CENTRUM FÖR URBANA OCH REGIONALA STUDIER MED FORSKARSKOLAN URBANA STUDIER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CENTRUM FÖR URBANA OCH REGIONALA STUDIER MED FORSKARSKOLAN URBANA STUDIER"

Transkript

1 CENTRUM FÖR URBANA OCH REGIONALA STUDIER MED FORSKARSKOLAN URBANA STUDIER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

2

3 CENTRUM FÖR URBANA OCH REGIONALA STUDIER MED FORSKARSKOLAN URBANA STUDIER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Sammanställd av Eva Ljunggren

4

5 Innehållsförteckning Centrum för Urbana och Regionala Studier... 5 Året som gått... 5 Ledning och administration... 7 Projektinformation... 8 Doktorander inom CUReS och FUS Internat Bredsjö Seminarier och föreläsningar Publiceringar Presentationer vid nationella och internationella konferenser Samverkan och uppdrag Nationella och internationella samarbetsprojekt Handledningsuppdrag Uppdrag som fakultetsopponent och/eller ledamot i betygsnämnd Sakkunniguppdrag Samverkan med det omgivande samhället Övriga uppdrag Medverkande i CUReS och forskarskolan Urbana studier... 29

6 4

7 Centrum för Urbana och Regionala Studier Året som gått Centrum för Urbana och Regionala Studier (CUReS) har funnits i drygt tjugo år. I och med forskarskolan Urbana studier: städer och regioner i förändring (FUS) skapades en fruktbar balans mellan i huvudsak externt finansierad forskning och internt finansierad forskarutbildning, vilket ger en stabil grund för miljöns fortsatta utveckling. I denna verksamhetsberättelse redogörs för både gemensamma aktiviteter som seminarier och forskningsprojekt, och de enskilda medlemmarnas publiceringar och olika uppdrag under året, både inom och utanför Örebro universitet. Tillsammans utgör allt detta forskningsmiljön CUReS och FUS, som vid ingången till 2009 inkluderar 23 seniora forskare och 24 doktorander. De flesta av forskarna och doktoranderna har sitt huvudkontor i Teknikhusets östra flygel, där torsdagsfikat är en uppskattad och nödvändig mötesplats för information och livliga informella samtal. Under året har som vanligt hänt en rad spännande saker här är ett axplock: Två antologimanuskript Governance på svenska och Global uppvärmning och lokal politik sändes strax före jul till förlaget (Santérus). I antologierna, som vänder sig till en bredare läsekrets än en snävt akademisk sådan, medverkar både seniora forskare och doktorander. Böckerna väntas komma ut till sommaren Jörgen Lennqvist (FD i historia), Maria Ojala (FD i psykologi) och Ulrika Olausson (FD i medie- och kommunikationsvetenskap) hälsades varmt välkomna som nya medlemmar. Ylva Uggla utnämndes till docent. Johan Mörck och Mona Hedfeldt disputerade. Gun Hedlund fick i två olika konstellationer, med Katarina Larsson respektive Mona Hedfeldt och Joachim Åström, projektstöd från Vinnova. HS-nämnden beslutade om fortsatt stöd till föreståndare för CUReS (50%) och FUS (25%) samt visst basstöd därutöver. Till höstupptaktsmötet i Ånnaboda i augusti hade vi bjudit in en före detta CUReS-medlem, Åsa von Sydow (riksrevisionen,) som tillsammans med Marcus Johansson (anställd vid Örebropolisen men kvar som medlem i CUReS) och Katarina Larsson (CUReS och ÖU:s utvecklingsstab) berättade om sina erfarenheter från arbete utanför den akademiska forskarvärlden. Programpunkten blev uppskattad och visade behovet av förstärkta kontakter utanför akademin, där ju inte alla disputerade kan eller ens vill fortsätta sin verksamhet efter disputation. I slutet av oktober anordnade vi en workshop i Bredsjö, Hällefors, där 15 av doktoranderna lade fram avhandlingstexter och fick kommentarer både av särskilt inbjudna kommentatorer och seniora forskare och handledare från de egna leden. Denna årliga workshop är ett viktigt inslag i kvalitetsarbetet vid forskarskolan. Tyvärr klarade vi inte konkurrensen med de stora elefanterna (Göteborg, Stockholm och Lund) i tävlingen om stora MISTRA-pengar, men vi bearbetade vår ansökan till en ny som sändes till Formas för avgörande i två steg. I februari 2009 beslutar Formas om vi får gå vidare till en slutlig tävling om femårigt stöd till starka forskningsmiljöer. 5

8 Bland internationella aktiviteter kan nämnas att FUTURE-projektet avslutades med en konferens vid Bauhaus Universität, Weimar i oktober. Det fyraåriga programmet har gjort det möjligt för mer än 150 doktorander och nydisputerade forskare från en rad europeiska länder att presentera papers och utveckla sin kompetens inom området urbana studier. Från vart och ett av de fyra årens teman ges en antologi med de bästa bidragen ut. Det tema vi själva ansvarade för Urban Governance ges ut som antologi av Berliner Wissenschaftverlag våren 2009 med Frank Eckardt och Ingemar Elander som redaktörer. I juni stod CUReS som värd för det treåriga FACIT-programmets arbetsmöte med deltagare från nio samarbetande europeiska forskningscentra. Temat för programmet trosbaserade organisationers roll i europeiska städers välfärdspolitik har fått en allt större aktualitet i takt med neddragningar i offentlig välfärdsproduktion och det är en spännande utmaning att vara med i detta jämförande forskningsprojekt som skall pågå till och med utgången av Charlotte Fridolfsson gör det huvudsakliga arbetet i CUReS-delen av programmet med Ingemar Elander och Mikael Granberg som projektansvariga. CUReS är också med i en grupp europeiska forskningsmiljöer som arbetar med en större EUansökan på temat Youth-Crime Prevention in European Cities, koordinerad av professor Robert Pütz vid Universität Frankfurt. Rolf Lidskog är ansvarig för vår insats i detta. Ansökan planeras gå in till EU under En detaljerad redogörelse för pågående och nya projekt samt medlemmarnas publiceringar och konferensbidrag under året ges längre fram i verksamhetsberättelsen. Under 2009 ser vi fram mot en rad disputationer med början den 30 januari (Eva Gustavsson) och den mars ordnar vi vår egen konferens Sustainable Cities and Regions: Enabling Vision or Empty Talk? med 60-talet anmälda deltagare. Andra, kommande exempel på vårt internationella engagemang är planerade gästforskarresor till Melbourne (Mikael Granberg och Erik Hysing) och fältarbete i Jerusalem (Ann-Catrin Andersson). I ett nationellt perspektiv är det slutligen på sin plats att uppmärksamma den skärpning av kraven på internationell vetenskaplig publicering som beslutats av regeringen. Resurstilldelningen till universiteten kommer i fortsättningen att i stigande grad baseras på mätningar av internationell publicering och citering. Inom samhällsvetenskap och humaniora finns en stark monografitradition som behöver mjukas upp och kompletteras med publiceringar i internationella peer-review tidskrifter. En forskningsmiljö eller ett universitet som inte gillar läget i detta avseende kommer ohjälpligt att få det svårare i konkurrensen om forskningsmedel. Monografitraditionen präglar, med ett par undantag, CUReS- och FUS-doktorandernas arbeten. Positivt är att flera av doktoranderna vid sidan av sina monografiavhandlingar också bidragit med konferenstexter som i några fall efter kvalitetsbedömning lett till publicering i tidskrifter och antologier. 6

9 Ledning och administration CUReS som forskningsmiljö och FUS som forskarskola är intimt sammankopplade. Forskningsansökningar, forskningsprogram, gästforskare, kurs- och seminarieverksamhet med mera utarbetas i hägnet av den samlade miljön. Verksamheten vid CUReS leds av föreståndare och en samordningsgrupp, vald för ett år i taget. Samordningsgruppen består av tre seniora forskare och en doktorand. Vid upptaktsmötet i Ånnaboda i oktober gavs nytt förtroende åt den tidigare samordningsgruppen bestående av Ingemar Elander, Gun Hedlund, Stig Montin, Ylva Uggla och Karin Fröding. Föreståndare för CUReS och FUS var under 2008 liksom tidigare Ingemar Elander. Föreståndarens uppgifter kan i huvudsak delas upp i tre olika funktioner; först samordning, ledning och planering med avseende på den samlade miljöns inre liv i form av seminarier, forskarutbildning, lokaler etc; sedan att bevaka centrats kort- och långsiktiga intressen i relation till universitetets organisation och forskningsstrategi och att företräda CUReS och FUS i dessa sammanhang. Avslutningsvis är det även en viktig uppgift att representera miljön i nationella och internationella sammanhang såsom konferenser och ansökningar. Styrgruppen för FUS består av föreståndaren, en senior forskare från var och en av de representerade disciplinerna, en prefektrepresentant och två doktorandrepresentanter. Samordnings- och styrgruppen har även gemensamma överläggningar. Under året arbetade förutom Elander även doktoranderna Marco Eimermann, Peter Sundström och Moa Tunström inom ramen för sin respektive institutionstjänstgöring med kommunikativa uppgifter och seminarieadministration. Medlemmar i styrgruppen för FUS 2008 var: Ingemar Elander (Statskunskap, ordf) Thord Strömberg (Historia) Rolf Lidskog (Sociologi) Christina Hjorth Aronsson (Socialt arbete) Mats Lundmark (Kulturgeografi) Roland Haglund (prefektrepresentant) Stefan Backius/Moa Tunström (doktorandrepresentant) Anna-Lisa Fransson/Peter Sundström (doktorandrepresentant) 7

10 Projektinformation Medlemmarnas pågående och beslutade externfinansierade projekt, sorterade alfabetiskt på projektets titel. Titel: Att hantera det ambivalenta: Unga vuxnas attityder och beteende gällande energieffektivisering i hemmet Anslagsgivare: Göteborg Energis forskningsstiftelse Medverkande: Maria Ojala Period: Titel: Australasia and Europe: Comparing Policy Formulation and Governing Techniques in Local Authority Climate Action Anslagsgivare: Formas Medverkande: Mikael Granberg, gästforskare och Erik Hysing, gästdoktorand, vid University of Melbourne Period: 2009 Titel: Climate change and multilevel governance in Swedish municipalities. Anslagsgivare: Formas. Medverkande: Mats Lundmark (projektledare), Eva Gustavsson, Ingemar Elander Period: Titel: DEMO-net: The eparticipation Network Anslagsgivare: EU, 6FP Information Society Technologies IST Medverkande: Joachim Åström och Mikael Granberg Period: Titel: Expertise, democracy and environmental regulation. Anslagsgivare: Formas Medverkande: Rolf Lidskog (projektledare), Göran Sundqvist (GU), Mikael Granberg, Ylva Uggla, Martin Letell (GU), Linda Soneryd (SCORE) Period: Titel: Faith-based organizations and exclusion in European cities (FACIT) Anslagsgivare: EU, 7FP Medverkande: För Örebro universitet: Ingemar Elander, Mikael Granberg, Charlotte Fridolfsson, Erik Amnå. Projektledare: Jan Vranken, Universitetet i Antwerpen. Period: Titel: Governing the greenhouse? Policy formulation and governing techniques in local authority climate change action Anslagsgivare: Formas Medverkande: Mikael Granberg Period:

11 Titel: The Healthy City social inclusion, urban governance and welfare for sustainable development Anslagsgivare: Formas Medverkande: Charli Eriksson (projektledare), Ingemar Elander, Karin Fröding, Jonny Geidne, Stig Montin och Tomas Sedelius Period: Titel: Idé-PM om kvinnors företagande Anslagsgivare: Vinnova (planeringsanslag) Medverkande: Gun Hedlund (projektledare), Mona Hedfeldt, Joachim Åström Period: 2008 Titel: Kunskapsbank Bergslagen. Anslagsgivare: Länsstyrelsen i Örebro/Regionförbundet Örebro. Medverkande: Mats Lundmark (projektledare), Fredrik Eliasson, Mona Hedfeldt, Max Jakobsson. Period: Titel: Learning about global environmental problems: Emotional aspects, emotion regulation, and a sense of purpose among children, adolescents, and young adults. Anslagsgivare: Formas Medverkande: Maria Ojala Period: Titel: Partnerskap för sociala och ekonomisk tillväxt- en fråga om genus, tillit och lärande. Anslagsgivare: Vinnova Medverkande: Gun Hedlund (projektledare) och Katarina Larsson Period: Titel: Processionary Moth Governance. When, why and how should society intervene in natural biological systems? Anslagsgivare: Formas Medverkande: Stig Larsson (SLU) och Rolf Lidskog (projektledare), Mikael Granberg, Ylva Uggla, Maria Ojala, Martin Letell (GU) Period: Titel: (R)E-Connecting Democracy Anslagsgivare: National Science Foundation, US Medverkande: Joachim Åström Period: Titel: Samhälleligt beslutsfattande i planeringsprocesser Anslagsgivare: Formas Medverkande: Joachim Åström Period: Titel: School of Sustainable Development - stark forskningsmiljö i ett formativt skede. Anslagsgivare: Vinnova (planeringsanslag) Medverkande: Gun Hedlund (projektledare) Katarina Larsson och Gunilla Björling Period: 2008 Charli Erikssons övriga projekt rapporteras inom ramen för Nationellt Centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) och forskarskolan Promotion och prevention. 9

12 1 Doktorander inom CUReS och FUS Namn Disciplin Avhandlingens tema/titel Handledare 1 Biträdande handledare 2 Andersson, Identity and policy making. Land use planning Karin Aggestam, Statskunskap Ingemar Elander Ann-Catrin policy and the case of Jerusalem. Lunds universitet 2 Backius, Stefan Historia Makt och kultur i Bergslagen Thord Strömberg 3 Eimermann, Marco 4 Eklundh, Anders Kulturgeografi 5 Folkesson, Klara Historia 6 Fransson, Anna-Lisa Ulf Magnusson, Högskolan Dalarna Kulturgeografi Nederländsk migration till Sverige på 2000-talet Mats Lundmark Thord Strömberg Statskunskap 7 Fröding, Karin Folkhälsovetenskap Effekter av det fria skolvalet - integration och segregation i kommun, skola och grannskap Influence, integration and local identity. A study of the development of the municipality of Botkyrka, Sweden Internationell politik och samarbete för hållbar utveckling Delaktighet och inflytande i lokalt arbete för hållbar välfärdsutveckling Mats Lundmark Björn Horgby Ingemar Elander Charli Eriksson Roger Andersson, IBF och Uppsala universitet Thord Strömberg Rolf Lidskog Ingemar Elander 8 Geidne, Jonny Folkhälsovetenskap Samverkan för lokal välfärdsutveckling Charli Eriksson Stig Montin Gustafsson, 9 Sociologi Diskurser om det offentliga stadsrummets betydelse Rolf Lidskog Jenny 10 Gustavsson, Eva Kulturgeografi Globala klimatförändringar och lokal politik Mats Lundmark Ingemar Elander Mötesplats Eskilstuna. Flyktingar och 11 Hallberg, Lena Historia Thord Strömberg arbetskraftsinvandrare i Eskilstuna Hedfeldt, Mona Disputerade hösten 2008 Kulturgeografi Kvinnor som företagare i avindustrialiserade orter i Bergslagen Mats Lundmark 13 Herz, Marcus Socialt arbete Identitet och genus i den sociala sektorn Christian Kullberg Lars Ekdahl, Mälardalens Högskola Gunnel Forsberg, Stockholms universitet Christina Hjorth Aronsson 1 Örebro universitet om inte annat anges. 2 Örebro universitet om inte annat anges. 10

13 Namn Disciplin Avhandlingens tema/titel Handledare 3 Biträdande handledare 4 14 Hysing, Erik Statskunskap Understanding complex policy processes. An application and elaboration of governance in Ingemar Elander Jan Olsson Swedish forest and urban transport 15 Jakobsson, Max Kulturgeografi Utveckling, profilering och regional Erik Westholm, Mats Lundmark identitet/tillhörighet i Bergslagen Högskolan Dalarna 16 Labory, Melker Sociologi Ung i småstad. Plats, klass och genus i identitetsskapandet. Rolf Lidskog 17 Larsson, Susanna Sociologi Ungdomar, konsumtion och identitetsskapande Rolf Lidskog Ingemar Elander 18 Lekare, Kerstin 5 Sociologi (fil.lic.) Hot och handlingsstrategier Mats Franzén, IBF och Uppsala universitet 19 Lennqvist Lindén, Ann-Sofie Statskunskap 20 Lilja, Maja Sociologi 21 Lindberg, Daniel Socialt arbete 22 Mörck, Johan Disputerade hösten 2008 Statskunskap 23 Sundström, Peter Kulturgeografi Relationer mellan politiker och tjänstemän på kommunal nivå Boendesegregation och konstruktionen av svensk identitet Drabbade ungdomars livsvillkor en studie om ungdomars strategier för att hantera en utsatt livssituation Regionalt samhällsbyggande i otakt om framväxten av samverkansorgan i länen Stadens yttre och inre form samt tätortsmönster och stadssystem Gun Hedlund Rolf Lidskog Rolf Stål Stig Montin Mats Lundmark 24 Tunström, Moa Kulturgeografi Den nya urbanismen i Sverige Ann-Cathrine Åquist 25 Thörn, Andreas Historia Religiösa gruppers förhållningssätt till den samtida staden Christina Carlsson Wetterberg Jan OIsson Mats Lundmark Urban Karlsson Tomas Denk, Åbo akademi Rolf Lidskog Antje Hornscheidt, Humboldt universität Christina Hjorth Aronsson 3 Örebro universitet om inte annat anges. 4 Örebro universitet om inte annat anges. 5 Doktorand vid Uppsala universitet 11

14 Framlagda texter (i kronologisk ordning) vid CUReSs/FUSs internat Bredsjö Herrgårdar den 23-24/ Titel: Filadelfiaförsamlingen i Stockholm under 1900-talet identitet, berättelse och rum Författare: Andreas Thörn Opponent: Katarina Nylund (Lunds universitet) Titel: Bruksfors eller Kuksfors. Ungdom i småstad Författare: Melker Labory Opponent: Thomas Johansson (Göteborgs universitet) Titel: Integration, mångfald och blandning attraktivt och normativt i dagens stadsrenässans Författare: Moa Tunström Opponent: Katarina Nylund Titel: Ungdomar i staden - om konstruktionen av identitet och aktörskap i ett konsumtionsklimat. Metodologiska funderingar Författare: Susanna Larsson Opponent: Thomas Johansson Titel: Invisible activity. The case of Muslim women migrants in Fittja, Sweden Författare: Klara Folkesson Opponent: Roger Andersson (Uppsala universitet och IBF, Gävle) Titel: Genus, identitet(er) och rum i Socialt arbete Författare: Marcus Herz Opponent: Charlotte Fridolfsson Titel: National identity and roles of cities Författare: Ann-Catrin Andersson Opponent: Thomas Johansson Titel: The Orange Wawe Författare: Marco Eimermann Opponent: Roger Andersson Titel: Om att studera berättelser om svenskhet. En pilotstudie. Författare: Maja Lilja Opponent: Charlotte Fridolfsson Titel: Summering och slutsatser Författare: Eva Gustavsson Opponent: Ylva Uggla Titel: Bakom den utbredda stadens fasad. Staden som framträder i förståelsen av sprawl Författare: Peter Sundström Opponent: Roger Andersson Titel: Anonymitet, främlingskap och civilitet Författare: Jenny Gustafsson Opponent: Katarina Nylund 12

15 Titel: The Conception of a Pipeline: Swedish media reporting on the Baltic Sea pipeline project. Författare: Anna-Lisa Fransson Opponenter: Ulrika Olausson och Mikael Granberg Titel: The Road to Sustainability Urban Transport Policy Change in Örebro Författare: Erik Hysing Opponent: Rolf Lidskog Titel: Kulturaktivism som politiskt verktyg Författare: Stefan Backius Opponent: Thomas Johansson 13

16 Seminarier och föreläsningar vid CUReS/FUS /2 Margaret Kerr, professor i psykologi BSR: On the art of scientific writing. 27/2 Ansökningsseminarium. Seminarium för doktorander och seniora forskare inom CUReS/FUS med syfte att diskutera projektidéer och forskningsansökningar. Seminariet ska även ta upp frågan hur detta ska kunna bli ett återkommande inslag i forskningsmiljön. 19/3 Oskar Andersson, FD i etnologi, Chicagoskolans bidrag till urbanforskningen. 10/4 Pia Lindberg, doktorand i industrihistoria: Dragkampen om ASEA. 7/5 Avhandlingspromemorior med doktorander i FUS 2 8/5 Ella Johansson, professor i etnologi presenterar aktuell forskning vid Mångkulturellt centrum, Botkyrka. 13/5 Avhandlingspromemorior med doktorander i FUS 2 22/5 Abdul Khakee, professor emeritus i samhällsplanering: Från integritetsanalys till etikåskådning: teori och praxis i utvärderingen av planeringsetik. 21/8 CUReS-dag i Ånnaboda med avslut på Adlers café i Örnsro på kvällen. Huvudpunkter är en presentation av FACIT-projektet och samtal kring vad urbana och regionala studier är samt om det finns ett liv efter disputation. Se separat inbjudan. 29/8 Eva Gustavsson, slutseminarium för sin avhandling ( provdisputation ) på temat Lokalt klimatarbete i ljuset av multilevel governance Opponent. Fil Dr Louise Simonsson, Linköpings universitet 23-24/10 CUReS/FUS-doktorandernas seminarium: Doktoranderna lägger fram avhandlingstexter som kommenteras av tre inbjudna kommentatorer (Roger Andersson, professor i kulturgeografi, IBF Uppsala universitet, Thomas Johansson, professor i socialpsykologi, Centrum för kulturstudier, Göteborgs universitet och Katarina Nylund, docent i sociologi, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds universitet). Flera av våra egna seniorer och handledare medverkar också. Plats: Bredsjö Herrgårdar, Hällefors 13/11 Antje Hornscheidt, professor i genusvetenskap vid Humboldt universität i Berlin, om språk och genus. 14/11 Mona Hedfeldt, disputerar i kulturgeografi på sin avhandling Företagande kvinnor i bruksmiljö. 15/12 CUReS-dag: planering och julavslutning 14

17 Publiceringar 2008 (CUReS-författare i fetstil) Coleman, Stephen, Åström, Joachim, Freschi, Anna Carola, Membrey, Peter & Moss, Giles (2008) Making eparticipation Policy A European Analysis. Demo-net booklet D14.4. Danielson, Mats, Ekenberg, Love, Grönlund, Åke & Åström, Joachim (2008) Towards Interactive Decision Making: Connecting Participatory Processes and Institutional Contexts, Proceedings of E-challenge. Stockholm, October Eklundh, Anders (2008 )Minnet av en skola för alla. Invandrare och minoritete., Nr 5: Forward, S. & Ojala, Maria (2008) Polisens attityder till trafikövervakning - En jämförelse mellan år 1999 och år VTI Rapport 616. Linköping: VTI. Fröding, Karin, Elander, Ingemar & Eriksson, Charli (2008) Partnership for healthy neighbourhoods. City networking in muli-level context. European Urban and Regional Studies 15 (3): Fridolfsson, Charlotte (2008) Political Protest and Metaphor. I: Political Language and Metaphor, Terrell Carver and Jernej Pikalo (eds), London/New York: Routledge. Granberg, Mikael (2008) Local Governance in 'Swedish': Globalisation, Local Welfare Government and Beyond. Local Government Studies 34 (3): Granberg, Mikael, Rolf Lidskog & Stig Larsson (2008) Dealing with uncertainty. A case study of controlling insect populations in natural ecosystems. Local Environment The International Journal of Justice and Sustainability 13 (7): Gustavsson, Eva (2008) Mellan det lokala och det globala klimat, kommuner, nätverk. Örebro Studies in Human Geography 2. Örebro: Örebro universitet. (doktorsavhandling) Hedfeldt, Mona (2008). Företagande kvinnor i bruksort: Arbetsliv och vardagsliv i samspel. Örebro: Örebro universitet. Örebro Studies in Human Geography 1. Örebro: Örebro universitet. (doktorsavhandling) Hedfeldt, Mona, Hedlund, Gun & Åström, Joachim (2008). Får företagande kvinnor vara med i EUs strukturfonder och regionala partnerskap? I: Larsson Pär, Göransson, Ulla & Lagerholm, Magnus (red.), Sesam öppna dig! Forskarperspektiv på kvinnors företagande. Vinnova rapport VR 2008:20. Stockholm: Vinnova. Hedlund, Gun (2008) Samverkan under frihet eller tvång? Utvärdering av processen vid fördelningen av statliga medel till Roks medlemsjourer Rapport till Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Stockholm: Roks. Hedlund, Gun (2008) Regionala partnerskap, kön och demokrati. Rapport nr 62. Örebro: Örebro universitet, Centrum för urbana och regionala studier. Hjorth Aronsson, Christina (2008)Asta 90: Nu ska jag sluta besöka pensionärer! Individ, samhälle, åldrande några bilder. Svensk idrottsforskning Organ för Centrum för idrottsforskning. 17 (3). Hysing, Erik och Olsson, Jan (2008) Contextualising the Advocacy Coalition Framework: theorising change in Swedish forest policy, Environmental Politics 17(5): Johansson, Marcus & Khakee, Abdul (2008) Etik i stadsplanering, Lund: Studentlitteratur. Khakee, Abdul & Johansson, Marcus (2008) Urban Images: How Media Conveys Perceptions of Immigrants in A Swedish City. Plurimondi (6). Lennqvist, Jörgen (2008) Våtmarkens brukare omskapare av Hjälmarens och Kvismarens våtmarker under ett och ett halvt sekel i Runefelt, Leif (red) Svensk Mosskultur. Odling, torvanvändning och landskapets förändring Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden nr 41. Supplement till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademins Tidskrift Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2008) Mellan teknokrati och populism. Experter och medborgare i svensk kärnkraftspolitik, Fronesis Nr

18 Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2008) The role of science in environmental regimes: the case of LRTAP, in Haas, Peter M. (Ed.) International Environmental Governance. Aldershot: Ashgate. Lidskog, Rolf (2008) Scientised citizens and democratised science. Re-assessing the expert-lay divide. Journal of Risk Research 11(1-2): Lundmark, Mats & Power, Dominic (2008) Labour market dynamics and the development of the ICT cluster in the Stockholm region. In: Karlsson, Charlie (Ed) Handbook of Research on Innovation and Clusters. Cases and Policies. Cheltenham, UK and Northhampton, MA, US: Edward Elgar. Montin, Stig (2008) Den lokala politiken. Kap 10 i Bennich-Björkman, Li & Paula Blomqvist (red), Mellan folkhem och Europa. Malmö: Liber. Montin, Stig, Camilla Hansén, Ann-Sofie Lennqvist-Lindén, Jan Olsson & Carl Åborg (2008), Mellan kontinuitet och förändring. Utvärdering av den nya nämndorganisationen i Uppsala kommun. Örebro: Örebro universitet, Centrum för Urbana och Regionala Studiers Skriftserie. Rapport nummer 62. Mörck, Johan (2008) Regionalt samhällsbyggande i otakt - en studie av den varierande framväxten av samverkansorgan. Örebro Studies in Political Science 22. Örebro: Örebro universitet. (doktorsavhandling) Ojala, Maria (2008) Recycling and ambivalence: Quantitative and qualitative analyses of household recycling among young adults. Environment and Behavior 40 (6): Ojala, Maria (2008). Den hoppfulla oron? Unga människors engagemang inför den globala miljöproblematiken. Locus tidskrift för forskning om barn och ungdomar (1): Ojala, Maria (2008). Hoppfull oro en medelväg mot klimatvänlig matkonsumtion. S i: B. Johansson, (Red.) KliMATfrågan på bordet. Stockholm: Formas. Olausson, Ulrika & Peter Berglez (2008) Kritisk diskursanalys (Critical Discourse Analysis) I: Ekström, Mats (red.) Mediernas språk. Stockholm: Liber. Persson, Krister (2008) Studentbedömning och självvärdering ur ett färdighetsbaserat perspektiv ett sätt att utveckla studenters lärandeprocess. I: Ljungquist, Urban, Stigmar, Martin & Thorin, Eva (red.) Om examination och lärande. Växjö: NSHU/Växjö universitet. Sandström, Ulf G. (2008). Biodiversity and Green Infrastructure in Urban Landscapes. The importance of urban green spaces. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller e.k. (Reprint av doktorsavhandling) Sandström, Ulf G. and Hedlund, Anders (2008) Behovsbedömning av detaljplaner [Screening of Detail Development Plans]. Report No. 7. Uppsala: Department of Urban and Rural Development, SLU. Soneryd, Linda & Lidskog, Rolf (2008) Accountability, public involvement and (ir)reversibility. Pp in Boström, Magnus & Garsten, Christina (Eds.) Organizing Transnational Accountability. Cheltenham: Edwar Elgar. Tunström, Moa (2008) The vital city: constructions and meanings in the contemporary Swedish planning discourse, Town Planning Review 78 (2007): Uggla, Ylva (2008) Strategies to create risk awareness and legitimacy: the Swedish climate campaign. Journal of Risk Research 11( 6):

19 Presentationer vid nationella och internationella konferenser Ann-Catrin Andersson Geopolitical importance of cities. Paper presenterat i workshopen The new geopolitics and Changing territorialities. Between international studies and political geography at ECPR, Joint Sessions, Rennes april The importance of the city in a nation- and state-building process the case of Jerusalem. Paper presenterat i workshopen Statsbildning och demokratisering på NOPSA, Tromsø 6-9 augusti Stefan Backius ABF och amatörteatern under 1970-talet. Paper vid Mimers årliga forskarkonferens, 4 5 november 2008 i Lund. Lokalt förankrad teater med socialt och politiskt engagemang, även kallat arbetarspel. Paper vid seminarium på Smålands Musik och Teater, juni 2008 i Jönköping Marco Eimermann The Orange Wave Dutch migrants in the Swedish countryside at the beginning of the 21st Century.Paper vid Befolkningsgeografiska nätverksträffen i Umeå, 18 november. Arrangör: Centrum för Befolkningsgeografiska studier, Kulturgeografi, Umeå Universitet Ingemar Elander Invited as Keynote Speaker to the Nordic Urban and Housing Research Seminar (NSBB) Towards Sustainability in Urban Transformation, Governance Cultures and Housing Policies in Hanasaari, Espoo, Finland September. Invited as Session Chairman to the final conference of Future Urban Studies in Europe, a Fellowship Programme of the European Commission in Weimar 31 oktober 2 november. Invited as Discussant to the International and Multidisciplinary Conference Religion, Politics and the Postsecular City at the University of Groningen November. Inbjuden att tala om organisering och verksamhet vid mångvetenskapliga forskarskolor vid Workshop om koordination och ledning av forskarskolor, Sveriges Lantbruksuniversitet, Ultuna, den 10 mars. Presentation av CUReS och FUS för besökande pro-rektor, dekan och pro-dekan vid Karlstad Universitet den 14 maj. Klara Folkesson Invisible activity. The case of Muslim women migrants in Fittja, Sweden. Paper vid den avslutande konferensen för FUTURE: Future Urban Studies in Europe, a Fellowship Programme of the European Commission in Weimar 31 oktober 2 november. Huvudarrangör Bauhaus Universität, Weimar. (En bearbetad version kommer att ingå som ett kapitel i en kommande antologi redigerad av Frank Eckardt). Mikael Granberg Urban Governance and Climate Change. Presentation vid Södertörn University College (School of Life Sciences), 24 april, 2008 Uncertainty in Decision Making. Presentation vid workshop "Processionary moths and human reactions to larval setae" arrangerad av Karolinska Institutet, Holmhällar, Gotland, 5-7 september,

20 Jenny Gustafsson Space for everyone? Contested meanings and configured subjects in urban public space in Sweden. Posterpresentation vid konferensen "The Right to the City: New Challenges, New Issues", arrangerad av European Science Foundation (ESF) tillsammans med Linköpings universitet, Vadstena klosterhotell, Vadstena, Sverige oktober 2008 Eva Gustavsson Gustavsson, Eva & Lundmark Mats (2008) Climate Change Mitigation and Economic Growth - Determinants for Local Level Climate Policy? Presentation vid sessionen Governing Climate Change: New Politics, New Discourses, New Geographies vid Annual meeting of Association of American Geographers, Boston, Ma, april Lena Hallberg Företagsledningen, fackklubben och invandrarna på Bolinder Munktell, Paper presenterat på Svenska Historikermötet i Lund april Lack of Manpowe, Housing Shortage and Greek Labour at a Mechanical Company in Sweden during the 1960s. Paper presenterat på 6 th International Conference on History: From Ancient to Modern, December 2008, Athen, Grekland, arrangör: Athens Institute for Education and Research. Gun Hedlund Partnerskap för sociala och ekonomisk tillväxt. Paper presenterat på konferensen Genusperspektiv på innovationssystem och jämställdhet februari 2008, Ulfsunda slott, Stockholm. VINNOVA. EU:s strukturfonder och regionala partnerskap - hinder eller resurs för kvinnors företagande? Presentation av forskningsprojekt vid NUTEK:s konferens Forskning & Erfarenhet 7-8 oktober 2008, Stockholm. Governance and Body Politics. Paper presented at Workshop 3: Common and Conflicted: Rethinking Interest, Solidarity and Action. GEXcel Conference of Workshops, May 2008, Örebro University. Nya former av politik - kön, makt och demokrati. Uppsats presenterad vid konferensen Bortom rösträtten den 12 juni 2008 vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola, Flemingsberg. Governance and Body Politics a Feminist Critique of the Governance Perspective. Table paper presented at the international workshop Gender, Governance and Power: Interdisciplinary Debates July 4th University of Birmingham. The new Swedish politics of integration between regional partnerships and EU:s structural funds. Paper presented at the Nordic Conference on Gender, Intersectionality and Regional Development, September 11 September 12, 2008, Umeå. Governance and Body Politics a Feminist Critique of the Governance Perspective, Uppsats (reviderad version av GEXcel paper) presenterad vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, september 2008, Uppsala universitet. Christina Hjorth-Aronsson Asta 90: Nu ska jag sluta besöka pensionärer! Paper presenterat vid konferensen bättre sent än aldrig. Möjligheter för fysisk aktivitet trots åldrande, arrangerad av Centrum för idrottsforskning (CIF) den 11 juni 2008 på Örebro universitet 18

21 Erik Hysing Governing towards Sustainability? Comparing Swedish Forestry and Transport. Paper presenterat vid Nordic Political Science Associations (NOPSA) XV konferens i Tromsø, Norge, 6-9 augusti Ann-Sofie Lennqvist Lindén Föreläsning om Jämställdhet och demokrati vid utbildningsdag för politiker arrangerad av Ålands Kommunförbund den 24 april 2008 Mariehamn, Åland. Rolf Lidskog Public understanding and moral reasoning with regard to regulating nature,paper presenterat vid konferensen The End of Rationality I Barcelona 5-9 September 2008, arr: International Sociological Association. Whose and which nature? Public understanding and moral reasoning with regard to regulating biodiversity. Paper presenterat vid Violence and conflict, The 24th Nordic Sociology Congress, University of Aarhus, August 2008, arr: Nordiska sociologförbundet, [Lidskog även koordinator av arbetsgrupp: Environment, risk and expertise] Lidskog, Rolf & Pleijel, Håkan: Making policy by measuring nature. Representing and regulating ground level ozone. Paper presenterat vid Gränsdragning - risker och möjligheter, Sociologförbundets årskonferens, Mittuniversitetet, Östersund, 31 januari-1 februari 2008, arr: Sveriges sociologförbund [Lidskog även koordinator för arbetsgruppen Miljö- och risksociologi] Mats Lundmark Climate Change Mitigation and Economic Growth Determinants for Local Level Climate Policy. Presentation vid AAG:s årliga konferens i Boston, april Arrangör: Association of American Geographers. Vem flyttar och vem stannar? Flyttningsmönster bland ungdomar i Bergslagens industriorter. Presentation vid Bergslagskonferensen. Borlänge, 28 oktober Arrangör: Högskolan Dalarna samt Bergslagssatsningen kultur och turism. Stig Montin Governance på svenska, Paper presenterat vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, Uppsala universitet, september Johan Mörck Regionforskning vid Örebro universitet - presentation av forskningen om regioner. Presentastion vid konferensen Forskning om regioner - idag och imorgon Plats och arrangör: Göteborg, Göteborgs universitet CEFOS. Maria Ojala The importance of a dialectic relation between positive and negative emotions in promoting social engagement among young people. Muntlig presentation vid The XI Conference of the European Association for Research on Adolescence, Torino, Italy. Maj 9. Facing ambiguities - transcending dichotomies: Factors promoting an inclusion of global problems into young people s moral identity. Muntlig presentation vid 34th Annual Meeting of the Association for Moral Education, University of Notre Dame, Notre Dame, USA, November

22 Ulrika Olausson Ideological Horizons in Media Representations of Climate Change: On Climate Individualism and Climate Nationalism. Paperpresentation (med Peter Berglez) vid the 2 nd European Communication Conference (ECREA), Science and Environment Section, den November 2008 i Barcelona. Krister Persson Lärandemål, bedömning och bedömningskriterier. Presentation vid konferensen NU2008. Lärande i ny tid - samtal om undervisning i högre utbildning. Kalmar 7-9 maj Hur kan generella kompetenser tydliggöras i bedömning och examination? Presentation vid Workshop om generella kompetenser. Lund den augusti. Ulf G. Sandström Facilitating the Incorporation of Biological Diversity in Impact Assessments. Presentation vid IAIA08 Conference The Art and Science of Impact Assessment, May 4-10, (http://dev.iaia.org/cs/session.aspx?id=cs2.11&ts=5) (http://dev.iaia.org/pdfs/concurrentsessions/cs2-11_biodiversity_sandstrom.pdf) Moa Tunström The traditional city and the new urbanism in Sweden. Paperpresentation vid American Association of Geographers, Annual meeting, Boston USA; April 15-19, Ylva Uggla The value of biological diversity: Who pleads for bugs and grubs? Paper vid Sociologförbundets årliga konferens i Östersund den 1 februari. The value of biological diversity: Who pleads for bugs and grubs Paper vid TG04 Sociology of Risk and Uncertainty at the First ISA Forum on Sociology, Sociological Research and Public Debate, Barcelona den 6 september. What is this thing called natural? Paper vid the 24 th Conference of the Nordic Sociological Association, University of Aarhus den 15 augusti. Joachim Åström Reconnected democracy? Report from the e-consultation laboratory. Paper presented at International Working Group of Online Consultation and Public Policy Making, Washington D.C., November 7-8,

23 Samverkan och uppdrag Nationella och internationella samarbetsprojekt (samarbetspartners och deras ämnes- och universitetshemvist är angivna) Faith-based Organizations and Exclusion in European Cities (FACIT). CUReS är ett av nio europeiska forskningscentra som deltar i detta treåriga av EUs sjunde ramprogram finansierade program som leds av professor Jan Vranken vid universitetet i Antwerpen. Ingemar Elander, Charlotte Fridolfsson och Mikael Granberg deltar från VUReS. Future Urban Studies in Europe (FUTURE). Ett fyraårigt ( ) av EU finansierat doktorand- och postdoc-program leds av en konstellation universitet från Sverige (= Örebro universitet genom CUReS), Tyskland, Spanien och Slovakien som innebär samarbete kring internationella forskarutbildningskurser under perioden och möjligheter att träffa forskarstuderande och seniora forskare från en rad europeiska länder. Sammanlagt mer än 150 doktorander/postdokforskare har deltagit i de fyra årens sommarkurser och konferenser. Ingemar Elander har varit CUReS representant i detta arbete. Youth Crime Prevention in European Cities. Comparisons, Ethical Implications and Policy Interventions. (YouPrev). CUReS deltar genom Rolf Lidskog i förberedelserna för en ansökan till EUs sjunde ramprogram. Arbetet leds av professor Robert Pütz vid kulturgheografiska institutionen, J. W. Goethe Universität, Frankfurt am Main. Förutom CUReS deltar forskare från 10 andra europeiska universitet i planeringen av denna ansökan. Om projektet vinner stöd kan det komma att engagera ett par postdocforskare från CUReS. Karin Fröding deltog i en avslutande workshop vid Bauhaus Universität. Hennes bidrag ska publiceras i en antologi. I det nationella doktorandnätverket Rum och Plats deltar flera doktorander från FUS. Partnerskap för hållbar välfärdsutveckling är ett samarbete mellan kommunerna Helsingborg, Norrköping, Västerås och Örebro samt bostadsbolagen Helsingborgshem AB, Hyresbostäder i Norrköping AB, Bostads AB Mimer och ÖrebroBostäder AB. Sveriges Kommuner och Landsting och SABO är också med i detta arbete liksom Örebro Universitet genom projektet Den hälsosamma staden som leds av professor Charli Eriksson (folkhälsovetenskap) med Ingemar Elander som biträdande projektledare och med deltagande av doktoranderna Karin Fröding och Jonny Geidne. Processionary Moth Governance. When, why and how should society intervene in natural biological systems? Är ett fakultetsöverskridande projekt mellan CUReS (sociologi, statsvetenskap, psykologi) och entomologiska institutionen, Sveriges Lantbruksuniversitet. Projektet leds av professorna Stig Larsson (SLU) och Rolf Lidskog (CUReS). Forsknings- och utbildningsgruppen inom Bergslagssatsningen kultur och turism. Deltagare från Högskolan Dalarna, Mälardalens högskola, Uppsala universitet/kth, Högskolan i Gävle och Örebro universitet (genom Mats Lundmark, Mona Hedfeldt och Max Jakobsson). Nordic Governance Network, nordiskt forskningsnätverk, huvudsakligen statsvetare från Roskilde universitetscentrum (Danmark), Universitetet i Tromsö, Universitetet i Bodö (båda Norge) och Universitetet i Tampere (Finland). I nätverket representeras CUReS av Mikael Granberg, Stig Montin och Joachim Åström. 21

24 DEMO-net (www.demo-net.org).och International Working Group of Online Consultation and Public Policy Making (www.reconnectingdemocracy.org) är två IT-orienterade sammanhang där Joachim Åström ingår som forskare och expert. Handledningsuppdrag Ingemar Elander Ann-Catrin Andersson, statskunskap/fus (huvudhandledare) Anna-Lisa Fransson, statskunskap/fus (huvudhandledare) Erik Hysing, statskunskap/fus (huvudhandledare) Karin Perman, statsvetenskap/högskolan Dalarna/Örebro universitet (huvudhandledare) (disputation den 21 november 2008) Karin Fröding, folkhälsovetenskap (biträdande handledare) Eva Gustavsson, kulturgeografi (biträdande handledare) Charlotte Fridolfsson Karin Perman, statsvetenskap/högskolan Dalarna/Örebro universitet (biträdande handledare), (disputation den 21 november 2008) Gun Hedlund Ann-Sofie Lennqvist-Lindén, statsvetenskap/cures (huvudhandledare) Christina Hjorth-Aronsson Andreas Törn, historia/fus (biträdande handledare) Rolf Lidskog Jenny Gustafsson, sociologi/fus, (huvudhandledare) Melker Labory, sociologi/fus, (huvudhandledare) Susanna Larsson, sociologi/fus (huvudhandledare) Maja Lilja, sociologi/fus (huvudhandledare) Anna-Lisa Fransson, statskunskap/fus (biträdande handledare) Mats Lundmark Mona Hedfeldt, kulturgeografi/cures (huvudhandledare) (disputation 5 dec 2008) Eva Gustavsson, kulturgeografi/cures (huvudhandledare) (disputation 30 jan 2009) Max Jakobsson, kulturgeografi/cures (huvudhandledare) Anders Eklundh, kulturgeografi/fus (huvudhandledare) Peter Sundström, kulturgeografi/fus (huvudhandledare) Marco Eimermann, kulturgeografi/fus (huvudhandledare) Peter Möller, kulturgeografi/högskolan Dalarna (biträdande handledare) Maria Thulemark, kulturgeografi/högskolan Dalarna (biträdande handledare) Stig Montin Johan Mörck, statskunskap/cures (huvudhandledare) (disputation den 30 maj 2008) Renée Andersson, statskunskap/forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling (huvudhandledare) Martin Karlsson, statskunskap/forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling, (huvudhandledare) Sattar al-haidar, informatik, Örebro universitet, (biträdande handledare) Jonny Geidne, folkhälsovetenskap/cures (biträdande handledare) Freddy Kjellström, statsvetenskap/karlstads universitet (biträdande handledare) 22

25 Ylva Uggla Susanna Lundberg, sociologi/fus (biträdande handledare) Ann-Cathrine Åquist Moa Tunström, kulturgeografi/fus (huvudhandledare) Joachim Åström Martin Karlsson, statskunskap/forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling (biträdande handledare) Uppdrag som fakultetsopponent och/eller ledamot i betygsnämnd Ingemar Elander Astrid Fell, statskunskap, Luleå den 29 februari 2008 (fakultetsopponent) Mikael Glemdal, statskunskap, Internationella Handelshögskolan, Jönköping den 26 september 2008 (betygsnämndsledamot) Rolf Lidskog Erik Bratland, sociologi, Tromsö universitet, 11 januari 2008 (fakultetsopponent) Anna Samuelsson, sociologi, Uppsala universitet, 21 november 2008 (betygsnämndsledamot) Mats Pellbring, sociologi, Göteborgs universitet, 3 oktober 2008 (betygsnämndsledamot) Satu Heikinnen, sociologi, Uppsala universitet, 23 maj 2008) (betygsnämndsledamot) Mats Lundmark Karin Perman, statskunskap, Örebro universitet, 21 november 2008 (betygsnämndsledamot) Stig Montin Micael Nilsson, Tema Q, Linköpings universitet, Campus Norrköping, 24 oktober 2008 (fakultetsopponent) Ingemar Mundebo, statskunskap, 29 februari 2008, Stockholms universitet. (betygsnämndsledamot) Ulrika Olausson Nina Blom Andersen, Communications, Roskilde University Centre, Denmark, 11 september 2008 (fakultetsopponent) Ann-Cathrine Åquist Pia Brundin, statskunskap, Örebro universitet den 28 maj 2008 (betygsnämndsledamot) Johan Mörck, statskunskap, Örebro universitet den 30 maj 2008 (betygsnämndsledamot) Maria Frisk, kulturgeografi, Karlstads universitet den 24 oktober 2008 (betygsnämndsledamot) Erika Rapp, måltidskunskap, Örebro universitet den 31 oktober 2008 (betygsnämndsledamot) Mona Hedfeldt, kulturgeografi, Örebro universitet den 5 december 2008 (betygsnämndsledamot) 23

26 Sakkunniguppdrag Ingemar Elander Utvärdering av COST Action A26 European city-regions in an age of multi-level governance reconciling competitiveness and social coherence. Uppdraget gett av EUs COST Domain Committee for Individuals, Societies, Cultures and Health (ISCH). Granskning av Nicholas Lows ansökan om att bli befordrad till professor vid University of Melbourne. Peer reviewer av artiklar för International Journal of Urban and Regional Research och Planning Theory and Practice. Mikael Granberg Peer reviewer av artiklar för Government & Policy C: Environment & Planning och Communications of the Association for Information Systems Evaluator for the Tromsø Research Foundation (research grants) Rolf Lidskog Sakkunnig för docentur i sociologi, Stockholms universitet Referee för internationella tidskrifter: TES. Journal of Transdisciplinary Environmental Studies. Human Ecology Review European Environment Mats Lundmark Sakkunniguppdrag för European Science Foundation Sakkunnigbedömning av professorskompetens Lena Magnusson Turner, Uppsala universitet Stig Montin Peer Reviews av artiklar för Local Government Studies och Public Administration Ulrika Olausson Reviewer of proposals for the 2 nd European Communication Conference (ECREA), Science and Environment Section, Barcelona (25-28 November 2008), March Peer reviews för tidskrifterna Global Environmental Change, Environmental Communication, och Public Understanding of Science. Ulf G. Sandström Medlem av Formas Expert Panel on Man and Built Environment Bedömning av ansökning till Formas utlysning om forskningsanslag till Starka forskningsmiljöer Peer reviews för tidskrifterna Planning Theory and Practice och Landscape and Urban Planning Samverkan med det omgivande samhället Ingemar Elander Ledamot av Boverkets vetenskapliga råd Ledamot av Region- och trafikplanekontorets vetenskapliga råd (RTK), Stockholms läns landsting Inbjuden att tala på temat Grannskapsinterventioner - möjligheter och begränsningar - ett europeiskt perspektiv vid Möte med forskningen, arrangerat av Partnerskap för välfärdsutveckling, Rådhuset i Örebro, den 20 november. 24

27 Karin Fröding Samordnare inom Partnerskap för hållbar välfärdsutveckling Jenny Gustafsson Intervjuad i Sveriges radio, P4 Radio Gävleborg (programmet Förmiddag ) om offentliga stadsrums sociala och politiska betydelse, 2 september, Eva Gustavsson Global klimatförändring och lokal politik. Presentation vid frukostmöte med Rotary, Stora Hotellet Örebro, den 4 februari Mona Hedfeldt Forskningspresentation på Rotary frukostmöte (klubben Örebro-Wadköping) med rubriken Kvinnors företagande i regionen Bergslagen 11 februari. Gun Hedlund Universitetets representant i länsgrupp för kvinnofridsfrågor. Mentor för politiskt aktiva kvinnor inom Miljöpartiets mentorprogram. Christina Hjort-Aronsson Ingår i Rådgivande grupp, Örebro kommuns äldreomsorger Ingår i referensgrupp Social välfärd, Regionförbundet Örebro län (t o m nov. 2008). Ingår i Nationellt nätverk för samhällsvetenskaplig äldreforskning Jörgen Lennqvist April och oktober: medverkat med föreläsning och exkursion för geografistudenter och lärare vid Stockholms universitet. Exkursionen gick till Kvismaren. Rolf Lidskog Ledamot i Miljövetarprogrammets programråd, Campus Norrköping Ledamot i styrelsen för Örebro missionsskola Ledamot i Scientific Advisory Board, det nationella forskningsprogrammet Future forest (SLU, Umeå universitet och Skogsforsk) Externa föredrag Mångkulturalism hur kan vi leva tillsammans, olika men jämlika?, föreläsning på upptaktsdag för personal vid Örebro folkhögskola (080811) Seminarium om Tallprocessionsspinnaren, Stig Larsson, SLU, Göran Holm, Karolinska och Rolf Lidskog, Örebro universitet, Bottarve museigårds sommarprogram, Gotland (080804) Trygghet är att lära sig leva med otrygghet, föredrag på konferensen Trygga resor, Urban Nordic Forum, Jönköping (080425) Miljöfrågan i globalt perspektiv, föreläsning inom kursen Hållbar utveckling och globalisering, april 2008, Svenska Missionsrådet. Tidningsintervjuer Likheter med myggplågan i Österfärnebo, intervju med Rolf Lidskog om den politiska hanteringen av besprutning av Tallprocessionsspinnaren, s. 6 i Gotlands Allehanda 5 augusti En vätska med många roller, intervju med Rolf Lidskog och Åsa Bellander (chef för Örebros tekniska förvaltning) om vattnets roll i samhället, s. 4-5 i Nerikes Allehanda 27 juli Samhället ser dig. Rolf Lidskog forskar om din rädsla, s Örebroar n 30 april Många projekt men ingen förbättring. Intervju med Rolf Lidskog ang. Helsingborgs brottsförebyggande arbete. Helsingborgs Dagblad 18 februari Trygghet är att lära sig leva med otrygghet, intervju med Rolf Lidskog i Dagens Samhälle, nr 1/2008, s , den 17 januari

28 Mats Lundmark Ledamot av samverkansgruppen för Örebro universitet och Statistiska Centralbyrån, Örebro Ledamot av programrådet för välfärdsstatistik, Statistiska Centralbyrån, Stockholm Ledamot av referensgrupp för Regionförbundet Örebro i samband med framtagande av underlag inför den regionala utvecklingsstrategin, Örebro Ledamot i Bergshistoriska utskottets Expertkommittée, Jernkontoret i Stockholm. Stig Montin Föredrag vid konferensen Information i offentlig verksamhet, Centrum för kunskapsutveckling, Stockholm, 22 oktober Föredrag vid Möte med forskningen, Partnerskap för hållbar välfärdsutveckling, Rådhuset, Örebro kommun, 19 november Maria Ojala Föredrag Inbjuden talare: Mötesplats Ungdom 2008, Göteborg, mars, Inbjuden talare: Kunskapstorget, Skolforum, Stockholmsmässan, oktober, Inbjuden talare: Den offentliga föreläsningsserien, Örebro Universitet, november, Tidningar och tidskrifter Norrbottens Kuriren Västerbottens Kuriren Dagen (nätupplaga) Östgöta Correspondenten Göteborgs Posten Upsala Nya tidning Helsingborgs Dagblad Lärarnas Tidning nr 4/2008 Psykologtidningen nr Radio och Tv: Boulevard, Sveriges Radio P4 Örebro, JMG, Lokalradio Göteborg, Skolministeriet, Sveriges Radio P1, 0805 Eftersnack, SVT, Krister Persson Ingått i panel för att ta fram material till Sveriges Televisions programserie 123 saker varje svensk bör veta. Mars Ämnesforum i Samhällskunskap revidering av kursplaner, Skolverket, Stockholm 2008 Medverkan i Tvärsnytt om demografi och skolnedläggelser Moa Tunström Inbjuden att delta med presentation på ett seminarium på IASPIS, International Artist Studio Program in Sweden, 6 mars (Med anledning av den italienske konstnären Francesco Jodices vistelse på IASPIS och hans filmprojekt Stockholm Citytellers. En interdisciplinär grupp med bl.a. en arkitekt, en sociolog, en kulturgeograf och en socialgeograf medverkade i en diskussion kring olika frågor med anknytning till Jodices undersökande arbete.) Inbjuden gästföreläsare på Oslo arkitektur og- designhøgskole, 9 oktober 2008, rubrik på presentation: Dead or alive? Images of a contemporary city 26

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Uppdragsutbildning. Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete 2009/2010. Studiehandledning ht 2009

Uppdragsutbildning. Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete 2009/2010. Studiehandledning ht 2009 Uppdragsutbildning Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete 2009/2010 Studiehandledning ht 2009 Om kursen Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete, 15 högskolepoäng Kursen ges som en

Läs mer

Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand)

Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand) Örebro universitet Sociologi 11-08-22 Kompetensområde: Miljö, natur, expertis Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand) Områdesbeskrivning:

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Lägesrapport 2013, projekt P60 ÖrebroBostäder AB: Utvärdering av Mitt Gröna Kvarter.

