TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I"

Transkript

1 TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I NOBINA AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint Bookrunner

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillägg till prospekt 1 Sammanfattning 2 Utvald historisk finansiell information i sammandrag 6 Operationell och finansiell översikt 10 Kapitalisering och skuldsättning 15 Legala frågor och kompletterande information 17 Finansiella rapporter F-1

3 TILLÄGG TILL PROSPEKT TILLÄGG TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Nobina AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag) ( Nobina eller Bolaget ) och utgör ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till förvärv av aktier i Nobina som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 3 juni 2015 (Finansinspektionens diarienummer ) och offentliggjordes samma dag ( Prospektet ). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget den 15 juni 2015 offentliggjort sin delårsrapport för perioden 2015 ( Delårsrapporten ). Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 15 juni 2015 (Finansinspektionens diarienummer ). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 15 juni De pressmeddelanden genom vilka informationen offentliggjorts har publicerats den 15 juni 2015 på Bolagets webbplats (www.nobina.com). Tilläggsprospektet och Prospektet finns bland annat tillgängliga i elektroniskt format på Finansinspektionens och Bolagets hemsidor (www.fi.se respektive Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till förvärv av Aktier i Erbjudandet har enligt 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga den 17 juni Återkallelse ska ske skriftligen till Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Payment & Asset Services, Box 7523, SE Stockholm. Investerare som har anmält sig för förvärv av Aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallas kommer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå som förvärvare av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet (inklusive vissa sälj- och överlåtelserestriktioner) hänvisas till Prospektet som tillsammans med Tilläggsprospektet hålls tillgängliga på ovan nämnda webbplatser. Samtliga villkor för fullföljandet av Erbjudandet som beskrivs i Prospektet gäller fortfarande och Erbjudandet kan alltså komma att återkallas. Genom Tilläggsprospektet uppdateras Prospektet enligt följande. 1

4 SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektavsnittet Sammanfattning kompletteras enligt nedan. Den punkt som kompletteras är B.7. AVSNITT B EMITTENT B.7 Utvald historisk finansiell information Den utvalda historiska finansiella informationen i sammandrag för perioderna 2015 och 2014 har, om inte annat anges, hämtats från Delårsrapporten. Delårsrapporten, som är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen, har översiktligt granskats av PwC såsom anges i deras revisors rapport som finns på annan plats i detta Tilläggsprospekt. Koncernens resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning Rörelsekostnader Drivmedel, däck och andra förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0 4 Av-/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Inkomst från finansnetto Finansiella intäkter 1 3 Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt 2 7 Periodens resultat

5 SAMMANFATTNING B.7 Utvald historisk finansiell information forts. Koncernens balansräkning i sammandrag Per den 31 maj TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Fordon Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Långfristiga skulder Upplåning Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplåning Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Koncernens kassaflöde i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

6 SAMMANFATTNING B.7 Utvald historisk finansiell information forts. Utvalda nyckeltal (MSEK om inte annat anges) EBITDA 1), 6) EBITDA-marginal (%) 2) 7,5 10,1 Justerat EBITDA 1), 7) Justerad EBITDA-marginal (%) 2) 12,1 10,1 EBITDAR 3), 6) EBITDAR-marginal (%) 4) 8,3 11,7 Justerat EBITDAR 3), 7) Justerad EBITDAR-marginal (%) 4) 12,9 11,7 Fritt kassaflöde till eget kapital 8) Soliditet (%) 4,3 3,2 Eget kapital Antal bussar Nettoförsäljning per buss 0,6 0,6 Justerat resultat före skatt (EBT) 5) Genomsnittligt antal anställda ) EBITDA definieras som periodens resultat före finansnetto, skatter, av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar och realisationsresultat vid avyttringar av anläggningstillgångar. Justerat EBITDA beräknas genom att exkludera jämförelsestörande poster relaterade till Erbjudandet, inklusive transaktionskostnader om 37 MSEK och personalkostnader om 55 MSEK relaterade till Bolagets incitamentsprogram. 2) EBITDA-marginal definieras som EBITDA i relation till nettoomsättningen. Justerad EBITDA-marginal definieras såsom justerat EDITDA i relation till nettoomsättningen. 3) EBITDAR definieras som periodens resultat före finansnetto, skatter, av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar, realisationsresultat vid avyttringar av anläggningstillgångar och operationella leasingkostnader. Justerat EBITDAR beräknas genom att exkludera jämförelsestörande poster relaterade till Erbjudandet, inklusive transaktionskostnader om 37 MSEK och personalkostnader om 55 MSEK relaterade till Bolagets incitamentsprogram. 4) EBITDAR-marginal definieras som EBITDAR i relation till nettoomsättningen. Justerad EBITDAR-marginal definieras såsom justerat EDITDAR i relation till nettoomsättningen. 5) Justerat EBT beräknas genom att exkludera jämförelsestörande poster relaterade till Erbjudandet, inklusive transaktionskostnader om 37 MSEK och personalkostnader om 55 MSEK relaterade till Bolagets incitamentsprogram. 6) EBITDA och EBITDAR är inte nyckeltal enligt IFRS och ska inte ersätta andra nyckeltal enligt IFRS. Nobina använder dessa nyckeltal i syfte att styra och leda Bolaget. Beräkning av resultatet till EBITDA och EBITDAR för perioden 2015 och 2014 är som följer: (MSEK om inte annat anges) Periodens resultat Skatter 2 7 Finansnetto Av-/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0 4 EBITDA Operationell leasingkostnad EBITDAR ) Justerat EBITDA och justerat EBITDAR är inte nyckeltal enligt IFRS och ska inte ersätta andra nyckeltal enligt IFRS. Nobina använder dessa nyckeltal i syfte att styra och leda Bolaget. Beräkning av resultatet för perioden 2015 och 2014 till justerat EBITDA och justerat EBITDAR är som följer: (MSEK om inte annat anges) Periodens resultat Skatt 2 7 Finansnetto Av-/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0 4 EBITDA Transaktionskostnader 37 Kostnader relaterade till incitamentsprogram 55 Justerat EBITDA 241 Operationell leasingkostnad Justerat EBITDAR

7 SAMMANFATTNING B.7 Utvald historisk finansiell information forts. Utvalda nyckeltal, forts. 8) Fritt kassaflöde definieras som föregående års kassaflöde före vissa kassaflödesposter från finansieringsverksamheten, vissa kassaflödesposter från den löpande verksamheten och finansiella kostnader (från resultaträkningen), vilka alla är relaterade till Koncernens obligationslån eller Bolagets incitamentsprogram. Beräkning av periodens kassaflöde till fritt kassaflöde till eget kapital, EBITDA och EBITDAR för perioden 2015 och 2014 är som följer: Periodens kassaflöde Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nyemission av aktier 5 Nyemission av aktier till obligationsinnehavare Upplåningskostnader 15 Nyupplåning övriga externa lån Nyupplåning inklusive betalning med gamla obligationer (MSEK 67) 483 Nyemission av aktier till ledande befattningshavare 1 Amortering på obligationslån och övriga externa lån Kassaflöde från den löpande verksamheten Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Övriga poster 5 4 Förändringar i avsättningar, pensioner, etc. 1 3 Finansiella kostnader Orealiserad valutakursvinst/-förlust 5 Finansiella kostnader Fritt kassaflöde till eget kapital Betald skatt Finansnetto (exklusive räntekostnad för finansiell leasing) a) Förändring i spärrade medel 9 35 Försäljning av tillgångar 3 1 Underliggande kassaflöde Leasingbetalningar b) Underliggande kassaflöde före leasingbetalningar Kassafinansierade investeringar c) 8 29 Lånefinansiering av nya fordon c) Investeringar i nya fordon c) Förändring i rörelsekapital 4 90 EBITDA Operationell leasingkostnad EBITDAR a) Inkluderar betald ränta och erhållen ränta minus räntekostnad för finansiell leasing. b) Inkluderar amortering av finansiell leasingskuld och räntekostnad för finansiell leasing. c) Bolagets investeringar avser huvudsakligen förvärv av fordon. Nya fordon finansieras huvudsakligen genom finansiella leasingavtal. Nedanstående sammanställning redovisar Nobinas investeringar under perioden 2015 samt 2014 och hur dessa finansierats: Användningsområden Immateriella anläggningstillgångar 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 Inventarier, verktyg och installationer 8 23 Fordon Summa materiella anläggningstillgångar Totala investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar Finansieringskällor Nyupptagen finansiell leasing Säkerställda fordon 18 Lånefinansiering av nya fordon Kassafinansierade investeringar 29 Kassafinansierade investeringar som en andel av nettoomsättningen (%) 1,5 Fordon 1 Lånefinansiering av nya fordon Netto kassafinansierade investeringar i fordon 1 Den senaste utvecklingen Sedan den 31 maj 2015 har Bolaget träffat en överenskommelse om förlängning avseende ett trafikavtal med Länstrafiken Sörmland för ytterligare tre år omfattande 132 bussar. 120 av dessa bussar kommer att modifieras för att bli miljövänliga bussar drivna av RME-diesel (rapsolja). 5

8 UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektavsnittet Utvald historisk finansiell information i sammandrag kompletteras enligt nedan. Inledningen på sidan 53 kompletteras med följande information. Den utvalda historiska finansiella informationen i sammandrag för perioderna 2015 och 2014 har, om inte annat anges, hämtats från Delårsrapporten. Delårsrapporten som är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen har översiktligt granskats av PwC såsom anges i deras revisors rapport som finns på annan plats i detta Tilläggsprospekt. Tabellerna på sidorna kompletteras med följande information. KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Nettoomsättning Rörelsekostnader Drivmedel, däck och andra förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0 4 Av-/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Inkomst från finansnetto Finansiella intäkter 1 3 Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt 2 7 Periodens resultat

9 UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Per den 31 maj TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Fordon Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Långfristiga skulder Upplåning Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplåning Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER KONCERNENS KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

10 UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG UTVALDA NYCKELTAL (MSEK om inte annat anges) EBITDA 1), 6) EBITDA-marginal (%) 2) 7,5 10,1 Justerat EBITDA 1), 7) Justerad EBITDA-marginal (%) 2) 12,1 10,1 EBITDAR 3), 6) EBITDAR-marginal (%) 4) 8,3 11,7 Justerat EBITDAR 3), 7) Justerad EBITDAR-marginal (%) 4) 12,9 11,7 Fritt kassaflöde till eget kapital 8) Soliditet (%) 4,3 3,2 Eget kapital Antal bussar Nettoförsäljning per buss 0,6 0,6 Justerat resultat före skatt (EBT) 5) Genomsnittligt antal anställda ) EBITDA definieras som periodens resultat före finansnetto, skatter, av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar och realisationsresultat vid avyttringar av anläggningstillgångar. Justerat EBITDA beräknas genom att exkludera jämförelsestörande poster relaterade till Erbjudandet, inklusive transaktionskostnader om 37 MSEK och personalkostnader om 55 MSEK relaterade till Bolagets incitamentsprogram. 2) EBITDA-marginal definieras som EBITDA i relation till nettoomsättningen. Justerad EBITDA-marginal definieras såsom justerat EDITDA i relation till nettoomsättningen. 3) EBITDAR definieras som periodens resultat före finansnetto, skatter, av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar, realisationsresultat vid avyttringar av anläggningstillgångar och operationella leasingkostnader. Justerat EBITDAR beräknas genom att exkludera jämförelsestörande poster relaterade till Erbjudandet, inklusive transaktionskostnader om 37 MSEK och personalkostnader om 55 MSEK relaterade till Bolagets incitamentsprogram. 4) EBITDAR-marginal definieras som EBITDAR i relation till nettoomsättningen. Justerad EBITDAR-marginal definieras såsom justerat EDITDAR i relation till nettoomsättningen. 5) Justerat EBT beräknas genom att exkludera jämförelsestörande poster relaterade till Erbjudandet, inklusive transaktionskostnader om 37 MSEK och personalkostnader om 55 MSEK relaterade till Bolagets incitamentsprogram. 6) EBITDA och EBITDAR är inte nyckeltal enligt IFRS och ska inte ersätta andra nyckeltal enligt IFRS. Nobina använder dessa nyckeltal i syfte att styra och leda Bolaget. Beräkning av resultatet till EBITDA och EBITDAR för perioden 2015 och 2014 är som följer: (MSEK om inte annat anges) Periodens resultat Skatter 2 7 Finansnetto Av-/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0 4 EBITDA Operationell leasingkostnad EBITDAR ) Justerat EBITDA och justerat EBITDAR är inte nyckeltal enligt IFRS och ska inte ersätta andra nyckeltal enligt IFRS. Nobina använder dessa nyckeltal i syfte att styra och leda Bolaget. Beräkning av resultatet för perioden 2015 och 2014 till justerat EBITDA och justerat EBITDAR är som följer: (MSEK om inte annat anges) Periodens resultat Skatt 2 7 Finansnetto Av-/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0 4 EBITDA Transaktionskostnader 37 Kostnader relaterade till incitamentsprogram 55 Justerat EBITDA 241 Operationell leasingkostnad Justerat EBITDAR forts. nästa sida 8

11 UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG 8) Fritt kassaflöde definieras som föregående års kassaflöde före vissa kassaflödesposter från finansieringsverksamheten, vissa kassaflödesposter från den löpande verksamheten och finansiella kostnader (från resultaträkningen), vilka alla är relaterade till Koncernens obligationslån eller Bolagets incitamentsprogram. Beräkning av periodens kassaflöde till fritt kassaflöde till eget kapital, EBITDA och EBITDAR för perioden 2015 och 2014 är som följer: Periodens kassaflöde Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nyemission av aktier 5 Nyemission av aktier till obligationsinnehavare Upplåningskostnader 15 Nyupplåning övriga externa lån Nyupplåning inklusive betalning med gamla obligationer (MSEK 67) 483 Nyemission av aktier till ledande befattningshavare 1 Amortering på obligationslån och övriga externa lån Kassaflöde från den löpande verksamheten Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Övriga poster 5 4 Förändringar i avsättningar, pensioner, etc. 1 3 Finansiella kostnader Orealiserad valutakursvinst/-förlust 5 Finansiella kostnader Fritt kassaflöde till eget kapital Betald skatt Finansnetto (exklusive räntekostnad för finansiell leasing) a) Förändring i spärrade medel 9 35 Försäljning av tillgångar 3 1 Underliggande kassaflöde Leasingbetalningar b) Underliggande kassaflöde före leasingbetalningar Kassafinansierade investeringar c) 8 29 Lånefinansiering av nya fordon c) Investeringar i nya fordon c) Förändring i rörelsekapital 4 90 EBITDA Operationell leasingkostnad EBITDAR a) Inkluderar betald ränta och erhållen ränta minus räntekostnad för finansiell leasing. b) Inkluderar amortering av finansiell leasingskuld och räntekostnad för finansiell leasing. c) Bolagets investeringar avser huvudsakligen förvärv av fordon. Nya fordon finansieras huvudsakligen genom finansiella leasingavtal. Nedanstående sammanställning redovisar Nobinas investeringar under perioden 2015 samt 2014 och hur dessa finansierats: Användningsområden Immateriella anläggningstillgångar 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 Inventarier, verktyg och installationer 8 23 Fordon Summa materiella anläggningstillgångar Totala investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar Finansieringskällor Nyupptagen finansiell leasing Säkerställda fordon 18 Lånefinansiering av nya fordon Kassafinansierade investeringar 29 Kassafinansierade investeringar som en andel av nettoomsättningen (%) 1,5 Fordon 1 Lånefinansiering av nya fordon Netto kassafinansierade investeringar i fordon 1 9

12 OPERATIONELL OCH FINANSIELL ÖVERSIKT OPERATIONELL OCH FINANSIELL ÖVERSIKT Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektavsnittet Operationell och finansiell översikt kompletteras enligt nedan. Informationen under avsnitten Rörelseresultat och Den senaste utvecklingen på sidorna i Prospektet kompletteras med följande information. DEN SENASTE UTVECKLINGEN Sedan den 31 maj 2015 har Bolaget träffat en överenskommelse om förlängning avseende ett trafikavtal med Länstrafiken Sörmland för ytterligare tre år omfattande 132 bussar. 120 av dessa bussar kommer att modifieras för att bli miljövänliga bussar drivna av RME-diesel (rapsolja). RÖRELSERESULTAT Koncernens resultaträkning för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016 jämfört med det första kvartalet under 2014/2015 I tabellen nedan visas Nobinas rörelseresultat samt procentuella förändringar av resultatet period för period för de angivna perioderna. (MSEK) 2015 Förändring i % 2014 Nettoomsättning , Rörelsens kostnader Drivmedel, däck och andra förnödenheter 418 2,1 427 Övriga externa kostnader 296 3,1 287 Personalkostnader ,3 982 Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0 n/m 4 Avskrivningar/nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 135 6,3 127 Rörelseresultat 14 76,3 59 Finansiella poster, netto Finansiella intäkter 1 66,7 3 Finansiella kostnader 46 41,0 78 Finansnetto 45 40,0 75 Resultat före skatt (EBT) 31 93,8 16 Skatt 2 71,4 7 Nettoresultat för kvartalet 33 43,5 23 Nettoomsättning Nobinas nettoomsättning ökade med 109 MSEK, eller 5,8 procent, från MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes främst av utökade volymer under vissa befintliga kontrakt, positiva effekter av intäktsindexering och uppstarten av nya trafikkontrakt sedan det första kvartalet av räkenskapsåret 2014/2015 samt erhållna miljöbonusar under befintliga trafikkontrakt i Finland som ett resultat av Nobinas goda klimat- och miljöprestanda. Ökningen i nettoomsättningen motverkades av uteblivna nettointäkter från ett förlustbringande kontrakt i Vestfold, Norge som avslutats. Nettoomsättning per rörelsesegment I tabellen nedan visas Nobinas rörelseresultat uppdelat per segment samt procentuella förändringar av resultatet period för period för de angivna perioderna. (MSEK) 2015 Förändring i % 2014 Sverige Regional , Interregional 68 1,5 67 Danmark ,0 90 Norge ,6 259 Finland ,0 201 Elimineringar * 7 16,6 6 Summa , * Inklusive koncerngemensamma transaktioner. 10

13 OPERATIONELL OCH FINANSIELL ÖVERSIKT Sverige: Nobinas nettoomsättning i Sverige (inklusive regional såväl som interregional trafik) ökade med 84 MSEK, eller 6,3 procent, från MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes av uppstart av nya trafikkontrakt sedan det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 och utökade volymer från befintliga kontrakt, vilket bland annat berodde på en ökning av antalet passagerare under uppdrag med incitamentsavtal samt begäran från olika kollektivtrafikmyndigheter om förändringar i den överenskomna trafikmängden. Nettoomsättningen påverkades dessutom positivt av att nya körrutter i vissa fall lades till under befintliga trafikkontrakt, vilket krävde förhandlingar med berörda kollektivtrafikmyndigheter och vilka avslutades under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016. Danmark: Nobinas nettoomsättning i Danmark ökade med 36 MSEK, eller 40,0 procent, från 90 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 126 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes av ett nytt kontrakt för kollektivtrafik med buss i Köpenhamnsområdet vilket påbörjades i december Bolagets tidigare kontrakt för Köpenhamn var förlustbringande och omfattade bara en region, medan det nya kontraktet förnyade Nobinas tjänster för samma region med avsevärt förbättrade villkor samt omfattar ytterligare två regioner i Köpenhamn. Norge: Nobinas nettoomsättning i Norge minskade med 30 MSEK, eller 13,1 procent, från 259 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 229 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Minskningen föranleddes av ett förlustbringande kontrakt i Vestfold som löpte ut. Finland: Nobinas nettoomsättning i Finland ökade med 20 MSEK, eller 10,0 procent, från 201 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 221 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes av volymtillväxt under befintliga kontrakt på grund av ökade produktionsvolymer och positiva indexjusteringar. Ökningen av nettoomsättningen berodde också på miljöbonusar som erhölls under befintliga kontrakt med kollektivtrafikmyndigheter som ett resultat av Nobinas klimatoch miljöprestanda. Drivmedel, däck och andra förnödenheter Nobinas kostnader för drivmedel, däck och andra förnödenheter minskade med 9 MSEK, eller 2,1 procent, från 427 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 418 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Nobinas kostnader för drivmedel, däck och andra förnödenheter minskade, sett i procent av nettoomsättningen, från 22,6 procent för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 21,0 procent för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Minskningen föranleddes av generellt lägre drivmedelspriser och minskade volymer på grund av utgången av vissa förlustbringande kontrakt. Övriga externa kostnader Nobinas övriga externa kostnader ökade med 9 MSEK, eller 3,1 procent, från 287 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 296 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Nobinas övriga externa kostnader minskade, sett till procent av nettoomsättningen, från 15,2 procent för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 14,8 procent för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen av övriga externa kostnader föranleddes av engångskostnader i samband med Erbjudandet om 37 MSEK. Ökningen föranleddes också av kostnader hänförliga till uppstarten och förberedelserna för att påbörja utförandet av tjänsterna enligt de nya trafikkontrakt som kommer att påbörjas under det andra kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen av övriga externa kostnader motverkades av avslutandet av ett förlustbringande kontrakt för Dalarna under det första kvartalet för räkenskapsåret 2015/2016. Personalkostnader Nobinas personalkostnader ökade med 150 MSEK, eller 15,3 procent, från 982 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Nobinas personalkostnader ökade, sett till procent av nettoomsättningen, från 52,1 procent för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 56,7 procent för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes främst av en personalkostnad av engångskaraktär om 55 MSEK hänförlig till Bolagets incitamentsprogram. Ökningen av Bolagets personalkostnader berodde också på generellt sett ökade produktionsvolymer och personalkostnader hänförliga till uppstarten av nya trafikkontrakt som kommer att påbörjas under det andra kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016. Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar Nobinas realisationsresultat från försäljningen av anläggningstillgångar ökade med 4 MSEK, från 4 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 0 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes av sedvanliga förändringar i antalet sålda tillgångar, vilka inte följer några förutsägbara eller jämna mönster. Avskrivningar/nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar Nobinas av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar ökade med 8 MSEK, eller 6,3 procent, från 127 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 135 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes av en fortsatt förändring av Bolagets finansieringsstruktur för nya bussar där en större andel av bussarna finansieras genom finansiella leasingavtal eller ägs direkt. Rörelseresultat Nobinas rörelseresultat minskade med 45 MSEK, eller 76,3 procent, från 59 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 14 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Bortsett från effekterna av engångskostnader, inklusive transaktionskostnader i samband med 11

14 OPERATIONELL OCH FINANSIELL ÖVERSIKT Erbjudandet och personalkostnader hänförliga till Bolagets incitamentsprogram, ökade Nobinas rörelseresultat med 47 MSEK, eller 79,7 procent, till 106 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen av rörelseresultatet föranleddes av generellt sett framgångsrika kontraktsmigreringar som ett resultat av att förlustbringande kontrakt löpte ut, tillsammans med uppstarten av nya trafikkontrakt och de positiva effekterna som dessa nya kontrakt hade på Bolagets kontraktsportfölj. Ökningen av rörelseresultatet motverkades av kostnader hänförliga till uppstarten av nya trafikkontrakt som kommer att påbörjas under andra kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016 samt ökade löne- och övriga kostnader som uppkommit i samband med förberedelserna för driften av trafik under de nya kontrakten. Rörelseresultat per segment I tabellen nedan visas Nobinas rörelseresultat uppdelat per segment samt procentuella förändringar av resultatet period för period för de angivna perioderna. (MSEK) 2015 Förändring i % 2014 Sverige Regional ,2 69 Interregional 3 n/m 1 Danmark 8 60,0 5 Norge 5 n/m 2 Finland 11 8,3 12 Centrala funktioner samt övriga poster 95 n/m 14 Summa 14 76,3 59 Såsom beskrivits under Övriga externa kostnader och Personalkostnader har Bolaget under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016 haft vissa engångskostnader hänförliga till Erbjudandet, inklusive transaktionskostnader om 37 MSEK och personalkostnader hänförliga till Bolagets incitamentsprogram om 55 MSEK. I tabellen nedan visas Nobinas rörelseresultat uppdelat per segment, justerat för att exkludera effekten av engångsposterna som beskrivits ovan, samt procentuella förändringar av resultatet period för period för de angivna perioderna. (MSEK) 2015 Förändring i % 2014 Justerat för engångsposter Sverige Regional ,9 69 Interregional 1 n/m 1 Danmark 5 5 Norge 2 2 Finland 14 16,6 12 Centrala funktioner samt övriga poster 22 57,1 14 Summa ,7 59 Sverige: Nobinas rörelseresultat i Sverige (inklusive regional såväl som interregional trafik) ökade med 43 MSEK, eller 63,2 procent, från 68 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 111 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Om effekterna av personalkostnader av engångskaraktär om 10 MSEK exkluderas (varav 6 MSEK är hänförlig till regionaltrafik och 4 MSEK är hänförlig till interregional trafik), ökade Nobinas rörelseresultat i Sverige med 53 MSEK, eller 77,9 procent, till 121 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes av en framgångsrik kontraktsmigrering som ett resultat av att ett förlustbringande kontrakt i Dalarna löpte ut tillsammans med uppstarten av nya trafikkontrakt, bland annat i Skaraborgs och Västernorrlands län, och de positiva effekterna som dessa nya kontrakt hade på Bolagets kontraktsportfölj, vilka samtliga huvudsakligen inträffade efter det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015. Ökningen av rörelseresultatet berodde också på Swebus förbättrade lönsamhet till följd av särskilda effektivitetsinitiativ i form av förbättrad planeringseffektivitet för den interregionala trafiken under påsken. Det förbättrade rörelseresultatet motverkades av kapitalförluster till följd av en ökad försäljning av bussar på grund av förändringar i Bolagets kontraktsportfölj, vilket resulterade i ett överskott av busskapacitet. Danmark: Nobinas rörelseförlust för Danmark ökade med 3 MSEK, eller 60,0 procent, från 5 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 8 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Om effekterna av personalkostnader av engångskaraktär om 3 MSEK exkluderas, förblev Nobinas rörelseförlust i Danmark stabil om 5 MSEK under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/

15 OPERATIONELL OCH FINANSIELL ÖVERSIKT jämfört med det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015. Rörelseförlusten föranleddes främst av kostnader hänförliga till uppstarten av nya kontrakt i Köpenhamn vilket motverkades av det faktum att den långsiktiga kostnadsstrukturen i de nya kontrakten för Köpenhamn är bättre anpassade för den faktiska trafiksituationen i regionen. Norge: Nobinas rörelseförlust för Norge ökade med 3 MSEK från 2 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 5 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Om effekterna av personalkostnader av engångskaraktär om 3 MSEK exkluderas, såsom beskrivits ovan under Personalkostnader, förblev Nobinas rörelseförlust stabil om 2 MSEK under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016 jämfört med det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015. Finland: Nobinas rörelseresultat i Finland minskade med 1 MSEK, eller 8,3 procent, från 12 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 11 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Om effekterna av personalkostnader av engångskaraktär om 3 MSEK exkluderas, ökade Nobinas rörelseresultat med 2 MSEK, eller 16,6 %, till 14 MSEK under första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016. Det förbättrade rörelseresultatet härrörde främst från förbättrad operativ effektivitet och förbättringar av ett antal nyckeltal. Centrala funktioner samt övriga poster: Centrala funktioner samt övriga poster omfattar kostnader hänförliga till Nobinas huvudkontor, inklusive koncernfunktioner, såsom ledning, IT och ekonomi. Nobinas rörelseförlust från centrala funktioner samt övriga poster ökade med 81 MSEK, från 14 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 95 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes av engångsposter, inklusive transaktionskostnader om 37 MSEK hänförliga till Erbjudandet och personalkostnader om 36 MSEK hänförliga till Bolagets incitamentsprogram. Om effekterna av dessa engångskostnader exkluderas har Nobinas rörelseförlust för centrala funktioner samt övriga poster ökat med 8 MSEK, eller 57,1 procent, från 14 MSEK under det första kvartalet av räkenskapsåret 2014/2015 till 22 MSEK under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016. Finansiella intäkter Nobinas finansnetto minskade med 2 MSEK, från 3 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 1 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Minskningen föranleddes främst av generellt lägre räntor på Bolagets spärrade bankkonton, som utgör säkerhet för vissa kontraktuella åtaganden och pensionsförpliktelser. Finansiella kostnader Nobinas finansiella kostnader minskade med 32 MSEK, eller 41.0 procent, från 78 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 46 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Minskningen föranleddes av lägre marknadsräntor, vilket sänkte räntorna för Bolagets finansiella leasingavtal för bussar. Minskningen berodde också på förbättrade finansiella villkor som uppnåddes av Bolaget till följd av refinansieringen av lån och den sammanhängande emissionen av en obligation om 550 MSEK, som noterades på Nasdaq Stockholm. Minskningen av de finansiella kostnaderna under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016 berodde också på att det första kvartalet under 2014/2015 påverkades av transaktionskostnader hänförliga till emissionen av den nya obligationen och kostnaden för återstående aktiverade lånekostnader hänförliga till Bolagets tidigare obligation. Skatt Nobinas skattekostnader för kvartalet minskade med 5 MSEK, eller 71,4 procent, från 7 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 2 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Bolagets effektiva skattesats minskade från 43,8 procent för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 6,5 procent för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Bolaget har bokfört uppskjuten skatt hänförlig till skattemässiga underskottsavdrag. Den uppskjutna skatten har räknats ut genom att använda skattesatser som är tillämpliga, eller som förväntas vara tilllämpliga när den uppskjutna skattefordran realiseras eller skatteskulden är löst. Den uppskjutna skattefordran som hänför sig till avdragsgilla skillnader eller outnyttjade skatteförluster har rapporterats i den utsträckning som de förväntas utnyttjas inom den närmaste framtiden samt att sådant utnyttjande anses sannolikt. Bolaget kan, från tid till annan, redovisa ytterligare uppskjuten skatt, vilket kommer att påverka Bolagets skattekostnad i motsvarande mån. Se vidare Riskfaktorer Risker relaterade till Nobina Legala risker och skatterisker Koncernens effektiva skattesats kan komma att variera på grund av ett antal olika faktorer innefattande bland annat förändringar i skattelagstiftning i någon av de jurisdiktioner där Koncernen är verksam i Prospektet. Periodens resultat Nobina redovisade en nettoförlust om 33 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016 och en nettoförlust om 23 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015. EBITDA Nobinas EBITDA minskade med 41 MSEK, eller 21,6 procent, från 190 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 149 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Om effekterna av engångsposter, inklusive transaktionskostnader i samband med Erbjudandet och personalkostnader hänförliga till Bolagets incitamentsprogram, exkluderas ökade Nobinas EBITDA med 51 MSEK, eller 26,8 procent, till 241 MSEK under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes främst av volymtillväxt under befintliga kontrakt, positiva effekter av intäktsindexering och nya trafikkontrakt vilka påbörjats sedan det första kvartalet av räkenskapsåret 2014/2015 samt av miljöbonusar som erhölls enligt trafikavtal i Finland såsom ett resultat av Nobinas klimat- och miljöprestanda. Ökningen av EBITDA berodde också på generellt sett framgångsrika 13

16 OPERATIONELL OCH FINANSIELL ÖVERSIKT kontraktsmigreringar vilka föranleddes av att förlustbringande kontrakt löpte ut och uppstarten av nya trafikkontrakt samt de positiva effekterna som dessa nya kontrakt hade på Bolagets kontraktsportfölj. Ökningen motverkades av uppstartskostnader hänförliga till uppstartsarbetet för de nya trafikavtal som kommer påbörjas under det andra kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016, inklusive ökade löne- och övriga kostnader som uppkommit i samband med förberedelserna för de nya kontraktens genomförande. EBITDA är inte ett IFRS-mått och ersätter inga IFRSmått. Nobina använder dessa mått i många avseenden för att hantera och leda Bolaget. För en avstämning av EBITDA till resultatet, se vidare Utvald historisk finansiell och övrig information i sammandrag Utvalda nyckeltal i Prospektet. LIKVIDITET OCH KAPITALTILLGÅNGAR Kassaflöde I tabellen nedan återges de huvudsakliga komponenterna i Nobinas kassaflöden för de angivna perioderna. Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Kassaflöde från den löpande verksamheten Nobinas kassaflöde från den löpande verksamheten ökade med 57 MSEK, från 99 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 156 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen av kassaflödet från den löpande verksamheten under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016 föranleddes främst på förbättrade operativa resultat. Ökningen berodde också på positiva förändringar i rörelsekapitalet vilket i sin tur berodde på omförhandlade betalningsvillkor för kunder, innebärandes säkrade betalningar i god tid innan månadsslutet vilket reducerade antalet förfallna kundfordringar. Kassaflöde från investeringsverksamheten Nobinas kassautflöde från investeringsverksamheten minskade med 474 MSEK, från 478 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 4 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Minskningen i kassautflödet från investeringsverksamheten under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016 föranleddes främst av frisläppandet av spärrade bankkonton om 9 MSEK och effekterna av att det under det första kvartalet av räkenskapsåret 2014/2015 fanns en stor summa deponerad på spärrade bankkonton till följd av Bolagets refinansiering av lån och den sammanhängande emissionen av en obligation som noterades på Nasdaq Stockholm. Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nobinas kassautflöde från finansieringsverksamheten ökade med 456 MSEK, från ett kassainflöde om 266 MSEK under det första kvartalet av räkenskapsåret 2014/2015 jämfört med ett kassautflöde om 190 MSEK under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen i kassautflödet från finansieringsverksamheten under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016 föranleddes främst av engångsposter hänförliga till Erbjudandet om 5 MSEK samt effekterna av att det under det första kvartalet av räkenskapsåret 2014/2015 erhölls en likvid om 483 MSEK, vilken erhölls i samband med Bolagets refinansiering av lån och den sammanhängande emissionen av Obligationen som noterades på Nasdaq Stockholm. Ökningen av kassautflödet från finansieringsverksamheten motverkades av ett positivt kassaflöde på grund av lägre räntor vid finansiell leasing och på minskad ränta för Obligationen. Investeringar Nobinas investeringar utgörs främst av kontanta inköp av utrustning till bussar och depåer i samband med nya kontrakt samt köp av tidigare leasade bussar där leasingavtalen löpt ut. Nobinas investeringar minskade med 13 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015, från 29 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 16 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Sett till procent av den totala nettoomsättningen minskade Nobinas investeringar från 1,5 procent under det första kvartalet av räkenskapsåret 2014/2015 till 0,8 procent för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Bolaget har, genom sitt helägda dotterbolag Nobina Fleet ingått finansiella leasingavtal för investeringar i nya bussar till ett totalt värde om 31 MSEK under det första kvartalet av räkenskaps året 2015/2016 jämfört med 52 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015. Minskningen i Nobinas investeringar, inklusive bussfinansiering med finansiell leasing, berodde främst på att ett mindre antal bussar för värvades. UPPHANDLINGSFÖRFARANDEN OCH KONTRAKT FÖR DET FÖRSTA KVARTALET UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2015/2016 Under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016 har Nobina deltagit i upphandlingsförfaranden som sammanlagt omfattat 347 bussar, av vilka kontrakt för 77 bussar har tilldelats per den 31 maj Bolaget vann inte något nytt kontrakt som inte redan var en del av dess befintliga kontraktsportfölj och förlorade kontrakt som omfattade 54 bussar, vilka ingick i den befintliga kontraktsportföljen och som var föremål för ett förnyat anbudsförfarande. Inga väsentliga kontrakt påbörjades eller upphörde under perioden. 14

17 KAPITALISERING OCH SKULDSÄTTNING KAPITALISERING OCH SKULDSÄTTNING Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att avsnittet Kapitalisering och skuldsättning i sin helhet ersätts med avsnittet nedan. Texten och tabellerna på sidorna ersätts med: Tabellen nedan redovisar Bolagets kapitalisering och skuldsättning per den 31 maj Den information som presenteras nedan bör läsas tillsammans med Operationell och finansiell översikt i Prospektet med de kompletteringar som återfinns i detta Tilläggsprospekt och Bolagets finansiella rapporter med tillhörande noter som är införda i Prospektet och detta Tilläggsprospekt. (MSEK) Kapitalisering Per den 31 maj 2015 Kortfristiga skulder (inklusive kortfristig del av långfristiga räntebärande skulder) Mot borgen 1) Mot säkerhet Utan garanti/borgen eller annan säkerhet Långfristiga räntebärande skulder Mot borgen 1) Mot säkerhet 2) 535 Utan borgen eller annan säkerhet 34 Eget kapital 274 Aktiekapital 228 Reservfond 2490 Reserver/balanserade vinstmedel 2445 Total kapitalisering 4584 Nettoskuldsättning [A] Kassa 413 [B] Likvida medel [C] Spärrade medel 106 [D] Likviditet [A]+[B]+[C] 519 [E] Kortfristiga kundfordringar [F] Kortfristiga bankskulder [G] Kortfristig del av långfristiga skulder [H] Andra kortfristiga finansiella skulder [I] Kortfristiga finansiella skulder[f]+[g]+[h] [J] Netto kortfristig skuldsättning [I] [E] [D] 647 [K] Långfristiga banklån [L] Emitterade obligationer [M] Andra långfristiga lån [N] Långfristig finansiell skuldsättning [K]+[L]+[M] [O] Nettoskuldsättning 3) [J]+[N] ) Finansiella leasingkontrakt garanterade av Nobina. 2) Obligationerna som säkerställs genom pantsättning av aktier i samtliga Nobina Europes direkta dotterbolag. 3) Nettoskuldsättning innefattar MSEK avseende bussar som finansierats genom finansiella leasar. 15

18 KAPITALISERING OCH SKULDSÄTTNING Per den 31 maj 2015 uppgick Nobinas direkta och indirekta ansvarsförbindelser, på koncernbasis, till MSEK. För ytterligare information om Bolagets direkta och indirekta ansvarsförbindelser, se Bolagets finansiella rapporter med tillhörande noter som är införda i Prospektet och detta Tilläggsprospekt. Kort efter Erbjudandets fullföljande avser Bolaget att använda 638 MSEK av nettolikviden från Erbjudandet för att återbetala Obligationerna i sin helhet genom att utnyttja sin rätt till förtida inlösen av Obligationerna enligt villkoren. Bolagets skuldsättning kommer följaktligen att minskas med 550 MSEK. Återstående nettolikvid från Erbjudandet kommer att användas för att täcka kostnaderna för Bolagets befintliga incitamentsprogram. Deltagarna i incitamentsprogrammen har åtagit sig att återinvestera en del av utbetald ersättning enligt incitamentsprogrammen i Aktier och kommer att få en garanterad tilldelning i Erbjudandet, se Bolagsstyrning Ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare Incitamentsprogram i Prospektet. Tabellen nedan redovisar Bolagets kapitalisering och skuldsättning per den 31 maj 2015, under antagande av att nettolikviden från Erbjudandet varit tillgängligt för Bolaget per det datumet och justerat för de händelser som beskrivs ovan, i syfte att illustrera vad Bolagets finansiella ställning skulle ha varit den 31 maj 2015 om dessa händelser hade inträffat per det datumet. (MSEK) Per den 31 maj 2015 Justerat för nettolikviden i 3), 4) Erbjudandet Kostnader hänförliga till incitamentsprogram Förtida inlösen av Obligationerna Per den 31 maj 2015 efter justeringar Aktiekapital 1) Reserver/balanserade vinstmedel ) 104 6) 549 Total kapitalisering Räntebärande skulder ) Total räntebärande skulder 2) Kassa ) 377 Spärrade medel Likvida medel Nettoskuldsättning ) Den 27 maj 2015 beslutade årsstämma om en sammanläggning av Aktierna i förhållande 1:10, det vill säga tio Aktier sammanläggs till en Aktie varvid Aktiernas kvotvärde höjs från 0,36 SEK till 3,60 SEK och antalet Aktier minskar från till ) Innefattar MSEK avseende bussar som finansierats genom finansiella leasar. 3) Under förutsättning av en bruttolikvid om 850 MSEK, minskat med förväntade transaktionskostnader i Erbjudandet om 76 MSEK. 37 MSEK av transaktionskostnaderna har redovisats i resultaträkningen för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016 och merparten av de återstående 39 MSEK kommer redovisas netto mot emissionslikviden när emissionen är genomförd. 4) Inklusive medel erhållna från återinvesteringen i Erbjudandet enligt incitamentsprogrammen. 5) Inklusive 26 MSEK i uppskjuten skatt. Bolagets incitamentsprogram kommer att utbetalas till fullo i samband med Erbjudandet för att möjliggöra återinvesteringar i Erbjudandet. 55 MSEK har redovisats som en personalkostnad i det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016 och 117 MSEK kommer att redovisas som en personalkostnad i andra kvartalet av räkenskapsåret 2015/ ) Kostnaden för den förtida inlösen av Obligationerna innefattar en premie om 88 MSEK och 16 MSEK i periodiserade finansiella kostnader för förskottsbetalning. Följaktligen är det totala kassautflödet för inlösen av Obligationerna 638 MSEK (det nominella beloppet om 550 MSEK och 88 MSEK i premie). 7) Periodisering av finansiella kostnader om 16 MSEK är redovisade netto mot Obligationerna, vilket innebär en nettoskuld om 534 MSEK. Med undantag från vad som anges ovan eller i kompletteringen av avsnittet Operationell och finansiell översikt i detta Tilläggsprospekt har inte någon väsentlig förändring inträffat av Bolagets kapitalisering eller skuldsättning sedan den 31 maj

Q1 Q2 Q3 Q4 NOBINA EUROPE DELÅRSRAPPORT 1 MARS 31 MAJ 2015 VD-KOMMENTAR FÖRSTA KVARTALET VIKTIGA HÄNDELSER I FÖRSTA KVARTALET

Q1 Q2 Q3 Q4 NOBINA EUROPE DELÅRSRAPPORT 1 MARS 31 MAJ 2015 VD-KOMMENTAR FÖRSTA KVARTALET VIKTIGA HÄNDELSER I FÖRSTA KVARTALET Q1 Q2 Q3 Q4 NOBINA EUROPE DELÅRSRAPPORT 1 MARS 31 MAJ 215 FÖRSTA KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 1 995 MSEK (1 892), en ökning med 5,4%. Rörelseresultat var 69 MSEK ( 3). Periodens resultat efter

Läs mer

CONCORDIA BUS KONCERNEN

CONCORDIA BUS KONCERNEN CONCORDIA BUS KONCERNEN Concordia Bus AB, (Publ), 556576-4569 Säte: Stockholm DELÅRSRAPPORT MARS 2009 MAJ 2009 1 av 13 Concordia Bus AB (publ) org.nr 556576-4569 Concordia Bus AB delårsrapport 1 mars 31

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ) JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS JOINT BOOKRUNNER VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats med anledning

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL) VISSA DEFINITIONER Referenser till Eniro, Bolaget eller Koncernen i detta prospekt avser Eniro AB (publ), organisationsnummer 556588-0936, och

Läs mer

Q2 2015. DELÅRSRAPPORT Januari-juni. Nöjdare kunder mottog prisjusteringar väl SAMMANFATTNING ANDRA KVARTALET

Q2 2015. DELÅRSRAPPORT Januari-juni. Nöjdare kunder mottog prisjusteringar väl SAMMANFATTNING ANDRA KVARTALET DELÅRSRAPPORT Januari-juni Q2 2015 Nöjdare kunder mottog prisjusteringar väl SAMMANFATTNING ANDRA KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 1 246 (1 198) MSEK, en ökning med 4,0% jämfört med andra kvartalet

Läs mer

Q2 2014. Levererar enligt plan. Delårsrapport Januari-juni. Sammanfattning andra kvartalet. Sammanfattning sex månader. Finansiella nyckeltal

Q2 2014. Levererar enligt plan. Delårsrapport Januari-juni. Sammanfattning andra kvartalet. Sammanfattning sex månader. Finansiella nyckeltal Delårsrapport Januari-juni Q2 2014 Levererar enligt plan Sammanfattning andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 1 198 (1 108) MSEK, en ökning med 8,1% jämfört med andra kvartalet 2013. Underliggande

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Coor Service Management Holding AB

Inbjudan till förvärv av aktier i Coor Service Management Holding AB Inbjudan till förvärv av aktier i Coor Service Management Holding AB Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint Bookrunners Viktig information Information till investerare Detta prospekt har

Läs mer

Nettoskuld, MSEK 8 291 13 034-36,4% 8 291 13 034-36,4% 13 582 Nettoskuld/Underliggande EBITDA 3,7x 5,8x -2,1x 3,7x 5,8x -2,1x 6,2x

Nettoskuld, MSEK 8 291 13 034-36,4% 8 291 13 034-36,4% 13 582 Nettoskuld/Underliggande EBITDA 3,7x 5,8x -2,1x 3,7x 5,8x -2,1x 6,2x DELÅRSRAPPORT Januari-september Q3 2014 Ökad kundtillväxt - levererar enligt plan SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET Nettomsättningen uppgick till 1 210 (1 104) MSEK, en ökning med 9,6% jämfört med tredje

Läs mer

Eniro har beslutat att genomföra en emission av preferensaktier där du som aktieägare i Eniro har möjlighet att delta

Eniro har beslutat att genomföra en emission av preferensaktier där du som aktieägare i Eniro har möjlighet att delta Information till dig som är aktieägare i eniro Eniro har beslutat att genomföra en emission av preferensaktier där du som aktieägare i Eniro har möjlighet att delta Anmälan om teckning ska ske under perioden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

förvärv av aktier JOINT GLOBAL COORDINATORS och JOINT BOOKRUNNERS CO-LEAD MANAGER

förvärv av aktier JOINT GLOBAL COORDINATORS och JOINT BOOKRUNNERS CO-LEAD MANAGER Inbjudan till förvärv av aktier i ELTEL AB JOINT GLOBAL COORDINATORS och JOINT BOOKRUNNERS CO-LEAD MANAGER Viktig information INFORMATION TILL INVESTERARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats med

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 koncernen NorCell Sweden Holding 2 AB (publ)

Bokslutskommuniké 2014 koncernen NorCell Sweden Holding 2 AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 koncernen NorCell Sweden Holding 2 AB (publ) FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Datum: 27 februari 2015 Tid: 17:00 CET VIKTIG INFORMATION För investerare och potentiella investerare i NorCell

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Alimak Group AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Alimak Group AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Alimak Group AB (publ) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint Bookrunner Viktig information till investerare Med anledning av erbjudandet och upptagandet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Q2 ANDRA KVARTALET 1 DECEMBER 2014 28 FEBRUARI 2015 Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Andra kvartalet 20 i sammandrag Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Tobii AB (publ) GLOBAL COORDINATOR OCH JOINT BOOKRUNNER JOINT BOOKRUNNER

Inbjudan till teckning av aktier i Tobii AB (publ) GLOBAL COORDINATOR OCH JOINT BOOKRUNNER JOINT BOOKRUNNER Inbjudan till teckning av aktier i Tobii AB (publ) GLOBAL COORDINATOR OCH JOINT BOOKRUNNER JOINT BOOKRUNNER VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Prospektet ( Prospektet ) har upprättats med anledning av

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Midsona AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Midsona AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Midsona AB (publ) Finansiell rådgivare Viktig information Med Midsona eller Bolaget avses i detta Prospekt, beroende på sammanhang, Midsona AB (publ), ett eller flera

Läs mer

INFORMATION OM EMISSION AV PREFERENSAKTIER I SAS

INFORMATION OM EMISSION AV PREFERENSAKTIER I SAS INFORMATION OM EMISSION AV PREFERENSAKTIER I SAS SAS har beslutat att lämna ett erbjudande om teckning av preferensaktier där allmänheten i Sverige, Danmark och Norge har möjlighet att delta Anmälan för

Läs mer

Inbjudan till förvärv av B-aktier i Pandox Aktiebolag (publ)

Inbjudan till förvärv av B-aktier i Pandox Aktiebolag (publ) Inbjudan till förvärv av B-aktier i Pandox Aktiebolag (publ) GLOBAL COORDINATOR OCH JOINT BOOKRUNNER JOINT COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS CO-LEAD MANAGERS Viktig information till investerare Detta

Läs mer

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013 (publ) Bokslutskommuniké januari 2013 REKORDHÖG OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRADE MARGINALER FJÄRDE KVARTALET 2013* Nettoomsättningen uppgick till 79,0 MEUR (67,9 MEUR) Nettoomsättningen ökade med 16,3% jämfört

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Orderingången uppgick under perioden till 2 352 MSEK (2 157) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 036 MSEK (5 428) Intäkterna uppgick under perioden till 1 913

Läs mer

Erbjudande till innehavare av konvertibla skuldebrev 2011/2016 att teckna aktier av serie B i Rörvik Timber AB (publ)

Erbjudande till innehavare av konvertibla skuldebrev 2011/2016 att teckna aktier av serie B i Rörvik Timber AB (publ) Erbjudande till innehavare av konvertibla skuldebrev 2011/2016 att teckna aktier av serie B i Rörvik Timber AB (publ) SAMMANFATTNING OCH VÄRDEPAPPERSNOT FÖR KVITTNINGSEMISSION Viktig information om prospektet

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENIRO AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENIRO AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENIRO AB (publ) Teckningsrelation: En (1) befintlig Aktie berättigar aktieägarna till en (1) Teckningsrätt. En (1) Teckningsrätt berättigar till teckning av trettio (30)

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Candyking Holding AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Candyking Holding AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Candyking Holding AB (publ) JOINT LEAD MANAGERS OCH BOOKRUNNERS Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet till allmänheten

Läs mer

Inbjudan. till teckning av aktier i SAS AB:s nyemission 2010. Joint Global Coordinators. Joint Lead Managers och Joint Bookrunners.

Inbjudan. till teckning av aktier i SAS AB:s nyemission 2010. Joint Global Coordinators. Joint Lead Managers och Joint Bookrunners. Inbjudan till teckning av aktier i SAS AB:s nyemission 2010 Joint Global Coordinators Joint Lead Managers och Joint Bookrunners Co-Lead Manager Företrädesemissionen i korthet Med SAS eller Bolaget avses

Läs mer

Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014

Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014 Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014 Scandinavian Standard AB är den marknadsledande specialisten på kycklingbaserade produkter baserad i Sverige, Danmark och Norge och säljer

Läs mer