Bolagsnamn: Organisationsnummer: Postadress:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsnamn: Organisationsnummer: Postadress:"

Transkript

1 MONEY AGENT AVTAL Skicka in avtalet på något av följande sätt: (1) Posta avtalet till 24Money Payments AB (Publ), Box 2078, Uppsala, (2) skanna in den och mejla till eller (3) signera avtalet elektroniskt och mejla till PARTER Avtalet gäller mellan nedan parter: 24Money 24Money Agent Bolagsnamn: 24Money Payments AB Bolagsnamn: Organisationsnummer: Organisationsnummer: Postadress: Box 2078, Uppsala Postadress: AVTALET Avtalet består av följande dokument: Avtal 24Money Agent, Allmänna villkor för 24Money Agent, Blanketten Ansökan/Kundkännedom tillsammans med bifogade bilagor Samtliga villkor godkänns av 24Money Agent genom undertecknande av Avtalet. AVTAL OM BETALTJÄNSTER Genom undertecknande av Avtalet kan 24Money Agent erbjuda följande tjänster: Betalningar till konto-, bank- eller plusgironummer Inlösen av Bank- och Plusgiroavi Kassatjänster Money transfer 24Money Sparkonto 24Money Betalkonto 24Centurion Card 24Autocash uttagsautomat (kräver 24Money Betalkonto) 24MONEY BETALKONTO Som 24Money Agent erhålles ett 24Money Betalkonto hos 24Money Payments utan kostnad. UNDERSKRIFTER Härmed bekräftas att jag/vi har tagit del av och accepterar tillhörande Allmänna villkor samt att de uppgifter som lämnats är riktiga och fullständiga. Namn Efternamn, Företag Christopher Clewehielm, 24Money Payments AB 1/1

2 MONEY AGENT ANSÖKAN/KUNDKÄNNEDOM Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan till 24Money Payments AB (Publ), Box 2078, Uppsala, (2) skanna in den och mejla till eller (3) signera ansökan elektroniskt och mejla till FÖRETAGSUPPGIFTER Företag (fullständigt namn) Organisationsnummer Kedjetillhörighet Postutdelningsadress Postnummer Ort E-postadress Telefonnummer (inkl riktnummer) Fax BANKUPPGIFTER Bank Clearingnummer Kontonummer OM BUTIKEN Butikens namn ( Skyltnamn ) Butikens öppettider Mån-fre: Butikens besöksadress (om annan än postutdelningsadress ovan) Lördag: Söndag: KONTAKT 1 KONTAKT 2 Förnamn Efternamn Förnamn Efternamn E-postadress E-postadress Telefonnummer inkl. riktnummer Telefonnummer inkl. riktnummer Mobilnummer Mobilnummer 1/2

3 MONEY AGENT ANSÖKAN/KUNDKÄNNEDOM VILKEN TJÄNST/-ER VILL NI ERBJUDA? ÄR FÖRETAGET OMBUD FÖR? Betalningar till konto-, bank- 24Centurion Card Posten eller plusgironummer Inlösen av Bank- och Plusgiroavi Kassatjänster Money transfer 24Money Sparkonto 24Autocash uttagsautomat (kräver 24Money Betalkonto) Svenska spel (alla tjänster) Svenska spel (lotter) ATG (kassatjänster) Systembolaget Schenker Privpak Money transfer Giroservice 24Money Betalkonto Annan tjänst: BILAGOR För prövning hos 24Money (Vänligen observera att vi kan komma att begära borgensavtal samt depositionsavtal) Kopia på ID-handling (samtliga företrädare/firmatecknare) Registreringbevis (ej äldre än 3 månader) Intyg om verklig huvudman Person i politisk utsatt ställning (PEP) Sekretessavtal För anmälan hos Finansinspektionen - prövning av ombudets VD och styrelse Ansökan som anslutet betaltjänstombud Meritförteckning (CV) på VD och samtliga i företagets styrelse UNDERSKRIFT Härmed bekräftas att jag/vi har tagit del av och accepterar tillhörande Allmänna villkor samt att de uppgifter som lämnats är riktiga och fullständiga. Underskrift företrädare/firmatecknare 2/2

4 MONEY AGENT VILLKOR 1. ALLMÄNT Villkoren gäller mellan 24Money Payments AB ( Företaget ) och till Företaget anslutna betaltjänstombud ( 24Money Agent ) och tillsammans Parterna. del av Avtalet. Varje enskild företrädare och/eller anställd som på något sätt ska hantera en Betaltjänst ska underteckna en sekretessförbindelse. Hantering av Betaltjänsten av personer som inte har undertecknat sekretessförbindelse är otillåten. Med Betaltjänster avses följande: Genomföra betalningar till konto-, bank- eller plusgironummer, Inlösen av betalningsinstrument, Kassatjänster, Money transfer, 24Money Sparkonto, 24Money Betalkonto, 24Money Privatlånet, 24Centurion Card och 24Autocash uttagsautomat (kräver 24Money Betalkonto) 2. AVTAL OCH REGISTRERING För att bli en 24Money Agent till Företaget ska en näringsidkare fylla i Företagets ansökning/ kundkännedomsblankett tillsammans med övriga bilagor. Företaget vidtar kundkännedomsåtgärder genom att granska de ifyllda blanketterna. Om de ifyllda uppgifterna uppfyller Företagets kundkännedomskrav ska ett avtal undertecknas. Företaget äger alltid fri prövningsrätt avseende ansökan. Avtalet består av avtalsformuläret Avtal 24Money Agent, Allmänna villkor för 24Money Agent och blankett för Ansökan/kundkännedom tillsammans med övriga bilagor. Samtliga villkor godkänns av 24Money Agent genom undertecknandet av Avtalet. För att en näringsidkare ska kunna anslutas som betaltjänstombud till Företaget och kunna erbjuda Betaltjänster måste en registrering i Finansinspektionens (FI) register över betaltjänstombud genomföras. När Avtalet är undertecknat skickar Företaget in en anmälan om registrering till FI. För att slutlig registrering ska ske krävs det att FI godkänner näringsidkaren som anslutet betaltjänstombud. 3. S ANSVAR 24Money Agent ansvarar för att erbjuda Betaltjänsterna i enlighet med tillämplig lag, Avtalets bestämmelser och Företagets instruktioner och anvisningar som gäller vid var tid. 24Money Agent åtar sig att placera det skyltmaterial som Företaget tillhandahåller väl synligt i och utanför affärslokalen/butiken eller på motsvarande lämplig plats så att det tydligt framgår att 24Money Agent är anslutet till Företaget. 4. FÖRETAGETS ANSVAR Företaget ska bistå 24Money Agent med instruktioner, tjänstebeskrivningar och relevant utbildning för utförande av Betaltjänster. Vidare ska Företaget tillhandahålla nödvändigt systemstöd till en 24Money Agent genom vilket Betaltjänsterna utförs. Företaget ansvarar också för att en 24Money Agent får nödvändig support via telefon. 5. SEKRETESS För 24Money Agent och dess personal gäller sekretess i enlighet med särskilt upprättad sekretessförbindelse som utgör en 6. KONTROLLÅTGÄRDER 24Money Agent ska vid utförande av Betaltjänster genomföra kontroller i enlighet med de av Företaget lämnade instruktionerna och anvisningar för Betaltjänsterna. 24Money Agent åtar sig att vidta och genomföra interna kontroller för att tillse att de regler, instruktioner och anvisningar som Företaget lämnar efterlevs av 24Money Agents anställda. 7. REDOVISNING AV MEDEL 24Money Agent ska redovisa av kund mottagna medel samt de värdeavier vilka 24Money Agent önskar lösa in hos Företaget i enlighet med den periodicitet som framgår i detta Avtal eller som på annat sätt angivits av Företaget. Om inte annat särskilt angivits av Företag ska redovisning av mottagna medel ske varje bankdag som är måndag, onsdag och fredag. Om sådan dag är helgdag ska redovisning ske närmast följande bankdag. 24Money Agent förbinder sig att lämna ett medgivande, så kallat autogiro-medgivande, till Företaget att på ett angivet konto som tillhör 24Money Agent vid varje tillfälle lyfta utestående redovisningsmedel så att dessa tillgodogörs Företaget. Företaget inte har någon skyldighet att meddela 24Money Agent i förväg om begärda uttag av redovisningsmedel från 24Money Agents konto. Om det saknas täckning på 24Money Agents konto vid tillfället då Företaget begär uttag är 24Money Agent skyldigt att, utöver beloppet för redovisningsmedlen, betala dröjsmålsränta med två (2) procent per påbörjad månad samt en övertrasseringsavgift om 50 (femtio) SEK per dag fram till att utestående redovisningsmedel är Företaget tillhanda. Vid postbefordran från 24Money Agent till Företaget av sådana värdeavier som 24Money Agent vill få inlösta av Företaget ansvarar 24Money Agent för att sådan postbefordran når och mottas av Företaget. Har 24Money Agent inte fullgjort sina redovisningsskyldighet är det inte tillåtet för 24Money Agent att ta emot och/eller att utföra en Betaltjänst. 8. ERSÄTTNING TILL 24Money Agent har rätt till ersättning för tillhandahållande av Betaltjänster med belopp som fastställs av Företaget i enlighet med vid var tid gällande prislista. Den ersättning som tillkommer 24Money Agent ska avräknas och tillgodogöras 24Money Agent på dennes konto hos Företaget (24Money Betalkonto) i samband med redovisning av medel enligt punkten 7 (sju) ovan. Priser och avgifter för Betaltjänsterna framgår av gällande prislista som Företaget vid var tid tillämpar. 9. SYSTEMSTÖD FÖR TJÄNSTEN Företaget ska tillhandahålla systemstöd till 24Money Agent för utförande av Betaltjänster. Företaget ska inte debitera någon support- eller installationsavgift för sådan installation som sker i enlighet med de anvisningar och instruktioner som Företaget lämnar. I förekommande fall kan Företaget tillhandahålla nödvändig hårdvara till 24Money Agent om överenskommelse därom träffas. Företaget avgör vid var tillfälle om hyra för sådan utrustning ska debiteras. Om väsentligt fel finns i systemet ska 1/2

5 MONEY AGENT VILLKOR Företaget avhjälpa felet efter reklamation från 24Money Agent. 24Money Agent får inte ändra, kopiera, dekompilera eller undersöka systemet och/ eller dess programvara i syfte att identifiera eller göra avskrift på källkod. Vid uppsägning av Avtalet äger Företaget rätt att med omedelbar verkan stänga av 24Money Agents tillgång till systemet. Utförande av Betaltjänst som inte sker inom ramen för det systemstöd som Företaget tillhandahåller är inte tillåtet. 10. BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE LEVERANSSKYLDIGHET Om Företagets tillgång till bank och/eller betalsystem begränsas eller om Företaget utestängs från leverans av nämnda system för utförande av Betaltjänster har Företaget rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan, alternativt att pausa tillhandahållande av Betaltjänster fram till att sådan leveransförmåga tillåts igen. Företagets leverans av Betaltjänsterna förutsätter att FI har lämnat medgivande därtill och att Företaget har stöd i lag för utövande av dess verksamhet. Om FI skulle meddela att Företagets rätt att bedriva verksamhet och/eller att leverera Betaltjänster upphör helt, eller delvis, äger Företaget rätt att stänga av Betaltjänsterna i enlighet med vad som sägs i 1 st. ovan. 11. SKYLTNING OCH MARKNADSFÖRING Företaget tillhandahåller skylt- och marknadsföringsmaterial i skälig omfattning och i enlighet med den grafiska profil som Företaget vid var tid innehar för Betaltjänsterna och dess 24Money Agent- verksamhet. Företaget och 24Money Agent överenskommer tillsammans om skyltningens omfattning och placering i och utanför 24Money Agents affärslokal eller butik. Om 24Money Agent frånträder Avtalet innan två (2) år har passerat, från det att montering av skyltning har utförts hos 24Money Agent, äger Företaget rätt att debitera 24Money Agent den kostnad som varit förknippad med skylt- och marknadsföringsmaterial hos 24Money Agent. Företaget har även rätt att debitera denna kostnad om Avtalet sägs upp i enlighet med punkten 15 nedan. 12. KONKURRENS Om 24Money Agent blir anslutet betaltjänstombud till ett annat företag äger Företaget rätt att häva Avtalet, såvida inte Företaget lämnat särskilt medgivande därtill. Vidare äger Företaget rätt att häva Avtalet om 24Money Agent marknadsför eller säljer konkurrerande tjänster till de Betaltjänster som Företaget tillhandahåller, såvida inte Företaget lämnat skriftligt medgivande till 24Money Agent att representera konkurrerande tjänst. 13. SKADA Skada som åsamkas Företaget i samband med 24Money Agents utförande av Betaltjänster ska 24Money Agent ersätta. Om 24Money Agent kan visa att skada eller förlust inte är en följd av att 24Money Agent eller anställda hos 24Money Agent; (i) har brutit mot villkoren i Avtalet, eller mot de instruktioner och/eller anvisningar som Företaget vid var tid angivit, (ii) har begått brottslig handling, (iii) i övrigt genom handling eller underlåtenhet förfarit felaktigt eller försumligt, ska skada inte ersättas. Om 24Money Agent kan göra sannolikt att 24Money Agent vid utförandet av Betaltjänster utsatts för bedrägeri, förfalskning eller liknande brottslig handling av tredje man, behöver 24Money Agent inte ansvara för skada såvida inte 24Money Agent förfarit försumligt eller inte följt de anvisningar eller instruktioner som gäller för utförande av Betaltjänster. Företrädare och personal hos 24Money Agent är inte att anse som tredje man. 14. OMFATTNING AV OCH ÄNDRINGAR I AVTALET Utöver villkoren i Avtalet utgör varje anvisning och instruktion som Företaget lämnar, skriftligt, genom systemet och/ eller via Företagets webbsidor, en del av Avtalet och bildar gemensamt de villkor som gäller för 24Money Agent och för utförandet av Betaltjänster vid varje tillfälle. Företaget ska skriftligen meddela ändringar av dessa Allmänna villkor för 24Money Agent och/ eller i de instruktioner och anvisningar som lämnas för Betaltjänsterna och dess utförande minst en (1) månad innan de ska börja gälla. 24Money Agent har rätt att säga upp Avtalet vid ändring som är av väsentlig betydelse för genomförande av Betaltjänster. Sådan uppsägning från 24Money Agent ska ske skriftligen till Företaget utan dröjsmål. Har ändringen redan trätt i kraft äger 24Money Agent inte säga upp Avtalet på denna grund. 15. FÖRTIDA UPPHÖRANDE AV AVTALET Företaget äger rätt att säga upp Avtalet i förtid om följande inträffar: (i) (ii) 24Money Agent i väsentligt avseende eller vid upprepade tillfällen åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter Företaget lämnat påpekande om bristen. 24Money Agent träder i likvidation, försätts i konkurs, upptar ackordsförhandlingar, ansöker om eller träder in i företagsrekonstruktion, ställer in sina betalningar eller annars kan antas ha kommit på obestånd. 16. GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING Avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om sex (6) månader, med undantag för vad som stadgas i punkterna 13 och 14. Uppsägning ska göras skriftligen och tillställas motparten på dennes senast kända adress. Under uppsägningstiden ska Betaltjänster tillhandahållas och utföras i enlighet med villkoren i Avtalet. 17. TOLKNING OCH TILLÄMPLIG LAG Tolkning och tillämpning av Avtalet ska ske enligt svensk rätt. I första hand ska tvist mellan Parterna lösas genom förhandlingar. I andra hand ska tvist avgöras av svensk domstol. 2/2

6 MONEY ANSÖKAN SOM ANSLUTET BETALTJÄNSTOMBUD 24Money skickar en ombudsanmälan till FInansinspektionen. Om anmälan uppfyller kraven och Finansinspektionen registrerar ombudet i registret över betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Ansökan kan användas både av fysiska och juridiska personer. Om näringsidkaren är en juridisk person ska styrelse och den verkställande direktören ledningsprövas. Om näringsidkaren är en fysisk person ska näringsidkaren som enskild person ledningsprövas. FÖRETAGSINFORMATION Ansökan gäller nedanstående firma: Företag (fullständigt namn) Organisationsnummer PRÖVNING AV FÖRETAGETS LEDNING Vänligen observera att informationen under rubrikerna Juridisk/Fysisk person, Personuppgifter samt Meritförteckning ska ifyllas för samtliga av företagets företrädare. Finns fler företrädare än en (1), vänligen upprätta dokument med motsvarande information för var och en av företagets företrädare och bifoga din ansökan. JURIDISK/FYSISK PERSON Juridisk person Till exempel handelsbolag, aktiebolag, ekonomisk förening, kommanditbolag Fysisk person Till exempel enskild firma och ideella föreningar Vilken position har företrädaren? Fyll i följande uppgifter: Verkställande direktör Styrelseledamot Personuppgifter Styrelsesuppleant Meritförteckning Anseeende Fyll i följande uppgifter: Personuppgifter Meritförteckning Anseeende PERSONUPPGIFTER Uppgifter markerade med * fylls endast i om du inte är folkbokförd i Sverige. Då ska du även bifoga en vidimerad kopia av dina ID-handlingar. Förnamn Efternamn Personnummer Adress Postnummer Ort E-postadress Telefonnummer inkl. riktnummer Mobilnummer Nationalitet * Passnummer * Födelsedatum * Födelseort * Eventuellt tidigare nationalitet * Eventuellt tidigare namn * MERITFÖRTECKNING Jag har bifogat meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om den prövandes utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag. 1/2

7 MONEY ANMÄLAN SOM ANSLUTET BETALTJÄNSTOMBUD ANSEENDE Har den prövningen anser: a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan? Ja Nej b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländskdomstol för annat brott än enligt a)? Ja Nej c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte beviljats ansvarsfrihet? Ja Nej d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag. Ja Nej Har, såvitt du känner till, den prövningen avser eller något företag där denne är eller har varit ledande befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över: e) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet? Ja Nej f) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands? Ja Nej g) under de senaste tio åren fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands? Ja Nej h) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande? Ja Nej i) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet? Ja Nej Om du svarat ja på någon av frågorna under rubriken Anseende redogör för omständigheterna: ÖVRIGA UPPLYSNINGAR UNDERSKRIFT Härmed bekräftas riktigheten av uppgifterna Underskrift ansökande 2/2

8 KUNDKÄNNEDOM VERKLIG HUVUDMAN Skicka in blanketten på något av följande sätt: (1) Posta blanketten till 24Money Payments AB (Publ), Box 2078, Uppsala, (2) skanna in den och mejla till eller (3) signera blanketten elektroniskt och mejla till FÖRETAGSUPPGIFTER Företag (fullständigt namn) Organisationsnummer FYSISKA PERSONER (Till exempel enskild firma eller privatperson) Fyll i uppgifter om samtliga fysiska personer som direkt eller indirekt äger eller kontrollerar mer än 25% av företaget nedan. Ägare (Förnamn Efternamn/Bolagsnamn) Personnummer/ Antal aktier Aktieinnehav % Röstinnehav % Organisationsnummer JURIDISKA PERSONER (Till exempel handelsbolag, aktiebolag, ekonomisk förening, kommanditbolag och ideella föreningar) Fyll i uppgifter om samtliga juridiska personer som direkt eller indirekt äger eller kontrollerar mer än 25% av företaget nedan. Vänligen beskriv även företagets ägar- eller kontrollstruktur i ett separat dokument eller bifoga ett organisationsschema. Ägare (Bolagsnamn) Organisationsnummer Antal aktier Aktieinnehav % Röstinnehav % Ovanstående ägare bor utomlands och har, eller har tidigare haft, en hög politisk post eller hög statlig befattning i ett annat land eller är nära familjemedlem med eller medarbetare till person i en sådan befattning. JA, vederbörande fyller därför även i blanketten Person i politiskt utsatt ställning. UNDERSRKIFT Härmed bekräftas riktigheten av uppgifterna Underskrift företrädare/firmatecknare 1/1

9 KUNDKÄNNEDOM PEP - Person i politiskt utsatt ställning Skicka in blanketten på något av följande sätt: (1) Posta blanketten till 24Money Payments AB (Publ), Box 2078, Uppsala, (2) skanna in den och mejla till eller (3) signera blanketten elektroniskt och mejla till BEFATTNING, RELATION OCH MEDARBETARE Befattning Befattning Medarbetare UNDERSRKIFT Härmed bekräftas riktigheten av uppgifterna Underskrift företrädare/firmatecknare Jag är eller har varit: Stats- eller regeringschef, minister eller vice/ biträdande minister Parlamentsledamot Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller styrelseledamot i centralbank. Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten. Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan. Någon av befattningarna i 1-5, på internationell nivå. Namn och Titel Land/Internationellt organ Jag är nära familjemedlem till en person med någon av ovanstående befattningar. Min relation är: make, maka partner som enligt nationell lag likställs med maka/make barn eller barns make/partner Relation till (namn och titel) Land/internationellt organ förälder Befattning enl. kategorierna ovan Jag är medarbetare till en person med någon av ovanstående befattningar som omfattas av begreppet Person i politiskt utsatt ställning. Jag är: tillsammans med en person med ovanstående befattning, verklig förmånstagare till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner, eller som på annat sätt haft nära affärsförbindelser med en sådan person. ensam förmånstagare till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner som har upprättats till förmån för en person med ovanstående befattning. Medarbetare till (namn och titel) Land/internationellt organ Befattning enl. kategorierna ovan 1/1

10 KUNDKÄNNEDOM KUNDIDENTIFIERING FÖRETAG Skicka in blanketten på något av följande sätt: (1) Posta blanketten till 24Money Payments AB (Publ), Box 2078, Uppsala, (2) skanna in den och mejla till eller (3) signera blanketten elektroniskt och mejla till FÖRETAGSUPPGIFTER Företag (fullständigt namn) Organisationsnummer ID-HANDLING (FÖR FÖRETAGETS FÖRETRÄDARE/FIRMATECKNARE) Kopiera in pass, körkort eller annan giltig ID-handling här: Lägg in ID-handling här med framsidan upp och kopiera tillsammans med denna blankett, vidimera sedan kopian. OBS! Tejpa, klistra eller häfta inte fast en kopia av din ID-handling. VIDIMERING Härmed intygas kopians överensstämmelse med originalet Underskrift vidimerande person Personnummer Telefonnummer inkl. riktnummer 1/1

11 MONEY 24MONEY SEKRETESSAVTAL SEKRETESS-OCH KONKURRENSÅTAGANDE Skicka in avtalet på något av följande sätt: (1) Posta avtalet till 24Money Payments AB (Publ), Box 2078, Uppsala, (2) skanna in den och mejla till eller (3) signera avtalet elektroniskt och mejla till FÖRETAGSUPPGIFTER Företag (fullständigt namn) Organisationsnummer PARTER Detta åtagande utgör bilaga till avtal mellan: 24Money 24Money Agent Bolagsnamn: 24Money Payments AB Bolagsnamn: Organisationsnummer: Organisationsnummer: Postadress: Box 2078, Uppsala Postadress: ÅTAGANDE Med anledning av ovanstående avtal förbinder sig undertecknad person gentemot 24Money att under avtalstiden och därefter iaktta full sekretess avseende all information som följer av det ombudsavtal som har tecknats mellan 24Money och Ombudet, samt all information i övrigt som följer av samarbetet i enlighet med detta avtal. Jag förbinder mig slutligen att även efter avtalets upphörande agera lojalt mot 24Money. UNDERSKRIFT Härmed bekräftas att jag/vi har tagit del av och accepterar tillhörande Allmänna villkor samt att de uppgifter som lämnats är riktiga och fullständiga. Underskrift företrädare/firmatecknare 1/1

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Detta behöver vi för att kunna öppna ert konto: 1 2 3 4 Ifylld och undertecknad kontoansökan Ifylld kundkännedomsblankett Kopia på ID-handling Både för behörighetsadministratörer,

Läs mer

Ekobanken. *Se hemsidan eller kontakta banken och skriv in ert val här för dessa kontoformer: Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT

Ekobanken. *Se hemsidan eller kontakta banken och skriv in ert val här för dessa kontoformer: Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT Ekobanken Box 64, 153 22 JÄRNA Tel 08-551 714 70 www.ekobanken.se Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT PERSONUPPGIFTER Om kontot disponeras av flera personer disponerar ni kontot var för sig Namn (Ekobanken

Läs mer

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan

Läs mer

Telefon 1(även riktnr) E-post

Telefon 1(även riktnr) E-post 1 SPARKONTOAVTAL FYLL I DINA UPPGIFTER Depånummer ifylles av Avanza: Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma Personnr/Org.nr Adress (enl. folkbokföringen/reg. adress) Telefon 1(även riktnr) Telefon 2 (även

Läs mer

Ansökan Travel Account Concept TAC

Ansökan Travel Account Concept TAC Ansökan Travel Account Concept TAC UPPGIFTER OM FÖRETAGET FÖRETAGETS FULLSTÄNDIGA NAMN ORGANISATIONSNR OM SÖKANDE ÄR DOTTERBOLAG ANGE MODERBOLAGETS NAMN OCH ORGANISATIONSNR FAKTURAMOTTAGARE (PERSON ELLER

Läs mer

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post TECKNINGSANMÄLAN FÖR FONDER FÖRVALTADE AV CASE ASSET MANAGEMENT Casefonden, Fair Play och Safe Play Från den 15 mars 2009 gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv.

Läs mer

Utdelningsadress Telefon dagtid, inkl riktnummer Telefon bostad, inkl riktnummer

Utdelningsadress Telefon dagtid, inkl riktnummer Telefon bostad, inkl riktnummer Ansökan Sparkonto För att öppna ett SparkontoPlus fyller du i blanketten och skickar den till: BlueStep Finans AB c/o Cerdo Bankpartner AB Box 663 251 06 Helsingborg Vänligen observera att vidimerad kopia

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÖSEN AV KONTOKORTSTRANSAKTIONER (Maj 2015)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÖSEN AV KONTOKORTSTRANSAKTIONER (Maj 2015) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÖSEN AV KONTOKORTSTRANSAKTIONER (Maj 2015) 1. Bakgrund och definitioner 1.1 Euroline AB ( Euroline ) 556233-9423 är ett företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av inlösen av

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission

Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Komplett uppsättning depåhandlingar Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Som ny kund behöver ni fylla i och underteckna depåavtalet samt ta del av den information som gäller för SIP Nordic

Läs mer

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag SWISH företag Allmänna villkor från 2014-06-12 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Betalare är en fysisk person som lämnar och godkänner en

Läs mer

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL)

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ERBJUDANDET Teckningstid: 4-16 december 2013 Teckningskurs: Betalning: 95,00 SEK / A-aktie Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter

Läs mer

Anmälan/byte av behörighet SBAB:s kontotjänst, bostadsrättsförening

Anmälan/byte av behörighet SBAB:s kontotjänst, bostadsrättsförening Anmälan/byte av behörighet SBAB:s kontotjänst, bostadsrättsförening Undertecknade personer - förbinder sig att följa de anvisningar som, vid var tid, lämnar om nyttjandet av aktuella självbetjäningstjänster.

Läs mer

RISKBEDÖMNNING ENLIGT LAGEN (2009:62) OM ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM

RISKBEDÖMNNING ENLIGT LAGEN (2009:62) OM ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM 1 RISKBEDÖMNNING ENLIGT LAGEN (2009:62) OM ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM Jag har genomfört en analys och bedömning av min verksamhet i syfte att klargöra vilka risker som finns

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest). Innan du blir kund så

Läs mer

Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening

Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en bostadsrättsförening eller bostadsförening. Föreningens namn Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01

Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01 Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01 - Företagskunder Information enligt lag (2010:75) om betaltjänster Bolags- och verksamhetsinformation, 556500-2762, Box 140 92, 104 41 Stockholm, växel: 08-459

Läs mer

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring Använd denna checklista även som försättsblad till de handlingar du skickar in till oss. Förmedlarkod: Användare Client Manager: Övriga överenskommelser

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÖSEN AV KONTOKORTSTRANSAKTIONER (Juli 2010)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÖSEN AV KONTOKORTSTRANSAKTIONER (Juli 2010) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÖSEN AV KONTOKORTSTRANSAKTIONER (Juli 2010) 1. Bakgrund och definitioner 1.1 Euroline AB ( Euroline ) och Diners Club Nordic AB ( Diners Club ) är båda helägda dotterbolag till

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

SNI-kod. Bankkonto/BG/PG. Säljare Svea

SNI-kod. Bankkonto/BG/PG. Säljare Svea Avtal nr Samarbetsavtal SveaWebPay Mellan Svea Ekonomi AB, 556489-2924 (Svea) och nedan angivna Leverantör har följande samarbetsavtal tecknats enligt villkor i detta avtal,med bilagor. Fält markerade

Läs mer

Medlemsvillkor för American Express - Kort

Medlemsvillkor för American Express - Kort Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 16 april 2013. 1. Introduktion För American Express Kontohavare och Kortmedlem gäller följande Medlemsvillkor. a. Medlemsvillkoren, samt ansökan

Läs mer

Information om insättningsgaranti 1. Allmänt 2. Kontoansökan 3. Disponering av Kontot

Information om insättningsgaranti 1. Allmänt 2. Kontoansökan 3. Disponering av Kontot Information om insättningsgaranti Kontot omfattas av norsk insättningsgaranti (enligt den norska lagen, lag 6. December 1996 nr 75 om säkringsordningar för banker och offentlig administration). Insättningsgarantin

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 21 mars 2013

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 21 mars 2013 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 21 mars 2013 F O N D K O M M I S S I O N Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer

Hur butiken ansluter sig till SEQR Printa ut avtalet och fyll i samtliga uppgifter. Behörig firmatecknare skriver under och skickar det till:

Hur butiken ansluter sig till SEQR Printa ut avtalet och fyll i samtliga uppgifter. Behörig firmatecknare skriver under och skickar det till: Butikerna har tecknat ett ramavtal med SEQR mobil plånbok. SEQR är ett komplement till kort- och kontantbetalningar och medför inga extra kostnader för butiken. Butiken betalar endast 50 öre per transaktion

Läs mer

Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde och definitioner 2013-xx-xx Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den X xxxx 2013. Fastighetsmäklarinspektionen föreskriver 1 följande med stöd

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening

Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening Undertecknade personer - förbinder sig att följa de anvisningar som SBAB Bank AB (publ), vid var tid, lämnar om nyttjandet av, aktuella

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag 1 inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För priser, Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till

Läs mer