TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I"

Transkript

1 TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I NOBINA AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint Bookrunner

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillägg till prospekt 1 Sammanfattning 2 Utvald historisk finansiell information i sammandrag 6 Operationell och finansiell översikt 10 Kapitalisering och skuldsättning 15 Legala frågor och kompletterande information 17 Finansiella rapporter F-1

3 TILLÄGG TILL PROSPEKT TILLÄGG TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Nobina AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag) ( Nobina eller Bolaget ) och utgör ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till förvärv av aktier i Nobina som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 3 juni 2015 (Finansinspektionens diarienummer ) och offentliggjordes samma dag ( Prospektet ). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget den 15 juni 2015 offentliggjort sin delårsrapport för perioden 2015 ( Delårsrapporten ). Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 15 juni 2015 (Finansinspektionens diarienummer ). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 15 juni De pressmeddelanden genom vilka informationen offentliggjorts har publicerats den 15 juni 2015 på Bolagets webbplats (www.nobina.com). Tilläggsprospektet och Prospektet finns bland annat tillgängliga i elektroniskt format på Finansinspektionens och Bolagets hemsidor (www.fi.se respektive Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till förvärv av Aktier i Erbjudandet har enligt 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga den 17 juni Återkallelse ska ske skriftligen till Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Payment & Asset Services, Box 7523, SE Stockholm. Investerare som har anmält sig för förvärv av Aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallas kommer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå som förvärvare av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet (inklusive vissa sälj- och överlåtelserestriktioner) hänvisas till Prospektet som tillsammans med Tilläggsprospektet hålls tillgängliga på ovan nämnda webbplatser. Samtliga villkor för fullföljandet av Erbjudandet som beskrivs i Prospektet gäller fortfarande och Erbjudandet kan alltså komma att återkallas. Genom Tilläggsprospektet uppdateras Prospektet enligt följande. 1

4 SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektavsnittet Sammanfattning kompletteras enligt nedan. Den punkt som kompletteras är B.7. AVSNITT B EMITTENT B.7 Utvald historisk finansiell information Den utvalda historiska finansiella informationen i sammandrag för perioderna 2015 och 2014 har, om inte annat anges, hämtats från Delårsrapporten. Delårsrapporten, som är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen, har översiktligt granskats av PwC såsom anges i deras revisors rapport som finns på annan plats i detta Tilläggsprospekt. Koncernens resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning Rörelsekostnader Drivmedel, däck och andra förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0 4 Av-/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Inkomst från finansnetto Finansiella intäkter 1 3 Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt 2 7 Periodens resultat

5 SAMMANFATTNING B.7 Utvald historisk finansiell information forts. Koncernens balansräkning i sammandrag Per den 31 maj TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Fordon Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Långfristiga skulder Upplåning Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplåning Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Koncernens kassaflöde i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

6 SAMMANFATTNING B.7 Utvald historisk finansiell information forts. Utvalda nyckeltal (MSEK om inte annat anges) EBITDA 1), 6) EBITDA-marginal (%) 2) 7,5 10,1 Justerat EBITDA 1), 7) Justerad EBITDA-marginal (%) 2) 12,1 10,1 EBITDAR 3), 6) EBITDAR-marginal (%) 4) 8,3 11,7 Justerat EBITDAR 3), 7) Justerad EBITDAR-marginal (%) 4) 12,9 11,7 Fritt kassaflöde till eget kapital 8) Soliditet (%) 4,3 3,2 Eget kapital Antal bussar Nettoförsäljning per buss 0,6 0,6 Justerat resultat före skatt (EBT) 5) Genomsnittligt antal anställda ) EBITDA definieras som periodens resultat före finansnetto, skatter, av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar och realisationsresultat vid avyttringar av anläggningstillgångar. Justerat EBITDA beräknas genom att exkludera jämförelsestörande poster relaterade till Erbjudandet, inklusive transaktionskostnader om 37 MSEK och personalkostnader om 55 MSEK relaterade till Bolagets incitamentsprogram. 2) EBITDA-marginal definieras som EBITDA i relation till nettoomsättningen. Justerad EBITDA-marginal definieras såsom justerat EDITDA i relation till nettoomsättningen. 3) EBITDAR definieras som periodens resultat före finansnetto, skatter, av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar, realisationsresultat vid avyttringar av anläggningstillgångar och operationella leasingkostnader. Justerat EBITDAR beräknas genom att exkludera jämförelsestörande poster relaterade till Erbjudandet, inklusive transaktionskostnader om 37 MSEK och personalkostnader om 55 MSEK relaterade till Bolagets incitamentsprogram. 4) EBITDAR-marginal definieras som EBITDAR i relation till nettoomsättningen. Justerad EBITDAR-marginal definieras såsom justerat EDITDAR i relation till nettoomsättningen. 5) Justerat EBT beräknas genom att exkludera jämförelsestörande poster relaterade till Erbjudandet, inklusive transaktionskostnader om 37 MSEK och personalkostnader om 55 MSEK relaterade till Bolagets incitamentsprogram. 6) EBITDA och EBITDAR är inte nyckeltal enligt IFRS och ska inte ersätta andra nyckeltal enligt IFRS. Nobina använder dessa nyckeltal i syfte att styra och leda Bolaget. Beräkning av resultatet till EBITDA och EBITDAR för perioden 2015 och 2014 är som följer: (MSEK om inte annat anges) Periodens resultat Skatter 2 7 Finansnetto Av-/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0 4 EBITDA Operationell leasingkostnad EBITDAR ) Justerat EBITDA och justerat EBITDAR är inte nyckeltal enligt IFRS och ska inte ersätta andra nyckeltal enligt IFRS. Nobina använder dessa nyckeltal i syfte att styra och leda Bolaget. Beräkning av resultatet för perioden 2015 och 2014 till justerat EBITDA och justerat EBITDAR är som följer: (MSEK om inte annat anges) Periodens resultat Skatt 2 7 Finansnetto Av-/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0 4 EBITDA Transaktionskostnader 37 Kostnader relaterade till incitamentsprogram 55 Justerat EBITDA 241 Operationell leasingkostnad Justerat EBITDAR