Lägesrapport 2013, projekt P60 ÖrebroBostäder AB: Utvärdering av Mitt Gröna Kvarter. Örebro 2014-03-19 Lägesrapport 2013, projekt P60 ÖrebroBostäder AB: Utvärdering av Mitt Gröna Kvarter. En djupgående utvärdering i samarbete med Centrum för urbana och regionala studier, (CUReS) Örebro

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Ursula Hård Presentation. Doktorand vid Ekonomisk-historiska instit, Stockholms Universitet ursula.hard@ekohist.su.se

Ursula Hård Presentation. Doktorand vid Ekonomisk-historiska instit, Stockholms Universitet ursula.hard@ekohist.su.se Ursula Hård Doktorand vid Ekonomisk-historiska instit, Stockholms Universitet ursula.hard@ekohist.su.se Institutionellt och köns/genus perspektiv på regional och lokal politik, utveckling och arbetsmarknad;

Läs mer

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002 Jan Wretman Statistiska Institutionen Stockholms Universitet 106 91 Stockholm e-mail: jan.wretman@stat.su.se Rapport nr. 27 från projektet

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

PROTOKOLL 2015-06-03. 1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig.

PROTOKOLL 2015-06-03. 1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig. Sidan 1 av 5 Avd. 3 för övrig forskning PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-03 NÄRVARANDE Erik Göransson, rådman, ordförande Ledamöter med vetenskaplig kompetens Staffan Hygge, miljöpsykologi (vetenskaplig

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

Sport management i Sverige - utbildning och forskning

Sport management i Sverige - utbildning och forskning Sport management i Sverige - utbildning och forskning Idræt mellem forening og forretning Sportsmanagement i fremtidens danske idrætssektor Aalborg, 18.09.2012 PG Fahlström Linnéuniversitetet, Växjö pergoran.fahlstrom@lnu.se

Läs mer

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Elisabet Göransson 2012-03-26 Om Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande har till uppgift att främja

Läs mer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Gabriella Jansson och Ulf Melin Statsvetenskap och informatik utveckling Linköpings universitet Offentliga e-tjänster i vår vardag 1 Offentliga e-tjänster

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA!

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Förskole konferens 3 juni 2014 Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Vardag, vetenskap och vision hur möts de i förskolan? Serie med fem seminarier december 2013 april 2014 - Dokumentation

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.20 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Ruth Franzén professor Eberhard Herrmann professor Stig

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se)

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se) CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet Per Skålén (per.skalen@kau.se) Vision och verksamhetsidé CTF är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande

Läs mer

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe Minnesanteckningar TN Advisory Board Plats; Arbetsmiljöforum Tid; 10 12 Närvarande Försäkringskassan ESF-huvudkontoret Södertälje kommun Handisam Arbetsförmedlingen Länsstyrelsen Sensus Arbetsmiljöforum,

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Forskare i projektet Eva.Gustafsson@hb.se, docent Daniel.Hjelmgren@hb.se, universitetslektor Nicklas.Salomonson@hb.se,

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Namn Titel och arbetsplats Hemsida E-post Ahlin, Lars Kulturmäklare www.sodertalje.se/k365 Lars.ahlin@sodertalje.se Södertälje kommun Agestam, Maria Samordnare

Läs mer

Norden som kunskapsregion strategier och instrument

Norden som kunskapsregion strategier och instrument eller Norden som kunskapsregion strategier och instrument Internationaliseringskonferensen Bergen 7 mars 2013 Monika Mörtberg Backlund Senior rådgivare, Nordiska Ministerrådet Avdelningen för Kunskap och

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Lärarutbildningskonventet

Lärarutbildningskonventet Lärarutbildningskonventet Protokoll Protokoll för: Plats: Lärarutbildningskonventet Park Inn Stockolm Arlanda, Kastrup Datum: 2006-11-29 Närvarande: Karlstads universitet: Anders Arnqvist, ordf Mariana

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 1/5 2014-06-09 Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 Närvarande: Pelle Ehn, K3 Malmö Högskola D&R (PE) ordförande Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg-Nilsson, ordf D&R (ÅW) Närvarande

Läs mer

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna I detta svarshäfte finns svar från: Ersta/Sköndals Högskola Frågor

Läs mer

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10 PROGRAM Tekniken i skolan Regional konferens Karlstad 2005 02 10 2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Arrangörer och utställare 4 Program 5 7 Åttonde rikskonferensen Tekniken i skolan 20 21 MARS 2006

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Ekonomi för en hållbar utveckling

Ekonomi för en hållbar utveckling Inlägg seminarium vid Ekocentrum, Göteborg, den 5 november 2014 Ekonomi för en hållbar utveckling Peter Söderbaum Professor emeritus, ekologisk ekonomi Mälardalens högskola, Västerås http://www.mdh.se/est

Läs mer

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Clary Krekula Karlstads universitet När regnbågen grånar en konferens om hbtq och åldrande Göteborg 25/10 2012 De demografiska förskjutningarna

Läs mer

Silvertest. Centrum för en ny generation kemikalietester. Dokumentation från Silvertest nätverks kick off 21 november 2006

Silvertest. Centrum för en ny generation kemikalietester. Dokumentation från Silvertest nätverks kick off 21 november 2006 Silvertest Centrum för en ny generation kemikalietester Dokumentation från Silvertest nätverks kick off 21 november 2006 Tema Finansieringsformer för utveckling och kommersialisering av in vitro-metoder

Läs mer

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG!

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG! REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är indelade i ämne efter bokstavsordning OBS: WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND!!! Du kan inte webbregistrera dig om du är villkorligt behörig eller om du

Läs mer

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar 25-26 augusti, 2014 Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala Nätverket för Europarättsforskning inbjuder till Europarättsdagar,

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Resultatsammanfattning

Resultatsammanfattning Resultatsammanfattning Healthy Regions When Well being Creates Economic Growth 2007 2010 Östergötland Örebro, Sverige November 2010 Birgitta Larsson Forsknings och utvecklingsenheten för Närsjukvården

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning?

Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning? Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning? Nationella nätverket för Cultural Planning 1 november 2012, Uppsala Kerstin Nordin, institutionen för stad och land, SLU Uppsala Vad jag tänkte prata

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Entreprenadbesiktning för besiktningsmän utemiljö steg 1

Entreprenadbesiktning för besiktningsmän utemiljö steg 1 Version 2015-03-13 Moviums aktiviteter våren 2015 Entreprenadbesiktning för besiktningsmän utemiljö steg 1 5-6 februari i Umeå Specialkurs för besiktningsmän utemiljö arrangerad av SBR Byggingenjörerna

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes Fakultetsnämnden, utskottett för forskning Föredragningslista 2012-05-02 Dnr: MDH 1.1-15/12 Omfning Datum och tid: Plats: 16-23 Onsdagenn den 9 maj 2012 kl 9.30-13.00. Rum R2-014 (HST:s konferensrum),

Läs mer

CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor

CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor Handelshögskolan vid Göteborgs Företagsekonomiska institutionen, Sektionen för management och organisation Box 610, 405 30 Göteborg, tel. 031-7864489;

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

Aktiv Kommunikation. 5 års erfarenheter av Aktiv Kommunikation. Marie Öberg Med Dr/ Leg Audionom Hörselvården Linköping marie.oberg@liu.

Aktiv Kommunikation. 5 års erfarenheter av Aktiv Kommunikation. Marie Öberg Med Dr/ Leg Audionom Hörselvården Linköping marie.oberg@liu. Aktiv Kommunikation 5 års erfarenheter av Aktiv Kommunikation Marie Öberg Med Dr/ Leg Audionom Hörselvården Linköping marie.oberg@liu.se Disposition Bakgrunden till Aktiv Kommunikation Vad ingår i Aktiv

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena Konferensinbjudan Finska sällskapet för 1700-talsstudier arrangerar tillsammans med Historiska institutioner vid Åbo, Åbo akademi och Jyväskylä universitet en nordisk konferens om det långa 1700-talet.

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 1 Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 Den nationella GH-rådsgruppen för vuxna bildades på 1990 talet för att främja vetenskaplig forskning och kunskapsutveckling inom området tillväxthormon och tillväxtfaktorer

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar 2007-11-28 JH Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar Närvarande: Lars Björnshauge, Ulf Göranson, Jan Hagerlid (sekr), Gunnar Lager, Kjell Nilsson, Agneta Olsson,

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer