Finansinspektionens författningssamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansinspektionens författningssamling"

Transkript

1 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, ISSN Finansinspektionens föreskrifter om ägar- och ledningsprövning; FFFS 2009:XX Utkom från trycket den X oktober 2009 beslutade den 7 oktober Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 35 femte stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., 67 lagen (1972:262) om understödsföreningar och 56 första stycket 5 försäkringsrörelseförordningen (1982:790), -19 kap. 3 försäkringsrörelselagen (1982:713) och 49 andra stycket 9 samt tredje stycket försäkringsrörelseförordningen (1982:790), 4 kap. 4 och 6 kap. 4 lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige och 53 andra stycket 1 och 2 försäkringsrörelseförordningen (1982:790), 8 kap. 2 5 lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar och 2 5 och 6 förordningen (2002:157) om utgivning av elektroniska pengar, samt 16 kap. 1 5 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och 5 kap. 2 9 och 11 förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse. Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka uppgifter ett företag och dess ägare ska lämna till Finansinspektionen i samband med en ägar- eller ledningsprövning. 2 Föreskrifterna gäller för följande finansiella företag och dess ägare: 1. bankaktiebolag, 2. sparbanker, 3. medlemsbanker, 4. försäkringsaktiebolag, 5. ömsesidiga försäkringsbolag, 6. kreditmarknadsföretag, 7. institut för elektroniska pengar, 8. understödsföreningar som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring (tjänstepensionskassor), och 9. sådana pensionsstiftelser som avses i 9 a lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Föreskrifterna gäller dessutom för utländska kreditinstitut och försäkringsföretag med hemvist utanför EES som ska etablera eller har etablerat en filial eller generalagentur i Sverige, enligt följande: 1. Uppgifter ska lämnas enligt bestämmelserna i 6 i fråga om etablering av filial eller generalagentur. 2. Företrädare för filialen eller generalagenturen ska lämna uppgifter enligt bestämmelserna i 10. 1

2 3 Finansinspektionen beslutar om undantag från dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl. 4 Finansinspektionen kan även medge undantag från att ge in viss information i bilagorna 1a-c om kraven på information inte kan anses motsvara den nytta Finansinspektionen har av informationen vid prövningen eller om kraven inte kan anses vara anpassande till vem som är förvärvare och till förvärvets art. Skriftlig information till Finansinspektionen 5 Ett företag som avses i 2 och dess ägare ska lämna skriftlig information till Finansinspektionen enligt Informationen ska innehålla de uppgifter som anges i bilagorna 1a-c och 2. Ägarprövning Ansökan om tillstånd att förvärva aktier 6 Till en ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i ett finansiellt företag ska de uppgifter bifogas som framgår av bilaga 1 a för en fysisk person eller 1 b för en juridisk person. När förvärvaren är en juridisk person ska bilaga 1 b användas för uppgifter om den juridiska personen och bilaga 1 c för uppgifter om styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i den förvärvande juridiska personen. Till en anmälan om ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat innehav i ett finansiellt företag ska de uppgifter bifogas som framgår av bilaga 1 c. Vilka ändringar som föranleder en anmälan framgår av 10. Ansökan om tillstånd att driva verksamhet 7 Till en ansökan om tillstånd att driva verksamhet ska för en fysisk person som äger ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i företaget bifogas de uppgifter som framgår av avsnitt 1 bilaga 1 a. Är ägaren en juridisk person ska de uppgifter som framgår av avsnitt 1 bilaga 1 b bifogas. För en styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i ett företag som äger ett kvalificerat innehav ska till en ansökan om tillstånd att få driva verksamhet bifogas de uppgifter som framgår av bilaga 1 c. Ansökan från juridisk person som står under finansiell tillsyn 8 En juridisk person som står under tillsyn av Finansinspektionen eller en finansiell tillsynsmyndighet inom EES, behöver inte bifoga de uppgifter som framgår av avsnitt 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.11 och 1.12 i bilaga 1 b till sin ansökan om ägarprövning. 2

3 Ansökan från juridisk eller fysisk person som är kvalificerad ägare till eller som ingår i ledningen eller styrelsen för ett finansiellt företag 9 En juridisk eller fysisk person som är kvalificerad ägare eller som ingår i ledningen eller styrelsen för ett finansiellt företag och som tidigare varit föremål för ägar- och/eller ledningsprövning av Finansinspektionen eller en finansiell tillsynsmyndighet inom EES behöver inte bifoga de uppgifter som framgår av avsnitt 1.6, 1.7, 1.11 och 1.12 i bilaga 1b respektive avsnitt 1.2, 1.10, 1.11 och 1.12 i bilaga 1 a. Om prövning gjorts av annan finansiell tillsynsmyndighet inom EES ska den juridiska eller fysiska personen bifoga handling som styrker detta. Ledningsprövning 10 Ett finansiellt företag ska informera Finansinspektionen i samband med att följande personer utses i företaget: - styrelseordförande styrelseledamot styrelsesuppleant en verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, det vill säga den som ska tjänstgöra i stället för den verkställande direktören. Företaget ska även underrätta Finansinspektionen när antalet styrelseledamöter minskas. En tjänstepensionskassa eller pensionsstiftelse ska dock bara underrätta Finansinspektionen när en ny styrelseordförande, styrelseledamot eller styrelsesuppleant utses eller avses bli utsedd i företaget. När en ny styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare utses i ett finansiellt företag ska de uppgifter bifogas som framgår av bilaga 2. Dessa föreskrifter träder i kraft den x november 2009, då Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:22) om ägar- och ledningsprövning upphöra att gälla. Martin Andersson X 3

4 BILAGA 1a Ansökan ägarprövning Fysisk person Om Finansinspektionens tillstånd behövs för ett förvärv av innehav i ett finansiellt företag ska denna ansökningsblankett användas av fysiska personer som avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv. Ansökningsblanketten ska även användas av fysiska personer som har ett kvalificerat innehav 1 i ett företag som ansöker om tillstånd att driva finansiell verksamhet. Med målbolaget avses i detta sammanhang det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet. Med förvärvaren avses den fysiska ägaren till det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet. Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan? Namn: Titel: Adress: Telefonnummer: E-post: Fax: Förvärvarens namn: Vilket företag avser förvärvet: Åberopas 4, 8 eller 9 i FFFS 2009:xx. Om du svarat ja redogör för omständigheterna. För de fall identisk information redan lämnats till Finansinspektionen i annat ärende kan hänvisning ske till denna. Uppge diarienummer och information om vilka uppgifter som avses. 4 1 Ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget.

5 1 Information om förvärvaren 1.1 Hemvist i Sverige Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress: Telefonnummer: _ Hemvist i annat land än Sverige* Förnamn: _ Efternamn: _ Ev. personnummer:_ Födelsedatum: _ Födelseort: _ Passnummer: _ Adress: _ Telefonnummer: _ Ev. tidigare nationaliteter: Ev. tidigare namn: _ * Om ej hemvist i Sverige bifoga en vidimerad kopia av identitetshandling 1.2. Bifoga en meritförteckning (varav det framgår relevant utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag) Redogör för dina inkomster (dels hur stora de är dels varifrån inkomsterna kommer), tillgångar och skulder samt borgensåtaganden, garantier och andra åtaganden. Uppge även om det finns andra faktorer som påverkar din finansiella ställning. 5

6 1.4. Bifoga en beskrivning eller en skiss över hela ägarkedjan, och eventuell grupp eller konglomerat, före och efter förvärvet. Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Om antal rösträtter skiljer sig ifrån antal ägarandelar ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter. Ange även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över företaget. Ange för varje företag i ägarkedjan och företag inom en eventuell grupp eller konglomerat, efter förvärvet, företag som är finansiella - försäkrings- eller blandade finansiella holdingföretag, företag som står under tillsyn t ex. försäkringsföretag, kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag m.m. samt övriga företag och dess verksamhet. Ange även eventuell finansiell företagsgrupp, försäkringsgrupp och finansiellt konglomerat och i dessa fall även de företag som ingår i gruppen/konglomeratet. Ange även vilket land varje företag har sitt säte samt hemlandstillsynsmyndighet för företag som står under tillsyn Ange i vilka företag du är utsedd till styrelsemedlem, verkställande direktör eller verkställande direktörens ställföreträdare. Företagets namn (inkl.org. nr) Verksamhetens art Företagets säte Befattning 1.6. Ange i vilka företag du har ett ägande som innebär att du har kontroll 2 : Företagets namn (inkl. org. nr) Verksamhetens art Företagets säte Innehav i procent 1.7. Ange om nära anhörig 3 till dig innehar ägarandelar i det företag som förvärvet avser (målbolaget) eller i ett annat företag, som i sin tur innehar ägarandelar i målbolaget. Ange även om det finns andra finansiella relationer mellan ovanstående. 6 2 Vad som anses utgöra kontroll framgår av avsnitt 4. 3 Med nära anhörig avses make/maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar och övriga närstående som du har gemensamt hushåll med.

7 1.8. Beskriv om du har någon form av gemensamt intresse 4 med följande personer som kan påverka inflytandet i det bolag som förvärvet avser (målbolaget): - annan aktieägare, - annan röstberättigad, - annan person eller företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva motsvarande inflytande över målbolaget eller - verkställande direktör, dennes ställföreträdare eller styrelsemedlem 1.9. Uppge eventuella intressekonflikter som kan uppstå i och med förvärvet och redogör för hur dessa ska hanteras Har du: a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller formellt blivit delgiven misstanke, om ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan? b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk domstol för annat brott än enligt 1.10 a)? c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse i ett rörelsedrivande företag och inte beviljats ansvarsfrihet? d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag? 4 Med gemensamt intresse som kan påverka inflytandet avses t.ex. aktieägaravtal eller andra avtal om gemensamt agerande. 7

8 1.11. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över: a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i någon civil- eller förvaltningsrättslig process i domstol eller skiljenämnd som uppenbarligen inte saknar betydelse för ägarprövningen? b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands? c) under de senaste tio åren blivit föremål för sanktion av behörig tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands? d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande av behörig tillsynsmyndighet, organisation eller motsvarande organ? e) under de senaste tio åren varit föremål för en lämplighetsprövning av en utländsk finansiell tillsynsmyndighet? Om du svarat ja på någon av frågorna under 1.10 och 1.11 redogör för omständigheterna: 8

9 2 Information om förvärvet FFFS 2009:XX 2.1. Ange hur stort innehav du avser att förvärva i målbolaget. Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Ange antal ägarandelar före och efter förvärvet (direkt och indirekt). Om antal rösträtter avviker från antal ägarandelar ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter 2.2. Ange beräknad förvärvsdag 2.3. Ange syftet med förvärvet 9

10 3 Finansiering av förvärvet 3.1 Ange hur förvärvet är avsett att finansieras. Beskriv varifrån pengarna kommer. Bifoga dokumentation som styrker detta alternativt ett underskrivet uttalande från auktoriserad revisor 3.2. Ange hur överföringen av pengarna kommer att gå till, från finansieringskällan till den slutliga mottagaren av betalningen Ange om det finns något samarbete med fysisk eller juridisk person vad gäller finansiering av förvärvet 10

11 4 Ytterligare information Om förvärvet innebär att förvärvaren får kontroll anges som framgår under över målbolaget ska de uppgifter En förvärvare har kontroll över målbolaget om förvärvaren direkt eller indirekt får majoritet av rösterna eller andelarna. Vidare har en förvärvare kontroll över målbolaget om de är aktieägare och: - har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i målbolagets förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller - genom avtal med andra delägare i målbolaget förfogar över än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar. Om förvärvet inte innebär att kontroll uppnås över målbolaget men att innehavet uppgår till 20 procent eller mer ska de uppgifter som framgår under 4.2. anges. Om förvärvet innebär att innehavet uppgår till mindre än 20 procent men fortfarande är ett kvalificerat innehav ska de uppgifter som framgår under anges. Om Finansinspektionen för sin bedömning av förvärvarens lämplighet behöver ytterligare information kan Finansinspektionen oavsett vad som framgår ovan begära in uppgifter enligt avsnitt 4.1 eller mer 4.1 Kvalificerat ägande som innebär kontroll Bifoga en affärsplan, innehållande: 1. En strategisk utvecklingsplan, innehållande en beskrivning av: a) målen med förvärvet och hur dessa ska uppnås, b) finansiella mål med förvärvet, c) planerade förändringar av verksamheten t.ex. produkter, kunder samt eventuell omplacering av tillgångar, d) planerad integration av målbolaget i förvärvande företags koncern och e) information om förvärvarens avsikt och förmåga att tillskjuta kapital till målbolaget om så skulle behövas. 5 Definitionen av kontroll är hämtad från 1 kap. 4 årsredovisningslagen (1995:1554). 11

12 2 Prognoser för de närmaste tre åren både för målbolaget och den eventuella grupp målbolaget tillhör, för: a) balans- och resultaträkning, b) väsentliga nyckeltal och c) solvens- eller kapitaltäckningsberäkning (inklusive en intern kapitalutvärdering, s.k. IKU), 3. En beskrivning av hur förvärvet kommer att påverka styrning och organisation i målbolaget. Ange särskilt om förvärvet kommer påverka: a) sammansättning i styrelse och företagsledning, b) organisationens operativa struktur, (bifoga organisationsplan) och c) utlagd verksamhet (outsourcing). 4.2 Kvalificerat ägande som inte innebär kontroll, men som uppgår till 20 procent eller mer Bifoga följande uppgifter: a) uppgift om förvärvaren har för avsikt att inom översiktlig framtid öka eller minska sitt innehav i målbolaget och b) om förvärvaren avser att agera som en aktiv minoritetsägare och i så fall grunden för detta. c) om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer ingå i en finansiell företagsgrupp eller försäkringsgrupp, prognoser för gruppen bestående av: balans- och resultaträkning, väsentliga nyckeltal, solvens eller kapitaltäckningsberäkning (inklusive en internkapital utvärdering s.k. IKU). 4.3 Kvalificerat ägande som understiger 20 procent Bifoga följande uppgifter: a) uppgift om förvärvaren har för avsikt att inom översiktlig framtid öka eller minska sitt innehav i målbolaget och b) om förvärvaren avser att agera som en aktiv minoritetsägare och i så fall grunden för detta. 12

13 Övrigt Övriga upplysningar. Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga. Datum:.. Namnteckning.. Namnförtydligande Anmärkning: Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Rikspolisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Upplysningscentralen UC AB. 13

14 Checklista Följande bilagor ska bifogas Om hemvist i annat land än Sverige: en vidimerad kopia av identitetshandling, som anges i avsnitt 1.1. Meritförteckning, som anges i avsnitt 1.2. Bifoga en beskrivning eller en skiss över hela ägarkedjan i koncernen, före och efter förvärvet, som anges i avsnitt 1.4. Bifoga dokumentation som styrker finansieringen av förvärvet, som anges i avsnitt 3.1. Bifoga en affärsplan / information, som anges i avsnitt Finns bifogad Om ej bifogad, ange skäl 14

15 BILAGA 1b Ansökan ägarprövning Juridisk person Om Finansinspektionens tillstånd behövs för ett förvärv av innehav i ett finansiellt företag ska denna ansökningsblankett användas av juridiska personer som avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv. Ansökningsblanketten ska även användas av juridiska personer som har ett 6 kvalificerat innehav i ett företag som ansöker om tillstånd att driva finansiell verksamhet. Med målbolaget avses i detta sammanhang det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet. Med förvärvande företag avses den juridiska ägaren till det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet. Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan? Namn: Titel: Adress: Telefonnummer: E-post: Fax: Förvärvarens na mn : Vilket företag avser förvärvet: Åberopas 4, 8 eller 9 i FFFS 2009:xx. Om du svarat ja redogör för omständigheterna. För de fall identisk information redan lämnats till Finansinspektionen i annat ärende kan hänvisning ske till denna. Uppge diarienummer och information om vilka uppgifter som avses. 6 Ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledning av företaget. 15

16 1 Information om förvärvaren 1.1 Företagets fullständiga namn: Org.nummer/reg. nummer: Adress till huvudkontoret: Telefonnummer: 1.2. Ange förvärvarens verksamhet: 1.3. Bifoga ett registreringsbevis som är högst två månader gammalt Bifoga den senaste fastställda årsredovisningen Om möjligt uppge kreditbetyg samt kreditvärderingsföretag Ange styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör samt dennes ställföreträdare. Namn Personnummer alt. födelsedatum Position 16

17 1.7. Alla personer under 1.6 ska fylla i och skriva under bilaga 1c samt bifoga en meritförteckning (varav det framgår relevant utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag). FFFS 2009:XX 1.8. Bifoga en beskrivning eller en skiss över hela ägarkedjan, och eventuell grupp eller konglomerat, före och efter förvärvet. Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Om antal rösträtter skiljer sig från antal ägarandelar ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter. Ange även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över företaget. Ange för varje företag i ägarkedjan och företag inom en eventuell grupp eller konglomerat, efter förvärvet, företag som är finansiella - försäkrings- eller blandade finansiella holdingföretag, företag som står under tillsyn t ex försäkringsföretag, kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag m.m. samt övriga företag och dess verksamhet. Ange även eventuell finansiell företagsgrupp, försäkringsgrupp och finansiellt konglomerat och i dessa fall även de företag som ingår i gruppen/konglomeratet. Ange även vilket land varje företag har sitt säte samt hemlandstillsynsmyndighet för företag som står under tillsyn Beskriv om företaget har någon form av gemensamt intresse 7 med följande personer som kan påverka inflytandet i det bolag som förvärvet avser (målbolaget): - annan aktieägare - annan röstberättigad - annan person eller företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva motsvarande inflytande över målbolaget eller - verkställande direktör, dennes ställföreträdare eller styrelsemedlem Uppge eventuella intressekonflikter som kan uppstå i och med förvärvet och redogör för hur dessa ska hanteras. 7 Med gemensamt intresse som kan påverka inflytandet avses t.ex. aktieägaravtal eller andra avtal om gemensamt agerande. 17

18 1.11. Ange om företaget: a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i någon civil- eller förvaltningsrättslig process i domstol eller skiljenämnd som uppenbarligen inte saknar betydelse för ägarprövningen? b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för ackord, företagsrekonstruktion eller motsvarande förfarande utomlands? c) under de senaste tio åren blivit föremål för sanktion av någon behörig tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands? d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet som kräver tillstånd, registrering eller liknande av behörig tillsynsmyndighet, organisation eller motsvarande organ? e) under de senaste tio åren varit föremål för en lämplighetsprövning av en utländsk finansiell tillsynsmyndighet? Om ni svarat ja på någon av frågorna under 1.11 redogör för omständigheterna: 18

19 2 Information om förvärvet FFFS 2009:XX 2.1. Ange hur stort innehav företaget avser att förvärva i målbolaget. Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Ange antal ägarandelar före och efter förvärvet (direkt och indirekt). Om antal rösträtter avviker från antal ägarandelar ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter Ange beräknad förvärvsdag Ange syftet med förvärvet. 19

20 3 Finansiering av förvärvet 3.1. Ange hur förvärvet är avsett att finansieras. Beskriv varifrån pengarna kommer. Bifoga dokumentation som styrker detta alternativt ett underskrivet uttalande från auktoriserad revisor Ange hur överföringen av pengarna kommer att gå till, från finansieringskällan till den slutliga mottagaren av betalningen Ange om det finns något samarbete med något företag vad gäller finansiering av förvärvet. 20

21 4 Ytterligare information Om förvärvet innebär att förvärvaren får kontroll 8 över målbolaget ska de uppgifter anges som framgår under 4.1. En förvärvare har kontroll över målbolaget om förvärvaren direkt eller indirekt får majoritet av rösterna eller andelarna. Vidare har en förvärvare kontroll över målbolaget om de är aktieägare och: rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i målbolagets förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller genom avtal med andra delägare i målbolaget förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar. Om förvärvet inte innebär att kontroll uppnås över målbolaget men att innehavet uppgår till mer än 20 procent ska de uppgifter som framgår under 4.2. anges. Om förvärvet innebär att innehavet uppgår till mindre än 20 procent men fortfarande är ett kvalificerat innehav ska de uppgifter som framgår under 4.3 anges. Om Finansinspektionen för sin bedömning av förvärvarens lämplighet behöver ytterligare information kan Finansinspektionen oavsett vad som framgår ovan begära in uppgifter enligt avsnitt 4.1 eller Kvalificerat ägande som innebär kontroll Bifoga en affärsplan, innehållande: 1. En strategisk utvecklingsplan, innehållande en beskrivning av: a) målen med förvärvet och hur dessa ska uppnås, b) finansiella mål med förvärvet, c) planerade förändringar av verksamheten t.ex. produkter, kunder samt eventuell omplacering av tillgångar, d) planerad integration av målbolaget i förvärvande företags koncern och e) information om förvärvarens avsikt och förmåga att tillskjuta kapital till målbolaget om så skulle behövas. 8 Definitionen av kontroll är hämtad från 1kap. 4 årsredovisningslagen (1995:1554) 21

22 3 Prognoser för de närmaste tre åren både för målbolaget och den eventuella grupp målbolaget tillhör, för: a) balans- och resultaträkning, b) väsentliga nyckeltal och c) solvens- eller kapitaltäckningsberäkning (inklusive en intern kapitalutvärdering, s.k. IKU). 4. En beskrivning av hur förvärvet kommer att påverka styrning och organisation i målbolaget. Ange särskilt om förvärvet kommer påverka: a) sammansättning i styrelse och företagsledning, b) organisationens operativa struktur, (bifoga organisationsplan) och c) utlagd verksamhet (outsourcing). 4.2 Kvalificerat ägande som inte innebär kontroll, men som uppgår till 20 procent eller mer Bifoga följande uppgifter: a) uppgift om förvärvaren har för avsikt att inom översiktlig framtid öka eller minska sitt innehav i målbolaget och b) om förvärvaren avser att agera som en aktiv minoritetsägare och i så fall grunden för detta. c) om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer ingå i en finansiell företagsgrupp eller försäkringsgrupp, prognoser för gruppen bestående av: balans- och resultaträkning, väsentliga nyckeltal, solvens- eller kapitaltäckningsberäkning (inklusive intern kapitalutvärdering s.k. IKU). 4.3 Kvalificerat ägande som understiger 20 procent Bifoga följande uppgifter: a) uppgift om förvärvaren har för avsikt att inom översiktlig framtid öka eller minska sitt innehav i målbolaget och b) om förvärvaren avser att agera som en aktiv minoritetsägare och i så fall grunden för detta. 22

23 Övrigt Övriga upplysningar. Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga. Datum:.. Namnteckning.. Namnförtydligande Anmärkning: Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Rikspolisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Upplysningscentralen UC AB. 23

24 Checklista Följande bilagor ska bifogas Bifoga ett registreringsbevis som är högst två månader gammalt, som anges i avsnitt 1.3. Fastställd årsredovisning för det senaste räkenskapsåret, som anges i avsnitt 1.4. Bilaga 1c för samtliga personer, som anges i avsnitt 1.6. Meritförteckning för samtliga personer, som anges i avsnitt 1.7. Bifoga en beskrivning eller en skiss över hela ägarkedjan, före och efter förvärvet, som anges i avsnitt 1.8. Bifoga dokumentation som styrker finansieringen av förvärvet, som anges i avsnitt 3.1. Bifoga en affärsplan / information, som anges i avsnitt Finns bifogad Om ej bifogad, ange skäl 24

25 BILAGA 1c Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag (ägarledningsprövning) Om Finansinspektionens tillstånd behövs för ett förvärv av innehav i ett finansiellt företag ska denna ansökningsblankett användas av styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i det förvärvande företaget. Prövningen ingår i den ägarprövning som görs av den juridiska personen (se bilaga 1 b). Blanketten används även vid anmälan om förändringar av ovanstående personkrets. Blanketten ska också användas av styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i en juridisk person som har ett kvalificerat innehav i ett företag som ansöker om tillstånd att driva finansiell verksamhet. Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ägarledningsprövning? Namn: Titel: Adress: Telefonnummer: E-post: Fax: Vilket finansiellt företag avser ägarledningsprövningen (inkl. org.nr)? I vilket ägarföretag är du styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare (inkl. org. nr)? Vilken position avser ägarledningsprövningen? styrelseordförande styrelseledamot styrelsesuppleant verkställande direktör verkställande direktörens ställföreträdare 25

26 För de fall identisk information redan lämnats till Finansinspektionen i annat ärende kan hänvisning ske till denna. Uppge diarienummer och information om vilka uppgifter det är som avses. 1. Hemvist i Sverige Förnamn: _ Efternamn: _ Personnummer: _ Adress: _ Telefonnummer: _ Hemvist i annat land än Sverige* Förnamn: _ Efternamn: _ Ev. personnummer: Födelsedatum: _ Födelseort: _ Passnummer: _ Adress: _ Telefonnummer: _ Ev. tidigare nationaliteter: Ev. tidigare namn: _ * Om ej hemvist i Sverige bifoga en vidimerad kopia av identitetshandling 2. Bifoga en meritförteckning (varav det framgår relevant utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag). 3. Har du: a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller formellt blivit delgiven misstanke, om ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan? b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk domstol för annat brott än enligt 3 a)? c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse i ett rörelsedrivande företag och inte beviljats ansvarsfrihet? 26

27 d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag. 4. Har, så vitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över: a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i någon civil- eller förvaltningsrättslig process i domstol eller skiljenämnd som uppenbarligen inte saknar betydelse för ägarprövningen? b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands? c) under de senaste tio åren blivit föremål för sanktion av behörig tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands? d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande av behörig tillsynsmyndighet, organisation eller motsvarande organ? e) under de senaste tio åren varit föremål för en lämplighetsprövning av en utländsk finansiell tillsynsmyndighet? 5. Om du svarat ja på någon av frågorna under 3 och 4 redogör för omständigheterna: 27

28 6. Övriga upplysningar. Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga. Datum:.. Namnteckning.. Namnförtydligande Anmärkning: Finansinspektionen tar i samband med prövningen in uppgifter från t.ex. Rikspolisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Upplysningscentralen UC AB. 28

29 Checklista Följande bilagor ska bifogas Om hemvist i annat land än Sverige: en vidimerad kopia av identitetshandling, som anges i avsnitt 1. Meritförteckning, som anges i avsnitt 2. Finns bifogad Om ej bifogad, ange skäl 29

30 BILAGA 2 Anmälan/ansökan ledningsprövning Denna blankett s ka användas för styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i finansiella företag när företaget söker tillstånd hos Finansinspektionen. Blanketten ska även användas när ny person utses till någon av ovanstående befattningar eller vid förändringar i denna krets. Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ledningsprövning? Namn: Titel: Adress: Telefonnummer: E-post: Fax: Vilket finansiellt företag avser ledningsprövningen (inkl. org. nr)? Vilken position avser ledningsprövningen? styrelseordförande styrelseledamot styrelsesuppleant verkställande direktör verkställande direktörens ställföreträdare För de fall identisk information redan lämnats till Finansinspektionen i annat ärende kan hänvisning ske till denna. Uppge diarienummer och information om vilka uppgifter det är som avses. 30

31 1. Hemvist i Sverige Förnamn: _ Efternamn: _ Personnummer: _ Adress: _ Telefonnummer: _ Hemvist i annat land än Sverige* Förnamn: _ Efternamn: _ Ev. personnummer:_ Födelsedatum: _ Födelseort: _ Passnummer: _ Adress: _ Telefonnummer: _ Ev. tidigare nationaliteter: Ev. tidigare namn: _ * Om ej hemvist i Sverige bifoga en vidimerad kopia av identitetshandling 2. Bifoga en meritförteckning (varav det framgår relevant utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag). 3. Ange i vilka företag du är anställd, har ett stadigvarande uppdrag eller är utsedd till styrelsemedlem. Uppge även om du har fler befattningar i samma företag Företagets namn Verksamhetens art Företagets säte Befattning (inkl.org. nr) 4. Ange om du direkt eller indirekt har ett kvalificerat innehav 9 i det företag som ledningsprövningen avser eller om du på annat sätt har ett väsentligt inflytande: 9 Ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget. 31

32 5. Ange i vilka övriga företag du har ett direkt eller indirekt kvalificerat innehav eller på annat sätt ett väsentligt inflytande: Företagets namn (inkl.org. nr) Verksamhetens art Företagets säte Innehav i procent 6. Ange om nära anhörig 10 till dig innehar ägarandelar i det företag som ledningsprövningen avser eller i ett annat företag, som i sin tur innehar ägarandelar i det företaget. Ange även om det finns andra finansiella relationer mellan ovanstående. 7. Uppge om din position i företaget som ledningsprövningen avser samt dina övriga engagemang kan ge upphov till eventuella intressekonflikter och redogör för hur dessa ska hanteras. 8. Har du: a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller formellt blivit delgiven misstanke, om ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan? b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk domstol för annat brott än enligt 8 a)? 10 Med nära anhörig avses make/maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar och övriga närstående som du har gemensamt hushåll med. 32

33 c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse i ett rörelsedrivande företag och inte beviljats ansvarsfrihet? d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag. 9. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över: a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i någon civil- eller förvaltningsrättslig process i domstol eller skiljenämnd som uppenbarligen inte saknar betydelse för ägarprövningen? b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands? c) under de senaste tio åren blivit föremål för sanktion av behörig tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands? d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande av behörig tillsynsmyndighet, organisation eller motsvarande organ? e) under de senaste tio åren varit föremål för en lämplighetsprövning av en utländsk finansiell tillsynsmyndighet? 33

34 10. Om du svarat ja på någon av frågorna under 8 och 9 redogör för omständigheterna: 11. Övriga upplysningar. Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga. Datum:.. Namnteckning.. Namnförtydligande Anmärkning: Finansinspektionen tar i samband med prövningen in uppgifter från t. ex. Rikspolisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Upplysningscentralen UC AB. 34

35 Checklista Följande bilagor ska bifogas Om hemvist i annat land än Sverige: en vidimerad kopia av identitetshandling, som anges i avsnitt 1. Meritförteckning, som anges i avsnitt 2. Finns bifogad Om ej bifogad, ange skäl 35

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om ägar- och ledningsprövning; FFFS 2007:22 Utkom från trycket den

Läs mer

En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga:

En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga: FFFS 2009:3 Bilaga 1 b Ansökan ägarprövning juridisk person En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga: Finansinspektionen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, P.O. Box 6750, SE-113 85 Stockholm, Tel +46 8 787 80 00, Fax +46 8 24 13 35. Prenumerera via e-post på www.fi.se. ISSN

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse;

Läs mer

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag FFFS 2009:3 Bilaga 1 c Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag Om en juridisk person ska ägarprövas ska styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning;

Läs mer

Ansökan/anmälan lämplighetsprövning av ledningspersoner och ansvariga för centrala funktioner

Ansökan/anmälan lämplighetsprövning av ledningspersoner och ansvariga för centrala funktioner FFFS 2016:28 Bilaga 2 a Ansökan/anmälan lämplighetsprövning av ledningspersoner och ansvariga för centrala funktioner Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att kryssa i aktuell svarsruta eller lämna

Läs mer

Formulär 1 a: Ägaranmälan för registrerade utgivare av elektroniska pengar fysisk person

Formulär 1 a: Ägaranmälan för registrerade utgivare av elektroniska pengar fysisk person Formulär 1 a: Ägaranmälan för registrerade utgivare av elektroniska pengar fysisk person Ägaranmälan fysisk person En registrerad utgivare ska i följande situationer anmäla uppgifter om ägare som är fysiska

Läs mer

Formulär 2: Ledningsprövning i registrerade utgivare

Formulär 2: Ledningsprövning i registrerade utgivare Formulär 2: Ledningsprövning i registrerade utgivare av elektroniska pengar Anmälan om ledningsprövning En styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt person

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2016-12-20 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning

Läs mer

Formulär 1 b registrerade betaltjänstleverantörer

Formulär 1 b registrerade betaltjänstleverantörer Formulär 1 b registrerade betaltjänstleverantörer Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ägarprövning

Läs mer

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut Betaltjänster Anmälan av ombud Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut Denna anmälningsblankett kan användas vid anmälan av ombud för registrerade betaltjänstleverantörer

Läs mer

Prövning av ledningspersoner i ett ägarbolag till en registrerad betaltjänstleve-

Prövning av ledningspersoner i ett ägarbolag till en registrerad betaltjänstleve- Formulär 1 c registrerade betaltjänstleverantörer Prövning av ledningspersoner i ett ägarbolag till en registrerad betaltjänstleve- görs av den juridiska personen enligt blankett 1 rantör Om en juridisk

Läs mer

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut Betaltjänster Anmälan av ombud Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut Denna anmälningsblankett kan användas vid anmälan av ombud för registrerade betaltjänstleverantörer

Läs mer

Anmälan av betaltjänstombud för institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

Anmälan av betaltjänstombud för institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare Anmälan av betaltjänstombud för institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning;

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning; FFFS 1997:15 beslutade den 26 juni 1997. Omfattningen av de allmänna råden 1

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning;

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning; FFFS 1998:14 beslutade den 18 juni 1998. Omfattningen av de allmänna råden 1

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2016-12-20 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder; beslutade

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av ägares kvalificerade innehav

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2016-12-20 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Betaltjänster Registrerad betaltjänstleverantör

Betaltjänster Registrerad betaltjänstleverantör Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm Betaltjänster Registrerad betaltjänstleverantör [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 Ansökan om undantag från tillståndsplikt finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2006:536 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter; Utkom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Finansinspektionen rekommenderar att anmälan lämnas in i god tid innan beslutet om utnämning fattas eller det nya uppdraget tas emot.

Finansinspektionen rekommenderar att anmälan lämnas in i god tid innan beslutet om utnämning fattas eller det nya uppdraget tas emot. Ankomstdatum FIT & PROPER-blankett S3 DNR Lämplighetsprövning Denna blankett används av de anmälningsskyldiga i värdepappersföretag och deras utländska filialer holdingföretag för värdepappersföretag fondbörser

Läs mer

1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag. Välkommen som investerare i våra fonder! Företagsuppgifter

1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag. Välkommen som investerare i våra fonder! Företagsuppgifter 160623 1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag Välkommen som investerare i våra fonder! Innan vi kan komma igång måste vi be er om en del uppgifter. Det är viktigt att ni fyller i samtliga uppgifter.

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

ANSÖKAN SPARKONTO FÖRETAG/JURIDISK PERSON

ANSÖKAN SPARKONTO FÖRETAG/JURIDISK PERSON ANSÖKAN SPARKONTO FÖRETAG/JURIDISK PERSON, 556669-3130 VÄLJ SPARPRODUKT: (Information om respektive sparprodukt återfinns i produktbladet.) AROS 3 MÅN AROS 6 MÅN AROS 12 MÅN LIKVIDKONTO KONTOHAVARE Namn

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; Utkom

Läs mer

Anmälan om registrering av finansiellt institut (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet)

Anmälan om registrering av finansiellt institut (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet) Anmälan om registrering av finansiellt institut (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet) Anmälan fysisk eller juridisk person Pers. eller org. nr Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00)

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00) 2013-06-25 BESLUT ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande 171 93 SOLNA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 1999:690 Utkom från trycket den 6 juli 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om värdepappersfonder; utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:588 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Regeringen föreskriver följande. Tillämpningsområde 1 Denna förordning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2015-08-31 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om inlåningsverksamhet; SFS 2004:299 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvalificerat innehav och dotterföretag m.m.;

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvalificerat innehav och dotterföretag m.m.; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvalificerat innehav och dotterföretag m.m.; FFFS 1998:33 beslutade den 17 december 1998

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om institut för elektroniska pengar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; SFS 2005:558 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 16 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7)

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 867 Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2006:487 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om registrering av verkliga huvudmän; SFS 2017:631 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK FÖRSÄKRING

STADGAR FÖR SVENSK FÖRSÄKRING STADGAR FÖR SVENSK FÖRSÄKRING antagna vid förbundsmöte den 31 maj 1990 av dåvarande Svenska Försäkringsbolags Riksförbund gällande från och med verksamhetsåret 1991. Ändrade vid förbundsmötena den 6 maj

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 864 Bankaktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning

Läs mer

Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald

Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald Sala Sparbank Policy för styrelsens och ledningens Policy 180 Datum för fastställelse 2016-08-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Definitioner... 3 3. Organisation

Läs mer

KONTOANSÖKAN - företag

KONTOANSÖKAN - företag KONTOANSÖKAN - företag Markera vilket konto ni ansöker om. För Fasträntekonto, ange bindningstid. FÖRETAGSKONTO FASTRÄNTEKONTO* Bindningstid: 3 mån 6 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år *För transaktioner till

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder; Utkom från trycket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2004:298 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2007:739 Utkom från trycket den 16 oktober 2007 utfärdad

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:456 Utkom från trycket den 12 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun

Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun Datum Sida 1(5) Referens Ansökningsformulär 1A Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 892 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2017-03-23 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Frågor och svar om försäkringsförmedling

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning

Läs mer

Föreskrifter om ägar- och ledningsprövning - motivering samt behovs- och konsekvensanalys

Föreskrifter om ägar- och ledningsprövning - motivering samt behovs- och konsekvensanalys PROMEMORIA Datum 2009-09-28 FI Dnr 09-3117 Finansinspektionen P.O. Box 7821 Författare Veronika Engstrand, SE-103 97 Stockholm Ann Ehrngren, [Brunnsgatan 3] Nataschja Nordström och Susanna Zeitoun Eckerhall

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar; SFS 2007:570 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Koncession för försäkringsbolag, upprättande av sekundäretablering och gränsöverskridande verksamhet

Koncession för försäkringsbolag, upprättande av sekundäretablering och gränsöverskridande verksamhet Koncession för försäkringsbolag, upprättande av sekundäretablering och gränsöverskridande verksamhet Här är en kortfattad information om vad som krävs för koncession för försäkringsbolag, upprättande av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS Utkom från trycket den utfärdad den X oktober 2008 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Nyregistrering 970. Försäkringsförening 1 (7)

Nyregistrering 970. Försäkringsförening 1 (7) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 970 Försäkringsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka

Läs mer

Ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund Advokater från EU, EES eller Schweiz

Ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund Advokater från EU, EES eller Schweiz 1 Ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund Advokater från EU, EES eller Schweiz Efternamn, förnamn Födelseort/-datum Medborgarskap Personnummer eller passnummer Yrkestitel i hemlandet Advokatbyrå där

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om särskild tillsyn över finansiella konglomerat;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2002:1042 Utkom från trycket den 17 december 2002 utfärdad den 5 december 2002. Regeringen

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne VÅRDVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2002:4) om gruppbaserad

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2012-07-06 Frågor och svar om försäkringsförmedling Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2014:1392 Utkom från trycket den 5 december 2014 utfärdad den

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr)

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr) Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2007:541 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Skåne läns författningssamling

Skåne läns författningssamling Skåne läns författningssamling 12FS 2017:22 01-10:17 Utkom från trycket den 29 november 2017 Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043); SFS 2016:121 Utkom från trycket den 1 mars 2016 utfärdad den 18 februari 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00

Läs mer

Tillstånd till förvärv av aktier m.m.

Tillstånd till förvärv av aktier m.m. 2007-04-03 BESLUT Megaks Holdning AB m.fl. FI Dnr 06-10547-401 c/o RydinCarlsten Advokatbyrå 06-11829-401 Att. Viktoria van Gerpen Box 1766 111 87 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm

Läs mer