7 SAMMANFATTNING B.7 Utvald historisk finansiell information forts. Utvalda nyckeltal, forts. 8) Fritt kassaflöde definieras som föregående års kassaflöde före vissa kassaflödesposter från finansieringsverksamheten, vissa kassaflödesposter från den löpande verksamheten och finansiella kostnader (från resultaträkningen), vilka alla är relaterade till Koncernens obligationslån eller Bolagets incitamentsprogram. Beräkning av periodens kassaflöde till fritt kassaflöde till eget kapital, EBITDA och EBITDAR för perioden 2015 och 2014 är som följer: Periodens kassaflöde Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nyemission av aktier 5 Nyemission av aktier till obligationsinnehavare Upplåningskostnader 15 Nyupplåning övriga externa lån Nyupplåning inklusive betalning med gamla obligationer (MSEK 67) 483 Nyemission av aktier till ledande befattningshavare 1 Amortering på obligationslån och övriga externa lån Kassaflöde från den löpande verksamheten Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Övriga poster 5 4 Förändringar i avsättningar, pensioner, etc. 1 3 Finansiella kostnader Orealiserad valutakursvinst/-förlust 5 Finansiella kostnader Fritt kassaflöde till eget kapital Betald skatt Finansnetto (exklusive räntekostnad för finansiell leasing) a) Förändring i spärrade medel 9 35 Försäljning av tillgångar 3 1 Underliggande kassaflöde Leasingbetalningar b) Underliggande kassaflöde före leasingbetalningar Kassafinansierade investeringar c) 8 29 Lånefinansiering av nya fordon c) Investeringar i nya fordon c) Förändring i rörelsekapital 4 90 EBITDA Operationell leasingkostnad EBITDAR a) Inkluderar betald ränta och erhållen ränta minus räntekostnad för finansiell leasing. b) Inkluderar amortering av finansiell leasingskuld och räntekostnad för finansiell leasing. c) Bolagets investeringar avser huvudsakligen förvärv av fordon. Nya fordon finansieras huvudsakligen genom finansiella leasingavtal. Nedanstående sammanställning redovisar Nobinas investeringar under perioden 2015 samt 2014 och hur dessa finansierats: Användningsområden Immateriella anläggningstillgångar 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 Inventarier, verktyg och installationer 8 23 Fordon Summa materiella anläggningstillgångar Totala investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar Finansieringskällor Nyupptagen finansiell leasing Säkerställda fordon 18 Lånefinansiering av nya fordon Kassafinansierade investeringar 29 Kassafinansierade investeringar som en andel av nettoomsättningen (%) 1,5 Fordon 1 Lånefinansiering av nya fordon Netto kassafinansierade investeringar i fordon 1 Den senaste utvecklingen Sedan den 31 maj 2015 har Bolaget träffat en överenskommelse om förlängning avseende ett trafikavtal med Länstrafiken Sörmland för ytterligare tre år omfattande 132 bussar. 120 av dessa bussar kommer att modifieras för att bli miljövänliga bussar drivna av RME-diesel (rapsolja). 5

8 UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektavsnittet Utvald historisk finansiell information i sammandrag kompletteras enligt nedan. Inledningen på sidan 53 kompletteras med följande information. Den utvalda historiska finansiella informationen i sammandrag för perioderna 2015 och 2014 har, om inte annat anges, hämtats från Delårsrapporten. Delårsrapporten som är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen har översiktligt granskats av PwC såsom anges i deras revisors rapport som finns på annan plats i detta Tilläggsprospekt. Tabellerna på sidorna kompletteras med följande information. KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Nettoomsättning Rörelsekostnader Drivmedel, däck och andra förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0 4 Av-/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Inkomst från finansnetto Finansiella intäkter 1 3 Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt 2 7 Periodens resultat

9 UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Per den 31 maj TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Fordon Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Långfristiga skulder Upplåning Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplåning Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER KONCERNENS KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

10 UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG UTVALDA NYCKELTAL (MSEK om inte annat anges) EBITDA 1), 6) EBITDA-marginal (%) 2) 7,5 10,1 Justerat EBITDA 1), 7) Justerad EBITDA-marginal (%) 2) 12,1 10,1 EBITDAR 3), 6) EBITDAR-marginal (%) 4) 8,3 11,7 Justerat EBITDAR 3), 7) Justerad EBITDAR-marginal (%) 4) 12,9 11,7 Fritt kassaflöde till eget kapital 8) Soliditet (%) 4,3 3,2 Eget kapital Antal bussar Nettoförsäljning per buss 0,6 0,6 Justerat resultat före skatt (EBT) 5) Genomsnittligt antal anställda ) EBITDA definieras som periodens resultat före finansnetto, skatter, av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar och realisationsresultat vid avyttringar av anläggningstillgångar. Justerat EBITDA beräknas genom att exkludera jämförelsestörande poster relaterade till Erbjudandet, inklusive transaktionskostnader om 37 MSEK och personalkostnader om 55 MSEK relaterade till Bolagets incitamentsprogram. 2) EBITDA-marginal definieras som EBITDA i relation till nettoomsättningen. Justerad EBITDA-marginal definieras såsom justerat EDITDA i relation till nettoomsättningen. 3) EBITDAR definieras som periodens resultat före finansnetto, skatter, av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar, realisationsresultat vid avyttringar av anläggningstillgångar och operationella leasingkostnader. Justerat EBITDAR beräknas genom att exkludera jämförelsestörande poster relaterade till Erbjudandet, inklusive transaktionskostnader om 37 MSEK och personalkostnader om 55 MSEK relaterade till Bolagets incitamentsprogram. 4) EBITDAR-marginal definieras som EBITDAR i relation till nettoomsättningen. Justerad EBITDAR-marginal definieras såsom justerat EDITDAR i relation till nettoomsättningen. 5) Justerat EBT beräknas genom att exkludera jämförelsestörande poster relaterade till Erbjudandet, inklusive transaktionskostnader om 37 MSEK och personalkostnader om 55 MSEK relaterade till Bolagets incitamentsprogram. 6) EBITDA och EBITDAR är inte nyckeltal enligt IFRS och ska inte ersätta andra nyckeltal enligt IFRS. Nobina använder dessa nyckeltal i syfte att styra och leda Bolaget. Beräkning av resultatet till EBITDA och EBITDAR för perioden 2015 och 2014 är som följer: (MSEK om inte annat anges) Periodens resultat Skatter 2 7 Finansnetto Av-/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0 4 EBITDA Operationell leasingkostnad EBITDAR ) Justerat EBITDA och justerat EBITDAR är inte nyckeltal enligt IFRS och ska inte ersätta andra nyckeltal enligt IFRS. Nobina använder dessa nyckeltal i syfte att styra och leda Bolaget. Beräkning av resultatet för perioden 2015 och 2014 till justerat EBITDA och justerat EBITDAR är som följer: (MSEK om inte annat anges) Periodens resultat Skatt 2 7 Finansnetto Av-/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0 4 EBITDA Transaktionskostnader 37 Kostnader relaterade till incitamentsprogram 55 Justerat EBITDA 241 Operationell leasingkostnad Justerat EBITDAR forts. nästa sida 8

11 UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG 8) Fritt kassaflöde definieras som föregående års kassaflöde före vissa kassaflödesposter från finansieringsverksamheten, vissa kassaflödesposter från den löpande verksamheten och finansiella kostnader (från resultaträkningen), vilka alla är relaterade till Koncernens obligationslån eller Bolagets incitamentsprogram. Beräkning av periodens kassaflöde till fritt kassaflöde till eget kapital, EBITDA och EBITDAR för perioden 2015 och 2014 är som följer: Periodens kassaflöde Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nyemission av aktier 5 Nyemission av aktier till obligationsinnehavare Upplåningskostnader 15 Nyupplåning övriga externa lån Nyupplåning inklusive betalning med gamla obligationer (MSEK 67) 483 Nyemission av aktier till ledande befattningshavare 1 Amortering på obligationslån och övriga externa lån Kassaflöde från den löpande verksamheten Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Övriga poster 5 4 Förändringar i avsättningar, pensioner, etc. 1 3 Finansiella kostnader Orealiserad valutakursvinst/-förlust 5 Finansiella kostnader Fritt kassaflöde till eget kapital Betald skatt Finansnetto (exklusive räntekostnad för finansiell leasing) a) Förändring i spärrade medel 9 35 Försäljning av tillgångar 3 1 Underliggande kassaflöde Leasingbetalningar b) Underliggande kassaflöde före leasingbetalningar Kassafinansierade investeringar c) 8 29 Lånefinansiering av nya fordon c) Investeringar i nya fordon c) Förändring i rörelsekapital 4 90 EBITDA Operationell leasingkostnad EBITDAR a) Inkluderar betald ränta och erhållen ränta minus räntekostnad för finansiell leasing. b) Inkluderar amortering av finansiell leasingskuld och räntekostnad för finansiell leasing. c) Bolagets investeringar avser huvudsakligen förvärv av fordon. Nya fordon finansieras huvudsakligen genom finansiella leasingavtal. Nedanstående sammanställning redovisar Nobinas investeringar under perioden 2015 samt 2014 och hur dessa finansierats: Användningsområden Immateriella anläggningstillgångar 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 Inventarier, verktyg och installationer 8 23 Fordon Summa materiella anläggningstillgångar Totala investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar Finansieringskällor Nyupptagen finansiell leasing Säkerställda fordon 18 Lånefinansiering av nya fordon Kassafinansierade investeringar 29 Kassafinansierade investeringar som en andel av nettoomsättningen (%) 1,5 Fordon 1 Lånefinansiering av nya fordon Netto kassafinansierade investeringar i fordon 1 9

12 OPERATIONELL OCH FINANSIELL ÖVERSIKT OPERATIONELL OCH FINANSIELL ÖVERSIKT Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektavsnittet Operationell och finansiell översikt kompletteras enligt nedan. Informationen under avsnitten Rörelseresultat och Den senaste utvecklingen på sidorna i Prospektet kompletteras med följande information. DEN SENASTE UTVECKLINGEN Sedan den 31 maj 2015 har Bolaget träffat en överenskommelse om förlängning avseende ett trafikavtal med Länstrafiken Sörmland för ytterligare tre år omfattande 132 bussar. 120 av dessa bussar kommer att modifieras för att bli miljövänliga bussar drivna av RME-diesel (rapsolja). RÖRELSERESULTAT Koncernens resultaträkning för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016 jämfört med det första kvartalet under 2014/2015 I tabellen nedan visas Nobinas rörelseresultat samt procentuella förändringar av resultatet period för period för de angivna perioderna. (MSEK) 2015 Förändring i % 2014 Nettoomsättning , Rörelsens kostnader Drivmedel, däck och andra förnödenheter 418 2,1 427 Övriga externa kostnader 296 3,1 287 Personalkostnader ,3 982 Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0 n/m 4 Avskrivningar/nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 135 6,3 127 Rörelseresultat 14 76,3 59 Finansiella poster, netto Finansiella intäkter 1 66,7 3 Finansiella kostnader 46 41,0 78 Finansnetto 45 40,0 75 Resultat före skatt (EBT) 31 93,8 16 Skatt 2 71,4 7 Nettoresultat för kvartalet 33 43,5 23 Nettoomsättning Nobinas nettoomsättning ökade med 109 MSEK, eller 5,8 procent, från MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes främst av utökade volymer under vissa befintliga kontrakt, positiva effekter av intäktsindexering och uppstarten av nya trafikkontrakt sedan det första kvartalet av räkenskapsåret 2014/2015 samt erhållna miljöbonusar under befintliga trafikkontrakt i Finland som ett resultat av Nobinas goda klimat- och miljöprestanda. Ökningen i nettoomsättningen motverkades av uteblivna nettointäkter från ett förlustbringande kontrakt i Vestfold, Norge som avslutats. Nettoomsättning per rörelsesegment I tabellen nedan visas Nobinas rörelseresultat uppdelat per segment samt procentuella förändringar av resultatet period för period för de angivna perioderna. (MSEK) 2015 Förändring i % 2014 Sverige Regional , Interregional 68 1,5 67 Danmark ,0 90 Norge ,6 259 Finland ,0 201 Elimineringar * 7 16,6 6 Summa , * Inklusive koncerngemensamma transaktioner. 10

13 OPERATIONELL OCH FINANSIELL ÖVERSIKT Sverige: Nobinas nettoomsättning i Sverige (inklusive regional såväl som interregional trafik) ökade med 84 MSEK, eller 6,3 procent, från MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes av uppstart av nya trafikkontrakt sedan det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 och utökade volymer från befintliga kontrakt, vilket bland annat berodde på en ökning av antalet passagerare under uppdrag med incitamentsavtal samt begäran från olika kollektivtrafikmyndigheter om förändringar i den överenskomna trafikmängden. Nettoomsättningen påverkades dessutom positivt av att nya körrutter i vissa fall lades till under befintliga trafikkontrakt, vilket krävde förhandlingar med berörda kollektivtrafikmyndigheter och vilka avslutades under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016. Danmark: Nobinas nettoomsättning i Danmark ökade med 36 MSEK, eller 40,0 procent, från 90 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 126 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes av ett nytt kontrakt för kollektivtrafik med buss i Köpenhamnsområdet vilket påbörjades i december Bolagets tidigare kontrakt för Köpenhamn var förlustbringande och omfattade bara en region, medan det nya kontraktet förnyade Nobinas tjänster för samma region med avsevärt förbättrade villkor samt omfattar ytterligare två regioner i Köpenhamn. Norge: Nobinas nettoomsättning i Norge minskade med 30 MSEK, eller 13,1 procent, från 259 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 229 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Minskningen föranleddes av ett förlustbringande kontrakt i Vestfold som löpte ut. Finland: Nobinas nettoomsättning i Finland ökade med 20 MSEK, eller 10,0 procent, från 201 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 221 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes av volymtillväxt under befintliga kontrakt på grund av ökade produktionsvolymer och positiva indexjusteringar. Ökningen av nettoomsättningen berodde också på miljöbonusar som erhölls under befintliga kontrakt med kollektivtrafikmyndigheter som ett resultat av Nobinas klimatoch miljöprestanda. Drivmedel, däck och andra förnödenheter Nobinas kostnader för drivmedel, däck och andra förnödenheter minskade med 9 MSEK, eller 2,1 procent, från 427 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 418 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Nobinas kostnader för drivmedel, däck och andra förnödenheter minskade, sett i procent av nettoomsättningen, från 22,6 procent för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 21,0 procent för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Minskningen föranleddes av generellt lägre drivmedelspriser och minskade volymer på grund av utgången av vissa förlustbringande kontrakt. Övriga externa kostnader Nobinas övriga externa kostnader ökade med 9 MSEK, eller 3,1 procent, från 287 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 296 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Nobinas övriga externa kostnader minskade, sett till procent av nettoomsättningen, från 15,2 procent för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 14,8 procent för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen av övriga externa kostnader föranleddes av engångskostnader i samband med Erbjudandet om 37 MSEK. Ökningen föranleddes också av kostnader hänförliga till uppstarten och förberedelserna för att påbörja utförandet av tjänsterna enligt de nya trafikkontrakt som kommer att påbörjas under det andra kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen av övriga externa kostnader motverkades av avslutandet av ett förlustbringande kontrakt för Dalarna under det första kvartalet för räkenskapsåret 2015/2016. Personalkostnader Nobinas personalkostnader ökade med 150 MSEK, eller 15,3 procent, från 982 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Nobinas personalkostnader ökade, sett till procent av nettoomsättningen, från 52,1 procent för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 56,7 procent för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes främst av en personalkostnad av engångskaraktär om 55 MSEK hänförlig till Bolagets incitamentsprogram. Ökningen av Bolagets personalkostnader berodde också på generellt sett ökade produktionsvolymer och personalkostnader hänförliga till uppstarten av nya trafikkontrakt som kommer att påbörjas under det andra kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016. Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar Nobinas realisationsresultat från försäljningen av anläggningstillgångar ökade med 4 MSEK, från 4 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 0 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes av sedvanliga förändringar i antalet sålda tillgångar, vilka inte följer några förutsägbara eller jämna mönster. Avskrivningar/nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar Nobinas av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar ökade med 8 MSEK, eller 6,3 procent, från 127 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 135 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes av en fortsatt förändring av Bolagets finansieringsstruktur för nya bussar där en större andel av bussarna finansieras genom finansiella leasingavtal eller ägs direkt. Rörelseresultat Nobinas rörelseresultat minskade med 45 MSEK, eller 76,3 procent, från 59 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 14 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Bortsett från effekterna av engångskostnader, inklusive transaktionskostnader i samband med 11

14 OPERATIONELL OCH FINANSIELL ÖVERSIKT Erbjudandet och personalkostnader hänförliga till Bolagets incitamentsprogram, ökade Nobinas rörelseresultat med 47 MSEK, eller 79,7 procent, till 106 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen av rörelseresultatet föranleddes av generellt sett framgångsrika kontraktsmigreringar som ett resultat av att förlustbringande kontrakt löpte ut, tillsammans med uppstarten av nya trafikkontrakt och de positiva effekterna som dessa nya kontrakt hade på Bolagets kontraktsportfölj. Ökningen av rörelseresultatet motverkades av kostnader hänförliga till uppstarten av nya trafikkontrakt som kommer att påbörjas under andra kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016 samt ökade löne- och övriga kostnader som uppkommit i samband med förberedelserna för driften av trafik under de nya kontrakten. Rörelseresultat per segment I tabellen nedan visas Nobinas rörelseresultat uppdelat per segment samt procentuella förändringar av resultatet period för period för de angivna perioderna. (MSEK) 2015 Förändring i % 2014 Sverige Regional ,2 69 Interregional 3 n/m 1 Danmark 8 60,0 5 Norge 5 n/m 2 Finland 11 8,3 12 Centrala funktioner samt övriga poster 95 n/m 14 Summa 14 76,3 59 Såsom beskrivits under Övriga externa kostnader och Personalkostnader har Bolaget under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016 haft vissa engångskostnader hänförliga till Erbjudandet, inklusive transaktionskostnader om 37 MSEK och personalkostnader hänförliga till Bolagets incitamentsprogram om 55 MSEK. I tabellen nedan visas Nobinas rörelseresultat uppdelat per segment, justerat för att exkludera effekten av engångsposterna som beskrivits ovan, samt procentuella förändringar av resultatet period för period för de angivna perioderna. (MSEK) 2015 Förändring i % 2014 Justerat för engångsposter Sverige Regional ,9 69 Interregional 1 n/m 1 Danmark 5 5 Norge 2 2 Finland 14 16,6 12 Centrala funktioner samt övriga poster 22 57,1 14 Summa ,7 59 Sverige: Nobinas rörelseresultat i Sverige (inklusive regional såväl som interregional trafik) ökade med 43 MSEK, eller 63,2 procent, från 68 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 111 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Om effekterna av personalkostnader av engångskaraktär om 10 MSEK exkluderas (varav 6 MSEK är hänförlig till regionaltrafik och 4 MSEK är hänförlig till interregional trafik), ökade Nobinas rörelseresultat i Sverige med 53 MSEK, eller 77,9 procent, till 121 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes av en framgångsrik kontraktsmigrering som ett resultat av att ett förlustbringande kontrakt i Dalarna löpte ut tillsammans med uppstarten av nya trafikkontrakt, bland annat i Skaraborgs och Västernorrlands län, och de positiva effekterna som dessa nya kontrakt hade på Bolagets kontraktsportfölj, vilka samtliga huvudsakligen inträffade efter det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015. Ökningen av rörelseresultatet berodde också på Swebus förbättrade lönsamhet till följd av särskilda effektivitetsinitiativ i form av förbättrad planeringseffektivitet för den interregionala trafiken under påsken. Det förbättrade rörelseresultatet motverkades av kapitalförluster till följd av en ökad försäljning av bussar på grund av förändringar i Bolagets kontraktsportfölj, vilket resulterade i ett överskott av busskapacitet. Danmark: Nobinas rörelseförlust för Danmark ökade med 3 MSEK, eller 60,0 procent, från 5 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 8 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Om effekterna av personalkostnader av engångskaraktär om 3 MSEK exkluderas, förblev Nobinas rörelseförlust i Danmark stabil om 5 MSEK under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/

15 OPERATIONELL OCH FINANSIELL ÖVERSIKT jämfört med det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015. Rörelseförlusten föranleddes främst av kostnader hänförliga till uppstarten av nya kontrakt i Köpenhamn vilket motverkades av det faktum att den långsiktiga kostnadsstrukturen i de nya kontrakten för Köpenhamn är bättre anpassade för den faktiska trafiksituationen i regionen. Norge: Nobinas rörelseförlust för Norge ökade med 3 MSEK från 2 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 5 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Om effekterna av personalkostnader av engångskaraktär om 3 MSEK exkluderas, såsom beskrivits ovan under Personalkostnader, förblev Nobinas rörelseförlust stabil om 2 MSEK under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016 jämfört med det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015. Finland: Nobinas rörelseresultat i Finland minskade med 1 MSEK, eller 8,3 procent, från 12 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 11 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Om effekterna av personalkostnader av engångskaraktär om 3 MSEK exkluderas, ökade Nobinas rörelseresultat med 2 MSEK, eller 16,6 %, till 14 MSEK under första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016. Det förbättrade rörelseresultatet härrörde främst från förbättrad operativ effektivitet och förbättringar av ett antal nyckeltal. Centrala funktioner samt övriga poster: Centrala funktioner samt övriga poster omfattar kostnader hänförliga till Nobinas huvudkontor, inklusive koncernfunktioner, såsom ledning, IT och ekonomi. Nobinas rörelseförlust från centrala funktioner samt övriga poster ökade med 81 MSEK, från 14 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 95 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes av engångsposter, inklusive transaktionskostnader om 37 MSEK hänförliga till Erbjudandet och personalkostnader om 36 MSEK hänförliga till Bolagets incitamentsprogram. Om effekterna av dessa engångskostnader exkluderas har Nobinas rörelseförlust för centrala funktioner samt övriga poster ökat med 8 MSEK, eller 57,1 procent, från 14 MSEK under det första kvartalet av räkenskapsåret 2014/2015 till 22 MSEK under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016. Finansiella intäkter Nobinas finansnetto minskade med 2 MSEK, från 3 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 1 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Minskningen föranleddes främst av generellt lägre räntor på Bolagets spärrade bankkonton, som utgör säkerhet för vissa kontraktuella åtaganden och pensionsförpliktelser. Finansiella kostnader Nobinas finansiella kostnader minskade med 32 MSEK, eller 41.0 procent, från 78 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 46 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Minskningen föranleddes av lägre marknadsräntor, vilket sänkte räntorna för Bolagets finansiella leasingavtal för bussar. Minskningen berodde också på förbättrade finansiella villkor som uppnåddes av Bolaget till följd av refinansieringen av lån och den sammanhängande emissionen av en obligation om 550 MSEK, som noterades på Nasdaq Stockholm. Minskningen av de finansiella kostnaderna under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016 berodde också på att det första kvartalet under 2014/2015 påverkades av transaktionskostnader hänförliga till emissionen av den nya obligationen och kostnaden för återstående aktiverade lånekostnader hänförliga till Bolagets tidigare obligation. Skatt Nobinas skattekostnader för kvartalet minskade med 5 MSEK, eller 71,4 procent, från 7 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 2 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Bolagets effektiva skattesats minskade från 43,8 procent för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 6,5 procent för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Bolaget har bokfört uppskjuten skatt hänförlig till skattemässiga underskottsavdrag. Den uppskjutna skatten har räknats ut genom att använda skattesatser som är tillämpliga, eller som förväntas vara tilllämpliga när den uppskjutna skattefordran realiseras eller skatteskulden är löst. Den uppskjutna skattefordran som hänför sig till avdragsgilla skillnader eller outnyttjade skatteförluster har rapporterats i den utsträckning som de förväntas utnyttjas inom den närmaste framtiden samt att sådant utnyttjande anses sannolikt. Bolaget kan, från tid till annan, redovisa ytterligare uppskjuten skatt, vilket kommer att påverka Bolagets skattekostnad i motsvarande mån. Se vidare Riskfaktorer Risker relaterade till Nobina Legala risker och skatterisker Koncernens effektiva skattesats kan komma att variera på grund av ett antal olika faktorer innefattande bland annat förändringar i skattelagstiftning i någon av de jurisdiktioner där Koncernen är verksam i Prospektet. Periodens resultat Nobina redovisade en nettoförlust om 33 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016 och en nettoförlust om 23 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015. EBITDA Nobinas EBITDA minskade med 41 MSEK, eller 21,6 procent, från 190 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 149 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Om effekterna av engångsposter, inklusive transaktionskostnader i samband med Erbjudandet och personalkostnader hänförliga till Bolagets incitamentsprogram, exkluderas ökade Nobinas EBITDA med 51 MSEK, eller 26,8 procent, till 241 MSEK under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen föranleddes främst av volymtillväxt under befintliga kontrakt, positiva effekter av intäktsindexering och nya trafikkontrakt vilka påbörjats sedan det första kvartalet av räkenskapsåret 2014/2015 samt av miljöbonusar som erhölls enligt trafikavtal i Finland såsom ett resultat av Nobinas klimat- och miljöprestanda. Ökningen av EBITDA berodde också på generellt sett framgångsrika 13

16 OPERATIONELL OCH FINANSIELL ÖVERSIKT kontraktsmigreringar vilka föranleddes av att förlustbringande kontrakt löpte ut och uppstarten av nya trafikkontrakt samt de positiva effekterna som dessa nya kontrakt hade på Bolagets kontraktsportfölj. Ökningen motverkades av uppstartskostnader hänförliga till uppstartsarbetet för de nya trafikavtal som kommer påbörjas under det andra kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016, inklusive ökade löne- och övriga kostnader som uppkommit i samband med förberedelserna för de nya kontraktens genomförande. EBITDA är inte ett IFRS-mått och ersätter inga IFRSmått. Nobina använder dessa mått i många avseenden för att hantera och leda Bolaget. För en avstämning av EBITDA till resultatet, se vidare Utvald historisk finansiell och övrig information i sammandrag Utvalda nyckeltal i Prospektet. LIKVIDITET OCH KAPITALTILLGÅNGAR Kassaflöde I tabellen nedan återges de huvudsakliga komponenterna i Nobinas kassaflöden för de angivna perioderna. Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Kassaflöde från den löpande verksamheten Nobinas kassaflöde från den löpande verksamheten ökade med 57 MSEK, från 99 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 156 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen av kassaflödet från den löpande verksamheten under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016 föranleddes främst på förbättrade operativa resultat. Ökningen berodde också på positiva förändringar i rörelsekapitalet vilket i sin tur berodde på omförhandlade betalningsvillkor för kunder, innebärandes säkrade betalningar i god tid innan månadsslutet vilket reducerade antalet förfallna kundfordringar. Kassaflöde från investeringsverksamheten Nobinas kassautflöde från investeringsverksamheten minskade med 474 MSEK, från 478 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 4 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Minskningen i kassautflödet från investeringsverksamheten under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016 föranleddes främst av frisläppandet av spärrade bankkonton om 9 MSEK och effekterna av att det under det första kvartalet av räkenskapsåret 2014/2015 fanns en stor summa deponerad på spärrade bankkonton till följd av Bolagets refinansiering av lån och den sammanhängande emissionen av en obligation som noterades på Nasdaq Stockholm. Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nobinas kassautflöde från finansieringsverksamheten ökade med 456 MSEK, från ett kassainflöde om 266 MSEK under det första kvartalet av räkenskapsåret 2014/2015 jämfört med ett kassautflöde om 190 MSEK under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016. Ökningen i kassautflödet från finansieringsverksamheten under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016 föranleddes främst av engångsposter hänförliga till Erbjudandet om 5 MSEK samt effekterna av att det under det första kvartalet av räkenskapsåret 2014/2015 erhölls en likvid om 483 MSEK, vilken erhölls i samband med Bolagets refinansiering av lån och den sammanhängande emissionen av Obligationen som noterades på Nasdaq Stockholm. Ökningen av kassautflödet från finansieringsverksamheten motverkades av ett positivt kassaflöde på grund av lägre räntor vid finansiell leasing och på minskad ränta för Obligationen. Investeringar Nobinas investeringar utgörs främst av kontanta inköp av utrustning till bussar och depåer i samband med nya kontrakt samt köp av tidigare leasade bussar där leasingavtalen löpt ut. Nobinas investeringar minskade med 13 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015, från 29 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015 till 16 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Sett till procent av den totala nettoomsättningen minskade Nobinas investeringar från 1,5 procent under det första kvartalet av räkenskapsåret 2014/2015 till 0,8 procent för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016. Bolaget har, genom sitt helägda dotterbolag Nobina Fleet ingått finansiella leasingavtal för investeringar i nya bussar till ett totalt värde om 31 MSEK under det första kvartalet av räkenskaps året 2015/2016 jämfört med 52 MSEK för det första kvartalet under räkenskapsåret 2014/2015. Minskningen i Nobinas investeringar, inklusive bussfinansiering med finansiell leasing, berodde främst på att ett mindre antal bussar för värvades. UPPHANDLINGSFÖRFARANDEN OCH KONTRAKT FÖR DET FÖRSTA KVARTALET UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2015/2016 Under det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016 har Nobina deltagit i upphandlingsförfaranden som sammanlagt omfattat 347 bussar, av vilka kontrakt för 77 bussar har tilldelats per den 31 maj Bolaget vann inte något nytt kontrakt som inte redan var en del av dess befintliga kontraktsportfölj och förlorade kontrakt som omfattade 54 bussar, vilka ingick i den befintliga kontraktsportföljen och som var föremål för ett förnyat anbudsförfarande. Inga väsentliga kontrakt påbörjades eller upphörde under perioden. 14

17 KAPITALISERING OCH SKULDSÄTTNING KAPITALISERING OCH SKULDSÄTTNING Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att avsnittet Kapitalisering och skuldsättning i sin helhet ersätts med avsnittet nedan. Texten och tabellerna på sidorna ersätts med: Tabellen nedan redovisar Bolagets kapitalisering och skuldsättning per den 31 maj Den information som presenteras nedan bör läsas tillsammans med Operationell och finansiell översikt i Prospektet med de kompletteringar som återfinns i detta Tilläggsprospekt och Bolagets finansiella rapporter med tillhörande noter som är införda i Prospektet och detta Tilläggsprospekt. (MSEK) Kapitalisering Per den 31 maj 2015 Kortfristiga skulder (inklusive kortfristig del av långfristiga räntebärande skulder) Mot borgen 1) Mot säkerhet Utan garanti/borgen eller annan säkerhet Långfristiga räntebärande skulder Mot borgen 1) Mot säkerhet 2) 535 Utan borgen eller annan säkerhet 34 Eget kapital 274 Aktiekapital 228 Reservfond 2490 Reserver/balanserade vinstmedel 2445 Total kapitalisering 4584 Nettoskuldsättning [A] Kassa 413 [B] Likvida medel [C] Spärrade medel 106 [D] Likviditet [A]+[B]+[C] 519 [E] Kortfristiga kundfordringar [F] Kortfristiga bankskulder [G] Kortfristig del av långfristiga skulder [H] Andra kortfristiga finansiella skulder [I] Kortfristiga finansiella skulder[f]+[g]+[h] [J] Netto kortfristig skuldsättning [I] [E] [D] 647 [K] Långfristiga banklån [L] Emitterade obligationer [M] Andra långfristiga lån [N] Långfristig finansiell skuldsättning [K]+[L]+[M] [O] Nettoskuldsättning 3) [J]+[N] ) Finansiella leasingkontrakt garanterade av Nobina. 2) Obligationerna som säkerställs genom pantsättning av aktier i samtliga Nobina Europes direkta dotterbolag. 3) Nettoskuldsättning innefattar MSEK avseende bussar som finansierats genom finansiella leasar. 15

18 KAPITALISERING OCH SKULDSÄTTNING Per den 31 maj 2015 uppgick Nobinas direkta och indirekta ansvarsförbindelser, på koncernbasis, till MSEK. För ytterligare information om Bolagets direkta och indirekta ansvarsförbindelser, se Bolagets finansiella rapporter med tillhörande noter som är införda i Prospektet och detta Tilläggsprospekt. Kort efter Erbjudandets fullföljande avser Bolaget att använda 638 MSEK av nettolikviden från Erbjudandet för att återbetala Obligationerna i sin helhet genom att utnyttja sin rätt till förtida inlösen av Obligationerna enligt villkoren. Bolagets skuldsättning kommer följaktligen att minskas med 550 MSEK. Återstående nettolikvid från Erbjudandet kommer att användas för att täcka kostnaderna för Bolagets befintliga incitamentsprogram. Deltagarna i incitamentsprogrammen har åtagit sig att återinvestera en del av utbetald ersättning enligt incitamentsprogrammen i Aktier och kommer att få en garanterad tilldelning i Erbjudandet, se Bolagsstyrning Ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare Incitamentsprogram i Prospektet. Tabellen nedan redovisar Bolagets kapitalisering och skuldsättning per den 31 maj 2015, under antagande av att nettolikviden från Erbjudandet varit tillgängligt för Bolaget per det datumet och justerat för de händelser som beskrivs ovan, i syfte att illustrera vad Bolagets finansiella ställning skulle ha varit den 31 maj 2015 om dessa händelser hade inträffat per det datumet. (MSEK) Per den 31 maj 2015 Justerat för nettolikviden i 3), 4) Erbjudandet Kostnader hänförliga till incitamentsprogram Förtida inlösen av Obligationerna Per den 31 maj 2015 efter justeringar Aktiekapital 1) Reserver/balanserade vinstmedel ) 104 6) 549 Total kapitalisering Räntebärande skulder ) Total räntebärande skulder 2) Kassa ) 377 Spärrade medel Likvida medel Nettoskuldsättning ) Den 27 maj 2015 beslutade årsstämma om en sammanläggning av Aktierna i förhållande 1:10, det vill säga tio Aktier sammanläggs till en Aktie varvid Aktiernas kvotvärde höjs från 0,36 SEK till 3,60 SEK och antalet Aktier minskar från till ) Innefattar MSEK avseende bussar som finansierats genom finansiella leasar. 3) Under förutsättning av en bruttolikvid om 850 MSEK, minskat med förväntade transaktionskostnader i Erbjudandet om 76 MSEK. 37 MSEK av transaktionskostnaderna har redovisats i resultaträkningen för det första kvartalet under räkenskapsåret 2015/2016 och merparten av de återstående 39 MSEK kommer redovisas netto mot emissionslikviden när emissionen är genomförd. 4) Inklusive medel erhållna från återinvesteringen i Erbjudandet enligt incitamentsprogrammen. 5) Inklusive 26 MSEK i uppskjuten skatt. Bolagets incitamentsprogram kommer att utbetalas till fullo i samband med Erbjudandet för att möjliggöra återinvesteringar i Erbjudandet. 55 MSEK har redovisats som en personalkostnad i det första kvartalet av räkenskapsåret 2015/2016 och 117 MSEK kommer att redovisas som en personalkostnad i andra kvartalet av räkenskapsåret 2015/ ) Kostnaden för den förtida inlösen av Obligationerna innefattar en premie om 88 MSEK och 16 MSEK i periodiserade finansiella kostnader för förskottsbetalning. Följaktligen är det totala kassautflödet för inlösen av Obligationerna 638 MSEK (det nominella beloppet om 550 MSEK och 88 MSEK i premie). 7) Periodisering av finansiella kostnader om 16 MSEK är redovisade netto mot Obligationerna, vilket innebär en nettoskuld om 534 MSEK. Med undantag från vad som anges ovan eller i kompletteringen av avsnittet Operationell och finansiell översikt i detta Tilläggsprospekt har inte någon väsentlig förändring inträffat av Bolagets kapitalisering eller skuldsättning sedan den 31 maj

19 LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektavsnittet Legala frågor och övrig information kompletteras enligt nedan. Prospektavsnittet Generell information om Bolaget och Koncernen på sidan 97 i Prospektet korrigeras enligt följande: Namn Land för bildande Ägarintresse Huvudsaklig verksamhet Nobina Busco AB Sverige 100 % ägt av Karlstadsbuss AB Rörelsedrivande bolag Prospektavsnittet Dokument tillgängliga för inspektion på sidan 100 i Prospektet kompletteras med följande punkt: Bolagets översiktligt granskade delårsrapport för perioden 2015 inklusive granskningsrapport. 17

20 FINANSIELLA RAPPORTER FINANSIELLA RAPPORTER Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektavsnittet Finansiella rapporter kompletteras enligt nedan. Prospektavsnittet Finansiella rapporter på sidan F-1 kompletteras enligt nedan. Nobinas översiktligt granskade finansiella rapport för perioden 1 maj 31 mars 2015 har granskats av PwC. Tabellerna på sidorna F-2 F-5 i Prospektet kompletteras med följande information. KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Nettoomsättning Rörelsekostnader Drivmedel, däck och andra förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0 4 Av-/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansnetto Finansiella intäkter 1 3 Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Inkomstskatt 2 7 Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare Resultat per aktie före utspädning (SEK) 0,5 0,4 Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 0,5 0,4 Medeltal antal aktier före utspädning (tusental) Medeltal antal aktier efter utspädning (tusental) Antal utestående aktier vid periodens slut 1) ) Sammanläggning av Bolagets aktier 1:10 enligt beslut på stämman den 27 maj. Resultatet per aktie har justerats för jämförbarhet. RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som inte ska omklassificeras till resultaträkningen Omvärdering av förmånsbestämd pensionsplan 0 0 Skatt på poster som inte ska omföras till periodens resultat 0 0 Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen Valutakursdifferenser på utländska verksamheter 4 5 Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 4 5 Totalresultat för perioden Totalresultat för perioden hänförligt till moderbolagets aktieägare F-1

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Probi AB (publ) 2016

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Probi AB (publ) 2016 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Probi AB (publ) Distribution av detta Tilläggsprospekt och teckning av nya aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner,

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) 4 december 2014 TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Oasmia

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Tillägg till Bergs Timber AB (publ):s prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier

Tillägg till Bergs Timber AB (publ):s prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier Tillägg till Bergs Timber AB (publ):s prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier Tillägg till prospekt På extra bolagsstämma den 28 juni 2016 i Bergs Timber AB (publ), org. nr 556052-2798

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Tillägg 2015:2 (Fi Dnr 16-3974) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

CONCORDIA BUS KONCERNEN

CONCORDIA BUS KONCERNEN CONCORDIA BUS KONCERNEN Concordia Bus AB, (Publ), 556576-4569 Säte: Stockholm DELÅRSRAPPORT MARS 2008 FEBRUARI 2009 1 av 13 Concordia Bus AB (publ) org.nr 556576-4569 Concordia Bus AB delårsrapport 1 mars

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

NOBINA AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010/2011

NOBINA AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010/2011 NOBINA AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010/2011 FJÄRDE KVARTALET (1 DECEMBER 2010 28 FEBRUARI 2011) HELÅRET (1 MARS 2010 28 FEBRUARI 2011) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET VD-kommentar Nyckeltal Koncernen (MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 2014

Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 2014 Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 214 TILLÄGG 2 TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Nordic Mines i

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

VD-kommentar TREDJE KVARTALET (1 SEPTEMBER NOVEMBER 2011) NIOMÅNADERSPERIODEN (1 MARS NOVEMBER 2011)

VD-kommentar TREDJE KVARTALET (1 SEPTEMBER NOVEMBER 2011) NIOMÅNADERSPERIODEN (1 MARS NOVEMBER 2011) TREDJE KVARTALET (1 SEPTEMBER 2011 30 NOVEMBER 2011) NIOMÅNADERSPERIODEN (1 MARS 2011 30 NOVEMBER 2011) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG VD-kommentar Nyckeltal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET (1 MARS 31 MAJ 2011) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

FÖRSTA KVARTALET (1 MARS 31 MAJ 2011) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG FÖRSTA KVARTALET (1 MARS 31 MAJ 2011) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Nyckeltal Koncernen (MSEK om ej annat anges) Omsättning Rörelseresultat Resultat

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017 TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017 DISTRIBUTION AV DETTA TILLÄGG OCH TECKNING AV NYA STAMAKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR BEGRÄNSNINGAR I VISSA JURISDIKTIONER,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr Delårsrapport för perioden januari 2016 mars 2016

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr Delårsrapport för perioden januari 2016 mars 2016 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2016 mars 2016 DUBBLERAD OMSÄTTNING OCH FÖRSTA KVARTALET MED POSITIVT RESULTAT FÖRSTA KVARTALET 2016 (JANUARI

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer