterings- och säkerhetsåtgärder Ta fram prototyp/förslag till flyktrör samt förslag till säkerhetslinor och nödstopp anpassade efter behov och båtarnas utformning. Därefter introducera (frivilligt) flyktöppningar, flyktrör, säkerhetslinor och nödstopp. 6.5 Ergonomiska förbättringar Lindragare med automatisk burlyft är ett projekt som syftar till att förbättra ergonomin och effektiviteten för burfiskarena. Projektet skall först analysera vad som finns på marknaden idag och därefter planeras att egenutveckla en modell som är lätt att anpassa till olika båtars förutsättningar. 6.6 Kvalitetshöjande åtgärder Olika försök med sumpning av kräfta planeras i syfte att höja kvaliteten samt öka leveranssäkerheten och lönsamheten. 10

11 DELTAGARFÖRTECKNING Bilaga 1 Yrkesfiskare: Kalle Kahlman (blev sjuk) Alf Gustavsson Ingemar Granqvist Per-Inge Bergman Morgan Sandmark Lars-Åke Olsson Ingemar Andersson Ove Leandersson Dan Åke Persson Från TMBL: Colin Wheatley Från Fiskekommunerna: Ulla Olsson 11

12 RESPLAN: Bilaga 2 U.K. STUDY TRIP. Depart Säve with Ryanair Tuesday 23 rd 1335 Check in ca 30 mins before departure. ETA Glasgow Prestwick 1430 where we pick up three cars and head for the Highlands and Loch Torridon. The village of Sheildaig is on the west coast, about a five-hour drive. We stay in the village, local bed and breakfast. There are ca 14 boats involved in Sheildaig Export and several of them have offered to take us out fishing during the time we are there. You will be given the opportunity to go out, individually or in small groups with various of the boats during a normal fishing day. They are mostly modern, fairly fast, purpose built creel boats, some of the vessels are twin-hulled. The catch (nephrops) is carefully handled onboard and landed to live storage facilities. Early the following morning it is packed and shipped live to Spain. You will be given the opportunity to visit the packing shed to observe the entire procedure and the simple but very effective technology and routines involved. We leave Torridon on the Saturday, there are some other activities planned, a visit to a small local smokery etc. but the intention is that you have plenty of time to get to know your Scottish colleagues and have the opportunity to ask questions and become acquainted with a fishery that is considered a model for the rest of Europe. After a long (15-year) struggle the fishermen have achieved the right to manage the fishery themselves for a period of five years. Theoretically anybody with a suitable license is allowed to fish in the loch as long as they adhere to the rules. The amount of gear per boat is limited, all the creels are fitted with escape hatches, berried females are released etc. etc. In fact there is no great recruitment to the fishery, it is a very remote area and housing is scarce and expensive. (Make a note of questions and queries as they occur to you and we will try and create opportunities for question and answer sessions). Your hosts are the fishermen and their families and the community as a whole. Everything except food and accommodation is on a voluntary basis. Personally I have always found these people to be extremely generous and kind. We leave Torridon on Saturday for the long drive to Bridlington in Yorkshire, the most important shellfish harbour in the UK. We should be there by early evening and will be staying at B&B close to the fishing harbour. A number of boats have volunteered to take you with them and we ll sort that out when we get there. You should be prepared to go to sea at anytime. There are all kinds of craft fishing out of Brid and you will all find a walk around the harbour interesting. You will be shown around storage facilities and given the opportunity to become acquainted with landing, handling and distribution. Look out for the vivier lorries (sump bilar) that ship the crabs and other species down to Spain and elsewhere. Most of the boats fish Crab, Whelks, Velvet Crab and Lobster depending on prices and catch levels. It s arranged that you will be with the boats fishing crab wherever possible, but you should see a few lobster and probably a lot of whelks as well. The velvet crab fishery is relatively new to this coast, it s a species we don t have here in Sweden. Again there will be opportunities to ask questions. Your hosts are the fishermen, Yorkshire Fishing Forum represented by Jane Sandell and the local Council, and various other organisations and individuals. The return flight leaves Glasgow 1020 on Thursday, April first, which means an early start from Bridlington. It s a 5 to 6 hour drive and we need to leave back the cars, check in usually 40 mins before departure. ETA Göteborg

13 SYFTE Bilaga 3 INSHORE EURONET. by fishermen for fishermen STUDIEBESÖK TILL BRIDLINGTON OCH LOCH TORRIDON Ett samarbete mellan; Västra Götalands Region Fjällbacka Fiskeförening Bridlington & Flamborough Fishermens Assoc. Fiskekommunerna (BOSAM) Yorkshire Fishing Forum (Scarborough Borough Council) Scarborough Centre for Coastal Studies (University of Hull, dep. of Applied Biology) Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium (Göteborgs University, dep. of Marine Ecology) Bridlington Reduced fish-stocks and increased restrictions on fishing effort have, in many regions, contributed to a significant switch of effort from offshore to inshore and from fish to shellfish. Nowhere is this phenomena more apparent than in Bridlington, (Yorkshire, UK) where a declining trawl fishery has been replaced by a boom in static-gear fisheries. Bridlington is now the major shellfish port in the U.K. where a diversity of vessels land increasing quantities of shellfish, primarily brown crab, whelk and lobster, to a variety of handling and processing facilities for further distribution markets at home and abroad. The variety of species and diversity of vessels and gear coupled to the range of landing facilities and infrastructure in general are obviously of great interest to fishermen elsewhere. Particularly those faced with a declining offshore sector and the prospect of a similar switch of effort. Following consultations with the fishermen, Weather permitting, Swedish participants will go to sea with their Yorkshire colleagues on a variety of vessels, giving them the opportunity to experience and discuss the fishery at first hand. In addition, the programme will include visits to various holding and processing facilities as well as a number of formal and informal meetings with representatives of the industry and the fishing community in general. The visit is hosted by Bridlington & Flamborough Fishermens Assoc., Yorkshire Coast Fishing Forum and Scarborough Centre for Coastal Studies. Loch Torridon The fishery for Norway Lobster (Nephrops norvegicus) Sv: havskräfta at Loch Torridon on the west coast of Scotland where ca. twenty vessels cooperate in managing stocks and marketing the catch, provides an innovative and exemplary model for fisheries and their management, both within and beyond the boundaries of the European Community. In addition to providing security and increased revenue in the fishery itself, the project has created at least five permanent jobs ashore and makes a considerable contribution to the prosperity and welfare of a remote coastal community in the Scottish highlands. The project is accredited by the Marine Stewardship Council as a sustainable fishery and has received a British government award for contributions to bio-diversity. The fishery is obviously of great interest to anyone concerned with the future of inshore fisheries, and to Swedish nephrops fishermen in particular. After consultations with fishermen has been allowed for the trip which in addition to Loch Torridon, is intended to include a brief visit to the Yorkshire coast. It is hoped that the Swedish participants will be given the opportunity to study all aspects of the Nephrops fishery and its management and, weather permitting, to spend time at sea with their Scottish counterparts. 13

14 DAGBOK: Bilaga Resdag: Avresa med buss från Tanum kl Avresa med flyg från Säve flygplats kl Ankomst Glasgow/Prestwick14.30 Vi hyr tre bilar i Prestwick varifrån vi efter lunch reser de ca 60 milen upp till Torridon/Shieldaig. Här inkvarteras vi på tre olika Bed&Breackfast (ankomst sent på kvällen) På förmiddagen får vi möjlighet att se oss om i omgivningarna för att återsamlas vid hamnanläggningen i Shieldaig på eftermiddagen. Vi får information om hur sumpningsanläggningen fungerar, ser hur mottagningen/landningen av kräftan går till samt möjlighet att ställa frågor. Vi träffar några av de fiskare som vi skall få följa med ut på fiske under nästa dag. Samling och gemensam middag på kvällen Tidig frukost kl för avfärd till anläggningen i Shieldaig där vi får vara med om packning och lastning av kräftan för vidare transport till flygplatsen. Ca kl går vi ombord på fyra olika katamaranbåtar, och får vara med om en kräftfiskedag. Vi får delta i fisket, möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter. Samling och middag på kvällen Rundresa till Loch Ness och Inverness med studiebesök på en laxodling. På kvällen har vi en avslutande middag i Applecross tillsammans med de lokala fiskarena Resdag: Avresa till Bridlington, England ca kl (en sträcka på ca 80 mil). Ankomst ca kl 22,30, inkvartering på Bed&Breakfast Besökte hamnen i Bridlington och såg båtarna som används för krabb- och valthornsfiske. Studerade krabb-burar och valthornskupor, såg hur nickning av krabba går till, samt sortering och lastning. Samling/genomgång av nästkommande fiskedag samt gemensam middag på kvällen Redan kl på natten gick den första båten ut för fiske av krabba och valthornssnäcka. Kl gick ytterligare två båtar ut och kl gick den sista av våra båtar ut. Fisket pågick hela dagen och de sista båtarna var inte iland förrän sent på kvällen. Colin Wheatley, Ulla Olsson och Jane Sandell från England hade ett första informationsmöte ang. Interreg.lllC. 14

15 Möte mellan forskare, fiskare och myndigheter från Irland, England, Tyskland och Sverige för att utbyta erfarenheter och diskutera kring ett InterreglllC projekt. Besök i hamnen för att vara med vid lossning/lastning samt ställa frågor till fiskare och personal. Samling och gemensam middag på kvällen Resdag: Avresa mot Prestwick kl Besökte fiskeauktionen i Scarborough med guidad tur av hamnpersonal. Gemensam lunch i Whitby tillsammans med Jane Sandell, (repr. England). Inkvartering Bed&Breakfast i Ayr, återlämnande av bilar. Gemensam middag Resdag: Avresa Prestwick kl Ankomst Säve kl Hemresa med buss till Tanum (Gemensam lunch i Ljungskile ) Vi körde totalt ca 240 mil/bil under vår vistelse i Storbritannien. 15

16 RESOLUTION Bilaga 5 16

17 TIDNINGSUTKLIPP Bilaga 6 Vårt besök i Skottland uppmärksammades i flera tidningar, se exempel nedan. 17

18 18

19 EUROPEISKA UNIONEN Fonden för Fiskets Utveckling alexander-advertising.se STUDIEBESÖK TILL BRIDLINGTON OCH LOCH TORRIDON Ett samarbete mellan: Västra Götalands Region Fjällbacka Fiskeförening Bridlington & Flamborough Fishermens Assoc. Fiskekommunerna (BOSAM) Yorkshire Fishing Forum (Scarborough Borough Council) Scarborough Centre for Coastal Studies (University of Hull, dep. of Applied Biology) Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium (Göteborgs University, dep. of Marine Ecology) Fiskekommunerna (BOSAM) Box 305, SE Uddevalla Sweden Tel: +46 (0)

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM?

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? En uppföljningsstudie av vissa särskilda utbildningssatsningar inom högskolan som finansierats med arbetsmarknadspolitiska medel, enligt regeringens

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

IMIT seminarium. En överetablering av företag inom. i en förnyelse av branschen en studie av vad som formade och skapade den svenska IT-branschen

IMIT seminarium. En överetablering av företag inom. i en förnyelse av branschen en studie av vad som formade och skapade den svenska IT-branschen Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #4 november 2008 IMIT seminarium sid 3 En överetablering av företag inom den dynamiska ITbranschen resulterade

Läs mer

Det växande vattenbrukslandet

Det växande vattenbrukslandet Det växande vattenbrukslandet Vattenbruk en framtidsnäring En nationell strategi bör utarbetas för att ge vattenbruket i Sverige bättre förutsättningar att växa inom ekologiskt hållbara ramar. Det föreslår

Läs mer

Utveckling, Informationsspridning, användarperspektivet

Utveckling, Informationsspridning, användarperspektivet Januari 2014 Utveckling, Informationsspridning, användarperspektivet Elbilar och laddinfrastruktur inom turistnäringen på Gotland Jon Malmsten Solkompaniet jon.malmsten@solkompaniet.se Sammanfattning Under

Läs mer

Marktransporter till och från Arlanda

Marktransporter till och från Arlanda Thesis 127 Marktransporter till och från Arlanda Anders Nilsson 2005 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Avdelning Trafikplanering 1 Examensarbete CODEN:LUTVDG/(TVTT-5094)1-105/2005

Läs mer

DOCUMENTATION. Oxford Brookes University Entrepreneurship Summer School 2006. www.yee.se WAS ARRANGED BY

DOCUMENTATION. Oxford Brookes University Entrepreneurship Summer School 2006. www.yee.se WAS ARRANGED BY DOCUMENTATION I am, nowadays, a part of a group who works for the British government. Our task is to develop a platform for how to educate entrepreneurs in future Great Britain. Here is the answer. This

Läs mer

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden VINNOVA Rapport VR 2010:04 Halvtidsutvärdering av TSS - Test Site Sweden Mid-term evaluation of Test Site Sweden Göran Melin, Tomas Åström, Tommy Jansson & Annelie Helmersdotter Eriksson Faugert & Co Utvärdering

Läs mer

Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling

Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling En främjande utvärdering av arbetet för hållbar regional utveckling genom skötsel och nyttjande av skyddade områden RAPPORT 5504 DECEMBER 2005 Skyddad

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Tillväxtverkets

Läs mer

Unga röster i skärgården

Unga röster i skärgården Unga röster i skärgården Högstadieungdomars erfarenheter av att leva och bo i skärgården. Våren 2009. rapport 10:2009 Regionplanekontoret ansvarar för regionplanering och regionala utvecklingsfrågor i

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

Hållbara turistresor inom Sverige Hinder och möjligheter för resor med tåg och buss

Hållbara turistresor inom Sverige Hinder och möjligheter för resor med tåg och buss VTI rapport 782 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Hållbara turistresor inom Sverige Hinder och möjligheter för resor med tåg och buss Kerstin Robertson Hans Antonson Björn Arvidsson Katarina Evanth

Läs mer

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Rapport 5321 okt 2003 Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till fördjupad

Läs mer

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN 2013-01-24 Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN Mid-term evaluation of a programme for building having very low energy use Tommy Jansson, Miriam Terrell

Läs mer

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande Konkurrensverkets rapportserie 2015:5 Konkurrensverket juni 2015 Utredare: Bo Genfors (projektledare)

Läs mer

Logistik och leverensavtal på Skanska

Logistik och leverensavtal på Skanska Logistik och leverensavtal på Skanska Logistics and supply agreements at Skanska Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Robin Jakobsson, Johan Svensson Skanska AB Hans Hogård, Skanska AB Thomas Johansson,

Läs mer

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 418 Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion Lean for sustainable grain production Johanna Olsson 1, Barbro Sundström 2, Hanna Åström

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

KONSUMENTRAPPORTEN 2015 Läget för Sveriges konsumenter

KONSUMENTRAPPORTEN 2015 Läget för Sveriges konsumenter KONSUMENTRAPPORTEN 2015 Läget för Sveriges konsumenter Konsumentverket 2015 Rapport 2015:4 Projektledare: Johan Jarelin Illustration: Annika Carlsson Tryck: Universitetstryckeriet, Karlstad, 2015 Upplaga:

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Förslag till uppföljning av de statliga miljöledningssystemens

Förslag till uppföljning av de statliga miljöledningssystemens Förslag till uppföljning av de statliga miljöledningssystemens effekter RAPPORT 5816 APRIL 2008 Förslag till uppföljning av de statliga miljöledningssystemens effekter NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Person 73. Basic Information. Studies. Orientation and reception. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange report

Person 73. Basic Information. Studies. Orientation and reception. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange report Person 73 Basic Information 1. Name Cecilia Rydén 2. E-mail address: cecilia.ryden@hotmail.com 3. Exchange university California State University Fullerton 4. City Fullerton 5. Country USA 6. First semester

Läs mer

Kollega i kris en säkerhetsrisk

Kollega i kris en säkerhetsrisk Om arbetsmiljö och säkerhet inom sjöfart 4/08 TEMA: KRISHANTERING Kollega i kris en säkerhetsrisk... 1 Säkerhetskultur handlar om attityder... 2 Hur ser era rutiner för krishantering ombord ut?... 3 Medicinwebb

Läs mer

Bredband till hela landet

Bredband till hela landet Bredband till hela landet Betänkande av Utredningen Bredband 2013 Stockholm 2008 SOU 2008:40 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett rikt växtoch djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet RAPPORT 5773 DECEMBER 2007 Ett rikt växt- och djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer