Plats och tid för Rådasjön i kommunhuset i Mölnlycke sammanträde måndagen den 28 september 2015 kl 16.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid för Rådasjön i kommunhuset i Mölnlycke sammanträde måndagen den 28 september 2015 kl 16.00"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Plats och tid för Rådasjön i kommunhuset i Mölnlycke sammanträde måndagen den 28 september 2015 kl Ärenden 1. Antagande av leverantörer avseende HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Dnr 2015KS Antagande av entreprenör för tryckstegringsstation vid Råda stock. Dnr 2015KS Remissvar över handlingsprogram för Räddningstjänsten Storgöteborg. Dnr 2015KS Överklagande av beslut om detaljplan för Landvetter nya centrum. Dnr 2012KS Ansökan om att ingå i Leaderområdet Göteborgs Insjörike under programperioden Dnr 2015KS Underlag till Sverigeförhandlingen. Dnr 2015KS Yttrande över lagförslag om värdeåterföring. Dnr 2015KS Motion om att bekämpa bostadsbristen. Dnr 2015KS Motion om ökat byggande i Härryda kommun. Dnr 2015KS Medborgarförslag om att Härryda kommun skapar en eller flera ställplatser för husbilar. Dnr 2015KS Medborgarförslag om cykeltvätt för Mölnlyckes mountainbikecyklister. Dnr 2014KS Medborgarförslag om att slopa betyg. Dnr 2014KS Yttrande angående betänkande om rektorn och styrkedjan. Dnr 2015KS

2 14. Delegering av anställning av obehöriga lärare. Dnr 2015KS Komplettering till yttrande över skolinspektionens beslut efter tillsyn i Härryda kommun (Dnr :6639). Dnr 2014KS Medborgardialog som stöd i platsutveckling. Dnr 2015KS Redovisning av medborgarförslag per oktober Dnr 2015KS Delgivning av protokoll från utskott och råd. 19. Anmälan av delegationsbeslut.

3 HARRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Dnr 2015KS ANTAGANDE AV LEVERANTÖRER AVSEENDE HVB-HEM FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Sektorn flor administrativt stöd har tillsammans med sektorn for socialtjänst arbetat fram ett ftirfrågningsunderlag ftir upphandlingen av HVB-hem fiir ensamkommande fl yktin gbarn. Upphandlingen omfattar platser inom kate goriema asylboende/transitboende (kategori l), boende flor barn med permanent uppehållstillstånd (kategori 2) samt boende med boendestöd ftir ungdomar med permanent uppehållstillstånd (kategori 3). Från sektorn für administrativt stöd floreligger skrivelse av den 25 augusti 20t5. OrdfÌirandens fìirslag till beslut Kommunstyrelsen väljer att utse X AB, XX AB samt XX AB som leverantörer av hvb-boenden till Härryda kommun. Följ ande leverantörer, utan inbördes rangordning, tilldelas kontrakt : X AB inom kategori X och X X AB inom kategori X och X X AB inom kategori X och X Paragrafen forklaras omedelbart justerad. justerande 3

4 uärnvon KOMMUN Sektorn lor administrativt stöd Arto Moilanen Kommunstyrelsen (2) Dnr 2015KS ANTAGANDE AV LEVERANTÖNNN AVSEENDE HVB.HEM FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Uppdrag och bakgrund Sektorn ftir administrativt stöd har tillsammans med sektorn for socialtjänst arbetat fram ett ftirfrågningsunderlag for upphandlingen av hvb-hem ftir ensamkommande flyktingbam. Upphandlingen omfattar platser inom kategorierna asylboende/transitboende (kategori 1), boende for barn med permanent uppehållstillstånd (kategori 2) samt boende med boendestöd for ungdomar med permanent uppehållstillstånd (kategori 3). Anbudsinbjudan har skett och vid anbudstidens utgång hade X (X) leverantörer inkommit med anbud.x (X) anbudslämnare klarade kvalificeringskraven vilket framgår av bifogad sammanställning. Av de kvalificerade anbuden hade X (X) lämnats inom kategori l, X (X) inom kategori 2 samt X (X) inom kategori 3. Barnkonsekvensanalys Hänsyn har tagits till barn och ungdomars hälsa, utvecklingsbehov och säkerhet genom att upphandlingen omfattar krav på boendestandard och kompetens hos personalen. Samtliga krav avseende boendestandard och kompetens finns i bilaga Kravspecifikation. Se även bilaga Barnkonsekvensanalys. Förslag till beslut Kommunstyrelsen väljer att utse X AB, XX AB samt XX AB som leverantörer av hvbboenden till Härryda kommun. Följ ande leverantörer, utan inbördes rangordning, tilldelas kontrakt: X AB inom kategori X och X X AB inom kategori X och X X AB inom kategori X och X Paragrafen ftirklaras omedelbart justerad. SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Karina Djumer Kommundirektör Bo Ekström Ekonomichef 4

5 Bilagor Barnkonsekvensanalys Kravspecif,rkation Anbudsöppningsprotokol I Utvärderingsprotokoll 2 (2) 5

6 N v HÄRRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS Kategori L : Asyl boende/transitboende Allmän beskrivning av uppdraget Barn som söker asyl och som placeras enligt kategori L är oftast mellan 13 och i.7 år. Uppdraget omfattar beredskap att erbjuda tillsyn, omsorg, boende och fritidssysselsättning av bra kvalitet för ensamkommande flyktingbarn. Uppdraget omfattar boende som är bemannat dygnet runt och där verksamhetens personal har ingående kännedom om verksamhet som riktar sig till ensamkommande flyktingbarn. Leverantören skall erbjuda ett tryggt boende, som präglas av omsorg, under den tid barnen vistas där. Personalen skallförbereda de boende på att de skallflytta därifrån och aktivt medverka tillatt den kommande flytten kan genomföras så bra som möjligt. Personalen skall också samverka med god man i de fall detta blir aktuellt. Uppdraget omfattar främst boendet men förhållningssättet gentemot de boende skall vara introducerande i det svenska samhället. Allmänna krav Geografiskt läge Verksamh eten skall vara belägen i närområdet till Kommunen med promenadavstånd till allmänna och goda kommunikationer. Med närområde avses ett avstånd på max 50 km från Mölnlycke. Beställ ni ng/placeringsavtal Leverantören skall kunna placera barn samma dag som beställningen görs. Beställningen kan initieras av Kommunens tjänstemän eller av socialjouren utanför kontorstid Uppsägning av plats Boendeplats sägs upp samma dag som barnet flyttar, Dygnsersättning betalas t.o,m, dygn barnet flyttar från boendet. Vid oplanerad frånvaro (dvs. när barnet avvikit) kan Kommunen säga upp boendeplatsen samma dag. Om platsen inte sägs upp får leverantören inte överlåta platsen till annat barn undertiden. Tillstånd Leverantören skall senast den sista anbudsdagen ha tillstånd från Socialstyrelsen/lnspektionen för Vård och Omsorg (lvo) för att driva hem för vård eller boende. Det räcker inte att ansökan om tillstånd har lämnats till IVO utan tillståndet måste ha beviljats. Tystnadsplikt och sekretess Leverantören skall se till att personal följer den tystnadsplikt som råder enligt 15 kap. 1 g socia ltjä nstlagen. Sida l- av 20 6

7 N v HÄRRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS o4-24 Meddlarfrihet Leverantören förbi nder sig att inte ingripa mot eller efterforska den som lämnat meddelande till författare, utgivare eller motsvarande för offentliggörande i tryckt skrift eller radioprogram eller sådana upptagningar, Förbudet gäller inte sådana meddelanden som avser företagshemligheter eller omfattas av tystnadsplikt för leverantörens anställda eller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Lex Sarah Leverantören skallfölja bestämmelserna isol 14 kap 3 5. Leverantören skall ha särskilda rutiner som anges i 7 kap 1 5 SOSFS 20L'J.:t5 för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa, undanröja, förebygga missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden skall fullgöras, Av rutinerna skall även framgå hur beslutade åtgärder skallföljas upp samt hur materialskall användas i leverantörens systematiska kvalitetsarbete. Rapportering av missförhållanden eller risk för missförhållanden skall ske enligt SoL L4 kap 3 5. Annat system för avvikelserapportering, intern eller egenkontroll eller liknande får inte ersätta rapportering 14 kap 3 g. Anmälan avseende enskild Leverantören skall uppfylla sin anmälningsskyldighet enligt 14 kap. socialtjänstlagen Kvaf itetsarbete SOSFS 20tl:9 Leverantören skall driva kvalitetsarbete som uppfyller kraven enligt SOSFS 2011.:9. Kommentar: Anbudsgivaren skall på begäran tillhandahålla en beskrivning av metoder och rutinerför kvalitetsled ning. Dokumentation SOSFS 2003:20 S. Leverantörens dokumentation skall uppfylla kraven i SOSFS 2003:20 S. lncidentrapportering Leverantören skall ha rutiner för incidentrapportering. En incident skall alltid analyseras och följas upp. lncident avser sådana händelser som uppstår iverksamheten och som avvikerfrån en normal händelse. Erfarenheten av det inträffade skall återföras till verksamheten. Kommentar: Anbudsgivaren skall på begäran tillhandahålla en beskrivning av rutiner för incidentrapportering. Sida 2 av 20 7

8 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS156 20t Utförandevillkor Tryggt boende Leverantören skall ha förmåga att ge stöd och omsorg till de barn och ungdomar som Kommunen anvisar underförutsättning att de inte enligt läkarintyg bedöms behöva kvalificerad psykiatrisk vård. Boendet och omvårdnaden skall ha en hög kvalitet och innebär att ungdomarna ges trygg boendemiljö, möjlighet till individuellt stöd och utveckling samt verka för en meningsfull vardag anpassad efter den unges behov och förutsättningar. Separat boende Boende för asylsökande och PUT skall vara skilda åt i olika byggnader. Leverantören skall inte heller ha ensamkommande flyktingbarn i samma boende som barn placerade på HVB som driver behandlingsverksamhet. Barn under 13 år skall inte bo på samma boende som äldre barn, I det fall verksamheten tar emot både pojkar och flickor skall sovrumsdelarna vara åtskilda. Bemanning Boendet skall vara bemannat dygnet runt. Bemanningen skall anpassas efter verksamhetens omfattning och de boendes behov av trygghet och kontinuitet. På morgon, eftermiddag och kväll när barnen inte är iskolan skall en personalansvara för maximalt 5 barn. Leverantören skall även tillse att personal utöver grundbemanning tillsätts omgående om särskilda behov uppstår. För dessa fall utgår ingen extra ersättning. Kontaktperson Leverantören skall för varje barn utse L namngiven kontaktperson ur personalgruppen. Kontaktpersonerna skall vara särskilt insatta i barnets livssituation och kan kontaktas t.ex. av ansvarig socialsekreterare och god man. Arbetsgivaransvar Leverantören har arbetsgivaransvaret för sina anställda enligt lagar och förordningar. När leverantören anställer personal skall leverantören följa svensk arbetsrättslig lagstiftning. Leverantören ansvarar för att nyanställda får erforderlig introduktion och kompetensutveckling. Personalens kompetens Enligt 2 kap 2 5 SOSFS 2OO3:2O skallpersonalsom gervård och behandling på HVB-hem ha den utbildning och erfarenhet samt personlig lämplighet som krävs för att utföra arbetet och för att uppfylla verksamhetens må1. All tillsvidareanställd personal, längre visstidsanställda och timanställda skall ha minst fyra terminer på hög- eller yrkeshögskola, företrädesvis beteendevetenskaplig utbildning, samt iövrigt uppfylla IVO:s/Socialstyrelsens krav, Personalen på boendet skall ha tillgång till extern och regelbunden handledning. Personalen skall behärska svenska i tal och skrift Sida 3 av 20 8

9 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS Person som förestår verksamheten Den person som förestå r verksam heten skall u ppfylla kraven i SOSFS 2OO3:20 innebä rande bl.a. adekvat högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng och erfarenhet av liknande verksamhet, Föreståndaren och dess ersättare skall ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd iverksamhetens lokaler för att kunna ha daglig insyn i verksamheten. Föreståndaren skall behärska svenska ital och s krift. Utdrag ur belastningsregistret Leverantören skall garantera att personalen genomgått registerkontroll enligt lag2oot:r7l om registerkontroll. Kommunen skall ha rätt att ta del av utdrag ur belastningsregistret rörande utförarens personal som skall arbeta gentemot kommunen. I nformationsskyldighet Om barn avviker, tas in på sjukhus, anstalt eller liknande skall leverantören samma dag informera den ansvarig tjänsteman vid Härryda kommun och god man om detta. Leverantören skall också göra en polisanmälan när barnet avvikit. Leverantören skall meddela ansvarigtjänsteman när det sker förändringar kring barnet t.ex. rörande hälsa, asylprocess, skolgång, familj och andra frågor av betydelse rörande u ppd ragets utförande. Skolgång Leverantören skall medverka tillatt barn kan fullfölja sin skolgång. Barnen skall ha integrerad skolgång, vilket innebär att barnen går i en skola som är öppen för alla elever, dvs. inte en skola som drivs på boendet. Hjälp med skolgång kan innebära praktiska moment såsom att personalen följer med barnet till busshållplatsen eller kör barnet till skolan om denne inte har mognad eller förmåga att själv ta sig tillskolan, Läxhjälp Personalen skall vid behov hjälpa och stötta barnen vid läxläsning, Samhällsintroduktion Personalen skall kontinuerligt ge information om det svenska samhället så att barnen förbereds för ett självständigt liv när de flyttar från boendet. Leverantören skall ta hänsyn till barnets individuella förmåga att ta emot samhällsinformation. Kommentar: Grundläggande områden att diskutera med barnen är sociala relationer, grundläggande värderingar såsom alla människors lika värde samt svensk samhällsstruktur. Praktiska frågor som barnen förutsätts att klara självständigt och därmed behöverträna på under boendetiden är skötsel av hushåll och Privatekonomi. Vissa barn har svårt för att ta till sig Sida 4 av 20 9

10 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS o4-24 samhällsinform ation under asyltiden. I dessa fall skallsamhällsinformationen ges i anpassad omfattning. Fritidssysselsättn ng Leverantören skall se till att alla barn har möjlighet till minst en enskild och en gemensam fritidsaktivitet varje vecka. Kommentar: Kravet gäller när det har blivit klarlagt att barnet inte anvisas till en annan kommun utan vistas i Härryda under asylprocessen. Barnets egna önskemål av fritidsaktiviteter skall beaktas, Exempel på aktivitet är fysisk träning/rörelse och utflykt till lämpliga besöksmål m.m. Boendet kan anordna egna aktiviteter. Vid individuella aktiviteter behöver personalen inte följa med om barnet klarar att delta i aktiviteten på egen hand. Då räcker det att barnet får stöd från personalen t.ex. vid initiala kontakter med en idrottsklubb eller liknande. Barnen bekostar fritidsaktiviteterna själva genom bidraget från Migrationsverket. Tolk Leve rantören ansvarar för att tolk anlitas och bekostar tolkningen vid möten m.m. som leverantören kallat till. Leverantören ordnar och bekostar tolken även när tolkning behövs på boendet. Om Härryda kommun kallartillett möte bekostar Härryda kommun tolken. Lokaler Leverantören skall ansvara för att verksamheten bedrivs i ändamålsenliga och godkända lokaler med nödvändig anpassning till verksamhetens innehåll och barnens behov, Lokalerna skall vara materiellt väl underhållna och hålla en god hygienisk standard. Lokalerna skallvara godkända av vederbörande myndigheter. Leverantören skall förfoga över boendelokalen senast vid avtalsteckna ndet. Kommentar: Dokumentation som visar att leverantören förfogar eller kommer att förfoga över lokalen där verksamhet drivs skall kunna uppvisas senast vid avtalsskrivning. Förbrukningsmaterial och inventarier Leverantören tillhandahåller och bekostar arbetsredskap och förbrukningsartiklar som åtgår för att fullgöra uppdraget. Leverantören skall stå för samtliga kostnader gällande inventarier i boendet, såväl för barnens egna rum som för de gemensamma lokalerna i boendet. Leverantören ansvarar för skötsel av dessa inventarier. Kommentar: Arbetsredskap kan vara t,ex. städ- och köksutrustning såsom dammsugare, köksassistent m.m. Förbrukningsartiklar kan vara engångsartiklar såsom mjukpapper, sopsäckar m,m. lnventarier är t.ex. köksporslin, inredningsdetaljer och textilier. Sida 5 av 20 10

11 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS o4-24 Boendestandard Leverantören skall erbj uda boende som är ombonat och hemtrevligt. Rummen skall ha minst ett fönster, sedvanligt möblemang och hemtextilier. Alla barn skall ha ett eget rum. Om barn uttryckligen önskar det kan de dela rum. Våtutrymmen, toalett och kök kan delas. Gemensamma utrymmen för trivsamt umgänge skall finnas, Kommentar: Sedvanligt möblemang innebär minst säng, skrivbord, stol samt förvaringsmöbel för kläder. Boendesäkerhet Leverantören skall vara insatt i och efterleva de bestämmelser som framgår av lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Leverantören skall ha en handlingsplan över hur Säkerheten uppfylls vid exempelvis brand, längre tids elavbrott, översvämning, längre tids vattenavbrott eller dylikt. Kommentar: Anbudsgivaren skall på begäran tillhandahålla handlingsplanerna. Tillgång till kommunikationsmedel Leverantören skall erbjuda ba rnen tillgång till dator med internetuppkoppling, telefon och W Kommentar: Flera barn kan dela på utrustningen men alla skall dagligen ha tillgång till kommu nikationsmedel. Målt der Leverantören skall tillh andahålla näringsriktig kost och barnens kulturella och religiösa önskemål skall beaktas. Vid behov skall barnen få anpassad specialkost. Barnen skallha möjlighet att delta i matlagningen. Fyra måltider skall serveras; frukost, lunch, mellanmål och middag. Lunch skall serveras på boendet även på vardagarna om det finns barn som inte är i skolan. På kvälls- och nattetid skall det finnas tillgång till frukt, smörgåsar, te och kaffe. Kommentar: Boendet kan ha gemensamma tider för måltider men dessa måste anpassas så att alla barn kan få frukost, lunch, mellanmål och middag varje dag. Kläder Leverantören skall i början av barnets vistelse på boendet erbjuda säsonganpassad basklädsel om barnet saknar egna kläder. Barnens kulturella och religiösa önskemål skall beaktas. Kommentar: Basklädsel omfattar minst underkläder, byxor/kjol och tröja samt säsongsanpassade ytterkläder och skor. När barnet fått ersättning från Migrationsverket kan han eller hon själv köpa behövliga kläder. Sida 6 av 20 11

12 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS156 20L5-O4-24 Hygienartiklar Leverantören skall i bö rjan av barnets vistelse på boendet erbjuda nödvändiga hygienartiklar för skötsel av personlig hygien. Kommentar: Med nödvändig utrustning avses t.ex. Tandborste och kräm, schampo, tvål och deodorant. När barnet fått ersättning från Migrationsverket kan han eller hon själv köpa behövliga hygienartikla r, Städning och tvättning Leverantören har det yttersta ansvaret för att boendet är välstädat och trivsamt samt att rummen städas vid avflyttning. Barnen kan ha ansvar för städning av eget rum och dela ansvaret för städning av gemensamma utrymmen samt ansvara för tvätt av egna kläder och textilier. Personalen skall hjälpa och vägleda barnen i städning och tvättning. Transporter Leverantören ansvarar för transport när barnet skall besöka vården eller har andra nödvändiga ärenden och inte självständigt kan åka med kollektivtrafiken. Hälso- och sjukvård Leverantören ser till att hälsoundersökning görs när barnet skrivs in samt att barnet får behövlig tandvård. Leverantören skall även se till att barnet vid sjukdom får kontakt med vården och får adekvat behandling, Kommentar: Västra Götalandsregionen ansvarar för vården men leverantören skall se till att barnet får kontakt med rätt vårdinrättning och kan fullfölja eventuellföreskriven behandling och medicinering, Ledsagning Leverantören ansvarar för ledsagning vid läkar- och tandläkarbesök samt vid inköpsresor. Kommentar: Särskilt i början av sin vistelse på boende kan barnet behöva ledsagare när han/hon skall köpa kläder och andra personliga nyttigheter. ln- och utflyttning Leverantören skall vara behjälplig vid in- och utflyttning oavsett tidpunkt för flytt. Kommentar: Leverantören skall vara behjälplig bl,a. med nyckelhanteringen samt se till att barnet är informerat och har packat sina tillhörigheter. Sida 7 av 20 12

13 N \t HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS156 20L Kategori 2: Boende för barn med permanent uppehållstillstånd (PUT-boende) Allmän beskrivning av uppdraget Barn som beviljats permanent uppehållstillstånd och som placeras enligt kategori 2 är oftast mellan 13 och 17 år. Boende omfattar beredskap att erbjuda tillsyn, omsorg, boende och fritidssysselsättning av bra kvalitet för ensamkommande flyktingbarn som beviljats permanent uppehållstillstånd. Uppdraget omfattar boende som är bemannat dygnet runt och där verksamhetens personal har ingående kännedom om verksamhet som riktar sig mot ensamkommande flyktingbarn. Leverantören skall erbjuda ett tryggt boende, som präglas av omsorg och introduktion till det svenska samhället. Personalen skall också samverka med god man i de fall detta blir aktuellt. Uppdraget omfattar främst boendet men förhållningssättet gentemot de boende skall vara introducerande i det svenska samhället. Allmänna krav Geografiskt läge Verksamheten skall vara belägen i närområdet till Härryda kommun med promenadavstånd till allmänna och goda kommunikationer, Med närområde avses ett avstånd på max 50 km från Mölnlycke, Beställning Leverantören skallkunna placera barn inom en veckafrån beställning, Beställningen kan initieras av kommunens tjänsteman eller av socialjouren utanför kontorstid. Planerad uppsägning av plats Uppsägning av plats regleras i individuella placeringsavtal, dock ej längre tid än 10 dagar, Dygnsersättning betalas t,o,m. det dygn barnet flyttar från boendet. Vid oplanerad frånvaro (dvs när barnet avvikit) kan Härryda kommun säga upp boendeplatsen samma dag. Om platsen inte sägs upp kan leverantören inte överlåta platsen tillannat barn undertiden. Kommentar: Socialsekreterare är behörig att meddela boendet när avflyttning sker. Tillstånd Leverantören skallsenast den sista anbudsdagen ha tillstånd från Socialstyrelsen för att driva hem för vård eller boende (HVBtillstånd). Kommentar: Avsaknaden av tillstånd är grund för hävning av ramavtal. Anbudsgivaren skall ha ett giltigt tillstånd senast den sista anbudsdagen, Det räcker inte att ansökan om tillstånd har lämnats till Socialstyrelsen utan tillståndet måste ha beviljats. Sida 8 av 20 13

14 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS Tystnadsplikt och sekretess Leverantören skall se till att all personal följer den tystnadsplikt som råder enligt L5 kap. L S Socia ltjänstlagen Meddlarfrihet Leverantören förbinder sig att inte ingripa mot eller efterforska den som lämnat meddelande till författare, utgivare eller motsvarande för offentliggörande itryckt skrift eller radioprogram eller sådana upptagningar. Förbudet gäller inte sådana meddelanden som avser företagshemligheter eller omfattas av tystnadsplikt för leverantörens anställda eller uppgifter som är sekretessbelagda en ligt offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Lex Sarah Leverantören skall följa bestä mmelserna isol4 kap 3 5. Leverantören skall ha särskilda rutiner som avses i 7 kap 1 S SOSFS 201-1:15 för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa, undanröja, förebygga missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden skall fullgöras. Av rutinerna skall även framgå hur beslutade åtgärder skallföljas upp samt hur materialskall användas i leverantörens systematiska kvalitetsarbete. Rapportering av missförhållanden eller risk för missförhållanden skall ske enligt SoL 14 kap 3 5. Annat system för avvikelserapportering, intern eller egenkontroll eller liknande får inte ersätta rapportering 14 kap 3 S. Anmälan avseende enskild Leverantören skall uppfylla sin anmälningsskyldighet enligt 14 kap. socialtjänstlagen. Kvalitetsarbete SOSFS 2OtL:9 Leverantören skall driva kvalitetsarbete som uppfyller kraven enligt sosfs 2orl:9 Kommentar: Anbudsgivaren skall på begäran tillhandahålla en beskrivning av metoder och rutiner för kvalitetsledning. Dokumentation SOSFS 2003:20 S Leverantörens dokumentation skall uppfylla kraven i SOSFS 2003:20 S. lncidentrapportering Leverantören skall ha rutinerför incidentrapportering. En incident skallalltid analyseras och följas upp. lncident avser sådana händelser som uppstår iverksamheten och som avvikerfrån en normal händelse. Erfarenheten av det inträffade skall återföras till verksamheten. Kommentar: Anbudsgivaren skall på begäran tillhandahålla en beskrivning av rutiner för incidentrapportering. Sida 9 av 20 14

15 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga L - Kravspecifikation Dnr 2015KS Kategori 2: Boende för barn med permanent uppehållstiilstånd (pur-boende) Utförandevillkor Tryggt boende Leverantören skall ha förmåga att ge stöd och omsorg till de barn och ungdomar som kommunen anvisar underförutsättning att de inte enligt läkarintyg bedöms behöva kvalificerad psykiatrisk vård. Boendet och omvårdnaden skall ha en hög kvalitet och innebär att ungdomarna ges trygg boendemiljö, möjlighet till individuellt stöd och utveckling samt verka för en meningsfull vardag anpassad efter den unges behov och förutsättningar. Separat boende Boende för asylsökande och PUTskallvara skilda åt iolika byggnader. Leverantören skallinte eller ha ensamkommande flyktingbarn i samma boende som barn placerade på HVB som driver behandlingsverksamhet. Barn under 13 år skall inte bo på samma boende som äldre barn. I det fall verksamheten tar emot både pojkar och flickor skall sovrumsdelarna vara åtskilda. Bemanning Boendet skall vara bemannat dygnet runt. Bemanningen skall anpassas efter verksamhetens omfattning och de boendes behov av trygghet och kontinuitet. På morgon, eftermiddag och kväll när barnen inte är i skolan skall en personal ansvara för maximalt 5 barn. Leverantören skall även tillse att personal utöver grundbemanning tillsätts omgående om särskilda behov uppstår. För dessa fall utgår ingen extra ersättning Kontaktperson Leverantören skall för varje barn utse 1 namngiven kontaktpersoner ur personalgruppen Kommentar: Kontaktpersonerna skallvara särskilt insatta i barnets livssituation och kan kontaktas t.ex. av ansvarig socialsekreterare och god man. Arbetsgivaransvar Leverantören har arbet sgivaransvaret för sina anställda enligt lagar och förordningar. När leverantören anställer personal skall leverantören följa svensk arbetsrättslig lagstiftning. Leverantören ansvarar för att nyanställda får erforderlig introduktion. Personalens kompetens Enligt 2 kap 2 5 SOSFS 2003:20 ska ll personal som ger vård och behandling på HVB-hem ha den utbildning och erfarenhet samt personlig lämplighet som krävs för att utföra arbetet och för att uppfylla verksamhetens må1, All tillsvidareanställd personal, längre visstidsanställda och timanställda skall ha minst fyra terminer på hög- eller yrkeshögskola, företrädesvis beteendevetenska plig utbild ni ng, samt i övrigt uppfylla IVO :s/socialstyrelsens krav. Personalen på Sida 10 av 20 15

16 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga L - Kravspecifikation Dnr 2015KS boe ndet skall ha tillgångtillextern och regelbunden handledning. Personalen skall behärska svenska i tal och skrift Person som förestår verksamheten Den person som förestå r verksamheten skall uppfylla kraven SOSFS 2OO3:20 innebärande bl.a adekvat högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng och erfarenhet av liknande verksamhet. Föreståndaren och dess ersättare skall ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd iverksamhetens lokalerför att kunna ha daglig insyn iverksamheten. Föreståndaren skall behärska svenska italoch skrift. Utdrag ur belastningsregistret Leverantören skall garantera att personalen genomgått registerkontroll enligt lag2oot:l7t om registerkontroll. Kommunen skall ha rätt att ta del av utdrag ur belastningsregistret rörande utförarens personalsom skall arbeta gentemot kommunen. I nformationsskyldighet Om barn avviker, tas in på sjukhus, anstalt eller liknande skall leverantören samma dag informera den ansvariga socialsekreteraren hos Härryda kommun och god man om detta. Leverantören skall också göra en polisanmälan när barnet avvikit. Leverantören skall meddela ansvarig tjänsteman när det sker förändringar kring barnet t.ex. rörande hälsa, skolgång, familj och andra frågor av betydelse rörande uppdragets utförande. Skolgång Leverantören skall medverka till att barn kan fullfölja sin skolgång. Barnen skall ha integrerad skolgång vilket innebär att barnen går i en skola som är öppen för alla elever, dvs. inte en skola som drivs på boendet. Hjälp med skolgång kan innebära praktiska moment såsom att personalen följer med barnet till busshållplatsen eller kör barnet till skolan om denne inte har mognad eller förmåga att själv ta sig till skolan. Läxhjälp Personalen skall vid behov hjälpa och stötta barnen vid läxläsning. Samhällsintroduktion Personalen skall kontinuerligt ge information om det svenska samhället så att barnen förbereds för ett självständigt liv när de flyttar från boendet. Leverantören skall ta hänsyn till barnets individuella förmåga att ta till sig samhällsinformationen. Grundläggande områden att diskutera med barnen är sociala relationer, grundläggande värderingar såsom alla människors lika värde Sida 11 av 20 16

17 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS samt svensk samhälls struktur. Praktiska frågor som barnen förutsatts att klara självständigt och därmed behöver tränas på under boendetiden är skötsel av hushåll och privatekonomi. Fritidssysselsättning Leverantören skall se til I att alla barn har möjlighet till minst en enskild och en gemensam fritidsaktivitet varje vecka. Barnets egna önskemål av fritidsaktiviteter skall beaktas. Exempel på aktivitet är fysisk träning/rörelse och utflykt till lämpliga besöksmål m.m. Boendet kan anordna egna aktiviteter. Vid individuella aktiviteter behöver personalen inte följa med om barnet klarar att delta i aktiviteten på egen hand. Då räcker det att barnet får stöd från personalen t.ex. vid initiala kontakter med en idrottsklubb eller liknande. Kostnader för individuella fritidsaktiviteter bekostas av barnet själv genom barnbidrag/studiebidrag. Tolk Levera ntören ansvarar för att tolk anlitas och bekostar tolkningen vid möten m.m. som leverantören kallat till. Leverantören ordnar och bekostar tolken även när tolkning behövs på boendet. Om Härryda kommun kallartill ett möte bekostar Härryda kommun tolken. Lokaler Leverantören skall ansvara för att verksamheten bedrivs i ändamålsenliga och godkända lokaler med nödvändig anpassning till verksamhetens innehåll och barnens behov, Lokalerna skall vara materiellt väl underhållna och hålla en god hygienisk standard. Lokalerna skall vara godkända av vederbörande myndigheter. Leverantören skall förfoga över boendelokalen senast vid avtalsteckna ndet. Dokumentation som visar att leverantören förfogar eller kommer att förfoga över lokalen där verksamhet drivs skall kunna uppvisas senast vid avtalsskrivning. Förbrukningsmaterial och inventarier Leverantören till handahåller och bekostar arbetsredskap och förbrukningsartiklar som åtgår för att fullgöra uppdraget. Leverantören skall stå för samtliga kostnader gällande inventarier i boendet, både för barnens egna rum samt de gemensamma lokalerna i boendet. Leverantören ansvarar för skötsel av dessa inventarier. Arbetsredskap kan vara t.ex. städ- och köksutrustning såsom dammsugare, köksassistent m,m. Förbrukningsartiklar kan vara engångsartiklar såsom mjukpapper, sopsäckar m.m, lnventarier är t.ex. köksporslin, inredningsdetaljer och textilier. Boendestandard Leverantören skall erbjuda boende som är ombonat och hemtrevligt. Rummen skall ha minst ett fönster, sedvanligt möblemang och hemtextilier, Alla barn skall ha ett eget rum. Om barn uttryckligen önskar det kan de dela rum. Våtutrymmen, toaletterna och kök kan delas. Sida 12 av 20 17

18 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KSl Gemensamma utrymmen för trivsamt umgänge skall finnas. Sedvanligt möblemang innebär minst säng, skrivbord, stol samt förvaringsmöbel för kläder. Boendesäkerhet Leverantören skall vara insatt i och efterleva de bestämmelser som framgår av lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Leverantören skall ha en handlingsplan över hur säkerheten uppfylls vid exempelvis brand, längre tids elavbrott, översvämning, längre tids vattenavbrott eller dylikt. Anbudsgivaren skall på begäran tillhandahålla handlingsplanerna. Tillgång till kommunikationsmedel Leverantören skall erbjuda barnen tillgång till dator med internetuppkoppling, telefon och W. Flera barn kan dela på utrustningen men alla skall dagligen ha tillgång till kommunikationsmedel Målt der Leverantören skalltillhandahålla näringsriktig kost och barnens kulturella och religiösa önskemål skall beaktas. Vid behov skall barnen få anpassad specialkost. Barnen måste ha möjlighet att delta i matlagningen. Fyra måltider skall serveras; frukost, lunch, mellanmål och middag. Lunch skall serveras på boendet även på vardagarna om det finns barn som inte är i skolan, På kvälls- och nattetid skall det finnas tillgång till frukt, smörgåsar, te och kaffe. Boendet kan ha gemensamma tider för måltider men dessa måste anpassas så att alla barn varje dag kan få frukost, lunch, mellanmål och middag. Städning och tvättning Leverantören skall ha det yttersta ansvaret för att boendet är välstädat och trivsamt samt att rummen städas vid avflyttning. Barnen kan ha ansvar för städning av eget rum och dela ansvaret för städning av gemensamma utrymmen samt ansvara för tvätt av egna kläder och textilier. Personalen skall hjälpa och vägleda barnen i städning och tvättning, Transporter Leverantören ansvarar för transport när barnet skall besöka vården eller har andra nödvändiga ärenden och kan inte självständigt åka med kollektivtrafiken. Kostnaderför busskort betalas inte av leverantören. Hälso- och sjukvård Leverantören skall även se till att barnet vid sjukdom får kontakt med vården och får adekvat behandling. Västra Götalandsregionen ansvararförvården men leverantören måste se till att barnet får kontakt med rätt vårdinrättning och kan fullfölja eventuellföreskriven behandling och medicinering. Sida 13 av 20 18

19 N v HÄRRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS156 20ts Ledsagning Leverantö ren ansvarar för ledsagning vid läkar- och tandläkarbesök samt vid inköpsresor ln- och utflyttning Leverantören ska ll vara behjälplig vid in- och utflyttning oavsett tidpunkt för flytt. Leverantören skall vara behjälplig bl.a, med nyckelhanteringen samt se till att barnet är informerat och har packat sina tillhörigheter. Kategori 3: Boende med boendestöd för ungdomar med permanent uppehållstillstånd (Utslussningsboende) Allmän beskrivning av uppdraget Uppdraget omfattar utslussningsboende för ungdomar som kommit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. Ungdomarna är oftast i åldern t7-20 är. Boendet skall omfatta mindre lägenheter med tillsyn. Lägenheterna kan vara enskilda lägenheter insprängda inom ordinärt bostadsbestånd (s.k. "satellitlägenheter'')eller bilda en enhet bestående av flera lägenheter i samma byggnad. Det är även möjligt att två eller tre ungdomar delar på en lägenhet med flera sovrum eller att lägenheterna är formade som korridorboende. Även om flera lägenheter skulle vara belägna i samma byggnad är det inte fråga om boende med institutionskaraktär utan enskilda lägenheter där standarden motsvarar minst boverkets regler för stude ntbostäder. Kontinuitet i boende är viktigt men det är möjligt att en ungdom flyttar inom olika boenden inom denna boendekategori. En ungdom kan t.ex. initialt bo i en lägenhet i korridor med andra ungdomar och därefter flytta till en lägenhet som är insprängd inom ordinärt bostadsbestånd. Ett viktigt inslag i uppdraget är att arbeta med ungdomarna så att de blir redo för ett självständigt liv och kan skaffa sig ett eget boende. Under tiden de bor i utslussningsboende har de dock ett visst behov av stöd som varierar från person till person. Stödet skallvara inriktat på att hjälpa ungdomarna att självständigt fungera i det svenska samhället. Uppdraget omfattar främst boendet men förhållningssättet skall vara introducerande i det svenska samhället. Allmänna krav Geografiskt läge Verksamheten/lägenheter skall vara beläget i närområdet till Härryda kommun med promenadavstånd till allmänna och goda kommunikationer. Med närområde avses ett avstånd på max 50 km från Mölnlycke. Ungdomarna folkbokförs på den adress där de bor. Samma offererade dygnspris gäller för lägenheterna oavsett var de är belägna. Sida 14 av 20 19

20 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS156 20L Bestä llni ng/placeringsavtal Bestä llningen initieras av Kommu nens tjänsteman, Uppsägning av plats Boendeplats sägs upp med 10 dagars uppsägningstid Dygnsersättning betalas t.o.m, det dygn ungdomen flyttarfrån boendet. Om platsen sägs upp får leverantören inte överlåta platsen till annan ungdom under uppsägningstiden. Kommunens tjänsteman är behörig att meddela boendet när avflyttning sker. Tystnadsplikt och sekretess Leverantören skall se tillatt all personalföljer den tystnadsplikt som råder enligt 15 kap. 1S Socia ltjä nstlagen. Meddlarfrihet Levera ntören förbi nder sig att inte ingripa mot eller efterforska den som lämnat meddelande till författare, utgivare eller motsvarande för offentliggörande itryckt skrift eller radioprogram eller sådana upptagningar. Förbudet gäller inte sådana meddelanden som avser företagshemligheter eller omfattas av tystnadsplikt för leverantörens anställda eller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagstiftningen, Lex Sarah Leverantören skall följa bestä mmelserna i SoL 14 kap 3 5. Leverantören skall ha särskilda rutiner som avses i 7 kap 1 S SOSFS 201L:1.5 för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa, undanröja, förebygga missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden skall fullgöras. Av rutinerna skall även framgå hur beslutade åtgärder skall följas upp samt hur material skall användas i leverantörens systematiska kvalitetsarbete. Rapportering av missförhållanden eller risk för missförhållanden skall ske enligt SoL L4 kap 3 5. Annat system för avvikelserapportering, intern eller egenkontroll eller liknande får inte ersätta rapportering 14 kap 3 S. Kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 Leverantören skall driva kvalitetsarbete som uppfyller kraven enligt SOSFS 2OLt:9. Anbudsgivaren skall på begäran tillhandahålla en beskrivning av metoder och rutiner för kva litetsledning. Dokumentation SOSFS 2003:20 S Leverantörens dokumentation skall uppfylla kraven i SOSFS 2003:20 S. Sida 15 av 20 20

21 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS1_ lncidentrapporter ng Leverantören skall ha rutiner för incidentrapportering. En incident skall alltid analyseras och följas upp. lncident avsersådana händelsersom uppstår i verksamheten och som avvikerfrån en normal händelse. Erfarenheten av det inträffade skall återföras till verksamheten. Anbudsgivaren skall på begäran tillhandahålla en beskrivning av rutiner för incidentrapportering. Kategori 3: Boende med boendestöd för ungdomar med permanent uppehållstillstånd (Utslussningsboende) Utförandevillkor Tryggt boende Leverantören skall erbjuda tryggt boende med god omsorg utifrån professionell kunskap och beprövad erfarenhet. Separat boende Pojkar och flickor skall i normalfallet inte bo i samma lägenhet om det finns kollektiva inslag i boendet Tider Personalen skall fin nas tillgänglig för besök dag och kvällstid fram till klockan 2z.oo.I övrig tid skall personal finnas tillgänglig för att vid behov kunna tillkallas per telefon. Personalen måste kunna inställa sig hemma hos ungdomarna/ungdomen inom 30 minuter oavsett tid på dygnet. Leverantören skall upprätta en plan för varje ungdom och i samråd med ansvarig socialsekreterare, skola och andra aktörer planera de insatsersom ungdomen behöverstöd och hjälp med för att kunna leva ett självständigt liv. Stödinsatserna och tillsynsbesöken skall planeras utifrån varje ungdoms förutsättningar och behov. Det är viktigt att personalen regelbundet besöker ungdomens lägenhet även om en del av insatserna kan utföras annanstans, t.ex. vid gemensamma besök på bibliotek, affärer, caféer, idrottslokaler m.m. Tyngdpunkter av insatserna skall vara hjälp och stöttning med självständigt liv. Skötsel av hemmet, privatekonomin och de sociala kontakterna bör vara centrala i uppdraget. De flesta ungdomarna går i skolan eller studerar på dagtid och insatserna på vardagar sker för det mesta utanför denna tid. Bemanning Leverantören skall ha tillräckl ig personalstyrka för att ge ungdomarna bra stöd och omsorg under boendetiden. Om lägenheterna är insprängda inom bostadsbestånd skall personalen ha personallägenhet/motsvarade lokal dit ungdomarna kan söka sig om de behöver hjälp och stöd. Personalen kan iså fall utgå från personallägenhet/lokaloch göra tillsynsbesök hos ungdomarna. Persona llägen heten/loka len skall vara belägen inom riml igt avstånd frå n utslussningslägenheterna. Sida 16 av 20 21

22 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS Om lägenheterna är belägna isamma fastighet skall personalen ha lägenhet/lokaliden fastighet och vara tillgängliga där i behövlig omfattning. Kontaktperson Leverantören skall för varje ungdom utse L namngiven kontaktperson ur personalgruppen. Kontaktpersonerna skallvara särskilt insatta iungdomens livssituation och kan kontaktast.ex. av ansvarig socialsekreterare och god man. Arbetsgivaransvar Leverantören har arbetsgivaransvaret för sina anställda enligt lagar och förordningar. När leverantören anställer personal skall leverantören följa svensk arbetsrättslig lagstiftning. Leverantören ansvarar för att nyanställda får erforderlig introduktion, Personalens kompetens Enligt 2 ka p 2 5 sosfs 2oo3:2o skall personal som ger vård och behandling på HVB-hem ha den utbildning och erfarenhet samt personlig lämplighet som krävs för att utföra arbetet och för att uppfylla verksamhetens må1. All tillsvidareanställd personal, längre visstidsanställda och timanställda skall ha minst fyra terminer på hög- eller yrkeshögskola, företrädesvis beteendevetenskaplig utbildning, samt iövrigt uppfylla IVO:s/Socialstyrelsens krav. Personalen på boendet skall ha tillgång till extern och regelbunden handledning. Personalen skall behärska svenska i tal och skrift. Person som förestår verksamheten Den person som förestårverksamheten skall uppfylla kraven isosfs 2OO3:20 innebärande bl.a. adekvat högskoleutbildning om minst L80 högskolepoäng och erfarenhet av liknande verksamhet. Föreståndaren och dess ersättare skall ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd iverksamhetens lokalerföratt kunna ha daglig insyn iverksamheten. Föreståndaren skallbehärska svenska italoch skrift. Utdrag ur belastningsregistret Leverantören skall garantera att personalen genomgått registerkontroll enligt lag2oot:17i om registerkontroll. Kommunen skall ha rätt att ta del av utdrag ur belastningsregistret rörande utförarens personal som skall arbeta gentemot Kommunen, I nformationsskyldighet Om ungdom avviker, tas in på sjukhus, anstalt eller liknande skall leverantören samma dag informera ansvarig tjänsteman hos Härryda kommun och god man om avvikandet. Sida 17 av 20 22

23 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS Leverantören skal I meddela ansvarig tjänsteman när det sker förändringar kring ungdomen t.ex, rörande hälsa, studier, familj och händelser av betydelse för uppdragets utförande Skolgång/studier Leverantören skall medverka till att ungdomar kan fullfölja sina studier Hjälp med skolgång/studier kan innebära stöttning och motivering men ungdomarna har i regel en fungerande skolgång när de flyttar in i utslussningslägenhet. Läxhjälp Personalen skall vid behov hjälpa och stötta ungdomarna vid läxläsning Samhällsintroduktion Personalen skall ko ntinuerligt ge information om det svenska samhället så att ungdomarna har möjlighet till självständigt liv när de flyttar från boendet, Grundläggande områden att diskutera Med ungdomarna är sociala relationer, grundläggande värderingar såsom alla människors lika värde samt svensk samhällsstruktur. Praktiska frågor som ungdomarna förutsatts att klara självständigt och behöver därmed tränas på under boendetiden är skötsel av hushåll och privatekonomi. Tolk Leverantören ansvarar för att tolk anlitas och bekostar tolkningen vid möten m.m. som leverantören kallat till. Om Härryda kommun kallar till ett möte bekostar Härryda kommun tolken Lägenheter Leverantören skallansvara för att verksamheten bedrivs iändamålsenliga och godkända lägenheter. Lägenheterna skallvara materiellt väl underhållna och hålla en god hygienisk standard. Leverantören skall förfoga över lägenheterna senast vid avtalstecknandet. Lägenheterna får ha vissa kollektiva inslag såsom delat kök men måste motsvara miniminivån för studentbostäder enligt boverkets regler för studentbostäder (BFS201L:6) Dokumentation som visar att leverantören förfogar eller kommer att förfoga över lokalerna där utslussningslägenheterna är belägna skall kunna uppvisas senast vid avtalsskrivning. Dokumentation kan vara t.ex. hyres- eller köpekontrakt. Förbrukningsmaterial och inventarier Leverantören tillhandahåller och bekostar arbetsredskap och förbrukningsartiklar som åtgår för att fullgöra uppdraget. Leverantören skall stå för samtliga kostnader gällande inventarier i boendet, både för barnens egna rum för de gemensamma lokalerna i boendet, Leverantören ansvarar för Sida L8 av 20 23

24 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga L - Kravspecifikation Dnr 2015KS skötsel av dessa inventarier. Arbetsredskap kan vara t.ex. städ- och köksutrustning såsom dammsugare, köksassistent m.m. Förbrukningsartiklar kan vara engångsartiklar såsom mjukpapper, sopsäckar m.m. lnventarier är t.ex. köksporslin, inredningsdetaljer och textilier. Boendestandard Leverantören skall erbjuda lägenhete r som är ombonade och hemtrevliga. Lägenheterna skall ha minst ett fönster, sedvanligt möblemang och hemtextilier. Leverantören skall stå för samtliga kostnader för införskaffande och skötsel av inventarier i lägenheterna. Alla ungdomar skall ha ett eget rum, toalett/dusch och t llgång till kök. Sedvanligt möblemang innebär minst säng, skrivbord, stol samt förvaringsmöbel för kläder. lnventarier som ungdomarna behöver i sin livsföring är bl.a. köksporslin, utrustning för matlagning, inredningsdetaljer, textilier och städredskap som inte är av engå ngskaraktär. Boendesäkerhet Leverantören ska ll vara insatt i och efterleva de bestämmelser som framgår av lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Leverantören skall ha en handlingsplan över hur säkerheten uppfylls vid exempelvis brand, längre tids elavbrott, översvämning, längre tids vattenavbrott eller dylikt, Måltider Personalen kan vara behjälplig vid matlagn ing. Personalen skall hjälpa den boende att lära sig en sund mathållning. Personalen skall sträva efter att alla ungdomar varje dag äter frukost, lunch, mellanmåloch middag. Städning och tvättning Ungdom arna ansvarar för städning av sin egen lägenhet och tvätt av sina kläder och hemtextilier. Personalen skall dock stötta och anvisa ungdomarna så att de lär sig att utföra dessa sysslor självständigt. Transporter Leverantören ansvarar för transport när ungdomen skall besöka vården eller har andra nödvändiga ärenden och kan inte självständigt åka med kollektivtrafiken. Hälso- och sjukvård Leverantören skall se till att ungdomen vid sjukdom får kontakt med sjukvården och får adekvat behandling. Leverantören ansvara även för att ungdomen får behövlig tandvård. Västra Götalandsregionen ansvarar för vården men leverantören måste se till att ungdomen får kontakt med rätt vårdinrättning och kan fullfölja eventuellföreskriven behandling och medicinering. Sida 19 av 20 24

25 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS156 20L Ledsagning Levera ntören a nsvara r för ledsagning vid läkar- och tandläkarbesök samt vid inköpsresor ln- och utflyttn ng Leverantören skall vara behjälplig vid in- och utflyttning oavsett tidpunkt för flytt Leverantören skall vara behjälplig bl.a. med nyckelhanteringen samt se till att ungdomen är informerad och har packat sina tillhörigheter. Boendeplan Leverantören ska ll aktivt medverka till att ungdomarna får ett eget boende senast när de fyller 21 år. Leverantören skall tillsammans med ungdomen upprätta en plan för självständigt boende när denne flyttar in ien utslussningslägenhet. Leverantören skallse tillatt ungdomen är aktiv iatt söka egen bostad och att denne anmäler sig till bostadskö i kommuner i Göteborgsregionen och kontaktar privata hyresvärdar. Leverantören skall vara aktiv i sina kontakter med hyresvärdar och fastighetsägare i regionen för att kunna hjälpa ungdomarna att h tta en egen bostad. Leverantören skall på begäran kunna visa hur man har arbetat med varje enskild ungdom för att dessa skall ordna ett eget boende. Sida 20 av 20 25

26 Kvalificerino Upphandling avseende HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn Anbud nr 'l a 'i FFu uootulls ltidolan för uoohandlinoen) * FFU uoofvlls lhelt anbud eller deiat anbud), FFLJI via TendS an) FFU o ltiohetst d) i FFU uppfvlls (Anbudets form och innehåll) Vill ãnbudso varen beoåra sekretess? 'i FFu uoofvlls llaoenl oa krav) FFU uoofvlls lekonomisk och finansiel ställn ng) uopfvlls (Resußer och kompetens) ' i FFtl úoofvlls lreferensuoodrao) ' i FFu uootulls lkravsoecifikat on) Kommentar: vâr från Skatteverket: OK / EJ OK Kval f cerinsskrav: '1.5 Tidplan för upphandlíngen Planerad t dplan för upphand ingen: 2O Upphandl ngen annonseras Sista anbudsdag Vecka Utvärder ng av anbud 20' Kommunstyrelsen beslutar om antagande av leverantórer Anbud som inkommer för sent kommer inte att tas upp t ll prövn ng 2.2 Helt eller delat anbud Anbud kan lämnas på ett eller flera delområden 2.5 lnlämnande av anbud Anbud skall lámnas elektroniskt v a Tends gn Anbud v a fa eller e-post godkànns nte 2.6 Anbudets g ltighetstid Anbudet skall vara bindande t ll och med Anbudet och b fogade handl ngar skall vara skriftl ge ett exemplêr, skr vet på svenska språket och nnehålla de uppg fter som efterfrågats fdrfrågningsunderlaget samt vara undertecknat av behör g person Behör ghet skall kunna uppvisas på begâran av Kommunen Anbud med reservationer aæepteras inte Sekretess Underanbudstidenråderabsolutsekretess Efferoffentliggörandeavtilldeln ngsbeslutupphör den absoluta anbudssekretessen Kommunen har som grund nstálln ng att alla handlingar är allmänna handl ngar Om det av särskild anledn ng ken antas att den ensk lde lider skada om en uppg ft röjs finns det möjlighet for Kommunen att sekretessbelägga sådana uppgifter I de fall anbudsgivaren anser att delar anbudet skall vara föremål för sekfetess även efier det att t lldelningsbeslut meddelats årendet, skall anbudsg varen nedan precisera v lka uppgifter det är samt lämna en mot vering till på vilket sått anbudsgivaren skulle lida skada om uppgifterna låmnades ut Kommunen provar därefter frågan om sekretess skall råda Kommunens beslut om sekretess kan prövas av förvaltningsdomstol 3.1 Uteslutningsgrund En anbudsgivere kommer att uteslutas från deltâgande upphandl ngen om omständigheler enl gt 10 kap 1 S LOU förel gger En anbudsgivare kan även komma att uteslutas från deltagande upphandlingen om omståndigheter enligt l0 kap 2 S LOU fôrel gger 3.2 Lagenl ga krav Anbudsg varenskallvarafrifrånskulderavseendesvenskaskatterochsocialaavgifter Anbudsg varen skall också vara registrerad för inbetaln ng av F-skatt Kommunen kommer, genom Skatteverket, att kontrollera att anbudsgivaren uppfyller kraven Anbudsg vare skall vara registrerade i aktiebolags- eller handelsregistret Anbudsgivaren skall styrka detta genom att vid förfrågan från Kommunen v sa upp kopia på reg strer ngsbevis från bolagsverket som ej är ãldre ân sex (6) månader från förfrågan 3.3 Ekonom sk och finans ell ställn ng Anbudsgivaren skall ha ekonomisk kapacitet som svarar mot uppdragets omfattning och innehåll Anbudsgivaren skall ha r skklass tre (3) eller bättre enl gt Upplysn ngsæntralens(uc) kreditvärder ngssystem, lägst 40 hos Creditsafe, lágst rat ng A hos Soliditet, eller motsvarande bedömning om ekonom sk stab l tet Anbudsg varen skall till anbudet bifoga ett utdrag från UC eller likvård g handl ng Utdraget skall nte vâra ãldre än tre (3) månader, ráknat från sista anbudsdag I de fall lågre rating v sas, ska anbudsg varen ändå anses upprylla detta krav om anbudsgivaren i s tt anbud lámnat såden förklar ng att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren nnehar motsvarande ekonomisk stab l tet 3-4 Resußer och kompetens Anbudsg varen skall ha resurser och kompetens för att kunna leverera efterfrågade tjänster under hela avtalsperioden För att styrka att kavet uppfylls skall anbudsgivaren lámna uppg fter om företagets organ sation, kompetens och personella resurser 3.5 Referensuppdrag Anbudsg varen skall ha erfarenhet av tidigare utförda uppdragav liknande art Detta betyder erfarenhet av verksamhet med boende fdr barn eller ungdomar med omfattande slödbehov, t ex HVB-hem, eller annan verksamhet med utsatta barn/ungdomar För att styrka erfarenhet skall ânbudsg varen redovisa m nst två (2) v d anbuds nlàmnandet pågående eller avslutade referensuppdrag som vardera utförts under de senasle 3 åren För att referensuppdraget ska godkånnas av Kommunen skall ang vet referensuppdrag vara utfört i enl ghet med de krav som uppdrâgsg varen stãllt Referenserna skall vara v dtalade och referensuppgifternê skall ämnas enligt nedan -Referensuppdrag -Uppdragsgivare -Namn på kontaktperson -Telefonnummer eller mob lnummer -E-postadress Kommunen kan komma att kontakta eng vna referenser för att kontrollera att de av anbudsgivaren lâmnade uppg fterna stámmer 4.3 Kravspecifikat on Anbudsg varen aæpterar samtl ga krav sin helhet 26

4. Obligatoriska krav på tjänsten

4. Obligatoriska krav på tjänsten Förfrågningsunderlag 2014-02-05 Upphandlande organisation Kungsbacka kommun Upphandling Driftentreprenad Asylboende Lotta Saetre 13/182 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-03-06 Texten/frågan innehåller

Läs mer

Boende för ensamkommande barn och ungdomar Jonna Eriksson SAN 50/16

Boende för ensamkommande barn och ungdomar Jonna Eriksson SAN 50/16 Förfrågningsunderlag 2016-04-15 Upphandlande organisation Upphandling Mölndals stad Boende för ensamkommande barn och ungdomar Jonna Eriksson SAN 50/16 Sista anbudsdag: 2016-05-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01 2016-12-31

Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01 2016-12-31 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Edlund Johan Datum 2015-11-23 Diarienummer SCN-2015-0360 Socialnämnden Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01

Läs mer

Välkommen. Varvsgatan 8 374 35 Karlshamn. Telefonnummer: 0454-30 74 98

Välkommen. Varvsgatan 8 374 35 Karlshamn. Telefonnummer: 0454-30 74 98 Välkommen Varvet är ett boende för ensamkommande flyktingungdomar. Här bor både killar som väntar på svar angående uppehållstillstånd och killar som fått permanent uppehållstillstånd. På boendet bor killar

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Lunden i Lidköping.

BESLUT. Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Lunden i Lidköping. BESLUT Inspektionen vård och omsorg 2016-06-16 Dnr 8.4.2-1268/2016-21 1(6) Avdelning sydväst Karin Nyqvist Karin.Nyqvist@ivo.se Lidköpings kommun Social- och arbetsmarknadsnämnden 531 88 Lidköping [LIDKÖPINGS

Läs mer

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun 1 (9) 5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun Denna bilaga fylls i och bifogas ansökningar som avser: HVB för ensamkommande barn och ungdomar. Svara i formuläret genom att kryssa

Läs mer

Internavtal med Styrelsen för vård och omsorg om Jälla EKB

Internavtal med Styrelsen för vård och omsorg om Jälla EKB SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Edlund Johan Datum 2016-03-01 Diarienummer SCN-2016-0045 Socialnämnden Internavtal med Styrelsen för vård och omsorg om Jälla EKB Förslag till beslut Socialnämnden föreslås

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Gemensam upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl

Gemensam upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl Avdelningen beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj inklusive socialpsykiatri Sida 1 (6) 2016-01-11 Handläggare: Michael Boström 08 508 18 156 Till Farsta stadsdelsnämnd 2016-02-04

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

14. Omvårdnadsboende för personer i behov av fysisk omvårdnad

14. Omvårdnadsboende för personer i behov av fysisk omvårdnad Förfrågningsunderlag 2015-05-05 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen Insatser för personer med missbruk från Stockholms stad 2016-2017 Gunnar nson 2.11.2-491/2014

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Länkverksamhet

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Länkverksamhet Haninge kommun Avtalsform Rangordnat avtal Namn Länkverksamhet Diarie 61.7/2011 Ansvarig upphandlare Ulla Malm Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Älvens grupphem - verksamhetsbeskrivning. 1 Övergripande mål och förhållningssätt. 2 Målgrupp

Älvens grupphem - verksamhetsbeskrivning. 1 Övergripande mål och förhållningssätt. 2 Målgrupp Älvens grupphem - verksamhetsbeskrivning 1 Övergripande mål och förhållningssätt Älvens grupphems mål är att ge ungdomarna en trygg, meningsfull och lärorik tid oavsett asylutredningens resultat. Målet

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Daglig verksamhet

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Daglig verksamhet Tyresö Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Daglig verksamhet Diarie UH-2013-79 Ansvarig upphandlare Jonna Andersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Anvisningar för blankett HVB-verksamhet som inte avser bedriva behandling

Anvisningar för blankett HVB-verksamhet som inte avser bedriva behandling Anvisningar för blankett HVB-verksamhet som inte avser bedriva behandling Tänk på! En ofullständig ansökan kräver kompletteringar och kommer att förlänga handläggningstiden avsevärt. Ansökan om nytt tillstånd

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-6-14 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

BESLUT. Ärendet Föranmäld tillsyn av HVB-hemmet Skogsro enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen

BESLUT. Ärendet Föranmäld tillsyn av HVB-hemmet Skogsro enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen T1_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Ingrid Bäcklund Pihlblad ingrid.backlund-pihlblad@socialstyrelsen.se 2012-03-12 Dnr 9.1-6190/2012 1(6) Skogsro AB Såggatan 3 920 70 Sorsele Huvudman Skogsro AB

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej Entreprenad särskild boende mm sida 1 (8) Anbud särskilda boende mm Anbudsformulär Uppgifter om anbudsgivaren Anbudsgivare: Företagsform: Kontaktperson: E-post: Organisationsnummer: Behörig företrädare:

Läs mer

Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende

Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende 1 (6) Anvisningar: Anbudet ska lämnas på detta formulär eller ställas upp med samma rubriker och innehåll. Anbud som lämnas på detta formulär

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Syfte Åtagande Matilda Sjögren

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Syfte Åtagande Matilda Sjögren Förfrågningsunderlag 2013-06-17 Upphandlande organisation Region Skåne, Koncerninköp Upphandling Konduktiv pedagogik Matilda Sjögren 1300863 Sista anbudsdag: 2013-08-16 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Telefon: Fax:

Telefon: Fax: Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Telefon: 031-792 10 00 Fax: 031-792 10 94 E-post: vardochomsorgsforvaltningen@partille.se Webbplats: www.partille.se Facebook:

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information På länsstyrelsens webbplats finns Riktlinjer för länsstyrelsens

Läs mer

Avtalsuppföljning Farsta ungdomsboende för ensamkommande flyktingungdomar

Avtalsuppföljning Farsta ungdomsboende för ensamkommande flyktingungdomar SOLNA STAD Socialförvaltningen Yohana Habtemariam 2016-11-24 SID 1 (1) SN/2016:278 TJÄNSTESKRIVELSE Avtalsuppföljning Farsta ungdomsboende för ensamkommande flyktingungdomar Förvaltningen har genomfört

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

2. Generell kravspecifikation

2. Generell kravspecifikation Förfrågningsunderlag 2012-01-24 Upphandlingsansvarig Heby kommun Jenny Ljungvall Cardoso Upphandling HVB Vuxna 2011/270/V Sista anbudsdag: 2012-03-18 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda jl Socialstyrelsen T/Region SydvästlSek2 Maria Björklund maria.bjorklund@socialstyrelsen.se BESLUT 2011-01-21 Dnr 1(14) Arken Vård och Behandling AB Stora Långared 447 94 Vårgårda Huvudman Arken Vård och

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Rangordnat avtal Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Diarie UH-2013-630 Upphandlare Pia Sundell Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

2. Jour-/akutboende. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 2.1 Krav på tjänsten jour-/akutboende Marie Lindqvist 461/15

2. Jour-/akutboende. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 2.1 Krav på tjänsten jour-/akutboende Marie Lindqvist 461/15 Förfrågningsunderlag 2016-04-13 Upphandlande organisation Göteborgs Stads Upphandlings AB Upphandling Boende med bostöd Marie Lindqvist 461/15 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-05-16 Texten/frågan

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah Riktlinjer för Lex Sarah Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-g LSS SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av omsorgsnämnden, 2015-03-24, 71 Reviderad

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Dessa kriterier kan tillämpas för boenden för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Med boende avses här ett s k HVB-hem, tillståndspliktig

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn av HVB för barn och unga vid Skogsro HVB i Sorsele Kommun - oanmäld

BESLUT. Ärendet Tillsyn av HVB för barn och unga vid Skogsro HVB i Sorsele Kommun - oanmäld BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-06-16 Dnr 8.4.2-8944/2014-3 1(5) Avdelning nord Gudrun Kågström Lindberg Gudrun.Kagstrom-Lindberggivo.se Skogsro AB Såggatan 3 920 70 Sorsele Ärendet Tillsyn av

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S)

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av Omsorgsnämnden 2012-06-19 103 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...

Läs mer

Uppföljning av avtal Västeråsvägen HVB Attendo

Uppföljning av avtal Västeråsvägen HVB Attendo TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-10-04 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2016/00544-1.6.2 Sociala ernas förvaltning Magnus Eckerborn Epost: magnus.eckerborn@vasteras.se Kopia till Attendo Individ och familj Individ-

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

IVO:s tillsyn av HVB för barn och unga 2014 och 2015

IVO:s tillsyn av HVB för barn och unga 2014 och 2015 IVO:s tillsyn av HVB för barn och unga 2014 och 2015 Lars Ericsson Karin Gunnervik Jessica Ingemansson Teman för HVB-tillsynen 2015 Nystartade verksamheter Registerkontroll - nationellt tema Dokumentationsgranskning

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

1.0 Dagbehandling med skola för barn och unga inom Stockholms län

1.0 Dagbehandling med skola för barn och unga inom Stockholms län Huddinge kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Diarie UH-2015-019 Namn Öppenvård, Dagbehandling m skola och Dagverksamhet för unga Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär.

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun Skolnämnden Enhet/Handläggare Skolförvaltningen Datum 2011-09-13 Ert datum Beteckning Er beteckning Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun t:\skf\samarbete\informationsmaterial\riktlinjer

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Gode mannens uppgifter:

Gode mannens uppgifter: 2011-05-20 Riktlinjer / Checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen i projektet.

Läs mer

1/8. Huvudman. Kontaktperson. Pedagogisk omsorg. Antal platser. Telefonnummer. Adress Postnummer Ort. E-postadress. Utbildning

1/8. Huvudman. Kontaktperson. Pedagogisk omsorg. Antal platser. Telefonnummer. Adress Postnummer Ort. E-postadress. Utbildning 1/8 Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Norrköpings kommuns riktlinjer för bidrag till enskild pedagogisk omsorg Huvudman Namn Telefonnummer

Läs mer

I avtalet regleras även respektive samverkanskommuns åtagande gentemot kvinnojouren.

I avtalet regleras även respektive samverkanskommuns åtagande gentemot kvinnojouren. Samverkansavtal avseende utbetalning av föreningsbidrag från kommunerna Lerum, org nr 212000-1447, Alingsås, org nr 21 20000-1553, och Vårgårda, org nr 212000-1454 till Kvinnojouren Olivia, org nr 864001-0396

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Huvudman Magelungen utveckling AB

Huvudman Magelungen utveckling AB T2_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Eva Stoor Karlberg eva.stoor-karlberg@socialstyrelsen.se 2012-04-16 Dnr 9.1-375/2012 1(6) Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 STOCKHOLM Huvudman Magelungen

Läs mer

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-11 Beställarenheten Dnr VON 94/11 AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 Utförare

Läs mer

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport 2006:76 Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport

Läs mer

Lokaler/utrustning Kommunen tillhandahåller lokaler och basutrustning i Kommunhälsans lokaler i Årjäng.

Lokaler/utrustning Kommunen tillhandahåller lokaler och basutrustning i Kommunhälsans lokaler i Årjäng. Årjängs kommun Skakrav Diarie UPH 2015-35 Namn Företagshälsovårdstjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Vid inlämning ska [ Företagsbeskrivning ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.

Vid inlämning ska [ Företagsbeskrivning ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning. Upplands-Bro kommun Skallkrav Diarie UH-2014-180 Namn LOV avseende hemtjänst, ledsagare och avlösarservice Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV

Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV DATUM 2012-02-01 Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN 186 86 VALLENTUNA TFN 08 587 850 00 WWW.VALLENTUNA.SE Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning... 5

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen JiL Socialstyrelsen BESLUT 2012-10-23 Dnr 9.1-46133/2012 1(6) T/RegionalatillsynsenhetenSydöst/Sek3 StefanRoman, Stefan.Romangsocialstyrelsen.se 4:e våningen i Jönköping AB Barnarpsgatan 36 553 16 Jönköping

Läs mer

Alingsås kommun. 1.0 Grundläggande krav. 2.0 Krav på tjänsten. Krav 1.1. Krav 1.2. Krav 1.3. Krav 1.4. Krav 2.1. Skakrav Familjerådgivning (2015.

Alingsås kommun. 1.0 Grundläggande krav. 2.0 Krav på tjänsten. Krav 1.1. Krav 1.2. Krav 1.3. Krav 1.4. Krav 2.1. Skakrav Familjerådgivning (2015. Alingsås kommun Skakrav Diarie 2015.302 Namn Familjerådgivning Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah. 1 (5) Områdescheferna ansvarar för att personal kontinuerligt informeras och påminns om lex Sarah-bestämmelserna och om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Informationen

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

7. Kravspecifikation 9 9 LSS Bostad med särskild service för vuxna

7. Kravspecifikation 9 9 LSS Bostad med särskild service för vuxna Förfrågningsunderlag 2012-09-21 Upphandlingsansvarig Österåkers kommun Upphandling LSS kompletterande Anna Eriksson 2012-83 Sista anbudsdag: 2012-10-21 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer