Plats och tid för Rådasjön i kommunhuset i Mölnlycke sammanträde måndagen den 28 september 2015 kl 16.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid för Rådasjön i kommunhuset i Mölnlycke sammanträde måndagen den 28 september 2015 kl 16.00"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Plats och tid för Rådasjön i kommunhuset i Mölnlycke sammanträde måndagen den 28 september 2015 kl Ärenden 1. Antagande av leverantörer avseende HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Dnr 2015KS Antagande av entreprenör för tryckstegringsstation vid Råda stock. Dnr 2015KS Remissvar över handlingsprogram för Räddningstjänsten Storgöteborg. Dnr 2015KS Överklagande av beslut om detaljplan för Landvetter nya centrum. Dnr 2012KS Ansökan om att ingå i Leaderområdet Göteborgs Insjörike under programperioden Dnr 2015KS Underlag till Sverigeförhandlingen. Dnr 2015KS Yttrande över lagförslag om värdeåterföring. Dnr 2015KS Motion om att bekämpa bostadsbristen. Dnr 2015KS Motion om ökat byggande i Härryda kommun. Dnr 2015KS Medborgarförslag om att Härryda kommun skapar en eller flera ställplatser för husbilar. Dnr 2015KS Medborgarförslag om cykeltvätt för Mölnlyckes mountainbikecyklister. Dnr 2014KS Medborgarförslag om att slopa betyg. Dnr 2014KS Yttrande angående betänkande om rektorn och styrkedjan. Dnr 2015KS

2 14. Delegering av anställning av obehöriga lärare. Dnr 2015KS Komplettering till yttrande över skolinspektionens beslut efter tillsyn i Härryda kommun (Dnr :6639). Dnr 2014KS Medborgardialog som stöd i platsutveckling. Dnr 2015KS Redovisning av medborgarförslag per oktober Dnr 2015KS Delgivning av protokoll från utskott och råd. 19. Anmälan av delegationsbeslut.

3 HARRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Dnr 2015KS ANTAGANDE AV LEVERANTÖRER AVSEENDE HVB-HEM FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Sektorn flor administrativt stöd har tillsammans med sektorn for socialtjänst arbetat fram ett ftirfrågningsunderlag ftir upphandlingen av HVB-hem fiir ensamkommande fl yktin gbarn. Upphandlingen omfattar platser inom kate goriema asylboende/transitboende (kategori l), boende flor barn med permanent uppehållstillstånd (kategori 2) samt boende med boendestöd ftir ungdomar med permanent uppehållstillstånd (kategori 3). Från sektorn für administrativt stöd floreligger skrivelse av den 25 augusti 20t5. OrdfÌirandens fìirslag till beslut Kommunstyrelsen väljer att utse X AB, XX AB samt XX AB som leverantörer av hvb-boenden till Härryda kommun. Följ ande leverantörer, utan inbördes rangordning, tilldelas kontrakt : X AB inom kategori X och X X AB inom kategori X och X X AB inom kategori X och X Paragrafen forklaras omedelbart justerad. justerande 3

4 uärnvon KOMMUN Sektorn lor administrativt stöd Arto Moilanen Kommunstyrelsen (2) Dnr 2015KS ANTAGANDE AV LEVERANTÖNNN AVSEENDE HVB.HEM FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Uppdrag och bakgrund Sektorn ftir administrativt stöd har tillsammans med sektorn for socialtjänst arbetat fram ett ftirfrågningsunderlag for upphandlingen av hvb-hem ftir ensamkommande flyktingbam. Upphandlingen omfattar platser inom kategorierna asylboende/transitboende (kategori 1), boende for barn med permanent uppehållstillstånd (kategori 2) samt boende med boendestöd for ungdomar med permanent uppehållstillstånd (kategori 3). Anbudsinbjudan har skett och vid anbudstidens utgång hade X (X) leverantörer inkommit med anbud.x (X) anbudslämnare klarade kvalificeringskraven vilket framgår av bifogad sammanställning. Av de kvalificerade anbuden hade X (X) lämnats inom kategori l, X (X) inom kategori 2 samt X (X) inom kategori 3. Barnkonsekvensanalys Hänsyn har tagits till barn och ungdomars hälsa, utvecklingsbehov och säkerhet genom att upphandlingen omfattar krav på boendestandard och kompetens hos personalen. Samtliga krav avseende boendestandard och kompetens finns i bilaga Kravspecifikation. Se även bilaga Barnkonsekvensanalys. Förslag till beslut Kommunstyrelsen väljer att utse X AB, XX AB samt XX AB som leverantörer av hvbboenden till Härryda kommun. Följ ande leverantörer, utan inbördes rangordning, tilldelas kontrakt: X AB inom kategori X och X X AB inom kategori X och X X AB inom kategori X och X Paragrafen ftirklaras omedelbart justerad. SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Karina Djumer Kommundirektör Bo Ekström Ekonomichef 4

5 Bilagor Barnkonsekvensanalys Kravspecif,rkation Anbudsöppningsprotokol I Utvärderingsprotokoll 2 (2) 5

6 N v HÄRRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS Kategori L : Asyl boende/transitboende Allmän beskrivning av uppdraget Barn som söker asyl och som placeras enligt kategori L är oftast mellan 13 och i.7 år. Uppdraget omfattar beredskap att erbjuda tillsyn, omsorg, boende och fritidssysselsättning av bra kvalitet för ensamkommande flyktingbarn. Uppdraget omfattar boende som är bemannat dygnet runt och där verksamhetens personal har ingående kännedom om verksamhet som riktar sig till ensamkommande flyktingbarn. Leverantören skall erbjuda ett tryggt boende, som präglas av omsorg, under den tid barnen vistas där. Personalen skallförbereda de boende på att de skallflytta därifrån och aktivt medverka tillatt den kommande flytten kan genomföras så bra som möjligt. Personalen skall också samverka med god man i de fall detta blir aktuellt. Uppdraget omfattar främst boendet men förhållningssättet gentemot de boende skall vara introducerande i det svenska samhället. Allmänna krav Geografiskt läge Verksamh eten skall vara belägen i närområdet till Kommunen med promenadavstånd till allmänna och goda kommunikationer. Med närområde avses ett avstånd på max 50 km från Mölnlycke. Beställ ni ng/placeringsavtal Leverantören skall kunna placera barn samma dag som beställningen görs. Beställningen kan initieras av Kommunens tjänstemän eller av socialjouren utanför kontorstid Uppsägning av plats Boendeplats sägs upp samma dag som barnet flyttar, Dygnsersättning betalas t.o,m, dygn barnet flyttar från boendet. Vid oplanerad frånvaro (dvs. när barnet avvikit) kan Kommunen säga upp boendeplatsen samma dag. Om platsen inte sägs upp får leverantören inte överlåta platsen till annat barn undertiden. Tillstånd Leverantören skall senast den sista anbudsdagen ha tillstånd från Socialstyrelsen/lnspektionen för Vård och Omsorg (lvo) för att driva hem för vård eller boende. Det räcker inte att ansökan om tillstånd har lämnats till IVO utan tillståndet måste ha beviljats. Tystnadsplikt och sekretess Leverantören skall se till att personal följer den tystnadsplikt som råder enligt 15 kap. 1 g socia ltjä nstlagen. Sida l- av 20 6

7 N v HÄRRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS o4-24 Meddlarfrihet Leverantören förbi nder sig att inte ingripa mot eller efterforska den som lämnat meddelande till författare, utgivare eller motsvarande för offentliggörande i tryckt skrift eller radioprogram eller sådana upptagningar, Förbudet gäller inte sådana meddelanden som avser företagshemligheter eller omfattas av tystnadsplikt för leverantörens anställda eller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Lex Sarah Leverantören skallfölja bestämmelserna isol 14 kap 3 5. Leverantören skall ha särskilda rutiner som anges i 7 kap 1 5 SOSFS 20L'J.:t5 för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa, undanröja, förebygga missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden skall fullgöras, Av rutinerna skall även framgå hur beslutade åtgärder skallföljas upp samt hur materialskall användas i leverantörens systematiska kvalitetsarbete. Rapportering av missförhållanden eller risk för missförhållanden skall ske enligt SoL L4 kap 3 5. Annat system för avvikelserapportering, intern eller egenkontroll eller liknande får inte ersätta rapportering 14 kap 3 g. Anmälan avseende enskild Leverantören skall uppfylla sin anmälningsskyldighet enligt 14 kap. socialtjänstlagen Kvaf itetsarbete SOSFS 20tl:9 Leverantören skall driva kvalitetsarbete som uppfyller kraven enligt SOSFS 2011.:9. Kommentar: Anbudsgivaren skall på begäran tillhandahålla en beskrivning av metoder och rutinerför kvalitetsled ning. Dokumentation SOSFS 2003:20 S. Leverantörens dokumentation skall uppfylla kraven i SOSFS 2003:20 S. lncidentrapportering Leverantören skall ha rutiner för incidentrapportering. En incident skall alltid analyseras och följas upp. lncident avser sådana händelser som uppstår iverksamheten och som avvikerfrån en normal händelse. Erfarenheten av det inträffade skall återföras till verksamheten. Kommentar: Anbudsgivaren skall på begäran tillhandahålla en beskrivning av rutiner för incidentrapportering. Sida 2 av 20 7

8 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS156 20t Utförandevillkor Tryggt boende Leverantören skall ha förmåga att ge stöd och omsorg till de barn och ungdomar som Kommunen anvisar underförutsättning att de inte enligt läkarintyg bedöms behöva kvalificerad psykiatrisk vård. Boendet och omvårdnaden skall ha en hög kvalitet och innebär att ungdomarna ges trygg boendemiljö, möjlighet till individuellt stöd och utveckling samt verka för en meningsfull vardag anpassad efter den unges behov och förutsättningar. Separat boende Boende för asylsökande och PUT skall vara skilda åt i olika byggnader. Leverantören skall inte heller ha ensamkommande flyktingbarn i samma boende som barn placerade på HVB som driver behandlingsverksamhet. Barn under 13 år skall inte bo på samma boende som äldre barn, I det fall verksamheten tar emot både pojkar och flickor skall sovrumsdelarna vara åtskilda. Bemanning Boendet skall vara bemannat dygnet runt. Bemanningen skall anpassas efter verksamhetens omfattning och de boendes behov av trygghet och kontinuitet. På morgon, eftermiddag och kväll när barnen inte är iskolan skall en personalansvara för maximalt 5 barn. Leverantören skall även tillse att personal utöver grundbemanning tillsätts omgående om särskilda behov uppstår. För dessa fall utgår ingen extra ersättning. Kontaktperson Leverantören skall för varje barn utse L namngiven kontaktperson ur personalgruppen. Kontaktpersonerna skall vara särskilt insatta i barnets livssituation och kan kontaktas t.ex. av ansvarig socialsekreterare och god man. Arbetsgivaransvar Leverantören har arbetsgivaransvaret för sina anställda enligt lagar och förordningar. När leverantören anställer personal skall leverantören följa svensk arbetsrättslig lagstiftning. Leverantören ansvarar för att nyanställda får erforderlig introduktion och kompetensutveckling. Personalens kompetens Enligt 2 kap 2 5 SOSFS 2OO3:2O skallpersonalsom gervård och behandling på HVB-hem ha den utbildning och erfarenhet samt personlig lämplighet som krävs för att utföra arbetet och för att uppfylla verksamhetens må1. All tillsvidareanställd personal, längre visstidsanställda och timanställda skall ha minst fyra terminer på hög- eller yrkeshögskola, företrädesvis beteendevetenskaplig utbildning, samt iövrigt uppfylla IVO:s/Socialstyrelsens krav, Personalen på boendet skall ha tillgång till extern och regelbunden handledning. Personalen skall behärska svenska i tal och skrift Sida 3 av 20 8

9 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS Person som förestår verksamheten Den person som förestå r verksam heten skall u ppfylla kraven i SOSFS 2OO3:20 innebä rande bl.a. adekvat högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng och erfarenhet av liknande verksamhet, Föreståndaren och dess ersättare skall ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd iverksamhetens lokaler för att kunna ha daglig insyn i verksamheten. Föreståndaren skall behärska svenska ital och s krift. Utdrag ur belastningsregistret Leverantören skall garantera att personalen genomgått registerkontroll enligt lag2oot:r7l om registerkontroll. Kommunen skall ha rätt att ta del av utdrag ur belastningsregistret rörande utförarens personal som skall arbeta gentemot kommunen. I nformationsskyldighet Om barn avviker, tas in på sjukhus, anstalt eller liknande skall leverantören samma dag informera den ansvarig tjänsteman vid Härryda kommun och god man om detta. Leverantören skall också göra en polisanmälan när barnet avvikit. Leverantören skall meddela ansvarigtjänsteman när det sker förändringar kring barnet t.ex. rörande hälsa, asylprocess, skolgång, familj och andra frågor av betydelse rörande u ppd ragets utförande. Skolgång Leverantören skall medverka tillatt barn kan fullfölja sin skolgång. Barnen skall ha integrerad skolgång, vilket innebär att barnen går i en skola som är öppen för alla elever, dvs. inte en skola som drivs på boendet. Hjälp med skolgång kan innebära praktiska moment såsom att personalen följer med barnet till busshållplatsen eller kör barnet till skolan om denne inte har mognad eller förmåga att själv ta sig tillskolan, Läxhjälp Personalen skall vid behov hjälpa och stötta barnen vid läxläsning, Samhällsintroduktion Personalen skall kontinuerligt ge information om det svenska samhället så att barnen förbereds för ett självständigt liv när de flyttar från boendet. Leverantören skall ta hänsyn till barnets individuella förmåga att ta emot samhällsinformation. Kommentar: Grundläggande områden att diskutera med barnen är sociala relationer, grundläggande värderingar såsom alla människors lika värde samt svensk samhällsstruktur. Praktiska frågor som barnen förutsätts att klara självständigt och därmed behöverträna på under boendetiden är skötsel av hushåll och Privatekonomi. Vissa barn har svårt för att ta till sig Sida 4 av 20 9

10 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS o4-24 samhällsinform ation under asyltiden. I dessa fall skallsamhällsinformationen ges i anpassad omfattning. Fritidssysselsättn ng Leverantören skall se till att alla barn har möjlighet till minst en enskild och en gemensam fritidsaktivitet varje vecka. Kommentar: Kravet gäller när det har blivit klarlagt att barnet inte anvisas till en annan kommun utan vistas i Härryda under asylprocessen. Barnets egna önskemål av fritidsaktiviteter skall beaktas, Exempel på aktivitet är fysisk träning/rörelse och utflykt till lämpliga besöksmål m.m. Boendet kan anordna egna aktiviteter. Vid individuella aktiviteter behöver personalen inte följa med om barnet klarar att delta i aktiviteten på egen hand. Då räcker det att barnet får stöd från personalen t.ex. vid initiala kontakter med en idrottsklubb eller liknande. Barnen bekostar fritidsaktiviteterna själva genom bidraget från Migrationsverket. Tolk Leve rantören ansvarar för att tolk anlitas och bekostar tolkningen vid möten m.m. som leverantören kallat till. Leverantören ordnar och bekostar tolken även när tolkning behövs på boendet. Om Härryda kommun kallartillett möte bekostar Härryda kommun tolken. Lokaler Leverantören skall ansvara för att verksamheten bedrivs i ändamålsenliga och godkända lokaler med nödvändig anpassning till verksamhetens innehåll och barnens behov, Lokalerna skall vara materiellt väl underhållna och hålla en god hygienisk standard. Lokalerna skallvara godkända av vederbörande myndigheter. Leverantören skall förfoga över boendelokalen senast vid avtalsteckna ndet. Kommentar: Dokumentation som visar att leverantören förfogar eller kommer att förfoga över lokalen där verksamhet drivs skall kunna uppvisas senast vid avtalsskrivning. Förbrukningsmaterial och inventarier Leverantören tillhandahåller och bekostar arbetsredskap och förbrukningsartiklar som åtgår för att fullgöra uppdraget. Leverantören skall stå för samtliga kostnader gällande inventarier i boendet, såväl för barnens egna rum som för de gemensamma lokalerna i boendet. Leverantören ansvarar för skötsel av dessa inventarier. Kommentar: Arbetsredskap kan vara t,ex. städ- och köksutrustning såsom dammsugare, köksassistent m.m. Förbrukningsartiklar kan vara engångsartiklar såsom mjukpapper, sopsäckar m,m. lnventarier är t.ex. köksporslin, inredningsdetaljer och textilier. Sida 5 av 20 10

