Plats och tid för Rådasjön i kommunhuset i Mölnlycke sammanträde måndagen den 28 september 2015 kl 16.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid för Rådasjön i kommunhuset i Mölnlycke sammanträde måndagen den 28 september 2015 kl 16.00"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Plats och tid för Rådasjön i kommunhuset i Mölnlycke sammanträde måndagen den 28 september 2015 kl Ärenden 1. Antagande av leverantörer avseende HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Dnr 2015KS Antagande av entreprenör för tryckstegringsstation vid Råda stock. Dnr 2015KS Remissvar över handlingsprogram för Räddningstjänsten Storgöteborg. Dnr 2015KS Överklagande av beslut om detaljplan för Landvetter nya centrum. Dnr 2012KS Ansökan om att ingå i Leaderområdet Göteborgs Insjörike under programperioden Dnr 2015KS Underlag till Sverigeförhandlingen. Dnr 2015KS Yttrande över lagförslag om värdeåterföring. Dnr 2015KS Motion om att bekämpa bostadsbristen. Dnr 2015KS Motion om ökat byggande i Härryda kommun. Dnr 2015KS Medborgarförslag om att Härryda kommun skapar en eller flera ställplatser för husbilar. Dnr 2015KS Medborgarförslag om cykeltvätt för Mölnlyckes mountainbikecyklister. Dnr 2014KS Medborgarförslag om att slopa betyg. Dnr 2014KS Yttrande angående betänkande om rektorn och styrkedjan. Dnr 2015KS

2 14. Delegering av anställning av obehöriga lärare. Dnr 2015KS Komplettering till yttrande över skolinspektionens beslut efter tillsyn i Härryda kommun (Dnr :6639). Dnr 2014KS Medborgardialog som stöd i platsutveckling. Dnr 2015KS Redovisning av medborgarförslag per oktober Dnr 2015KS Delgivning av protokoll från utskott och råd. 19. Anmälan av delegationsbeslut.

3 HARRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Dnr 2015KS ANTAGANDE AV LEVERANTÖRER AVSEENDE HVB-HEM FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Sektorn flor administrativt stöd har tillsammans med sektorn for socialtjänst arbetat fram ett ftirfrågningsunderlag ftir upphandlingen av HVB-hem fiir ensamkommande fl yktin gbarn. Upphandlingen omfattar platser inom kate goriema asylboende/transitboende (kategori l), boende flor barn med permanent uppehållstillstånd (kategori 2) samt boende med boendestöd ftir ungdomar med permanent uppehållstillstånd (kategori 3). Från sektorn für administrativt stöd floreligger skrivelse av den 25 augusti 20t5. OrdfÌirandens fìirslag till beslut Kommunstyrelsen väljer att utse X AB, XX AB samt XX AB som leverantörer av hvb-boenden till Härryda kommun. Följ ande leverantörer, utan inbördes rangordning, tilldelas kontrakt : X AB inom kategori X och X X AB inom kategori X och X X AB inom kategori X och X Paragrafen forklaras omedelbart justerad. justerande 3

4 uärnvon KOMMUN Sektorn lor administrativt stöd Arto Moilanen Kommunstyrelsen (2) Dnr 2015KS ANTAGANDE AV LEVERANTÖNNN AVSEENDE HVB.HEM FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Uppdrag och bakgrund Sektorn ftir administrativt stöd har tillsammans med sektorn for socialtjänst arbetat fram ett ftirfrågningsunderlag for upphandlingen av hvb-hem ftir ensamkommande flyktingbam. Upphandlingen omfattar platser inom kategorierna asylboende/transitboende (kategori 1), boende for barn med permanent uppehållstillstånd (kategori 2) samt boende med boendestöd for ungdomar med permanent uppehållstillstånd (kategori 3). Anbudsinbjudan har skett och vid anbudstidens utgång hade X (X) leverantörer inkommit med anbud.x (X) anbudslämnare klarade kvalificeringskraven vilket framgår av bifogad sammanställning. Av de kvalificerade anbuden hade X (X) lämnats inom kategori l, X (X) inom kategori 2 samt X (X) inom kategori 3. Barnkonsekvensanalys Hänsyn har tagits till barn och ungdomars hälsa, utvecklingsbehov och säkerhet genom att upphandlingen omfattar krav på boendestandard och kompetens hos personalen. Samtliga krav avseende boendestandard och kompetens finns i bilaga Kravspecifikation. Se även bilaga Barnkonsekvensanalys. Förslag till beslut Kommunstyrelsen väljer att utse X AB, XX AB samt XX AB som leverantörer av hvbboenden till Härryda kommun. Följ ande leverantörer, utan inbördes rangordning, tilldelas kontrakt: X AB inom kategori X och X X AB inom kategori X och X X AB inom kategori X och X Paragrafen ftirklaras omedelbart justerad. SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Karina Djumer Kommundirektör Bo Ekström Ekonomichef 4

5 Bilagor Barnkonsekvensanalys Kravspecif,rkation Anbudsöppningsprotokol I Utvärderingsprotokoll 2 (2) 5

6 N v HÄRRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS Kategori L : Asyl boende/transitboende Allmän beskrivning av uppdraget Barn som söker asyl och som placeras enligt kategori L är oftast mellan 13 och i.7 år. Uppdraget omfattar beredskap att erbjuda tillsyn, omsorg, boende och fritidssysselsättning av bra kvalitet för ensamkommande flyktingbarn. Uppdraget omfattar boende som är bemannat dygnet runt och där verksamhetens personal har ingående kännedom om verksamhet som riktar sig till ensamkommande flyktingbarn. Leverantören skall erbjuda ett tryggt boende, som präglas av omsorg, under den tid barnen vistas där. Personalen skallförbereda de boende på att de skallflytta därifrån och aktivt medverka tillatt den kommande flytten kan genomföras så bra som möjligt. Personalen skall också samverka med god man i de fall detta blir aktuellt. Uppdraget omfattar främst boendet men förhållningssättet gentemot de boende skall vara introducerande i det svenska samhället. Allmänna krav Geografiskt läge Verksamh eten skall vara belägen i närområdet till Kommunen med promenadavstånd till allmänna och goda kommunikationer. Med närområde avses ett avstånd på max 50 km från Mölnlycke. Beställ ni ng/placeringsavtal Leverantören skall kunna placera barn samma dag som beställningen görs. Beställningen kan initieras av Kommunens tjänstemän eller av socialjouren utanför kontorstid Uppsägning av plats Boendeplats sägs upp samma dag som barnet flyttar, Dygnsersättning betalas t.o,m, dygn barnet flyttar från boendet. Vid oplanerad frånvaro (dvs. när barnet avvikit) kan Kommunen säga upp boendeplatsen samma dag. Om platsen inte sägs upp får leverantören inte överlåta platsen till annat barn undertiden. Tillstånd Leverantören skall senast den sista anbudsdagen ha tillstånd från Socialstyrelsen/lnspektionen för Vård och Omsorg (lvo) för att driva hem för vård eller boende. Det räcker inte att ansökan om tillstånd har lämnats till IVO utan tillståndet måste ha beviljats. Tystnadsplikt och sekretess Leverantören skall se till att personal följer den tystnadsplikt som råder enligt 15 kap. 1 g socia ltjä nstlagen. Sida l- av 20 6

7 N v HÄRRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS o4-24 Meddlarfrihet Leverantören förbi nder sig att inte ingripa mot eller efterforska den som lämnat meddelande till författare, utgivare eller motsvarande för offentliggörande i tryckt skrift eller radioprogram eller sådana upptagningar, Förbudet gäller inte sådana meddelanden som avser företagshemligheter eller omfattas av tystnadsplikt för leverantörens anställda eller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Lex Sarah Leverantören skallfölja bestämmelserna isol 14 kap 3 5. Leverantören skall ha särskilda rutiner som anges i 7 kap 1 5 SOSFS 20L'J.:t5 för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa, undanröja, förebygga missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden skall fullgöras, Av rutinerna skall även framgå hur beslutade åtgärder skallföljas upp samt hur materialskall användas i leverantörens systematiska kvalitetsarbete. Rapportering av missförhållanden eller risk för missförhållanden skall ske enligt SoL L4 kap 3 5. Annat system för avvikelserapportering, intern eller egenkontroll eller liknande får inte ersätta rapportering 14 kap 3 g. Anmälan avseende enskild Leverantören skall uppfylla sin anmälningsskyldighet enligt 14 kap. socialtjänstlagen Kvaf itetsarbete SOSFS 20tl:9 Leverantören skall driva kvalitetsarbete som uppfyller kraven enligt SOSFS 2011.:9. Kommentar: Anbudsgivaren skall på begäran tillhandahålla en beskrivning av metoder och rutinerför kvalitetsled ning. Dokumentation SOSFS 2003:20 S. Leverantörens dokumentation skall uppfylla kraven i SOSFS 2003:20 S. lncidentrapportering Leverantören skall ha rutiner för incidentrapportering. En incident skall alltid analyseras och följas upp. lncident avser sådana händelser som uppstår iverksamheten och som avvikerfrån en normal händelse. Erfarenheten av det inträffade skall återföras till verksamheten. Kommentar: Anbudsgivaren skall på begäran tillhandahålla en beskrivning av rutiner för incidentrapportering. Sida 2 av 20 7

8 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS156 20t Utförandevillkor Tryggt boende Leverantören skall ha förmåga att ge stöd och omsorg till de barn och ungdomar som Kommunen anvisar underförutsättning att de inte enligt läkarintyg bedöms behöva kvalificerad psykiatrisk vård. Boendet och omvårdnaden skall ha en hög kvalitet och innebär att ungdomarna ges trygg boendemiljö, möjlighet till individuellt stöd och utveckling samt verka för en meningsfull vardag anpassad efter den unges behov och förutsättningar. Separat boende Boende för asylsökande och PUT skall vara skilda åt i olika byggnader. Leverantören skall inte heller ha ensamkommande flyktingbarn i samma boende som barn placerade på HVB som driver behandlingsverksamhet. Barn under 13 år skall inte bo på samma boende som äldre barn, I det fall verksamheten tar emot både pojkar och flickor skall sovrumsdelarna vara åtskilda. Bemanning Boendet skall vara bemannat dygnet runt. Bemanningen skall anpassas efter verksamhetens omfattning och de boendes behov av trygghet och kontinuitet. På morgon, eftermiddag och kväll när barnen inte är iskolan skall en personalansvara för maximalt 5 barn. Leverantören skall även tillse att personal utöver grundbemanning tillsätts omgående om särskilda behov uppstår. För dessa fall utgår ingen extra ersättning. Kontaktperson Leverantören skall för varje barn utse L namngiven kontaktperson ur personalgruppen. Kontaktpersonerna skall vara särskilt insatta i barnets livssituation och kan kontaktas t.ex. av ansvarig socialsekreterare och god man. Arbetsgivaransvar Leverantören har arbetsgivaransvaret för sina anställda enligt lagar och förordningar. När leverantören anställer personal skall leverantören följa svensk arbetsrättslig lagstiftning. Leverantören ansvarar för att nyanställda får erforderlig introduktion och kompetensutveckling. Personalens kompetens Enligt 2 kap 2 5 SOSFS 2OO3:2O skallpersonalsom gervård och behandling på HVB-hem ha den utbildning och erfarenhet samt personlig lämplighet som krävs för att utföra arbetet och för att uppfylla verksamhetens må1. All tillsvidareanställd personal, längre visstidsanställda och timanställda skall ha minst fyra terminer på hög- eller yrkeshögskola, företrädesvis beteendevetenskaplig utbildning, samt iövrigt uppfylla IVO:s/Socialstyrelsens krav, Personalen på boendet skall ha tillgång till extern och regelbunden handledning. Personalen skall behärska svenska i tal och skrift Sida 3 av 20 8

9 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS Person som förestår verksamheten Den person som förestå r verksam heten skall u ppfylla kraven i SOSFS 2OO3:20 innebä rande bl.a. adekvat högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng och erfarenhet av liknande verksamhet, Föreståndaren och dess ersättare skall ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd iverksamhetens lokaler för att kunna ha daglig insyn i verksamheten. Föreståndaren skall behärska svenska ital och s krift. Utdrag ur belastningsregistret Leverantören skall garantera att personalen genomgått registerkontroll enligt lag2oot:r7l om registerkontroll. Kommunen skall ha rätt att ta del av utdrag ur belastningsregistret rörande utförarens personal som skall arbeta gentemot kommunen. I nformationsskyldighet Om barn avviker, tas in på sjukhus, anstalt eller liknande skall leverantören samma dag informera den ansvarig tjänsteman vid Härryda kommun och god man om detta. Leverantören skall också göra en polisanmälan när barnet avvikit. Leverantören skall meddela ansvarigtjänsteman när det sker förändringar kring barnet t.ex. rörande hälsa, asylprocess, skolgång, familj och andra frågor av betydelse rörande u ppd ragets utförande. Skolgång Leverantören skall medverka tillatt barn kan fullfölja sin skolgång. Barnen skall ha integrerad skolgång, vilket innebär att barnen går i en skola som är öppen för alla elever, dvs. inte en skola som drivs på boendet. Hjälp med skolgång kan innebära praktiska moment såsom att personalen följer med barnet till busshållplatsen eller kör barnet till skolan om denne inte har mognad eller förmåga att själv ta sig tillskolan, Läxhjälp Personalen skall vid behov hjälpa och stötta barnen vid läxläsning, Samhällsintroduktion Personalen skall kontinuerligt ge information om det svenska samhället så att barnen förbereds för ett självständigt liv när de flyttar från boendet. Leverantören skall ta hänsyn till barnets individuella förmåga att ta emot samhällsinformation. Kommentar: Grundläggande områden att diskutera med barnen är sociala relationer, grundläggande värderingar såsom alla människors lika värde samt svensk samhällsstruktur. Praktiska frågor som barnen förutsätts att klara självständigt och därmed behöverträna på under boendetiden är skötsel av hushåll och Privatekonomi. Vissa barn har svårt för att ta till sig Sida 4 av 20 9

10 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS o4-24 samhällsinform ation under asyltiden. I dessa fall skallsamhällsinformationen ges i anpassad omfattning. Fritidssysselsättn ng Leverantören skall se till att alla barn har möjlighet till minst en enskild och en gemensam fritidsaktivitet varje vecka. Kommentar: Kravet gäller när det har blivit klarlagt att barnet inte anvisas till en annan kommun utan vistas i Härryda under asylprocessen. Barnets egna önskemål av fritidsaktiviteter skall beaktas, Exempel på aktivitet är fysisk träning/rörelse och utflykt till lämpliga besöksmål m.m. Boendet kan anordna egna aktiviteter. Vid individuella aktiviteter behöver personalen inte följa med om barnet klarar att delta i aktiviteten på egen hand. Då räcker det att barnet får stöd från personalen t.ex. vid initiala kontakter med en idrottsklubb eller liknande. Barnen bekostar fritidsaktiviteterna själva genom bidraget från Migrationsverket. Tolk Leve rantören ansvarar för att tolk anlitas och bekostar tolkningen vid möten m.m. som leverantören kallat till. Leverantören ordnar och bekostar tolken även när tolkning behövs på boendet. Om Härryda kommun kallartillett möte bekostar Härryda kommun tolken. Lokaler Leverantören skall ansvara för att verksamheten bedrivs i ändamålsenliga och godkända lokaler med nödvändig anpassning till verksamhetens innehåll och barnens behov, Lokalerna skall vara materiellt väl underhållna och hålla en god hygienisk standard. Lokalerna skallvara godkända av vederbörande myndigheter. Leverantören skall förfoga över boendelokalen senast vid avtalsteckna ndet. Kommentar: Dokumentation som visar att leverantören förfogar eller kommer att förfoga över lokalen där verksamhet drivs skall kunna uppvisas senast vid avtalsskrivning. Förbrukningsmaterial och inventarier Leverantören tillhandahåller och bekostar arbetsredskap och förbrukningsartiklar som åtgår för att fullgöra uppdraget. Leverantören skall stå för samtliga kostnader gällande inventarier i boendet, såväl för barnens egna rum som för de gemensamma lokalerna i boendet. Leverantören ansvarar för skötsel av dessa inventarier. Kommentar: Arbetsredskap kan vara t,ex. städ- och köksutrustning såsom dammsugare, köksassistent m.m. Förbrukningsartiklar kan vara engångsartiklar såsom mjukpapper, sopsäckar m,m. lnventarier är t.ex. köksporslin, inredningsdetaljer och textilier. Sida 5 av 20 10

11 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS o4-24 Boendestandard Leverantören skall erbj uda boende som är ombonat och hemtrevligt. Rummen skall ha minst ett fönster, sedvanligt möblemang och hemtextilier. Alla barn skall ha ett eget rum. Om barn uttryckligen önskar det kan de dela rum. Våtutrymmen, toalett och kök kan delas. Gemensamma utrymmen för trivsamt umgänge skall finnas, Kommentar: Sedvanligt möblemang innebär minst säng, skrivbord, stol samt förvaringsmöbel för kläder. Boendesäkerhet Leverantören skall vara insatt i och efterleva de bestämmelser som framgår av lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Leverantören skall ha en handlingsplan över hur Säkerheten uppfylls vid exempelvis brand, längre tids elavbrott, översvämning, längre tids vattenavbrott eller dylikt. Kommentar: Anbudsgivaren skall på begäran tillhandahålla handlingsplanerna. Tillgång till kommunikationsmedel Leverantören skall erbjuda ba rnen tillgång till dator med internetuppkoppling, telefon och W Kommentar: Flera barn kan dela på utrustningen men alla skall dagligen ha tillgång till kommu nikationsmedel. Målt der Leverantören skall tillh andahålla näringsriktig kost och barnens kulturella och religiösa önskemål skall beaktas. Vid behov skall barnen få anpassad specialkost. Barnen skallha möjlighet att delta i matlagningen. Fyra måltider skall serveras; frukost, lunch, mellanmål och middag. Lunch skall serveras på boendet även på vardagarna om det finns barn som inte är i skolan. På kvälls- och nattetid skall det finnas tillgång till frukt, smörgåsar, te och kaffe. Kommentar: Boendet kan ha gemensamma tider för måltider men dessa måste anpassas så att alla barn kan få frukost, lunch, mellanmål och middag varje dag. Kläder Leverantören skall i början av barnets vistelse på boendet erbjuda säsonganpassad basklädsel om barnet saknar egna kläder. Barnens kulturella och religiösa önskemål skall beaktas. Kommentar: Basklädsel omfattar minst underkläder, byxor/kjol och tröja samt säsongsanpassade ytterkläder och skor. När barnet fått ersättning från Migrationsverket kan han eller hon själv köpa behövliga kläder. Sida 6 av 20 11

12 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS156 20L5-O4-24 Hygienartiklar Leverantören skall i bö rjan av barnets vistelse på boendet erbjuda nödvändiga hygienartiklar för skötsel av personlig hygien. Kommentar: Med nödvändig utrustning avses t.ex. Tandborste och kräm, schampo, tvål och deodorant. När barnet fått ersättning från Migrationsverket kan han eller hon själv köpa behövliga hygienartikla r, Städning och tvättning Leverantören har det yttersta ansvaret för att boendet är välstädat och trivsamt samt att rummen städas vid avflyttning. Barnen kan ha ansvar för städning av eget rum och dela ansvaret för städning av gemensamma utrymmen samt ansvara för tvätt av egna kläder och textilier. Personalen skall hjälpa och vägleda barnen i städning och tvättning. Transporter Leverantören ansvarar för transport när barnet skall besöka vården eller har andra nödvändiga ärenden och inte självständigt kan åka med kollektivtrafiken. Hälso- och sjukvård Leverantören ser till att hälsoundersökning görs när barnet skrivs in samt att barnet får behövlig tandvård. Leverantören skall även se till att barnet vid sjukdom får kontakt med vården och får adekvat behandling, Kommentar: Västra Götalandsregionen ansvarar för vården men leverantören skall se till att barnet får kontakt med rätt vårdinrättning och kan fullfölja eventuellföreskriven behandling och medicinering, Ledsagning Leverantören ansvarar för ledsagning vid läkar- och tandläkarbesök samt vid inköpsresor. Kommentar: Särskilt i början av sin vistelse på boende kan barnet behöva ledsagare när han/hon skall köpa kläder och andra personliga nyttigheter. ln- och utflyttning Leverantören skall vara behjälplig vid in- och utflyttning oavsett tidpunkt för flytt. Kommentar: Leverantören skall vara behjälplig bl,a. med nyckelhanteringen samt se till att barnet är informerat och har packat sina tillhörigheter. Sida 7 av 20 12

13 N \t HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS156 20L Kategori 2: Boende för barn med permanent uppehållstillstånd (PUT-boende) Allmän beskrivning av uppdraget Barn som beviljats permanent uppehållstillstånd och som placeras enligt kategori 2 är oftast mellan 13 och 17 år. Boende omfattar beredskap att erbjuda tillsyn, omsorg, boende och fritidssysselsättning av bra kvalitet för ensamkommande flyktingbarn som beviljats permanent uppehållstillstånd. Uppdraget omfattar boende som är bemannat dygnet runt och där verksamhetens personal har ingående kännedom om verksamhet som riktar sig mot ensamkommande flyktingbarn. Leverantören skall erbjuda ett tryggt boende, som präglas av omsorg och introduktion till det svenska samhället. Personalen skall också samverka med god man i de fall detta blir aktuellt. Uppdraget omfattar främst boendet men förhållningssättet gentemot de boende skall vara introducerande i det svenska samhället. Allmänna krav Geografiskt läge Verksamheten skall vara belägen i närområdet till Härryda kommun med promenadavstånd till allmänna och goda kommunikationer, Med närområde avses ett avstånd på max 50 km från Mölnlycke, Beställning Leverantören skallkunna placera barn inom en veckafrån beställning, Beställningen kan initieras av kommunens tjänsteman eller av socialjouren utanför kontorstid. Planerad uppsägning av plats Uppsägning av plats regleras i individuella placeringsavtal, dock ej längre tid än 10 dagar, Dygnsersättning betalas t,o,m. det dygn barnet flyttar från boendet. Vid oplanerad frånvaro (dvs när barnet avvikit) kan Härryda kommun säga upp boendeplatsen samma dag. Om platsen inte sägs upp kan leverantören inte överlåta platsen tillannat barn undertiden. Kommentar: Socialsekreterare är behörig att meddela boendet när avflyttning sker. Tillstånd Leverantören skallsenast den sista anbudsdagen ha tillstånd från Socialstyrelsen för att driva hem för vård eller boende (HVBtillstånd). Kommentar: Avsaknaden av tillstånd är grund för hävning av ramavtal. Anbudsgivaren skall ha ett giltigt tillstånd senast den sista anbudsdagen, Det räcker inte att ansökan om tillstånd har lämnats till Socialstyrelsen utan tillståndet måste ha beviljats. Sida 8 av 20 13

14 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS Tystnadsplikt och sekretess Leverantören skall se till att all personal följer den tystnadsplikt som råder enligt L5 kap. L S Socia ltjänstlagen Meddlarfrihet Leverantören förbinder sig att inte ingripa mot eller efterforska den som lämnat meddelande till författare, utgivare eller motsvarande för offentliggörande itryckt skrift eller radioprogram eller sådana upptagningar. Förbudet gäller inte sådana meddelanden som avser företagshemligheter eller omfattas av tystnadsplikt för leverantörens anställda eller uppgifter som är sekretessbelagda en ligt offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Lex Sarah Leverantören skall följa bestä mmelserna isol4 kap 3 5. Leverantören skall ha särskilda rutiner som avses i 7 kap 1 S SOSFS 201-1:15 för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa, undanröja, förebygga missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden skall fullgöras. Av rutinerna skall även framgå hur beslutade åtgärder skallföljas upp samt hur materialskall användas i leverantörens systematiska kvalitetsarbete. Rapportering av missförhållanden eller risk för missförhållanden skall ske enligt SoL 14 kap 3 5. Annat system för avvikelserapportering, intern eller egenkontroll eller liknande får inte ersätta rapportering 14 kap 3 S. Anmälan avseende enskild Leverantören skall uppfylla sin anmälningsskyldighet enligt 14 kap. socialtjänstlagen. Kvalitetsarbete SOSFS 2OtL:9 Leverantören skall driva kvalitetsarbete som uppfyller kraven enligt sosfs 2orl:9 Kommentar: Anbudsgivaren skall på begäran tillhandahålla en beskrivning av metoder och rutiner för kvalitetsledning. Dokumentation SOSFS 2003:20 S Leverantörens dokumentation skall uppfylla kraven i SOSFS 2003:20 S. lncidentrapportering Leverantören skall ha rutinerför incidentrapportering. En incident skallalltid analyseras och följas upp. lncident avser sådana händelser som uppstår iverksamheten och som avvikerfrån en normal händelse. Erfarenheten av det inträffade skall återföras till verksamheten. Kommentar: Anbudsgivaren skall på begäran tillhandahålla en beskrivning av rutiner för incidentrapportering. Sida 9 av 20 14

15 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga L - Kravspecifikation Dnr 2015KS Kategori 2: Boende för barn med permanent uppehållstiilstånd (pur-boende) Utförandevillkor Tryggt boende Leverantören skall ha förmåga att ge stöd och omsorg till de barn och ungdomar som kommunen anvisar underförutsättning att de inte enligt läkarintyg bedöms behöva kvalificerad psykiatrisk vård. Boendet och omvårdnaden skall ha en hög kvalitet och innebär att ungdomarna ges trygg boendemiljö, möjlighet till individuellt stöd och utveckling samt verka för en meningsfull vardag anpassad efter den unges behov och förutsättningar. Separat boende Boende för asylsökande och PUTskallvara skilda åt iolika byggnader. Leverantören skallinte eller ha ensamkommande flyktingbarn i samma boende som barn placerade på HVB som driver behandlingsverksamhet. Barn under 13 år skall inte bo på samma boende som äldre barn. I det fall verksamheten tar emot både pojkar och flickor skall sovrumsdelarna vara åtskilda. Bemanning Boendet skall vara bemannat dygnet runt. Bemanningen skall anpassas efter verksamhetens omfattning och de boendes behov av trygghet och kontinuitet. På morgon, eftermiddag och kväll när barnen inte är i skolan skall en personal ansvara för maximalt 5 barn. Leverantören skall även tillse att personal utöver grundbemanning tillsätts omgående om särskilda behov uppstår. För dessa fall utgår ingen extra ersättning Kontaktperson Leverantören skall för varje barn utse 1 namngiven kontaktpersoner ur personalgruppen Kommentar: Kontaktpersonerna skallvara särskilt insatta i barnets livssituation och kan kontaktas t.ex. av ansvarig socialsekreterare och god man. Arbetsgivaransvar Leverantören har arbet sgivaransvaret för sina anställda enligt lagar och förordningar. När leverantören anställer personal skall leverantören följa svensk arbetsrättslig lagstiftning. Leverantören ansvarar för att nyanställda får erforderlig introduktion. Personalens kompetens Enligt 2 kap 2 5 SOSFS 2003:20 ska ll personal som ger vård och behandling på HVB-hem ha den utbildning och erfarenhet samt personlig lämplighet som krävs för att utföra arbetet och för att uppfylla verksamhetens må1, All tillsvidareanställd personal, längre visstidsanställda och timanställda skall ha minst fyra terminer på hög- eller yrkeshögskola, företrädesvis beteendevetenska plig utbild ni ng, samt i övrigt uppfylla IVO :s/socialstyrelsens krav. Personalen på Sida 10 av 20 15

16 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga L - Kravspecifikation Dnr 2015KS boe ndet skall ha tillgångtillextern och regelbunden handledning. Personalen skall behärska svenska i tal och skrift Person som förestår verksamheten Den person som förestå r verksamheten skall uppfylla kraven SOSFS 2OO3:20 innebärande bl.a adekvat högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng och erfarenhet av liknande verksamhet. Föreståndaren och dess ersättare skall ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd iverksamhetens lokalerför att kunna ha daglig insyn iverksamheten. Föreståndaren skall behärska svenska italoch skrift. Utdrag ur belastningsregistret Leverantören skall garantera att personalen genomgått registerkontroll enligt lag2oot:l7t om registerkontroll. Kommunen skall ha rätt att ta del av utdrag ur belastningsregistret rörande utförarens personalsom skall arbeta gentemot kommunen. I nformationsskyldighet Om barn avviker, tas in på sjukhus, anstalt eller liknande skall leverantören samma dag informera den ansvariga socialsekreteraren hos Härryda kommun och god man om detta. Leverantören skall också göra en polisanmälan när barnet avvikit. Leverantören skall meddela ansvarig tjänsteman när det sker förändringar kring barnet t.ex. rörande hälsa, skolgång, familj och andra frågor av betydelse rörande uppdragets utförande. Skolgång Leverantören skall medverka till att barn kan fullfölja sin skolgång. Barnen skall ha integrerad skolgång vilket innebär att barnen går i en skola som är öppen för alla elever, dvs. inte en skola som drivs på boendet. Hjälp med skolgång kan innebära praktiska moment såsom att personalen följer med barnet till busshållplatsen eller kör barnet till skolan om denne inte har mognad eller förmåga att själv ta sig till skolan. Läxhjälp Personalen skall vid behov hjälpa och stötta barnen vid läxläsning. Samhällsintroduktion Personalen skall kontinuerligt ge information om det svenska samhället så att barnen förbereds för ett självständigt liv när de flyttar från boendet. Leverantören skall ta hänsyn till barnets individuella förmåga att ta till sig samhällsinformationen. Grundläggande områden att diskutera med barnen är sociala relationer, grundläggande värderingar såsom alla människors lika värde Sida 11 av 20 16

17 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS samt svensk samhälls struktur. Praktiska frågor som barnen förutsatts att klara självständigt och därmed behöver tränas på under boendetiden är skötsel av hushåll och privatekonomi. Fritidssysselsättning Leverantören skall se til I att alla barn har möjlighet till minst en enskild och en gemensam fritidsaktivitet varje vecka. Barnets egna önskemål av fritidsaktiviteter skall beaktas. Exempel på aktivitet är fysisk träning/rörelse och utflykt till lämpliga besöksmål m.m. Boendet kan anordna egna aktiviteter. Vid individuella aktiviteter behöver personalen inte följa med om barnet klarar att delta i aktiviteten på egen hand. Då räcker det att barnet får stöd från personalen t.ex. vid initiala kontakter med en idrottsklubb eller liknande. Kostnader för individuella fritidsaktiviteter bekostas av barnet själv genom barnbidrag/studiebidrag. Tolk Levera ntören ansvarar för att tolk anlitas och bekostar tolkningen vid möten m.m. som leverantören kallat till. Leverantören ordnar och bekostar tolken även när tolkning behövs på boendet. Om Härryda kommun kallartill ett möte bekostar Härryda kommun tolken. Lokaler Leverantören skall ansvara för att verksamheten bedrivs i ändamålsenliga och godkända lokaler med nödvändig anpassning till verksamhetens innehåll och barnens behov, Lokalerna skall vara materiellt väl underhållna och hålla en god hygienisk standard. Lokalerna skall vara godkända av vederbörande myndigheter. Leverantören skall förfoga över boendelokalen senast vid avtalsteckna ndet. Dokumentation som visar att leverantören förfogar eller kommer att förfoga över lokalen där verksamhet drivs skall kunna uppvisas senast vid avtalsskrivning. Förbrukningsmaterial och inventarier Leverantören till handahåller och bekostar arbetsredskap och förbrukningsartiklar som åtgår för att fullgöra uppdraget. Leverantören skall stå för samtliga kostnader gällande inventarier i boendet, både för barnens egna rum samt de gemensamma lokalerna i boendet. Leverantören ansvarar för skötsel av dessa inventarier. Arbetsredskap kan vara t.ex. städ- och köksutrustning såsom dammsugare, köksassistent m,m. Förbrukningsartiklar kan vara engångsartiklar såsom mjukpapper, sopsäckar m.m, lnventarier är t.ex. köksporslin, inredningsdetaljer och textilier. Boendestandard Leverantören skall erbjuda boende som är ombonat och hemtrevligt. Rummen skall ha minst ett fönster, sedvanligt möblemang och hemtextilier, Alla barn skall ha ett eget rum. Om barn uttryckligen önskar det kan de dela rum. Våtutrymmen, toaletterna och kök kan delas. Sida 12 av 20 17

18 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KSl Gemensamma utrymmen för trivsamt umgänge skall finnas. Sedvanligt möblemang innebär minst säng, skrivbord, stol samt förvaringsmöbel för kläder. Boendesäkerhet Leverantören skall vara insatt i och efterleva de bestämmelser som framgår av lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Leverantören skall ha en handlingsplan över hur säkerheten uppfylls vid exempelvis brand, längre tids elavbrott, översvämning, längre tids vattenavbrott eller dylikt. Anbudsgivaren skall på begäran tillhandahålla handlingsplanerna. Tillgång till kommunikationsmedel Leverantören skall erbjuda barnen tillgång till dator med internetuppkoppling, telefon och W. Flera barn kan dela på utrustningen men alla skall dagligen ha tillgång till kommunikationsmedel Målt der Leverantören skalltillhandahålla näringsriktig kost och barnens kulturella och religiösa önskemål skall beaktas. Vid behov skall barnen få anpassad specialkost. Barnen måste ha möjlighet att delta i matlagningen. Fyra måltider skall serveras; frukost, lunch, mellanmål och middag. Lunch skall serveras på boendet även på vardagarna om det finns barn som inte är i skolan, På kvälls- och nattetid skall det finnas tillgång till frukt, smörgåsar, te och kaffe. Boendet kan ha gemensamma tider för måltider men dessa måste anpassas så att alla barn varje dag kan få frukost, lunch, mellanmål och middag. Städning och tvättning Leverantören skall ha det yttersta ansvaret för att boendet är välstädat och trivsamt samt att rummen städas vid avflyttning. Barnen kan ha ansvar för städning av eget rum och dela ansvaret för städning av gemensamma utrymmen samt ansvara för tvätt av egna kläder och textilier. Personalen skall hjälpa och vägleda barnen i städning och tvättning, Transporter Leverantören ansvarar för transport när barnet skall besöka vården eller har andra nödvändiga ärenden och kan inte självständigt åka med kollektivtrafiken. Kostnaderför busskort betalas inte av leverantören. Hälso- och sjukvård Leverantören skall även se till att barnet vid sjukdom får kontakt med vården och får adekvat behandling. Västra Götalandsregionen ansvararförvården men leverantören måste se till att barnet får kontakt med rätt vårdinrättning och kan fullfölja eventuellföreskriven behandling och medicinering. Sida 13 av 20 18

19 N v HÄRRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS156 20ts Ledsagning Leverantö ren ansvarar för ledsagning vid läkar- och tandläkarbesök samt vid inköpsresor ln- och utflyttning Leverantören ska ll vara behjälplig vid in- och utflyttning oavsett tidpunkt för flytt. Leverantören skall vara behjälplig bl.a, med nyckelhanteringen samt se till att barnet är informerat och har packat sina tillhörigheter. Kategori 3: Boende med boendestöd för ungdomar med permanent uppehållstillstånd (Utslussningsboende) Allmän beskrivning av uppdraget Uppdraget omfattar utslussningsboende för ungdomar som kommit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. Ungdomarna är oftast i åldern t7-20 är. Boendet skall omfatta mindre lägenheter med tillsyn. Lägenheterna kan vara enskilda lägenheter insprängda inom ordinärt bostadsbestånd (s.k. "satellitlägenheter'')eller bilda en enhet bestående av flera lägenheter i samma byggnad. Det är även möjligt att två eller tre ungdomar delar på en lägenhet med flera sovrum eller att lägenheterna är formade som korridorboende. Även om flera lägenheter skulle vara belägna i samma byggnad är det inte fråga om boende med institutionskaraktär utan enskilda lägenheter där standarden motsvarar minst boverkets regler för stude ntbostäder. Kontinuitet i boende är viktigt men det är möjligt att en ungdom flyttar inom olika boenden inom denna boendekategori. En ungdom kan t.ex. initialt bo i en lägenhet i korridor med andra ungdomar och därefter flytta till en lägenhet som är insprängd inom ordinärt bostadsbestånd. Ett viktigt inslag i uppdraget är att arbeta med ungdomarna så att de blir redo för ett självständigt liv och kan skaffa sig ett eget boende. Under tiden de bor i utslussningsboende har de dock ett visst behov av stöd som varierar från person till person. Stödet skallvara inriktat på att hjälpa ungdomarna att självständigt fungera i det svenska samhället. Uppdraget omfattar främst boendet men förhållningssättet skall vara introducerande i det svenska samhället. Allmänna krav Geografiskt läge Verksamheten/lägenheter skall vara beläget i närområdet till Härryda kommun med promenadavstånd till allmänna och goda kommunikationer. Med närområde avses ett avstånd på max 50 km från Mölnlycke. Ungdomarna folkbokförs på den adress där de bor. Samma offererade dygnspris gäller för lägenheterna oavsett var de är belägna. Sida 14 av 20 19

20 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS156 20L Bestä llni ng/placeringsavtal Bestä llningen initieras av Kommu nens tjänsteman, Uppsägning av plats Boendeplats sägs upp med 10 dagars uppsägningstid Dygnsersättning betalas t.o.m, det dygn ungdomen flyttarfrån boendet. Om platsen sägs upp får leverantören inte överlåta platsen till annan ungdom under uppsägningstiden. Kommunens tjänsteman är behörig att meddela boendet när avflyttning sker. Tystnadsplikt och sekretess Leverantören skall se tillatt all personalföljer den tystnadsplikt som råder enligt 15 kap. 1S Socia ltjä nstlagen. Meddlarfrihet Levera ntören förbi nder sig att inte ingripa mot eller efterforska den som lämnat meddelande till författare, utgivare eller motsvarande för offentliggörande itryckt skrift eller radioprogram eller sådana upptagningar. Förbudet gäller inte sådana meddelanden som avser företagshemligheter eller omfattas av tystnadsplikt för leverantörens anställda eller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagstiftningen, Lex Sarah Leverantören skall följa bestä mmelserna i SoL 14 kap 3 5. Leverantören skall ha särskilda rutiner som avses i 7 kap 1 S SOSFS 201L:1.5 för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa, undanröja, förebygga missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden skall fullgöras. Av rutinerna skall även framgå hur beslutade åtgärder skall följas upp samt hur material skall användas i leverantörens systematiska kvalitetsarbete. Rapportering av missförhållanden eller risk för missförhållanden skall ske enligt SoL L4 kap 3 5. Annat system för avvikelserapportering, intern eller egenkontroll eller liknande får inte ersätta rapportering 14 kap 3 S. Kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 Leverantören skall driva kvalitetsarbete som uppfyller kraven enligt SOSFS 2OLt:9. Anbudsgivaren skall på begäran tillhandahålla en beskrivning av metoder och rutiner för kva litetsledning. Dokumentation SOSFS 2003:20 S Leverantörens dokumentation skall uppfylla kraven i SOSFS 2003:20 S. Sida 15 av 20 20

21 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS1_ lncidentrapporter ng Leverantören skall ha rutiner för incidentrapportering. En incident skall alltid analyseras och följas upp. lncident avsersådana händelsersom uppstår i verksamheten och som avvikerfrån en normal händelse. Erfarenheten av det inträffade skall återföras till verksamheten. Anbudsgivaren skall på begäran tillhandahålla en beskrivning av rutiner för incidentrapportering. Kategori 3: Boende med boendestöd för ungdomar med permanent uppehållstillstånd (Utslussningsboende) Utförandevillkor Tryggt boende Leverantören skall erbjuda tryggt boende med god omsorg utifrån professionell kunskap och beprövad erfarenhet. Separat boende Pojkar och flickor skall i normalfallet inte bo i samma lägenhet om det finns kollektiva inslag i boendet Tider Personalen skall fin nas tillgänglig för besök dag och kvällstid fram till klockan 2z.oo.I övrig tid skall personal finnas tillgänglig för att vid behov kunna tillkallas per telefon. Personalen måste kunna inställa sig hemma hos ungdomarna/ungdomen inom 30 minuter oavsett tid på dygnet. Leverantören skall upprätta en plan för varje ungdom och i samråd med ansvarig socialsekreterare, skola och andra aktörer planera de insatsersom ungdomen behöverstöd och hjälp med för att kunna leva ett självständigt liv. Stödinsatserna och tillsynsbesöken skall planeras utifrån varje ungdoms förutsättningar och behov. Det är viktigt att personalen regelbundet besöker ungdomens lägenhet även om en del av insatserna kan utföras annanstans, t.ex. vid gemensamma besök på bibliotek, affärer, caféer, idrottslokaler m.m. Tyngdpunkter av insatserna skall vara hjälp och stöttning med självständigt liv. Skötsel av hemmet, privatekonomin och de sociala kontakterna bör vara centrala i uppdraget. De flesta ungdomarna går i skolan eller studerar på dagtid och insatserna på vardagar sker för det mesta utanför denna tid. Bemanning Leverantören skall ha tillräckl ig personalstyrka för att ge ungdomarna bra stöd och omsorg under boendetiden. Om lägenheterna är insprängda inom bostadsbestånd skall personalen ha personallägenhet/motsvarade lokal dit ungdomarna kan söka sig om de behöver hjälp och stöd. Personalen kan iså fall utgå från personallägenhet/lokaloch göra tillsynsbesök hos ungdomarna. Persona llägen heten/loka len skall vara belägen inom riml igt avstånd frå n utslussningslägenheterna. Sida 16 av 20 21

22 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS Om lägenheterna är belägna isamma fastighet skall personalen ha lägenhet/lokaliden fastighet och vara tillgängliga där i behövlig omfattning. Kontaktperson Leverantören skall för varje ungdom utse L namngiven kontaktperson ur personalgruppen. Kontaktpersonerna skallvara särskilt insatta iungdomens livssituation och kan kontaktast.ex. av ansvarig socialsekreterare och god man. Arbetsgivaransvar Leverantören har arbetsgivaransvaret för sina anställda enligt lagar och förordningar. När leverantören anställer personal skall leverantören följa svensk arbetsrättslig lagstiftning. Leverantören ansvarar för att nyanställda får erforderlig introduktion, Personalens kompetens Enligt 2 ka p 2 5 sosfs 2oo3:2o skall personal som ger vård och behandling på HVB-hem ha den utbildning och erfarenhet samt personlig lämplighet som krävs för att utföra arbetet och för att uppfylla verksamhetens må1. All tillsvidareanställd personal, längre visstidsanställda och timanställda skall ha minst fyra terminer på hög- eller yrkeshögskola, företrädesvis beteendevetenskaplig utbildning, samt iövrigt uppfylla IVO:s/Socialstyrelsens krav. Personalen på boendet skall ha tillgång till extern och regelbunden handledning. Personalen skall behärska svenska i tal och skrift. Person som förestår verksamheten Den person som förestårverksamheten skall uppfylla kraven isosfs 2OO3:20 innebärande bl.a. adekvat högskoleutbildning om minst L80 högskolepoäng och erfarenhet av liknande verksamhet. Föreståndaren och dess ersättare skall ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd iverksamhetens lokalerföratt kunna ha daglig insyn iverksamheten. Föreståndaren skallbehärska svenska italoch skrift. Utdrag ur belastningsregistret Leverantören skall garantera att personalen genomgått registerkontroll enligt lag2oot:17i om registerkontroll. Kommunen skall ha rätt att ta del av utdrag ur belastningsregistret rörande utförarens personal som skall arbeta gentemot Kommunen, I nformationsskyldighet Om ungdom avviker, tas in på sjukhus, anstalt eller liknande skall leverantören samma dag informera ansvarig tjänsteman hos Härryda kommun och god man om avvikandet. Sida 17 av 20 22

23 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS Leverantören skal I meddela ansvarig tjänsteman när det sker förändringar kring ungdomen t.ex, rörande hälsa, studier, familj och händelser av betydelse för uppdragets utförande Skolgång/studier Leverantören skall medverka till att ungdomar kan fullfölja sina studier Hjälp med skolgång/studier kan innebära stöttning och motivering men ungdomarna har i regel en fungerande skolgång när de flyttar in i utslussningslägenhet. Läxhjälp Personalen skall vid behov hjälpa och stötta ungdomarna vid läxläsning Samhällsintroduktion Personalen skall ko ntinuerligt ge information om det svenska samhället så att ungdomarna har möjlighet till självständigt liv när de flyttar från boendet, Grundläggande områden att diskutera Med ungdomarna är sociala relationer, grundläggande värderingar såsom alla människors lika värde samt svensk samhällsstruktur. Praktiska frågor som ungdomarna förutsatts att klara självständigt och behöver därmed tränas på under boendetiden är skötsel av hushåll och privatekonomi. Tolk Leverantören ansvarar för att tolk anlitas och bekostar tolkningen vid möten m.m. som leverantören kallat till. Om Härryda kommun kallar till ett möte bekostar Härryda kommun tolken Lägenheter Leverantören skallansvara för att verksamheten bedrivs iändamålsenliga och godkända lägenheter. Lägenheterna skallvara materiellt väl underhållna och hålla en god hygienisk standard. Leverantören skall förfoga över lägenheterna senast vid avtalstecknandet. Lägenheterna får ha vissa kollektiva inslag såsom delat kök men måste motsvara miniminivån för studentbostäder enligt boverkets regler för studentbostäder (BFS201L:6) Dokumentation som visar att leverantören förfogar eller kommer att förfoga över lokalerna där utslussningslägenheterna är belägna skall kunna uppvisas senast vid avtalsskrivning. Dokumentation kan vara t.ex. hyres- eller köpekontrakt. Förbrukningsmaterial och inventarier Leverantören tillhandahåller och bekostar arbetsredskap och förbrukningsartiklar som åtgår för att fullgöra uppdraget. Leverantören skall stå för samtliga kostnader gällande inventarier i boendet, både för barnens egna rum för de gemensamma lokalerna i boendet, Leverantören ansvarar för Sida L8 av 20 23

24 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga L - Kravspecifikation Dnr 2015KS skötsel av dessa inventarier. Arbetsredskap kan vara t.ex. städ- och köksutrustning såsom dammsugare, köksassistent m.m. Förbrukningsartiklar kan vara engångsartiklar såsom mjukpapper, sopsäckar m.m. lnventarier är t.ex. köksporslin, inredningsdetaljer och textilier. Boendestandard Leverantören skall erbjuda lägenhete r som är ombonade och hemtrevliga. Lägenheterna skall ha minst ett fönster, sedvanligt möblemang och hemtextilier. Leverantören skall stå för samtliga kostnader för införskaffande och skötsel av inventarier i lägenheterna. Alla ungdomar skall ha ett eget rum, toalett/dusch och t llgång till kök. Sedvanligt möblemang innebär minst säng, skrivbord, stol samt förvaringsmöbel för kläder. lnventarier som ungdomarna behöver i sin livsföring är bl.a. köksporslin, utrustning för matlagning, inredningsdetaljer, textilier och städredskap som inte är av engå ngskaraktär. Boendesäkerhet Leverantören ska ll vara insatt i och efterleva de bestämmelser som framgår av lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Leverantören skall ha en handlingsplan över hur säkerheten uppfylls vid exempelvis brand, längre tids elavbrott, översvämning, längre tids vattenavbrott eller dylikt, Måltider Personalen kan vara behjälplig vid matlagn ing. Personalen skall hjälpa den boende att lära sig en sund mathållning. Personalen skall sträva efter att alla ungdomar varje dag äter frukost, lunch, mellanmåloch middag. Städning och tvättning Ungdom arna ansvarar för städning av sin egen lägenhet och tvätt av sina kläder och hemtextilier. Personalen skall dock stötta och anvisa ungdomarna så att de lär sig att utföra dessa sysslor självständigt. Transporter Leverantören ansvarar för transport när ungdomen skall besöka vården eller har andra nödvändiga ärenden och kan inte självständigt åka med kollektivtrafiken. Hälso- och sjukvård Leverantören skall se till att ungdomen vid sjukdom får kontakt med sjukvården och får adekvat behandling. Leverantören ansvara även för att ungdomen får behövlig tandvård. Västra Götalandsregionen ansvarar för vården men leverantören måste se till att ungdomen får kontakt med rätt vårdinrättning och kan fullfölja eventuellföreskriven behandling och medicinering. Sida 19 av 20 24

25 N v HARRYDA KOMMUN Bilaga 1 - Kravspecifikation Dnr 2015KS156 20L Ledsagning Levera ntören a nsvara r för ledsagning vid läkar- och tandläkarbesök samt vid inköpsresor ln- och utflyttn ng Leverantören skall vara behjälplig vid in- och utflyttning oavsett tidpunkt för flytt Leverantören skall vara behjälplig bl.a. med nyckelhanteringen samt se till att ungdomen är informerad och har packat sina tillhörigheter. Boendeplan Leverantören ska ll aktivt medverka till att ungdomarna får ett eget boende senast när de fyller 21 år. Leverantören skall tillsammans med ungdomen upprätta en plan för självständigt boende när denne flyttar in ien utslussningslägenhet. Leverantören skallse tillatt ungdomen är aktiv iatt söka egen bostad och att denne anmäler sig till bostadskö i kommuner i Göteborgsregionen och kontaktar privata hyresvärdar. Leverantören skall vara aktiv i sina kontakter med hyresvärdar och fastighetsägare i regionen för att kunna hjälpa ungdomarna att h tta en egen bostad. Leverantören skall på begäran kunna visa hur man har arbetat med varje enskild ungdom för att dessa skall ordna ett eget boende. Sida 20 av 20 25

26 Kvalificerino Upphandling avseende HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn Anbud nr 'l a 'i FFu uootulls ltidolan för uoohandlinoen) * FFU uoofvlls lhelt anbud eller deiat anbud), FFLJI via TendS an) FFU o ltiohetst d) i FFU uppfvlls (Anbudets form och innehåll) Vill ãnbudso varen beoåra sekretess? 'i FFu uoofvlls llaoenl oa krav) FFU uoofvlls lekonomisk och finansiel ställn ng) uopfvlls (Resußer och kompetens) ' i FFtl úoofvlls lreferensuoodrao) ' i FFu uootulls lkravsoecifikat on) Kommentar: vâr från Skatteverket: OK / EJ OK Kval f cerinsskrav: '1.5 Tidplan för upphandlíngen Planerad t dplan för upphand ingen: 2O Upphandl ngen annonseras Sista anbudsdag Vecka Utvärder ng av anbud 20' Kommunstyrelsen beslutar om antagande av leverantórer Anbud som inkommer för sent kommer inte att tas upp t ll prövn ng 2.2 Helt eller delat anbud Anbud kan lämnas på ett eller flera delområden 2.5 lnlämnande av anbud Anbud skall lámnas elektroniskt v a Tends gn Anbud v a fa eller e-post godkànns nte 2.6 Anbudets g ltighetstid Anbudet skall vara bindande t ll och med Anbudet och b fogade handl ngar skall vara skriftl ge ett exemplêr, skr vet på svenska språket och nnehålla de uppg fter som efterfrågats fdrfrågningsunderlaget samt vara undertecknat av behör g person Behör ghet skall kunna uppvisas på begâran av Kommunen Anbud med reservationer aæepteras inte Sekretess Underanbudstidenråderabsolutsekretess Efferoffentliggörandeavtilldeln ngsbeslutupphör den absoluta anbudssekretessen Kommunen har som grund nstálln ng att alla handlingar är allmänna handl ngar Om det av särskild anledn ng ken antas att den ensk lde lider skada om en uppg ft röjs finns det möjlighet for Kommunen att sekretessbelägga sådana uppgifter I de fall anbudsgivaren anser att delar anbudet skall vara föremål för sekfetess även efier det att t lldelningsbeslut meddelats årendet, skall anbudsg varen nedan precisera v lka uppgifter det är samt lämna en mot vering till på vilket sått anbudsgivaren skulle lida skada om uppgifterna låmnades ut Kommunen provar därefter frågan om sekretess skall råda Kommunens beslut om sekretess kan prövas av förvaltningsdomstol 3.1 Uteslutningsgrund En anbudsgivere kommer att uteslutas från deltâgande upphandl ngen om omständigheler enl gt 10 kap 1 S LOU förel gger En anbudsgivare kan även komma att uteslutas från deltagande upphandlingen om omståndigheter enligt l0 kap 2 S LOU fôrel gger 3.2 Lagenl ga krav Anbudsg varenskallvarafrifrånskulderavseendesvenskaskatterochsocialaavgifter Anbudsg varen skall också vara registrerad för inbetaln ng av F-skatt Kommunen kommer, genom Skatteverket, att kontrollera att anbudsgivaren uppfyller kraven Anbudsg vare skall vara registrerade i aktiebolags- eller handelsregistret Anbudsgivaren skall styrka detta genom att vid förfrågan från Kommunen v sa upp kopia på reg strer ngsbevis från bolagsverket som ej är ãldre ân sex (6) månader från förfrågan 3.3 Ekonom sk och finans ell ställn ng Anbudsgivaren skall ha ekonomisk kapacitet som svarar mot uppdragets omfattning och innehåll Anbudsgivaren skall ha r skklass tre (3) eller bättre enl gt Upplysn ngsæntralens(uc) kreditvärder ngssystem, lägst 40 hos Creditsafe, lágst rat ng A hos Soliditet, eller motsvarande bedömning om ekonom sk stab l tet Anbudsg varen skall till anbudet bifoga ett utdrag från UC eller likvård g handl ng Utdraget skall nte vâra ãldre än tre (3) månader, ráknat från sista anbudsdag I de fall lågre rating v sas, ska anbudsg varen ändå anses upprylla detta krav om anbudsgivaren i s tt anbud lámnat såden förklar ng att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren nnehar motsvarande ekonomisk stab l tet 3-4 Resußer och kompetens Anbudsg varen skall ha resurser och kompetens för att kunna leverera efterfrågade tjänster under hela avtalsperioden För att styrka att kavet uppfylls skall anbudsgivaren lámna uppg fter om företagets organ sation, kompetens och personella resurser 3.5 Referensuppdrag Anbudsg varen skall ha erfarenhet av tidigare utförda uppdragav liknande art Detta betyder erfarenhet av verksamhet med boende fdr barn eller ungdomar med omfattande slödbehov, t ex HVB-hem, eller annan verksamhet med utsatta barn/ungdomar För att styrka erfarenhet skall ânbudsg varen redovisa m nst två (2) v d anbuds nlàmnandet pågående eller avslutade referensuppdrag som vardera utförts under de senasle 3 åren För att referensuppdraget ska godkånnas av Kommunen skall ang vet referensuppdrag vara utfört i enl ghet med de krav som uppdrâgsg varen stãllt Referenserna skall vara v dtalade och referensuppgifternê skall ämnas enligt nedan -Referensuppdrag -Uppdragsgivare -Namn på kontaktperson -Telefonnummer eller mob lnummer -E-postadress Kommunen kan komma att kontakta eng vna referenser för att kontrollera att de av anbudsgivaren lâmnade uppg fterna stámmer 4.3 Kravspecifikat on Anbudsg varen aæpterar samtl ga krav sin helhet 26

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-18 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Gunnar

Läs mer

LOV upphandling av Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 9.9

LOV upphandling av Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 9.9 Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-18 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV upphandling av Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 9.9 Gunnar nson 2.11.3-852/2013

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 1 Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Remisstid: 2015-03-20 2015-03-25 Danderyds kommun vill genom

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

Upphandling i Härryda kommun

Upphandling i Härryda kommun Förfrågningsunderlag Upphandling i Härryda kommun gällande VALFRIHET INOM HEMTJÄNST Beslutat 2013-07-01 Härryda kommun 435 80 Mölnlycke Besöksadress: Råda Torg Telefon 031-724 61 00 Fax 031-724 61 75 kommun@harryda.se

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Christina B. Embretsen Kvalitetsutvecklare 2014-03-20

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag:

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2014-11-04 Upphandlande organisation Växjö kommun Christer Öhlin Upphandling Förfrågningsunderlag LOV särbo U-14-68 Symbolförklaring: Sista ansökansdag: Ansökan kan lämnas löpande

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1(31) Upphandling av hemtjänst enligt Lag om Valfrihetssystem Beslutad av socialnämnd Gäller från och med 2015-06-01 2(31) Innehåll 1 ALLMÄN ORIENTERING 5 1.1 BESKRIVNING AV UPPHANDLINGEN 5 1.2 DEN UPPHANDLANDE

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun.

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. April 2015 0 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 3 1.1 Upphandlande myndighet... 3

Läs mer

Tillfälligt boende för asylsökande Nr 6 Område 1 Syd

Tillfälligt boende för asylsökande Nr 6 Område 1 Syd Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-10-29 Upphandlande organisation Upphandling Migrationsverket Tillfälligt boende för asylsökande Nr 6, Område 1 Syd Ola Andersson 3.2.2-2014-42317 Symbolförklaring:

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Kundval enligt LOV inom hemtjänsten

Kundval enligt LOV inom hemtjänsten Inbjudan 2014-03-14 Upphandlande organisation Danderyds kommun Upphandling Kundval inom hemtjänsten i Danderyds kommun Upphandlingsansvarig LOV SN 2014/0010 Symbolförklaring: Sista ansökansdag: Ansökan

Läs mer

UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS. enligt Lag om valfrihetssystem, LOV

UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS. enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Sidan 1 av 21 UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Sidan 2 av 21 INBJUDAN Härnösands kommun inbjuder till att ansöka om att bli antagen som utförare

Läs mer

Inbjudan att ansöka om att utföra tjänster i form av service, hemtjänst samt delegerad hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge

Inbjudan att ansöka om att utföra tjänster i form av service, hemtjänst samt delegerad hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge 2015-06-02 1 (23) Kommunförvaltningen Åsa Lindberg Kvalitetsansvarig Inbjudan att ansöka om att utföra tjänster i form av service, hemtjänst samt delegerad hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge Dnr: On 2015/75

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Hemtjänsten i Danderyd

Hemtjänsten i Danderyd Förfrågningsunderlag 2010-02-09 Upphandlingsansvarig Upphandling Danderyds kommun Kundval inom hemtjänsten i Danderyds kommun Upphandlingsansvarig Hemtjänsten SN 2009/0088 Sista anbudsdag: Anbud kan lämnas

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25

Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25 Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25 Innehållsförteckning 1. Allmän information 4 1.1. Grunden för valfrihetssystemet... 4 1.2. Verksamhet 4 1.3.

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01)

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01) Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun (version 2015-01-01) 1 Innehåll 1. ALLMÄN ORIENTERING... 5 1.1 Inledning... 5 1.2 Upphandlingsform... 5 1.3 Upphandlande myndighet... 5

Läs mer

1. Administrativa Föreskrifter

1. Administrativa Föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-12-18 Upphandlingsansvarig Solna Stad Håkan Jacobsson Upphandling Familjerådgivning SN/2012:255 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Hemtjänst - Stockholms stad

Hemtjänst - Stockholms stad Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-01-09 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad, Äldreförvaltningen Hemtjänst -Stockholms stad fr.o.m. 2014-01-01 Christina Österling 125-1290/2012

Läs mer

LOV Kundval inom hemtjänsten

LOV Kundval inom hemtjänsten 2014-05-26 LOV Kundval inom hemtjänsten Förfrågningsunderlag Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2011-03-03, 51 2011-03-03, version 1.1 2012-02-27, version 1.2 2012-06-14, version 1.3 2013-09-05, version

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende tillagning och distribution av mat i ordinärt boende i hemtjänsten, Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

Tillfälligt boende för asylsökande Nr 9 Område 1 Syd

Tillfälligt boende för asylsökande Nr 9 Område 1 Syd Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-08-26 Upphandlande organisation Upphandling Migrationsverket Tillfälligt boende för asylsökande Nr 9, Område 1 Syd Kristina Fröjd 3.2.2-2015-47581 Symbolförklaring:

Läs mer