Stadgar för Mässföreningen Trianon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Mässföreningen Trianon"

Transkript

1 Stadgar för Mässföreningen Trianon antagna vid årsmöte för interimistisk användning fram till slutligt fastställande vid.

2 MÄSSFÖRENINGEN TRIANON STADGAR 2013 Sida 2(7) Stadgar för Mässföreningen Trianon ALLMÄNT 1 Grundvärden Dessa stadgar bygger på den förutsättningen att Försvarsmakten tecknat avtal med en utomstående upphandlad aktör (entreprenör) som svarar för servering av kaffe, måltider m.m. 2 Namn Föreningens namn är Mässföreningen Trianon, i stadgarna förkortat Mässföreningen. 3 Definitioner Med Mässföreningen avses föreningens medlemmar, inventarier och övriga tillgångar. Med Trianon avses mässens huvudbyggnad med flyglar. Med Eksjö Garnison förstås de militära förband och stödjande enheter inom Försvarsmakten som verkar inom Eksjö Kommun. Med entreprenören förstås den leverantör av konditoriverksamhet, måltider etc. som Försvarsmakten upphandlat. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET 4 Försvarsmaktens syfte Syftet med mässverksamheten ur Försvarsmaktens perspektiv - framgår av de avtal som gäller mellan Försvarsmakten (SWEDEC) och Mässföreningen. Det yttersta syftet med Mässföreningens verksamhet är att den skall bidra till att förbanden når sina mål genom att utgöra en samlande miljö i trevliga och ändamålsenliga lokaler för anställd personal samt skapa möjlighet för intern och extern representation. Mässföreningen skall främja en god arbetsmiljö och aktivt verka för en god sammanhållning mellan SWEDEC, Ing 2 och andra militära enheter. Härutöver skall Mässföreningen medverka i vården av SWEDEC, Ing2 och tidigare Eksjöförbands traditioner med tillhörande traditionsföremål. Avtalet reglerar vilka tjänster som SWEDEC köper av Mässföreningen. Vid behov reglerar SWEDEC i avtalet Mässföreningens rättigheter och möjligheter att upplåta mässen för medlemmar och externa kunder. 5 Föreningens syfte Utöver avtalet med SWEDEC och leverera de tjänster som efterfrågas har Mässföreningen till syfte att tillvarata sina medlemmars intressen och då speciellt verka för god sammanhållning och gott kamratskap över generationsgränser, behållande av och utveckling av etik och etikett samt vårda traditioner och arvet från tidigare officersgenerationer.

3 MÄSSFÖRENINGEN TRIANON STADGAR 2013 Sida 3(7) ORGANISATION 6 Beslutande och verkställande organ Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är föreningens verkställande och förvaltande organ. Föreningen har sitt säte i Eksjö. 7 Verksamhetsår Mässföreningens verksamhets sammanfaller med kalenderår. MEDLEMSKAP 8 Behörighet Behörig att bli medlem i Mässföreningen är 1. anställda i Försvarsmakten med huvudsaklig tjänstgöring i Eksjö garnison, 2. medlemmar i hemvärnet och militära frivilligorganisationer samt 3. annan person som befunnits lämplig. 9 Ansökan om medlemskap Skriftlig ansökan om medlemskap lämnas till Mässföreningens styrelse som beviljar eller avslår den. Meddelande om medlemskap, inbetalningskort m.m. skickas till den nye medlemmen genom sekreterarens försorg Protokollsanteckning Det förutsätts att den som söker medlemskap är väl insatt i syftena med verksamheten enligt 4 och 5 och är beredd att verka för att dessa uppfylls. 10 Hedersmedlem Hedersmedlem kan utses av årsmötet på förslag av styrelsen. Till hedersmedlem kan väljas den som genom synnerliga insatser bidragit till mässens bevarande och utveckling. 11 Medlemsavgifter Medlemsavgift betalas i form av årsavgift. Det åligger medlem att utan anmaning betala årsavgift senast den 1 juli. Hedersmedlem och ständig medlem erlägger ingen avgift. Protokollsanteckning Ständig medlem fanns tidigare som en typ av medlemskap. Dessa betalade en engångssumma för resten av livet som medlemsavgift. Endast efter frivillig avsägelse från den enskilde går det att lösa ut det ständiga medlemskapet mot årsavgift. 12 Medlemskaps upphörande Medlemskap upphör efter skriftlig framställan av medlem. Styrelsen kan fatta beslut om uteslutning om medlem inte fullgör de skyldigheter som medlemskapet stipulerar eller inte visar det ansvar som åvilar honom/henne. Medlem som före årsmötet ej erlagt föregående års avgift anses ha begärt sitt utträde och utesluts vid första styrelsemöte efter årsmötet.

4 MÄSSFÖRENINGEN TRIANON STADGAR 2013 Sida 4(7) ÅRSMÖTE 13 Kallelse Årsmöte hålls årligen senast den 15 mars. Extra årsmöte hålls för fyllnadsval av styrelse eller då styrelsen så finner påkallat eller då minst 30 medlemmar skriftligen så begär. Personlig kallelse och föredragningslista till årsmöte ska utsändas tre veckor i förväg; till extra sammanträde dock två veckor före. 14 Motion till årsmötet Motion från enskild medlem inlämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet. 15 Föredragningslista vid årsmöte Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas: 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande (vid ordinarie ordförandes frånvaro) 3. Val av en justeringsman att utöver mötesordföranden justera protokollet 4. Fråga om årsmötet blivit behörigen kallat 5. Kontroll av fullmakter och fråga om beslutmässighet 6. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll 7. Styrelsens verksamhetsberättelse 8. Revisorernas berättelse 9. Fastställande av resultat- och balansräkning 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Förslag som väckts av styrelsen (proposition) eller av enskild medlem (motion). I det senare fallet skall styrelsen ha behandlat frågan och avgett yttrande 12. Fastställande av arvoden 13. Fastställande av årsavgift 14. Fastställande av verksamhetsplan och budget. 15. Val till styrelsen för tiden fram till nästa årsmöte: a. Ordförande (1 år) b. Två/tre styrelsemedlemmar (2 år). Rullande tvåårsval. c. Två suppleanter (1 år) 16. Val av en (1) revisorer med ersättare (SWEDEC tillsätter godkänd revisor) 17. Eventuella fyllnadsval 18. Val av valberedning (ordförande och två ledamöter) 19. Övriga ärenden och information 20. Mötets avslutande 16 Protokoll Protokoll skall föras. Protokollet justeras av ordföranden vid årsmötet och en utsedd justeringsman. 17 Beslutmässighet vid årsmöte Mässföreningen är beslutmässig med de medlemmar som är närvarande vid årsmöte, personligen eller genom fullmakt. Beslut om ändring av dessa stadgar eller föreningens upplösning fordrar dock bifall från ¾ av närvarande medlemmar, personligen eller genom fullmakt.

5 MÄSSFÖRENINGEN TRIANON STADGAR 2013 Sida 5(7) Röstning sker öppet. Val sker dock med slutna sedlar om någon begär det. Varje medlem äger en röst. Frånvarande medlem får föra talan genom skriftlig fullmakt, utfärdad på närvarande medlem. Denna får företräda högst två frånvarande medlemmar. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Begärs votering ska sådan genomföras. Votering sker som regel öppet och med handuppräckning. Begärs sluten votering ska sådan ske. Votering i samband med personval sker alltid som sluten votering. Vid lika röstetal gäller den uppfattning som ordföranden biträder, utom vid sluten votering då lottning sker. 18 Valberedning Valberedning består av ordförande, tillika sammankallande samt två ledamöter. Valberedningen väljs för en valperiod om ett år. Valberedningen arbetar efter de riktlinjer som beslutas av årsmötet. STYRELSEARBETE 19 Styrelsen Mässföreningens styrelse består av sex ledamöter och två suppleanter. 1. Ordförande 2. Sekreterare 3. Ekonomichef 4. Mässofficer 5. Inventarieförvaltare 6. Mässdirektör 1 Suppleant (Bitr. mässofficer) 2 Suppleant (Bitr. mässdirektör) 20 Uppgift Styrelsen ska: driva mässverksamheten i enlighet med gällande avtal, verka för utveckling och förbättring av mässverksamheten, verkställa årsmötets beslut, förvalta föreningens medel, bemyndiga firmatecknare och kontohavare, bereda ärenden som skall behandlas på årsmötet, delta i representation och uppvaktningar samt hålla medlemmarna informerade om verksamheten. 21 Styrelsemöte Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Denne är skyldig att sammankalla styrelsen om minst hälften av ledamöterna eller om revisorerna begär det. Skriftlig kallelse utsänds minst två veckor före sammanträdet. Föredragningslista, fastställd av styrelsens ordförande, sänds till ledamöterna minst en vecka före sammanträdet. 22 Protokoll Protokoll skall föras. Protokollet justeras av mötesordföranden.

6 MÄSSFÖRENINGEN TRIANON STADGAR 2013 Sida 6(7) 23 Beslutmässighet Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra styrelsemedlemmar är närvarande. MÄSSDRIFT OCH VERKSAMHET 24 Mässofficeren (bitr. mässoff.) Mässofficeren åligger att: svara för den dagliga mässdriften omfattande bl.a. daglig tillsyn av mässen, samverkan med SFAB och SWEDEC (bokningar, baröppnande m.m.) ansvara för barverksamheten (inköp, inventering, öppethållande i samverkan med SFAB och kunder, anställning av barpersonal, fakturering m.m.) samt samverka med inventarieförvaltaren. 25 Mässdirektören (bitr. mässdir.) Mässdirektören åligger att: genomföra minst de aktiviteter (fester etc.) som fastställs i verksamhetsplanen samt vara mässföreningens beställare gentemot SFAB. 26 Inventarieförvaltaren Inventarieförvaltaren åligger att: vidmakthålla och vårda mässföreningens inventarier, gåvor, deponier och traditionsföremål samt löpande och i enlighet med avtal med SWEDEC inventera Mäss-föreningens inventarier samt svara för att nyinköpta inventarier bokförs. FÖRVALTNING OCH REVISION 27 Budget och redovisning Budget fastställs för varje verksamhetsår av årsmötet. I förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) redovisas utfall mot fastställd budget. 28 Revision Styrelsens förvaltning skall för varje förvaltningsår granskas av de två revisorerna varav en skall vara tillsatt av C SWEDEC och en vara vald av årsmötet. Räkenskaperna och styrelsens protokoll för det gångna verksamhetsåret skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall till ordinarie årsmöte avge berättelse över årsrevisionen. LOKALER OCH TILLGÅNGAR 29 Ägandeförhållanden Mässföreningens lokaler ägs av Staten och förvaltas och sköts av Fortverket. De lösa inventarierna på mässen ägs dels av Staten och dels av mässföreningen. 30 Inventarier Mässföreningen tillhöriga traditions- och minnesföremål samt föremål som deponerats hos mässföreningen skall förvaras enligt styrelsens beslut.

7 MÄSSFÖRENINGEN TRIANON STADGAR 2013 Sida 7(7) Inventering av varulager sker i samband med årsskifte varvid minst en revisor deltar. ÖVRIGT 31 Uppvaktningar Uppvaktning av organisation eller enskild eller deltagande i begravning etc. sker efter särskilt beslut av styrelsen. 32 Stadgeändringar Förslag om ändring av dessa stadgar skall fattas av två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara årsmöte. Beslut fattas enligt 17. Förslag till stadgeändring ska framgå av kallelsen. 33 Upplösning Förslag om upplösning av Mässföreningen skall fattas av två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara årsmöte. Beslut fattas enligt 17. Förslag till upplösning ska framgå av kallelse. Mässföreningens tillgångar skall, sedan samtliga skulder reglerats, skiftas enligt följande: 1. Minnesföremål under lån/disposition återgår till ägaren. 2. Mässföreningens traditions- och minnesföremål överlämnas som gåva till institution som kan bevara föremålen för kommande generationer. 3. Hur eventuella ekonomiska tillgångar ska disponeras beslutas vid de två stadgeenliga nedläggningsmötena.

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Föreningen kan också samverka med andra utanför området som normalt arbetar med lokalt ledd utveckling.

Föreningen kan också samverka med andra utanför området som normalt arbetar med lokalt ledd utveckling. Stadgar för Leader Södermanland ideell förening Antagna 2014-10-01 1. Föreningens firma Föreningens namn och firma är Leader Södermanland ideell förening, organisationsnummer xxxxxx-xxxx. 2. Ändamål Föreningen

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR FÖR HEIMBYGDA Gäller från den 29 maj 2010 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär Heimbygda är ett regionalt hembygdsförbund. Heimbygda är medlem i Sveriges

Läs mer

STADGAR. Uppsala Motorbåtsällskap

STADGAR. Uppsala Motorbåtsällskap STADGAR För Uppsala Motorbåtsällskap Stiftat år 1916 Antagna på ordinarie möten 27 februari och 29 maj 2007 Rev 2011-03-09 Erhard Meissner INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄLLSKAPETS ÄNDAMÅL 2. MEDLEMSKAP 3. MEDLEMS

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Föreningens namn är Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening.

Innehållsförteckning. Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Föreningens namn är Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Innehållsförteckning Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening... 1 1. Namn... 1 2. Säte... 1 3. Ändamål... 1 4. Organ... 1 5. Medlemskap... 2 6. Medlemmars rättigheter och skyldigheter gentemot

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA:

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA: NUVARANDE STADGA: 1 Namn Föreningens namn är Föreningen för folkbildningsforskning. 2 Uppgift Föreningen som har hela Sverige till arbetsfält har till uppgift att främja och stimulera forskning och studier

Läs mer

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965.

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. STADGAR För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är Att främja intresset för i

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

1.1 Föreningens namn och bildande Föreningen är en ideell förening bildad 1970 och dess namn är Uppsala Kattklubb, vilket förkortas UK.

1.1 Föreningens namn och bildande Föreningen är en ideell förening bildad 1970 och dess namn är Uppsala Kattklubb, vilket förkortas UK. Stadgar för Uppsala Kattklubb 1 Benämning tillhörighet och syfte 1.1 Föreningens namn och bildande Föreningen är en ideell förening bildad 1970 och dess namn är Uppsala Kattklubb, vilket förkortas UK.

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer