SAMMANFATTNING AVSNITT A INTRODUKTION OCH VARNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING AVSNITT A INTRODUKTION OCH VARNINGAR"

Transkript

1 SAMMANFATTNING Sammanfattning är upprättad utifrån de informationskrav som benämns Punkter. Dessa Punkter numreras i Avsnitt A E (A.1 E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska inkluderas i en sammanfattning för dessa typer av instrument och emittenter. Eftersom vissa Punkter inte måste ingå kan det vara luckor i nummerföljden för Punkterna. Även om en viss Punkt ska ingå i sammanfattningen mot bakgrund av typen av instrument och emittenter, kan det förhålla sig så att ingen information finns att återge under den Punkten. I dessa fall anges endast en kort beskrivning av Punkten med angivande av Ej tillämpligt. AVSNITT A INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Introduktion Denna sammanfattning ska läsas som en introduktion till Grundprospektet. Varje beslut att investera i Instrumenten ska ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet utav investeraren. Om krav med bäring på informationen i Grundprospektet framställs i domstol kan käranden, enligt nationell rätt i Medlemsstaten där kravet framställs, vara skyldig att stå för kostnaden för att översätta Grundprospektet innan den juridiska processen inleds. Civilrättsligt ansvar kan uppkomma för de personer som har lagt fram denna sammanfattning, inklusive varje översättning härav, men endast om sammanfattningen är missvisande, felaktig eller oförenlig när den läses tillsammans med övriga delar av Grundprospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Grundprospekt, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana instrument. A.2 Samtycke Med förbehåll för villkoren nedan, i samband med ett Icke-undantaget Erbjudande (så som definierat nedan) av Instrument, har Emittenten och Garanten gett sina samtycken till användning av Grundprospektet av Mäklare och av: (1) Carnegie Investment Bank AB (den Initiala Auktoriserade Erbjudaren ) (2) om Emittenten anlitar ytterligare finansiella mellanhänder efter dagen för de Slutliga Villkoren daterade den 1 september 2015 och tillkännager information om dessa på sin webbplats (www.invest.baml.com), varje sådan finansiell mellanhand om vilken sådan information tillkännages, avseende (1) eller (2) ovan, så länge som sådana finansiella mellanhänder har tillstånd att lämna sådana erbjudanden under direktivet om marknader för finansiella instrument (Direktiv 2004/39/EG); eller (3) i varje annan situation, varje finansiell mellanhand som har tillstånd att lämna sådana erbjudanden (i) av Merrill Lynch International och (ii) under direktivet om marknader för finansiella instrument (Direktiv 2004/39/EG) och som anger på sin hemsida att man använder sig av Grundprospektet för att erbjuda den relevanta tranchen av Instrument under Erbjudandeperioden, angiven nedan, (var för sig en Auktoriserad Erbjudare" och tillsammans de Auktoriserade Erbjudarna") Samtycket lämnat av Emittenten och Garanten är underkastat följande förbehåll:

2 (i) samtycket är endast giltigt under perioden från 1 september 2015 till 9 oktober 2015 ( Erbjudandeperioden"); och (ii) samtycket omfattar endast användande av Grundprospektet för att lämna Icke-undantagna Erbjudanden (så som definierat nedan) av tranchen av Instrument Sverige. Ett Icke-undantaget Erbjudande" av Instrumenten är ett erbjudande avseende Instrumenten som inte faller inom något undantag från skyldigheten att offentliggöra ett prospekt enligt Direktiv 2003/71/EG, så som ändrat. Varje person (en Investerare") som har för avsikt att köpa eller köper Instrument från en Auktoriserad Erbjudare kommer göras, i enlighet villkor och andra avtal och arrangemang som finns på plats mellan sådan Auktoriserad Erbjudare och sådan Investerare inklusive avtal och arrangemang rörande pris, fördelning och avveckling. Emittenten kommer inte vara en part i något sådant avtal eller arrangemang med Investerare (med undantag för Mäklare) i samband med erbjudande eller försäljning av Instrumenten och följaktligen kommer Grundprospektet och de Slutliga Villkoren inte innehålla sådan information och en Investerare måste erhålla sådan information från den Auktoriserade Erbjudaren. Information om ett publikt erbjudande kommer finnas tillgängligt vid tiden då sådant undererbjudande görs, och sådan information kommer även tillhandahållas av den relevanta Auktoriserade Erbjudaren. AVSNITT B EMITTENTER OCH GARANTER B.1 Emittentens namn B.2 Säte och juridisk form Merrill Lynch International & Co. C.V. ("MLICo.") MLICo. är ett kommanditbolag organiserat under lagarna på Curaçao. Det registrerade huvudkontoret för MLICo. finns på adressen Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 36, Curaçao. B.4b Kända trender Ej tillämpligt; det finns inte några kända trender som påverkar MLICo och de branscher där företaget är verksamt. B.5 Beskrivning av Koncernen Avseende MLICo., är ML Cayman Holdings Inc., ett bolag organiserat under lagarna i delstaten Delaware i USA, General, Managing and Directing Partner ("Komplementär"). Merrill Lynch International Services Limited ("Kommanditdelägare ), ett kanadensiskt bolag, är Kommanditdelägare i MLICo. Kommanditdelägaren är indirekt helägd av Bank of America Corporation ( BAC ). Komplementären är helägd av Merrill Lynch International Incorporated som i sin tur är helägt av NB Holdings Corporation, som i sin tur är helägt av BAC. Merrill Lynch International Incorporated är ett bolag organiserat under lagarna i delstaten Delaware i USA. Se även (B.5) nedan. B.9 Resultatprognosnos eller resultatuppskattning B.10 Reservationer i revisionsberättelsen Ej tillämpligt; ingen resultatprognos eller resultatuppskattning lämnas i detta Grundprospekt. Ej tillämpligt; det finns inga reservationer i revisionsberättelsen för MLICo. avseende dess historiska finansiella information.

3 B.12 Utvald historisk finansiell nyckelinformation MLICo. Resultaträkning För året som slutade 31 december 2013 U.S.$'000 För året som slutade 31 december 2012 U.S.$'000 Omsättning Rörelsevinst... (22 960) (6 409) Vinst från ordinarie verksamhet före skatt Vinst för perioden före skatt Delägares allokering av Vinst... (2 148) (10 274) Komplementärens allokering av Vinst Balansräkning 31 december december 2013 U.S.$'000 U.S.$'000 Anläggningstillgångar - 5 Omsättningstillgångar Borgenärer Netto kortfristiga skulder - (5) Nettotillgångar - - Det har inte inträffat någon väsentlig negativ förändring i framtidsutsikterna för MLICo. och inte någon väsentlig förändring i den finansiella positionen eller handelspositionen sedan den 31 december B.13 Nyligen inträffade händelser Ej tillämpligt; det har inte inträffat några händelser på senare tid som är specifika för MLICo. i en omfattning som är relevant för bedömning av MLICo.:s solvens. B.14 Beroende av andra bolag inom Emittentkoncernen B.15 Huvudsakliga verksamheter Vänligen se B.5 ovan. MLICo. är en del av BAC:s koncern och gör transaktioner med och är följaktligen beroende av företag inom denna koncern. Den huvudsakliga verksamheten för MLICo. är att emittera warranter, certifikat och relaterade finansiella instrument, och distribution av fonder förvaltade av Merrill Lynch och andra förvaltade fondprodukter. B.16 Ägande och kontroll B.17 Kreditvärdighetsbetyg: Avseende MLICo., är ML Cayman Holdings Inc., Kommanditdelägare. Merrill Lynch International Services Limited är Kommanditdelägare och är indirekt helägt av BAC. Kommanditdelägaren är helägt av Merrill Lynch International Incorporated, som i sin tur är helägt av NB Holdings Corporation, som i sin tur är helägt av BAC. MLICo. har inte erhållit ett kreditvärdighetsbetyg. Instrumenten har inte erhållit kreditvärdighetsbetyg. B.18 Garanti BAC har i en garanti, underkastad lagarna i New York, daterad den 10 augusti 2015 ( Garantin ) ovillkorligt och oåterkalleligt garanterat (i) betalning av Emittentens samtliga belopp som förfaller till betalning för sådan Emittent i dennes egenskap av gäldenär för Instrumenten (förutom

4 (B.1) (B.2) (B.4b) (B.5) (B.9) (B.10) (B.12) Garantens namn Hemvist och juridisk form Kända trender Beskrivning av Koncernen Resultatprognos eller resultatuppskattning Reservationer i revisionsberättelsen Utvald historisk finansiell nyckel- från Säkerställda W&C Instrument som inte omfattas av garantin), och (ii) leverans av icke-kontant vederlag som ska levereras av Emittenten för varje Instrument (förutom från Säkerställda W&C Instrument som inte omfattas av garantin). BAC ska vid samtliga tidpunkter ha rätt, enligt dess egna och oinskränkta bestämmanderätt, att välja att inte leverera angivna tillgångar till Instrumentsinnehavarna som de garanterar när dessa förfaller till betalning genom leverans, utan kan istället välja att betala ett belopp som är lika med det rimliga marknadsvärdet för de relevanta tillgångarna avseende sådana Instrument på någon dag som anges som sådan av BAC till Emittenten och Beräkningsagent minskat med kostnaden för Emittenten och/eller dess närstående eller agenter för försäljning av eller justering av någon tillgång eller relaterat hedningsarrangemang (inklusive finansieringskostnader av sådana hedningsarrangemang), i samtliga fall så som fastställs av BAC enligt dess egna och absoluta bestämmanderätt. BAC:s åtaganden under Garantin, förutom sådana undantag som kan komma att anges i tillämplig lag eller föreskrifter, rangordnas i likhet med dess andra nuvarande och framtida icke-säkerställda och icke-efterställda förpliktelser. Bank of America Corporation ("BAC" eller "Garanten") BAC är ett bolag från Delaware, ett bankholdingbolag och ett finansiellt holdingbolag. BAC bedriver sin verksamhet under den allmänna bolagslagen för delstaten Delaware, Title 8 of the Delaware Code 1953, avsnitt 101 till 398, känd som den Allmänna Bolagslagen för Delaware (Delaware General Corporation Law). BAC:s registrerade huvudkontor i Delaware finns på adressen Corporation Trust Company, Corporate Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States. BAC:s verksamhet kan påverkas av faktorer såsom ekonomiska och politiska förhållanden samt geopolitiska händelser, marknadsförhållanden, innevarande, förestående eller framtida lagstiftning, regler och juridiska åtgärder i USA och globalt, tillgängligheten och kostnaden för kredit och kapital, stämning och förtroende hos investerare, konsumenter och företag för de finansiella marknaderna, ageranden och initiativ hos konkurrenter men även hos myndigheter, tillsynsmyndigheter och självreglerande organisationer, inklusive förändringar i regleringar av finansiella institutioner samt teknologiska förändringar. BAC är ett holdingbolag för fler än dotterföretag globalt som samtliga är verksamma inom sektorn för finansiella tjänster. Ej tillämpligt; ingen resultatprognos eller resultatuppskattning lämnas i detta Grundprospekt. Ej tillämpligt; det finns inga reservationer i revisionsberättelserna för BAC avseende dess historiska finansiella information. Sex månader som slutade 30 juni År som slutade 31 december (Icke-reviderat)

5 information Resultaträkning: (I miljoner dollar, bortsett från antal aktier och information per aktie) Ränteinkomster $ $ $ $ $ Ränteutgifter Nettoränteintäkter Icke-ränterelaterade intäkter Totala intäkter, netto efter ränteutgifter Reservering för kreditförlust Icke-ränterelaterade utgifter Intäkter före inkomstskatt Inkomstskatteutgift (1 116) Nettointäkter Nettointäkter hänförliga till stamaktieägarna Genomsnitt stamaktier emitterade och utestående (i tusental) Genomsnitt utspätt stamaktier emitterade och utestående (i tusental) Information per stamaktie: Resultat $0,76 $0,14 $0,36 $0,94 $0,26 Resultat utspätt 0,72 0,14 0,36 0,90 0,25 Utdelningar betalade 0,10 0,02 0,12 0,04 0,04 30 juni 31 december (Icke-reviderat) (I miljoner dollar, bortsett från antal aktier och information per aktie) Balansräkning (årsslut): Totala lån och leasar $ $ $ $ Totala tillgångar Totala insättningar Långfristig skuld Totalt eget kapital Reservering för låne- och leaseförluster som ett 1,49% 1,75% 1,65 % 1,90% procenttal av totala låna och leasar utestående 1 Totalt avslutande eget kapital till totala avslutande tillgångar 11,71% 10,94% 11,57 % 11,07% 1 Utestående låne- och leasebalanser och ratio inkluderar inte lån som redovisas under verkligt värdeoptionen. Det har inte inträffat någon väsentlig negativ förändring i framtidsutsikterna för BAC och dess dotterföretag på konsoliderad basis sedan den 31 december Det har inte inträffat någon väsentlig förändring i den finansiella positionen eller handelspositionen för BAC sedan den 30 juni (B.13) (B.14) Nyligen inträffade händelser Beroende av andra bolag inom Garantkoncernen Ej tillämpligt; det har inte inträffat några händelser på senare tid som är specifika för Garanten i en omfattning som är relevant för bedömning av Garantens solvens. Vänligen se (B.5) ovan. BAC är, i egenskap av moderbolag, beroende av vinstutdelning, värdeöverföringar och andra betalningar från dess bankdotterföretag och dotterföretag som inte är banker för att finansiera vinstutdelningar på dess ordinarie aktier och preferensaktier och för att finansiera samtliga betalningar av dess andra åtaganden, vilket inkluderar skuldåtaganden. Det finns legala och andra begränsningar avseende BAC:s möjlighet att använda likvida medel från ett bolag till att tillfredsställa likviditetskrav i

6 (B.15) Huvudsakliga verksamheter ett annat bolag, inklusive moderbolaget. Genom dess dotterföretag verksamma inom bankverksamhet samt ickebankverksamhet i USA och på internationella marknader, erbjuder BAC ett brett spektrum av finansiella tjänster inom bankverksamhet och finansiella tjänster utom bankverksamhet samt produkter genom fem verksamhetsgrenar: (1) Consumer Banking (bankverksamhet för konsumenter), (2) Global Wealth & Investment Management (Global förmögenhets- och investeringsförvaltning), (3) Global Banking (Global bankverksamhet), (4) Global Markets (Global handelsverksamhet), och (5) Legacy Assets & Servicing (Äldre Tillgångar och service), med resterande verksamheter noterade under All Other (Alla övriga). (B.16) Ägande kontroll och BAC ägs eller kontrolleras vare sig direkt eller indirekt av något annat bolag. (B.17) Kreditvärdighetsbetyg Vid datumet för detta Grundprospekt har BAC:s långfristiga ickeefterställda skulder erhållit kreditvärderingsbetyget Baa1 (Stable) från Moody's Investors Service, Inc. ("Moody's"), A- (Negative) från Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P") och A (Stable) från Fitch, Inc. ("Fitch"). AVSNITT C INSTRUMENT C.1 Värdepapperen Kontantavvecklade instrument som omfattar Fondrelaterade Instrument. Emmission av upp till Warranter relaterade till Lannebo Corporate Bond Fund ("Instrument") ISIN: CWN5467E1365. C.2 Valuta Valutan för Instrumenten kommer vara Svenska kronor ("SEK"). C.5 Begränsningar avseende fri överlåtbarhet Vidareerbjudanden, återsäljning, handel, pantsättning, överföring eller leverans av Warranter eller delar därav som erbjuds eller säljs i enlighet med amerikansk rätt (Rule 144A under U.S. Securities Act of 1933, så som ändrad ("Securities Act")), kommer endast ske till eller genom Emittenten eller Mäklaren i USA eller till, eller till förmån för, någon en Amerikansk Person som är en kvalificerat institutionell köpare enligt Rule 144A som även är en kvalificerad köpare enligt amerikansk rätt (U.S. Investment Company Act of 1940, så som ändrad), och som, som ett villkor för något sådant återerbjudande, återsäljning, handel, pantsättning, överföring eller leverans kommer ingå och följa ett Investerarutfästelsedokument som ingås till förmån för Mäklaren, Emittenten och Garanten (tillsammans med deras respektive närstående och personer som kontrollerar eller kontrolleras av eller som är under gemensam kontroll av Mäklaren, Emittenten och Garanten). Amerikansk Person betyder en person som är en Amerikansk Person enligt amerikansk rätt (Regulation S under U.S. Securities Act of 1933, så som ändrad), eller en Amerikansk Person enligt amerikansk rätt (U.S. Internal Revenue Code of 1986, så som ändrad), och amerikansk skattelagstiftning. Vidareerbjudanden, återsäljning, handel, pantsättning, överföring eller leverans av Warranter eller delar därav som är erbjudna och sålda enligt amerikansk rätt (Regulation S under the Securities Act) kommer endast ske utanför USA och till, eller till förmån för, någon icke Amerikansk Person i enlighet med Regulation S.

7 Instrumenten får inte erbjudas eller säljas i någon jurisdiktion i vilken sådant erbjudande eller försäljning inte är tillåtet eller till någon person som det är otillåtet att lämna erbjudande eller sälja till. C.8 Rättigheter förknippade med Värdepapperen, inklusive rangordning och begränsningar av rättigheter: Rättigheter: Instrumenten ger rätten till varje innehavare av ett Instrument (en "Innehavare") att erhålla en potentiell avkastning på Instrumenten tillsammans med vissa anknytande rättigheter såsom rätten att erhålla meddelanden om vissa fastställanden och händelser och att rösta beträffande framtida ändringar. Rangordning: Instrumenten utgör direkta, icke-efterställda, ovillkorade och icke-säkerställda förpliktelser för Emittenten och rangordnas lika sinsemellan och rangordnas lika (med förbehåll för sådana undantag som från tid till annan följer av tillämplig rätt) med alla andra nuvarande och framtida direkta, ickeefterställda, ovillkorade och icke-säkerställda förpliktelser för Emittenten. Säkerställda W&C Instrument: Ej tillämpligt. De Säkerställda W&C Instrumenten är inte säkerställda. Begränsningar av rättigheter: Investerare i Instrumenten har inte några rättigheter avseende den underliggande tillgången och ska inte ha någon rätt att begära att den underliggande tillgången ska levereras till dem. Villkoren för Instrumenten innehåller bestämmelser för att sammankalla möten bland Innehavare för att överväga ärenden som påverkar deras intressen generellt och dessa bestämmelser tillåter definierade majoriteter att binda samtliga Innehavare, inklusive innehavare som inte närvarar och röstar vid det relevanta mötet och Innehavare som röstade på ett motsatt sätt än majoriteten. C.9 Rättigheter förknippade med instrumenten, inklusive rangordning och varje begränsning av dessa rättigheter, räntebestämmelser, kalkylavkastning och företrädare för innehavarna: Företrädare för innehavare av Instrument Ej tillämpligt; Emittenten har inte utsett någon person att vara företrädare för innehavarena av Instrumenten.

8 C.10 Derivatkomponent i räntebetalningarna: C.11 Upptagande till handel C.15 Betydelse av underliggande instrument vad gäller värdet på investering Ej tillämpligt: ingen ränta förfaller till betalning för Instrumenten. Upptagna till handel på den Reglerade Marknaden hos NASDAQ Stockholm (som är en reglerad marknad under Direktiv (2004/39/EG) om marknader för finansiella instrument). Beloppet som förfaller till betalning för Instrumenten kommer vara beroende av värdet på den underliggande tillgången. Om Instrumenten utövas i förtid efter en Händelse som utlöser Tvingande Förtida Utövande, kommer Kontantavvecklingsbeloppet vid Tvingande Förtida Utövande på Kontantavvecklingsdagen vid Tvingande Förtida Utövande att fastställas i enlighet med C.18 i denna Sammanfattning. Vänligen se C.18 nedan. C.16 Avvecklingsdag /förfallodag Avvecklingsdagen för serien Instrument kommer vara den 19 Oktober 2020, med förbehåll för justering i enlighet med villkoren för Instrumenten. C.17 Avveckling Avveckling av serien Instrument ska ske genom Euroclear Sverige, Klarabergsviadukten 63, Box 191, SE Stockholm, Sverige C.18 Avkastning på Instrumenten Avkastningen på Instrumenten kommer att härröra från: den potentiella betalningen av: ett förtida inlösenbelopp vid oplanerad förtida inlösen av Instrumenten (enligt beskrivning i "Oplanerad förtida inlösen" nedan); om Instrumenten inte dessförinnan har utövats och avslutats/lösts in, eller köpts och annullerats, betalningen av Kontantavvecklingsbeloppet på planerat förfall utövande och avveckling av Instrumenten och/eller leverans av berättigandet och betalning av någon Kontantdel. Icke-planerat utövande och förtida avveckling: Instrumenten kan bli utövade och avvecklade i förtid före avvecklingsdagen, enligt Emittentens valmöjlighet, till följd av skatteskäl, skatteefterlevnadsskäl eller olaglighet eller till följd av vissa avbrottshändelser eller händelser som leder till utbyte av en viss valuta mot en annan valuta under villkoren för Instrumenten. I sådana fall kommer det belopp som förfaller till betalning vid förtida avveckling, för varje Instrument, vara ett belopp som är lika med det rimliga marknadsvärdet för Instrumentet med beaktande av samtliga relevanta faktorer minskat med samtliga kostnader som Emittenten ådrar sig eller som någon av dess närstående ådrar sig i samband med sådant förtida utövande och avveckling. Instrument relaterade till (den)(de) Underliggande Tillgång(en)(arna): Beloppet som förfaller till betalning för Instrumenten är beroende av utvecklingen för en volatilitetskontrollerad strategi ("Strategin") som relaterar till utvecklingen för den Underliggande

9 Tillgången och Kursen. Innehavare av Instrumenten har inga rättigheter avseende Strategin eller Underliggande Tillgångar. Vid påbörjandet av Erbjudandeperioden kommer, Deltagandegrad (D) och InlåsningsKurs ("Angivet(na) Produktvärde(n)") inte att vara fast eller fastställt. Varje Angivet(na) Produktvärde(n) kommer att fastställas baserat på marknadsförhållandena av Beräkningsagenten enligt dess självständiga och absoluta distretionära bestämmanderätt (agerande på ett kommersiellt rimligt sätt) på eller omkring slutet av Erbjudandeperioden. Deltagandegraden är förväntad att bli 100 procent, och skall inte bli mer än 200 procent och inte lägre än 80 procent. Inlåsningskursen är förväntad att bli 5,0 % men skall inte blir högre än 10 % och inte lägre än 4 %. Avveckling: Kontantavvecklingsbeloppet för varje Instrument som förfaller till betalning på avvecklingsdagen kommer beräknas enligt följande: RBx{AB+Max[Inlåsn; D x ([Korg Slutlig Startkurs)]} Definition av använda termer: "Korgvärde" för varje relevant dag är så som beskrivs i "Beskrivning av Korgvärdet" nedan; "Korg Slutlig " betyder det Korgvärde avseende den Slutliga Värderingsdagen; "Korg 0 " betyder 100 % (det "Initiala Korgvärdet"); "Slutlig Värderingsdag" betyder 5 oktober 2020, med föremål för justering i enlighet med villkoren för Instrumenten; "Inlåsn" betyder ett belopp lika med produkten av Multiplikator för Högsta Avrundade Korgvärdet multiplicerat med Inlåsningskursen; "Inlåsningskurs" betyder ett belopp som fastställt av Beräkningsagenten enligt dess självständiga och absoluta distretionära bestämmanderätt (agerande på ett kommersiellt rimligt sätt) på eller omkring Startdagen, under förutsättning att. Inlåsningskursen är förväntad att bli 5,0 %, och skall inte bli mer än 10 % och inte lägre än 4 %,. Utlösande Inlåsning" betyder 5 %; "Max" är följt av en serie belopp inom hakparenteser betyder det som är högst av de belopp som separeras med semikolon inom dessa hakparenteser; "D" eller "Deltagandegrad" betyder ett belopp fastställt av Beräkningsagenten enligt dess självständiga och absoluta distretionära bestämmanderätt (agerande på ett kommersiellt rimligt sätt) på eller omkring Startdagen, under förutsättning att. Deltagandegraden är förväntad att bli 100 %, och skall inte bli mer än 200% och inte lägre än 80%.

10 "Referensbelopp" eller "RB" betyder är ; "Kurs" betyder en kurs som är lika med Referenskursen för relevant dag som framgår på Bloombergs hemsida: STIBID <Index> på eller omkring 11:00 på förmiddagen Stockholm tid, på sådan relevant dag; "Referensränta" betyder overnight Stockholm inter-bank offered rate för insättningar i Svenska kronor; "Multiplikator för Högsta Avrundade Korgvärdet" betyder kvoten av (a) det högsta Korgvärdet avseende samtliga värderingsdagar som infaller under perioden från och med Startdagen till och med Slutliga värderingsdagen minus ett, dividerat med (b) Utlösande Inlåsning och avrundat nedåt till närmsta hela nummer; "AB" är 0 %; "Startkurs" betyder det Initiala Korgvärdet, som är 100 %; "Startdag" betyder 19 oktober 2015, med förbehåll för justering i enlighet med villkoren för Instrumenten; "Underliggande Tillgång" betyder den underliggande tillgången inkluderad under rubriken "Underliggande Tillgång" i tabellen som finns under C.20 nedan; och Beskrivning av Korgvärdet: "Korgvärdet" avseende varje relevant dag är ett belopp som beräknas av Beräkningsagenten som Strateginivån på sådan dag, som är utformad för att generera en syntetisk eller virtuell lång exponering till utvecklingen för den Underliggande Tillgången och en syntetiskt eller virtuell kontantinsättning som ackumulerar ränta till Kursen ("Kontantkomponenten"). Det "Initiala Korgvärdet" kommer att vara 100 %. Proportionen för den syntetiska eller virtuella investeringen som teoretiskt investeras i den Underliggande Tillgången ("Allokering") avseende varje värderingsdag är Målsättningsvolatiliteten avseende den omedelbart föregående värderingsdagen. Målsättningsvolatiliteten avseende varje relevant dag beräknas genom att ta värdet som ges av målsättningsvolatiliteten om 1,5 % procent ("Målsättningsvolatiliteten") som en proportion av den historiska prisvolatiliteten (fastställd i enlighet med tillämplig metod) för Underliggande Tillgången över 19 dagar före sådan dag och på sådan dag, med förbehåll för att Målsättningsvolatiliteten inte ska vara inte vara högre än 300 procent ("Högsta Målsättningsallokering"). I tider av stigande volatilitet för den Underliggande Tillgången kommer Målsättningsallokeringen att falla och en mindre proportion av teoretiska investeringar kommer syntetiskt investeras i Fondintressena och en större proportion kommer syntetiskt investeras i Kontantkomponenten. Omvänt, i tider av sjunkande volatilitet för den Underliggande Tillgången, kommer Målsättningsallokeringen att stiga och en större proportion av den teoretiska investeringen kommer att syntetiskt investeras i den Underliggande Tillgången och en lägre proportion kommer att syntetiskt investeras i Kontantkomponenten. C.19 Utövandekurs /slutlig referenskurs för de(n) Korg Slutlig kommer fastställas på den slutliga Slutliga Värderingsdagen Se C.18 ovan.

11 underliggande tillgången-(arna) C.20 Den underliggande tillgångenen Den underliggande tillgången för varje serie av Instrument anges i tabellen nedan under rubriken "Underliggande Tillgång" och består av följande: Fondintresse: fondintressena i varje fond som anges i tabellen nedan under rubriken "Underliggande Tillgång" Underliggande Tillgång ISIN för Aktie Fond-andel Fond/ Bloombergkod Fondintresse Lannebo Corporate Bond Fund SE LANNCPB SS Equity SEK A Class Aktier C.21 Marknader där Instrumenten kommer att handlas Instrumenten kommer att upptas till handel på NASDAQ Stockholm D.2 Huvudsakliga risker som är specifika för Emittenten, Garanten och Koncernen AVSNITT D RISKER Investerare i Instrumenten är föremål för Emittentens och BAC:s kreditvärdighet: Det är möjligt att relevant Emittent eller BAC går i konkurs, bli insolvent eller går i likvidation eller i övrigt blir oförmögen att göra betalningar eller fullgöra icke-kontantrelaterade skyldigheter till investerare under Instrumenten eller att uppfylla deras respektive skyldigheter under Instrumenten i förhållande till Innehavare. Om detta inträffar kommer en investerare inte ha skydd motsvarande en insättningsgaranti och, om Instrumenten inte är Säkerställda W&C Instrument, kommer inte i övrigt vara skyddad och kan förlora delar av eller alla sina pengar. Emittenterna, BAC och BAC:s dotterföretag och närstående (inklusive Emittenterna) ("Koncernen") är föremål för följande huvudsakliga risker: Som ett stort internationellt finansiellt tjänsteföretag står BAC och dess dotterföretag och närstående inför risker som är förknippade med verksamheten och de marknadsplatser som de är verksamma på. Betydande faktorer som kan påverka BAC:s verksamhet, verksamhetsresultat och finansiella förhållanden och relevant Emittents eller BAC:s möjligheter att fullgöra sina respektive åtaganden inkluderar, men är inte begränsade till, den generella verksamheten, ekonomiska och politiska förhållanden i USA och i andra länder, likviditetsrisker, inkluderande risker förknippade med negativa förändringar av BAC:s kreditbetyg, likviditet på globala markander, räntenivåer, och potentiell oförmåga för BAC att möta dess kontraktuella och finansiella åtaganden som förfaller; kreditrisker, inkluderande risker härrörande från avtalsbrott från låntagare, borgensman eller motpart när sådan låntagare, borgensman eller motpart inte kan fullgöra sina åtaganden; marknadsrisker, inkluderande risker att värdet på tillgångar och skulder eller intäkter kommer negativt påverkas av förändrade marknadsförhållanden och relaterade risker förknippade med finansiella instrument som är kopplade till BAC:s verksamheter, inkluderande lån, insättningar,

12 instrument, kortfristiga lån, långfristiga skulder, tillgångar och skulder inom handelsverksamheten, och derivat; bostadslån, husmarknadsrelaterade förhållanden, kontraktuella åtaganden och åtaganden avseende juridiska förlikningar och processer, näringsrättslig och juridisk risk, inkluderande risk härrörande från förändrade tillämpliga lagar eller regler i USA och andra länder; renommérisk; risk härrörande från statlig skatte- och monetära policies i USA och i andra länder; konkurrens inom den finansiella tjänstesektorn; lämplig hantering av BAC:s riskhanteringsramverk; och förändring av redovisningsstandarder. D.3 Huvudsaklig information om de huvudsakliga riskerna som är förknippade med Värdepapperen Instrumenten är föremål för följande huvudsakliga risker: Avkastningen på Instrumenten kan vara lägre än avkastningen på ett konventionellt skuldvärdepapper med jämförbar förfallodag och behöver inte reflektera den totala relativa kostnaden för en investerare när faktorer som påverkar pengars tidsvärde beaktas. Uppskjutande av värdering eller fastställelse pga. en marknadsavbrottshändelse eller en avbrottsdag eller vissa extraordinära händelser som påverkar (den)(de) underliggande tillgång(en)(arna) som Instrumenten relaterar till kan ha negativ effekt på värdet för Instrumenten. Uppkomsten av en betalningsavbrottshändelse kan leda till en försenad och/eller reducerad betalning avseende Instrumenten och kan i vissa situationer bli noll. I sådana situationer kan en Innehavare förlora hela sin investering i Instrumenten. Emittenten kan företa vissa justeringar avseende Instrumenten utan inhämtande av samtycke från Innehavarna. Vid Fordringshavarmöte kommer ett majoritetsbeslut att binda samtliga Innehavare. Det kan föreligga intressekonflikter mellan Emittenten, BAC och/eller deras respektive Närstående och Innehavarna, vilka kan betydande negativt påverka värdet för Instrumenten. Hedgningskostnader och andra kostnader för Instrumenten, som betalas till distributör(en)(erna) inkluderade i Emissionskursen, förändrat kreditbetyg för Emittentens eller Garantens kreditspreadar och förändrade nivå(er) för (den)(de) underliggande tillgång(en)(arna) kan leda till att kursen på andrahandsmarknaden för Instrumenten är lägre än Emissionskursen. Om Emittenten fastställer att utförandet av antingen dess åtaganden under Instrumenten eller BAC:s åtaganden under Garantin har blivit eller kommer bli olagliga i helhet eller delvis av vilket skäl som helst kan Emittenten lösa in eller annullera Instrumenten, så som tillämpligt, till ett belopp som kan vara lägre än förvärvskursen för Instrumenten. Federal amerikansk skattelagstiftning kan betyda tillämpning av källskatt på (i) betalningar gjorda av Emittenten avseende Instrumenten till vissa Innehavare; och (ii) på betalningar som görs till en Emittent i vilken situation Emittenten kan ha rätt att lösa in eller annullera Instrumenten före förfallodagen.

13 Federal amerikansk skatt kan innehållas från betalningar med avseende på Instrument som behandlas som motsvarande utdelning. Vidare, om någon betalning med avseende på Instrumenten skulle behandlas som motsvarande utdelning, skulle Emittenten kunna bli berättigad att lösa in eller annullera Instrumenten vid vilken tidpunkt som helst före förfall, avveckling, utlöpande eller utövande, så som tillämpligt, av Instrumenten. Investerare kan vara föremål för exponering mot utländska valutakurser och Instrumenten kan vara föremål för valutakontroll som innebär att det belopp som investerare erhåller kan vara lägre än förväntat eller noll. Många faktorer kommer fastställa kursen för Instrumenten på andrahandsmarknaden och sådan marknad kan vara illikvid vilket innebär att investerare kan förlora hela eller betydande delat av det belopp som investerades i Instrumenten. Betalningar för Instrumenten kan vara föremål för Emittentens och BAC:s kreditrisk och värdet på Instrumenten kommer påverkas av sänkt kreditvärderingsbetyg för BAC. Instrumenten utgör icke-säkerställda åtaganden och Innehavares rätt att ta del i utdelning av tillgångarna från Emittenten vid dess likvidation eller rekonstruktion eller på annat sätt kan vara efterställda krav med bättre prioritetsordning för andra borgenärer. Det finns inga villkor om uppsägningsgrundande händelse avseende Instrumenten och om Emittenten inte fullgör något åtagande under Instrumenten, har Innehavarna ingen rätt att förklara samtliga av återstående åtaganden för Emittenten som omedelbart förfallna till betalning. Det kommer finnas en tidsfördröjning mellan den tid då en Innehavare lämnar instruktion om utövande och den tid det tillämpliga kontantavvecklingsbeloppet avseende sådant utövande fastställs och sådan tidsfördröjning kan reducera kontantavvecklingsbeloppet. Innehavare kan behöva erbjuda ett visst antal Instrument vid vilken tidpunkt som helst för att kunna utöva Instrumenten och Innehavare med färre antal Instrument kommer antingen vara tvungna att sälja eller köpa ytterligare Instrument och ådra sig transaktionskostnader för att kunna realisera sin investering. I vissa situationer, så som efter förändrade noteringskrav, kommer inte Emittenten vara ålagd att upprätthålla noteringen av Instrumenten. Förändrade nivåer eller kurser för en underliggande tillgång kommer påverka utvecklingen för Instrumenten och kommer påverka den faktiska avkastningen för investerare. Innehavare har inga rättigheter i någon underliggande tillgång, och avkastningen på Instrumenten, om någon, kan vara lägre än avkastningen på en investering som relaterar direkt till den underliggande tillgången. Ingen Fond har deltagit i framtagandet av villkoren för

14 Instrumenten och faktorer som påverkar utvecklingen för Fonden kan negativt påverka värdet för Instrumenten. Fonden kan vara föremål för: (i) vissa händelser som leder till utbyte av Fonden med en eller flera alternativa underliggande tillgångar som negativt påverkar värdet på Instrumenten, och (ii) överlåtelserestriktioner som härrör sig från värdepappersrättsliga lagar och illikviditet kan påverka fondandelsvärdena för Fonden och påverka värdet på Instrumenten. Eftersom andelarna i Fonden endast kan lösas in på vissa dagar så finns det en risk för försenade betalningar eller uteblivna betalningar av inlösenlikvider som kan leda till att Beräkningsagenten företar justeringar avseende fondandelsvärdet per andel i Fonden som i sin tur leder till minskad avkastning på Instrumenten. D.6 Huvudsakliga risker som är specifika för Värde-papperen Vänligen se D.3 ovan Investerare kan förlora hela eller en betydande del av sin investering. Instrumenten är utformade för specifika investeringsändamål eller strategier och har, således, en mer begränsad andrahandsmarknad och kan ha högre prisvolatilitet. Innehavare kanske inte kan sälja Instrumenten när som helst eller till kurser som möjliggör för Innehavare att realisera sin avkastning. Ingen investerare ska köpa Instrumenten om inte sådan investerare förstår och kan bära risken att Instrumenten inte kan säljas när som helst, att värdet för sådant Instrument kommer fluktuera över tid, och att sådana fluktuationer kan vara betydande samt att sådan investerare kan förlora hela eller en betydande del av förvärvspriset för Instrumenten. Risk avseende fastställande av de(t) relevanta Angivna Produktvärde(na)(t) vid slutet av erbjudandeperioden: De(t) relevanta Angivna Produktvärde(na)(t) kommer inte att fastställas av Beräkningsagenten förrän, eller omkring slutet av erbjudandeperioden för Instrumenten. Det finns en risk att de(t) faktiskt Angivna Produktvärde(na)(t) som fastställts av Beräkningsagenten kommer vara annat än det indikativa värdet eller intervallet angivet häri, förutsatt att sådan(a)(t) faktiskt Angiv(na)(et) Produktvärde(na) inte kommer vara lägre än det indikativa minimumbelopp som anges häri. Icke desto mindre, måste investerare basera deras investeringsbeslut på de(t) indikativa Angivna Produktvärde(na)(t) (och eventuellt indikativt minimum- eller maximumbelopp av de(t) Angivna Produktvärde(na)(t)) som tillhandahålls och investerare kommer inte ha en rätt att dra tillbaka deras köpåtagande när de(t) Angivna Produktvärde(na)(t) slutligen fastställs och inget tillägg kommer att offentliggöras avseende sådan fixering eller fastställelse. E.2b Skäl för erbjudandet och användande av intäkter AVSNITT E ERBJUDANDET MLICo. avser att använda nettointäkterna från varje emission av Instrument emitterade av sig själv för dess allmänna bolagsändamål, inklusive lån till närstående vilka kan använda sådana intäkter till sina allmänna bolagsändamål. En betydande del av intäkterna för emission av Värddepapper kan användas för att hedga marknadsrisk avseende sådana Instrument. E.3 Villkor för erbjudandet Ett erbjudande av Instrumenten kan göras förutom i enlighet med Artikel 3(2) i Prospektdirektivet i Sverige ("Jurisdiktionen för Publikt Erbjudande") under perioden (från och med) 1 september 2015 (till och med) 9 oktober 2015 ("Erbjudandeperioden") av den Auktoriserade

15 Erbjudaren. Erbjudandepriset är SEK 700 ("Emissionskursen"). Den Auktoriserade Erbjudaren kommer erbjuda och sälja Instrumenten till dess kunder i enlighet med arrangemang som finns på plats mellan den Auktoriserade Erbjudaren och dess kunder genom referens till Emissionskursen och rådande marknadsförhållanden. Erbjudande av Instrumenten är villkorat av att dessa emitteras. Som vad gäller mellan den Auktoriserade Erbjudaren och dess kunder är erbjudande av Instrument vidare föremål för att vissa villkor som kan avtalas dessa emellan och/eller som anges i arrangemangen som finns på plats dessa emellan. En investerare som köper Instrumenten gör det i enlighet med arrangemang som finns på plats mellan den Auktoriserade Erbjudaren och dess kunder avseende köp av Instrument generellt. Investerare kommer inte ingå några kontraktuella arrangemang direkt med Emittenten i samband med erbjudande avseende eller köp av Instrumenten. E.4 Betydande intressen i emissionen/- erbjudandet E.7 Uppskattade utgifter Med undantag för avgifter som betalas till Mäklaren så vitt Emittenten är medveten om, så har ingen person som är involverad i emissionen av Instrumenten något betydande intresse i erbjudandet. Ej tillämpligt; MLICo. kommer inte ta ut några avgifter från investerare.

16 1 September 2015 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO C.V. Issue of up to 20,000 Warrants linked to the Lannebo Corporate Bond Fund under the Merrill Lynch B.V. and Merrill Lynch International & Co. C.V. Note, Warrant and Certificate Programme unconditionally and irrevocably guaranteed as to payment and delivery obligations by Bank of America Corporation PART A CONTRACTUAL TERMS Terms used herein shall be deemed to be defined as such for the purposes of the Terms and Conditions set forth in the base prospectus dated 10 August 2015 (the "Base Prospectus") which constitutes a base prospectus for the purposes of Directive 2003/71/EC (as amended, including by Directive 2010/73/EU) (the "Prospectus Directive"). This document constitutes the Final Terms of the W&C Instruments described herein for the purposes of Article 5.4 of the Prospectus Directive and must be read in conjunction with the Base Prospectus. Full information on the Issuer, the Guarantor and the offer of the W&C Instruments is only available on the basis of the combination of these Final Terms and the Base Prospectus. A summary of the W&C Instruments (which comprises the summary in the Base Prospectus as amended to reflect the provisions of these Final Terms) is annexed to these Final Terms. The Base Prospectus is available for viewing during normal business hours at the registered office of the Issuer and at the specified offices of the Instrument Agents for the time being in London and Stockholm and copies may be obtained from 2 King Edward Street, London EC1A 1HQ. SPECIFIC PROVISIONS FOR EACH SERIES Series Number Number of W&C Instruments issued ISIN Common Code Issue Price per W&C Instrument 1 Up to 20,000 CWN5647E SEK Consolidation: Not Applicable 2. Type of W&C Instruments: (a) (b) Warrants Fund Linked W&C Instruments 3. Trade Date: 15 October Strike Date: 19 October 2015 (a) Strike Date is Adjusted as an Observation Date: Not Applicable (b) Strike Date is Adjusted as a Valuation Date: Applicable 5. Issue Date: 2 November Exercise Date: 19 October 2020 Exercise Date is Business Day Adjusted Exercise Date Business Day Following Business Day Convention Convention: 7. Settlement Date: 2 November Number of W&C Instruments being issued: The number of W&C Instruments being issued is set out in "Specific Provisions for each Series" above 9. Issue Price: The issue price per W&C Instrument is set out in "Specific Provisions for each Series" above 1

17 10. Business Day Centre(s): London and Stockholm 11. Settlement: Cash Settled W&C Instruments 12. Issuer's Option to Vary Settlement: Not Applicable 13. Settlement Currency: Swedish Kronor ( SEK ) 14. Calculation Agent: Merrill Lynch International PROVISIONS RELATING TO WARRANTS 15. Type of Warrants: European Style 16. Units: Not Applicable 17. Exercise Price: Not Applicable 18. Automatic Exercise: Applicable 19. Minimum Exercise Number: Not Applicable 20. Maximum Exercise Number: Not Applicable 21. Notional Amount per Warrant: Not Applicable PROVISIONS RELATING TO CERTIFICATES 22. Notional Amount per Certificate Not Applicable PROVISIONS RELATING TO W&C INSTRUMENTS 23. Additional Amounts Conditions: Not Applicable 24. Mandatory Early Exercise: Not Applicable PRODUCT PROVISIONS 25. Cash Settlement Amount: (a) CSA 1: Not Applicable (b) CSA 2: Not Applicable (c) CSA 3: Not Applicable (d) CSA 4: Not Applicable (e) CSA 5: Not Applicable (f) CSA 6: Not Applicable (g) CSA 7: Not Applicable (h) CSA 8: Not Applicable (i) CSA 9: Not Applicable (j) CSA 10: Not Applicable (k) CSA 11: Not Applicable 2

18 (l) CSA 12: Not Applicable (m) CSA 13: Not Applicable (n) CSA 14: Not Applicable (o) CSA 15: Not Applicable (p) CSA 16: Not Applicable (q) CSA 17: Not Applicable 26. LEPW Conditions: Not Applicable 27. Target Volatility Conditions: Applicable (a) Cash Settlement Amount: The provisions of Part 4 (Additional Terms and Conditions for Target Volatility W&C Instruments) of "Annex 1 Additional Product Terms and Conditions" shall apply (i) Ladder Target Volatility Payout: Applicable (ii) Fixed Settlement Amount Payout: Not Applicable (b) Reference Amount: SEK 10,000 (c) Final Valuation Date: 19 October 2020 Final Valuation Cut-Off Date: As specified in the Target Volatility Conditions (d) Target Volatility Linked Additional Not Applicable Amounts: (e) FX: Not Applicable (f) Exchange Rate Conditions: Not Applicable (g) Exchange Rate Strike Date: Not Applicable (h) Currency Price: Not Applicable (i) Base Currency: Not Applicable (j) Subject Currency: Not Applicable (k) Derived Exchange Rate: Not Applicable (l) Specified Financial Centre(s): Not Applicable (m) Corrections to Published and Displayed Not Applicable Rates: (n) Successor Currency: Not Applicable (o) Rebasing: Not Applicable (p) Participation: An amount to be determined by the Calculation Agent in its sole and absolute discretion (acting in a commercially reasonable manner) on or around the Strike Date, provided that the value of the Participation is expected to be 100% but shall not be more than 200% or less than 80%. (q) Adjustment Factor 1: 0 3

19 (r) Adjustment Factor 2: 0 (s) Aggregate Underlying Asset Performance Not Applicable 1: (t) Aggregate Underlying Asset Performance Not Applicable 2: (u) Averaging Dates: Not Applicable (v) Target Volatility: 1.5% (w) Maximum Target Allocation: 300% (x) Minimum Target Allocation: Not Applicable (y) Rate: As specified in the Target Volatility Conditions (i) Reference Rate: STIBOR (ii) Designated Maturity: Overnight (iii) Rate Determination Day: As specified in the Target Volatility Conditions (iv) Relevant Screen Page: Bloomberg Screen STIB1D <Index> (v) Relevant Time: 11 a.m. Stockholm time (z) Number of Days in the Period: 360 (aa) a: 0 (bb) b: 19 (cc) c: Not Applicable (dd) n: 2 (ee) q: Not Applicable (ff) X: 1 (gg) SA: 0% (hh) M1: 19 (ii) M2: Not Applicable (jj) N1: 20 (kk) N2: Not Applicable (ll) Y: 252 (mm) V: Not Applicable (nn) Cap: Not Applicable (oo) Strike: The Initial Basket Value (pp) Initial Basket Value: 100% (qq) Averaging: Not Applicable (rr) Basket Value 1: Not Applicable 4

20 (ss) Basket Value 2: Applicable (tt) Averaging: Not Applicable (uu) Cap: Not Applicable (vv) Day Count: (i) In respect of any Valuation Date "t" other than the Initial Valuation Date, the actual number of calendar days falling in the period from the immediately preceding Valuation Date (and including such Valuation Date) to such Valuation Date "t" (and excluding such Valuation Date "t"); and (ii) In respect of the Initial Valuation Date, the actual number of calendar days falling in the period from the Strike Date (and including the Strike Date) to the Initial Valuation Date (and excluding the Initial Valuation Date). (ww) Decay Factor Long : Not Applicable (xx) Decay Factor Short : Not Applicable (yy) Initial Underlying Asset Performance: 100 (zz) Realised Volatility: (i) Initial Realised Volatility 1: The Initial Realised Volatility 1 will be determined by the Calculation Agent on the Strike Date. (ii) Initial Realised Volatility 2: Not Applicable (iii) Realised Volatility 1: Applicable (iv) Realised Volatility 1A: Applicable (v) Realised Volatility 1B: Not Applicable (vi) Realised Volatility 2: Not Applicable (vii) Realised Volatility 2A: Not Applicable (viii) Realised Volatility 2B: Not Applicable (aaa) LockIn Observation End Date: Final Valuation Date (bbb) LockIn Observation Start Date: Strike Date (ccc) LockIn Rate: An amount to be determined by the Calculation Agent in its sole and absolute discretion (acting in a commercially reasonable manner) on or around the Strike Date, provided that the value of the LockIn Rate is expected to be 5.0% but shall not be more than 10% or less than 4%. (ddd) LockIn Trigger: 5% (eee) Fixed Settlement Amount: Not Applicable PROVISIONS RELATING TO TYPE OF W&C INSTRUMENTS 28. Type of Underlying Asset(s): 5

21 (a) Asset: The Fund Interest (as defined in paragraph 33 below) (b) Asset Basket: Not Applicable 29. Hybrid Basket Linked Conditions: Not Applicable 30. Index Linked Conditions: Not Applicable 31. Share Linked Conditions: Not Applicable 32. GDR/ADR Linked Conditions: Not Applicable 33. Fund Linked Conditions: Applicable (a) Fund/Basket of Funds: The fund set out under the heading "Fund" in the Underlying Asset(s) Information Table under "Specific Information relating to the Underlying Asset(s)" below (the "Fund"). SPECIFIC INFORMATION RELATING TO THE UNDERLYING ASSET(S) The terms "Fund", "ISIN of Fund", "Bloomberg Code" and "Fund Interest" applicable to the Fund shall have the corresponding meanings set forth against such Fund in the table below. Fund ISIN of Fund Bloomberg Code Fund Interest Lannebo Corporate Bond Fund SE LANNCPB SS Equity SEK A Class Shares (b) Fund Performance: Not Applicable (c) Initial Fund Share Price: Not Applicable (d) Initial Fund Share Strike Price: Not Applicable (e) Initial Fund Share Closing Price: Not Applicable (f) Averaging: Not Applicable (g) Valuation Date(s): As set out in the Target Volatility Conditions (h) Valuation Time: Not Applicable (i) Valuation Cut-Off Date: Not Applicable (j) Observation Date(s): Not Applicable (k) Observation Cut-Off Date: Not Applicable (l) Barrier Fund Specified Date: Not Applicable (m) Fund Specified Date: Scheduled Fund Redemption Valuation Date (n) Specified Barrier Event Determination Not Applicable Day (closing): (o) Additional Disruption Events: The following Additional Disruption Events apply to the W&C Instruments: Change in Law Hedging Disruption 6

22 Increased Cost of Hedging (p) Strike Date: As set out in paragraph 5 above (q) Merger Date (Fund Linked Condition 10): Not Applicable PROVISIONS RELATING TO SECURED W&C INSTRUMENTS 34. Secured W&C Instrument Provisions (Annex 9): 35. Secured W&C Instrument Provisions (Annex 10): Not Applicable Not Applicable GENERAL 36. Form of W&C Instruments: The Swedish W&C Instruments are to be issued into and cleared through the Swedish CSD. 37. Eligibility for sale in the United States to QIBs who are also QPs or to, or for the account or benefit of, United States Persons who are QIBs and also QPs: 38. Payment Day (Condition 6(B)): Following 39. Additional Financial Centre(s) or other Not Applicable special provisions relating to Payment Days: 40. Payment Disruption (Condition 6(C)): Applicable (a) Payment Disruption Event: Applicable DISTRIBUTION 41. The initial purchasers and name of Not Applicable applicable permitted dealer in the United States of the Warrants: 42. Method of distribution: Non-Syndicated (a) If syndicated, names and addresses of Not Applicable Managers and underwriting commitments: (b) Date of Subscription Agreement: Not Applicable The Swedish W&C Instruments will be issued in dematerialised and uncertificated book-entry form in accordance with the Swedish Financial Instruments Accounts Act (in Swedish: lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument). The W&C Instruments are not eligible for sale in the United States to QIBs who are also QPs, or to, or for the account or benefit of, United States Persons who are QIBs and also QPs. 43. If non-syndicated, name and address of relevant Dealer: Merrill Lynch International 2 King Edward Street London EC1A 1HQ United Kingdom 44. Total commission and concession: The Re-offer price of each Instrument on the Trade Date will not be lower than SEK 525, corresponding to up to 0.35 % p.a. of the Reference Amount assuming the Instrument is held to maturity. Any investor purchasing the Instruments on the Issue Date at a price of SEK 700 or at any other price above SEK 700 will be paying a fee to the distributor on top of the Reoffer price. Investors should obtain further details from the distributor that they are purchasing the Instruments from. 7

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del I Obligationerna och Värdepapperen

SAMMANFATTNING. Del I Obligationerna och Värdepapperen SAMMANFATTNING Den följande sammanfattningen gäller med förbehåll för de övriga delarna av Prospektet och, avseende varje Serie, även de Slutliga Villkor för sådan Serie. Ord och uttryck som definieras

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Arcam AB Fingerprint Cards AB Ser. B Med noteringsdag: 14 aug 2013 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa Slutliga

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av DDBO 231 Räntekorridor DEL 1 VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för ovanstående

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Fingerprint Cards AB ORIFLAME COSMETICS SA Seamless Distribution AB Ser. B SDB Med noteringsdag: 18 aug

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET. Avsnitt A Introduktion och Varningar

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET. Avsnitt A Introduktion och Varningar SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 476

SAMMANFATTNING avseende lån 476 SAMMANFATTNING avseende lån 476 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

SAMMANFATTNING Punkter Avsnitt A Introduktion och varningar A.1 Varning A.2 Samtycke till användning av Grundprospektet Icke-undantaget Erbjudande

SAMMANFATTNING Punkter Avsnitt A Introduktion och varningar A.1 Varning A.2 Samtycke till användning av Grundprospektet Icke-undantaget Erbjudande SAMMANFATTNING Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter och ska kommuniceras enligt Bilaga XXII till Kommissionens förordning (2004/809/EG) så som denna ändrats. Dessa punkter numreras

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 485

SAMMANFATTNING avseende lån 485 SAMMANFATTNING avseende lån 485 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 482

SAMMANFATTNING avseende lån 482 SAMMANFATTNING avseende lån 482 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag )

Certifikat ( Svenska Bolag ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag ) Avseende: Alfa Laval AB, AstraZeneca PLC, Telefonaktiebolaget LM Ericson, Getinge AB, Hennes & Mauritz AB, Investor AB, Kinnevik Investment

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden TILLÄGG 1 till GRUNDPROSPEKT publicerat 27 november 2013 diarienr 13-11945 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 4 februari 2014 Tilläggsprospektet diarienr 14-1432 Swedbank Hypotek AB (publ)

Läs mer

Råvarucertifikat LONG PALL H

Råvarucertifikat LONG PALL H Råvarucertifikat LONG PALL H Avseende: Terminskontrakt palladium Noteringsdag: 13 juni 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och

Läs mer

SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014

SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014 30 October 2014 SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014 NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE USA, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG,

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1033 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1103. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1103. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1103 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER OCH REALA STATSOBLIGATIONER UTGIVNA AV SVENSKA STATEN

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER OCH REALA STATSOBLIGATIONER UTGIVNA AV SVENSKA STATEN The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the Act ). The Securities are part of a continuous offering by the Kingdom of Sweden and may not be offered

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet PREFERENSAKTIEEMISSION I ALLIANCE OIL COMPANY LTD Erbjudande avseende teckning av preferensaktier i Alliance Oil Nu erbjuds du möjligheten att teckna preferensaktier, genom depåbevis, i Alliance Oil. Utdelningen

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

EMISSIONSSPECIFIK SAMMANFATTNING

EMISSIONSSPECIFIK SAMMANFATTNING EMISSIONSSPECIFIK SAMMANFATTNING Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt A.1 Generell friskrivning avseende Sammanfattningen Observera att: denna sammanfattning ska läsas som introduktion till Grundprospektet;

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 515 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7).

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

The English text is an unofficial translation.

The English text is an unofficial translation. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 6 november 2014. MINUTES

Läs mer

AVSNITT A - SAMMANFATTNING. Avsnitt A - Introduktion och varningar

AVSNITT A - SAMMANFATTNING. Avsnitt A - Introduktion och varningar AVSNITT A - SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

SUPPLEMENT DATED 23 JUNE 2015 TO THE PROSPECTUS DATED 20 MAY 2015

SUPPLEMENT DATED 23 JUNE 2015 TO THE PROSPECTUS DATED 20 MAY 2015 SUPPLEMENT DATED 23 JUNE 2015 TO THE PROSPECTUS DATED 20 MAY 2015 ARGENTUM CAPITAL S.A. (a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 24 okt 2014 1 Slutliga Villkor - Turbowarrant Dessa Slutliga Villkor har

Läs mer

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7).

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade 'punkter'. Dessa punkter numreras i Avsnitt A - E (A.1 - E.7).

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade 'punkter'. Dessa punkter numreras i Avsnitt A - E (A.1 - E.7). SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade 'punkter'. Dessa punkter numreras i Avsnitt A - E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå

Läs mer

SAMMANFATTNING AVSNITT A: INTRODUKTION OCH VARNINGAR

SAMMANFATTNING AVSNITT A: INTRODUKTION OCH VARNINGAR SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska ingå

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: ABB Ltd H & M Hennes & Mauritz AB OMXS30 Index Skandinaviska Enskilda Banken AB Volvo AB Med noteringsdag:

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

FINAL TERMS Dated 22 May 2015 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH ISSUE OF CASH SETTLED OPEN ENDED INDEX LINKED WARRANTS

FINAL TERMS Dated 22 May 2015 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH ISSUE OF CASH SETTLED OPEN ENDED INDEX LINKED WARRANTS FINAL TERMS Dated 22 May 2015 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH ISSUE OF CASH SETTLED OPEN ENDED INDEX LINKED WARRANTS Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 75,000,000,000

Läs mer

FINAL TERMS Dated 9 June 2015 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH ISSUE OF CASH SETTLED OPEN ENDED INDEX LINKED WARRANTS

FINAL TERMS Dated 9 June 2015 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH ISSUE OF CASH SETTLED OPEN ENDED INDEX LINKED WARRANTS FINAL TERMS Dated 9 June 2015 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH ISSUE OF CASH SETTLED OPEN ENDED INDEX LINKED WARRANTS Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 75,000,000,000

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Sammanfattning SAMMANFATTNING Sammanfattningen baseras på informationskrav enligt punkterna nedan. Dessa är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Certifikat BULL och BEAR ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 8 juni 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

FINAL TERMS DATED 25 MAY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas

FINAL TERMS DATED 25 MAY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas FINAL TERMS DATED 25 MAY 2015 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate Programme)

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att

Läs mer

AMENDED AND RESTATED FINAL TERMS DATED 23 FEBRUARY 2015

AMENDED AND RESTATED FINAL TERMS DATED 23 FEBRUARY 2015 AMENDED AND RESTATED FINAL TERMS DATED 23 FEBRUARY 2015 These Amended and Restated Final Terms amend and restate the Final Terms dated 12 November 2014 relating to the Warrants for the purpose of amending

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme

Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme (formerly IXIS Structured Products Limited) (Incorporated with limited liability in Jersey) Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme Översättning av prospektsammanfattning Översättningen på följande

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 22 January 2015 SG Issuer Issue of up to SEK 250 000 000 Notes due 20/04/2021 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

FINAL TERMS. dated 9 March 2015. in connection with the Base Prospectus dated 23 June 2014 (as supplemented from time to time)

FINAL TERMS. dated 9 March 2015. in connection with the Base Prospectus dated 23 June 2014 (as supplemented from time to time) FINAL TERMS dated 9 March 2015 in connection with the Base Prospectus dated 23 June 2014 (as supplemented from time to time) of UBS AG, London Branch (the London branch of UBS AG) for the issue of 3,000

Läs mer

Series No. DDBO 240 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 240 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 17 APRIL 2015 Series No. DDBO 240 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of DDBO 240 Europeiska fastighetsbolag ISIN SE0006994067 Any person making

Läs mer

FINAL TERMS Dated 13 March 2014 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH MULTIPLE ISSUANCE OF CASH SETTLED OPEN ENDED SHARE LINKED WARRANTS

FINAL TERMS Dated 13 March 2014 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH MULTIPLE ISSUANCE OF CASH SETTLED OPEN ENDED SHARE LINKED WARRANTS FINAL TERMS Dated 13 March 2014 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH MULTIPLE ISSUANCE OF CASH SETTLED OPEN ENDED SHARE LINKED WARRANTS (as more fully described in the Issue Specific Information Table set out

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Series No. DDBOFOCATHED1541 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of DDBOFOCATHED1541, ISIN SE0007073879

Series No. DDBOFOCATHED1541 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of DDBOFOCATHED1541, ISIN SE0007073879 FINAL TERMS DATED 5 MAY 2015 (AMENDED 5 MAY 2015) Series No. DDBOFOCATHED1541 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of DDBOFOCATHED1541, ISIN SE0007073879 Any

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Series No. DDBOFOCATHED1562 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of DDBOFOCATHED1562, ISIN: SE0007438551

Series No. DDBOFOCATHED1562 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of DDBOFOCATHED1562, ISIN: SE0007438551 FINAL TERMS DATED 31 AUGUST 2015 Series No. DDBOFOCATHED1562 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of DDBOFOCATHED1562, ISIN: SE0007438551 Any person making or

Läs mer

LONG OMXC H. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor. Avseende: OMX Copenhagen 20 Cap GI

LONG OMXC H. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor. Avseende: OMX Copenhagen 20 Cap GI LONG OMXC H Avseende: OMX Copenhagen 20 Cap GI Noteringsdag: 17 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer