Lägesrapport 2013, projekt P60 ÖrebroBostäder AB: Utvärdering av Mitt Gröna Kvarter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport 2013, projekt P60 ÖrebroBostäder AB: Utvärdering av Mitt Gröna Kvarter."

Transkript

1 Örebro Lägesrapport 2013, projekt P60 ÖrebroBostäder AB: Utvärdering av Mitt Gröna Kvarter. En djupgående utvärdering i samarbete med Centrum för urbana och regionala studier, (CUReS) Örebro Universitet genomförs av projektet Mitt Gröna Kvarter. Utvärderingen avser; Platsens identitet I MGK-projektet vill man stärka de boendes kvartersidentitet genom tekniska, konstnärliga och pedagogiska insatser. I utvärderingen undersöker vi vilka åtgärder projektet genomför och vilka spår detta avsätter i de boendes platsidentitet i relation till andra identitetsmarkörer. Hur stämmer de boendes förväntningar på åtgärder i området med de mål som ÖBO satt upp och de åtgärder som faktiskt genomförs i MGK? Frågan har en speciell laddning genom att hela stadsdelen under lång tid varit stigmatiserad. Hur påverkas synen på Vivalla hos de boende i hela området när en del av området görs till föremål för särskilda insatser? Studien sker parallellt med och stärks teoretiskt av att de två forskarna deltar i ett antologiprojekt vid CUReS på temat Plats och identitet. Konstruktiva kommentarer på rapporttext har erhållits vid internationella seminarier i Enschede och Groningen sommaren 2013 (se publikationslistan). Tänka och handla grönt Tekniska och fysiska insatser för att förstärka kvarterets gröna karaktär - dess ekologiska hållbarhet - redovisas i den årliga uppföljningen. I denna utvärdering fokuserar vi på i vilken grad de boende känner att de genom sitt boende i kvarteret bidrar till en hållbar utveckling både i ett litet och i ett större perspektiv. Studien tar i denna del sin utgångspunkt i en aktuell teoridiskurs där människors livsstil och konsumtion fångas med hjälp av begrepp som ekologiskt medborgarskap, politisk konsumtion och moralisk konsumtionsansvar. En övergripande frågeställning i denna forskning är om man måste tänka grönt för att leva grönt eller om tekniska och infrastrukturella lösningar kan få människor som inte tänker grönt att ändå leva grönt (Gustavsson & Elander 2011). Empirisk jämförelsepunkt ges bland annat i ett projekt som en av forskarna avslutat under 2011 i en studie av lokala/kommunala klimatdialogers potential för att stärka medborgares vilja och förmåga till klimatsmart konsumtion(gustavsson 2010). Viktig referens i sammanhanget är också den av UN

2 Habitat publicerade Global Report on Human Settlements 2011 Cities and Climate Change, till vilken en av forskarna bidragit som vetenskaplig granskare och där det ges en mångfald exempel på lokala klimat- och hållbarhetsrelevanta åtgärder. Deltagande, ansvar och inflytande Genom projektet förväntas de boende bli mer delaktiga i skötseln och utvecklingen av sitt område och resultatet antas också resultera i en förbättrad folkhälsa. I utvärderingen granskar vi i vilken omfattning och i vilka former de boende deltar i arbetet för att förändra området och om de efter hand känner mer trivsel och trygghet. Studien tar i denna del sin utgångspunkt i internationell teoriutveckling och forskning om boende- och medborgardeltagande med det nyligen avslutade Partnerskap för hållbar välfärdsutveckling som en av flera nationella referenspunkter. Social inkludering, socialt kapital och grannskapseffekter är andra centrala begrepp som vi anknyter till i denna forskning. På senare tid har det kommit fram resultat som tydligt nyanserar den mörka bild av stora hyreshusområden som länge dominerat i både forskning och medias rapportering. Genom närstudier av utvecklingen i MGK kompletterade med jämförande material från ÖBOs egna trivselundersökningar över hela sitt bostadsbestånd får vi möjlighet att ta fram en fördjupad och mångfacetterad bild av de boendes trivsel och förväntningar i Vivalla. Studien har lagts upp på ett sätt som tar sikte på kontinuerligt lärande för såväl ÖBO som de boende. Forskarnas roll är inte begränsad till att passivt registrera vad som händer i förändringsprocessen utan också att successivt återföra kunskaper i denna process. De kunskaper som utvinns i studien blir därmed en lärande- och nyttopotential för såväl ÖBO som de boende och andra verksamma i Mitt Gröna Kvarter och på lång sikt också i Vivalla som helhet och i andra stadsdelar. Planeringsprocessen skulle ha genomförts våren 2012 och en rapportering av detta publicerats tidig höst Startpunkten för byggprocessen kom emellertid, på grund av överklagan av upphandlingen i en första omgång, att förskjutas till början av Med hänsyn till detta ville vi avvakta och kunna ta in ytterligare information kring processen före byggstart. En ursprungligen planerad enkätundersökning riktad till samtliga boende genomfördes aldrig eftersom den typen av information redan fanns att tillgå dels i form av ÖBOs kundundersökningar, och dels genom skriftligen dokumenterade samtal vid dörr som genomförts av konsultföretag (Cesam). Att än en gång på kort tid begära in enkät- eller intervjusvar från de boende på Visgatan bedömdes inte meningsfullt. I samråd med handläggare på Delegationen för hållbara städer ströks därför detta moment. Dessutom vet vi först under senare delen av 2014 vilka som faktiskt kommer att bo i de renoverade lägenheterna i projektområdet på Visgatan. I enlighet med den ursprungliga planen har det under 2012 samlats information genom intervjuer med projektdeltagare, genom direkt observation i möten med projektgrupp och genom iakttagelser vid besök i området. Ett seminarium med representanter för ÖBO, projektgruppen och forskare vid Örebro universitet har också genomförts där preliminära resultat diskuterats i relation till erfarenheter från annan forskning inom detta fält. Den ursprungligen planerade enkätundersökningen 2015 riktad till samtliga boende inom projektområdet är fortfarande aktuell, och kan möjligen komma att samköras med ÖBOs årliga kundundersökning.

3 En sammanfattande rapport om Mitt Gröna Kvarter publicerades vid årsskiftet 2013/2014 och har publicerats online i CUReS skriftserie för att bostadsföretag i nätverket EURHONET (European Housing Network) och andra intresserade i och utanför Sverige ska kunna ta del av vunna erfarenheter. En kortversion på svenska har levererats till bostadsföretaget ÖBO för intern reflektion inför kommande förändringsarbete på Visgatan och i hela Vivalla. Forskningsresultat har presenterats vid två konferenser i Nederländerna i början av juli Konferensbidragen är viktiga byggstenar i slutrapporten (se nedan) och bearbetas under 2014 till artikelmanuskript för bedömning av tidskrifter med peer review. Projektet Mitt Gröna Kvarter avslutas i december 2014 (eventuellt senare med tanke på den uppskjutna byggstarten). Våren 2015 kommer att ägnas åt uppföljning av projektarbetet så långt detta kan utläsas. Slutrapport presenteras hösten 2015.

4 Metoder för studien Under : * Intervjuer med boende, medlemmar av projektgruppen och politiker i ÖBOs styrelse. * Observationer vid öppna möten med boende på Visgatan samt vid ett antal av projektgruppens möten. * Egna besök och iakttagelser i området. Under : * Fortsatt egna besök och iakttagelser i området. * Bevakning av utvecklingen i Vivalla i lokala medier. * Träffar med ledningsgruppen för projektet Mitt Gröna Kvarter. * Enkät till alla boende i Mitt Gröna Kvarter våren 2015 (se ovan). * Djup- och fokusgruppintervjuer med ett antal boende av olika kön, ålder och etnicitet. Som inspirationskälla använder vi bland annat Annika Scheeles kapitel i antologin Den motsägelsefulla staden: Stadens byar stadsdelsförnyelse på brukarnas villkor (Scheele, i Elander,red., 2001): ). Detta är fortfarande aktuellt våren 2015 då vi säkert vet vilka som flyttat in på nya Visgatan (= Hjärstaskogen). * Etikprövning enligt gällande praxis.

5 Publiceringar Gustavsson, Eva & Elander, Ingemar (2013) My Green Neighbourhood : Sustainability Potential of a Redevelopment Initiative in a Stigmatized Housing Estate. Centrum för urbana och regional studiers skriftserie 68. Örebro: Örebro University. Gustavsson, Eva (2012) Klimat, hållbarhet och deltagande erfarenheter från två lokala utvecklingsprojekt, s i Hållbar utveckling: samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden. Ymer årgång 132. Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi. Konferensbidrag Elander, Ingemar, Fridolfsson, Charlotte & Gustavsson, Eva (2013) Faith-based engagement and place - Searching for a Swedish Muslim identity. Paper presented at the session Faith, social justice and the city at the Fourth International and Interdisciplinary Conference on Emotional Geographies, 1-3 July 2013 at the University of Groningen, The Netherlands. [Efter granskad abstract] Gustavsson, Eva (2013) What is the meaning of green? Bidrag till 5th Nordic Geogrpahers Meeting, June, Reykjavik, Iceland. [Efter granskad abstract] Gustavsson, Eva & Elander, Ingemar (2013) Place identities and the redevelopment of a multi-family housing estate. Paper presented at the session Exploring the emotion of alternative communities - theorizing new forms of communal organisation at the Fourth International and Interdisciplinary Conference on Emotional Geographies 1-3 July 2013, University of Groningen, The Netherlands. [Efter granskad abstract] Gustavsson, Eva & Elander, Ingemar (2013) Killing three birds with one stone? Participatory planning and the challenge of multi-dimensional sustainability. Paper presented at the European Urban Research Association Conference Cities as Seedbeds for Innovation, 4-6 July, 2013, University of Twente, Enschede, The Netherlands. [Efter granskad abstract] Elander, Ingemar (2012) Governing the unsustainable? A few notes related to the North-South divide in sustainability research. Power Point presentation, University of Durham, 23 March, Gustavsson, Eva (2012) Top down or bottom up? The role of local government in climate change mitigation. Power Point presentation, University of Durham, 23 March, Gustavsson, Eva & Elander, Ingemar (2012) My Green Neighbourhood - Potentials and limits of a redevelopment initiative in a stigmatized housing estate. Paper presented at the Lund Conference on Earth System Governance, April, 2012.

6 Använda medel 2013: Ingemar Elander Eva Gustavsson Konferensdeltagande Engelska språktjänster kvalitetssäkring av rapport 0 kr kr (inkl moms) kr kr kr Tillkommer kostnader för resa till och i Nederländerna som Resia fakturerat ÖBO direkt (Interrailkort och sovkupé) kr

Social hållbarhet inte bara sustainababble? Från mångtydig vision till analytiskt redskap vid uppföljning av stadsbyggnadsprojekt

Social hållbarhet inte bara sustainababble? Från mångtydig vision till analytiskt redskap vid uppföljning av stadsbyggnadsprojekt Örebro universitet HUMUS Centrum för urbana och regionala studier December 2013 Social hållbarhet inte bara sustainababble? Från mångtydig vision till analytiskt redskap vid uppföljning av stadsbyggnadsprojekt

Läs mer

Författare: Christina Norman Sofia Vilén. Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen

Författare: Christina Norman Sofia Vilén. Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen Författare: Christina Norman Sofia Vilén Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen Vi vill tacka: Henrik Ehrlington, (Brukarstödscentrum samt Brukarrevisionens arbetsutskott) Lena Johansson-G, (kvalitetssamordnare,

Läs mer

Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015

Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015 Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015 Innehållsförteckning 1 Delmål i förhållande till Samhällskontraktets övergripande mål... 2 2 Verksamhet och aktiviteter (för att understödja målen)...

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport Bo bra på äldre dar Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport 1 Bo bra på äldre Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre

Läs mer

Upprustning av ett miljonprogramsområde

Upprustning av ett miljonprogramsområde Örebro universitet HumUS-institutionen Kulturgeografi Upprustning av ett miljonprogramsområde en fallstudie av projektet Mitt Gröna Kvarter i Vivalla, Örebro Angela Eriksson C-uppsats i kulturgeografi

Läs mer

Folkbildning och lokal utveckling i förorten

Folkbildning och lokal utveckling i förorten Folkbildningsrådet utvärderar No 2 2008 Folkbildning och lokal utveckling i förorten En studie om folkbildningens villkor och vardag Lisbeth Eriksson Folkbildning och lokal utveckling i förorten En studie

Läs mer

Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011. Examinationsuppgift. Lärande utvärdering

Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011. Examinationsuppgift. Lärande utvärdering Malmö Högskola Lärande Utvärdering Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011 Examinationsuppgift Lärande utvärdering 1 Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning Malmö högskola / Innovation och utveckling Karen Ask Utredare 1(21) PM 2009-02-23 Kursutvärderingsprojekt 1. Inledning Detta PM beskriver arbetet med det utvecklingsprojekt kring kursutvärdering som genomförts

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar

Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Slutrapport från nodledarna Elin Blume Lisbeth Lindahl Leif Wikman Britt Östlund Bo bra på äldre dar är ett regeringsuppdrag som leds av Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Tio utmaningar för ett hållbart Norrköping

Tio utmaningar för ett hållbart Norrköping IEI Datum 2015-01-09 Mats Eklund Sara Gustafsson Tio utmaningar för ett hållbart Norrköping Slutsatser från forskningsprogrammet Hållbara Norrköping (2010-2013) Mats Eklund och Sara Gustafsson LIU-IEI-RR--14/00219

Läs mer

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket december 2005 Titel: En hel stad. Om lokala insatsers

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

Främjande av hållbar stadsutveckling

Främjande av hållbar stadsutveckling Rapport 2013:10 REGERINGSUPPDRAG Främjande av hållbar stadsutveckling Slutrapportering av ett regeringsuppdrag till Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmuseet Främjande av hållbar stadsutveckling

Läs mer

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 1 Förord Detta är en dokumentation av nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten

Läs mer

Österlen året runt hållbara strategier för kulturell utveckling på Österlen

Österlen året runt hållbara strategier för kulturell utveckling på Österlen Österlen året runt hållbara strategier för kulturell utveckling på Österlen Malmö Högskola Konst, Kultur och Kommunikation K3 Examensarbete Kulturproduktion Christel Molin KP06 20p VT 2008 Handledare:

Läs mer

Kompetensutveckling i mikroföretag

Kompetensutveckling i mikroföretag Kompetensutveckling i mikroföretag Företagsakademin2 2009-2011 Kompetensutvecklingsprojekt för personal i företag som har verksamhet i Stockholms län med upp till nio verksamma personer Följeforskning

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Planering med barns perspektiv

Planering med barns perspektiv Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Planering med barns perspektiv En studie om barn och ungas roll som medborgare och aktörer i spelet om stadens framtid Elin Madsen

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan.

ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan. ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan. THAT THEY LISTEN SIMPLY A study of parents' perception regarding participation and influence

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

SLUTRAPPORT 2005-01-25

SLUTRAPPORT 2005-01-25 SLUTRAPPORT 2005-01-25 Hans Eek Johan Swahn och Elin Löwendahl Göteborg Energi Avdelningen för fysisk resursteori Box 53 Chalmers och Göteborgs universitet 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 60

Läs mer

Klimatanpassning FoU. Deltagare. Måluppfyllelse. Bakgrund. Samarbete med Climatools. Projektledare: Maria Larsson, Energi & Miljö Syd

Klimatanpassning FoU. Deltagare. Måluppfyllelse. Bakgrund. Samarbete med Climatools. Projektledare: Maria Larsson, Energi & Miljö Syd Klimatanpassning FoU Deltagare Projektledare: Maria Larsson, Energi & Miljö Syd Biträdande projektledare: Susanna Bruzell, Energi & Miljö Syd Robin Svensén, Stadsutveckling Cecilia Sandström, Brand & Risk

Läs mer