11 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS o4-24 Boendestandard Leverantören skall erbj uda boende som är ombonat och hemtrevligt. Rummen skall ha minst ett fönster, sedvanligt möblemang och hemtextilier. Alla barn skall ha ett eget rum. Om barn uttryckligen önskar det kan de dela rum. Våtutrymmen, toalett och kök kan delas. Gemensamma utrymmen för trivsamt umgänge skall finnas, Kommentar: Sedvanligt möblemang innebär minst säng, skrivbord, stol samt förvaringsmöbel för kläder. Boendesäkerhet Leverantören skall vara insatt i och efterleva de bestämmelser som framgår av lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Leverantören skall ha en handlingsplan över hur Säkerheten uppfylls vid exempelvis brand, längre tids elavbrott, översvämning, längre tids vattenavbrott eller dylikt. Kommentar: Anbudsgivaren skall på begäran tillhandahålla handlingsplanerna. Tillgång till kommunikationsmedel Leverantören skall erbjuda ba rnen tillgång till dator med internetuppkoppling, telefon och W Kommentar: Flera barn kan dela på utrustningen men alla skall dagligen ha tillgång till kommu nikationsmedel. Målt der Leverantören skall tillh andahålla näringsriktig kost och barnens kulturella och religiösa önskemål skall beaktas. Vid behov skall barnen få anpassad specialkost. Barnen skallha möjlighet att delta i matlagningen. Fyra måltider skall serveras; frukost, lunch, mellanmål och middag. Lunch skall serveras på boendet även på vardagarna om det finns barn som inte är i skolan. På kvälls- och nattetid skall det finnas tillgång till frukt, smörgåsar, te och kaffe. Kommentar: Boendet kan ha gemensamma tider för måltider men dessa måste anpassas så att alla barn kan få frukost, lunch, mellanmål och middag varje dag. Kläder Leverantören skall i början av barnets vistelse på boendet erbjuda säsonganpassad basklädsel om barnet saknar egna kläder. Barnens kulturella och religiösa önskemål skall beaktas. Kommentar: Basklädsel omfattar minst underkläder, byxor/kjol och tröja samt säsongsanpassade ytterkläder och skor. När barnet fått ersättning från Migrationsverket kan han eller hon själv köpa behövliga kläder. Sida 6 av 20 11

12 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS156 20L5-O4-24 Hygienartiklar Leverantören skall i bö rjan av barnets vistelse på boendet erbjuda nödvändiga hygienartiklar för skötsel av personlig hygien. Kommentar: Med nödvändig utrustning avses t.ex. Tandborste och kräm, schampo, tvål och deodorant. När barnet fått ersättning från Migrationsverket kan han eller hon själv köpa behövliga hygienartikla r, Städning och tvättning Leverantören har det yttersta ansvaret för att boendet är välstädat och trivsamt samt att rummen städas vid avflyttning. Barnen kan ha ansvar för städning av eget rum och dela ansvaret för städning av gemensamma utrymmen samt ansvara för tvätt av egna kläder och textilier. Personalen skall hjälpa och vägleda barnen i städning och tvättning. Transporter Leverantören ansvarar för transport när barnet skall besöka vården eller har andra nödvändiga ärenden och inte självständigt kan åka med kollektivtrafiken. Hälso- och sjukvård Leverantören ser till att hälsoundersökning görs när barnet skrivs in samt att barnet får behövlig tandvård. Leverantören skall även se till att barnet vid sjukdom får kontakt med vården och får adekvat behandling, Kommentar: Västra Götalandsregionen ansvarar för vården men leverantören skall se till att barnet får kontakt med rätt vårdinrättning och kan fullfölja eventuellföreskriven behandling och medicinering, Ledsagning Leverantören ansvarar för ledsagning vid läkar- och tandläkarbesök samt vid inköpsresor. Kommentar: Särskilt i början av sin vistelse på boende kan barnet behöva ledsagare när han/hon skall köpa kläder och andra personliga nyttigheter. ln- och utflyttning Leverantören skall vara behjälplig vid in- och utflyttning oavsett tidpunkt för flytt. Kommentar: Leverantören skall vara behjälplig bl,a. med nyckelhanteringen samt se till att barnet är informerat och har packat sina tillhörigheter. Sida 7 av 20 12

13 N \t HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS156 20L Kategori 2: Boende för barn med permanent uppehållstillstånd (PUT-boende) Allmän beskrivning av uppdraget Barn som beviljats permanent uppehållstillstånd och som placeras enligt kategori 2 är oftast mellan 13 och 17 år. Boende omfattar beredskap att erbjuda tillsyn, omsorg, boende och fritidssysselsättning av bra kvalitet för ensamkommande flyktingbarn som beviljats permanent uppehållstillstånd. Uppdraget omfattar boende som är bemannat dygnet runt och där verksamhetens personal har ingående kännedom om verksamhet som riktar sig mot ensamkommande flyktingbarn. Leverantören skall erbjuda ett tryggt boende, som präglas av omsorg och introduktion till det svenska samhället. Personalen skall också samverka med god man i de fall detta blir aktuellt. Uppdraget omfattar främst boendet men förhållningssättet gentemot de boende skall vara introducerande i det svenska samhället. Allmänna krav Geografiskt läge Verksamheten skall vara belägen i närområdet till Härryda kommun med promenadavstånd till allmänna och goda kommunikationer, Med närområde avses ett avstånd på max 50 km från Mölnlycke, Beställning Leverantören skallkunna placera barn inom en veckafrån beställning, Beställningen kan initieras av kommunens tjänsteman eller av socialjouren utanför kontorstid. Planerad uppsägning av plats Uppsägning av plats regleras i individuella placeringsavtal, dock ej längre tid än 10 dagar, Dygnsersättning betalas t,o,m. det dygn barnet flyttar från boendet. Vid oplanerad frånvaro (dvs när barnet avvikit) kan Härryda kommun säga upp boendeplatsen samma dag. Om platsen inte sägs upp kan leverantören inte överlåta platsen tillannat barn undertiden. Kommentar: Socialsekreterare är behörig att meddela boendet när avflyttning sker. Tillstånd Leverantören skallsenast den sista anbudsdagen ha tillstånd från Socialstyrelsen för att driva hem för vård eller boende (HVBtillstånd). Kommentar: Avsaknaden av tillstånd är grund för hävning av ramavtal. Anbudsgivaren skall ha ett giltigt tillstånd senast den sista anbudsdagen, Det räcker inte att ansökan om tillstånd har lämnats till Socialstyrelsen utan tillståndet måste ha beviljats. Sida 8 av 20 13

14 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS Tystnadsplikt och sekretess Leverantören skall se till att all personal följer den tystnadsplikt som råder enligt L5 kap. L S Socia ltjänstlagen Meddlarfrihet Leverantören förbinder sig att inte ingripa mot eller efterforska den som lämnat meddelande till författare, utgivare eller motsvarande för offentliggörande itryckt skrift eller radioprogram eller sådana upptagningar. Förbudet gäller inte sådana meddelanden som avser företagshemligheter eller omfattas av tystnadsplikt för leverantörens anställda eller uppgifter som är sekretessbelagda en ligt offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Lex Sarah Leverantören skall följa bestä mmelserna isol4 kap 3 5. Leverantören skall ha särskilda rutiner som avses i 7 kap 1 S SOSFS 201-1:15 för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa, undanröja, förebygga missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden skall fullgöras. Av rutinerna skall även framgå hur beslutade åtgärder skallföljas upp samt hur materialskall användas i leverantörens systematiska kvalitetsarbete. Rapportering av missförhållanden eller risk för missförhållanden skall ske enligt SoL 14 kap 3 5. Annat system för avvikelserapportering, intern eller egenkontroll eller liknande får inte ersätta rapportering 14 kap 3 S. Anmälan avseende enskild Leverantören skall uppfylla sin anmälningsskyldighet enligt 14 kap. socialtjänstlagen. Kvalitetsarbete SOSFS 2OtL:9 Leverantören skall driva kvalitetsarbete som uppfyller kraven enligt sosfs 2orl:9 Kommentar: Anbudsgivaren skall på begäran tillhandahålla en beskrivning av metoder och rutiner för kvalitetsledning. Dokumentation SOSFS 2003:20 S Leverantörens dokumentation skall uppfylla kraven i SOSFS 2003:20 S. lncidentrapportering Leverantören skall ha rutinerför incidentrapportering. En incident skallalltid analyseras och följas upp. lncident avser sådana händelser som uppstår iverksamheten och som avvikerfrån en normal händelse. Erfarenheten av det inträffade skall återföras till verksamheten. Kommentar: Anbudsgivaren skall på begäran tillhandahålla en beskrivning av rutiner för incidentrapportering. Sida 9 av 20 14

15 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga L - Kravspecifikation Dnr 2015KS Kategori 2: Boende för barn med permanent uppehållstiilstånd (pur-boende) Utförandevillkor Tryggt boende Leverantören skall ha förmåga att ge stöd och omsorg till de barn och ungdomar som kommunen anvisar underförutsättning att de inte enligt läkarintyg bedöms behöva kvalificerad psykiatrisk vård. Boendet och omvårdnaden skall ha en hög kvalitet och innebär att ungdomarna ges trygg boendemiljö, möjlighet till individuellt stöd och utveckling samt verka för en meningsfull vardag anpassad efter den unges behov och förutsättningar. Separat boende Boende för asylsökande och PUTskallvara skilda åt iolika byggnader. Leverantören skallinte eller ha ensamkommande flyktingbarn i samma boende som barn placerade på HVB som driver behandlingsverksamhet. Barn under 13 år skall inte bo på samma boende som äldre barn. I det fall verksamheten tar emot både pojkar och flickor skall sovrumsdelarna vara åtskilda. Bemanning Boendet skall vara bemannat dygnet runt. Bemanningen skall anpassas efter verksamhetens omfattning och de boendes behov av trygghet och kontinuitet. På morgon, eftermiddag och kväll när barnen inte är i skolan skall en personal ansvara för maximalt 5 barn. Leverantören skall även tillse att personal utöver grundbemanning tillsätts omgående om särskilda behov uppstår. För dessa fall utgår ingen extra ersättning Kontaktperson Leverantören skall för varje barn utse 1 namngiven kontaktpersoner ur personalgruppen Kommentar: Kontaktpersonerna skallvara särskilt insatta i barnets livssituation och kan kontaktas t.ex. av ansvarig socialsekreterare och god man. Arbetsgivaransvar Leverantören har arbet sgivaransvaret för sina anställda enligt lagar och förordningar. När leverantören anställer personal skall leverantören följa svensk arbetsrättslig lagstiftning. Leverantören ansvarar för att nyanställda får erforderlig introduktion. Personalens kompetens Enligt 2 kap 2 5 SOSFS 2003:20 ska ll personal som ger vård och behandling på HVB-hem ha den utbildning och erfarenhet samt personlig lämplighet som krävs för att utföra arbetet och för att uppfylla verksamhetens må1, All tillsvidareanställd personal, längre visstidsanställda och timanställda skall ha minst fyra terminer på hög- eller yrkeshögskola, företrädesvis beteendevetenska plig utbild ni ng, samt i övrigt uppfylla IVO :s/socialstyrelsens krav. Personalen på Sida 10 av 20 15

16 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga L - Kravspecifikation Dnr 2015KS boe ndet skall ha tillgångtillextern och regelbunden handledning. Personalen skall behärska svenska i tal och skrift Person som förestår verksamheten Den person som förestå r verksamheten skall uppfylla kraven SOSFS 2OO3:20 innebärande bl.a adekvat högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng och erfarenhet av liknande verksamhet. Föreståndaren och dess ersättare skall ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd iverksamhetens lokalerför att kunna ha daglig insyn iverksamheten. Föreståndaren skall behärska svenska italoch skrift. Utdrag ur belastningsregistret Leverantören skall garantera att personalen genomgått registerkontroll enligt lag2oot:l7t om registerkontroll. Kommunen skall ha rätt att ta del av utdrag ur belastningsregistret rörande utförarens personalsom skall arbeta gentemot kommunen. I nformationsskyldighet Om barn avviker, tas in på sjukhus, anstalt eller liknande skall leverantören samma dag informera den ansvariga socialsekreteraren hos Härryda kommun och god man om detta. Leverantören skall också göra en polisanmälan när barnet avvikit. Leverantören skall meddela ansvarig tjänsteman när det sker förändringar kring barnet t.ex. rörande hälsa, skolgång, familj och andra frågor av betydelse rörande uppdragets utförande. Skolgång Leverantören skall medverka till att barn kan fullfölja sin skolgång. Barnen skall ha integrerad skolgång vilket innebär att barnen går i en skola som är öppen för alla elever, dvs. inte en skola som drivs på boendet. Hjälp med skolgång kan innebära praktiska moment såsom att personalen följer med barnet till busshållplatsen eller kör barnet till skolan om denne inte har mognad eller förmåga att själv ta sig till skolan. Läxhjälp Personalen skall vid behov hjälpa och stötta barnen vid läxläsning. Samhällsintroduktion Personalen skall kontinuerligt ge information om det svenska samhället så att barnen förbereds för ett självständigt liv när de flyttar från boendet. Leverantören skall ta hänsyn till barnets individuella förmåga att ta till sig samhällsinformationen. Grundläggande områden att diskutera med barnen är sociala relationer, grundläggande värderingar såsom alla människors lika värde Sida 11 av 20 16

17 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS samt svensk samhälls struktur. Praktiska frågor som barnen förutsatts att klara självständigt och därmed behöver tränas på under boendetiden är skötsel av hushåll och privatekonomi. Fritidssysselsättning Leverantören skall se til I att alla barn har möjlighet till minst en enskild och en gemensam fritidsaktivitet varje vecka. Barnets egna önskemål av fritidsaktiviteter skall beaktas. Exempel på aktivitet är fysisk träning/rörelse och utflykt till lämpliga besöksmål m.m. Boendet kan anordna egna aktiviteter. Vid individuella aktiviteter behöver personalen inte följa med om barnet klarar att delta i aktiviteten på egen hand. Då räcker det att barnet får stöd från personalen t.ex. vid initiala kontakter med en idrottsklubb eller liknande. Kostnader för individuella fritidsaktiviteter bekostas av barnet själv genom barnbidrag/studiebidrag. Tolk Levera ntören ansvarar för att tolk anlitas och bekostar tolkningen vid möten m.m. som leverantören kallat till. Leverantören ordnar och bekostar tolken även när tolkning behövs på boendet. Om Härryda kommun kallartill ett möte bekostar Härryda kommun tolken. Lokaler Leverantören skall ansvara för att verksamheten bedrivs i ändamålsenliga och godkända lokaler med nödvändig anpassning till verksamhetens innehåll och barnens behov, Lokalerna skall vara materiellt väl underhållna och hålla en god hygienisk standard. Lokalerna skall vara godkända av vederbörande myndigheter. Leverantören skall förfoga över boendelokalen senast vid avtalsteckna ndet. Dokumentation som visar att leverantören förfogar eller kommer att förfoga över lokalen där verksamhet drivs skall kunna uppvisas senast vid avtalsskrivning. Förbrukningsmaterial och inventarier Leverantören till handahåller och bekostar arbetsredskap och förbrukningsartiklar som åtgår för att fullgöra uppdraget. Leverantören skall stå för samtliga kostnader gällande inventarier i boendet, både för barnens egna rum samt de gemensamma lokalerna i boendet. Leverantören ansvarar för skötsel av dessa inventarier. Arbetsredskap kan vara t.ex. städ- och köksutrustning såsom dammsugare, köksassistent m,m. Förbrukningsartiklar kan vara engångsartiklar såsom mjukpapper, sopsäckar m.m, lnventarier är t.ex. köksporslin, inredningsdetaljer och textilier. Boendestandard Leverantören skall erbjuda boende som är ombonat och hemtrevligt. Rummen skall ha minst ett fönster, sedvanligt möblemang och hemtextilier, Alla barn skall ha ett eget rum. Om barn uttryckligen önskar det kan de dela rum. Våtutrymmen, toaletterna och kök kan delas. Sida 12 av 20 17

18 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KSl Gemensamma utrymmen för trivsamt umgänge skall finnas. Sedvanligt möblemang innebär minst säng, skrivbord, stol samt förvaringsmöbel för kläder. Boendesäkerhet Leverantören skall vara insatt i och efterleva de bestämmelser som framgår av lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Leverantören skall ha en handlingsplan över hur säkerheten uppfylls vid exempelvis brand, längre tids elavbrott, översvämning, längre tids vattenavbrott eller dylikt. Anbudsgivaren skall på begäran tillhandahålla handlingsplanerna. Tillgång till kommunikationsmedel Leverantören skall erbjuda barnen tillgång till dator med internetuppkoppling, telefon och W. Flera barn kan dela på utrustningen men alla skall dagligen ha tillgång till kommunikationsmedel Målt der Leverantören skalltillhandahålla näringsriktig kost och barnens kulturella och religiösa önskemål skall beaktas. Vid behov skall barnen få anpassad specialkost. Barnen måste ha möjlighet att delta i matlagningen. Fyra måltider skall serveras; frukost, lunch, mellanmål och middag. Lunch skall serveras på boendet även på vardagarna om det finns barn som inte är i skolan, På kvälls- och nattetid skall det finnas tillgång till frukt, smörgåsar, te och kaffe. Boendet kan ha gemensamma tider för måltider men dessa måste anpassas så att alla barn varje dag kan få frukost, lunch, mellanmål och middag. Städning och tvättning Leverantören skall ha det yttersta ansvaret för att boendet är välstädat och trivsamt samt att rummen städas vid avflyttning. Barnen kan ha ansvar för städning av eget rum och dela ansvaret för städning av gemensamma utrymmen samt ansvara för tvätt av egna kläder och textilier. Personalen skall hjälpa och vägleda barnen i städning och tvättning, Transporter Leverantören ansvarar för transport när barnet skall besöka vården eller har andra nödvändiga ärenden och kan inte självständigt åka med kollektivtrafiken. Kostnaderför busskort betalas inte av leverantören. Hälso- och sjukvård Leverantören skall även se till att barnet vid sjukdom får kontakt med vården och får adekvat behandling. Västra Götalandsregionen ansvararförvården men leverantören måste se till att barnet får kontakt med rätt vårdinrättning och kan fullfölja eventuellföreskriven behandling och medicinering. Sida 13 av 20 18

19 N v HÄRRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS156 20ts Ledsagning Leverantö ren ansvarar för ledsagning vid läkar- och tandläkarbesök samt vid inköpsresor ln- och utflyttning Leverantören ska ll vara behjälplig vid in- och utflyttning oavsett tidpunkt för flytt. Leverantören skall vara behjälplig bl.a, med nyckelhanteringen samt se till att barnet är informerat och har packat sina tillhörigheter. Kategori 3: Boende med boendestöd för ungdomar med permanent uppehållstillstånd (Utslussningsboende) Allmän beskrivning av uppdraget Uppdraget omfattar utslussningsboende för ungdomar som kommit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. Ungdomarna är oftast i åldern t7-20 är. Boendet skall omfatta mindre lägenheter med tillsyn. Lägenheterna kan vara enskilda lägenheter insprängda inom ordinärt bostadsbestånd (s.k. "satellitlägenheter'')eller bilda en enhet bestående av flera lägenheter i samma byggnad. Det är även möjligt att två eller tre ungdomar delar på en lägenhet med flera sovrum eller att lägenheterna är formade som korridorboende. Även om flera lägenheter skulle vara belägna i samma byggnad är det inte fråga om boende med institutionskaraktär utan enskilda lägenheter där standarden motsvarar minst boverkets regler för stude ntbostäder. Kontinuitet i boende är viktigt men det är möjligt att en ungdom flyttar inom olika boenden inom denna boendekategori. En ungdom kan t.ex. initialt bo i en lägenhet i korridor med andra ungdomar och därefter flytta till en lägenhet som är insprängd inom ordinärt bostadsbestånd. Ett viktigt inslag i uppdraget är att arbeta med ungdomarna så att de blir redo för ett självständigt liv och kan skaffa sig ett eget boende. Under tiden de bor i utslussningsboende har de dock ett visst behov av stöd som varierar från person till person. Stödet skallvara inriktat på att hjälpa ungdomarna att självständigt fungera i det svenska samhället. Uppdraget omfattar främst boendet men förhållningssättet skall vara introducerande i det svenska samhället. Allmänna krav Geografiskt läge Verksamheten/lägenheter skall vara beläget i närområdet till Härryda kommun med promenadavstånd till allmänna och goda kommunikationer. Med närområde avses ett avstånd på max 50 km från Mölnlycke. Ungdomarna folkbokförs på den adress där de bor. Samma offererade dygnspris gäller för lägenheterna oavsett var de är belägna. Sida 14 av 20 19

20 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS156 20L Bestä llni ng/placeringsavtal Bestä llningen initieras av Kommu nens tjänsteman, Uppsägning av plats Boendeplats sägs upp med 10 dagars uppsägningstid Dygnsersättning betalas t.o.m, det dygn ungdomen flyttarfrån boendet. Om platsen sägs upp får leverantören inte överlåta platsen till annan ungdom under uppsägningstiden. Kommunens tjänsteman är behörig att meddela boendet när avflyttning sker. Tystnadsplikt och sekretess Leverantören skall se tillatt all personalföljer den tystnadsplikt som råder enligt 15 kap. 1S Socia ltjä nstlagen. Meddlarfrihet Levera ntören förbi nder sig att inte ingripa mot eller efterforska den som lämnat meddelande till författare, utgivare eller motsvarande för offentliggörande itryckt skrift eller radioprogram eller sådana upptagningar. Förbudet gäller inte sådana meddelanden som avser företagshemligheter eller omfattas av tystnadsplikt för leverantörens anställda eller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagstiftningen, Lex Sarah Leverantören skall följa bestä mmelserna i SoL 14 kap 3 5. Leverantören skall ha särskilda rutiner som avses i 7 kap 1 S SOSFS 201L:1.5 för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa, undanröja, förebygga missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden skall fullgöras. Av rutinerna skall även framgå hur beslutade åtgärder skall följas upp samt hur material skall användas i leverantörens systematiska kvalitetsarbete. Rapportering av missförhållanden eller risk för missförhållanden skall ske enligt SoL L4 kap 3 5. Annat system för avvikelserapportering, intern eller egenkontroll eller liknande får inte ersätta rapportering 14 kap 3 S. Kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 Leverantören skall driva kvalitetsarbete som uppfyller kraven enligt SOSFS 2OLt:9. Anbudsgivaren skall på begäran tillhandahålla en beskrivning av metoder och rutiner för kva litetsledning. Dokumentation SOSFS 2003:20 S Leverantörens dokumentation skall uppfylla kraven i SOSFS 2003:20 S. Sida 15 av 20 20

21 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS1_ lncidentrapporter ng Leverantören skall ha rutiner för incidentrapportering. En incident skall alltid analyseras och följas upp. lncident avsersådana händelsersom uppstår i verksamheten och som avvikerfrån en normal händelse. Erfarenheten av det inträffade skall återföras till verksamheten. Anbudsgivaren skall på begäran tillhandahålla en beskrivning av rutiner för incidentrapportering. Kategori 3: Boende med boendestöd för ungdomar med permanent uppehållstillstånd (Utslussningsboende) Utförandevillkor Tryggt boende Leverantören skall erbjuda tryggt boende med god omsorg utifrån professionell kunskap och beprövad erfarenhet. Separat boende Pojkar och flickor skall i normalfallet inte bo i samma lägenhet om det finns kollektiva inslag i boendet Tider Personalen skall fin nas tillgänglig för besök dag och kvällstid fram till klockan 2z.oo.I övrig tid skall personal finnas tillgänglig för att vid behov kunna tillkallas per telefon. Personalen måste kunna inställa sig hemma hos ungdomarna/ungdomen inom 30 minuter oavsett tid på dygnet. Leverantören skall upprätta en plan för varje ungdom och i samråd med ansvarig socialsekreterare, skola och andra aktörer planera de insatsersom ungdomen behöverstöd och hjälp med för att kunna leva ett självständigt liv. Stödinsatserna och tillsynsbesöken skall planeras utifrån varje ungdoms förutsättningar och behov. Det är viktigt att personalen regelbundet besöker ungdomens lägenhet även om en del av insatserna kan utföras annanstans, t.ex. vid gemensamma besök på bibliotek, affärer, caféer, idrottslokaler m.m. Tyngdpunkter av insatserna skall vara hjälp och stöttning med självständigt liv. Skötsel av hemmet, privatekonomin och de sociala kontakterna bör vara centrala i uppdraget. De flesta ungdomarna går i skolan eller studerar på dagtid och insatserna på vardagar sker för det mesta utanför denna tid. Bemanning Leverantören skall ha tillräckl ig personalstyrka för att ge ungdomarna bra stöd och omsorg under boendetiden. Om lägenheterna är insprängda inom bostadsbestånd skall personalen ha personallägenhet/motsvarade lokal dit ungdomarna kan söka sig om de behöver hjälp och stöd. Personalen kan iså fall utgå från personallägenhet/lokaloch göra tillsynsbesök hos ungdomarna. Persona llägen heten/loka len skall vara belägen inom riml igt avstånd frå n utslussningslägenheterna. Sida 16 av 20 21

22 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS Om lägenheterna är belägna isamma fastighet skall personalen ha lägenhet/lokaliden fastighet och vara tillgängliga där i behövlig omfattning. Kontaktperson Leverantören skall för varje ungdom utse L namngiven kontaktperson ur personalgruppen. Kontaktpersonerna skallvara särskilt insatta iungdomens livssituation och kan kontaktast.ex. av ansvarig socialsekreterare och god man. Arbetsgivaransvar Leverantören har arbetsgivaransvaret för sina anställda enligt lagar och förordningar. När leverantören anställer personal skall leverantören följa svensk arbetsrättslig lagstiftning. Leverantören ansvarar för att nyanställda får erforderlig introduktion, Personalens kompetens Enligt 2 ka p 2 5 sosfs 2oo3:2o skall personal som ger vård och behandling på HVB-hem ha den utbildning och erfarenhet samt personlig lämplighet som krävs för att utföra arbetet och för att uppfylla verksamhetens må1. All tillsvidareanställd personal, längre visstidsanställda och timanställda skall ha minst fyra terminer på hög- eller yrkeshögskola, företrädesvis beteendevetenskaplig utbildning, samt iövrigt uppfylla IVO:s/Socialstyrelsens krav. Personalen på boendet skall ha tillgång till extern och regelbunden handledning. Personalen skall behärska svenska i tal och skrift. Person som förestår verksamheten Den person som förestårverksamheten skall uppfylla kraven isosfs 2OO3:20 innebärande bl.a. adekvat högskoleutbildning om minst L80 högskolepoäng och erfarenhet av liknande verksamhet. Föreståndaren och dess ersättare skall ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd iverksamhetens lokalerföratt kunna ha daglig insyn iverksamheten. Föreståndaren skallbehärska svenska italoch skrift. Utdrag ur belastningsregistret Leverantören skall garantera att personalen genomgått registerkontroll enligt lag2oot:17i om registerkontroll. Kommunen skall ha rätt att ta del av utdrag ur belastningsregistret rörande utförarens personal som skall arbeta gentemot Kommunen, I nformationsskyldighet Om ungdom avviker, tas in på sjukhus, anstalt eller liknande skall leverantören samma dag informera ansvarig tjänsteman hos Härryda kommun och god man om avvikandet. Sida 17 av 20 22

23 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS Leverantören skal I meddela ansvarig tjänsteman när det sker förändringar kring ungdomen t.ex, rörande hälsa, studier, familj och händelser av betydelse för uppdragets utförande Skolgång/studier Leverantören skall medverka till att ungdomar kan fullfölja sina studier Hjälp med skolgång/studier kan innebära stöttning och motivering men ungdomarna har i regel en fungerande skolgång när de flyttar in i utslussningslägenhet. Läxhjälp Personalen skall vid behov hjälpa och stötta ungdomarna vid läxläsning Samhällsintroduktion Personalen skall ko ntinuerligt ge information om det svenska samhället så att ungdomarna har möjlighet till självständigt liv när de flyttar från boendet, Grundläggande områden att diskutera Med ungdomarna är sociala relationer, grundläggande värderingar såsom alla människors lika värde samt svensk samhällsstruktur. Praktiska frågor som ungdomarna förutsatts att klara självständigt och behöver därmed tränas på under boendetiden är skötsel av hushåll och privatekonomi. Tolk Leverantören ansvarar för att tolk anlitas och bekostar tolkningen vid möten m.m. som leverantören kallat till. Om Härryda kommun kallar till ett möte bekostar Härryda kommun tolken Lägenheter Leverantören skallansvara för att verksamheten bedrivs iändamålsenliga och godkända lägenheter. Lägenheterna skallvara materiellt väl underhållna och hålla en god hygienisk standard. Leverantören skall förfoga över lägenheterna senast vid avtalstecknandet. Lägenheterna får ha vissa kollektiva inslag såsom delat kök men måste motsvara miniminivån för studentbostäder enligt boverkets regler för studentbostäder (BFS201L:6) Dokumentation som visar att leverantören förfogar eller kommer att förfoga över lokalerna där utslussningslägenheterna är belägna skall kunna uppvisas senast vid avtalsskrivning. Dokumentation kan vara t.ex. hyres- eller köpekontrakt. Förbrukningsmaterial och inventarier Leverantören tillhandahåller och bekostar arbetsredskap och förbrukningsartiklar som åtgår för att fullgöra uppdraget. Leverantören skall stå för samtliga kostnader gällande inventarier i boendet, både för barnens egna rum för de gemensamma lokalerna i boendet, Leverantören ansvarar för Sida L8 av 20 23

24 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga L - Kravspecifikation Dnr 2015KS skötsel av dessa inventarier. Arbetsredskap kan vara t.ex. städ- och köksutrustning såsom dammsugare, köksassistent m.m. Förbrukningsartiklar kan vara engångsartiklar såsom mjukpapper, sopsäckar m.m. lnventarier är t.ex. köksporslin, inredningsdetaljer och textilier. Boendestandard Leverantören skall erbjuda lägenhete r som är ombonade och hemtrevliga. Lägenheterna skall ha minst ett fönster, sedvanligt möblemang och hemtextilier. Leverantören skall stå för samtliga kostnader för införskaffande och skötsel av inventarier i lägenheterna. Alla ungdomar skall ha ett eget rum, toalett/dusch och t llgång till kök. Sedvanligt möblemang innebär minst säng, skrivbord, stol samt förvaringsmöbel för kläder. lnventarier som ungdomarna behöver i sin livsföring är bl.a. köksporslin, utrustning för matlagning, inredningsdetaljer, textilier och städredskap som inte är av engå ngskaraktär. Boendesäkerhet Leverantören ska ll vara insatt i och efterleva de bestämmelser som framgår av lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Leverantören skall ha en handlingsplan över hur säkerheten uppfylls vid exempelvis brand, längre tids elavbrott, översvämning, längre tids vattenavbrott eller dylikt, Måltider Personalen kan vara behjälplig vid matlagn ing. Personalen skall hjälpa den boende att lära sig en sund mathållning. Personalen skall sträva efter att alla ungdomar varje dag äter frukost, lunch, mellanmåloch middag. Städning och tvättning Ungdom arna ansvarar för städning av sin egen lägenhet och tvätt av sina kläder och hemtextilier. Personalen skall dock stötta och anvisa ungdomarna så att de lär sig att utföra dessa sysslor självständigt. Transporter Leverantören ansvarar för transport när ungdomen skall besöka vården eller har andra nödvändiga ärenden och kan inte självständigt åka med kollektivtrafiken. Hälso- och sjukvård Leverantören skall se till att ungdomen vid sjukdom får kontakt med sjukvården och får adekvat behandling. Leverantören ansvara även för att ungdomen får behövlig tandvård. Västra Götalandsregionen ansvarar för vården men leverantören måste se till att ungdomen får kontakt med rätt vårdinrättning och kan fullfölja eventuellföreskriven behandling och medicinering. Sida 19 av 20 24

25 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS156 20L Ledsagning Levera ntören a nsvara r för ledsagning vid läkar- och tandläkarbesök samt vid inköpsresor ln- och utflyttn ng Leverantören skall vara behjälplig vid in- och utflyttning oavsett tidpunkt för flytt Leverantören skall vara behjälplig bl.a. med nyckelhanteringen samt se till att ungdomen är informerad och har packat sina tillhörigheter. Boendeplan Leverantören ska ll aktivt medverka till att ungdomarna får ett eget boende senast när de fyller 21 år. Leverantören skall tillsammans med ungdomen upprätta en plan för självständigt boende när denne flyttar in ien utslussningslägenhet. Leverantören skallse tillatt ungdomen är aktiv iatt söka egen bostad och att denne anmäler sig till bostadskö i kommuner i Göteborgsregionen och kontaktar privata hyresvärdar. Leverantören skall vara aktiv i sina kontakter med hyresvärdar och fastighetsägare i regionen för att kunna hjälpa ungdomarna att h tta en egen bostad. Leverantören skall på begäran kunna visa hur man har arbetat med varje enskild ungdom för att dessa skall ordna ett eget boende. Sida 20 av 20 25

26 Kvalificerino Upphandling avseende HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn Anbud nr 'l a 'i FFu uootulls ltidolan för uoohandlinoen) * FFU uoofvlls lhelt anbud eller deiat anbud), FFLJI via TendS an) FFU o ltiohetst d) i FFU uppfvlls (Anbudets form och innehåll) Vill ãnbudso varen beoåra sekretess? 'i FFu uoofvlls llaoenl oa krav) FFU uoofvlls lekonomisk och finansiel ställn ng) uopfvlls (Resußer och kompetens) ' i FFtl úoofvlls lreferensuoodrao) ' i FFu uootulls lkravsoecifikat on) Kommentar: vâr från Skatteverket: OK / EJ OK Kval f cerinsskrav: '1.5 Tidplan för upphandlíngen Planerad t dplan för upphand ingen: 2O Upphandl ngen annonseras Sista anbudsdag Vecka Utvärder ng av anbud 20' Kommunstyrelsen beslutar om antagande av leverantórer Anbud som inkommer för sent kommer inte att tas upp t ll prövn ng 2.2 Helt eller delat anbud Anbud kan lämnas på ett eller flera delområden 2.5 lnlämnande av anbud Anbud skall lámnas elektroniskt v a Tends gn Anbud v a fa eller e-post godkànns nte 2.6 Anbudets g ltighetstid Anbudet skall vara bindande t ll och med Anbudet och b fogade handl ngar skall vara skriftl ge ett exemplêr, skr vet på svenska språket och nnehålla de uppg fter som efterfrågats fdrfrågningsunderlaget samt vara undertecknat av behör g person Behör ghet skall kunna uppvisas på begâran av Kommunen Anbud med reservationer aæepteras inte Sekretess Underanbudstidenråderabsolutsekretess Efferoffentliggörandeavtilldeln ngsbeslutupphör den absoluta anbudssekretessen Kommunen har som grund nstálln ng att alla handlingar är allmänna handl ngar Om det av särskild anledn ng ken antas att den ensk lde lider skada om en uppg ft röjs finns det möjlighet for Kommunen att sekretessbelägga sådana uppgifter I de fall anbudsgivaren anser att delar anbudet skall vara föremål för sekfetess även efier det att t lldelningsbeslut meddelats årendet, skall anbudsg varen nedan precisera v lka uppgifter det är samt lämna en mot vering till på vilket sått anbudsgivaren skulle lida skada om uppgifterna låmnades ut Kommunen provar därefter frågan om sekretess skall råda Kommunens beslut om sekretess kan prövas av förvaltningsdomstol 3.1 Uteslutningsgrund En anbudsgivere kommer att uteslutas från deltâgande upphandl ngen om omständigheler enl gt 10 kap 1 S LOU förel gger En anbudsgivare kan även komma att uteslutas från deltagande upphandlingen om omståndigheter enligt l0 kap 2 S LOU fôrel gger 3.2 Lagenl ga krav Anbudsg varenskallvarafrifrånskulderavseendesvenskaskatterochsocialaavgifter Anbudsg varen skall också vara registrerad för inbetaln ng av F-skatt Kommunen kommer, genom Skatteverket, att kontrollera att anbudsgivaren uppfyller kraven Anbudsg vare skall vara registrerade i aktiebolags- eller handelsregistret Anbudsgivaren skall styrka detta genom att vid förfrågan från Kommunen v sa upp kopia på reg strer ngsbevis från bolagsverket som ej är ãldre ân sex (6) månader från förfrågan 3.3 Ekonom sk och finans ell ställn ng Anbudsgivaren skall ha ekonomisk kapacitet som svarar mot uppdragets omfattning och innehåll Anbudsgivaren skall ha r skklass tre (3) eller bättre enl gt Upplysn ngsæntralens(uc) kreditvärder ngssystem, lägst 40 hos Creditsafe, lágst rat ng A hos Soliditet, eller motsvarande bedömning om ekonom sk stab l tet Anbudsg varen skall till anbudet bifoga ett utdrag från UC eller likvård g handl ng Utdraget skall nte vâra ãldre än tre (3) månader, ráknat från sista anbudsdag I de fall lågre rating v sas, ska anbudsg varen ändå anses upprylla detta krav om anbudsgivaren i s tt anbud lámnat såden förklar ng att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren nnehar motsvarande ekonomisk stab l tet 3-4 Resußer och kompetens Anbudsg varen skall ha resurser och kompetens för att kunna leverera efterfrågade tjänster under hela avtalsperioden För att styrka att kavet uppfylls skall anbudsgivaren lámna uppg fter om företagets organ sation, kompetens och personella resurser 3.5 Referensuppdrag Anbudsg varen skall ha erfarenhet av tidigare utförda uppdragav liknande art Detta betyder erfarenhet av verksamhet med boende fdr barn eller ungdomar med omfattande slödbehov, t ex HVB-hem, eller annan verksamhet med utsatta barn/ungdomar För att styrka erfarenhet skall ânbudsg varen redovisa m nst två (2) v d anbuds nlàmnandet pågående eller avslutade referensuppdrag som vardera utförts under de senasle 3 åren För att referensuppdraget ska godkånnas av Kommunen skall ang vet referensuppdrag vara utfört i enl ghet med de krav som uppdrâgsg varen stãllt Referenserna skall vara v dtalade och referensuppgifternê skall ämnas enligt nedan -Referensuppdrag -Uppdragsgivare -Namn på kontaktperson -Telefonnummer eller mob lnummer -E-postadress Kommunen kan komma att kontakta eng vna referenser för att kontrollera att de av anbudsgivaren lâmnade uppg fterna stámmer 4.3 Kravspecifikat on Anbudsg varen aæpterar samtl ga krav sin helhet 26

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Gode mannens uppgifter:

Gode mannens uppgifter: 2011-05-20 Riktlinjer / Checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen i projektet.

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun Skolnämnden Enhet/Handläggare Skolförvaltningen Datum 2011-09-13 Ert datum Beteckning Er beteckning Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun t:\skf\samarbete\informationsmaterial\riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn 2013-10-01 Rev. Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn av HVB för barn och unga vid Skogsro HVB i Sorsele Kommun - oanmäld

BESLUT. Ärendet Tillsyn av HVB för barn och unga vid Skogsro HVB i Sorsele Kommun - oanmäld BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-06-16 Dnr 8.4.2-8944/2014-3 1(5) Avdelning nord Gudrun Kågström Lindberg Gudrun.Kagstrom-Lindberggivo.se Skogsro AB Såggatan 3 920 70 Sorsele Ärendet Tillsyn av

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Social- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Upplands Väsby kommun...

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Yttrande gällande tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Gläntan i Vänersborg

Yttrande gällande tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Gläntan i Vänersborg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-08-27 7 (xx) Dnr SN 2015/35 Yttrande gällande tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Gläntan i Vänersborg Sammanfattning Inspektionen

Läs mer

Information till nya goda män för ensamkommande barn.

Information till nya goda män för ensamkommande barn. Överförmyndaren i Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330 overformyndaren@tingsryd.se Välkommen till uppdraget som god man för ensamkommande barn För att hjälpa dig i ditt uppdrag som god man

Läs mer

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn!

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn! 1 Sida1 www.hassleholm.se Välkommen som god man för ensamkommande barn! 2 Välkommen Till ditt uppdrag som god man! Syftet med denna information är att ge dig, som nybliven god man en vägledning och ett

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Kvalitetskriterier för boende för barn och ungdomar

Kvalitetskriterier för boende för barn och ungdomar Kvalitetskriterier för boende för barn och ungdomar Framtagen av arbetsgruppen socialtjänst och boende i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen i projektet. Med boende avses

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN JANUARI 2015 Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan legal

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Godmanskap för ensamkommande barn 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt... 2 Vem kan utses till god man......2 Uppdraget som god man... 3 När godmanskapet upphör... 4 Överförmyndarnämndens

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL)

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Bolag, stiftelser och andra privata aktörer som vill

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av enskild verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av enskild verksamhet Riktlinjer för tillsyn av enskild verksamhet Innehåll Bakgrund 3 Syftet med tillsynen 3 Länsstyrelsens ansvar 3 Kommunens ansvar 4 Hur ofta ska kommunernas tillsyn ske? 4 Hur ska tillsyn bedrivas? 4 Vad

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Bun Dnr 2011/164 Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun

Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för familjerådgivning i Varbergs kommun är antagna av socialnämnden 2015-01-29 14. Dessa ersätter tidigare kvalitetskrav

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet, HVB, viss annan heldygnsvård samt öppen verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL)

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet, HVB, viss annan heldygnsvård samt öppen verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet, HVB, viss annan heldygnsvård samt öppen verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Bolag, stiftelser och andra privata aktörer som vill driva

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: landsting och kommuner (hälso- och sjukvårdshuvudmän), vårdgivare, samverkansnämnder, sjukhus i Sverige, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Prognos över antalet asylsökande

Prognos över antalet asylsökande Prognos över antalet asylsökande 2014 81000 personer till Sverige och sökte asyl 2015 80 000 105 000 personer beräknas söka asyl 2016 80 000 105 000 personer beräknas söka asyl Boendeformer 3 Steg Steg

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun 2011-04-27 SN 127 SOCIALFÖRVALTNINGEN Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun Den kommunala socialförvaltningens barn- och familjeavdelning ska verka för att på barn och unga växer

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE

ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE 1. BAKGRUND Upprinnelsen till bygget av den thailändska paviljongen i Utanede uppstod

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Välkommen till. Alströmerhemmet

Välkommen till. Alströmerhemmet Välkommen till Alströmerhemmet Vi hoppas att du/ni ska trivas, känna trygghet, glädje och få möjlighet att leva hela livet under din/er vistelse här hos oss på Temabo och Alströmerhemmet. I denna broschyr

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VÄTTERNGÅRDEN

VÄLKOMMEN TILL VÄTTERNGÅRDEN VÄLKOMMEN TILL VÄTTERNGÅRDEN Vätterngården är ett vård- och omsorgsboende Senast reviderad 2015-01-15 2 (5) OM VÄTTERNGÅRDEN Vätterngården är ett vård- och omsorgsboende, byggt 1995 och har fyra avdelningar,

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Välkomna till Tuvängen 3 Adress och telefonnummer 3 Boendet 4 Allmän information 5 Kontaktperson 6 Besök 7 Måltider 7 Checklista 8

Välkomna till Tuvängen 3 Adress och telefonnummer 3 Boendet 4 Allmän information 5 Kontaktperson 6 Besök 7 Måltider 7 Checklista 8 Tuvängen Innehållsförteckning Välkomna till Tuvängen 3 Adress och telefonnummer 3 Boendet 4 Allmän information 5 Kontaktperson 6 Besök 7 Måltider 7 Checklista 8 2 Välkomna till Tuvängen Tuvängen är ett

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Gällande från 1 augusti 2014

Gällande från 1 augusti 2014 Riktlinjer Kyrkans fo rskola Gällande från 1 augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vårdnadshavare 3. Platsinnehavare 4. Ansökan om plats 5. Grund för rätt till placering 6. Regler för turordning

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

Hem för vård eller boende (HVB) Vet du vilka rättigheter du har?

Hem för vård eller boende (HVB) Vet du vilka rättigheter du har? Hem för vård eller boende (HVB) Vet du vilka rättigheter du har? Dina rättigheter för dig som bor på ett hem för vård eller boende (HVB) Alla barn har lika värde. Du och alla andra barn har rätt att växa

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

2011-09-13 1 (7) Villkor för godkännande och rätt till bidrag. avseende enskild pedagogisk omsorg

2011-09-13 1 (7) Villkor för godkännande och rätt till bidrag. avseende enskild pedagogisk omsorg 2011-09-13 1 (7) Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild pedagogisk omsorg Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun Februari 2010 Godkännande Från och med juli 2009 ska kommunen

Läs mer

Vägledning och checklista. God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista. God man för ensamkommande barn Materialet är framtaget av Harry Lindberg, god man i Mjölby kommun, tillsammans med det regionala nätverket för gode män inom Regionförbundet Östsam, juni 2014. Färg & form: hillevi@kreatens.se 2 Innehåll

Läs mer

SOLHÖJDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Grenandervägen 1 777 32 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

SOLHÖJDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Grenandervägen 1 777 32 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Marianne Ragnarsson 0240-66 03 73 Avdelning Solhöjden 0240-66 03 00 Glimten 0240-66 04 61 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Margareta Nordström 0240-66

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 2015-07-16 Växjöbostäder AB Vidingehem AB 2 Anbudsförfrågan Växjöbostäder och Vidingehem infordrar härmed anbud på Kommunikationsoperatör (KO),

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel.

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lag Förordning Föreskrifter & allm. råd Regeringsformen Tryckfrihetsförordning (1949:105) Äktenskapsbalken (1987:230) Föräldrabalken (1949:381)

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare och Rima Rettegi, rima.rettegi@burlov.se eller tel. 040-625 63 50- Sekreterare

Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare och Rima Rettegi, rima.rettegi@burlov.se eller tel. 040-625 63 50- Sekreterare Socialnämnden 2014-08-28 Plats: Medborgarhuset i Arlöv, Lilla Sessionssalen Tid: 2014-09-04 kl. 18:30 S-gruppen träffas kl. 17:30 i Lilla Sessionssalen Fyrklövern träffas kl. 17:30 i Skärfläckan Vid eventuellt

Läs mer