CENTRUM FÖR URBANA OCH REGIONALA STUDIER MED FORSKARSKOLAN URBANA STUDIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CENTRUM FÖR URBANA OCH REGIONALA STUDIER MED FORSKARSKOLAN URBANA STUDIER"

Transkript

1 CENTRUM FÖR URBANA OCH REGIONALA STUDIER MED FORSKARSKOLAN URBANA STUDIER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

2

3 CENTRUM FÖR URBANA OCH REGIONALA STUDIER MED FORSKARSKOLAN URBANA STUDIER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Sammanställd av Eva Ljunggren

4

5 Innehållsförteckning Centrum för Urbana och Regionala Studier... 5 Året som gått... 5 Ledning och administration... 7 Projektinformation... 8 Doktorander inom CUReS och FUS Internat Bredsjö Seminarier och föreläsningar Publiceringar Presentationer vid nationella och internationella konferenser Samverkan och uppdrag Nationella och internationella samarbetsprojekt Handledningsuppdrag Uppdrag som fakultetsopponent och/eller ledamot i betygsnämnd Sakkunniguppdrag Samverkan med det omgivande samhället Övriga uppdrag Medverkande i CUReS och forskarskolan Urbana studier... 29

6 4

7 Centrum för Urbana och Regionala Studier Året som gått Centrum för Urbana och Regionala Studier (CUReS) har funnits i drygt tjugo år. I och med forskarskolan Urbana studier: städer och regioner i förändring (FUS) skapades en fruktbar balans mellan i huvudsak externt finansierad forskning och internt finansierad forskarutbildning, vilket ger en stabil grund för miljöns fortsatta utveckling. I denna verksamhetsberättelse redogörs för både gemensamma aktiviteter som seminarier och forskningsprojekt, och de enskilda medlemmarnas publiceringar och olika uppdrag under året, både inom och utanför Örebro universitet. Tillsammans utgör allt detta forskningsmiljön CUReS och FUS, som vid ingången till 2009 inkluderar 23 seniora forskare och 24 doktorander. De flesta av forskarna och doktoranderna har sitt huvudkontor i Teknikhusets östra flygel, där torsdagsfikat är en uppskattad och nödvändig mötesplats för information och livliga informella samtal. Under året har som vanligt hänt en rad spännande saker här är ett axplock: Två antologimanuskript Governance på svenska och Global uppvärmning och lokal politik sändes strax före jul till förlaget (Santérus). I antologierna, som vänder sig till en bredare läsekrets än en snävt akademisk sådan, medverkar både seniora forskare och doktorander. Böckerna väntas komma ut till sommaren Jörgen Lennqvist (FD i historia), Maria Ojala (FD i psykologi) och Ulrika Olausson (FD i medie- och kommunikationsvetenskap) hälsades varmt välkomna som nya medlemmar. Ylva Uggla utnämndes till docent. Johan Mörck och Mona Hedfeldt disputerade. Gun Hedlund fick i två olika konstellationer, med Katarina Larsson respektive Mona Hedfeldt och Joachim Åström, projektstöd från Vinnova. HS-nämnden beslutade om fortsatt stöd till föreståndare för CUReS (50%) och FUS (25%) samt visst basstöd därutöver. Till höstupptaktsmötet i Ånnaboda i augusti hade vi bjudit in en före detta CUReS-medlem, Åsa von Sydow (riksrevisionen,) som tillsammans med Marcus Johansson (anställd vid Örebropolisen men kvar som medlem i CUReS) och Katarina Larsson (CUReS och ÖU:s utvecklingsstab) berättade om sina erfarenheter från arbete utanför den akademiska forskarvärlden. Programpunkten blev uppskattad och visade behovet av förstärkta kontakter utanför akademin, där ju inte alla disputerade kan eller ens vill fortsätta sin verksamhet efter disputation. I slutet av oktober anordnade vi en workshop i Bredsjö, Hällefors, där 15 av doktoranderna lade fram avhandlingstexter och fick kommentarer både av särskilt inbjudna kommentatorer och seniora forskare och handledare från de egna leden. Denna årliga workshop är ett viktigt inslag i kvalitetsarbetet vid forskarskolan. Tyvärr klarade vi inte konkurrensen med de stora elefanterna (Göteborg, Stockholm och Lund) i tävlingen om stora MISTRA-pengar, men vi bearbetade vår ansökan till en ny som sändes till Formas för avgörande i två steg. I februari 2009 beslutar Formas om vi får gå vidare till en slutlig tävling om femårigt stöd till starka forskningsmiljöer. 5

8 Bland internationella aktiviteter kan nämnas att FUTURE-projektet avslutades med en konferens vid Bauhaus Universität, Weimar i oktober. Det fyraåriga programmet har gjort det möjligt för mer än 150 doktorander och nydisputerade forskare från en rad europeiska länder att presentera papers och utveckla sin kompetens inom området urbana studier. Från vart och ett av de fyra årens teman ges en antologi med de bästa bidragen ut. Det tema vi själva ansvarade för Urban Governance ges ut som antologi av Berliner Wissenschaftverlag våren 2009 med Frank Eckardt och Ingemar Elander som redaktörer. I juni stod CUReS som värd för det treåriga FACIT-programmets arbetsmöte med deltagare från nio samarbetande europeiska forskningscentra. Temat för programmet trosbaserade organisationers roll i europeiska städers välfärdspolitik har fått en allt större aktualitet i takt med neddragningar i offentlig välfärdsproduktion och det är en spännande utmaning att vara med i detta jämförande forskningsprojekt som skall pågå till och med utgången av Charlotte Fridolfsson gör det huvudsakliga arbetet i CUReS-delen av programmet med Ingemar Elander och Mikael Granberg som projektansvariga. CUReS är också med i en grupp europeiska forskningsmiljöer som arbetar med en större EUansökan på temat Youth-Crime Prevention in European Cities, koordinerad av professor Robert Pütz vid Universität Frankfurt. Rolf Lidskog är ansvarig för vår insats i detta. Ansökan planeras gå in till EU under En detaljerad redogörelse för pågående och nya projekt samt medlemmarnas publiceringar och konferensbidrag under året ges längre fram i verksamhetsberättelsen. Under 2009 ser vi fram mot en rad disputationer med början den 30 januari (Eva Gustavsson) och den mars ordnar vi vår egen konferens Sustainable Cities and Regions: Enabling Vision or Empty Talk? med 60-talet anmälda deltagare. Andra, kommande exempel på vårt internationella engagemang är planerade gästforskarresor till Melbourne (Mikael Granberg och Erik Hysing) och fältarbete i Jerusalem (Ann-Catrin Andersson). I ett nationellt perspektiv är det slutligen på sin plats att uppmärksamma den skärpning av kraven på internationell vetenskaplig publicering som beslutats av regeringen. Resurstilldelningen till universiteten kommer i fortsättningen att i stigande grad baseras på mätningar av internationell publicering och citering. Inom samhällsvetenskap och humaniora finns en stark monografitradition som behöver mjukas upp och kompletteras med publiceringar i internationella peer-review tidskrifter. En forskningsmiljö eller ett universitet som inte gillar läget i detta avseende kommer ohjälpligt att få det svårare i konkurrensen om forskningsmedel. Monografitraditionen präglar, med ett par undantag, CUReS- och FUS-doktorandernas arbeten. Positivt är att flera av doktoranderna vid sidan av sina monografiavhandlingar också bidragit med konferenstexter som i några fall efter kvalitetsbedömning lett till publicering i tidskrifter och antologier. 6

9 Ledning och administration CUReS som forskningsmiljö och FUS som forskarskola är intimt sammankopplade. Forskningsansökningar, forskningsprogram, gästforskare, kurs- och seminarieverksamhet med mera utarbetas i hägnet av den samlade miljön. Verksamheten vid CUReS leds av föreståndare och en samordningsgrupp, vald för ett år i taget. Samordningsgruppen består av tre seniora forskare och en doktorand. Vid upptaktsmötet i Ånnaboda i oktober gavs nytt förtroende åt den tidigare samordningsgruppen bestående av Ingemar Elander, Gun Hedlund, Stig Montin, Ylva Uggla och Karin Fröding. Föreståndare för CUReS och FUS var under 2008 liksom tidigare Ingemar Elander. Föreståndarens uppgifter kan i huvudsak delas upp i tre olika funktioner; först samordning, ledning och planering med avseende på den samlade miljöns inre liv i form av seminarier, forskarutbildning, lokaler etc; sedan att bevaka centrats kort- och långsiktiga intressen i relation till universitetets organisation och forskningsstrategi och att företräda CUReS och FUS i dessa sammanhang. Avslutningsvis är det även en viktig uppgift att representera miljön i nationella och internationella sammanhang såsom konferenser och ansökningar. Styrgruppen för FUS består av föreståndaren, en senior forskare från var och en av de representerade disciplinerna, en prefektrepresentant och två doktorandrepresentanter. Samordnings- och styrgruppen har även gemensamma överläggningar. Under året arbetade förutom Elander även doktoranderna Marco Eimermann, Peter Sundström och Moa Tunström inom ramen för sin respektive institutionstjänstgöring med kommunikativa uppgifter och seminarieadministration. Medlemmar i styrgruppen för FUS 2008 var: Ingemar Elander (Statskunskap, ordf) Thord Strömberg (Historia) Rolf Lidskog (Sociologi) Christina Hjorth Aronsson (Socialt arbete) Mats Lundmark (Kulturgeografi) Roland Haglund (prefektrepresentant) Stefan Backius/Moa Tunström (doktorandrepresentant) Anna-Lisa Fransson/Peter Sundström (doktorandrepresentant) 7

10 Projektinformation Medlemmarnas pågående och beslutade externfinansierade projekt, sorterade alfabetiskt på projektets titel. Titel: Att hantera det ambivalenta: Unga vuxnas attityder och beteende gällande energieffektivisering i hemmet Anslagsgivare: Göteborg Energis forskningsstiftelse Medverkande: Maria Ojala Period: Titel: Australasia and Europe: Comparing Policy Formulation and Governing Techniques in Local Authority Climate Action Anslagsgivare: Formas Medverkande: Mikael Granberg, gästforskare och Erik Hysing, gästdoktorand, vid University of Melbourne Period: 2009 Titel: Climate change and multilevel governance in Swedish municipalities. Anslagsgivare: Formas. Medverkande: Mats Lundmark (projektledare), Eva Gustavsson, Ingemar Elander Period: Titel: DEMO-net: The eparticipation Network Anslagsgivare: EU, 6FP Information Society Technologies IST Medverkande: Joachim Åström och Mikael Granberg Period: Titel: Expertise, democracy and environmental regulation. Anslagsgivare: Formas Medverkande: Rolf Lidskog (projektledare), Göran Sundqvist (GU), Mikael Granberg, Ylva Uggla, Martin Letell (GU), Linda Soneryd (SCORE) Period: Titel: Faith-based organizations and exclusion in European cities (FACIT) Anslagsgivare: EU, 7FP Medverkande: För Örebro universitet: Ingemar Elander, Mikael Granberg, Charlotte Fridolfsson, Erik Amnå. Projektledare: Jan Vranken, Universitetet i Antwerpen. Period: Titel: Governing the greenhouse? Policy formulation and governing techniques in local authority climate change action Anslagsgivare: Formas Medverkande: Mikael Granberg Period:

11 Titel: The Healthy City social inclusion, urban governance and welfare for sustainable development Anslagsgivare: Formas Medverkande: Charli Eriksson (projektledare), Ingemar Elander, Karin Fröding, Jonny Geidne, Stig Montin och Tomas Sedelius Period: Titel: Idé-PM om kvinnors företagande Anslagsgivare: Vinnova (planeringsanslag) Medverkande: Gun Hedlund (projektledare), Mona Hedfeldt, Joachim Åström Period: 2008 Titel: Kunskapsbank Bergslagen. Anslagsgivare: Länsstyrelsen i Örebro/Regionförbundet Örebro. Medverkande: Mats Lundmark (projektledare), Fredrik Eliasson, Mona Hedfeldt, Max Jakobsson. Period: Titel: Learning about global environmental problems: Emotional aspects, emotion regulation, and a sense of purpose among children, adolescents, and young adults. Anslagsgivare: Formas Medverkande: Maria Ojala Period: Titel: Partnerskap för sociala och ekonomisk tillväxt- en fråga om genus, tillit och lärande. Anslagsgivare: Vinnova Medverkande: Gun Hedlund (projektledare) och Katarina Larsson Period: Titel: Processionary Moth Governance. When, why and how should society intervene in natural biological systems? Anslagsgivare: Formas Medverkande: Stig Larsson (SLU) och Rolf Lidskog (projektledare), Mikael Granberg, Ylva Uggla, Maria Ojala, Martin Letell (GU) Period: Titel: (R)E-Connecting Democracy Anslagsgivare: National Science Foundation, US Medverkande: Joachim Åström Period: Titel: Samhälleligt beslutsfattande i planeringsprocesser Anslagsgivare: Formas Medverkande: Joachim Åström Period: Titel: School of Sustainable Development - stark forskningsmiljö i ett formativt skede. Anslagsgivare: Vinnova (planeringsanslag) Medverkande: Gun Hedlund (projektledare) Katarina Larsson och Gunilla Björling Period: 2008 Charli Erikssons övriga projekt rapporteras inom ramen för Nationellt Centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) och forskarskolan Promotion och prevention. 9

12 1 Doktorander inom CUReS och FUS Namn Disciplin Avhandlingens tema/titel Handledare 1 Biträdande handledare 2 Andersson, Identity and policy making. Land use planning Karin Aggestam, Statskunskap Ingemar Elander Ann-Catrin policy and the case of Jerusalem. Lunds universitet 2 Backius, Stefan Historia Makt och kultur i Bergslagen Thord Strömberg 3 Eimermann, Marco 4 Eklundh, Anders Kulturgeografi 5 Folkesson, Klara Historia 6 Fransson, Anna-Lisa Ulf Magnusson, Högskolan Dalarna Kulturgeografi Nederländsk migration till Sverige på 2000-talet Mats Lundmark Thord Strömberg Statskunskap 7 Fröding, Karin Folkhälsovetenskap Effekter av det fria skolvalet - integration och segregation i kommun, skola och grannskap Influence, integration and local identity. A study of the development of the municipality of Botkyrka, Sweden Internationell politik och samarbete för hållbar utveckling Delaktighet och inflytande i lokalt arbete för hållbar välfärdsutveckling Mats Lundmark Björn Horgby Ingemar Elander Charli Eriksson Roger Andersson, IBF och Uppsala universitet Thord Strömberg Rolf Lidskog Ingemar Elander 8 Geidne, Jonny Folkhälsovetenskap Samverkan för lokal välfärdsutveckling Charli Eriksson Stig Montin Gustafsson, 9 Sociologi Diskurser om det offentliga stadsrummets betydelse Rolf Lidskog Jenny 10 Gustavsson, Eva Kulturgeografi Globala klimatförändringar och lokal politik Mats Lundmark Ingemar Elander Mötesplats Eskilstuna. Flyktingar och 11 Hallberg, Lena Historia Thord Strömberg arbetskraftsinvandrare i Eskilstuna Hedfeldt, Mona Disputerade hösten 2008 Kulturgeografi Kvinnor som företagare i avindustrialiserade orter i Bergslagen Mats Lundmark 13 Herz, Marcus Socialt arbete Identitet och genus i den sociala sektorn Christian Kullberg Lars Ekdahl, Mälardalens Högskola Gunnel Forsberg, Stockholms universitet Christina Hjorth Aronsson 1 Örebro universitet om inte annat anges. 2 Örebro universitet om inte annat anges. 10

13 Namn Disciplin Avhandlingens tema/titel Handledare 3 Biträdande handledare 4 14 Hysing, Erik Statskunskap Understanding complex policy processes. An application and elaboration of governance in Ingemar Elander Jan Olsson Swedish forest and urban transport 15 Jakobsson, Max Kulturgeografi Utveckling, profilering och regional Erik Westholm, Mats Lundmark identitet/tillhörighet i Bergslagen Högskolan Dalarna 16 Labory, Melker Sociologi Ung i småstad. Plats, klass och genus i identitetsskapandet. Rolf Lidskog 17 Larsson, Susanna Sociologi Ungdomar, konsumtion och identitetsskapande Rolf Lidskog Ingemar Elander 18 Lekare, Kerstin 5 Sociologi (fil.lic.) Hot och handlingsstrategier Mats Franzén, IBF och Uppsala universitet 19 Lennqvist Lindén, Ann-Sofie Statskunskap 20 Lilja, Maja Sociologi 21 Lindberg, Daniel Socialt arbete 22 Mörck, Johan Disputerade hösten 2008 Statskunskap 23 Sundström, Peter Kulturgeografi Relationer mellan politiker och tjänstemän på kommunal nivå Boendesegregation och konstruktionen av svensk identitet Drabbade ungdomars livsvillkor en studie om ungdomars strategier för att hantera en utsatt livssituation Regionalt samhällsbyggande i otakt om framväxten av samverkansorgan i länen Stadens yttre och inre form samt tätortsmönster och stadssystem Gun Hedlund Rolf Lidskog Rolf Stål Stig Montin Mats Lundmark 24 Tunström, Moa Kulturgeografi Den nya urbanismen i Sverige Ann-Cathrine Åquist 25 Thörn, Andreas Historia Religiösa gruppers förhållningssätt till den samtida staden Christina Carlsson Wetterberg Jan OIsson Mats Lundmark Urban Karlsson Tomas Denk, Åbo akademi Rolf Lidskog Antje Hornscheidt, Humboldt universität Christina Hjorth Aronsson 3 Örebro universitet om inte annat anges. 4 Örebro universitet om inte annat anges. 5 Doktorand vid Uppsala universitet 11

14 Framlagda texter (i kronologisk ordning) vid CUReSs/FUSs internat Bredsjö Herrgårdar den 23-24/ Titel: Filadelfiaförsamlingen i Stockholm under 1900-talet identitet, berättelse och rum Författare: Andreas Thörn Opponent: Katarina Nylund (Lunds universitet) Titel: Bruksfors eller Kuksfors. Ungdom i småstad Författare: Melker Labory Opponent: Thomas Johansson (Göteborgs universitet) Titel: Integration, mångfald och blandning attraktivt och normativt i dagens stadsrenässans Författare: Moa Tunström Opponent: Katarina Nylund Titel: Ungdomar i staden - om konstruktionen av identitet och aktörskap i ett konsumtionsklimat. Metodologiska funderingar Författare: Susanna Larsson Opponent: Thomas Johansson Titel: Invisible activity. The case of Muslim women migrants in Fittja, Sweden Författare: Klara Folkesson Opponent: Roger Andersson (Uppsala universitet och IBF, Gävle) Titel: Genus, identitet(er) och rum i Socialt arbete Författare: Marcus Herz Opponent: Charlotte Fridolfsson Titel: National identity and roles of cities Författare: Ann-Catrin Andersson Opponent: Thomas Johansson Titel: The Orange Wawe Författare: Marco Eimermann Opponent: Roger Andersson Titel: Om att studera berättelser om svenskhet. En pilotstudie. Författare: Maja Lilja Opponent: Charlotte Fridolfsson Titel: Summering och slutsatser Författare: Eva Gustavsson Opponent: Ylva Uggla Titel: Bakom den utbredda stadens fasad. Staden som framträder i förståelsen av sprawl Författare: Peter Sundström Opponent: Roger Andersson Titel: Anonymitet, främlingskap och civilitet Författare: Jenny Gustafsson Opponent: Katarina Nylund 12

15 Titel: The Conception of a Pipeline: Swedish media reporting on the Baltic Sea pipeline project. Författare: Anna-Lisa Fransson Opponenter: Ulrika Olausson och Mikael Granberg Titel: The Road to Sustainability Urban Transport Policy Change in Örebro Författare: Erik Hysing Opponent: Rolf Lidskog Titel: Kulturaktivism som politiskt verktyg Författare: Stefan Backius Opponent: Thomas Johansson 13

16 Seminarier och föreläsningar vid CUReS/FUS /2 Margaret Kerr, professor i psykologi BSR: On the art of scientific writing. 27/2 Ansökningsseminarium. Seminarium för doktorander och seniora forskare inom CUReS/FUS med syfte att diskutera projektidéer och forskningsansökningar. Seminariet ska även ta upp frågan hur detta ska kunna bli ett återkommande inslag i forskningsmiljön. 19/3 Oskar Andersson, FD i etnologi, Chicagoskolans bidrag till urbanforskningen. 10/4 Pia Lindberg, doktorand i industrihistoria: Dragkampen om ASEA. 7/5 Avhandlingspromemorior med doktorander i FUS 2 8/5 Ella Johansson, professor i etnologi presenterar aktuell forskning vid Mångkulturellt centrum, Botkyrka. 13/5 Avhandlingspromemorior med doktorander i FUS 2 22/5 Abdul Khakee, professor emeritus i samhällsplanering: Från integritetsanalys till etikåskådning: teori och praxis i utvärderingen av planeringsetik. 21/8 CUReS-dag i Ånnaboda med avslut på Adlers café i Örnsro på kvällen. Huvudpunkter är en presentation av FACIT-projektet och samtal kring vad urbana och regionala studier är samt om det finns ett liv efter disputation. Se separat inbjudan. 29/8 Eva Gustavsson, slutseminarium för sin avhandling ( provdisputation ) på temat Lokalt klimatarbete i ljuset av multilevel governance Opponent. Fil Dr Louise Simonsson, Linköpings universitet 23-24/10 CUReS/FUS-doktorandernas seminarium: Doktoranderna lägger fram avhandlingstexter som kommenteras av tre inbjudna kommentatorer (Roger Andersson, professor i kulturgeografi, IBF Uppsala universitet, Thomas Johansson, professor i socialpsykologi, Centrum för kulturstudier, Göteborgs universitet och Katarina Nylund, docent i sociologi, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds universitet). Flera av våra egna seniorer och handledare medverkar också. Plats: Bredsjö Herrgårdar, Hällefors 13/11 Antje Hornscheidt, professor i genusvetenskap vid Humboldt universität i Berlin, om språk och genus. 14/11 Mona Hedfeldt, disputerar i kulturgeografi på sin avhandling Företagande kvinnor i bruksmiljö. 15/12 CUReS-dag: planering och julavslutning 14

17 Publiceringar 2008 (CUReS-författare i fetstil) Coleman, Stephen, Åström, Joachim, Freschi, Anna Carola, Membrey, Peter & Moss, Giles (2008) Making eparticipation Policy A European Analysis. Demo-net booklet D14.4. Danielson, Mats, Ekenberg, Love, Grönlund, Åke & Åström, Joachim (2008) Towards Interactive Decision Making: Connecting Participatory Processes and Institutional Contexts, Proceedings of E-challenge. Stockholm, October Eklundh, Anders (2008 )Minnet av en skola för alla. Invandrare och minoritete., Nr 5: Forward, S. & Ojala, Maria (2008) Polisens attityder till trafikövervakning - En jämförelse mellan år 1999 och år VTI Rapport 616. Linköping: VTI. Fröding, Karin, Elander, Ingemar & Eriksson, Charli (2008) Partnership for healthy neighbourhoods. City networking in muli-level context. European Urban and Regional Studies 15 (3): Fridolfsson, Charlotte (2008) Political Protest and Metaphor. I: Political Language and Metaphor, Terrell Carver and Jernej Pikalo (eds), London/New York: Routledge. Granberg, Mikael (2008) Local Governance in 'Swedish': Globalisation, Local Welfare Government and Beyond. Local Government Studies 34 (3): Granberg, Mikael, Rolf Lidskog & Stig Larsson (2008) Dealing with uncertainty. A case study of controlling insect populations in natural ecosystems. Local Environment The International Journal of Justice and Sustainability 13 (7): Gustavsson, Eva (2008) Mellan det lokala och det globala klimat, kommuner, nätverk. Örebro Studies in Human Geography 2. Örebro: Örebro universitet. (doktorsavhandling) Hedfeldt, Mona (2008). Företagande kvinnor i bruksort: Arbetsliv och vardagsliv i samspel. Örebro: Örebro universitet. Örebro Studies in Human Geography 1. Örebro: Örebro universitet. (doktorsavhandling) Hedfeldt, Mona, Hedlund, Gun & Åström, Joachim (2008). Får företagande kvinnor vara med i EUs strukturfonder och regionala partnerskap? I: Larsson Pär, Göransson, Ulla & Lagerholm, Magnus (red.), Sesam öppna dig! Forskarperspektiv på kvinnors företagande. Vinnova rapport VR 2008:20. Stockholm: Vinnova. Hedlund, Gun (2008) Samverkan under frihet eller tvång? Utvärdering av processen vid fördelningen av statliga medel till Roks medlemsjourer Rapport till Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Stockholm: Roks. Hedlund, Gun (2008) Regionala partnerskap, kön och demokrati. Rapport nr 62. Örebro: Örebro universitet, Centrum för urbana och regionala studier. Hjorth Aronsson, Christina (2008)Asta 90: Nu ska jag sluta besöka pensionärer! Individ, samhälle, åldrande några bilder. Svensk idrottsforskning Organ för Centrum för idrottsforskning. 17 (3). Hysing, Erik och Olsson, Jan (2008) Contextualising the Advocacy Coalition Framework: theorising change in Swedish forest policy, Environmental Politics 17(5): Johansson, Marcus & Khakee, Abdul (2008) Etik i stadsplanering, Lund: Studentlitteratur. Khakee, Abdul & Johansson, Marcus (2008) Urban Images: How Media Conveys Perceptions of Immigrants in A Swedish City. Plurimondi (6). Lennqvist, Jörgen (2008) Våtmarkens brukare omskapare av Hjälmarens och Kvismarens våtmarker under ett och ett halvt sekel i Runefelt, Leif (red) Svensk Mosskultur. Odling, torvanvändning och landskapets förändring Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden nr 41. Supplement till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademins Tidskrift Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2008) Mellan teknokrati och populism. Experter och medborgare i svensk kärnkraftspolitik, Fronesis Nr

18 Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2008) The role of science in environmental regimes: the case of LRTAP, in Haas, Peter M. (Ed.) International Environmental Governance. Aldershot: Ashgate. Lidskog, Rolf (2008) Scientised citizens and democratised science. Re-assessing the expert-lay divide. Journal of Risk Research 11(1-2): Lundmark, Mats & Power, Dominic (2008) Labour market dynamics and the development of the ICT cluster in the Stockholm region. In: Karlsson, Charlie (Ed) Handbook of Research on Innovation and Clusters. Cases and Policies. Cheltenham, UK and Northhampton, MA, US: Edward Elgar. Montin, Stig (2008) Den lokala politiken. Kap 10 i Bennich-Björkman, Li & Paula Blomqvist (red), Mellan folkhem och Europa. Malmö: Liber. Montin, Stig, Camilla Hansén, Ann-Sofie Lennqvist-Lindén, Jan Olsson & Carl Åborg (2008), Mellan kontinuitet och förändring. Utvärdering av den nya nämndorganisationen i Uppsala kommun. Örebro: Örebro universitet, Centrum för Urbana och Regionala Studiers Skriftserie. Rapport nummer 62. Mörck, Johan (2008) Regionalt samhällsbyggande i otakt - en studie av den varierande framväxten av samverkansorgan. Örebro Studies in Political Science 22. Örebro: Örebro universitet. (doktorsavhandling) Ojala, Maria (2008) Recycling and ambivalence: Quantitative and qualitative analyses of household recycling among young adults. Environment and Behavior 40 (6): Ojala, Maria (2008). Den hoppfulla oron? Unga människors engagemang inför den globala miljöproblematiken. Locus tidskrift för forskning om barn och ungdomar (1): Ojala, Maria (2008). Hoppfull oro en medelväg mot klimatvänlig matkonsumtion. S i: B. Johansson, (Red.) KliMATfrågan på bordet. Stockholm: Formas. Olausson, Ulrika & Peter Berglez (2008) Kritisk diskursanalys (Critical Discourse Analysis) I: Ekström, Mats (red.) Mediernas språk. Stockholm: Liber. Persson, Krister (2008) Studentbedömning och självvärdering ur ett färdighetsbaserat perspektiv ett sätt att utveckla studenters lärandeprocess. I: Ljungquist, Urban, Stigmar, Martin & Thorin, Eva (red.) Om examination och lärande. Växjö: NSHU/Växjö universitet. Sandström, Ulf G. (2008). Biodiversity and Green Infrastructure in Urban Landscapes. The importance of urban green spaces. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller e.k. (Reprint av doktorsavhandling) Sandström, Ulf G. and Hedlund, Anders (2008) Behovsbedömning av detaljplaner [Screening of Detail Development Plans]. Report No. 7. Uppsala: Department of Urban and Rural Development, SLU. Soneryd, Linda & Lidskog, Rolf (2008) Accountability, public involvement and (ir)reversibility. Pp in Boström, Magnus & Garsten, Christina (Eds.) Organizing Transnational Accountability. Cheltenham: Edwar Elgar. Tunström, Moa (2008) The vital city: constructions and meanings in the contemporary Swedish planning discourse, Town Planning Review 78 (2007): Uggla, Ylva (2008) Strategies to create risk awareness and legitimacy: the Swedish climate campaign. Journal of Risk Research 11( 6):

19 Presentationer vid nationella och internationella konferenser Ann-Catrin Andersson Geopolitical importance of cities. Paper presenterat i workshopen The new geopolitics and Changing territorialities. Between international studies and political geography at ECPR, Joint Sessions, Rennes april The importance of the city in a nation- and state-building process the case of Jerusalem. Paper presenterat i workshopen Statsbildning och demokratisering på NOPSA, Tromsø 6-9 augusti Stefan Backius ABF och amatörteatern under 1970-talet. Paper vid Mimers årliga forskarkonferens, 4 5 november 2008 i Lund. Lokalt förankrad teater med socialt och politiskt engagemang, även kallat arbetarspel. Paper vid seminarium på Smålands Musik och Teater, juni 2008 i Jönköping Marco Eimermann The Orange Wave Dutch migrants in the Swedish countryside at the beginning of the 21st Century.Paper vid Befolkningsgeografiska nätverksträffen i Umeå, 18 november. Arrangör: Centrum för Befolkningsgeografiska studier, Kulturgeografi, Umeå Universitet Ingemar Elander Invited as Keynote Speaker to the Nordic Urban and Housing Research Seminar (NSBB) Towards Sustainability in Urban Transformation, Governance Cultures and Housing Policies in Hanasaari, Espoo, Finland September. Invited as Session Chairman to the final conference of Future Urban Studies in Europe, a Fellowship Programme of the European Commission in Weimar 31 oktober 2 november. Invited as Discussant to the International and Multidisciplinary Conference Religion, Politics and the Postsecular City at the University of Groningen November. Inbjuden att tala om organisering och verksamhet vid mångvetenskapliga forskarskolor vid Workshop om koordination och ledning av forskarskolor, Sveriges Lantbruksuniversitet, Ultuna, den 10 mars. Presentation av CUReS och FUS för besökande pro-rektor, dekan och pro-dekan vid Karlstad Universitet den 14 maj. Klara Folkesson Invisible activity. The case of Muslim women migrants in Fittja, Sweden. Paper vid den avslutande konferensen för FUTURE: Future Urban Studies in Europe, a Fellowship Programme of the European Commission in Weimar 31 oktober 2 november. Huvudarrangör Bauhaus Universität, Weimar. (En bearbetad version kommer att ingå som ett kapitel i en kommande antologi redigerad av Frank Eckardt). Mikael Granberg Urban Governance and Climate Change. Presentation vid Södertörn University College (School of Life Sciences), 24 april, 2008 Uncertainty in Decision Making. Presentation vid workshop "Processionary moths and human reactions to larval setae" arrangerad av Karolinska Institutet, Holmhällar, Gotland, 5-7 september,

20 Jenny Gustafsson Space for everyone? Contested meanings and configured subjects in urban public space in Sweden. Posterpresentation vid konferensen "The Right to the City: New Challenges, New Issues", arrangerad av European Science Foundation (ESF) tillsammans med Linköpings universitet, Vadstena klosterhotell, Vadstena, Sverige oktober 2008 Eva Gustavsson Gustavsson, Eva & Lundmark Mats (2008) Climate Change Mitigation and Economic Growth - Determinants for Local Level Climate Policy? Presentation vid sessionen Governing Climate Change: New Politics, New Discourses, New Geographies vid Annual meeting of Association of American Geographers, Boston, Ma, april Lena Hallberg Företagsledningen, fackklubben och invandrarna på Bolinder Munktell, Paper presenterat på Svenska Historikermötet i Lund april Lack of Manpowe, Housing Shortage and Greek Labour at a Mechanical Company in Sweden during the 1960s. Paper presenterat på 6 th International Conference on History: From Ancient to Modern, December 2008, Athen, Grekland, arrangör: Athens Institute for Education and Research. Gun Hedlund Partnerskap för sociala och ekonomisk tillväxt. Paper presenterat på konferensen Genusperspektiv på innovationssystem och jämställdhet februari 2008, Ulfsunda slott, Stockholm. VINNOVA. EU:s strukturfonder och regionala partnerskap - hinder eller resurs för kvinnors företagande? Presentation av forskningsprojekt vid NUTEK:s konferens Forskning & Erfarenhet 7-8 oktober 2008, Stockholm. Governance and Body Politics. Paper presented at Workshop 3: Common and Conflicted: Rethinking Interest, Solidarity and Action. GEXcel Conference of Workshops, May 2008, Örebro University. Nya former av politik - kön, makt och demokrati. Uppsats presenterad vid konferensen Bortom rösträtten den 12 juni 2008 vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola, Flemingsberg. Governance and Body Politics a Feminist Critique of the Governance Perspective. Table paper presented at the international workshop Gender, Governance and Power: Interdisciplinary Debates July 4th University of Birmingham. The new Swedish politics of integration between regional partnerships and EU:s structural funds. Paper presented at the Nordic Conference on Gender, Intersectionality and Regional Development, September 11 September 12, 2008, Umeå. Governance and Body Politics a Feminist Critique of the Governance Perspective, Uppsats (reviderad version av GEXcel paper) presenterad vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, september 2008, Uppsala universitet. Christina Hjorth-Aronsson Asta 90: Nu ska jag sluta besöka pensionärer! Paper presenterat vid konferensen bättre sent än aldrig. Möjligheter för fysisk aktivitet trots åldrande, arrangerad av Centrum för idrottsforskning (CIF) den 11 juni 2008 på Örebro universitet 18

21 Erik Hysing Governing towards Sustainability? Comparing Swedish Forestry and Transport. Paper presenterat vid Nordic Political Science Associations (NOPSA) XV konferens i Tromsø, Norge, 6-9 augusti Ann-Sofie Lennqvist Lindén Föreläsning om Jämställdhet och demokrati vid utbildningsdag för politiker arrangerad av Ålands Kommunförbund den 24 april 2008 Mariehamn, Åland. Rolf Lidskog Public understanding and moral reasoning with regard to regulating nature,paper presenterat vid konferensen The End of Rationality I Barcelona 5-9 September 2008, arr: International Sociological Association. Whose and which nature? Public understanding and moral reasoning with regard to regulating biodiversity. Paper presenterat vid Violence and conflict, The 24th Nordic Sociology Congress, University of Aarhus, August 2008, arr: Nordiska sociologförbundet, [Lidskog även koordinator av arbetsgrupp: Environment, risk and expertise] Lidskog, Rolf & Pleijel, Håkan: Making policy by measuring nature. Representing and regulating ground level ozone. Paper presenterat vid Gränsdragning - risker och möjligheter, Sociologförbundets årskonferens, Mittuniversitetet, Östersund, 31 januari-1 februari 2008, arr: Sveriges sociologförbund [Lidskog även koordinator för arbetsgruppen Miljö- och risksociologi] Mats Lundmark Climate Change Mitigation and Economic Growth Determinants for Local Level Climate Policy. Presentation vid AAG:s årliga konferens i Boston, april Arrangör: Association of American Geographers. Vem flyttar och vem stannar? Flyttningsmönster bland ungdomar i Bergslagens industriorter. Presentation vid Bergslagskonferensen. Borlänge, 28 oktober Arrangör: Högskolan Dalarna samt Bergslagssatsningen kultur och turism. Stig Montin Governance på svenska, Paper presenterat vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, Uppsala universitet, september Johan Mörck Regionforskning vid Örebro universitet - presentation av forskningen om regioner. Presentastion vid konferensen Forskning om regioner - idag och imorgon Plats och arrangör: Göteborg, Göteborgs universitet CEFOS. Maria Ojala The importance of a dialectic relation between positive and negative emotions in promoting social engagement among young people. Muntlig presentation vid The XI Conference of the European Association for Research on Adolescence, Torino, Italy. Maj 9. Facing ambiguities - transcending dichotomies: Factors promoting an inclusion of global problems into young people s moral identity. Muntlig presentation vid 34th Annual Meeting of the Association for Moral Education, University of Notre Dame, Notre Dame, USA, November

22 Ulrika Olausson Ideological Horizons in Media Representations of Climate Change: On Climate Individualism and Climate Nationalism. Paperpresentation (med Peter Berglez) vid the 2 nd European Communication Conference (ECREA), Science and Environment Section, den November 2008 i Barcelona. Krister Persson Lärandemål, bedömning och bedömningskriterier. Presentation vid konferensen NU2008. Lärande i ny tid - samtal om undervisning i högre utbildning. Kalmar 7-9 maj Hur kan generella kompetenser tydliggöras i bedömning och examination? Presentation vid Workshop om generella kompetenser. Lund den augusti. Ulf G. Sandström Facilitating the Incorporation of Biological Diversity in Impact Assessments. Presentation vid IAIA08 Conference The Art and Science of Impact Assessment, May 4-10, (http://dev.iaia.org/cs/session.aspx?id=cs2.11&ts=5) (http://dev.iaia.org/pdfs/concurrentsessions/cs2-11_biodiversity_sandstrom.pdf) Moa Tunström The traditional city and the new urbanism in Sweden. Paperpresentation vid American Association of Geographers, Annual meeting, Boston USA; April 15-19, Ylva Uggla The value of biological diversity: Who pleads for bugs and grubs? Paper vid Sociologförbundets årliga konferens i Östersund den 1 februari. The value of biological diversity: Who pleads for bugs and grubs Paper vid TG04 Sociology of Risk and Uncertainty at the First ISA Forum on Sociology, Sociological Research and Public Debate, Barcelona den 6 september. What is this thing called natural? Paper vid the 24 th Conference of the Nordic Sociological Association, University of Aarhus den 15 augusti. Joachim Åström Reconnected democracy? Report from the e-consultation laboratory. Paper presented at International Working Group of Online Consultation and Public Policy Making, Washington D.C., November 7-8,

23 Samverkan och uppdrag Nationella och internationella samarbetsprojekt (samarbetspartners och deras ämnes- och universitetshemvist är angivna) Faith-based Organizations and Exclusion in European Cities (FACIT). CUReS är ett av nio europeiska forskningscentra som deltar i detta treåriga av EUs sjunde ramprogram finansierade program som leds av professor Jan Vranken vid universitetet i Antwerpen. Ingemar Elander, Charlotte Fridolfsson och Mikael Granberg deltar från VUReS. Future Urban Studies in Europe (FUTURE). Ett fyraårigt ( ) av EU finansierat doktorand- och postdoc-program leds av en konstellation universitet från Sverige (= Örebro universitet genom CUReS), Tyskland, Spanien och Slovakien som innebär samarbete kring internationella forskarutbildningskurser under perioden och möjligheter att träffa forskarstuderande och seniora forskare från en rad europeiska länder. Sammanlagt mer än 150 doktorander/postdokforskare har deltagit i de fyra årens sommarkurser och konferenser. Ingemar Elander har varit CUReS representant i detta arbete. Youth Crime Prevention in European Cities. Comparisons, Ethical Implications and Policy Interventions. (YouPrev). CUReS deltar genom Rolf Lidskog i förberedelserna för en ansökan till EUs sjunde ramprogram. Arbetet leds av professor Robert Pütz vid kulturgheografiska institutionen, J. W. Goethe Universität, Frankfurt am Main. Förutom CUReS deltar forskare från 10 andra europeiska universitet i planeringen av denna ansökan. Om projektet vinner stöd kan det komma att engagera ett par postdocforskare från CUReS. Karin Fröding deltog i en avslutande workshop vid Bauhaus Universität. Hennes bidrag ska publiceras i en antologi. I det nationella doktorandnätverket Rum och Plats deltar flera doktorander från FUS. Partnerskap för hållbar välfärdsutveckling är ett samarbete mellan kommunerna Helsingborg, Norrköping, Västerås och Örebro samt bostadsbolagen Helsingborgshem AB, Hyresbostäder i Norrköping AB, Bostads AB Mimer och ÖrebroBostäder AB. Sveriges Kommuner och Landsting och SABO är också med i detta arbete liksom Örebro Universitet genom projektet Den hälsosamma staden som leds av professor Charli Eriksson (folkhälsovetenskap) med Ingemar Elander som biträdande projektledare och med deltagande av doktoranderna Karin Fröding och Jonny Geidne. Processionary Moth Governance. When, why and how should society intervene in natural biological systems? Är ett fakultetsöverskridande projekt mellan CUReS (sociologi, statsvetenskap, psykologi) och entomologiska institutionen, Sveriges Lantbruksuniversitet. Projektet leds av professorna Stig Larsson (SLU) och Rolf Lidskog (CUReS). Forsknings- och utbildningsgruppen inom Bergslagssatsningen kultur och turism. Deltagare från Högskolan Dalarna, Mälardalens högskola, Uppsala universitet/kth, Högskolan i Gävle och Örebro universitet (genom Mats Lundmark, Mona Hedfeldt och Max Jakobsson). Nordic Governance Network, nordiskt forskningsnätverk, huvudsakligen statsvetare från Roskilde universitetscentrum (Danmark), Universitetet i Tromsö, Universitetet i Bodö (båda Norge) och Universitetet i Tampere (Finland). I nätverket representeras CUReS av Mikael Granberg, Stig Montin och Joachim Åström. 21

24 DEMO-net (www.demo-net.org).och International Working Group of Online Consultation and Public Policy Making (www.reconnectingdemocracy.org) är två IT-orienterade sammanhang där Joachim Åström ingår som forskare och expert. Handledningsuppdrag Ingemar Elander Ann-Catrin Andersson, statskunskap/fus (huvudhandledare) Anna-Lisa Fransson, statskunskap/fus (huvudhandledare) Erik Hysing, statskunskap/fus (huvudhandledare) Karin Perman, statsvetenskap/högskolan Dalarna/Örebro universitet (huvudhandledare) (disputation den 21 november 2008) Karin Fröding, folkhälsovetenskap (biträdande handledare) Eva Gustavsson, kulturgeografi (biträdande handledare) Charlotte Fridolfsson Karin Perman, statsvetenskap/högskolan Dalarna/Örebro universitet (biträdande handledare), (disputation den 21 november 2008) Gun Hedlund Ann-Sofie Lennqvist-Lindén, statsvetenskap/cures (huvudhandledare) Christina Hjorth-Aronsson Andreas Törn, historia/fus (biträdande handledare) Rolf Lidskog Jenny Gustafsson, sociologi/fus, (huvudhandledare) Melker Labory, sociologi/fus, (huvudhandledare) Susanna Larsson, sociologi/fus (huvudhandledare) Maja Lilja, sociologi/fus (huvudhandledare) Anna-Lisa Fransson, statskunskap/fus (biträdande handledare) Mats Lundmark Mona Hedfeldt, kulturgeografi/cures (huvudhandledare) (disputation 5 dec 2008) Eva Gustavsson, kulturgeografi/cures (huvudhandledare) (disputation 30 jan 2009) Max Jakobsson, kulturgeografi/cures (huvudhandledare) Anders Eklundh, kulturgeografi/fus (huvudhandledare) Peter Sundström, kulturgeografi/fus (huvudhandledare) Marco Eimermann, kulturgeografi/fus (huvudhandledare) Peter Möller, kulturgeografi/högskolan Dalarna (biträdande handledare) Maria Thulemark, kulturgeografi/högskolan Dalarna (biträdande handledare) Stig Montin Johan Mörck, statskunskap/cures (huvudhandledare) (disputation den 30 maj 2008) Renée Andersson, statskunskap/forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling (huvudhandledare) Martin Karlsson, statskunskap/forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling, (huvudhandledare) Sattar al-haidar, informatik, Örebro universitet, (biträdande handledare) Jonny Geidne, folkhälsovetenskap/cures (biträdande handledare) Freddy Kjellström, statsvetenskap/karlstads universitet (biträdande handledare) 22

25 Ylva Uggla Susanna Lundberg, sociologi/fus (biträdande handledare) Ann-Cathrine Åquist Moa Tunström, kulturgeografi/fus (huvudhandledare) Joachim Åström Martin Karlsson, statskunskap/forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling (biträdande handledare) Uppdrag som fakultetsopponent och/eller ledamot i betygsnämnd Ingemar Elander Astrid Fell, statskunskap, Luleå den 29 februari 2008 (fakultetsopponent) Mikael Glemdal, statskunskap, Internationella Handelshögskolan, Jönköping den 26 september 2008 (betygsnämndsledamot) Rolf Lidskog Erik Bratland, sociologi, Tromsö universitet, 11 januari 2008 (fakultetsopponent) Anna Samuelsson, sociologi, Uppsala universitet, 21 november 2008 (betygsnämndsledamot) Mats Pellbring, sociologi, Göteborgs universitet, 3 oktober 2008 (betygsnämndsledamot) Satu Heikinnen, sociologi, Uppsala universitet, 23 maj 2008) (betygsnämndsledamot) Mats Lundmark Karin Perman, statskunskap, Örebro universitet, 21 november 2008 (betygsnämndsledamot) Stig Montin Micael Nilsson, Tema Q, Linköpings universitet, Campus Norrköping, 24 oktober 2008 (fakultetsopponent) Ingemar Mundebo, statskunskap, 29 februari 2008, Stockholms universitet. (betygsnämndsledamot) Ulrika Olausson Nina Blom Andersen, Communications, Roskilde University Centre, Denmark, 11 september 2008 (fakultetsopponent) Ann-Cathrine Åquist Pia Brundin, statskunskap, Örebro universitet den 28 maj 2008 (betygsnämndsledamot) Johan Mörck, statskunskap, Örebro universitet den 30 maj 2008 (betygsnämndsledamot) Maria Frisk, kulturgeografi, Karlstads universitet den 24 oktober 2008 (betygsnämndsledamot) Erika Rapp, måltidskunskap, Örebro universitet den 31 oktober 2008 (betygsnämndsledamot) Mona Hedfeldt, kulturgeografi, Örebro universitet den 5 december 2008 (betygsnämndsledamot) 23

26 Sakkunniguppdrag Ingemar Elander Utvärdering av COST Action A26 European city-regions in an age of multi-level governance reconciling competitiveness and social coherence. Uppdraget gett av EUs COST Domain Committee for Individuals, Societies, Cultures and Health (ISCH). Granskning av Nicholas Lows ansökan om att bli befordrad till professor vid University of Melbourne. Peer reviewer av artiklar för International Journal of Urban and Regional Research och Planning Theory and Practice. Mikael Granberg Peer reviewer av artiklar för Government & Policy C: Environment & Planning och Communications of the Association for Information Systems Evaluator for the Tromsø Research Foundation (research grants) Rolf Lidskog Sakkunnig för docentur i sociologi, Stockholms universitet Referee för internationella tidskrifter: TES. Journal of Transdisciplinary Environmental Studies. Human Ecology Review European Environment Mats Lundmark Sakkunniguppdrag för European Science Foundation Sakkunnigbedömning av professorskompetens Lena Magnusson Turner, Uppsala universitet Stig Montin Peer Reviews av artiklar för Local Government Studies och Public Administration Ulrika Olausson Reviewer of proposals for the 2 nd European Communication Conference (ECREA), Science and Environment Section, Barcelona (25-28 November 2008), March Peer reviews för tidskrifterna Global Environmental Change, Environmental Communication, och Public Understanding of Science. Ulf G. Sandström Medlem av Formas Expert Panel on Man and Built Environment Bedömning av ansökning till Formas utlysning om forskningsanslag till Starka forskningsmiljöer Peer reviews för tidskrifterna Planning Theory and Practice och Landscape and Urban Planning Samverkan med det omgivande samhället Ingemar Elander Ledamot av Boverkets vetenskapliga råd Ledamot av Region- och trafikplanekontorets vetenskapliga råd (RTK), Stockholms läns landsting Inbjuden att tala på temat Grannskapsinterventioner - möjligheter och begränsningar - ett europeiskt perspektiv vid Möte med forskningen, arrangerat av Partnerskap för välfärdsutveckling, Rådhuset i Örebro, den 20 november. 24

27 Karin Fröding Samordnare inom Partnerskap för hållbar välfärdsutveckling Jenny Gustafsson Intervjuad i Sveriges radio, P4 Radio Gävleborg (programmet Förmiddag ) om offentliga stadsrums sociala och politiska betydelse, 2 september, Eva Gustavsson Global klimatförändring och lokal politik. Presentation vid frukostmöte med Rotary, Stora Hotellet Örebro, den 4 februari Mona Hedfeldt Forskningspresentation på Rotary frukostmöte (klubben Örebro-Wadköping) med rubriken Kvinnors företagande i regionen Bergslagen 11 februari. Gun Hedlund Universitetets representant i länsgrupp för kvinnofridsfrågor. Mentor för politiskt aktiva kvinnor inom Miljöpartiets mentorprogram. Christina Hjort-Aronsson Ingår i Rådgivande grupp, Örebro kommuns äldreomsorger Ingår i referensgrupp Social välfärd, Regionförbundet Örebro län (t o m nov. 2008). Ingår i Nationellt nätverk för samhällsvetenskaplig äldreforskning Jörgen Lennqvist April och oktober: medverkat med föreläsning och exkursion för geografistudenter och lärare vid Stockholms universitet. Exkursionen gick till Kvismaren. Rolf Lidskog Ledamot i Miljövetarprogrammets programråd, Campus Norrköping Ledamot i styrelsen för Örebro missionsskola Ledamot i Scientific Advisory Board, det nationella forskningsprogrammet Future forest (SLU, Umeå universitet och Skogsforsk) Externa föredrag Mångkulturalism hur kan vi leva tillsammans, olika men jämlika?, föreläsning på upptaktsdag för personal vid Örebro folkhögskola (080811) Seminarium om Tallprocessionsspinnaren, Stig Larsson, SLU, Göran Holm, Karolinska och Rolf Lidskog, Örebro universitet, Bottarve museigårds sommarprogram, Gotland (080804) Trygghet är att lära sig leva med otrygghet, föredrag på konferensen Trygga resor, Urban Nordic Forum, Jönköping (080425) Miljöfrågan i globalt perspektiv, föreläsning inom kursen Hållbar utveckling och globalisering, april 2008, Svenska Missionsrådet. Tidningsintervjuer Likheter med myggplågan i Österfärnebo, intervju med Rolf Lidskog om den politiska hanteringen av besprutning av Tallprocessionsspinnaren, s. 6 i Gotlands Allehanda 5 augusti En vätska med många roller, intervju med Rolf Lidskog och Åsa Bellander (chef för Örebros tekniska förvaltning) om vattnets roll i samhället, s. 4-5 i Nerikes Allehanda 27 juli Samhället ser dig. Rolf Lidskog forskar om din rädsla, s Örebroar n 30 april Många projekt men ingen förbättring. Intervju med Rolf Lidskog ang. Helsingborgs brottsförebyggande arbete. Helsingborgs Dagblad 18 februari Trygghet är att lära sig leva med otrygghet, intervju med Rolf Lidskog i Dagens Samhälle, nr 1/2008, s , den 17 januari

28 Mats Lundmark Ledamot av samverkansgruppen för Örebro universitet och Statistiska Centralbyrån, Örebro Ledamot av programrådet för välfärdsstatistik, Statistiska Centralbyrån, Stockholm Ledamot av referensgrupp för Regionförbundet Örebro i samband med framtagande av underlag inför den regionala utvecklingsstrategin, Örebro Ledamot i Bergshistoriska utskottets Expertkommittée, Jernkontoret i Stockholm. Stig Montin Föredrag vid konferensen Information i offentlig verksamhet, Centrum för kunskapsutveckling, Stockholm, 22 oktober Föredrag vid Möte med forskningen, Partnerskap för hållbar välfärdsutveckling, Rådhuset, Örebro kommun, 19 november Maria Ojala Föredrag Inbjuden talare: Mötesplats Ungdom 2008, Göteborg, mars, Inbjuden talare: Kunskapstorget, Skolforum, Stockholmsmässan, oktober, Inbjuden talare: Den offentliga föreläsningsserien, Örebro Universitet, november, Tidningar och tidskrifter Norrbottens Kuriren Västerbottens Kuriren Dagen (nätupplaga) Östgöta Correspondenten Göteborgs Posten Upsala Nya tidning Helsingborgs Dagblad Lärarnas Tidning nr 4/2008 Psykologtidningen nr Radio och Tv: Boulevard, Sveriges Radio P4 Örebro, JMG, Lokalradio Göteborg, Skolministeriet, Sveriges Radio P1, 0805 Eftersnack, SVT, Krister Persson Ingått i panel för att ta fram material till Sveriges Televisions programserie 123 saker varje svensk bör veta. Mars Ämnesforum i Samhällskunskap revidering av kursplaner, Skolverket, Stockholm 2008 Medverkan i Tvärsnytt om demografi och skolnedläggelser Moa Tunström Inbjuden att delta med presentation på ett seminarium på IASPIS, International Artist Studio Program in Sweden, 6 mars (Med anledning av den italienske konstnären Francesco Jodices vistelse på IASPIS och hans filmprojekt Stockholm Citytellers. En interdisciplinär grupp med bl.a. en arkitekt, en sociolog, en kulturgeograf och en socialgeograf medverkade i en diskussion kring olika frågor med anknytning till Jodices undersökande arbete.) Inbjuden gästföreläsare på Oslo arkitektur og- designhøgskole, 9 oktober 2008, rubrik på presentation: Dead or alive? Images of a contemporary city 26

Centrum för Urbana och Regionala Studier. CUReS www.oru.se/cures

Centrum för Urbana och Regionala Studier. CUReS www.oru.se/cures Centrum för Urbana och Regionala Studier CUReS www.oru.se/cures CUReS inkl Forskarskolan Urbana Studier städer och regioner i förändring Ca 40 medlemmar; forskare, forskarstuderande Kulturgeografi Sociologi

Läs mer

Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie

Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie (ISSN 1653-1531) (ISSN 1101-9093, för nummer 1-57) (ISSN 1653-1531, för nummer 62-) Stadsmiljögruppen (1991) Samhälle, Natur och Byggd miljö. En programskrift.

Läs mer

En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare

En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare Iréne Bernhard Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap Högskolan Väst, Trollhättan irene.bernhard@hv.se

Läs mer

Centrum för Urbana och Regionala Studier med Forskarskolan Urbana Studier- städer och regioner i förändring.

Centrum för Urbana och Regionala Studier med Forskarskolan Urbana Studier- städer och regioner i förändring. Centrum för Urbana och Regionala Studier med Forskarskolan Urbana Studier- städer och regioner i förändring. Verksamhetsberättelse 2011 1 Centrum för Urbana och Regionala Studier med Forskarskolan Urbana

Läs mer

Centrum för Urbana och Regionala Studier med Forskarskolan Urbana Studier- städer och regioner i förändring.

Centrum för Urbana och Regionala Studier med Forskarskolan Urbana Studier- städer och regioner i förändring. Centrum för Urbana och Regionala Studier med Forskarskolan Urbana Studier- städer och regioner i förändring. Verksamhetsberättelse 2010 1 Centrum för Urbana och Regionala Studier med Forskarskolan Urbana

Läs mer

Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand)

Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand) Örebro universitet Sociologi 11-08-22 Kompetensområde: Miljö, natur, expertis Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand) Områdesbeskrivning:

Läs mer

CUReS och FUS: Publikationer 2012 och bakåt

CUReS och FUS: Publikationer 2012 och bakåt 1 CUReS och FUS: Publikationer 2012 och bakåt (Författare från CUReS och FUS genomgående markerade med fet stil) Publicering 2012 Eimermann, Marco (2012), Marketing the good life in rural Sweden - How

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Uppdragsutbildning. Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete 2009/2010. Studiehandledning ht 2009

Uppdragsutbildning. Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete 2009/2010. Studiehandledning ht 2009 Uppdragsutbildning Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete 2009/2010 Studiehandledning ht 2009 Om kursen Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete, 15 högskolepoäng Kursen ges som en

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010. Cecilia Waldenström SLU

Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010. Cecilia Waldenström SLU Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010 Cecilia Waldenström SLU Forskarkonferens 3-5 maj Bakgrund: Initiativ från Nätverket, från Formas och KSLA, samt landsbygdskonferensen i Nässjö 2008 Speciellt:

Läs mer

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 ÅRSMÖTET HÅLLS I ANSLUTNING TILL KONFERENSEN ARBETSLIV I FÖRÄNDRING I MALMÖ DATUM: TORSDAG 20 MAJ TID: 17.30-18.30 LOKAL: MALMÖ HÖGSKOLA, SAL 541 DAGORDNING 1..Mötets öppnande

Läs mer

Från risk till hot Sociala representationer av klimatförändring bland medier och medborgare

Från risk till hot Sociala representationer av klimatförändring bland medier och medborgare Från risk till hot Sociala representationer av klimatförändring bland medier och medborgare Ett forskningsprojekt finansierat av Formas Energisession 2010, Uddevalla 4-5 februari. Ulrika Olausson. Docent

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Marknadens gränser och politikens villkor

Marknadens gränser och politikens villkor Marknadens gränser och politikens villkor Inbjudan till konferens 6 maj 2011 Stockholm Var går gränsen mellan marknad och politik i en tid när den finansiella sektorn får allt större betydelse? Gränserna

Läs mer

CUReS och FUS: Publikationer 2003-

CUReS och FUS: Publikationer 2003- 1 CUReS och FUS: Publikationer 2003- (Författare från CUReS och FUS genomgående markerade med fet stil) Publicering 2003 Andersson, R. & Elander, I. (2003) Selectieve armenzorg. Armoedebestrijding en gemeentelijk

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK. Inbjudan. till konferens maj 2008 i Stockholm

ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK. Inbjudan. till konferens maj 2008 i Stockholm ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK Inbjudan till konferens 17 18 maj 2008 i Stockholm En mötesplats för nya kunskaper, goda idéer och kritiska synpunkter Välkommen till nätverkskonferens i Stockholm den 17-18

Läs mer

Lägesrapport 2013, projekt P60 ÖrebroBostäder AB: Utvärdering av Mitt Gröna Kvarter.

Lägesrapport 2013, projekt P60 ÖrebroBostäder AB: Utvärdering av Mitt Gröna Kvarter. Örebro 2014-03-19 Lägesrapport 2013, projekt P60 ÖrebroBostäder AB: Utvärdering av Mitt Gröna Kvarter. En djupgående utvärdering i samarbete med Centrum för urbana och regionala studier, (CUReS) Örebro

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer Nyhetsbrev 4 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Nyheter från MSB om implementering av Sendai-ramverket

Nyheter från MSB om implementering av Sendai-ramverket Nyheter från MSB om implementering av Sendai-ramverket Nätverksträff Making Cities Resilient 13-14 oktober 2015 Karlstad Janet Edwards Sekretariat för Sveriges nationella plattform för arbete med naturolyckor

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

Centrum för Urbana och Regionala Studier med Forskarskolan Urbana Studier- städer och regioner i förändring.

Centrum för Urbana och Regionala Studier med Forskarskolan Urbana Studier- städer och regioner i förändring. Centrum för Urbana och Regionala Studier med Forskarskolan Urbana Studier- städer och regioner i förändring. Verksamhetsberättelse 2012 1 Centrum för Urbana och Regionala Studier med Forskarskolan Urbana

Läs mer

Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet

Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet Linda Berg, föreståndare Linda.Berg@pol.gu.se /CERGU1 CERGU (group) CERGU_tweets Om CERGU Startade 1995 GU blev Jean Monnet Centre of Excellence 1998

Läs mer

Resiliens som integrering av riskreducering och klimatanpassning? En reflektion

Resiliens som integrering av riskreducering och klimatanpassning? En reflektion Resiliens som integrering av riskreducering och klimatanpassning? En reflektion Mikael Granberg & Lars Nyberg Klimatet förändras Ökad frekvens av extrema väderhändelser och klimatrelaterade risker Ökade

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

NÄRVARANDE. Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet. Ordförande:

NÄRVARANDE. Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet. Ordförande: 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande: Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet Ledamöter: Anna Ehrenberg, docent, Högskolan Dalarna Ann-Britt Ivarsson, lektor, Örebro universitet Christina Opava, professor,

Läs mer

Socialt arbete GR (A), Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 12 hp

Socialt arbete GR (A), Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 12 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete GR (A), Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 12 hp Social Work BA (A), Fundamental theories and concepts in social work, 12 Credits Allmänna data om kursen

Läs mer

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU.

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU. Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU Enheten för miljöekonomi, EEU, GU 30-35 personer 5 professorer 4 docenter 6 forskare 19 doktorander 2011: 25

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Förskolebarn och hållbarhetens Vad och Hur

Förskolebarn och hållbarhetens Vad och Hur Förskolebarn och hållbarhetens Vad och Hur Eva Ärlemalm-Hagsér Förskollärare, doktorand vid Göteborgs universitet samt universitetsadjunkt Mälardalens högskola Innehåll Förskolans roll för en hållbar nutid

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (9) 2016-03-17 Dnr STYR 2016/366 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7.

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7. 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7.5 Credits Kurskod: OM2005 Utbildningsområde:

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (8) 2011-12-15 Dnr S 2011/343 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och examensbenämningar

Läs mer

NOOS 2015 Doktorandseminarium

NOOS 2015 Doktorandseminarium NOOS 2015 Doktorandseminarium Du är varmt välkommen till 2015 års upplaga av det Nationella Nätverket i Offentlig Organisation och Styrnings doktorandseminarium kallat NOOS. Under två dagar kommer vi -

Läs mer

Kunskap om och för samhällets klimatarbete. Dialogmöte den 29 maj 2017

Kunskap om och för samhällets klimatarbete. Dialogmöte den 29 maj 2017 Kunskap om och för samhällets klimatarbete Dialogmöte den 29 maj 2017 Tankar inför mötet Informera och klargöra kring utlysningen, hinna prata och diskutera frågor som finns Få en bild av vilka ni är kunna

Läs mer

Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet

Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet. www.mls.adm.gu.se 2006-11-15 21 september Vad är hållbar utveckling? Sverker Molander, Miljösystemanalys, Chalmers, visade lite på begreppet hållbar

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det?

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Psykologisk forskning om människan i arbetslivet (fokus på individen): urval, arbetstider, belastning, motivation etc. Studiet av människors beteende och

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Schema Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner (VVV1) 7.5 hp Vt. 2014, v. 4-13

Schema Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner (VVV1) 7.5 hp Vt. 2014, v. 4-13 Schema Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner (VVV1) 7.5 hp Vt. 2014, v. 4-13 Obligatoriska moment är rödmarkerade V.4 Mån 20-jan 17.15-19.00 Gemensam introduktionsföreläsning Bengt

Läs mer

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002 Jan Wretman Statistiska Institutionen Stockholms Universitet 106 91 Stockholm e-mail: jan.wretman@stat.su.se Rapport nr. 27 från projektet

Läs mer

Sustainababble? Från ord till handling i stadspolitik

Sustainababble? Från ord till handling i stadspolitik Sustainababble? Från ord till handling i stadspolitik We live today in an age of sustainababble, a cacophonous profusion [överflöd] of uses of the word sustainable to mean anything from environmentally

Läs mer

Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Kommission för ett socialt hållbart Malmö Studiebesök från Norge 2013-01-15

Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Kommission för ett socialt hållbart Malmö Studiebesök från Norge 2013-01-15 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Studiebesök från Norge 2013-01-15 26 underlag med 281 förslag 20 seminarier 1000talet möten Övriga rapporter och litteratur SKARPA FÖRSLAG Hur mår Malmö? Bättre,

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Vision bortom Kerstin Öhrn

Vision bortom Kerstin Öhrn Vision bortom 2015 Styrgruppen för vision bortom 2015 Marita Hilliges, rektor Elin Holmsten, akademichef Marie Elf, områdesnämndsordförande Ulrica Momqvist, informationschef Caroline Bastholm, doktorand

Läs mer

Välkommen till inspirationsdagen om social hållbarhet 2016-06-01

Välkommen till inspirationsdagen om social hållbarhet 2016-06-01 Välkommen till inspirationsdagen om social hållbarhet 2016-06-01 Välkomna! Anette Hallin - Delprocessledare HSU - Docent i företagsekonomi, inriktning organisation Patrik Klintenberg - Delprocessledare

Läs mer

Naturvetenskap 20% Allmänna data om kursen. Kurskod. Progression. Högskolepoäng Utbildningsområde Samhällsvetenskap 80% Inrättad.

Naturvetenskap 20% Allmänna data om kursen. Kurskod. Progression. Högskolepoäng Utbildningsområde Samhällsvetenskap 80% Inrättad. Kursplan för: Sociologi för gymnasielärare (A), 30 hp. Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Sociologi Grundnivå (A) Högskolepoäng 30.0 Fördjupning/examen Kursen ligger på grundnivå.

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng.

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng. Kursplan Institutionen för samällsvetenskap Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialpsykologi, 21-40 poäng The Social Psychology Programme Socialpsykologi

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points Kursplan Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod EUP 512 Dnr 2002:7D Beslutsdatum 2002-06-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Europa som politisk arena, 20 poäng European

Läs mer

Jämlikhet och ojämlikhet

Jämlikhet och ojämlikhet Jämlikhet och ojämlikhet Hur påverkas välfärden, ekonomin och vår hälsa av den ökande ojämlikheten? Inbjudan till konferens 9 10 april 2010 i Riksdagshuset, Stockholm Vilka lärdomar bör politiken dra av

Läs mer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer Christian Svanfeldt Europeiska kommissionen Regional- och stadspolitik Regional & SKL, Stockholm 18 November 2014 EU:s urbana

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Forskningsfinansiering i Sverige Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet är den stora grundforskningsmyndigheten med tre ämnesråd;

Läs mer

15SK Prefekt

15SK Prefekt Kursplan Utbildning på forskarnivå Politisk teori, 7,5 högskolepoäng Political Theory, 7,5 credits Kurskod 15SK072 Forskarutbildningsämne Statskunskap Institutionen för humaniora, utbildnings- och Institution/motsvarande

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Statsvetenskap GR (A), 30 hp

Statsvetenskap GR (A), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Statsvetenskap GR (A), 30 hp Political Science Ba (A), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SK001G Statsvetenskap Grundnivå (A) Inriktning (namn)

Läs mer

Påverkansarbete inom Horisont 2020

Påverkansarbete inom Horisont 2020 Påverkansarbete inom Horisont 2020 Maria Wästfelt ledamot programkommittén inom området för hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande Svensk organisation, hälsoutmaningen programkommittén Horizon

Läs mer

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN?

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER? Universitetet och Chalmers ser sig som stora och viktiga institutioner för Västra Götalandsregionens utveckling. Genom

Läs mer

KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1

KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1 KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1 KB:s regleringsbrev 2017 Samordning av arbete kring öppen tillgång Kungl. biblioteket ska samordna arbetet med införande

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Malmö Svenska Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap (SNES) Styrdokument

Malmö Svenska Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap (SNES) Styrdokument Malmö 2016-03-10 Svenska Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap (SNES) Styrdokument Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap (SNES) består av elva medlemsinstitutioner och engagerar

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS)

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 626/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270

Läs mer

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från 2013 Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Med pedagogisk meriteringsmodell avses "en modell för hur lärare kan meritera sig

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Svenska IHP-kommittén

Svenska IHP-kommittén Svenska IHP-kommittén Programförklaring IHP står för International Hydrological Programme och är UNESCO:s (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation) program för vetenskapligt regeringssamarbete

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. 1(5) Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Samhällskunskap IIa, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng Civics

Läs mer

Sociologi GR (B), 30 hp

Sociologi GR (B), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (B), 30 hp Sociology Ba (B), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SO047G Sociologi Grundnivå (B) Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Bertil Grundfelt Nätverket Renare Marks vårmöte Göteborg 28-29 Mars 2012 www.nicole.org 1 Innehåll Historisk återblick Nicole s definition av Hållbar Efterbehandling

Läs mer

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet. Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet. Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Några praktikaliteter www.mötesplatssocialhållbarhet.se WiFi: choiceguest

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

Socialt arbete AV, Ungdom, identitet, sociala problem och möjligheter till förändring, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Ungdom, identitet, sociala problem och möjligheter till förändring, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Ungdom, identitet, sociala problem och möjligheter till förändring, 7,5 hp Social Work MA, Youth, Identity, Social Problems and Possibilities for Change, 7,5 Credits

Läs mer

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS Security Link styrgruppsmöte TYP AV MÖTE Styrgruppsmöte #9 Security Link TID 2012-01-26 kl 9.30-14.00 PLATS DELTAGARE LiU, Systemet Fredrik Gustafsson, Staffan Rudner, Erik G. Larsson, Mats Eriksson, Henrik

Läs mer

Genuslektorat. Information till GUN Susanne Kreitz Sandberg

Genuslektorat. Information till GUN Susanne Kreitz Sandberg Genuslektorat Information till GUN 15 09 10 Susanne Kreitz Sandberg 2 Syfte med genuslektoratet är att på ett systematisk och långsiktigt sätt arbeta med frågor som rör genus och jämställdhet i lärarutbildningarna.

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Internationella forskarsymposiet. 26 oktober 1 november

Internationella forskarsymposiet. 26 oktober 1 november Internationella forskarsymposiet 26 oktober 1 november Inbjudan Ett femtiotal av världens mest framstående forskare kommer den 26 oktober till den 1 november 2008 till Lund och Malmö. Under sin vecka i

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin använder meritportföljer för att tydliggöra vilken kompetens och vilka meriter som ska värderas hos lärare och forskare.

Läs mer