TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I"

Transkript

1 TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I NOBINA AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint Bookrunner

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillägg till prospekt 1 Sammanfattning 2 Utvald historisk finansiell information i sammandrag 6 Operationell och finansiell översikt 10 Kapitalisering och skuldsättning 15 Legala frågor och kompletterande information 17 Finansiella rapporter F-1

3 TILLÄGG TILL PROSPEKT TILLÄGG TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Nobina AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag) ( Nobina eller Bolaget ) och utgör ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till förvärv av aktier i Nobina som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 3 juni 2015 (Finansinspektionens diarienummer ) och offentliggjordes samma dag ( Prospektet ). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget den 15 juni 2015 offentliggjort sin delårsrapport för perioden 2015 ( Delårsrapporten ). Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 15 juni 2015 (Finansinspektionens diarienummer ). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 15 juni De pressmeddelanden genom vilka informationen offentliggjorts har publicerats den 15 juni 2015 på Bolagets webbplats (www.nobina.com). Tilläggsprospektet och Prospektet finns bland annat tillgängliga i elektroniskt format på Finansinspektionens och Bolagets hemsidor (www.fi.se respektive Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till förvärv av Aktier i Erbjudandet har enligt 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga den 17 juni Återkallelse ska ske skriftligen till Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Payment & Asset Services, Box 7523, SE Stockholm. Investerare som har anmält sig för förvärv av Aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallas kommer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå som förvärvare av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet (inklusive vissa sälj- och överlåtelserestriktioner) hänvisas till Prospektet som tillsammans med Tilläggsprospektet hålls tillgängliga på ovan nämnda webbplatser. Samtliga villkor för fullföljandet av Erbjudandet som beskrivs i Prospektet gäller fortfarande och Erbjudandet kan alltså komma att återkallas. Genom Tilläggsprospektet uppdateras Prospektet enligt följande. 1

4 SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektavsnittet Sammanfattning kompletteras enligt nedan. Den punkt som kompletteras är B.7. AVSNITT B EMITTENT B.7 Utvald historisk finansiell information Den utvalda historiska finansiella informationen i sammandrag för perioderna 2015 och 2014 har, om inte annat anges, hämtats från Delårsrapporten. Delårsrapporten, som är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen, har översiktligt granskats av PwC såsom anges i deras revisors rapport som finns på annan plats i detta Tilläggsprospekt. Koncernens resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning Rörelsekostnader Drivmedel, däck och andra förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0 4 Av-/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Inkomst från finansnetto Finansiella intäkter 1 3 Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt 2 7 Periodens resultat

5 SAMMANFATTNING B.7 Utvald historisk finansiell information forts. Koncernens balansräkning i sammandrag Per den 31 maj TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Fordon Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Långfristiga skulder Upplåning Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplåning Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Koncernens kassaflöde i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

6 SAMMANFATTNING B.7 Utvald historisk finansiell information forts. Utvalda nyckeltal (MSEK om inte annat anges) EBITDA 1), 6) EBITDA-marginal (%) 2) 7,5 10,1 Justerat EBITDA 1), 7) Justerad EBITDA-marginal (%) 2) 12,1 10,1 EBITDAR 3), 6) EBITDAR-marginal (%) 4) 8,3 11,7 Justerat EBITDAR 3), 7) Justerad EBITDAR-marginal (%) 4) 12,9 11,7 Fritt kassaflöde till eget kapital 8) Soliditet (%) 4,3 3,2 Eget kapital Antal bussar Nettoförsäljning per buss 0,6 0,6 Justerat resultat före skatt (EBT) 5) Genomsnittligt antal anställda ) EBITDA definieras som periodens resultat före finansnetto, skatter, av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar och realisationsresultat vid avyttringar av anläggningstillgångar. Justerat EBITDA beräknas genom att exkludera jämförelsestörande poster relaterade till Erbjudandet, inklusive transaktionskostnader om 37 MSEK och personalkostnader om 55 MSEK relaterade till Bolagets incitamentsprogram. 2) EBITDA-marginal definieras som EBITDA i relation till nettoomsättningen. Justerad EBITDA-marginal definieras såsom justerat EDITDA i relation till nettoomsättningen. 3) EBITDAR definieras som periodens resultat före finansnetto, skatter, av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar, realisationsresultat vid avyttringar av anläggningstillgångar och operationella leasingkostnader. Justerat EBITDAR beräknas genom att exkludera jämförelsestörande poster relaterade till Erbjudandet, inklusive transaktionskostnader om 37 MSEK och personalkostnader om 55 MSEK relaterade till Bolagets incitamentsprogram. 4) EBITDAR-marginal definieras som EBITDAR i relation till nettoomsättningen. Justerad EBITDAR-marginal definieras såsom justerat EDITDAR i relation till nettoomsättningen. 5) Justerat EBT beräknas genom att exkludera jämförelsestörande poster relaterade till Erbjudandet, inklusive transaktionskostnader om 37 MSEK och personalkostnader om 55 MSEK relaterade till Bolagets incitamentsprogram. 6) EBITDA och EBITDAR är inte nyckeltal enligt IFRS och ska inte ersätta andra nyckeltal enligt IFRS. Nobina använder dessa nyckeltal i syfte att styra och leda Bolaget. Beräkning av resultatet till EBITDA och EBITDAR för perioden 2015 och 2014 är som följer: (MSEK om inte annat anges) Periodens resultat Skatter 2 7 Finansnetto Av-/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0 4 EBITDA Operationell leasingkostnad EBITDAR ) Justerat EBITDA och justerat EBITDAR är inte nyckeltal enligt IFRS och ska inte ersätta andra nyckeltal enligt IFRS. Nobina använder dessa nyckeltal i syfte att styra och leda Bolaget. Beräkning av resultatet för perioden 2015 och 2014 till justerat EBITDA och justerat EBITDAR är som följer: (MSEK om inte annat anges) Periodens resultat Skatt 2 7 Finansnetto Av-/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0 4 EBITDA Transaktionskostnader 37 Kostnader relaterade till incitamentsprogram 55 Justerat EBITDA 241 Operationell leasingkostnad Justerat EBITDAR

7 SAMMANFATTNING B.7 Utvald historisk finansiell information forts. Utvalda nyckeltal, forts. 8) Fritt kassaflöde definieras som föregående års kassaflöde före vissa kassaflödesposter från finansieringsverksamheten, vissa kassaflödesposter från den löpande verksamheten och finansiella kostnader (från resultaträkningen), vilka alla är relaterade till Koncernens obligationslån eller Bolagets incitamentsprogram. Beräkning av periodens kassaflöde till fritt kassaflöde till eget kapital, EBITDA och EBITDAR för perioden 2015 och 2014 är som följer: Periodens kassaflöde Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nyemission av aktier 5 Nyemission av aktier till obligationsinnehavare Upplåningskostnader 15 Nyupplåning övriga externa lån Nyupplåning inklusive betalning med gamla obligationer (MSEK 67) 483 Nyemission av aktier till ledande befattningshavare 1 Amortering på obligationslån och övriga externa lån Kassaflöde från den löpande verksamheten Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Övriga poster 5 4 Förändringar i avsättningar, pensioner, etc. 1 3 Finansiella kostnader Orealiserad valutakursvinst/-förlust 5 Finansiella kostnader Fritt kassaflöde till eget kapital Betald skatt Finansnetto (exklusive räntekostnad för finansiell leasing) a) Förändring i spärrade medel 9 35 Försäljning av tillgångar 3 1 Underliggande kassaflöde Leasingbetalningar b) Underliggande kassaflöde före leasingbetalningar Kassafinansierade investeringar c) 8 29 Lånefinansiering av nya fordon c) Investeringar i nya fordon c) Förändring i rörelsekapital 4 90 EBITDA Operationell leasingkostnad EBITDAR a) Inkluderar betald ränta och erhållen ränta minus räntekostnad för finansiell leasing. b) Inkluderar amortering av finansiell leasingskuld och räntekostnad för finansiell leasing. c) Bolagets investeringar avser huvudsakligen förvärv av fordon. Nya fordon finansieras huvudsakligen genom finansiella leasingavtal. Nedanstående sammanställning redovisar Nobinas investeringar under perioden 2015 samt 2014 och hur dessa finansierats: Användningsområden Immateriella anläggningstillgångar 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 Inventarier, verktyg och installationer 8 23 Fordon Summa materiella anläggningstillgångar Totala investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar Finansieringskällor Nyupptagen finansiell leasing Säkerställda fordon 18 Lånefinansiering av nya fordon Kassafinansierade investeringar 29 Kassafinansierade investeringar som en andel av nettoomsättningen (%) 1,5 Fordon 1 Lånefinansiering av nya fordon Netto kassafinansierade investeringar i fordon 1 Den senaste utvecklingen Sedan den 31 maj 2015 har Bolaget träffat en överenskommelse om förlängning avseende ett trafikavtal med Länstrafiken Sörmland för ytterligare tre år omfattande 132 bussar. 120 av dessa bussar kommer att modifieras för att bli miljövänliga bussar drivna av RME-diesel (rapsolja). 5

8 UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektavsnittet Utvald historisk finansiell information i sammandrag kompletteras enligt nedan. Inledningen på sidan 53 kompletteras med följande information. Den utvalda historiska finansiella informationen i sammandrag för perioderna 2015 och 2014 har, om inte annat anges, hämtats från Delårsrapporten. Delårsrapporten som är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen har översiktligt granskats av PwC såsom anges i deras revisors rapport som finns på annan plats i detta Tilläggsprospekt. Tabellerna på sidorna kompletteras med följande information. KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Nettoomsättning Rörelsekostnader Drivmedel, däck och andra förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0 4 Av-/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Inkomst från finansnetto Finansiella intäkter 1 3 Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt 2 7 Periodens resultat

9 UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Per den 31 maj TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Fordon Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Långfristiga skulder Upplåning Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplåning Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER KONCERNENS KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

10 UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG UTVALDA NYCKELTAL (MSEK om inte annat anges) EBITDA 1), 6) EBITDA-marginal (%) 2) 7,5 10,1 Justerat EBITDA 1), 7) Justerad EBITDA-marginal (%) 2) 12,1 10,1 EBITDAR 3), 6) EBITDAR-marginal (%) 4) 8,3 11,7 Justerat EBITDAR 3), 7) Justerad EBITDAR-marginal (%) 4) 12,9 11,7 Fritt kassaflöde till eget kapital 8) Soliditet (%) 4,3 3,2 Eget kapital Antal bussar Nettoförsäljning per buss 0,6 0,6 Justerat resultat före skatt (EBT) 5) Genomsnittligt antal anställda ) EBITDA definieras som periodens resultat före finansnetto, skatter, av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar och realisationsresultat vid avyttringar av anläggningstillgångar. Justerat EBITDA beräknas genom att exkludera jämförelsestörande poster relaterade till Erbjudandet, inklusive transaktionskostnader om 37 MSEK och personalkostnader om 55 MSEK relaterade till Bolagets incitamentsprogram. 2) EBITDA-marginal definieras som EBITDA i relation till nettoomsättningen. Justerad EBITDA-marginal definieras såsom justerat EDITDA i relation till nettoomsättningen. 3) EBITDAR definieras som periodens resultat före finansnetto, skatter, av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar, realisationsresultat vid avyttringar av anläggningstillgångar och operationella leasingkostnader. Justerat EBITDAR beräknas genom att exkludera jämförelsestörande poster relaterade till Erbjudandet, inklusive transaktionskostnader om 37 MSEK och personalkostnader om 55 MSEK relaterade till Bolagets incitamentsprogram. 4) EBITDAR-marginal definieras som EBITDAR i relation till nettoomsättningen. Justerad EBITDAR-marginal definieras såsom justerat EDITDAR i relation till nettoomsättningen. 5) Justerat EBT beräknas genom att exkludera jämförelsestörande poster relaterade till Erbjudandet, inklusive transaktionskostnader om 37 MSEK och personalkostnader om 55 MSEK relaterade till Bolagets incitamentsprogram. 6) EBITDA och EBITDAR är inte nyckeltal enligt IFRS och ska inte ersätta andra nyckeltal enligt IFRS. Nobina använder dessa nyckeltal i syfte att styra och leda Bolaget. Beräkning av resultatet till EBITDA och EBITDAR för perioden 2015 och 2014 är som följer: (MSEK om inte annat anges) Periodens resultat Skatter 2 7 Finansnetto Av-/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0 4 EBITDA Operationell leasingkostnad EBITDAR ) Justerat EBITDA och justerat EBITDAR är inte nyckeltal enligt IFRS och ska inte ersätta andra nyckeltal enligt IFRS. Nobina använder dessa nyckeltal i syfte att styra och leda Bolaget. Beräkning av resultatet för perioden 2015 och 2014 till justerat EBITDA och justerat EBITDAR är som följer: (MSEK om inte annat anges) Periodens resultat Skatt 2 7 Finansnetto Av-/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0 4 EBITDA Transaktionskostnader 37 Kostnader relaterade till incitamentsprogram 55 Justerat EBITDA 241 Operationell leasingkostnad Justerat EBITDAR forts. nästa sida 8

11 UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG 8) Fritt kassaflöde definieras som föregående års kassaflöde före vissa kassaflödesposter från finansieringsverksamheten, vissa kassaflödesposter från den löpande verksamheten och finansiella kostnader (från resultaträkningen), vilka alla är relaterade till Koncernens obligationslån eller Bolagets incitamentsprogram. Beräkning av periodens kassaflöde till fritt kassaflöde till eget kapital, EBITDA och EBITDAR för perioden 2015 och 2014 är som följer: Periodens kassaflöde Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nyemission av aktier 5 Nyemission av aktier till obligationsinnehavare Upplåningskostnader 15 Nyupplåning övriga externa lån Nyupplåning inklusive betalning med gamla obligationer (MSEK 67) 483 Nyemission av aktier till ledande befattningshavare 1 Amortering på obligationslån och övriga externa lån Kassaflöde från den löpande verksamheten Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Övriga poster 5 4 Förändringar i avsättningar, pensioner, etc. 1 3 Finansiella kostnader Orealiserad valutakursvinst/-förlust 5 Finansiella kostnader Fritt kassaflöde till eget kapital Betald skatt Finansnetto (exklusive räntekostnad för finansiell leasing) a) Förändring i spärrade medel 9 35 Försäljning av tillgångar 3 1 Underliggande kassaflöde Leasingbetalningar b) Underliggande kassaflöde före leasingbetalningar Kassafinansierade investeringar c) 8 29 Lånefinansiering av nya fordon c) Investeringar i nya fordon c) Förändring i rörelsekapital 4 90 EBITDA Operationell leasingkostnad EBITDAR a) Inkluderar betald ränta och erhållen ränta minus räntekostnad för finansiell leasing. b) Inkluderar amortering av finansiell leasingskuld och räntekostnad för finansiell leasing. c) Bolagets investeringar avser huvudsakligen förvärv av fordon. Nya fordon finansieras huvudsakligen genom finansiella leasingavtal. Nedanstående sammanställning redovisar Nobinas investeringar under perioden 2015 samt 2014 och hur dessa finansierats: Användningsområden Immateriella anläggningstillgångar 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 Inventarier, verktyg och installationer 8 23 Fordon Summa materiella anläggningstillgångar Totala investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar Finansieringskällor Nyupptagen finansiell leasing Säkerställda fordon 18 Lånefinansiering av nya fordon Kassafinansierade investeringar 29 Kassafinansierade investeringar som en andel av nettoomsättningen (%) 1,5 Fordon 1 Lånefinansiering av nya fordon Netto kassafinansierade investeringar i fordon 1 9

12 OPERATIONELL OCH FINANSIELL ÖVERSIKT OPERATIONELL OCH FINANSIELL ÖVERSIKT Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektavsnittet Operationell och finansiell översikt kompletteras enligt nedan. Informationen under avsnitten Rörelseresultat och Den senaste utvecklingen på sidorna i Prospektet kompletteras med följande information. DEN SENASTE UTVECKLINGEN Sedan den 31 maj 2015 har Bolaget träffat en överenskommelse om förlängning avseende ett trafikavtal med Länstrafiken Sörmland för ytterligare tre år omfattande 132 bussar. 120 av dessa bussar kommer att modifieras för att bli miljövänliga bussar drivna av RME-diesel (rapsolja). RÖRELSERESULTAT Koncernens resultaträkning för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016 jämfört med det första kvartalet under 2014/2015 I tabellen nedan visas Nobinas rörelseresultat samt procentuella förändringar av resultatet period för period för de angivna perioderna. (MSEK) 2015 Förändring i % 2014 Nettoomsättning , Rörelsens kostnader Drivmedel, däck och andra förnödenheter 418 2,1 427 Övriga externa kostnader 296 3,1 287 Personalkostnader ,3 982 Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0 n/m 4 Avskrivningar/nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 135 6,3 127 Rörelseresultat 14 76,3 59 Finansiella poster, netto Finansiella intäkter 1 66,7 3 Finansiella kostnader 46 41,0 78 Finansnetto 45 40,0 75 Resultat före skatt (EBT) 31 93,8 16 Skatt 2 71,4 7 Nettoresultat för kvartalet 33 43,5 23 Nettoomsättning Nobinas nettoomsättning ökade med 109 MSEK, eller 5,8 procent, från MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes främst av utökade volymer under vissa befintliga kontrakt, positiva effekter av intäktsindexering och uppstarten av nya trafikkontrakt sedan det första kvartalet av räkenskapsåret 2014/2015 samt erhållna miljöbonusar under befintliga trafikkontrakt i Finland som ett resultat av Nobinas goda klimat- och miljöprestanda. Ökningen i nettoomsättningen motverkades av uteblivna nettointäkter från ett förlustbringande kontrakt i Vestfold, Norge som avslutats. Nettoomsättning per rörelsesegment I tabellen nedan visas Nobinas rörelseresultat uppdelat per segment samt procentuella förändringar av resultatet period för period för de angivna perioderna. (MSEK) 2015 Förändring i % 2014 Sverige Regional , Interregional 68 1,5 67 Danmark ,0 90 Norge ,6 259 Finland ,0 201 Elimineringar * 7 16,6 6 Summa , * Inklusive koncerngemensamma transaktioner. 10

13 OPERATIONELL OCH FINANSIELL ÖVERSIKT Sverige: Nobinas nettoomsättning i Sverige (inklusive regional såväl som interregional trafik) ökade med 84 MSEK, eller 6,3 procent, från MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes av uppstart av nya trafikkontrakt sedan det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 och utökade volymer från befintliga kontrakt, vilket bland annat berodde på en ökning av antalet passagerare under uppdrag med incitamentsavtal samt begäran från olika kollektivtrafikmyndigheter om förändringar i den överenskomna trafikmängden. Nettoomsättningen påverkades dessutom positivt av att nya körrutter i vissa fall lades till under befintliga trafikkontrakt, vilket krävde förhandlingar med berörda kollektivtrafikmyndigheter och vilka avslutades under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016. Danmark: Nobinas nettoomsättning i Danmark ökade med 36 MSEK, eller 40,0 procent, från 90 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 126 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes av ett nytt kontrakt för kollektivtrafik med buss i Köpenhamnsområdet vilket påbörjades i december Bolagets tidigare kontrakt för Köpenhamn var förlustbringande och omfattade bara en region, medan det nya kontraktet förnyade Nobinas tjänster för samma region med avsevärt förbättrade villkor samt omfattar ytterligare två regioner i Köpenhamn. Norge: Nobinas nettoomsättning i Norge minskade med 30 MSEK, eller 13,1 procent, från 259 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 229 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Minskningen föranleddes av ett förlustbringande kontrakt i Vestfold som löpte ut. Finland: Nobinas nettoomsättning i Finland ökade med 20 MSEK, eller 10,0 procent, från 201 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 221 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes av volymtillväxt under befintliga kontrakt på grund av ökade produktionsvolymer och positiva indexjusteringar. Ökningen av nettoomsättningen berodde också på miljöbonusar som erhölls under befintliga kontrakt med kollektivtrafikmyndigheter som ett resultat av Nobinas klimatoch miljöprestanda. Drivmedel, däck och andra förnödenheter Nobinas kostnader för drivmedel, däck och andra förnödenheter minskade med 9 MSEK, eller 2,1 procent, från 427 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 418 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Nobinas kostnader för drivmedel, däck och andra förnödenheter minskade, sett i procent av nettoomsättningen, från 22,6 procent för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 21,0 procent för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Minskningen föranleddes av generellt lägre drivmedelspriser och minskade volymer på grund av utgången av vissa förlustbringande kontrakt. Övriga externa kostnader Nobinas övriga externa kostnader ökade med 9 MSEK, eller 3,1 procent, från 287 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 296 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Nobinas övriga externa kostnader minskade, sett till procent av nettoomsättningen, från 15,2 procent för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 14,8 procent för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen av övriga externa kostnader föranleddes av engångskostnader i samband med Erbjudandet om 37 MSEK. Ökningen föranleddes också av kostnader hänförliga till uppstarten och förberedelserna för att påbörja utförandet av tjänsterna enligt de nya trafikkontrakt som kommer att påbörjas under det andra kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen av övriga externa kostnader motverkades av avslutandet av ett förlustbringande kontrakt för Dalarna under det första kvartalet för räkenskapsåret 2015/2016. Personalkostnader Nobinas personalkostnader ökade med 150 MSEK, eller 15,3 procent, från 982 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Nobinas personalkostnader ökade, sett till procent av nettoomsättningen, från 52,1 procent för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 56,7 procent för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes främst av en personalkostnad av engångskaraktär om 55 MSEK hänförlig till Bolagets incitamentsprogram. Ökningen av Bolagets personalkostnader berodde också på generellt sett ökade produktionsvolymer och personalkostnader hänförliga till uppstarten av nya trafikkontrakt som kommer att påbörjas under det andra kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016. Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar Nobinas realisationsresultat från försäljningen av anläggningstillgångar ökade med 4 MSEK, från 4 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 0 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes av sedvanliga förändringar i antalet sålda tillgångar, vilka inte följer några förutsägbara eller jämna mönster. Avskrivningar/nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar Nobinas av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar ökade med 8 MSEK, eller 6,3 procent, från 127 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 135 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes av en fortsatt förändring av Bolagets finansieringsstruktur för nya bussar där en större andel av bussarna finansieras genom finansiella leasingavtal eller ägs direkt. Rörelseresultat Nobinas rörelseresultat minskade med 45 MSEK, eller 76,3 procent, från 59 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 14 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Bortsett från effekterna av engångskostnader, inklusive transaktionskostnader i samband med 11

14 OPERATIONELL OCH FINANSIELL ÖVERSIKT Erbjudandet och personalkostnader hänförliga till Bolagets incitamentsprogram, ökade Nobinas rörelseresultat med 47 MSEK, eller 79,7 procent, till 106 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen av rörelseresultatet föranleddes av generellt sett framgångsrika kontraktsmigreringar som ett resultat av att förlustbringande kontrakt löpte ut, tillsammans med uppstarten av nya trafikkontrakt och de positiva effekterna som dessa nya kontrakt hade på Bolagets kontraktsportfölj. Ökningen av rörelseresultatet motverkades av kostnader hänförliga till uppstarten av nya trafikkontrakt som kommer att påbörjas under andra kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016 samt ökade löne- och övriga kostnader som uppkommit i samband med förberedelserna för driften av trafik under de nya kontrakten. Rörelseresultat per segment I tabellen nedan visas Nobinas rörelseresultat uppdelat per segment samt procentuella förändringar av resultatet period för period för de angivna perioderna. (MSEK) 2015 Förändring i % 2014 Sverige Regional ,2 69 Interregional 3 n/m 1 Danmark 8 60,0 5 Norge 5 n/m 2 Finland 11 8,3 12 Centrala funktioner samt övriga poster 95 n/m 14 Summa 14 76,3 59 Såsom beskrivits under Övriga externa kostnader och Personalkostnader har Bolaget under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016 haft vissa engångskostnader hänförliga till Erbjudandet, inklusive transaktionskostnader om 37 MSEK och personalkostnader hänförliga till Bolagets incitamentsprogram om 55 MSEK. I tabellen nedan visas Nobinas rörelseresultat uppdelat per segment, justerat för att exkludera effekten av engångsposterna som beskrivits ovan, samt procentuella förändringar av resultatet period för period för de angivna perioderna. (MSEK) 2015 Förändring i % 2014 Justerat för engångsposter Sverige Regional ,9 69 Interregional 1 n/m 1 Danmark 5 5 Norge 2 2 Finland 14 16,6 12 Centrala funktioner samt övriga poster 22 57,1 14 Summa ,7 59 Sverige: Nobinas rörelseresultat i Sverige (inklusive regional såväl som interregional trafik) ökade med 43 MSEK, eller 63,2 procent, från 68 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 111 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Om effekterna av personalkostnader av engångskaraktär om 10 MSEK exkluderas (varav 6 MSEK är hänförlig till regionaltrafik och 4 MSEK är hänförlig till interregional trafik), ökade Nobinas rörelseresultat i Sverige med 53 MSEK, eller 77,9 procent, till 121 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes av en framgångsrik kontraktsmigrering som ett resultat av att ett förlustbringande kontrakt i Dalarna löpte ut tillsammans med uppstarten av nya trafikkontrakt, bland annat i Skaraborgs och Västernorrlands län, och de positiva effekterna som dessa nya kontrakt hade på Bolagets kontraktsportfölj, vilka samtliga huvudsakligen inträffade efter det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015. Ökningen av rörelseresultatet berodde också på Swebus förbättrade lönsamhet till följd av särskilda effektivitetsinitiativ i form av förbättrad planeringseffektivitet för den interregionala trafiken under påsken. Det förbättrade rörelseresultatet motverkades av kapitalförluster till följd av en ökad försäljning av bussar på grund av förändringar i Bolagets kontraktsportfölj, vilket resulterade i ett överskott av busskapacitet. Danmark: Nobinas rörelseförlust för Danmark ökade med 3 MSEK, eller 60,0 procent, från 5 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 8 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Om effekterna av personalkostnader av engångskaraktär om 3 MSEK exkluderas, förblev Nobinas rörelseförlust i Danmark stabil om 5 MSEK under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/

15 OPERATIONELL OCH FINANSIELL ÖVERSIKT jämfört med det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015. Rörelseförlusten föranleddes främst av kostnader hänförliga till uppstarten av nya kontrakt i Köpenhamn vilket motverkades av det faktum att den långsiktiga kostnadsstrukturen i de nya kontrakten för Köpenhamn är bättre anpassade för den faktiska trafiksituationen i regionen. Norge: Nobinas rörelseförlust för Norge ökade med 3 MSEK från 2 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 5 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Om effekterna av personalkostnader av engångskaraktär om 3 MSEK exkluderas, såsom beskrivits ovan under Personalkostnader, förblev Nobinas rörelseförlust stabil om 2 MSEK under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016 jämfört med det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015. Finland: Nobinas rörelseresultat i Finland minskade med 1 MSEK, eller 8,3 procent, från 12 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 11 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Om effekterna av personalkostnader av engångskaraktär om 3 MSEK exkluderas, ökade Nobinas rörelseresultat med 2 MSEK, eller 16,6 %, till 14 MSEK under första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016. Det förbättrade rörelseresultatet härrörde främst från förbättrad operativ effektivitet och förbättringar av ett antal nyckeltal. Centrala funktioner samt övriga poster: Centrala funktioner samt övriga poster omfattar kostnader hänförliga till Nobinas huvudkontor, inklusive koncernfunktioner, såsom ledning, IT och ekonomi. Nobinas rörelseförlust från centrala funktioner samt övriga poster ökade med 81 MSEK, från 14 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 95 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes av engångsposter, inklusive transaktionskostnader om 37 MSEK hänförliga till Erbjudandet och personalkostnader om 36 MSEK hänförliga till Bolagets incitamentsprogram. Om effekterna av dessa engångskostnader exkluderas har Nobinas rörelseförlust för centrala funktioner samt övriga poster ökat med 8 MSEK, eller 57,1 procent, från 14 MSEK under det första kvartalet av räkenskapsåret 2014/2015 till 22 MSEK under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016. Finansiella intäkter Nobinas finansnetto minskade med 2 MSEK, från 3 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 1 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Minskningen föranleddes främst av generellt lägre räntor på Bolagets spärrade bankkonton, som utgör säkerhet för vissa kontraktuella åtaganden och pensionsförpliktelser. Finansiella kostnader Nobinas finansiella kostnader minskade med 32 MSEK, eller 41.0 procent, från 78 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 46 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Minskningen föranleddes av lägre marknadsräntor, vilket sänkte räntorna för Bolagets finansiella leasingavtal för bussar. Minskningen berodde också på förbättrade finansiella villkor som uppnåddes av Bolaget till följd av refinansieringen av lån och den sammanhängande emissionen av en obligation om 550 MSEK, som noterades på Nasdaq Stockholm. Minskningen av de finansiella kostnaderna under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016 berodde också på att det första kvartalet under 2014/2015 påverkades av transaktionskostnader hänförliga till emissionen av den nya obligationen och kostnaden för återstående aktiverade lånekostnader hänförliga till Bolagets tidigare obligation. Skatt Nobinas skattekostnader för kvartalet minskade med 5 MSEK, eller 71,4 procent, från 7 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 2 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Bolagets effektiva skattesats minskade från 43,8 procent för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 6,5 procent för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Bolaget har bokfört uppskjuten skatt hänförlig till skattemässiga underskottsavdrag. Den uppskjutna skatten har räknats ut genom att använda skattesatser som är tillämpliga, eller som förväntas vara tilllämpliga när den uppskjutna skattefordran realiseras eller skatteskulden är löst. Den uppskjutna skattefordran som hänför sig till avdragsgilla skillnader eller outnyttjade skatteförluster har rapporterats i den utsträckning som de förväntas utnyttjas inom den närmaste framtiden samt att sådant utnyttjande anses sannolikt. Bolaget kan, från tid till annan, redovisa ytterligare uppskjuten skatt, vilket kommer att påverka Bolagets skattekostnad i motsvarande mån. Se vidare Riskfaktorer Risker relaterade till Nobina Legala risker och skatterisker Koncernens effektiva skattesats kan komma att variera på grund av ett antal olika faktorer innefattande bland annat förändringar i skattelagstiftning i någon av de jurisdiktioner där Koncernen är verksam i Prospektet. Periodens resultat Nobina redovisade en nettoförlust om 33 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016 och en nettoförlust om 23 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015. EBITDA Nobinas EBITDA minskade med 41 MSEK, eller 21,6 procent, från 190 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 149 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Om effekterna av engångsposter, inklusive transaktionskostnader i samband med Erbjudandet och personalkostnader hänförliga till Bolagets incitamentsprogram, exkluderas ökade Nobinas EBITDA med 51 MSEK, eller 26,8 procent, till 241 MSEK under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes främst av volymtillväxt under befintliga kontrakt, positiva effekter av intäktsindexering och nya trafikkontrakt vilka påbörjats sedan det första kvartalet av räkenskapsåret 2014/2015 samt av miljöbonusar som erhölls enligt trafikavtal i Finland såsom ett resultat av Nobinas klimat- och miljöprestanda. Ökningen av EBITDA berodde också på generellt sett framgångsrika 13

16 OPERATIONELL OCH FINANSIELL ÖVERSIKT kontraktsmigreringar vilka föranleddes av att förlustbringande kontrakt löpte ut och uppstarten av nya trafikkontrakt samt de positiva effekterna som dessa nya kontrakt hade på Bolagets kontraktsportfölj. Ökningen motverkades av uppstartskostnader hänförliga till uppstartsarbetet för de nya trafikavtal som kommer påbörjas under det andra kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016, inklusive ökade löne- och övriga kostnader som uppkommit i samband med förberedelserna för de nya kontraktens genomförande. EBITDA är inte ett IFRS-mått och ersätter inga IFRSmått. Nobina använder dessa mått i många avseenden för att hantera och leda Bolaget. För en avstämning av EBITDA till resultatet, se vidare Utvald historisk finansiell och övrig information i sammandrag Utvalda nyckeltal i Prospektet. LIKVIDITET OCH KAPITALTILLGÅNGAR Kassaflöde I tabellen nedan återges de huvudsakliga komponenterna i Nobinas kassaflöden för de angivna perioderna. Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Kassaflöde från den löpande verksamheten Nobinas kassaflöde från den löpande verksamheten ökade med 57 MSEK, från 99 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 156 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen av kassaflödet från den löpande verksamheten under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016 föranleddes främst på förbättrade operativa resultat. Ökningen berodde också på positiva förändringar i rörelsekapitalet vilket i sin tur berodde på omförhandlade betalningsvillkor för kunder, innebärandes säkrade betalningar i god tid innan månadsslutet vilket reducerade antalet förfallna kundfordringar. Kassaflöde från investeringsverksamheten Nobinas kassautflöde från investeringsverksamheten minskade med 474 MSEK, från 478 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 4 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Minskningen i kassautflödet från investeringsverksamheten under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016 föranleddes främst av frisläppandet av spärrade bankkonton om 9 MSEK och effekterna av att det under det första kvartalet av räkenskapsåret 2014/2015 fanns en stor summa deponerad på spärrade bankkonton till följd av Bolagets refinansiering av lån och den sammanhängande emissionen av en obligation som noterades på Nasdaq Stockholm. Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nobinas kassautflöde från finansieringsverksamheten ökade med 456 MSEK, från ett kassainflöde om 266 MSEK under det första kvartalet av räkenskapsåret 2014/2015 jämfört med ett kassautflöde om 190 MSEK under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen i kassautflödet från finansieringsverksamheten under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016 föranleddes främst av engångsposter hänförliga till Erbjudandet om 5 MSEK samt effekterna av att det under det första kvartalet av räkenskapsåret 2014/2015 erhölls en likvid om 483 MSEK, vilken erhölls i samband med Bolagets refinansiering av lån och den sammanhängande emissionen av Obligationen som noterades på Nasdaq Stockholm. Ökningen av kassautflödet från finansieringsverksamheten motverkades av ett positivt kassaflöde på grund av lägre räntor vid finansiell leasing och på minskad ränta för Obligationen. Investeringar Nobinas investeringar utgörs främst av kontanta inköp av utrustning till bussar och depåer i samband med nya kontrakt samt köp av tidigare leasade bussar där leasingavtalen löpt ut. Nobinas investeringar minskade med 13 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015, från 29 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 16 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Sett till procent av den totala nettoomsättningen minskade Nobinas investeringar från 1,5 procent under det första kvartalet av räkenskapsåret 2014/2015 till 0,8 procent för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Bolaget har, genom sitt helägda dotterbolag Nobina Fleet ingått finansiella leasingavtal för investeringar i nya bussar till ett totalt värde om 31 MSEK under det första kvartalet av räkenskaps året 2015/2016 jämfört med 52 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015. Minskningen i Nobinas investeringar, inklusive bussfinansiering med finansiell leasing, berodde främst på att ett mindre antal bussar för värvades. UPPHANDLINGSFÖRFARANDEN OCH KONTRAKT FÖR DET FÖRSTA KVARTALET UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2015/2016 Under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016 har Nobina deltagit i upphandlingsförfaranden som sammanlagt omfattat 347 bussar, av vilka kontrakt för 77 bussar har tilldelats per den 31 maj Bolaget vann inte något nytt kontrakt som inte redan var en del av dess befintliga kontraktsportfölj och förlorade kontrakt som omfattade 54 bussar, vilka ingick i den befintliga kontraktsportföljen och som var föremål för ett förnyat anbudsförfarande. Inga väsentliga kontrakt påbörjades eller upphörde under perioden. 14

17 KAPITALISERING OCH SKULDSÄTTNING KAPITALISERING OCH SKULDSÄTTNING Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att avsnittet Kapitalisering och skuldsättning i sin helhet ersätts med avsnittet nedan. Texten och tabellerna på sidorna ersätts med: Tabellen nedan redovisar Bolagets kapitalisering och skuldsättning per den 31 maj Den information som presenteras nedan bör läsas tillsammans med Operationell och finansiell översikt i Prospektet med de kompletteringar som återfinns i detta Tilläggsprospekt och Bolagets finansiella rapporter med tillhörande noter som är införda i Prospektet och detta Tilläggsprospekt. (MSEK) Kapitalisering Per den 31 maj 2015 Kortfristiga skulder (inklusive kortfristig del av långfristiga räntebärande skulder) Mot borgen 1) Mot säkerhet Utan garanti/borgen eller annan säkerhet Långfristiga räntebärande skulder Mot borgen 1) Mot säkerhet 2) 535 Utan borgen eller annan säkerhet 34 Eget kapital 274 Aktiekapital 228 Reservfond 2490 Reserver/balanserade vinstmedel 2445 Total kapitalisering 4584 Nettoskuldsättning [A] Kassa 413 [B] Likvida medel [C] Spärrade medel 106 [D] Likviditet [A]+[B]+[C] 519 [E] Kortfristiga kundfordringar [F] Kortfristiga bankskulder [G] Kortfristig del av långfristiga skulder [H] Andra kortfristiga finansiella skulder [I] Kortfristiga finansiella skulder[f]+[g]+[h] [J] Netto kortfristig skuldsättning [I] [E] [D] 647 [K] Långfristiga banklån [L] Emitterade obligationer [M] Andra långfristiga lån [N] Långfristig finansiell skuldsättning [K]+[L]+[M] [O] Nettoskuldsättning 3) [J]+[N] ) Finansiella leasingkontrakt garanterade av Nobina. 2) Obligationerna som säkerställs genom pantsättning av aktier i samtliga Nobina Europes direkta dotterbolag. 3) Nettoskuldsättning innefattar MSEK avseende bussar som finansierats genom finansiella leasar. 15

18 KAPITALISERING OCH SKULDSÄTTNING Per den 31 maj 2015 uppgick Nobinas direkta och indirekta ansvarsförbindelser, på koncernbasis, till MSEK. För ytterligare information om Bolagets direkta och indirekta ansvarsförbindelser, se Bolagets finansiella rapporter med tillhörande noter som är införda i Prospektet och detta Tilläggsprospekt. Kort efter Erbjudandets fullföljande avser Bolaget att använda 638 MSEK av nettolikviden från Erbjudandet för att återbetala Obligationerna i sin helhet genom att utnyttja sin rätt till förtida inlösen av Obligationerna enligt villkoren. Bolagets skuldsättning kommer följaktligen att minskas med 550 MSEK. Återstående nettolikvid från Erbjudandet kommer att användas för att täcka kostnaderna för Bolagets befintliga incitamentsprogram. Deltagarna i incitamentsprogrammen har åtagit sig att återinvestera en del av utbetald ersättning enligt incitamentsprogrammen i Aktier och kommer att få en garanterad tilldelning i Erbjudandet, se Bolagsstyrning Ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare Incitamentsprogram i Prospektet. Tabellen nedan redovisar Bolagets kapitalisering och skuldsättning per den 31 maj 2015, under antagande av att nettolikviden från Erbjudandet varit tillgängligt för Bolaget per det datumet och justerat för de händelser som beskrivs ovan, i syfte att illustrera vad Bolagets finansiella ställning skulle ha varit den 31 maj 2015 om dessa händelser hade inträffat per det datumet. (MSEK) Per den 31 maj 2015 Justerat för nettolikviden i 3), 4) Erbjudandet Kostnader hänförliga till incitamentsprogram Förtida inlösen av Obligationerna Per den 31 maj 2015 efter justeringar Aktiekapital 1) Reserver/balanserade vinstmedel ) 104 6) 549 Total kapitalisering Räntebärande skulder ) Total räntebärande skulder 2) Kassa ) 377 Spärrade medel Likvida medel Nettoskuldsättning ) Den 27 maj 2015 beslutade årsstämma om en sammanläggning av Aktierna i förhållande 1:10, det vill säga tio Aktier sammanläggs till en Aktie varvid Aktiernas kvotvärde höjs från 0,36 SEK till 3,60 SEK och antalet Aktier minskar från till ) Innefattar MSEK avseende bussar som finansierats genom finansiella leasar. 3) Under förutsättning av en bruttolikvid om 850 MSEK, minskat med förväntade transaktionskostnader i Erbjudandet om 76 MSEK. 37 MSEK av transaktionskostnaderna har redovisats i resultaträkningen för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016 och merparten av de återstående 39 MSEK kommer redovisas netto mot emissionslikviden när emissionen är genomförd. 4) Inklusive medel erhållna från återinvesteringen i Erbjudandet enligt incitamentsprogrammen. 5) Inklusive 26 MSEK i uppskjuten skatt. Bolagets incitamentsprogram kommer att utbetalas till fullo i samband med Erbjudandet för att möjliggöra återinvesteringar i Erbjudandet. 55 MSEK har redovisats som en personalkostnad i det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016 och 117 MSEK kommer att redovisas som en personalkostnad i andra kvartalet av räkenskapsåret 2015/ ) Kostnaden för den förtida inlösen av Obligationerna innefattar en premie om 88 MSEK och 16 MSEK i periodiserade finansiella kostnader för förskottsbetalning. Följaktligen är det totala kassautflödet för inlösen av Obligationerna 638 MSEK (det nominella beloppet om 550 MSEK och 88 MSEK i premie). 7) Periodisering av finansiella kostnader om 16 MSEK är redovisade netto mot Obligationerna, vilket innebär en nettoskuld om 534 MSEK. Med undantag från vad som anges ovan eller i kompletteringen av avsnittet Operationell och finansiell översikt i detta Tilläggsprospekt har inte någon väsentlig förändring inträffat av Bolagets kapitalisering eller skuldsättning sedan den 31 maj

19 LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektavsnittet Legala frågor och övrig information kompletteras enligt nedan. Prospektavsnittet Generell information om Bolaget och Koncernen på sidan 97 i Prospektet korrigeras enligt följande: Namn Land för bildande Ägarintresse Huvudsaklig verksamhet Nobina Busco AB Sverige 100 % ägt av Karlstadsbuss AB Rörelsedrivande bolag Prospektavsnittet Dokument tillgängliga för inspektion på sidan 100 i Prospektet kompletteras med följande punkt: Bolagets översiktligt granskade delårsrapport för perioden 2015 inklusive granskningsrapport. 17

20 FINANSIELLA RAPPORTER FINANSIELLA RAPPORTER Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektavsnittet Finansiella rapporter kompletteras enligt nedan. Prospektavsnittet Finansiella rapporter på sidan F-1 kompletteras enligt nedan. Nobinas översiktligt granskade finansiella rapport för perioden 1 maj 31 mars 2015 har granskats av PwC. Tabellerna på sidorna F-2 F-5 i Prospektet kompletteras med följande information. KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Nettoomsättning Rörelsekostnader Drivmedel, däck och andra förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0 4 Av-/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansnetto Finansiella intäkter 1 3 Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Inkomstskatt 2 7 Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare Resultat per aktie före utspädning (SEK) 0,5 0,4 Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 0,5 0,4 Medeltal antal aktier före utspädning (tusental) Medeltal antal aktier efter utspädning (tusental) Antal utestående aktier vid periodens slut 1) ) Sammanläggning av Bolagets aktier 1:10 enligt beslut på stämman den 27 maj. Resultatet per aktie har justerats för jämförbarhet. RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som inte ska omklassificeras till resultaträkningen Omvärdering av förmånsbestämd pensionsplan 0 0 Skatt på poster som inte ska omföras till periodens resultat 0 0 Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen Valutakursdifferenser på utländska verksamheter 4 5 Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 4 5 Totalresultat för perioden Totalresultat för perioden hänförligt till moderbolagets aktieägare F-1

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL ANDRA KVARTALET Nettoomsättning 18,8 (23,9) MSEK. EBIT -9,0 (0,1) MSEK. EBIT före engångskostnader -4,2 MSEK. Resultat efter finansiella poster

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

CONCORDIA BUS KONCERNEN

CONCORDIA BUS KONCERNEN CONCORDIA BUS KONCERNEN Concordia Bus AB, (Publ), 556576-4569 Säte: Stockholm DELÅRSRAPPORT MARS 2009 MAJ 2009 1 av 13 Concordia Bus AB (publ) org.nr 556576-4569 Concordia Bus AB delårsrapport 1 mars 31

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program.

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 15-2503 Stockholm 20 februari 2015 Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende AB Industrivärdens

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Lernia Delårsrapport 1 januari 31 mars

Lernia Delårsrapport 1 januari 31 mars Lernia Delårsrapport 1 januari 31 mars Nettoomsättningen minskade med 32 procent till 380 (556) mkr för första kvartalet jämfört med samma period föregående år Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 2 2014

Delårsrapport för kvartal 2 2014 Delårsrapport för kvartal 2 2014 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Första kvartalet 2015 Omsättning för koncernen uppgick till 5.867 Tkr och resultatet till 3.184 Tkr. En extra bolagsstämma i början av

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Intius AB (publ), 556435-4693 DELÅRSRAPPORT 2008 januari - mars

Intius AB (publ), 556435-4693 DELÅRSRAPPORT 2008 januari - mars Intius AB (publ), 556435-4693 DELÅRSRAPPORT 2008 januari - mars 1 Göteborg den 12 maj 2008 Intius AB (publ) org nr 556435-4693 DELÅRSRAPPORT för perioden januari mars 2008 Perioden januari-mars 2008 i

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001

Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001 2002-02-21 Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001 Netrevelation Holding AB (publ), namnändrat från Core Ventures AB (publ) Omstrukturering är genomförd, varefter

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013 Bokslutskommuniké Januari - December 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Oktober - december 213 Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (34,5). EBITDA uppgick till -2,1 MSEK (-,3). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014 Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september JULI SEPTEMBER Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 43,0 Mkr att jämföras med 3,3 Mkr för samma period förra året Orderingången uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer