fastighetsägarna MittNord inför kirunas stadsflytt Kiruna och fastigheterna av Professor Ulf Jensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fastighetsägarna MittNord inför kirunas stadsflytt Kiruna och fastigheterna av Professor Ulf Jensen"

Transkript

1 En rapport från fastighetsägarna MittNord inför kirunas stadsflytt Kiruna och fastigheterna av Professor Ulf Jensen

2 Rapporten är producerad av professor Ulf Jensen på uppdrag av Fastighetsägarna MittNord.

3 Inledning Detta utlåtande skrivs på begäran av Fastighetsägarna MittNord. Det behandlar de frågeställningar som är aktuella för de privata hyresvärdar som äger hyreshus med bostads- och lokalhyresgäster i de delar av Kiruna där en flytt är aktuell. Det har skrivits mycket om stadsflytten, men förvånansvärt litet om läget för de fastighetsägare som inte kan behålla sina fastigheter. När dessa frågor tas upp, är det oftast det allmännas fastigheter och byggnader som behandlas: sådant som stadshus, kyrka, järnvägsstation. I andra hand kommer småhusägare och hyresgäster, men någon större omsorg om privata fastighetsägare har jag inte funnit från myndigheter, politiker, arkitekter eller journalister. Det är därför utmärkt att Fastighetsägarna MittNord är aktiva i Kiruna. Behovet av att stänga Kirunas centrala delar har varit känt i drygt tio år. Orsaken är inte gruvbrytning i sig, utan att framtida exploatering av en hittills obruten malmkropp nära centrum kommer att föra med sig risker för ras och sättningar, som tvingar LKAB att agera. Det talas om att centrum skall förflyttas 3 kilometer österut och att det skall byggas bostäder under tio år. Det är många allmänna intressen inblandade. LKAB driver gruvan, men det mesta av marken ägs av Statens Fastighetsverk. Järnväg och Europaväg skall flyttas, vilket ordnas av Trafikverket. Länsstyrelse och statliga verk som exempelvis Riksantikvarieämbetet är också inblandade. Slutligen har förstås också ett stort arbete fallit på Kiruna kommun. Det måste sägas att Staten inte tagit det övergripande ansvar som hade varit möjligt. I detta utlåtande beskrivs kortfattat hur förflyttningar som görs när gruvdrift utökas hanteras i Nordrhein-Westfalen i Tyskland. Hos oss i Sverige finns ingen motsvarighet alls, trots att förflyttningarna av människor i Kiruna är större än vad som skett i något projekt i Tyskland. Staten kunde ha övervägt särskild lagstiftning för Kiruna eller agerat samlande genom myndigheterna, men det ser ut som att stadsflytten främst fått bli en fråga för kommunen och för LKAB. Svårigheten med den lösningen och utgångspunkten för detta utlåtande är att denna stora och unika stadsflytt då måste hanteras med regler som gäller mycket mer begränsade fall. 3

4 Minerallagen I detta avsnitt skall jag beskriva de följder minerallagens regler om ersättning får när gruvdriften utökas i Kiruna. Jag börjar dock med att återge koncessionsläget just nu och de uppgifterna är hämtade från SGU:s databas kartvisare-mineralrättigheter. Jag återger den relevanta kartan här: Det kartan visar (men det går att se fler detaljer på SGU:s hemsida och kartan bör matchas mot en vanlig stadskarta för att klart se gränserna för olika områden) är att Kiruna centrum är vitt, vilket innebär att det inte ens finns ett undersöknings tillstånd i det området. Där ligger bland annat sjukhuset, Kiruna kyrka och Hjalmar Lund bohmsskolan. Vid den norra delen av det vita området går en gräns mot mark som är belastad med en be-arbetningskoncession. Den gränsen följer inte gatunätet utan de skär exempelvis av byggnader på Vänortsgatan och Föreningsgatan. En del av det centrala Kiruna, särskilt norr om det vita området är belastat av ett undersökningstillstånd och sådana omger det centrala området. Bearbetningskoncessionerna (brunt på kartan) ligger än så länge en bit från centrum. Ersättningsregler Vi finner sålunda tre slags områden i Kiruna och jag skall nu kortfattat beskriva vad de innebär för fastighetsägarna. Bearbetningskoncession Om vi börjar med bearbetningskoncessionen brukar den följas av en markanvisningsförrättning, där den mark som får tas i anspråk bestäms. I den förrättningen bestäms bland annat vilken ersättning som skall utgå (9 kap 22 ). Gruvbrytning förutsätter en koncession av detta slag. Ersättningsgrunderna som berör markägare och andra sakägare finns i minerallagen 7 kap 1 5. De följer expropriationslagens bestämmelser och innebär därför att en intrångsersättning om 125 % av värdet skall betalas tillsammans med ersättning för övriga skador. Inlösen av mark är möjlig enligt 7 kap 2 3 st och kan möjligen ge mer än ersättningen till den som, utan att kunna använda marken, fortsätter att vara markägare. Mot det står att den mineralersättning om 1,5 promille av värdet av de mineral som omfattas av koncessionen går förlorad om fastigheten blir inlöst. Om man tar hänsyn till denna skillnad, borde framtida mineralersättning rimligen kapitaliseras i ett inlösenförfarande. Undersökningstillstånd Undersökningsarbete förutsätter undersökningstillstånd som i sin tur måste innehålla en arbetsplan enligt 3 kap 5 och när den utformas skall sakägarna höras. Undersökningstillstånd är ganska vanliga (runt 300 per år prövas) och de flesta undersökningar leder inte till någon bearbetning. Ersättningen till den som påverkas av ett undersökningstillstånd omnämns kortfattat i 7 kap 1 : Skada eller intrång som föranleds av undersöknings-arbete skall ersättas av den som har undersökningstillstånd eller koncession med vars stöd arbetet bedrivs. 4

5 Den rimligaste tolkningen är att fysiska skador som följer av undersökningen, till exempel om ett staket måste rivas eller träd fällas skall ersättas. Intrång kan vara att undersökningen förhindrar användningen av en fastighet. Däremot är det nog inte möjligt att koppla ihop undersökningstillståndet med dess följder, dvs bearbetningskoncession. Som jag nyss nämnde, är det vanligast att undersökningstillstånd inte följs upp med bearbetnings-koncessioner och då går det nog inte att peka ut risken för bearbetning som en skada som kan ersättas redan vid undersökningen. Inga tillstånd Som framgår av kartan ovan, ligger en stor del av Kiruna centrum utanför koncessions- och tillståndsområdena och själva minerallagen har inga ersättningsregler som ger skydd i det fallet. Deformationszoner Det finns emellertid en annan grund för inlösen enligt minerallagen, nämligen markanvisning enligt 9 kap 2 1 st 3 meningen i minerallagen. Där stadgas det att mark som hotas av ras eller sättningar vid bearbetningen kan bli föremål för markanvisning. Det är dessa risker som kallas deformationer. I avtalet om Gruvstadsparken från mellan LKAB och Kiruna behandlas deformationer i avtalets punkt 1.1. Där sägs att de markrörelser som förorsakas av gruvdriften inte får överstiga fastställda gränsvärden. Vid överskridande måste berörda områden göras till gruvindustriområden och en markanvisning måste till. Gruvstadsparken är tänkt som en buffertzon mellan gruvan och den bebyggda staden. Hus kan givetvis inte få finnas kvar där. Deformationerna orsakas av att malmkroppen lutar in mot staden, och när gråberget på ena sidan fyller igen hålrum som uppstår vid malmbryt ningen skapas deforma tioner som gör att staden måste flyttas. 1 Deforma-tionsområdet finns åter givet i en artikel 2 från KTH Alumni och det är från den artikeln som kartan här är hämtad. Där syns också den malmkropp som skall exploateras. Det område som berör centrala Kiruna stämmer ganska väl överens med det vita området på den karta från SGU som återgavs i början på avsnittet. I bilagorna till det ovan nämnda avtalet mellan LKAB och kommunen från 2011 finns också kartor och flygfotografier som visar hur zonen ligger

6 Hyresgästernas ställning En hyresvärd råder inte över händelser som expropriation och inlösen. Det innebär att hyresförhållandet förfaller i sådana fall. Hyresvärden är inte skyldig att anvisa hyresgästen en annan lägenhet och inte ens om hyresvärden använder expropriationsersättningen för att uppföra en ersättningsbyggnad, är han skyldig att erbjuda de gamla hyresgästerna ett nytt hyresförhållande. Dessa regler framgår indirekt av 12 kap jordabalken. Hyresgästerna är istället berättigade till ersättning från den som exproprierar, i fallet Kiruna alltså LKAB eller Statens fastighetsverk, se 1 kap 3 expropriationslagen. Det handlar då om eventuell ersättning för att det inte längre går att hyra förmånligt, men om bruksvärden och marknadsvärden legat till grund för hyresnivåerna, blir det slaget av ersättning blygsam, om ens någon. Bostadshyresgäster får sannolikt nöja sig med ersättning för s k övrig skada (se nedan), som då skulle täcka sådant som flyttkostnader, men sannolikt inte någon ersättning för att de måste hyra till högre kostnad någon annanstans, med undantag för om hyresgästen måste hyra en större bostad än den gamla därför att det inte finns annat att få tag på. Detta är följden av att bostadshyran är reglerad av bruksvärdet; i juridisk mening är inte en bostadslägenhet mer värd än en annan. Lokalhyresgäster har en bättre ställning. Marknadshyran varierar på ett annat sätt än bruksvärdeshyror och det betyder att ersättning för ny, högre hyra på annat håll är fullt möjlig. Övrig skada som drabbar rörelsen skall också ersättas och sådan kan bli hög. Om en vinstgivande rörelse inte kan flyttas, skall ersättning betalas för den kapitaliserade förlorade vinsten. Vid flyttning ersätts inte bara de rena flyttkostnaderna utan även sådant som särskild marknadsföring och nedgång i omsättningen innan rörelsen etablerats på det nya läget. Utan en samlad frivillig uppgörelse med de fastighetsägare som också är hyresvärdar måste LKAB eller Statens fastighetsverk alltså hantera krav från såväl fastighetsägarna som hyresgästerna. Om LKAB exempelvis exproprierar eller köper en hyresfastighet utan att reglera hyres-förhållandena, övertar man ansvaret som hyresvärd och de hyresregler som då träder in gör att LKAB inte kan frånsäga sig allt ansvar för att huset måste rivas, eftersom det är bolaget självt som förorsakat deformationerna. Allt talar för att den mest praktiska lösningen är en uppgörelse som inkluderar hyresgästerna. Ersättningsregler Jag går här in på de regler som skall användas för att ge fastighetsägare (och tomträttshavare) ersättning om marken måste lösas in. Det skall då nämnas att formell expropriation är sällsynt i Sverige; det sker inte ens tio gånger per år. Ersättningsreglerna används i annan lagstiftning såsom minerallagen men deras största betydelse ligger i att de utgör grunden för frivilliga uppgörelser. Den exproprierande tjänar på detta, eftersom han slipper bekosta en process i domstolarna och det är därför vanligt att den ersättning som erbjuds vid en frivillig uppgörelse är mer generös mot fastighetsägaren än vad en domstol som tillämpar lagen skulle vara. Marknadsvärdet Ersättningsreglerna i minerallagen följer expropriationslagen, se 7 kap 4 minerallagen. Det innebär att den fastighetsägare som får mark inlöst är berättigad till löseskilling eller (vid delexpropriation) till intrångsersättning samt till det som i lagen kallas övrig skada. Övrig skada är ersättning för den kommersiella verksamhet som skadas av expropriation. Hit hör flyttkostnader och ersättning om viss verksamhet måste läggas ned. För hyresvärdar skall sannolikt inte den vanliga avkastningen räknas in här, eftersom den borde påverka löseskillingens storlek. En viktig del skulle dock kunna vara stillestånd. Om ett hyreshus stängs och hyresgästerna evakueras i väntan på att två år senare kunna flytta in i ett nybyggt hus, skall hyresvärdens förluster, såsom löner till anställda kunna utgå som övriga skada. Den löseskilling som skall betalas vid expropriation är enligt 4 kap 1 ett belopp som motsvarar fastighetens marknadsvärde, enligt 4 kap 1 2 st med ett tillägg om 25 %. Det lagen inte upplyser om är hur marknadsvärde beräknas. Det finns flera viktiga principiella uttalanden: 6

7 Den grundläggande ersättningsbestämmelsen i expropriationslagen utgår från att en fastighetsägare som utsätts för expropriation ska ha samma förmögenhetsställning efter expropriationen som om någon expropriation inte hade skett. 3 Med begreppet marknadsvärde förstås det pris som en fastighet sannolikt skulle få vid en försäljning under förhållanden som inte är påverkade av expropriationen. 4 Detta är generellt hållna metoder, vilket kan förklaras med att bedömningen av marknadsvärde skall fungera i olika sammanhang. Det finns omkring 20 lagar som hänvisar till expropriationslagens värderingsregler. Värderingsmetoderna Om jag kort relaterar de tre metoder som används för att få fram marknadsvärdet till det man kan tänka sig gäller för kommersiella fastighetsägare, blir slutsatserna ungefär dessa: Ortsprismetoden bygger på en jämförelse med priserna på liknande objekt. Den är särskilt användbar på småhus, men jag har sett den tillämpas också i komplicerade fall med stora tvångsförvärv. Här skulle man kunna tänka sig att priser på fastigheter i Kiruna innan flyttningen kom på tal undersöks och att de sedan justeras med en allmän prisökning. Det är förstås också möjligt att jämföra med liknande objekt i t ex Boden, Luleå eller Piteå. Avkastningsmetoden utgår från att ersättningen skall motsvara en skälig, kapitaliserad avkastning från fastigheten. Den passar bra på kommersiella fastigheter. Dessa båda metoder utgår från fastighetens värde när den blir inlöst. De tar alltså ingen direkt hänsyn till hur fastighetsägaren skall göra för att få ett liknande objekt. Indirekt spelar alternativen ändå en roll, åtminstone för ortsprismetoden, eftersom man väl måste anta att värdena påverkas av den övriga marknaden. Produktionskostnadsmetoden bygger däremot på att ersättningen skall användas för att förvärva en liknande fastighet. Den har likheter med försäkringsersättningar och då ingår också att ersättningen påverkas om en gammal byggnad ersätts med en ny. Särskilt om det gäller en hyresfastighet är det lätt att förstå att högre hyror i en ny byggnad gör att fastighetsägaren inte automatiskt kan få hela produktionskostnadsvärdet ersatt. Metoderna kan kombineras. Det viktiga är ju att, så gott det går, nå fram till vad som är marknadsvärdet. Det måste här nämnas att fastighetsvärden inte låter sig enhetligt bestämmas. I rättegångar och andra tvister där parterna åberopar egna värderare, händer det att det ena påstådda värdet ligger tre gånger högre än det som motparten gör gällande. I sådana fall är det inte säkert att domstolen lägger sig mellan de krävda värdena; det kan ibland vara så att metoderna i den ena värderingen gillas av domstolen och att domen ansluter sig till den. Influens Den stora frågan är emellertid hur man beräknar marknadsvärdet på fastigheter där byggnaderna skall försvinna och ersättas med en park eller ett gruvhål. Expropriationslagen tillhandahåller en till synes enkel lösning i form av den s k influensregeln i 4 kap 2. Där stadgas att löseskillingen skall bestämmas som om det projekt som föranlett expropriationen (vilket här blir Gruvstadsparken) inte ägt rum. Med tanke på att det nu är mer än tio år sedan LKAB berättade om deformationsriskerna är det svårt att göra en dylik, hypotetisk beräkning. I den mån försäljningar skett inom det berörda området sedan 2004 är det sannolikt att priset varit lågt. Är det sedan så att utdömda hus hyrs ut temporärt till entreprenadanställda eller studenter, kommer marknadsvärdena inom området att sjunka ytterligare, men det är just sådana effekter man skall bortse från. Den bästa metoden är sannolikt att jämföra marknadsvärdena på berörda fastigheter med värdena i de delar av Kiruna där flyttning inte är aktuell. Frågan är om fastighetspriserna har stigit i de delar som blir kvar och att man där kan se en positiv inverkan från Gruvstadsprojektet. Ett alternativ vore att jämföra fastighetsvärdena i Kiruna med värden på helt annat håll. Även om Kiruna på många sätt är en unik stad, är nog ändå detta den metod som ger bäst resultat. Under alla omständigheter är det värdet på den förlorade fastigheten som skall ersättas och detta 3. Prop 2009/10:162 s Prop 1971:122 s 171f. 7

8 skapar problem om fastighetsägaren vill stanna kvar i Kiruna. I synnerhet gäller detta om verksamheten skall flyttas till den nya stadsdelen. Kiruna 4-ever, som var det vinnande förslaget bland tio tävlande bidrag, förefaller vara ett mycket ambitiöst projekt. Om privatägda byggnader skall kunna hålla höga nivåer, kommer det att bli dyrt att bygga. Vi står då inför det största problemet för Kirunas fastighetsägare: kommer ersättningarna att räcka till nybyggnation i den nya stadsdelen? Nu skall man inte helt fastna vid expropriationslagens regler. Som jag tidigare nämnde, är de utgångspunkten för hur en frivillig uppgörelse skall åstadkommas och här finns det löftesrika uttalanden. LKAB går längre än minimilösningen när det gäller ersättningen till de fastigheter som måste lösas in genom att uttala att ersättningen ska motsvara kostnaden för ett likvärdigt boende på orten. LKAB försöker i huvudsak köpa fastigheter som ägs av enskilda personer. LKAB anlitar oberoende fastighetsvärderare som gör en bedömning av husets skick och fastighetspriserna på orten. Därigenom följer LKAB expropriationslagens lydelse om att ersättningen ska motsvara kostnaden för ett likvärdigt boende på orten. Dessutom tillkommer mineralersättning om fastigheten står på ett område där LKAB har brytningstillstånd. I särskilda fall har det varit nödvändigt att flytta hus eller bygga nya som ersättning för de fastigheter som påverkats. 5 Texten är ett svar på frågan Vad händer med fastighetsägare som skall flytta och den är hämtad från LKAB:s hemsida. Den måste nog uppfattas som att LKAB inte strikt begränsar sig till privatägda bostäder. Hyresgäster behöver nya lägenheter och alla som bor i Kiruna behöver butiker och arbetsplatser. Lagändringen När det gäller sambandet mellan ersättning för nuvarande byggnader och kostnaden för nybyggnation finns det missuppfattningar. Jag skall börja med den följdändring av presumtionsregeln som återges felaktigt i flera tidningsartiklar, som jag läst. Presumtionsregeln, som fanns i 4 kap 3 expropriationslagen, upphävdes Den innebar att värdeökning de senaste tio åren före expropriationen som berott på förväntningar om ändring i markens användning (dvs generösare byggrätter) skulle räknas bort när ersättningen bestämdes. Det var alltså en regel som var till nackdel för fastighetsägaren och till fördel för exproprianden. För att mildra effekten lade man 4 kap 3 3 stycket in en regel som löd: Avser expropriationen bebyggd fastighet som innehas i huvudsakligt syfte att bereda bostad åt ägaren och honom närstående, gäller den begränsningen för tillämpningen av första stycket att löseskillingen ej i något fall får bestämmas till lägre belopp än som fordras för anskaffning av annan likvärdig bostadsfastighet. Det handlade alltså enbart om att skydda småhusägarna mot en alltför hård tillämpning av presumtionsregeln. I kommentaren av Bouvin & Stark (2 uppl s 224) sades också att garantiregeln kan alltså inte användas självständigt exempelvis för att höja den löseskilling som skall utgå enligt reglerna i 4:1 ExL. Jag återkommer till alternativen vid inlösen av hyresfastigheter längre fram. Nu följer en kortfattad beskrivning av hur förflyttning av byar skett i västra Tyskland. Samlad flytt i Tyskland I den tyska rapporten German Practice of Relocation Caused by Mining Activities, lämnad till Fastighetsägarna Mittnord den 14 mars 2014 av advokatfirman Westermeyr & Lerg, beskrivs de ersättningsnormer som är brukliga i Tyskland när fastighetsägare och nyttjanderättshavare måste flytta på grund av gruvbrytning. Rapporten finns nu tillgänglig i svensk översättning och den är verkligen läsvärd för alla som har med omdaningen av Kiruna att göra. I rapportens slutsatser konstateras att lagstiftningen endast innehåller helt grundläggande regler och att det som verkligen styr ersättningsnivåerna är att gruvbolagen betalar mer än vad lagen kräver. De gör det för att inte förstöra branschens rykte och för att ordna med lösningar i en komplicerad situation som samhället kan acceptera. Den sammanfattningen är av stort intresse för hur man borde betrakta effekterna av flyttningen av Kiruna centrum. De tyska erfarenheterna är gjorda i tre områden, varav två ligger i f d DDR, där förhållandena var 5. https://www.lkab.com/sv/framtid/samhallsomvandling/. 8

9 helt andra än de som gäller idag och det sätt man förflyttade byar i DDR saknar intresse för Kiruna. Det är därför rapportens beskrivning av hur förflyttningar hanterats i det som på engelska kallas the Rhine Mining Area, belägen väster om Köln i delstaten Nordrhein-Westfalen, som här kortfattat skall beskrivas. De grundläggande expropriationsregler som träder i kraft när en gruva behöver utvidgas är inte särskilt annorlunda än de svenska. Den stora skillnaden består i att man i Nordrhein-Westfalen tillämpar en metod som på engelska heter Concerted relocation, vilket till svenska skulle kunna översättas med samlad flytt. Metoden går ut på att man flyttar befolkningen i den by som skall försvinna till förmån för gruvbrytning. Detta görs på relativt kort tid och flytten gäller både bostäder och service. Om minst 60 % av invånarna deltar i den samlade flytten kan byns sociala struktur bevaras. I rapporten talas om fyra hörnstenar i processen: Tidig information till de berörda Kronologisk, finansiell och administrativ styrning Ersättning utöver miniminivåerna i lagstiftningen Deltagande från dem som skall flyttas och att de ser flytten som en möjlighet att förbättra sina levnadsvillkor Rapporten innehåller mycket annat av intresse, bland annat metoder för hur ersättningen kan beräknas, men jag stannar här och konstaterar att egentligen inte någon av de nyss beskrivna fyra hörnstenarna tycks användas i Kiruna. Istället tycks man välja en långsam och svårförutsebar väg för att bereda plats för utökad gruvbrytning. Uppgörelsen med Kiruna stad I februari 2014 avtalade LKAB och Kiruna kommun om kostnader och ansvar för det nya stadshuset. Avtalet går i korthet ut på att LKAB uppför och bekostar det nya stadshuset och att kommunen tillträder sedan entreprenaden slutbesiktigats och godkänts. Avtalet fullföljer det som parterna kom överens om i det tidigare nämnda avtalet från Det enda kommunen behöver betala för är eventuella utvidgningar av det nya stadshusets area jämförd med det nuvarande samt möjligen vissa kostnader för bevarande av föremål från det gamla stadshuset. Det är här värt att lägga märke till att kommunen inte behöver betala för den förbättring som ett nytt stadshus utgör utan endast för eventuellt utökad yta. I avtalet från 2011 (punkt 4.2) åtog sig också LKAB ett omfattande ansvar för kulturbyggnader såsom Hjalmar Lundbohmsgården och Ingenjörsvillan. LKAB åtog sig också att flytta kyrkan, dock först efter att ha gjort upp med Svenska kyrkan om detta. När det gäller bostäder och hyreshus har inte LKAB en lika tydlig och samlad motpart och därför finns det inte ännu inte någon uppgörelse för de fastigheterna. Det vi har är de ambitioner från LKAB:s sida som redovisades i föregående avsnitt. Uppgörelsen som förebild För skattebetalarna i Kiruna är det glädjande att LKAB tar sitt ansvar för offentliga byggnader och för kulturmiljön, men hur kan man då tänka sig att övriga fastigheter skall hanteras? Statsstöd? En första fråga är om en generös behandling av företag som äger fastigheter skulle kunna vara en form av olagligt statsstöd. Sverige har sedan förra året en ny lag på området: lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Den består i stort sett av en blank hänvisning till EU:s regler och då närmare bestämt artikel i EUF-fördraget. 9

10 LKAB är ett statligt företag, men det tycks räcka för att statsstödsreglerna skall kunna vara tillämpliga. 6 I propositionen till den nya lagen beskrivs de tre förutsättningarna i artikel för att ett otilllåtet statsstöd skall föreligga: Stödet 1. ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, 2. gynnar vissa företag eller viss produktion, och 3. snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen samt påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Samtliga rekvisit skall alltså vara uppfyllda. Även om påverkan på handel inte förutsätter direkt handel mellan det mottagande företaget och företag i andra medlemsstater är det nog ganska klart att ett generöst pris vid inlösen av en kommersiell fastighet i Kiruna inte strider mot statsstödsreglerna. En anmälan till EU skall göras av den myndighet som anser att statsstödsreglerna kan bli tillämpliga. Det är därför inte svårt att få visshet på den punkten. Om kommunen hjälper till, exempelvis med mycket billiga eller helt kostnadsfria tomter, kan konkurrensregeln i 2 kap 8 kommunallagen bli aktuell. Den tillåter individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare endast om det finns synnerliga skäl för den saken. Min bedömning är att en generell rabatt till de fastighetsägare som drabbas av inlösen inte är ett individuellt inriktat stöd. Stödets utformning Om LKAB skulle stödja privata fastighetsägare på samma sätt som när man hjälpt kommunen, skulle det centrala i hjälpen bestå i att LKAB bekostar byggandet av ett ersättningshus och lämnar över nycklarna efter slutbesiktningen. Jag kan inte bedöma om den lösningen är den som fastighetsägarna eftersträvar, men det är förmodligen bättre om fastighetsägarna får ekonomisk ersättning och själva hanterar ersättningsbyggandet. Nästa metod är den där kommunens deltagande behövs. Fastighetsägaren får ersättning med marknadsvärdet för den fastighet han avstår och en billig eller kostnadsfri fastighet från kommunen, men får sedan själv bekosta byggandet. Till slut är det förstås tänkbart att en del fastighetsägare inte vill bygga nytt. De kan vara för gamla för att vilja satsa på nytt eller hellre köpa en redan byggd fastighet, i Kiruna eller någon annanstans. Som jag tidigare nämnt, är det i LKAB:s intresse att nå en uppgörelse även med dem, hellre än att lägga pengar på dyra processer. Slutsats Som jag beskrivit ovan, ligger taktpinnen hos LKAB. Bolaget har en skyldighet att lösa in mark om markdeformationerna överstiger de tillåtna nivåerna, men när det sker vet nog bara LKAB. Det vore dock märkligt om man river och flyttar stadshus, kyrka och skola, men låter de privatägda husen stå kvar som om ingenting hänt. Det är i såväl fastighetsägarnas som LKAB:s intresse att genomföra en samlad uppgörelse, där hänsyn tas till fastighetsägare och hyresgäster. Det skulle kunna bli mycket dyrt och tidsödande för LKAB om bolaget måste använda expropriationslagens ersättningsregler och minerallagens anvisningsmetoder för varje fastighet och varje hyresrätt som berörs av utvidgningen av deformationszonerna. Lund den 16 maj 2014 Professor Ulf Jensen Professor emeritus Lunds universitet Gästprofessor Högskolan Väst 6. Se prop 2012/13:84 s

11

12 FASTIGHETSÄGARNA MITTNORD Kristinagatan 14, Västerås Telefon: E-post: Besök oss på

Ändringar i expropriationslagen

Ändringar i expropriationslagen Ändringar i expropriationslagen Nya ersättningsregler i Expropriationslagen samt nya riktlinjer för tillämpningen Lisbet Boberg & Jennie Midler 2011-05-19 1 2011-05-20 Ändringar i expropriationslagen Nya

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Lagrådsremiss. Ersättning vid expropriation. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Ersättning vid expropriation. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Ersättning vid expropriation Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Anita Wickström (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS UTSLAG

HÖGSTA DOMSTOLENS UTSLAG Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS UTSLAG Mål nr meddelat i Stockholm den 15 maj 2008 Ö 4636-06 KLAGANDE 1. EH 2. MH Ombud för 1 och 2: Jur.kand. MN MOTPART Telenor Sverige Aktiebolag (tidigare Vodafone Sverige

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2015 Ö 3524-14 KLAGANDE Luossavaara-Kiirunavaara AB Ombud: Chefsjurist MS MOTPART Kiruna kommun Ombud: Advokat AG SAKEN Klagorätt

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Mål nr , enhet 11. Urban Ryadal m.fl./. Stockholms kommun

Mål nr , enhet 11. Urban Ryadal m.fl./. Stockholms kommun Yttrande Sida 1 (5) 2013-09-04 Förvaltningsrätten i Stockholm Mål nr 11021-13, enhet 11 Urban Ryadal m.fl./. Stockholms kommun Stockholms kommun har förelagts att yttra sig över Urban Ryadals m.fl. överklagande

Läs mer

Yttrande över Departementspromemorian Ersättning vid expropriation av bostäder (Ds 2016:16) Allmänt. Justitiedepartementet Stockholm

Yttrande över Departementspromemorian Ersättning vid expropriation av bostäder (Ds 2016:16) Allmänt. Justitiedepartementet Stockholm Justitiedepartementet 103 33 Stockholm 2016-09-28 Yttrande över Departementspromemorian Ersättning vid expropriation av bostäder (Ds 2016:16) Avdelningen för Fastighetsvetenskap vid Kungliga Tekniska högskolan

Läs mer

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser Regeringskansliets rättsdatabaser Post 1 av 1 träffar SFS-nummer 2016:837 Förordning (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden Departement: Näringsdepartementet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 5 oktober 2012 KLAGANDE AA Ombud: BB Deloitte AB 113 79 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Kammarrätten

Läs mer

Till: Förvaltningsrätten i Luleå Box Luleå

Till: Förvaltningsrätten i Luleå Box Luleå Till: Förvaltningsrätten i Luleå Box 849 971 26 Luleå (Vid överklagande per e-post är e- mailadressen forvaltningsrattenilulea@dom.se) Kommunens ärendenr: Namn: Gällivare kommuns beslut, Kommunfullmäktige,

Läs mer

Minerallag. Minerallagen

Minerallag. Minerallagen Minerallag Minerallagen Reglerar formerna och förutsättningarna för undersökning och utvinning av mineral oavsett vem som äger marken Mineraler som omfattas av lagen finns i 1 kap 1, ex guld, järn, diamant,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2009:180 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS UTSLAG

HÖGSTA DOMSTOLENS UTSLAG Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS UTSLAG Mål nr meddelat i Stockholm den 18 oktober 2007 Ö 3091-03 KLAGANDE 1. Affärsverket svenska kraftnät Box 526 162 15 Vällingby Ombud: Advokat MH 2. Vattenfall Regionnät

Läs mer

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 SÄRSKILT UTLÅTANDE Sara Aspvik Thelin, 2014-06-24 Vårt Dnr: P2012-000018 Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 Planen hanteras med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Bergsstaten informerar

Bergsstaten informerar 1(7) 2014-07-23 Bergsstaten informerar Om nya och ändrade regler för prospektering den 1 augusti 2014 Riksdagen har den 11 juni 2014 beslutat att bifalla regeringens förslag till ändringar i minerallagens

Läs mer

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling NÄ Ä DET DAGS ATT SÄLJA CH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling Tillsammans kan vi, invånarna, näringslivet, kommunen och LKAB, genomföra samhällsomvandlingen på ett ansvarsfullt

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Bilaga 3 Ersättningsprinciper och markåtkomst

Bilaga 3 Ersättningsprinciper och markåtkomst Bilaga 3 Ersättningsprinciper och markåtkomst Byggande av järnväg regleras i lagen om byggande av järnväg vilken i sin tur hänvisar till Expropriationslagen (ExL) när det gäller markåtkomst. Förfarandet

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE AA Ombud: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Årjängs kommun Box 906 672 29

Läs mer

Nya ersättningsbestämmelser i expropriationslagen, m.m.

Nya ersättningsbestämmelser i expropriationslagen, m.m. Nya ersättningsbestämmelser i expropriationslagen, m.m. Slutbetänkande xv Utredningen om expropriationsersättning Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:99 Innehåll Förkortningar 13 Sammanfattning

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Vägledning för prospektering i Sverige

Vägledning för prospektering i Sverige Vägledning för prospektering i Sverige ARBETSPLAN Anders Forsgren 1 Tillstånd från prospektering till gruva Före undersökningstillstånd Undersökningstillstånd Undersökningsarbete Bearbetningskoncession

Läs mer

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017 Front Advokater IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar Umeå 16 februari 2017 Finns det ett systemfel i det svenska upphandlingsregelverket? Hur ser regelverket ut idag?

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Prel. version Ärendenummer: FO 2009-01 Datum: 2009-01-25 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende försäljning av sjönära

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar

Riktlinjer för kommunala markanvisningar TIERPS KOMMUN Riktlinjer för kommunala markanvisningar 4"4, Bill - -?-s Dokumenttyp Riktlinjer för kommunal markanvisningar att gälla från och med 15 juni 2016 Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet

JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Ersättning vid markåtkomst för gruvverksamhet - en jämförelse av expropriationslagens ersättningsregler vid tvångsvis markåtkomst och ersättningen vid frivilliga

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se PRELIMINÄR BEDÖMNING Ärendenummer: FO 2008-15 Datum: 2008-09-16 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende miljonstöd och

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ändrade regler för uppskov med

Läs mer

Värdeutlåtande. avseende markvärdet för. Skarpnäs 6:2. Nacka kommun

Värdeutlåtande. avseende markvärdet för. Skarpnäs 6:2. Nacka kommun Värdeutlåtande avseende markvärdet för Skarpnäs 6:2 2013-06-28 Skarpnäs 6:2 2(5) UPPDRAG Uppdragsgivare Syfte Värdetidpunkt Underlag genom Ulrika Almqvist. Syftet med uppdraget är att bedöma det marknadsvärde

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2010-06 Datum: 2010-12-06 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende felaktig försäljning av Ängelholm Helsingborg

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 37:1

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 37:1 37:1 Mellan kommunen och ägaren till en fastighet som låg utanför verksamhetsområdet för kommunens allmänna va-anläggning men i ett område inom vilket vattenförsörjning och avlopp skulle ordnas och till

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 PM 2 2002-12-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillbörligt gynnande). Vindelns kommun

Läs mer

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2010-002 Mellerud Datum: 2011-03-07 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och

Läs mer

Optionsavtal Källörstomten

Optionsavtal Källörstomten Optionsavtal Källörstomten Parter Kommunen: Bolaget: Östhammars kommun Goldcup 8949 AB (u.n.t. Orgnr: 212000-0290 Millimeter Projektutveckling AB) Adress: Box 66, 742 21 Östhammar Orgnr: 556937-6568 Adress:

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35). R-2009/0981 Stockholm den 14 oktober 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/3453/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS?

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Köp genom fastighetsreglering

Köp genom fastighetsreglering Innehåll Köp genom Ulf Jensen Grundfall Stämpelskatt och inteckningar Förrättningen Rättigheters ställning Betalningen Köprättsliga frågor Köpekontrakt eller medgivande? 1.1 De båda grundfallen Fastigheterna

Läs mer

Nya ersättningsregler den 1 augusti

Nya ersättningsregler den 1 augusti L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) INFORMATION 2010-06-24 Dnr 409-2010/1782 Nya ersättningsregler den 1 augusti Den 21 juni beslutade Riksdagen om vissa viktiga ändringar i expropriationslagen (ExL), som påverkar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring; utfärdad den 3 juni 2004. SFS 2004:552 Utkom från trycket den 16 juni 2004 Omtryck Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Välkommen till kursen

Välkommen till kursen Välkommen till kursen Gör rätt som hyresvärd Vilka är vi? Avsnitt 1 Definitioner Uppsägningstider 1 Hyresavtal Hus eller del av hus lägenhet Upplåtits Till nyttjande Mot ersättning Bostadslägenhet resp.

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se FO 2008-08 Datum: 2008-07-19 Utredare: Micha Velasco Olaglig försäljning av Mejeriet i Årjäng samt olämplig kommunal verksamhet

Läs mer

Ersättningsprinciper vid inlösen enligt minerallagen/expropriationslagen

Ersättningsprinciper vid inlösen enligt minerallagen/expropriationslagen Ersättningsprinciper vid inlösen enligt minerallagen/expropriationslagen Ersättning i olika typfall vid samhällsomvandlingen i Kiruna och Gällivare Jonny Flodin Richard Hager Thomas Kalbro Författare:

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING

AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING Detta avtal gäller anslutning av nedanstående fastighet (i fortsättningen kallad Fastigheten). Föreningen ansvarar för och upprättar gemensamma avtal för samtliga medlemmar.

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2013-10-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 27272-12 1 KLAGANDE Lennart CHRISTOFFER Sjögren Sofielundsvägen 3 A Lgh 1001 191 47 Sollentuna MOTPART Sollentuna kommun Ombud: Advokat Magnus Josefsson

Läs mer

Riktlinjer för tomträtt, februari Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun

Riktlinjer för tomträtt, februari Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun Riktlinjer för tomträtt, februari 2016 Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun 1 Riktlinjer för tomträtt Inledning När mark eller fastighet ska avyttras kan tomträtt under vissa särskilda betingelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB Tjänsteutlåtande Projektledare/exploateringsingenjör 2015-04-08 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Godkännande av aktieöverlåtelseavtal

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-04 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Kjerstin Nordborg och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Ersättning vid expropriation

Läs mer

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Social Housing Bostadsmötet Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Dagens ämne Social housing i några utvalda länder - Norge - Finland - Danmark - Tyskland - USA / New York Momsdirektivet Paralleller till den

Läs mer

Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm

Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm 1(5) www.forbundetrorelsehindrade.org Lund 2005-02-22 Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm Handikappombudsmannens rapport DISKRIMINERING OCH TILLGÄNGLIGHET En av de viktigaste intressefrågor

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2005 T 2699-03 KLAGANDE SA Ombud: Advokat BT MOTPART JE Ombud: Advokat AF SAKEN Ersättning för arrenderätt ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 8:3. Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning.

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 8:3. Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning. 8:3 Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning. G.J. ägde en fastighet i Sotenäs kommun. Fastigheten saknar anslutning till kommunens allmänna va-anläggning.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 juni 2004 T 4018-01 KLAGANDE Svenska Handelsbanken AB, 502007-7862, Box 1002, 901 20 UMEÅ Ombud: advokaten PH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA?

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Malmbergets samhällsomvandling Tillsammans kan vi, invånarna, näringslivet, kommunen och LKAB, genomföra samhällsomvandlingen på ett

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-001 Övertorneå Datum: 2012-03-06 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende olaglig försäljning av

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i väglagen (1971:948); SFS 2012:439 Utkom från trycket den 25 juni 2012 utfärdad den 14 juni 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om väglagen (1971:948)

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan avser Fastighet(er) på platsen för åtgärd Fastighetsbeteckning Kommun Sökande Namn Organisations- eller personnummer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 november 2003 T 402-02 KLAGANDE Tylömarks Förvaltning Aktiebolag, 556477-5178, Box 14048, 167 14 BROMMA Ombud: jur. kand. G-BG MOTPART

Läs mer

URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN?

URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN? UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN? Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Samrådshandling. Detaljplan för GREBBESTAD 2:1 M FL Tanums kommun

Samrådshandling. Detaljplan för GREBBESTAD 2:1 M FL Tanums kommun Samrådshandling Grebbestadsbryggan Detaljplan för GREBBESTAD 2:1 M FL Tanums kommun Genomförandebeskrivning WSP Samhällsbyggnad februari 2010 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Grebbestad 2:1 m fl

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-002 Datum: 2012-04-18 Utredare: Fanny Wieru Utredning avseende olaglig överlåtelse av fastighet i Gotlands

Läs mer

Överklagande av länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplan för område vid Björketorpsvägen i stadsdelarna Norra Ängby och Beckomberga i Stockholm

Överklagande av länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplan för område vid Björketorpsvägen i stadsdelarna Norra Ängby och Beckomberga i Stockholm STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN Arne Fredlund Tfn 08-508 282 30 SID 1 (6) 2012-09-10 Till Stadsbyggnadsnämnden Överklagande av länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplan för område

Läs mer

Arbetstagares uppfinningar

Arbetstagares uppfinningar Vad gäller när du gör en uppfinning i anställningen Om du gör en uppfinning i anställningen förvärvar arbetsgivaren normalt viss eller hela rätten till uppfinningen. För arbetsgivarens rätt till uppfinningen

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 mars 2010 T 227-08 KLAGANDE ME Ombud: Advokaterna PB och KH MOTPART Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Ombud: Advokat AG SAKEN Fastställelsetalan

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se PROMEMORIA Ärendenummer: FO 2008-05 Datum: 2008-04-12 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende spekulativ verksamhet samt

Läs mer

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mallen ska ses som förslag till avtal och reglerar relation mellan fastighetsägaren och ledningsägaren i fråga gällande markupplåtelse. Avtalet bör ses i relation

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT 1 (6) Mellan Oskarshamns kommun genom dess kommunfullmäktige, nedan kallad Kommunen, och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 9 nedan träffats

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:40

Regeringens proposition 2004/05:40 Regeringens proposition 2004/05:40 Ändringar i minerallagen Prop. 2004/05:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 oktober 2004 Göran Persson Ulrica Messing (Näringsdepartementet)

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2011-006 Mellerud Datum: 2011-08-29 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Samhällsomvandling till följd av gruvdrift med fokus på miljö och samhällsbyggande Del 2. Susanne Roslin Projektledare LKAB - Samhällsomvandling

Samhällsomvandling till följd av gruvdrift med fokus på miljö och samhällsbyggande Del 2. Susanne Roslin Projektledare LKAB - Samhällsomvandling Samhällsomvandling till följd av gruvdrift med fokus på miljö och samhällsbyggande Del 2 Susanne Roslin Projektledare LKAB - Samhällsomvandling INNEHÅLL Inledning Järnmalmen är grunden Samhällsomvandling

Läs mer

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se SLUTLIG BEDÖMNING Ärendenummer: FO 2007-005 Datum: 2007-09-10 Utredare: Mårten Hyltner Utredning avseende Gotlands kommuns

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24). R-2010/0926 Stockholm den 6 december 2010 Till Justitiedepartementet Ju2010/5531/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25 Parter Varbergs kommun, nedan kallad kommunen 212000-1249 432 80 Varberg AB, nedan kallad exploatören 1. Bakgrund, syfte och omfattning Avtalet

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer