CENTRUM FÖR URBANA OCH REGIONALA STUDIER MED FORSKARSKOLAN URBANA STUDIER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CENTRUM FÖR URBANA OCH REGIONALA STUDIER MED FORSKARSKOLAN URBANA STUDIER"

Transkript

1 CENTRUM FÖR URBANA OCH REGIONALA STUDIER MED FORSKARSKOLAN URBANA STUDIER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

2

3 CENTRUM FÖR URBANA OCH REGIONALA STUDIER MED FORSKARSKOLAN URBANA STUDIER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Sammanställd av Eva Ljunggren

4

5 Innehållsförteckning Centrum för Urbana och Regionala Studier... 5 Året som gått... 5 Ledning och administration... 7 Projektinformation... 8 Doktorander inom CUReS och FUS Internat Bredsjö Seminarier och föreläsningar Publiceringar Presentationer vid nationella och internationella konferenser Samverkan och uppdrag Nationella och internationella samarbetsprojekt Handledningsuppdrag Uppdrag som fakultetsopponent och/eller ledamot i betygsnämnd Sakkunniguppdrag Samverkan med det omgivande samhället Övriga uppdrag Medverkande i CUReS och forskarskolan Urbana studier... 29

6 4

7 Centrum för Urbana och Regionala Studier Året som gått Centrum för Urbana och Regionala Studier (CUReS) har funnits i drygt tjugo år. I och med forskarskolan Urbana studier: städer och regioner i förändring (FUS) skapades en fruktbar balans mellan i huvudsak externt finansierad forskning och internt finansierad forskarutbildning, vilket ger en stabil grund för miljöns fortsatta utveckling. I denna verksamhetsberättelse redogörs för både gemensamma aktiviteter som seminarier och forskningsprojekt, och de enskilda medlemmarnas publiceringar och olika uppdrag under året, både inom och utanför Örebro universitet. Tillsammans utgör allt detta forskningsmiljön CUReS och FUS, som vid ingången till 2009 inkluderar 23 seniora forskare och 24 doktorander. De flesta av forskarna och doktoranderna har sitt huvudkontor i Teknikhusets östra flygel, där torsdagsfikat är en uppskattad och nödvändig mötesplats för information och livliga informella samtal. Under året har som vanligt hänt en rad spännande saker här är ett axplock: Två antologimanuskript Governance på svenska och Global uppvärmning och lokal politik sändes strax före jul till förlaget (Santérus). I antologierna, som vänder sig till en bredare läsekrets än en snävt akademisk sådan, medverkar både seniora forskare och doktorander. Böckerna väntas komma ut till sommaren Jörgen Lennqvist (FD i historia), Maria Ojala (FD i psykologi) och Ulrika Olausson (FD i medie- och kommunikationsvetenskap) hälsades varmt välkomna som nya medlemmar. Ylva Uggla utnämndes till docent. Johan Mörck och Mona Hedfeldt disputerade. Gun Hedlund fick i två olika konstellationer, med Katarina Larsson respektive Mona Hedfeldt och Joachim Åström, projektstöd från Vinnova. HS-nämnden beslutade om fortsatt stöd till föreståndare för CUReS (50%) och FUS (25%) samt visst basstöd därutöver. Till höstupptaktsmötet i Ånnaboda i augusti hade vi bjudit in en före detta CUReS-medlem, Åsa von Sydow (riksrevisionen,) som tillsammans med Marcus Johansson (anställd vid Örebropolisen men kvar som medlem i CUReS) och Katarina Larsson (CUReS och ÖU:s utvecklingsstab) berättade om sina erfarenheter från arbete utanför den akademiska forskarvärlden. Programpunkten blev uppskattad och visade behovet av förstärkta kontakter utanför akademin, där ju inte alla disputerade kan eller ens vill fortsätta sin verksamhet efter disputation. I slutet av oktober anordnade vi en workshop i Bredsjö, Hällefors, där 15 av doktoranderna lade fram avhandlingstexter och fick kommentarer både av särskilt inbjudna kommentatorer och seniora forskare och handledare från de egna leden. Denna årliga workshop är ett viktigt inslag i kvalitetsarbetet vid forskarskolan. Tyvärr klarade vi inte konkurrensen med de stora elefanterna (Göteborg, Stockholm och Lund) i tävlingen om stora MISTRA-pengar, men vi bearbetade vår ansökan till en ny som sändes till Formas för avgörande i två steg. I februari 2009 beslutar Formas om vi får gå vidare till en slutlig tävling om femårigt stöd till starka forskningsmiljöer. 5

8 Bland internationella aktiviteter kan nämnas att FUTURE-projektet avslutades med en konferens vid Bauhaus Universität, Weimar i oktober. Det fyraåriga programmet har gjort det möjligt för mer än 150 doktorander och nydisputerade forskare från en rad europeiska länder att presentera papers och utveckla sin kompetens inom området urbana studier. Från vart och ett av de fyra årens teman ges en antologi med de bästa bidragen ut. Det tema vi själva ansvarade för Urban Governance ges ut som antologi av Berliner Wissenschaftverlag våren 2009 med Frank Eckardt och Ingemar Elander som redaktörer. I juni stod CUReS som värd för det treåriga FACIT-programmets arbetsmöte med deltagare från nio samarbetande europeiska forskningscentra. Temat för programmet trosbaserade organisationers roll i europeiska städers välfärdspolitik har fått en allt större aktualitet i takt med neddragningar i offentlig välfärdsproduktion och det är en spännande utmaning att vara med i detta jämförande forskningsprojekt som skall pågå till och med utgången av Charlotte Fridolfsson gör det huvudsakliga arbetet i CUReS-delen av programmet med Ingemar Elander och Mikael Granberg som projektansvariga. CUReS är också med i en grupp europeiska forskningsmiljöer som arbetar med en större EUansökan på temat Youth-Crime Prevention in European Cities, koordinerad av professor Robert Pütz vid Universität Frankfurt. Rolf Lidskog är ansvarig för vår insats i detta. Ansökan planeras gå in till EU under En detaljerad redogörelse för pågående och nya projekt samt medlemmarnas publiceringar och konferensbidrag under året ges längre fram i verksamhetsberättelsen. Under 2009 ser vi fram mot en rad disputationer med början den 30 januari (Eva Gustavsson) och den mars ordnar vi vår egen konferens Sustainable Cities and Regions: Enabling Vision or Empty Talk? med 60-talet anmälda deltagare. Andra, kommande exempel på vårt internationella engagemang är planerade gästforskarresor till Melbourne (Mikael Granberg och Erik Hysing) och fältarbete i Jerusalem (Ann-Catrin Andersson). I ett nationellt perspektiv är det slutligen på sin plats att uppmärksamma den skärpning av kraven på internationell vetenskaplig publicering som beslutats av regeringen. Resurstilldelningen till universiteten kommer i fortsättningen att i stigande grad baseras på mätningar av internationell publicering och citering. Inom samhällsvetenskap och humaniora finns en stark monografitradition som behöver mjukas upp och kompletteras med publiceringar i internationella peer-review tidskrifter. En forskningsmiljö eller ett universitet som inte gillar läget i detta avseende kommer ohjälpligt att få det svårare i konkurrensen om forskningsmedel. Monografitraditionen präglar, med ett par undantag, CUReS- och FUS-doktorandernas arbeten. Positivt är att flera av doktoranderna vid sidan av sina monografiavhandlingar också bidragit med konferenstexter som i några fall efter kvalitetsbedömning lett till publicering i tidskrifter och antologier. 6

9 Ledning och administration CUReS som forskningsmiljö och FUS som forskarskola är intimt sammankopplade. Forskningsansökningar, forskningsprogram, gästforskare, kurs- och seminarieverksamhet med mera utarbetas i hägnet av den samlade miljön. Verksamheten vid CUReS leds av föreståndare och en samordningsgrupp, vald för ett år i taget. Samordningsgruppen består av tre seniora forskare och en doktorand. Vid upptaktsmötet i Ånnaboda i oktober gavs nytt förtroende åt den tidigare samordningsgruppen bestående av Ingemar Elander, Gun Hedlund, Stig Montin, Ylva Uggla och Karin Fröding. Föreståndare för CUReS och FUS var under 2008 liksom tidigare Ingemar Elander. Föreståndarens uppgifter kan i huvudsak delas upp i tre olika funktioner; först samordning, ledning och planering med avseende på den samlade miljöns inre liv i form av seminarier, forskarutbildning, lokaler etc; sedan att bevaka centrats kort- och långsiktiga intressen i relation till universitetets organisation och forskningsstrategi och att företräda CUReS och FUS i dessa sammanhang. Avslutningsvis är det även en viktig uppgift att representera miljön i nationella och internationella sammanhang såsom konferenser och ansökningar. Styrgruppen för FUS består av föreståndaren, en senior forskare från var och en av de representerade disciplinerna, en prefektrepresentant och två doktorandrepresentanter. Samordnings- och styrgruppen har även gemensamma överläggningar. Under året arbetade förutom Elander även doktoranderna Marco Eimermann, Peter Sundström och Moa Tunström inom ramen för sin respektive institutionstjänstgöring med kommunikativa uppgifter och seminarieadministration. Medlemmar i styrgruppen för FUS 2008 var: Ingemar Elander (Statskunskap, ordf) Thord Strömberg (Historia) Rolf Lidskog (Sociologi) Christina Hjorth Aronsson (Socialt arbete) Mats Lundmark (Kulturgeografi) Roland Haglund (prefektrepresentant) Stefan Backius/Moa Tunström (doktorandrepresentant) Anna-Lisa Fransson/Peter Sundström (doktorandrepresentant) 7

10 Projektinformation Medlemmarnas pågående och beslutade externfinansierade projekt, sorterade alfabetiskt på projektets titel. Titel: Att hantera det ambivalenta: Unga vuxnas attityder och beteende gällande energieffektivisering i hemmet Anslagsgivare: Göteborg Energis forskningsstiftelse Medverkande: Maria Ojala Period: Titel: Australasia and Europe: Comparing Policy Formulation and Governing Techniques in Local Authority Climate Action Anslagsgivare: Formas Medverkande: Mikael Granberg, gästforskare och Erik Hysing, gästdoktorand, vid University of Melbourne Period: 2009 Titel: Climate change and multilevel governance in Swedish municipalities. Anslagsgivare: Formas. Medverkande: Mats Lundmark (projektledare), Eva Gustavsson, Ingemar Elander Period: Titel: DEMO-net: The eparticipation Network Anslagsgivare: EU, 6FP Information Society Technologies IST Medverkande: Joachim Åström och Mikael Granberg Period: Titel: Expertise, democracy and environmental regulation. Anslagsgivare: Formas Medverkande: Rolf Lidskog (projektledare), Göran Sundqvist (GU), Mikael Granberg, Ylva Uggla, Martin Letell (GU), Linda Soneryd (SCORE) Period: Titel: Faith-based organizations and exclusion in European cities (FACIT) Anslagsgivare: EU, 7FP Medverkande: För Örebro universitet: Ingemar Elander, Mikael Granberg, Charlotte Fridolfsson, Erik Amnå. Projektledare: Jan Vranken, Universitetet i Antwerpen. Period: Titel: Governing the greenhouse? Policy formulation and governing techniques in local authority climate change action Anslagsgivare: Formas Medverkande: Mikael Granberg Period:

11 Titel: The Healthy City social inclusion, urban governance and welfare for sustainable development Anslagsgivare: Formas Medverkande: Charli Eriksson (projektledare), Ingemar Elander, Karin Fröding, Jonny Geidne, Stig Montin och Tomas Sedelius Period: Titel: Idé-PM om kvinnors företagande Anslagsgivare: Vinnova (planeringsanslag) Medverkande: Gun Hedlund (projektledare), Mona Hedfeldt, Joachim Åström Period: 2008 Titel: Kunskapsbank Bergslagen. Anslagsgivare: Länsstyrelsen i Örebro/Regionförbundet Örebro. Medverkande: Mats Lundmark (projektledare), Fredrik Eliasson, Mona Hedfeldt, Max Jakobsson. Period: Titel: Learning about global environmental problems: Emotional aspects, emotion regulation, and a sense of purpose among children, adolescents, and young adults. Anslagsgivare: Formas Medverkande: Maria Ojala Period: Titel: Partnerskap för sociala och ekonomisk tillväxt- en fråga om genus, tillit och lärande. Anslagsgivare: Vinnova Medverkande: Gun Hedlund (projektledare) och Katarina Larsson Period: Titel: Processionary Moth Governance. When, why and how should society intervene in natural biological systems? Anslagsgivare: Formas Medverkande: Stig Larsson (SLU) och Rolf Lidskog (projektledare), Mikael Granberg, Ylva Uggla, Maria Ojala, Martin Letell (GU) Period: Titel: (R)E-Connecting Democracy Anslagsgivare: National Science Foundation, US Medverkande: Joachim Åström Period: Titel: Samhälleligt beslutsfattande i planeringsprocesser Anslagsgivare: Formas Medverkande: Joachim Åström Period: Titel: School of Sustainable Development - stark forskningsmiljö i ett formativt skede. Anslagsgivare: Vinnova (planeringsanslag) Medverkande: Gun Hedlund (projektledare) Katarina Larsson och Gunilla Björling Period: 2008 Charli Erikssons övriga projekt rapporteras inom ramen för Nationellt Centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) och forskarskolan Promotion och prevention. 9

12 1 Doktorander inom CUReS och FUS Namn Disciplin Avhandlingens tema/titel Handledare 1 Biträdande handledare 2 Andersson, Identity and policy making. Land use planning Karin Aggestam, Statskunskap Ingemar Elander Ann-Catrin policy and the case of Jerusalem. Lunds universitet 2 Backius, Stefan Historia Makt och kultur i Bergslagen Thord Strömberg 3 Eimermann, Marco 4 Eklundh, Anders Kulturgeografi 5 Folkesson, Klara Historia 6 Fransson, Anna-Lisa Ulf Magnusson, Högskolan Dalarna Kulturgeografi Nederländsk migration till Sverige på 2000-talet Mats Lundmark Thord Strömberg Statskunskap 7 Fröding, Karin Folkhälsovetenskap Effekter av det fria skolvalet - integration och segregation i kommun, skola och grannskap Influence, integration and local identity. A study of the development of the municipality of Botkyrka, Sweden Internationell politik och samarbete för hållbar utveckling Delaktighet och inflytande i lokalt arbete för hållbar välfärdsutveckling Mats Lundmark Björn Horgby Ingemar Elander Charli Eriksson Roger Andersson, IBF och Uppsala universitet Thord Strömberg Rolf Lidskog Ingemar Elander 8 Geidne, Jonny Folkhälsovetenskap Samverkan för lokal välfärdsutveckling Charli Eriksson Stig Montin Gustafsson, 9 Sociologi Diskurser om det offentliga stadsrummets betydelse Rolf Lidskog Jenny 10 Gustavsson, Eva Kulturgeografi Globala klimatförändringar och lokal politik Mats Lundmark Ingemar Elander Mötesplats Eskilstuna. Flyktingar och 11 Hallberg, Lena Historia Thord Strömberg arbetskraftsinvandrare i Eskilstuna Hedfeldt, Mona Disputerade hösten 2008 Kulturgeografi Kvinnor som företagare i avindustrialiserade orter i Bergslagen Mats Lundmark 13 Herz, Marcus Socialt arbete Identitet och genus i den sociala sektorn Christian Kullberg Lars Ekdahl, Mälardalens Högskola Gunnel Forsberg, Stockholms universitet Christina Hjorth Aronsson 1 Örebro universitet om inte annat anges. 2 Örebro universitet om inte annat anges. 10

13 Namn Disciplin Avhandlingens tema/titel Handledare 3 Biträdande handledare 4 14 Hysing, Erik Statskunskap Understanding complex policy processes. An application and elaboration of governance in Ingemar Elander Jan Olsson Swedish forest and urban transport 15 Jakobsson, Max Kulturgeografi Utveckling, profilering och regional Erik Westholm, Mats Lundmark identitet/tillhörighet i Bergslagen Högskolan Dalarna 16 Labory, Melker Sociologi Ung i småstad. Plats, klass och genus i identitetsskapandet. Rolf Lidskog 17 Larsson, Susanna Sociologi Ungdomar, konsumtion och identitetsskapande Rolf Lidskog Ingemar Elander 18 Lekare, Kerstin 5 Sociologi (fil.lic.) Hot och handlingsstrategier Mats Franzén, IBF och Uppsala universitet 19 Lennqvist Lindén, Ann-Sofie Statskunskap 20 Lilja, Maja Sociologi 21 Lindberg, Daniel Socialt arbete 22 Mörck, Johan Disputerade hösten 2008 Statskunskap 23 Sundström, Peter Kulturgeografi Relationer mellan politiker och tjänstemän på kommunal nivå Boendesegregation och konstruktionen av svensk identitet Drabbade ungdomars livsvillkor en studie om ungdomars strategier för att hantera en utsatt livssituation Regionalt samhällsbyggande i otakt om framväxten av samverkansorgan i länen Stadens yttre och inre form samt tätortsmönster och stadssystem Gun Hedlund Rolf Lidskog Rolf Stål Stig Montin Mats Lundmark 24 Tunström, Moa Kulturgeografi Den nya urbanismen i Sverige Ann-Cathrine Åquist 25 Thörn, Andreas Historia Religiösa gruppers förhållningssätt till den samtida staden Christina Carlsson Wetterberg Jan OIsson Mats Lundmark Urban Karlsson Tomas Denk, Åbo akademi Rolf Lidskog Antje Hornscheidt, Humboldt universität Christina Hjorth Aronsson 3 Örebro universitet om inte annat anges. 4 Örebro universitet om inte annat anges. 5 Doktorand vid Uppsala universitet 11

14 Framlagda texter (i kronologisk ordning) vid CUReSs/FUSs internat Bredsjö Herrgårdar den 23-24/ Titel: Filadelfiaförsamlingen i Stockholm under 1900-talet identitet, berättelse och rum Författare: Andreas Thörn Opponent: Katarina Nylund (Lunds universitet) Titel: Bruksfors eller Kuksfors. Ungdom i småstad Författare: Melker Labory Opponent: Thomas Johansson (Göteborgs universitet) Titel: Integration, mångfald och blandning attraktivt och normativt i dagens stadsrenässans Författare: Moa Tunström Opponent: Katarina Nylund Titel: Ungdomar i staden - om konstruktionen av identitet och aktörskap i ett konsumtionsklimat. Metodologiska funderingar Författare: Susanna Larsson Opponent: Thomas Johansson Titel: Invisible activity. The case of Muslim women migrants in Fittja, Sweden Författare: Klara Folkesson Opponent: Roger Andersson (Uppsala universitet och IBF, Gävle) Titel: Genus, identitet(er) och rum i Socialt arbete Författare: Marcus Herz Opponent: Charlotte Fridolfsson Titel: National identity and roles of cities Författare: Ann-Catrin Andersson Opponent: Thomas Johansson Titel: The Orange Wawe Författare: Marco Eimermann Opponent: Roger Andersson Titel: Om att studera berättelser om svenskhet. En pilotstudie. Författare: Maja Lilja Opponent: Charlotte Fridolfsson Titel: Summering och slutsatser Författare: Eva Gustavsson Opponent: Ylva Uggla Titel: Bakom den utbredda stadens fasad. Staden som framträder i förståelsen av sprawl Författare: Peter Sundström Opponent: Roger Andersson Titel: Anonymitet, främlingskap och civilitet Författare: Jenny Gustafsson Opponent: Katarina Nylund 12

15 Titel: The Conception of a Pipeline: Swedish media reporting on the Baltic Sea pipeline project. Författare: Anna-Lisa Fransson Opponenter: Ulrika Olausson och Mikael Granberg Titel: The Road to Sustainability Urban Transport Policy Change in Örebro Författare: Erik Hysing Opponent: Rolf Lidskog Titel: Kulturaktivism som politiskt verktyg Författare: Stefan Backius Opponent: Thomas Johansson 13

16 Seminarier och föreläsningar vid CUReS/FUS /2 Margaret Kerr, professor i psykologi BSR: On the art of scientific writing. 27/2 Ansökningsseminarium. Seminarium för doktorander och seniora forskare inom CUReS/FUS med syfte att diskutera projektidéer och forskningsansökningar. Seminariet ska även ta upp frågan hur detta ska kunna bli ett återkommande inslag i forskningsmiljön. 19/3 Oskar Andersson, FD i etnologi, Chicagoskolans bidrag till urbanforskningen. 10/4 Pia Lindberg, doktorand i industrihistoria: Dragkampen om ASEA. 7/5 Avhandlingspromemorior med doktorander i FUS 2 8/5 Ella Johansson, professor i etnologi presenterar aktuell forskning vid Mångkulturellt centrum, Botkyrka. 13/5 Avhandlingspromemorior med doktorander i FUS 2 22/5 Abdul Khakee, professor emeritus i samhällsplanering: Från integritetsanalys till etikåskådning: teori och praxis i utvärderingen av planeringsetik. 21/8 CUReS-dag i Ånnaboda med avslut på Adlers café i Örnsro på kvällen. Huvudpunkter är en presentation av FACIT-projektet och samtal kring vad urbana och regionala studier är samt om det finns ett liv efter disputation. Se separat inbjudan. 29/8 Eva Gustavsson, slutseminarium för sin avhandling ( provdisputation ) på temat Lokalt klimatarbete i ljuset av multilevel governance Opponent. Fil Dr Louise Simonsson, Linköpings universitet 23-24/10 CUReS/FUS-doktorandernas seminarium: Doktoranderna lägger fram avhandlingstexter som kommenteras av tre inbjudna kommentatorer (Roger Andersson, professor i kulturgeografi, IBF Uppsala universitet, Thomas Johansson, professor i socialpsykologi, Centrum för kulturstudier, Göteborgs universitet och Katarina Nylund, docent i sociologi, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds universitet). Flera av våra egna seniorer och handledare medverkar också. Plats: Bredsjö Herrgårdar, Hällefors 13/11 Antje Hornscheidt, professor i genusvetenskap vid Humboldt universität i Berlin, om språk och genus. 14/11 Mona Hedfeldt, disputerar i kulturgeografi på sin avhandling Företagande kvinnor i bruksmiljö. 15/12 CUReS-dag: planering och julavslutning 14

17 Publiceringar 2008 (CUReS-författare i fetstil) Coleman, Stephen, Åström, Joachim, Freschi, Anna Carola, Membrey, Peter & Moss, Giles (2008) Making eparticipation Policy A European Analysis. Demo-net booklet D14.4. Danielson, Mats, Ekenberg, Love, Grönlund, Åke & Åström, Joachim (2008) Towards Interactive Decision Making: Connecting Participatory Processes and Institutional Contexts, Proceedings of E-challenge. Stockholm, October Eklundh, Anders (2008 )Minnet av en skola för alla. Invandrare och minoritete., Nr 5: Forward, S. & Ojala, Maria (2008) Polisens attityder till trafikövervakning - En jämförelse mellan år 1999 och år VTI Rapport 616. Linköping: VTI. Fröding, Karin, Elander, Ingemar & Eriksson, Charli (2008) Partnership for healthy neighbourhoods. City networking in muli-level context. European Urban and Regional Studies 15 (3): Fridolfsson, Charlotte (2008) Political Protest and Metaphor. I: Political Language and Metaphor, Terrell Carver and Jernej Pikalo (eds), London/New York: Routledge. Granberg, Mikael (2008) Local Governance in 'Swedish': Globalisation, Local Welfare Government and Beyond. Local Government Studies 34 (3): Granberg, Mikael, Rolf Lidskog & Stig Larsson (2008) Dealing with uncertainty. A case study of controlling insect populations in natural ecosystems. Local Environment The International Journal of Justice and Sustainability 13 (7): Gustavsson, Eva (2008) Mellan det lokala och det globala klimat, kommuner, nätverk. Örebro Studies in Human Geography 2. Örebro: Örebro universitet. (doktorsavhandling) Hedfeldt, Mona (2008). Företagande kvinnor i bruksort: Arbetsliv och vardagsliv i samspel. Örebro: Örebro universitet. Örebro Studies in Human Geography 1. Örebro: Örebro universitet. (doktorsavhandling) Hedfeldt, Mona, Hedlund, Gun & Åström, Joachim (2008). Får företagande kvinnor vara med i EUs strukturfonder och regionala partnerskap? I: Larsson Pär, Göransson, Ulla & Lagerholm, Magnus (red.), Sesam öppna dig! Forskarperspektiv på kvinnors företagande. Vinnova rapport VR 2008:20. Stockholm: Vinnova. Hedlund, Gun (2008) Samverkan under frihet eller tvång? Utvärdering av processen vid fördelningen av statliga medel till Roks medlemsjourer Rapport till Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Stockholm: Roks. Hedlund, Gun (2008) Regionala partnerskap, kön och demokrati. Rapport nr 62. Örebro: Örebro universitet, Centrum för urbana och regionala studier. Hjorth Aronsson, Christina (2008)Asta 90: Nu ska jag sluta besöka pensionärer! Individ, samhälle, åldrande några bilder. Svensk idrottsforskning Organ för Centrum för idrottsforskning. 17 (3). Hysing, Erik och Olsson, Jan (2008) Contextualising the Advocacy Coalition Framework: theorising change in Swedish forest policy, Environmental Politics 17(5): Johansson, Marcus & Khakee, Abdul (2008) Etik i stadsplanering, Lund: Studentlitteratur. Khakee, Abdul & Johansson, Marcus (2008) Urban Images: How Media Conveys Perceptions of Immigrants in A Swedish City. Plurimondi (6). Lennqvist, Jörgen (2008) Våtmarkens brukare omskapare av Hjälmarens och Kvismarens våtmarker under ett och ett halvt sekel i Runefelt, Leif (red) Svensk Mosskultur. Odling, torvanvändning och landskapets förändring Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden nr 41. Supplement till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademins Tidskrift Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2008) Mellan teknokrati och populism. Experter och medborgare i svensk kärnkraftspolitik, Fronesis Nr

18 Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2008) The role of science in environmental regimes: the case of LRTAP, in Haas, Peter M. (Ed.) International Environmental Governance. Aldershot: Ashgate. Lidskog, Rolf (2008) Scientised citizens and democratised science. Re-assessing the expert-lay divide. Journal of Risk Research 11(1-2): Lundmark, Mats & Power, Dominic (2008) Labour market dynamics and the development of the ICT cluster in the Stockholm region. In: Karlsson, Charlie (Ed) Handbook of Research on Innovation and Clusters. Cases and Policies. Cheltenham, UK and Northhampton, MA, US: Edward Elgar. Montin, Stig (2008) Den lokala politiken. Kap 10 i Bennich-Björkman, Li & Paula Blomqvist (red), Mellan folkhem och Europa. Malmö: Liber. Montin, Stig, Camilla Hansén, Ann-Sofie Lennqvist-Lindén, Jan Olsson & Carl Åborg (2008), Mellan kontinuitet och förändring. Utvärdering av den nya nämndorganisationen i Uppsala kommun. Örebro: Örebro universitet, Centrum för Urbana och Regionala Studiers Skriftserie. Rapport nummer 62. Mörck, Johan (2008) Regionalt samhällsbyggande i otakt - en studie av den varierande framväxten av samverkansorgan. Örebro Studies in Political Science 22. Örebro: Örebro universitet. (doktorsavhandling) Ojala, Maria (2008) Recycling and ambivalence: Quantitative and qualitative analyses of household recycling among young adults. Environment and Behavior 40 (6): Ojala, Maria (2008). Den hoppfulla oron? Unga människors engagemang inför den globala miljöproblematiken. Locus tidskrift för forskning om barn och ungdomar (1): Ojala, Maria (2008). Hoppfull oro en medelväg mot klimatvänlig matkonsumtion. S i: B. Johansson, (Red.) KliMATfrågan på bordet. Stockholm: Formas. Olausson, Ulrika & Peter Berglez (2008) Kritisk diskursanalys (Critical Discourse Analysis) I: Ekström, Mats (red.) Mediernas språk. Stockholm: Liber. Persson, Krister (2008) Studentbedömning och självvärdering ur ett färdighetsbaserat perspektiv ett sätt att utveckla studenters lärandeprocess. I: Ljungquist, Urban, Stigmar, Martin & Thorin, Eva (red.) Om examination och lärande. Växjö: NSHU/Växjö universitet. Sandström, Ulf G. (2008). Biodiversity and Green Infrastructure in Urban Landscapes. The importance of urban green spaces. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller e.k. (Reprint av doktorsavhandling) Sandström, Ulf G. and Hedlund, Anders (2008) Behovsbedömning av detaljplaner [Screening of Detail Development Plans]. Report No. 7. Uppsala: Department of Urban and Rural Development, SLU. Soneryd, Linda & Lidskog, Rolf (2008) Accountability, public involvement and (ir)reversibility. Pp in Boström, Magnus & Garsten, Christina (Eds.) Organizing Transnational Accountability. Cheltenham: Edwar Elgar. Tunström, Moa (2008) The vital city: constructions and meanings in the contemporary Swedish planning discourse, Town Planning Review 78 (2007): Uggla, Ylva (2008) Strategies to create risk awareness and legitimacy: the Swedish climate campaign. Journal of Risk Research 11( 6):

19 Presentationer vid nationella och internationella konferenser Ann-Catrin Andersson Geopolitical importance of cities. Paper presenterat i workshopen The new geopolitics and Changing territorialities. Between international studies and political geography at ECPR, Joint Sessions, Rennes april The importance of the city in a nation- and state-building process the case of Jerusalem. Paper presenterat i workshopen Statsbildning och demokratisering på NOPSA, Tromsø 6-9 augusti Stefan Backius ABF och amatörteatern under 1970-talet. Paper vid Mimers årliga forskarkonferens, 4 5 november 2008 i Lund. Lokalt förankrad teater med socialt och politiskt engagemang, även kallat arbetarspel. Paper vid seminarium på Smålands Musik och Teater, juni 2008 i Jönköping Marco Eimermann The Orange Wave Dutch migrants in the Swedish countryside at the beginning of the 21st Century.Paper vid Befolkningsgeografiska nätverksträffen i Umeå, 18 november. Arrangör: Centrum för Befolkningsgeografiska studier, Kulturgeografi, Umeå Universitet Ingemar Elander Invited as Keynote Speaker to the Nordic Urban and Housing Research Seminar (NSBB) Towards Sustainability in Urban Transformation, Governance Cultures and Housing Policies in Hanasaari, Espoo, Finland September. Invited as Session Chairman to the final conference of Future Urban Studies in Europe, a Fellowship Programme of the European Commission in Weimar 31 oktober 2 november. Invited as Discussant to the International and Multidisciplinary Conference Religion, Politics and the Postsecular City at the University of Groningen November. Inbjuden att tala om organisering och verksamhet vid mångvetenskapliga forskarskolor vid Workshop om koordination och ledning av forskarskolor, Sveriges Lantbruksuniversitet, Ultuna, den 10 mars. Presentation av CUReS och FUS för besökande pro-rektor, dekan och pro-dekan vid Karlstad Universitet den 14 maj. Klara Folkesson Invisible activity. The case of Muslim women migrants in Fittja, Sweden. Paper vid den avslutande konferensen för FUTURE: Future Urban Studies in Europe, a Fellowship Programme of the European Commission in Weimar 31 oktober 2 november. Huvudarrangör Bauhaus Universität, Weimar. (En bearbetad version kommer att ingå som ett kapitel i en kommande antologi redigerad av Frank Eckardt). Mikael Granberg Urban Governance and Climate Change. Presentation vid Södertörn University College (School of Life Sciences), 24 april, 2008 Uncertainty in Decision Making. Presentation vid workshop "Processionary moths and human reactions to larval setae" arrangerad av Karolinska Institutet, Holmhällar, Gotland, 5-7 september,

20 Jenny Gustafsson Space for everyone? Contested meanings and configured subjects in urban public space in Sweden. Posterpresentation vid konferensen "The Right to the City: New Challenges, New Issues", arrangerad av European Science Foundation (ESF) tillsammans med Linköpings universitet, Vadstena klosterhotell, Vadstena, Sverige oktober 2008 Eva Gustavsson Gustavsson, Eva & Lundmark Mats (2008) Climate Change Mitigation and Economic Growth - Determinants for Local Level Climate Policy? Presentation vid sessionen Governing Climate Change: New Politics, New Discourses, New Geographies vid Annual meeting of Association of American Geographers, Boston, Ma, april Lena Hallberg Företagsledningen, fackklubben och invandrarna på Bolinder Munktell, Paper presenterat på Svenska Historikermötet i Lund april Lack of Manpowe, Housing Shortage and Greek Labour at a Mechanical Company in Sweden during the 1960s. Paper presenterat på 6 th International Conference on History: From Ancient to Modern, December 2008, Athen, Grekland, arrangör: Athens Institute for Education and Research. Gun Hedlund Partnerskap för sociala och ekonomisk tillväxt. Paper presenterat på konferensen Genusperspektiv på innovationssystem och jämställdhet februari 2008, Ulfsunda slott, Stockholm. VINNOVA. EU:s strukturfonder och regionala partnerskap - hinder eller resurs för kvinnors företagande? Presentation av forskningsprojekt vid NUTEK:s konferens Forskning & Erfarenhet 7-8 oktober 2008, Stockholm. Governance and Body Politics. Paper presented at Workshop 3: Common and Conflicted: Rethinking Interest, Solidarity and Action. GEXcel Conference of Workshops, May 2008, Örebro University. Nya former av politik - kön, makt och demokrati. Uppsats presenterad vid konferensen Bortom rösträtten den 12 juni 2008 vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola, Flemingsberg. Governance and Body Politics a Feminist Critique of the Governance Perspective. Table paper presented at the international workshop Gender, Governance and Power: Interdisciplinary Debates July 4th University of Birmingham. The new Swedish politics of integration between regional partnerships and EU:s structural funds. Paper presented at the Nordic Conference on Gender, Intersectionality and Regional Development, September 11 September 12, 2008, Umeå. Governance and Body Politics a Feminist Critique of the Governance Perspective, Uppsats (reviderad version av GEXcel paper) presenterad vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, september 2008, Uppsala universitet. Christina Hjorth-Aronsson Asta 90: Nu ska jag sluta besöka pensionärer! Paper presenterat vid konferensen bättre sent än aldrig. Möjligheter för fysisk aktivitet trots åldrande, arrangerad av Centrum för idrottsforskning (CIF) den 11 juni 2008 på Örebro universitet 18

21 Erik Hysing Governing towards Sustainability? Comparing Swedish Forestry and Transport. Paper presenterat vid Nordic Political Science Associations (NOPSA) XV konferens i Tromsø, Norge, 6-9 augusti Ann-Sofie Lennqvist Lindén Föreläsning om Jämställdhet och demokrati vid utbildningsdag för politiker arrangerad av Ålands Kommunförbund den 24 april 2008 Mariehamn, Åland. Rolf Lidskog Public understanding and moral reasoning with regard to regulating nature,paper presenterat vid konferensen The End of Rationality I Barcelona 5-9 September 2008, arr: International Sociological Association. Whose and which nature? Public understanding and moral reasoning with regard to regulating biodiversity. Paper presenterat vid Violence and conflict, The 24th Nordic Sociology Congress, University of Aarhus, August 2008, arr: Nordiska sociologförbundet, [Lidskog även koordinator av arbetsgrupp: Environment, risk and expertise] Lidskog, Rolf & Pleijel, Håkan: Making policy by measuring nature. Representing and regulating ground level ozone. Paper presenterat vid Gränsdragning - risker och möjligheter, Sociologförbundets årskonferens, Mittuniversitetet, Östersund, 31 januari-1 februari 2008, arr: Sveriges sociologförbund [Lidskog även koordinator för arbetsgruppen Miljö- och risksociologi] Mats Lundmark Climate Change Mitigation and Economic Growth Determinants for Local Level Climate Policy. Presentation vid AAG:s årliga konferens i Boston, april Arrangör: Association of American Geographers. Vem flyttar och vem stannar? Flyttningsmönster bland ungdomar i Bergslagens industriorter. Presentation vid Bergslagskonferensen. Borlänge, 28 oktober Arrangör: Högskolan Dalarna samt Bergslagssatsningen kultur och turism. Stig Montin Governance på svenska, Paper presenterat vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, Uppsala universitet, september Johan Mörck Regionforskning vid Örebro universitet - presentation av forskningen om regioner. Presentastion vid konferensen Forskning om regioner - idag och imorgon Plats och arrangör: Göteborg, Göteborgs universitet CEFOS. Maria Ojala The importance of a dialectic relation between positive and negative emotions in promoting social engagement among young people. Muntlig presentation vid The XI Conference of the European Association for Research on Adolescence, Torino, Italy. Maj 9. Facing ambiguities - transcending dichotomies: Factors promoting an inclusion of global problems into young people s moral identity. Muntlig presentation vid 34th Annual Meeting of the Association for Moral Education, University of Notre Dame, Notre Dame, USA, November

22 Ulrika Olausson Ideological Horizons in Media Representations of Climate Change: On Climate Individualism and Climate Nationalism. Paperpresentation (med Peter Berglez) vid the 2 nd European Communication Conference (ECREA), Science and Environment Section, den November 2008 i Barcelona. Krister Persson Lärandemål, bedömning och bedömningskriterier. Presentation vid konferensen NU2008. Lärande i ny tid - samtal om undervisning i högre utbildning. Kalmar 7-9 maj Hur kan generella kompetenser tydliggöras i bedömning och examination? Presentation vid Workshop om generella kompetenser. Lund den augusti. Ulf G. Sandström Facilitating the Incorporation of Biological Diversity in Impact Assessments. Presentation vid IAIA08 Conference The Art and Science of Impact Assessment, May 4-10, (http://dev.iaia.org/cs/session.aspx?id=cs2.11&ts=5) (http://dev.iaia.org/pdfs/concurrentsessions/cs2-11_biodiversity_sandstrom.pdf) Moa Tunström The traditional city and the new urbanism in Sweden. Paperpresentation vid American Association of Geographers, Annual meeting, Boston USA; April 15-19, Ylva Uggla The value of biological diversity: Who pleads for bugs and grubs? Paper vid Sociologförbundets årliga konferens i Östersund den 1 februari. The value of biological diversity: Who pleads for bugs and grubs Paper vid TG04 Sociology of Risk and Uncertainty at the First ISA Forum on Sociology, Sociological Research and Public Debate, Barcelona den 6 september. What is this thing called natural? Paper vid the 24 th Conference of the Nordic Sociological Association, University of Aarhus den 15 augusti. Joachim Åström Reconnected democracy? Report from the e-consultation laboratory. Paper presented at International Working Group of Online Consultation and Public Policy Making, Washington D.C., November 7-8,

23 Samverkan och uppdrag Nationella och internationella samarbetsprojekt (samarbetspartners och deras ämnes- och universitetshemvist är angivna) Faith-based Organizations and Exclusion in European Cities (FACIT). CUReS är ett av nio europeiska forskningscentra som deltar i detta treåriga av EUs sjunde ramprogram finansierade program som leds av professor Jan Vranken vid universitetet i Antwerpen. Ingemar Elander, Charlotte Fridolfsson och Mikael Granberg deltar från VUReS. Future Urban Studies in Europe (FUTURE). Ett fyraårigt ( ) av EU finansierat doktorand- och postdoc-program leds av en konstellation universitet från Sverige (= Örebro universitet genom CUReS), Tyskland, Spanien och Slovakien som innebär samarbete kring internationella forskarutbildningskurser under perioden och möjligheter att träffa forskarstuderande och seniora forskare från en rad europeiska länder. Sammanlagt mer än 150 doktorander/postdokforskare har deltagit i de fyra årens sommarkurser och konferenser. Ingemar Elander har varit CUReS representant i detta arbete. Youth Crime Prevention in European Cities. Comparisons, Ethical Implications and Policy Interventions. (YouPrev). CUReS deltar genom Rolf Lidskog i förberedelserna för en ansökan till EUs sjunde ramprogram. Arbetet leds av professor Robert Pütz vid kulturgheografiska institutionen, J. W. Goethe Universität, Frankfurt am Main. Förutom CUReS deltar forskare från 10 andra europeiska universitet i planeringen av denna ansökan. Om projektet vinner stöd kan det komma att engagera ett par postdocforskare från CUReS. Karin Fröding deltog i en avslutande workshop vid Bauhaus Universität. Hennes bidrag ska publiceras i en antologi. I det nationella doktorandnätverket Rum och Plats deltar flera doktorander från FUS. Partnerskap för hållbar välfärdsutveckling är ett samarbete mellan kommunerna Helsingborg, Norrköping, Västerås och Örebro samt bostadsbolagen Helsingborgshem AB, Hyresbostäder i Norrköping AB, Bostads AB Mimer och ÖrebroBostäder AB. Sveriges Kommuner och Landsting och SABO är också med i detta arbete liksom Örebro Universitet genom projektet Den hälsosamma staden som leds av professor Charli Eriksson (folkhälsovetenskap) med Ingemar Elander som biträdande projektledare och med deltagande av doktoranderna Karin Fröding och Jonny Geidne. Processionary Moth Governance. When, why and how should society intervene in natural biological systems? Är ett fakultetsöverskridande projekt mellan CUReS (sociologi, statsvetenskap, psykologi) och entomologiska institutionen, Sveriges Lantbruksuniversitet. Projektet leds av professorna Stig Larsson (SLU) och Rolf Lidskog (CUReS). Forsknings- och utbildningsgruppen inom Bergslagssatsningen kultur och turism. Deltagare från Högskolan Dalarna, Mälardalens högskola, Uppsala universitet/kth, Högskolan i Gävle och Örebro universitet (genom Mats Lundmark, Mona Hedfeldt och Max Jakobsson). Nordic Governance Network, nordiskt forskningsnätverk, huvudsakligen statsvetare från Roskilde universitetscentrum (Danmark), Universitetet i Tromsö, Universitetet i Bodö (båda Norge) och Universitetet i Tampere (Finland). I nätverket representeras CUReS av Mikael Granberg, Stig Montin och Joachim Åström. 21

24 DEMO-net (www.demo-net.org).och International Working Group of Online Consultation and Public Policy Making (www.reconnectingdemocracy.org) är två IT-orienterade sammanhang där Joachim Åström ingår som forskare och expert. Handledningsuppdrag Ingemar Elander Ann-Catrin Andersson, statskunskap/fus (huvudhandledare) Anna-Lisa Fransson, statskunskap/fus (huvudhandledare) Erik Hysing, statskunskap/fus (huvudhandledare) Karin Perman, statsvetenskap/högskolan Dalarna/Örebro universitet (huvudhandledare) (disputation den 21 november 2008) Karin Fröding, folkhälsovetenskap (biträdande handledare) Eva Gustavsson, kulturgeografi (biträdande handledare) Charlotte Fridolfsson Karin Perman, statsvetenskap/högskolan Dalarna/Örebro universitet (biträdande handledare), (disputation den 21 november 2008) Gun Hedlund Ann-Sofie Lennqvist-Lindén, statsvetenskap/cures (huvudhandledare) Christina Hjorth-Aronsson Andreas Törn, historia/fus (biträdande handledare) Rolf Lidskog Jenny Gustafsson, sociologi/fus, (huvudhandledare) Melker Labory, sociologi/fus, (huvudhandledare) Susanna Larsson, sociologi/fus (huvudhandledare) Maja Lilja, sociologi/fus (huvudhandledare) Anna-Lisa Fransson, statskunskap/fus (biträdande handledare) Mats Lundmark Mona Hedfeldt, kulturgeografi/cures (huvudhandledare) (disputation 5 dec 2008) Eva Gustavsson, kulturgeografi/cures (huvudhandledare) (disputation 30 jan 2009) Max Jakobsson, kulturgeografi/cures (huvudhandledare) Anders Eklundh, kulturgeografi/fus (huvudhandledare) Peter Sundström, kulturgeografi/fus (huvudhandledare) Marco Eimermann, kulturgeografi/fus (huvudhandledare) Peter Möller, kulturgeografi/högskolan Dalarna (biträdande handledare) Maria Thulemark, kulturgeografi/högskolan Dalarna (biträdande handledare) Stig Montin Johan Mörck, statskunskap/cures (huvudhandledare) (disputation den 30 maj 2008) Renée Andersson, statskunskap/forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling (huvudhandledare) Martin Karlsson, statskunskap/forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling, (huvudhandledare) Sattar al-haidar, informatik, Örebro universitet, (biträdande handledare) Jonny Geidne, folkhälsovetenskap/cures (biträdande handledare) Freddy Kjellström, statsvetenskap/karlstads universitet (biträdande handledare) 22

25 Ylva Uggla Susanna Lundberg, sociologi/fus (biträdande handledare) Ann-Cathrine Åquist Moa Tunström, kulturgeografi/fus (huvudhandledare) Joachim Åström Martin Karlsson, statskunskap/forskarskolan Offentlig verksamhet i utveckling (biträdande handledare) Uppdrag som fakultetsopponent och/eller ledamot i betygsnämnd Ingemar Elander Astrid Fell, statskunskap, Luleå den 29 februari 2008 (fakultetsopponent) Mikael Glemdal, statskunskap, Internationella Handelshögskolan, Jönköping den 26 september 2008 (betygsnämndsledamot) Rolf Lidskog Erik Bratland, sociologi, Tromsö universitet, 11 januari 2008 (fakultetsopponent) Anna Samuelsson, sociologi, Uppsala universitet, 21 november 2008 (betygsnämndsledamot) Mats Pellbring, sociologi, Göteborgs universitet, 3 oktober 2008 (betygsnämndsledamot) Satu Heikinnen, sociologi, Uppsala universitet, 23 maj 2008) (betygsnämndsledamot) Mats Lundmark Karin Perman, statskunskap, Örebro universitet, 21 november 2008 (betygsnämndsledamot) Stig Montin Micael Nilsson, Tema Q, Linköpings universitet, Campus Norrköping, 24 oktober 2008 (fakultetsopponent) Ingemar Mundebo, statskunskap, 29 februari 2008, Stockholms universitet. (betygsnämndsledamot) Ulrika Olausson Nina Blom Andersen, Communications, Roskilde University Centre, Denmark, 11 september 2008 (fakultetsopponent) Ann-Cathrine Åquist Pia Brundin, statskunskap, Örebro universitet den 28 maj 2008 (betygsnämndsledamot) Johan Mörck, statskunskap, Örebro universitet den 30 maj 2008 (betygsnämndsledamot) Maria Frisk, kulturgeografi, Karlstads universitet den 24 oktober 2008 (betygsnämndsledamot) Erika Rapp, måltidskunskap, Örebro universitet den 31 oktober 2008 (betygsnämndsledamot) Mona Hedfeldt, kulturgeografi, Örebro universitet den 5 december 2008 (betygsnämndsledamot) 23

26 Sakkunniguppdrag Ingemar Elander Utvärdering av COST Action A26 European city-regions in an age of multi-level governance reconciling competitiveness and social coherence. Uppdraget gett av EUs COST Domain Committee for Individuals, Societies, Cultures and Health (ISCH). Granskning av Nicholas Lows ansökan om att bli befordrad till professor vid University of Melbourne. Peer reviewer av artiklar för International Journal of Urban and Regional Research och Planning Theory and Practice. Mikael Granberg Peer reviewer av artiklar för Government & Policy C: Environment & Planning och Communications of the Association for Information Systems Evaluator for the Tromsø Research Foundation (research grants) Rolf Lidskog Sakkunnig för docentur i sociologi, Stockholms universitet Referee för internationella tidskrifter: TES. Journal of Transdisciplinary Environmental Studies. Human Ecology Review European Environment Mats Lundmark Sakkunniguppdrag för European Science Foundation Sakkunnigbedömning av professorskompetens Lena Magnusson Turner, Uppsala universitet Stig Montin Peer Reviews av artiklar för Local Government Studies och Public Administration Ulrika Olausson Reviewer of proposals for the 2 nd European Communication Conference (ECREA), Science and Environment Section, Barcelona (25-28 November 2008), March Peer reviews för tidskrifterna Global Environmental Change, Environmental Communication, och Public Understanding of Science. Ulf G. Sandström Medlem av Formas Expert Panel on Man and Built Environment Bedömning av ansökning till Formas utlysning om forskningsanslag till Starka forskningsmiljöer Peer reviews för tidskrifterna Planning Theory and Practice och Landscape and Urban Planning Samverkan med det omgivande samhället Ingemar Elander Ledamot av Boverkets vetenskapliga råd Ledamot av Region- och trafikplanekontorets vetenskapliga råd (RTK), Stockholms läns landsting Inbjuden att tala på temat Grannskapsinterventioner - möjligheter och begränsningar - ett europeiskt perspektiv vid Möte med forskningen, arrangerat av Partnerskap för välfärdsutveckling, Rådhuset i Örebro, den 20 november. 24

27 Karin Fröding Samordnare inom Partnerskap för hållbar välfärdsutveckling Jenny Gustafsson Intervjuad i Sveriges radio, P4 Radio Gävleborg (programmet Förmiddag ) om offentliga stadsrums sociala och politiska betydelse, 2 september, Eva Gustavsson Global klimatförändring och lokal politik. Presentation vid frukostmöte med Rotary, Stora Hotellet Örebro, den 4 februari Mona Hedfeldt Forskningspresentation på Rotary frukostmöte (klubben Örebro-Wadköping) med rubriken Kvinnors företagande i regionen Bergslagen 11 februari. Gun Hedlund Universitetets representant i länsgrupp för kvinnofridsfrågor. Mentor för politiskt aktiva kvinnor inom Miljöpartiets mentorprogram. Christina Hjort-Aronsson Ingår i Rådgivande grupp, Örebro kommuns äldreomsorger Ingår i referensgrupp Social välfärd, Regionförbundet Örebro län (t o m nov. 2008). Ingår i Nationellt nätverk för samhällsvetenskaplig äldreforskning Jörgen Lennqvist April och oktober: medverkat med föreläsning och exkursion för geografistudenter och lärare vid Stockholms universitet. Exkursionen gick till Kvismaren. Rolf Lidskog Ledamot i Miljövetarprogrammets programråd, Campus Norrköping Ledamot i styrelsen för Örebro missionsskola Ledamot i Scientific Advisory Board, det nationella forskningsprogrammet Future forest (SLU, Umeå universitet och Skogsforsk) Externa föredrag Mångkulturalism hur kan vi leva tillsammans, olika men jämlika?, föreläsning på upptaktsdag för personal vid Örebro folkhögskola (080811) Seminarium om Tallprocessionsspinnaren, Stig Larsson, SLU, Göran Holm, Karolinska och Rolf Lidskog, Örebro universitet, Bottarve museigårds sommarprogram, Gotland (080804) Trygghet är att lära sig leva med otrygghet, föredrag på konferensen Trygga resor, Urban Nordic Forum, Jönköping (080425) Miljöfrågan i globalt perspektiv, föreläsning inom kursen Hållbar utveckling och globalisering, april 2008, Svenska Missionsrådet. Tidningsintervjuer Likheter med myggplågan i Österfärnebo, intervju med Rolf Lidskog om den politiska hanteringen av besprutning av Tallprocessionsspinnaren, s. 6 i Gotlands Allehanda 5 augusti En vätska med många roller, intervju med Rolf Lidskog och Åsa Bellander (chef för Örebros tekniska förvaltning) om vattnets roll i samhället, s. 4-5 i Nerikes Allehanda 27 juli Samhället ser dig. Rolf Lidskog forskar om din rädsla, s Örebroar n 30 april Många projekt men ingen förbättring. Intervju med Rolf Lidskog ang. Helsingborgs brottsförebyggande arbete. Helsingborgs Dagblad 18 februari Trygghet är att lära sig leva med otrygghet, intervju med Rolf Lidskog i Dagens Samhälle, nr 1/2008, s , den 17 januari

28 Mats Lundmark Ledamot av samverkansgruppen för Örebro universitet och Statistiska Centralbyrån, Örebro Ledamot av programrådet för välfärdsstatistik, Statistiska Centralbyrån, Stockholm Ledamot av referensgrupp för Regionförbundet Örebro i samband med framtagande av underlag inför den regionala utvecklingsstrategin, Örebro Ledamot i Bergshistoriska utskottets Expertkommittée, Jernkontoret i Stockholm. Stig Montin Föredrag vid konferensen Information i offentlig verksamhet, Centrum för kunskapsutveckling, Stockholm, 22 oktober Föredrag vid Möte med forskningen, Partnerskap för hållbar välfärdsutveckling, Rådhuset, Örebro kommun, 19 november Maria Ojala Föredrag Inbjuden talare: Mötesplats Ungdom 2008, Göteborg, mars, Inbjuden talare: Kunskapstorget, Skolforum, Stockholmsmässan, oktober, Inbjuden talare: Den offentliga föreläsningsserien, Örebro Universitet, november, Tidningar och tidskrifter Norrbottens Kuriren Västerbottens Kuriren Dagen (nätupplaga) Östgöta Correspondenten Göteborgs Posten Upsala Nya tidning Helsingborgs Dagblad Lärarnas Tidning nr 4/2008 Psykologtidningen nr Radio och Tv: Boulevard, Sveriges Radio P4 Örebro, JMG, Lokalradio Göteborg, Skolministeriet, Sveriges Radio P1, 0805 Eftersnack, SVT, Krister Persson Ingått i panel för att ta fram material till Sveriges Televisions programserie 123 saker varje svensk bör veta. Mars Ämnesforum i Samhällskunskap revidering av kursplaner, Skolverket, Stockholm 2008 Medverkan i Tvärsnytt om demografi och skolnedläggelser Moa Tunström Inbjuden att delta med presentation på ett seminarium på IASPIS, International Artist Studio Program in Sweden, 6 mars (Med anledning av den italienske konstnären Francesco Jodices vistelse på IASPIS och hans filmprojekt Stockholm Citytellers. En interdisciplinär grupp med bl.a. en arkitekt, en sociolog, en kulturgeograf och en socialgeograf medverkade i en diskussion kring olika frågor med anknytning till Jodices undersökande arbete.) Inbjuden gästföreläsare på Oslo arkitektur og- designhøgskole, 9 oktober 2008, rubrik på presentation: Dead or alive? Images of a contemporary city 26

FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU)

FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU) FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Sammanställd av Monika Geisor

Läs mer

Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand)

Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand) Örebro universitet Sociologi 11-08-22 Kompetensområde: Miljö, natur, expertis Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand) Områdesbeskrivning:

Läs mer

Statskunskap och Center for Democratic Government in Change

Statskunskap och Center for Democratic Government in Change Statskunskap och Center for Democratic Government in Change Verksamhetsberättelse 2013 1 Statskunskap och Center for Democratic Government in Change Örebro universitet Verksamhetsberättelse 2013 Sammanställd

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

Programforskning som bärande idé. Årsberättelse 2002 GOTHENBURG RESEARCH INSTITUTE

Programforskning som bärande idé. Årsberättelse 2002 GOTHENBURG RESEARCH INSTITUTE Programforskning som bärande idé Årsberättelse 2002 GOTHENBURG RESEARCH INSTITUTE Flera nya forskningsanslag fortsatt uppbyggnad av CFK Under år 2002 har GRI varit framgångsrikt hos forskningsfinansiärerna.

Läs mer

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse m 2007 ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse Mångkulturellt centrum. Verksamhetsberättelse 2007. Org.nr 812800-8243 Mångkulturellt centrum, mars 2008 Red. och form Ingrid Ramberg Foto Andrzej Markiewicz

Läs mer

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MKV GÄLLANDE ÅR 2010 Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt From Risk to Threat: Social Representations of Climate Change

Läs mer

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning Nr 2 3, juni 2012 Ur innehållet Matz Dahlberg skriver om mångfaldens dilemman sid. 2 Välbesökt Bostadsmöte Cecilia Enström Öst skriver om bostadsbidrag

Läs mer

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies CHESS 10 år Centre for Health Equity Studies Förord Forskningsinstitut och centra finns av en anledning, nämligen att kraftsamla forskning kring ett tema eller område. Detta gäller i allra högsta grad

Läs mer

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll FEMTE VERKSAMHETSÅRET 2 Bakgrund 2 Sammanfattning 2 EN SAMLAD BEDÖMNING 3 PERSONAL 5 GENOMFÖRDA INSATSER

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

Verksamhetsberättelsen 2011

Verksamhetsberättelsen 2011 Verksamhetsberättelsen 2011 Centrum för genusvetenskap Lunds universitet Verksamhetsberättelse 2011. Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 1 NULÄGET VID CENTRUM FÖR GENUSVETENSKAP... 4 GÄSTFORSKARE...

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Redaktör: Raoul Galli Fotografi: Andrzej Markiewicz Form:

Läs mer

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik Curriculum Vitae Peter Aronsson 20150625 Innehåll Examina 1 Priser och forskningsstipendier 1 Tjänster och förordnanden: 2 Externa forskningsmedel och forskningsledning 2 Sakkunniguppdrag och administrativa

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

IBFs NYHETSBREV. Sverige har sedan 1999 en officiell storstadspolitik, Om utsatthet. Nr 3, oktober 2005

IBFs NYHETSBREV. Sverige har sedan 1999 en officiell storstadspolitik, Om utsatthet. Nr 3, oktober 2005 IBFs NYHETSBREV Om utsatthet Sverige har sedan 1999 en officiell storstadspolitik, vars två grundläggande begrepp är tillväxt och integration. Inom ramen för insatser präglade av den senare ambitionen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP ÅR 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP ÅR 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP ÅR 2012 Pågående externfinansierade projekt Handisam. Titel: Vetenskaplig undersökning av mediernas rapportering om psykisk sjukdom och våldsbrott.

Läs mer

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning Nr 3 november 2013 Ur innehållet Clarissa Kugelberg skriver om Botkyrkabornas kamp för allmännyttan Är det svenska bostadssystemet i kris? sid.

Läs mer

Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet f.o.m. 2006-07-01.

Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet f.o.m. 2006-07-01. Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 1 Annika Olsson Centrum för genusstudier Stockholms universitet annika.olsson @gender.su.se Nuvarande anställning Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2010

UPPSALA UNIVERSITET VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2010 och dess institutioner Innehållsförteckning 11 1. Viktigare aktiviteter och beslut under 2010 11 1.1 Organisationsfrågor 11 1.2 Utbildning på grund- och avancerad nivå 11 1.3 Utbildning på forskarnivå

Läs mer

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen Årsredovisning Företagsekonomiska institutionen Innehållsförteckning 1. Utbildning på grund- och avancerad nivå 2 1.1 Våra utbildningar 1.2 Betydelsefulla händelser under 1.3 Sökandetryck 1.4 Helårsstudenter

Läs mer

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet Redaktörer : Ann-Sofie Hellberg; Martin Karlsson; Hannu Larsson; Erik Lundberg; Monika Persson Perspektiv

Läs mer

Främjande av hållbar stadsutveckling

Främjande av hållbar stadsutveckling Rapport 2013:10 REGERINGSUPPDRAG Främjande av hållbar stadsutveckling Slutrapportering av ett regeringsuppdrag till Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmuseet Främjande av hållbar stadsutveckling

Läs mer

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse2009 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2009 Riksbankens Innehåll Jubileumsfond

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

MÅNGKULTURELLT CENTRUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE

MÅNGKULTURELLT CENTRUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE MÅNGKULTURELLT CENTRUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Mångkulturellt centrum. Verksamhetsberättelse 2006. Org.nr 812800-8243 Mångkulturellt centrum, april 2007 Red. Ann Pettersson & Ingrid Ramberg Form Ingrid

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul ÅRSBERÄTTELSE 2013 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 2 Innehåll Institutet Styrelse Personal Forskarkollegium Verksamhetsåret 2013 Forskningsmiljön vid SFII Biblioteket Institutsanknuten forskningsverksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003 Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier Arbetsnotat 29 Mars 2003 Innehåll Verksamhetsberättelse 2002 3 Integrering i forskningsorganisationen 4 Verksamhetsplan 5 Programområdet:

Läs mer

Innehåll. Lars Reuterswärd har ordet 4. 2011 i korthet 6-7. Höjdpunkter 2011 8-9. RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11

Innehåll. Lars Reuterswärd har ordet 4. 2011 i korthet 6-7. Höjdpunkter 2011 8-9. RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11 Årsrapport 2011 Innehåll Lars Reuterswärd har ordet 4 Vision 5 2011 i korthet 6-7 Höjdpunkter 2011 8-9 RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11 Att gå samman för att möta urbana utmaningar 12-13 Göteborg

Läs mer